+ ipil.sk

GUAJACURAN 5 %Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.:2013/00080

Písomná informácia pre používateľa


GUAJACURAN 5%

Guajfenezín

Injekčný roztok


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Guajacuran 5%a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Guajacuran 5%

3. Ako používaťGuajacuran 5%

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Guajacuran 5%

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje Guajacuran 5%a na čo sa používa


Liečivo lieku Guajacuran 5% je guajfenezín. Guajfenezín znižuje duševné a citové napätie s pocitom úzkosti, má upokojujúce účinky a uľahčuje vykašliavanie. Vo vyšších dávkach tlmí kŕče a znižuje napätie kostrového svalstva.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Guajacuran 5%


Nepoužívajte Guajacuran 5%

- akste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

  • pri myasténia gravis a myastenickom syndróme (nervosvalové ochorenie charakterizované nadmernou svalovou slabosťou a unaviteľnosťou).


Upozornenia a opatrenia

Liek nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov, na podanie deťom starším ako 6 rokov musia byť skutočne závažné dôvody. Deti, ktorým bol liek podaný, majú byť pod zvýšeným dohľadom.

Iné lieky a Guajacuran 5%

Ak užívatealebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinok guajfenezínu sa zvyšuje súčasným užívaním liekov s obsahom lítia (lieky na liečbu manickej a manicko-depresívnej psychózy) a horčíka, možno ho kombinovať s neuroleptikami (lieky na liečbu psychóz), zvyšuje analgetický (tlmiaci bolesť) účinok paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej, zosilňuje tlmivý účinok alkoholu, sedatív (upokojujúce lieky) a celkových anestetík (používaných k narkóze) na CNS. Zvyšuje účinok myorelaxancií (lieky uvoľňujúce svalové napätie) s iným mechanizmom účinku.


Guajacuran 5% a jedlo a nápoje a alkohol

Počas liečby liekom Guajacuran 5 % sa neodporúča piť alkoholické nápoje.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete používať tento liek.

Liek Guajacuran 5 % sa neodporúčapoužívať počas tehotenstva a v období dojčenia.


Vedenie voziel a obsluha strojov

Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, ovládanie strojov, prácu vo výškach a pod.).


Guajacuran 5% obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka v jednej dávke, t.j. v podstate je "bez obsahu sodíka".


3. Ako používať Guajacuran 5%


Vždy používajtetento liekpresne tak, ako vámpovedalváš lekáralebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajne sa podávajú 2 ampulky denne (20 ml) intravenózne (do žily) alebo v kvapôčkovej infúzii v 5% glukóze. Pri liečbe tetanu sa Guajacuran 5% podáva pomaly intravenózne (do žily), zvyčajne v dávkach 2 – 4 ampulky (20 – 40 ml), opakovaných podľa potreby. Na dosiahnutie myorelaxačného (uvoľnenie svalstva) účinku v anestéziológii sa podáva 10 – 30 ml injekčného roztoku, t.j. l – 3 ampulky intravenózne (do žily), účinok nastupuje za 3 – 5 minút a trvá 18 – 25 minút.


Ak použijete viac Guajacuranu 5%, ako máte

Keďže je tento liek podávaný zdravotníckym pracovníkom, je možnosť predávkovania veľmi malá.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): závraty, ospalosť, nevoľnosť, vracanie, mierna svalová slabosť, únava.


Veľmi zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb): mierne kožné reakcie, prechodné zmeny v krvnom obraze.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávaťGuajacuran 5%


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote 10 – 25 C. Uchovávajte v škatuľke na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete viditeľné znaky poškodenia lieku (zmena zafarbenia, viditeľné častice v roztoku).

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Guajacuran 5% obsahuje

Liečivoje guajfenezín (0,5 g v 10 ml injekčného roztoku).

Ďalšie zložky súglukóza, chlorid sodný, voda na injekciu.


Ako vyzerá Guajacuran 5% a obsah balenia

Číry bezfarebný až svetlohnedo žltkastý injekčný roztok bez mechanických nečistôt.

10 ampuliek, 1 ampulka obsahuje 10 ml injekčného roztoku.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k. s., U kabelovny, Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014


Nasledujúca informácia je určená pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov

Guajacuran 5 % sa podáva intravenózne na tlmenie svalových kŕčov pri tetane; na prolongovanie svalovej relaxácie pri chirurgických výkonoch, na myorelaxáciu v anestéziológii, na premedikáciu pred bronchografiou a ako anxiolytikum. Vhodné je využiť parenterálne podanie pri bolestiach hlavy diagnosticky. Ak pacienta prestane bolieť hlava počas i.v. podania, je bolesť podmienená psychogénne alebo svalovými spazmami pri vertebrogénnej poruche. Potom je často možné pokračovať v liečbe perorálnym guajfenezínom.

Guajfenezín nemá špecifické antidotum. Liečba predávkovania je symptomatická so zodpovedajúcou podpornou liečbouzameranou na udržiavanie kardiovaskulárnych, respiračných a renálnych funkcií a na zachovanie elektrolytovej rovnováhy.

Guajfenezín sa nepatrne viaže na bielkoviny krvnej plazmy. Účinok po i.v. podaní nastupuje za 3 – 5 minút a trvá 18 – 25 minút. Dlhodobá aplikácia indukuje degradujúce enzýmy, účinok látky sa postupne znižuje. Vylučuje sa močom, zväčša vo forme metabolitov. Biologický polčas je 1 hodina.GUAJACURAN 5 %

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.:2013/00080


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


GUAJACURAN 5%


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Guajfenezín 0,5 g v 10 ml injekčného roztoku.


Pomocná látka so známym účinkom: sodík 7,9 mg v ampulke (10 ml).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.

Číry bezfarebný až svetlohnedo žltkastý injekčný roztok bez mechanických nečistôt.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Guajacuran 5% je určený dospelým a deťom od 6 rokov.

Liek možno použiť:

  • na tlmenie svalových kŕčov a napätia kostrového svalstva napr. pri tetane.

  • na prolongovanie svalovej relaxácie pri chirurgických výkonoch.

  • na myorelaxáciu v anestéziológii.

  • na premedikáciu pred bronchografiou.

  • ako anxiolytikum.

Vhodné je využiť intravenózne podanie pri bolestiach hlavy diagnosticky (ak sa od bolesti hlavy uľaví, je bolesť podmienená psychogénne alebo svalovými spazmami pri vertebrogénnej poruche).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Zvyčajne sa podáva denne 20 ml (2 ampulky) injekčného roztoku intravenózne alebo v kvapôčkovej infúzii v 5% glukóze. Pri tlmení kŕčov a napätia kostrového svalstva sa môže podať 20 - 40 ml (2 – 4 ampulky) injekčného roztoku pomaly intravenózne.

Na dosiahnutie myorelaxačného účinku v anestéziológii sa podáva 10 - 30 ml (1 – 3 ampulky) pomaly intravenózne. Účinok po i.v. podaní nastupuje do 3 - 5 minút a trvá 18 - 25 minút.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Myasthenia gravis a myastenický syndróm.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov, na podanie deťom starším ako 6 rokov musia byť skutočne závažné dôvody. Deti, ktorým bol liek podaný, majú byť pod zvýšeným dohľadom.

Počas liečby liekom Guajacuran 5% nie je vhodné piť alkoholické nápoje.


4.5 Liekové a iné interakcie


Guajfenezín potencuje analgetický účinok paracetamolu a kyseliny acetylsalicylovej, potencuje účinok liekov s tlmivým účinkom na centrálny nervový systém (sedatíva, celkové anestetiká) vrátane alkoholu a iných súčasne užívaných myorelaxancií.

Účinok guajfenezínu sa zvyšuje pôsobením lítia a magnézia, je možné ho kombinovať s neuroleptikami.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Údaje o podávaní guajfenezínu tehotným ženám sú obmedzené. Liek nie je vhodné podávať počas tehotenstva a v období dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Guajacuran 5% môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, ovládanie strojov, prácu vo výškach a pod.).


4.8 Nežiaduce účinky


Pri odporúčanom dávkovaní sa nežiaduce účinky vyskytujú zriedkavo a po ukončení liečby vymiznú. V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nežiaduce účinky guajfenezínu rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencií výskytu: veľmi časté (≥1/10); časté (³1/100 až <1/10); menej časté (³1/1 000 až <1/100); zriedkavé (³1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), nie je známe (z dostupných údajov nie je možné určiť):


MedDRA triedy orgánovych systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

veľmi zriedkavé

prechodné zníženie agregácie trombocytov

Poruchy nervového systému

zriedkavé

závraty, ospalosť

Poruchy gastrointestinálneho traktu

zriedkavé

nevoľnosť, vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

veľmi zriedkavé

mierne kožné reakcie

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

zriedkavé

mierna svalová slabosť

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

zriedkavé

únava


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Guajfenezín nemá špecifické antidotum. Liečba predávkovania je symptomatická so zodpovedajúcou podpornou liečbou zameranou na udržiavanie kardiovaskulárnych, respiračných a renálnych funkcií a na zachovanie elektrolytovej rovnováhy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:expektoranciá, anxiolytiká, centrálne myorelaxanciá.

ATC kód: R05CA03


Guajfenezín patrí do skupiny centrálnych myorelaxancií odvodených od propándiolu. Znižuje psychické a emočné napätie s pocitom úzkosti, má mierne sedatívne účinky, znižuje svalový tonus a pôsobí expektoračne.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Guajfenezín sa nepatrne viaže na bielkoviny krvnej plazmy. Účinok po i.v. podaní nastupuje za 3 - 5 minút a trvá 18 - 25 minút.

Guajfenezín sa vylučuje močom, zväčša vo forme metabolitov, čiastočne bez zmeny. Biologický polčas je 1 hodina.

Dlhodobé podávanie guajfenezínu indukuje degradujúce enzýmy, účinok látky sa postupne znižuje.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Neklinické štúdie neodhalili žiadne zvláštne riziko pre človeka.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Glukóza,

chlorid sodný,

voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote 10 – 25 ºC. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Sklenená ampulka, vhodná vložka s prepážkami, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

10 ampuliek, 1 ampulka obsahuje 10 ml injekčného roztoku.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


70/0557/69-CS


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.12.1969

Dátum posledného predĺženia: 9.10.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014


GUAJACURAN 5 %