+ ipil.sk

Granisetron B. Braun 1 mg/ mlPríbalový leták

Schválený text k predĺženiu registrácie ev. č.: 2012/05100-PRE


Písomná informácie pre používateľa


Granisetron B. Braun 1 mg/ml

koncentrát na injekčný/infúzny roztok


granisetron


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Granisetron B. Braun 1mg/ml a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Granisetron B. Braun 1mg/ml

3. Ako používať Granisetron B. Braun 1mg/ml

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Granisetron B. Braun 1mg/ml

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Granisetron B. Braun 1mg/ml a na čo sa používa


Granisetron B. Braun 1mg/ml obsahuje liečivo nazývané granisetron. Patrí do skupiny liečiv nazvaných antagonisti 5‑HT3receptora alebo antiemetiká.


Granisetron B. Braun 1mg/ml sa používa na prevenciu a liečbu nauzei (pocit nevoľnosti, nutkanie na vracanie) a vracania (stav nevoľnosti), spôsobených liečbou inými liekmi, napr. chemoterapiou alebo rádioterapiou proti rakovine, alebo chirurgickým zákrokom.


Roztok na injekciu sa môže podávať dospelým a deťom, ktoré sú staršie ako dva roky.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Granisetron B. Braun 1mg/ml


Nepoužívajte Granisetron B. Braun 1mg/ml

 • ak ste alergický (precitlivený) na granisetron alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6 : Obsah balenia a ďalšie informácie).


Ak si nie ste niečím istí, overte si to u svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Granisetron B. Braun 1mg/ml, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo na zdravotnú sestru :


 • ak máte problémy s vyprázdňovaním vašich čriev z dôvodu blokády v brušnej časti (nepriechodnosť čriev),

 • ak máte problémy so srdcom, ste liečení na rakovinu liečbou, o ktorej je známe, že poškodzuje vaše srdce, alebo ak máte problémy s hladinami solí v tele, ako je napríklad draslík, sodík alebo vápnik (porucha elektrolytovej rovnováhy),

 • ak užívate ďalšie lieky zo skupiny antagonistov 5-HT3 receptora. Patria sem dolasetron, ondansetron používané rovnako ako Granisetron B. Braun 1mg/ml na liečbu a prevencie pocitu nevoľnosti a vracania.


Iné lieky a Granisetron B. Braun 1mg/ml


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Granisetron B. Braun 1mg/ml by totiž mohol ovplyvniť účinok niektorých liekov. Niektoré iné lieky môžu naopak ovplyvniť účinok tejto injekcie.


Informujte svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru, najmä ak užívate nasledujúce lieky:

 • lieky na liečbu nepravidelného srdcového rytmu, iné lieky zo skupiny antagonistov 5-HT3 receptora, napríklad dolasetron alebo ondansetron (pozri „Upozornenia a opatrenia” vyššie),

 • fenobarbital, liek na liečbu epilepsie,

 • liek nazývaný ketokonazol na liečbu plesňových infekcií,

 • antibiotikum erytromycín na liečbu bakteriálnych infekcií.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Táto injekcia by vám nemala byť podaná, ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť alebo dojčíte, pokiaľ vám to neprikázal lekár.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom lekárnikom alebo zdravotnou sestrou, predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Granisetron B. Braun 1mg/ml pravdepodobne nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Granisetron B. Braun 1mg/ml obsahuje sodík.


1 ml Granisetronu B. Braun obsahuje až 4,5 mg sodíka. Ak máte diétu s nízkym obsahom sodíka okamžite informujte svojho lekára.


3. Ako používať Granisetron B. Braun 1mg/ml


Injekciu vám podá váš lekár alebo zdravotná sestra. Dávka Granisetronu B. Braun 1mg/ml je u každého pacienta iná. Závisí na veku, hmotnosti a či užívate lieky na prevenciu a liečbu pocitu nevoľnosti a vracania. Lekár stanoví vašu presnú dávku.


Granisetron B. Braun 1mg/ml sa môže podávať ako injekcia do žily (intavenózne).


Prevencia nutkania na vracanie a vracanie po chemoterapii a rádioterapii


Injekcia vám bude podaná pred začiatkom chemoterapie alebo rádioterapie. Injekcia do žily trvá približne 30 sekúnd až 5 minút a dávka sa pohybuje zvyčajne medzi 1 až 3 mg. Pred podaním lieku injekciou je možné ho zriediť.


Liečba nutkania na vracanie a vracanie po chemoterapii a rádioterapii


Injekcia do žily trvá približne 30 sekúnd až 5 minút a dávka sa pohybuje zvyčajne medzi 1 až 3 mg. Pred podaním lieku injekciou je možné ho zriediť. Na zastavenie nevoľnosti vám môže byť po prvej injekcii podaných niekoľko ďalších injekcií. Medzi jednotlivými injekciami musí byť dodržaný 10-minútový interval. Maximálna dávka Granisetronu B. Braun 1mg/ml, ktorá vám bude podaná za jeden deň, je 9 mg.


Kombinácia so steroidmi


Použitím liekov nazývaných adrenokortikosteroidy sa môže zlepšiť účinok injekcie. Steroid vám bude podaný v jednej dávke medzi 8 až 20 mg dexametazónu pred rádioterapiou alebo chemoterapiou alebo ako 250 mg metylprednizolónu, ktorý sa podáva pred aj po rádioterapii alebo chemoterapii.


Použitie u detí na prevenciu nutkania na vracanie a vracanie po chemoterapii


Deťom sa Granisetron B. Braun 1mg/ml podáva vo forme injekcie do žily, ako je opísané vyššie, v dávke podľa hmotnosti dieťaťa. Injekcia sa rozriedi a podá pred začiatkom chemoterapie a bude trvať 5 minút. Deťom sa podávajú maximálne 2 dávky denne v minimálnych intervaloch 10 minút.


Liečba nutkania na vracanie a vracanie po chirurgickom zákroku


Injekcia do žily bude trvať 30 sekúnd až 5 minút a dávka je väčšinou 1 mg. Maximálna dávka Granisetronu B. Braun 1mg/ml podaná za jeden deň je 3 mg.


Použitie u detí na prevenciu a liečbu nutkania na vracanie a vracanie po chirurgickom zákroku


Túto injekciu sa neodporúča podávať deťom na liečbu vracania alebo nutkania na vracanie po chirurgickom zákroku.


Ak užijete viac Granisetronu B. Braun 1mg/ml ako máte


Keďže Granisetron B. Braun 1mg/ml vám bude podaný vaším lekárom alebo zdravotnou sestrou, je nepravdepodobné, že užijete viac lieku ako máte. Ak máte obavy, informujte sa u vášho lekára lebo zdravotnej sestry. Príznaky predávkovania zahŕňajú miernu bolesť hlavy. Vaša liečba bude závisieť od príznakov.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak sa u vás vyskytnú nasledujúce problémy, okamžite navštívte lekára:


 • alergické reakcie (anafylaxia). Tieto prejavy môžu zahŕňať opuch hrdla, tváre, pier a úst, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním.


Ostatné vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytovať pri používaní tohto lieku, sú:


Veľmi časté, postihujú viac ako 1 z 10 ľudí

 • bolesť hlavy,

 • zápcha. Váš lekár bude sledovať váš zdravotný stav.


Časté, postihujú 1 až 10 ľudí zo 100

 • nespavosť (insomnia),

 • zmena funkcie pečene, čo preukazujú vaše krvné testy,

 • hnačky.


Menej časté, postihujú 1 až 10 ľudí z 1000)

 • kožné vyrážky alebo alergické kožné reakcie, „žihľavka“ alebo „pŕhľavka“ (urtikária). Príznaky zahŕňajú červené vystúpené pupáky, ktoré svrbia,

 • zmeny srdcového pulzu (rytmu) a zmeny viditeľné na zázname z EKG (elektrické záznamy srdca),

 • abnormálne samovoľné pohyby, napríklad triaška, stuhnutie svalov a sťahy (kŕče) svalov.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Granisetron B. Braun 1mg/ml


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Neuchovávajte v mrazničke.

Ampulky uchovávajte vo vonkajšom obale.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení ampulky a na vonkajšom obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že roztok nie je číry a obsahuje častice.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Granisetron B. Braun 1mg/ml obsahuje


 • Liečivo je hydrochlorid granisetronu

 1. Každá 1 ml ampulka obsahuje celkové množstvo 1 mg granisetronu ako hydrochlorid v 1 ml sterilného roztoku.

 2. Každá 3 ml ampulka obsahuje celkové množstvo 3 mg granisetronu ako hydrochlorid v 3 ml sterilného roztoku.

 • Ďalšie zložky sú chlorid sodný, monohydrát kyseliny citrónovej, hydroxid sodný a voda na injekciu.

Ako vyzerá Granisetron B. Braun 1mg/ml a obsah balenia


 1. Granisetron B. Braun 1mg/ml je číry bezfarebný koncentrát na injekčný alebo infúzny roztok.

 2. Veľkosť balenia:

 3. Granisetron B. Braun 1mg/ml je dostupný v baleniach po piatich alebo desiatich ampulkách naplnených s 1 ml alebo 3 ml roztoku.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

342 12 Melsungen

Nemecko


Poštová adresa:

34209 Melsungen

Nemecko


Tel.: + 49 5661/71-0

Fax: + 49 5661/71-4567


Výrobca:

hameln pharmaceuticals gmbh

Langes Feld 13
31789 Hameln, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko Granisetron B. Braun 1 mg/ ml

Česká republika Granisetron B. Braun 1 mg/ml

Nemecko Granisetron B. Braun 1 mg/ml

Grécko Granisetron B. Braun 1 mg/ml

Španielsko Granisetron B. Braun 1 mg/ml

Fínsko Granisetron B. Braun 1 mg/ml

Taliansko Granisetron B. Braun 1 mg/ml

Luxembursko Granisetron B. Braun 1 mg/ml

Holandsko Granisetron B. Braun 1 mg/ml

Portugalsko Granissetron B. Braun 1 mg/ml

Slovenská republika Granisetron B. Braun 1 mg/mlTáto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v júni 2013.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


NÁVOD NA PRÍPRAVU:


Granisetron B. Braun 1mg/ml koncentrát na injekčný/infúzny roztok


Je dôležité, aby ste si predtým, ako pripravíte tento liek, prečítali celý obsah návodu na jeho prípravu až do konca.


1. Prezentácia (vzhľad)


Granisetron B. Braun 1mg/ml je dodávaný ako koncentrát na prípravu roztoku na intravenóznu injekciu alebo infúziu v bezfarebných sklenených ampulkách s obsahom 1 ml alebo 3 ml sterilného, číreho a bezfarebného roztoku.


2. Príprava na intravenózne podanie


U dospelýchsa má podať dávka 1 3 mg (10 40 μg/kg) Granisetronu B. Braun vo forme pomalej intravenóznej injekcie alebo zriedenej intravenóznej infúzie 5 minút pred začiatkom chemoterapie. Roztok je potrebné zriediť na 5 ml na mg.


Obsah 1 ml ampulky možno nariediť na objem 5 ml, obsah 3 ml ampulky možno nariediť na objem 15 ml.


Granisetron B. Braun 1mg/ml sa môže nariediť aj v 20 až 50 ml kompatibilnej infúznej tekutiny a následne môže byť podaný počas piatich minút ako intravenózna infúzia.


U detí vo veku 2 rokov a staršíchsa má podať dávka 10 40 μg/kg telesnej hmotnosti (až do 3 mg) vo forme intravenóznej infúzie riedenej v 10 – 30 ml infúznej tekutiny a podávaná počas 5 minút pred začiatkom chemoterapie.


Na prípravu dávky 10 40 μg/kg sa odoberie príslušný objem a riedi s kompatibilnou infúznou tekutinou na celkový objem 10 až 30 ml.


Granisetron B. Braun 1mg/ml je kompatibilný s nasledujúcimi roztokmi:


injekcia 0,9 % w/v chloridu sodného

injekcia 0,18 % w/v chloridu sodného a injekcia 4 % glukózy

injekcia 5 % w/v glukózy

Hartmannov roztok

injekcia 1,87 % w/v laktátu sodného

injekcia 10 % manitolu

injekcia 1,4 % w/v hydrogénuhličitanu sodného

injekcia 2,74 % w/v hydrogénuhličitanu sodného

injekcia 4,2 % w/v hydrogénuhličitanu sodného


V prípade potreby má byť Granisetron B. Braun 1mg/ml riedený iba s jedným z uvedených infúznych roztokov.


Granisetron B. Braun 1mg/ml nesmie byť miešaný so žiadnymi inými liekmi.


Len na jednorazové použitie. Liek musí byť použitý okamžite po otvorení ampulky. Bola dokázaná chemická a fyzikálna stabilita na používanie počas 24 hodín pri 25°C pri normálnom vnútornom osvetlení mimo priameho slnečného žiarenia. Z mikrobiologického hľadiska liek má byť použitý okamžite. Ak sa majú uchovávať nariedené roztoky, musia byť pripravené za aseptických podmienok.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Neuchovávajte v mrazničke.


Uchovávajte ampulky vo vonkajšej škatuli na ochranu pred svetlom.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.7Granisetron B. Braun 1 mg/ ml

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Granisetron B. Braun 1 mg/ml


koncentrát na injekčný/infúzny roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každý ml koncentrátu na injekčný alebo infúzny roztok obsahuje 1 mg granisetronu (ako hydrochlorid)


Pomocné látky so známym účinkom:

Až 4,5 mg sodíka na 1 ml roztoku.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

3. LIEKOVÁ FORMA

Koncentrát na injekčný/infúzny roztok.

Liek je číry a bezfarebný roztok. Hodnota pH roztoku je 5 (nominálne rozpätie: 4 – 6), osmolalita lieku je 318 mOsmol/kg.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Granisetron B. Braun 1 mg/ml je určený u dospelých na prevenciu alebo liečbu


 • akútnej nauzey a vracania, ktoré súvisia s chemoterapiou alebo rádioterapiou,

 • pooperačnej nauzey a vracania.


Granisetron B. Braun 1mg/ml je určený na prevenciu oneskorenej nauzey a vracania, ktoré súvisia s chemoterapiou alebo rádioterapiou.


Granisetron B. Braun 1 mg/ml je určený na prevenciu alebo liečbu akútnej nauzey a vracania u detí vo veku 2 rokov a starších, súvisiacej s chemoterapiou.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Nauzea a vracanie vyvolané chemoterapiou alebo rádioterapiou (CINV a RINV)


Prevencia (akútna a oneskorená nauzea)


Dávka 1 – 3 mg (10 – 40 μg/kg) Granisetronu B. Braun 1 mg/ml má byť podávaná pomalou intravenóznou injekciou alebo nariedenou intravenóznou infúziou 5 minút pred začiatkom chemoterapie. Roztok je potrebné zriediť na 5 ml na mg.


Liečba (akútna nauzea)


Má sa podať dávka 1 3 mg (10 40 μg/kg) Granisetronu B. Braun 1 mg/ml vo forme pomalej intravenóznej infúzie alebo zriedenej intravenóznej infúzie počas 5 minút. Roztok je potrebné zriediť na 5 ml na mg. Ďalšie udržiavacie dávky Granisetronu B. Braun 1 mg/ml musia byť podané aspoň s 10 minútovým intervalom.Maximálna dávka Granisetronu B. Braun 1 mg/ml podaná za 24 hodín nemá prekročiť 9 mg.


Súbežné používanie adrenokortikosteroidov


Účinnosť parenterálne podaného granisetronu je možné zvýšiť podaním intravenóznej dávky adrenokortikostreoidu, napr. 8 – 20 mg dexametazónu podaného pred začiatkom cytostatickej liečby alebo 250 mg metylprednizolónu podaného pred začatím a krátko po ukončení chemoterapie.


Pediatrická populácia


Bezpečnosť a účinnosť Granisetronu B. Braun 1 mg/ml bola riadne preukázaná u detí vo veku 2 rokov a starších na prevenciu a liečbu (kontrolu) akútnej nauzey a vracania, ktoré súvisia s chemoterapiou a na prevenciu oneskorenej nauzey a vracania, ktoré súvisia s chemoterapiou. Podávať sa má dávka 10 – 40 μg/kg telesnej hmotnosti (až do 3 mg) vo forme intravenóznej infúzie riedenej v 10 – 30 ml infúznej tekutiny a podaná počas 5 minút pred začiatkom chemoterapie. V prípade potreby je možné počas 24 hodín podať ešte jednu ďalšiu dávku. Táto ďalšia dávka nemá byť podaná skôr než 10 minút po začiatočnej infúzii.


Pooperačná nauzea a vracanie (PONV)


Má sa podať dávka 1 mg (10 μg/kg) Granisetronu B. Braun 1 mg/ml vo forme pomalej intravenóznej injekcie. Maximálna dávka Granisetron B. Braun 1 mg/ml, podaná za 24 hodín, nemôže prekročiť 3 mg.


Na prevenciu pooperačnej nauzey a vracania (PONV) je podanie potrebné ukončiť pred začatím anestézie.


Pediatrická populácia


V súčasnosti dostupné údaje sú opísané v časti 5.1, ale neumožňujú uviesť odporúčania na dávkovanie. Nie sú dostupné dostatočné klinické údaje pre odporúčanie na podávanie koncentrátu na injekčný/ infúzny roztok u detí pri prevencii a liečbe pooperačnej nauzey a vracania (PONV).


Osobitné populácie

Starší pacienti a pacienti s poruchou funkcie obličiek


Neexistujú špeciálne požiadavky na použitie u starších pacientov a pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene.


Pacienti s poruchou funkcie pečene


V súčasnosti nie sú dostupné údaje o zvýšenom výskyte nežiaducich udalostí u pacientov s poruchami pečene. Aj keď nie je potrebná úprava dávkovania, na základne jeho kinetických vlastností je pri podávaní granisetronu tejto skupine pacientov potrebná určitá opatrnosť (pozri časť 5.2).


Spôsob podávania


Dávka môže byť podaná ako pomalá intravenózna injekcia (počas 30 sekúnd) alebo ako riedená intravenózna infúzia v 20 až 50 ml infúznej tekutiny a podávaná počas 5 minút.


Pokyny na riedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Granisetron B. Braun 1 mg/ml môže znižovať črevnú motilitu, preto pacienti so symptómami subakútnej črevnej obštrukcie musia byť po jeho podaní monitorovaní.


Ako u iných 5-HT3antagonistov, aj pri použití Granisetronu B. Braun 1 mg/ml sa vyskytli abnormality EKG, vrátane predĺženia intervalu QT. U pacientov, u ktorých sa v minulosti vyskytli arytmie alebo poruchy srdcového vedenia, to môže mať klinické následky. U pacientov so srdcovými komorbiditami, u pacientov liečených kardiotoxickou chemoterapiou, a/alebo u pacientov so súbežnými poruchami rovnováhy elektrolytov je potrebné postupovať s opatrnosťou (pozri časť 4.5).


Bola pozorovaná skrížená citlivosť medzi 5-HT3antagonistami (napr. dolasetron, ondansetron).


Tento liek obsahuje až 4,5 mg sodíka na 1 ml roztoku. Na to je potrebné prihliadať u pacientov s kontrolovanou sodíkovou diétou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Ako aj u iných 5-HT3antagonistov, aj pri použití Granisetronu B. Braun 1 mg/ml sa vyskytli abnormality EKG, vrátane predĺženia intervalu QT. U pacientov súbežne liečených liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú interval QT alebo sú arytmogénne, to môže mať klinické následky (pozri časť 4.4).


V štúdiách u zdravých jedincov sa nevyskytli žiadne príznaky interakcie medzi granisetronom a benzodiazepínom (lorazepam), neuroleptikami (haloperidol) alebo liekmi na liečbu vredových ochorení (cimetidín). Granisetron B. Braun 1 mg/ml nepreukázal ani žiadnu zjavnú liekovú interakciu s emetogennými chemoterapeutikami na liečbu rakoviny.


Neboli vykonané žiadne štúdie u pacientov v anestézii.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Je k dispozícii iba obmedzené množstvo údajov o použití granisetronu u gravidných žien. Štúdie reprodukčnej toxicity na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky (pozri časť 5.3). Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa používaniu granisetronu počas gravidity.


Laktácia


Nie je známe, či sa granisetron alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského materského mlieka. Ako preventívne opatrenie sa dojčenie neodporúča počas používania Granisetronu B. Braun 1 mg/ml.


Fertilita


U potkanov sa nepreukázali žiadne škodlivé účinky z hľadiska reprodukčnej schopnosti alebo fertility.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Granisetron B. Braun 1 mg/ml pravdepodobne nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky


Prehľad bezpečnostného profilu


Najčastejšie nežiaduce reakcie pri použití Granisetronu B. Braun 1 mg/ml sú bolesť hlavy a zápcha, ktoré môžu byť prechodné. Pri použití Granisetronu B. Braun 1 mg/ml boli hlásené abnormality EKG, vrátane predĺženia intervalu QT (pozri časti 4.4 a 4.5).


Tabuľkový prehľad nežiaducich reakcií


Nasledujúca tabuľka uvedených nežiaducich reakcií bola vytvorená na základe klinického skúšania a údajov z obdobia po uvedení na trh, ktoré sa týkajú granisetronu a ďalších 5-HT3antagonistov.


Frekvencia je klasifikovaná do nasledujúcich kategórií:


Veľmi časté

1/10

Časté

1/100 až <1/10

Menej časté

1/1000 až <1/100

Zriedkavé

1/10 000 až <1/1000

Veľmi zriedkavé

<1/10 000


Poruchy imunitného systému


Menej časté

hypersenzitívne reakcie, napr. anafylaxia, urtikária

Psychické poruchy


Časté

nespavosť

Poruchy nervového systému


Veľmi časté

bolesť hlavy

Menej časté

extrapyramidálne reakcie

Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Menej časté

predĺženie intervalu QT

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Veľmi časté

zápcha

Časté

hnačka

Poruchy pečene a žlčových ciest


Časté

zvýšená hladina pečeňových transamináz*

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Menej časté

vyrážka

*Vyskytli sa s podobnou frekvenciou u pacientov s porovnateľnou liečbou


Popis vybraných nežiaducich reakcií


Ako u iných 5-HT3antagonistov, aj pri použití granisetronu sa vyskytli abnormality EKG, vrátane predĺženia intervalu QT (pozri časti 4.4 a 4.5).


4.9 Predávkovanie


Na predávkovanie Granisetronom B. Braun 1 mg/ml neexistujú žiadne konkrétne antidotá. V prípade predávkovania injekciou je potrebná symptomatická liečba. Hlásené bolo predávkovanie granisetronom, dávkou až 38,5 mg, podanou vo forme jednorazovej injekcie so symptómami mierna bolesť hlavy, ale bez ďalších hlásených následkov.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiemetiká a antagonisty serotonínu (5‑HT3).

ATC kód: A04AA02


Neurologické účinky, nauzea a vracanie vyvolané serotonínom


Serotonín je hlavný neurotransmiter zodpovedný za emézu po chemoterapii alebo rádioterapii. 5-HT3receptory sa nachádzajú na troch miestach: zakončenia nervus vagus v gastrointestinálnom trakte a v spúšťacích zónach chemoreceptora umiestnených v area postremaa nucleus tractus solidariusv centre vracania v mozgovom kmeni. Spúšťacie zóny chemoreceptora sú umiestnené na kaudálnom konci štvrtej komory (area postrema). Tejto štruktúre chýba účinná hematoencefalická bariéra a rozpozná dáviace prostriedky v systémovom obehu aj v cerebrospinálnom moku. Centrum vracania sa nachádza v medulárnych štruktúrach mozgového kmeňa. Hlavné vnemy získava zo spúšťacích zón chemoreceptora a zo vstupov nervu vagu a sympatika zo zažívacieho traktu.


Následné vystavenie radiácii alebo cytotoxickým látkam spôsobí uvoľnenie serotonínu (5 HT) z enterochromafinných buniek v sliznici tenkého čreva, ktoré susedia s vagovými aferentnými neurónmi, na ktorých sú umiestnené 5 HT3 receptory. Uvoľnený serotonín aktivuje vagové neuróny prostredníctvom 5 HT3 receptorov, čo má za následok závažnú emetickú reakciu vyvolanú cez spúšťaciu zónu chemoreceptora v area postrema.


Mechanizmus účinku


Granisetron je účinný antiemetický a vysoko selektívny antagonista receptorov 5-hydroxytryptamínu (5 HT3). Štúdie väzobných miest radioligandov preukázali, že granisetron má zanedbateľnú afinitu k ostatným typom receptorov, vrátane väzobných miest 5-HT a dopamínu D2.


Nauzea a vracanie vyvolané chemoterapiou alebo rádioterapiou


Bolo preukázané, že granisetron podávaný intravenózne pomáha predchádzať nauzei a vracaniu pri chemoterapeutickej liečbe rakoviny u dospelých a u detí vo veku 2 až 16 rokov.


Pooperačná nauzea a vracanie


Preukázalo sa, že granisetron podávaný intravenózne je účinný na prevenciu a liečbu pooperačnej nauzey a vracania u dospelých.


Farmakologické vlastnosti granisetronu


Bola zaznamenaná interakcia s neurotropnými a inými liečivami z dôvodu jeho účinku na cytochróm P450 (pozri časť 4.5).


Štúdie in vitropreukázali, že na podtyp 3A4 cytochrómu P450 (zúčastňuje sa na metabolizme niektorých hlavných narkotických látok) nemá granisetron žiadny vplyv. Síce sa preukázalo, že ketokonazol inhibuje oxidáciu cyklu granisetronu in vitro, táto aktivita však nie je považovaná za klinicky významnú.


Aj keď sa u antagonistov 5-HT3vyskytlo predĺženie intervalu QT (pozri časť 4.4), tento účinok má taký výskyt a rozsah, že u normálnych pacientov nie je klinicky relevantný. Odporúča sa však monitorovanie EKG a klinických abnormalít, ak sú pacienti liečení súbežne liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú interval QT (pozri časť 4.5).


Pediatrické použitie


Klinické použitie granisetronu opísal Candiotti a kolektív. Počas prospektívnej, multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdie paralelných skupín bolo hodnotených 157 detí vo veku 2 až 16 rokov, ktoré sa podrobili plánovanému chirurgickému zákroku. U väčšiny pacientov bola počas prvých 2 hodín po operácii pozorovaná absolútna kontrola nad nauzeou a vracaním.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické vlastnosti pri perorálnom podávaní sú priamo úmerné až do 2,5 násobku odporúčanej dávky u dospelých. Z rozsiahleho programu hľadania správnej dávky je zrejmé, že antiemetická účinnosť jednoznačne nesúvisí s podávanými dávkami ani s koncentráciami granisetronu v plazme.

Štvornásobné zvýšenie začiatočnej profylaktickej dávky granisetronu nepreukázalo žiadny rozdiel v rozsahu reakcie pacienta na liečbu ani v trvaní potlačenia symptómov.


Distribúcia

Granisetron je značne distribuovaný, s priemerným distribučným objemom približne 3 l/kg. Väzba na plazmatické bielkoviny je približne 65 %.


Biotransformácia

Granisetron sa metabolizuje primárne v pečeni oxidáciou a následnou konjugáciou. Hlavnými metabolitmi sú 7-OH-granisetron a jeho sulfátové a glykuronidové konjugáty. Hoci boli pozorované antiemetické vlastnosti u 7-OH-granisetronu a indazolín-N-dezmetyl-granisetronu, je nepravdepodobné, že by výrazne prispievali k farmakologickej aktivite granisetronu u ľudí.


Pečeňové mikrozomálne štúdie in vitropreukazujú, že hlavná cesta metabolizmu granisetronu je inhibovaná ketokonazolom, čo naznačuje na metabolizmus riadený podtypom 3A cytochrómu P-450 (pozri časť 4.5).


Eliminácia


Klírens prebieha prevažne pečeňovým metabolizmom. Močom sa vylúči priemerne 12 % dávky nezmeneného granisetronu. Močom vylúčené metabolity predstavujú približne 47 % dávky. Zvyšok dávky sa vo forme metabolitov vylučuje stolicou. Polčas rozpadu v plazme u pacientov prijímajúcich granisetron perorálnou a intravenóznou cestou je približne 9 hodín s veľkou inter-individuálnou variabilitou jedincov.


Farmakokinetické vlastnosti osobitných populácii


Zlyhanie obličiek


U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek údaje naznačujú, že farmakokinetické parametre po podaní jednorazovej intravenóznej dávky sú vo všeobecnosti podobné farmakokinetickým parametrom u normálnych pacientov.


Pacienti s poruchou funkcie pečene


U pacientov s poruchou funkcie pečene z dôvodu neoplastického postihnutia pečene bol celkový plazmatický klírens intravenóznej dávky približne polovičný v porovnaní s pacientmi bez poškodenia funkcie pečene. Napriek týmto zmenám nie je potrebná žiadna úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


Starší pacienti


Po podaní jednorazovej intravenóznej dávky sa farmakokinetické parametre u starších pacientov pohybovali v rámci rozsahu parametrov u mladších pacientov.


Pediatrickí pacienti


Po podaní jednorazovej intravenóznej dávky u detí sú farmakokinetické vlastnosti podobné vlastnostiam u dospelých po znormalizovaní príslušných parametrov (distribučný objem, celkový plazmatický klírens) na danú telesnú hmotnosť.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, reprodukčnej toxicity a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Štúdie karcinogenocity nepreukázali žiadne výrazné nebezpečenstvo pre ľudí, ak sa liek používa v odporúčanej dávke pre ľudí. Pri podávaní vo vyšších dávkach a po dlhšie časové obdobie však riziko karcinotoxicity nie je možné vylúčiť.

Štúdia na ľudských klonovaných srdcových iónových kanáloch potvrdila, že granisetron má potenciál ovplyvňovať srdcovú repolarizáciu blokovaním draslíkových kanálov HERG. Štúdia ďalej ukázala, že granisetron blokuje obidva sodíkové a draslíkové kanály a potenciálne ovplyvňuje depolarizáciu a repolarizáciu prolongáciou intervalov PR, QRS a QT. Tieto údaje pomáhajú objasniť molekulárne mechanizmy, pri ktorých dochádza k niektorým zmenám na EKG (predovšetkým prolongáciu QT a QRS), u tejto skupiny látok. Nedochádza však k modifikácii srdcovej frekvencie, krvného tlaku ani priebehu EKG. Ak dochádza ku zmenám, spravidla nemajú klinický význam.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Monohydrát kyseliny citrónovej

Hydroxid sodný (na upravenie pH)

Voda na injekciu

6.2 InkompatibilityTento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti


30 mesiacov.


Liek musí byť použitý okamžite po otvorení. Len na jednorazové použitie. Všetky zvyšky lieku musia byť zlikvidované.


Po riedení:

Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní bola dokázaná počas 24 hodín pri teplote 25°C pri izbovom osvetlení a mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Z mikrobiologického hľadiska musí byť liek podaný okamžite. Ak sa majú uchovávať nariedené roztoky, musia byť pripravené pri dodržaní aseptických podmienok.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Neuchovávajte v mrazničke.

Ampulky uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie po riedení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Bezfarebné sklenené ampulky: objem 1 a 3 ml

Veľkosť balení: 5 x 1 ml, 10 x 1 ml, 5 x 3 ml a 10 x 3 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Príprava infúzie


Dospelí: Obsah 1 ml ampulky môže byť riedený na 5 ml objem; obsah 3 ml ampulky môže byť riedený na 15 ml objem.


Granisetron B. Braun 1mg/ml môže byť riedený aj v 20 až 50 ml ktoréhokoľvek z nasledujúcich kompatibilných infúznych roztokov a následne podávaný počas piatich minút ako intravenózna infúzia:


injekcia 0,9 % w/v chloridu sodného

injekcia 0,18 % w/v chloridu sodného a injekcia 4 % glukózy

injekcia 5 % w/v glukózy

Hartmannov roztok

injekcia 1,87 % w/v laktátu sodného

injekcia 10 % manitolu

injekcia 1,4 % w/v hydrogénuhličitanu sodného

injekcia 2,74 % w/v hydrogénuhličitanu sodného

injekcia 4,2 % w/v hydrogénuhličitanu sodného


Nesmú byť použité žiadne iné riedidlá.


Deti vo veku dvoch rokov a staršie: Na prípravu dávky 20 - 40 µg/kg naberte príslušný objem a zrieďte ho s infúznou tekutinou (ako u dospelých) na celkový objem 10 až 30 ml.


Všeobecné upozornenie: Granisetron B. Braun 1mg/ml nesmie byť miešaný do roztokov obsahujúcich iné liečivá.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


B. Braun Melsungen AG, Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Nemecko


Poštová adresa:

B. Braun Melsungen AG, Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, 34209 Melsungen, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


20/0230/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 02.06.2008

Dátum posledného predĺženia registrácie: .06.2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU06/2013


9Granisetron B. Braun 1 mg/ ml