+ ipil.sk

Grimodin 600 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02824-ZIB

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02826-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Grimodin 600 mg filmom obalené tablety

Grimodin 800 mg filmom obalené tablety


Gabapentín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľasa dozviete:

1. Čo je Grimodin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Grimodin

3. Ako užívať Grimodin

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Grimodin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Grimodin a na čo sa používa


Grimodin patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie a periférnej neuropatickej bolesti (dlhodobá bolesť spôsobená poškodením nervov).


Liečivo v Grimodine je gabapentín.


Grimodin sa používa na liečbu:

- rôznych foriem epilepsie (záchvaty, ktorých výskyt je spočiatku obmedzený len na určité časti

mozgu, bez ohľadu na to, či sa záchvat ďalej rozšíri do ostatných častí mozgu alebo nie). Váš lekár

vám predpíše Grimodin, aby vám pomohol v liečbe epilepsie, pokiaľ vaša doterajšia liečba

nedostatočne upravuje vaše ochorenie. Grimodin musíte užívať popri svojej doterajšej liečbe, pokiaľ

vám lekár nepovie inak. Grimodin sa môže tiež používať samostatne na liečbu dospelých a detí nad

12 rokov.

- periférnej neuropatickej bolesti(dlhodobej bolesti spôsobenej poškodením nervov). Periférnu

neuropatickú bolesť (ktorá sa vyskytuje najmä v nohách a/alebo rukách) môže spôsobiť množstvo

rôznych ochorení, ako je cukrovka alebo pásový opar. Pocity bolesti sa môžu opísať ako horúčava,

pálenie, búšenie, bodanie, vystreľujúca bolesť, kŕče, bolestivosť, štípanie, znížená citlivosť,

mravčenie atď.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Grimodin


Neužívajte Grimodin

 • ak ste alergický na gabapentín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete užívať Grimodin.


 • ak máte problémy s obličkami, lekár vám môže predpísať iný dávkovací režim

 • ak ste na hemodialýze (za účelom odstránenia odpadových látok kvôli zlyhaniu obličiek), povedzte vášmu lekárovi, ak sa u Vás objaví bolesť svalov a/alebo slabosť

 • ak sa u vás objavia príznaky, ako je pretrvávajúca bolesť brucha, nutkanie na vracanie alebo vracanie, kontaktujte ihneď na svojho lekára, pretože to môžu byť príznaky akútnej pankreatitídy (zapáleného pankreasu).


Malý počet ľudí liečených antiepileptikami, akým je gabapentín, mal sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky. Ak máte kedykoľvek takéto myšlienky, kontaktujte ihneď svojho lekára.


Dôležité informácie o potenciálne závažných reakciách

U malého počtu pacientov, ktoríužívajú Grimodin sa môže vyskytnúťalergickáreakcia alebo potenciálne závažné kožné reakcie, ktoré sa môžuvyvinúťdozávažnýchproblémov, pokiaľ nie súliečené.PriužívaníGrimodinu si musítedávať pozor natieto príznaky.


Prečítajte si popis týchto príznakov v bode 4 v tejto písomnej informácii pre používateľapod „Kontaktujte okamžite svojho lekára, ak sa u vás po užití tohto lieku objavia akékoľvek z nasledujúcich príznakov, pretože môžu byť závažné“


Svalová slabosť, citlivosť alebo bolesť, hlavne ak sa súčasne necítite dobre alebo máte vysokú teplotu môžu byť spôsobené abnormálnym rozpadom svalov, čo môže byť život ohrozujúce a viesť k poruchám obličiek. Môže tiež dochádzať k zmene farby moču a zmenám vo výsledkoch krvných testov (najmä zvýšenie kreatínfosfokinázy v krvi). Ak sa u vás objaví niektorý z týchto znakov alebo príznakov okamžite kontaktujte svojho lekára.


Iné lieky a Grimodin

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lieky obsahujúce morfín

Ak užívate akékoľvek lieky obsahujúce morfín, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, pretože morfín môže zvýšiť účinok Grimodinu.


Antacidá na poruchy trávenia

Ak sa Grimodin a antacidá obsahujúce hliník a horčík užívajú v rovnakom čase, vstrebávanie Grimodinu zo žalúdka sa môže znížiť. Preto sa odporúča, aby sa Grimodin užil najskôr dve hodiny po užití antacida.


Grimodin:

- neočakáva sa, že bude vzájomne reagovať s inými antiepileptikami alebo s perorálnou

antikoncepciou.

- môže rušiť niektoré laboratórne testy; ak budete potrebovať vyšetriť moč, povedzte svojmu lekárovi

alebo v nemocnici, čo užívate.


Grimodin a jedlo a nápoje

Grimodin sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Grimodin sa nesmie užívať počas tehotenstva, ak vám váš lekár nepovie inak. Ženy v plodnom veku musia používať spoľahlivú antikoncepciu.


U tehotných žien sa nerobili žiadne štúdie zamerané na používanie gabapentínu, ale u iných liekov používaných na liečbu záchvatov bolo hlásené zvýšené riziko poškodenia plodu, zvlášť keď sa súčasne užívalo viac protizáchvatových liekov. Preto vždy, keď je to možné, a len na základe odporúčania vášho lekára, musíte sa počas tehotenstva pokúsiť užívať iba jeden protizáchvatový liek.


Ak počas užívania Grimodinuotehotniete, myslíte si, že môžete byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť,oznámte to ihneď vášmu lekárovi. Neprerušte užívanie tohto lieku odrazu, pretože to môže viesť ku vzniku náhlych záchvatov, ktoré by mohli mať vážne následky pre vás a vaše dieťa.


Dojčenie

Gabapentín, liečivo v Grimodine, prechádza do materského mlieka. Keďže účinok na bábätko nie je známy, neodporúča sa, aby ste počas užívania Grimodinu dojčili.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Grimodin môže spôsobiť závraty, ospalosť a únavu. Nesmiete viesť vozidlo, obsluhovať zložité stroje alebo sa venovať iným potenciálne nebezpečným aktivitám, pokiaľ neviete, či tento liek ovplyvňuje vašu schopnosť vykonávať tieto činnosti.


3. Ako užívať Grimodin


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár vám presne určí, aká dávka je pre vás vhodná.


Ak máte dojem, že účinok Grimodinuje príliš silný alebo príliš slabý, oznámte to čo najskôr svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak ste starší pacient (vo veku nad 65 rokov), užívajte normálnu dávku Grimodinu, pokiaľ nemáte problémy s obličkami.


Ak máte problémy s obličkami, lekár vám môže predpísať iný dávkovací rozvrh a/alebo dávku.


Pokračujte v užívaní Grimodinu, kým vám lekár nepovie, aby ste užívanie ukončili.


Spôsob a cesta podávania

Grimodin je na perorálne použitie. Tabletyvždy prehltnite celé s dostatočným množstvom vody.


Epilepsia, odporúčaná dávka je:


Dospelí a dospievajúci:

Užívajte také množstvo tabliet, aké máte nariadené. Váš lekár vám obyčajne bude zvyšovať dávku postupne. Úvodná dávka bude spravidla medzi 300 mg a 900 mg denne. Dávka sa potom môže zvyšovať podľa pokynov vášho lekára až na maximum 3 600 mg denne, pričom lekár vám povie, aby ste ju užívali v troch samostatných dávkach, napr. raz ráno, raz na obed a raz večer.


Použitie u deti vo veku od 6 rokov:

Dávku pre vaše dieťa určí lekár na základe výpočtu podľa hmotnosti dieťaťa. Liečba začína nízkou úvodnou dávkou, ktorá sa postupne zvyšuje počas približne 3 dní. Odporúčaná dávka na liečbu epilepsie je 25 – 35 mg na kg za deň. Zvyčajne sa podáva v troch samostatných dávkach, pričom tableta (tablety) sa užívajú každý deň, obvykle raz ráno, raz na obed a raz večer.


Grimodin sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov.


Periférna neuropatická bolesť, odporúčaná dávka je:


Dospelí:

Užívajte také množstvo tabliet, aké vám nariadil váš lekár. Lekár vám obyčajne bude zvyšovať dávku postupne. Úvodná dávka bude spravidla medzi 300 mg a 900 mg denne.

Dávka sa potom môže zvyšovať podľa pokynov vášho lekára až na maximum 3 600 mg denne, pričom lekár vám povie, aby ste ju užívali v troch samostatných dávkach, t.j. raz ráno, raz na obed a raz večer.


Ak máte problémy s obličkami alebo ste na hemodialýze

Ak máte problémy s vašimi obličkami alebo podstupujete hemodialýzu, lekár vám môže predpísať iný dávkovací režim a/alebo dávku.


Ak užijete viac Grimodinu, ako máte


Vyššie ako odporúčané dávky môžu mať za následok zvýšenie počtu vedľajších účinkov vrátane straty vedomia, závratu, dvojitého videnia, nezrozumiteľnej reči, ospalosti a hnačky. Zavolajte svojmu lekárovi, alebo choďte ihneď na najbližšiu pohotovosť do nemocnice, ak užijete viac Grimodinu, ako vám predpísal váš lekár. Zoberte si so sebou všetky tablety, ktoré ste neužili, spolu s obaloma písomnou informáciou pre používateľa, aby v nemocnici ľahko zistili, aký liek ste užili.


Ak zabudnete užiť Grimodin

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju, akonáhle si na to spomeniete, ak však nie je čas pre ďalšiu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Grimodin

Grimodin neprestaňte užívať, pokiaľ vám to nepovie váš lekár. Ak sa má vaša liečba ukončiť, musí sa to urobiť postupne minimálne počas 1 týždňa. Ak prestanete užívať Grimodin odrazu alebo skôr, ako vám to povie lekár, vystavujete sa zvýšenému riziku vzniku záchvatov.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi, alebo zdravotnej sestre.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Kontaktujte okamžite svojho lekára, ak sa u vás po užití tohto lieku objavia akékoľvek z nasledujúcich príznakov, pretože môžu byť závažné:

 • závažné kožné reakcie, ktoré si vyžadujú okamžitú starostlivosť, opuch pier a tváre, kožná vyrážka a sčervenenie kože a/alebo vypadávanie vlasov (môžu to byť príznaky závažnej alergickej reakcie)

 • pretrvávajúca bolesť žalúdka, nutkanie na vracanie a vracanie, keďže to môžu byť príznaky akútnej pankreatitídy (zapáleného pankreasu)

 • Grimodin môže spôsobiť závažnú alebo život ohrozujúcu alergickú reakciu, ktorá môže postihovať vašu kožu alebo iné časti vášho tela ako napr. pečeň alebo krvné bunky. Môžete alebo nemusíte mať vyrážku ak máte tento typ reakcie. To môže spôsobiť vašu hospitalizáciu alebo ukončenie užívnia Grimodinu. Ihneď oznámte svojmu lekárovi, ak máte akýkoľvek z nasledovných príznakov:

  • kožná vyrážka

  • žihľavka

  • horúčka

  • zdurenie uzlín, ktoré neustupuje

  • opuch pier a jazyka

  • zožltnutie kože alebo očných bielok

  • neobvyklé modriny alebo krvácanie

  • závažná únava alebo slabosť

  • nečakaná bolesť svalov

  • časté infekcie


Tieto príznaky môžu byť prvou známkou závažnej reakcie. Lekár vás musí vyšetriť, aby rozhodol, či máte pokračovať v užívaní Grimodinu.


Ak ste na hemodialýze, povedzte vášmu lekárovi, ak sa u vás objaví bolesť svalov a/alebo slabosť.


Ostatné vedľajšie účinky zahŕňajú:


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 osobu z 10):

 • vírusové infekcie

 • pocit ospalosti, závraty, nedostatočná koordinácia

 • pocit únavy, horúčka


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 osobu z 10):

 • zápal pľúc, infekcia dýchacích ciest, infekcia močových ciest, zápal ucha alebo iné

infekcie

 • nízky počet bielych krviniek

 • nechutenstvo, zvýšená chuť do jedla

 • hnev voči ostatným, zmätenosť, náhle zmeny nálady, depresia, úzkosť, nervozita, ťažkosti pri premýšľaní

 • kŕče, trhavé pohyby, ťažkosti pri rozprávaní, strata pamäti, tras, nespavosť, bolesť hlavy, precitlivená pokožka, zníženie citlivosti (znecitlivenie), ťažkosti s koordináciou, neobvyklé pohyby očí, zosilnené, zoslabené alebo chýbajúce reflexy

 • rozmazané videnie, dvojité videnie

 • závrat

 • vysoký krvný tlak, návaly alebo rozšírenie krvných ciev

 • ťažkosti pri dýchaní, zápal priedušiek, bolesť hrdla, kašeľ, sucho v nose

 • vracanie (dávenie), nutkanie na vracanie (pocit nevoľnosti), problémy so zubami, zápal ďasien, hnačka, bolesť žalúdka, tráviace ťažkosti, zápcha, sucho v ústach alebo hrdle, nadúvanie

 • opuch tváre, modriny, vyrážka, svrbenie, akné

 • bolesť kĺbov, bolesť svalov, bolesť chrbta, zášklby

 • problémy s erekciou (impotencia)

 • opuch nôh a rúk, ťažkosti pri chôdzi, slabosť, bolesť, indispozícia, príznaky podobné chrípke

 • zníženie počtu bielych krviniek, nárast hmotnosti

 • úraz, zlomeniny, odreniny


Naviac, v klinických štúdiách u detí bolo často hlásené agresívne správanie a trhavé pohyby.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 osobu zo 100):

 • alergická reakcia, ako je žihľavka

 • znížená hybnosť

 • zrýchlený pulz

 • opuch, ktorý môže postihnúť tvár, trup a končatiny

 • odchýlky výsledkov vyšetrenia krvi naznačujúce problémy s pečeňou


Od uvedenia na trh boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:

 • znížený počet krvných doštičiek (trombocytov)

 • halucinácie

 • problémy s nezvyčajnými pohybmi, ako sú zvíjanie sa, trhavé pohyby a strnulosť

 • zvonenie v ušiach

 • skupina vedľajších účinkov, ktoré môžu zahŕňať spolu sa vyskytujúce zdurené lymfatické uzliny (izolované malé zväčšené hrčky pod kožou), horúčku, vyrážku a zápal pečene

 • žltnutie pokožky a očí (žltačka)

 • zápal pečene

 • akútne zlyhanie obličiek, neschopnosť udržať moč

 • nárast prsného tkaniva, zväčšenie prsníkov

 • vedľajšie účinky po náhlom prerušení liečby gabapentínom (úzkosť, nespavosť, nutkanie na vracanie, bolesť, potenie), bolesť na hrudikolísanie hladiny cukru v krvi u pacientov s cukrovkou

 • rozpad svalových vlákien (rabdomyolýza)

 • zmeny výsledkov laboratórnych vyšetrení krvi (zvýšenie kreatinínfosfokinázy).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Grimodin


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po „Exp“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Grimodin obsahuje

 • Liečivo je gabapentín. Každá filmom obalená tableta obsahuje buď 600 mg alebo 800 mg gabapentínu.


 • Ďalšie zložky v tabletách Grimodin sú:

Jadro:

povidón K-90

krospovidón

poloxamér 407

magnéziumstearát

Obal:

opadry 20A28569 (hydroxypropylcelulóza, mastenec).


Ako vyzerá Grimodin a obsah balenia


Filmom obalená tableta.


Biela, konvexná a eliptická filmom obalená tableta s vyrazenou silou tablety.


Tablety sú balené v PVC + PVdC / Alu blistri.


Grimodin sa dodáva v baleniach obsahujúcich 10, 50, 60, 100 a 120 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38

Maďarsko


Výrobca

West Pharma – Produções de Especialidades Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus, n.º11, Venda Nova, 2700–486Amadora

Portugalsko


Atlantic Pharma – Produções Farmacêuticas, S.A.

Rua da Tapada Grande, n.º2, Abrunheira, 2710–089 Sintra

Portugalsko


Farmalabor-Produtos Farmacêuticos, S.A.

Zona Industrial de Condeixa-a-Nova, 3150-194 Condeixa-a-Nova

Portugalsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko: Grimodin

Portugalsko: Gabapentina Gabamox


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2014.7Grimodin 600 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02824-ZIBSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Grimodin 600 mg filmom obalené tablety

Grimodin 800 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá 600 mg filmom obalená tableta obsahuje 600 mg gabapentínu.

Každá 800 mg filmom obalená tableta obsahuje 800 mg gabapentínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Biele, konvexné a eliptické filmom obalené tablety s vyrazenou silou liečiva.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Epilepsia

Gabapentín je indikovaný ako prídavná terapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a detí vo veku od 6 rokov (pozri časť 5.1).


Gabapentín je indikovaný ako monoterapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a adolescentov vo veku od 12 rokov.


Liečba periférnej neuropatickej bolesti

Gabapentín je indikovaný na liečbu periférnej neuropatickej bolesti, ako je bolestivá diabetická neuropatia a postherpetická neuralgia, u dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Titračná schéma pre všetky indikácie na začiatku liečby je uvedená v Tabuľke 1, ktorá sa odporúča pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov. Pokyny na dávkovanie pre deti do 12 rokov sú uvedené nižšie v tejto časti pod samostatným podnadpisom.


Tabuľka 1

DÁVKOVACIA SCHÉMA – INICIÁLNA TITRÁCIA

1. deň

2. deň

3. deň

300 mg jedenkrát denne


300 mg dvakrát denne

300 mg trikrát denne


Ukončenie liečby gabapentínom

V súlade so súčasnou klinickou praxou, ak sa musí liečba gabapentínom ukončiť, sa odporúča, aby sa to urobilo postupne počas minimálne 1 týždňa, nezávisle od indikácie.


Epilepsia

Epilepsia si zvyčajne vyžaduje dlhodobú liečbu. Dávkovanie určuje ošetrujúci lekár podľa individuálnej znášanlivosti a účinnosti.


Dospelí a pediatrická populácia:


Účinná dávka v klinických štúdiách bola v intervale 900 až 3 600 mg/deň. Liečba sa môže začať titrovaním dávky, ako je uvedené v Tabuľke 1, alebo prvý deň podaním dávky 300 mg trikrát denne (TID). V závislosti od odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta sa potom dávka môže ďalej zvyšovať každý 2. – 3. deň o prídavok 300 mg/deň až na maximálnu dávku 3 600 mg/deň. Pre jednotlivých pacientov môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky gabapentínu. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je jeden týždeň, na dosiahnutie 2 400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne. V dlhodobých nezaslepených klinických štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do 4 800 mg/deň. Celková denná dávka má byť rozdelená do troch samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi dávkami nesmie byť dlhší než 12 hodín, aby sa predišlo náhlemu vzniku záchvatov.


Pediatrická populácia (vo veku od 6 rokov):


Úvodná dávka sa má pohybovať v rozpätí od 10 do 15 mg/kg/deň a účinná dávka sa dosiahne postupnou titráciou počas približne troch dní. Účinná dávka gabapentínu u detí vo veku od 6 rokov a starších je 25 až 35 mg/kg/deň. V dlhodobých klinických štúdiách sa dobre tolerovali dávky až do 50 mg/kg/deň. Celková denná dávka má byť rozdelená do troch samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi dávkami nesmie prekročiť 12 hodín.


Na optimalizáciu liečby nie je potrebné monitorovať plazmatické koncentrácie gabapentínu. Navyše sa gabapentín môže kombinovať s inými antiepileptikami bez obavy z ovplyvnenia plazmatických koncentrácií gabapentínu alebo sérových koncentrácií iných antiepileptík.


Periférna neuropatická bolesť


Dospelí

Liečba sa môže začať titráciou dávky, ako je uvedené v Tabuľke 1. Alebo je úvodná dávka 900 mg/deň, ktorá sa podáva rozdelená do troch rovnakých dávok. V závislosti od odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta sa potom dávka môže ďalej zvyšovať každý 2. – 3. deň o 300 mg/deň až na maximálnu dávku 3 600 mg/deň.Pre niektorých pacientov môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky gabapentínu. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je jeden týždeň, na dosiahnutie 2400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne.


Účinnosť a bezpečnosť liečby periférnej neuropatickej bolesti, ako je bolestivá diabetická neuropatia a postherpetická neuralgia, sa nesledovala v klinických štúdiách počas obdobia dlhšieho ako 5 mesiacov. Ak liečba periférnej neuropatickej bolesti vyžaduje u pacienta podávanie lieku dlhšie ako 5 mesiacov, ošetrujúci lekár musí posúdiť klinický stav pacienta a rozhodnúť o potrebe ďalšej liečby.


Pokyny pre všetky terapeutické indikácie


U pacientov v zlom zdravotnom stave, t.j. s nízkou telesnou hmotnosťou, po transplantácii orgánov, atď., sa má dávka titrovať oveľa pomalšie, buď užívaním nižších dávok alebo dlhšími intervalmi medzi jednotlivými zvýšeniami dávok.


Použitie u starších pacientov (vo veku nad 65 rokov)


Keďže s vekom sa znižuje funkcia obličiek, starší pacienti môžu vyžadovať úpravu dávkovania (pozri Tabuľku 2). U starších pacientov sa môže častejšie vyskytnúť somnolencia, periférny edém a asténia.


Použitie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek

U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek, ako je uvedené v Tabuľke 2, a/alebo u hemodialyzovaných pacientov sa odporúča úprava dávky. 100 mg kapsuly gabapentínu samôžu používať podľa odporúčaného dávkovania pre pacientov s renálnou insuficienciou.


Tabuľka 2

Dávkovanie gabapentínu u dospelých v závislosti od renálnych funkcií

Klírens kreatinínu (ml/min)

Celková denná dávkaa (mg/deň)

80

900 – 3 600

50 – 79

600 – 1 800

30 – 49

300 – 900

15 – 29

150b – 600

< 15c

150b – 300

aCelková denná dávka sa má podávať rozdelená do 3 dávok. Znížené dávky sú určené pre pacientov s poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu < 79 ml/min).

bPodáva sa ako 300 mg každý druhý deň.

cU pacientov s klírensom kreatinínu < 15 ml/min sa denná dávka musí znížiť úmerne ku klírensu kreatinínu (napr. pacienti s klírensom kreatinínu 7,5 ml/min majú dostať polovicu dennej dávky pacientov s klírensom kreatinínu 15 ml/min).


Použitie u hemodialyzovaných pacientov


U anurických hemodialyzovaných pacientov, ktorí nikdy neužívali gabapentín, sa odporúča nasycovacia dávka 300 ‑ 400 mg a ďalej 200 ‑ 300 mg gabapentínu nasledujúce každé 4 hodiny počas hemodialýzy. V dňoch, keď pacient nie je dialyzovaný, sa nemá gabapentín užívať.


U hemodialyzovaných pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa má udržiavacia dávka stanoviť podľa odporúčaného dávkovania uvedeného v Tabuľke 2. Okrem udržiavacej dávky sa nasledujúce každé 4 hodiny počas hemodialýzy odporúča podávať ďalšia 200 ‑ 300 mg dávka.


Spôsob podávania

Na perorálne podanie.


Gapapentín sa môže podávať s jedlom alebo nezávisle od jedla a má sa prehltnúť celý a zapiť

dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Samovražedné myšlienky a správanie boli hlásené u pacientov liečených antiepileptikami pri niekoľkých indikáciách. Meta-analýza randomizovaných placebom kontrolovaných klinických skúšaní antiepileptík tiež ukázala malé zvýšené riziko samovražedných myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u gabapentínu.


Pacienti majú byť preto sledovaní kvôli príznakom samovražedných myšlienok a správania a má sa u nich zvážiť vhodná liečba. Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení, aby vyhľadali lekársku pomoc, ak sa príznaky samovražedných myšlienok alebo správania objavia.


Ak sa u pacienta počas liečby gabapentínom vyvinie akútna pankreatitída, má sa zvážiť prerušenie liečby gabapentínom (pozri časť 4.8).


Hoci neexistujú dôkazy o návrate záchvatov po vysadení gabapentínu (“rebound“), náhle vysadenie protizáchvatových liekov môže u pacientov trpiacich na epilepsiu viesť k vzniku status epilepticus. (pozri časť 4.2).


Tak ako u ostatných antiepileptík, aj počas liečby gabapentínom môže dôjsť u niektorých pacientov k zvýšenej frekvencii záchvatov alebo ku vzniku nových typov záchvatov.


Tak ako u ostatných antiepileptík, pokusy o vysadenie sprievodných antiepileptík v liečbe zle kontrolovateľných pacientov, ktorí užívajú viac ako jedno antiepileptikum, za účelom dosiahnutia monoterapie s gabapentínom, má malú úspešnosť.


Gabapentín sa nepovažuje za účinný voči primárne generalizovaným záchvatom, ako sú absencie, pričom u niektorých pacientov môže tieto záchvaty zhoršiť. Preto sa gabapentín musí používať s opatrnosťou u pacientov so zmiešanými záchvatmi vrátane absencií.


U pacientov vo veku od 65 rokov neboli vykonané žiadne systematické štúdie s gabapentínom. V jednej dvojito‑zaslepenej štúdii u pacientov s neuropatickou bolesťou sa somnolencia, periférny edém a asténia vyskytli v o niečo vyššom percente u pacientov vo veku od 65 rokov než u mladších pacientov. Okrem týchto zistení klinické vyšetrenia v tejto vekovej skupine nepreukázali odlišný profil nežiaducich účinkov od toho, ktorý sa pozoroval u mladších pacientov.


Účinok dlhodobej (dlhšej ako 36 mesiacov) liečby gabapentínom na schopnosť učiť sa, inteligenciu a vývoj detí a adolescentov nebol dostatočne študovaný. Preto sa musí zvážiť prínos dlhodobej liečby voči potenciálnemu riziku takejto terapie.


Liekom vyvolané vyrážky s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS)


Závažné, život ohrozujúce, systémové reakcie precitlivenosti ako napr. liekom vyvolané vyrážky s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS) boli hlásené u pacientov užívajúcich antiepileptiká vrátane gabapentínu (pozri časť 4.8).


Jedôležité siuvedomiť,žeskorépríznakyprecitlivenosti, ako je horúčkaalebolymfadenopatia, môžu byť prítomnéaj bezzjavnéhoexantému. Ak sú tietoznaky alebopríznaky prítomné, musí byť pacientokamžitevyšetrený. Liečba gabapentínom sa má prerušiť, ak sa nezistí ináetiológiatýchto znakov alebopríznakov.


Laboratórne testy

Pri semikvantitatívnom stanovení celkového obsahu bielkovín v moči indikátorovým papierikom sa môžu získať falošne pozitívne nálezy. Preto sa odporúča overiť pozitívny výsledok indikátorového testu metódami založenými na inom analytickom princípe, ako sú Biuretova metóda, turbidimetria alebo vyfarbovacie metódy, alebo použiť tieto alternatívne metódy hneď na začiatku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Keď sa v štúdii so zdravými dobrovoľníkmi (N = 12) podávala kapsula s riadeným uvoľňovaním s dávkou 60 mg morfínu 2 hodiny pred podaním kapsuly s dávkou 600 mg gabapentínu, zvýšila sa priemerná hodnota AUC gabapentínu o 44 % v porovnaní s hodnotami gabapentínu podaného bez morfínu. Z toho dôvodu musia byť pacienti starostlivo sledovaní, či sa u nich nevyvíjajú príznaky útlmu CNS, ako je somnolencia a dávka gabapentínu alebo morfínu sa musí primerane znížiť.


Nie sú žiadne interakcie gabapentínu s fenobarbitalom, fenytoínom, kyselinou valproovou alebo karbamazepínom.


Farmakokinetika gabapentínu v rovnovážnom stave je u zdravých jedincov podobná ako u pacientov epileptikov užívajúcich antiepileptiká.


Súčasné podávanie gabapentínu s perorálnymi kontraceptívami obsahujúcimi noretisterón a/alebo etinylestradiol neovplyvňuje v rovnovážnom stave farmakokinetické parametre žiadneho z nich.


Súčasné podávanie gabapentínu s antacidami obsahujúcimi alumínium a magnézium znižuje biologickú dostupnosť gabapentínu až o najviac 24 %. Gabapentín sa odporúča užiť asi dve hodiny po podaní akéhokoľvek antacída.


Probenecid neovplyvňuje renálnu exkréciu gabapentínu.


Nepredpokladá sa, že mierny pokles renálnej exkrécie gabapentínu, pozorovaný pri súčasnom podávaní s cimetidínom, má klinický význam.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Riziko spojené s epilepsiou a antiepileptikami vo všeobecnosti


Potomkovia matiek liečených antiepileptikami majú 2 – 3‑násobne zvýšené riziko vzniku vrodených chýb. Najčastejšie sú hlásené rozštepy pery, kardiovaskulárne malformácie a defekty neurálnej trubice. Kombinovaná liečba antiepileptikami môže byť v porovnaní s monoterapiou spojená s vyšším rizikom vzniku kongenitálnych malformácií, preto je dôležité, aby sa všade tam, kde to je možné, uprednostnila monoterapia. Ženy, u ktorých existuje pravdepodobnosť otehotnenia, alebo ktoré sú v reprodukčnom veku, majú byť poučené odborníkom a potreba liečby antiepileptikami sa musí prehodnotiť, keď žena plánuje otehotnieť. Liečba antiepileptikami sa nesmie ukončiť náhle, pretože to môže viesť k náhlemu vzniku záchvatov, ktoré môžu mať závažné následky pre matku i dieťa. Zriedkavo sa u detí matiek s epilepsiou pozorovalo spomalenie vývoja.

Nedá sa rozlíšiť, či je toto spomalenie spôsobené genetickými alebo sociálnymi faktormi, epilepsiou matky alebo liečbou antiepileptikami.


Riziko spojené s gabapentínom


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití gabapentínu u gravidných žien.


Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Gabapentín sa má užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch, keď potenciálny prínos liečby pre matku prevyšuje potenciálne riziko pre plod.


Vzhľadom na samotnú epilepsiu a prítomnosť konkomitantných antiepileptík počas každej hlásenej gravidity, nie je možné urobiť jednoznačný záver, či je užívanie gabapentínu počas gravidity spojené so zvýšeným rizikom vzniku kongenitálnych malformácií.


Gabapentín sa vylučuje do materského mlieka. Vzhľadom na to, že účinok na dojčené dieťa nie je známy, pri podávaní gabapentínu dojčiacim matkám je potrebná opatrnosť. Gabapentín sa má dojčiacim matkám podávať len v prípade, keď prínos liečby jasne prevažuje nad rizikom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Gabapentín môže mať malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Gabapentín pôsobí na centrálny nervový systém a môže spôsobiť únavu, závraty alebo iné súvisiace príznaky. Aj keď môžu byť len mierneho alebo stredne ťažkého stupňa, tieto nežiaduce účinky môžu predstavovať potenciálne riziko u pacientov vedúcich vozidlá alebo obsluhujúcich stroje. Toto platí najmä na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky, ktoré sa pozorovali počas klinických štúdií zameraných na epilepsiu (prídavnú terapiu a monoterapiu) a neuropatickú bolesť, sú zoradené nižšie v jednom zozname podľa triedy a frekvencie:

(veľmi časté (≥1/10)

časté (≥1/100, <1/10)

menej časté (≥1/1 000, 1/100)

zriedkavé (≥1/10 000; 1/1 000)

veľmi zriedkavé (<1/10 000)

neznáme (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)

Pokiaľ sa nežiaduci účinok vyskytol v klinických štúdiách v rôznych frekvenciách, bol zaradený do skupiny s najvyššie hlásenou frekvenciou.


Ďalšie reakcie hlásené po uvedení lieku na trh sú zahrnuté v zozname nižšie kurzívou s frekvenciou neznáme.


V rámci jednotlivých skupín sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Orgánový systém Nežiaduce reakcie lieku

Infekcie a nákazy

Veľmi časté vírusové infekcie

Časté pneumónia, respiračné infekcie, infekcia močového traktu, infekcia, zápal stredného ucha

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté leukopénia

Neznáme trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé alergické reakcie (napr. urtikária)

Neznáme syndróm precitlivenosti, systémová reakcia s rozmanitými prejavmi, ktoré môžu zahŕňať horúčku, vyrážku, hepatitídu, lymfadenopatiu, eozinofíliu a niekedy iné známky a príznaky

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté anorexia, zvýšená chuť do jedla

Psychické poruchy

Časté nepriateľstvo, zmätenosť a emočná labilita, depresia, úzkosť, nervozita, abnormálne myslenie

Neznáme halucinácie

Poruchy nervového systému

Veľmi časté somnolencia, závraty, ataxia

Časté kŕče, hyperkinéza, dyzartria, amnézia, tremor, nespavosť, bolesť hlavy, zmeny citlivosti ako parestézia, hypestéza, abnormálna koordinácia, nystagmus, hyperreflexia, hyporeflexia alebo areflexia

Menej časté hypokinéza

Neznáme ostatné poruchy hybnosti (napr. choreoatetóza, dyskinéza, dystónia)

Poruchy oka

Časté poruchy videnia ako amblyopia, diplopia

Poruchy ucha a labyrintu

Časté vertigo

Neznáme tinitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté palpitácie

Poruchy ciev

Časté hypertenzia, vazodilatácia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté dyspnoe, bronchitída, faryngitída, kašeľ, nádcha

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté vracanie, nauzea,stomatologické poruchy, gingivitída, hnačka, bolesť brucha, dyspepsia, zápcha, sucho v ústach alebo hrdle, flatulencia

Neznáme pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme hepatitída, žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté opuch tváre, purpura, najčastejšie popisovaná ako modrina po telesnom poranení,vyrážka, pruritus, akné

Neznáme Stevensov-Johnsonov syndróm, angioedém, multiformný erytém, alopécia, liekom vyvolané vyrážky s eozinofíliou a systémovými príznakmi (pozri časť 4.4)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté artralgia, myalgia, bolesť chrbta, zášklby

Neznáme rabdomyolýza, myoklónia

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme akútne renálne zlyhanie, inkontinencia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Časté impotencia

Neznáme hypertrofia prsníkov, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté únava, horúčka

Časté periférny edém, abnormálna chôdza, asténia, bolesť, nevoľnosť, chrípkový syndróm

Menej časté generalizovaný edém

Neznáme abstinenčné príznaky (hlavne úzkosť, nespavosť, nauzea, bolesti, potenie), bolesť na hrudi. Náhle, nevysvetlené úmrtia boli hlásené v prípadoch, kedy sa nezistila kauzálna súvislosť s liečbou gabapentínom.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté zníženie počtu bielych krviniek, prírastok na hmotnosti

Menej časté zvýšené hodnoty pečeňových testov SGOT (AST), SGPT (ALT) a bilirubínu

Neznáme kolísanie hladiny cukru v krvi u pacientov s diabetes mellitus, zvýšenie hladiny kreatinínfosfatázy v krvi

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Časté úraz, zlomeniny, odreniny


Pri liečbe gabapentínom boli hlásené prípady akútnej pankreatitídy. Príčinná súvislosť s gabapentínom nie je jasná (pozri časť 4.4).


U pacientov na hemodialýze kvôli poslednému štádiu renálneho zlyhávania bola hlásená myopatia so zvýšenými hladinami kreatinínkinázy.


Pediatrická populácia

Infekcie dýchacích ciest, zápal stredného ucha, kŕče a bronchitída boli hlásené iba v klinických štúdiách u detí.Naviac, v klinických štúdiách bolo u detí často hlásené agresívne správanie a hyperkinéza.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Akútna, život ohrozujúca toxicita nebola zaznamenaná pri predávkovaní gabapentínom až do dávky 49 g. Príznaky predávkovania zahŕňali závraty, dvojité videnie, zlú výslovnosť, únavu, letargiu a miernu hnačku. Všetci pacienti sa plne uzdravili po zavedení podpornej liečby. Znížená absorpcia gabapentínu pri vyšších dávkach môže limitovať absorpciu lieku pri predávkovaní, a tým minimalizovať jeho toxicitu z predávkovania.


Predávkovania gabapentínom, zvlášť v kombinácii s inými antidepresívami CNS, môžu mať za následok kómu.


I keď sa dá gabapentín odstrániť hemodialýzou, predchádzajúce skúsenosti ukazujú, že to obvykle nie je potrebné. Hemodialýza však môže byť indikovaná u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek.


Perorálna letálna dávka gabapentínu u myší a potkanov, ktorí dostali dávky až vo výške 8 000 mg/kg, sa nezistila.

Znaky akútnej toxicity u zvierat zahrňovali ataxiu, namáhavé dýchanie, ptózu, hypoaktivitu alebo excitáciu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Ostatné antiepileptiká


ATC kód: N03AX12


Presný mechanizmus účinku gabapentínu nie je známy.


Gabapentín je štrukturálnym analógom neurotransmiteru GABA (gama–aminomaslová kyselina), ale jeho mechanizmus účinku je odlišný od účinku viacerých iných liečiv, ktoré interagujú s GABA synapsami, vrátane valproátu, barbiturátov, benzodiazepínov, inhibítorov GABA‑transaminázy, inhibítorov vychytávania GABA, GABA agonistov a GABA prekurzorov (“prodrugs“). In vitro štúdie so značkovaným gabapentínom popísali nové peptidové väzobné miesta v mozgovom tkanive potkana vrátane neokortexu a hipokampu, ktoré môžu súvisieť s protizáchvatovou a analgetickou aktivitou gabapentínu a jeho štrukturálnych derivátov. Väzobné miesto pre gabapentín bolo identifikované ako alfa2‑delta podjednotka napäťovo riadených kalciových kanálov.


Gabapentín sa v klinicky relevantných koncentráciách neviaže na iné bežné liekové a neurotransmiterové mozgové receptory vrátane receptorov GABAA, GABAB, benzodiazepínov, glutamátu, glycínu alebo N‑metyl‑D‑aspartátu.


Gabapentín neinteraguje in vitro so sodíkovými kanálmi, a tým sa odlišuje od fenytoínu a karbamazepínu. Gabapentín v niektorých testovacích systémoch in vitro čiastočne redukuje odpoveď na agonistu glutamátu, N‑metyl‑D‑aspartát (NMDA), ale len v koncentráciách vyšších než 100 μM, ktoré sa nedosiahnu in vivo. Gabapentín in vitromierne redukuje uvoľňovanie monoamínových neurotransmiterov.

Podávanie gabapentínu u potkanov zvyšuje obrat GABA vo viacerých regiónoch mozgu spôsobom podobným, ako to robí valproát sodný, hoci v iných regiónoch mozgu. Významnosť týchto rôznych účinkov gabapentínu pre jeho protizáchvatový účinok treba ešte objasniť. U zvierat gabapentín rýchlo vstupuje do mozgu a zabraňuje záchvatom z maximálnych elektrošokov, z chemických látok vyvolávajúcich záchvaty vrátane inhibítorov GABA syntézy a záchvatom generovaným v genetických modeloch.


Klinická štúdia prídavnej liečby parciálnych záchvatov u pediatrických pacientov vo veku od 3 do 12 rokov ukázala číselný, ale nie štatisticky významný rozdiel u 50 % pacientov, ktorí odpovedali na liečbu, v prospech gabapentínovej skupiny v porovnaní s placebom. Dodatočná následná analýza počtu pacientov odpovedajúcich na liečbu podľa veku neodhalila štatisticky významný vplyv veku, či už ako kontinuálnej alebo ako dichotomickej premennej veličiny (rozdelenej na vekové skupiny 3 ‑ 5 rokov a 6 ‑ 12 rokov). Údaje z tejto ďalšej následnej analýzy sú zhrnuté nižšie v tabuľke:


Odpoveď (50 % zlepšenie) podľa liečby a veku populácie MITT*

veková kategória


placebo

gabapentín

p‑hodnota

< 6 rokov


4/21 (19,0 %)

4/17 (23,5 %)

0,7362

6 až 12 rokov


17/99 (17,2 %)

20/96 (20,8 %)

0,5144


*Modifikovaný zámer liečiť (modified intent to treat, MITT) populáciu bol definovaný ako všetci pacienti randomizovaní na liečbu v štúdii, ktorí tiež mali k dispozícii hodnotiteľné denníky záchvatov za obdobie 28 dní počas oboch fáz, fázy na začiatku sledovania a dvojito–zaslepenej fázy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnom podaní sa maximálne plazmatické koncentrácie gabapentínu dosiahnu počas 2 až 3 hodín. Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel absorbovanej dávky) so stúpajúcou dávkou klesá. Absolútna biologická dostupnosť 300 mg kapsuly je približne 60 %. Jedlo, vrátane jedla s vysokým obsahom tuku, nemá klinicky významný vplyv na farmakokinetiku gabapentínu.


Farmakokinetika gabapentínu nie je ovplyvnená opakovaným podávaním. Hoci plazmatické koncentrácie gabapentínu v klinických štúdiách boli vo všeobecnosti v rozmedzí 2 μg/ml a 20 μg/ml, z takýchto koncentrácií sa nedá predpovedať jeho bezpečnosť alebo účinnosť. Farmakokinetické parametre sú uvedené v Tabuľke 3.


Tabuľka 3

Súhrn priemerných (% CV) rovnovážnych farmakokinetických parametrov gabapentínu

po podávaní každých osem hodín.


Farmakokinetický

parameter

300 mg

(N = 7)

400 mg

(N = 14)

800 mg

(N = 14)


Priemer

% CV

Priemer

% CV

Priemer

% CV

Cmax (g/ml)

4,02

(24)

5,74

(38)

8,71

(29)

tmax (h)

2,7

(18)

2,1

(54)

1,6

(76)

T1/2 (h)

5,2

(12)

10,8

(89)

10,6

(41)

AUC(0-8) (g.h/ml)

24,8

(24)

34,5

(34)

51,4

(27)

Ae% (%)

NA

NA

47,2

(25)

34,4

(37)

Cmax= maximálna plazmatická koncentrácia v rovnovážnom stave

tmax= čas potrebný na dosiahnutie Cmax

T1/2 = eliminačný polčas

AUC(0-8)= plocha zodpovedajúca rovnovážnemu stavu pod krivkou závislosti

plazmatickej koncentrácie od časuv čase od 0 do 8 hodín po podaní dávky

Ae% = percentuálne množstvo dávky vylúčenej v nezmenenej forme močom

v čase od 0 do 8 hodín po podaní dávky

NA = údaje nie sú dostupné


Distribúcia

Gabapentín sa neviaže na plazmatické bielkoviny a má distribučný objem 57,7 litra. U pacientov s epilepsiou dosahujú koncentrácie gabapentínu v cerebrospinálnom moku (CSF) približne 20 % zodpovedajúcich plazmatických koncentrácií v rovnovážnom stave. Gabapentín sa nachádza v materskom mlieku dojčiacich žien.


Biotransformácia

O metabolizme gabapentínu u ľudí neexistujú dôkazy. Gabapentín neindukuje tvorbu pečeňových oxidáz zmiešaných funkcií zodpovedných za metabolizmus liekov.


Eliminácia

Gabapentín sa eliminuje výlučne obličkami v nezmenenej forme. Eliminačný polčas gabapentínu je nezávislý na dávke a dosahuje v priemere 5 – 7 hodín.


U starších pacientov a u pacientov s poškodenou funkciou obličiek je znížený plazmatický klírens gabapentínu.


Eliminačná rýchlostná konštanta gabapentínu, plazmatický klírens a obličkový klírens sú priamo úmerné klírensu kreatinínu.


Gabapentín možno z plazmy odstrániť hemodialýzou. U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek alebo dialyzovaných pacientov sa odporúča úprava dávkovania (pozri časť 4.2).


Farmakokinetika gabapentínu u detí sa skúmala u 50 zdravých jedincov vo veku od 1 mesiaca do 12 rokov. Plazmatické koncentrácie gabapentínu u detí starších ako 5 rokov sú vo všeobecnosti podobné koncentráciám u dospelých, pokiaľ je dávka stanovená na základe prepočtu v mg/kg.


Vo farmakokinetickej štúdii u 24 zdravých pediatrických jedincov vo veku od 1 mesiaca až 48 mesiacov, sa pozorovala nižšia expozícia približne o 30 % (AUC), nižšia Cmaxa vyšší klírens na telesnú hnotnosť v porovnaní s dostupnými hlásenými údajmi u detí starších ako 5 rokov.


Linearita/Nelinearita

Biologická dostupnosť gabapentínu (podiel absorbovanej dávky) klesá so zvyšujúcou sa dávkou, čo vnáša nelinearitu do farmakokinetických parametrov, ktoré zahŕňajú parameter biologickej dostupnosti (F), napr. Ae%, CL/F, Vd/F. Farmakokinetika eliminácie (farmakokinetické parametre, ktoré nezahŕňajú F, ako sú CLr a T1/2) sa dá najlepšie popísať lineárnou farmakokinetikou. Plazmatické koncentrácie gabapentínu v rovnovážnom stave sa dajú predpovedať z údajov jednej dávky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogenéza

Gabapentín sa podával v potrave myšiam v dávkach 200, 600 a 2 000 mg/kg/deň a potkanom v dávkach 250, 1 000 a 2 000 mg/kg/deň počas 2 rokov. Štatisticky významný nárast incidencie pankreatického tumoru acinárnych buniek sa zistil len u potkaních samcov pri najvyššej dávke. Maximálne plazmatické koncentrácie lieku u potkanov pri dávke 2 000 mg/kg/deň sú 10‑krát vyššie než plazmatické koncentrácie u ľudí pri dávke 3 600 mg/deň. Pankreatické tumory acinárnych buniek u potkaních samcov vykazujú nízky stupeň malignity, neovplyvňovali prežívanie, nemetastázovali, ani nenapadali okolité tkanivo a boli podobné tumorom, ktoré sa zistili u súbežných kontrolných skupín. Významnosť týchto pankreatických tumorov acinárnych buniek u potkaních samcov pre karcinogénne riziko u človeka nie je jasná.


Mutagenéza

Gabapentín nevykazoval genotoxický potenciál. Nebol mutagénny in vitrov štandardných skúškach s bakteriálnymi a cicavčími bunkami. Gabapentín in vitro alebo in vivo neindukoval štrukturálne chromozomálne aberácie v cicavčích bunkách a neindukoval tvorbu mikronukleov v kostnej dreni škrečkov.


Poškodenie fertility

Nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky na fertilitu alebo reprodukciu u potkanov pri dávkach do 2 000 mg/kg (približne päťnásobok maximálnej dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2 povrchu tela).


Teratogenéza

Gabapentín nezvyšoval incidenciu malformácií v porovnaní s kontrolnými skupinami u potomkov myší, potkanov alebo králikov v dávkach do 50‑, 30‑, resp. 25‑násobku 3 600 mg dennej dávky pre človeka (čo predstavuje 4‑, 5‑, resp. 8‑násobok dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2).


Gabapentín indukoval oneskorenú osifikáciu lebky, stavcov, predných a zadných končatín hlodavcov, čo svedčí o retardácii rastu plodu. Tieto účinky sa objavili u gravidných myší, ktoré dostávali perorálne dávky 1 000 alebo 3 000 mg/kg/deň počas organogenézy a u potkanov pri dávkach 500, 1 000 alebo 2 000 mg/kg podaných pred a počas párenia, ako i počas celej gestácie. Tieto dávky predstavujú približne 1 až 5‑násobok 3 600 mg dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


Žiadne účinky sa nepozorovali u gravidných myší po podaní 500 mg/kg/deň (približne ½ dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2).

Zvýšený výskyt hydrouréteru a/alebo hydronefrózy sa pozoroval u potkanov po dávke 2 000 mg/kg/deň v štúdii fertility a všeobecnej reprodukcie, po dávke 1 500 mg/kg/deň v teratologickej štúdii a po dávke 500, 1 000 a 2 000 mg/kg/deň v perinatálnej a postnatálnej štúdii. Významnosť týchto nálezov nie je známa, ale súvisia so spomalením vývoja. Tieto dávky sú tiež približne 1 až 5‑násobkom 3 600 mg dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


V teratologickej štúdii s králikmi sa pozoroval zvýšený výskyt postimplantačných fetálnych odumretí po podaní dávok 60, 300 a 1 500 mg/kg/deň počas organogenézy. Tieto dávky tvoria približne ¼ až 8‑násobok 3 600 mg dennej dávky pre človeka vyjadrenej v mg/m2.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

povidón K-90

krospovidón

poloxamér 407

magnéziumstearát


Obal:

Opadry 20A28569 (hydroxypropylcelulóza, mastenec).


6.2 Inkompability


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Tablety sú balené v PVC+PVDC/Alu blistri.


Balenie obsahuje 10, 50, 60, 100 alebo 120 tabliet v dávke 600 mg alebo 800 mg.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Grimodin 600 mg filmom obalené tablety: 21/0183/09-S

Grimodin 800 mg filmom obalené tablety: 21/0184/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.03.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014


12Grimodin 600 mg filmom obalené tablety