+ ipil.sk

Granisetron Kabi 1 mg/ml, injekčný roztokPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.číslo:2012/01173-PRE

PÍSOMNÁINFORMÁCIAPRE POUŽÍVATEĽOVGranisetron Kabi 1 mg/ml injekčný roztok

(granisetron)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácir

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek veajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie

účinky,ktorénie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov,povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vtejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Granisetron Kabi ana čo sa používa

2. ČO potrebujete vedieť vedieť predtým ako použijete Granisetron Kabi

3. Ako používaťGranisetron Kabi

4. Možné vedľajšie účinky

5. Akouchováv Granisetron Kabi

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. ČO JE GRANISETRON KABIA NA ČO SA POUŽÍVA


Granisetron Kabi obsahuje liečivo nazývané granisetron. Granisetron Kabi patrído skupinyliekov nazývaných antagonisty 5-HT3 receptorov, alebo antiemeti (lieky proti vracaniu).

Granisetron Kabi sa používana prevenciu a liečbu nevnosti a vracania (pocituna vracanie)vyvolaných ďalšou liečbou ako je napr. chemoterapia alebo rádioterapia pri nádorovom ochorení alebo po chirurgickom zákroku.


Injekčnýroztokjeurčenýdospelým a deťom od 2 rokov.


2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ PREDTÝM AKO POUŽIJETE GRANISETRON KABI

Nepoužívajte Granisetron Kabi:

 • ak ste alergický (precitlivený) na granisetron alebo na ktorúkoľvek ďalšiu zložku lieku Granisetron Kabi (pozri časť 6: Ďalšie informácie)


Aksinie ste istý(á), poraďte sa so svojím lekárom,zdravotnou sestrou alebo lekárnikom skôr, ako injekciu dostanete.


Buďte zvšť opatrný pri používaní Granisetronu Kabi


Poraďte sa so svojím lekárom, zdravotnousestroualebo lekárnikomskôr,akozačnete používať

Granisetron Kabi, ak:

 • máte problémy s vyprázdňovaním spôsobené nepriechodnosťou čriev.

 • máte problémy so srdcom, liite sa na nádorové ochorenie liekom, o ktorom je známe, že poškodzuje srdce alebo máte problémy s hladinou solí (ako je draslík, sodík alebo vápnik) v tele (porucha elektrolytovej rovnováhy).

 • ívate ďalšie antagonisty 5-HT3 receptorov, napr. dolasetron a ondansetron ívané podobne ako Granisetron Kabi k liečbe a prevencii nevnosti a vracania.


Používanieiných liekov


Akívate alebo ste v poslednomčase užívaliešte iné lieky, vrátaneliekov,ktorýchvýdaj nie je viazaný na lekársky predpis,oznámteto,prosím, svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.

Toje preto,že Granisetron Kabi môže ovplyvňovať spôsob, akým niektoré lieky účinkujú. Podobne ako iné lieky môžu ovplyvňovať spôsob,akýminjekciaúčinkuje.


Povedztesvojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi, ak užívate niektoré z nasledujúcich liekov:

 • lieky užívané na liečbu nepravidelného rytmu srdca, iné antagonisty 5-HT3 receptorov, ako napr. dolasetron alebo ondansetron (pozri Buďte zvlášť opatrný pri používaní Granisetronu Kabi“ uvedené vyššie)

 • fenobarbital, liek používaný na liečbu epilepsie

 • liek nazývaný ketokonazol, používaný na liečbu plesňových infekcií

 • antibiotikum erytromycín, používané na liečbu bakteriálnych infekcií


Tehotenstvoa dojčenie


Akste tehotná,pokúšatesa otehotnieť alebo ak dojčíte, nemali by ste dostať túto injekciu, pokiaľVám to Vášlekár výslovne neodporučí.


Skôrakoznete užívať akýkoľvek liek,poraďte sa so svojímlekáromalebo lekárnikom.


Vedenievozidla aobsluha strojov

Granisetron Kabi nemážiadnyvplyv na Vašu schopnosť viesť motorovévozidaobsluhovať stroje

Dôležité informácie o niektorých zložkách Granisetronu Kabi

Sodík: Granisetron Kabi obsahuje 31,5 mg (1,37 mmol) sodíka v maximálnej dennej dávke 9 mg. Pacienti s diétou s obmedzeným príjmom sodíka by to mali vziať do úvahy.3. AKO POUŽÍVAŤ GRANISETRON KABI


InjekciuVám podá Váš lekár alebo zdravotná sestra.

DávkaGranisetronu Kabisa u jednotlivých pacientovši. Závisíodveku,telesnejhmotnostiana tom, čiju budete dostávať ako prevenciu alebo ako liečbu nevoľnostiavracania. Lekár Vám povie, aké množstvo lieku budete dostávať.


Granisetron Kabi je možné podávať akoinjekciu do žily (intravenózne)


Prevencia nevoľnosti a vracania po rádio- alebo chemoterapii


Injekciu dostanete pred začatímdio-alebo chemoterapie.Injekcia do žilybude trvať v rozmedzí 30 sekúnd až 5 minút a dávkabudeobvyklev rozmedzí1 až 3 mg. Pred podaním je možné liek nariediť


Liečba nevoľnosti a vracania po rádio- alebo chemoterapii


Injekcia bude trvať v rozmedzí 30 sekúnd až 5 minút a dávkabude obvykle v rozmedzí 1 až 3 mg. Pred podaním do žily je možné liek nariediť. Na úľavuod nevnosti Vámmôžubyťpo prvej dávke podané ďalšie injekcie.Tieto injekcie budú podané s odstupom aspoň 10 minút.Najvyššiadávka Granisetronu Kabi, ktorú môžete dostať, je 9 mg za deň.


Kombináciaso steroidmi


Účinok injekcie je mož zlepšiť užitím liekovnazývaných nadobličkové steroidy.Dostanetebuď dexamethazon v dávke v rozmedzí 8 až 20 mg pred rádio- alebo chemoterapiou alebo methylprednizolon v dávke 250 mg pred i po rádio- alebochemoterapiou.


Použitieu detí v prevencii alebo liečbe nevoľnosti alebo vracania po rádio- alebo chemoterapii


Deťom sa Granisetron Kabi podáva ako injekciado žily,akojepopísané vyššie a dávka je závislá na telesnej hmotnosti dieťaťa.Injekcia bude nariedená,podá sa pred rádio-alebo chemoterapiou a bude trvať 5 minút. Dom môžu byť podané maximálne 2 dávky za deň s aspoň 10 minútovýmodstupom.


Liečba nevoľnosti alebo vracanie po chirurgickom zákroku


Injekcia do žilybude trvaťv rozmedzí30 sekúndaž 5 minúta dávka bude obvykle 1 mg. Najväčšia dávka Granisetronu Kabi,ktorá Vámbude podaná,je 3 mg zadeň.


Použitieu detí v prevencii alebo liečbe nevoľnosti alebo vracania po chirurgickomzákroku


Injekcia nemá byť podávaná deťom k liečbe nevnostia vracania po chirurgickom zákroku.


Akdostanete viac Granisetronu Kabi ako máte


Potom,ako Vám lekár alebo zdravotná sestra podáinjekciu, je nepravdepodobné,že Vámpodali príliš veľdávku. Avšak ak máteobavy,povedztetosvojmu lekárovialebo zdravotnej sestre. Príznaky predávkovaniazahŕňajú miernubolesť hlavy.Budeteliečený(á)v závislosti od Vašich príznakov.


Akmáte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku,povedzteto svojmu lekárovialebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIEÚČINKY


Takako všetky lieky, aj Granisetron Kabimôže spôsobovať veajšie účinky,hocisa neprejavia u každého. Ak spozorujete niektorýz nasledujúcich príznakov,okaite vyhľadajte lekára:


 • alergické reakcie (anafylaxia). Príznaky môžu zahŕňať opuch hrdla, tváre, pier, úst a problémy s dýchaním alebo prehĺtaním.

Ďalšie vedľajšie účinky, ktorémôžetepociťovať pri používanítohto lieku:

Veľmičasté: postihujú viac než 1 používata z 10

 • bolesť hlavy

 • zápcha. Lekár bude kontrolovať Váš zdravotný stav.


Časté: postihujú 1 až 10 používatov zo 100

 • problémy so spánkom (nespavosť)

 • zmeny vo funkčnosti pečene, čo sa ukáže pomocou krvných testov

 • hnačka


Menejčasté:postihujú 1 až10 používateľov z 1000

 • kožná vyrážka, alergická reakcia kože alebo žiavka či koprivka“ (urtikária). Príznaky môžu zahŕňať svetlo červené, vypuklé hrbolčeky.

 • zmeny srdcového rytmu a zmeny pozorované na EKG (elektrický záznam funkcie srdca)

 • abnormálne mimovné pohyby, ako sú chvenie, svalová stuhnutosť a svalové zášklby.


Akzačnete pociťovať akýkoľvekveajšíúčinok akozávažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnejinformáciipre používateľov,povedzte to,prosím, svojmu lekárovi,zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AKO UCHOVAŤ GRANISETRON KABI


Uchovávajtemimo dosahu a doadudetí.


 • Nepoužívajte injekčný roztok po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vahuje na posledný deň v mesiaci.

 • Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

 • Neuchovávajte v mrazničke.

 • Po otvorení sa má Granisetron Kabi použiť ihneď.

 • Po zriedení sa má Granisetron Kabi použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, roztok pripravený na použitie sa má uchovávať pri teplote 25°C, chránený pred slnečným svetlom a má sa použiť v priebehu 24 hodín.


Liekysanesmúlikvidovaťodpadovouvodoualebodomovýmodpadom.Nepoužitýliekvráťtedo lekárne.Tietoopatreniapomôžuchrániťživotnéprostredie.


6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Granisetron Kabiobsahuje


Liivoje granisetron.

Každýml injekčného roztoku obsahuje 1 mg granisetronu(vo forme hydrochloridu).


Pomocnélátky sú kyselina citrónová (monohydrát), kyselina chlorovodíková, chlorid sodný, voda na injekciu a hydroxid sodný. na úpravu pH (kyslosti).


Akovyzerá Granisetron Kabi a obsah balenia


Granisetron Kabi je číry, bezfarebný roztok.

Balenie môže obsahovať 5 alebo 10 priehľadných sklenených ampuliek. Ampulky obsahujú buď 1 ml alebo 3 ml Granisetronu Kabi 1 mg/ml injekčného roztoku.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registráciia výrobca


Fresenius Kabi s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 , Česká republika

Výrobca:

LABESFAL – Laboratórios Almiro S.A., 3465-157 Santiago de Besteiros, Portugalsko

a

Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, A-8055, Graz, Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)pod nasledovnými názvami:


Veľká Británia

Granisetron 1 mg/ml solution for injection

Rakúsko

Granisetron Kabi 1 mg/ml injektionslösung

Belgicko

Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml, oplossing voor injectie/ solution injectable / injektionslösung

Česká republika

Granisetron Kabi 1 mg/ml, injekční roztok

Nemecko

Granisetron Kabi 1 mg/ml injektionslösung

Grécko

Granisetron Kabi, 1 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα

Španielsko

Granisetron Kabi 1 mg/ml solución inyectable

Fínsko

Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektioneste, liuos

Maďarsko

Granisetron Kabi 1 mg/ml oldatos injekció

Taliansko

Granisetron Kabi 1 mg/ml soluzione iniettabile

Luxembursko

Granisetron Kabi 1 mg/ml injektionslösung

Holansko

Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml, oplossing voor injectie

Portugalsko

Granissetrom Kabi

Rumunsko

Granisetron Kabi 1 mg/ml, soluţie injectabilă

Švédsko

Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektionsvätska, lösning

Slovenská republika

Granisetron Kabi 1 mg/ml, injekčný roztok

Tátopísomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v auguste 2013

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

Pokyny na riedenie:

Len na jednorazové použitie. Akékoľvek nepoužité zvyšky sa majú zlikvidovať. Zriedené injekcie a infúzie sa majú pred podaním vizuálne skontrolovať, či neobsahujú častice. Môžu sa použiť len v prípade, keď je roztok číry a neobsahuje častice.

Dospelí:Obsah 1 ml ampulky sa môže zriediť na objem 5 ml; obsah 3 ml ampulky sa môže zriediť na objem 15 ml.


Granisetron Kabi sa môže tiež riediť v 20 až 50 ml kompatibilného infúzneho roztoku a následne podávať počas piatich minút vo forme intravenóznej infúzie v ktoromkoľvek z nasledujúcich roztokov:


0,9 % injekčný roztok chloridu sodného

5 % injekčný roztok glukózy

Ringerov laktátový roztok;


Nie je možné použiť žiadne iné roztoky.


Deti vo veku 2 rokov a staršie:Na prípravu dávky 10 – 40 µg/kg sa naberie príslušný objem a zriedi s infúznou tekutinou (ako u dospelých) na celkový objem 10 až 30 ml.


Vo všeobecnosti sa Granisetron Kabi nemá miešať v roztoku s inými liečivami.Čas použiteľnosti finálneho lieku:

3 roky

Po otvorení sa má liek použiť ihneď.

Pokiaľ je to možné, intravenózne infúzie Granisetronu Kabi sa majú pripravovať v čase podania. Po zriedení alebo po prvom otvorení obalu je čas použiteľnosti 24 hodín, ak sa liek uchováva pri okolitej teplote (25°C), pri normálnom vnútornom osvetlení, chránený pred priamym slnečným svetlom. Po 24 hodinách sa liek nesmie použiť. Ak sa po príprave budú infúzie Granisetronu Kabi uchovávať, musia sa pripraviť za vhodných aseptických podmienok.

Granisetron 1 mg/ml je kompatibilný so sodnou soľou dexametazónfosfátu v koncentrácii 10-60 µg/ml Granisetronu a 80-480 µg/ml dexametazónfosfátu zriedenom v roztoku chloridu sodného 0,9 % alebo glukózy 5 % v priebehu 24 hodín.Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Ampulky uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.Granisetron Kabi 1 mg/ml, injekčný roztok

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.číslo:2012/01173-PRESúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


GranisetronKabi 1 mg/ml, injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTIATÍVNE ZLOŽENIE


Liivom je granisetron.

Každýml injekčného roztoku obsahuje 1 mg granisetronu (vo forme hydrochloridu).


Úplnýzoznampomocnýchlátok,pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁFORMA


Injekčnýroztok

Injekčnýroztokje čírybezfarebnýroztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Granisetron Kabi, injekčnýroztok,je indikovanýdospelým na prevenciu a liečbu:


- akútnej nauzey a vracaniav súvislostischemoterapiou a rádioterapiou

- pooperačnejnauzeyavracania.


Granisetron Kabi, injekčnýroztok jeindikovanýpacientomna prevenciu oneskorenejnauzeya vracaniav súvislosti s chemoterapiou a rádioterapiou.


Granisetron Kabi, injekčnýroztok je indikovanýdeťom od 2 rokova starších na prevenciu a liečbu akútnej nauzey a vracaniav súvislostischemoterapiou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Nauzeaa vracanieindukované chemoterapiou a rádioterapiou (CINV a RINV) Prevencia (akútna a oneskorenánauzea)

Predzačatím chemoterapie sa dávka 1-3 mg (10-40μg/kg) Granisetronu Kabi, injekčného roztoku podáva buď pomalouintravenóznouinjekciou, alebo vo forme intravenóznejinfúzie podávanej po dobu 5 minút pred začatímchemoterapie.Roztok samá nariediť5ml na mg.


Liečba(akútna nauzea)


Dávka 1-3 mg (10-40μg/kg) Granisetronu Kabi,injekčného roztoku sa podáva buď pomalouintravenóznou injekciou alebo vo forme intravenóznejinfúzie podávanejpo dobu 5 mit. Roztok sa má nariediť na 5 ml na mg. ĎalšieudržiavaciedávkyGranisetronu Kabi injekčného roztoku je možné podať aspoň v 10 minútových intervaloch. Maximálnadávka,ktorú je možné podať v priebehu 24 hodín,nesmie prekročiť 9 mg.


Kombináciasadrenokortikálnymi steroidmi


Účinnosť parenterálne podaného granisetronu je možné zvýšiť pridaním intravenóznejdávky adrenokortilneho steroidu, napr. 8-20 mg dexametazónu podaného pred začatímcytostatickej

liečby alebo 250 mg methyl-prednisolonu podaného pred začatímchemoterapie a krátko po jej ukončení.


Detia dospievajúci


Udetí vo veku 2 rokov astarších bola účinnosť a bezpečnosť Granisetronu Kabi,injekčného roztoku dobre stanovená na prevenciu a liečbu (kontrolu) akútnej nauzeya vracania v súvislosti s chemoterapiou a prevenciu oneskorenej nauzey a vracania v súvislosti s chemoterapiou. Dávka10-40µg/kg telesnej hmotnosti (až do 3 mg)sa podáva formouintravenóznejinfúzienariedenej v 10-30 ml infúzneho roztoku a je podávaná po dobu 5 minút pred začatímchemoterapie.Vprípade nutnosti je mož vpriebehu 24 hodín podať ešte jednu ďalšiudávku. Táto ďalšia dávkanemábyť podaná skôr než 10 minút po úvodnej infúzii.


Pooperačná nauzea a vracanie (PONV)


Dávka 1 mg (10 µg/kg) Granisetronu Kabi, injekčného roztoku sa podáva pomaloui.v. injekciou. MaximálnadávkaGranisetronu Kabi,ktorúje možné podaťv priebehu 24 hodín, nesmie prekročiť3 mg.


PriprevenciiPONVje potrebné podávanie ukončiť pre začatímanestézie.


Detia dospievajúci


Vsúčasnosti sú dostupné údaje popísané v časti 5.1.Na ich základe však nie je možné stanoviť odporúčania na podávanie. Nie sú k dispozícii dostatočnéklinickédôkazyna odporučenie dávkovania injekčného roztoku deťom a dospievajúcim v prevencii aliečbe pooperačnej nauzey avracania (PONV).


Osobitnápopulácia


Staršípacienti a pacientis poškodenímfunkcie obličiek


Používanie granisetronu u starších pacientov a pacientov s poškodenímfunkcie obliekalebo pečene nie sú požadované žiadne osobitné bezpečnostné opatrenia.


Pacienti s poškodenímfunkcie pečene


Kdnešnémudňu neexistujú žiadnekazy o zvýšení výskytu nežiaducich účinkovupacientov s poruchami funkcie pečene. Vzhľadomna jeho kinetiku, promnieje potrebná úprava dávkovania, byť granisetronu tejto skupiny pacientov používaný opatrne(pozri časť 5.2).


Spôsob podávania

Podanie môže byť pomalouintravenóznouinjekciou (počas 30 sekúnd) alebo vo forme intravenóznej infúzie nariedenej v 20 až 50 ml infúzneho roztoku a podávaný po dobu 5 minút.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liivo alebo na ktorúkvekz pomocnýchlátok(pozri časť 6.1).


4.4 Osobitné upozorneniaaopatrenia pri používaní


Pretožegranisetron môže tlmiť motilitu hrubého čreva, pacienti s príznakmi subakútnejčrevnej obštrukcie sa majú po podaní granisetronu sledovať.


Akouiných antagonistov5-HT3receptorov, aj vprípadegranisetronu boli hlásené prípadyzmien EKG, vrátane predĺženia QT intervalu. U pacientov s existujúcimiarytmiamialebo poruchamisrdcového prevodu tovšakmôžemať klinickénásledky.Preto by sa mala dodržiavať zvýšená opatrnosť u pacientov s ochoreniamisrdca, alebo u pacientov, ktorí liečeníkardiotoxickou chemoterapiou a/alebo u pacientov s abnormalitamielektrolytov (pozri časť 4.5).


Medziantagonistami5-HT3(napr. dolasetron,ondansetron)bola hlásenáskrížená senzitivita.


Tento liek obsahuje 1,37 mmol sodíka (alebo 31,5 mg) v maximálnej dennej dávke 9 mg. Pacienti s diétou s obmedzeným príjmom sodíka by to mali vziať do úvahy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Akouiných antagonistov5-HT3 receptorov,aj vppade granisetronu boli hlásenéprípadyzmien EKG vrátane predĺženia QT intervalu. U pacientov, ktorí sú liečení liekmipredlžujúcimiQTintervala/alebo s proarytmogénnym účinkom to však môžemať klinicnásledky (pozri časť 4.4).


Vštúdiách na zdravýchjedincoch sa nepreukázala žiadna interakcia medzigranisetronoma benzodiazepínmi(lorazepamom),neuroleptikami(haloperidol) alebo liekminaliečbu vredov (cimetidínom) . Kviditnýmliekovým interakciámnedochádzaanimedzi granisetronom a emetogénnouprotinádorovouchemoterapiou.


Upacientovpodstupujúcich anestézu sa nerobiližiadnezvláštne štúdie liekovýchinterakcií.


4.6 Fertilita, graviditaa laktácia


Gravidita


Kdispozíciisú len obmedzené údaje týkajúce sa použitia granisetronu počas gravidity. Štúdie na zvieratáchnenaznačujú žiadne priameaninepriameškodli účinkyvzhľadom na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).Z tohto dôvodu sa má granisetron podávať počas gravidity iba

vnevyhnutných prípadoch.


Laktácia


Nie sú k dispozíciiúdaje ovylučovanígranisetronualebo jeho metabolitovdomaterského mlieka. Preto sa z preventívneho hľadiska neodporúča dojčenie počas liečby Granisetronom Kabi..


Fertilita


Upotkanovnemalgranisetron škodlivé účinkyna reprodukčnú schopnosť a fertilitu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


PriGranisetrone Kabi sa neočakáva negatívnyvplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduceúčinky


Súhrnbezpečnostného profilu


Najčastejšie hlásenýminežiaducimi účinkami Granisetronu Kabi sú bolesť hlavy a zápcha, ktoré môžu byť prechodnéhocharakteru. U granisetronu boli hlásené zmeny EKG spolu s predĺžením QT intervalu (pozri časti 4.4.a 4.5).

Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií


Nasledujúca tabuľkazahŕňa nežiaduce reakcie a vychádza z klinických štúdii týkajúcich sa granisetronu a ďalších 5-HT3 antagonistov a z údajov po uvedení týchto liekovna trh.


Kategórie frekvencie sú nasledovné: Veľmičasté: ≥1/10

Časté: ≥ 1/100 až < 1/10

Menejčasté:1/1 000 až< 1/100

Zriedkavé: ≥ 1/10 000 až < 1/1 000

Veľmizriedkavé: < 1/10 000


Poruchy imunitného systému

Menej časté

Reakcie precitlivenosti, napr. Anafylaxia, urtikária

Psychiatrické poruchy

Časté

Insomnia


Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Bolesť hlavy


Menej časté

Extrapyramídové reakcie


Poruchy srdca

Menej časté

Predĺženie QT intervalu


Gastrointestinálne poruchy

Veľmi časté

Zápcha


Časté

Hnačka


Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Zvýšená hladina pečeňových transamináz*


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Vyrážka


*Vyskytlo sa s podobnou frekvenciou u pacientov dostávajúcich porovnávaciu liečbu.


Popis vybranýchnežiaducich reakcií


Akouiných antagonistov5-HT3 receptorov,aj v prípadegranisetronu boli hlásené prípadyzmien

EKGvrátane predĺženia QT intervalu (pozri časti 4.4a 4.5).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


PreGranisetron Kabi neexistuje špecifické antidotum.V prípade predávkovaniainjekciousa má použiť symptomatickáliečba. Boli hlásenéintravenóznepodanédávkyaž do 38,5mg granisetronu.Pacienti pociťovalimierne bolestihlavy,ale žiadne ďalšie následky neboli pozorované.


5. FARMAKOLOGICVLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiemetiká, Antagonisty serotonínu (5 HT3) ATC kód: A04AA02


Neurologické mechanizmy, serotonínom sprostredkovanánauzeaa vracanie.


Serotonínje hlavným neurotransmiterom,ktorý jezodpovednýza vracaniepo chemoterapii alebo rádioterapii.5-HT3 receptorysú lokalizovanénatrochmiestach: zakončenie n.vagus

vgastrointestinálnom trakte a chemorecepčné spúšťacie zóny (CTZ,chemoreceptortriggerzones)

centravracaniav mozgovomkmenilokalizované v area postremaa nucleus tractus solitarius. Chemorecepčné spúšťacie zóny sú lokalizovanév kaudálnejčasti štvrtej mozgovej komory (area postrema). Táto štruktúra nemádostatočne účinnúkrvno-mozgovúbariéru a môže tak detegovať emetogénne látkyzo systémovejcirkulácie a z mozgovomiechovéhomoku.Centrumvracania je lokalizovanév medulárnych štruktúrach mozgovéhokmeňa.Väčšinu informácií prijíma

zchemorecepčných spúšťacích zón, informácie z tráviacehotraktupotom prostredníctvom n.vagus a sympatického nervstva.


Povystavení žiareniu alebo cytotoxickým liečivám sa serotonín (5-HT) uvoľňuje

zenterochromafinných buniek v sliznici tenkého čreva,ktorév bezprostrednejblízkosti aferentných neurónovn.vagus, na ktorých lokalizované5-HT3 receptory.Uvnenie serotonínu aktivuje neuróny n.vagus prostredníctvom 5-HT3 receptorov,čo vedie okamžite k ťažkej emetogénnej odpovedi sprostredkovanejprostredníctvom chemorecepčnejspúšťacej zóny v area postrema.


Mechanizmus účinku


Granisetron je účinné antiemetikum. Je vysoko selektívnym antagonistom receptorov 5- hydroxytryptamínu (5-HT3).Šdie s rádioaktívneznačenýmimolekulamipreukázali, že granisetron má zanedbateľnú afinitu k ostatným typom receptorov, spolu s väzbovýmimiestami pre 5-HT a dopamín D2.

Nauzea a vracanievyvolané chemoterapiou a rádioterapiou:


Bolo preukázané, že granisetron podanýintravenóznemá profylaktickýúčinokprotinauzeia vracaniu vyvolaným protinádorovou chemoterapiou u dospelých a detí od 2 do 16 rokov.


Pooperačná nauzea a vracanie


Preukázalo sa, že granisetron podaný intravenózne má profylaktický a liečebný účinokpri pooperačnej nauzey a vracaníu dospelých.


Farmakologické vlastnosti granisetronu

Bolihlásené interakcie s neurotropmi aďalšími liečivamiprostredníctvom ichúčinkov na cytochróm

P450 (pozri časť 4.5).


Štúdiein vitro preukázali,že cytochróm P450 podskupiny3A4 (zahrnutý do metabolizmu niektorých hlavných narkotickýchlátok) nieje granisetronomnijakoovplyvnený.Hoci sa u ketonazolu dokázalo sa, žeinhibuje oxidáciu aromatického cyklu granisetronu in vitro, nie sú tieto účinky považované za klinicky významné.


Priantagonistoch 5-HT3 receptorovbolo síce zaznamenanépredĺženie QT intervalu (pozri časť 4.4), no tento účinoksavyskytujes takoufrekvencioua vtakom rozsahu,že to jeu zdravýchsubjektov považované zaklinickybezvýznamné. Napriek tomusapri súčasne prebiehajúcej liečbe pacientov liekmi, o ktorých je známe že predlžujú QT interval, odporúča sledovať EKG a klinické abnormality (pozri časť 4.5).


Použitieu detía dospievajúcich


Použitie granisetronu v klinickejpraxizaznamenalCandiottia spol. Prospektívna,multicentrická, randomizovaná,dvojito zaslepená štúdia paralelných skupín hodnotila 157 detí a dospievajúcich vo veku od 2 do 16 rokov, ktoré podstúpili elektívnychirurgickýkrok.U väčšinypacientov bola pozorovaná úplná kontrolapooperačnej nauzey a vracanie počas prvých 2 hodín po chirurgickom výkone.


5.2 Farmakokinetické vlastnostiFarmakokinetika pri perorálnom podaní je u dospelých lineárnaaž do 2,5-násobku odporúčanej dávky. Počas určovaniadávkysazistilo,žeantiemetický účinok jednoznačnenekoreluje s veľkosťou podanej dávkyani s plazmatickoukoncentráciougranisetronu.


Štvornásobnézvýšenie úvodnejprofylaktickejdávky granisetronu neviedlok rozdielu ani v počte pacientov reagujúcich na liečbu ani v dĺžketrvania kontrolypríznakov.


Distribúcia


Granisetron je značne distribuovaný,spriemernýmdistribučným objemompribližne 3 l/kg;

približne 65 % sa viaže na plazmatické bielkoviny.


Biotransformácia


Granisetron sa metabolizuje v pečenioxidáciou a následnou konjungáciou. Medzi hlavné zlky patria 7-OH-granisetron a jeho sulfát a konjungátyglykuronidu. Napriek tomu, že boli u 7-OH- granisetronu a indazol-N-demetyl-granisetronu pozorovanéantiemetické vlastnosti, je nepravdepodobné,že tieto významne prispievajú k farmakologickému účinku granisetronu

učloveka


Invitro štúdie na pečeňových mikrozómoch dokázali,že hlavnácesta metabolizmu granisetronuje inhibovanáketokonazolom,čo naznačuje na metabolizmus sprostredkovanýcytochrómomP450 podskupiny 3A (pozri časť 4.5).


Eliminácia


Klírenssa uskutočňuje predovšetkým metabolizmom v pečeni.Močom sa vylučuje priemerne 12 % granisetronu v nezmenenej forme, kým vo forme metabolitovpribližne 47 %. Zvyšoksavylučuje stolicou vo forme metabolitov.Priemerný plazmatický polčas u pacientov po perorálnej a intravenóznej aplikácii je približne deväť hodín,s vkou variabilitoumedzipacientmi.


Farmakokinetikauosobitnejpopulácie


Zlyhaniefunkcie obličiek


Upacientovsťažkýmzlyhanímobličiek sú farmakokinetické údaje po podaní jednejintravenóznej dávkyobvykle podobné s údajmi získanými od zdravých subjektov.


Poruchyfunkcie pečene


Celkovýplazmatický klírensintravenóznejdávkybol u pacientovs poruchoufunkciepečene spôsobenou nádorovýmochorením pečene asi polovičnýv porovnanís hodnotamizískanýmiod pacientov bez poškodenia funkcie pečene.Napriek tomu nieje potrebnédávku nijako upravovať (pozri časť 4.2).


Staršípacienti


Ustarších subjektov sa farmakokinetické parametre po podaní jednotlivýchintravenóznych dávok pohybovali v rovnakomrozmedzí ako uostatných(mladších) subjektov.


Detia dospievajúci


Udetía dospievajúcich je farmakokinetika po podaní jednotlivýchintravenóznychdávok podobná ako u dospelých, pokiaľ sú vhodné parametre(distribučný objem, celkový plazmatický krens) normalizované na telesnú hmotnosť.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Údajez predklinickýchkonvenčných farmakologicch štúdií bezpečnosti,toxicity po opakovanom podávaní,reprodukčnej toxicity a genotoxicity neodhaliližiadne osobitné riziko pre človeka.Šdiekarcinogénneho potenciálupriužitíodporúčanej dávky pre človeka neodhaliližiadne osobitné riziko pre človeka. Rizikokarcinogenity však nemožno vylúčiť,pripodávaní vyššíchdávok a po dlhšiu dobu.

Štúdie s klonovanými ľudskými srdcovými iónovými kanálmi preukázali, že granisetron potenciálovplyvniť repolarizáciu prostredníctvom blokádydraslíkovýchHERG kanálov. Bolo preukázané, že granisetron má schopnosť blokovaťkanálysodíka a draslíka,čo môže ovplyvniť depolarizáciu a repolarizáciu prostredníctvom predĺženia PR, QRS a QT intervalov. Tieto údaje pomáhajú objasniť molekulárnemechanizmy, pomocou ktorých sa prejavujú niektorézmeny na EKG (najmäQT a QRS intervaly) súvisiace s touto triedou liekov.Nedochádza však k žiadnej zmene srdcovej frekvencie, krvnéhotlaku ani EKGkrivky. Ak sazmenyobjavianemajúobvykle klinický význam.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát kyseliny citrónovej

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

Chlorid sodný

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti finálneho lieku:

3 roky

Po prvom otvorení:

Po otvorení sa má liek použiť ihneď.

Po zriedení:

Chemická a fyzikálna stabilita pri používaní sa stanovila na 24 hodín pri 25C chránený pred priamym slnečným svetlom.

Z mikrobiologického hľadiska sa liek má použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 až 8°C, pokiaľ sa riedenie nevykonalo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Ampulky uchovávajte vovonkajšomobale na ochranupred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke..

Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


3 ml priehľadné ampulky zo skla typu I

1 ml priehľadné ampulky zo skla typu I

Veľkosti balenia:

5 x 1 ml, 10 x 1 ml

5 x 3 ml, 10 x 3 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu <a iné zaobchádzanie s liekom>


Len na jednorazové použitie. Akékoľvek nepoužité zvyšky sa majú zlikvidovať.

Zriedené injekcie a infúzie sa majú pred podaním vizuálne skontrolovať, či neobsahujú častice. Môžu sa použiť len v prípade, keď je roztok číry a neobsahuje častice.

Príprava infúzie


Dospelí:Obsah 1 ml ampulky sa môže zriediť na objem 5 ml; obsah 3 ml ampulky sa môže zriediť na objem 15 ml.

Granisetron Kabi sa môže tiež riediť v 20 až 50 ml kompatibilného infúzneho roztoku a následne podávať počas piatich minút vo forme intravenóznej infúzie v ktoromkoľvek z nasledujúcich roztokov:


0,9% injekčný roztok chloridu sodného

5% injekčný roztok glukózy

Ringerov laktátový roztok;


Nie je možné použiť žiadne iné roztoky.


Detivo veku 2 rokov a staršie: Na prípravu dávky 10 – 40 µg/kg sa naberie príslušný objem a zriedi s infúznou tekutinou (ako u dospelých) na celkový objem 10 až 30 ml.


Vo všeobecnosti sa Granisetron Kabi nemá miešať v roztoku s inými liečivami.


Granisetron 1 mg/ml je kompatibilný so sodnou soľou dexametazónfosfátu v koncentrácii 10-60 µg/ml Granisetronu a 80-480 µg/ml dexametazónfosfátu zriedeného v roztoku chloridu sodného 0,9 % alebo glukózy 5 % v priebehu 24 hodín.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byťzlikvidovaný v súladesnárodnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fresenius Kabi s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 , Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


20/0639/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 4. december 2008

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


august 2013
9


Granisetron Kabi 1 mg/ml, injekčný roztok