+ ipil.sk

Granisetron - Teva 3 mg/3 ml injekčný/infúzny koncentrátPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácii lieku, ev. č.: 2012/01460PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Granisetron ‑ Teva 3 mg/3 ml injekčný/infúzny koncentrát

granisetron


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Granisetron ‑ Teva a na čo sa používa

2. Skôr ako dostanete Granisetron ‑ Teva

3. Ako používať Granisetron ‑ Teva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Granisetron ‑ Teva

6. Ďalšie informácie


1. Čo je Granisetron ‑ Teva a na čo sa používa


Granisetron-Teva obsahuje liečivo nazvané granisetron. Toto patrí do skupiny liekov, nazývaných „antagonisty 5‑HT3receptora“ alebo antiemetiká.


Granisetron-Teva sa používa na predchádzanie a liečbu nevoľnosti a vracania (pocitu dávenia) spôsobené inými liečebnými postupmi ako sú chemoterapia, rádioterapia rakoviny alebo chirurgické zákroky.


Injekčný roztok je určený dospelým a deťom od 2 rokov a starších.


2. Skôr ako dostanete Granisetron ‑ Teva


Nepoužívajte Granisetron:


 • keď ste alergický (precitlivený) na granisetron alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedené v časti 6: Ďalšie informácie).


Ak si nie ste niečím istý, povedzte to svojmu lekárovi, zdravotnej sestre, alebo lekárnikovi predtým, než dostanete injekciu.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Granisetron – Teva


Povedzte svojmu lekárovi, zdravotnej sestre, alebo lekárnikovi skôr, ako začnete používať Granisetron-Teva:


 • ak máte problémy s vyprázdňovaním spôsobené nepriechodnosťou čriev


 • ak máte problémy so srdcom, ste liečený na rakovinu liekmi o ktorých je známe, že poškodzujú srdce, alebo máte problémy s hladinou minerálov ako sú draslík, sodík, alebo vápnik v tele (porucha elektrolytovej rovnováhy)

 • ak užívate iné lieky, ktoré sú „antagonisti 5-HT3 receptora“. Patrí medzi ne dolasetron, ondansetron a sú používané ako granisetron na prevenciu alebo liečbu nevoľnosti a vracania.


Užívanie iných liekov


Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi, zdravotnej sestre, alebo lekárnikovi. To preto, že Granisetron-Teva môže ovplyvniť pôsobenie niektorých liekov. Taktiež niektoré iné lieky môžu ovplyvniť pôsobenie injekčnej formy lieku.


Predovšetkým povedzte svojmu lekárovi, zdravotnej sestre, alebo lekárnikovi ak užívate nasledujúce lieky:


 • lieky, používané na nepravidelnosť srdcového rytmu, iné lieky „antagonisti 5-HT3 receptora“ ako sú dolasetron alebo ondansetron (pozri vyššie „Buďte zvlášť opatrný pri používaní Granisetron – Teva“ ).


 • fenobarbital, liek používaný na liečbu epilepsie


 • liek s názvom ketokonazol používaný na liečbu plesňových infekcií


 • antibiotikum erytromycín používané na liečbu bakteriálnych infekcií.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť alebo ak dojčíte, nepoužívajte túto injekciu, pokiaľ Vám to Váš lekár výslovne neodporučí.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom, zdravotnou sestrou, alebo

lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Je nepravdopodobné, že granisetron ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlo, alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Granisetron ‑ Teva

Tento liek obsahuje0,15 mmol (3,5 mg) sodíka na ml. Má sa to vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka, ak denná dávka prekračuje 6,6 ml.

3. Ako používať Granisetron ‑ Teva


Injekciu Vám podá lekár, alebo zdravotná sestra. Dávkovanie lieku Granisetron-Teva sa môže u rôznych pacientov líšiť. Záleží na Vašom veku, hmotnosti a či užívate lieky na predchádzanie alebo liečbu nevoľnosti, alebo vracania. Lekár určí, akú dávku Vám podá.


Granisetron-Teva môže byť podaný ako injekcia do žíl (intravenózne).


Predchádzanie nevoľnosti a vracania po rádioterapii alebo chemoterapii


Injekcia Vám bude podaná pred začiatkom rádioterapie alebo chemoterapie. Podanie vnútrožilnej injekcie bude trvať 30 sekúnd až 5 minút a dávka sa pohybuje medzi 1 až 3 mg. Pred podaním liek môže byť zriedený.


Liečba nevoľnosti a vracania po rádioterapii alebo chemoterapii


Injekcia bude trvať 30 sekúnd až 5 minút a dávka sa pohybuje medzi 1 až 3 mg. Pred vnútrožilným podaním liek môže byť zriedený. Na zastavenie Vašej nevoľnosti po prvej dávke Vám môžu byť podané ďalšie injekcie. Medzi podaním sa má dodržiavať odstup najmenej 10 minút. Môžete dostať najviac 9 mg granisetronu denne.


Kombinácia so steroidmi


Účinnosť injekcie môže byť zvýšená použitím liekov, nazývaných adrenokortikálnymi steroidmi. Steroidy budú podané buď formou dávky 8 až 20 mg dexametazónu pred začatím rádioterapie alebo chemoterapie alebo ako 250 mg metylprednizolónu podaného pred začatím a po skončení rádioterapie alebo chemoterapie.


Použitie u detí v predchádzaní alebo liečby po rádioterapii alebo chemoterapii


Deti dostanú granisetron do žily ako je popísané vyššie a dávkovanie závisí na hmotnosti dieťaťa.

Injekcie sa zriedia, podajú sa pred rádio- alebo chemoterapiou a bude to trvať 5 minút. Deťom môžu byť podané maximálne 2 dávky za deň, a to s aspoň 10 minútovým odstupom.


Liečba pooperačnej nevoľnosti a vracania


Injekcia bude trvať 30 sekúnd až 5 minút a zvyčajná dávka je 1 mg. Môžete dostať najviac 3 mg granisetronu denné.


Použitie u detí v predchádzaní alebo liečbe pooperačnej nevoľnosti a vracania


Deťom nemá byť táto injekcia podávaná na liečbu nevoľnosti a dávenia po chirurgickom zákroku.


Ak použijete viac lieku Granisetron-Teva, ako máte


Keďže liek Vám podá lekár alebo zdravotná sestra, je nepravdepodobné, že dostanete príliš vysokú dávku. Avšak, ak máte obavy, poraďte sa so svojím lekárom, alebo zdravotnou sestrou. Príznaky predávkovania zahŕňajú mierne bolesti hlavy. Budete liečený v závislosti na Vašich príznakoch.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi, zdravotnej sestre, alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, Granisetron ‑ Teva môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.Ak sa u Vás vyskytne nasledujúci vedľajší účinok, musíte ihneď navštíviť lekára:

 • alergická reakcia (anafylaxia). Príznaky môžu zahŕňať opuch hrdla, tváre, pier a úst, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním.


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní tohto lieku:

Veľmi časté postihujú viac ako 1 osobu z 10:

 • bolesť hlavy,

 • zápcha. Lekár bude sledovať Váš zdravotný stav.


Časté: postihujú 1 až 10 osôb zo 100:

 • problémy so spaním (insomnia)

 • zmeny vo funkciách pečene, ktoré sa prejavia v krvných testoch

 • hnačka


Zriedkavé: postihujú1 až 10 osôb zo 1 000

 • kožná výražka, alergická kožná reakcia alebo „žihľavka“ (urtikária). Tieto príznaky môžu zahŕňať sčervenanú, opuchnutú svrbiacu pokožku

 • zmeny v srdcovej činnosti (rytmu) a zmeny na EKG (elektrický záznam funkcie srdca)

 • nezvyčajne mimovoľné pohyby ako je tras, stuhnutie svalov a svalové kontrakcie.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to prosím svojmu lekárovi, zdravotnej sestre, alebo lekárnikovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Granisetron - Teva


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte vnútorný obal v škatuli na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že roztok je hnedý.

Po otvorení a zriedení sa má liek použiť ihneď.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie


Čo Granisetron ‑ Teva obsahuje:


 • Liečivo je granisetron. Jeden ml injekčného/infúzneho koncentrátu obsahuje 1 mg granisetronu (vo forme granisetroniumchloridu). Každá ampulka alebo injekčná liekovka obsahuje 3 mg granisetronu (vo forme granisetroniumchloridu).

 • Ďalšie zložky sú chlorid sodný, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a voda na injekciu.


Ako vyzerá Granisetron ‑ Teva a obsah balenia:


 • Injekčný/infúzny koncentrát

 • Sterilný, číry, bezfarebný roztok

 • 3 ml v ampulkách z číreho skla typu I
  Veľkosti balenia: 1, 5 alebo 10 ampuliek.

 • 3 ml v injekčných liekovkách z číreho skla typu I uzavretých gumovou zátkou a bielym viečkom
  Veľkosti balenia: 1, 5 alebo 10 injekčných liekoviek.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, 821 02 Bratislava

Slovenská republika


Výrobcovia


TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG,

Spojené Kraľovstvo


Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem,

Holandsko


TEVA Santé SA

Rue Bellocier, 89100 Sens,

Francúzko


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllő


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Spojené kráľovstvo Granisetron 3 mg/3 ml Concentrate for Solution for Infusion

Rakúsko Granisetron Teva 3 mg/3ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusions – oder Injektionslösung

Bulharsko Granisetron Teva 3 mg/3ml Concentrate for solution fo injection/infusion

Česká republika Granisetron Teva 3mg/3ml Koncentrát pro přípravu injekčního/infuzního roztoku

Nemecko Granisetron-GRY 3 mg / 3 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Dánsko Granisetron Teva 3 mg/3ml injektionsvæske, opløsning

Estónsko Granisetron Teva (3 mg/3ml)

Grécko Granisetron Teva 3 mg/3ml Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Fínsko Granisetron Teva 3 mg/3 ml injektio/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Francúzsko Granisetron Teva 3 mg/3 ml, solution à diluer injectable ou pour perfusion

Írsko Granisetron Teva 3 mg/3 ml Concentrate for Solution for Infusion or Injection

Taliansko Granisetron Teva 3 mg/3ml concentrato per soluzione iniettabile/per infusione

Litva Granisetron Teva 3 mg/3ml koncentratas injekciniam/infuziniam tirpalui

Holandsko Granisetron 3mg/3ml infusie PCH, concentraat voor oplossing voor

infusie of injectie

Portugalsko Granissetrom Teva 3 mg/3ml)

Rumunsko Granisetron Teva 3mg/3ml Concentrat pentru solutie perfuzabila/injectabila

Slovinsko Granisetron Teva 3 mg/3 ml koncentrat za raztopino za infundiranjeali injiciranje

Slovenská republika Granisetron Teva 3 mg/3 ml injekčný/infúzny koncentrát


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 02/ 2014


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Inkompatibility


Všeobecným bezpečnostným pravidlom je, že Granisetron ‑ Teva sa nikdy nemá miešať s inými liečivami v jednom roztoku. Profylaktická infúzia Granisetron ‑ Teva sa má podať pred začiatkom cytostatickej liečby.


Príprava a podávanie infúzneho koncentrátu Granisetron – Teva


Prevencia a liečba pooperačnej nevoľnosti a vracania:


Dospelí


3 mg dávka sa pripraví tak, že z ampulky sa odoberú 3 ml a zriedia buď v 0,9 % w/v roztoku chloridu sodnéhona 15 ml, alebo v infúznom roztoku na celkový objem 20 až 50 ml s použitím niektorého z nasledujúcich roztokov:

 • 0,9 % w/v roztok chloridu sodného

 • 0,18 % w/v roztok chloridu sodného a 4 % w/v roztok glukózy

 • 5 % w/v roztok glukózy

 • Hartmannov injekčný roztok

 • Roztok nátriumlaktátu

 • 10 % roztok manitolu

Nemajú sa použiť žiadne iné roztoky.


Dávka sa má podať formou pomalej intravenóznej injekcie (15 ml podávaných počas 30 sekúnd) alebo formou intravenóznej infúzie (20 až 50 ml podávaných počas 5 minút).


Granisetron v kombinácii s kortikosteroidom

V niektorých prípadoch (napr. používanie vysoko emetických liekov alebo s vysokými dávkami), súčasné užívanie kortikoterapie zvyšuje účinnosť granisetronu. Ako efektívna sa ukázala byť nasledujúca schéma: intravenózne podanie 8-20 mg dexametazónu pred začiatkom podávania cytostatickej liečby, alebo 250 mg metylprednizolónu pred začiatkom a po podaní cytostatickej liečby.

Až tri dávky 3 mg granisetronu môžu byť podané do 24 hodín. Maximálna dávka granisetronu podaná počas 24 hodín nesmie presiahnuť 9 mg.


Mladiství s telesnou hmotnosťou vyššou ako 50 kg


Na prípravu dávky 40 μg/kg (do 3 mg) sa má odobrať príslušný objem a zriediť v infúznom roztoku na celkový objem 10 až 30 ml. Je možné použiť ktorýkoľvek z nasledujúcich roztokov:

 • 0,9 % w/v roztok chloridu sodného

 • 0,18 % w/v roztok chloridu sodného a 4 % w/v roztok glukózy

 • 5 % w/v roztok glukózy

 • Hartmannov injekčný roztok

 • roztok nátriumlaktátu alebo 10 % roztok manitolu

Nemajú sa použiť žiadne iné roztoky.


Dávka sa má podať formou intravenóznej infúzie trvajúcej 5 minút.


V prípade potreby je možné v priebehu 24 hodín podať jednu ďalšiu dávku 40 μg/kg telesnej hmotnosti (až 3 mg). Táto dodatočná dávka sa nemá podať skôr, než po uplynutí aspoň 10 minút od podania prvej infúzie.


7

Granisetron - Teva 3 mg/3 ml injekčný/infúzny koncentrát

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/01460


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Granisetron ‑ Teva 3 mg/3 ml injekčný/infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každé 3 ml koncentrátu obsahujú 3 mg granisetronu (vo forme granisetroniumchloridu).

Každá ampulka alebo injekčná liekovka obsahuje 3 ml koncentrátu.


Pomocné látky


Každý 1 ml koncentrátu obsahuje 3,5 mg sodíka.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný/infúzny koncentrát.

Sterilný, číry, bezfarebný roztok s hodnotou pH 5,0‑7,0.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Granisetron-Teva injekčný/infúzny koncentrát je indikovaný u dospelých ako prevencia a liečba


- akútnej nevoľnosti a vracania spôsobených chemoterapiou a rádioterapiou.

- pooperačnej nevoľnosti a vracania.


Granisetron-Teva injekčný/infúzny koncentrát je indikovaný ako prevencia a liečba oneskorenej nevoľnosti a vracania spôsobených chemoterapiou a rádioterapiou.


Granisetron-Teva injekčný/infúzny koncentrát je indikovaný u detí od 2 rokov a starších ako prevencia a liečba akútnej nevoľnosti a vracania spôsobených chemoterapiou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Chemo- a rádioterapiou vyvolaná nevoľnosť a vracanie (CINV a RINV)


Prevencia (akútna a neskorá nevoľnosť)


Dávka 1-3 mg (10 - 40 µg/kg) granisetron injekčný/infúzny koncentrátsa má podávať buď ako pomalá intravenózna injekcia alebo ako nariedená intravenózna infúzia 5 minút pred začatím chemoterapie. Roztok sa má riediť na 5 ml/mg.


Liečba (akútna nevoľnosť)


Dávka 1-3 mg (10 - 40 µg/kg) granisetron injekčný/infúzny koncentrátsa má podávať buď ako pomalá intravenózna injekcia alebo ako intravenózna infúzia dlhšie ako 5 minút. Roztok sa má riediť na 5 ml/mg. Ďalšie udržiavacie dávky granisetronu injekčného/infúzneho koncentrátumôžu byť podané po uplynutí aspoň 10 minút od podania prvej. Maximálna dávka ktorá môže byť podaná v priebehu 24 hodín nemá prekročiť 9 mg.


Kombinácia s adrenokortikálnymi steroidmi


Účinnosť parenterálne podaného granisetronu môže byť zvýšená podaním intravenóznej dávky adrenokortikálnych steroidov napr. od 8-20 mg dexametazónu podaného pred začatím cytostatickej liečby alebo 250 mg metyl-prednizolónu podaného pred začatím a krátko po skončení chemoterapie.

Pediatrická populácia


Bezpečnosť a účinnosť lieku Granisetron-Teva injekčný/infúzny koncentrátu detí vo veku 2 rokov a starších je dobra, zriadená na predchádzanie a liečbu (kontrola) akútnej nevoľnosti a vracania spojených s chemoterapiou a prevenciu oneskorenej nevoľnosti a vracania spojených s chemoterapiou. Má sa podávať v dávkach 10-40 μg/kg telesnej hmotnosti (do 3 mg), ktoré sa zriedia v 10 až 30 ml infúzneho roztoku a podávajú formou intravenóznej infúzie viac ako päť minút pred začiatkom chemoterapie.V prípade potreby je možné v priebehu 24 hodín podať jednu ďalšiu dávku. Táto dodatočná dávka sa nemá podať skôr, než po uplynutí aspoň 10 minút od podania prvej infúzie.


Pooperačná nevoľnosť a vracanie (PONV)


Dávka 1 mg (10 μg/kg) lieku Granisetron-Tevainfúzny koncentrát sa má zriediť na 5 ml a podať formou pomalej intravenóznej injekcie. Maximálna dávka granisetronu ktorá má byť podaná v priebehu 24 hodín nemá prekročiť 3 mg.


Na prevenciu pooperačnej nevoľnosti a vracania má byť podanie dokončené pred navodením anestézie.


Pediatrická populácia


Súčasne dostupné údaje sú popísané v časti 5.1 ale nemôžu byť dané žiadne odporúčania pre dávkovanie. Nie sú k dispozícii dostatočné klinické skúsenosti, aby mohlo byť odporúčané podávanie infúzneho koncentrátu na prevenciu a liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania u detí (PONV).


Osobitné skupiny pacientov

Starší pacienti a poškodenie obličiek


Nie sú potrebné zvláštne opatrenia pri použití ako u starších pacientov tak aj u pacientov s poškodením obličiek alebo pečene.


Porucha funkcie pečene


Nie je zaznamenaný dôkaz o zvýšenom výskyte nežiaducich účinkov u pacientov s poruchami pečene. U tejto skupiny pacientov, na základe kinetiky preparátu, pričom nie je potrebná úprava dávkovania, má byť granisetron používaný s istou dávkou opatrnosti (pozri časť 5.2).


Spôsob podania


Podanie môže byť formou pomalej intravenóznej injekcie trvajúcej (viac ako 30 sekúnd ), alebo formou intravenóznej infúzie po rozpustení v 20 až 50 ml infúzneho roztoku a doba aplikácie je viac ako 5 minút.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Keďže granisetron môže znižovať pohyblivosť čriev, pacienti s príznakmi subakútnej črevnej obštrukcie majú byť po podaní granisetronu sledovaní.


Rovnako, ako u iných 5-HT3antagonistov aj u granisetronu boli hlásené zmeny v EKG vrátane predĺženia QT intervalu. Toto môže byť klinický významné u pacientov, ktorí majú už existujúce arytmie, alebo poruchy srdcového vedenia. Preto je potrebná opatrnosť u pacientov so sprievodnými chorobami srdca, kardiotoxickou chemoterapiou a/alebo so sprevádzajúcimi odchýlkami v elektrolytoch (pozri časť 4.5).


Bola hlásená skrížená senzitivita medzi 5-HT3antagonistoch (napr. dolasetron, ondansetron).


4.5 Liekové a iné interakcie


Rovnako ako u iných 5-HT3antagonistoch aj u granisetronu boli hlásené zmeny v EKG vrátane predĺženia QT intervalu. Toto môže byť klinicky významné u pacientov súčasne liečených liekmi, ktoré predlžujú QT interval, alebo sú arytmogénne (pozri časť 4.4).


V štúdiach u zdravých dobrovoľníkov neboli pozorované dôkazy interakcie medzi granisetronom a a benzodiazepínmi (lorazepam), neuroleptikami (haloperidol) alebo antiulceróznymi liekmi (cimetidín). Okrem toho nepreukázala sa žiadna lieková interakcia medzi granisetronom a emetogénnou chemoterapiou rakoviny.


Neboli vykonané špecifické interakčné štúdie u pacientov v narkóze.


U ľudí viedla indukcia pečeňových enzýmov fenobarbitalom k zvýšeniu celkového plazmatického klírensu (približne o 25 %) intravenózne podaného granisetronu.


Štúdie in vitropreukázali, že ketokonazol môže inhibovať metabolizmus granisetronu cez skupinu izoenzýmov cytochrómu P450 3A. Klinický význam tohto zistenia nie je známy.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


K dispozícii je obmedzené množstvo údajov o použití granisetronu u gravidných žien.Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3).Ako preventívne opatrenie je vhodne vyhnúť sa použití granisetronu počas tehotenstva.


Dojčenie


Nie je známe, či granisetron alebo jeho metabolity sa vylučujú do materského mlieka. Ako preventívne opatrenie nemá sa dojčenie odporúčať počas liečby granisetronom.


Fertilita


U potkanov granisetron nemá škodlivý vplyv na reprodukčnú schopnosť, alebo plodnosť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa že by granisetron ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutie bezpečnostného profilu


Medzi najčastejšie hlásené nežiaduce účinky u granisetronu sú bolesti hlavy a zápcha, ktoré môžu byť

prechodné. Tiež boli hlásené zmeny na EKG vrátané predĺženia QT intervalu (pozri časť 4.4 a 4.5).


Prehľadný zoznam nežiaducich účinkov


Nasledujúca tabuľka nežiaducich účinkov je odvodená z klinických štúdii a postmarketingových údajov spojené s granisetronom a ďalšími 5-HT3antagonistami.


Kategórie frekvencie sú nasledovné :

veľmi časté ( 1/10)

časté ( 1/100 až < 1/10)

menej časté ( 1/1 000 až < 1/100)

zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000)

veľmi zriedkavé ( 1/10 000)


Poruchy imunitného systému

Menej časté

Reakcia z precitlivenosti napr. anafylaxia, urtikária

Psychiatrické poruchy

Časté

Insomnia

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Extrapiramídové reakcie

Poruchy srdca

Menej časté

Predĺženie QT intervalu

Gastrointestinálne poruchy

Veľmi časté

Zápcha

Časté

Hnačka

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Zvýšená hladina pečeňových transamináz*

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Vyrážka

* Pozorovaná podobná častosť u pacientov liečených porovnávacou terapiou


Popis vybraných nežiaducich účinkov

Rovnako ako u iných 5-HT3antagonistov tak aj u granisetronu boli zaznamenané zmeny na EKG vrátane predĺženia QT intervalu (pozri časti 4.4 a 4.5).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V


4.9 Predávkovanie


Nie je k dispozícii špecifické antidotum proti predávkovaniu granisetronom. V prípade predávkovania tabletami má byť poskytnutá symptomatická liečba. Boli hlásené dávky až do 38.5 mg granisetronu formou injekcie s príznakmi miernych bolesti hlavy hlásil miernu bolesť hlavy, ale neboli pozorované žiadne iné následky.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antagonisty sérotonínu (5‑HT3)

ATC kód: A04A A02


Neurologické mechanizmy, serotonínom mediované nevoľnosť a vracanie


Serotonín je hlavný neurotransmiter zodpovedný za vracanie a nevoľnosť po chemo- alebo rádioterapii. 5-HT3receptory sa nachádzajú na troch miestach: na ukončení vagových nervov v tráviacom trakte a v oblasti spúšťacích zón chemoreceptorov lokalizovaných v area postrema a vnucleus tractus solidarius centra vracania v mozgovom kmeni. Spúšťacie zóny chemoreceptorov sú umiestnené na chvoste koncovej časti štvrtej komory (area postrema). Tejto štruktúre chýba efektívna bariéra v mozgu a odhaľujú sa emetické agenty ako v krvnom obehu tak aj v mozgovomiechovom moku. Centrum vracania sa nachádza v predĺženej mieche mozgového kmeňa. Prijíma najdôležitejšie vstupy zo spúšťacích zón chemoreceptorov a vagových a sympatických vstupov z čriev.


Po vystavení žiareniu alebo cytotoxickým liečivámsa serotonín uvoľňuje z enterochromafinných buniek v sliznici tenkého čreva, susediacimi s vagovými aferentnými neurónmi, na ktorých sú umiestnené 5-HT3receptory. Uvoľnený serotonín aktivuje vagové neuróny cez 5-HT3receptory, čo v konečnom dôsledku vedie k ťažkej dáviacej reakcii cez spúšťacie zóny chemoreceptorov v area postrema.


Mechanizmus účinku


Granisetron je účinné antiemetikum a vysoko selektívny antagonista receptorov 5‑hydroxytryptamínu (5-HT3). Štúdie zamerané na väzbu rádioligandov preukázali, že granisetron má zanedbateľnú afinitu k ostatným typom receptorov, vrátane väzbových miest receptorov 5‑HT1, 5‑HT2, 5‑HT4a receptora dopamínu D2.


Chemoterapiou a rádioterapiou vyvolaná nevoľnosť a vracanie


Bolo preukázané že granisetron podávaný intravenózne zamedzuje nevoľnosti a vracania pri nádorovej chemoterapii u dospelých a detí vo veku od 2 do 16 rokov.


Pooperačná nevoľnosť a vracanie


Bolo preukázané že granisetron podávaný intravenózne účinne zamedzuje nevoľnosť a vracanie pri pooperačnej nevoľnosti u dospelých.


Farmakologické vlastnosti granisetronu


Boli hlásené interakcie s neutrópnymi a ďalšími účinnými látkami jeho pôsobením cez cytochróm P-450(pozri časť 4.5).


In-vitroštúdie preukázali, že izoenzým cytochrómu P-450 3A4 (ktorý sa podieľa na metabolizme niektorých hlavných omamných látok), nie je modifikovaný granisetronom. Aj keď bolo dokázané, že ketokonazol inhibuje kruhovú oxidáciu granisetronu in vitro, táto akcia nie je považovaná za klinicky relevantnú.


Hoci u 5-HT3antagonistov bolo pozorované predĺženie QT intervalu (pozri časť 4.4), tento efekt je takého výskytu a závažnosti, že sa nepovažuje za klinický významný u zdravých jedincov. Napriek tomu je vhodné sledovať EKG a klinické odchýlky pri liečbe pacientov súčasne s liekmi, ktoré predlžujú QT (pozri časť 4.5).

Použitie u detí


Prehľad klinickej aplikácie granisetronu predložil Candiotti a kol.v prospektívnej, multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, paralelnej štúdie, ktorá hodnotila 157 detí od 2 do 16 rokov podstupujúcich zvolenú operáciu. U väčšiny pacientov bola pozorovaná úplná kontrola pooperačnej nevoľnosti a vracania počas prvých 2 hodín po operácii.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika perorálneho podania je lineárna až do 2,5-násobku odporúčanej dávky u dospelých.

Z rozsiahleho programu na hľadanie dávky granisetronu vyplýva, že antiemetická účinnosť sa nespája jednoznačne ani s podávanými dávkamiani s koncentráciou granisetronu.


Štvornásobné zvýšenie počiatočnej profylaktickej dávky granisetronu nespôsobilo rozdiel z hľadiska podielu pacientov reagujúcich na liečbu alebo v trvaní ovládania príznakov.


Distribúcia


Granisetron je rozsiahle distribuovaný, s priemerným distribučným objemom približne 3 l/kg. Väzba na plazmatické proteíny je približne 65 %.


Biotransformácia


Granisetron sa metabolizuje v pečeni oxidáciou a následnou konjugáciou. Hlavné zložky sú 7-OH-granisetron a jeho sulfáty a konjugáty glycuronidu. Hoci boli pozorované antiemetické vlastnosti u 7-OH-granisetronu a indazolín N-desmetyl granisetronu, je málo pravdepodobné, že tieto významne prispievajú k farmakologickej aktivite granisetronu u človeka.

In vitromikrozomálne štúdie pečene ukazujú, že hlavná cesta metabolizmu granisetronu je inhibícia ketokonazolom, čo pripomína metabolizmus sprostredkovaný izoenzýmom cytochrómomu P-450 3A (pozri časť 4.5).


Eliminácia


Eliminácia sa uskutočňuje prevažne v pečeni. Urinárna exkrécia nezmeneného granisetronu je priemerne 12 % dávky, zatiaľ čo u metabolitov činí asi 47% dávky. Zvyšok sa vylučuje stolicou ako metabolity. Priemerný plazmatický polčas u pacientov pri orálnom a intravenóznom podaní je približne 9 hodín so širokou variabilitou medzi jednotlivými subjektmi.

Farmakokinetika v osobitných skupinách pacientov


Zlyhanie obličiek


Údaje ukazujú, že u pacientov s ťažkou poruchou obličiek farmakokinetické parametre po jednorazovej intravenóznej dávky sú celkovo podobné tým u zdravých jedincov.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s poškodením pečene v dôsledku neoplastického postihnutia celkový plazmatický klírens intravenózne podanej dávky je približne polovičný v porovnaní s pacientmi bez poruchy funkcie pečene. Aj napriek týmto zmenám nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


Starší pacienti

U starších jedincov po jednotlivej intravenóznej dávke, boli farmakokinetické parametre v rovnakom rozsahu ako u nie tak starých osôb.


Detí


U detí po jednej intravenóznej dávke je farmakokinetika podobná ako u dospelých, keď sa príslušné parametre (distribučný objem, celková plazmatická klírens) upravia podľa telesnej hmotnosti.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti toxicity po opakovanom podávaní, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity a genotoxicity neodhalili osobitné riziko pre ľudí. Štúdie karcinogenity neodhalili osobitné riziko pre človeka pri použití odporúčanej dávky u ľudí. Avšak nemožno vylúčiť riziko karcinogenity pri podávaní vo vyšších dávkach a po dlhšiu dobu.

Štúdie na klonovaných ľudských srdcových iónových kanáloch ukázali, že granisetron má potenciál ovplyvniť srdcovú repolarizáciu prostredníctvom blokády draslíkových kanálov HERG.

Bolo preukázané, že granisetron má schopnosť blokovať kanály sodíka a draslíka, čo môže ovplyvniť depolarizáciu a repolarizáciu prostredníctvom predĺženia PR, QRS a QT intervalov.

Tieto údaje pomáhajú objasniť molekulárne mechanizmy, prostredníctvom ktorých dochádza k niektorým zmenám EKG (hlavne k predĺženiu QT a QRS intervalu) súvisiacimi s touto skupinou látok. Nedochádza však k zmene srdcovej frekvencie, krvného tlaku ani EKG záznamu.

Ak sa zmeny objavia, sú zvyčajne bez klinického významu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky

Roztok sa po zriedení musí použiť ihneď.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte vnútorný obal v škatuli na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie zriedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


3 ml ampulky z číreho skla typu I; veľkosti balenia: 1, 5 alebo 10 ampuliek

3 ml injekčné liekovky z číreho skla typu I uzavreté gumovou zátkou a bielym viečkom; veľkosti balenia: 1, 5 alebo 10 injekčných liekoviek.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pred použitím zrieďte. Len na jednorazové použitie. Zlikvidujte všetok nespotrebovaný roztok.

Zriedené injekčné a infúzne roztoky sa pred podaním majú vizuálne skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc. Roztok sa má použiť len vtedy, ak je číry a bez viditeľných častíc.


Príprava infúzie


Mladiství s telesnou hmotnosťou vyššou ako 50 kg


Na prípravu dávky 40 μg/kg sa má odobrať príslušný objem a zriediť v infúznom roztoku na celkový objem 10 až 30 ml. Je možné použiť ktorýkoľvek z nasledujúcich roztokov:

 • 0,9 % w/v roztok chloridu sodného

 • 0,18 % w/v roztok chloridu sodného a 4 % w/v roztok glukózy

 • 5 % w/v roztok glukózy

 • Hartmannov injekčný roztok

 • roztok nátriumlaktátu alebo 10 % roztok manitolu.

Nemajú sa použiť žiadne iné roztoky.


Dospelí


Na prípravu 3 mg dávky sa z ampulky odoberú 3 ml a zriedia sa buď v 0,9 % w/v roztoku chloridu sodného (na podanie formou bolusu) na 15 ml, alebo v infúznom roztoku na celkový objem 20 až 50 ml s použitím niektorého z nasledujúcich roztokov:

 • 0,9 % w/v roztok chloridu sodného

 • 0,18 % w/v roztok chloridu sodného a 4 % w/v roztok glukózy

 • 5 % w/v roztok glukózy

 • Hartmannov injekčný roztok

 • roztok nátriumlaktátu alebo 10 % roztok manitolu.

Nemajú sa použiť žiadne iné roztoky.


Intravenózna infúzia granisetronu sa má pripraviť bezprostredne pred podaním (pozri časť 6.3).


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, 821 02 Bratislava

Slovenská Republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


20/0137/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 14.04.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

17

Granisetron - Teva 3 mg/3 ml injekčný/infúzny koncentrát