+ ipil.sk

GUTRON 5 mgPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/08140


Písomná informácia pre používateľa


GUTRON 2,5mg

GUTRON 5mg


Tablety


Midodríniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je GUTRON a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete GUTRON

3. Ako užívať GUTRON

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať GUTRON

6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


1. Čo je GUTRONa na čo sa používa


GUTRON sa používa na liečbu nízkeho krvného tlaku pri vstávaní a dlhom státí (ortostatická hypotenzia) a ako podporná liečba pri inkontinencii moču v dôsledku oslabenia zvierača močového mechúra alebo panvového dna.


GUTRONzvyšuje nízky krvný tlak zlepšením funkcie rozšírených ciev. Zabráni sa tak hromadeniu veľkého množstva krvi v dolných končatinách, ktoré môže viesť k závratom a cirkulačnému kolapsu, pretože mozog v takom prípade nie je dostatočne zásobený krvou.

Pri inkontinencii moču GUTRON zlepšuje funkciu zvierača močového mechúra.


Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete GUTRON


Neužívajte GUTRON

 • ak ste alergický na midodrín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • pri závažných poškodeniach srdcovocievneho systému (znížená pulzová rýchlosť, ischemická choroba srdca, kongestívne srdcové zlyhanie, poruchy prevodového systému srdca alebo aortálna aneuryzma)

 • pri vysokom krvnom tlaku

 • prí závažnom poškodení ciev

 • pri akútnom ochorení obličiek, nedostatočnej funkcii obličiek závažného stupňa

 • pri zväčšení prostaty s tvorbou zvyškového moču, pri mechanickej prekážke pri odtekaní moču, pri zadržiavaní moču

 • pri poškodení sietnice súvisiacom s cukrovkou

 • pri feochromocytóme (druh nádoru obličky)

 • pri zvýšenej funkcii štítnej žľazy

 • pri zvýšenom vnútroočnom tlaku s úzkym uhlom


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať GUTRON, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Lekára musíte informovať o nasledovných skutočnostiach:

 • iné ochorenia (hlavne zväčšenie pravej komory srdca v dôsledku ochorenia pľúc, zvýšenie vnútroočného tlaku, funkčné poruchy pečene a obličiek)

 • alergia

 • súčasné užívanie iných liekov, hlavne tých, ktoré obsahujú vazokonstrikčné liečivá (pozri časť Iné lieky a GUTRON)


Počas liečby je potrebné sledovať krvný tlak v ležiacej, sediacej polohe a postojačky. Pred začatím liečby sa musí zhodnotiť možnosť vzniku vysokého krvného tlaku v ležiacej a sediacej polohe.

Pri objavení sa príznakov vysokého krvného tlaku (nepríjemné pocity pri srdci, bolesť hlavy, poruchy zraku a pod.) alebo bradykardie (znížená pulzová rýchlosť, zvýšené točenie hlavy, strata vedomia) prerušte užívanie lieku a poraďte sa s lekárom.


Iné lieky a GUTRON

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


K vzájomnému ovplyvneniu môže dôjsť s liekmi, ktoré sťahujú cievy (napr. lieky na liečbu depresií a alergií, hormóny štítnej žľazy, niektoré voľnopredajné lieky), s inými liekmi

na liečbu srdcovocievnych ochorení (-blokátory, -blokátory, srdcové glykozidy), s liekmi s obsahom atropínu a kortizónu (v tabletovej aj v injekčnej forme).


GUTRON a jedlo a nápoje

Tableta sa užíva cez ústa, každú dávku treba zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napríklad pohár vody). GUTRON sa môže užívať s jedlom.

GUTRON sa nemá užívať po večeri alebo v kratšom časovom intervale ako 4 hodiny pred spaním, aby sa predišlo vzniku vysokého krvného tlaku v ležiacej polohe.


Tehotenstvo a dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

GUTRON nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Napriek tomu, že nie sú dôkazy o zhoršení reaktivity a schopnosti vykonávať tieto činnosti, treba vziať do úvahy, že sa zriedkavo vyskytujú závraty a pocit točenia hlavy.


Gutron 5mg obsahuje oranžovú žlť (E110).

Oranžová žlť môže vyvolať alergické reakcie.


3. Ako užívať GUTRON


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je:


Nízky krvný tlak

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov

Odporúčaná počiatočná dávka je 2,5 mg (1 tableta GUTRON 2,5 mg) 2 – 3 krát denne.

V závislosti od odpovede pacienta a jeho tolerovania lieku sa dávka môže zvyšovať v najmenej 3 dňových intervaloch až po udržiavaciu dávku 10 mg (2 tablety GUTRON 5 mg alebo 4 tablety GUTRON 2,5 mg) 3 krát denne.


Maximálna denná dávka je 30 mg (6 tabliet GUTRON 5 mg alebo 12 tabliet GUTRON 2,5 mg denne).


Midodrín užívajte počas dňa, keď potrebujete vykonávať denné aktivity. Odporúčaný interval medzi jednotlivými dávkami je 3 – 4 hodiny. Prvá dávka sa má užiť tesne pred vstávaním alebo hneď po ňom, druhá okolo obeda a tretia neskôr popoludní.


Podporná liečba pri inkontinencii moču

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov

Odporúčaná denná dávka je 2,5 mg (1 tableta GUTRON 2,5 mg) 2 – 3 krát denne alebo 5 mg (1 tableta GUTRON 5 mg) 2 krát denne (posledná dávka sa má užiť najneskôr 4 hodiny pred spaním).


Maximálna denná dávka je 10 mg (2 tablety GUTRON 5 mg alebo 4 tablety GUTRON 2,5 mg).


GUTRON sa nemá užívať po večeri alebo menej ako 4 hodiny pred spaním, aby sa znížilo riziko vzniku vysokého krvného tlaku v ležiacej polohe.


Trvanie liečby určí váš lekár.


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Použitie u detí a dospievajúcich

Bezpečnosť a účinnosť lieku GUTRON u detí a dospievajúcich do 12 rokov neboli doteraz stanovené.


Ak užijete viac GUTRONU, ako máte

Pri užití vysokej dávky (predávkovaní) sa príznaky popísané v časti 4. môžu prejaviť výraznejšie, hlavne vysoký krvný tlak, husia koža, citlivosť na chlad, zníženie pulzovej rýchlosti a zadržiavanie moču. V takomto prípade ihneď vyhľadajte svojho lekára.


Ak zabudnete užiť GUTRON

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať GUTRON

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sú hodnotené na základe nasledujúcich informácií o častosti, s ktorou sa vyskytujú:

 • veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

 • časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

 • menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1000 ľudí)

 • veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)

 • neznáme (častosť neznáma z dostupných údajov)


Psychické poruchy

Menej časté: poruchy spánku, nespavosť

Neznáme: úzkosť, stav zmätenosti


Poruchy nervového systém:

Časté: pocit mravčenia

Menej časté: bolesti hlavy, rozrušenie, popudlivosť, podráždenie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: reflexné zníženie pulzu

Zriedkavé: búšenie srdca


Poruchy ciev

Časté: vysoký krvný tlak v ležiacej polohe (TK 180/110 mmHg a vyšší) pri denných dávkach nad 30 mg

Menej časté: hypertenzia v ležiacej polohe (TK 180/110 mmHg a vyšší) pri denných dávkach do 7,5 mg.


Poruchy tráviaceho traktu

Menej časté: napínanie na vracanie, pálenie záhy, zápaly v ústach

Neznáme: bolesť brucha, vracanie, hnačka


Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: abnormálna funkcia pečene, zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: husia koža

Časté: svrbenie, zimnica, začervenanie, kožná vyrážka


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté: bolestivé močenie

Časté: zadržiavanie moču

Menej časté: nutkanie na močenie


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať GUTRON

Uchovávajte pri teplote do 25 C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo GUTRON obsahuje


GUTRON 2,5 mg

- Liečivo je midodrini hydrochloridum (midodríniumchlorid)

- Pomocné látky sú magnéziumstearát, mastenec, koloidný oxid kremičitý, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob


GUTRON 5 mg

 • Liečivo je midodrini hydrochloridum (midodríniuchlorid)

 • Pomocné látky sú magnéziumstearát, mastenec, koloidný oxid kremičitý, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hlinitý lak oranžovej žlte (E110)


Ako vyzerá GUTRON a obsah balenia


GUTRON sú tablety balené v blistri.

GUTRON 2,5mg :

Ploché okrúhle biele tablety so skosenými hranami, s deliacou ryhou a vyrazeným označením „GU“, „2,5“ na jednej strane.


GUTRON 5mg :

Ploché okrúhle oranžové tablety so skosenými hranami, s deliacou ryhou a vyrazeným označením „GU“, „5“ na jednej strane.


Obsah balenia:

20 alebo 50 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Takeda Austria GmbH

St. Peter Strasse 25

4020 Linz

Rakúsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Plynárenská 7B

82109 Bratislava

Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2014.


6GUTRON 5 mg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/08140


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


GUTRON 2,5 mg

GUTRON 5 mg


tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


GUTRON 2,5 mg

Jedna tableta obsahuje:

2,5 mg midodrini hydrochloridum (midodríniumchlorid).


GUTRON 5 mg

Jedna tableta obsahuje:

5 mg midodrini hydrochloridum (midodríniumchlorid).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


tableta


GUTRON 2,5mg

Ploché okrúhle biele tablety so skosenými hranami, s deliacou ryhou a vyrazeným označením „GU“, „2,5“ na jednej strane.

GUTRON 5mg

Ploché okrúhle oranžové tablety so skosenými hranami, s deliacou ryhou a vyrazeným označením „GU“, „5“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ortostatická hypotenzia

GUTRON je určený na liečbu závažnej ortostatickej hypotenzie v dôsledku dysfunkcie autonómneho nervového systému u dospelých po vylúčení korekčných faktorov.


Urinálna inkontinencia

GUTRON sa používa na zvládnutie adjuvantnej terapie urinárnej stresovej inkontinencie I. a II. stupňa podľa Ingelmana–Sundberga, kedy nie je vhodné vykonať chirurgický zákrok, alebo v prípade, kedy pacient nechce podstúpiť operáciu. Midodrín sa nesmie bežne používať v druhej línii liečby stresovej inkontinencie moču.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí a dospievajúci (>12 rokov)


Ortostatická hypotenzia


Odporúčaná počiatočná dávka je 2,5 mg 2 – 3 krát denne. V závislosti od odpovede pacienta a jeho tolerovania lieku (optimálny terapeutický efekt s minimom nežiaducich účinkov) sa dávka môže zvyšovať v najmenej 3 dňových intervaloch až po udržiavaciu dávku 10 mg 3 krát denne.


Maximálna denná dávka je 30 mg.


Midodrín sa užíva počas dňa, keď pacient potrebuje vykonávať denné aktivity. Odporúčaný interval medzi jednotlivými dávkami je 3 – 4 hodiny. Prvá dávka sa má užiť tesne pred vstávaním alebo hneď po ňom, druhá okolo obeda a tretia neskôr popoludní (minimálne 4 hodiny pred spaním, aby sa znížilo riziko vzniku hypertenzie v ležiacej polohe). Na začiatku liečby mábyť krvný tlak pravidelne kontrolovaný

v ľahu i v stoji (aspoň dvakrát týždenne) a liečba midodrínom má byť pri príliš rýchlo stúpajúcom krvnom tlaku v ležacej polohe zastavená.


Urinárna inkontinencia

Odporúčaná denná dávka je 2,5 – 5 mg 2 – 3 krát denne (posledná dávka sa má užiť najneskôr 4 hodiny pred spaním).


Maximálna denná dávka je 10 mg.


Osobitné skupiny pacientov


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť u detí do 12 rokov nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Starší pacienti

Neuskutočnili sa žiadne špecifické štúdie zamerané na možné zníženie dávkovania u starších pacientov.


Poruchy funkcie obličiek

Nie sú dostupné informácie o terapii u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Všeobecne je midodrín kontraindikovaný u pacientov s akútnym ochorením obličiek a s ťažkou poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.3.).


Poruchy funkcie pečene

Neboli uskutočnené žiadne špecifické štúdie u tejto skupiny pacientov.


Spôsob podania


Tablety sa užívajú perorálne, každú dávku treba zapiť dostatočným množstvom tekutiny.

GUTRON sa môže užívať s jedlom (pozri časť 5.2).


4.3 Kontraindikácie


Midodrín je kontraindikovaný u nasledujúcich ochorení:

- precitlivenosť na midodrín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

- závažné kardiovaskulárne ochorenie (napr. bradykardia, ischemická choroba srdca, kongestívne srdcové zlyhanie, poruchy prevodového systému srdca alebo aortálna aneuryzma)

- hypertenzia

- závážne obliteračné a spastické poruchy ciev (napr. cerebrovaskulárne blokácie a spazmy)

- akútne renálne ochorenie

- ťažké poškodenie funkcie obličiek

- hyperplázia prostaty so zvýšenou tvorbou reziduálneho moču

- retencia moču

- proliferatívna diabetická retinopatia

- feochromocytóm

- hypertyreóza

- glaukóm s úzkym uhlom


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Počas terapie je dôležité, aby sa kontroloval krvný tlak v ležiacej, sediacej a stojacej polohe.

Pred začiatkom terapie midodrínom sa musí zhodnotiť možnosť vzniku hypertenzie v ležiacej a sediacej polohe. Pacienti musia byť informovaní o symptómoch, ktorými sa prejavuje hypertenzia (napr.

nepríjemné pocity v oblasti srdca, bolesť hlavy, poruchy videnia a pod.), v takýchto prípadoch má byť dávka upravená, alebo v prípade potreby sa má liečba prerušiť. Pacienti majú byť sledovaní kvôli možnému vzniku sekundárnej hypertenzie.


GUTRON 5mg obsahuje oranžovú žlť (E110), ktorá môže vyvolať alergické reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Midodrín je inhibítorom cytochrómu P450 CYP2D6 a može ovplyvňovať metabolizmus ostatných liečiv, ktoré sú metabolizované týmto enzýmom (napr. perfenazín, amiodarón, metoklopramid). Toto môže viesť k zvýšeniu hladín týchto liečiv v organizme, a tým aj k zvýšeniu účinkov týchto liečiv.


Je potrebné sa vyhnúť súbežnej terapii so sympatomimetikami a inými vazokonstrikčnými liekmi, ktoré spôsobujú hypertenziu, ako sú tricyklické antidepresíva, antihistaminiká, hormóny štítnej žľazy, inhibítory MAO, ako aj niektoré voľnopredajné lieky, a tiež ich vzájomnej kombinácii, aby sa predišlo výraznému zvýšeniu krvného tlaku.


Účinnosť midodrínu môžu antagonizovať alfa-adrenergné blokátory (prazosín, fentolamín).


Súbežné užívanie midodrínu s alfa-blokátormi a beta-blokátormi môže viesť ku zníženiu srdcovej frekvencie a vyžaduje si starostlivé monitorovanie.


Súbežné užívanie so srdcovými glykozidmi sa neodporúča vzhľadom na zvýšené riziko vzniku bradykardie a môže dôjsť až k zastaveniu srdca. Midodrín môže zvyšovať alebo potenciovať hypertenzné účinky kortikosteroidných liekov.


Pediatrická populácia

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii údaje o použití midodrínu u gravidných žien.

Preto nie je vhodné používanie tento lieku u žien plánujúcich graviditu. Počas gravidity.je nutné ihneď liečbu ukončiť


Laktácia

Nie je známe, či sa midodrín alebo desglymidodrín vylučuje do materského mlieka.

Na základe uvedených skutočností sa nemá midodrín užívať počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


GUTRON nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Počas vykonávania uvedených aktivít je potrebné vziať do úvahy možnosť vzniku závratov a pocitu točenia hlavy.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce reakcie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie sú uvedené nižšie.

Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (frekvencia neznáma z dostupných údajov).


Psychické poruchy

Menej časté: poruchy spánku, insomnia

Neznáme: úzkosť, stav zmätenosti


Poruchy nervového systému

Časté: parestézia

Menej časté: bolesť hlavy, agitovanosť, excitovanosť, podráždenie


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: reflexná bradykardia

Zriedkavé: tachykardia


Poruchy ciev

Časté: hypertenzia v ležiacej polohe (TK 180/110 mmHg a vyšší) pri denných dávkach nad 30 mg

Menej časté: hypertenzia v ležiacej polohe (TK 180/110 mmHg a vyšší) pri denných dávkach do 7,5 mg.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté: nauzea, pálenie záhy, stomatitída

Neznáme: abdominálna bolesť, vracanie, hnačka

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: abnormálna funkcia pečene, zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: piloerekcia (husia koža) (13 %)

Časté: svrbenie, zimnica, začervenanie, kožná vyrážka


Poruchy obličiek a močových ciest

Veľmi časté: dyzúria (13%)

Časté: retencia moču (6%)

Menej časté: nutkanie na močenie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Príznakmi predávkovania sú symptómy uvedené v nežiaducich účinkoch, majú však vyššiu intenzitu, hlavne hypertenzia, piloerekcia (husia koža), pocit chladu, bradykardia a retencia moču.


Liečba

Ku všeobecne používaným opatreniam na elimináciu intoxikácie môže byť potrebné aj vyvolanie vracania a aplikácia alfa-sympatolytík (napr. nitroprusid, fentolamín, nitroglycerín). Pri bradykardii a bradykardickej dysrytmii sa odporúča aplikácia atropínu (vzostup krvného tlaku).

Desglymidodrín sa dá dialyzovať.


4.10 Zneužívanie, závislosť na lieku


Midodrín nemá potenciál pre zneužívanie a nevzniká závislosť od lieku.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: kardiostimulanciá s výnimkou srdcových glykozidov, ATC kód: C01CA17


Mechanizmus účinku

Midodrín je vlastne prodrug, po perorálnom podaní sa enzýmovou hydrolýzou metabolizuje na farmakologicky účinnú látku desglymidodrín. Desglymidodrín selektívne stimuluje periférne α1-adrenergické receptory, nemá žiadny účinok na β-adrenergické receptory. Účinok významne koreluje s inými α-sympatomimetickými liečivami, ako je fenylefrín alebo metoxamín.


Najvýznamnejším účinkom desglymidodrínu je ovplyvnenie kardiovaskulárneho systému, zvyšuje sa systolický a diastolický krvný tlak a vzniká reflexná bradykardia. Vzostup krvného tlaku spôsobuje hlavne vazokonstrikcia malých vén a v menšom rozsahu arteriol (zvýšenie periférnej rezistencie).


Desglymidodrín mierne znižuje výdaj srdca a prietok krvi obličkami.


Zvýšenie tonusu vnútorných sfinkterov močového mechúra má za následok spomalenie močenia.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Midodrín sa po perorálnom podaní u testovaných osôb rýchle a takmer úplne absorbuje, pričom maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) asi 0,01 mg/l sa po dávke 2,5mg dosiahne do 30 minút. Jeho metabolit, desglymidodrín, dosahuje maximálnu plazmatickú koncentráciu (0,027mg/l) jednu hodinu po perorálnom podaní dávky 5 až 10 mg midodrínu pacientom s ortostatickou hypotenziou. Absolútna biologická dostupnosť midodrínu (meraná ako desglymidodrín) je 93 % po perorálnom podaní.


Zvyšovanie AUC a Cmaxje úmerné s výškou dávky, stúpa v rozmedzí dávok 2,5 až 22,5 mg. Podávanie midodrínu s jedlom zvyšuje AVC približne o 25 % a hodnota Cmaxje znížená približne o 30 %. Farmakokinetika desglymidodrínu nie je ovplyvnená.


Distribúcia

Distribúcia midodrínu u ľudí nebola stanovená. Väzba midodrínu a desglymidodrínu na plazmatické bielkoviny je menšia ako 30 %.

Štúdie na zvieratách poukazujú na fakt, že metabolit desglymidodrín je distribuovaný do cieľových orgánov. Výsledky sú zo sledovania prechodu cez hematoencefalickú bariéru, placentu a do materského mlieka.


Biotransformácia

Midodrín sa metabolizuje na účinnú látku desglymidodrín v rôznych tkanivách (vrátane pečene) enzýmovou hydrolýzou.


Eliminácia

Midodrín je po perorálnom podaní rýchlo odstraňovaný z plazmy, plazmatický polčas (t ½ β) midodrínu je 0,49 hod, aktívny metabolit desglymidodrín má plazmatický polčas 2 – 3 hod.


Midodrín a desglymidodrín sa prakticky úplne (približne 91 % podanej dávky) vylúčia močom do 24 hodín, približne 40 – 60 % vo forme aktívneho metabolitu, 2 – 5 % nezmeneného midodrínu, zvyšok sa vylúči vo forme farmakologicky inaktívnych metabolitov. Akumulácia nebola pozorovaná. Vylučovanie midodrínu alebo desglymidodrínu stolicou je zanedbateľné.


Je pravdepodobné, že midodrín prechádza hematoencefalickou bariérou.


Osobitné skupiny pacientov


V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne farmakokinetické údaje pre midodrín a desglymidodrín u starších pacientov a u pacientov s poškodením funkcie obličiek a pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Farmakologické štúdie bezpečnosti a toxicity po opakovanom podávaní lieku u zvierat neodhalili obavy o bezpečnosť človeka pri odporúčaných dávkach. Uskutočnené predklinické testy odhalili, že midodrín nie je teratogénny a mutagénny.
V štúdiách karcinogenity u potkanov bol pozorovaný zvýšený výskyt nádoru v testikulárnych intersticiálnych bunkách. Význam tohto údaju pre človeka je nejasný.

Informácie o reprodukčnej toxicite sú uvedené v časti 4.6.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


GUTRON 2,5 mg

magnéziumstearát, mastenec, koloidný oxid kremičitý, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob


GUTRON 5 mg

magnéziumstearát, mastenec, koloidný oxid kremičitý, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, hlinitý lak oranžovej žlte (E110)


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


GUTRON 2,5 mg: 2 roky

GUTRON 5 mg: 3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

GUTRON 2,5 mg: PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

GUTRON 5 mg: PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 20 alebo 50 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Takeda Austria GmbH

St. Peter Strasse 25

4020 Linz

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


GUTRON 2,5 mg: 78/0826/92-CS

GUTRON 5 mg : 78/0048/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23.12.1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28.4.2003


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Október 2014

8GUTRON 5 mg