+ ipil.sk

GynoflorPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii lieku, ev.č. 2108/10395PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽKY


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťváš liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.


V tejto písomnej informácií pre používateľky:

1. Čo je Gynoflor a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Gynoflor

3. Ako používať Gynoflor

4. Možné vedľajšie účinky

5 Uchovávanie Gynofloru

6. Ďalšie informácie


Gynoflor, vaginálne tablety

(Lactobacillus acidophilus a estriolum)


Liečivo je 10 miliónov životaschopných baktérií Lactobacillus acidophilus a 0,03 mg estriolum.

Ďalšie zložky sú laktóza, celulóza (E460a), sodná soľ karboxymetylškrobu, magnéziumstearát (E470b) a hydrogenfosforečnan sodný (E399).


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Vivax Pharmaceuticals, s.r.o., Moyzesova 868/67, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika


Výrobca

Haupt Pharma AMAREG GmbH, Donaustaufer Str. 378, 93 055 Regensburg, Nemecko


1. ČO JE GYNOFLOR A NA ČO SA POUŽÍVA


Gynoflor vaginálne tablety sú jemne béžové, bodkované, oválne a bikonvexné. Vaginálne tablety sa dodávajú v balení s obsahom 6 tabliet (1 blister) alebo 12 tabliet (2 blistre).


Gynoflor obsahuje liečivá, ktoré sú totožné s látkami prirodzene sa nachádzajúcimi v ľudskej vagíne. Zdravá pošva je v stave biologickej rovnováhy a má prirodzený ochranný mechanizmus proti infekciám. Baktéria laktobacilu (napr. Lactobacillus acidophilus) tvorí podstatnú časť tohto ochranného mechanizmu tvorbou kyseliny mliečnej a iných látok, ktoré pôsobia proti infekcii. Tvorba kyseliny mliečnej má za následok kyslé prostredie priaznivé pre rast baktérie laktobacilu, no zabraňuje rastu patogénnych mikroorganizmov


Narušenie alebo zničenie vaginálnej flóry laktobacilu môže spôsobiť liečba niektorými liekmi (napr. antibiotikami), miestne infekcie, vážne základné ochorenia alebo nevhodné hygienické opatrenia (vaginálne výplachy). Gynoflor obsahuje vo vysokých dávkach životaschopné baktérie laktobacilu, ktoré napomáhajú obnoviť prirodzenú flóru v pošve.


Okrem prirodzenej flóry je pre prirodzený ochranný mechanizmus pošvy dôležitý aj zdravý vaginálny epitel. Vaginálny epitel môže byť poškodený v dôsledku meniacich sa alebo nedostatočných hladín hormónov (predovšetkým počas a po menopauze) a vaginálnych infekcií. Gynoflor ako druhé liečivo obsahuje estriol, čo je prirodzený ženský pohlavný hormón. Estriol, hoci je v Gynoflore obsiahnutý vo veľmi malom množstve, sa stará o regeneráciu vaginálneho epitelu, aby bol dobre prekrvený, dostatočne hrubý, pružný i vlhký. Je to tiež dôležité pre rast baktérie laktobacila v pošve.


Baktéria laktobacila a estriol pôsobia lokálne v pošve.


Laktóza, ktorá sa používa na výrobu vaginálnych tabliet, môže pomocou laktobacilu fermentovať kyselinu mliečnu, čoho výsledkom je rozmnoženie, ako aj nové usídlenie mikroorganizmov hneď po prvom podaní.

Gynoflor sa používa

  • na obnovu flóry Lactobacilla po liečbe niektorými liekmi (napr. antibiotikami),

  • na liečbu miestnych komplikácií počas a po menopauze (suchá pošva, svrbenie, pálenie, bolesť počas pohlavného styku), ako aj na súbežnú liečbu spolu so systémovou hormonálnou substitučnou liečbou,

  • na liečbu vaginálneho výtoku neznámeho pôvodu alebo miernych až stredne ťažkých prípadov infekcií pošvy, keď použitie antibiotík alebo chemoterapeutík nie je úplne nevyhnutné.


Možným ďalším použitím je ochranná liečba opakovaných vaginálnych infekcií.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE GYNOFLOR


Nepoužívajte Gynoflor:

- keď ste precitlivená (alergická) na estriol alebo laktobacila alebo niektorú z ďalších zložiek Gynofloru,

  • keď máte od estrogénov závislé nádory na prsníku, maternici alebo v pošve,

  • keď máte endometriózu (výskyt maternicovej sliznice mimo maternice),

  • keď máte krvácanie z pošvy neznámeho pôvodu,

  • keď ste nedosiahli pohlavnú zrelosť a dosiaľ ste nemali prvú menštruáciu.


Buďte zvlášť opatrná pripoužívaníGynofloru:

Keď sa u vás vyskytne nečakané krvácanie z pošvy, liečba sa musí prerušiť a lekár má vyšetriť dôvod krvácania.


Počas liečby Gynoflorom nepoužívajte vaginálne výplachy a premytia.


Gravidita

Na základe skúseností s použitím Gynofloru počas tehotenstva nie sú žiadne dôkazy o nežiaducich účinkoch na tehotenstvo alebo na zdravý plod/novorodenca. Obe liečivá, Lactobacillus acidophilus i estriol, sa prirodzene nachádzajú u ľudí a po podaní Gynofloru hladiny oboch látok nie sú vyššie než u zdravých žien.


Gynoflor preto možno používať aj počas tehotenstva, avšak iba po porade s vaším lekárom.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Dojčenie

Gynoflor možno používať počas dojčenia, avšak iba po porade s vaším lekárom.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Používanie iných liekov:

Súbežná liečba liekmi proti infekcii (napr. miestnymi alebo systémovými antibiotikami) môže viesť k zníženiu účinnosti Gynofloru.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, aj tie, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis, informujte o tom svojho lekára alebo lekárnika.


3. AKO POUŽÍVAŤ GYNOFLOR


Vždy používajte Gynoflor presne podľa pokynov svojho lekára. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Na obnovu zdravej vaginálnej flóry, vaginálny výtok a infekcie:

1-2 vaginálne tablety počas 6-12 dní.


Na miestne ťažkosti počas a po menopauze (suchá pošva, svrbenie, pálenie, bolesť počas pohlavného styku), ako aj na súbežnú liečbu spolu so systémovou hormonálnou substitučnou liečbou:

1 vaginálna tableta denne počas 6-12 dní, následne udržiavacia dávka 1 vaginálna tableta počas 1-2 dní týždenne.


Vaginálne tablety sa majú vsuňte hlboko do pošvy večer pred spánkom. Najlepšie sa podávajú v polohe ležmo s mierne skrčenými nohami.


Počas menštruácie liečba prerušte a po skončení menštruácie opäť obnovte.

Ak máte dojem, že účinok Gynofloru je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Gynoflor obsahuje pomocné látky, ktoré sa úplne nerozpúšťajú, takže zvyšky tablety môžu niekedy spôsobiť znečistenie spodnej bielizne. Na účinnosť lieku to však nemá vplyv.


V zriedkavých prípadoch pri veľmi suchej pošve sa môže stať, že vaginálne tablety sa nerozpustia a z pošvy sa vylúčia ako neporušené tablety. Dôsledkom je neúplná liečba. Pre pošvu to však nie je nebezpečné. Na predchádzanie tomuto javu možno vaginálne tablety zvlhčiť kvapkou vody pred vložením do veľmi suchej pošvy.


Počas liečby Gynoflorom môžete použiť hygienické vložky alebo intímky.


Ak ste použili viac Gynofloru ako ste mali:

Keď ste náhodou použili viac vaginálnych tabliet, neočakávajú sa nijaké vedľajšie účinky. Oznámte to však svojmu lekárovi.


Ak ste zabudli použiť Gynoflor:

Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Gynoflor môže mať vedľajšie účinky.


Krátko po podaní Gynofloru možno očakávať mierne rezanie a pálenie.

V týchto prípadoch nie je nutné ukončiť liečbu. Ak však ťažkosti pretrvávajú, poraďte sa s lekárom čo najskôr, ako je možné.


V zriedkavých prípadoch sa uvádzali reakcie neznášanlivosti ako sčervenenie a svrbenie.

V jednom prípade sa zistila alergická reakcia na lyofilizát lactobacilla, ktorý je obsiahnutý v Gynoflore.

V týchto prípadoch sa poraďte so svojím lekárom čo najskôr, ako je možné.


Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika.


5. UCHOVÁVANIE GYNOFLORU


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte v chladničke (2°C - 8°C).

Gynoflor možno uchovávať pri izbovej teplote 1 - 2 týždne.

Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na blistri a na škatuľke.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.


Vivax Pharmaceuticals, s.r.o.

Moyzesova 868/67

017 01 Považská Bystrica

Slovensko


Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v novembri 2008.


3

Gynoflor

Súhrn údajov o lieku

PŘÍLOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č.: 2610/2005 PŘÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O PREVODE REGISTRÁCIE, EV. Č.: 1892/2005 PRÍLOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č.: 2516/2002

Súhrn charakteristických vlastností lieku

1. NÁZOV LIEKU

Gynoflor

2. KVALITATIVNE A KVANTITATIVNE ZLOŽENIE LIEKU

Liečivo: Každá vaginálna tableta obsahuje 10 miliónov životaschopných baktérií Lactobacillus acidophilus a 0,03 mg estriolum.

Pomocné látky, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Vaginálne tablety

Vaginálne tablety sú jemne béžové, bodkované, oválne a bikonvexné.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikácie

•    obnova flóry Lactobacilla po lokálnej a/alebo systémovej terapii protiinfekčnými alebo chemoterapeutickými látkami,

•    atrofická vaginitída sposobená deficienciou estrogénu počas menopauzy a po menopauze, alebo ako súbežná liečba so systémovou hormonálnou substitučnou terapiou.

•    vaginálny výtok neznámeho povodu (fluor vaginalis) alebo mierne až stredne ťažké prípady bakteriálnej vaginózy, keď použitie protiinfekčnej terapie nie je úplne nevyhnutné.

Možnou aplikáciou je aj profylaktická terapia opakovaných vaginálnych infekcií.

4.2    Dávkovanie a pósob podávania

Obnova flóry Fluor vaginalis, vaginálne infekcie:

1 - 2 vaginálne tablety denne 6 - 12 dní.

Vaginálne tablety sa majú aplikovať hlboko do vagíny večer pred spánkom. Najlepšie sa aplikujú v polohe ležmo s mierne skrčenými nohami.

Počas menštruácie sa má liečba prerušiť a po skončení menštruácie opať obnoviť.

Atrofická vaginitída, fluor vaginalis po menopauze:

V prípade atrofickej vaginitídy sa odporúča dávkovanie 1 vaginálna tableta denne počas 6-12 dní a potom udržiavacia dávka 1 vaginálna tableta 1 - 2 dni v týždni.

4.3    Kontraindikácie

•    precitlivenosť na liečivá alebo na niektorú z pomocných látok,

•    malígne zmeny (estrogén-dependentné tumory) prsníkov, maternice alebo vagíny,

•    endometrióza (předpokládaná alebo preukázaná),

•    vaginálne krvácanie neznámeho povodu,

• mladé sexuálne nezrelé dievčatá nesmú užívať tento liek

4.4    Špeciálne upozornenia

Nie sú.

4.5    Liekové a iné interakcie

Lactobacillus acidophilus je citlivý na mnohé protiinfekčné látky (lokálne alebo systémovo). Súbežná terapia týmito látkami može znížiť účinnosť Gynofloru.

4.6    Používanie v gravidite a počas laktácie

Gynoflor možno používať v gravidite a počas laktácie.

Avšak podobne ako u iných liekov sa má zvýšiť opatrnosť pri predpisovaní Gynofloru tehotným ženám v prvom trimestri.

Údaje z obmedzeného počtu (54) exponovaných gravidit nenaznačili žiadne nežiaduce účinky estriolu ani lactobacilla na tehotenstvo alebo na zdravý plod/novorodenca. Gynoflor sa okrem toho používal dlhšie ako 15 rokov bez viditelných vedlejších účinkov.

Pokusy na zvieratách ukázali nepriaznivé účinky estriolu na samčie plody (pozri časť 5.3). Estriol je však pohlavný hormón, ktorý je špecifický pre ludí a nenachádza sa u iných druhov cicavcov. Preto toxikologické údaje získané pri pokusoch na zvieratách majú iba obmedzené použitie a nemožu byť rozšírené na ludí.

Gynoflor obsahuje estriol iba vo velmi malej dávke. U negravidných žien sa ukázalo, že po prvej aplikácii Gynofloru sa prechodne zvyšuje hladina estriolu, zatial’ čo po 12 aplikáciách sa zvýšenie nepozorovalo. Po opakovanom podávaní sa pohybuje plazmatická koncentrácia estriolu v rozpatí normálnych hodnot žien po menopauze.

Navyše u gravidných žien je plazmatická koncentrácia estriolu v gravidite zvýšená asi 1000-násobne v porovnaní s negravidnými ženami.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovat’ stroje

Netýka sa.

4.8    Nežiaduce účinky

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Krátko po podaní Gynofloru možno očakávať mierne rezanie a pálenie (1,6%). V zriedkavých prípadoch sa uvádzali reakcie neznášanlivosti ako sčervenenie a svrbenie. V jednom prípade sa zistila alergická reakcia na lyofilizát lactobacilla, ktorý je obsiahnutý v Gynoflore.

Po náhodnom perorálnom podaní Gynofloru sa neočakávajú nijaké nepriaznivé účinky.

4.9    Predávkovanie

Nehlásili sa prípady predávkovania.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: gynekologické antiinfektívum a antiseptikum okrem kombinácie s kortikosteroidmi, lactobacillus fermentum.

ATC kód: G01AX14

Lactobacillus acidophilus patrí k prevažujúcim mikroorganizmom vaginálnej flóry u zdravých žien. Lactobacillus je nepatogénna baktéria a vo vagíne má ochrannú funkciu. Fermentuje glykogén nahromaděný vo vaginálnom epiteli na kyselinu mliečnu. Výsledné kyslé prostredie (pH 3,8 - 4,5) vytvára nepriaznivé podmienky na usadenie sa a rast patogénnych mikroorganizmov a vytvára optimálne médium na proliferáciu lactobacilla. Okrem kyseliny mliečnej lactobacillus produkuje peroxid vodíka a bakteriocíny, ktoré tiež inhibujú rast patogénnych mikroorganizmov.

Estriol je endogénny estrogénový hormón, ktorý má špecifický účinok na vagínu, no nie na endometrium. Ciel’om estriolu v Gynoflore je zabezpečiť proliferáciu a dozrievanie vaginálneho epitelu. Proliferácia a dozrievanie vaginálneho epitelu posobí ako fyzická bariéra a zásoba glykogénu, nutričného substrátu pre lactobacily. V prípade hormonálnych porúch, častejšie pozorovaných v pokročilom veku, je porušený epitel vagíny a znížený obsah glykogénu. Vaginálna infekcia može vyvolať poškodenie vaginálneho epitelu. Exogénny estriol, už vo vel’mi nízkej dávke v Gynoflore zlepšuje proliferáciu a dozrievanie epitelu a prispieva k optimalizácii podmienok na obnovu vaginálnej flóry lactobacilov.

Porušenie alebo zníženie fyziologickej vaginálnej flóry sa može vyskytnúť hlavne ako následok lokálnej alebo systémovej liečby látkami proti infekcii, pri vážnych ochoreniach, pri nevhodných hygienických zásahoch a vaginálnych infekciách. V nefyziologickom vaginálnom prostredí sa može znížiť počet lactobacilov, alebo možu dokonca chýbať, a ich ochranná funkcia nie je už zabezpečená. Terapeutická koncepcia Gynofloru sa zakladá na obnove vaginálnej flóry prostredníctvom exogénnych lactobacilov a zlepšuje proliferáciu a dozrievanie vaginálneho epitelu pomocou exogénneho estriolu, vedúceho k obnove fyziologickej rovnováhy vaginálnej flóry a vaginálneho epitelu.

Lactobacillus acidophilus a estriol posobia svojím účinkom vnútri vagíny.

Laktóza, ktorá sa používa na výrobu vaginálnych tabliet, može byť tiež laktobacilom fermentovaná na kyselinu mliečnu. Reprodukcia lactobacilu a vaginálna rekolonizácia týmito baktériami sa može objaviť po prvom podaní lieku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Len čo sa vaginálna tableta dostane do kontaktu s vaginálnym sekrétom, začne sa rozkladať, pričom sa uvofňujú lyofilizované baktérie. In vitro pokusy ukázali, že lactobacilly obnovujú svoj metabolizmus a sposobujú zníženie pH v priebehu niekofkých hodín.

Pozitívny účinok estrogénu, indukovaný estriolom, sa rýchlo iniciuje a stav proliferácie vaginálneho epitelu sa progresívne zlepší počas terapie (6 - 12 dní).

Absorpcia estriolu z Gynofloru sa skúmala u zdravých žien po menopauze s atrofickým epitelom. Po jednej intravaginálnej aplikácii Gynofloru sa pozoroval iba slabý nárast koncentrácie nekonjugovaného estriolu (biologicky aktívnej formy) nad bazálnu hladinu v plazme, a maximálne koncentrácie estriolu sa dosiahli po 3 hodinách. Po 8 hodinách koncentrácia nekonjugovaného estriolu v plazme už nebola zvýšená.

Avšak po 12-dňovej terapii Gynoflorom na záver terapie Gynoflorom (1x denne), maximálna koncentrácia nekonjugovaného estriolu v plazme sa nezvýšila v porovnaní s bazálnou hladinou.

Počas 12-dňovej liečby sa nepozorovala akumulácia estriolu. Plazmatická koncentrácia pozorovaná po opakovanom podávaní Gynofloru sa pohybuje v rozpatí normálnych hodnot endogénnej plazmatickej hladiny nekonjugovaného estradiolu.

Koncentrácie estrónu a estradiolu v plazme nie sú ovplyvnené terapiou estriolom, pretože estriol je ich metabolický konečný produkt. Estriol je rýchlo vylučovaný močom, predovšetkým v biologicky neaktívnych formách (glukuronidy, sulfáty).

V dosledku nízkej dávky estriolu (0,03 mg), lokálnej aplikácie a obmedzenej dížke terapie (zvyčajne 6 -12 dní) nedochádza ku kumulácii estriolu a systémové účinky estrogénu sú vel’mi nepravdepodobné.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Pri liekoch podaných do vagíny je potřebné zohíadniť dva toxikologické aspekty: lokálna tolerancia a možná systémová toxicita v dosledku absorpcie zložiek.

Lactobacilly sú v zdravej 1’udskej vagíne prevládajúce mikroorganizmy a považujú sa za nepatogénne. Preto sa neočakáva, že by zavedenie týchto baktérií do vagíny zapríčinilo lokálnu iritáciu alebo poškodenie epitelu.

Výsledky pokusov so zvieratami (Wistar potkany) ukázali, že iba vysoké dávky estriolu možu viesť k feminizácii samčích plodov.

Treba však zohíadniť, že toxikologické údaje získané u hlodavcov majú obmedzenú hodnotu a nemožu sa preniesť na človeka, keďže estriol je špecifický pre íudí a nevyskytuje sa u iných druhov cicavcov.

Vzhíadom na nízku dávku estriolu v Gynoflore sa neočakáva žiadna akútna alebo chronická toxicita.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1    Zoznam pomocných látok

Lactosum, cellulosum, carboxymethylamylum natricum, magnesii stearas, natrii hydrogenophosphas.

6.2    Inkompatibility Nie sú známe.

6.3    Čas použitelnosti 3 roky

6.4    Upozornenie na podmienky a spósob skladovania

Uchovávajte v chladničke (2°C - 8°C).

Uchovávanie pri izbovej teplote 1 - 2 týždne počas terapie neovplyvňuje účinok Gynofloru.

6.5    Vlastnosti a zloženia obalu, vel’kosť balenia

PVC/Al blister, písomná informácia pre používateíky, papierová skladačka.

Balenie obsahuje 6 alebo 12 vaginálnych tabliet.

6.6    Upozornenia na spósob zaobchádzania s liekom

Gynoflor obsahuje pomocné látky, ktoré sa úplne nerozpúšťajú, takže zvyšky tablety možu niekedy sposobiť znečistenie spodnej bielizne. Na účinnosť lieku to však nemá vplyv.

V zriedkavých prípadoch pri veími suchej vagíne sa može stať, že vaginálne tablety sa nerozpustia a z vagíny sa vylúčia ako neporušené tablety. Dosledkom je neúplná liečba. Pre vagínu to však nie je nebezpečné. Na predchádzanie tomuto javu možno vaginálne tablety zvlhčiť kvapkou vody pred vložením do veími suchej vagíny.

Pacientky majú použiť hygienické vložky alebo intímky. Nie je to však nevyhnutné z híadiska účinku lieku.

7. DRŽITEL ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Vivax Pharmaceuticals, s.r.o. Moyzesova 868/67 017 01 Považská Bystrica Slovensko

8. REGISTRAČNĚ CISLO

54/0386/00-S

9. DATUM REGISTRACIE / DATUM PREDLZENIA REGISTRACIE

6.2.2001

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

júl 2006

5

Gynoflor