+ ipil.sk

GUNAPREVACPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2011/02542


Písomná informácia pre používateľa


GUNAPREVAC

granuly na homeopatické použitie


Homeopatický liek


Aconitum napellus, Atropa bella-donna, Echinacea angustifolia, Asclepias vincetoxicum, Anas barbariae, hepatis et cordis extractum, Cuprum metallicum, Haemophilus influenzae


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal

váš lekár alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

  • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 5 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Gunaprevac a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Gunaprevac

3. Ako užívať Gunaprevac

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Gunaprevac

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Gunaprevac a na čo sa používa


Gunaprevac je viaczložkový homeopatický liek bez schválených terapeutických indikácií.


Homeopatia je liečebná metóda založená na základe zákona podobnosti a používa liečivé látky v nekonečne malých (infinitezimálnych) dávkach. Homeopatia sa chápe ako regulačná liečba pri akútnych a chronických ochoreniach.

Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Zložky homeopatických liekov sa používajú v takom stupni riedenia, ktoré zaručuje netoxickosť lieku.


Homeopatický liek používajte podľa rady odborníka na homeopatiu.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Gunaprevac


Neužívajte Gunaprevac

- ak ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Gunaprevac.

Upozornenie pre diabetikov: 1 tuba granúl na homeopatické použitie obsahuje cca 1g sacharózy (repného cukru).


Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Deti a dospievajúci

Deťom do 2 rokov je možné Gunaprevac podávať len po konzultácii s lekárom.


Iné lieky a Gunaprevac

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Gunaprevac a jedlo a nápoje

Gunaprevac sa môže užívať v odporučených intervaloch a dávke. Neboli hlásené žiadne interakcie s jedlom a nápojmi.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Gunaprevac nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje


3. Ako užívať Gunaprevac


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je:


Dospelí a deti staršie ako 6 rokov:

Prevencia: 1 tuba granúl na homeopatické použitie týždenne počas 6 týždňov,

Liečba:1 tuba granúl na homeopatické použitie v priebehu prvých 24 až 48 hodín od objavenia sa prvých príznakov ochorenia. Potom každých 6 až 8 hodín až do vymiznutia príznakov. V prípade pretrvávania príznakov sa poraďte so svojím lekárom.


Deti od 2 do 6 rokov: polovica dávky pre dospelých.


Použitie u detí mladších ako 2 roky konzultujte s detským lekárom.


Granuly vysypte priamo pod jazyk a nechajte ich voľne rozpustiť. Užite 15 minút pred jedlom.

U detí je možné dávku rozpustiť v malom množstve vody.


Ak sa príznaky ochorenia do 5 dní nezlepšia alebo ak sa zhoršia, poraďte sa so svojím lekárom.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nepozorovali sa žiadne nežiaduce účinky.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


5. Ako uchovávať Gunaprevac


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP (skratka používaná pre dátum exspirácie). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Gunaprevac obsahuje


- Liečivá sú:

1 tuba granúl na homeopatické použitie (1g) obsahuje:


Aconitum napellus (Prilbica modrá) 5 CH (0,1 nanogramov),

Atropa bella-donna (Ľuľkovec zlomocný) 5 CH (0,1 nanogramov),

Echinacea angustifolia (Echinacea úzkolistá) 3 CH (1 mikrogram),

Asclepias vincetoxicum (Luskáč lekársky) 5 CH (0,1 nanogramov),

Anas barbariae, hepatis et cordis extractum

(extrakt z pečene a srdca kačice) 200 K (10 femtogramov),

Cuprum metallicum (meď) 3 CH (1 mikrogram),

Haemophilus influenzae (baktéria) 9 CH (1 attogram)


- Ďalšia zložka je sacharóza.


Ako vyzerá GUNAPREVAC a obsah balenia


Gunaprevac sú biele granúly sférického tvaru.

Obsah balenia: 6 túb granúl na homeopatické použitie v papierovej škatuľke.

Každá tuba obsahuje 1 g granúl na homeopatické použitie.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


inPHARM CLINIC s.r.o.,

V Lipkách 647, 154 00 Praha 5, Česká republika

tel.: +420 241 432 133, e-mail inpharm@inpharm.cz


Výrobca:


GUNA S.p.a., Via Palmanova 71, 20132 Miláno, Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2012.

GUNAPREVAC