+ ipil.sk

H-AL MIT.DEP.SMES ROZTOCUPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2108/08656


Písomná informácia pre používateľovInformácie pre použitie, čítajte pozorne!


H-AL depot.

(Extractum allergeni)

Injekčná suspenziaDržiteľ rozhodnutia o registrácii

SEVAPHARMA a.s.

Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10

Česká republika


Zloženie lieku

1 ml lieku obsahuje:


Liečivá:

Extractum allergeni adsorptumalergény z peľu - štandardizované 100 - 1 000 - 10 000 JSK

alergény z peľu - neštandardizované 250 - 2 500 - 25 000 PNU

alergény z roztočov - neštandardizované 100 - 1 000 - 10 000 PNU


Pomocné látky:

Natrii chloridum (chlorid sodný)

Kalii dihydrogenophosphas (dihydrogénfosforečnan draselný)

Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus (dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného)

Natrii hydrogenocarbonas (hydrogénuhličitan sodný)

Zinci chloridum (chlorid zinočnatý)

Tanninum (tanín)

Phenolum (max. 5,0 mg/ml) (fenol)

Formaldehydum (max. 0,2 mg/ml) (formaldehyd)

Aluminii hydroxidum eq. aluminium (max. 1,2 mg/ml) (hydroxid hlinitý)

Aqua ad iniectabilia (voda na injekciu)


Druhy depotných alergénov na špecifickú alergénovú imunoterapiu:


a) Štandardizované alergénové extrakty - obsah liečivej látky vyjadrený v jednotkách JSK

Pele

Agropyrum repens (pýr plazivý), Agrostis sp. (psinček), Alopecurus pratensis(psiarka lúčna), Anthoxanthum odoratum (tomka voňavá), Apera spica venti(metlička obyčajná), Arrhenatherum elatius (ovsík obyčajný), Avenastrum sp. (ovsica), Bromus erectus(stoklas vzpriamený), Dactylis glomerata (reznačka laločnatá), Deschampsia flexuosa (metlička krivolaká), Festuca sp. (kostrava), Holcus lanatus(medúnok vlnatý), Lolium sp. (mätonoh), Phleum pratense(timotejka lúčna), Poa pratensis (lipnica lúčna), Secale cereale (raž siata), Trisetum flavescens(trojštet žltkastý).


Zmes tráv I

Arrhenatherum elatius (ovsík obyčajný), Dactylis glomerata (reznačka laločnatá), Festuca sp. (kostrava), Lolium sp. (mätonoh), Phleum pratense (timotejka lúčna), Secale cereale (raž siata).


Zmes tráv II

Agropyrum repens (pýr plazivý), Bromus erectus (stoklas vzpriamený), Deschampsia flexuosa (metlička krivolaká).

Zmes tráv III

Lolium sp. (mätonoh), Phleum pratense(timotejka lúčna), Secale cereale (raž siata).

Zmes tráv IV

Dactylis glomerata (reznačka laločnatá), Secale cereale (raž siata).

b) Neštandardizované alergény z peľu - obsah účinnej látky vyjadrený v jednotkách PNU

Jarná zmes skorá

Alnus glutinosa (jelša lepkavá), Betula pendula (breza previsnutá), Carpinus betulus (hrab obyčajný), Corylus avellana (lieska obyčajná), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), Salix caprea (vŕba rakytová).

Jesenná zmes peľová

Artemisia absinthium (palina pravá), Artemisia vulgaris (palina obyčajná), Solidago canadensis(zlatobyľkanadská).

Pollinare mixtum

Agrostis sp. (psinček), Alopecurus pratensis(psiarka lúčna), Anthoxanthum odoratum (tomka voňavá), Apera spica venti(metlička obyčajná), Arrhenatherum elatius (ovsík obyčajný), Avenastrum sp. (ovsica), Dactylis glomerata(reznačka laločnatá), Festuca sp. (kostrava), Holcus lanatus(medúnok vlnatý), Lolium sp. (mätonoh), Phleum pratense(timotejka lúčna), Plantago lanceolata(skoroceľ kopijovitý), Poa pratensis (lipnica lúčna), Secale cereale (raž siata), Trisetum flavescens(trojštet žltkastý).

Alergény z roztočov


Zmes roztočov

Acarus siro, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus.Farmakoterapeutická skupina Imunopreparát, alergénový prípravokCharakteristika

Štandardizované depotné alergénové prípravky z peľu pre špecifickú alergénovú imunoterapiu (SAIT) sú formolizované ultrafiltrované extrakty jednotlivých druhov peľu alebo ich zmesí s molekulovou hmotnosťou väčšou ako 5 000 daltonov.

Formolizované extrakty sú precipitované chloridom zinočnatým a tanínom. Ako nosič sa používa hydroxidhlinitý a ako antimikrobiálnu konzervačnú látku fenol. Riediacim roztokom je Sörensenov roztok. Obsah účinných látok sa udáva v jednotkách štandardnej kvality (JSK).

Biologická aktivita 1 000 JSK zodpovedá takej aktivite štandardu, ktorá pri kožnom teste metódou prick, vyvolala (na náhodne vybranom súbore minimálne 20 alergických pacientov) vznik pupenca so stredným priemerom 5,5 mm.


Neštandardizované depotné alergénové prípravky z peľu alebo roztočov na špecifickú alergénovú imunoterapiu (SAIT) sú formolizované extrakty zmesi peľu alebo roztočov. Formolizované extrakty sú precipitované chloridom zinočnatým a tanínom. Ako nosič sa používa hydroxid hlinitý a ako antimikrobiálna konzervačná látka fenol. Riediacim roztokom je Sörensenov roztok. Obsah účinných látok sa udáva v jednotkách proteínového dusíka (PNU).

1 PNU = 0,00001 mg proteínového dusíka v 1 ml alergénu.Mechanizmus účinku

Špecifická alergénová imunoterapia (SAIT) zasahuje do regulačných mechanizmov tých reakcií, ktoré majú hlavnú úlohu pri vzniku alergického ochorenia. Cieľom účinku je imunitný systém a špecifické potlačenie reakcií na alergény, ktorými je pacient liečený. Dôležitými faktormi sú: tvorba špecifických IgG4 protilátok (tzv. blokujúcich protilátok); počiatočný vzostup sledovaný postupným znižovaním plazmatických hladín celkových i špecifických IgE protilátok; funkčné zmeny buniek, ktoré sa zúčastňujú alergickej reakcie; priaznivé zmeny v aktivite TH2 a TH1 lymfocytov so zjavným posunom od tvorby Th2 cytokínov ku tvorbe Th1 cytokínov (pokles IL-4, IL-5, zvýšenie sekrécie IFN-gama). Alergénová imunoterapia vyvoláva imunitnú odpoveď s dlhodobou špecifickou imunologickou pamäťou.Indikácie

Špecifická imunoterapia alergických ochorení sprostredkovaných IgE protilátkami (alergia na peľ, roztoče) Prednosťou liečby depotným alergénovým adsorbátom je dlhodobý rovnomerný hyposenzibilizačný účinok s použitím menšieho počtu injekcií a väčšej voľnosti pri voľbe dávok a ľahšieho dosiahnutia potrebnej kumulatívnej dávky. Pri rovnocennej účinnosti s klasickými alergénmi prakticky nehrozí nebezpečie konštitučnej reakcie. Pacient sa upozorní, že sa musí v prípade výskytu alergických príznakov dostaviť na kontrolu.

Depotný peľový alergén sa používa na injekčnú špecifickú imunoterapiu u pacientov precitlivených na pele.

Depotné alergény z roztočov sa používajú na injekčnú špecifickú imunoterapiu u pacientov precitlivených na roztoče.Kontraindikácie

Absolútne:

Závažné imunopatologické stavy: imunodeficiencie, autoimunitné choroby, malignity, ochorenia spôsobené III. typom imunologickej precitlivenosti. Kardiovaskulárne ochorenia s koronárnym postihnutím, hypertenzná choroba nekompenzovaná, liečba beta blokátormi. Ochorenia pečene, ľadvín a štítnej žľazy nekompenzované, ťažká forma atopického ekzému.


Relatívne:

Aplikácia alergénu sa neodporúča: pri akútnych infekčných chorobách najmä s febrilným priebehom, pri akútnej progresii základného alergického ochorenia, pri kortikodependentnej alergii, u detí mladších ako 3 roky, v tehotenstve.Nežiaduce účinky

Reakcie na podanie alergénu nemožno vylúčiť. Typ reakcie sa môže meniť, v závislosti od špecifickej reaktivity pacienta a podmienok prostredia, od lokálnej reakcie až po plno rozvinutú anafylaxiu.

Lokálna reakcia (s priemerom 2 - 3 cm)prejavujúca sa zdurením, začervenaním, event. svrbením v mieste vpichu sa zmierni studeným obkladom alebo ung. Burowi. Nasledujúcu dávku alergénu možno zvýšiť.

Lokálna reakcia väčšia ako 5 cm – vhodné je lokálnu liečbu doplniť podaním antihistaminika. Nasledujúcu dávku alergénu je treba znížiť.

Celková reakcia - pálenie očí, rhinitis, generalizovaná urtica, Quinkeho edém: aplikuje sa antihistaminikum intravenózne, adrenalín 0,3 -0,5 ml intramuskulárne alebo subkutánne, event. sa aplikujú kortikosteroidy intravenózne. Ďalšia dávka alergénu musí byť znížená.

Konštitučná reakcia - nausea, vomitus, hnačky, bronchospazmy, edém slizníc horných ciest dýchacích s akútnou dušnosťou, hypotenzia až anafylaktický šok, prípadne zástava obehu a dychu. Liekom 1. voľby adrenalín. Aplikujú sa glukokortikoidy intravenózne (napr. metylprednisolon), aplikuje sa vnútrožilná infúzia roztokov kryštaloidov alebo plasmaexpandérov, aplikujú sa presorické amíny (dopamín,noradrenalín), korekcia pH (bikarbonát), aminofylín pri bronchospazme pomaly intravenózne a beta 2 mimetikum inhalačnou cestou.

Ostatná protišoková liečba s okamžitým prevozom na lôžkové oddelenie, kde sa môže robiť komplexnáterapia s resuscitáciou. Pacient sa musí min. 24 hodín hospitalizovať pre riziko možnej oneskorenej reakcie. O eventuálnom pokračovaní liečby rozhodne lekár – alergológ.Dávkovanie, spôsob podávania

Aplikácia alergénu pri začatí liečby prebieha v dvoch fázach. Prvá je tzv. fáza iniciačná, kedy je postupným zvyšovaním dávok a koncentráciou dosiahnutá maximálne tolerovaná dávka. Nasleduje fáza udržiavacia, pri ktorej je opakovane podávaná maximálna tolerovaná dávka. Postupuje sa podľa odporúčanej schémy, ktorá je len orientačná a mala by byť upravená podľa stavu pacienta a jeho reaktivity.

Postup pri špecifickej imunoterapii určuje alergológ. Po stanovení špecifickej precitlivenosti k danému alergénu je pacient zaradený podľa intenzity príznakov a predchádzajúcej liečby do troch kategórií: A -silno precitlivený, B – stredne precitlivený, C – mierne precitlivený. (Kritéria pre zaradenie do kategórií sú uvedené v katalógu alergénov).

Pred použitím sa musí obsah fľaštičky dôkladne pretrepať, pretože alergénový adsorbát rýchlo sedimentuje. Pred aplikáciou je nutné zkontrolovat koncentráciu alergénu, jeho vzhľad, dobu použiteľnosti a meno pacienta. Alergén musí byť z fľaštičky odobratý pri aseptických podmienkach. Ak obsah v striekačke začal sedimentovať, pretrepe sa znovu potiahnutím piestu. Alergén sa aplikuje hlboko podkožne po predchádzajúcej aspirácii metódou suchej ihly, 5 - 7 cm nad lakťom v strednej dorzálnej čiare. Pred aplikáciou je potrebné sa presvedčiť aspiráciou, či ihla neprenikla do cievy. Po aplikácii alergénu sa miesto vpichu pevne stlačí tampónom a potom sa ihla vytiahne a miesto vpichu sa odporúča držať niekoľko minút. Po každej dávke alergénu musí byť pacient 30 minút sledovaný lekárom.


Depotný peľový alergén

1) Klasická predsezónna špecifická imunoterápia depotným peľovým alergénom sa robí podľa tabuľky č. 1 Liečbu pollinotikov je najlepšie začaťv októbri alebo v novembri. U pacientov dovtedy nehyposenzibilizovaných sa postupuje opatrnejšie, rovnako ako u ľudí, u ktorých bola liečba v posledných rokoch prerušená.

V iniciačnej fáze sa postupuje podľa orientačnej schémy v tabuľke č. 1. Pre nízke koncentrácie sa intervaly medzi jednotlivými injekciami pohybujú v odstupe 1 - 2 týždňov, najvyššia koncentrácia sa aplikuje v odstupe 3 - 8 týždňov. Posledná injekcia u peľových alergénov sa podáva najmenej mesiac pred očakávaným začiatkom peľovej sezóny.

Pokračovanie v liečbe u osôb, u ktorých bola SIT zahájená v prechádzajúcom roku, začína sa obvykle najvyššou koncentráciou a prvá dávka je redukovaná na jednu polovicu až jednu desatinu maximálne dosiahnutej tolerovanej dávky z predchádzajúceho roka. Maximálna tolerovaná dávka sa aplikuje v odstupe 2 - 3 mesiacov. Doba trvania liečby je 3 - 5 rokov.

2) Celoročná špecifická imunoterapia depotným peľovým alergénom sa robí podľa tabuľky č. 2. S celoročnou hyposenzibilizáciou depotným peľovým alergénom je potrebné začať včas, aby sa podarilo dosiahnuť čo najvyššiu dávku. Vhodný postup je 0,2 - 0,4 - 0,8 ml 1x za 14 dní, podľa potreby sa zaradí dávka 0,6 ml. Koncentrácia 250 PNU (100 JSK) na začiatku liečby sa používa len u detí, u dospelých iba v prípade zvýšenej precitlivenosti alebo u inak rizikových pacientov. Maximálna dosiahnutá tolerovaná dávka sa opakuje až do začiatku sezóny. Pri koncentrácii 25 000 PNU (10 000 JSK) sa neodporúča aplikovať väčšie množstvo než 0,8 ml. V sezóne sa interval medzi injekciami predĺži na 3 - 4 týždne a dávka sa redukuje približne 10x. Po skončení sezóny sa dávka postupne zvyšuje po 0,2 - 0,4 ml na pôvodnú tolerovanú dávku 1x za 14 dní. Táto dávka sa aplikuje 1x za 4 týždne až do začiatku novej sezóny.


V priebehu 2. roka SIT stačí interval 1 - 2 mesiace, v priebehu ďalších rokov 2 - 3 mesiace. 6 - 8 týždňov pred novou sezónou sa mesačný interval skráti na 14 dní. V sezóne sa celý postup opakuje.Depotný alergén z roztočov - klasická špecifická imunoterapia sa robí podľa tabuľky č. l.

V iniciačnej fáze sa postupuje podľa orientačnej schémy v tabuľke č. 1 Pre nižšie koncentrácie sa intervaly medzi jednotlivými injekciami pohybujú v intervale 1-2 týždne, najvyššia koncentrácia v odstupe 2 - 4 týždňov. Maximálna dosiahnutá tolerovaná dávka sa v iniciačnej fáze aplikuje v intervale 2-8 týždňov. Pokiaľ nie je liečba prerušená na dobu dlhšiu ako 5 mesiacov, podáva sa udržiavacia dávka s najvyššou koncentráciou (0,8 ml) v odstupe 6 - 8 týždňov. Doba trvania liečby je 3 - 5 rokov.Špeciálne upozornenia

Pred použitím pretrepať!

Liečbu depotnými alergénmi prerušiť minimálne 14 dní pred plánovaným očkovaním. Liečba alergénmi sa môže začať:

1 týždeň po tuberkulínových skúškach

2 týždne po aplikácii inaktivovaných vakcín

4 týždne po aplikácii živých vakcín

8 - 12 týždňov po aplikácii BCG vakcíny

Aplikácia prípravku neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.Tehotenstvo a laktácia

Liečba sa v priebehu tehotenstva nezahajuje. V prípade otehotnenia v priebehu SIT musí lekár zvážiť riziko anafylaktického šoku pre matku a dieťa v prípade ev. pokračovania liečby. V období laktácie je SIT robená na základe rozhodnutia ošetrujúceho lekára – alergológa.Varovanie

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale!

Liek má byť uschovávaný mimo dosah a dohľad detí!


Balenie

Veľkosť balenia


Štandardizované alergény z peľu - obsah liečivej látky vyjadrený v jednotkách JSK

Sklenená fľaštička 7 ml I. hydrolytickej triedy, gumová zátka s kovovým uzáverom, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


Iniciálna liečba / Udržiavacia liečba

100 JSK ……… 1 x 3 ml (iniciálna liečba)

1 000 JSK ……… 1 x 3 ml (iniciálna liečba)

10 000 JSK ……… 1 x 5 ml (iniciálna /udržiavacia liečba)

Farba prúžku na štítku vnútorného obalu: 100 JSK ………modrá

1 000 JSK ………fialová

10 000 JSK ………červená


Neštandardizované alergény z peľu, roztočov - obsah liečivej látky vyjadrený v jednotkách PNU

Sklenená fľaštička 3 ml a 7 ml I. hydrolytickej triedy, gumové zátky s kovovým uzáverom, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


Iniciálna liečba / Udržiavacia liečba

1 x 1 ml (koncentrácia 100 PNU - roztoče a 250 PNU-pele - iniciálna liečba)

1 x 3 ml (koncentrácia 1 000 PNU - roztoče a 2 500 PNU-pele - iniciálna liečba)

1 x 5 ml (koncentrácia 10 000 PNU - roztoče a 25 000 PNU-pele – iniciálna / udržiavacia liečba)

Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote 2 - 8 oC.

Uchovávajte vnútorný obal v papierovej škatuľke, aby bol liek chránený pred svetlom.

V neporušenom obale 2 roky.

Po prvom otvorení uchovávajte pri teplote 2 - 8 oC a spotrebujte do 1 roka.

Chráňte pred mrazom!

Pred použitím roztrepať!Dátum poslednej revízie

Október 2008Tabuľka č. 1

ORIENTAČNÁ SCHÉMA PRE HYPOSENZIBILIZÁCIU H-AL depot.

Kategória pacientov

Riedenie a injekčné dávky (dávka iniciačná)

I.

II.

III.

250 PNU/100 PNU/ml 100 JSK/ml

2 500 PNU/1 000 PNU/ml 1 000 JSK/ml

25 000 PNU/10 000 PNU/ml 10 000 JSK/ml

A

(0,1 ml)

0,2 ml

0,4 ml

(0,6 ml)

0,8 ml

(0,1 ml)

0,2 ml

0,4 ml

(0,6 ml)

0,8 ml

(0,8 ml)

(0,1 ml)

0,2 ml

0,4 ml

(0,6 ml)

0,8 ml

(0,8 ml)

B

0,2 ml

0,4 ml

0,8 ml

0,2 ml

0,4 ml

0,8 ml

(0,8 ml)

(0,1 ml)

0,2 ml

0,4 ml

(0,6 ml)

0,8 ml

0,8 ml

C

---

0,2 ml

0,4 ml

0,8 ml

0,2 ml

0,4 ml

0,8 ml

0,8 ml

(1,0 ml)

Intervaly medzi injekciami

1-2 týždne

2 týždne

2-4 týždne*

*Maximálna tolerovaná (M.t.) dávka peľových alergénov sa vo fáze iniciačnej opakuje 1 x za 3-8 týždňov, u ostatných 1 x za 2-8 týždňov. M.t. dávka peľových alergénov sa vo fáze udržiavacej aplikuje 1 x za 2-3 mesiace, u ostatných za 6-8 týždňov.
Tabuľka č. 2


CELOROČNÁ INJEKČNÁ LIEČBA PEĽOVÝMI

ALERGÉNMI V DEPOTNEJ FORME

H-AL pollens depot.Aplikácia pred sezónou

Aplikácia

v priebehu sezóny

Aplikácia po skončení sezóny

Aplikácia zvyšujúcej sa dávky

Aplikácia udržiavacej dávky

Aplikácia redukovanej dávky

Aplikácia zvyšujúcej sa dávky

Aplikácia udržiavacej dávky

2 500 PNU (250 PNU) 1 000 JSK

(25 000 PNU)

10 000 JSK

25 000 PNU

(2 500 PNU)

10 000 JSK

2 500 PNU

(250 PNU)

1 000 JSK

2 500 PNU (250 PNU) 1 000 JSK

25 000 PNU 10 000 JSK

2 5000 PNU

(2 500 PNU)

10 000 JSK

Množstvo(ml)0,2

0,8

1/10 dávky udržiavacej

0,4

0,4

0,8

0,4

0,4

(0,6)

(0,6)

0,8

0,8

0,8

0,8

Počet podaní1x za 2 týždne


1x za

2-3 týždne


1x za

3-4 týždne


1x za 2 týždne

1x za 4 týždne* (6-8 týždňov pred novou sezónou - 1x za 2 týždne)


*V priebehu 2. roka SIT sa interval predlžuje na 1 x za 4 - 8 týždňov, v priebehu ďalších rokov 1x za 2 - 3 mesiace.


11/11

H-AL MIT.DEP.SMES ROZTOCU

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2108/08656


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKUH-AL depot.


2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

1 ml prípravku obsahuje:

Liečivá:

Extractum allergeni adsorptumpollens (alergény z peľu - štandardizované) 100 – 1 000 - 10 000 JSK

pollens (alergény z peľu - neštandardizované) 250 – 2 500 – 25 000 PNU

mites (alergény z roztočov - neštandardizované) 100 – 1 000 – 10 000 PNUCharakteristika

Štandardizované depotnéalergénové prípravky z peľu pre špecifickú alergénovú imunoterapiu (SAIT) sú formolizované ultrafiltrované extrakty jednotlivých druhov peľu alebo ich zmesí s molekulovou hmotnosťou väčšou ako 5 000 daltonov.

Formolizované extrakty sú precipitované chloridom zinočnatým a tanínom. Ako nosič sa používa hydroxid hlinitý a ako antimikrobiálnu konzervačnú látku fenol. Riediacim roztokom je Sörensenov roztok.

Obsah účinných látok sa udáva v jednotkách štandardnej kvality (JSK).

Biologická aktivita 1 000 JSKzodpovedá takej aktivite štandardu, ktorá pri kožnom teste metódou prick, vyvolala (na náhodne vybranom súbore minimálne 20 alergických pacientov) vznik pupenca sostredným priemerom 5,5 mm.Neštandardizované depotnéalergénové prípravky z peľu alebo roztočov na špecifickú alergénovúimunoterapiu (SAIT) sú formolizované extrakty zmesi peľu alebo roztočov.

Formolizované extrakty sú precipitované chloridom zinočnatým a tanínom. Ako nosič sa používa hydroxid hlinitý a ako antimikrobiálna konzervačná látka fenol. Riediacim roztokom je Sörensenov roztok.

Obsah účinných látok sa udáva v jednotkách proteínového dusíka (PNU).

1 PNU = 0,00001 mg proteínového dusíka v 1 ml alergénu.

Prednosťou liečby depotným alergénovým adsorbátom je dlhodobý rovnomerný hyposenzibilizačný účinok, menší počet injekcií, väčšia voľnosť pri voľbe dávok a ľahšie dosiahnutie potrebnej kumulatívnej dávky.Druhy depotných alergénov na špecifickú alergénovú imunoterapiu:

a) Štandardizované alergény z peľu -obsah účinnej látky vyjadrený v jednotkách JSK

Pele

Agropyrum repens(pýr plazivý), Agrostis sp.(psinček), Alopecurus pratensis(psiarka lúčna), Anthoxanthum odoratum(tomka voňavá), Apera spica venti(metlička obyčajná), Arrhenatherum elatius(ovsík obyčajný), Avenastrum sp.(ovsica), Bromus erectus(stoklas vzpriamený), Dactylis glomerata (reznačka laločnatá), Deschampsia flexuosa(metlička krivolaká), Festuca sp.(kostrava), Holcus lanatus(medúnok vlnatý), Lolium sp. (mätonoh), Phleum pratense(timotejka lúčna), Poa pratensis(lipnica lúčna), Secale cereale(raž siata), Trisetum flavescens(trojštet žltkastý).


Zmes tráv I

Arrhenatherum elatius(ovsík obyčajný), Dactylis glomerata(reznačka laločnatá), Festuca sp.(kostrava), Lolium sp.(mätonoh), Phleum pratense(timotejka lúčna), Secale cereale(raž siata).


Zmes tráv II

Agropyrum repens(pýr plazivý), Bromus erectus(stoklas vzpriamený), Deschampsia flexuosa(metlička krivolaká).


Zmes tráv III

Lolium sp. (mätonoh), Phleum pratense(timotejka lúčna), Secale cereale(raž siata).

Zmes tráv IV

Dactylis glomerata(reznačka laločnatá), Secale cereale(raž siata).


b) Neštandardizované alergény z peľu - obsah účinnej látky vyjadrený v jednotkách PNU

Jarná zmes skorá

Alnus glutinosa(jelša lepkavá), Betula pendula(breza previsnutá), Carpinus betulus(hrab obyčajný), Corylus avellana(lieska obyčajná), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), Salix caprea(vŕba rakytová).

Jesenná zmes peľová

Artemisia absinthium(palina pravá), Artemisia vulgaris(palina obyčajná), Solidago canadensis(zlatobyľ kanadská).

Pollinare mixtum

Agrostis sp. (psinček), Alopecurus pratensis(psiarka lúčna), Anthoxanthum odoratum(tomka voňavá), Apera spica venti(metlička obyčajná), Arrhenatherum elatius(ovsík obyčajný), Avenastrum sp.(ovsica), Dactylis glomerata(reznačka laločnatá), Festuca sp.(kostrava), Holcus lanatus(medúnok vlnatý), Lolium sp.(mätonoh), Phleum pratense(timotejka lúčna), Plantago lanceolata(skoroceľ kopijovitý), Poa pratensis(lipnica lúčna), Secale cereale (raž siata), Trisetum flavescens(trojštet žltkastý).Alergény z roztočov


Zmes roztočov

Acarus siro, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus.3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia na subkutánne podanie.

Vzhľad lieku:

Liek je po pretrepaní homogénna bezfarebná, sivohnedá až hnedá suspenzia, (sfarbená podľa koncentrácie), ktorá nesmie obsahovať hrubé neroztrepateľné častice.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1. Terapeutické indikácie

Špecifická imunoterapia alergických ochorení sprostredkovaných IgE protilátkami (alergia na peľ, roztoče).

Prednosťou liečby depotným alergénovým adsorbátom je dlhodobý rovnomerný hyposenzibilizačný účinok s použitím menšieho počtu injekcií a väčšej voľnosti pri voľbe dávok a ľahšieho dosiahnutia potrebnej kumulatívnej dávky.

Pri rovnocennej účinnosti s klasickými alergénmi prakticky nehrozí nebezpečie konštitučnej reakcie. Pacient sa upozorní, že sa musí v prípade výskytu alergických príznakov dostaviť k lekárovi. V týchto prípadoch sa musí na základe anamnestického rozboru posúdiť, či nespôsobujú obtiaže ešte iné alergény (hmyz, peľ, prach apod.), či sa obtiaže nezmenili, ako sa prejavujú apod. Podľa toho sa prípadne u pacienta rozšíri počet skúšaných alergénov,prípadne kombinácie alergénov.

Depotný peľový alergén sa používa na injekčnú špecifickú imunoterapiu u pacientov precitlivených na pele.

Depotný alergén z roztočov sa používa na injekčnú špecifickú imunoterapiu u pacientov precitlivených na roztoče.4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Aplikácia alergénu pri začatí liečby prebieha v dvoch fázach. Prvá je tzv. fáza iniciačná, kedy je postupným zvyšovaním dávok a koncentráciou dosiahnutá maximálne tolerovaná dávka. Nasleduje fáza udržiavacia, pri ktorej je opakovane podávaná maximálna tolerovaná dávka. Postupuje sa podľa odporúčanej schémy, ktorá je len orientačná a mala by byť upravená podľa stavu pacienta a jeho reaktivity.

Postup pri hyposenzibilizácii určuje alergológ. Po stanovení špecifickej precitlivenosti k danému alergénu je pacient zaradený podľa intenzity príznakov a predchádzajúcej liečby do troch kategórií: A - silne precitlivený, B – stredne precitlivený, C – mierne precitlivený.) Kritéria pre zaradenie do kategórií sú uvedené v katalógu alergénov).

Pred použitím sa musí obsah fľaštičky dôkladne pretrepať, pretože alergénový adsorbát rýchlo sedimentuje. Pred aplikáciou je nutné skontrolovať koncentráciu alergénu, jeho vzhľad, dobu použiteľnosti a meno pacienta. Alergén musí byť z fľaštičky odobratý pri aseptických podmienkach. Ak obsah v striekačke začal sedimentovať, pretrepe sa znovu potiahnutím piestu. Alergén sa aplikuje hlboko podkožne po predchádzajúcej aspirácii metódou suchej ihly, 5 - 7 cm nad lakťom v strednej dorzálnej čiare. Pred aplikáciou je potrebné sa presvedčiť aspiráciou, či ihla neprenikla do cievy. Po aplikácii alergénu sa miesto vpichu pevne stlačí tampónom a potom sa ihla vytiahne a miesto vpichu sa odporúča držať niekoľko minút. Po každej dávke alergénu musí byť pacient 30 minút sledovaný lekárom.


Depotný peľový alergén

1) Klasická predsezónna špecifická imunoterápia depotným peľovým alergénom sa robí podľa tabuľky č. 1

Liečbu pollinotikov je najlepšie začať v októbri alebo v novembri. U pacientov dovtedy nehyposenzibilizovaných sa postupuje opatrnejšie, rovnako ako u ľudí, u ktorých bola liečba v posledných rokoch prerušená.

V iniciačnej fáze sa postupuje podľa orientačnej schémy v tabuľke č. 1. Pre nízke koncentrácie sa intervaly medzi jednotlivými injekciami pohybujú v odstupe 1 –2 týždňov, najvyššia koncentrácia sa aplikuje v odstupe 3 - 8 týždňov. Posledná injekcia u peľových alergénov sa podáva najmenej mesiac pred očakávaným začiatkom peľovej sezóny.

Pokračovanie v liečbe u osôb, u ktorých bola SIT zahájená v prechádzajúcom roku, začína sa obvykle najvyššou koncentráciou a prvá dávka je redukovaná na jednu polovicu až jednu desatinu maximálne dosiahnutej tolerovanej dávky z predchádzajúceho roka. Maximálna tolerovaná dávka sa aplikuje v odstupe 2 - 3 mesiacov. Doba trvania liečby je 3 - 5 rokov.


Celoročná špecifická imunoterapia depotným peľovým alergénom sa robí podľa tabuľky č. 2.

S celoročnou hyposenzibilizáciou depotným peľovým alergénom je potrebné začať včas, aby sa podarilo dosiahnuť čo najvyššiu dávku. Vhodný postup je 0,2 - 0,4 - 0,8 ml 1x za 14 dní, podľa potreby sa zaradí dávka 0,6 ml. Koncentrácia 250 PNU (100 JSK) na začiatku liečby sa používa len u detí, u dospelých iba v prípade zvýšenej precitlivenosti alebo u inak rizikových pacientov. Maximálna dosiahnutá tolerovaná dávka sa opakuje až do začiatku sezóny. Pri koncentrácii 25 000 PNU (10 000 JSK) sa neodporúča aplikovať väčšie množstvo než 0,8 ml. V sezóne sa interval medzi injekciami predĺži na 3 - 4 týždne a dávka sa redukuje približne 10x. Po skončení sezóny sa dávka postupne zvyšuje po 0,2 - 0,4 ml na pôvodnú tolerovanú dávku 1x za 14 dní. Táto dávka sa aplikuje 1x za 4 týždne až do začiatku novej sezóny.

V priebehu 2. roka SIT stačí interval 1 - 2 mesiace, v priebehu ďalších rokov 2 - 3 mesiace. 6 - 8 týždňov pred novou sezónou sa mesačný interval skráti na 14 dní. V sezóne sa celý postup opakuje.


Depotný alergén z roztočov- klasická špecifická imunoterapia se robí podľa tabuľky č. l.

V iniciačnej fáze sa postupuje podľa orientačnej schémy v tabuľke č. 1 Pre nižšie koncentrácie sa intervaly medzi jednotlivými injekciami pohybujú v intervale 1-2 týždňov, najvyššia koncentrácia v odstupe 2 - 4 týždňov. Maximálna dosiahnutá tolerovaná dávka sa v iniciačnej fáze aplikuje v intervale 2-8 týždňov. Pokiaľ nie je liečba prerušená na dobu dlhšiu ako 5 mesiacov, podáva sa udržiavacia dávka s najvyššou koncentráciou (0,8 ml) s odstupom 6 - 8 týždňov. Doba trvania liečby je 3 - 5 rokov.4.3. Kontraindikácie

Absolútne:

Závažné imunopatologické stavy: imunodeficiencie, autoimunitné choroby, malignity, ochorenia spôsobené III. typom imunologickej precitlivenosti. Kardiovaskulárne ochorenia s koronárnym postihnutím, hypertenzná choroba nekompenzovaná, liečba beta blokátormi. Ochorenia pečene, ľadvín a štítnej žľazy nekompenzované, ťažká forma atopického ekzému.

Relatívne:

Aplikácia alergénu sa neodporúča: pri akútnych infekčných chorobách najmä s febrilným priebehom, pri akútnej progresii základného alergického ochorenia, pri kortikodependentnej alergii, u detí mladších ako 3 roky, v tehotenstve.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liečbu depotnými alergénmi prerušiť 14 dní pred plánovaným očkovaním. Liečba alergénmi sa môže zahájiť: 1 týždeň po tuberkulínových skúškach

2 týždne po aplikácii inaktivovaných vakcín

4 týždne po aplikácii živých vakcín

8 - 12 týždňov po aplikácii BCG vakcíny4.5. Liekové a iné interakcie

Interakcie neboli pozorované.4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Liečba sa v priebehu tehotenstva nezahajuje. V prípade otehotnenia v priebehu SIT musí lekár zvážiť riziko anafylaktického šoku pre matku a dieťa v prípade ev. pokračovania liečby. V období laktácie je SIT robená na základe rozhodnutia ošetrujúceho lekára – alergológa.4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Aplikácia prípravku neovplyvňuje pozornosť pri viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.4.8. Nežiaduce účinky

Reakcie na podanie alergénu nemožno vylúčiť. Typ reakcie sa môže meniť v závislosti od špecifickej reaktivity pacienta a podmienok prostredia, od lokálnej reakcie až po plno rozvinutú anafylaxiu.


Lokálna reakcia (s priemerom 2 - 3 cm)prejavujúca sa zdurením, začervenaním, event. svrbením v mieste vpichu sa zmierni studeným obkladom alebo ung. Burowi. Nasledujúcu dávku alergénu možno zvýšiť.Lokálna reakcia väčšia ako 5 cm - podať antihistaminikum a znížiť nasledujúcu dávku alergénu.

Celková reakcia - pálenie očí, rhinitis, generalizovaná urtica, Quinkeho edém: aplikuje sa antihistaminikum intravenózne, adrenalín 0,3 - 0,5 ml intramuskulárne alebo subkutánne, event. sa aplikujú kortikosteroidy intravenózne. Ďalšia dávka alergénu musí byť znížená.

Konštitučná reakcia -nausea, vomitus, hnačky, bronchospazmy, edém slizníc horných ciest dýchacích s akútnou dušnosťou, hypotenzia až anafylaktický šok, prípadne zástava obehu a dychu. Liekom 1.voľby je adrenalín. Aplikujú sa glukokortikoidy intravenózne (napr. metylprednisolon), zavádza sa vnútrožilná infúzia roztokov kryštaloidov alebo plasmaexpandérov, aplikujú sa presorické amíny (dopamín, noradrenalín), korekcia pH (bikarbonát), aminofylín pri bronchospazme pomaly intravenózne a beta 2 mimetikum inhalačnou cestou. Ostatná protišoková liečba s okamžitým prevozom na lôžkové oddelenie, kde sa môže robiť komplexná terapia s resuscitáciou. Pacient sa musí min. 24 hodín hospitalizovať pre riziko ďalšej oneskorenej reakcie. O eventuálnom pokračovní liečby rozhodne lekár – alergológ.4.9. Predávkovanie

Pri predávkovaní môže dôjsť k alergickej reakcii. Dávkovanie a odstupy medzi dávkami určí vždy lekár, ktorý liečbu odporúčal.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina

ATC klasifikácia: V01AA

Imunopreparát - alergén


Mechanizmus účinku

Špecifická alergénová imunoterapia (SAIT) zasahuje do regulačných mechanizmov tých reakcií, ktoré majú hlavnú úlohu pri vzniku alergického ochorenia. Cieľom účinku je imunitný systém a špecifické potlačenie reakcií na alergény, ktorými je pacient liečený. Dôležitými faktormi sú: tvorba špecifických IgG4 protilátok (tzv. blokujúcich protilátok); počiatočný vzostup sledovaný postupným znižovaním plazmatických hladín celkových i špecifických IgE protilátok; funkčné zmeny buniek, ktoré sa zúčastňujú alergickej reakcie; priaznivé zmeny v aktivite TH2 a TH1 lymfocytov so zjavným posunom od tvorby Th2 cytokínov ku tvorbe Th1 cytokínov (pokles IL-4, IL-5, zvýšenie sekrécie IFN-gama). Alergénová imunoterapia vyvoláva imunitnú odpoveď s dlhodobou špecifickou imunologickou pamäťou.5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Neboli sledované.


  1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Základné extrakty príslušných alergénov sú testované na neškodnosť na zvieratách (myši, morčatá). Bezpečnost prípravku bola overená dlhodobým podávaním.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE6.1. Zoznam pomocných látok


Aluminii hydroxidum eq. aluminium (max. 1,25 mg/ml)

Kalii dihydrogenophosphas

Natrii chloridum

Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus

Natrii hydrogenocarbonas

Zincii chloridum

Tanninum

Phenolum (max. 5,0 mg/ml)

Formaldehydum (max. 0,2 mg/ml)

Aqua ad iniectabilia6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.


6.3. Čas použiteľnosti

2 roky
Po prvom otvorení uchovávajte fľaštičku pri teplote 2 - 8 oC a spotrebujte do 1 roka.

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávajte pri teplote 2 - 8 oC.

Uchovávajte vnútorný obal v papierovej škatuľke, aby bol liek chránený pred svetlom.

Chráňte pred mrazom!


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť baleniaVeľkosť balenia


Štandardizované alergény z peľu - obsah liečivej látky vyjadrený v jednotkách JSK

Sklenená fľaštička 7 ml I. hydrolytickej triedy, gumová zátka s kovovým uzáverom, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Iniciálna liečba / Udržiavacia liečba

100 JSK ……… 1 x 3 ml (iniciálna liečba)

1 000 JSK ……… 1 x 3 ml (iniciálna liečba)

10 000 JSK ……… 1 x 5 ml (iniciálna /udržiavacia liečba)Farba prúžku na štítku vnútorného obalu: 100 JSK ……modrá

1 000 JSK ……fialová

10 000 JSK … červená


Neštandardizované alergény z peľu, roztočov - obsah liečivej látky vyjadrený v jednotkách PNU

Sklenená fľaštička 3 ml a 7 ml I. hydrolytickej triedy, gumové zátky s kovovým uzáverom, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


Iniciálna liečba / Udržiavacia liečba

1 x 1 ml (koncentrácia 100 PNU - roztoče a 250 PNU-pele - iniciálna liečba

1 x 3 ml (koncentrácia 1 000 PNU - roztoče a 2 500 PNU-pele - iniciálna liečba

1 x 5 ml (koncentrácia 10 000 PNU - roztoče a 25 000 PNU-pele – iniciálna / udržiavacia liečba6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Pred použitím sa musí obsah fľaštičky dôkladne roztrepať, pretože alergénový adsorbát rýchlo sedimentuje. Pred aplikáciou je nutné skontrolovať koncentráciu alergénu, jeho vzhľad, čas použiteľnosti a meno pacienta. Alergén musí byľ z fľaštičky odoberaný v aseptických podmienkach. Ak obsah v striekačke začal sedimentovať, roztrepe sa opäť natiahnutím piestu. Nutné je dávať pozor na možnosť zamenenia fľaštičiek rôznych koncentrácií.Prípravok je vo forme vhodnej na priame použitie.

Pred použitím roztrepať!

Likvidácia nepoužitého prípravku musí byť v súlade s miestnymi požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

SEVAPHARMA a.s., Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

59/0172/78-C/S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30.12.1978


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Október 2008
Tabuľka č. 1

ORIENTAČNÁ SCHÉMA PRE HYPOSENZIBILIZÁCIU H-AL depot.

Kategória pacientov

Riedenie a injekčné dávky (dávka iniciačná)

I.

II.

III.

250 PNU/100 PNU/ml

100 JSK/ml

2 500 PNU/1 000 PNU/ml

1 000 JSK/ml

25 000 PNU/10 000 PNU/ml

10 000 JSK/ml

A

(0,1 ml)

0,2 ml

0,4 ml

(0,6 ml)

0,8 ml

(0,1 ml)

0,2 ml

0,4 ml

(0,6 ml)

0,8 ml

(0,8 ml)

(0,1 ml)

0,2 ml

0,4 ml

(0,6 ml)

0,8 ml

(0,8 ml)

B

0,2 ml

0,4 ml

0,8 ml

0,2 ml

0,4 ml

0,8 ml

(0,8 ml)

(0,1 ml)

0,2 ml

0,4 ml

(0,6 ml)

0,8 ml

0,8 ml

C

---

0,2 ml

0,4 ml

0,8 ml

0,2 ml

0,4 ml

0,8 ml

0,8 ml

(1,0 ml)

Intervaly medzi injekciami

1-2 týždne

2 týždne

2-4 týždne*

*Maximálna tolerovaná (M.t.) dávka peľových alergénov sa vo fáze iniciačnej opakuje 1 x za 3-8 týždňov, u ostatných 1 x za 2-8 týždňov. M.t. dávka peľových alergénov sa vo fáze udrziavacej aplikuje 1 x za 2-3 mesiace, u ostatných za 6-8 týždňov.


Tabuľka č. 2


CELOROČNÁ INJEKČNÁ LIEČBA PEĽOVÝMI ALERGÉNMI

V DEPOTNEJ FORME

H-AL pollens depot.Aplikácia pred

sezónou

Aplikácia v priebehu sezóny

Aplikácia

po skončení sezóny

Aplikácia zvyšujúcej sa dávky

Aplikácia udržiavacej dávky

Aplikácia redukovanej dávky

Aplikácia zvyšujúcej sa dávky

Aplikácia udržiavacej dávky

2 500 PNU

(250 PNU)

1 000 JSK

(25 000 PNU)

10 000 JSK

25 000 PNU

(2 500 PNU)

10 000 JSK

2 500 PNU

(250 PNU)

1 000 JSK

2 500 PNU

(250 PNU) 1 000 JSK

25 000 PNU

10 000 JSK

2 5000 PNU

(2 500 PNU)

10 000 JSK

Množstvo (ml)0,2

0,8

1/10 dávky udržiavacej

0,4

0,4

0,8

0,4

0,4

(0,6)

(0,6)

0,8

0,8

0,8

0,8

Počet

podaní1x za 2 týždne


1x za

2-3 týždne


1x za

3-4 týždne


1x za 2 týždne

1x za 4 týždne* (6-8 týždňov pred novou sezónou -1x za 2 týždne)


*V priebehu 2. roka SIT sa interval predlžuje na 1 x za 4 -8 týždňov, v priebehu ďalších rokov 1x za 2 -3 mesiace.


13/13

H-AL MIT.DEP.SMES ROZTOCU