+ ipil.sk

Haemate PPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.:2014/02991-Z1B


Písomná informácia pre používateľa

Haemate P

250/500/1000 IU

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný / infúzny roztok
(Ľudský koagulačný faktor VIII a ľudský von Willebrandov faktor)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Haemate P a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Haemate P

3. Ako používať Haemate P

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Haemate P

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Haemate P a na čo sa používa

Čo je Haemate P?

Haemate P je prášok a rozpúšťadlo. Pripravený roztok sa podáva do žily injekciou alebo infúziou.

Haemate P je vyrobený z ľudskej plazmy (tekutá zložka krvi) a obsahuje ľudský von Willebrandov faktor a ľudský koagulačný faktor VIII.

Na čo sa Haemate P používa?

Von Willebrandova choroba (VWD)

Haemate P sa používa na liečbu alebo prevenciu krvácania z nedostatku von Willebrandovho faktora pri chirurgickom zákroku, keď samotná liečba desmopresínom (DDAVP) je neúčinná alebo kontraindikovaná.

Hemofília A (vrodený nedostatok faktora VIII)

Haemate P sa používa na prevenciu alebo zastavenie krvácania pri nedostatku faktora VIII v krvi.

Liek sa tiež môže použiť na liečbu získaného deficitu faktora VIII a na liečbu pacientov s protilátkami proti faktoru VIII.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Haemate P

Nasledujúce časti obsahujú informácie, ktoré váš lekár zváži skôr ako budete používať Haemate P.

Nepoužívajte Haemate P:

 • keď ste precitlivený (alergický) na ľudský von Willebrandov faktor alebo ľudský koagulačný faktor VIII alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Haemate P (pozri časť 6. Ďalšie informácie).
  Prosím informujte svojho lekára, ak ste alergický na akékoľvek lieky alebo potraviny.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Haemate P, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. • v prípade alergických reakcií alebo anafylaktickej reakcii (závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje vážne ťažkosti s dýchaním alebo závrat). Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie z precitlivenosti. Váš lekár vás bude informovať o prvotných príznakoch reakcií z precitlivenosti ako je žihľavka, pocit tiesne na hrudníku, sipot, pokles krvného tlaku a anafylaxia (závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje vážne ťažkosti s dýchaním alebo závrat). Ak sa u vás vyskytnú tieto príznaky, prerušte ihneď užívanie lieku a kontaktujte vášho lekára.

 • ak sa vyskytne tvorba inhibítorov (neutralizačných protilátok). To znamená, že podaný koagulačný faktor nebude účinný a nedosiahne sa očakávaný úspech liečby.

Von Willebrandova choroba

 • ak je u vás známe riziko vzniku krvných zrazenín (trombotických príhod vrátane kvrnej zrazeniny v pľúcach) najmä vtedy, ak máte klinické alebo laboratórne rizikové faktory (napr. nevykonaná predoperačná a pooperačná tromboprofylaxia (prevencia), žiadna skorá mobilizácia, obezita, predávkovanie, rakovina). V takom prípade sa vyžaduje sledovanie, či sa u vás nevyskytnú prvotné príznaky trombózy. Podľa súčasných odporúčaní by sa mala zahájiť profylaktická liečba.

Váš lekár starostlivo zváži prínos liečby Haemate P v porovnaní s rizikom týchto komplikácií.

Bezpečnosť z hľadiska vírusov

Pri výrobe liekov z ľudskej krvi alebo plazmy, je potrebné dodržiavať určité opatrenia, aby sa zabránilo prenosu infekcií na pacientov. Tieto opatrenia zahŕňajú:

 • starostlivý výber darcov krvi a plazmy s cieľom vylúčiť potenciálnych nositeľov infekcií a

 • testovanie jednotlivých odberov krvi a zmiešanej plazmy na prítomnosť vírusov/infekcií

 • pri spracovaní krvi alebo plazmy sa zaraďujú také kroky, pri ktorých sú vírusy zneškodnené alebo odstránené

Napriek týmto opatreniam pri podávaní liekov vyrobených z ľudskej krvi alebo plazmy nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekcie. Platí to aj pre akékoľvek neznáme alebo nové vírusy a iné typy infekcií.

Vykonané opatrenia sú účinné pre obalené vírusy, ako je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV, vírus AIDS), vírus hepatitídy B a vírus hepatitídy C (infekčný zápal pečene) a pre neobalené vírusy ako je vírus hepatitídy A (infekčný zápal pečene). Tieto opatrenia môžu mať obmedzený účinok proti neobaleným vírusom, ako je parvovírus B19.

Infekcia parvovírusom B19 môže byť nebezpečná:

 • pre gravidné ženy (infekcia plodu)

 • pre jedincov, ktorí majú oslabený imunitný systém alebo trpia na niektorý druh anémie (napríklad kosáčikovitá alebo hemolytická anémia)

Ak pravidelne/opakovane používate lieky s von Willebrandovým faktorom alebo koagulačným faktorom VIII vyrobené z ľudskej plazmy, váš lekár vám môže odporučiť, aby ste zvážili vakcináciu proti hepatitíde A a B.

Je nutné, aby sa pri každom podaní Haemate P zaznamenal dátum podania, číslo šarže a množstvo podaného lieku, aby sa udržiavali záznamy o použitých šaržách.

Iné lieky a Haemate P

 • Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • Haemate P sa nesmie miešať s inými liekmi, riedidlami a rozpúšťadlami.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

 • Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek.

 • Pretože sa u žien hemofília A vyskytuje zriedkavo, nie sú dostupné skúsenosti s užívaním faktora VIII počas tehotenstva a dojčenia.

 • Čo sa týka von Willebrandovej choroby, ženy sú dokonca viacej ohrozené ako muži v dôsledku ďalších rizík krvácania ako sú menštruácia, tehotenstvo, námaha, pôrod a gynekologické komplikácie. Na základe postmarketingových skúseností môže byť pri prevencii a liečbe akútnych krvácaní doporučené nahradenie pomocou VWF. Pre substitučnú liečbu s VWF u tehotných alebo dojčiacich žien nie sú dostupné žiadne klinické štúdie.

 • Počas tehotenstva a dojčenia by sa mal Haemate P podávať iba vtedy, keď je jednoznačne indikovaný.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Haemate P nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Haemate P obsahuje sodík

Haemate P obsahuje do 35 mg sodíka na 500 IU. Prosím, rátajte s tým, keď máte diétu s nízkym obsahom sodíka.

3. Ako používať Haemate P

Liečbu má začať a viesť lekár, ktorý ma skúsenosti s týmto typom ochorenia.

Dávkovanie

Množstvo von Willebrandovho faktora a faktora VIII, ktoré potrebujete, a doba liečby budú závisieť na viacerých faktoroch ako sú Vaša telesná hmotnosť, závažnosť vašej choroby, miesta a intenzity krvácania, alebo od potreby zabrániť krvácaniu počas operácie alebo vyšetrenia (pozri časť „Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov”). Ak vám bol Haemate P predpísaný na domáce používanie, váš lekár vám poskytne informácie, akým spôsobom si podávať injekcie a aké množstvo lieku užívať.

Dodržujte pokyny vášho lekára alebo zdravotnej sestry z centra pre liečbu hemofílie.

Ak použijete viac Haemate P, ako máte

Neboli hlásené žiadne príznaky predávkovania VWF a FVIII. Napriek tomu riziko tvorby krvných zrazenín (trombózy) nemôže byť vylúčené v prípade závažného predávkovania, najmä liekmi s obsahom VWF ako liečiva, ktoré obsahujú veľké množstvo FVIII.

Rekonštitúcia a aplikácia

Všeobecné pokyny:

 • Prášok musí byť zmiešaný (rekonštituovaný) s rozpúšťadlom (tekutinou) a natiahnutý z injekčnej liekovky v aseptických podmienkach.

 • Roztok by mal byť číry alebo slabo opalizujúci. Po filtrácii/natiahnutí (pozri ďalej) sa rekonštituovaný liek pred aplikáciou vizuálne skontroluje, či neobsahuje častice alebo zmenu sfarbenia. Aj v prípade presného dodržiavania postupu rozpúšťania prášku je možné pozorovať niekoľko vločiek alebo častíc. Tieto čiastočky sa úplne odstránia filtrom, ktorý je súčasťou Mix2Vial zariadenia. Filtrácia nemá vplyv na vypočítané dávky.

 • Nepoužívajte viditeľne zakalené roztoky alebo roztoky, ktoré po filtrácii ešte obsahujú vločky alebo častice.

 • Po aplikácii sa nepoužitý liek alebo odpadový materiál musia znehodnotiť v súlade s národnými požiadavkami a podľa pokynov vášho lekára.

Rekonštitúcia

Zohrejte neotvorené liekovky s Haemate P a rozpúšťadlom na teplotu miestnosti. Toto môžete urobiť buď udržiavaním liekoviek pri teplote miestnosti približne 1 hodinu, alebo podržaním liekoviek v rukách na niekoľko minút. Liekovky nesmiete vystaviť priamemu zdroju tepla. Liekovky nesmú byť zohriate na teplotu prevyšujúcu teplotu ľudského tela (37 °C).

Opatrne odstráňte ochranné viečka z liekoviek obsahujúcich prášok a rozpúšťadlo, očistite odkryté gumové zátky obidvoch liekoviek jedným tampónom napusteným alkoholom a nechajte zaschnúť. Teraz môže byť rozpúšťadlo prenesené na substanciu pomocou pripojeného setu Mix2Vial. Prosím, postupujte podľa pokynov uvedených ďalej.

MorlTnWnDQR0rFJKXVz/IeCMemTJKnw2sEYoy0IbOdbdNAHXHocqRp8RzBGMfO2E7rI0+8VcQ3S0uGqxgS7afljsFIlCB1siF5Kohdiwjjp2ANin1rHWQjrTX6ovONn9UWMKXaX8sVACbXSBqkYmfc2Opai3MtNOBWlpsqfaLDikyfddSzFU510BVafTI4Mf0s8iA57p+6X41VaJCjJAiNpeux5PpF0mCKYd0nk8vUCIDbecWgBF2myu7+vIOxPwsVVxzuNpVYxbAMDpdWq+UY+feXU3gRUmlNdJkqw6TLLYGOEioN/LEi6tLJiSVXZWL5s+aR0Jcq6kjqzf0SMUrrPgcWMVPkup0axjpQXU7zJftCzz1QlWfZiWnTBzc02i3W8AEmQYtSLxMr3FvgsIzOt3Fxche6X15ytr0vdLQsJKTOlRBdae7+ExMkS3EK3IE7adqwzc+jZSnqTtZUZSx534UzWgpli0SkxK9gp0jiyy2IpqixaU3O42lVi0jTUs33nyiy5yo84XdlwpBWZGccWl4nSpHJ7pAhoKoKoWTRH/i5Pzi/yVLLsOkVXkgwXS2/HS5TY8SWhjF8oSz2p4bCx6RJuCPfbw0ifEFqCGSjsywLkk9gqlbk5fH6RcXRVl9MoF+0K26KEKwsi6SklLTRr2po53KAD0hsOhqKkARLQlFFWDkHOm2q0TvDC/wBMN2l1/tVvjsiyJUc7QK8SeoCYl/btZPmTREpL3xqaq6BdlOyK5ESFNXVl5JL1tOk5sikq0Mm13iSrixaetPn3nVrFBFBTUkUgkLsbP7VhgtLYr9uZjGgPakDLyqmwli27YJYViUl/Q2ioSCVFcWLmik6if2nEsuD/ADFRW+mRUvECwUrM+3b7e+OmJUBytIRFqReapktBRKqsTM64lLstq/3UyQBIpUVIRSqJj0TG8qRjg/qWviB0vKK4Jknal4kjEupMN9x28XnFiYEpc9DiXvOKotU5yHfB1Mjg5YJlwbs2t5XG+lTZF1dMLqOC2z8NOa+G8TjEvu05s7yj2uLRvYl5Iab7US/tiy6CFoXRCTLZXQUyl200F/MS70g2tsRVDIkwUrBKpW3Tvma9vMqt5IsBVJMVwi+JqSAkGem70qe6EIApeFKJ+NtRsOfEC8sXrM03rwTi5Ppcy+G8NItSrrkuvyLUfKMNpuZHSC2Siy6pMH3XUsxUSRU0pzcc0Ja+2PRpx1v5Swki+DD6alsrGOkJgfClqKE4oLoIVSJoFebTGHSpZUhhLoNUHTHSTzjpJ5xfcFPrDtzeBXFSiIhRJSwOobTa1OylckYiTmD1qNlI6LMsmvDL+ItTTrkwXzLg+UIIiiInYn41JURNKxYlWymD+To+cIs64iN/BbyfVYGXYC2+vQbHs2wTji233L5l+3Osutiaa0isnMOMfL0h8ox0sjw95lb/AJRc3VQV7QeGkW2LbKr7zR0jFzLbyaHRp90jHyB7WltRZJy5locSkVbcE/CtebfSsYUu0u0EjqzflHVhjqwx1YIvSzX6EjBFE2JzKuOCHiWLLAuPl/jGMEG5YdJYRRamXHJgvnW95Rcgwi7G2Uqsdko15mv8QthFUl6RlfVfVUcbE01pFZdx2XX5CvRgusvp86WVi0cm8iVpaDCSLJOhscSnGLQtBtbWnCMTOTIarVUjBnG3PG3ThGFLy7ngOnGMZyc6nhNCjCk5sf8Aqi/dR2trHt/9FjrA+Sx1hPJYwXVLYCxgtvlsbWMCRml2jSMGQQdZupF92Xa8IqUY+efPUOBFpWhX5nFrxiyjqF8raVjESdzTvPrT7R6ZNGadwMEYsstiCavXnvT4xRxsT8SRUW1bLSBKkYnlB9PHhxedl3fEKpwjCkRPwOxhyEz+VLUYTb4eJtYor1F1isdZCPbtRefajrIRguqWwFjAl5k/C1GL5OdXxkgxeal2vESrGNn1RNDYUirt0eLS6dYFG2xBLqHRSnbmR70+PqL8XwHyj2Yfpj2Yfpi8A+XPDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occyPenxzMN6HHMj3p8czDehxzI96fHMw3occymZUukLhKmZy0sPTJxCVMyu6FYFxao53D/hYuD6XKYT3e9szFBRLbxdFtMqwrzq21avmSZLWhNmZKBpUVypFhxtZmUTJTptxalXRnWe6S0cGLDiqw53XUpFUvp6zGuii6O2FVoElme1579kgklbVkvaTZ9IvDAtNpQUzS6JVp3vt3liyYMzreg0oUf8AKkD+tmPR+UJaY1Gl/wC0YcihppbcjGSU0P5KxhXUdrax1j/VY6yPksXnlXYBRgNTB+FpYxXJz6+OgxWzLsDpMqxSZ5UcdXuMJThHoXJ4s/5X8sI5OOlMGnYvRT6RRMmcYcuH0SkYqYmWvC5GByiX520WOsMFtCP+Eqa7UdGQ/wBovlKJsQo662HhajGcoTC+CgxUxJ1dLhqsUbbEPCnrP//EACoQAAECAwcEAwEBAQAAAAAAAAEAESExQVFhcYGRobEgwdHwEDDxQOGQ/9oACAEBAAE/IfsHaRhPTRqk9iOymhJ5eu8FxykaTkso2Cd9J4oxlsnfPwgNMnlpvJZZbdWXCr8P0iY8L2HjKsgvRkmk5NUj0GXJ/hcGRVwTWzHOliHEfZaq3XkE1EiwP3TKQCgH3NhEoQj7qJGA5KjJZncjO8Zm2JhRkFXMGU/rbKkDigmEVSaHTFP3Ce6001NCRbgx6m0gtKJMIbGEovOLDsyADlkJynDh4c+7YL9KmswlkTybmAmUGLGum0gtH0W8eCt5hEAgWaGC9YomdWWxx1Gg2qspDcpT3KbOdeANSmyC0InPqPQZU1UVkTMFSm0ynyiKIAXJGrmBdGLm+QCPGTgJIgEshcorNhZJmOFI80QoAK5SImbWvr8NOhjLihfmoFORDqmcEEWhsvCAiODIjqxtQmdoQLRl9R7L5OxgRJNE7FDuMqmrLLYSBAAGEAOs2P6a83BNlcPovgsNntNVHLqYFxoQ2XuYyRQmogGEAGaf4B9IEAKbPFBGjiC6AvBwuE0z4Tl1NibO/OazsYrVFCAcagjMxsgtYooFPMzRNMjjlE7QjPPh0YHqZJAxa9AjMw4TKYV/wwNonsKlsgCApmH0hY/hsoIW8dyKjt1lHaTQLB5SJxNVdifE1jwalsBLNFXryEBRkIcmFpxKe98ZihMcl7HwomILMxlHs6YUMiShhfF/ZDhtgjFhJOyzABnIBGcsSM5CqYWaCTvKoVIKRVoCXLVeOp9pAChTKWLIL8ELCQmwg7VQu4tmhFQnczH1FyejFJ6D6CuAGhJhUNH+JUIkLuxKJEiAHNyJ4A1HZZCf/fj3ygcdztkrm+NBA4UjBTQGENHEOEYrPaHQEbCMo92gQRxICaMqMHjZsTNvbgWActldTngp6P6mCe8CBwMqCCjw32Bh0hVEiKBHASQbAmdk6Y5iRohFaTyZUuYdFhxqRbZ9AcQhIiwC7zTbdOiwkQ2MSREX6sBr8fKcKUA8V7eCE51IszAAA1v6RkpBY4mz26XGnTW9xTohnuNE7qC2YmAopIoAtpmerEdAa1MhAmrRKICPqx9h0HBwCJJosEXtw2EWBiBYUz2Q9IEBcPlwCaCt5piRjUgOxQcv2fdIJ3cxZwxJUEf8wYaLH0jayT4zkRx0gWL2hymqS6MDyKjcX+/BQd5EQjML0F2SRDSTiAOSIuQRjZBBGHypW4kKAzG9vGD5dkKQE5pMNSpT1wkqhK1JhBsVRZoDcKl8mAwHySCuZGARIF8AYyqJC3rORAhYLQQC2wERy94K4dVzYXkSfiLulIC/7FOnsiDBHHKkndlRZk/IriBT7Zp9m0pjWCagrQ9ICwAvW5SOyihy2r9k+V+yfKkGZFEXHNqADA8DobDrkK57xyNSq9lXaEEHjO4HAIJiKAw2UElFqPZRD5MMZs/VdzARRjWLx3Ygqm3QuzBEoZI4MRNCorWGIOvIKE9erbFUVUWNNQEBYKkDV7hsUzL7OitiBs/xQIH1vAgLnLN2QOYtZ4fwrw2HfMp4wv0AFRVfG61DFAHIJ4NplCFAykOwwUs8/kYqudPfmiVhQhE4n+CBtKuSr24JTHAYQ3VH18pqDIhsUZH4fApkLkRgMP2UgzHHwQjgjcppkOU6YpYf2XOMRmqQUNXzstM7b5pvEFULKHQD/UQEAYHF6mDxBfhF+EUmWAIAAMID/mvBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAMEWFZseI15/jC7OHFjsNTx/EwFCKO+uJoNp0Urx1H8JEELOnYXoXUrRm6DfL+IF8diVThuPxZqEyyPMFc17NSXkhIoJIj7Bpu1L6AmWxoz6Wql3M+hGofgO/8AI0qcBv2TQToPEpsh9SIdwRoguEMkOb6A8FSl7BvUFew/RFAAGY+yIPQ2QhDNjrhaRZhNMAfyp7K8QY0giHR35dMhzhnZzUZkgG2EoBAYJAfzkAYhwaIlNmr3ZQeEFbQqwSzd1SU8ccFRAe7I00Q2gru/zlGGN4CeSvVhwUNtQGg65H2f/9oACAEBAAAAEP8A/Rmv/wD7X/8A/wD+v0E/78fa1V9R/ajQ/t/3JtX3f5U7vx58/wDncPX9Yqff8z0fo/8Ao6Pcv/8A/wB6R/8A/wD+7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AN//APv/AP8Af/8Av/8A9X/9/wD/APyxT/8A/wDsK/8A/wD/xAApEAEAAQIEBgIDAQEBAAAAAAABEQAhMUFRYUBxgZGh8LHBIDDREPHh/9oACAEBAAE/EP2OmOydeQt6TmGL50FAe9WAy0RzM0xkGAHN5Eqz3HGHbCS63obaMmI6gEVkCMBkdqKa/M/4iCoE4ji6tdH2R9ErQ9dKCXIcFShH6n6EabIfERcsaEiO/wDAqUCzmF87sId6srCcF5w24GKY+FezPhWRKk3L8Papawdgy3h1bqEW7nP70uAr4g1md6J4ShAdP3JcbgkelRGZlLqgsJ50FHAAD7QgHKrL8lELsc6lIIkeoOB2/XL9WCXdLkPOKCDSBTsnnaoRiux8lLh1GpVloh3vL8kwDioBSgDxBnQVoDNMbE1kjSYLS00lgYnpQQIEMFMCymN/8V0K5H1QNT+AxfHNhpFC4R+xZoMg4KI/ojmJu5a5zzmkCuO6ROEe7asFySTMEW5e04b/AJY/XBjzi7UoZWYCrUXBzCGtWHWg1MHnFWTZD3IrvV/LLRRSXQ1di9AY8JNA2eUVeIZZYcvqVhgkY9SQ8VFLei90TUwM6ioAppqmMZgkqy9g1GSYDk0Gwo9ElEkScPukqFPSwZD1zqWSM/hCfNSbjmntMeKCpmRsaKhOlQomQbrBZeR8L0nLR80P2oAZpQImz+QEh5OeQTlQ0sUIWYLAzme02Zf6Wv5MAaq2KWpzLLTGO/O21Cjg0zLK6YZbC9GTAAAQB+aPr8oGRLZAy/V0vWuBmfNWA1Te1ABBYMqROdg5nRLB2Wh92rKfUYLstA5lWUuRsVKIRjCzejDxRb/zyYsJiBzqZ6tQJmFtdwqFteEuPNDolWGanldmr8KzE/CmNWxFw7SpLBjKfMYHSkthjJPy3SjnjFRglMSNhe/JlPmYItmxk1BzMaf8GSKNFyy1OlDNhJJeY/8ApNvyPkVddFbeWCfYU+imdymE6CE2Y0P8m8GJLYLFZgy+SEX/AC4h7z/TIaZEYNSHOCafYPCgKvDSfkKoyMd7NGTAhZOcX6mkzv4syZJYOylMvu4K0LZUzc38YKHvUgxiZkREZCZ3ooUYDFDSJMtT3h2RRDu9bePipVmjG+gAaxQ2wxPhWM0NuDHQMSDqpCk0r1Nw70uImxNgEEzmaCUVrIDC+uLSgNXX1XKv80Gpb5bkjiJklAe6RkjCufwbR+VqZ5ZQToYBqA7d8EU6K1Kp7m3M2C6dKeJVviWWTcuv5aVYpUZmLxjaf0J4Qwj/ADMvrEIOC5hsbiWN9mmRERsAMdipGuUgzCGKaxzzCCl4tDa6sJ3WyaHRb6YZG0NbFVnaKHCCrklELECGKyNSFSCymWbqY9fwYiG390pUJMoqRbBb9HCkowEzAQmChvj2pF2MyZY0gYBdsqYByCHypMMHzUVgioUwO+Tv1qx+r3gS6uuT+Nl2ooBKvSrA52xT8g5NAJn4WhCUTF4mV8GzUDQmw8+LMzq0VFoirTDS9rag5w9aAZBZd7KCjtpmscQbsUWP5WAaiY/ktmLWzTCXJs9Eou8FffI5iJMmrR7iWFwo02yifxvKoiWkn+qVeI6IJ9fgoEtgzoGUjpnIRu7xpVqxJcX7k1HUSkIbULlW8tBqC2YcAxcsCkZo2Ibm2AvaJuVBV7fKmhkfgBk1cABiuVFdcs3cy8u/cUUwQggZKwJCBnc0rS8sQIDsf7Crm6VrDF5jTvS0B0nI1btYAQlS5YneaTx5vpyZQ/FBumCNW8dqAM6UhvLB1odhMNOSfi9SCLEGxgd6jrnYcmw+9LAAwWnO4dKtH3LsmFQDRm7vZ5rFa6G6BbqYKAhEyUZN7V/yn9r/AJT+09DETALd6kM1Zm7QM4lmks0hAilAuOzHWlqliw26/wBVFggunkYu607v4b6LA5XoY2QeTQCx/pzlkEGqtirD3GEncsNyaTjguTQMfcFtEqJOmyCyrH0nlKDHsztto+bsH47cBUXUnB3KknMRXnV7zRqBEKG91eUFDqliTk5IbutKi8IJ0WvDkVcZqAJpiLu0sTLqCalo61mZ95nEfKiyreCeH8ZThkBKu6eqHmi8AxFgeP8AY0YGF3mx+TRsXuBE6pNbESAePws9WRke7emQMwhDvABuTWDbnCxqeC0h4pJkckDZkoG2YybQs8ilYaM8sb7O5vURv2XW78Fv1crKN707ZZLw5oTa1RTMZaNBd27Qlj1GESSEB2pYKGJWtGAUADvIYupIKZmjhm8n7oGwrAfJKr86xADf+UKEuhj4CEmhCbZsjoKTUHGMIk8oogxnhTjpUkCEmwezSb4YXvsKt1E6xXWDhOk2kKmdkTXlkUKZF+eBakMnwQPO0pMRngrRbdaMHrIEuqpCjxVu4uhGHehWg1u5/aqLOXhg0Fjuw1KCC/8AcHq/v9FrraRvypWiKjjoMeKmCLiBJtALUlI5jOu6JpixRkiagy8qE+fboUTxeLCg6DnagLc96c1j5odRxq+QpZVVbqp/Kb3KQPxUGIn0QUIhuKINdtJBnsm/KUPdmHl5WmGJsUFytJoTLRydyc91LvQBtO5IPalN6YA26F+C9Fr/AERYpiCSkRVMFX1XvH1XvH1Uve8YU+KBABYC0fl6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08F6LXwfotPBei18H6LTwXotfB+i08FMOhV1RLkJ6uDKmbhcMR5luCoerDBkeO3XwIcDujY0sImMfPAoNDFNUx3FLSTcGyOvyncS4JKOCZA02mkX98H/YC8YtiwZorJslyKgXmK2dX2oesSmRNn9kZJ1n3nxFHS9gI9ZezY7VEzdBYMk3DKf4SNeCxFc05q3eEgqrid3i3UTvWQZneNGe+NN2Xc3l6FlREGSFI0VzPMqCP/DJMWlwrzMPoyq0CixafCoGpdK7pKAZhL2T4oju/FKa9OBnRIVcEn+lkxX106es7qELCAwWqMuqUGYHFuLMvm84pyIQBkZFnHPHSggEAEAbcOzNZKJHnSCReZhzYtSrFwcfMWlparsx8GoAaw6/RZuASRG4WoWBS4hRQfB915yKztmKaoaTHtg08KphD2mPFagWJHsfs/9k=" name="Abb 1" align="bottom" width="89" height="90" border= "0"> 1

1. Otvorte Mix2Vial balenie vyklopením viečka. Nevyťahujte Mix2Vial liekovku z blistra!

2

2. Postavte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom na rovný a čistý povrch a pevne ju držte. Uchopte Mix2Vial spoločne s blistrom a zatlačte hrot konca modrého adaptéru priamo dole cez zátku liekovky s rozpúšťadlom.

3

3. Opatrne odstráňte blister zo súpravy Mix2Vial tak, že ho držíte za okraj a ťaháte zvislo hore. Presvedčte sa, že ste vytiahli iba blistrový obal a nie Mix2Vial súpravu.

4

4. Postavte injekčnú liekovku s liekom na rovný a tvrdý povrch. Obráťte liekovku s rozpúšťadlom a pripojeným setom Mix2Vial a zatlačte hrot priehľadného konca adaptéra rovno dole cez zátku injekčnej liekovky s liekom. Rozpúšťadlo sa automaticky nasaje do liekovky s liekom.

MoRiDJIqSEdkl1AKwgmYp4VMQUgwIAmfft3e3a9go7iiY42xR9eSJAWwvXpGp8ckDxroyBDX4sqZIyVqlhZPFY1coDyinlyM/hZte+tTLM2NEmTlrW/Nq74ii5V8jI2kX4sSIuzJ1/vK+CmNnUGuRtUVUFEmtw3H1zV4hCn1yPKnqjB8wURMmPCpwVNey+zJLJM4WlKJQlQKJ0RufaP7NfE9iD0KaCIhpOuxPRFWWMo5XxOgvjIlDsQ71GYGU2wrJRiWEEQZjujmLNmyTPi1713VmVXnVgLPjgCtLUQmvHIkFllnlncPUlkofXYWKEeEfH25SoIFNfiRqbYiHqYqcjMIZBCH1x2UPXii9JLnvmUELiJ442xR+izgCkqfXI8qakOiX4URhMCxdFL38CRd1LKvhtfIsUHtrOuFL5eNXy8YoNdly4atFF+y6VjE+yCYn3wLVJsrVJsBj1KeXMv85yq+kwWNBUhwdOPFiU6eFw8+uj+1L6TJ/ZUVwpdfJrkGVJrpLU+nPjTxp4+xpEzFiyNasXJ7V8eOXzAavmIxfMRi+YjFnYDVm+OWbmwynWRrk4iZ3Y0ed6ZUnSJmulOUetx4UVMDEpImRCKk4jpxP8AW02IXufrxDXDekyf2a9xv0OijenVwb1mlAys0AOVnXBV8twL5biXy1GvluJY1uBY1wRY18LCbSgNTa0JqbDEz6iPLKk4jp2f6WxMDSR4JJK2wY/EjPSJP7Ne43qCPLKk4jp5/wDS1WwBd6oDu9vpE8b4p6u2yCoCIiY+ntLhkbFUMyyq6e5Z7FqO/wAQd7MSMKgkrDwimGDejm10BzDK+cJ8M8o7xdiUBUBLejKtBRUbckFpjHSPraVsPU7Ez2T6l/t1atAMHDVprq8vGcOx6PnGHYMoIpUTXFCprstzBdGwqHY4sqK1CmWM4dj7ec92JbMOFT7GzCJtiyV+UHSEEZEBHCb1OyRf89dl9sHsva7/ADR2fs+lkVAZCn1x+FLWmQr8Jr3Myy0NjTdgNwm7JMsbLhY2SJfMkC+ZIVnZWLOyvT9hLcn3Bz0+aSXsgrSyFBrbkMAMJ1lzF4tXrsvsmdmcYzi2rshTU9n71H6ZJBFMn0gD1JrcOU7W5U7XzcLNIfhZqD8L4UcvhJyxTH5WKE7KZrhOUzWmKKiCjUY0EPXyMxJGJJkGy7ZoWERGhy1hVXZNOi/Wb2DwbGtn94r+0keMqEgYiqMrbNh0f6xsEHiB64R9JI0ZcJYk9WTW27DMfq8keJYo3PrbFrsOb9E0EZEVhVygPrbzGV+f1fYhfZmoS/GD+lzcPbY0eWKvt5QkOTEVH9jOe7DHtkb+lljNLFDnfXWGM4dj6rCniMTmF1ZAN7FNjGe/H1X2c4rAT5QZBS4jIf0vYAvZkoTfFH+uWGOeMzX3sQx5Ve8W7FIWM9+Pov8AjKuvYfHhxVUWBYRHRfpU8LCIXYmq7AYhhQ/2CQhy2l6/NGoSzK94+xsyoDBycdl/xms/yMCiNiIHJqya21Yc39KugPehqWwwJL9qYeEhpGuxOU1OdBmOxOGzHsk2FYXERoes/wAkQPGVEdXzV0tXc4I67JEDV78IviIffg4TKwRC70m7rfAfR2Xit+5JDFNiSjBepNbjVZW4AZ2PjbKyzqHh5q7ru6iYmAfE+xDsUmwluUlkZKnSPf8AU2WRijszYlFsRTVBsA0ihIhnx6G9jZGHhSVpVZZtOj6LOO/FpS5jVXcZGTXNe3oySoRIyr+eZZy6R0FQbOiARw1nLexkb5FivMcvhhqdXmNTo3s7G5b3j18JqnqjB01z4nibBNGoCIiY/QiR4yoSByKoyusWHw9HaUuJFXWcte+GaMiLoTzWAjkEylSg0cpGBgRxMXVjkSOOOSeUXXVDWhwLu7vozjvxNWBzorXcpzZIJKewybAVXDFo+llFwMVKJKGXGaP6EWJGZBNCTVF1tnGczo7OoYYhTCKwgUuIyHoL2fMtlQgNf27Bh2LLXp4WP+zsE0Mk+utd772XoDB36/PmM/0MkaIuIwKesIrrphPSWFZEezDiqosCxiOj+/dQ+FZ68Wz2Oyzr8HQSwyDyi3hUGIdhFemWIb1iWNy9pqzNE1SWQUam2EViJuyyFAPKTJXAMBH7NhLY9UMOZLH0SSJk0djSvGVddvHUUsc7Ohe9sbLWywdJR10sDvv2dfg+BzZIJQb/ALlFPFOxECwlMI1xS1J0Scx7PoZG+RRVB0qH1xQDQjMUxEI7T77L8RRPnkrgWgjejWFHGQmSF1ZAN1CVj785EY0J9jNYy1dNiDoja+A5hlUQFiOWSF0F+XEotiGco7QKVNkY9flZHgyvcxu/A8Lex0sbFJaBRKXYh2qe+MlUkj5XgAvPmDBgCZ6QQNEVGZQzRIWzLByJdCkr8/cMNiCinnJtCqyqYE3o7zihImzGT62pKY6JPiki7GkTNXvpa+Imr30tOImd2RwyyqKlOkUGuK6DhDzrfnPSygRzMFa/PGoyTK94+x4UNkHP9mws4gGYaValgV0QMfSXnFV3JdrhR3rNUC5Zpa/K+BgLFLX4WKoFqaNBH9Gy/wBmt+c9NlhjmaRrw8imojIk2Y0F0ewGMUey4QZ0R0fbZ27BMCBkWZAokQcPRZdhuH2IcaffAtVjdRmC13Jfd2X+ysPwBMzYQ3JlsDIo5opfTnNw7ElYFIraqGEF1n89lpdewq6rkPfDDHBF9+UqCBTX4cal2OdyktjpU975M9tdyX3dl/s+hhpUSZdntTNjJwo9khyo7kGRMljlx6TsHGaz+c5w3Fpc5mVXT5JTW4Y37pB4oqn2RT2phC/P0RhEzKOiOema3JlH0sYYVdyX3dl/sqgWHzP1pP18xqkqzY05uW5+jGe7MNoZAodjkwoLgKdYz349F2DjNfkZCyztXnOqqXu+7nOG4KvhoUTblk/RBWlkKHW5MqKiCjUY0EP0XnFV3Jfd2X+zW/Odr2MkxLTgyqXW2qelNhTm5Zn6BzSBcibC3KjlZMz0PYOMZh781dO0X7pl9BAijiDHdg4k5Th9cUAAo32Lziq7kvu7L/ZrfnPrlgimaRrw8iKqSxfpFNnDfX2EZ8XoRYrDBwKuEH7hZ0AbD7ac3LInvahhZi5A6GGJNbhuPs3nFV3Jfd2X+zW/OfaLqhS0bUEB9jYXyNQ87xpxSGFj+m2VrGC2aaQmUWm9mIsv3h1ZUPMUMEY8f276aNtfXcl93Zf7KCaOIv7llRtfhj5IJmCQW480Eg8tKfgQj8+mWlk0GP8A6ETVlOwVbCX7UtTX++kYxhrft2tz7u573SOA/wAWP3dkz/6FXXEormPbIz7d5XYkjAKyGYUHAfAaFKFNTWvh59KJIYKPPO8ienq/dWIyTxTaWLEVX9s2b3cJrXSSNpYo67/eGWttoi2/bKLhDiPNecRS1zJBbIL3ErXCPah+3nGHYIj8Impk8SrLEjMgJHeLPSH+8j+k7CV7ZFGD7yT2GR+EbSy4kq/tmw+8BYzlj6+yiNjs6dpalhkgkFuCxlBsUDlHZByprmu+j8KQwaJS3wTERsBEie98r62kdKppoRIbIz34vXB/Zg+3nOGtIk8UmpZ4dWrwH3gYQnIhWM4c30gmXxyaaDwa1xELHYzjONhE9mSpsPciMZw7H27Wn94dlr4ZBb4mFfFKw5klDBNianOhT43x5xnuzgmfC99KWSycpz3PWMd+Yq0yVQ67JlRuqaxE7HnKnIlJfXU0hLmNaxn27yxwyMAXJhmMYxhZx34Ki8Aqnl8Wr9Hmz3QI22e6FCHThvGJgtRLCveBNWWzwlDPGRH9skEcxpOuyNUwRI6a5zMx2ZsaxfGL4tG9e/hL3quXvoOFizHavjpDVJcnSJ80sqjhkmyPQly5EphRc/b/AArK8a3DGSTzVoDQR+255bXc/wDz/RyMd4qFHcURAJCNDb1DY2glvCIziA4U+mlDQ5Uwsgd/FKmva9v3JQBZlJQBPTtaYna3Ks64Uvl4xfLpaxrc6brSZrojVHVAxprWsx9wu2FERtsQahApzJAK6ICP6DZfGN1zyPo8/l1rjcZLWcd6tgfciteL/wAo2jgIRVeQHkcucVw+xoexFJ9AlnigwRsMDETallKGCQh4evKOJkLPoti/dAVrnkPR5/LrW/M9lsJ72FBM4eeGTE0KzjvwVSCkIiiLhTmOY6CxLHUOxy4UV8FIoyh5uofKyLEtyDEpdkwp7o2dZzl2R6owlDa7ExRQxws+mSRsTLE5xxK1zyHo8/l1rfmu2yH92PoJ/FB+iSGOZs9CJKpddIapa4yFfhRmExJl4cxM2SXCbskCbfAuTbYFyaaI5Ymjyvz9eZGYTih2p1mC1OvAGp2xi4T9lypNgNepLI2VZznOYhp5lDQGSKHXIWqAIYZE2Aoqm2RSXZz8uPLcveyUyzNjUewGsUOyMyrS0cc6srnHT3DcMtNc8h6PP5da35vt2SH/ADr8vsWH2JIIpVJSgyKTXIcp+tzYT6I5qdWGsTh52rP+OzH+F4si8eZe8Trx5l40qy5zu1sUjk0At6ZSnuTNdKyma01R0ITFEEND2klwiRmXhBGWtfK8ehLmUWuDtTaSvws04GcPoQXJ+tNU9EZEnxvjdrkz8q65fXPIejz+XWt+c7b2P26sGbwDvsOdhuJbgGFSbJDhO2SdZ2A3K+PHLGwG4WNhnym3grlGZSzKMKtmx8KBXwkBfCgV8MCWK4PCwKPhYjY37NlbxhqaaQiUGilmQ4kArfr2TzOtf33XL655D0efy61zz/bZ8Yhb8iFC2ghX0l2QwaJ2Gd6knlmzENNOo6I6RN1qVY1pi+W4VnWmJ2tPT6A1qlBKhTXuZmC7NgQ18LMmuw7H27a393TGSTzV1PGJ9rZPMa35i65fXPIejz+XWuch22XGtx3vK1+aNSRvicPZliofY2ZXxULwjbyafLGPmeNr00igqQx8Yx3Y+xOAKSidcblEgkiIU8gPIF1CV9q4tPdWxRyETV1dGBF9rZf7tb8zdcvrnkPR5/LrXeR7bDjm57nWlvkKSO6FKY+kDKaRTGQdlfTSFoYSERn3c4w7BlDDLiceUaStunjZjkbKz6rM9oA+cvnlq63AMP29l/t1vzd1y+ueQ9Hn8ute5HtP49X3JMHmkjZI+J1KXIUFN/dWcZ0BA0RUVjWSgOrLN4MmDxM4dbAsT74FqfsY+MP2WTKffHPU08pElHXewz7my/z1vzl1y+ueQ9Hn8ute5LtO49XvJa35e7xjFrrnkiPM1XF9DJG2Vh0GBjU2KR69zIXur0LX4Kksan3AeshYRY/d2X+WueduuX1zyHo8/l1r/J9p3Hq85LW/K3mf/ra55ErzdRxXRW3KUDW/DrcuZ567s5UP9+x+RpOX+7s351zkLrl9c8h6PP5dUHJ9p3Hq75PW/J3XL655Azz1NnvqeiteUoOMtOToIYnA3P8ArUweY2PyNJy33dmWu8jdcvrnkPR5/Lqg5TtO49XfJ655K65fXOPO5Ck4jorTk6Hi7Lk9f4284kbzOx+Ro+V+7suP9dd5G65fXPIejz+XVDynab/kBXHKa55G65fXOPseSo+K6Kz5Oh4ux5LXuNvs91YL5zY/JUfK/d2X+vXuSuuX1zyHo8/l1Rcr2l+SVxymucfc8tr3HWfJ0PF9FZclRcUdyFDjuq9g4wPzux+So+V+7sv9Wv8AJXXL655D0efy6pXezbdpfklb8nrnH3HK69xtrylBxnRWXJUfFGeepOJ2HjQvP7J5Kj5X7uy/06/yd1y+ueQ9Gy7DcWN632UHL4BnaX5NWvJ65x9tymvcbb8rr/G9FYf5saPiSvN0nEbFxwH+bDZPJUXK/d2Ty9Byd1y4Z84TwbaA30UoqISI+ymOeHXTnOe32HqqJwUB2F+TVpyWucfacnr/ABtzy2vcd0R3IUnEEeZpeI2Ljq7ktk8lRcr93ZPLUPKWUni2MFM4queySCWtvfQzDIwoCy5TJqulzOmsaxtyP7vY/wD5Tn+5k9hXlFY/5P1zj7Lktf4y65fXPIdEb5+k4ib+6l4jY+PreT2TyVFyv3dgLhlwAT7qRjGXuHhwOMbXwnMMDlCmqbfwM+gSSNijPMcaTTVXi9tyD72JjPdlze5VFxiLGM9+J/Lo7/Jmu8dY8jQcZecrrnkuiM89T/4qZP7Kjitj46r5PZPJUXK/bmnjHjsLuQhQDykSSNwx9AF4s/YSLGXCYJIERR2WXegbCYqoL30vGO7Hbc1fgPjfjCkgdG0OzICTb8aaFFf5J17jrDkaDjL7lNb8p0Rfnajiu/vzV47qzY+PquU2TyVFyv2j7qEVElTFyV9RKWjzYYogg3mkQQsHh7bILBorcvhkCJwWJ1uc92CZskE0w3u9f9Dm4e20qHCZGLeNmOuFsGS1RsKbDI+QjGWkUDMtrD+QoOMv+T1vy/RFebquJQGO6u2Pj6jldj8nRcr9gs8cJp11OUoBpSZBqkYCOyuXlIQOU2YQOMKD6b4fwT9bn/z1p7/Yr8Y78tbhrfpzjvxY0KxmSCULYFHIyVpGfaJpeJu4PBstbn/xsHJa1/V0RPmq3/FOgeP2Pj6fltk8nRcr9RJkAjS9glkX+80gVA+RTWYVbGUZOY+vqJjFAPELF9WyN/8AJRO9m16204xue52M9+PrMrRzcG1RAWYCZhnZ/wA5rm+xW7FB7Q1VP7vZbDyOvkwxdHP5gD/FKgeP2PyVNy+yeTouV7c5xjBNyIOib8mVOy6V4tJPLj3ysq8F2hJiHFmKeDRRQrGMYx9exu/8dRyvW20jWVqqCPeK77NhUDSQoRvshnRYnB/CNAksx5oJR3DWJQqH2NmVAcKT95zmsxPdhQp7vbkD4NBeQ2TytLy+yeUFJeIRjZJVnZJu6W9OkUk8s2YRpiHYr4IViyHERBhBWRwyCsi661qjjZEz7OwEeKdWysgsMZ78dXNMyCI855xCqDvcivs2OfZrV3d2LOTw61Rzyw5bdkew51dOnjdyc3Lcw2JcCi2Mhqj2MZyZcAPTTBXrEjMrvwvbaszRNTrMJidegNUuyNUt6bIpZ5Z8wiEEIfXZnKVjYq9CeS2T+ij5UgeMqGTW4srOtzKSlxAsxVsS99gjUpxM2GRvlcPQlzIajEgWMYbj7RxbQhnOy9ypLPLXdXeH+POIC8qLH5LFcJPT232bjPs1ULfbnWwyezX1kXjWU9SFOptbU1MdCnMczPtZ7vstje9MrjHqKgMkUWtx4UNQFBnH+MKRmJY3szHJVS+LWbFE5woJPuZj9lcpL816kOKlX5UVaZModcncoaEOJRxMib9yeeMeI815xDhXsDrhcGFzwPGmpj/ex+ptC/dAY43TSjisHEmjzDNBFHb0xA8gs1Zd+ysZ78fVfO9mrA5BbJJ3za7H7R/a5rX4kqQZVJrg+VJrc2E+jPangFxpzXN7fbcmlTsXxY7C+MWC+NWC+M2C+MH5XxQ7KyeW5ZImd2a3L3jlQYJGdjLXB00xkMetsUdIDGoh4YegKLiDiOsJTpaqqyY6/mxkrXIO+W+C8YcErIZeM4djqNhn9szXRvbnWwCeGTRne7kmBQmxGgzAyg204WRDoDGfQdYRAxlmSmzUtdI+dXUniWmtx9w/2c/5ThoHJ1YE5Zpa/KzQg5Xy+Evl4NfLgi+XBF8vBLFACsUdfhYqgWq/EjgVBL7FirsfwLHXCOiPu4hlORKTLWUmZVPLGEJI900tYJ7mDnGHYMg92LoyPHruosJPFsKOPw6tEjsKHmidBNUWfvcckTJmH0Lo01z4Xh7A9qgIhJYrK4YIpJHzSVlH2W9v4OIYZCJa4T3ITpryLxawWXwC1sA/iBV5Hux33y7YURG2xBiHFmLkApoRFnOMYt7D32ekr/Hn7Nij9k3WpP8AfqJe/wAWr4zsta3BsTXPgmrLVhrUXWjmYMpiBVHI+J+bwzI8UUhEtbUxh4Vvbe64jjknlra1gEXTzx+NBnHdkCXxgJY8TRSR5ilqiPea/wC25zWYJvhYUXblFKKGSd4evKKKOFmc4a22tveUADIdNDCyCLs2X8673/EOoMZ4ZtLJ7dX22lQ0zHdJBLXXrZF+ewqsFLViD7gTrTP+6tbfAqa188tZWMBi6m0i8Gy16b2wVfj+EdrpHszfYc7DcT3IUKI2KZ6mJmIcOCQUhddbhQwRQMRBMQsdjaynZBr5TpBhoxIe3Y395WtN/wC3UX8Hh2GuEfSfVwnYKCmDkBt5w0JYDmtWwZ77PWsf62MzoK//AGke5uWZhsSx1Fsc2FFfhyKIqCbp9ji7iNcl9kpX0LZK4B7oz/oznGMS2YUKm2OBqmvzJFLPLPmEWcjI+vTvQ9MGOsY7sdh17DAiCZSpK6lkJzFEyCP6LGf3iwoIfDr+ovBfeARSHCkxSNmi+iaGMiI6gexf7wyCbBLGrMhhR+uN/wDHdcQJjvMlhimxNQhyKXXJ2qWtMhX4UZpUKjvzWJmypmwBuTLQF6ZPDJ0Oy/00LfatFeZ7qkLLWnPugGJ+xj4UmyTZUlydInyyS5ZG+XMVKdKodbwoKgKBYx3Y7Pwi7sUZGWhJiGEnLeDSwi/VdGe7BDQOJIijbDF1NsD7mVR2PhP+ouvHMwXQkQrOM4zr7e6tvM91SBjvsPokghlUlIDIpNaYpNdLapKk6NPhlj7Gzyxptma1Nuj2puwm4WNkIWNlkWNlwvmWNfMkS+ZYV8yQr5kiXzKxZ2ZZ2WVO2MpGWExy1zkFsXHd3flgRUiZSHvUetzZUeujNUVWFEsYw3H0TEQjtJ2KJiJsSi1ANMS4PX2tTI2RM+maZkEJpbzCaEDwo+qMEYYOQPILNUW+JMfVJI2KOaTM01VE6Ct2Dv8AhscjopINjlaoLkKZNdh2PrePDIn1QL06hByna4LlO1pqzrT1nWyFnXTF8vmr4AcvgR6+AnL4Acvl41fLpaxrc6xrTlZgtAm1vGfeVseM+402e62+uUmGDE+wjRqe9MmT3ukcPUmEoXXx4kxjY2/VI9sTLSzcdJVDsKP/AB1luLFOEqu6X5+nYCfDFrRvezlsMrWhhQYJMn14hilGmgzHNLDmG9NiUWyR5UVwDKmva/HSbDnvstZx2XjPaqgX+wd2yFDwqW+CjUuySZU1qbOv8uzBVmEKDW0PXii/ZnIjGisbOQ5zBZpB6+XwbDrL+Xw64MfJZRYUwUlfbyhocqEqPttCfej9eF9gcspgY5JDyp6Ws8BizjvxNVBTqbW2qWiNjUo00Ka7Lcx2Zsaj2ExqZsuEzYQ3JluA9NMGesOa77167vtdbb/51Ys8Suxn2XP2SXKfenPUhZEq/Kiry51FrpLlDrwrFCIOP9s62gDwUXMZJWU7ylMOz3FQP8SDq9kl759ci9oqaGOeOwpJR8wzSQSBX7HprsOxale6gQxZmmjjbBBY2Dz5qSt8d/1yACSqSgCepNaT9eMan1B7E8WePs7+5NJnasWJmFi2PwsXlhhfHjl8fOXzAavmA1fHzl8dPWbqwys2p2U44tyc7L863n/yqRmJI847si0MpMLNbhwo6UGNRwRRfdIKhFYdeyzJkck0lfRti7Z2eHPVP9ur6u5k8S012P2Quw6ogMRdeQG4U4gPNhZPPQRXuZEmwlPwhceyJ91zGuTgRXp1QA5ZogMrOvhZXy4KvluBfLcSzrTF8tRr5biWNbHWNcEWNfBwsUgGFdDxjG61n/n2GN9g6lf7VV90gqAVpewuypJHzPCpJyEKHAGzttG+xZ0Du+s6sl/iFVEfh1fbnGHYMoYJlJVGxzM10nOH67mOJQ/0dZsmP/ZrWf8Ap2XLPYtddf3gfbJuBB0TfkSpznSPFoyiEHVjB/Vdf4ttcz/4Oqmd7EKGb4Yv1kNy8Z7HRuHtzB0PscTlCaMR1ey4/wCmuZ/9nZsLfZsNaf8AYznuxNbBQKfY35U5xJKhHmIcNrsrkLXjCfYvsf8A1Nbz/wCbqrJ3s1sbfak+zMLARifXYXoimMgTm5bmGwLHUOxzNUV+G9RGDz9PsuP+dJOyA9r2vwtlZ/trr+47t7+5S2QcKl2OBqm2AuRSkzTqKCWbMGvlSKCiDhTGNjb9m+5TW/K9Vc57qoTHeb9yWGKbE1CHKpdcnapaw2FZxnGYzSYVHfHMUey5TNhDcmWwL0wiGTodkx/40yR8eYrs6JH2mT4awlohz9jHwpNkmypLk6RPmklTI3yOipTpVDreVDThQLGMNx9y7z322ueQ6q94qux32PQSQRTYkpQZFJrcWVJrpTU+oOYnjzR9jZpWJtiYxNuj2rGwm4WNjJWNlesbK1fMsa+ZIl8yQL5kgXzJCvmVizsqzssizsZKLtCDY6n/ABaTVgc6m1yFyJpCx2sDJkTKQ96Zrc+VHrozVHVBRJrWsx0Ftyuvcd1V7xVbyXTPHhkTqoFydRAZTtcFys601Z1p6zrZC+XjF8vmr4Acs0R6+AnL4Ccvl81fLpixrc6xrTljWokHUDhydTb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8VW8l+hW/K69xvVXvFVvJfoVvyuvcb1V7xVbyX6Fb8rr3G9Ve8XXf4sv0K25XXuN6q94qt5L9Ct+V1/jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr7i67kf0K25TXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94qt5L9Ct+V17jeqveKreS/Qrflde43qr3iq3kv0K35XXuN6q94uvd7Nh+hWufatNe47qrt2W1WM92R5fHH/AECSTEUcj8ySUDsurOquo8yVi14nxBP0C+I8EBULHMrOqkZiSJ7csfXF+5m4zjOPX7Qz3w38oaLwBervBvAPVFYeIz169sPCiVON7zY9Zcie9Apj3RvrbFh8PrllYsAhkkdLIqQP3YPrbkH3UrGO9QzPglrrOM5nrVjZxgsmmkIldj2VUA++FdcUMwuAoV4hEUbS8f8ASCWvvWyL8+r5zjGLC9axf9J5ZY8B4FHkLnEFjDg6+xAYfBPDINNFJFY4KDnDeDbEBIOzGMx6oZajBo61INyKFOY+WWKuxDDITNXV7AIfQTgIjoihJg5RLPMcc1O2aN7HxPEvCh0LbiFeolXQgyKuyiFHG+V8VQwdhlpmVgokxkoIEQMXoc8ERMdhSyiqEiUZ8dmIe0igd3SwSwPHsShVBsigsBCPS57MMdEbGiDySlCPKQ6Cgy1stqKEyaeUh9fSykqGCMeP0Y2lHKRdeQE4YycR0N5AQx1MCW0ikMgTm5bmE4odQ7EQxRbCI9RWAc3oX4UlkHCpdiFaptiJepjCCExjpHD0RkyxUV4WJr6KFpBc5ThK4gzIVOOJ6VnGM4LohZ0VUli5Y90bh74uFNuK8vGamtMxNrk7VLVmxLLctzHPLEo7g+NM2MnCZsseU3YAnJtuA9YMGcsOw7o3Oa1ZMFanW4DE7YAmp+ysT9iKypLc6RSTSy5a1z8xVJsqh1yXK+F1YWH3QAuCL0uZOy57hacslCUgo6xjux6aRXilIjXMqatLgWM5bmG4OhUWyPWLmuIx7nTlJ+ujOUmtyYT6E5qdWGsT4JY+1s0rFiwMwsWp2F8asF8cPXx85fMBq+YjF8xlr5jLXzEYvmA1fHzlm8PXxqwWbU7KzYGZTppX9rR5nplWa9MoTnKPW5EzXRWr3anFTrwCDEuySZU1sbOv8uzBVmTofXEOCML6pMEMQpddGcpddJapa4yFfhMImiUdydGmbGThM2XCZsImV8Uq5V7dNIvcqiVfA696zr4SzrgqzrcK+WmLOs4XyyvlrK+Wsr5ZWNZwvlpixrcKxrgqxr4S+B17F7nURrxKaNfFauJO2ITCfsqfsZWVJcHSJ80sqxjOcxVhkyi1whyi14VihEHH9bfFHIpKkGRP10VydrTk/XjGp9OexOCKanRvZ2Y/wvGkwsFk4WLAzC+KHL4qcvi56+MHr4wevi56+KnL4ocs2BmVksnK8aTKz/nsbG96wCU5Mpj3puvGOTdaco9eEao6oGNMjZH+juijcsgiOXwwLKzTgZxLUhNTgBsJwkGFkeJPiZjDYmZWB4k0SDKaANlRVITlinAxjFYDhNBEamxRt63/xABIEAABAwADCQ0HAgYCAgMBAQABAAIDBBEhEiIjMUFRcXKxEBMyM0BQUmFzgYKRwSAwNEJikqFg0RRDY6Ky4QWjU/Akg5NE8f/aAAgBAQAGPwLmy/e1ukq2ks7rVY57tDVewSHSale0Zo0urVjIR3FWSNGhoXxLvIL4mTzVtJmPjK41/wBy4x/muGfNcI+a4Z81xj/Nca/7lZSJvvK+Kl+5fEuXGA6WhWsiPcr6jtOhyv6O8aDWrS9ulqspLO+xYORjtU1/oHCysbpKvS9+q1YKj97nKx7WarVf0iQ+JW+7sC4B8lwHeS4B8laPeXk8g8StlD9ZqwtHB62mpX13HpCwUzHHNXbzxdPeGjOTUqmuMh+gLAxNZptV/O+rMLPaqa0nQr2jSd4qVrWM1nK/nYNArV/SHnQKlbvjtLlxFelxXw0feK1ZRoR4ArImDuWL2sStjYe5W0eI+AL4aPuFS4irQ4qzfBocryd40itXlIYdIqVgY/Q5X1Gk7hWqnNI0j2sHO8dVdYWFYyQeRV+XRH6grqN7XjqNfORAfvjszFVEBE3zKupHucesq6cLgfVYsd1osVg3LyjvqzmxYWVjB1WrCPkf+Fe0dnitVTQBo5VURWr6js7hUrx0jO+tYKZjtaxX1HfpbasxWILGW/lXl/q2qtri12cGpVSVTN+rGqnkxO+rF5qsGsc2VuIAzlFtHbvrukcSwshueiLAsDESM+ILDz76/oQ/uqqOxsI+nheayuce9VuaIm/WsK98h8gsFCxvWBzJhYmP0hVxOdEfMKuOqVv041U5rmuzEVKqZrZ2/Xj88awcxgf0ZbR5qt8ZuOm20KuKUjqyINpLLg9JuJBzHBzTlHNJa3CTdEZNKwr7OiMSra25j6bsSwn/AMmkdHIrkm4j6DLAsDGXdeRA0mS6PRbiVUUTWaBzVVKxrx1hXVHfvZ6JtCwsZuekMSwb62ZWHEqqv4akHNiKuiLuPpNV1DIR1ZCgyaqOX8Hmasow0Q1MyyZ9CuImlzlvlJqkeLbeCEYaIblnTGPuVxG0veUHUk747ojEg1jQ1oxAc3VG1F1HwT83yq4mZcnahHSCXx9LK1b7DUxzhY5uIq4mZVmOQoRUgl8WR2VqDmkFpxEcyGCF2BGP6lZexjhPVxE0NGXrRhhdgB/crL2IcJ6uIWVD8nnIxytrarttboTiObSrh5rgOMZlcvAkjcrptboTidm0q4fbAcf0qsWjmIUaM3z+EepBjbG/M7MmxxiprV/DMN9IL7QhGLGi1zswTY4xU1vOha8VtOMFWWxO4B9EaI/Sz9kWPFbTjCsrMTuC70X8JIeuP9uYpJj8xs0Jp+eS+O5M76qh3JrvmkvjztKPmaLpqjl6Lq9x8fzY26UyRuNprTXjE4V8wTOzRk/hAIAbkgOO6Ko9XQHO0pOK4O4Ace5M0Yg8j8pt18huRo5gezpAjcjlHzNr3HnJJfhOorja21ujnbeGm/k2KJmSu6PduOe41NaKynPPzGteM8xfwkh62ftuVDjG2tKrFbJGHyWaQcJvOl283x4Lc6Mkhrc5XcnGvx9Qzbn8Iw37uF1Dc8Z5itra4WoRSmqcf3bm/QgCbKOkroVxyMPkhHSKo5M+Q85FkeElzZAjJIS5xQpFJF/8rejuXLb6Y4m5tKyvkefNOhJrLaq/JeM8xQngyiMVOVw8Fj2oRUvuk/dVg1hXXAlyOCuZW2ZHDEUG175H0XKoPuH9F/Nxu5K39BuNFrMFHmGNXELKz+Ag9+Emz5BuGOi1Pd08iyvkefNXb6nTZ8yn7tgXjPMUOoNiqlbaMThjCrcLqPI8Kpjq2dB2JBpO9ydFyuZGhzcxRfRXVHoOVzNG5h61U2S6b0X2qqZrojnxhXUUjXjqPNF1I8NGclVRAynqsCqu97Z0WWK5jY55zAIPpbvA390GRMDW5gqi67k6LVck3EfQaqoxU0Y3HEFeXz8rzuT92wLxnmKHUGzcqIrByFF9GO9u6JxK5mjLetVNkumdF9qqlrhd14l8kkZ7wq4CYnZsYXFXbc7LVW0ljs4sVrxIPrCw0TmdbbVeUhmg2cxYSdg6q61gY3SHrsCvS2IfSFdSPc4/UVexXLc77FdUh++HoiwKprWRsHcqozvzvpxeaqu97Z0WK4iYXO6ld0o3Z6DcSDWNDWjIN2fu2BeM8xQ6g2excvaHNzEKuA707NjCN3ES3pNtCuonuYeoqqZjZRnxFXzjGfqCrcyOX6h+6wMjozmNoV60SD6SqpI3s1hUsFK9ugq17X6zVhaP3tcr67Zpar2ks7zUr1wOg8mrc4DSr6kx9xrVhe/Vb+6wVH73OV6WM1WrCzPd1EqqNjnH6RWrYxGM7yq55XO6m2K6bHGyr5j+6skMhzMCqgjDOs2quaVz9JWDiNz0jYFdUh++HoiwK5jYGtzAezP3bAvGeYodQbPbrkiF10hYVXR5u56v4HVZ22qtj3NOdpqXGB4zPCw1H72FVGW56nhVhkLuuM/srySRn5WDlY7TYuIJ1TWsJC9ulqrCvaRKPEV8QTpAKt3s6Wq+hjOitX1F8nq2B/mrYpvIL+Z9q4T/ALVw3fauMd9pXDd9q4T/ALV/M+1WRzeQVkD/ADV7RfN6sgjGkrFENDVx9WgBX1IlPiVZNelXkT3aG1qyjka1iwkkbPysJK92ixVuZGOuQ/uqhKD1MCwMBPW41Kx7Yx9IVcj3PPWa1g4H1ZzYEDPMG9TbVW2IF2d1vuJ+7YF4zzFDqDZ7rCwscc9Vqwbnx/lYN7JPwr+jv7hWsxV5SJO81q0sfrNWEowOq5XzJG9yvzGdeNWfw/c6pXt2NVyvZ5BpqV7SvNivZozprC4UR8S4LD4lxH9wXw5+4L4d3mF8M9fDO8wvhz5hcR/cFwGjxLHEPEr6aIaK1fUryYr6eQ6Ar67Os5W7x4n1q83oH6I1eiR3csHRu9zlZvbNDVfUh/calnKvKPIeuqpYRzI++tYWR7z1WBYOBgOfGfdz92wLxnmKHUGz32Eja/WFa4i51TUryWRum1YOdjtYVKyNrtDlbRpO4Vq+Y5ukKxXs0g0OKspMnea18R/aFw2nwrFEfCrYoT3FcTF+VxEf5XER+a4iNcTF+VZFD5FYoh4Vw2jwr4j+0K2kydxqV9PIdLirSr1pOgKyjSd7alxQbpcFfzRt0Wq/nkdosXFXWsVg4mM1R7+fu2BeM8xQ6g2clvomHS1fCxdzalxFWhxWJ48SsfMO8KyeT8L4l32qylH7F8X/ANf+18UPs/2vi/8Ar/2raUfs/wBr4l32q2aRWvm8x+yxSHxLiK9LirKNH3itXsMY0NHJp+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzFDqDZz7P3bAvGeYodQbOfZ+7YF4zzBvkrqht3IdQbOfZ+7YFdROsytOIqoXsuVh5dW6154LFvkrqzkGbch1Bs59n7tgW/RuqmDiKjiKtrZIw+SENIIbLkdkdyzIZXcFqLnEvkefNCakgGXI3I3ch1Bs59n7tgXjKvrJBwXIxyio7UKNSDf8AyPz9XKnSvyYhnKMkhrc5CaYYc/27sOoNnPs/dsC8Z3DG8W/K7MjHIKnNW9yHDM/uGflJa04KOwfuv4uQXo4v9/Yh1Bs59n7tgXjO7dMGGZi6+pNlZY5pTJWcFw5O4jhvvWpkLcbimxsF60VDcO5Af6bdnPs+kbEeqQ+xvjReS29+VPortZvJ44eg2vzUs5yXo3TuQOHQA8ufKziUsvScV4z7Dzljv1DJ9VvJ59NX4QPTcT6exNFka41aF/DSG8eb05jz5/Dt4yQW9Q3IRlIuj3+w9h+YEbmPk1I11F37fYbOMUgt0jcFHpTrflecunnrI6U8FidJIa3ONqjhHzGpADEPaxnkzz0wHKSPKx+32HR/NjbpVRxoPqvTlQinrkjz5WrfInhzerncx0ep8nSyBFziXOOM7hpbx1M9maTMwprBjcalweTR0gfKbkoNdwZb3vyez/FxCw8YPVFsrN8gdw2oUihu3+A22YwruF5aUG0ptwekMSDmODmnKOcyHOupOg1Fte9x9BquYm2ZXHEEYKM67/8AJN0uodSqPFNteUGtFQGIeyyjjG81nQmH5Y7/AJPJCfmFScx1j2FB/wA7bH6fYqNoRmhbXAf7Ve30Z4TEZoryTKRj7wiXNuo+m1VwyluhXNKj8TFgZWu6svN1ZsVTDvrvoxeaIad6Zmb+6uYmOe7qW/U+QVC25Bs81/DURu9wYrLLpXLLGjhOzIRxNqGU5/ZdI81NaKynzOy4hmCu3C/lt7snKP4uMWt4Y6s6EmNhscM6bIw1tdiPsVHEjLRBXnj/AGV3GS14VxSKon9L5VdXNw4/MxVx1TN+nH5K2trh3Kov31uZ6qmY6I58YVcUrX6DzTbLdnMy1VQRBvW61YaVzurIsFESOkcSBpMl0ei3Et6iaC/oM9VXI69yNGIIPfg4eln0IRxNqaPa/hojg2m+Ocq6eMCzH19XKaiKwt9iGAcftVy+t0JxjMg9hBaco9m64uXpDLpWEZe9MYlVG6tnQcg2XAu68XmsIxkgyFEwSuYczrQuL3wZ2WrK0qyYuGZ9qw0A0sKtkLD9YWDka/VNfMGEkYzWNStnB1bVgYHO63GpXrmx6oWFle7SVgYnO66lXPIGdTbVXvd27O+1XN1dOHysRazBMzNx+auIWFx6kH0k747o5PbdRqM7qc8eiZA01F2VNijFg/PKnxkcJpG5ZfRnhMW+QurGz2anCsHIUXUc707NkWFjvekMSwMpaM2RVUmLxM/ZYOZteY2FVSxsfpCvLqI9RWClY/TYr+jv0i1ZirykP7zWr4Rv0hYSjnwuVu+M6y1WUlnfYryVjtDuRXzgNJV9SYh4lx9ehpV6yV3cryjeblexxN/K4+51QFfzyHS7cqjY5x+kVriwwZ3lby5wcaq6wpXyRtc4OsLhWsJKxnVWqqPGXnpOsCv5SG9FtgVzDGXnqQdSn+Bn7q4iYGt6vaLnuDWjGSjDRiRHld0tyvotJ5ZMzJdVjvRnhv7k1PaMY61dxPLTtQjlqjl/B9sm43t2diriLZW+RVUjHMP1BYOd4GY2hYaFruttivi+PWCwUrH6CsJEx2sFxVzqlYOkPGsK00Ola66zKpjS45gFU4Eady9e4aCrKTL9yspLu+orhtOlq4MR8Kthi7q18OzzXwo+9fC/9n+l8J/2f6VlGb9ysgj/ACrI4fI/uv5Y8K4+rQ0K2kydxqV9K86Xbl6xx0BWUaTvbUrYw3S4K/ljGisq/pJOhqvt8dpKsozPFapi0ANujUBmUf1Vu3JeoDYjHHK5rTjqKqaC53Ur5u9NzvVclczuuwK5Y0NbmA9uuR1bsjRjKvjcx5GBV8GIY3lCjQC8iFWk5VLOcpuRyxlJb8t65BrjVHJen0Rkjwc34KuJmFp2oNkwseY4wsE++ytOP26nNBHWrIzGc7CsDM13U4VK2BxGdtqygq8pEg6q1fFkms1YSjfa5PmdlxDMFv7hfy4tVVOaHaQnymjR3WIVWWprG8JxqCDTDWRlrK4L/uVkkw7wrKQ/yVlK/s/2viR9i+IZ5Lj4/JcdH+VbSG/aviv+v/atpLvtVs8n4Vu+HS5cRXpcVZRYu9tavYmDQN2/kY3SVbSY+41qwvfoasHRidZ1SvGxs7q9yKPotA3JC7E++CkbO26e20CtVRsawfSPcXcrw1vWiyiC5HTcvmfI46SUJKZ/+Y9U6SoAMF60InG95/Kjh6It08sdG/guFRToX42/lXDzho8fWFcSsDm9aL6KbodA41bdMe3uIVzON9bnyrByX3RdYfc1SMa7WFa4i51TUsHO9um1Oe2Rjw22rKgSK+pMkj4LhZuCjjFHadKD2Gpwyr4g94C4TDparWQnuKtgj81bRh96tov9/wDpfDH7l8O77l8O77l8O77l8M77lZRT96soo+9WQM81ZFCO4r+WNDVx9WhoVtJk7jUr+V7tLty8hkOhq4gjWNSvnxt761hKQTqipPidjaak0k37b125vo4UVvco5sgNuhVj2rqaQMHWrmis8b/2V3K8ud1oOdgo87lgmX2V5x7m9MOCj/JX8U8XjODp5ddsGGZi6+pCSM1OahJGdYZtyqZgOZ2UIuozt8HRNhVy9pa4ZCqid9ZmeqpK4XddoV0xwc3OD7o3Iwb75qNEefqZuMpTRjvXJkdIbWx9mOq1cF40OVkso8lZSXfarKV/1/7VlIZ5Ljo/yrJYfM/suHD5n9lwofNcOHzP7LjIfM/suOi/KtnZ5K2lD7FbSj9itmlOipfzDpcuIr0uKso0fe2tXrGjQPZbSmjhXrlcHgS3vfk3C04jjUkJ+U2Lezw4r3uyexVvl27My1EQsEQz4yrp7i5xylAuG9Mzux+SDg27k6Tt00WA354bhk6kImYvmOYJkUYqa0cvdSqOL7525+tCSM6RnV1HY4cJpxjduZow8daJo0tz9L8SwkRuekLQrqKRzD1FVTMbIM+IqpxMR+oK6Y8OGdp9tzQMI2+YmyNsc01pkzcTgpIT8wRBsc0qOXKRbp5Q+F3zBFpsc01FMk+bE7TuMpLcl65NrN4+9KqM10czLVVBCB1vWFlJHRyKqKJz9AQNIkDB0W2lYKMXXSNp9gwUY4T5n9FCNlrnZVcNteeE7PzCZ6ML/wCZmdB8ZLXhXDqo5ujn0ezfRBrukywquCYHqesJA4DOLQq2Pc0/SalxgeMzwsNAdLCuODT9dirY4OHUfY3xowctvejRXG9fa3TuCYC9lH5T6M42Ptbp5SKQ0XsmPSjC43suLTuSROxOFScx3CaaiqoonP0BVyuZEPMqtwMrvrQa0ADMPYLnkBoxkoxUWsMyvylb3ENJzK4Za48J+fmPfI7ybPkdpVxK0tcEI6VfM6eUIPjeHNzj2sLAwnPiKwUr2abVeXEmg1LCwvaM5Cra4g9SvaQ/xWrCMjf+FhKO8aprT4i8tfjbdNyoOaaiLQUyYYzjHWntAv23zUyRuNprTJW4nCvkd/PG3S5cddaoKvIpHabFg4GN1jWuOudUVLCSOdrGtBzTURaFHNVVdDckuMwutKnPyVirT7V+6t/QGNXxuY8jBiV1wIcrv2W9xNqGXr5l3uZl0Nikha+6Dcqu4Xlp2oNpGCfn+VVg1j3B3yCNxz1Wq9D2arv3WCpHc5qvQx+q791bRpO4VqpzSNIT4q71za6uvceBwHXzUIo7gtGK6CvoojorVtGB0OVtGPc5WwyfhcVN+Fxc3kP3WKX7Vil+1cCbyH7ripvIfuuJl/Cso7vuVlFH3qyCP8qwRN0NXH1aGhW0mX7lfPcdJVivaNKfCrYw3WcFhZ2N1RWr90j++pXtHZ4rdqe/pElQDO2vztVakl6TiVFndf8An7F1NIGosot43pHGrlgc95zISUu+PQHqqhi5mkmPyhdJ7j5poxtcBb15dzAyEDonEg2kN3p3SFoV0xwc3OD7tjui9Q9dY/G5DL0XVJkBfc3WWpWUr/r/ANqyaI6a1xkPmf2XBYfEuKH3BcR/eFxH94Xw/wDcFxH94XEj7wuA0eJcKEd5VssX5V9SgNDFfUlx0NqVr5j3hcRXpcVZRou9taqa0NHUPZnfmYUAE1gxNFSmdlIuR3pkYxucAg0YhuYWUA9HKi2ituB0nY0XSOLnZynUqrBt8ymy/LicM4TXtNbXCsczx0YZb5yuzwYr7vyIxSdxzLe5RoOdXE9cbskrfUK7ud8iySR2hXUUjmHqKApDA8dJthV7MAei6z3M3Vb+VC/M8bkv01FQPzPHKHjpkBQN+sbkMAy3xQlkcGsiF1W4qqOuV3ViVTXb0zMz91Wce5dvBEAy9JBgAuaqqk8DISFRuzbs5nkldlOLMmu+aS+3N7lGg5lWb6LI8K8dWzKwqqRghnPcfPKiaO8SDomwqqWJzNIWCmcBmxhVUiEHrYuNuDmfYq2uDhnB9mWPpMI3I5Ok0FTMzsKrTX9IV8ngjzklB3QaTuSZmXm5dCItZ0n2BVXe/wAn08Afuv2QkpVbGZG5SgzfI4wMlYC+Kh+8KSrpFUbsxzPLrFUbsxu1OFY60X0Y727o5FczRlp61VdXbOi9XEw3snI+0K6Y24ryxmxYGRrxmNhWEgeOuqsK6je5pztNS4wPH1hYWj97SrXuZrBYOZjtDtySLoOIUX03u5JH0XEKA/TV5WcjrJqV/SI+41rBte/uqWDhYzTag6Z1ZGKxTyaAnyH5ASi44ya0wQUcST1WvOdYWSzojEsGypnTdiVzG3+IpQxudiasJKauiLArAuA7y3KPqDmeXXKo3Zj2S2Roc3MUXUd+9/SbQsJEbnpC0KuGVzNBVU8YeM4sK4y4OZ4qV06KN9fzD91g5Hs/Kwcsbx12K+o7/DaqnAjSsHNI3Q5F73XTjlKnh0OG5OM5rW9Ty3Lg41WFfEs71ZSYT4wrJGnQfbxhWyxjS5fFQ/cviW9yse52hqvYZDpqCvKMBpcr0Rs0BX1Jf3WKtzi7SVg43u1QuKuB9RWGpAHUwKWJldyx1V8i7pPKm1Ds3AQy4Z0n2KuXDP8AqxeSEMRqlf8A2hb3E26cVXKN+f8AVi8lUxoboG47SqPqDllcsjWD6ir1zpD9IWCo4Gsa1Y9rdVqtpMnc6pX0rzpcrSdxjA43L66x3bs2udqo+oNyuWVrNJXGOOhpXCePCrKQ3xWKtj2uH0mvcvorl3SZYq4JQ7qdYsLA8DPkVcb3MP0mpWubIPqCw0Dh1tNa48N1hUrCyQeavqMzuFSbLACL6oitMHTBbuNd0mIiKNz6sdyFbR5RpYVa0jSN2wrhu81w3ea4Z8/YsiedAVlGm+wqyjO77FbvbdLlf0hg0CtYSd51RUuLLtZyrEMLOuoK2dp6m2rAwudrWK9LYx9IRc41uOMqLSdql1DuM0BVlSTHKbNCEh4yS0+zR9XlN09wa3OSqoQZT5BWP3tuZircSTnPuIO/Zuz9o7aqPqIqu1z3KyjP8Vi4j+4K2jP7rV88bvJcZvgzPtVU7TEc+MK6jeHNzg7mEgYTnFiwUr2abVeXEmg1LCQSDrqVYNR6le0mTvNaMMpa4HLVamSD5SCg5prBtBUEnWQr94a1zSKyVeyMdoO5awHSFxMf2riIvsC+Fh//ADC+Fh+wKyjQ/YFxEX2hcUz7VYAFa4DSr6kRDS8K2kN7rVZvjtDVeUdx1nVK8ZG3urVtIcNWxVvcXHrKwcL3dYar65jH1FYWZ7tWxTRs4LXVBR6TtUuodyPVCfVjfeBRQ5CbdHtUfV5OXSODW5yi2ituj03YldTSF+n3cHfs3Z+0dtVH1UV4D7FTmhwzELit7OdlirgeJBmNhVm+QvQZS21fW1BzHBzTlHsYWJjtIXFXOqUTHO8abdyHUGxE9FwO7Y4jQrJ5B4ivipvvK+Jk818S9fEvXxMnmviZPNW0mY+Mq2V58W5YCdCvaPKfCVxFWkhXz4296wlIJ1Wq1r36zlg4I29dXsUjXKZpKl1TuR6oUEWclyc/oM9g7lH1eTFkNUsv4Cupnl2we9g79m7SO0dtVH1U7QvAfbuJWBw61d0Q+Bx2IgVt6THYirL2XKw+y7RuQ6g2KXu2qjdo3ar5gOkK2jxHwBfDR+S+Hb5lcR/cVxR+4rij9xXEf3lcR/cV8MxfCxfarf4ePyC+Jj7lx/8AaVx/9hXxA7wVe0iI9V0rPZpGum6xUmqdyPVCjzb36lUg6vr7DtG5Bo5IZJXVNCLI8HFmyn38Hfs3aT2rtqg0J+hHsz7m5lbbkcMYQkaTcV3sjUIZyBNkPS9h+g7kOoNik0jaqPrj26yagqt9uzmZasDB3vK4251QsJK92kqoBWUeU6GFfDSeS+Gk8lbRZvsKv2ObpCrjkezVNSwlUreuwoNBuJD8rt2kayGsVJqnci1QotT1VJGr6+w/QdyDR68jvr6TIwK7ldoAxDkEHfs3aT2rtqg0eqk1Sndmdo90WuALTjBW/wBHr3rNlat4mOGbl6W6/VO5FqBP0hUfXHs4aQA9HKqqNHcjpOtKrmlc/SVgoXuGfIsLKxmi1X7pH99SvaNH3itXrQNHtYSBlecWKujS1HovVxMy5P4KENKfdR5Hn5VWFSNZDXKk1TuRagUOqqT4fX2JNU7kGg7eRXDKnTHJmRe81uOM8hg79m7SO0Kg0eql1Sn9kdo93UcSbPBWIya2nonMhIOFicMx3JNU7kWqE7WCo+tumSV4a0Z0WUYb23pHGqmhz3nvQdSH72OiLSr2IOd0n2+9McrA5pzoxB10MYPUhWcTjUqRpXjKfoO5FqDYoNBVI0D2JdQ7kHi/yPId7jtnP9qLnklxxnkUHfs3aR2hUGg7VLqFSdkdo946KQVtcnQzGphNy70O5Jqnci1QjrBUfW3bqV1eZuQIST1xR5spVzCwNHIB2YXjKn0+i8ZTtG5DqDYqP4vRT6o9ibUOzch8W08gstmdwR6ovea3HGeRwd+zdpGuVB4v8iptQ7FL2fr73wBN0KXVO5HqheMKDT6bhTNI5EOzC8ZU+kbEe0Kdo3IdQbFRfF6KbU9fYn7N2zch79vvzK7uGcp0shrceSQd+zdpGuVD4tpU3ZnYpdT1974Am6FLqncj1Qh2gUGk7Nx2hR6w5EOzC8ZU/dsTu0PonaNyHUGxUfSVKP6fr7FIP9J2zci0nb74ucagLSVdDi22MHIbyCR2hpXw0nkvhz5hfD/3BMmlZcNZnOOzdpGsoe/aqQf6btim1PX3vgCboUuodxmqE3tBsKg79m4/VKi1xyIdmF4yp+7YFJ2p2BHRuQdm3YoNYp/ZHaPYpPZO2bkek7fffwcZ7Q+nvbljS45gFawRjO8rCzvdqipcQHH6rVeMa3QPcUjWUXftVJ7J2xTanvfAE3QptQ7NxmgKPtRsKg79h3JdUqHXG3kQ7MLxlT92wKTtfQI7kHZt2KHXR7M+xSezds3GaT710px/KM5Re41uJrJ93WxlTOk6wIGd5kOYWBXMbA0dQ95SNZR6TtVJ7J2xT6o974Am6FNqHZuN0KPtPQqLv2bk2odig7Ru3kQ7MLxlTd2xSdp6BHco5/pt2KLtPReA+xSezO43WPvd7bxcVnf7qtgqj6bsSDnDfX53ft7+fSmaTtVJ7M7FPqj3vgCboU2odm43Qou09FHoOzcm1DsVH7Vu3kQ7MLxlSaBsUvaem7RuybsUfa+hTdU+xSNQ7g1j7x7wb83rdPuRHEwuccgQfScI/o5FUOQT6fRM1iqT2ZVI0D3vgCboU3ZnZuN0KHX9EzQdykH+m7YqN2rdvIh2YXjKk0DYpe09N2jdk3Yh2g9VHoOz2KRq7kPXWfz7zehwYrO/3FfBiyuVxE3Scp5FPVn9EOpxVI1CqRob73wBN0Kfs3bNwKHWTdU7lJ7J2xUbtByIdmF4yn6oUuv6btG7JuxeMKDv2H2J6yBWLEAMaZGPlaB7uSY/KESbSfbEtJaWx5G4i5BrQA0YgORz5MWxXTbWHhNzqaWI1tLFSdDfX3vgCboU/Zu2bgUGsUNQ7lJ7N2xUfXHIh2YXjKdqhTa+7RuybsTtYKDSdm4XPIa0YyUWUQf/AGO9FdSvc85yUwt4MZDnH3kcA+c1n2xSaS2z5WH15Lv0Qwzf7tx7GuvXipwzqk+H1974Am6FSeyds3AoNJXgO5SezKo+tyIdmF4yjqhTa24QqN2bdik0jaoNKupTbkaMZVchqYMTBiCNIkvIR8x+bQrE1p4x1873kpyMvB3e0KVO29+Rpy9fJ3UuBt7/ADANu5W1xGhXtJk7zWr64fpasNR+9hXG3JzPFSrY9rhnaa/ceAJuhUnsnbN2j6Sj2Z3KRqKj63Ih2YXjKOqFPrDcdpVG7MbFN3bU2VvCbiV28l73L+Jp9VQtuDiGlC5vYWWMav4uUXo4sdef3j5D8oJRJxn2d+lGBbk6XKTSaOLz5mD5dCumgOGVrsRV02jsDvmbiIV7vjNBWBpAPU4LiboZ2GtfPG7yXG74Mz7VVM0xHPjCumODm5wfZ8ATdCpPZO2btGGt6J3ZnaNykaqg0+nIh2YXjK0sBVJc4gCsWlXMA312fIq1R+zCkic8B7qqm5ce5/FUktElVdfRVwy9hGIZ1vklkA/uQY0VNbYB7x4yvIb7IjFjRwnZgmxsFTRiHKjNRRU7LHn0K6YSx7UI6RVHJnyHdqc0OGYhcVcHOyxVwOEgzGwqy7idmOVBlJG9u6QxKsGsHLu+AJuhUnsnbN2jeL0T+yO0blI1VBpOzkQ7MLxlN7MeqqyLBRmrpHEhLTpro9HJ/tFlFbcDpuxq8a+V5xlB9Nlu5cYhYrp9jRwWjEEJZr2H8uQYwVNGID3sEek+wGtFZNgCbH85teevll1wJekFcytsyOGIoMdhIuiciwb77oHH7FxMwOCL6KbtvQONXHy12xuV1E63K3KNzwBN0Kk9m7Zu0bQ70Uh/p+o3J9HqoO/YfcYSdg6q1Y9ztDVewynTUvhj9ytov/Z/pW0d/mrd8bpar2kM8VirBr0bg7MLxlA3VxIPmqrQdSXh8n1fsriisuB0jjVl3LIe9b9/yEoa3og+q3n/AI+IMb06l80kju8lCWl2u/8AHk7/AH9XRYB7H8Y8dUf78uLJGhzTkKL6Ia/6blU4OY9vcrmcb63PlWCkvuibD7F8LmTI8IOrLT8r24irh9TJs2fQvAE3QqR2ZQ3KPoKl1PXcn0DaoO//ABPsVyytZpKwTXynyCvLmIdQrWEme7qJVTGOcfpFaso7hpsX8saXK2WL8rjovyuFEfEuIr0OCwkT26Qq45HMP0lC7uZR1hCYNLb2qpb2WufJdE1BVMqib9ONYNjnnKVvv/ITho6IK3qgQCrpFXczy4oOdgo87lVE2+yvOM8gnPXV+N1kLfmKbGwVNaKhzBczRh2Y5VdUZ92Oi7Grl7SxwyFVF++NzPVUtcTuu0K6Y8OGcHcMcjQ5pyFb7ESYq7HDG1Nkk4Qbc1503Qp2xitxbi3LKS/vtTd/fdXOKxTanruTeHaFHoOxXT3Brc5KqiDpT1WBVNdvTczP3WVzj3rirgZ32KueUu6m2K9o7a/qtVTQAOr3GEgaTnFiro8pacz7QrYS4Z2Wq6lLYW/VjV+80mTMLVvdFjZAwYqrVXI9z3dZQLm70zO79kHVXcnSdyKkH+o7bumkuF8+xujmO5lja8dYVdHeYzmdaFfREt6TLVdRvLDnBVTyJR9QWFjfH+Qrls0b7r5T+ydvcTjEbWlttSqZLIzqBXG3WsFXNQqM45wKir6iyx6kte1WOpTdIaUQ18l07hOLVxp+0qSKJ5LzVVenOt8iNTldSyOeesq9iuW9J9irneZDmFgVUUTWaB7zCysbpKvLqQ9QqVUTGR/krDSufpKwULnddSrpMtz9LFg4hX0jaeSPOdx3GRNxuNSbG3gtFQ5mwsLCc+VVwSlvU61cWHjOw7mDne0Zq7FVKIph9bFhv+OaOuN1Sx0iH8rBf8k0a4WDpkTlZJCe8rhRfcscX3L/AORK1rfotKwcQuukbT7m+e1ukq2kx9xrVjnv1WrB0cnWcrwRs0CtX9IeeqvdZO+aprq70BWQhxzvt5PHE7E6QA+afE7G01KSkH5b0c1O0q6ljrddkVgrBzPbptV5JG78LiCdU1q/hkbpbuXsr26HL4mTvK+IP2hcNp8K/l/auBD5H91wIfI/uuDD5Ffyh4Vw2jwr4j+0K2ky9zqlfTSHS7cvIZHaGqyjuGtYr98be+tYSd51RUuJuj9RrUoYxrRcHgircg8X+R5RD2o2plJaLDeuToMT2GvTzU7Sjrn2b5jXaQraNH3NqXEVaHFYnjQ5WSzeYXHSfhfEP8l8Q77V8Q/yVs8n4Vr5vMfsv5h8S4ivS4qyixd7a1eRsboHtS6h3IPF/keUDqn9U+F+JwQJFsbqnDOg9prabQeaXaUdc8pl1DuQeL/I8okryTHbuClsHU/91/CSG0Wx/tzS9jxU4G1b09t1ETkxhXcTw5vVyh0EFT3kVE5G7kAdZYT+eUTddR/Cif0mgoscK2mwhWE3pumOzpsrcfzDMeaKnip4xPGMKqRtbMjxiV3E8td1INpTPGz9lXDK13JCHSVv6DbSi1p3qLotQawEuOIBCWkgOkyNyN5S13SYoD1VblQ41trCr+vezY9qrFo5oqIrHWrqjHenZsiwsRuekLQq2kg5wuM3wZn2rDwub1ttV7SGjqdYqwax1e8rKvqQzQ21VQQl3W6xVOkuW9Flm5XIN5Z9WNVRMtyuOM8qhmzEtT4+g7d/i4m9oBtQokx7MnZzXWYrh2dlirgmDup1ivqO/SBXuVscWnqKvaS/vtVu9u0tV/BGdBqVtF8n/wClbR3+a4iT8LiH+avaMTpcr2jNGlyvWxN7l8QRqipYSR79Y17l5C6rO6xVzzAdTFgogD0jaeWS523yfH027N2orfI+JcbPp6lvMpwzf7hzbhImP1guKudVywc726RWr2kMOkVKze3aHLiK/EF8M7zC+GevhnL4fzcFwWDS5X8sbdFqv6Q46rala10msVg4WN0Dl7mOxOFSYX2XD7l2w+w6KQVtcgWk1Y2PCuXWTNxjP1/pouGKQXShfXbVUdPsOikFYP4QviCLWSDKqjezDG39v0y2UY4z+FJRifqb6+yYpW1tP4QIJzseEI5amz/5fph0buC4VFW44nVHrQcMR9kxytumlb40l0VdjsyENLOiT9/0wykjE+9dpW8nhxWd3tFrgCDkKMtEvm/+PKNC3t9b4ejlGhXcTwRs91dMcHDOD+jHwuy4jmQLvlNy8IEYvbL2YObPn0rLG/IRiKuKTVG/pZCqx7ZqNV8K1dMtYeE05VvkR0jKP0YKUwWOsfpX8M838eLrHuCyVgc3rRfRXXQ6Bxq4FYAxxvQa870/6sXmqx7J1gqQ0mp7arl3mug8Y8zgq22PHCbm/RbopBW1wX1xn7gmzMxO9zVMyvM7KFdUd2+N6JsKuQ5zM7HKqkRXJ6TFgZWu6su6dYKk+H1VxILcjsoQtLT8r25VcPqbMMbc+j9F76wYWP8AIRilOCf+D7u5lja/SFXBIWHM60LiroZ2Wq5EzxVkfbtWEgY7QalvQje11YPUqT4fXcMcra2lXQrLK72QIQ0ggS5HdLl1s0Y0uXxUP3hVfxUX3KylQ/eFeysOh3NJpMQwbuEMxQospvxwDnHvapI2vH1BcWW6rlgqQ4awrTq3XT3YzuljwC04wUZIq3QflqEFLdqyH15RXNK1mkqqFjpOvEFeNjZ3Vq+pMncalfPLtJ9q9e5ugq9pL/Ea9qv2Rv7qlVK10R8wq4pWP0HmQseK2nGECwm5rrjeFU6pszcY9eR1HEjPRRWz5mZtCEM9boch6KDmkFpxEcku5n3I2otgG9Nz5VWSXOOdWQlozvsVU1Ju5OhEPVXoq3LxjnaArKNL9q+Gk8lbRpftV8wt0jcvm1jqNSqo9Jqk6EgqV9CSM7bVW0lrhlFiDaQN9bnGNb5E8ObzG6KQVg/hC20GtjxlWaQcJvJDPRRU/wCZmdXDwXRZW5kJInXTTyLfHWuPBbnRkldWUHz1xR5spWCjAPSONbzHWJHjhZggxjS97syrpUnhYryjs0uFfs1FX0DQc7bFXRZK/perlwLHtPki2TjWYznWFjvukLCruKuSLRaFdxOqzjOhKzvGY8xmOTuOZC2pw4LhlVyb2YY2/tyQyxXs34ciKst/G5b5EdIzchc3JGKgjS323JqYN2s4iwXKfE6yV/BOf3UbGVGRld0RsT3A3oZbusniFTXmogZ0Yskg2cyGOVtY2IEE1V1skCEc9UcmfI7knRlGJ66DxjzOCrbZIOEzkEhqsffBOorrH13TevdsslbwT6K4kaWOCuX4Zv1Y/NYQPj7q1ZSY+81KyRh0FYwrZGDSVfUmPuNawTXyHyCqa7em5mfuhHEwucrkWvdwnbrKM20tN07qQfVZGCeZSyRoc05CjLBW+LNlat7pFb48hyhXcbw5ucciL3kBoxkoNjYN7bicRaV/Ey3tbag3kFlkreCfRXLgWPafJCOl2/1B6q6ieHDq3LmaMORNHm8L/wB1bA46tqvmlukexeMc7QFxBbrWIGkTV/Sz91cwxho6ty6lkDB1re6JW0dM40GMaXOKuMbza88zmSj1RyZshXzRu6JxFXMtUUnWbDyAySuqaFcisR13rAhNSRXLkb0eRYRtTsjhjCunVOj6YV1G8sOcFVSXMo67CsIyRn5V7SGeKxXr2nQdy2GP7VX/AA8VeoFZFGPDuXz2t0lX1IZ4bVg43vPXYqmXMQ+kK6keXOzkre2uDarSSrmJtuVxxnmm4mYHBF1HO+szZVcVktHyPVTzvT8zsXn727kNuRuUoWEk8FgyK7fU6Y5c2jkkmkbVFG7gucAVXBP3PC4m6H0mtYRjm6wq3L2aQaHL4mb7yvipfuXxM33lX0rzpduYON79UVribnWNSrpE3hYoGwtqrBrtUup682YWOs9IY1XRzvrc2Iq5Dnx/Q79lVSYvExXk7a8zrPc1cKU8Fi6bzjzNCqba88J/JZNI2qjdoPYv4I3aWhfDM7lxH9xXFH7ivh/7ivhmd9qvIY26G+xR9BUup683XMjGvGYhVwvdF1Ywr0NlH0lXN1LF9JV9cP0hYWj97XK7jrsxg5PYMUV9N+GomvrfI5b3E3Sc/I63EDSr6kx9xrVjnv0NToGRPFdVpVG7Qe+o+gpzywuum1WFXwkZpCspDfFYsHIx2qa+bqnAEdavqMzuFS36K6Buqqq7FSfD67pgopvvmkzaFdvrbDldnQjjbctHIMLMxukq8u5NAqWCiYzTaraQ4atire4u0n2KN2g99R9B9m8pEg6rpcdXpaFfxxu/CwkD26prXHhusKlWx7Xapr5q8YVJ8PqqyagjBRjUz5n9JCakAiHIOkg1oAAyD32FmaD0RaVVR4O96vpi0ZmWezg4JD13KtY1ms5YSkNGqK06YSvc4VKjdoPfUfQU+N7nNqbXYryk/c1XpjfoKvqM/utVTgRp9msK9ncep1qw0Id1tsVW+3Dsz7FWOZvGFS5JHBrRc2nvW9x1thzdJCelNt+WM+vvayah1qqLDO6sSqMlw3Myz2LyB1Wc2LDTBvU0Vq+a6TWKwcLG6G+xJpG1UbtB76j6CpdT19ip7Q4dYXEBp+ixYGc6HhcXvgzstVTmkHMfZwUpb1ZFc0plz9bVdxvDm5xzJ4wt7ZWbo8EZUJp6jNkHR96WwYV+f5VXNJWMwxbtUMZd15FXSZfCxYKFoOc2n3EmkbVRu0HvqPoKl1PX3FUsbXj6gq4XGI5sYRJZdM6TLfZuon1ZxkKrFkg4TeYzE/EcoyIuF+8/MfeVyvtyNGMq54EXQHqi4C9GN2QblxCy6OxB1Iwr82RVNAAzD3UmkbVRu0HvqPoKl1PX3ZJZcP6bUXVXcfTbuFzBdVY6sm42VmNqbMzE78c3XLanTH5c2lGSRxc4o0mnHe4miu5yoNa0MhbwGDIt8lrZD/khHEwNaMg946IvF26qpveqN2g99R9BT98eG3TahX70y0QXL8seQ6EHNJY9p8kZYbmGlN4bRwSjHK0tcEWSGqKTLmPNtyy2Z2IZutZXyPPmUJpr6b8NTaK02NtdpVb+KZwutAAVAe8NHo/GfM/Mi55LnHGSqN2jdvvoG/SbdwRzOL4fyEHtNbTaD7w0uIX7eGM4TJcmJ2hVP8LxjCuJBZ8rhiKFFndefI45Ormt0z8Tfynyv4Tit/lGGdk6I3Jn5C8qOy198feSyjG1tiDRwnGpSRAB07m8PrWVr2HyKDJDcT5j82j3l3K6rMMpW+OsGJrcykknjrbJY2tFnyG1qkgPyGse8INoKlj6LiFAcwqRik7jmToX4x+VvLzhY/yOam0YcFlp0rfXjBx/k7s7MgeVGAbWXp95LEMbm2IEcJqFoE2Vi32Gpk2X6kWSsLXDIVVd743M+1YaN8Z6rVe0hnealeuB0ezfzxjxI3BdIeoIiJjYhnxlXT3FzjlKbNSRcx9DKVdSEMYEZaqmgVNCknPzmoe8JNgClk6TiVAPpr89zf2jCRfkJkw+XGOpAjEeaZJek4lRZ335Vy6aMHMXKsGsJtKaLHWO0qp3FP4XUgRaD7w0iDjcrekqnAse38ICWqZvXjVxOKuqQequ6HSBV12hcTdjOy1VPYWnrCsVk8g8RXxM33lW0iX7yr5xOkqoK8o7+8VKukTNYMzbVY9rpM/CKIo0VX1PV3M8ud1oSTNLIfyUGtFTRYB7w0SM3zuGcwTIsmN2hVDcqKli6LiFFnbe80SEY7k7jKNAbmNrQC4ZdwOjfZlacRRsxip7DkVRtjPBct7krfDm6KEkTw5vV7yqZleY5VXRpLodF9hWFge0Z6rFW1xB6le0h/far7en6zVhf+PoztAqVv8AxjO6Qq3/AI0//sVZ/wAY3vlKvP8AjYPFasHFBHqtXH3OqKlhJXu1jWqo43O1RWsJVC3rtKDrnfJB8zvemKiG6dlkyDQg1gL3uKqxyu4Z9ifu2J/aHYOaJR9B3GQsxuW9RsFWWzGjSaO2oDhsGTrTZG4vmGcK0B8Twi9mEhz5QruF5adquaSN6dnyIOYQ5pyj3t/R4z11K9D2aHK9pDhpbWr2kMOkVKyWHzP7LhRfcuHD5n9lbNH+VfUryYr58ju9WUdh1rVU0ADMPekXV3J0Gq5JuI+g1XMTdJOIKy+kPCd7M0gxF5qUnaeg5ol1TuSuyhm7e8W+1v7J9FcfqZ67l1Fgn9WIrCx3vSGJVwyFvUqqTF4mfssHM2vMbDzBXLI1g6yqoGGQ5zYFU6S5b0WWK4iYXO6kH0s//W391cRtDWjIPZdUcI+9buSdr6DmiXVO5Nq7rg0YRl81MlZjaa0yRuJwr3a2jen524vJVsqlb9ONXLmkHMQsHO6rMbQsNC13W01K+c6M/UFg5mO0O5RW97Wj6jUuOuj9FqwMB0vK424GZlircaz1q9iLR0n2KukP3z6W2BXMbA1uYD2i95qa3GUX/ILGDq3JO19BzRLqncm1PX2JY8ldY0IxHHEfx7NUjGvH1CtVsuoj9KwUrH6bFf0d+kCvcvJ5B1XStkDtZqv6Ow6DUr+CQaLVa57dLVZSG99ispMX3hWSMPf7i1481fTxDS8K2kx9xrXGk6GlXscp8gryjeble72zQ1X1Jf3GpVk1lYOF7tAV/cRj6iq5pXP6hYsFCxpz5VhZRddEWlYCDveVxtyMzQraTN95XxEv3lWUmTvNavt7fpaqpoCOthrVwytsIyZ1bZC3hO9FKxoqaA0AeEKTtfQc0S6p3JdT19iGfwlFnTb7nCRMfrCtcTcn6TUsHPI3TaryeM6bFYxrtDlbRpO4Vq+hkGlqt3LFw3ea41/3LjpPuXGv+5cY/wA1a4ndvWOOgKyjS/auIq0uCvnxN71hKQTqtVoe/WcsHBG3u3buZ9WYZSi2HBR9WNVNBc45BaVW+qIfVjWElkceqxcTXpcV8OPMqxr2aHLB0gjWar1olH0lXL2FpzOFSlhJvG2jqU/d/iFJ2voOaJdU7kvZ+vsPPQIcoZTiDrfc1uIAzlccHH6LVg4Hu1jUr2CMabV/LHhXCZ9q/lnwrCQQuWEoDe6oq2KJh+qKpVxxQP1V8MxfDNXwzF8NH5L4WL7VZBEPCFYwDQPc71HfzZsjdKL5HFzig+k4NnRyn9lcwxhvX7iHUU+qFP3f4hSdr6DmiXVO5J2XqPYpGpuBsw35ufKqmSVO6L7D7OEfW7ottKqgYIxnNpVckjnnrKwUT36ArWNZrOV9SGDQK1fUknQ1ce/yVlId3tV7SWnS2pWb2/VcsJBIOupVtJBzhAF++NzPVUtcLuvEq2kEZx7wwUc4X5ndFBrAXvcUJJL+bPkb7qDVKm1VP3f4hSdr6DmiXVO4/sjtHsUjsygFXR3b6MxsKuZGlrsxCvJSW9F1oVVIiLfqYjJ/EMqGTL5Itgrij/KuWguecyBneIxmFpQqiDznfaqh7nCwtJz4iq6NLV9L1hYiB0siwT7OicSuJaopfwfdbxCcMcvRQjYLp7l0pTwn+7g1SptRT93+IUna+g5ol1TuO7M7R7FJ7N2xAoRRNa6Sqs3WRXFOgGmqsK7oc9XfdBcXvjc7LdwSSYOH8lXMLAOvKffVEVjrRdR8G/N8quJWFpW90it8WfK1B7CHNOUe3WLZXcALK57z5lVutmdwjm6veUfQVNqeqn7v8QpO19BzRLqncPZn09ik9k7ZueAJ0jIy5rcZCumPLXZwalXLa5hua86k1iqPqchMcraxsVfChOJ/7q5dfQnGMyB/iofvCtpLO61WPe7Q1XkUpPXUFg6O0axrVjmM1W/uruV5c7rQpcov3cDqGf3tH0FS6nqp+7/EKTtfQc0S6p3DqH2KT2Ttm4dQKbWUlQyDYpe09FLrFUfV5EWPFbTjBUsLbWtNm5escdAVsDxrCpXzom6ZArgUuEOzWpsm/XZLquDUoY5BW04x3e+o2h3opez9VP3f4hSdr6DmiXVO54D7FJ7J2zcOq1Ta/opu7YpO09Aptc7VBo9eR0jSq6hXdlSR3ZDGGoNB3MSZV0go+09CoPF/iffUbxeik7I7Qp+7/EKTtfQc0S6p3Bqn2KT2Ttm47VbsUuv6Kfu/xCk7X0CpHaO2qDQdvI6RrIaxVI1kXujaXXZtIU1zZi2qPWCj7T0Kh8Ww++ovi9E/sjtCn7v8QpO19BzRLqncbqn2KT2Ttm4/Q3Ype09FP3bApO1OwKk9q7aoe/byOkaybrFUjXK8ZUvdtUWuFH2noVHoOz31GPW70TuzO0Kfu/xCk7X0HNEuqdxmqfYpA/pO2bkvh/xCk7T0Cn7tgUnanYFSe0Ki0nbyOka6ZrFUjtCj2hR63BQ642qLtPQqPQdnvqPpKPZlT93+IUna+g5ol1TuR6Ds9ifs3bNyXw/4hSdqdgU/dsTu0PoqRrpmk8jpGuUzSdqpPau2pvW4rxhQdo3aou09FHoOz30GkrwFT93+IUna+g5ol1TuQ94/HsT9m7ZuTd2wKTtTsCn0jYj2hVI1kNY8jpHaFR6TtU/aO2qHv2odoFR+1btUXaeij0HZ76DWK8BU/d/iFJ2voOZySah1p0NFtrsMh9NyGQ4muBPsT9m7ZuTd2xSdqdgVI1l4yp9PovGeR0ntCou/aptc7VB4v8im9oNhVG7Vu1Rdp6KPQdnvoNYoapU/dsCride5WnEVc8CXoH05lMkrqswzq03MeRgKwbamZXnEnNzGrcjd8zRcu3Z+zds3Ju7YpO1OwKka68ZU/dsR7Q+nI6T2rtqh79ql1ioO/wDyKZ2o2FUbtAou09FHoOz30Oum6pU7h0k2kROwhrvTlRa4Fr2lCGl90n78xmSTuGdb5IdAzITUkFsWRuVyDWtAaMQCfVwX343Ll5wUlh6uvdm1Ds3Jf/cif2p2BUjXK8ZU/dsCk7X0HI6R2rtqg8W0p+sVB37SmdqNhVH1wou09FHoOz30cDH3T2urNWRGXKGGrSgBa4qOIfI2pVSCpwxPGMK4lGh2dCj0g4L5XdHmF0jzU1uMp0hrDflbmCFKnF58jc/Xu3TBhY7R17lnBOJNo1JN5ia/NpVYUuqdyRO7U7AqT2hQ1ypNA2KXtPTkc/aO2qDQdqdpUGj1TO1Gwqj6yi7T0Ueg7PeGSV4a3rRjgrjiz5SriJtZRaHB1WUL+JeLyPg9Z3THKLDlzIxP7jnQokuMcWfTmBtEbrPVTuLZa5VDF7BpMIwZN8Oirl4rYcaD8cZxPCqY66Z0HYk5sjXRuI0jccndofRUntHbUNYp+gKbX9ORz9o7aoNHruUfUUfajYVBrKLtPRR6Ds92WRYWX8BXcz6zsQe/Bw9I5dCNDoFkf8x4+ZCNmL5jmCbFGKmtHsFn8wWsPWg4Vte0+SZMMuPTy+SU/MUw/NJfH2S1wrBxgozQ30H5ajVU6N3CjdiKLqFLvcmWKRWwOPW21b21ji/NUpGuxhxCB6TiQqT2rtqGsUdUKbW5HNrnaodXco3Zt2KPtRsKg0+ii7T0Ueg7Pc1yvtyNGMotZgoswxlXELC4rf6Y9rnDPwQjFDWyHLncriIaXZlvcY0nP7W+AWSivvU1H8Y/98uXUh39MqpBoxD2qijJQ++P9lWK2Pae8IMpY/8AsaNqD43BwOUKU53lQd+0pxGKS/U1HOuF4Ap9I5HLrnaotTco3ZN2KPtRsKg0nYou09FHoOz265pA3qyotozd7b0jjXzPe7vJV3SjvbeiMa3miMa5304u8q6mfXmGQIPdg4eln0IRxNuW+3E7M+r8KMdIEfjl1I1UCgR7i/bU/ptxqsi7j6bVdQyFp6lWqOP6YKjmHyGo6CoXZCbk96HZj1UzJJA0uIqr5HLrFR9nuUbsm7FH2noVB37FF2noo9B2exWSqt83x2ZlqIiAib5lVklzjlNpKu5zvMf1Y1VRm79L0v8Af7Kpz7lnQbiVzCwuQfSKpX5vlH7qoe4ibnkr/Cgsrt9OXTXRquhUNyPpMvD7qSVrd7e0E3uI7kDc0bR+FNGcrcu5BS4qt9LBdCtXMsbmHrVUcpueibQqqREWnOxYKZhObL76txAGcqyTfDmZanOzmtM7I7lH7JuxQ6/ooO/YVFr+iE0YBcOkraOzuKvYIxpKse1mqFXJI9+sa1VDG5+gL/5lLY36I75yqoNFAd/5JLSsNK53VkVUMZd15EHUp919Df3QZG0NbmHuhEDZEPyoZHmpoOPlrpJDU1qL3WN+VubcvuKfY7q6/dUjszuVKkO+irzs3K45HMPUVcTsjnZmeFwJaM7qvmrByxyj6Tb5KpwI0rBzv0E1hYSJj9FiwkcjfyuPA1gQr2kRHxhWPHmsa4Q81bKwaSraTH3GtWPc7Q1YGjk9byr1zYx9IVcsjnnrKwUTndYCBnkawZhaVIxgvWxkDy3IOzbsUGsVFoOxGKVtbSsFO8awrVk7O8LDU6FitpE03Zsudq/+PQoh9Ul+VU+V1z0RYPJVMY5x+kVqt9UTfqxqt4MrvqxeSqAqHV7t0h4XyjOUXONZNpO4KJMb08Wc3Vyz+HjODjx9ZU8uJkTCdJzK1FjsWNrs4TaLSD1Md6e5n0Dao2dJwG4GV8N6gbV81fkrYQ052WLAT9zwuJuxnZaqnNLdIVVdmb3V4wu0BWUaTvFSvriPWKw07j1NFSrEIcc77VZuOYcThUnMONpqUBzNufKxRyjEx1vemTkVhuRYOjjxOV6WM1Wq/pEh6rrcvKO/SbFhZWM0Wq+DpD9RVzGxrRmA96ZJDU0K7dY0WNbmCbSHWB7qmjOt6NguSnRSCpzVcPOGjx9Y5U944ZvWprG8J5qCFHGKqo9afG7G01KNrzfsFV1mIRilFTghDSzZkk/dVj23DpOAVG7Vu3cgizNLvP8A/wATn9BnsVOaHDrVtHaNWxXksjdNqwc7HaRUuKDtVwV9RpftV80jTu8I+avX1L4g+QXxB8gviP7QviP7QviD5BfEvVtKm+8q+ledLtyaLour8/8A/FJCfmFSLSKiMiEzZIww+awlIcdVtS4ov1isFExmqOQb5K7QMpVbrGDgsGRb7LZAP7kyBvBibiUs5+UXIX8QwX8ePrCZLk+YdSBFoPKWwg2Rj8lPpB+SwadwUhovZLDpW8vODl/BVzILcjhjCuZBW08F2QoNr3yLon0V1E63K04x7NbjW88Fgyq7ldoGQJlKeLmNto+rcltrDamhTSdJ1X/vn7q1X0EZ0tCto0fcKlxHk4rgOHiX8z7lwpR4lxk3mP2XGTeY/ZY5fuXBf9y4knxFfDM71C+KNrAawbkVK4/8jSPXcc4cGS/Clox1xyIsgqkkz5AjJK66chNShUzIzKUX2BrBYPROe61zimMPDN87SiDaCpYeiU0HHHe8pnd9ZTD0yXbj4X4nfhOifwmmorepDhm/3IskaHNOQoyUWt7ehlVbSWPGaxBtKbdDptxq6hkDh1bhiiv5vw1F7yXOdlKbPSxoj/fcNHo7sJ8zh8qEcYunuQiJrdXWTyd5ysIcopcjXAncEoxxH8H/ANCilyV26OQEF92/osVyTcR9FquIWXR2IPkwkufIFWcSuWHAsxdfWv4h4wcZs6zusf0mKePOAeUvusdao+ru3bLJm4uvqQc2tj2nyVw69nGMZ9G5hGVP6YxouaN9jztV1G4tdnBRiuhddMC1BkbS55V2+p82fNo3DBCcMcZ6KDGAue4rpTO4TvQcofGfmaQiCoJM7RWnxuxOFSdG7G01KJ3zC9PvLpxAGcoiOuZ3ViVV1vbOixXETC52YIPpbvA0oMjaGtzBVk1AIwQGqHK7pK5bYwcJ2ZNijFTW4t2jeL0T829naOUztzPKi+msexvsNTZ/8llZI094QipZuX/+TId2t7Kn9JthQiu7usXWJTvzNA3DBDbNlPRQaK3PcfNVm+mdwnenKpm5zdeadHljd+P/AGvc30YpRX3qSjn5hdD3NbiAM5XG74czLVVAwRjObSq5ZXP0lYGIkdLIg6kyXX0sVxEwNHVub5K4NG1XAvIejn0qptjBwnnIhFEKgPz7ETMzFO7M0DlN3kkFalo51x7N0b2XI8K5lbocMRQacJF0Tk0LBPvsrTj3NDAqSdX1U0jeEBYsrnO/Kqc0g5isHO6rMbQsLCx2rYr67j1gsHMx2g8nil6TavJSRdNtfluGQ8KM1hQOZjuwPZrJV9SGd1qwUT36bFeXEegKuWRzz1lYKJz9AVc7xEMwtKr3vfHZ32qobpZBhZM/yhXczy47EJJ62RZsrkI42hrRkHszSA1iuoaFd5ZDXym6aL+K+7sqZM35SmyMNbXCseyY5WhzTkKL6KbtvQONfMx7e4hBtIbvjekMafLHaw1VeSldnkq/Cn7toUA/qN2qqSNrx1hXl1EeorBSsfpsV/R36RbuYOeQdVaviyTWasJRu9rlfCRmkKyks77FeSsdodyGDSU09FpO5J1kbVA55qaHgkrjrrVBV5FI7TYsHAxuk1rjrnVFSwkjn6xrVTGOcfpFa4q4Gd5qWGn7mBWQhxzvtVQ9ghh31+Zv7qp76mdBuJXMLCevIEHy4WT8D2i1pwkl6PVMhbjcU2NnBaKhyo3IwT7W/sv4WU3jjeHMfbwrL7pjGrqHCs6saqONV53kqTrI2qjdo3b7OEiY/WC4q41SsFSCNYVq9dG7vVtHcdW1X8b26RuXkr26HKykyd5rXH16WhW70dLVbDF+VbRm/craL5P/ANL4Z33L4d/muIf5riJPNfDv818M77lZRf7/APSso7PNWRRDuKbv1V7iuQn9kdo3G9oNhVivKPIfCuKudZwWEnY3VFav5JHfhXtHYda1VAVDq9m6lkawdZVVHYZD0nWBYSU3PRFgVzDGX6FdUt10eg3EgxjQ1oyD2nSSGprcadK7uGYL+KkF8/gaOVmJ/ccxTopW1OCbRqQ7CYmuPze26R3BaKynyHG4kqFj+FVX5rxhNkYanNtBVU8Qf1tsXG3BzPsVbSCM49xfxMdparaMzusVjHDQ5Xsko7wr2kkaWKykt+1WTR/lcKHzP7L+X9yxM+5cW0+ILgN+5cFn3L+V9y4cPmf2Vs8atpQ+xNjEl3W2vEpjkuNyM/1MXcoNJ2e4wsrGaSqomulPkFUwiIfSrp7i45yVW2K5bnfYq53GU5sQVyxoa3MB7Ze81NbjKuWWQtxDP1pkcnBx1Z+WvkfY+NpLXbggpbtWQ+vtNgBtkNuhRxkXuN2jcbFXfudXUo4XEgOyhVwvbIM2IqqWJ7dIVccjmapV8WyD6gsLA5uqa1ZOGn67FWxwdoPJR1RhUk6vruSHokH8qB2aQexhJmN0uV650h+kLAwNHW41q+nIGZtizlXsDgM7rFXSJu5iwUQB6RtPuTJK65aFUL2EYm/upJ2swbMZUEn1W8tuf/I4BMhBqusquZW2ZHZCgx+Eh6ObQruF4cNnsSP+UXrU6kHHJYNCMsncM6dLIbT+EKTKMKeCOiNyoq+gaDnbYsDOR1PFasa2TVKwkT26Qq2uIPUr2kP77VfCN+kK/o32uV8JG6QrKQBpFSvaREfGFYQdHvpOoDYpnZ3VblIH0EoEZFg6OwaxrVj2s1Wq/nkdpduXlHfpIqWEexn5WEc+T8BYKFjesD3ZbXdy9Aequ5nV5hkCEs17D+XKSBram3BAA3I5Ok0HlkMXRbX/AO+Sll6DavNGOVoc05CjJBXJFmyhB8Ty1wzK4pd47pjEq2kEZwpHA3zr1qZG3G41JrBY1gVeKNvBahSZRg28EZz7i/o8Z66leh7NVywdI7nNV6Y3d6to5Og1q/hkGlu5Yr2eQaHFfFS/cviXLjq9LQuG37Vwmfav5f2r+X9qxs+1cY37QuP/ALQviXq2kzfeVW4knOVMPr9NxzDicKlUUyXfmNa4V51hJ3u0CpcTdH6jWsHExmqKve3Uzw0Iso1cbOllP7K5Y0vccgQkpVT39DIN2RnRcQoD9NXLJczamqR/SfulwwcvSGXSsIy96YxLBSEDo5FHdNubkYgcqE1wHkCytECOIDQdyEDFcD3180HSFfUaL7AraOO4kLiiPEV/MHiVks34XHyfhfEP8lZST9q+Id9q+If5LjpfwrZJvMfsv5h8S4mvxFBkTLltwDUqQOsbs7c0h2qHqrH599dTSBqLaK25+tyunuLnHKUHS4KPrxq5hZVnOU+xSB9VaAzOI5ZK/pPJUAziv2KiKwi6DBPzZFve8Od1txeavpYx5pz3UkXorqDdxmqOWxH+n6qkDqG7N11H8J7ejJ7yq73x2ZlqqhAib5lVuJc45TagXjemZ3Y/JVtbdSdN3tTd2xPH9T0HK3vzNJ3IW5mAe4lY3hFhARa8VOGMFACW6bmfaqp4izrbasFOx3VXbyujnqKlb/T9d1rukwKkM0H3FZVswcczLVVR4Q3resLM4jNkVzFG556ggaRIGDottKwUYuukbT7h+qFMPr5XSD9BCa3OavdVSxNdpCrhkdGcxtC4vfBnZaqnAg5isHO+rMbVhoWv62mpX93HpCwUzHHMDbyeju6yrqR4a0sIrKra4OGcblHfpCe3Oz2LVf0hmgWrBRPfpsWDDI9ArWFle/SVVHG9+qK1XKWxDzKreDKfqQaxoa3MPdP1Qpj9fK5+7aoB/Ubt97VJG14+oK8Doj9JWClY8ddivqO/S21VFYOeQdV0rXMfrNWFo/e1yvhI3SFZSG99ivJWO0O5DEf6npuVse5pztNS4y7GZ4rTGuiDXNNdYKZLJwKjXVoV5FI7TYsHAxuk1rjrkfSKlhJHu1jWqmMc4/SK1xVwPrNSw0/cwKsRXRzvtVQFQ6vezd2xSdr6Dlb9IVG7QchqkjY/WFa4q51SsHO8awrV4+N/fUraO7utV/E9ultW5eSPboKspMve6tcfXpaFiiOlqthi7q1bRm/craKfvXw7vuXw7/NcRIuIk/C4h/mvhnfcrKL/ANn+lZR2/crIoh5re5bi5BrsCg0+iv6OyvO2xYKZ7Na1F4qkaOiryCQ+FcVc6zlfzsbotWEkkf8AhXtHYda1VNaBo5DPp9Ee0PK36RtVH1xye/iY7S2tW0ZndYrI3N0OKvZJR5K9pR72Kykj7VZNF+VwovuX8v7lwWfcuLB8QXAb9y4LPuX8v7lw4fM/srZ4/wAq2lD7FbSHnQFvja3vyF2TlU+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK3aQqN2g/Qc+lHXPK36RtVH1x+g59Poj2h5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt2sFR+0H6DpGlHtDyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt+kbVR9cfoOfT6Lxnlb9I2qj64/Qc+n0XjPK36RtVH1x+g59PovGeVv0jaqPrj9Bz6fReM8rfpG1UfXH6Dn0+i8Z5W/SNqo+uP0HPp9F4zyt9mUKjn+oP0HSNapHtDyuWrLUPyqxjUco+ZoP6Bc92JorKc92NxrKqPyvIHK5avlvtx0BxxmzQf0DvY4Upq7twE/M4kcrcw4nCpFpxg1Jkny4naFWMX6Ac4cBt6zcii6LQOWF4F7Lfd+Xc/hJDft4HWOf/4WM37+F1DcZWL1l+eWm5Fckd8NwPaanC0FZpm8Jvrz7nldwWovea3Oxncu3C/lt7uXXbRgpLR1FVISRuqcFUamzDGz9ue6rHTHEz90ZJHVuKqyqt4wTLXdfVy90UmI5cydFJjGXOrgGqkZK/n/ANr5mPadBCEdLqa/p5DzxWUY6JfO6eTuXzPe46SVck10nLV/L/2mxRisn8IRR95z8wXJseOC5GOQXLwhFSn3E44E2fqcrmVlWY5Crnhx9Byqa65k6DudSC66k6DVUTcR9BquYmV5ycQRior7uc8KfN1NQjjF08qrHI7hO5iuX2PHBfmVxK2o5DkK/h6SzfqP0TjGhb//AMfKJGH5DjCuXtLXDIUGvwrPqx+aAu97f0X841B2+vzM/dVNO9MzNx+auWNLnHIEJ/8AkZRGzoDGVvFGZvNH6IxnSriJtec5Arllrzwn5+ZDHKwOajJFXJF+QruF5a7qQi/5CIB2SQf+2K7okolZkBVzKwsPWFVHKbnom0KqkQ98f7LBzNrzGw81387a8zbVVR4fE/8AZYWUkdHEFcxRl56lvlMmbGwYwD6ow/8AHxCvK8/+2q7leXO60JJq44vyUI4mBrRzOXMwUmcYisKyzpDEq4ZC3qyLe6dCNNVYV3RJrnQawq2s31udiqcCDmKwU72jNXYsLGyTRYULtskfdWFeUiPQTVzHf0hnca1g2SPPkFgmMjHmVhZnu6q7FcsaXHMAq3ARD6kHUua61jUPJb3QoRVnIqHkq5pC7qyLBsqZ03YkHHCS9J3NVRtRMeBd9OLyVsd2zpMtV0xxac4Kqkqlb9WNXNJjq121hXVHfV2bq1gZWP02K+o7/DaqnAjSsHK9mq6pWTk6wBV/FG4eSv6O4aHVq3fG6WqykN7wQrKREdDwrCDo5HfEDSraTEPGFbSB3AlWb47Q1XlGcdLqleMjb+VbSCNWxVySOfrGtVNaSepWUdw1rFhpmt6m2qudwJ/qO9Fc0aK61W3IVTSIm/SqyS5xylV3G9s6T7EC8b6/O7F5c34WEV9IWFV0ebuf+6v4HVZxaqwaj1Kya6GZ9qwtHB62mpVTCrqkZWrzeq/ofUryWRv5WDpDDrCpWMa7Q5W0aTuFav4nt0t3b2V7dBXxU33lfEv71x/9oXGg+ELGz7V/K+1cGHyP7ri4fI/uuLh8j+64EPkf3WKL7VjZ9q40faFx/wDaF8S/uXxU33lX0j3aTu3sT3aGqyjP77FaxjNZywlIaNUVq/kkd+Ffbz4nVqqJpdqNqWCgaNY1q2YtGZlizlXsDgM7rFXSJvCxYKJoOfLzphYWO66rVgpHx/lYN7H/AIV/R39wr3MHK9uhy4+61hWr6KJ34V/RvJyvmyt7lfOZ4o1//L5AKwQnVer1hGh6xyjxKyWbzCsnf5L4l32qylf9f+18X/1/7XxQ+z/a+KH2f7Xxf/X/ALVtK/6/9r4k/arZ3+Stlm8wscp8SvmE6Xq0QDWev/5e4Aq8c3wxq9ZK7uV5RvNyvY4m/lceRqipYSV79Y1qoWq9o79LrFhZWM0WquR75OrEFgoWN6wOe8Ixr9YK2jtGrYrx8jfyrykg6Wq9MbtBXEE6CCraNL9hV8xw0jcsVkjx3qykS/eV8VN9y+Jf5r4l6+Jd+F8QfIL4g+QXxLvwviXr4l/mvipvuVtIl+8q2R57929Y46ArKNN9hXEVaSAr50Te9X9JHc1X7pH99Sso7DrWq8Y1ugfoe+jadIVtGi+wL4aPyXw48yrIf7iuL/JXA/K4P5VgWJcH8rgflcX+SrYf7ivhx5lfDR+Sso0X2BXrGjQOW//EACsQAAECAwYFBQEBAAAAAAAAAAEAESExUUFhcaGx8BCBkcHRIDBAUOHxYP/aAAgBAQABPyH6wNALoKa3H2pw3dVkPlt5IjMDsCLJZN1q2Kq9TXkA7IznLU5wPMjNHxJO23PwFEQ/okzZc6ApDwJSNYeZSHmOUk5oB7ICH31JMTXeY7oHNgeUXkP4LeXYOpPOfWhHRX/AnrB4vRP7rsmyjAEU7IKXPTzOpGVHN0RIiSJNpPtzUOAX9Fwx/RKagxHtuxUm+gJkSgFBdooRhUtGLrvG9HTa7LGl9wZBeiJ0ofA6lPIB1N6dHxWrOgUXGJr6XMGgOrPFe6W8wwdHNze8EI3IfyU1biwI2Ii2pqTG2JrLIRkcCpIAwHqM4B5LNUFCuveBTQe1JRKNcO62ZOaLfk94ITMfyQXdV7KyBuQT0fRr0TViaWYSLIGCgFUDdkmAcgHUK/jH2MJAEksEdKDsHzknuxwgZp8K/TbyaXbInFhaeSIPN0XU+EywEGUWCJommIWLOpUfoaL21TQSlHAJrdXh3pkFoDfKOAgNhCf4+vaKOnaBjNP5E0An3U9goNyRYSCCqErkuIQBeQdAASIEVu6TTR2qgTV0A6gm4lWDs5shkIkiD9YTiKZGCI8kDzKIxzqDyR8sKZ6hR2OCckYn2CxwuLqx6MgGIB/EUylC0o9EyEamB/bNTScR1n9Ixr4jdU4WCAHIMc1CS9G6CmrlVAiLkAuGEjqpsK+eWXMII+TdxCEwvnLkjXMq6JhS+wGcH6kWUJDmYn8cvhCHkgqrIHJVNKGtmDEWc3QFqGAlF9USgYJyhzTq1pD6p6Jk6ttsT9Vcqh5FSVsW0ZohDOqHzTYiNrPlZyQ4/Zp+6zQoARRBzZ4ixX2DPiBdST6fj6YBiAARJJRSIoAn2BegQ1Tay8mxCxogd/Xmgm2WImLsCEzYdhqVWnJQ+UNoDBsB9cRAAERBCekDRrcrE9pYGzAVJnMFuITl3Jm8eE9wdhkFS1QmeQIbdHIgfpGPUIhb8JkumwSuFSgifJW3iUWgIJIt+FBIzAMhUpkScTqH7ICc1bLwjB1r26geQb54TJMgi0GhBUezNaXEETk2DUEMnBIggz+iaJihWU80Hohi3AfKA3GYBGEycEDKnmi4kbaJphDmAH2gBorATU/XZ7q8IoluwJyZV7uqAIFYloRIAJObVeiCfhnDn3dfoZBEMoKWMkUwgv4yHTgZ/LAsKDshmRH5FmWv2zZXdV42QjAyzRNS3g2MFr9yXjmiJw4qUCA5/QFHOSCbEr7CyEMMAGA4HPcBE80M8oNdIfbFOYCk8kzlGNHAMTwGOMHDmTGZpqgzaty+g/vCDhIeFzW8GGFIvnm6CQfj2lPPX7YFAZFLfjqiscPKxcHCQENgCnHFPmthh9BM4PrVy6c+7rwHBwd1mOaBD8xkE8Aw82V4u+0aCMhMT3aifDv4AjHAJ4dLgL3TJb0cTpw2GH0EzgPAWANQUG8M0ZXxfdwABGA2aoYLhAkigFjd/P7KGqWw9U9kZG+wAiCy2fMb9MZIlaC8xP2GIoSYJwVIHuthh9BM4OGEO90jdoj44nn0IKlFMgDbmhsYggQZoYYwhrVcRaoaZVGEUNgG3kLjYhYCW8x5V+uY6BaP+VOmQdixKcEtjqFPaAZGOiO6JAEksFSCSURwqgxjnwkhR8zsXQswtsMPoJnDa6FK8lg4cZgYc6IsItjE/CizdpA4FFxumFwqyU9DkfKpEhkDgbUykDuH4m6jL+yvAA99QTAeiTpcOzD4TvENozQPeyk9ALXtfBAKKwQI343POic3DaTxNqjVreJp5gShpk+BwzC2ww+gmcNro4HYwEQTTSE+0+FdYFg4FEwQK4fibB8y614CmT1WpFR4mC3hNMn20cE2gTs7gimgFqjeybYiq/oUCxwXH0Lw7CYOdBFPYqT+pOwpiN1KvU24mAlJdPKKgrYlpU9JCwYgRIols5J+jVx1M0Al6wJYmxMgdUzG1BrAwCwHHMLbDD6CZw2uj0F5sm6Cej9xuRMgraWc1eElpNlEH8skxgvshdQmhIia56E6nZGtR4mto3QrnJikauU4TQx08TKUCdqBQkONjaOmtjd3qfg+r3xmUGpMn+Ip2S3fHIrLarAn9l2TdSg8D0R644qGwdgDCKYCegxdV1Y5k5gDqs5IObz7/Ce4nhKGATKX7+raiIK2LackIDai9OYW2GH0EzhtdHrenZtBNCuCRYPuPCcHlE3Jb9kEE0PfQzmjmBBswPlApxaR+IA6aAJPIoWBPZH3SfdPji1Aj4xi0wRBEIItBTfCbAqUAbhwtqzkUA3NALy34KxPAFYxh5EDU4/rgL+r4Tf1fARHXh+kDNbKq1vEAgvEIr+KPzwKlGJO5ThGNBuy6Pj0/EVSWa/JLiqQ1KOBLnJN5P3QPdc+WaQDaT/SCeBT9ECehSHfKv5wo2vCsMwpmKtG7qU34tb2MwtsMPoJnDa6Pae3xOB1CKjh6jszjmnojqEv8Zp/ZgWsMkREggUvQFjLoVvaMGQjXgWMiEIjeA90ZyjsiFKuk2Psin41q7q6JyASK5ILh+iAG6FxQUsEXhaNBRC3h51sHut0d1tAtgd1trugZZx86JnihU2xxeES3UDsodgXfqh8kAo8jqzoys0DTuigfFuEQEAi1zdSjSBsSZPO5Xusv/aou5JIZlSzKmupTGQNoLmUM03mhkjwI1IhmH28wtsMPoJnDa6PebgKgdSj5Aqm/CP8sZ4LPGPNZKt3ZbHrBZz2ECSciLwshVICNtVUkLmXsgJ44VMMQXlB5B5FtPJf1E/vF/YK2nkrGMSd1JsMXlE6IU6RNd4VI1tSWZmkVchN5Rxj+Mo21vNSmIle0WUZPgmrlEeSjzzqc/iD9IR7+YW2GH0EzhtdHxLETi9wVOAYGhEpSuHdSTBJ05B4lYTiCRseg8otZj98W6wUM8grbfKCmsAEBNXKTTEJVjYmps9qaZeQpAACA+LmFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFthh9BM4bXR97mFt1h9Aa2MAEyoBw2uj73MLQGyqMQIShYcjQ2/OuOYMTjQIvsQCQUA4bXR97mFg3agHsm0GHCSssjI8J+ZALN+5uXP7QJTkqLHyHhtdH3uYW2GCadEREXGoTTdiCJBUI935M6++3GfyTV0ORsgndmsyATqUMBTTGvTGZw2uj73MLbDDg1yGIBE92I3w6zIhPgzUT8kGceR2m1GCOWA2nw4TOG10fe5hbYYcQyou2yhJy4NW5GTd0LrvjutbMpno6slE9BaeiZmBA4G4oOF5xsn3r1uOgJ4NBkPRI9CNZsfmoxm6I0+Owxg5x/hN2lHOie3ERGk3AprsTjAdPvAEIAEyUz8jBhYpm6XoYoPCcp5OopMAAwGB1+OUwmQdAII+1dsPQ3AYEGTJQaRxNsfvCgoLLZt4QobVTRvQCVivNSKuHT4zUvFOBodb0GFJUtljcBC2DA7ovX7P3MxA/0NyMhfCKfpcZEWC09EMJgMB6CWDolyIDXfHW4pOjdkIiXcNcHkH0Da4Y9zbIiAQECCEXBSAEnpihkPYOgdwgApW2MftxB8mdtyibvckSeD9AJhmlp7dfTG5i0xszRpAAc/jxgkeUmWeqGdMDcy5+kpnsgsO0VIyHui8IqEFlivFu4IGurkcRasET3PETCCUBwRwfsxbLXp50UyTaTxNqjthQY5TzZJj8GpDwCIA0xKHeHYAkPSAyym/dE4ocLsRLNunx5OJ3UNhQmy0FrCKIijZWrn6CMAJAghFxRRFdML07IiHDA3ihRsHKECiBLXoGNE8p2goHESQoMN0k8i7Owwcp/XERAAESSn00dmx0TYpA1r3J2QWBqjcENzYMfBQ7+Ig4Ow1V8bIh+rk0GsQ6k+kXAgRQUATdICPCRn6G6/IJJUwrfAhsBmHJ5QSYjg9BEAEoEEIr3Cexkgg1dghNQZCKLwoe5KG/KRRMhqYNlyLCB+RiCaAgQZc9Zpvoo/tkryKEbp9QACSQAJkp9AA2eqSeg+u7p/UXcPUW6BBEByidSFlJ0vqnoj8Oda9sqE0BSDYBqhHdahfs5efUAr6AzysAp3Cu8T2fJHIxAxBE0VPJIW6YURg8bgmVQgX3cEn6RhEXPkWo4Bo2EU1BK65iD8T0CWEce1UHPkRA/Qp9AS/sJ9Ia2uiauB5EJsG8GKgwdgMj5TY4rGcxBOodUP0AQ+CKPQL0E6YKF3AtDo1Aqed105Xx0RBg9EHWSbw+g5NMGt9EkALMtHbGwIcQD2kWKApPsCWJsTIwZDLjVAAAAAAJD1dQmyQfAkxWMH7JltPNpVPyhuCGBEEEghlNObDO8UKFAbYWlQj0m4gDEECnISW4+YRA/FCOfNORyOZ+hGgKal7vKDCKW2QUziY6eTzyHQoUSDoD+6fYCi3JAuQSBN7MCxhmmECKsnJGyV7mRCGgIr0MiVINz60wcqj8LRXFPyo1VNoZ2UJvBgGqitze2yzWAe5QmBQJP7PQqmUeuOKk8uo5ByiQEAQKoJXQAMghoNwni6J83QgnonsHG0t5qrTGQGJsQJva5qgjToPUNoDlsArGxjgcFBwMKvNO/zIfMXJRDVRIjTYAVCBRjNpYhauZlmPce3qAQEAg2FMoR7rKSc6NDR/VdThhGw0LTIKbwLqO7psBzbJ10JBlBWwtKfy8zacZSTtyl8EfZyAS4FVANjxRT0BQG4M3P0Kx/QmVORg1Ap5h3sg54ovKGnOR3QtiYGhbcj8K4odQixrH8o2IxKFGAUknK/SpzTwFsWsFmnh4ZtIVt+MVtWlyim3FiB0L7qbC4OgU8m21QgTqwDoKS4mTmYZNwZ1DkRJHuDTp3nWA5KMgiqEek03FE3AgceSZD1xgEJBKGibhzqmKjoTIVKFoDkbSxI3y6JphcRrhE9unzCD0ejsz1UEAxbDa66ooSCRJbqjujuyGmAqSotegU5JCxjy8esxOdguE4kjospJ7ITaTUv1tsmOQHYQxUoip46FaHxoyFLmdhlBQfoAUhwndZY6z6JoAo4oFxgp2HXkhBuAC8pjoRi2JvgUXkDBDTyj8FYziKG8cYqNifH9I2fMNf3i/jpYXgSBJiMEATGA+VaTgEAxbywKrFTO6mgwNSySUccqTCma3pLe1YshOpfoTgBNhDmfCFHbBwidBBbpdkXqEDmgi3srueMewTj60lThGo8hYiXJOKgsxA2rsFA9KAwJsCiceYWkhAZ4gW2s/mDWimFNNIEWLCpvgMR5RR0crEqJ7rBgbUQzAlIxCYei4+UEDQ3kW8vZbB6BSNkCqb8J25VHggnkgAghcEIGiCCStuRQJzgMWltipfjdUXuc4CxS82K1Cn2FUNoh3Qc1gStTw/CtSMFbv4X8J4X88v4Zb74RazH5ViGP5VieJI/OCd1KztLUQMdzwEF21cnvmUeBQc1CmphagSXXiLRADlXdOhss+KM114W9OEDXN5Ox5I8SkottIDICCHBHqxQYicBaplzY0QhL1pSwFibG7ZROAU4jGiT4Wnptco1IDra+Xzpvhw02oT4d/QUKg8Kp04PWthDCKbx2rYckVzPBYhBQODE6pkdG4Qg8+SdD2pdOSVG7kwZ5NzHfrwYDWMdD26K8j6ZYl05qUbZajs6JdkSYDEPKIJJxRaBiaNhzfwneZ4C5H73xwmBLNj4KxPAlYhh+1BPMGd12uHZTPeUCLWm1NNEvaDUtOm9MqqRrYekOQTMdojZy58AIgiYDaE9zaDaLD0QhltGzly4yCeSEW4ZJ2a2v4o+muI5UbfscnkygoUZ/QWcQ2chEvcoNk2bKCQIfPIdQjHQvqriESQ0Kf1IFf1F/GnJGSwNicULG6p6p7I4f1Ar/oKbQNMO1DJMpdshdQhy9cD1xYuqU5o3MGG8K2lRFDaFShwTYbD1Q+y2EUIQXWQG5P5EoxoGhsPVPHs5QhCdw2Hcn558GHdnYdeqkqz+R6p3ApmuScgmwz5BEi/rBboCemHjKGJsVtsO6SGaDiSV3n49EZ+QErgv00FeTolZeUPBEQcRPx9CEhwnBnF+upCrt+EIWsQ4w3Wel4JxspHmnwPsEx6j8TiRWJExzCv3kQk2uKqcxFHMBquMj5UMFKDXJX+Me9Et8A1lsd+a00kp5jThAicFqZ9lKQWjRPLT5MDyDdHyNFBEFasy3hwh9FupQoIbEAvCeigYmEMSmcsTErpDNMIatKHQd3QwbgAMPQAqjkMAigyUnBpqhF6bSQ1KaRNEET8XfRvJg3sNUWVrW3gp7ZFAT41dURlpE9RskqmIc5iKiR+gt7Kyfjs1HMDHqrzREya3Vxd6h4SoBJZcL4KbhyWAyk+HNH0FsLCEzCAMKy0o1wOcLOjoicOHJEBhg5/D6VgFWahShfKiPQvgngoeTCgv0jzk6lQ9wtwVQq6AvEDwCCRyDwydd3C6j6j1G917zKR4moMalWAhiid1SHA7ZaVT9KUgWBtvAp1hGDMlXZAEsQQAMSa3jmhkYgcEH2HMUTIc01sXOZGYkL2d0PC2znIjTHbsk9n0aT373CEdn4NSi8o2dXUbhmOMh8mB3QunPZHgN+b2QsXgU/leXD5/PeV/HeURGB8OEwGx2MVaPiAVimLuysJxJLMyO5XaydlONcDC16RAiYCcEzEQZF7dUcAD17B1myWtk3kraCAHp5QZ8WHmTYAABGvKgfsmqAQiwFqOesjCxNMyXaMm9DUHYCYnAWpjJlmdwon8XdgclEyBYGgMVqAgABAAD6Zjln2qbB1RJ5L9TEo+gWVZLO7hN4XMQ+SeSJePcIbPknQ9tpZhfAg/ifhk95lwhpEr7iPxHhC9hdYSitqoEOUHZEciqS7CAt9d1dNt62/Kgfy86um29bB7oieOFTLGeJCzeB8EVqB3QB6QdxWcB4kGEyvkIQ2PDqV3nGvTWBhiyMMOSWAQ5QAclGLwwpZyeaAiwGA4OWy0xcl1wWLlIIwWTK5QViAOATBtIuCHJ7CQ3iAjTBl9O+OP4u6YRuN2znyQBIGIJlYURREwSGoRBHkgHG60IJADByHhVXvxadVl1oEtEyA3vefst0TAdIFRVnD14XsY9VQx3g8fkRgiF6v2UC3Dh5R7cGSkxFhAalPp5JgHkNckNNHS9R7J6FJidyIQhJTJ4CJyxkwBCJhYEQaiCJMAg+okHoQWQVgQAQSQtZusy14GDgTBMqhEgnywGtEJAT7yP4rUAGMS6TmQ/ahLE49WWya2NbOQU3ANZj0KFDknVJCZwqh6drEOA5pnIdVDHGLIggLESQgUg9Xx2BbV5Q7qFEOy9+EGl2A5TzfhbRCyquVKe2e3MnyMnwsA9gMEAdOIc6iJ4GYG0CfIDu6qMEpAgtHmthp9PvVVsNOJ+ISBAJpaa+fCioc5kDgUCAtr7obEMyUIHeflN/FEI5ykipO/NYpHtGYEFe0IJDDQncxFSBjdmfKYHmnjdMeBi4TPgD2ixCrRJcvxlYv55JUU5bTl8NsIKkp9ihMPOgUHL1gZp1ar5Psmo8ZgBlEdA5k9kIaJBUC4OijuURvKGQYt4C0xMdFEsXuIA8lb4IwP0hkWiZ7hvFPq9ljkirEJuCgPCx/Sue/0brVbjT0mCyYXCdhqOZMJwLR/cU/iciEcRamW0b+ImkPN/UlmmKawxPIiJNxmDfNZ1Aac3QqHanoCgMmhhsBgihpq0UeGRCxgdBwopmwChR5ACaBvHNSseJkeY5QKyq0pyRHX1GYFiVlWCn/ACBKnhcBOgWfH92Quf8AyI3qT/ZQvnDqpWcfan86ryABiqUwkhUGMpqGNQc5nwjcGQJmLK8SaDstzq4RJTcE0xCwG7mmggGDdXwggi/ZuhgS1IQ7VTeNRrhnPzSXjAYUFoSH1LIx8S0wZdKUHd1v+MFnrimKxKkVBegYwLEeO11cfBIUZWyZAvqk2xhqXfAdav5kAOAQkJLx4TkF03df4nwgU2v1CCvp4gzimO+GTQNijFlDgRQ2aS5MOQKf+Z7VCu5dnbknULAjrqBwZOQ+oJHhEAQODjcIoDMuOM3BgU3YcyYDNcyNp1SmeDOVnkpRgOr0Sw4xqKlTbWOj8w/BZY5qdNTmi0nZMWAtizUJLS/GncE6kzuncc7PUo781yGZW41LdacNyogGIwESUfAsZhssDogKwwagsHoJEJmVkvyS8eTZBFDWcaqdgGktnNE5imRz7Ga1eO0VLKlXNCaIonB4BySo8IMGtTjHp+6Cubh7EQjgGTgkmgFjY6ppupz/AKoUO1VwfHBYO6hOBOUFvZGS8WKzUWC4o6oZKBIkmKEsHeJg8bwYI2KY4N5IdwNhaE7TEnFj2RuYUVB3B7LJMSrFrVCJJmxBVVGzOyYQA+CNR4kAKhKDwBZGAQiEXmQVCBxd4ToWwtzZC5YeScmPEWqCtdwDSr02PJtbzaG6pnI45PQJhJmgN7oKRBwCbFtdS3WnDYKI7mxwTGeTr8AZE5IAAAAw4mb5IiCyZWCorTDcgtTtNY6AwFnt5rV47dVw3JqRsl6MZoJAXF4dEk97yqxP64CGflaEXAHIChzHhACA4I4PonL1GVac6lCDZmHYR4cIdvAh73G7pnPDPILJ4VJeYgCkv/Z4kwm7anOJ5lmZEiSSSS6MNdoOmmKWhTMxjUbuogLxE6IVjXgxqthhgynaUC/X0k2uq3qnDfKJkAzAYQGpTriBI3kgefRkOG0vPxuQoHrG3BO6juAT0BZ7ua1eO1VcIzxT90vWQUPFMg3s6556qA0GDyO6bxtByI8qj05vw2OhZvTTAvsi1AxCuvIn48Gom3GaJt/VE4lYeZb67q8bb0UePHzqS8xypNzRVxFVALC++iKNHh41eNtylw8BqExg4aD9EAByBFR6c2W21WzU4bNRTmxZGOyHoQ4jhnep+ILPnLgoo6Y9U9vfzWrx2Cpb+8rNVuFR7MRkBYMEo7ILoJjfQoNIFJH79G1U45b7R7DjkYEySiJJnY6pKKAxTtB5VnxoMZzRh8XygogkyACzmggbv8PNMBEWYhRpOJF6gUDphzAiRSUt8Db6RPvFOG9UWzvJykJehNbm4Z/q+HEIEnIm80CjrWZIHwM1q8d4qWZ6lsFPbEDbowDgqIY5yBi+EAUBQKzXHjuFOG+UW719THnYqYuSdBNyCWqn8TgQBgLExPiluowTORNAeoqZoWMkLEYJF51KCMBoDekgAxAIoU5uqB3UIGTMYHUJ0KwOgUfgSE5iuQBEBBiCCt5cOGdopw32iGLU9UXT9Ae4s4bZV8I+aKFm+Ud6a5LT8HNavEG3sVn2pb1T3IBEAEoEEIkLMCQVgAg+BsFOGxUXWaqynjasGR7KSZ3Cid4eQDigYKR+AQsEQvG8PdseDIKHq+m6t6HbwCCg263twWwwWzU4bLQgi3WYRQNsfRBsYfDAIWxYCwKnwiDVchifhZrV47pVG+0iW+U93AxMDG69RNAdmzI8N+pw3qnDW4u4EuFpWIjNB4WSEUEiMH8+aqWgtE4n4G4VKk7JLL9Cm7pLO+G50IYtyDhXmfo2OrhnfgKVEB31yOpNclvw81q+nwGx1IYm0HugBCLTVOiEksiVvVOG8UW6xWzvcIMMoHB8K3CpUnZJbpQtgoFmXDa6OBlC9BtFXDNa/vxTTJ/kLRTu4fEzWr6CZ1Ldals7nuyd01ki2KnDYKLYKFb5VwgPfUvuf4W4VKk7JLNaCNwU0kzzhu9C3e5Y0dk9BsUwQdXDcaveFYDcGQRSQiOKV5/Bz8su6TEO6/Mr1vvUYnpBiId+OarOa6uoNmWxue7J3TWSLfKcNwomg1EjPavCC70FGPY/wtwqVJ2SWY4bBnXDaKFP7G9MDaKuG11e9GN6Aenugwm1RTASPYE0xOFAeSigqB6JLLXx7I5zWW2VLKtfdk7prJOOW1U9ECae3MhfbwfC3CpUnZLhNniMmeG0UIItC0RbC0eoTd6+60MQDE5COqJEWk+2ND83lvJbhnNVdl9r3NpcFttS3CpblX3ZO6ayRbHVwydZehwpsB5uOUW+g+FuFSpOySML4HlWfoynC8Q2RDG2iRwX9j0bjThvtfdeylwjfaPtGwC8xgclVDT7OHL32V6Djcttlfdk7prJFt9XDKVtLy2urhu9S3yj4W4VKk7JLbaFvbim4cN9oWWI6vR9RqKHuUHgPNW8p+0sEH5iwGXGqAIAAEgB8DL9C2mq3Gi2O/3ZO6ayRbrVwyRbG8trpwuENmQOK8yfC3CpUnZJb3QttcUzhttCeuyZJttXozngYMzDqF7kW9wfHL2GPhFijSqh9vNzT8IqyNHQEAAEOEeHt8v92TumskW0VcMuFnenGO0VLcK/C3CpUnZJbrRbO4jLhtFCDp7npGFRBlxmhtORYBDkYTyHt2qmRebM0dMkOSfXaxm/wBDbowDAfDaQDHKVxRnQj8nlAEnI9j70EndNZImgmx3DILYKfGzJbcKlSdklvtFuLuO4UIXQm20i4BSg5DALo+xo89FialII2HRjAe48qMDoJZ6evE0t1/h8UJoPiBZpjTgb+KYpkfdpO6ayRb7Vwyy2+gU/dLhuNFkvwtwqVJ2S4Hy/ThbIxZbVQge40yNt+RU+3vOqj4zcIm9ULoGJUG3RTgG4Jjdo3mzl7hnhybGL+plXg3Uup8d4GUbF4V4OYNSZZGO+TO7dWMjoEGzA+VDd4IyT/wArAHsSd01ki22rhIW73LdKjhnS3Fx+FuFSpOyXDW0U4Z5w2HraaBsCV3VR8XzPMm4BPUELOoeCMAJA8hNkWxLfB7kg87yDoqTkcn0x3PQK3TBAAAAGHyH0bxG6rl1mEgkywGcKNRPJGU1U/wDMdUECSFjPMeEcO0EpoxYA1BNDEQbPVNMS3ISfpOh6ZO6ayRbBVwEk1YiSQeLC5nq+FuFSpOySfiMQ5dkBInSMBNORHLDztTiUyXQkBIL2uCm+bUTAZcuAmaIkwA2Cp2FGgX5ZQQAmxNpUCBKAYWAe5FRgnU5A+lxGK3EULGOwLPlMHTRS7BuQUbzPIi5lTwhvtxeaFUiaE1rByknjfc2KNFvGw5DNNBHxvhDY0gBnxk7prJFuFXqMw2l4W6VfC3CpUnZJb1VLaNpnQmDrcAeaEBmiUrmmgDmGHgLEdghOQv1JW06B7txTjbUv6G9EBjPA0br0BSKwEvdkd7kB39B7hbC0png5g+YBGNiAp4i1QW7wwCngMwBY4CoOoYwR5ejEZQiMDYgxXlHCqMQBIweR7FS7AjZvCTumskW1VKZ4wPURjgZfoWe9jTV+b0Rfq93ZCaId1G38kAJigXIsYwEqSd9YSm9maF3oYCA2lw3CpUnZJADnAiwUITbVSj6D3dFg8sDyCQzRgyaGZMM6bTr4Ijrsb0HcoBqHDEIuIJwmDu3NSHvND4aoe/oeGCiA59nX50zYwFBjTcjyPlO8NIxBFAHJsj5QMAOyN49GAIcedVGYG05FDTBEXwv+Ck7prJExguSNis8eG63LZ3OBOLjJ6dGIqzxIORZAtrRyRkg8ZOpTq3m0t0V3suwWbtGpTMbSxM4PA+Cg7GSk2CLwqG1M7o4cfOFflQoTKMGcI9QoflmRdiHtQjZ4AdU+lou54Rs9zF7lAANoh1t5IkDBZsOkzzVElPIYCxMrJbKJwCiqF8CF2A9ADjPZYJoLSoTAD6DogAGBTrerbqkckYx1MMQmEAV6es0wgOt1KECvVDgKWcQIDEzphsfym8WhBQ8VkiJDbAAmHjk6dihzG4+9FSdwEwN0WxucSttqRmPpsgnQB26gp9BJcHuV5/EUGBirXRPJMRPTZ1TG4q86B6RAw9h8elg7qEJ2dD/1NU+kNuXdW/zJiDkp4YtGZQ6lXOGAXhOeC15R5OzjyRpG28Cz4VMSaOLjp2IPk6fRs3CQlJy3RFuqj+EggYC0SaaKsHqExAgbR/bJFQgDE7EjEnpWIAsUKgwkHIyUHIjQZRkSpnm5hPtpKEQ2J1AdlCIK02wkt9dlASqEEgKARBggEh5q/OLzJqJDXDymjfmWpk6ttsfcEclj9E7Dl06lCiG1MLtkn9c0DojcLog6yTWIGIeqGAjjY5nxL6Rnwsj+PdCJYIFw+mcCVTEN1CKfSymzqnVhVTkYogkQQxTIBSQaUkcLmBHRkJttoIIarf0smIO5CLkseCULKLwdl/ZeF/feFhsMR1kmEtH9yzl7OV5BFem7JDeuHdkBC/GMghhF4us04tRsNHQICCBJPAiWERcCRPkm845vhAAAABgPjRHGSpMpwfLym1wHmmeWv1WbIihgGA2J9e7o8U7N95JJ8cWoEM9YhwzvoJsbruq70E7IDnihQFXj+kAWnCXNtd0VIYH6ROmFTQuQey2KGCzcQqZWehFFupBqTUQ+ItFk2up1EgFY2SSlS00F3ygIS5LDdClRmCLRI7omvjkEbfqs2W1UHpyTsp+j9iCPnY8VLdstRJgLvwRseeENkDEV/HL+ZVpOAQCauUmQxEiUa8d1MRgallKY9W+0+UBsSS2OmelCi8g01iRQJQLC0fU5stqoPk77T5QEdgfcJxlwbFLOzon62ATMW93X6l484BWgkJme6AD1bY8fIPuSD2mp4C6dAGhIjI/IYLMC6gKIrxTEIEoFxaEzBDcJYithwYPOH1EIKbpEI7IsBF4KAQ9aU1CI7Jpf6IBiMRP4gMGLaWc0adCDkTiUQKrARKHzdlj5D8lh7HqCfxROllEjtwIAgRRpzTYYK+svaoQycEiCDP6g/GIIgE9iVc/hESWD+ogcRSIxTCCIbHVNDWJ1WKdFtxQ+ESRL3AGIABaShZeGo/JO5VYdnRAy9ZgZ5QBIAAkmxA501wiwHlMlBtq53yngrR5xGhTgGMPAx1fiYkdKA2xQChpLFbYfVWJ2cFvokncCpu6pyhQbEyRBIghiFf4xpTs4+9TNsLEPmt5K3QSsYwFf1U/nkMMmeyN1B7J2FFYycypngRDTlKl1cG83bMzRDBlo3zPhABsov8xmgQQPKeTp/wAwfGP4J4kQAQYEFNnMcQtbQQBhtwJ62P1o5sISpSZ1InLkV4IPOnyU1bi0IlAAu86mHI8i3wX90K3wwHdTzCnZaoxBemA8lN+r42Te91G/z4rxx4EMo1DCR6C3p4KPBdtaoKRvGf5pk0MGMju9Py4eXQ9GayZWEI0ggsUdzCh75+vuf5ltTxcLUNWQeVWXZ6ZkKA2lUIZkAav+3JqpCVmDx/mBauUDFApdCgsW9QiIggcEU9Ils0CrJImdIPlNMgyPbtagQAILj/LsTgchLLRRJiMe05ePUOEzEDghN+Mw7A4I0LFO2sEP25C24R7ICEkAC0oeLsnQ/wAZCFA4iwoDZDt3t88kcsEg4I9cDVCIYXdDpJGmoOhQ5YPaggCICDIg+sVnAgZaKJ/riKh4G9Czmwk2h/xl0ZQ5DuiGYBifbDx7BgimAVaDsWBtRuQxCQ6WJ8I0GtrvJAEQEGRHq0RgOdkHtBGYjJDHuAndW5MfIf4uCYIpnOzkGzwEIgsJ2obR7LapiRDAKdAsIexRe2jBw6FNJ1pEHRBxKXm6J+jWQQTtAlCKoBbE6A7mEKMNcX/D/FzIBcNzQmbp3BMq/tshlllgnva1W6oyLhSPomo7EjKcpELGMm80ZmuMIMCyHABcyhqEOkjVlN9CrK5kgP380kARKOMYuAiMsXVVwwoixF37I2xagFZ9RBGPC3MVJT4vQxHu3ZUCU5kG1J3RT3GB6GUpnsCAuHEV92AmhBFW6t16s0y0Hl1Vnx7kCEY8k5k9X9slDRtQ5mi25blGTWN6s5yCmBuRMLTaXFl4TcXZltCOSZyLY30ghArEtCe6tqBdiFS8HaKPhgMAEoEEJ5maGd+5dsO9kJp8wht0ciB+IUiWAtwBNQHxHzsR6cESTkphOx2qIwzOVxKXRGGSeDlzw1YJCHZ3mODQDsrjRljWFwCBxyMRvknJnB49yIn0TkR+75IYPyBHBEQciUPYobKFLMRZ9HmlmVQiCCFmgdzCegYfCvF3xGmJoZXxfdsxRDHnWRfcgDQ4EfCK4gat8Iwc/QXBGSsDP5pvW4iFzQLXMuoXoiKICIlQQbvmSgAcEVHqUAAAAAWegBgAihCDF+WD8kE+4bUcxFAYElJCQKWwoGSHZXR8a1N1Ypeh44+QFCoZhMH+R9GLK8MzqETnGPJDuxQ2jY19z4gRmMf0vvT2wAZaPBvQs5sLM6H4NgHax1RsERAk9p4uxc5cFOrpjUgOCSj+03ygWaTO6otsNBq5hxCHbOgLmMU8CXIviHf6R0vyNpVBVAYh/hRax0O/kfiPEsNCGRqEZiMkMe4Cc5bAxHkfAPCDbV883Tqg5uNoxhxl5H99cjY0pFBRBRPZzTEC9rsZeEHHL90h3TFQO8hD4ahBS6aztUMIsVDWjknkbniHZClmNEBWiamaYDicLDmi1IDM5KMUaG8wGv0s4YYFfYbP6BMMPsHeQgk5SJ8Iet3IkhhB9xMLtgpGYpwLQienwG62LPbeuR3IWkSTcEsgAx5PCEq3nwZ0RImYwKigGsD2eE6sot8aOMeo16CzEMZMrDG0++KCDegHd4VXXMicTbwx24nhVH1VzmFMUSm7ABDQEYsm676cg6ESe8IkEHP+AUGHo+hHt8AWzOXBBA4NPE31KHDZ1n5HT4TAYRtEUYDcsC6ixDNzqTYC48wKDlKgAEKDO4u9a9MiADEA4qazEFyXOgs5SoBAACAWU9hP7o0LtQYivIKdC4kPUooM1UUYhg0QXC1TSQ+pgWWUvMYGxPrTHy+Uw0JEcvCGi+fkQEACCCDT3CeOSjFuQWkaVDdqDmmjZu+XxN9oTy8GjVEi6p3w8J+LxWiyTR5i9C8EHA3gQFIeHmX9EiaZ8fMgcHvDwIscoXQqG1Hkmhwc1D3PhH5iYRcTJbO59YyRMsIA80VItQWexT9+Jgh1KEN22FNoDqn5+zKAKAczQIzMZoYdgExy3AifA+LvtC3GvEgERCz9kjjkHMNEUeHDzqO8Gn7KwHPyqUHwdybuSYUhx3e5bO59didlIoSCr+2afjXEboUGAeKoHQwXav6MpAo2oFGpQJMPH0G0Tj+t9ycdIeYN5NyFmAmSZVPwzQBqTI+QAadks9y7snLbJ8WF5Lca+9u9yF/YFhoqGX8EjIqRfm1oI4W50fXE1KgcJ3Y39qpbYdfEsnxBtsygyXr09IA3mHygLw4AfAfsDi9E6B7hM0cIGVN/ZPgA0HtToNV70bjX3t3u9DsUIABiwbdFYIaGdkbg1wJarKKPFQsEUNmkmw+ofqkzZNZFRyMAOSTJDDckE7goNVbyKSfEIcJmAGAHvOgAbTICFFxQ/YeU7AtuuSJJEkuT6GZlNRuqybjs6bsDL4InlQAIAESy3Gvvbvcg2xqcbK35fddafDqgZJIu9rpzFoDekgikGoKNBuqtzR4AVaV3QptBxY6pIAiAgyIP02wxQwBmSJAkTC1ePhQv2gZX+Hun4wBEknl/k+vwixIPvGat4sZerNmaYDtkeCb3SvbDKeXUQ9G+0Lca+9u9y2dz0XIMeUZNSLSII8Eh0cZhOJAhtdE0ejKYGPpBCOvuXJN75RccxNCpWkV/pNhigIBwNaLNShgM3MHmfcsUKQ7Bg528k4A5CEHLjT1yAgxKl7LU+E2kAssw+xvtC3Gvvbvctnc9i4UDieKuv7qCPXDpP0vPBaxxAnyAfDvF30bk4iCYVU7khSZYU9xnwEHisIIgdGgWeK1MjJ9qduDoFobMRQ0sTGy+UDiOQGHtb7Qtxr7273LZ3PbGgC2LHnVAygPkYizhbEkJgq1L+B32M7VFFJMIg2rR9cQNtCxe8ESk8zoE8G+bfGmE8EZ41AbAKm+9EA0ZG3Bdfse5UEACByeiWTca+9u9yF0S02cuIe4QCCCHQNswH8BUxFaRJYiAJq1jqywkeyBHmi5RQIAEFx9Y+QDYSpeRAkUJDTgN0am9SQmGbUh01T1OQQ0IcYJgBZ7hmIRhYXRfoilQchyUZwFk945YQBuY/nCUYbGN6PCAKFYWj3BiAGF1sRpggxJaWBaU0JCBcPbCiK3xRkFTqsCp6rtNPqjOwJVWBGXd0fCAN0KBdLHg05csDc8EUQAcJVzDJvcO1rYrIZqMswPaSohWDY2gA8hJfraBBWMAEjAq+HuFF3GQEUgZFwIbqEgsFopHRFAkkL5myIXyB3GeevuDKADEFQogN5FCeHLvlBCwvDM6hD5jzEgqrCTCPP7dPqiGMFup+BqnF5FjyR34iChgwFzwQtBeDSMMm9wrWhHVmM1D6I4ewoOw6dHlVOWBEMd96nJGAgoHZzGaBgVBB8pvj6Pc0FcDUn9BIByQAg3LSD9EFYyxvVPzDZ/iLpjiOSiVpALNoEyLkB2ARRBOmmBfmiC8jDE89PcOmAHJKjBAbzKvS7rvwASCnLDFHKfVPWl2JaCOmCBwR9S+1kYPBAhmA5V5ZMiwJzABQ0ESRBUlIhixI9NE9RygFqR2wE4It9wrVBT4DBejQyIgwJJkYMHg60AQVMngEkfuSQLOCdCSDa6J5K4czSIAkQagrIgVc26qmBxRqziIIBJNgCsN2FpmhzQWDuqDwhZ7csk1MNk7or3lWOVinehGGDdegrhWFg9waoiYXQxOiCEF5cFlvd6AwAABgBwAYDghiFd5GFifpMB/KWTfUGGnAgHLgZGSZEwNFMojKtZSHZA1OLcio0rLzuN6nmZOjguuRqCt9wIAmJMA5ooRNwGWicGBb1JJkxWkyZ+TPvTBhBTwoxBG0/qTuiXZPRANrLGuS7IHAGpd4UYBm21QIkFAJnwqPUdCo+hqDc5BEgW4gS9wkASSwQVhYA/oxUtIa0lDRtEXtBcPQLYmijEFgEPqCMRDxBhwgcEZ6C0oRBtZ0WOqnGkBAKPCKWS9nVBURQfcCo0xRIjqjuqyIAliCFgSjn8ITUHBXB90kSYM4J6oNHcbV0bll3BB50+StIxQZIi3u8IHMRqWF4BBvGw/ZGHutgGi2uOKAR1YN7oQgitX6mQTk4bSeJtUVMXLFKaEJiidwoPSA8coVzwWf/UG9U4GEBAA4ngACCAQZgpxAZXXkRpHMA5O/Xg58vdYeESuRQjnzV6LgYHEIzgU1P3eUDAMO3yD9BybZOnfYxWp8IPdP1AtHhWsZr4IVk8B6RksAn9TyHbhnX1BvVOGV68TvhIbajoiQQwKTEx58AEBAINhRcnGxSPwb0boPZ0ZBObIoiGIW+QUygDeCabieFNj2bAP8i+nQEFsQpBqko8HYHIeU5CKsdU80fmEiSSaDhkokDy2Bmga75eoF0ZyWIjXGGfIogiYWdfUG9U4ZZ6DHButop9DtZ2ojv09N1OEH4N5OOhUdB0i99U+wAonUIgkQQxClu0E3RdOMHZkG6z+SOzCPBZ0v2dMzPAdSmtNEZGgoESEH1yE4oHSiaLYkpFuqYTw+3juKIAxQv5MnAdRaurEtO1R0USZJTLG7St1TEQxSckaBPRagwbFD9RinUBbAFPGH2w8omYaRH6iT8kBAZcDKCUdvzTAOgtGRDaQgVHGcCmdSgZhIftL0HUCCwIzr6g3qnDb3PQABCJc2Y7p8TA4AvEfPsg2whQ0+KPkknbkEeCyqZ8lkyfdlOlvSWaiBASYCDQ8CJORBqEBSHgaYl1SlciJE0+uTltzrNAPFn5ulHo/EwqO1E7ovDMROiFbBmFt9MGUySoF+vFrATIjgBGAN8j52ckEH/ADiAM38/QEAHLUe6CxK/5aZnQ8yGtfhjq6Nc04OaJ7IjbG6FNJeoZoO6CD5mPDTOvqDeqcNtc9AWiITq3dCNGDdcYHL2ScRTIyOMaUGuShBi480Q/OB8FJOV+l/KKbc/8ASku0AI8rMp3ACmOLBZhBMblWnRfw1/ZPlbw8OSLmiUzwSitLo9l1CGdhorTOxRx9PgUkMUQETifYzrVbBXhpnX1BvVOBQr3oBfHIEgggshAINot12plBPuLeXpDkbWLuaed5zYr5qPqFXocqRJUXZ0RnD4JpFsHuh+WRoLbAPdC7jYlD4dhayIllF6OskIjuRWKMAxWL5zTYLmPWgcwBwRwfcGxDKDaKhpDC0lC2892R59rcqrK9eGmdfUG9U9TDZKIRqRLJ3E2zYUVi6iKbgMbyzkgYJKjjpZmgcA0yTrRR+5NxPzs5IFL2AByVCme5gFz4T/CAIAAEgB7LgS6YjMCcjDxh1RCl2R6gnKcPcxD5JhNIsT0j29pzgOIWfKK6LherEgyMhd7eyVWWa8NM6+oN6p6rGxVK4guo++AoXWCDhV39QzRPh4/QE7kNLXRNSKHnkkQdHypMLHUH3j8YkwCPvbi28I6GMnkcDahAxsiL+QXIFs3BJ+uCKALqbgiUk82kTUwHgqPc2O5bG5w0zr6g3qnDfK+htlXCekjKmAdkMjaqImJyFMJ3oGutRE+A+CJGeVbwNimmZCErqCnQkvzgmCgMYgU6nPoWZj92W2alSs6N0Mjj3aDyVmsnoQ4Yjidh9Mfd325bO5w0zr6g3qnDaqj0b7Vxzl+iEogHSwuLe3EDA3OifYn8IH8drQiUmJDThnGxUHmfdJg4p2YLqjcZpwcAFO/IeAIE1uT9RE1GI9lIe9gcDaDhpnX1BvVOGww9G+1cN+ossRwVAOVZ+gWHTXLM9Xw97cEU+aYIwVntqWKJcoCEgiBMgIyCkxDB5rK/fEMjxsGmdfUG9U9Wt9q4bpQtnc4aZwiHZRLkAzfD3F3DRuqy601JZgrOhDAXFI7n4WA937ym4uBpnX1BvVPUHfauG3ULe3FnOGgbDUs5r/G2Nh3rlmdJRb2PCzfave5QOJxpnX1BvVOG009A3gDNwPpoZ+jMcMo3GqPc2vh50tpqicu10DXhMgjMywCKj28HDTfave3e5bpUcNM6+oN6p6ptwq4ZHgIGa0ELErpJnSJ93H4vrtgqTwqc1sMVFvoFvby32r3tvoFP3S4aZ19Qb1Tg4TInMejcKvQsoN95AtwoEDIF8Ptkqt9qUZdzkLGqddbBQrfKFtLy32r3tkoFI2S4aZ19OC7ADklAIwAGiAhyd+AICwIt9G0VcM5ocFERtoBTd0kDYPQt9h8M9rmszrIn38XEAQDIbAW0vLbave3KnHQ01UUhpdWLPFb9Kz0SBM6BELgTYmJqU1WC4vKKVmYuXB0j89Db8doq4E5L9DhgJ8Qt9goMbQRuOgMvht4qWc10Tk3Px0gbjVbC8ttq97OtFuNEIscPAOEOyacmowBaBqogbgMCCohtBtZqY+iJE9g5nREVyDIaBAygjL8AQmyMAwCfANLL55umnyQIa5zsSY4bHVwJxeNHFg7YYcJs8+Gb5VwSiv8AUWQ45hbYXlttXvA5ErFAzPVCsscYQQ6SSwFSVKGA7VQuFuEQpOkxSFHekoFyYaKY+gFjGciLy5YxUK0Zy5128eDk4kNi0JpJAIEwU9BJ5jzemSAReW5fZoARAQYggoXFubgTqpGg4UNrrwyLX+iR7lHw92qQsLzMpm8hYd85uBDJVsLy22r3BUFalPYLv5oCNtmkBUmxCrpNZHC5ONkHDa3ji99kBM6hY4oxAap97gi02h9BFLNhNB36JuAZ3Wg5oAgABAAD0Gch8O0bcE+2RhMXi9CDZ5Q+DcofnXMTkojGkiVhUcDc1bQLcqJsVXB210UhvB8PcKln+pEiEzK5AHiorYXlttXtlmQLAeueycMshZgCi7nMRHaaF0JRcbr2jckLYiZnnKCYAegXgPxDmikuIG0gg6AEYBZa+cAhJYC1GvcnIuFiEUDZ3LL0ggBMBAhBAJJiflF6FIBWEce7UTIKadsDNuqNFvo9qHTQWE5Gsc45QRimGmOy2ypGCIWCQLjg3dPh7/UoT3tTwaG5nBRs7y3l5bXV7LBULxXKTmiS36hQsYaSGJsULSL7cLShIUgWpQXIchZmkN6FL8WZ3+qWCUUQPbqooMDByPzkaGYIN7QTBaJZAdYLAeoBgAgzBUAK8h25IAJhQiOItZ2DwgcKgdXonNAysIcAEAAvgcwTzUUJMHI9kG9etuofh7LUo3Qu/Df6OEDdKltry2ur13UpOWAXXFHxGaJeEkMQmo6a9HjRGYTsKA1tCnTGyYYARF3UCOF3QyYOpvPrc/vReFthndvnUwNJTnRYuQhHTghx7B0YXCFzVRhSoIcxYq/OdA4hESFMoYKR6oP3TWiTDBzDzA6p4C3LEGrLfKpCV8mzz+HvVUeDPvw3GhHDuozmutteW11egqAAEySgZDb0ZK9mw1UWnfEjhDwjTk2OFnNAi34F80P75ueaqf1LSJDEqrkwoAQAAIAD2GrZkC8qlRIc3zmvSZjaacBkEuCbSWTezYo0aUZAtHCpmQE2ZFYlAERGYCBJAgsQiCsKSNsOaubiKZ2Z/EQkWoRh0TICqRlugx94hFVoyeQQdjqkoYM8xFGeWkeG+UKSx5uE1Ef7IeiSAAhFW+4oRrCFSFAWB2/u6eCL1HtS2QMTYo2YEz8g2BOkgH8mxOwI9vRJNs1rWDmjTjwRzm0QcOkFh7UQhqcUT2U81lDhkABBBBtHzAdxnJTlQYPSeeDIDl6DkUx7LpqHqGVqAACAZCOCZbmPC+ajaMdpPwU/kEa/2RYrIQeoxTmLQGRMMgPwBQAAdUifdAorcAClptEE9CgRMTgjUw6ojmNBzibkKdLeks8f7sgoUBjkPK5Ozzuuf4JGWH4DqidoP+YmWgYuHBuFCOFsZDytUsfhmINQnp1oDwQxj8QLo1mfRG+WgDqhgCNU5kEZveD+SgruZkJEgGuJ+gd2TNULc6ofGBIB7Z6w4EG5CPcLcWngdWSMW12U+Yc0ZSneyiAIJAsHCMZYeKBETZGGU+wiAL1ey+qg6gEcZ5A8CimEAIqBHVk8rhEHV2Tqs2ecHvh4TgXAtNE0/nUaVqMSCJc2eybbEorb9YqJCDFOSaDtUi6aDNp3wQAAAACwcH735tQwU4EFyULwIgDZYn3ScBGbdUMsPHAzcEIxwFQuZAJ72JV08tN43RAEgAHJTTAUWZphImgvTUeWroFgYNe6B+PEo/3JF6C3EFYAidEMHJCuLC0M09UDHypm4D+UflPRbrpt5TQu3jSpQ9QRcNNaVP6Z8kzIaQEYbMNBZUkEVCanbJrNrUARAQZEH1hcQCAHN+yjFsZwhpbGJkdMQIxvJA8+i7OAOp4NfGnPCWAsyK81KRa9wpMLwR0RVrhBuIDJYo5SwCAzBvZYt1dlet9yvm25HsvxIznLKNZBWduIly5moGS34GRgyOBIkbDyKKiIYlYU+pQRJZyZBxG0BqdT4ipyursEfAP2VgZtAn9vIiHkUPDJ3M6C6p2Gmw0ZIE/jJrEOYGJ0zVjT3bvKEV2lgW2kcoAOCPkxaHJGyxkANl5qeWvAlpk0HyNFIwRo8k9lJXKMdAQdvJHgVqeWKxRmQHgHpr9YR8AjR5YGTcj05tmVjXcIeGFFjCI6uoJxB0h/aAAYAQneI1Sky2JIzEQbj3Uiwxq+Ha5E8sEHjj8+D8B4QEypMMZ51Licx1UH4lMWd1GzsExH4PBhgAYFTPNzzU4bWPb4WEJj/dEDkrZcE5RP1WgR1hjjhgCLGXYmpTA26i2yG2AGIKIck2MJjJk45zvwsy+TeGAYCA0Q2JiU6t24SkCBaawoMgBTCEMYDactcaqdXYCdjMEpcK7mn/5mTgqY01mFqqiZ0RiLOApqzHuX3Ig8nNomJnM+3TrRWIIKJwK6BfoiPyGACZ8cBSJOx8dtBBGmhU+oMUeOXBr1pjcHNHKLC3GgfgQlG+PMyCc3HbTxNqeMtDZiKgjrh0R3REQAIklXLi/QwqqN8OLZiDRvIP8AExTjyh3+SRktL4v6NbyA4qakeCBrCQQOyBc3/DgbGAMIP6UORMqIxCChdJkUbgipG7tR8iyCC3zRDdbwAEiDB+Uw5UAJkp+FgMDsa6fHDI3WQjDDEFiFFhyEV4gcwp9XPmhaseeITimDzRse4QhuZGChLOHq8IOTEtw+JtQYTrF0bmXfHx1QWekBHgwUSTJFIgAwt4KO6Mbk8oHEZg48+yJQDNfJDFbGOqBXueRPoJABCMIY779gkweWiIQJkAoYlNECABBccBJDJvLeaEAaZGAgOR2QDaAHM/nDGKog/UodLOEYkVASBgXLvlQ6gyzd08peBFCjrwNIGsqxA9uqeJDnInlp7JOIpkZByICx1ST0fN5JPbFkoYCxG5miUOooi5rYQ6oCo+HAvzZwBFASAwAxv+Cb+8gIeRU+yiTMqm/0CDGLxGJ/E5+8D+fJIcRD84gdB1Qg+m2ie3pLHRhu4Fqhfg1GAU9pmD+ZYnhAB4MOEGoNT3TVQQQz5DEhYTB80SQSSU5kij0ZTAxTcAQt8gqGiakT7prBlxRk6Y3ug36fHb8QMeP9IJ42C8/gngMYAImJAI3ReQzCx19JUEALSU4R1D7U4A5U2905Ag45zXPokmJf0DqmfYhWJqgFvokgCAABYOBIAJJZMDAIbEeSJTDJ5XALEAJ24IfyF6HbOHpLaBotCA0UXiL5BAaH5Ls8IzQ3RR3S4RUWhN7AJ6kaQ5taEhwNqvhYhdLaB7FHGIAEQ0g7umv5QHlZBa8QGRXLweT6RxkOhTwRlBen2AotyRBIghimxlvW6LdsYMjSBsSZa/DopKcfcmTk0fg8z4kMhsh34NGhyFDgn0MmLquVCk9vmBMyK8VD3hQX6T8JVLqV3ckLNbgE1BE5r3B8JhO4miAIAAFg4kgCSWCxBNhzQieQzmqr911BUOQZOOmO/qA2kksFrdVYO56VPRBOaKDZ8mYRDphBlXkTVaIWtnPXH1wewsII7vTiW6Bh5W8kdjICBBCMchAZkOyaNDkKINfZPSF6QlRsEVTjKSN6F2zKQfcQOiAluwaU4c9xwaoBWCma2pqjFPBUhbSwoGcwZ3VoGBeFboJfwHhfzK/hl/OL+bRsd3BfoqsExMonOid1GqexibeED8MCMEtnIBAAEmgUpOoJlOBCqATqx4qLGbiATO6VDvQ8ECwPTQDFsnrfAW6IwQ8fzU7TWsgMSmcSsQYm1SgQCYeprKnJQmwYdMCIRgJgNlfP5dprEIjWWQUJvCaZg2TCa64+sxrFEuCmjt5oZADhDET3RSZFzNP8lASKaAqu7p/EDAZTdUkDmKRH9hyi1Ip0Yc+hZmb3WYMTsi9eO6Bmsf2gHe4s7IG2wU3/AMK80ImbAK/m1cKAloYl4QOYjUsAwBVimDu6K+J6Sy0jsihZAB5n8PAgQwAvzEEwyY6kPYe10Np6sUIGYY5J8oKMepRaTZuimwg108pg5RlB4skyHrDdGclgTxid5pFthc7mxAAAAGHzIcxBpz4DAugrLyQIAEEEG302+2wf1lHQE8ptufButmFwPFHyKQQREE/1Cd6GaNrwwuqfKqlCbBTUbqE1A1UWplAaADWYJvGq98VkUGZKgYTgFbQroHdUPc9fQ+P4sA6ebgd8sngbVGDJ8BNtsiXJJIiAuptzmhQc1H3PhNxDf6B9kEe1G3BT/SfO+8jsG48pswqosMAIK4wOR+a6iY8hn2TuY6STB1PMSslGyDVGO6xCVsAtxD0N4X6cNk80x2JFo/dEaaAgCZ2AJ3tZ2BYAoAYYuxzwAYAINhTptTkiS9M1AJ3bK+dlA79OFeaImQUQdD70wgRbBOSkDC/8V1RwnQrNStSnzUCBD34T+8xHkch7pqnegfvB5fyR7I8xE6fOYvgsqQ7undsNhG6IAkAA5U+oNA6lNJH0Ee+ai52hOhHNBIziOvtiYFmWWKxYJpk3BFRjPA0Lr0QLHFkoJ2Ki8+ch/mMIYEPmWQJSMBj/AAUBy0UARmmD+6k9EJIUACwBHiLNyQOY5EcFQFBc4/joGcOHNNdsoJoE4bwj0r8VNGo3WwGvrmEdJIGYNPULUnNXQpnGxEJ4Z7jGoWQlaCiXVQKRQInIg1Cye0pXzCKlpcQD2U4DZWL+PV4peovUGyWNJVQOHjU35EFNVcgtNUyOVgB3BMFBc0QwGILFEKwwAEk1civJNZgrT5JIG2EPuqEqBMTgFTUy5QSlrA5KP2ogI41eMBGyAqNUsiHb5kJmQch5dPDS5Afp4szcs8i1FzxewimnDbAolyQkQCZ4AlamNMgEpE2ogTBph14BEgACAMPe1dxTomqJK9hAqRYJQyBwvwiaSxPgj+In82nEDj+1/DeV/Mq0Gw/CAMUhMBiJb7F5kGkdgxPhYLL1fxxh2wBCXmcci965JwTE4C1DWdJmPIIln+I5RcM3SPAeUyadrHEPov1zo909m8Pf5hDfkCqyZkk+g5GIGIITurZgc+VnJBD4TATnoHNBxuMEuyiSTcPPgDBoDL5rNezoXlM1pej+eLDaBdQFeYdCB++2SACSWTvtdOSf6xDVRMZsSOKakNY7ObIKOfE8qeocX205RH8s/j0DhDVsqHsWuKFSIIhUxgJJzIVkzyogrDdP6h4cDcdBj8tmtD0bym6x3QPPGGk1mQoRLrP89gBiAATJKfd6soJ8ALDOeifwbWS3QIKqHLLFVFlqEtUHDLZT49hg1S5J6kA5fLvm6yCc6QUs9nEL4g5p6sQ/vIuSN1QmicRTAyOBlUM6FBAMSHum0OMcZKBF38L479AHq3hG7rAsLD2QqcLRxwkGYMeivjz0I9BACSAFpKf4gWr8k5AtYSAp+AGrjNG3uB9OJl6jbQwnIHlNlRTh0HdB7iQWA9onug5IWqAGXywnXB1BX8gye7clQJT0eQDoUaJoSOp7BQbkmEEETBCagFFgm6IDtC5lYE7UCpkeLoVJ3hOpNcfpH4ODWZvHH+QNIbuAzVn3Gx5I1BAAae13ZH+eM8kA6teKfw+kLNNGnK1Kl3suwUZxmgmoIjFe9PhGgDXNEkPhAkA93ALcqGJeHyx8Ewj9Uwr3P4LAZQKW9OpxlJOnLTQycmijiTm4xjQnNvE3uBuglcLfYYqnNPAU4xJ2KGnOR3Qs5g3smWQ/C/hPC/m1/YC/uJ/PIhkTEPCi6qLB8SKPHWgXdDcgIbjso4oOCQlUgpAKB+SciYoDeyGRHnOPRGbXZwSnIjUCyip8FPgoCAU7SvlTYTQG+C8uzboW+UH2d3sr+SQHB2Lagr1GLlJLsrMOZ3QE/i3urTMWdkR2uBeEdt4V4oBplfx6u7lQPTj+ECWGKlhOASxTB3dCZQhQeT8T5WR6FN3S/wA/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/wA/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/wA/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S+WYEWbfVG42v/g8r0CZupD/P3eyPQpyugP8AP3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8AP3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8AP3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8AP3eyPQpu6Xy3T6vVWM/1/wAHvbgnRLjoP8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL/P3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8AP3eyPQpu6X+fu9kehTd0v8/d7I9Cm7pf5+72R6FN3S/z93sj0Kbul/n7vZHoU3dL5b4Dp5pFOZJnP/BhIFmQGRWR/AfLhAiJgxEGRgLgoLYaE2f4ElzHmuEUXJzjXlCjLYAgdSflu9YsIVAnwART+1V/8C8kAgdyJ7DnwOLAaoJdj8ufuz5wQR2KIXhGMkvh3tvyQEQEogg/fyCenpAt5oAkAA5V/GY/Mh5CZs58+FkhjJ5HLTD78B4OjB5fPTHhMJlss2+aQt4ecdNOBlRrCwqOGE/Jdp97YAb9zciTTnJbwlOjbrA3X5z3HEAYgT2qxE3HwIQ+bmlfc0+7PxIbCvuao44+JKdvxClybXk8kVnzwarQBMrCELK0ASCwhHQFnJhdu14zB1Dgn9SQlxqaYIEACCCDb9uREAAiSU64SzOHdpiidQ4IOFJITi5vDGTpVxNgWkoB0BEkzqfoIMI9uV2CLnJ2Qg3BGLuY7L7wGTHAKIADfksDYgqrIB5V+1Es9ennREFOkhzNqcKAUWIUA8IwrOyOweGTLuU0ZEY1O4XfRNssAI/m5EFOEioKbSlsulNSZzkf1FRHRAxCcCKR7ObqeIuOhl9hYnDmyHORPd/nN4MgaX4DlBYSL3IfwmLBwbba2UEX8ybym2WgEfzd9IUsLDZgieBY647oVqcU8RamefYCA5z0KL6ByQ5wMjkroWtJqDh/EKFDm7u8plB5QBsg/VgC5G2flLmixwRezyoFTrQCuL6MlNCAFmUArAHBQ8od1+KWFEZBoSOnTFWfIBbj9O0oFi31AmJcY58/KqQxnLEIMbjZ59pjNG2ANXKYTsAC0c9JonFcwMU0sCUboMEMAGC3+LJMgwZksOkckED4mTh0MVZ9CSAJJAFpQro3vQOnEWKLAnfJPQskSNaGSf2029CSDCbVFMFXTj0CeKqOWExTV4YDpBLmXIwYBD7lpA/fJMzasIDAfVEQABEQQmBktG7kigkBFhn4g0GyZFNBKIG6gg1zoxcwjnEWXMF04ELQX905uhUO1PYtAZF+tCBAAlMwKaRbZgS1RCH3XYEc6vxEowwW4iFuuGKFOIqT/DAOEqTLPKQcYk7hgjkF+LuQgSWmw+IUNIDmRYkM0HYFcGlOp1SpdnIHUTF186bSJou7IAJ8C15JohdrNY/E5lqwY9UVnBEjkpjiH8QmnRhWOzm6AAAAAWD654JJ2GYE6ITU+zwn/DtuSHzgSJICAQVhqmgmFa0Yun3QuDJ05mnY46Ap8Jq8gE7cxdDrI7u7J+dbklmRQ455CFIOYqUm6kBV4+NAc8d4kBWuKCkXN5QBxp8+FRLo5vKJrHBC5Cw8SJqcPGpzzzKYchRDrieOd9FMTHD3LK4OzopsBLqZRJivAaK/omHvQlGw1RlmygV9m0Mnwb4YIl+SSImLoLc0AMcbnufCDDDV+o/aPL4bjqEU+klYDCO+aeyHoS7fNOrUCZYdQiCRBDFGurwUGBBQH6Uii4HuVoxf+ag+KCe6dRxvvCcxiqUGm2biiB1KKKEMAHhWIY+BWJ4gt98oiaMUYPAyDcQYKdQgCacEbv5VqeAK1DDwIKeIDwhmggmu9bynMIqpHhZG+8IzzBgGqBI5v/NZjAPcnJxaATPAdSAgEqAKVwUG5qJA6OPsjgKhNznSOamE4jr92PYNQJU2q8dKfCXo4BCvgTfdaA7qFNBK94RctWtRoAnAiTkQahDJAakBwRL+YZ4C3gX8DwW/uy392X8DwW8HAU/5BhTA4oOaA0RJySTU8NWETW+vQwRhXvizxDOgUIQrn+6ihS9jJdVzyoEwCjX+GsTryNKOOeaoM/ymI2fli7qy/fVSjexUgzkB+yKzmlDg+coj9lMM5TjexVt++qFm55u6knOcijhmqGHk6Pm//9oACAEBAAAAEP8A/wD/AP8A/wD/AN4AGf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/vf/AA/9H/8A/wD/AP8A/wD/APn15f8A487/AP8A/wD/AP8A/wArp/8A/wD9WZ//AP8A/wD/APz0/wD/AP8A/wDiH/8A/wD/AP8A/r//AP8A/wD/AP8Am/8A/wD/AP8A4r//AP8A/wD/AP8AHf8A/wD/AP8Az/8A/wD/AP8A/wD/APz/AP8A/wD/ANT/AP8A/wD/AP8A/wDt/wD/AP8A/wDJ/wD/AP8A/wD/AP8A8X//AP8A/wDt/wD/AP8A/wD/AP8A8z//AP8A/wCv/wD/AP8A/wD/AP8A+j//AP8A/wCq/wD/AP8A/wD/AP8A+7//AP8A/wCv/wD/AP8A/wD/AP8A9z//AP8A/wC3n/8A/wD/AP8A/wBXv/8A/wD/ALlr/wD/AP8A/wD/ABe//wD/AP8Av7Q//wD/AP8Aso+//wD/AP8Av8W5/wD/APD3H7//AP8A/wC/xrcHV2IUP7//AP8A/wC//HVP90Cj/wC//wD/AP8Av/8AjtcWR/8A/wC//wD/AP8Av/8A/sHOn/8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDf/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8Ar/8A/wD+P/8A/wD/AP8A/wD/AP8Ah/8A/wD+v/8A/wD/AP8A/wD/AP8Au/8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AL3/AP8A+L//AP8A/wD/AP8A/wD/AH3/AP8A/a//AP8A/wD/AP8A/wD/APv/AP8A+f8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC9/wD/APn/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AP/8A/wD76f8A/wD/AP8A/wD/APH4/wD/AP8A9H//AP8A/wD/AP8A7f3/AP8A+/x//wD/AP8A/wD/AEHz/wD/APzxE/8A/wD/AP8A/wBr+f8A/wD+vRV//wD/AP8Anwf7/wD/AP5+8Gr/AP8AkqOv/wD/AP8A/wCf7nGW4kTdP2f/AP8A/wC3+bipQ1/b/wAX/wD/AP8AZ/8A1jTp+JX0T/8A/wD/AKj/AP8AYUQfscX/AP8A/wD/AN9v8P8A/wD/APj3f/8A/wD/AOfO/T//AP8A/wDdP/8A/wD/APz9xd//APee/f8A/wD/AP8A/X+DgCLM7uT/AP8A/wD/APu//fTKi/zz/wD/AP8A/wD/AFH/AL//AP8A+7X/AP8A/wD/APlePd//AP8A+6X/AP8A/wD/AP3tlR//AP1vR/8A/wD/AP8A/ekZ6/e3jn//AP8A/wDIuSvea4X6Bff/AP8A/wA/3EelUKZBtjf/AP8A+v8A3/E/7I60xH3/AP8A/wD/AN5/Pt3o1853/wD/AO//AN//AK/P457Vff8A/wCf/wDbf97PAfI8df8A/wA//wDff+uPj/8A5Pf/AP8A/wD/AN9/+49//wCc/wD/APz/AP8A2/8A/Iv/AP8An3X/APv/AP8A3/8A+sn/AP8AjH//APP/APzZ/wD7vf8A/wCWf/8A9/8A4/p/+93/AP8ArH3/AOf+f/x/+73/AP8Ap3X/AP8A/v8A/wB/+r3/AP8AjfX/AP8A+/8A+H/7z/8A/wC1ff8A3/8A/wD+/wD67/8A/wC2f/8An/8A/wD7/wD66/8A/wC13/8Av/8A/wD+/wD6y/8A/wCPE/8A/v8A/wD9L/qP/wD/ALoP/wA+/wD/AP8ARnvL/wD/ALK3/wB9/wD/AP8Am/q9/wD/ALg//wBz/wD/AP8A5/t7+nG5f/8Ad/8A/wD/AM362fqwX3//AHf/AP8A/wD6f3gX+uX/AP8Ab/8A/wD/APzEI/8A/r//AP8A3/8A/wD/AP8Anqj/ALlf/wD/AF//AP8A/wD/APP6JQ3/AP8A/wCf/wD/AP8A/wDzw3t9/wD/AP8AL/8A/wD/AP8A8/8A/wD9/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP3/AP8A/wB//wD/AF//AP8A/wD/APZ//wDyf/8A/wA//wD/AP8A/wD/AP8A/wCF/wD/AP8Au/8A/wD/AP8A/paTR/8A/wD/APn/AP8A/wD/AP8A+M9//wD/AP8Avf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD9f/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Avz//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AM9P/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDP3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9/n7/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/j4/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9/y6/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A8/8A/f8A/wD/AP8Ag/8A/wD/AP8A/f8A9Zf/AP8A5/h//wD/AP8A+f8A/wDH/wD/AP8AHY//AP8A/wD8/wD/AP8A/wD/ABv5z/8A/wD/AP4//wD/AP8A/wB3/wB3/wD/AP8A/wBf/wD8f/8Afm9v/wD/AP8A/wDX/wD8f/8AOnnn/wD/AP8A/wD5/wD8/wD/AP8AeK//AP8A/wD/APz/APH/AP8Ax47f/wD/AP8A/wD/AK/r/wD/AN/P3/8A/wD/AP8A/wAT3/8A/wA//wDD/wD/AP8A/wD/AOvP/wDu/wD/APr/AP8A/wD/AP8A+/8A/wB+v/8A/f8A/wD/AP8A/wD+P/8A/wDf/wDf3v8A/wD/AP8A+P8A61/f/wDfz7//AP8A/wD7/wD1f9//AN/97/8A/wD/AP8A/wCv/wDf/wD/APx3/wD/AP8A/wD/AOf/AP8A/wC3/wC3/wD/AP8A/wD+d/8Al/8An/8Ae/8A/wD/AP8A/n//AM13N/8Ak/8A/wD/AP8A/U//AO8/H/8A3f8A/wD/AP8A/wA//wDHRT/8Pf8A/wD/AP8A/XL/API8f/8Aff8A/wD/AP8A/Xdf/wD/AP8A0/8A/wD/AP8A/wD9c7X/AP8A/Vfr/wD/AP8A/wD999Ou++INC/8A/wD/AP8A/XP8J+dm3Bv/AP8A/wD/AP37/Q56/wB/4/8A/wD/AP8A/fr4QM/+P+P/AP8A/wD/AP305/8A5/8A/wDz/wD/AP8A/wD9eUf/APf9/wDr/wD/AP8A/wD9dA//APJp/wDr/wD/AP8A/wD99r//APlb/wD7/wD/AP8A/wD99l//AP8Ao/8A8/8A/wD/AP8A/XR//wD94/8A8/8A/wD/AP8A/fYv/wD+h/8A4/8A/wD/AP8A/X3v/wD+J/8A6/8A/wD/AP8A/XY//wD9p/8A6/8A/wD/AP8A/fcP/wD+L/8A6/8A/wD/AP8A+bUv/wD8/wD/APr/AP8A/wD/APW1X/8A/Hv/APt//wD/AP8A8n5v/wD8G/8A63//AP8A/wDuT3//AP5L/wCj/wD/AP8A/wDXHA//AP2j/wB/3/8A/wD/AN/xn/8A/qP+79//AP8A/wDv6t//AP6L+P8A7/8A/wD/AO/8V/8A/wC7g/8Az/8A/wD/AP8A82H/APTUZn/f/wD/AP8Ab/8A1W2v+9//ANf/AP8A/wAn/X3/APddj/8AM/8A/wD/AF37f91/XP8A/pX/AP8A/wD9+/8A6NS//wD7/f8A/wD/AHehf/8A/wCj/wD6Hf8A/wD+5oz/AP8A/wD3/wCZ2/8A/wD+/u7/AP8A/wCf/F65/wD/AP585H//AP8Ak9+19f8A/wD/ADzeqP8A/wDxRcf/AP8A/wD/AP8Ax/vfHjMfa+f/AP8A/wBf535Q1zf+/wDT/wD/AP8Av+UH/wD/AJu2f7f/AP8A/wCTj8hf/wCQ6/8AI/8A/wD/AITn+0A4fD/9R/8A/wD/ALuf/wD2Vnv/APh3/wD/AP8A3j//AP8A/wC9/wC58/8A/wD/AP8A+f8A/wD/APn/AC/3/wD/AP8Af+E//wD/AL/3f/f/AP8A/wA//wB4/wD/AOZf/wD/AP8A/wD/AP8A/wDznOj2v/8A8/8A/wD/AL//AP8Ax6//AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AH//AP8A/wD/AP8A/wD/APP/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wDz/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wA//wD/AP8A/wD/AP8A/wD7/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APP/AP8A/wB//wD/AP8A/wD/AP8A/wDj/wD/AP8Af/8A/wD/AP8A/wD/AP8A+/8A/wD/AM//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC3/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AM//AP8A/wD/AP8A/wD/AKf/AP8A/wD9/wD/AP8A/wD/AP8A/wDv/wD/AP8A9v8A/wD/AP8A/wD/AP6f/wD/AP8A9R//AP8A/wD/AP8Ayz//AP8A/wD7w/8A/wD/AP8A/wAU/wD/AP8A/wD/AJxf/wD/AP8A8vn/AP8A/wD/AP8ANJT/AP8A/s6X/wD/AP8A/wD/AO7hwoUd3j//AP8A/wD/AP8A/Xr0MI3S/wD/AP8A/wD/AP8A/wDm9Qayz/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC4EDf/AP8A/wD/xAArEAABAgMHAwQDAQAAAAAAAAABABEhMUFRYXGBkaHwELHBIDBAUGDR8eH/2gAIAQEAAT8Q+sdtru6p9glt2SpGG1Dq4MFYnFpLEASmoh38UPI4KkKlc5EAXfmjst/AoQfnOqM1wVqJ56pTUXEgOSQSXBWovxnetuUIwBoLXuRWM4UUBDXxMCN2hOW3iuBy2hGW+PJI0as96MsQ4GhOgCeID+AhCOigHkTYGrUDVRmJw7A7ogxlQ93t04u6x6BZG6G0H26c84iBJJI7RcaI5pK98oHtghEFiJFAeOMzshW887gNyEk+o7DuUBM1Sz3lsmBRRbsdvuJzbANQoIC2IZA0dWAlM8I2KZUwOx0KNEJkiG9F7BSWgUQeqgNWoc+ApVj6PJJjJPKFB4Bq5HYRsYrXtAuHyxLbQXhbCD8IE2VHqBNjCbjC8JmY4k2PnwLjp1IE4M5tBWDo8OnJRrChgcm+1AZJYTP7NX+XB7+gCQJiHUKbH+7AWxNl/RqBwhcraPbzdlck3Bt9iwQIklQ0kwB8baCUdPb+BGmZE5Grz3VfFBGrQOyKZZPuZgA+xE0JqVJ1rgyjRCQI6VKdhITYQrTRgTijhAAndRY4qC70wLaENB8qZEJwE5Hybjq1GrhBoA+65LogM7J4IT5BO2aNp7BAQmSzQGgOzFNww7ST3kMQMAVEC9SLTLGIClGa4zAinYC2NPzAo5BGqmCDIB0N3YEXEfWBem4gAvJTSMhEHh/iLCi8EDhthPEuUXKFIOkMppoUCR0li4VZz06xe2lypjYAJfcr+aWCLnVlerAjIOgTgo6yi1+kk6MASGEwyTjFoGgcwJcXKhKmvuSMkWKGLfUFckbC5a/4q4cH9E9mIImLZQzZV8XdmzhnNOJmEZ2+LcQe7uKzA+puWgQ9jCeE0YCl2ltWJc3p8NGCgbsmZCl9koC3DjA5cuz+zKrNCwBGye0LGlDKaBTRaGJxZI/86AHcHP6q6Vrbg8kaG4xMgoOWAA2ok9hYoUfFo2eJawo47IAuCbCJeo3kwEDrYpXqKMmNqCBxnYU64mAdhjJ5MDeyJ+mHGcsAACpTi0IYewv2DRhM3H3oaAF5Q7PyRq4tBbBcEOe3QLq7cZ7GRoXqi8hgBaSgUlYomwme0XFN0JBFsAEB9c23M4Ai8KnpQP2ssLkTzhnAtkEKEmseB33hR5IRg+bGqCEbWG15I5ObmICK1O4qAoDOmf6gWTFHkhvlPAJqD9GSyw1rNMS+0VnYzYSDQjgLq0cTBgVIM0URu8laqbtBmaMKki0DiYVo7vfNUS0kT4p9kE0+I7ShFqgkMKJkmNjI3GCtqF5x5kVxUymqYEOAlCRBU77gIpsK2GRukgp7zCSNKypAnS8Fkw7ABkQfon4vkyMrAezFMRB4BKQHgFMRW8bm0kxJqU9MSKH21IYA2rF4CxS9IDOQKGkE2cO5tNftCBePACaEJrAScHIafAIjaA2pUEH8CH4jlBJgryuSIWNxHAjVxMA0dCCzJ9CSHDABGgEFeoQHJiAuAlUwbW4nobZNKi25AmAo1aBwm+2Eq8KwDeGI1Ea1eYAwZhwgXDhCIJcqeZNcjL7KEu2BkVtWHA4+gtRhQ4JBU1a1Jns1gA6PWH6pBunIgZgHbj7a4ZEABoEIAOTIJr6ZFSB0wagwAIW5M0LR9AKN76DoZgOO4hBkXHQgwngVLezUhJhg6g4DCL/H2xLnEDmzPAKOANqzWWfQQigODk6KC7joTqdzh9A2HQG5Tyxz3JP8dGXmFsWtB3AI4aswxZiCDoQcCn7hFd3BHSv2kaMBAJZYBWQYkKUNeJCxWCQCDoN2K3Km+FH6b4pEC4Rv6HSdzh9A2HR0P3kYgAG8MQVYtQgRkXswg7KxJGgAEIyAUNZG6wR0IaBBB0IOBRgChPWJnuJa9y32RBkYoq7wsZsmqJBdZQCwBM0XnPCMXQIhc+dtWCZwiAO6uSVF6vHCBcCxTucPoGw6CADkoQ3H3TCoIBdwZhDSDYhBCW2gQ4BLBmKpy85+AGoIRoFklIJUS+d7QR09E5wkjG5Hy0gCQqT8ERcjSDJTG9LJG0D64LQMYPXjyZDyYqIB4yZSSNSBbIAXAYALVGxkwQIklGCg+E53yxQqDGCcyU09wSWI34mvSlO5w+gbDqcB4ySjthqLjBQYGaICvGFhKnstUE2qWGbovLHOOmcCxuUmM47iIv8AVDvxg7EI95AAbIUYtVpm4zyFkNPOHkRBpmroDhmLS+opU+AbpuOyMT1NCWYuDhfO1a5GTSo1tIXog5/TAXFqlELYf03lNkakAb0s0bleZ4ABrdtyPoEB2uL7g2Cs6T9liQBKBLUnrSnc4fQNh6DjFIjwANCCn/Raj3V3i5O77yHwyBVvoSZuM8hZQshOKNwyzAxRDI8Q5hDy8jEyhLjXJEyWOvY0ZDpMs5LxDEK+1gHY1EqmMSBuuG6YjvLsRKCyCSI+gJYOU1v9yB9i56yIvsToZtDM3ZkZmasPdcoMp4sgULG4xM0/oRxJEA7yfJVBsWWcoaCiV4QXjVatcrmvgvEgF5KJTsvAOgcAYYprppuAA9FKdzh9A2HqOS6WobEFAiti5yZGOQtcsFB/WwiGAI3raQ7G3NAAx/ogEtGKzNsDMGrKGpwCZBXGq4bgKbig4vQDYHR0OFDtNMHEUSwaTMSKLANUPd7dAMWVYbB7q0h0lrQa5jJw0arrbgdvjXDFAbooDVMAtHIeXm9CAR4xQ8pkHViTqp3BRU/qV+2gbAokL0I7moK7hWwiS5OywYs9xGquRAHU2goOf/xIgG6AIwHB2AZBGpgKVcXY6HqcYmYUJITAA2r6qU7nD6BsPZOccIZLNTojYaA6cdCIkC/6FzZsrxVktUPgJUe025X8047SRWk4ZmWO5G5YqXcN1F+aUwO6u814A3RxhbTZAvsrdOA+pClwGYFNYNYLR2TU3Kd0Cu7t8CxY3kSVT4mh80fvT/S7hj4qdZb4QGmDOn6a+JeER1sFkciZ1KMp8oaIyEUDlFihWXQGw81yIOxly5V4osKf6UO3UFDYPQFlih8HdG5vzgEaHHDcCsOE2pgN00mpgg7t1C34tO8ytF6A5EO5XckYbncJ4J0D7h0V6beW6MF/BpIOSJ+B5EADQpmJf57wGQHs0p3OH0DYe4c4oQDW5P10bpoX47Bci6HVNjczwmOR8CCmmnBm4BAWyd70bFtDuHdMTAz1DtlBptPd2d0INoB0gFMLIkiOIQ2AKAG4JHioubggjkgbxUi5BNkxAzanIFkhmqRW4c0DySAVPbhxk/HZ3OuUDuNAeENQRgvE43IrkAdrpyD1D2EJ7B1o6FWYBJPDarpeaHY7I+CcMHkiDoKRTvSBMrg0aFfHOCSm4kkiNkCcmv6DQG1NMaAc7r/XESEd/cpTucPoGw+Acp7jwAuEGZgexGBwc+xboWeY0lOwHniJTC4/mVBjgkJ/wFRiuNSWFDg1rXyISzPjOvBR3ALlArgW0QPNCsoFbiXqJQSaPHvRpKDOUV1coHealfI5uirgFQNXCJcEC4dJaVfdJxYrGOxTx1QnYjfPFAidk0m3fLo9DImznVC4bP8Ag3GxNYVxWHwKU7nD6BsPjHCAWGScXOM4XLhLieh5DCBchvEFEHvUBupfIC4IsQuKh0DNwfFE6IxqGNHVRhxM3A8lbaNNi5+Cjb4KAnEZwAUZxxe0C2VnyKRul4QJhsCwfGpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpTucPoGw/ADlKdzh9A2H4AcpFw2fQL91prAeH8AOUonwd9xkwxvRYPNopNxUfOfSBzqT3Gjq6eAaYDe38AOUnCaAEAYXozldVHDwM2SIIPYofDVDEUFhbJGlnzH4cVEsujeQqREjZLORAAAaADAJth2wE0JoHQUjH8AOUp3OCM6AvEQs0UyrgegJYdbQEUPkvMnbgH5Q/lEDYRJ5AOaIhxkaQCgsFFOqtVxJfE2SqbD8AOUp3OHQPA8dlvFotqxYiaFbIbRYZgovaMgGISORqw+Q8ARDJ54wFwvKCcTYSyxwSC97Omw/ADlKdzh1E0ZM0E8aX4lRQIimpXEQKafhbUErwYH4+3QYhsajKW+bojkASsAhrANr0fmoej/wAN4+9ACKaB+Fxnj+fQIjHGkDJm6GZs8Y7zX4543UN9+g1QAgc8xGg1dSATCfo1oYKO994BgB4AABeeFfwZAA1OPp6IXUQwYN9DDOF+U+Oc2NtwAUxbIh9CPMtSP2kyBLYiwbCTHE/eEPgveBPYM+gMzOEkzseiJlhwBCBLwgR8dxS0a6+KAEpzr+jsjVKOMHA9IDNQoFDHRVWMfuhsC4D1NvuMBVivSGq+AJAUEE2O5wQHFNZiswEB6AGKQQmAE/HfYpuR3XJIKCN6C15l4UMjHMjt1LAIImCEaSOZsCbrFRNiDIgoECAI2zB9AkNSxVrCkSsCYNx+2kgk+4kcE9qFpoiVzcgw06EdM4R/rkw9IB3UTDbgW9YcTfHxIlA4xCyAhIkRTmAc5a+lNP2QgIsO6NSzaggsxNh6UjCxw7qCQYMoUSLBwZgyB6M6GwkAxVkovOAKjBM0JIANhH2dwE0E3pZ42AoeYYOg6+wXKPAJ/gJBzcoMLJjJ5MWqkHGQA7A+4FCgn+AcoDErQAgwAw9NH8oylg491GfcHRCRncXxzSg5wECxROh3jOJluDmpPCu4SCyYZinoGvMuAEGYIUKRCiTGat3IaEmEQH+EBXV1SZKDR441oUdsTBAuzzwsJTr3qGKuWYR0ZZWZ+DkpzyGGIbBmPrn2ZmAAYq0hQGoobk8iKqA2l2Mpprlw15SAvKh1CIuscGRkSjsILBAACbWtTRCEQhmXwPkqdgimtjiYyuJ2kGDD0nMACgCyXiR4J3um5RFsGxNSfkDh5ZwpYpDdghSlb5kXJjSpQUra4D2Nop6Bt1LgBBmCFm1Fi9091lian8/ZExaCi54wBuTHO4vRQAA7KLU+A96EAFDXI9xVtrwL2IX+PwAe4lW8ABugIPAtoCQxmGf1ACxPIAIbbrDogzKx4OPAGAKPEg0Bg0GiF1SQPNDIRU9PmjE4sksTk/ctm9xCbgjDZVTeYo+SRkKwD3QxkqRV6lUlSbfUcu7QgVF5qcASYDcgwOATdiPkk8GdgAzBClPUci13qsjQnvdAYe4qouNHAHpHEmcgXzvoiUhdyGhuLFEJJg065Di6GWkSJ2aMUOnWAIDUMRkVNiwDKBgAxJU+TfwGxftT5iaT9w1iGRQAtZ8lI2qmDuNy5qcjH6BkAt7sUUA8VBmB3J6O2kkHCJqEwJXYnftMibnbTkSBYFKA4mwarnDZmAG6GGghqAybEYMDMiuF5HuUAJJcA1NAEVrlgvEgF5KLR3O60douKGGBgeoDRyIAzNEw0J0tQvTVESEdCTBOSLwapPIfKcNMQeYgnwATCdBFHhHgFa1oxfLutMj3mHHpjPWIBeCiUVJp88JEiwJgjA2ESwLFV0MDmJwQ7SWIc+CxDg/+fg6IKkBC0kyTIjeGnYhAxqoL2bo+TD/oHpzh8CCiISY2M8K3TxOsYGyPMPsOwd0TvhEEF0Zst+L2IQUnGXgz8KO4FdyFZwZ0BdQXgA8G6Pu/ji7ZAoXCzzUMC2kuwbLhCWbPumIfVMaOyJLxiSr9tA2BR8E2oOAsR3nwALkU3hayYoOpCdAILhjoEZke3ITM0yleqwtHMK/sdAkMxQmggzPAzQWOjUG0mZOPqboSCLaSYBGam2u9W6cHBQ4yzc3zMsfJt1hAikvcKcwKgnUNY7YI5gskBinSEAAQL1SN7In1AjExkEIoXt3Gvf8AqBvTDwl3JDTIr5ek8nmqUBd4AV4shpFh2TkDtSHxUPJvwAxAiE0AnjkIMD+2OOxYEEbiEHa8kIAqBgxxUZ7nBoTLBX2LBb9JISXgCoaBYNuVAeEERNvMdAXHB3CgjH+CZBbY/CqbihRUUFIEbgnwXfEPIUP/AIhTvSfJKCi4PvFuhxAr2vgXGZrT0b4vLwqiDW0gdiiQfiiK3A47Fo3B3klpbkNpMcBvd0ozeCEiCAACAgnKWZxI2OgYX/bvKdQK4+zRIigSNlxlBFXPUDIPcybOqNTcPklSqGoLIeuaER75FBeU4xzwDeVeOQCGRlighuf8BWgIaPpqJFWQckgyI6pFkGZ+YWa0LRc8nDIhsEhZP4i4EU7uWZd1Ik0ZgqYATogtBAhOvhhIXGBfJSjbv9VYuF/rndsF0irmYB1PoCspcQeoZ2TwbOAO86hOrHMAKAMEVO8BNgAVilNnT8LvJX27pUMgTtLmqcW4Zi4JJcZVBuhGkDjoQMspkI/vtBgmnxuKgM5hQ47JMWF0XRscVQUveD+kXBFj+4BB78haqYNGihL4Zuv8ETuS8hd4w8FshDyQewDwUJO9yOwozxGaBcVkvLjE1gQDBh0B8BalcLjjThp/3pCLqOwDuT8jmAcybboMKx3xAD0M1kWoMizRGwgIk8AZ2O5G1ewdbexYcMj3ATJuCGWDgT28RfALHwgQ3JXAJsOEzMIdIsYmAwJB7JCKNUF7Iib5JUH8bZRPN3zH9gKmYil6bGuiLEGIQQNA/uDQ3xqo53mpG0GYN4irjXTZmZjiVTEyEZuCjwUMIgNjLNG9DIoEYRwqI9mF62YG4RPg4QD2IeREyAfZDlEmB4OYBBNzqXLeIQYlioay3Ysyl0G4CSTN9oWJVrKkO0Lh81ouDAuZS/cYuxAf2gNyB5o/vT4IVNGgrrkYSq/yRo8q5GhoUGiZuB5ordg+KK3Z/pcEAurlc4ioACw/2TWDe18CbzjPyZ6Ax75wCjjn+DJfZRLnkAZunIWsO4uxPXlbq1RcZrVFKQQzMOL9Id5HmTgOW4Q6SesIBodUNM6QEGR9RtTTYSJYBAEV4APJyVzXwXAQC4BAuIp7nEsLHTOce4LQXAAdI8yS4SA4vQJDM1RrFpHxgG7WfOaCyRBi4lRfCqkDXmRsFhkQmViAdkYl4NejMZDaAMcpWhNoOTAM+CiPi2I2SBimU8CIQFwx1dXM44bEBS6GobMe09ojs3HZOxQEE3XiY+zodBjFUIEbIRXAo5qDMU7kKo3WH9k8HmBKoMq9eC7Qx5IDZH5KmS0AYgLn5IiXiIA4uD0lCzEYWttZBe7P9Irdg+KFDiq35UPyDeSZNK+BBhgrTtAp2MhJq5bfb2+lvWE2pEbFBJLN3U1PQN7XKCBiE+MdFRxzmJ0SUCqa2nVJDxgAolBV72GRqh7tQ8kYNDiitciRtUYxcQNTYvRWA8GiB0opGd/UXEjqBoNqtgvMLp4sAGP6CpQIrJ22k3kxN/z3guC2jsVnN3bzFNCH6JsPJTsLgdD2NtW/MK8I2WcRoQGAYgr0Y44GFs2KMKzkB8RI5qkEwdzQlxREbwasjttQ6w9YM0kEBHKhixoiYhZVCV8hSg5kImBgmu2JQOOQwo5VcoTmOYKBbJNA3Rw+QwO5sFHIYUOMorDmOhCOEwGlPMhg6J9sYLUcosyJ/tV0yDtjY6IA1bmjuKMWmB7QGpQc/jQwapk6gCmORmKkzssxB7BCM0xXAmk9jB6GRbfrS1tmWJHJLnBAVPGAqfKbRr/jAFB5JP0JdaeXHWxtCVwoXHovJFLQUeW8lWkZ7sZ+nNUwLS0TAURckSTasjAnJO8sAM6BmmP3+6AjQUsXYbldi59kjVa1NzyV3RgO3oeYwUnmpP0U8rJyZQjkNQt6AwzaQNQdqhZYzKAY/JYBqh0XC8igsKAdAPMDjop1GpvAYq7PyhGKJmWCJ2QZq2LJ0SBltg1EWNBrkASuyAC4D0QaqiG0kok9WMWCYjfsqVSWOehx6IGZwMrxApReXJ+iEzLNBBW5G0GDF4Y4o0Ai8Jt/JrwO/cqxayGFxu9RohPmIbLVOZDMhkiLcqN2DuAaNCVMymc6ZDqmcJUFqE2AooA71yjgiCRshgea+TRvhs8YAADMbEAFfMDHBGauTBJwD9XMs2AmoGLCYGPvaTtgU/ayrSN4+ESwcqeEKGdHdQzhK7Nun4lFWfcnZN59CfZHL+lmA7lz2xHJQGRZkALgoB3iXZixc4h0BCxhbhluXugCTNjJgJmTuXqHz0I0E3kTYvOTqfauaxO4OQCCyBuhswVXyGMEJ0b23NT2kPpZzAyjZgHvVwhLpeRiAXXiRT1aacEKEgVBqKY7jPavUTgYwIuPsUQhFo+SMPiKRsQUlWB3kJQLB7EhNV21eFf1cHoUb4JUMwA6ug7e3BcjkYwZGYJkXilyxBFYrmgN9QTGnyJ6Lqz3CjxFrx5CFZBFRKBUOG6G2r18pDQSpArFAPES4ozcnwo7kJeEHa9PJVDINm4RKQVYbQEIjM7fuT2pZEhVIp9QMigN/CItkcgyZb6vYCB0O4HGJDNxDBAUDQIUEMwhPMUMck5uBTVrlEYMgq8NuvQIV/7BkcgRoroEO+A6nBO4icDjMnyShZixfOQgIXlDbqGAABIAfTRb0EsPMYFHrkbe6ElFZFUwLO4XHoFnugVLuGKawJohXC0XqSy0CZj2/C5Bd0rY9EN26DER1xKOatOkwCQJBxNmVcjZ5EhzOGBIY6kcUdeyI5HWK1kVvp4uEzBqSHJR3EqM8FSNH7sPFA41e94qGi4joZDgKGyvoyqe0GyzWRtQJV19AOg9MW4viEBumezWglbfhwMmUZCU3o4AkqC+yV5nTDh7MAGHQgbVwHJjHOSsxNoYL9hT8jibMqVLBAmAzCTk6e/Y4Z5iYvCjRBcGDkxjL6c4botggOZdkEBvwetQ3Ol5bZ45Bt8OEzdkbGHGRKm2RVBgG15qK3VBpQRAvML1aMAjMEiMUHk6YY5mZJmL0NgkORKn7FPz8w2dFgjLwF9ujtE7JCDsSolNmwA2fIka3OdlctwKuJ23QbiPx4hEAMcHgac5kYQ0gxr/ABCsIBDP4GwRMAPEEk9IOYlEQr9zlOQMqoYCGDLGV1McACQuIsfTkmL/AMRACN6j6/HID3ZulyjDtxRUnskjIDVsaFF7iYTtapYboOo7B8BoHuQYpiNjM2yGiHBwBgMjkmJ/cgwXPFCeB1CBkXwz7lK6UBqD027DcSYHQQoHXAQgruktunKTcrwpJx8j/H/R6QB3qZBzXlumHmmbP0sRQOheAuMHUu3ISE5c2iOVuwGACssIDOCHfCaZTdEoriQwQGhBkyxKhIJEPRPw4fpxYXN6J+HD1n0XIDiCns1F/vt4uCei36CQORQw8M4QG5qa5frZoCtoCb1lmjAibgFeVKYFS1CcyA/0FuV7TyahDWekJ2G5E452SMorqe7W6EkeNROjv0MSMSqAxZiKInmMWQQCwyRJRuoEONO/H4YxAbAEP4QkkoubDwaxPsiYHVfCGyFgaoCM4AAJ2iZugnCCoIJ4LF/sw5RhlbaSHmAA2AL09fHxV3LlD5JAQTaxquD3oiFf7ALp3JIuHmYFZJPNyrrpOLcF/gpI348PowBl6AsHk9R+mEvI4myKNCPWO3fsLlMhZLNk6qxAGyZguCeUIloEUJwwHQW0OwaCd0eMmTA9WKGybBbAxG6dQFQB3prF1BaFDwCJD6ApqVL6LA0cgn4Ww0dBgNADzJlMBPBIRkETqXHp3ssfIBo64fJYUJlekSBNbJgEM0R+VMNxoEp8LBxyLYmauPwWFHa5idoBQg9pT3kbJwAY80KvoqD3RMyZeFCew3+JPsRV4AdojQaOIxiSwAnK5BMzyUBAXD0Sqz5BrplzBr0IC5AwkOpHjVUxlMFCZZjROafLWKkUALymLo7ASHVkrrzkdB0Ny8XRP8ynNdQvweaLEAIECAvQnYdyeyNPDeUuOJ4FvzPuUFYbeFAl4QIUaQ2SyBa0NA9QYKw35EOlOIgBwCZyRwwbC3ARhr88J0SYrwmhf3HtARDhiv3wcOEWYKsA/sM4KDJMwy1tyv1ySOLTTCWoXbNaunxmoQ9hqUeBTsDmHcnnzpIhCGEmbp2pweFIsQSCHjO0hakOAzom3dxBsj0F0DC1gtmRdwn0LFp3da5twhLpQYgRioiZQSXjEnoCEAHJkFxoawIaPFy1ZlzYeyXdie1OKLW9CK4/q2HsQGy/rCgEd0KbioyQkBWOqF0g7sgZMwnbnZkdtF5E0yUaGj58fSLjQIfQMkUARBSxoQykCjtbHjpxN5u9EYMjlE/yXl0NQWZQ0NcVLEHOQa9Oap5jnHoIUZqZAmJPt/RYaA3RuBg47AnXclELBB+IOBhEMcxfxTaBcd8oiT0A/YrF3wcr06xeEINDipcTAAwhXo+p5dppKdw9AHu3KKlB7gGjcoCxtronCoZYAjMJiMFA6PCcX8YiJBwgFLE+/Cq86AyPICBwQmXG3gHciMNgAmCJhcXCBrCgQYJLbLO5ckngiWb5WIkWgUSInKSflljSTA5WINzncoHhkE+rpPcn9gw8o2MnDEpz273oBjtuyAIyKP7oWbIkAD/ohBV6DgepT4qIuwyf33ATuQgtTQu47sn4yeIDaUboSLkR9I+FAogkAvwZUNSFyNBTBAgAOpsS7pFg+5+PLyOIsyr2XAO5mbNR3r4CQyD3vosNAb4fuUbHv9kDms9Ge2tAGhRtwIzbFB+r9hq1GCdRaQ2LShrBFytv2DjF2AUPMJQuI9EetUXUh1Ex/JcSRsnLziHwD06AYiiwgZj83WCEAHJkOhDWkdltJbyjDZ5dyu5MygINtP0if/H9IlSmeejst/Apv2PynwAzKfTLT2Iwy7BasycRJY3Iu2WfGaMGbq6hh3keyZyRFqqMCFS1o7+gGVE/OjXN2+kfChXYoUBFQ4u5Db0CY9/t0J/jEEM4CHcPcTXMyEYuYmQpI+A+iw1xPxzKJj82Qvcd/wBY5P2hrwZg3hHJZvJxp+hO+cXMzwasgnvyYL/YVAh6YebDqUJr1LQztCLaKO5N7HF4Wy89jKJl64CFnhexdpDnc0A66wChsY5e9lBRXBMruyfcJh2c9kzCyp+2TmOC17rFQxjv3FArlNnqF094Lz0gyE3RI+XH0j5cKJkXeInhCFfooLz6Dc2dvob/ABGq9DiYnQFTco2NCSrq2xC0n4X0GQxPj1ExebFA9z7LsdMHMiwwuQQOopsmHxGlQBhnQeELsjSwdYONF04OwjYVq4H48fXExAxAZqPAX8FuROLR9pCRA5YwO5GhKZ+XKrZmAlczUsCiwzUKG6RTgCwK8Bx70SFku7pi01XoMDIF3BUIrBAD7JXdd1gxfYI34kVFwounN2UMRT+jl/n0G1m7zob/AA1CMgd+ZBPR0UnGKIGyh3NT8T6GN14bE5OQv7WBRKhAE0IKKDgiQGijM2DMVtQ0IuMezUVmKt05y10h5MKNr7tUD8qPpgSVwaMI5yRj+DgCDNH/AFiB2TIE6pIeCtytYCR4RumOwEaAPugx/QDJV3dyG3pfuCAjhfw6VQhLZROMwU77g84FoIHxVMhpjhL8zeMRhIcZw4AQahCyJyFyi5UXTmLKgCjWAW+htFs734jm/wCXQDzArgjUrzwk/ifQBiA8tRp02Nzeh9tEbdS4AQZghCyfvSOIQcPSEWjE2NEieRmLukPKi6Q8uFGy0B+vC4RHtATJuEU88+BhvN4UY2Tou21FyiYDN5/YseB12xgMgQDBh7gmMxFuDMG8RTqjEZUMKGMzic4SGOkLh21KC2FUcC0XCi6+MR6ZEf1PofRN3Z3Pw+CMP2YVvWZjCZaqHkU1PxvrQGEfAs2Nxf7ovFViFQLwYhd+YCM2R1ekPJj6QcuFE1550D8s3SehjsQuxKQAaeSZqVAQkkVwMt8VzRQlT4zZInP4RU4WShcOix8+HXpiIW6PWnSeiTH6IXwEiAGFNj8DcwtIP07PSPxvoNyI9OCYqQTmYIe6gZYJOvLoZGiAmGCg5cfSHjQImxdlAfH9A3dnaV8XeHxCpwN0D2xc+HU4MSVjATs9BMToBe/KS8DpxNL9jQIpIxyaBQFAKfH+g3SiRsdIMT3Zwdq8lYoeXH0h5UCJSg/Ts7u7KF7Z2fxCpwsnxhqU6yi58OpwI3FlECJl0ft9Be2FOkb+9MXv1hAQckmwBPeA1gd7NGFPgluEtApZxFVKMsd+iu5EM5EwAAmFr/W6Ayc0uAjLSEDEue6cHavJWLmbfTnLC4dBPCB+ipO+IkN+dv8AEKnC3RYXHzIdQA4AOxGwLfQJt0mN/e0KWoA05V8pyFvuyCyEGyCJ2PAOl9QCcVYAODlMTWW8excvBsHsQYvsES/JlMEb3Xwdq8lYuDtdIONAigIxfo42snfpg2/FwqdcS356zr4fsg1VoNofRm3Ki6G/Lj92+FJjJ5NwKnmVMMcnX26OuG0K5BTE1n4KLUYIeH1IG3uAyITqw2QE97t4O1eSs6lIebBFAVCpjtPz0JiWd8hZ2/EAqcZzIVo+EUJdvHSl0KxVhUAloRo/QJugCf3WGbQk1dtYMML/AGoRdCkTtFhmQgBAJ2DToDNzegGDD3hZNE/PiRtwYlMcXe7wdq8lZ1uc7Yihoi/QQ2KsFwfFYqdsOBeTvXWUEVObBsXoE3Ah0Il1gN3xHuUQcJsSYHyezIgUDcmQF5ggc+3+rHoLjNCguzAABQfAFkqamTIE/wA391wdq8lZ1aQcSCOBeQD3PT1O2pRxn+InxCpwISQR2HVEI807S8o2vvRhN07sY5IGze4WV/CTieUMz2AW+91oGrYIRebXJb4JWD4RlnDPAHcIpwDBQuDHIo25EFP8n93wdq8lZ14Qc6COAuL3Pa6Gymj+JIqcPApRw7noDs8ZtaG2L6MzHHAD3EBamGZWgmSjfZdA9uOw2sgM2BHrknhJiT63AXd1iK7po00N0pqEUAHwwPQNIJnJzKAyMcgtBYFD4V5LXAwcFCKoY3B/dcHavJWIy6AHSNn7IofJiF7jwdCbkRIX4EfiFTgTCg3e30QHTYbdPS416cKPIgvJT4IxfuJe6Dox1DLg8hcFd1jYOYhbvZ7k+66THEn9e5hGZRWWVVhP4mV3gexVlYycvP8AEFC1ooUET3Twdq8lZ1lbIjgqBe47/RCoC/xHKnA3Egjh9PFyKdh0gPK0odt8aqjAjM4S4UFpQzYKcABuZ5GTCCoe9gKlWDbJEvBEQ4g2hQx74FZDDFzX3AkgVsEB1c9QJxBoBHQrOTP8aPgE6Ooj+E5OQr2CktQoG0Fg6PTCCicEnWmqSHYQMy/DgxQn+8xA9jg7V5Kzqq2CKFxZQe46eTIxf4lCp3B3ooPJ3Tj7VxNhPHsTltAEEICA6ADpAcGAA2ARzTdo3T/byFPOaBrYEiQwagzT/OCF2FK+NPc2ROiI5G63ExPp0FnHsVtlazBAgAPkTI6qBpb8hEBhzLEINbDNVmYQzWVwaBsXCjRegGG0ndV0sPfFCoWdBwYJ588KxQhMxRDnanwjCqzAcaZqQ3kDZj08HavJWdY0hG/SC/2nLvoBNj+4Qv8AE8KnBCi5qI25Egc8oDTkwCbPPGRyBr0edEWaA6BBwUFhFuLNM1qXRyuO6HQamibO5haJ7EpIJc2FFZNbQW3achGQr6ZYIwHuMVqAH0gojFuBSH6BQSA6QHyp9bhl/wD4Bo1TVrwHIgSLcHNRvlqixruML6dbLagGhViFuSMExVZeSi1GChXEToD1gBfojjCAcJPfXeLSECkzvQA1BHXg7V5KzrACKBckOkZthFA/xEypwsW1Fe9sT2sv90ecwyDlDDyAjxFn6wtCKikwNgbjgnWhkFjDDElGSVMxBqI6pElhNkLneMseD9ggn43oPA/haB1+NACPg04AcvmBiwAxKHwggLWmHsEhrX5hyAPZgUmhvoo7gWfcZIsbkKI0pDWGBhghIiRP9hC8OPQVsbA5iCJYIWFRLIBeltOJR5HgYAqM8eRBUtSP2NcssMj04O1eSs6CAC0Ik9DhcHQFV1D9HQmSgv7GEptYHQc7ImDAuc4DcSMgzhXWiQ9iO5d4IppaVAjsScHwapNCnA1HoKnBDOB60kuA84RhmUAdnCYOOhoWoWOhoFlzuJPIOJmEyGyBoi2NhUN2QqOyLg57f+CE8SffCgR+0HjUjuELUADAgB71hJF5PoEQYL0SyIh/j5we8s8D/CKGYXEVAeBwZiVG9gwS7RXNC2JmGGxlmjerbjw3NPFw9BeW0NALUsLjkyC8cU0CyMMQbIhHk2D/AELxFcHavJWJyn/cYVAAYDHoUDm6jE6QJb/QNR+hglQYAE4THJf0ikCBQxlvLuwCvUAXgV4i6WiHhjncwXDtwFFgSFhHijKPIGvdfmiirniQItkxiihtWZPLiO4WRWSQgeRuCoUNWPBFoHEbAmsAjQQWZy8AoWX96WeOxAZ10YATU8BmV4WlQJxK4M0/m6IMbe4IYJvuuKSaAhkU+MJD18ywxTXAbROdQXBhn8AtjXwKdRaZQccgJq4V0Ab6BrZH6CRHZA2LoMuBA9PwRFkI8FF29rCu8xKzHUDDHUBS63Baw6NYmbwKg2ERFEBmWHPJolGVuwoW5Q9IkihLxaD2SXJWKOBAAsIAJmQgQiCxEim07inTF3GC4s8gsRi8Z0DZaBWS2UhrFNmkQxH1NAVKKLgmRCA3GC+5TIXM50YcWFmcnZP4OjEJ85GiBhEgNAeshwxQkv4RMKNv8lAAxCVWoDyhkCEzYHlhhlmQUQsXMcGZSIkQQZgRdBmmadZiBBxsdGgzAzEamrC9HLloWOh3X/Cb6SLkDqGdy9URORs+jCIugBfaDMG8J4Of5RkQyf7kbRGYCrU6BbJgG3JuY3dV6uYBmGQRnUAJQILJIyRZHcldmB2IvT4XSPqQPl5ywO6IDckxpqSRN6lj/wBDeVOh2QaxYkjXgHe5ukHMjLpeJLGsEIkNIIZ87jGMSxggegBGRZkiUckf02QQapUm/NqE/E6AHEmc/cIiy0AyTFN7El4FOyNhX6oSyLmwgOAQGi5ToxtuR6oHueA0K/1xEFLJvif34C6S+UZR5lcBFYCuUGH038gyCty5B5AMRoUQKlw7DYmCBAgoVNsPc8EIg65yBjW6GkPJDImYAGgUGRYmALoWUGt6DrD93wBGtmQA3YLhtjBeD2Y3yliiAPRMDzLT0pRBjWHaHuh9eheqZGyZE+iNsGyYeYxPSbm8AzUi2hMZaNQwMGQVFgAPjWWSFExmSDbLKrSC4iKj2bnixEH1Xl7UwjxF4AYIFq1Q0qaATZ26LF/DGYjdOAUtFkC+yYBcccjoQ5z0KbhrWvmRoMQCnek5bO5lOs58JNscoVkKi7uD5JSPkcwUJZnxmUAQA9p4Fw+a0okvGJKO816BQ4lvc4V2D9kDN01G1RuaOaUl3gpUbBCf5RiNnDOuhXL8smWIhkT1AeWkYafVcvb6hvLwLQnY5TIPAj44jYtoFwOcBRwQN4UuTxHhFb4/KtedehWT9kA8FG3wUBDT8ZoAuenUgXGBLyAchaD1cxb+UxkWkFETfZgvBYohY2FKJOCIg4FAurlhg4P1PL2/KG8xb+UwctY5YCL9HSJFyE0yBCseMJ2VJdc+pxVR08xcZi5CjbfgMCRYhLdAr5MiVhBiVx+RHnW8IGIFNoVi46GEl/pHgfIZ9huYO7oPbByUb+uSGDEJu8N5XLwc6K5kBiP42hj9RKbATIPYOTGKIgU+NnHYP+r9b3AIkRcUKM0mJ4ng5IaCZsGMsGY+Jj4lCwtDMCuBAB1zgGFxQLjHoU0ATaj7g6bQo8CpfIosPyLsk43T6f11aFTu2FijyFRC7S2IbOJoFkw7ABkQfqGy7nQEXgqtYYx8+VxcgoP8JSzZFam5AGBCv9kDt3ICsrGMxYjdFACuEQn0jRVy7IDmPcnwWYBMxn/CPX8oUQcnUL9mKBGbMlHDAwCqb0kFCZzdmadBDNQPAMLvlMsmnAiK5xLLBs6pgAGxDSbtqtKuheITXidULPqiAWGSa4t8+TMKwj2SGODoF/upBO9SCAIKv6MD2TAAw5o1C+X1BMN4eSQvvh3BFbg/0jT4F6NJLGFXPaS35ntBDgDVqYg2T+1WbkA65bIjj0iJ36GWPkjdpoW02pHgVDNOZojAQ+Z3gAbod6yk46kBF5gCDQp3RmE3Gy1ZCYczsKCIOxUZ2t9YzU8Vwo5YwdiSNkTJ1kxjROcFWJvxfgWPAecpfcLsgJxd0D8HdG4Xruy8cliURzZdgiPNJElBwIzU9mkcZqhamf54/tR4KOcMSDh0A/oYoppci4LioMVYSbhhQ2BVQIHagyWBaKHEfjUNSyqh1DpCw09ZonFnz9DF9TAvCoR/YIwhwhgPMWK82iCCYQ5uxvtQmNCfxiz6U5opI07LU1h36+kNoBhAaRqEf4XBIUijEoewV7gUdC5Fut+3Q8W/F8OYKAyi6DgizYQ+b64QcH04VCQbQaEWhD0VkMZ5GRskNxgmx+JELIsnTbaXCBEEfi4mbyARZwKAr8KoijyjkFvqJlEMEpggzCOOJq+4DVY6Y9BduI90MFB7O2tAfZBGJzIAUmpxGzH4ZoxGMcg7K+I8D20My8ECi6SEGR9b9iZ8kWI2vJPKIiAFlG45hEHhwixn84XocB3cARd6wqR61GK52OSD2FSz4NqcQTYdY1gOA0/DCSFKQE3EQyWqoTKjxNh7CrwtMxYbwjk25IdkjMxxUX2RWGZiYng16GtJVHQbECCTxAI9PF3oG/FTYgqAsLxSwg462pt1pzFGIUELjXgdzVvwsA1k7LCLwYi9MA0pIj/Af2E8LnSNYvBh7LbdNoERylciI/RgcRdgiNGMX6z2hsUI/pYeI1KMB1DTE2DTrxd64e1I9tTxWGw1EjonYLiQACbHuZwIetUwkTc3mF4j+FiI6WsnXpExpVNI4sIB1gIgTcKe2PBegJxpjJfx3wAyJNDWgbA8URwIaKYOhkBGGpjqxS2SUE0RHbqXql0pEoQm35OgIi4BCXS2YqwOApsKkBYDskaRh81xMBXK67sUdBAmP9k72MayT8Abwl8Lj7FAguEvqDSVFQPUXmhxAUSeKEsT7Fowj7nIUBdHSXoezhshZEP2AfAirNeAEXkZz6x8KKAEUuzma4t2Mho4woU1KwvO5AguEvjtMlAGBMck1EbyzIKBF4I1CbZPXAsNGhGMVHv9RiVcUI8+HBo5Ew/2YZMkPAPI0CIBRYkMRMZ/SF6jlhJhBAI6AyYEf7TuBEyTnQvmloocvhj4qXACDMEKaYI53C3MLwklU/1K5mKWIJlTwCZEEfEkNjOPYCJParBRp6AkWzIIWqIb8B5vMSUZJq5aGLIKHrpqSvjblyaNVIdeYA6DoUYnKL2rniNMLu6ML7z7BY1Ue7pM6bQILEDUhFY1zFkBg65ZcnJbUMwFHn+MvERChdyTQ3GbYqH6Q1HZMK4/RsOVMC4GoR/YJgihmA4xcIguQSo5/obS+JNdEK7DbkNxQpNTYYzzMgqUDdNPoIdkRMEVB+FW0iR8ITJ8kKQyexsKBHrCMpXAy3nSqh0GA1yOQgn7ZkgyoJTdQ0nNOwABOKk9yTiU4KDNzsuwzQakF3inRCjCQeg+NzcBfuhCjt3WaqmOQhsiM0MjYgEZEHyCiVPLECvmwjrVhCYcIRkngXCBEQc9AJ3GYCcrkWGLsVB1sTSdRxaiRg9xqPo4KbZLwinSvf2sLSzQBVkwx2yYvmfh4RhAzyGQ2iY/jgG+CQbiCbDrEshwGnwTRMB7yATVmSehqIkiKLnYazZulHdLIcHcZqzj+ABcaJOxn7TBBmSFxKmiue1096O4Rmzv++psKmYzcELgcLRemAH9wiTTf9JM/ORSURH+Fw4TfXqY1DuDuEdk2jEsD6BnQ0+IYiYfITUUqCDjram3WnMUYhMxivmyO5q3wGPBraY2ZqzFAMHAGLkTWYHqxwcLV5G04xBclWr3EETFhCFjEiG4BHcgdTZjziQ+Rsgz0aU7BF67FTkLAmUi3uxRaqRy0eVURF3CD4AqEHjNo2CoVFkG0pBeVICh0VLsMzXrcD2QHEsQpGIFJAGtFp9KKODPgP8At9EJcQvGDvbUpW1Bjh5kuY70RSxVzVkMLjcfhQ0qKAEbJpifMy8zfsaBDxEz46JM7AcbPgTqZri8bFjaDFg2iGRBB3BGIRhnTIZcTx0VRm3tjXGw3Hpd01MEiEQZXRQMFZNOyInZR0ozjv8ARQMzF7UaKl2ZiPAmOIRYwbkHys1gZORzHpZneEcCeRODQMM1wNF6NwmgVjgKks5MgHMzBEpKBJNykgprX6cpL1NjKfCF1UDN8QN4k3jIq6g0YhW9ugXDj36wd6lQFSbE13sM5UAWTaCQkKkgSVjonoTTZxRHwZJjQ/6Fx2Q9vlFEsHIkdL0IJagtkyFK+ANQUxf7UGCDsioUNodq2+3tTYBYh1yptfhXZKk2iaHEgfhMJgLn4tpUICqC703iUGNWJ2T4GlIczYBTcmmahTL7vExQIE0ZOMUwxCBPjmy4Q+pJS1CLbMLBF4koAD7ZWNycdl2EXQ8cuiCJsi45AObG5RgwA1e5Pp0sVAstMhohvPufryebAQzGWBNzeY3D4u6lOICxMWKCagQZ4LQW1div32DcDoB4o0D0XG5X56DjMLjGc9OMiIwoI5d8AOxDWAQwuYVRoLXfx9bZ4/oKh2LhUAtG1HcGCIzDch4kbRqjgAGFTU3Y5J1IyiGxmvkgXiJewYkXVwE1NKkApiqbZsmaOSmnh9iR2NX+TuQYbgsK5pJaE9AcMQTmOGx7L4rPyRlwQ3vupt8YO4UKBml4YIAMCA68zb9fsunyNDyKNWNDRBIBBga2FuTs6iKiDl3miYg3qXe8NkYczHYHdAtmYhjJ6RtHoKfHhneWrGqwmCUlI7gOwK9DbW44BT4YupmAGpQgUmAWjk75TlU9BiMSHst99DmbVgfmQUAvHBGXN/Qg7JsivE0LhkmiP1xGAmBoFAXAZunajAdO1OtD0tQROrnCqODvNAUjEPL5fnVD5m2QXmCbVc74mZJqTE/AAukUA8igiP8AUadlbASthmxQ8iaBmYg7q9N4PU/CQ5m30QTwgVKD13OZQM/2iMO6Yn9sRw2TKDNSC3Q2P6mEO5XX7BsfrNkSeDMwAJklRQzhQtW1M7gdyhsVYVtt7M0tQPomwUgAJD3uSZBiRnBAIAw9gMBZUcyVMIAk+jCjC1oKRrb+1I8VvblJSE8cA0oRNbffQ5m1YCBaTZE4vRI8Ro8EcJB0dPYBuhYBMg7qM62pLQ+keFyYFcISCNslVX0twB1ClAS+eE0GAzuAP005ZuG0wD9zQVoikd7XBgztmiWYhwIiSKia2UVjAe4+XcyAC8lMeArAG855DijaQsuczMtciSXGfX/WJDdr5JjfqQepg0KcAPUNstUTe1wtQH+HuQ5m307LknAd1jYkZwUR4XQO07K/2QO3YpnRhBkfTWRXUxuNnVkVvN1DJ8ApMx1Dat30k9aPXNBZcQCZ7hXASioXshS0+2SA4yTAIJNPCxepsAaZh5c9YIUYAxWAXad7i4qh/wDRqEdPj7kOZt9nY0hYsW4PJPfz+AYNclo42L5GYa/0gJw4iZzvQcAiLEtwv8P0budhgYSB+MiDFQiONgUHW/3CJ+RB4BeYXrI3QeBpXVUBi5Fy20aBE0BRaiZ/zNQEakgPNEFE6gH2OeFyGlFgAMAPk7kOZt9zZLDMA5clmD2EKNLcgl1twv6FMiE2tyaKiAqzjo3vWJCsVxECoZ9tQYEwP1xy3Q9on+jdNfr8MAUFgCsEAQIpfyZFKJROTiAXYECdUpnkCO8rNrIHikgn1S8mZN5j7kglWGAktZCfvoczaslwsD9EYP7jAAZhBpKQDkoSwrDy2kSBBB0IOBQS4UExEq14KuCDNT1yhmLSqDQhNp0EoGZcZHImAThAiCPrJrl+NLAsFTgV+59nlDBTw4gdFLSaFMHMmGESSgV2GZDi0bkJIAcwAQAA9yYKaYuiTW28JImUbvIwvJRQE94D3iwhzaLJGTNenlNWFmQP8MhNxyQkQfccogoH+z9AOgKRM8i8BQw4wKhysNRI6KJoOZEWEVFMGJKAO4iLdDgl9WniKHRoF5Kwm4QoAuAgLgsaI8O7U0kKuoFIVe9ivrhdKNgPcLyBJpP8gKCxbiYaJxRKtagBjCYAgzzKBfDI5XuCEFvAEtAvzCjz9xpEvZLOAtKmrO0P2mp/QTCMcTRpukIZIX5jOOhvBhfNYu0aKwXAH9yTmSWEGBCEFYDrigIAshzyzQJlkDoh4RWc6QJBcQobyCCMUgYhNmr9VBtp1IQfhGgOMw2TsAmyt6tAAq97FfoAyDO4XuR8RomzMgUPKWkgvI3qqX/MFXyVg7VQthnLmZSWBjQj99DAFCLxBBoBtGCxxmrXLjnIy2FD4k/wDVc2Q9nov5gUdEn/AAguhZIIkCcWoK5UBJZlgEMy2IaxS0i/M4P3YKDLKRkJm4IIBzSxcyVJJbUVSzOcd2BJvcniklgAiSgDXE64pCCLDF7mPSf/ABMwm9g/ZQpRarQzBuhxXVwGIP1BLByiGjnFSBkFM61qKpdVjmRKB8F3AEXFGg7DyJljBkVpEudjsODxuQq4DzgDEEe5NFFswEypbeBurCc1BGRF4QeaQNrPMHFZwGFiBicFTmGC5cYZujtJwPwBF/XUehQcjkwKguFLygIMAltxFeUafG7uUuAzgqIu37CaFOD4wBeTAboEr/ETiBGVKAgiMgwGZOCLZfCQFgCAYBfonOITBf4QU4YABQAHuOj2BO/s/aF1oBKa6wXghpnSAASHQfwtaAVNcgruHwRnGKzLfUCNrMGcgmj0aX54GAQDQTrgiS8YkofK6IEF/kIoBar4h2qHYggRwETQNAB2jcCxLf46l+q3ENF5fI6BsImDcfcGXttEwi10rl/MDgCLNB5TkJOi+5CFVlLUIKBwEv21F5bzuCLwZmrViRSAncSoG3ZBmg+GUfw/JAXA+6D4bLhimcB91zba0lUZ34ArjmjAG7kKIMARQDbJXTIt9xggRJKrcwLyGix6QMsgiVEkk6knEobAQC6OQZwdh1AOJO6pJ7ygfUPQwMgz9KoCshRJgFHrEgJKk6sU+eDUDSIaAVzBgEz0gOCoMbDQpgubShkbQagp6YD+AK5C1k722eOIUJAqXMMY+fO4vTUEDRbiIH3aHfhomKMLDPpBy/08IgtAOUyBmE3HyRbDiiCsOZVQsw68eAmAmC47nxQxz5mdump0FXd0qWFIABkPdh1wiAPAeNyvo4AA1uy5QVmu4iQc3ItC0TbgG19OhHYrYyCN9R3N2+h4AexMv26ALE0gQq/fChHwWEIKcK0KGzPLoGHGOE2cdBQqGFn+KMCxT30S7hjkDogwgsA8P8L+EGIBOX0ELJPByAYnJNneQu7FoFGd6wbCRHMUSBrS15MgLyng217AXFqpvSYf2/0uMyBMCR5R7b31Qbm7fQ4XX4p2Qh3dzJkZfU0wbiIFbBnoP0BGJjIIUeqDIzChoyZX1YBf5iTsWADIoMf2oQBkrfeEaRcdkGAyqSNXq+DEaHf5F1VialXiKm15IU2Cgd8gDiyzIn0fITiSihT/AOC8TkCr8BTeO2Qm2oMxtN/qM2DLACMI/H6x1Do7AKAMfUhubt9Cgcmej9STVo7ZJsEq2b9o30gGy0hunctwQ7EJ+GdpkiBDtq3cSFIIAgoGOeM5kPYOP6biEOTc04ItaU3ZEqZk4QBHWx0tHW5QvKHPhHqJaa2mwJzCBYO5XFIYkIL+KeMBNIGqAO47IvgRmB3QK4JdDWGyGzKbBo1VOgATmmZRBLwJzcT7A/chAxCYGbM7hcwAp7cmFOH8ClmyM8O/oLHwmo4ZkHctHomgLK9SA/cnhwpWgDBqXR1hshgLsnYNqVMO6A8JoM5yOwyST+RsI2AwIKoAQAB9SG5u30OB6Jtwrk86z5D7D2bbTxnCLoh/ROxO4yZM40RyuHw6BSW9MeYVwxri81oTMg6DMgRw8GKEouNqwBxxU2fO1GcxH7lCMYD1mrJeACaF8BtSAFERxAEWyenHsAzdPS3gd5J7JuJwWoUVBAK1qRUuhzBFECyp2RwvgBAbT2tRRqOHAmZgIlWApjHYzZFIS/iMW6Cn4cIAE6IxczqEd6UyuoYd5DsieCQGUdHR3PcToI1KiRCGIAsM8cfqrA3N2/UDFW32djWAxfeYH2ZCEgAZlX0oGx5J1osQ2yYaPwRQ043ZfJInkBXeF+AUE4MRKSjlGoZFfdQDuRGB5sY1K11H7RMXkLAEuDFAckhfG1oQUKQZeFtnnZ7IghvAwVsDNoOX98doACAFwQeq1grCPKN1U0H1BjkT7ARUyg8nfVWBubt9DChJdPRsw2+kU+ACRULLEB9mYObVcYMPWCLFiPpsI7vIlmBO9XhGDQ4oWfh3TcHkiZuQAYmQUYOv4D2y5a5aUGylR3JVad2Pp4QEHj972IKiXFGe1KyAO6N9ynd+EGYTQEJi2GbElOMGdVcMswFBfuQLiPcEHVUBdHLYygZYESokknUk4lBNg6gsGpFrJvanlTh/VewNzdvoXojFxJSAmTXlNy2MAWvcGCm1dI0ijjZVhigBiGIJpN4xHebEM0mwzCSYMHoiw4JDHIbSzUUmhCSnZ6B2I/sOCapcS05axgyCgQGYAPZ/nmQkd1wAAAYjMHFFRfzAP2ThkYrzPo1LuGN6BGAWR7R2ptZP7VcB1zXHSydjswZg8SmSSdSU1AxrZ2x3maAe0EbixFD4N+qsDc3b6E3o4F1AAtIegoxRAeERkTBciMwwabr/AEzIW7eZMNBsncY6xOCmWDkdiILBgQrqsY7pkL2QKBR8gBB7yYfeGSdnQEXgoSSsIuETlhcsPsw2yAvCINRimDf9KlhiRQMAespI72xXkEsLxidvFO5Ka8I1Go9ZbacA3tz/ADdDgXPqiwNzdvpD6PgfpM0kFe0VPC8Wzi0c1KhYdqBTVd8wGBJ4xRNcXTC4iTx5j4M2OwzMwSZKAtAH+BpUATnZcT79oroU1gYAHI2glwjbcBylbNLVohR1HYQjjrQjcRaSD8tAWYKACAGCxnYFG6j3QY3N1OB9VLA3N2+hN6jZRPc9lDHXLJUAHJcKHUJutHvXI5F8IlnEoBNa4zLgCAcHbpUb4oQG4DaB1aFAmConUbE/OO6diCUFs+baC4dzpZIjxsg3ExXIAMCAHujE4OgnMyR+qbA3N2+hti7/AKkonVQicmLhFF89VwTDf4fhPhVUm5h8yNF3MhoEwEyX8IhiS5Myo1IZBindirAs+BgICJ9WRdgbm7fQmvPH6pRuuBidZZ2BtYgAeP8AEP4ZPyyIG4ck87/YI7nChgGw5DsoNMgMQIyEL2zt1tSDligjpe/I/qkbA3N2+hNwoeqUSqGJe6rYGLCRE9z8NTfH9gha97yNycHTDzUuyGrwZW9itq983DNYNQP0Rt9UBYG5u30JvQMo6etdIxeo36BdShgyA8Kz4bG6MGQxiow9DCfP8rQLaCtMO7agIGNqzbPfNwRuLKTfVP2Bubt9C5VXqMG6wCIjN0+MNWnSQMBeARfDm/IioL/vkbkTc2RnhExC1YWdqDaPfdwxVBted/6rYG5u30B5YoY39Rgn6UhuO606ZVs49QE8Kzvj4ca0LK4r+QX9XZRtepRcCbYffdwRkhN9TawNCL+YC0kqQ+9gDAuTxQsBn0KVq4+DoFw49Pg36bwyyjojg7FaN/qgnIWdn4YZAsdDCFle8LemMG1+gPNDuhCth99eTyhMO3thG+Ks5QQjHYwobwxTUk3AMf8ACbq/SsomoWRqe1WCG0ZkSS7poowAhCME1XDNlvd9E3SAaDs2wHOIbN1Fx+gJpFuewOi59yAxXjDV7W8/EDClbzO/6WGgAdA2X31YEVMmXHrndRYTugQxuEFYYKgzUCiD5BzCciE0a7lnagQ4Ig/ReJoah5NE7fM0whx1VfQwLTWxqZhgxLWJRAbAAghcEMoWOjUEwsTBjcPOylwgpkDsSNxeiBDwiD0Bw29EvV6IjNy83QwLCydJ/Dc3J0YInfESFuiyMX4EVsvvuyYDAdYXlKVZG7EIWsNxQOq5gmQzJRwBicQIszFfrdiHcByYxU0VuMB7iY0T1HCcWS5ySBDgiD9AVgGkAKbGBAkSk5Zzeo/I0KQo2DIVrDqJGMjm8mIi8NVCxlQCoQ5j/wAdgKjMOCCYCtURTajMhFB8nDgBBqCr5O/6oGBIE/BjXIXIRYmWdJQiw/hpudEMN/oOie3d9cqRL0pi6fZfddk/F9Y2ACJNwUQmeBBvNNwjaaIzLx8CAXlWrpWxMutSNZwkiYBiFqMG56p0XYSnoR/hcQQsSQJMoQ8ihQEvgoCfAaIUH0BmGADhPm5CwcFmPutnQ+KhgAASAHoNPtYFJfOhhJkCcIP5HAZGRUW2kJLodwo5RWbAgJ2iwLWgqtq7okhCJqOu7C1+mJ1APLqEDHt7VFgAPww3OohWsYMjlM+3VR6QwfnkVsHuOyKhAMUXUzczIU0HCUKyQAouC2kAe6GMlU70kHFtDWQtDoUiTORxWCpQJbd9ybyYm/0RSLlmvLJDrRDItkCVhqCmky6agGsrvnMBg5uI6RxVpBkGCqoyWSdm/pP/APvAqBBBmCjGoeK5odnIbTmt8KIUIoERsoh2tM2K9maSGQ3YhvnOoQGhnKI2imazQxsv0TmK44Bu80TqaagexgfKYLaXZYXP8OTlWFdx+ljBak6QwfH+2c9GCBbAHkWF6BwYJA18gwtdTmHMg2yAxURNROoEbJxgEZcLAHgtVsUNIaaypdhMqdJ3Sl2s9QAh3bf0RRiBgXwN87ME/eQMbijDJKK9NcBuwDD1AgE0QCCgFim9mM92RorwB4VuE8mMkRkzx0KCFYBDL+uyZRgzYeqrczeMzeVBxAA2nWn3Q4fw8NzKCvJ79QIoCMH9kMHo69kPtNicZJhg7iY3gDimiGcaXIaklApAAGakOpwU0L1kkyc4mhIRjygA1nehoExkqzyIYyUeM5abUkyb/XzjEK6EtxfOBJbjeoI5TCELMHgCmeDEuPsDqSwEGVgMcmUTE/1FnheU79v2EcHMKKiRzmu8+F7uhzxOWAEy4ELkgn2jBzJCx7VzyXLRawsTB4iCBcOPhG5ub04LT1ImreRAv6kQelLMwAJmAWGr9z3J5OS7ggMhmosPAELzElB4PgDmDAo4gBg7VDAYGRi+sMbsxa4IBpeGxyAT85Z2g90LqoBF5AABQewOkrQUZErNqZT+cGj4nh5AKmuEegltSReEji57JALDJQ9moDgbHMMehjU0ZAUGOewAnSbAQphAAhF7S7ZDmSBBM3Zo1zAGD4GRGC4pSXSyZf2LBsuNSv5NsHbPenhyAAZlXGhBrbQUIOxchy6EBugAMCxMbWwtCBdeJxyJ2hiI6CgBgMXYg7oMRnhu6OKEgegZOCuhB1c0QM7L9gcpl3mLxJmKNHvXSBF1Qe1slh4C1ymkYCYOA+CCJGagnDdWzaedyCyGJSyQhse0GGyw5jNxCcLnZAVxucxQIxOJBHzHArfsBaSYAVKjJHEh23VP6HQtRRmBP/querIEPCIPs/2M3yQDsUIEYAnfWrwt+k2fh3T8WmjyRQXOcGyJSXGHsCw5aKLSv/o9uAKJBLUFoVyQLSQEBAqgdmyan9OZwdlD/wCwIQ26hl/g0dbTYUZIJ2IivSh3Yrhcca2TH2ocNlg7xHoEVC7YvaIMD0nWYCipl6Q4lAap2lLJ2PIb3KnhJ6BIE49AACJIMZG2IBMakKhToaCkQSI/wwJQ0qCB9kgSePNFoXeaSIJUUyLSMQwwBQVgpYhAMA5K7ygKyDsX8hpQEeVJwBd2iTiiUwQ3IZN2ZAMAPbuyIKYMLUZy+YGLknE9AMTVirvaDCRh8uSBZQATykF73IYaHQTA0c3YhMmiagsR/wAbENJynYYKNsEDJQHjORp7PHxbup62io6Xa89xLQFExWNMwGNHAbRmHwEDmEXnjVZxKWT8ngr6Kg90AS8X/QkokfD2X0OX6FBna2l8CPA8/wAB/dOSdQRwfwBAlQg2QMgoOQhIHSxPDiw5b1l5MVEsY8SD4h2aPxQxAAALAgBWgPWgh5R1fhw7B3TACmxJVE1bBoMNlIIAAI+TzLczQraYmeEblHA3uNju6YpdEO3uuV0ErYAKk0CfOduoPVvVPgBWwr8MHBdgtjc9h/kwbsIFgC1DYFoIiEeHgDTdxob41+UQY40FJgfEExch5MjRKlQjoSCJeVYjeM7mfOaDdkHOmtDg1A0LEFP/AKqJUHkUU2AaPGyLY/q0DgOC4Ag1HrPa0GGkIGOOnQAEiO2oBdiCyG3oXOEoaFR+/wAbTA2RAj5sNsDunU8moIT5goEDspZFh9QITllae7rJ7gQTZ4qP0KHnIAXR1cnV5xljsnbADsE7MgBoCt5Z9yiGI5TKemIPcgsu9QM74AszAKLyNPAQIKJa+JSAsQQZujoqRuwuxA3/AJEAYbJ0xU5xID/AawC8UsBwCqGKrkvCYYmjK+JTAUyU/UEXKNbjkWcs1wrKYJ7zYAIFg0Gc0+WCEuO1RyecQgcySwgxB+TXGdSiFL+IDz12UHSbKwKILwblBqEdgHLDNlYihuIsohsNlokUyaSpwdiKluGJgQA6Q8LSuqmW3SGxvIQ9MPa75HuaOVBjHglgDzM1VV93DNmLE3kZB4smyMrkOgedPzAc3e1lzICrxU8oFw2WBOLiEAauVjvJRPLJUHNeXkmjQ6KXgzIpuYn4XEBXAo5yDMUQD+CQYxItVtib3liVRoLPoMchiLDO3IKPcTpx3/Bkn5niLk15E1wzNFCYe8gWEgLgpO7jhedpM3Vd8/YAWDYyQRmKbcGi/kaUyDZEaqSWEGBCnlF2pxcySI6uCjvAZfJJS8UHYBGD2JDYelMuxBoF4KEqKicOLLkHc24Rb0MxYKjCGHL0Lt4ni6bpoGwuCSxS1XC+AHYyNgUF/q8MwriOh0oZV5f9Gq/xYjkuQApJPXGCnWHnuQABgkncZYYknOKXcIgAk0FSSttFGE9GHx0YzIou3SntZUoRgZuHSsZcCgW+RQNXPwGBdT9/Bi0I8By9xVOXPAB1u25Sw+ZQrZAChYsdxVb2TIb9SQYACZJRwFvmaLUhsLsSjJwARCAYgYTHIW9QNcHeEOxQhQwzcJdnyZhHvxA1OHuetyqWqOdjQ3FOYbkzikQdwcCshvQT80wwj0s+CFsc0YuqXYQFrjJxeFNi6GsEy2kQjUHEHuAEYxEMuycbSSYAWkoMoR5127/WHSBTZRBPOgpM0eeA4xUSSTqSZTKsF44BOJIdSiaD5CB8e5gTvZrAQhR6IWXdECt8NQZNSE94xUXbY6+Ydn7kcyoAGJK3IwcfgUFEBEVvEfsuX+zLAsGKMgAgEZh40Uy9kMbzeiqgFuACZJKZ2AcAs7P1ncg8THILAWlQeE2LKdSTaSYk29W5hUhdh3ESPkwVsqPY5hMJ+prZvRTG6AOyzZymDFMaLQm+YKoRgm2g79icIEQR0/1xpJlkFNKHikAAzjwyJ/boxPb0DyyBAAHeNAwoK2KIv2OLTJO5OJQFhkhn5VpiaAfJaZhuClGrEWBZ0INKOgEk0eb0l1wRwgxJD2chCQAMygo4wwbkMlcamBJmCgB1XcHZMgTWgMAxoDyquidZhxOQGKAw9ne81JvPQQNyeZZMJT75sgJErbQLyHR7VclwBDA1ZAzhTA2Z6l/gYAD0PsCrI6n9UIPyRGYd1JVuIaYi02y57/TGYjlBISg3vUfcTnGSnaEdvUAHA0RdVMM+ITqLw46cz7ofxVP9KQaOBMAhhEn6+STlWpJKmdGEGRXJAhJAyRwf1ohh2QouYeQ7wCiLVS3H+OXUQofttTNZu9EtVl0LwPc2z0cHIjwM1XhqzBD0zsDMAigNMyC0emVnITytgitEfen9grzdFZgDJAT6g/I4yDMq22viSzU4K1YqhdBsQKBMIAHRgAEyrdoCJeR+q9OpWsDIBgmxpMANwqf4tTPVnJE2kxNfSB7EyjiJhcQ7NBh6NeVEz+SUSHLUsgZMUzgGHDMCdpOgoRW+30iAKx7gMwRQiIVVDhtkGCeJQLkYpCbgomxRocRdijsR0FAFwUDqW8KExU39uBDAdo9Lp9Qx/duxCbwciPIN0fJh/wBA9MECBBR1gLVrQ2QgAALk6qrk4XeShhepCO4nZBgXi27YU2TLw5+CQZueiURtzHT5z3iJpOqIAGLRAW4SOzbpvA1WZ3J2QEiySSGiOxf0yN3K/wAqDcVf3+loEec2ANh9iCwYPvoSCqs7QwZBQKDCAB1YIESShDOwlJ0NHKJeOYE/YzbKCUz4XhIDvYEcJajNE4kzeyA9UYa3Uf1sMQTsrOE7ZkuDimJCjcgDT+SQGDEFHoA5Ygj/AMFzII1HEJbZ6wkH7AlqLnC5HgjzwDv8x7giIXLEIIoQtHA43cTnPeIhl/wE9LacuKQo0b/pT7FEA9h3F2JzNPDRRZuiQEV7AyUVgCflR0uhLwZTBAuCJGo3ov2W5C+BAAClf9BDbUvJF98O4IVkwVugvmghs0IUziIQkckpGcRrguKIXVJ5kxqPEo6LOhiBigEaDyjZBKIVxGGiQyLi5YbAk7IGPNaKt1h2wgTunEAVBd6kl8YDQekYI9ADhEzksQGmOBMnJEgCeblf3yoSAzKPTVvhoJwBsShA9YUDIeoI/tNAF5MBejanAbP+hvJR+9plRz0XY/LB+wmQBIOREE8AlkGhKg8iu1JDGkh8xKPqwHUoOVAju7JOyuajYyg3sDoEwMDw/wCmTHGWwsSLGC5YcZOCj6KuXhapCEgA5j2AlrXlwpmjheFxveJFnuEAu0AdordKR5IU5qf6CkvOpgiC3nQjllKnIsFqQnaaweeQqdcCkgg21jIdvT8BHbn+FMK8wa4EHKb1WQSOhRE4TJZOXlTN2ZDbn2BAVNARwEzkmsCgweB+A3vHRlMzYBszFGKg3tzZAoCEMZsoC5zLXKXS1BYAes75MsAptFeBLiwoL3UGAALF8prc8ppggQAHzB/1lDiL7Qxs36SW90KF5ttQwwOAr6YCG8XfYKy3455BxLdAsLaa04rnYJxyVBgj4TUXkR3JAwJBZyMkhyVYU+AooD9ANidXVomBHFoG6Pi0YbDuV15wOo+Lyu/O6gpCcKGBqJWwiIO3oGWCI0O6BACVDbJXImXyLyrvToBc7Ccyj8h5mJJT2TuDaCzQ6FyIqnFShcIyb2cahgVAEybgjh53FF3lyQvmWx1GCIkLwDuWkJzD8svnWnzbH7tiPtGafPSsjHHRR5LZivW2iYQ8khIVpHuhhNUCBp1kwH0HcI5uQ+ZQM18Lq8Tn2UXbfsdUdg5onopg7wAEI3O0I4Gciw0F79JlFogKEEZ3p7ZQcwioTiy9h2KNEO0L6OIjBNAamCZwlQWoQMZpMXeitTwusQGyPg687EO6MsXsJuHZCGLWdjAIk1umOjptNsPZ7wA7l4cuZPSCTm+It3SVRBxEU0LJPY0GkBTTunkfD+0WMnCBAAIoKedho3WLuzRDBOBGJkJUWzHXMdfbFpYtDwNO6qOyCDiFsFDualXGjjwi/wAWhpPgQPJmveKBCILESKBUBMH5iVwde0SA2HcEnopkobuAZg2ERCfBQk4DeKbxmKrAy8lhoRcYKWk5I6oS2Qb03EAXELMghbmMHMk5MxzJnwCNuD2QTPcoTBXCvFe/xFdeDUB1XmuAj1kBoxBUjHQ7YUGLzepblj3PCK2POmwN0cJHCvcwoiDfxiEQWjAhNeiUBccksKDtC8clcSOtQjx3YCAa2KwGeQri/wBon4+6Ikcv7RUsJ5gneVYGsomTsC2aENAVOrmJMSUcwjBDMP102fvwYp/owLwhS/DNBtEA+aOlarWdU4RgouxNpPGYe7+g/BgickyIqAgriOyN9EZLTkLYf2U3tt0FrtigGDDpYGbiBTDd3PzKfDQa6K4mGC89QXNdIFwPA3oTecENMCxTs7L61lDMRTunQCUjFcA02jFPh+gAhJLnGaKXWdQvh26YMVYPvQPAjuUTxENWdPcW4AFzKV5KJMrfJLfAHiqIPCxGmhLBmqyfBCqqCspB7QeSfFwtJwG8AE3EnjnYFE8TSZCTFBmtb8A9Q9IFHNso3/Ths3vMNbO4YZHIFZZ5DvQMS+ARe2RIl3+I/MxeA7OOgp2OD/Q04SFB6BjqumFFlAdt8wOA51NKBVGb8hj6InAxgReFEDKg92xciJDwOOOCBqp0NxcAxginTx3Jdjs5Ht05GgfNDUd6UeP9+60ogTmDu6MXMWOJ9/bMAAmVLyQhRXyNXuT2dcTAYgwyGaiVaAXiYkqsu0QF0yISKjsKWQPaT6iwcHRmkpY/u/LP6NoejayNwR7BvRjuo3Il2TQJBSgnG+pMimGW7meSYjJOMRE1s+W0f78oVY60m2gdLx2QCJRvGn2EaAzAAhgAt61gZlGf8EBWA1KOTFuw5DJwpgjEkM0Jm6YYZkZIRq4jGaWDB7HLKb4X9GQf18sgz9A/ZC80UWQADBIey3l2HImGRXOcAkGpRIg34fYoEUyBDEFMpCXe4Bkr4Khi8FhOiBun/Sf2TXQgf2bfHDV9PGk7BtsSByYJIZUHqDo0NscJjuU/UhmPhk+gXQ2AIKFRbAeU3mpge52QD+owvGyeObQAwEgicJzDJiwgnIXPwIRoH2B9zQ3KFA0BkB7TI5Er+IIP7+WV9dK1/bo90YXH6C6OFLfb3ZlSRJxncbogSM+QO9s0dUbAQgEh4lrQ2QIBIsVChsGGwe6Ei1zIbnZMUd4YhBS5z2PwXP6p0V8/yWoRog6j2G3I67LyQkMQ4QpUqLdlgxYggwGDn3LZFwvntyOAQ/hncuWSI5KvEXS0SrNSeTYml7gaKDAr+i8FTLsgGQ90juTZLB1dF8uIYAWMDfK45gJ+DyiQHCDkg3/RjsQJx0Xjyo/YBDbo0zxXuYoAX9YcOjKojwpU2GJ5EV1D7xbrg8LhBGP8Ey3R/wAiOgpuT4oV1wV0PB/KNDjXo0ku3UkHBDt8CE8RLgmoct8BTF4V4GAiZJoSDEo4i/oIESUT3A181YhITYd3UVFAoiLSYB0dN8S6BwRaWYKOWFHYEnZNJtvy6Mp/xwQBO6NAgFoW8q585DQfBMz+igbICH5Qfl/NWFxFvxwJD/ziFuaHcC4ZK8URNwy9h3R+xvaK3wnyIR7k/wBBSbjM1Ck7OhDLIU3txKZCBeXugZAnGe+Em/MpIduC8BG7n+FcLHtJTwp1RAQxYAA9893+V84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5cRlhGvGNAIWGrPwMwWYqiIFj/y3mrC4i38DBlwIaVJ+W81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl3mWDMBBJGwfwMPjWVXa0X7/l81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fL81YXEW/gnzg7Pl+asLiLfwT5wdny/NWFxFv4J84Oz5fmrC4i38E+cHZ8vzVhcRb+CfODs+X5qwuIt/BPnB2fLz/AAhFNZzhmgScKzEfgckbZBdk4NhgxrZ/LDzGfiG9hWAhBmAsETiHIyMPwHCvJg7ZXlhYI53QQIJdR8sC7HEVw0jl0A6fAvCc23R+AhCpBqmI3Ol0uz6w7zZ/Lir4Tg5Yn9mGKkDIKztIIG3UOAEGRB+/JDxgAonudG7zm1mFE4QIABDEzwEETmfmFlKVKgNeiIcWDIGeOj78CAt8E7uUB6EB2kys5Vj/ADRnWBEyBKxiapDoGuOaAiCgwGEC17pboGhP3h6QSjlybyFSDJgzwj0PGmDgiz5ifnDNMcGB+7iLi1FDs+s2J/3jtjaDUIDE4x307k6qE/dQOYo12Urk6KkOv2bAAUAoF/uG+QqpcZ5kGZuBtHz8D7gdUP8AFS36ReiOxcTCCTxgAd4wsKV1I4BjwNuCnDcwf+jvQMsDgJEfbgIvIAAKlN7Ryxk1d6HAceFtSSo2JBAV4QN6VMhTiGBaYf4IkLH/AOhnfHYMPoCgjvUNq9XVSRarbCVBoVYkjdAhaGye2KFJwc7MJ2hMA2oYNbeLk+nBxIZcwPtbYNoAN+WeNgKiaOqN7PCwBDRxczMJ2BWnS2QixI2z2RT/AHW6EoBUpjphUnYbz+iJ2tM4PJV7DFTS0YwLNDcVAKGyPIAKONlBShCJROkF0JqLGHFRqygMzTKauEXTIZCXQXnUXRe77AkBxkoVjUDnBByLFGeTMOGpsXKamQjaKoFpDtSrc6FQjOE4ABVwtqK1KHdFAwlopdzQIGZ0Tg8BTuMfpMcg4VpTBvCECDF3AXUxczAQ2quFwkAuIUSJnATBUxtQUsgihXKl4vA7C0YILA6odzgGTIyDWvBq8UTqNBwRNAwTl9WNHgEwihD9hFQEcInFE/2nHZgc1W6hcZjIDFGExpAHAB0dlnI6+MS8wxCOb36AJBcE6sDwAbhkvZAqV0YM1pTJvP08SUpkaeYY2unDXnmoYADcmZMmKzLA4zTuXxzQN8hyjt8WOOI7mSnMF3RZ2AKhZBIAxBTZ/sI7YpsZjEmJD7CpDEGcJEtAHH09iBBcJfQiSCJFPz/0DpDQ+8hCUPOCgObEMQxO5GQYNFILIQbIJ1N4Lc8dWUuplixsNByo4gsHvBE5tgoT0XYMFgNEfrUKYxY1XOWe+A6YxLm/6ptmZwBF4QGLlMI3yDQoA1BjF4nmGamQMAWYimEd+heYFO8KBBwgCc2CdizFjsBhBXygnhbhOoCoA701IagtCnsVPKBQEr/woTujwCVEzcNliRHfUNYR2EqOzh/oiU/29JdJoBt8O5dQ7k6QKxeUWAz+oQJmXcQUGlADsCP3YcMM2XDfU4g7rgByOUAEatLQJiLNhsadkatbDWLBugAHQ8jGRimS84AGeQfcjX+mCnHRlFxyA3ExKKYkEGq0a9BYq0hN0iARiYSAPruOnBATmhCVQ0bI4qnMw+Qu9s0Um7shGBCphWW95ILaWHAvQceoEHtCYTdB2U7J2RSHYwO6clkhCOMFSpYrjjThCZ+THQEguIIm/KaBXc0O5W7wHeCofrNeeDuBTnmaFBzxik2MoEvKXkyCoTywCkp5mpXHd3kofpNZHMDtAXYUOxT6IcZyiSYnoQ5z0Cm7uOFMEQtSnVb25S7FHezeMdugK99HZzYIZbSD5lyfA2hrp5E5DbhrFunyHmYklFQ3uhbK+TqmAEsNeS1FALq7uP2g+oY+wtyOlRQZIsi9n40y4Ryf6kkhMECBBQQWWXiyuGK5yO5Qe+Fdw2RRbEjsQ7oK5bj2dshGk8JLUX43ql1ICM4657afgLjOSirjKpIncj4ovdn+kaGhTuXHgnURmnrkmQXhQVEPYuPJCpo0D2Z/tA7EfNDxwFQEIcNxmIRdgQvlxSCqXUAqBC2Hdo3TeP8AHF2y24DsPJQgbaS7BsmceWDzAfdHuU1SOjMnBRYE58gdr5LkhhaDdU0CDKIDJKkdcx1+7oMjyEIu9qtiMBcocgEPun5YxO8F2TszUdLY7px55gDkAMJLVmUWYLTu6MyBG1ovK21V5QVuZplASwBydkAJAArUF4kTCbg7ImWCtzNIrfVXlb2i8p2YdAQ4s2vYjwADctWZQQW/whdsjgIGrtuDdHXlE7iHZYKsHQB90xQS07pVyah2/gxThoCoRcZZsiYWgKXPikmiHKgC88jutClKYc7VLGcLU1BNrnlRQ+VqnjuFqrhztVSlPHI7K8Q5USU1fFNBg1k6Ihay4LAoEPmf/9k=" name="Abb 5" align="bottom" width="44" height="137" border= "0"> 5

5. Uchopte jednou rukou časť setu uchytenú na liekovke s liekom a druhou rukou časť setu uchytenú na liekovke s rozpúšťadlom a odskrutkujte set opatrne na dve časti, aby sa zabránilo nadmernej tvorbe peny pri rozpúšťaní lieku.

Odstráňte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom a pripojeným modrým adaptérom Mix2Vial setu.

6

6. Jemne otáčajte injekčnú liekovku s pripojeným priehľadným adaptérom kým sa liek úplne nerozpustí. Netrepte.

mOr5bMVrmYw5RKK3mDwV+mBs4ps8fY34ZIt4wMkXUkuPI8jgwJR8FQFXB0kRmDhxxZ1InfKxq4StiEwtAFcLSSh4QJQqGWcGR75yZHmx5PsYl3IQZInyJWBjGkOj0K4CBGj/wBdzUch6eKbJFLIFio4botycORpwJaexOTKFFHMtDSsBGNJfFoxMRrGsb/bPFDJbLpHjz+YiQbrGuRyexCfPZCYc5JBIFO42DEwLP78uvDMSZBLDfX2RIjhFYYfsOmy2wwFK+QWsqkGnkRBsKOxrnQ31lgsQqKjk9hnhllLWVKpoCP8lKJphzIrokmkl7wfsMsz7iCESmMMbRD8luo+9hwjbiZ7DL93/NTN2rHyY7doHgoHbcf2F3/L0z9mx8mO5GA8Vjp1RvYX0g4IiKEwiNMLyW7kbqJkXlPYXes2oeU07dr5IYrAClyXS5DE63sbss9hcwW/ieC5WWu15GUzADn2D5pMqg76f7DbeL8vLDu3OOAkckC4fHwRhnZ/fmWIYiS5hZjxRv8AS5dp1NF3Eb2GzIrZcconBJDljKybVFjYCQWO+LeMfjHtI3+3ImAjJLuylxEeV4a0cUcyW6WWrgrLP7D7OvSWxzVY6vtXR8PWRZzJNdIiqE5QOj3z0wFjFP8A13vaxD3UYWSLmSbP5EdFpTlx74dQKVLLLJChEmFAFkcXsQn1rJjTAJHJFmGiPiWoJSSKqLIw9HIHhBEEoZkgGCvjNwV7Gfg50YuIqOTvXkYPCWkQWEvxphbqWTHleRQwpB1BQ4wEWEyZeY5znug1pJjgAHHH7EpEUUpkypNG+EW0kRcjXEY+K0ZWmp4hcLQETCVcwWOG8eNI9uMsZbMZdS24l+fE6QYnSFmf5ALP8gFn+QCz/IW4vSB2OvpK463mOx8ySTOtVxkYxMHSyyYKgbga+KDCGEBsm+amHkmkuYxxHQqTqxERrfYrLqQSMk1smN8Ayzx1DfvTA2kQ2I5HIrGux8CKTH0sN2OoA4vR92LQHz6HKz6JMz6JMxKSXiUUlcTo+bG9H8bQxkxlRCbjIoB4idWEMMWGu4w8PdyS497iOa1z3RaQxMjxAxm+xmRVxpGHozswgChXGGIJRXEseD6QLjL2KuMs4b8bJA7EVF7TntZizYzcfbw2Y+/AmEvzLhLKWXFVV+AIEmRkehwMUMdPY65jXoWoiFyTR7tmPCUfY61zekTPmDZ8wbPmDZvHrnWvYZEkETI1IJwxQIwPZHak3dfGZvZWynVLej5kCrjmguoYq4vR8ef4/n+PPyfWrBZBifOnTo/jaAONo4iY2rhNw7Ng9Y7brjs3cisft13sjvydQKYe3YnJuo/isce6j9jpBwaPUOxat2LKiftQrVmxY0T9qF7I70nXM6Pj/lcE3ddDHvZnZ6QcGj1DsXzOqZ0ffl+zql9H3/y9kdg/eT6QexX9IH/66Rm1YdnpAn/NSL1WHY6QM/hRP2Z3SBn+qkfs2HsiI/djcvW6GPdQ7wm1O6Pj/j2b/k6fUexds2q+tfu7G6ZtV9e/Yn+yK0Ju6+OzeyU+yTn7ydTD2K7s3/J0+o9iwZvIIXbJpaIWCN2wRi7TPZDfk6o9OPbsTE3QfFYw9zG7N8n/AB069Vj2CN2xu+zo6oWG9NkkF+8heyG+f1yuj7P9lsTd10Rm8l9q+5Kp1LszGbuZUP262xZsWFK/ar/ZDZE3k+jHsQOkBOoNMPbse1fclU6l2bhmzY0D+uLeM2Z/R9/+v2QPdsMeu0+EPdQr1+1N6Ps7d4nXAql6rLs9IG/9HR93+7pAzKF+zM9kFkTd14GbyQidTZ5N5PpR7Ff2rzT6zUuzft6wUr9mxvGbUGqfsWPsgvibMWoHvLEj92NV63RB7qJ2rzT6zUuzcM2q6C/YnWTN5Ajv2JCL1p7H74nXJoGf7bUm7row97K8E7V0nXXVq9Vj2ZjduGxdh6pvoy/Z0Z+8i+x+zfvLCiHswb8nVGp2bdj27nTa/n+yqdaETZJBfvIMxm7mVL9uu9jznIxpHbT4A91BvibUvo+P+XbudNr+f7Vgzdz6V+1XXLNixoX9cb2PWJN1ACzeHanU2xfvLCjZsQO3bp/4yEuzN7V2zYn9H3/6ekDOo1A/qP7Hr4mzEqR7yxe9GDcu0+EPdQu3baXE5vtdIGfzoH9Uq/Z1xad+zY+x6/f1yKAfWezJu6+OzeSE+ydu20uJzfavmdcOofsWVszbroT9iZ7HrQm8sKIezCvydUWoHt2PcWn3rYy9UntWrNuuiP2Jclu8i/i4TtoPsccuy0rtolePdQL8nXJoGdZe4s9OBx+1IbtxvxUS7QTs3Z6123X+xywJuoI27ZWpsssybywox7MHuLPTgcftnZsHrX7ddaM2LGiftQfY5ek2YdWPeWLnI1r3bT4A91B7iw+8AS9Re3aN2bGjftQL5nVL6Pv+/scvydZqAfXIsSbuAFm8M1OpvcT+QHxO3fM6pvR9+dIGdYqR+zP9jlsTbsaEezEvibMOqHvLHuZ/Ij4nb6QM/jRP2Z10zarq5+xYextV6kM7bLXD3Vffk65FAPrP3MvlGfkn3TtXjNqBVv3djObtwWO2CNXrZ7GpxN1BG3bIxNlloTeWNCzZh9zL5Rv5N/HtWLN5AA7YP9nse3ZJBfvIPsavCbMKsHvbBV2Wldtlrh7qB3MvlG/k38e0Ru8Ev2WM/bjWDNiwpn7df7GukBP9lCPrlTybuCNu8K1Nlncn5dviJesXbls3cupft1t4zZn0D+sfsYeUYkNdRR5MlLLkULOqLek2YVWPeWPdH5duB4Hbt2bFjQv64fSBn3DILHcK9kNwN3GJgzDKnsSLKABD3w24a3llxz3kUcY5fhWj3df0gJ1loB9cnuj8umB4Hbv2f9PR93+29Z1wY4t/ILRyWYSJIDjXuGobaWLAXzHYGWA6ewxVRElW8cGSLeSbP5PcCplmwNANMFBjBya/dwmN23jbsDtibyxoR7MTui8H/wBx/vG7fSBnWCkd1WNkzbr4793JTwwsKMbDUAnYeolBz+THR7aUDI1zHNiKip7CJlqGLkqwPLUMY0h0ehwMUMdPjeE2YNaPe2C/bDP2zVrN3X90Xgr4xuV7dyzbrq92xYEZvBL9nRn7yN2DRgyEkUKLh4pozo088VYdsGT7BnOaxs+4cXBjIYkSja3GMaNvZ6QE/nQs65c4m6hMbtvY3ZH3ReCvjG5XtzW7cJjtgjV62TGbuZUP263tOa16S6Nj8KEgCQLd4MY9pGewJzkY2ysXS3wa8k18aIKKzt3D9uxoGdUe8Jswa0e8sO6LKABJF6FEVetYdyBBCMIydpU2mvTZfCfvIVwzYsaF/XF7iRGFJHOryQnV9g+G9j2kZ7AbuZ94EN0w4hMCPt+GSH7yRVj3dd0gJ/OhHtS+2aZHAhr9iYe1lnz7vcCrlnz/AB927PWyo+Nc4bgXUoWAu45MYRhE7E9mxPpn7Vbfs6jUD+o3ckG0rLGCsI9JM2SewBy7LTEUx6uOkeF3Ewm7htTbcNuwK4Jt2NAzqj9g0+MDDX+GsZR8RriODTyzYGhC3BRghT4mhR5GHoMPXyY+MI8agvJA8BcxTY1zXpl0zZsKB/8Aov2dcWmfsWPdWMdJMMb1GQb94L1/l8p/7T8e4uybECvHvZ+HfvJFWPd13hh7KKDDX7sNOkyMYN5FBSyi4CjjswYBCTuT18Y+HoHJhociPgjlCoL0zMtJYZjqQ7AGtLGMeLDfu5vdk4sHr+R9fy9W6ytkfMQu46QP+8KV8pIW7ASPj7wiDNLOfBhIVQ0ckmApIwsYJg075U60PVxT4ehK3CxjAVE68FXyjZFoyIXupx0jw8jdXyvr/L5PK6csM7Xte3tyoYZbDUDsNXygYMBTODRHfgaeILGsaxP6jmo5GgEzvHORjbOf84bIPX8j6/kbtiVOpTxnCHX2T4agOOQPuUa1vkhjDAOws3zFjxXnTxWO3YjewC0BuZ9OQZ486pJGUEgsZ8O6EXEVFTynwSXchDkiUWU+DVFlLbPHEiV4PmJvsBuInzEYJnANGkMlgm04j5IiHirHnSIuR70T8GUZm+SkKwTZF4FmSZ8iVkeKaS6HTDDhzsigkndJPSxFCH2BW0D5YsGa+EUJxyBOa16SaMJMkVsqPjCPE4F1JFgbyM/ByAm8gIcQUNdxh4e7kkx5CFcCukyMjUYh4xjRtKVgR2E900tXAWWZPsnsCINpWWFc+G+JNLDJEnCmM+B6+NIw1Bhq2WHPu1RWMsWCvzNwd9GdjLKITGva5P6qva1H2MQeEvYzcLflXC2UsudauUNfKNgKBVwFdGj/ABlTBQxzZxZr4MB8wghMAP2CPY0jLCoeDGPeJ8K7R2Nc17fiWKA2FpIr8LQETCVUwePCQeI5zcbOlMxtxNbjb6QmJ0hxL8OJexFxLmGufVYWfU4WfU4WfU4WfU4WfU4WfVYWLcw0xb2GmOvwYvSHHXx1x1zNdjp0p+K5zsYIhMHVzCYOgKuDo4rMFEAHsOcjUm3bWYQjzPgVL5ODGwLPYPNpxyMPGLGfHmHirGuwkxr2vTs9WPhxiY+nhux1BHXHdHsdQyUxaWYmLVzEz6fMTPk5OLHMmbgubgubguJHMq/Jyc+nzMSrmLiUsxcbRSVxvR9cbQATGU0NuMhxh51dpzkakq7CLJM08pQxyyHwqYYfYWQTDMlUWFAUDgyTR1j3zkwFhGkeQHnRo+SL7DyjyVGEhnRaLBBGBnsNINhWE+xHQZDRYGwlAwN+9MFcQyY0o3p/XcRjELbwx4a/dhrGUf4KiplXWBkgGIYW+w9fA3FgcieFHkYagYuFqZYscxzFa5WqOymDwd9Ibg78eMuobsZPivxDDXOtO660zejTHT4rMfcw24+/Fj76Q7CWcwmOe56ta5yhqpZsDQNwECNHy01Gj072IL4G4sDkfi9jCIWphlwnR9i4+iktx9dLZjhvavwQxUxJspMSylpn1abn1mdn1mdn1mdn1abi2UtcWbKXFMVc6+v4Ix7sZXy34yjlOxnR9mCqIY8YNg0+NpqNHp3sQXwNxYHI9x44sUDsdWRH4tLDXFoY2f4+LP8AHm4vR7P8eXE6PZ/jzc/x8WJQx8SkhpjayG3Eix24idXc2mo0enexBfA3Fgcj5DaajR6d7EF8DcWByPkNpqNHp3sQXwNxYHI+Q2mo0enexBfA3Fgcj5DaajR6d7EF8DcWByPkNpqNHp3sQXwNxYHI+Q2mo0enexBfA3Fgcj5DaajR6d7EF8DcWByPkNpqNHp3sQXwNxYHI+Q2mo0enexBfA3Fgcj5DaajR6d7EF8DcWByPkNpqNHp3sQXwNxYHI+Q2mo0enexBfA3Fgcj5DaajR6d7EF8DcWByPkNpqNHp3sQXwNxYHI+Q2mo0enexBfA3Fgcj5DaajR6d7EF8DcWByPkNpqNHp3sQXwNxYHI+Q2mo0enexBfA3Fgcj5DaajR6d7EF8DcWByPkNpqNHp3sQXwNxYHI+Q2mo0enexBfA3Fgcj5DaajR6d7EF8DcWByPkNpqNHp3sQXwNxYHI+Q2mo0enexBfA3Fgcj5DaajR6d7EF8DcWByPkNpqNHp3sQXwNxYHI+Q2mo0enexBfA3Fgcj5DaajR6d7EF8DcWByPkNpqNHp3sQXwNxYHI+Q2mo0enexBfA3Fgcj5DaajR6d7EF8DcWByPkNpqNHp3sQXwNxYHI+Q2mo0enexBfA3Fgcj5DaajR6d7EF8DcWByPkNpqNHp3sQXwNxYHI+Q2mo0enexBfA3Fgcj5DaajR6d7EF8DcWByPkNpqNHp3sQXwNxYHI+Q2mo0enexBfA3Fgcj5DaajR6d7EF8DcWByPkNpqNHp3sQXwNxYHI+Q2mo0enev7ntbm+Fm+Fm+Fm+Fm+FiL1p3S+BuLA5HyG01Gj071/6Qfj2OvK7T+6XwNxYHI+Q2mo0enev/SD8ezW6d3S+BuLA5HyG01Gj071/wCkH49mt07ul8DcWByPkNpqNHp3r/0g/Hs1und0vgbiwOR8htNRo9O9f+kH49mt07ul8DcWByPkNpqNHp3r/wBIPx7Nbp3dL4G4sDkfIbTUaPTvX/pB+PZrdO7pfA3Fgcj5DaajR6d6/wDSD8ezW6d3S+BuLA5HyG01Gj071/6Qfj2a3Tu6XwNxYHI+Q2mo0enev/SD8ezW6d3S+BuLA5HyG01Gj071/wCkH49mt07ul8DcWByPkNpqNHp3r/0g/Hs1und0vgbiwOR8htNRo9O9f+kH49mt07ul8DcWByPkNpqNHp3r/wBIPx7Nbp3dL4G4sDkfIbTUaPTvX/pB+PZrdO7pfA3Fgcj5DaajR6d6/wDSD8ezW6d3S+BuLA5HyG01Gj071/6Qfj2a3Tu6XwNxYHI+Q2mo0enev/SD8ezW6d3S+BuLA5HyG01Gj071/wCkH49mt07ul8DcWByPkNpqNHp3r/0g/Hs1und0vgbiwOR8htNRo9O9f+kH49mt07ul8DcWByPkNpqNHp3r/wBIPx7Nbp3dL4G4sDkfIbTUaPTvX/pB+PZrdO7pfA3Fgcj5DaajR6d6/wDSD8ezW6d3S+BuLA5HyG01Gj071/6Qfj2a3Tu6XwNxYHI+Q2mo0enev/SD8ezW6d3S+BuLA5HyG01Gj071/wCkH49mt07ul8DcWByPkNpqNHp3r/0g/Hs1und0vgbiwOR8htNRo9O9f+kH49mt07ul8DcWByPkNpqNHp3r/wBIPx7Nbp3dL4G4sDkfIbTUaPTvX/pB+PZrdO7pfA3Fgcj5DaajR6d6/wDSD8ezW6d3S+BuLA5HyG01Gj071/6Qfj2a3Tu6XwNxYHI+Q2mo0enev/SD8ezW6d3S+BuLA5HyG01Gj071860zaTNpMv1/j2a5U+n7SZtJ3K+BuLA5HyG01Gj0718vI6uHtOzadiqq9raXNp2IrlWBH+WidtfA3Fgcj5DaajR6d6+PYhByQLGkdzTRd9K7hfA3Fgcj5DaajR6d6+3kXaH3CJ1rXxvlYncL4G4sDkfIbTUaPTvX0jEIOSBY0jt00XfSu5XwNxYHI+Q2mo0enev15F2h9pE61gRvlYncr4G4sDkfIbTUaPTvX4jEIOSBY8js00XfSu6XwNxYHI+Q2mo0enev97F2h9hE61gRvlYndL4G4sDkfIbTUaPTvX97EIOSBY8j400XfSu7XwNxYHI+Q2mo0enewC9i7Q/gidawI3ysTu18DcWByPkNpqNHp3sAexCDkgWPIymi76V3i+BuLA5HyG01Gj072A3sXaGidawI3ysTvF8DcWByPkNpqNHp3sBexCMr65W2Per4G4sDkfIbTUaPTvYgvgbiwOR8htNRo9O9iC+BuLA5HyG01Gj072IL4G4sDkfIbTUaPTvYgvgbiwOR8htNRo9O9iC+BuLA5HyG01Gj072IL4G4sDkfIbTUaPTvYgvgbiwOR8htNRo9O9iC+BuLA5HyG01Gj072IL4G4sDkfIbTUaPTvYgvgbiwOR8htNRo9O9iC+BuLA5HyG01Gj072IL4G4sDkfIbTUaPTvYgvgbiwOR8htNRo9O9iC+BuLA5HyG01Gj072IL4G4sDkfIbTUaPTvYgvgbiwOR8htNRo9O9iC+BuLA5HyG01Gj072IL4G4sDkfIbTUaPTvYgvgbiwOR8htNRo9O9iC+BuLA5HyG01Gj072IL4G4sDkfIbTUaPTvYgvgbiwOR8htNRo9O9iC+BuLA5HyG01Gj072IL4G4sDkfIbTUaPTvYgvgbiwOR8htNRo9O9iC+BuLA5HyG01Gj072IL4G4sDkfIbTUaPTvYgvgbiwOR8htNRo9O9iC+BuLA5HyG01Gj072IL4G4sDkfIbTUaPTvYgvgbiwOR8htNRo9O9iC+BuLA5HyG01Gj072IL4G4sDkfIbTUaPTvYgvgXi1z2vgeQ2LkfPo9O9iJ+r5ipHu6/yGYPdTaTq+nexGWzYl1Jd7X+QzSb6bTs2K72I3kXZLWTvkztcj2/37ewQQ4wHSZA2IIfsRKNphToL4ZYFm+GoJApLP7iqiJPuUZiI8xK2vSGP2JlEww51QQGDKQD4t7gjiOn9hVRqSriODJVjIl5Ghmlvg1wobfYtKqgSsk1UmPjXOG4F1JFgbyO/ByQlT+k57GIa2iBw1+9cNKPIUEQ0hYtG1qsY0bfYyeDHkIagw1bKDnU5iinSQ4O9lMxnSBMZeRXY20huxJcZ2IcS5ttXNpM2kzaTN6PPmQJjrGI3HXMNuOvxJj78y4S1mExz3vwUU5cDRHfgKeKHEajU9jzwCLhKaI/CdH0x4lYd9XMZjop25u3Jn3TNtc23Ztuzbdm0ubKriAKuNr5T8kQzxUg1SzBDoozFHBjCxE6vZKbU08MVjVzcCXFjAXPlI+fKR8+Uj5uA5uhp8ekPhR8j7Jzamnh3fSHwo+R9k5tTTw7vpD4UfI+yc2pp4d30h8KPkfZObU08O76Q+FHyPsnNqaeHd9IfCj5H2Tm1NPDu+kPhR8j7Jzamnh3fSHwo+R9k5tTTw7vpD4UfI+yc2pp4d30gXKPkfZPK/hYsVFZ3fSByb2kRUgeye7jKOVT2COZ3UiQOMI5STZUUO4i+yeVHbKBIjliGhXTmYKQI7e0qomS7cEfJMo0slTWqP2VSIwpI5dOYGNc8ThXMsWM6QYl9Gz69Gx1+HCXx3YaZIkYCGeSsGoHG9lp4YJGFoBLj6GQmLUTEz6TMxtLLdg+j7sDTxRYiI1P8A8M3Wmdaey95GDQtzEHhOkDsfczHY6fKfnzBlzekzePzfmTGzZLcbbzG4y/KmCvIz8FIEZPZNIkijMk3pX48jyuDAknwsVkfF6vh1deboi5uiJitVPiIQiqSslDT+Q3RrmQHIlgCWnsjnzmwhGMSQSHTFOgK+NHS3snI4ICyCAoMHVxBYgRN+KjG7CV8UuHoRuyVCPEWtsXxSFjAkNlUSpio8JKuz+Y9kdkdTzqaA3d/CT1/NU+5+R7iRutw7q64nX8nljAbMEx7glC/eB9kMwail08hpYXwt61znhOSOQF/g7SIXGmE/4uIxuEsIosNfDTJM08ta2ufKIidSZJkMjBVdt8Vm7i+yG3r1O0RiRyw7oRsRUcmSqqPJw1HJZj4hx5925tuzbdnWq4wBSYGmllyNSgFiIiJkq0jxclzSzH1NcpCeyObUilZJhmiuDKPHUN+RMHdRH42ZGfn2ciiGuLEjriQ4zcQAm51ImOkgZhLiGPC9IMPYSZHwg0zUxERE9knSDh10VkuSWgKmErZg8cx7MR7kxJR2589Kz56VizJDsUj3YiOdg4EomCopLsbSxgj/APoXB9kvSDh0fP8AwVrVx0UD8WshLi1MJcSphJiVcJMbCjMxGMT4l4P/ANC4PsiJJCLH28NmPvgJlhY/PJR8/wB4Xgr+Qr5rWNvIq4yyiExr2vT2NeGFsoocLfjTCXUt+ElHL2aPn+8LwV8fj1qmNlyGYy3mMwd8ZMHfAXB2cQmNc1yexFVRMPbRQ4e9M7CyTm7A45i4OomPxnR8i4ygAmW0EMMdHz/eF4P/ANJSxCDf0fbj6KS3CVsweK1zV7DCvGoriWPA3wnYGSE6ewwhhhbJvWph5siT8RiIVwaWUTBUIG4KDGD2ekPDo+f7wvB/+xcH4uGx6EqYZcNQYatlA7KOVqxrqQHIs4EtPYQ5zWNmXjW4Y5JD/hGq5MnI9JHFjBsG3t9IeHR8/wB4Xg//AGLg9s8KPIyRQ4aOWO74tcrHVlrvvYPMnihtlzzTHNA5R5ErzTFiVYIvd9IeHR8/3heD/wDYuD3L2NI2XRouEG8T2NR6kG8T0XqWumpLj+wSxs0iI5xDkjVbAClynSi1lVvsa1GN7p72jbbzhS1o+f7wvBX8oNiCQzu5cIUxkuISIWAUUxk6uLDdCluhyAmZIF7ArKf8mJEectdWNiNvpGVUP5uR4d297Rsn2BJhN09B0iolh3kldmL4q9jwvqbJT95OiNlx/wCQiAI2XEs6z5XIE58MzHtIz2AFI0IpMh0k9RA3A8uF67KiaiQu7u3K2vgBaebNhpIhfzAWFdMejXNencnlgjNsLR8zKuE6VJtYwzQ4rlZK7y1YjLKkX/x7mo5tlC+TPSTFR3sAvj7IauN8zM+F4JWTaGQiL3c2P81F/mEsG5YVJtcGc2TAkRVFIMBRX0huMvwrjbiE7PqcPFsYiYtrCTH3cRuE6QYa3lmz+RHQ6UpcV8aACws3TMqYiyJfdvcjGSTb+RVC3Nfk+MkqIxyiKIiFD6/3Ttqwo0aOIW9jsdHuYxnWMRJkRrnhLAnsmD7udWDmJIhniuBNkR8FfOxxKiVjqkD8dTykx1dMbixTtz5c2JCkrjaua7G0xcSDXAz6pBioa7kkxznldDpinwIWAH3XhltZb7K6GsuT4fGePdTqd+3Xev8Aa6ish6xokA8zJMQsV9XZqF1pV7/GueAsG5YXEVFTulajkPTRjYWhM3CV8oWKxzcQr24kyQ3EsJaYtnMXFnylxZJnZ1udjQEfgqiYTA0GAgx43eHkijMnWxJWRIZJhY0ZkQPxtl67Kj5H1/tdRCNTGCFoAyAMkhlR3RT003fhnVgpmSYZojotgeIsa6jmxrkcneOY12Ohx3YtXDXFp4S59Gg59JhYldEbiRwt740oMdJN8q4QhDPh0xT4IIwD+LnIxhib09HyPr/a6jW6j8LiJv40SQsaS1Uc1zGvbJohvyRCkRsDJMBQ3xG4G1iGxrmvT+2SSEOGvQMw9xKNn8iOjU0g+Ra2PF7V1M3Yso+R9f7XUa7UfgqdaTgfLTKU++hfBU60kVUU+GoTNwsQ4VYV41FcTB4PpBg7qI/GTYxERyO/pOKNmEs4g8JfR24S/MuFsJRs/kRQ1cs+AoGpgowIzSTowsW6hpn1yJjbqGuDnxSYioqTprIQSPecpwOjko+R9f7XUYGofG/BlGbdzOz1deFgRTYShA7CUMhuErZY8Ub2YhHNxk6UPG28xuNvpKYnSAmJ0hTE6QDxL8OfXo+fXo+fXo+f5ALP8hZi9IFxekB8deS3Y60mux8kz861djIxn4OnmPwfR92CpYg8YAQsMcYGSb5cNLOdWieTG1sx+fR52OrZbMcEjMGco1KUh30ccRH2+pUfI+v9rqMDUPjaC3tfGJupPdORvURteuPBTrjoVWufToTs+jo7PoEjPocrPokzPos3Pos3Pos3EpJeJRSVxKA+J0fXG9Hw42kiJjayGzGgE3sz7dgMKYh3xaeRIyPUxQY1rW9hWo7C10U2WcBkJ3R/mLfUqPkfX+11GBqHxKnWHwWHPBIH2jz40fDX+EtZhMcV7sRrnYkY658pIxY5m5924yQUaiuJg8DfsXATY8jvfDLK2UmAjlkkhVQovc9IPy6P8xb6lR8j6/2uowl6p3xJwl8XMeNY9rJj4C7jkxhGEbkuyBEyVayJOMG8rg0ckmCo4zMHBiixGMTsKIa4StiEwtCF2HppQsc14nRraTHyJZgld3aWm+WHDJMLGijii7npB+XR9f8Aqt9So+R9f7XUYnOfEnCX8l+XWA+ojyUPXSo+MI8Tvq0xRMGQxIlFggjC3uyxxHbKosKIgHwrggcEVhh9u4sciRXyzR444wu66QePR/nLfUqPkfX+11GJznxfw3fZ9s5d0x7huj3Zx4McK0ERNklWEbIXfnjCksn1ZImQ5pYZI0kcoXxeYQ8fZw2ZKuxbkQ3nNCiNhg7vpB+HR/nLfUqPkfX+11GJznxd+D+JbfjURAyksYrYkro9wZPM12n/ANBURUtazcZGlmiPdbzHYthMXHHK/PuuMiyCfCog7gPedIPw6P8AOW+pUfI+v9rqMdeqT8Xfg/iW349HsvNQ6PcGTzNYvXXf0bXTY40KeRVQ4kffDTPmFz5uR1VMh8iG78o3K950g/ChX/tt9So+R9f7XUQcf4u/B/Etfx6PZeahQctN5yq03+jcaXC526XqrogUkSW0MVMnDYGZQ8k78o3K950gT/VRc9b6lR8j6/2uog4/xd+BPzs/x6PJ/G81Cg5abztSvXWf0bjS65Ouwu9PrNRyz1KjT/gd+Uble86QcvRc9b6lR8j6/wBrqIOP8V8D8ez/AB6PcK81Cg5ax+1hT6X/AEbjS63UbxeqDT6plhz9Hp7vyjcr3nSDl6LnrfUqPkfX+11FnE7B+PZ/j0e4V5qFBy1lqNMvXWf0bleqsrdRvuSp9Uyw5+k0935RuV7zpBy9LqFvqVHyPr/a6iz8+wfj2Hj0e4V1qVBy1r9rOk07+jdadW6jfL/yU2pZYc/Taa78o3K95fp/y0uoW+pUfI+v0qcGI2Uf5mRkYm9jfE/HmrtZ0f5e51KgT/lttUpF66/+jdadU6nf8tS6lk/7z6bTXflG5XvL/lKXULfUoFm+HkeSKSz18sLhA4qvMQwCR35RyN5E+MlOqTLzo/y9zqVDydxqVFyP9G606p1PpAv/AD0eoZL5unT/AMa78o3K95f8pS6jZv27FK474YTEjkr7Rkr17tLXryPHJKLBrhQ234P5ZBlfKSmuR7fhL5yUv36P8vc6lQ8ncalRL/xf0bxeqBU6n0h4NHqGS+bqdLd+Uble8viM3FeVASlVSPiC3ESwqmSUewgC1dpv/Xm4sN2kaM+UeJEHEDkyOkqK5rhkVMq7P5bEVHJkvnJX5UCf8tzqVDyd0n/kaDlP6N7yNTqfSDhUPO5L5up0t35RuV7pXI1J111Z/MxCM3bqeJv5XwnwGTRvY8Bauf8ANi9dpUhI0dznGLXQkhx/jcV+2jXdWPH1NiWJ4eR7qMXJSo6VK/Kh5S51Oh5O61CgX/l/o3vI0+pdIfxoedyVzVZ/Cqd+Uble5lzwxGzLE0xYkA0x0ggK8YAPkmix2RQfG4g/MBiyHRpA3oQfrrfmylj76Z2bOq2cCZwXsix52GgSQZsrklqsJRJ/xXGqUPJXidU/o/y/9G95Gn1LpB4dH+bw/HgaU7xjcr2ymGFky7c/P5lJEpkak22TZCAkksGCyELs2Mf5abRn3kT11uH7VhQsRInasKdpsc0gCQ7tzMG6PISyXasaVOqtvQ7EugN/K957o+v+j+jfL/x0+pdIPz6P81h+PA0p3jG5Xsve0bZd4xuGkFkPh1J5OKWDUsl2Bpiw680x0WGKIPtdIGdTqB3VI9dbXUaFeuF25UMMtkyoPGwRiAeR6kfVN2a66DvINebcTb9P+yiOIf8ASv8AladP/I9IPz6P8fD8eEnVWO8Y3K/E0+NHyRfLhpBTujVsiTjUr63JVueRgxEO+HSI3GtRqdvpC5Mouc9dbEjSzqM+xK7mXWRpCPTZdCTZglZvBOTYdJhusoxQFA4E+THwF+1cDNjn74skIMtbEModLqHSDmOj6f7cPx4emr+Qrww2L0gJj7yU5CzZJsYMhnNr1biSYUXDz5EjAgKd0ahXBAEBvc2sj5idTmYGb66W9j8GPcN8KU2XG7gn2Ev3dHTqjSX7uN44wjxqy2kIjnwTY6Pmy5uCnSQ4O+O3GX4VxlvDfjZsZ2b8K5vxZvxYsyMmPtYbMJfR24S/KuFsZRsRHEUFTLNkCrbDd0g5jo/+WE4kDkD00YzndH8fTNFjgV4s+YjMx8470RriOBTyjZHpI48Yxo07q0mfKx/hUWO8T1ytJnykcY3nNOjfKSGxlfDhTHwzAOyQLtyV2YzPyanU24JsV0Ae9nGgRj4agYuEpZg8fHMLOte31rn8sQRHY2FJdjKea/B0BMFSxB4MAhJ8L9rVSiJsTslCUMkN24MYl3LfhJskufd6ir5RcFQndgaSKPBhGJO8lyxwxSJD5Jjxljir4XzqfzCWvl/NxvXGxk/NS6SHsjvxfzpDI2TZ1jozoc0kMkWYKWPtWRGjgATaPnSAn8KIe3O+Koi4SDFLj6OK7H9H8fRym4+rmMx0WQ3Fa5PhtqmJJMmfPy8+fl4tjMXPnpWLNkriyDLivcueORCbqXl8DZNDjfNyGUA8ZUQ2YwAhp386wFCbIkklFqqteu0Pv51EHZi3kPKmT8vM9cLE24ghGpjjYgxz43zURjnBLFOyZFsKZUwZCAJCumExFRU+M2eKEyTKLKJV1hHky6MhZvR8f+vuthi4scK4sCKuLWQlz6VBz6PCz6PCz6RCz6VBz6dDxIcduOjjVj02Hwib2HZg38EBVAdrtpnfve0bZt3n8zEr6dB5Zy0iRRDccwBIABxIcDkUZIZt/E9b793VGpWbdh8LmDu3105YRmPaRk2rDKyVCPEdFsDxMi3AD/CwtWxsc55y11OjPhaWmzgAEklhxWxI/wDWtRbqwoi7UPJofl5dMffQe9c5GpKuwiyTMNKdErTy8iQAw2mMyOKZKfLPSwdhvwtWbFjRu2oHrf0g69ih534PY0jLCA6GWusnRHDIwrHMa9sujY/DxTxlHMkBYITzlr6xkRuWlpu8CEkgsGCyEL+v0gH/ACoSbMrL8H3pD7uZ3ZpQY6SL5uHlnkrGgyJWRaUIcROrDyBxhzp5JpKutWS/wT4Xeo0PKet98zaiU5Nix+JRMMOwrHw3Q5xYb4k4MxuOa16XEEEcdK3rsctLTd54urAxgh/sXIt5XwC7qdk8HzEMb1CUT0KLtllgBhr4LcNbyzZ/J7o9PKNkanjAxE6vhNsgw0kyiyiV1S46tajW/GyJvLClZs1/rfND8xDY5REAVDB+KtRyT6XEV4SQ7zBlYVvSBf40Kf8AaT7CVdpz62Wxv8mqKylhwV+9MHdxH4OWAv8AVMzeBX+Do795HyY1GTKnr+m/DrRMJOjCwl5Fbhb4zsLYSjYjXPUNRLLgaETcDGCBPgaQKOyZdvJjGEMSBTNF2ZZ0jRvuR8cW5j+uFtE+Wl0czqXsy68EtJdWeLgJJoz5k581Oj6f7Tr1R2+LPwLHCbC0kV+FoCtwlbLFitc1WSTixlxMZjL8qYy/FjbqG7G2MN2NOJ+bSd65epr/AM4ydUXJS9cqNctjRH3x1x9tMfjzlLjRveo6qYTBUD1wVNEHgwjEnxNJDHbKvVXCFIZ8SnNIyNEDEb2buZvSUsXfSvXGdESZHVHhLXTmzA9qVUR5GS4roZ+jyfwlr1RGfmi9fZcxr0fWRCY+hjLj+j7sdSS246tmNx0czc6lxHvbiS5DcSwlpn1SZn1ebn1qbn1qbn1qbn1qbn1qbn1ebn1OZiz5a46Sd+J91F9g4ResoqaSVjOj+Mo4rcZXRB4jUanYVyNQ9xEDki6kFxVeR0ankHyLWR4vbtLBIohjecsSM2LH9crau37QmJHNBnjmD7Kr1JMP8zLpo+5hT/tAwMyQDA3xW4K4hkxhWETuHMa/FhxnYtbDXFp4a4tJDXFoomfQYuLQx8+gBxKCPn0GLiUUTEpIaYlRDTJEGIKIL7lT7Nwzdk1e7bgdkhxCQ11FHhr2Q/CyTHwMQ8jI9AuR4YI3cWFi2GwhHFfQ7HzPrpZq1bARXhJAtWSezcSNzCiAWTKRERLma0YYY1LLPURDYahK3CwpIca5w1FazBYO/fg7yI/BzopcRzXf0rJdmvip1y/hYt2bCmdtVyva3CWEQeEvYzcJflXC2csudbnqKulGwNA7AVcUHdT7doMVXmLIq1jV9STd2Prm92wN7tt5KZhYZREjkg3LxYIwzs+FxI382hj/AMZ8xsMD3POWsgJED8Sw45sJRRnYSgKmPrJjMcN7caUg8ZZS2Y27mJjekBMb0gFiXkVcS3hLiWUNcSZGdiSArm+Fm9Hm9Hm9Hm+FiyQJizYyYtnCTLKxjGhwOe+F0zZsGSTDYr3PxgSEwdTMJg+j71wdJFZg4wQ92aQKOybcEkYCOSSSBWjhpYs24Ed+7kJ909crQm6r4o97K8EkxRShzak0XASCxnxLwb8lSmihojiEAxkaPZmcWdSwU6u4VEVHwoz8fSw3Y7o+Jcd0fJjqKU3HVMxMWvltxY5kzdvTNlc6s/ln8s++bObK4g3riRjrjoUljIa9Uz4X7f8Aopo4ZBWRI4++e9o2y7xrcKYh3wqcsjARxxh4Ru2P/wBgdtg9cr5/VFpmbVj8ZdSCTkqAeIu27YRepdtzvhU6d/S2W4ohrm5Fm5Fm5FiCGmbKfGcm1BAvUf4dIG/6qN3VP7wpxASTeomHkmkui1siVkSqBF7Jk6j1y9df65dIH/7ej7f93YVOtJNPHOoauKJiRgJkz7TqyfGSMjkcn9qT94rfs8f3Hl43rr6p2xZdy5zWIe4ihw95IJjnPK6NUyZGRqiPH7cznapeut9crt21P6Pt/wCfuJtK8hjRDgUUkwVDenbgbuKTGHEX+wROsTvs4H3j5Zs26+I7Yl9okgIkNeRmYa8kvwhymUMOQfAUC4CFHjdzYahU6b65Wq9dlRp1QO5VOtD1cU+FoHYaulBz+TFFYyw4O/MmDvo7sHYRS417X/1CJ/sj3hRMFeRX4QwZEVF2XDXrG4jGYSyiCwl8BuEvjuwthKNn8nqGslmwVBga2KDPDu5vPVSdVb65WK9dhTp1VnevjhLhaWI/CdH34SomMx4CsxHubjJ8oeMupbcb0gLjekAsbeRFxLaE7Gz4rs+ZAub4ebSdraTN8JM+ZAmOnxW4dUU4qYkiKWslhxUcxcdMkOarnOxkcr8HTzH4Po+7BU0QeMAIffnXrkV32r/XKw5+p0v+iqIuPiR34+nhvx1AFcd0fJjqOWmOqZrcWFJTFAVM2HJnWubbs3r83r83pM3r83r821z75sOXEAVcbBkuyCB0eFjwjJjqOMr2VENmMigYnh/TJxa/T/XKw5+p0v8AtbDVzciz5cOfJx8+Uj58jF6/lI+fKR8+XDm5Fmw1P7hOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WHP1Ol/oBOLX6f65WKdVhTP2q3z9V6kevW+C3YheuVhz9Ab9AszbmBlevXA9crUexYwj/LS0XaTz69k7ZUTrUDN1H9cr8P3ymmb4HnsqQ2LHI9xSVod9P9c58f5mH4ZHO+MeNIZKD52qo1LOd84bKKNss9dLeJ8vJyBOdCMIzDj85X7Ja2e++EcDpBwjaEPrpLjNlxyjcEmz1shTyQnxpQpY/N3kaNljaukY1nX8KiDuBeu1pX/NMa5wn/AC6SBhOSOSFcDP5tLsQRElzjTHAi7bDG3mVNapHevFnVb/EUgCp8vZJIjGjPiWh4uRbSPK8ykTQRUl3Ri41hDPSICC2RJJJfWVSmVE6k9eZ9YOWhwEjEjWeywlWKQwoSAfGtJMbI95HJjCsKnlauRqHuIockXMk2dTyPBTu2S2AYzP5mJX06M9fTxxSWTKcoMGQgHiuGFa+qiymnrpUfGFIJwbuUPA3sd+DlgN5MQ4hIW7ijw16d+FkmOoYZ5GCpWjR1lEhtkSzSnRK08tYleGGnr/KrY8rJVRIj417xPj3hx5vqufhaFrsLVSw4rXNUc6SLB3sluDvx4y4hvxkoBMRyL/a6+rHSAsx9tDZhL8KYS+O7C2Msufdyir5RsFQOzYqoOHvnrhZBpDo1dIlZFpgA9gkiDHk5IoXphopwYKScGCvZDMbbwZCfJ1krH9H24Sklsx8CUPFa5MaUjMbYy2425mpjb6QmJ0gdjekA8S+iriXcTPrELPq0HEs4S59Sh59Sh58/Fz6lDTPqUPPqUPPq0HFt4WLdQ8+uxcW/Di9IFx1+dcddTFx1lMdjpBn51KuMhyS4OmmPwfR/Era6On1Kui4W/KuGnST4MJCrHozkyPVxo/sIVOtDVcQ2FoFwtZLFitc1RzJI8ZeS24PpBiXMIubdUbFrK4mLRRnYvR5MWgNi0UpMWnmJn0uZi10xMWDKRPlT4scyZuSZuSZuSYgCrnyp8SHJdiV8tcSrmriVExcSjlriUB8b0extABMSqr2Z1VQM+rQA4TpAzH3sp2Enyi5/J6igSjYKgIuBp4osaxrG+w14mEwlTDJj6Aa4+hkJjquY3HAKzPu3GnM3G2EtuNuJqY28lpiX58TpA/E6QJ1p0gFn+QR8S/j59ejZ9ejZ9ejZ9ejZ/kEfFvw4vSBuL0gdi9IDYt7KXFupuOspbsdJO7Pu7GhI7GVst+Mo5LsZ0fbg6eIzGAEL2MOCJ2Or4r8Wnhri0UZcXo+PF6P4vR8ufQJGLRSkz6HKz6NMz6NMz6NMz6NMz6NMxKSWqfQ5WfQJGJQG606PridHx42hjpiUsNMbWxGYkcLf/wCDLv/EABURAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAKDg/9oACAEDAQE/Ab//ACa//8QAFREBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAoOD/2gAIAQIBAT8Bv/8AJr//xABEEAABAwAECAwFBAMAAgICAwABAAIDESFxchIiMUFRYYCBBBAgIzAyM1BSYoKRE3CSocE0QEJgFHOxQ6JT0ZDA4OHw/9oACAEBAAY/Av8A9Ukpc4C1Vzt3KrDO5VQE+pYsIG9VNZ7L+A3LrN9l1m+y6zfZf+P2VbGLGgpscsaJwXWcLQsWZh37EdMjw0a1Q0l51Lmow22tVzOsCrJKxInusC7Ei2pV4A3qudo3Kuf7KuVyrkeutL7rtHqqVyqnHssWRhXVafUq+Dv3BYwIVLJHNOorr4V5USxb2lVS0HQ7YdoDviO8q5vm26sqpe4uOtYkLqNJyLnZA3UK1jYT7SsSFoVQ6atoO5VwN3Lm5HNtrWJQ8LnI3NtC5uRw1KjhDKdbVzbxToz7DBbHzj/sucfi+EZFRFGXKnhEnpasSIU6T+3ocAVU3APlVMfON1ZVQQWuCAl5xmvKubdX4Tl2FMKV27Si0HAj8IWDEwnWsLhBw3aMywWgAav3lErAdaLuDnDb4c6zteEI+FfWqWmkbCOmQ5GovkdSUJOEUtZmbnKDI2hre4McUPzOCoeKW5nLBdjRaNCD4zS07B5ecv8AEaUXvNLnITcIGPmbo7jLHilpWE2kwnIdCwXdk7LqVIybBx8Damr/ACZRUOqO5XRvFLSjGcmY6UeDvNberZsGyEZTUEyMZXFNjbkaKO5viDrRqN+uvYNjb5k3UKe55GnO3ijdpaNgyK8m+YUdzyOOZvFGPKNgyK1MkGVppTZG5HCnub4Q60n/ADiiuDYMa7wu4v8AHkOKeqe5XSPNDQnSu3DQgNaDdA2DJI9IVHEIOEHG/i7T3GXyOoaFoiGQcTNDcY7B2GOpJWsCQ0A/y0LAkFh0oRzY8enOFhxuDh3BWcJ/hCwpDVmboX+RNixDJ5lSviOGNJXu2DnRnLmOgp0bxQ4L/F4YKY/4u8Kw2c5FpCwonlpQbwgYB8QyLCY4OGkfvKZHizOi2EfDbpzqgUucV/kcOIqyMWFRgsHVboWE7sm5dewhhs7Vv3Ra4UEL4U2NF/xfFgIaTnbkWMylviasKJ5aqJ48LW1YsoB0Oq/b0ucGjWVQ2mQ6lQyiNupZ3OQdNzbPuqGt5zRnKw5DYNCwW9XO5CNgqGwjhDFl06VgSNoKwo3WjMsF+I/QcipwMB2lqpjIkC5xjm2rm5XBUSRtfYscOZ91izM3lUg0jpsd7W2lVyg3a1zcTnaysUiO6qXvLjrK5uI2qmeTc1UhrWDxFFnBh6ysJxJOtU9WPO5BkbaBsJ4MradehYTcePSOKinDZocqHH4bvMqw1wVTcA+Vc1KDaq4qbtaxmObaFivcN6qndQsrXWhY0TNyr4P91Xwd31LsXe67F3uuxd7r9M76lVAN5VTIwu0wbFjzPKykrEiedyrDWDWVzspN1YkIp0lUvc1gVHB2UnxOVMry5YLGknQEH8K+hUNFA2FsJo+G/SFWzCb4m8XNyOComip1tVUmDeqVINIVbQbVjQNVTS2wrFlfvWLON4VUrFlZ7rqt+pdVv1KsNG9VuYFXMz2WNN7BVvkK7LCtKxYmDcqlzj2ttKxKZDqVEdEY1ZVhPcXHWsFoJOgIOm5tujOqImUa9hqkswXaWqmIh49lRIxzbRxUskc2wqtwfeXOQU2FYwe3cu2aLVVKw71VysZwFqrnZ7rtKbAsSN7vsubia22tVzEDQFWSeLEiNGk5FTPJuauajDdh6hzQbV1MA+VOkZNU2ug8WPG5to5GU+67R3uu1f7rtX+67V/uuu73WU8ilkLyNNHE18khdSKaliRNp0nYjk82KomeJ1CrClcMhdUmPlbjOrpVTpBvVUzl2/8A6r9QPpTXGQPwtSMeHgVUquf7LGlebF/M2ldg1SN0FQnUpG6HKE6tiSOPxGlNOZopT3+EcTGaByYry9PJl11ot8LlLrrRHhdsSNZ4WqWTcn+bFULNLuVFeXp5LHaWqaPemO0tUrN+xJMc2EgfE6lRR6TSgfCOVGfMvTyYX66EW+JqhdoKwfEDsRuecwpRKiZoasHwhSyaauVHfTOSXeEqJ2uhO1EKE+ajYjl11KNnidRxTOzYSb5jhcqO+mcmYeWlRu0OCl1spTXaCmnSNiKNniKZ5a09/hFPFGzQ3lMvpnJc3SKERoKj0FicNBULvLsRMZoapX6qFJ5sVRM0u5bbyi5UrNDlFpFSmGtAeE0bEUp10LC8TqVFH4jSmnM0U8tt5Rcp58VakbocqfE2lSx66diFztApROtRM0NQb4WqaTdy7HKG3lRP8tClZqpUL7QnN8TdiGU6RQo2eJ1CAUzs2EgfEaeXvUFvKidocmjxArC8LlEdNWxCxnico9Vac85hSidaiZoby96gt5T9RBUJ8ylGgUqN+hwKp2IGM0NpUr9VCk14qij8TqOgdqUB83KmHkKadBVHiajao3aW7EEuo0Iu8TlHH4nJnlFPQSKG9yiNKeNahd5VKzQ5R+WrYfLjkCc7SVCzyprPC1SybugkUN7lzN8yaPDUneYUp7NDqdh+U6RQmM8TqEBoUx10KnxOp6Cb/wD2dQnzcunxNpUseulRP0ihSt0jYfazxOUeqtOecgFKJ0lRM0N6Cez8qK9y4X6alI3S1Mf4XJmukbD8bNDaVI/QFKdIoUbPE6hUdBPZ+VFe5bXeFyj10hSaq1C7zDYfl1VIu8Tkxnico9VfQzWKM+blyaq1C7zBSN0tViY7SNh0uOZOdpKhb5VHH4W0qV+gUdDNYo73LlbpaVYmHS0KRmhyhOrYdlPloTGeI0IDQFLqNCwvE7oZrFHe6CRuhyhOpS6zSiNDth0M8blENFaLjkCc7SVCzy9DNdTDrHQTazSqPC6hNfpapmb9h2KPQKVI/Q1SnSKExniNCA0dDNdTLR0DXaWqZm9Qv0ErB8Tdh2Ty1Jz/ABOTWeJyj1V9FNdTLR0EL9ZCLfE1HUQVCfNRsOEnIE92kqFupRx6BSpJNA6KW6U20IcunwuUR3KZvlTXaCgdWw3K7y0JrfEaE1ugKXVUnO8TuilulNtQs5cw0NpUb9DgVqITmnMVC7y7DYZ43KIb0ScgT3aSoW6uilulNtQs5bmaRQio3aWqYeZN8po2G4o9VKe/wtUp8tCYzxGhAaB0Ul0oJh1dBKzQ5RaqlT4mqWPQadhml7w21YtMliMpFGpPfpcgzxOUQ0V9HJdKCjujoH6605uhyhfaFTE8tXONa/7Kh9MZ1qmN7XbCfOStaqIYy7WV18AeVYzi461iROO7ihbqpUUegUqR/hb0cl0oKO6OgjfpbQpmakHeFyZFTRhGilYpa8aljwuG5UtcWldfCHmVE0Zbraubladg2krBafiO1KgH4bdDVncV1MAaXKmWQu1BYsTbSpXeVNbpNCa3QKFJ5ak5/id0b7p4org6CJ2goDSCptQpUT/C6njx4m20KmKQs1GtVNwxpas7SqMLDbocqH827WqQaRsE4IOG/QFjuob4QqImFyp4RJ6Wrm4wNefkYPjKibrp4nv0lQt1dG+6eKK4OgdqIKgPmoTmaRQt6jfpbyaJI2u1qng76PK5USsIWI/F8JyLBfzcmg7Axc40AZ0Y+D4rPFnKwWNLnFB/CTSfCFgsaGjQOVDHqwk9/hapXeUhNb4jQmt0Cjo33eKK4OgmHlKa7QUDqUzdDlH5auXQ4AjWi7g5wT4TkWBI0tchHNjx6c4Qew0tOfYDLnGgBYLaohk1qqqMZXLBjbv09A8eGpSP0uWD4iohrp6PnJWjei2JhfrRKZHKCzBFFKpje11nLIOdOGtRO8qf5hSns0Op6HAlbTr0KnrRnI5UZYjlCD2mlpybAX+Mw63LByMHWKDIxQ0dDI/S5RDVSoY9WEnv8Legx5W2IiGPC1lVvwRoas7iqmYI0uXbjDsqWNHhDS1YpLSqHUSDzKiSmM61SxwcNR5Mw8yYPCaFE/xChSs0joix4paVQK43dUr/ABnGo9XYBJ0J8hyuNKb4nYx6GV3lQGkprdAoT/LUpH6XcnHlFgrVEMW9yxpDRoCqBcV1QwaXKmV5fqXNxtG7kc5E061TBJucseI0aRWsRxadSokAkH3VDj8N3mVLSCNXEfM2lSR6HUpj/C5M1gjo3tzgUhNdnaU1/iFOwBLd4h0Jb4zQom66eKR+lyiGeinixpATobWqIYqNbljymjQFiNLjqVLqIxrVMpMhXNxtbYOixohTpFSpgkp1OXOREKmOQt3qiVgeNOdRyR04VFDgVL8RwaC3OjExxc6nQoXaHDpH3ioafDsAPwslFfEw5xUehhj3oS4OEpBQ5j8E0BVprIYw0AUUlc5K4rm2OdYFTIWxhUvpkOtUMYG2Dp6Cq48F2lqpheHaiucjLVQK1iwnfUmvmeABXgjo5HnRQOKKjJgDYAlu8VfZu6wQc00g5+gwZW5Mh0LmZadTljxHdWsGNhcVTK5rNWVVt+IfMqGtAs/a0OAI1rFjaN3SFzjQAqG9k3Jr4oafDsAObpCITJcsbxUVgnGi0aFhxupHRVADuQvkdgtWAzFi/wCp7skbBSXcUbdDRsAv0Oxgn8DmFOcAovix4vuFhxOoKDZ+bfpzKkZO6y2LnH/ZYUrqdSwn4kWnSm8EhGDhZbFG3NlOwF8Rox2f8TZGZWoSMyHMi+Lm5PsVRKyjXmXNvq8JyKidpYdOZYUbw4au5sKRwaNaohaXnTmWO/F8IyKiJhOtB8/OP0ZgjI+oBOlflKMzxjPyWbAfxWDmnfZUith6zUJIzS0qhwBGtUwn4bvssaOlultapY4tOpY9Eg15VjhzCubka6w9wUySNbaUQzCkOpUR0Rj7ql73OOtYkZA0mpUzn4h0ZlgsaGjUi+R1DQtEY6rVhO7JuXWqNgMseKWlUiuI5CsJhxc7dKpYcbO3jx4xTpCJhl3OWNCSNLa1nBVUzjqK5yNrrKljte1VTt3qlrgf21JICrnasVr3blzUQbbWq5iNTalnKxYTRpNSBnko1NWJHSdJ48KQ15m6VS6pgyNWiMZXIRxiho2BSx4pacyMkFLo9GcIOY4tcM4QZwmo+MLCaQRyOcia5YuEw6iublDral2WFdrWPG5toVRIVXCH+67QG0LGY0qvg/8A7KuN6/8AJ9K659l2wX6hi/UMX6hi/UMX6hi7cLrn2X/k+lYsbyquD/8AssVjQuuBYFXwh/uqySsRjnWBdiW3qlzkobZWsbCebVzcTW8ilxoCwODYzvFmRfI4ucUHy0si/wCoMY2ho2CC+LEk+xWDKwhc0+rRmVEw+G7TmVLSCNXLxoWHcuoW2FYsjxbWsXhHu1VOYV1WneuxK/TSey/Tyeyrif7Ls3ey7N3suzd7KgRP9l2Ensv00nsuxK6rRaVW5gWNwj2aseR5sqXULrSsWFg3culxoCoh5x32XOPq8IyLBiYXFB82O/RmGwXgyNDhrWFwZ3pcsGRhadapikLVRwhlPmasSUU6D3Bzkop0Kjg7PU5UyyE6sywY2Fx1IO4S70tWDGwNGrYOwXtDhrTxrQk+GSwimkcWJMaNBrVE0QOsLr4F5Ute07/3GM8Deu0w7qohi3uWNKaNAq4q18aUk10YKwY2Bo1bCL7Sobq5yIU6c6phlI1Fdnh3VQ5pCpaaLFVO43q1jsa/7LnInC6q3ltoWLO1VSN91l6LKq3t91jTtVUmFYFzcTjasRjW/dVzEXalS5xJ1qhrSV2eCPMqZpSdTVzcYp0nKprV6jsJPtKhu8ih7Q4a12eDdqXNzOFoWKWOVcDljMcN3HVI4b1+ok+pdu5dr9l2g+ldo36V2jfpXa/Zdu5fqJPqVcjzvVfFUxx3KqByxixqx5ybAuzwr1aoYwNGrkTWr1HYSfaVDd6KuFh9K7ECxdV31Kpzwu2d7L9S76VVwj/1X6j7KvhH/qv1LvpXbO9lW95XVd9S7EG1VQxj0qroZrV6jsJPtKhu9xTWr1HYSfaVDd7imtXqOwk+0qG73FNavUdhJ9pUN3uKa1eo7CT7SobvcU1q9R2En2lQ3e4prV6jsJPtKhu9xTWr1HYSfaVDd7imtXqOwk+0qG73FNavUdhJ9pUN3uKa1eo7CT7SobvcU1q9R2En2lQ3e4prV6jsJPtKhu9xTWr1HYSfaVDd7imtXqOwk+0qG73FNavUdhJ9pUN3uKa1eo7CT7SobvcU1q9R2En2lQ3e4prV6jsJPtKhu9xTWr1HYSfaVDd7imtXqOwk+0qG73FNavUdhJ9pUN3uKa1eo7CT7SobvcU1q9R2En2lQ3e4prV6jsJPtKhu9xTWr1HYSfaVDd7imtXqOwk+0qG73FNavUdhJ9pUN3uKa1eo7CT7SobvcU1q9R2En2lQ3e4prV6jsJPtKhu9xTWr1HYSfaVDd7imtXqOwk+0qG73FNavUdhJ9pUN3uKa1eo7CT7SobvcU1q9R2En2lQ3e4prV6jsJPtKhu9xTWr1HYSfaVDd7imtXqOwk+0qG73FNavUdhJ9pUN3uKa1eo7CT7SobvcU1q9R2En2lQ3e4prV6jsAYzgLV2jPddoz3XaM912jPddoz3VI6R9pUN3uKa1eo7AEO/lQ3ekfaVDd7imtXqOwBDv5UN3pH2lQ3e4prV6jsAQ7+VDd6R9pUN3uKa1eo7AEO/lQ3ekfaVDd7imtXqOwBDv5UN3pH2lQ3e4prV6jsAQ7+VDd6R9pUN3uKa1eo7AEO/lQ3ekfaVDd7imtXqOwBDv5UN3pH2lQ3e4prV6jsAQ7+VDd6R9pUN3uKa1eo7AEO/lQ3ekfaVDd7imtXqOwBDv5UN3pH2lQ3e4prV6jsAQ7+VDd6R9pUN3uKa1eo7AEO/lQ3ekfaVDd7imtXqOwBDv5UN3pH2lQ3e4prV6jsAQ7+VDd6R9pUN3uKa1eo7AEO/lQ3ekfaVDd7imtXqOwBDv5UN3pH2lQ3e4prV6jsAQ7+VDd6R9pUN3uKa1eo7AEO/lQ3ekfaVDd7imtXqOwBDv5UN3pH2lQ3e4prV6jsAQ7+VDd6R9pUN3uKa1eo7AEO/lQ3ekfaVDd7imtXqOwBDv5UN3pH2lQ3e4prV6jsAQ7+VDd6R9pUN3uKa1eo7AEO/lQ3ekfaVDd7imtXqOwBDv5UN3pH2lQ3e4prV6jsAQ7+VDd6R9pUN3uKa1eo7AEO/lQ3ekfaVDd7imtXqOwBDv5UN3pH2lQ3e4prV6jsAQ7+VDd6R9pUN3uKa1eo7AEO/lQ3ekfaVDd7imtXqOwBDv5UN3pH2lQ3e4prV6jsAQ7+VDd6R9pUN3uKa1eo7AEO/lQ3ekfaVDd7imtXqPz9yrKFlCh38qGv+KyhZR0T7SobvcU1q9R+fo4QynFqKylZSqzyspWUqgEprD1sp6F9pUN3uKa1eo/P1zHZCKE+J2boviEYsde/on2lQ3e4prV6j8/hwhorbU7oaAms/lld0T7SobvcU1q9R+fzmOyEUJ8Ts3QfEIxY69/RvtKhu9xTWr1H5/jhDRW2p3LoCaz+WV3RvtKhu9xTWr1H5/uY7IRQnxOzcr4jhix17+kfaVDd7imtXqOwA3hDRW2o8mgJrP5ZXdI+0qG73FNavUdgBzHZCKE+I5jyPiOGLHXv6V9pUN3uKa1eo7AI4Q3K2p3HQExn8srulfaVDd7imtXqOwC5jsjhQnxOzHi+I4Ysde/pn2lQ3e4prV6jsBN4Q0VtqKoCaz+WV3TPtKhu9xTWr1HYCcx2QihP+IMWI1a+nfaVDd7imtXqOwk+0qG73FNavUdhJ9pUN3uKa1eo7CT7SobvcU1q9R2En2lQ3e4prV6jsJPtKhu9xTWr1HYSfaVDd7imtXqOwk+0qG73FNavUdhJ9pUN3uKa1eo7CT7SobvcU1q9R2En2lQ3e4prV6jsJPtKhu9xTWr1HYSfaVDd7imtXqOwk+0qG73FNavUdhJ9pUN3uKa1eo7CT7SobvcU1q9R2En2lQ3e4prV6jsJPtKhu9xTWr1HYSfaVDd7imtXqOwk+0qG73FNavUdhJ9pUN3uKa1eo7CT7SobvcU1q9R2En2lQ3e4prV6jsJPtKhu9xTWr1HYSfaVDd7imtXqOwk+0qG73FNavUdhJ9pUN3uKa1eo7CT7SobvcU1q9R2En2lQ3e4prV6jsJPtKhu9xTWr1HYSfaVDd7imtXqOwk+0qG73FNavUdhJ9pUN3uKa1eo7CT7SobvcU1q9R2En2lRFpzUdxTFuSleo7CUlGTCKj119xSs0OQvHYSlafEUzS2ruKV4yF1SZrNOwkOENyOqKxuzdlQc00g9wGCM847LqTYm501jcgqGwk6N4paVQa2HI5YLsaLRoWHE6n97SagjHwat3j0KgUue4ql1crsurYULJG0tKL4seP7hYUbi1yweEt9QVMbw79zSTQEQznH6ljuob4QsGNtWnMvFJndsL00YD9LVTg4bdLViktKofRINa5wOjWJK07/2eM4NtK6+EfKqIYg3W5UySEqiKMlB3CHYXlCwWNAGgbDWPEKdIXMy7nLGiJGqtZ2lYkzljBj7VjwHcVjYTdy7Yb1VPH9SqlZ9SqcFlCyhZQu0b7rt4/qC7Zu5dcncsWFx3rEiYLV2tA1LGcTaViROO5c45rFSR8Q+ZUNAA1bD+PG07lUwssK5ub6gjFlINCrh9iq4X/Sq2EbuLrH3XXPuuufddc+6yrIVVE/6VVC5NMzcHCyVr4nxA0UrGc56xIW761VsSu/2cdbQuyZ9Krhj+ldiz2XYs9l2LPpXZM+lVMb7ccG9erYod/s6WDevVsUO/wBnSwb16tih3+zpYN69WxQ7/Z0sG9erYod/s6WDevVsUO/2dLBvXq2KHf7Olg3r1bFDv9nSwb16tih3+zpYRavVsUSU5pECMlHSRNz0UqnSdij4oGK//qHBpTQ4dXX0ZkkNACLz1nGoKOLwjYoMT8/2WA8UEZChHwnGHjzqmN4dy61Qw/EfoCwpDToC/wAiYY38W7FWBK2kLCi5xn3VLS5jlQXB41rnIfpK6ki6r1ixP3rEja3WuclJ1ZlRHGTrQfJjyfYbFvORgnTnXNyubqNaxXscuyp3rsVka20rnJgLoVJbhnzKgCgf/hoy7F9L3htpWK4vOpc3CPUqnhtgVczl2r/qXXd7rru912r/AKlVM/3XaU2hY8TTYscOZaubka7fsT4UrqFRA3AGnOsdxcViRHfUqJJ2l3hYquKpdm72Vcb/AKVWDx4Pxvhu8+RYWBhN0tNKztPsqH843WsQ0O8J2JKcrz1QsORxc4oPlPw2fdYkYp0lHg0Jo8RWDE0ucqZ5NzVVCCdaqjYN3HWxp3LGhbuqVMLy06DkXOtq0jIgx5piP2WPG11OdF3BnU+Uquljwvgy9pmOnYjkNNQNAQ4TIKSeqOOXCy4Vab8Lrfz009C/41Hw6K6U7ByZlDT4BxUgUSjIUHDrNKY/SKdiKVhzOTY/5x1EcZ4RCKfG1YUbi0qiePe1VSgXqliyNNh48ZwFpVczTZWqIYy7WVzrqvDmQe8URD7qjidI85ETnJUbNDdiL48Qx25RpWHGcFwQbNzb9OZUg0jiwqMB+lq5stkHsseF43LOF13e667vdZT7rFicbAq2hg0lYUvOO+yoAoHFRThv8LVTIaszU3hEgxBk17EmGzEk06VRK2wrm5HBc7EHXalWXNOsLFmZ7rSFXG32VcLPZVQs9lVGz2WhY0rBaV18K6FzUO9yx5DRoHE2XhBws4aqBsSw2lfCeSBRmXNSB2oquEm7WsZrmqpx91VM8b1+of7r9Q/3Vcz/AHVb3e6qpKxYH7wucLWfdOc+mRwGfIt6ZdGxNDaV6Tx1gLGiZ7L9O1dgF2IX6dqqhZ7Kpo9uN90remXRsR48rW2ldphXViRvd9kwfDwMHWvSelfdK3prXQGoeJV4Y3KqZu9UtcCNWw5XKCdAXNRF1tSqLWjUFjyvdv5PpPSvulHkZVizPG9dphXljxtdZUseNzbK1VKBqKpaQdhKtUYeGfKuaYGW1rnJXOtPI5uJ7rAuzwbxWPMG2BY8jzZUovhA1k00r0npX3St6accEjMViTkWhYjmu+yrgcbtaoc0jk0seWnUq34Y8y52MtsrVMcgdsG4Ujw0a1g8HbT5iuckJGjNx0Rsc46ljURjWuce5/2WJC3kw2lek9K+6VvTLo5FDmghdng3VTDLucsaIkaW18mkGgqiTnG68q5t2N4TsE4TiAFg8GGEfEVhSvLjx04OA3S5UyUyHXkWCxoaNXQQ2lek9K+6VvTLo6DnIwTpVPB3+lyoljLeQHNNBGdfBnPOZjp2B8Y0uzNCxzQ3M0L4jsWPSc6qWKKGZ3FU0Yb/ABHo4bSvSelfdK3pl0dFgvaCNBRfwY0HwFFj2lrhmKwcKg5qVgvaWlUhD/5G1O2Bfhx1y/8AFS4lzyjwnhuRteAsI1NFTW6AvjTghmZulBrRQB0Zc8gAZymMipIZnXpPSvulb01gOC8DIekoeMbM5YD9x0r/AA+FV/8AxuzqnrR5nISCsZCEJIzS07AdDe1dkVApc9xWG/Gm/wCJnBxaVS7s2VnpC9xoAyrRGMjV8TBOBkpQp8J6WUk0Yp4qHgtcF8CY446p09IWHrfxK0OaU1xFIcKwvixUmLP5VTljPWCD2mkHJsAukdkanSuzr48g5x2TVxSWBF2cu6SrO4BRxv6pRhYKKOqs7XtKDOEYrvFmKpaQRq6KmSQDUsBuLFo0oOI5tlZKc91AcwUgqJwy4Q6WUC1C8UWuFIKq7N3VK/xnGo9XYBZCP5VlNpGI2s8YkzPCfwc5629I+LPmWdr2lBnCDgv05isMGh+ZwWOylviGRc3IWrHax+vIseNwVcuDaF27V27V249iqi51gXNQ/UqMPAHlWdzlhT82zRnQaXNY0ZlgMGDF/wBQeeoyunpC52QKSXxFRg58bicz+Qrag4ZWlMkH8hTsAEaAFLM4gDCoJVDGufrWC6mM+ZEN64raUHDFe0rRIMrekwhiS6VRIyrSuakI1KieEEeVY3NO1ChUwcNjN5YuC+6VXwdyrhf7Lsn+yqgf7LsCLVzk0TLSuf4Xh2Kjg8NJ00KhmDGNSpcS5yDpubZ9yhHGKGjpP8eE4n8jpQH8G1uPIlYNKYPDVsASocHyMBptXNgBviKwZW0a0IJjTGch0Izw9pnHiVLSWvagzhFDH+LMVSOjocKRrVLQY3eVc1I1w15VjQuVbSNyqkcN6qnf9S7d/uu3cu3f7quZ/wBSykrFjcdy7PBHmXPS7mrm4xTpOXpMKV4CLGYkX3KwGCrO7QhGzedPIlRvbAEqZG3K40JsbMgTo5BUU6J+bIdK+C847PuFhdSTxBUSNq8QyLEdS3wlUSc27WqWkEaulxmg2hVwR/SuxC7L7rsv/YrsvuuxaqoWD09NTLIAi3g7PU5YT3Fzig+bEZozlYEbQ0cguOQClPk0lG9sASqC9x/Eb14/+JkozGtBwyFYLgCNawoHYB0HIucjNGlUxSFqomjDtbUBh4J0OVLXAjV+85yRo3qiNpk+yoBEY8qzud7ql/Nt1qkNwn+J3K/x2HGfls4je2AJVBe46FJHmzWLBOWOrjoKpwMB2lqpieH6jlVEkTgsR5G9VuD7y5yD6SqyWnWFVMz3VRB/ZY0jRaVXMDZWsRjn/Zc3G1tqxpjRqWdxVUeCNLlTPJhamrm42tozrGmZuNK6zjuX8/ZdcjcqpmbzQqQaVSa3nqtRe6t7ivhv61CN7YAlXB745Ec4ulGM5Hj78vHhbuqXNvc1Yj2OWNCd1axmOFoVT3DesWdy7Sm0KtkZVcLVXwc/Uq4HDeuycuo9dR66j12Lvdfp3fUqoPuqoo96/g2wLtiLFjSu91lJWLC/2XUDRrK52YelYzS+0rEja2wLCkeGhFvB2epypklcViMc6wKqE712I+sKuErGjc20KlkjhvWHI4udrTpXVvbkapEb2wBKuD3xyJRnFYUcmh3R4wG9Y/wPcLKwHU5VcKo3rE4c31LE4ZCVVLGV/D3XVb7rqN+pdRv1LqN+pfxG9VuYFXNGq5h7LGleq8J1pVUDVixMG7kmOHHk05gsKRxcSsJ3Ns1rqYbtLlitAs5FYBWNCKdIqTMBxIdpUt1SI3tgCVcHvjkPHlPE1okx6KKDy8eQU6BlVEMW9y7XB1NWM9x3qoEqqCQ+lfp5fpVcLx6VnCpZK4b1W/DvICaIjWFzcgJ0Z+mMPBzQ3O7SsCJtJWE7Hk09DCpbqkRvbAEqgPnHIfZxYzS0qjCw26HKiQGMqljg4auKgnCf4QqKcBmhqoY1zzqVMhEYWOXPWLC1VNHtyK2NO5Y0LVzb3NKpbRINSocC1yoJ+I3Q5UU4D/CejMEJ5vOdKwW9XO7QgyMWnT0UKlHkUiN7YAlUN8ch9nFEeFYGCWDrLD4HMLMqx4iRpFapY8tOpGP4m/OsFjS9xWFwk+kKiNgaNXSUSxhwRdwZ3pKwZGlrkGT0vj05wg+N2E09AeDQm+fwhGzedCEcYq6OFS3PypEb2wBKob45DrERrXA25vhUrCY4tOpUSj4rfuvifCFOfSE8DMSo3MYAXCs/sMGVoKw2Y8WnQsJhxc7UJIz/AP1yMd7RaV2zTYnN4PhYekhBjK3uKDBl/kdPSQ2qW5+VIje2AJVDfHINidauB/6VMJW00ZNS+GwkiimtTXlLeKhs/Y0EVIzwjm840LCiOXMV2lFgX6h/usaRx3rOsSF53cXxnjnH/YdLDapbn5UiN7YAlUZ83INidauB/wClT7l6VNeUt4qGz9lMmRnI4p0z/iuwc2EsWBvqrVUcTbGqgSuA1KmQ0uBopTrVFdHSw2p9xSI3tgCVR3uQbE61cD/0hT7l6VJeUt5Q/spt3/VFeTtZCZETRhLGdId6kiYKGtTrydaoro6WE+ZOuqRG9sASqO9yDYnWrgf+gKc6wvSpLylvKHf/AN/ZTbv+qGnSjaobeKe1epOtUV0dLDfTrqkRvbAEqjvcmS8VwP8A0BT3gvSpLymtUO//AL+ym3f9UNqo0uUW/wD5xTXlvTrVFdHSw3066pEb2wBKm28mW8VwP/QFPeC9KkvKa1RjRT+yk10KG1NvKLf/AM4pry3p1qiujpYb6FikRvbAEqbbyZbxXB/9LVPeCfYFJeU25NtP7J1qhtTBpcmWHimvKNOtUV0dLHeQsUiN75/0vdjZmjKnS0UU5uKOTS3kSXioP9QUt5PsCefMpt3/ABAaD+ydaod//FHeTLDxTXlGnWqK6OlZeQsUiwC3CjWFE6nV8/TFwet+d2hV0ueVgSCh1FNHEYicZh+3IlGhxUH+sKW8n2BOvKTcje/ZOtUO/wD4ory9PFLeUadaoro6Vl5CxSkZKU3hLBhNObOsONxa4IMfiy/9+fZggNX8nBCOMUlU9aTxKOcWHibJ/HI5BzTSDxz3yov9YUt5PsCdeUm5O1O/ZUaSod//ABQ3l6eKW8oLPynWqK6OlYzCGFTTQviH+IKpzuKjj0BF8eJL/wBWC4Fr2oQTHnMx0/Pn/HiOMesdCEbN50IMZvOnifFnORFrhQ5pVIyIQy9kch8KpBpHFPfKj/1hPPmT7AnXk6xPvfsheUO//ihHmTrnFLeUFn5TrVFdHR0uNARj4L9azveVgnLnXxHDEj/7x6HjquRa4YL2rAeedbl1/Pd0pzZETlc4qj/yO6x5H+TEMYdYLVnWG2uPToVDThM8JWPzbtamIrBeVHcCfeT7AnXkbFJe/ZC8o96gtKfc4pbyh1BOtUV0dFjml3hCxjgs8IWIKG53FGDguNMetJoQjYKSU2JubKdPI+Mwc4z7hNlbmTXtyEfPaOH1FYZyR18p0/Bxi/yaqW7wchVPB3/Clzxu/Cx4jurVGCUGuyhoTjpcpd3/ABOvIa2qa/8AsheUe9Q71Lc/PFJeKjuoqK6OgwpHBoRZwaoeIrO55XxeGEAD+K+BwPFZ4gsCMUuKoFbz1ncp7R1TWEYya2H7fPZ+qpPdnLuWZYMV/hzFUOBY8IM4QMJvizr4keA7WpjrTbSmyeMKWH1Jt1TDzfsm3lHvUNilucUl5R3UVFdHKwnuDRrRbwcYR8RyLCleXFYTubj0lYLBhy/dY5oZ4QsUUMzuKwYxXnOnlwv00hSt0t+e0tqcND+gokbXmOdFzOcj0jKsKNxaU57sprKjRdnYaVG/NTQo7ikY94aSaqf2TLyYobFLd4pLxUdxFRXRyMeUWCtUQR+pypleXKkNwWeJypcfjzLBbzbNSwWNLnIP4SaT4AqGgAauggbnFJTrvz2lcw0ilOiP8xV0RJbgO8TU4aFDcCew5xQiNBUM8Th8RrKCKVRKwtWJIaNBVE8dGtqxJW2U9NzkjRqpTY4qTQaaULFFdUp1cUl4qO4jamsMTCBUqoWqoMbYseZxVDGuedSp4TMyEaKaT7LmIfiv8cn/ANLHkob4QqImFyDuEu9LVgxMDR0TiOq3FCxzRSKPnqeDQm+eIPaaHA0hCQZf5DoXnUrSoh5QpXaGnipY8tNqwZQyZvnC7J8DvKaQqY5WPHsshCxJXUaFjxtcseNzfuu0otCqnj+pVSs912jfddqz3Vc8f1LtabFiMc77Lm4mttWNKaNAVVLiqcDAGly+IXYT1FdU3E+0qG6i4UsJ8KxZ/cLnOFxttWNwl7zoY1c1wWnXIVRhYLdDRQqgXH3VJAjbpcqZKZD9lQxoaNXR0DtH1DjHBpTjfxOn554vaOqCDG1ucV8KmmpHhDK8F1DgsNtbT1m6UJIzSD0Ep8pTbUAnjO6pRM1rHhbuXNSEXlU0PGorHic20LLy8qzqpjjuVUD/AKV2YaNZXOTAWLGBkvLEja3dxxSAinIizxt4pIzmKZEIqS0UUkqrBbYseZ5WcrFhdvqXOPazUsemS1UMY1tg6XDfuGlGSQ1n7KIv6766NSmbkIbinWs7XtKDv5ip3zyc7+Iqav8AJeK3dWxRS6cVOhdkkCMsQpiP/qsJtbc7dKwozXnGjly4RyigKMebiij10ou8LaeRWKVjwtKqwmWFYk/uFi4Dt6rhO6tY0Eg9KrB4sqqkcv1Enuv1D/dfqHr9Q/3Vc7/dVyu91W93vxRP83EyYfyFBXwsPBJXOSuNi7LCtVDY2jd+wrxpMzV8SQ0n/iHCOENq/i0p1HVbihOlOV5+yHCWDU5NB6r6j88ZHZ6KEyPxFNYMgFCfHnyi1Bwqc0pr9OUIy8GFWdiwmOLXBBnCMR/izKkZORjVvzNWHI6waEzhEmKwVgaeKhppDBQpZNJo6Pqj2VcTPZdgxfp2r9O1dl912X3XY/dfp2rsGqqFnsi3AaKRRkTm6Con+VPGcYwTJB/EoOGcU/sMJ5AGkos4L9azveUJeEVvzN0I0dd1TU2NvWcUyNuRoT43ZHBFpygqOTSPnhG3S5A+EU8f+TGMV3WtVfZO6wQc00gou6kniC5xtWZ2ZYjqW+Eqh/Nv18Rjixpf+KlxLnuQl4SKXZmaOI8HgNf8nIRxiklCNtek/t5NDqwizwHikjzU1INJxmVdNS40BYMI+I7TmVMr92ZUhuCzxFYgpdncUZJDQ0IyOyZhoX+TIMY9Xjl11qjQ754Q6KSn3OMscKWlUiuI9UrAfXCfsg9jqWnOsFwBCwuDnAPhzKiWMjWixkrg05kGMFLisN2NLp0cRggOP/J2hCOMUuKoFbz1nfuIpfSnx+JvFHOLpXwzkeOk52QNVHB2U+ZyplkJ1Lm2YviORYU3OP8AsqAsOV1AVdTBkahLKOaH/tyPSE+988GP8LkynI6rkFkgpaVhNxotOhYppZnaqWHGztPFQ4AhNkibgkmijMhqbTxGCA4/8naFl3lczI17/wCTv3LjnbWon66OKRmeikJrxlaaU14yOFPQc5K1q5pjn21Kp+APKs7iVjN+G3zKlw+I7WquKjrSeELDldYNCEs4IizDSg0CgDkSnQaEPM6n54SR56KkHDK0pkgyOHIoIpCMnBfoVIpY9qDOEj1hYUbg4alEE4+VPOpU6UHfCLgRTi1rOCqpib1a52IHWFWXMtCxJWnf+1ezxNoVhUb9LeKZrcgcoqeRjzNCxQ9xsXNRhltaxpnUaAqGgkrs8AeZUzSF9lSojja3jwpXhoWBwfEb4s6wWgveUJOEUOfmbmHJfKcwqWkuKjj8I+eJIGI+sL/FedbeVjih/iCJow4/EFhRPLVHhigt+6lOpSHylC1Cxc5G11qxcJh1Fc1IHW1KuFxu1qgghYkz22FdoDaFjxNd9ljxOFla6xbaFVOxYsjTvWUdKSnWlRDyjilPmUcIjLi0LEja37rtaLtSx5HOtKoa0krsi29UudlA1BVtL7xVEbA0auRTLIGrB4M2jzOWFI4udrWFJzbNeVURN35+V/jsOKzrWr4pGLH/AN+eRZ/LK0rO17Sq+1b1hy6W82/SF8NxBsU51hSnyptqq5NDmg2quFosWI57fusSem0KrAO9dg82LGicNyyFVOIVU8g9S/USe67YrtR7Lrt+lddv0rrt+lddv0rrt+ldr9l25X6mT6ljTPNp4mXRxPOtNfiAHWsefcAsbDcbVVA20qgCjk0uICqdhnyqiOiMasqpJLnFUv5puvKqQ3Cf4ncvAYedd9kGNrc4psQ3n55/GiHODKNKEjDQ4KqqQZW8qkqSXMTVYg49Z9amu8XNyuA0KiWMO1hVvwD5lSx4Nh6HGaCq4Gey7Bi7P7rI/wCpVfE+pdaT3VT3hdq9VveV1pPdf+T6lkf9S7P7qVwgbTglMGsIDie3WoXeXlUvkaN6xSZD5VzTWs+65yRzt65uJx1qnhEnpauaYAdOfoKBXKcgRe80uKfSMair56y4IArzIPjdguCwJKGS/wDeSWjrSVJkek1qgZEeDtre/LqUbA2mtdTAPlXNSB1tSx4XAaVS1xaV2uFerXOQi0KvCZaFiTNVRB/ZS2KG+OOYeZM8tSrcBvWNO1Yge9c3G1usquYi7Us7isWI0aSuelo1NVUeEdLq+iMcFDpNOYKk0ve5fGeecpFWhR66vno55zClOdpKjwMWUN91gSNLXBBnCMdnizhYcbg4cZaOrHUn8II1NWF/M9UIudjPcVhOHOuy6uRjxNOuhYhcz7rm5WutqXYk2LGY4blivc2wqqd2+tVlrtyxoW7iseJ25fzG5dtRuVU7VVMz3VUrPqXaM9112+667fdddvuu1Z9SrlZ9SrmZ7rt2p8cUmE4qG9xnzClYDJXNbqKrcXLEjcdy7PBvLnZgLqxsJ5tXNxNbYOjwpXhoRZFiR/crAibSVhHGl0qYeWlRv8LgfnpKdNSiZpdxYEradehFzecj0jMsKJ+CUG8IGA7TmT5muBqqVGVzimRYQxQpKXUhpoC/ypMv8R0NBWNAz2XVcLCsWZw3LEmBtVRY6wrsqbFXA9VxO9l1Hey6p9lkWdZ1nXV+y6p9lUx3sqoneyL3QuDRlKhvDjidpFCkEraaBSFiwsG7psJ7g0a0W8GGEfEVhSOLnIPl5uP7lYETaBxObpCKY7SPnnGzxOTT4QeQXN5t+kLHbS3xDIsDCODoVINBXWJ4o/2eQKtjfZdmz2XZs9l2bPZVMaNyyDjmulRHzDjhdoJWD4m9LTJIGqjg7KfM5UyvLlitwW+JywqMN+k8mQeZQ3fnnEzVSpnauTQVhN5t3lVHww86XKqCP6QuEAf/ACFRwl4a8aVSDSNX7ua4ULU06uKnQ4KI7uipc4Aa1U74jtDVRGBGFjEucqSPht0uVJHxH6Xcua+VDZ887G0KR3m6F80LxjGktKokiIXNyOG9c61r9ax6YzrWJI02H9w4akbVHdHFLqFKhdoeOXjyNG9YlMli5sNjXOSOdvXNxEqmeTc1c3GKdOfoeEX1F885bVa7oqCqTHgny1LmZgbyxojRpFaztPssWY0a61jxNNix2uYsWZu+pYrgbD+0eNZTWPja5ratax8KO1SNZK04TTnVOgpp1LGe0WlY0zd1axGOesSNrVjzHdUs7iqoqBpK56b6VixAnzV9JPfKi+ec15RdNjxtduWKCw6lzcw9S7PCGorGicNyqcRvWLO5VlrrQsaFu5Y0LhvVeE3cu1+yqnZ7rto/qXaN91lHKyhdoz3Xbx/UF27PdSEGkUpk0cjcYZCsaIkaq1WC08WCZnUKtxO9YsTjuVbA0ayudmHpVbS861iRtbYOnkPmUN355zXlBZ+f2VaxoWey7PBsKxZXhYszd4VWA7eux9iq4X+yrif9K6pWUrrn3XaO+pdo76l2jvqXaO+pdo76l1z7rOuqTuVUT/pVULvZRROytFfFjxtdaEXUuA0LsqbSsWFnt+0daobvzzmvKCz8/u+qPZdmz6V2Mf0rsWey7FnsqfgMXYs9l2LPZdjH9K7Nn0qpo9v3jrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUFn5/oLrVDd+ec15QWfn+gutUN355zXlBZ+f6C61Q3fnnNeUY8NX9ApKcdahafD885rylh9Q/oEh04o4obvzzk11pkmbOgRn7/AGwNPUrKoTGaB884pvSeL4Ljjs+47+dK7NkTnuOM40qJuYGk/PR8efKOJsrMoQlYaj9u/KTUFQ3sm5NfE7hDhlqHz1w2jEk4qcsZ6zUJIzS099/AgdifyOnibEzKU2NuRo+epjduOhOjeKHBYTc2ULFrZnasON27R3wXPcGtGcoxQ4sWnSqcjRn4vjSDnHZNQ+e/xIxzrfuqRUQjLwfrDrx//Sw43FrkGS4kn2Pe1BOE/wAIWOcXM0L4sp+HCM+mxANbgxt6rUOESjEHVGn58maEUSZx4lSKWPaqHUQ8K05nrBlZRrQFOHH4SqA7Bf4Xd5c5IKdGdFsPNs051Q0F7ivicMOHJ/GEflUvyDI0ZAhNOObzDSqBk+fWE3Fl06VgSNoK+DwpvxoteUL4vAZQ4eArBkYWlAB+E3Q5US0xn7Kljg4au7KSaFQHfEd5VQw/DbqWdzivicKf8Fn3Ri4AyjTIVne9yEvCazmZ8/cCVtIRdDzjPuFhRuLHal8PhsQePFQsPgc25Y0ZI0tVLHuYdSx6JBrXOBzD9lzcrT3NS+Ro3rFJkOoLmmtZ91zkjnb1zcTjrWHwuYNGgLA4HEHO8SpleTqzKkDBZ4isQUv8R2AKSMF/iCpaPiM0hUtcWu1KiUCQLHAY86aisLg824rs8IaWqsEFYk77KVjhr/sucicLqrkwbQsWVp3qoj91WsaRo3rtgbFzcbydaxGNZ91jTOF2pZyVixGjSVTNMG2Kuh7xvVHB48EaSqZXlyxWUN8RWFJzjteTYE5yOvxDKqYH4WornI3Bc3K5uqlc41r/ALKidlF4UqlhaLpoVMc53hVYLrCsaB6rafZYsjm2FVTv3ldcH0quNhWNANxWNC7curJ7L+Xsu1+y/UD2K7dq7dq7dq7dq7dq7dq7dq/UN9iu2+y6xO5dWT2WLE/esWD3KqiYFU5o9KrnduWNK91pWQlYkLzuVbQ20rnJ9wCpkdTecuZaCfI1URRhusrHmdYFRGwuOpUykRj7qnAwnaXbBFBXZ4J8tS5qWm8q4iRpCrBCxZn+6xsF+5c5D9JVDwReC/8AD7UKojc9Ykjh91Vwg/SqpWrrRneuoDvXYFfp3qn4D/Zdi/2VcTvZdm72XZu9l2bvZVRu9l2L/ZVQP9lVwd67By7NZYxvVcjFjcI9mrGlcVWfd6r+F/1c3XdaubhPqWKGM+6xpnbqlnJWLC6jSudkDbK1SW4Z8ywWNAGgbB2OxrrQuzou1LEmcNyxXscuxJsWNG4blnCxZXjeqp3LtAfSq8A7l2LFXAPdVw/dVwvXZSLs5F1XrqvXVeupIuykVUT1iwneVVCPdVQs91U1gXaAelVzFVzPPqWcrFjcdyqgcsYsbaseY7guqXWlYkbW2DYYxo2G0KuBm4LqH3VTnhVTu9lVP9lVMxdrF911ozvX8PddQe66g911B7rqD3XUHuv4jesrPddpF91XMxVz+wVc7vZVveV1XH1LsW71ixMHp/8A4GXf/8QAMBAAAQIEAwYHAQEBAAMAAAAAAQARITFRoUFhcTCAgZGx8BAgUHDB0fFgQOGQwOD/2gAIAQEAAT8h/wDVJG8nMg8SaE6xE5KPfmfCLuTkXIoCgdLyc5jk9uqCMRwRR8I+Ea5WXRFuVfBez3IszSEyLkDUw5q8/R8aA4rBHHOZldRgUiUvsrRlqeg/UmLXJMzsZEItwf0/XhzyGGYXy0v1iqJgXJJ0eIjzF8ws4IImojldQ5Yr8RSe0goEA4LjcbJAOSwzTtkiTmihDO4iiYy4k6YIhITcyjeTiNhA2MpdLtCUBoNsD58ju0NYFEzfAT4WahY8k3jegicNzQKMAEMYTcEFjqsA3FyQA5KkTqScUYLvAJn4RaARTNK/YmYtecUzf5iYEOBCBElrkn9kWjkTnESMCEQ7UYp45uAG4pB0oE9CN3BNU+g44BqUJZCyfaEg3AAP9mXq4gn5qyT7QL4PuhBRX0AH5QOISII3EcGjf9ii9j20Qd049gyFQGA9ANeaIKJgyZFBRiUx6wQFsoRuHkrGGoR7x3YToWY3Vn6GNeKxBUZK/QKc25oOoIBMCQcEbhpIAkyCM4PbOjMQZjYmvorFAsQo681IjugN824acUw+d/xYTYQyWaPRhkFGd8kd7gG6Nw0wwRfZDMOMHo4BBwTohDyKeDEW3DBiPo4IQhxPR5SIEQmnErKLpbhl36KWGEKC4gejBcsBBNOiz+DcMMEGKeXgOHiubA09FZDFyobAMKREFTIBZHA3DOCzrNEEhBiJ+AxEAIFsPoYok4SmgHN/7nwLCvZNw45A4DI4rKd6tdFBQMwSCoKAOMBAZLNPQCcUk0eNFBpGRJCucKYMToE6MAfAYI5WjWjBuHQG5lD1AsQgUQ0DzLVYmEpw1WgoJLnxoSDCDiP/ALGWxpjyIC7PETbOPEo7ZogmZTgSAcgTIIrnVRAABhADcPZYAKBpojwCmIKGh3CMz/yhAVnE5qFpSog/4nUbIwQUCBpHirrAKf8Amzc40nsoOEvNPN5SEA3D7iUVIExpkmICQgEfqUpgSZIw1g0gEyeHz3EYcQCHzIwOHXFSAsWZBjZoE8XFPkTy7ST1RQFimGRyMiEEo7pvCBjASph+iBuSYKZCqA7YNyCCNMlH4UwjKEgsn2nuogeBIOIMOaO4gltvaf2lPDJvoCOy3MkhQwQzMdEFsO+4m2bRiQyQmkRGo8GbplomXLcnNDRO5OAQooWsX2ihIbADFThCpfBHIwMhFXIZIHAbsDFTdKGmeJS3jVlJMCNC/DL8MvwyLEHMwR8ogJxxj9qXhorrqInxMzLrnSA2TUTjH4kPE5QGCbOZCpdkEtyQMmaQOSyBQYBBpjkB08ZHFh6lDwgJADcVmGKd+SU6hHSTaoP+eD0G0eBTQFnGUFCVFCoxJEFWqjp/evQN0RTt7NHO04D4cgRi+B8MfiF+IRZRT0Aq6MkuLwE6poQGL1SIEywAGAAZIG4XST2NFMOaeMx/Ii4gTJIYLcgOURJun0m8SxOJO4yQCGMk9uLKWjnTBPBuh4PRFUSdMroIM4q2pmHEgEOUqy4KAuQIy8wbmJSu8KxJxyvOo4sCnwGmSEVcxmfAgI1lcyCGdd001M2x3HmInI6xrUNkx01Ax8OiNeLmp5oDksDnAD4ucJQgQGJAjk+Z5Mp3jZGBZBnwgEKjHFAoAAMAw3ItLrlTUJIwQC1QhLsbwIq0yg4IEXLCFuieQgzDom0BftVdn+0CSE0GMoY2RyHfJBfAyUb4gpn3uSkJjUuoWsCi64MuRIRiMyKJEYDwO5Jmclw/U8Qcj6LOtKjVJKyDx5bsup8ssMCAcloIKQmBs5JxzNG5IZ4cA5lREMAC1mHMqSBfTzXZdR5WqEI+rqK5CCsGMM6uUSPgwZuSNiXcA0UAYmVl9MIaJ2Q4KePm0W2yABzMgPLAFRLMSHKKeBxQU0UL53IwSAYkY9Ml1ClmFA5cD5pgoTAT5rT0KtD5awBK7yHgnM0TgsyQ5obkbupvWW4gMigTMlyNtEY843bl5rT0KtD5clS5IrO8XQyZ3A5QRMQEeSyVDuRErqeX6nOZAVAVkVCSU4krLeHmeNQOhQHeLjy5j9iGtECMkwgeSOXxQs/QHKG5EzhxuadLEgAruBFQecDBQDBvNZehVwenmzaFqhLmmJlGFm1/L53IojOA0oiE52SI6QKQ0/U8AiOLz2XoVcHp5srARwJ22TMMg8Sdog3IYzsjIUnMkVlUfaZcuAc1FIKB52g0CtQF08zNR1FkptyjjE3F2nNuQ6dPismRGpwDJqC7gGieYT/PmaV3uR82etcKMsArJtxgunYxHnhuQ6x3L9URCAnlQpcMhjEymVN55mld7kfNna4LSkOa7WYXZUFNNQfcgM7wvE+WJCCetNyygSQDAp5wl1ApzOzeYLbQ1ZVVEU4dshAwoSaPA3IHS7hgnJETF8lrUcv1PohwTYOi6qz+YR2QMikcDCzxAcoLNoQgxUfPcflHDlOJiFZEO5xUR4Oc1EwwAHYdF1Vn89BIgsy5+XynbQUeL8oRuP1zZ8YIgqYOZZGmUcHAaUV43BsBExwAI5FDV2Dz6avj8J2gXmHcn6nlwSNx/sOZMcyfyrGRRHJzIVl2bC0dCsHnaox5f1AO5fArQo5qNpDY3H45wuD/AMTx4IC0ovFFFzAgs0BthaOhWDz9ljqIJBYTcy8qoaHtH3H3k7g2J4xF58lqXclE0n8uxABmnqFk0HnbrYORUED2jpm4viyBLgmSEILgJ3HQyADlFPzIUQjMO5xXZgKfUSA2Pf5hWTr58odZAl0TJY7uLJxMYKOjmE89x0NXIOMEfHAplmBOd3DBPZCJi+Wx7/MKyddgQ7iKNcYbqU1ainFhuO1/6CeiTuWKkMDlGOTIUQpMdUdiACIdMrutsKOHQJ4fMSA0G+SmTABuOxlhf/icMYQOaHjxR4rI95lkabZR2KuwYoQHzcrhLK0AkidWTS6BBuOzK4ICnCnA0XYcyabQfy7POxV2EJCLhRTnWinrisjFMebccEdMByilS7pUMYx84o7nC/8AxPEJYGyEEZDqJj9jo3VR58xgKzWN8FmwbIwibyziA7jesQOMFieQ8yycApwcG1OqIljlsu3UVoVu8+ahyx8PoxKRJwIFnAG43l4DlFUVBtihwEByikZlKcUMYzx2XbqK0K3efPLQWVCVkeKFTBxCbVX5/O425hwfx+E9YoalCxskGpRwEw8yyzBso++grkIhyZE22GYwswgS5oDMQAeKO6QBzfm4y2FZk6h9lhdSkNg50/QjOyVYhWVOCtjs+zUU2sLsFNhwjV65n5Mmw8XLIwMDNsVKx0+CaKsIOEDghodxN9ZQ7nknQh0QnUAC4A10+8/HKktjFDB8k9gYxuJdZj3PD4Tmihx2fZqKfWF2CmwMGULBMuJgQq2BVOOI5mlCj4RbMooLFMo04PdFgUagTuyl2PLcNIiAAYlFyycJRxTuGTsdO6jeJTCYnJRMVeBhzQ9n1Byg51A4wRscFzLIfQ3AKeIRgabPulEetG6Mz0dhmHjmu28yGNiy4LIkQnA1HgNLsnAw805UVAJzIRpM0AeBTKTbMvNMJ7Q8UBhEkQdwlyC4eNStGPBH/VrK2CGGedk0OA+KOryZvCOUVRroRRACSWAmiHplKfwRjPE7PulFN1XbabGGRwZx5kIljIDgomXwfKU5oCPNOT3wOaypU4FCzxxREayCoQOh3Bhs54lH9JPYZBRySCEchoalBgBwG8zlKXwT+CjqUAtSakI2Og5llQbNcOim6rttNhn60soIrOoCqClC4pH5zs94A4V4fCNgxVRY4CI8MYA3AxUAnJOCKzkuDqKxKn5oXGFcWwFdICBTsCLQ0ZZnGOSMPwsx2ZAWHCbknBEGBQCwscuihoOOCwTJZm845CBkUrMEFn+C08LXe+/NiVAhhi0LHJf8CgsyTNPMICsVyG4EdkJNFggscRRCAtFgBsCQBJkEUhiKDcS5xKcpS5ofCeHK47AoIzYC55J5MsDsE4B3yl+4lMhd8qy6UofCTVnXBjSxQF3nQUHOLBZz8e8rVyeyzovn8qHszk/VljEcNkC6KxBTgjEfAjExW7A03AQkZA6nglIR7FRG6wNSEfFxDmso+xMSkK7s2hp5R83VdZDi7NWHJPIG0qaGUQ5TQSbxPiaMgoxCAQcGXGbn5A0QoDGyAXY5KJWhWT7HKmTXVYwRgJJhJzTp6xJx4PYYCP8A7j+LRM5/iA6MOMbMthPeYQGwAKaLB5twC/LBqmgAk2xqoD5I4P8ACKJABJkEcxiFOUGJzmiQDksAoKlAxwsy655QwTDLqHTGE3E48ky0MMAhIMGpsZoPConAEOIjhAqoDjmnToURmosgjAsGBJMw0Lk0kxuAjAnjk602ZYgvJMgSgc05iWbgDdboZoT+4+ONiWgj8VAm0Mye4ICB4tVTOaaAHHMlE3yl2CYxXUTRmAXNkxB4KLJrK0NuBgBBwKFkgJlf8ToG4QyjYN2JEOaIbDqBS6iv3Im6XRTsz4RdqlO5czM1wmOW4BekZp5OML5EJsE4DHYATgyE0GciDiojJ1hWWkTBJQ4vETaT1STWXQG/y5GKB1b+HaAgBOScEYTok6q+EoxZuADNyIEY5MFYumHhkc1F+cx+JBwx+Y12ThHKD0QAYGJRw4Myx1IaY2VLTVAMAYyWWStuAmFaNAzQ1A6gEKI5F1DJOMMCmVXH6QEQEpEelEghJYBD9TCTinraMAQkM1AjoQHkwB2xR8BHhDcCmLj64kbZjPqqcwSwNFASSiHywwGJcUYDsbzCTZSlH/hZ4XJ/Rsz0kyGmsaH/AEjsYaFMx9wDUqHDAQNIA4CuSm9MBQUTLHHYbgSYRSRTz0UW5WoukjCOT1gDpzMpTR1JRZTjRMT/ABJkzDuSaZRnIOOaEegYNwKIMDQwPFOoCaR5lnjMnTWSnLJmNooIPAHAEHJOEqBX/eFMDIK5VUQAABgIAbgYL4rEFEwidp5FRminSSFcEyY8Jp+IR5ZRxEqfcrCQJ4QgJlbBKKFcNJACujhSqmhMmMCoP+YwDBiSnyNGALlQYzwBcxM0d2s5BF0JIUztSlBKBCx+5N5AHPKAaA8NOETR0uE5BNcP+S1TZkwG4KPCIxJEQMWjLDARMxyiHFDBbiCD5APMgnY8oFE8qBC0TQJsS0EQcpqhTCii/OvX1Jr/AJX/AAj5bSKwINf+kGk6p+WV+mv01+mv01+mvySg03RKg0/6QFUxgs61/wCF986Ety+hzNaKYc9qizFNRFoIXK7BGwnnIFY+HkJxATJKc2K2T7U+gBKNBTGelDLSgG4RCnOZD0jgcDon2UYjiXBDRzwQTPWJeYgZgIg5xJPwkrxZDT4X/RXDCy6flxP0RMZzRCMsXFLsEc/Ic5zuInBHSwVBC3MXAvXwvPVMdUVl/wBPDhCfWXguAAkB5icUEySnMWeIBxUXdMBBDKDBOrE4dh1LcKNDTgCFHsVVph4tKiBgUyMWMzkmIcJincQ2rJhRMKJhRNtXZOjGhEopdrT6VxSdBwQgRMARDAe6ayhiG4ccUZBCBgYAwOar7qbBRBxBXQCXJMGYVjyUxMqAhoJNP9A+IsVQLAioDohwAMDR5JyblklEnElEWAg0KnCUAgILLO4biEzRduqrCnZyWENzJ8yXvdU4qbpyPzCchKpJhhHZHwIhfzjwMabniyBuToKBpAeOyIpgOKMg9RUvPF1NxYb4Khic498UWcEidBRAaBXbQoRqpE10wllzvAkjcRpmi7dVWHyZJgB0Qc8ajkclcT0QusU7uQMQHTGIZoQ0wgWkWVl5JBxSTE0Cq7IoADW6/Kr8KuyKcniUXwiSuuKcQ+qAeQRxjGSMsKcSGTaQOZihGNaDKIu486ZfUBvKkjcRpmi7dVWHYkAGIcK98CnXJVg3oSMN8dFwsNPzP2okUjPwDEiAZJ+Z+0IDn4UKYBqyxp1JS3mituAgAwADLZJI3EaZou3VVh9DSRuI0zRduqrD6GkjcRpmi7dVWH0NJG4jTNF26qsPoaSNxGmaLt1VYfQ0kbiNM0Xbqqw+hpI3EaZou3VVh9DSRuI0zRduqrD6GkjcRpmi7dVWH0NJG4jTNF26qsPoaSNxGmaLt1VYfQ0kbiNM0Xbqqw+hpI3EaZou3VVh9DSRuI0zRduqrD6GkjcRpmi7dVWH0NJG4jTNF26qsPoaSNxGmaLt1VYfQ0kbiNM0Xbqqw+hpI3EaZou3VVh9DSRuI0zRduqrD6GkjcRpmi7dVWH0NJG4jTNF26qsPoaSNxGmaLt1VYfQ0kbiNM0Xbqqw+hpI3EaZou3VVh9DSRuI0zRduqrD6GkjcRpmi7dVWH0NJG4jTNF26qsPoaSNxGmaLt1VYfQ0kbiNM0Xbqqw+hpI3EaZou3VVh9DSRuI0zRduqrD6GkjcRpmi7dVWH0NJG4jTNF26qsPoaSNxGmaLt1VYfQ0kbiNM0Xbqqw+hpI3EaZou3VVh9DSRuI0zRduqrD6GkjcRpmi7dVWH0NJG4jTNF26qsPoaSNxGmaLt1VYfQ0kbiNM0Xbqqw+hpI3AJhiNTL8Kvwq/Cr8KvwqA4Ag4jZzNF26qsPoaSNwCJtdHNSnNSnNSnNSnVK77PZzNF26qsPoaSNwCv/M7LPZzNF26qsPoaSNwCv/M7LPZzNF26qsPoaSNwCv8AzOyz2czRduqrD6GkjcAr/wAzss9nM0Xbqqw+hpI3AK/8zss9nM0Xbqqw+hpI3AK/8zss9nM0Xbqqw+hpI3AK/wDM7LPZzNF26qsPoaSNwCv/ADOyz2czRduqrD6GkjcAr/zOyz2czRduqrD6GkjcAr/zOyz2czRduqrD6GkjcAr/AMzss9nM0Xbqqw+hpI3AK/8AM7LPZzNF26qsPoaSNwCv/M7LPZzNF26qsPoaSNwCv/M7LPZzNF26qsPoaSNwCv8AzOyz2czRduqrD6GkjcAr/wAzss9nM0Xbqqw+hpI3AK/8zss9nM0Xbqqw+hpI3AK/8zss9nM0Xbqqw+hpI3AK/wDM7LPZzNF26qsPoaSNwCv/ADOyz2czRduqrD6GkjcAr/zOyz2czRduqrD6GkjcAr/zOyz2czRduqrD6GkjcAr/AMzss9nM0Xbqqw+hpI3AK/8AM7LPZzNF26qsPoaSNwCv/M7LPZzNF26qsPoaSNwCv/M7LPZzNF26qsPoaSNwCv8AzOyz2czRduqrD6GkjcAr/wAzss9nM0Xbqqw+hpI3AK/8zss9nM0Xbqqw+hpI3AK/8zss9nM0Xbqqw+hpI3AK/wDM7LPZzNF26qsPoaSNwCv/ADOyz2czRduqrD6GkjcAr/zOyz2czRduqrD6Gkj39iCYBfrL9ZCLZBj5gz4cS/WX6yBBkX2EzRduqrD6Gkj39otiVpVftL9pTQOvmAQw5y/aQYQJwdEiYsXE7CZou3VVh9DSR7+w8HfEKCJwzGGy++0wbGZou3VVh9DSR7/Xx2JsSCA5MggY252xmaLt1VYfQ0ke/wBBwd8QqInDMYbD7vTBspmi7dVWH0NJHv8A3x0J5yAA5MghM8XOOymaLt1VYfQ0ke/8CB3xCwicMxh5vu5MGzmaLt1VYfQ0kbgF8GA+UggOTABDx9GzOzmaLt1VYfQ0kbgELBziQuYwsxh5Pu5MG0maLt1VYfQ0kbgMxboHiQAHJgAhMsQczO0maLt1VYfQ0kbgMLBzCUzCFmPCdTnMG1maLt1VYfQ0kbgV8GAoggOTABDYog5ntZmi7dVWH0NJG4FCoc4kfnZ4IFhtpmi7dVWH0NJG4jTNF26qsPoaSNxGmaLt1VYfQ0kbiNM0Xbqqw+hpI3EaZou3VVh9DSRuI0zRduqrD6GkjcRpmi7dVWH0NJG4jTNF26qsPoaSNxGmaLt1VYfQ0kbiNM0Xbqqw+hpI3EaZou3VVh9DSRuI0zRduqrD6GkjcRpmi7dVWH0NJG4jTNF26qsPoaSNxGmaLt1VYfQ0kbiNM0Xbqqw+hpI3EaZou3VVh9DSRuI0zRduqrD6GkjcRpmi7dVWH0NJG4jTNF26qsPoaSNxGmaLt1VYfQ0kbiNM0Xbqqw+hpI3EaZou3VVh9DSRuI0zRduqrD6GkjcRpmi7dVWH0NJG4jTNF26qsPoaSNxGmaLt1VYfQ0kbiNM0Xbqqw+hpI3EaZou3VVh9DSRuI0zRduqrD6GkjcRpmi7dVWH0NJG4jTNF26qsPoaSNxGmaLt1VYfQ0kbiNM0Xbqqw+hpI3EaZou/VT7gB7UehF6eC6kbiMZLhNc03jN/P6CQ4ZU6I2ikOZuJEBGwuKDGiZFPQSWDmSCTOY7JGcBntxKcKtJTwKPLmgQAnBGPoDu8TGMP2p4hxNBVBjYe4kMwCxCJ7wk3In49CGQRxGI/2kRACZKHHiUcGhNk1QSURsAR9A3FB5MIUXc0ghu1UQ4Me+IQyPZGPL/SehAmSWTo2sJOaMEUOGEMF1HInEGJNHTcXeo13Mn0GedZOYNoWXTzyEzgpnEWQc9nARcv8b6HVaToIfAHunsIqOUcZPdhyQPnCQ5oaY+DzQaA5AbcasSgrGUxeqPqRkPIFSKZEv1QBs0BjZVMqrqRcpKDQQhj8WKmQ0BAByRkV+sv1l+siJ3C2VGeCqYn1OpMfka6cYJ+AzUSnAEzYCAirnzmIqA9YyJmInETKMgsOP0QuKsAYbj44h/xMSFl4qb5WIUP3EViRKmYRkFfJcjdkj4hHFUVP2a/Zr9mnMZ4rBm4Kf7Ql1rBkNDQAeiwTkzRTgyow6KVvR8kAGAADAbkt36qTp4TM6hGaLqC+HRfn1+fQAXHLJqXLISC0BAASHhdJO1blF36qTptLpJ2rcou/VSdNpdJO1blF36qTptLpJ2rcou/VSdNpdJO1blF36qTptLpJ2rcou/VSdNpdJO1blF36qTptLpJ2rcou/VSdNpdJO1blBsUyf1UnTaCZ6LkynatyiPi7jjiiKOQENtC8HItEEFIpG5QBZzQRGZnBTZgcgQFTRBAdkDCgXGx1mdyiTJIaqo4IIgyOYQ0AhgA6kKDxofOBcgBUoMRuCDUrRTMgjIa4rDPcqyEA4jRGyA5Yg1CY5GIgUIAWwH5QkhYiDUD7X4o+0MI46AhhHOxR4tRwQ5E0UYsgESLA9y0Dl+YQ3MiJNJAkTBakHomKwCzXMI4xzCCOuCNgkOJQ5IZGBIAf+GfMCynPcvZyqtJ5AFgKcQwzfSKcoU+T9CyJznnk4XPPr94hKc8ivzib3boFNQFYlwKItmIP0QMcoEXLcnZdHAYngnASvij+LTiXWD+v2Lnq8RxkokzZ+AKQTogQwLoaMstSUiWoThYoKYJRFyUJuG2FP97kZB8NphxTCqs7/u5I7HdXKLyA7ZOwiLYkJaPuVAYpc9E4qJ/9KMQGa2pgYxurZghAASARAMwr5gFdCb4IMcCoiMmLlGJFYHsQTzhQFMUEeahyO9imMBnQhGaUNHbruRkCR02AgwafsBXwMlj6PFVEcEz9GxzKEY8jPAswfB4HogLixyKMOzsahBE4e5ExCBBwWB9jxiz0QT1CYnM2RgA/PdBNyUsFp8ehuIc+XH8EPJXhBHJPHJhIilD3JNoQAAGAgB4MNAEBU0RqgkU1MD7kQs4EwsCEjUgXVj9IZGJIjwJnkk/BGScgF11KwrKiTMTxGX7FfuU+nIW52lMBM8X4R8ENIyIDCBIDwGHVjqcFC8GVIJrOdxOPckeGKYQ1ITaAyIgp8DaPBQHOCRtCkDQ7UGEIRNzqKHsy8GJKloKAMAAyVt1RBn8QoREap8J/AR5YUyhoAiADLigIAAEgNyXumSMnUl5nTyQ2EAoq3fGCK80DIi4aW+PEpTU+SeRCsF1YCKsBSV9fgniomKZljTvlNybumXkyarUI85STG6sCdCUWd7UlEHF1SjJJXp4u+URnTvlNyMkXoI+Jjq6AjcNGTid9tnfKKAkggAHH/ClcvIhQZk4ExWdUi3GyRMQE/AYzSihGbGj6OMhQcZQo5OP+HO+UV8fIJQhxVt9fi46Z/CBbB4ddEoKBDiDuJAHIAZrkYxqCiqxFyWvIdTEUXYGgoxlTiuRkNAheCem2zvlEZ0bKEngovqAuuGhAwLEGJ9AoR5c7yEyawDIOeahhusJaOUDHcNzgISeyT0RyRg5cluTxyBECbSJHFyUUPZQJmYkYkOUABIeTsmW2zvlEZk75TyZT+IQzHqbIoBc0F8p/IHOERBEw3kFzgSITATuJqSXFAI3CToNzJKccsUOC1ZDh4hgL3KfRMxeDciEgzgGw7Jlts75RGZO+U2Dq7MMCjgF/2TTslg4gfIWDHAMEBoYk789wdzvOaKekdogj2dNWUCLPQrV5JjFj2imz7Jlts75RGZO+U2R+Y5gQ7kYHQqYCAChoPNIUVDHAogiMREFPYYAB87gp6QH5a0+ZupKPwwP0TBJZSUVs0e7JAgBMABAbOYVYidAA5Tpts7pRQEjOVBLfTaQ5gEKYTH5xHIEARQEWTJ1NQ8kdUJB3VBDl2G4GJ1BkaZoF4jiSgxokzhlCO5MPzQWW6nAIAAAIAbMAoNyRFEnf9iiFMRFhiBKABAEsZ7ULCBG4KhEkqbb0YFYRLR7QbkIegVn+TEIX5rwnxRSISZMf+EJAeylAFBuQ3ATgsJyp3JwFBRBBB0Bw/fgR1gCyHebfhtDwYo0RNojnPJDwHGIkCF9VxBTOMuBGaSifZHHNQlQDIjq1IggGzRov+UCmpZrrIS2kh8tzB0YiJkwgYAmIOKK28x6GSMccPwOI3ASGk/ACGM9+P4tEgbIosf8Aq2lfEdeC/wCowKFUlqNBt4oHVGbzjCKSfDdgDDkgbaYdZCgC+JDEIZyBE/8AUUDc3VM+8y8EkB9v6QQsFwD5U/HcSiIe5ggAHhiKlkC7Y6kKYvvqOA2hdmG5KJXAjTBFAGPW8DiEBzNQ9nnJNIMHcAR2gMj904YAfqOG7ggEFOGAwc00gdXJ9nkRQWXH7IbSHPAbPVHBYwDEFGQQlURyTKETE4lER7hKCARBgYCi4jqkK7XKKlw41+1R8OXknVEAQcrpFRpwZP8AlCTOYCx+M0L4AObp0nViUadTWQGzhNmSAJJYBBMwEwbdEbAjfQQAAABgJDxHLgfziq5ES57gF0g2LoYGI1RUkAnJUzFLAU/gDH7wQBBlcPaKHDE4hUVAdhkBEBBkRszcUkwDhGiQMZOSPk4CECYVqiKIRbNisUGE1SOZFnCgJjwoIEQVJ1+JGd410abTDTDNYkgiLuTBCobVc20NBGmJ4KNOl1EKMhnSBDjlqFXyDZYMLBXjcAulJyYIWTDbVBiEXI1U3jgFU4uJboBMg4E9Ue5dMIczOKEwP8seKBzViTja9XcXQwAU14BKJOb6zKAIN10chxoq1UCAADAMNqbsPB48lCC7oBOtNiowFgaHOA8k4dEjGMcq8bgF0rB4wyxoY4lK5gKhFRcDg1RkW5gHRk8VyFGGoRC0WZ4ckMALoFT0+Q3FZoSJ/wDYKJZ8DFyT2VVkT4UcEfH7iTU3XmPBDRxQH/nmboCduHgvG4BdIwHKfEBikQxVEZfWkiuTm5MPEBAAg4FOsQyLSTyHYQEPmJizjmnIXFEKhloH0oN77FBl4eGnIgoU4zIv/is1oRPurLwQj2A1YigzZVAgIEc8U2HMRrJjcuEVDg8Tmg3JfAUv0hrNTMyszXY4aplIKgo4a4g/4i0lRhMATk4dXjcAuvKqQMzonQSXmEAYgEUKmD0fBPhL4CYQR8lkVN1r+CPRXQRrlhqSXi6mw6RQLVwftY36Er4JQvoVEmIRV/GILUDL8Uj/AMUm0s5rGNqRfalCDBJkCm/V2znV1Npm9M5NYCngYCgfaiRHukhADUgmzwM9E4BN3MFoBDsEammYm2fqZd4fK6V4q80hAZ6KJmhpDWY8Es10nRXjcAuvKqEkBTfYR2ZrjRkULa4CIEZoT7UyNIInQ2oBCvmEUcAOKIywJZoQmBM2r8gvyC/IIsRCo7mxRQDDgV8fIBNaMpLQdaxJVjAUAwYeSCnEQN68kAAQTGc8EzEsu5kFYDQG8gphlCHQ9xeygqSeYF2ea6TorxuAXXlUIlI9BWShygIFDJPz530Nuek3i34RkxgchE3KZpZ3Dqywa/eq8QSIndFCxGKIUgDQFmgJ3HJAQ7MZbk2pIAklgMUcOSR9GSGzDzOA1Q4BFeIDTY2hXZ5rpOivG4BdLK7yV56KbqhsGwcOGdNYNc5k25pxHNZ69J/B97yxonYb61Wl+ToRqJEpsJnEEsFJPqH6qSvTxEAzDq4sKc4o4iCDE0kYhOgRcTjyTJOwMCmixTRM45lnpXZSRjEAgPvBDY2DSBdbIlnsrQrmBddJ0V43ALry8vPRTNUeMQNCNc2cwfSiGgUm5riSJEnp6llIVFADO8/qUHDyjaEhmqEO5fQpn3VR0iSHYdByYgbCLkoUDxCeGCbYBM4k12Yl5oMV2ORdJ0V43ALry8Fw1NBkCRAMBiDADIkgIHzIcylRIQMRDloYc05kJjE/4DUVriEULnMalFQKdIpwgDMYl5UUGxysaOiLANAM0HYqm6zPVbS/Lsci6TorxuAXXl5evDbApbOBYoTa4hWfooewj/ik7GJQIPgic6HDGMQFYN4BT0eiXJ0iYlZHUwJBwQgQhDal+XY5F0nRXjcAukQVMAhLxvXhtgUmpJmhWfou8VTkbF1/xGAY0HUIjpDAkI/AcAI2Tq6IVbNZCE42hRV86ruVNrfkQCGMXNdJ0V43ALpWRCXjelfUYLBRJqSZoVr6IABipWB6n/F2GRWJGDEgDzTLQTOEIiPCjsiWDl8FdegV86ruVNqagcLLuc10nRXjcAulZEJeN6V+8AkoGFM0Luslek8Mup/i7DIgAA4W2+OEC13ZADhiTq+dV3Km1vnRdzmuk6K8bgF0rIhLxmKHwQPdKKZoXdZIQEAwXtM3+LsMngbbQKz63hd1I1q+dV3Km1vnRdzmuk6K8bgF0rQhIeJkfHAe6UUzQu6y8DzSBf8AxBBNAcx4mFh1vC7qVrV86ruVNrfOivq6TorxuAXSg0iEh4mR8MGdHpLslEROR0F3WSEBAY9A/wAbLZ4G0gd4ofC7q4PVXzqu5U2rxafFX9dJ0V49/wCN0WYIpcX5Fismo+JkfDh3TgGysXRd4oiDDH4LuMiHUH/FbFddRX7ou0U8CBILhy6rqr51XcqbXs8lf10nRDGBS5GIQcKOOIe/pIgDhMH2T/I7qShGDjngCgCzS8TIoh+YV1KlYui7xTwQAM/4D/GFsXeZkACqXRSdXhcEYHIm5HNXzqu5U2vZ5IgHcSQjSAAOSjAw4yAYoP7QRQdnTw0+/UkbK4qeQTtMmcBqmEiCJjomAEDH6eBscQMkOoE4Ix8e/wBUYgp0VYui7xTwS26EIg/xDqySu8zK79EBOgvC4K8dSvnVdyptbxmsyH5ZXFiyNZrwrJLfXFM5zMtaOjk5JgCAQP3j78mPCMLBRC3idAKoCceKXgVDAERwKhrAIOBUITlkUi3J2KIfGJIgz8O/1XYaIAxxTvFPBABjEF2eX+MO8zIxXONl22fhcFeOpXzqu5U2ZuICZJQYATIn8IVs6kohTAjIMDRHrC1weLFLYYsckfsQsJDwK++8b1kFTgjdfnxQqTGJ8HkenAIWIqomDlJVTTN+BRhliS0BAM0oxzRT3CCMYrsdPDCBDToDwS3oRDT4/wCMLTo8ACXafLwMEwk5TiLpuVFqOq7lTZaOWcfpaFGVxTUbckEVAANj5AjTiommaCzJqPICQCLIxFMRUYhFyd8PfaOMnqU+UFncXNh5jnVQcMwoGiDLPqBBWWI4HUi0nX6EQmYoyDsxNtQ6OMARWfS8AEQJhJVs6f4wtuhGG8X8Ru0VV/6lXZXcqbAiHNSmwYeMdEAyHPSVM9aNm1KEMQFAgbkhA+0zKh448/55mnMThlYCiGrs++zGeUJjFIfJh52AiaewyfMnQhUtpsmqEamwBx9LhgUszNdNLKLqIJozEAOi7nNCqGm3+IgDX4q26FfEBdw+3hdOqv8A1Kuyu5U8xcAcSZWV+J5QV+kwgyGJ0CYSxGjxHBaVaUpSvJcFOVTZ+cPF7D9UQJHvt22SDihH5DYMD0MikCNBqE3+6I/bncTBablN7JfFavDjBABhjHzKAibFxn/xdvkjE4wBfkr4rF18O4VQBhUrsruVPIInajkW4w7JJzWNTDkm+qoAUGLUGiB8J+ozTnUp4rHCKOAp2BxKBxVIAw2BRSBiVqp76ksHKcqMBQzOHODZQGjI+EACXBEPVNl8SyBJB4kwhwgdEeTANm/6n1cYkQ5ptfa8JiJPGMOSAgnE4mHlthxdRii5ISU7QwV/XZ5olM0X8CdjsKjGEvSHwkOi7JjN5kptZ+Be6kNUBZPhmh0BrIdiU9xylpDyYEEBO65xAhzRhAgdzlaZOGyASvFBiyDC3aEyf31jkQ0np4RDRGahKS0DsTyA+iJ8oyIFZCKlvhJyTmZTPEomSQHVHTULFNAjqm/kUSXOZkoWNULpsAuogUb5OUkR6gIFFcCAjkDIV+PRCHLGlAYPhU04F/ArPjZncpyAZZCYIU8ymVjTLTRu7wz4BdvmrQeHYq+EC6POakd4TI+IYuwMMSjJp4P+jJqxpYLJrZfiTcWMT4TKejMEybADbMZz4TTNTifCWBEfBT3zd3WXNAXLcqMBL1XJ4WGBQ3gCgXQ+rLYZKdJA46h1WRAZV6QHNQam8vlFTKGoN0USO0iCeGpj8CMcaYWc8zmp5rMc0xClWRHLr/IJkJqAUUxyIVHC2b6QcGingkia0RgHBUQIOUfCYaVAg4Ih4IAzPLFSZKOpSLzRNo7EWXTQR2IRKIAgbPCyBgwbUOSuTAcyT3yQKKKBU7l4EKRMUCCgeYgQgn2kmfviSwcorsZdknrCWVGxRIS4fqFKDCgycIoA5yB2gp/XGgkrFNn5zYALA8yoKu4eDFWRoBKk1l5ArADMI6+jBuif1orlplTZos6qZrWnNQJKQrUJ0AmBsiDhHI+HIjpAGLevhoGxIQCxKFnI4k5xE8UUSWYOSBBDhMGhxIJuERCQSHdDzbhU/cqZQYHin+AyIgQflGlGDAKBFVgx2ZQzyBkmSahgdCEK59JRCrvgffEweZnjBBRMIKADBAmI+qRZ4sNQghAIFjYHEIi9TUdE4R2CDs+YfSAyAlEEeR8k/LmVFa5CBRdOp/8APgzzEYqmDhEAHLZTRnDpMRwoOxY0U1ur9g/a7ZLskgEuw5El+gftAUlmnSA++IBRZITBBrwDlBN0A3yFOOCShSoIP8BCK5kQ4LIl8LOzqSU00TsHUnQtLcM0GF2SDEzBYEQUGRsnLnH198CiJGfgnXDgvix0UIwqU8zA+RAHBuCEFALpqmQekmRZqrFCa9KOHNO4cIcWMSinhmakqoOYWpAMGElp7hwyCx2CNBUomzp1D/nhIMic84IGRiiHDGSosdmCikFfticQEycE4WSfacwIwGAI0OSfhVT4uY8O6SstJSIsLhhOAr4s4Y70+EYnHCHvgLtDus/EAoViCj4BL0cih54yIxzhBfCuARkW4EEJyzym+lltOA6FCB40UkScfBBwQeeDIPAY00CzVEYn9krrTB/o1eD8k+hpDMeDAyf/ABT0SS4jaPShAmJQzml2QTRHhgHBFYvAI18SEHBABgADAI1afM6JxLowcShV9IAAADASHiYJtg8u5y98CgJRuKAMTANnkCtEiCiQRKYdIp/PBjyKglhmB4HZ6mCEbu7gPQpUdzwN6KBYM0ITscxQziaQZ/8AP9LABygEQUW6Rh4MKH5iFLu/IijuBsE6ihMVBTlYCeBkcJ5r/up0wnOpuSZDq8vAIAsAAoPAofT+RFTjkJORqSf+UDEEwAw8kbnDPgjGEM574McifqEli3bkidguIeQzGJAgogI0Jn6p2BjQgpoEjgx1CBzTiS47JTtEYuEeSGbIhCLksVDQIOEsnuCbmsYQEGbNVlCzHCVr9AQZF/8AJm+cwQEoE+kspjwD2xrJ6OkWfXxMwQOKNkFhg6fRhJoFBM2JHmMTIw5J7nYAOomeSqOCpCXByB4mGcGKewnFKb6QVRzEoji12DqXkZMeEOJQDUPzQoQ3BHvjAC4dUJ0gDN6eYzyScjbsGDLVOBGIwOoTaoZBIR2nAIRqQ6SsysyCtpBO55QclYnIegtYCeTswunQqBMdZc/QFD1dOlqa7irUSOy5yfaAeAGGKNy16i7soeDmF3KKY9qJJbFX00nfDJjX5iyk8AjMM4qLZKui4JrgLIcgeTjCRintgpR5JxHYk6NAJy0XBQbTicS8zLGT5v8AhZor4e+R6wDQFMI8xAoYBMDUz870JzBhxCOD1nBoTFd8qGek9WPqgA5AjLyt5NAQoulYSpy2ZQWVkZUeAOSkbQ6uJJ+AuoEo1phIEz2poDLq/Mr82vza/Nr82iX66y3KidODOhJwi88VAyJuULFpdDwzgPqn8B3DxI5Dtojg7gATRGjAcpqIKAeVqEqSycAWmKdnHq5lXawxJR4BzfiTDxQHh55S1DLVC5KycyI1D75ukPQsP2iIj+wgIkANPzCPCADlHcHYdJEGWLy4IgYfBzHSHJMgXjAKnpSFAgGdiXYAp5VwG0DIFMNEwa0QkRB4AHNx6K/MQluh4ABEXFATPao3ztVBjIGBaRaCFyxEhyAeGRRqLzv5hYEiqByMOMgoABrMjfDTAizCckAiGYds0H1RiXHYPfHCOZRP5rklGxFj6V99W8wMzFEySBCHg9jp8r8IzdMShDduACAgMEAAmvguCo7jGMlFBmobIoSPpGT6cqHCzYMCxUEBBkQJgaMSogB3qimj4t1Vkw/4jkg0Jodr+LPSiCZ9R7c1fuYnUCkUinsFKgME9jNB1I/p9CLmSZjNNZHLLCKiHIPdRICEAAGEhsXtSZRiYrUkpzZ7wyBPPPz++g5QMSMUiSFObA2OGpHNQCi6kDsOhAs4jxdY8DrimYiJe6ovIgwKpRaDzIrPS9FPI4Px1FO21R/aMqT0OsaLsUzQhHNBTOd2KvtCFifmRYR86nw1Enw6iTDN6p8STN8C/Kr8Ovw6/Dr8wiLB8CLs6Se8oofVowANUAIjR4vaisTrOzSNxrMuizE8kKXyZWoTpuOYFg5KdFWJszDOCZUadZAoQaZwGqCo0InhosjCDgvw4CiYNR755ab1QQD6IAAAkFAwYYtCiDokdQTtmIMDqFoKWZB6Iigu5QkD8wKaxhgklnKiPI3IBM4HdpZ7FhAIoUDIicQIKIu9T8wZCWayvTCxPqBPDJslLS6Exi9r8OPBnHDxXuZOMiSmsUYrjU5aBoy5BJOZ2+7xb/Ck6nicKYIdi10AAGAYbUuAGJMmlOFcE9+q/CiBQCguNU6+GaMEYZRKy+T75neP+Cf4OCLeThhWB4ItfwIpLMC8cHRRMCRCM1xzorrv8ZMXPKRFyjmC/Kr8qvyqsKAgEuBHIeLYAeMsrDXQiB4PUS6LXhbalI0KmPJOz5wOCdHKYckTB4KBNZZPloPLlYScrv75nHkAfbktEiBz8oDABBmCi9w0yEOSGzxCM6kx0UIAGAZA1QaasRCDxTUVQn/1gyr0Sje0BFmw+DsyJizSJ5tlmhImTyDA7HT3VURKdJdUuU2g80TW2MCHJSDDz80AQv75w2kjFe22xMKE1ZNFqZTOEAFtwEHJM4C4yFQIspfohwj+AX/0NViYsuAkic16Xgw/xLNcXQiH8xQW+YMXJQMTZGF1BAlQHN0+TBwPwR1s6ZgjWHCgkHVD82xZCqVgevvnpEBZRSMQ7IBgAgzBUCNX4EO5AUFuime7KC/VihhlH3JjAurgUTGrGK6svyQJ+Pn+MhwxTXcnQGoMILJCXGR+iKiwgADyp4CMzhKsEgRJiu7BHiKcZJ8AqpiVgRp9CaS5wphJtFR5g0H7UeqL7EAAYBgKbQBnOIJv75mPKEIOLkc9sIMexIuuK+J+qAMeMn0nMtBiJFW1o0Xj4oQUvmseqL9iZLGfWURZgU56jlLOcwmCYqxCSPoKBQ4Lwp37kCDI+QkCZZEIe8iA5ENKM8HVU24Dk8SDIIxU4WExqqD+C4iJDwDGGGABZFYnm5WejRcOrESeQQy/ailcGhYh2IRt40O5IWfvmu6uHV/iAMAIzQGJ4VJjKpF04QV8jinPQZ1U3cMk+EpIFqSoHgmRIGvhMAkHiX75ftl++RJMvF4bcxMhqnKyarQkTZ+7RYiJgyjV/CzkFB4cLtMAq01IgYANldAAGAYZf47376Vd1cOr/Uzozx9UJ5m4EThrBfj1+fRNPNF+fX59N/QQEGHKIFQOiS/13v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799Ku6uHV/A3v30q7q4dX8De/fSrurh1fwN799KOOUCJm8ub/P8AA5GAiVmYSJNAD3zuyjFOR/AVrHiHwISS5Z75yqwNqp+LaTNCkoHHr4IOcyUQATKGDwx75wAMPADl79eMNxBU4BOhnAqBD8BCPvoxQdvFEkQSIMwiAxZVFE/amCqnrhycADknBHdyII1V8DRY5f31z2QbA4jwmT+gQjIsD60QISWAxT4wGTbp4A0itoKoa7NB76wxjOsRaBLEKuOST1InnmBQa6qU9XrE7MBE6gyDi/5RhJ1CGJgpcZI++5DS1y0VDiIPREMYb4ozqCBxhfVD2Mpyh3l6qdUbP4p8tjkgilr1nlDEoR4NDqc00vI5BPXT35AOJPemhsprQgo3DQ4G+06hTgOhTstsWWhwTU8sjknf1F2CMgMSRVzzD6Qjh6ESUBAMRKPuaBKNAiMQMS94IAgABAAe/R00OXzItOHfREBzaQ4kJliFqxcKBB50MqJhDVmPMhU8Yl6Y1EFSUOJVAIc08ZCn5oQIHNSVA8GLHsyDhfAKJ0WMeNSSigAm4A1QDBh7+HIGEcRojjqiAhm2YkyF8cQ+CIBQTW4/wCJ4bOcFnLEmTSGWhjzQIDHZZ0FPxdO8vRWanNBRGHJShQWsyemXmBGoRkYBM2CZ/lH8kCQYc8VkWuBwQxU/wANVrVJ24A+u3X41TlzgtmE1tsSYpiqzIrGpYLiFGBwi3Rox6ymGHVCamAGJwXS/wDgi/nCFTdPC/kyWh/1EJgGqEvryCjE0AoFYQeFcdWQ4ExEvjdJvIZZATSCMBe6Mzwgx/SEETAjnkngfAEwCi3CEJigdEHBCAbcDDlh+RzJxFDTKKNrogikowQclDBtZkBcpyb98UkZwQfIghLfiIU4AqyKsCc0LxLQU7XEUFOuBfST4YrGA1KYD1D7RYiRyKdwl258II45RXfFd8UCj5USGL/Fd8V3xXYHwgyzDmCQUtEhEJmgfaj3NIAsMI6ppK6MoqWjkV5xKfwM08IVJTUQh2jm0yKQn9CNkCTzR0QokXgOIw5IfNlCYKMzRuDijluEAMAEGYKipCsoeI8gMipZWaFESioZMrYDAuCMhws2dPAwAy9VCDDnxVEkKOcSTpeUGn9UOcZIF9I43AIRh3dGQVyogIYHgQHcEeQrSi7FnwInkZPhwsAtWQLDqVPdSSMl9HTgiDiL6Gk2l4qzCMSFMG3gliLqZWjB8keg8j+CmDdJkLxiDBRsdSMm8jPQ5IWAeA24cDYBrIiSeOR+NBBcnsiqOQUfMNUgUebVkY0rCsrGuokumcNMwTIzVYghEvEp0IHIlMNskcSGRC/BH2iZg1A+1+OF+OF+OERCBMmC/BH2sd9W8Ij5WSI5slbBCJlwVdDcFyGnImf1URbQEBgsKmCHvkpRTQE44hLOSYq1fjcYiuipUqHAWH2hrr0uiZHhU+PR1+ZAUcDiH6I7DQl9LN8wAAAAeBGUUByzOZT976LBDk6w8jFDQUwdJXW4SMODaHVrYAgAAw/+DLf/2gAMAwEAAgADAAAAEPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMMf8888/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPON229/wB931/8+v8Af8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888xCvs8888888888sP/f8APPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPIz/PPPPPPPPPPPPPPPH39PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOM/PPPPPPPPPPPPPPPPPL1/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOX/PPPPPPPPPPPPPPPPPOI/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKW/PPPPPPPPPPPPPPPPPMx/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNB9PPPPPPPPPPPPPPPO8F/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP8kk8PPPPPPPPPPON91u/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPK7n81w++9ec8+45zz7/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLO7v31zz327xzzt/fPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP0+FwkBv+g3PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP46/PK/PB2/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPK8/wDzxPzyuvzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyfPTzwvzw/tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyNfzzyvzyuN3zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyzv8A888z88rzX888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888887L/888D88ojT88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/z/8APPP/ADzzd/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzMPTzzzfzzyP/wA8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888bT8888X888XvU88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888843n8888C888v78888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888v7D88887888/rX8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888883Xf8888j888tr3888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888v/U8888rU88oDf8APPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOM13PPPPG9PPPHwv9PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOP70z8/PPPPK1PPPA855/89PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOy3PPa0/PPPPK/PPPL49PPH49PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPA9/PPOy1/PPNLxi89PC6/fPPPF9PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOO/PPPJ22fW873PPK9z5/8AvzzzzyfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjLzzzyMZt8zzzzzzzzyt8zzzzzN/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyyQPTzzxzzzzzzzzzzzzzzzzzy9LPzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzsv9fvzzzzzzzzzzzzzzzzDPPs/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyytNxvsNNf/zzjDzTPeNt+M3gM3zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyxtpfTwyw/wDLTznvffsc81zrs8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oOD7f/APNPPPPPOMc71gh/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKP/LLH99x+6++35z7PK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKP/ADzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyj/AM888888888888888rU888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o/8888888888888888rU888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o/8888888888888888rU888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o/8APPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKP8AzzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyj/zzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyj/zzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyj/wA888888888888888rU888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o/wDPPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKP/PPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKP/PPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKP/ADzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyj/AM888888888888888rU888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o/8888888888888888rU888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o/8888888888888888rU888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o/8APPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKP8AzzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyj/zzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyj/zzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyj/wA888888888888888rU8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888HPP8APPPPKP8AzzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxbzxTzzzyj/zzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxbzxTzzzyj/zzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxbzxTzzzyj/wA888888888888888rU8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888W88U8888o/wDPPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFvPFPPPPKP/PPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFvPFPPPPKP/PPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFvPFPPPPKP/ADzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxbzxTzzzyj/AM888888888888888rU8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888W88U8888o/8888888888888888rU8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888W88U8888o/8888888888888888rU8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888W88U8888o/8APPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFvPFPPPPKP8AzzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxbzxTzzzyj/zzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxbzxTzzzyj/zzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxbzxTzzzyj/wA888888888888888rU8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888W88U8888o/wDPPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOPFvPFPPPPKP/PPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNPPPHB/PPKP/PPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPG/PPLHPPPKP/ADzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyzzzy/zzzyj/AM888888888888888rU8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888f8888888o/8888888888888888rU8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888s8H88888o/8888888888888888rU88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888Pc88888o/8APPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKP8AzzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyj/zzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyj/zzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyj/wA888888888888888rU888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o/wDPPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKP/PPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKP/PPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKP/ADzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyj/AM888888888888888rU888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o/8888888888888888rU888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o/8888888888888888rU888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888o/8APPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKP8AzzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyj/zzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyj/zzzzzzzzzzzzzzzytTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyj/wA888888888888888rU888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888oz8888888888888888nU888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888or8888888888888888v88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888DV888888888888880j88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888sbf708888888881nr888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888vDyX/ADy375p1/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPK1HPLLPA/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPA/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPA/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPK1PPPPPA/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPL1PPPPPC/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO9PPPPOL/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPLH++eZ+/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHL37fPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMf4y88fPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPJ05l5+ywJ9/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPCvCtcOMb/J3PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPD2++w5/y62/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKz208w96/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPNP7/AOjzzzzzzs9//Pjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzziv8Du/8vzzzzzzsf8A7008X888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888jsif8888r888888rU888sz4g0888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888zbLc8888hC888888/T88888rCr888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884PrV88888D3b/8APOc83nPPPPPLzU/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO1j/wDDzzzzy/rCTxgK8zzzzzzfXy/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyt+8cMv3TzzzywzyzzzzzzDP+zzh/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyv8AsX8MLT7D3z3x19zznzTr7bvrH/8APPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPK//I1PPPO38jIrz77/AGzzSf8A88c+/wDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPK9/Lzo/637HPDH8+PPPPL3PPPPK/wDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzytfxtz/AD88888888H/AO51/PPPPPA//PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPK4/L/ALv/AM8888888oqw/r888888T/8APPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKw/J16+/PPPPPPPKEl+6/PPPPPK/8Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzytfz9aOvzzzzzzzzw5++vzzzzzybvzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzCJvz/b/AP8APPPPPPPPa/8A+vzzzzzxK7fzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyzdshSvb8vzzzzzzzy3Neuvzzzzzj6c9PzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxPzzfT47f8A888888889W/CL8888nGK88zU88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/888fLHrf088888887e/Cr84vaK7888rf88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888s0888ozrq47344wwzvv3nLKsQbs8888rv8APPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO0n/ADzyzc8y8vaDAxRbc/eYfu/zzzzzzsQZ/wA88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884fr7jb8bfv8888scM8M88bPc88888883LHsj888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888887fsPfr29u8888888888883p3888w7zzY308v888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888388Lfq3Hbzz78w088888bcCzDLHv8v3M88H888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ff88cTnf8s8Pv7XnDDjvqUOdM8xr/AL/PPGnPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHN9L37/S30889eOMNNMFvPh8773PPPISztPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOB7a3pn/PPLLHz77+8333vD7PPPPPMK7/K3PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO3/ACzytf8A088888888888X8T8884nvXc8871888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888v888888vLjjz70448884nq2/HPP8AXPPPPK3PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/PPPPPPPPHPbz14574993LHHPPPPPPPPP1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/ADzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz9Tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/AM8888888888888888888888888888888/U888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/88888888888888888888888888888888/U888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/88888888888888888888888888888888/U888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/8APPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP8Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz9Tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz9Tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz9Tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/wA8888888888888888888888888888888/U888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/wDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/ADzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz9Tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/AM8888888888888888888888888888888/U888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/88888888888888888888888888888888/U888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/88888888888888888888888888888888/U888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/8APPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP8Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz9Tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz9Tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz9Tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/wA8888888888888888888888888888888/U888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/wDPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP/ADzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz9Tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/AM8888888888888888888888888888888/U888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/88888888888888888888888888888888/U888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/88888888888888888888888888888888/U888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888/8APPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP1PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP8Azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz9Tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz9Tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzt3zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzy9Tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzy+vzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyLTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzfzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzj/AP8APPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP2O/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOP8FPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPK9Dt/PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPMPxljPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPDY3tr98cPPPPPPPPPPPPOMOy7+lv3PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPe4zllp5zy/wANN8NuMPpo6qt8zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyz9+s/esOIKfe/Ncc/3zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzywwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwzTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxTzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzyjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/xAAiEQADAAICAwEBAQEBAAAAAAAAAREQcCBAMFBgQSExoMD/2gAIAQMBAT8Q/wCSCEIQhCaRhMUpSlKUpSE0ZMXy3E0SkXo3RL6aHoZD6j0Mh9ND0Q10Zh6HWZ5Zoy5uIQhCEIQhc3RlxMf0pSlP6f0mKXR9zS5uHpJYemUfo9MoXBZQtJrgsrD0i+KysPSCw+CysPSCP0fBcGPSCEPgtLLiuCFpB8lwWHo5YfFcEfo9HI/R8VwWHo5CHxXFj0euS4vE0VMUfNckUpCaFhS4Qx8lxQuF0Ii8Efo+EJiEysPQ74oQyExS5uJl8nom+Kl5IemZh6BWKQnSmLoWYpcQhCEIQhCEITFLoe4nClKUpSlKUuYQuibiEJ4IQmXol5pSlLwpSlyh6JfRQ9EvooeiX0UPRL6KHol9FD0S+ih6JfRQ9EvooeiX0UPRL6KHol9FD0S+ih6JfRQ9EvooeiX0UPRL6KHol9FD0S+ih6JfRQ9EvooeiX0UPQEITm+ih6JfRQ9EvooeiX0UPRL6KHol9FD0S+ih6JfRQ9EvooeiX0UPRL6KHol9FD0S+ih6JfRQ9EvooeiX0UPRL6KHol9FD0I+L6KH9+vE+ih6DfJ9FD0AvC+ih6CfN9FD0CvA+ih6JfRQ9EvooeiX0UPRL6KHol9FD0S+ih6JfRQ9EvooeiX0UPRL6KHol9FD0S+ih6JfRQ9EvooeiX0UPRL6KHol9FD0S+ih6Kmm6QnjhC6OpcQhCEJil0kuf5pRc/zSi5/mlFz/ADSi5/mlFzeloQhD/NL0pS6XhCEITSkzSlLmaSeZmZWkkyYpSlxC6UpSlKUWkYQngWIQmipmlL4EUpeE0LM3j+c1xpdCpYb8yGuSehGIfJYhCYhPCxD0AvFfNB4egEMWKQnOl5wmLl6AQ+NLiEIQhCEIQmLiYmgkPC4wnGlKXjeP5oBDwsQhS8KXzfmgEPCy/DSEJ4Pw/NAIeFl+OjH4PzQCHhZfjYx+D80Ah4Q8PwrDGPmj80C8IfjWGMfNYn39yh4fhWGMfgZRr7xZTyz88Swxj4zivvHwuH41hjHmZvBD0CxZhCZhMsfG8kPQLxSl5wg8Upecy/uEMR/mJn/R87ilwxeGFy/uEPMLj/fOh8YQv3zzSYRcQhCeBYZCYpcTgh/coa4MRM0pSlKfw/mLllzCFLoCYQz/AApcQhCE4wWZil4z7xDLwfGlKUpSlL44XC+6Q80RCeVYXGYvBD+5Q+VLiEITmswmKXkh/crx0pSlKUpS+VfdL0K+6XoV90vQr7pehX3S9Cvul6FfdL0K+6XoV90vQr7pehX3S9Cvul6FfdL0K+6XoV90vQr7pehX3S9Cvul6FfdL0K+6XoV90vQr7pehX3S9Cvul6FfdL0K+6XoV90vQr7pehX3S9Cvul6FfdL0K+6Q/QL7pD04+8h/drE7k++uZ2JoG8IQnQhOF0FS+CEIQhCeC6IpSlP4fw/hCEP4fw/hSlL/4Tz//xAAjEQACAgMBAQEAAgMBAAAAAAABEQBwECBAMGBBIYAxUKDA/9oACAECAQE/EP8AkgcccccdJOPCiiiwoosujl6rD/puYKGMHIKGMHGYKIfC8Chzl+roxZWHHHHHHHHqqMWHj+MKKLLwqTWipQ4FMnApo7mmzgUiPA4FIHA8RSBn5B4CkjqabOhhpAbHQ0gcDU6HAo44Gp0OBR52OogpU7uinhQbnYxZdCuLJgg2Oph0VCHUz8g1eHHk4FDjUw4ceFosPI2FEryUWxgpl4FAnLj4nhUK8KLDjj2cccceFRCw9VFFFFFFFFq4qJWHH4uOPIokZUUUWqiiiyaKHCaKHCaKHCaKHCaKHCaKHCaKHCaKHCaKHCaKHCaKHCaKHCaKHCaKHCaKHCaKHCaKHCaKHCaKHCaKHCaKHCaBcce44TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TQo1HCaAPkOE0INhwmgT4jhNBjccJoI+A4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4TRQ4T/SZYfm44qOUWHHHHHHlUkd/2lDv+0od/2lDv+0od/wBpQ064446ZUUVLuOOOOOlHlRRRZdKvY0ko8KKKLDipRRRRRRUk44/Fxxx0U8qKLwOFFo6FeV6HZUKeA0WIYNjhx5cfkYKAPkqRMEOFHHwPUUAYNVlxxxxxxxxx5WHh0EYMHVx6qKKLVUKYMHDjwtVRxgwcjyccdEmDByPQQUQYMHI8xgUQYMH2EEFEjBgn76CCDxdBGCfvkcCCDwEUH35yPM4EEGr1NALA8zgQQZe5goEQ5ceryINVsYKBGVFu8DKi3eR9yIcvP+PUQ+SyPuDBouIavCoFZMWHHH4nLjwosPUfcnUQx6KKKLxWXHhUA8HKiw444/J5VBDUbKKKKKKKLzcWD90YNDHH6nd4Wh+6O6iw44/A5eVFsfuj5qKKKKKKKKKhzTZps02abNNmmzTZps02abNNmmzTZps02abNNmmzTZps02abNNmmzTZps02abNNmmzTZg/0B+6MFdGD7s4fY/vll9DoVxx8Dj0VBKLxccccfiqIUUXh/OVFFF/4Tz//EADAQAQABAgQEBQQDAQEBAQEAAAERACExQVHwYXGBoTCAkbHBECBQ0UBw8eFgsJDA/9oACAEBAAE/EP8A+UkAIuCANToExd+1FIyYWB6rTaFZIfJWv9nWehQzLTaU/NFi4YvPda/w9f4ervx6AiXjjvRhHRYEfNFW7C+IzxVQoXUfiUITOMPdpcFVgAT6UIBGR08kWXI44rAFNier9UnAesn4pbOv2EUpZMVGlLi6/sqHvev5U6R6L2UavAEl3KKsiZW/mjiXnYBQUzqAXrFPUbIrFP8AfP1SeXBLThjM2lfmh81zH30ejhlT6VOwBiuTqVwiQw1xroBqyZqJframCdqHcfNDAmwv1GTISIyPkbemC6qAphQRiJDo5O9IsxsXjbhTpVuhNSl+aV1WoE1lIPWSom2WXDyD5qHUjBJp60R6GHjPgBxCakjHWXa1TKjkwORauMHpw4KtE1TS5UaZVKG8wzpajTFh2PqUblJK/UHkXQAAxVwpkGCZwnHMmh60VDSIsEYW1qQfmz6hyo2K8zvyq24Ign5rQBAAGR/GGo0IkSlTe9sLqjj2qU10s/6KW3SgUFP1FZlA+UaNHBwJ7EeRRUUuubQU7R2BYTx58qvrotRPnkUziUZI1h+VqL2NiAfzM88sRxxocWXy7g/8UCuLMRqnSIwJhy/NCd+TkTyIx9wVv+B70jT7GQ0GRwqJBAFhyXR71bTiHG38BYpiBRpTqcKlvRBf83hV1xqZdnDOhorPsnR8h7XDJLf9Ji1eq9z5A0yCpztB9jqNj8HCj480tOAPdTsHOgrSx826TOjFqQkRzPIa5YAquRQh5kDBBv1N6f2pNYMXyy/5+FDsm4786ZZO/MXB561fcNLfMOinr5DWvjjxxe6guUZjTPtNRKUHUCJeP4Y+sIjFbCeqPSiAggGaslY+QwIYpPJfup4ZjRnh8/hx4CUeap3Vy7NJJldXG4fIYNnkZqbr0q0Ql8bT8fhyTDKvJpQWLjQHNgHo8hojQwMeTftNYgxBckweJ+GjEnkZgZX1jvWBGtQXWJnk8hikGBAwFHvH0h/nRgfFOj+FNk0jnwOLRwOMMg4H7oXlEBxaItkJeRHkMNvFmzJZ3KcEpA5JUwiWS40HFhqAGCZPHPnWNz8EB55RjwNXhTBMQOPuP0MmSuYR/wBJ5Drw0XC2S9b8mjIS4MlyVrkec06zIM4wzA40FZWJZH5KzlJO5wTEef4A28VqZbMaUyhewXLN4tGvwARlZctXClbmrYQyCrFIglw+UzHLyHRVocMYPxyaRukw78q1vgNsDNE7ikWW8DI5QOGZahpxiKVwRtRllIhUcTErD6wMep/MTjebJ0X9awsomyXPAO9AVvgSzjR9B3BoDq4WOtQ0Dyv4WwmiDwSLGQfmgYAIAIDyH8H5lxHw0hdA8IlCo9hWFw14KsMpCrpkcYhplNfgLhm59VDRu36mFArAE3UDZ6RQsamb2hOPShAIyOf8bgfSH1aRQ6MD1LUIxMkXMyV+IqAidgl33pzCi6C4GXWriGESdVyPpTq7mfa0D5oEx4sf9TwoPUZxWa8XyIsRt6IODXzxrIt+LDUcygah6seJ+qdgqBdFWZ0q2rEYjZpUK3lsM4zj0qFUsC/oWpc2xUT0ZorGqZ66Y7VDCjCYPUookXAvpNFGTASPXxpYPr7rUsYb5Kd0wE9TGp7I3F6sqXYmJGelYSuu61qeHsmK/JX4p9jPBM+p0KmLFuKE3YtOueZRabg5A9Gt7VjdhjFarm+RNLYGk2o/GFXvjSYOy+FZ6JnpUQRiJl6mJTDCYsfroCLykRqVPrt19+kigEfFhdS1OLl8EulEpjtMz1oqcYK/usioGB3Kh7T1PSKiMFvYv1aUyxgyeUlQDVQnxW/vit/fFMTE+7KpeJksvaorCb3b9IpYT2ZUo4shkJHqUFAvGPtUaeOCy9aXIV/6iK0q0qnMXqHEtUetBJJLit43k9KFjBYpcBn0rAvsCH3PrUp8YjAaAWplDwgnoULpCycdL2KMT8QwHA8iqCAI2Rzo0hpYL+zCKF0lgGLVC/VSalSJhve5g1El4X04ozPSKe4Ft/VtV5HgyPWu26+6mElik94pMzGAlu6jk/FiJPQKmMDSX4aaAMWYKtUEGy8f+lbM+afAEWUM+lQmHYk+1BTe8BLVdxycwt1qNUMxA9qFQBrnZCvTRK+rXAxAgqf+YIS9aGhxwkeqhDIZLgOa3anh3KLLVlCqCcgo0KQspLl8qlx5HqEvxbyMogFYjSs45b55mHapi7TNhdWHpV5kQTB5TjWc51x/qCoYwU3XqRQHkSPRGiQa5MXqUKZXJz70sDywSL+tZZ6lSfc8TglhKYR8yap0tdamnBnP3p6VsJKPSKzuMSSm6RdWZqNCrMukGbqtSTtkpxDor4ri6BJXVv5HmCKRAjvUmjDLNPRk7UzxasGOJbtSXjG8VoVjdxYY/SDSgMA5KlhFGi/dHzTBFX+5r/c0oFhsk64WQVTjnzbTfFXmzUcPpYgEzEedBREIwnGo0EVm5MKzUUMCEJvWhYgwAgPJFO5hAbdanMnkIt6QQ4iw4UGpCAgJWorKtrZYFIEfiCB5ftSHaFg1PrUtwSVT/ZUXGEiuBM4tXdTDAqECTWelCu3RA+9JEVNyNnUaXIRaTPoKMEhmpe9ACAYMiUFTuzLdtpBQBoDDzWphCHFkoeweSRxmwjlI91XMT+DHyo14zXCQriPU5awDm24YfbvGlYmy59tk4GEYie806zM5vhIPzVuAEjiPmaWZIE0EH5fJIKZujRGfYqaWEvoyr8UoBh3DpUgkk9a9BAGn27xpWJuufaMTXbUI9gptIQxnhQRwCmo+CKnJWfimJ8kh33j4LVPkBTqWD2aMq885IX1aHpM/ZH3ST7WfNPxRVA8YP2knXHoyiSriQQs4/wCFIWxJwQinkmHL6H6eSP2LMCaUqVp1lrFIImi3+ah4C8cFK/FMuxyKlTuff63rR+0SBR0aLD71NSAq/h/ajNS5aXh7U4SGLcX7eSNiUGG+ilLJluAsTRl4EehRwwF8GFEFg3Jg+963rR+3Dybzw/pTzETPQNW2B3jd3RQKYluip+KmFnuIPkiB7Z05ShEJbcwt3qJeQThYpkKrectEKZRxiX7r2RO50ACiIc4ftnb9kilOt1AKUt4CmTgfajShgurSKMqC83w8kV9QNGin4CrovApln4rj+I25VLfQEm9QIyI+9Rs2r7mUAyHG/wA0BlkOZknZKH4tiD80zq2O/kiIvkymhalGCl6oAdxoV+gpI91XrF3CFvAUbNq+5WhMfzsHxU2sQE5h8jRHWUPMnwUsgRjF7kfHkhxK4XyCaceVDzaVeJQ9f+qxZRXwSz8Vjwkfpivx95oqInGyUAmbAjm+6FzHnxE/NOKbinGyiLkSuACe7QopdA1VP78kJMMLc635pCye/sUeECHQoryA8FirWiOxiMHx9+zca7/91HxgFihpAJL2YSVEQS/SxoMIegX5eSFwcxdI0KVLpjBEneo6lR0Jp35UrrLSqgIENcfn79m413/7qKhIh0i7tNXDCZ7xB80MNdQRzfFMRM+mBoCixDqeSC8tbtFPwFX9Broqz2q6UJBnVFSVgk0Fu0YOAD72GonHWPmhIKWQcUfP3OOSqOBJ3ppGJBxGp1cudutNexJ6NFcguzmEPt5II1v1mbBH7rBgbwADuNcQL0yhzUm6IW7+B3ntfezHJD5JFGFDFdWsCHBNmVWPgMcm/wA05Eo5gT7J5H1Jhb8AlpHkqLzalQhJHV8qUWRozgpnsFTTwOLpV+PA7z2vAYYQAUGiD81fd+XosgGE5zb4pQLauQPc8j4Z4OAn9qAaQfVFHpT6CKjmTrOIWpRC47GgD2fAxXOfIPmpcyF99m4d0aJAxMXyQPilhLSsappKJgxxH/vkfU5znkR+ahFjDoiTuViIKDQJph5QPNpGCGQc7/Pg7dv1+84gmS9VFAbUeMj2pQxid0h8UQ1GJM1R38j6gylTRQ9hQH5neit+1Dny86ygaG5sLsXqEsjs8Hbt+v3xmYZMYYPijer4vmoO7TmEy9VUvMLdBPahEEwfI9FEFacg/c1YtSEYgA7zSFsSo1iPzVrLbOiJO/gmJIpFVr5wPU+9C5JxdU1emF1yJ7VAQhRrKo1ZseCNQIgnoeR1fIfygmkdlK9aJ+ALqflUCMkg0UnwUcmSnirPt4PZKt10ffDhKGROKKuMLONRoiGEg8RT447lU+oJTqI/XkdQ7C+0TD3o2EwbWWKMuI9JIqIbn5yCrGpfVADvPg9kq3XR9+NEEiFHmtMjKRdEfFPMQQJMkKBNwdwUPnyOwFgPS79UZuWTgmHcp1YW3AprZSPVohIGuzj4JihJh5lKAS2XR4EcABAcRTMShDQgflp54Anqp/ZU7QANrdH48jrgSSjRSewop3A0yb9qRbCTxMHvTlEvr6KELAfSR4PevcrYtHgSKEs6j4IqW7oucnxSgkcpEPZprIRcUJPI6hPSgA+VqJl2rgD5mjzA2eF/yVN8kR0hJ38Lu3uVsWjwCTkEeEEfNYQIURjRARiThN6QhA2mij58jg4EE0AlqQwk+rSMQu5xZPsSrij4aKT4UNulfFWe3hA6GE8qYTEbspVcQX0+80JJLksNcQ/Fp/arbS4FNwk9qYiAh5NXqnvB5GzSYVziEe9KaMAayijEsG9AKmlhoYQH7oYUcNQCO8+Fs2qt91K2jT7zzQDmP0pTkG+cEagQZuDUSikRoOV6RFlN6W+PI3FDD0Ci092nSP6U+cgmgFIjKp6tLADxjJfnwtm1VvupW0afea0R60RSHKJjhC0RWb6xD3KjGSXwb0yqMVwiPI2II3ScVaCtxA+JD2p3scgSD3o8JMGqo+a6RDwI8IAUEbfXTRTETuUh93RqjwLeRGjv80V0PPgT7JVlpPxuH2KnEhJoiPIychhLCdqnHkWCXFh7UeEoIoBzo8FeagHzNQyxmmVz7lSfZbeWHt4e/wCuto1K3LR4CriI+oR8UKZWg0QjuNBiLC8Ike7UPfye0MJM6VhpncPZWD1Zk8El7UMU7Rr6Y+RPGCIl2CWkwixJPyi9DPBhUe7vXFGq96jFEJQgDW9FYcUj0ppzVJiyB9ErCL3VQDlAD4qHt4e8663DUrctHgIlWVylLHepwBDpxuzUNi+ksz7FG3bIEwuFDDJsg9KBTjFGbI7UfEsFF80OsZlM3qv3pILYkhOI3oIkWJ3GkofIaAFpUgOtKonC97jgek0OaUQQ/PvSolC7dqsvvRoRrBL2pFZGbXdQmHYD9dvSsgTJoQj3rEH1Yo+a/wAAIChNZGcoB91qwY0WoD5nw7txdVjTK31pU0oPOPgIWWe6D9Uk/Ad6SpkkpM1upwIG7cGuB4+v0E8czemvSDFEguc8afMaZJg4jD2oGku0iTwowzis7NabSWAL24DDrFGkCZIeT5CSyGWSVyyOhenslyWiaOfVNTpmYIHVtVw/Io2TRVx5UVbIsq54vsB5wR5KXsUapYn0/pQthKnIpkZXPVpYYyq7I+yeHsGr6Ju2nwGWF5EMh/7WCIkzFkFRMRfMLlIkQod6lllYTWPtaGJEGJwxFT84hKw4CWrqdeGQ1EtT1MCTMaA4dIoRwWxHss+QY0lS2AKkErQjw0d6jXUAm+q5dazwWPGlmLwwrCbwMHQ+7jrHVfhQ2qvYzI9ppZoZHiA7tC4mCGqirXx2wDw911VteNbtp8A0yVQ4hJ3KaahnOTX+zwVD+DrRJNAUmQhcUZ+T78Wvh06NDiY7MpwcTlhSIFwGPEc+lLomQrIc8znRu9lZE8gajFPQAzaxMyGF7IKJRYxixw1NWG7fJbOX48B1S4AWF7rWG4k4P2o4sRzkpfihWz05f5eGwrxsPpX7UndT2Pb00BJrMppTh5luEwXMKFRVKCpzMTr95QSxEZNYwjPVpk1U13S3xQoJSTjNx9qmTESnIFvBNow2r2qxKnRYwzDgZNFSPL/gfejJAbkR8gVqwgpi7FOVP+wY3QOLlUNVnunV8BigCVcikEVTOpLHapog5YuyJ2imlLRHM0CEtdcVHt4C9tQj9NLQwNcaehegM9YwOuPegiE/m3zV01RLA93am6LnEu/HtT4BYLPoLnWpECbzdaiwUAAgOCR3qJRIAEzzMOtYMOsD2+0ByFORvX+NHRlikPVQnk5+uf34SI6DyJWJwHLmq4ntUsad1h3eRJefkBR0EpcgKbaVHVoXgHIl5cDkHz4KcxCnEB3SkHfmlUfNWajtQPirjyAXwsPu0IDGXAHy/YsEtJ1pswh4mDrQSCm146L0eumcKdS9TT5wZvmgsOb4z4Ua3f8AV40qvwkPrX7/AGNJzPccwXrSgM73gcBD3pBLyXA1xR1oM0M2HSgZU3OxwS3qVpURWdFqIYFjp1PoZIix63H2pmHKdAUwu+HoJRc+ot38MU0yBKBNucR1qaeyrmMxQBgIMygPz5AFDDH66M7T70YBCIjCPBiGxR0Bl7UDg406f8qZoAlXIpx1Zp5tXHSWLqpO0U5MCVWAopC82U6MWOtC4nHeAIjrNMI6VoF6RQdhRdfWKABSSUjkudaTMRdr/CIe9DkRAgQ4uL18FAIkjS5jcBSHW1nrUNOJDhcBLetFTGPaa1A8BU0emFRvnFZvjtSLIIJbchzxaMIXHEpsTnfCl2FIYE4tCoZqPFehkEz8IhEUMnCiDw+glFNkBGgZtl2jyAJoEbjCIvWKmTJWFG24+DMvAnNf8UhjGlYs2YdYpMxmQWgs41nLFK541Omw+ERJEBhpUZIYWToRUjAxW9SVNAYYmjlg60wBSboHgQ70HDSIKzpj46azZCR6Vhicvzp+lRfdzGc8KMFKFt/DA0DSmAS0mDy8MY5wo1dZBUwFwiggAwPCjQMoYUoI5TPSpMspK1c6Sb/gvkA3PSsTnQdWQWWhNS/rRPfKyDwJVEV0M4x/2oFBcCFwktTCcbx2OLgqCW4j+rSgCUCQydS1QhTDDPIg9Zrghtjt/FWtGJQ9Gr8vMyR9Y8RyqFoAZtIWiiW1HvD6JuBhjTLtHkAKkVvUoiYQJ1odEXhScdIUBuylunP9KxWaRi6DJ8FBISR1pxKYoyfT8ILWbpi6Bm8KAKaE44/6VA9gDUEg1ViONRRb4Gd8Kk+ZQ5wnyAY1AoWSghYdKJB1MxcY0i3rUwnzmDgzOOFBz2A2dEzKDES027rPyoy6yiRPxRphSqwBrUAcMC3+OblSZ6YVj0CgO+FhDofnCjnhiLwcVzUVE3HkWLneI61hY8gL3BUgXyHHAfWm6ijQZjwauFHijnKn7oFBe4mTy9KlY7HoALTVgukTqCinNBj3FzHrV1gRbj8MyB7MZVzVwsTrsUnMtI8yNaHXjCW7YU/AKOZcs3tVgYYtLIUsnQBYDkRUZakMWT6t+UeQJBBBGyNIXv4MFu8jeKGIKnbHU0TWiOkxzWYmSULUoSBp9cP+XE9axJswQ1h7qItizEUg4TeMLbhSa/b2Poj2qdB4wC+lY/zsK0A4kUuFCDuJ+qEwnIQbcKdPGK003cSx04LjUYiv7yYvqUNcYIhRvPlfY1eFTpNIjsXtQg5IGFgfnhQohAMA8gcfFDWSoyi8X4D7xRxDCVa+HjVrGX9/5OP0QEII5NQflhR9cKKhhh7vT+qRUldCE4pRIomSiNLi0SYujSAC5s35ogVdCXW3tQxIdY70JR8BpQiW/iKBesbnQgKCmMacelSoLwN1l9qkwLibxypnA0pIcim6+xVValeFbl6tLCyWcsb6Utta/DtQCAAyD6NL+ONbQPmpCUXXVdXjRcEZYsGjVUfyMDPVdV8gsLvSyJWIRGNzNTjStemASoJlYLjyZc6FQJJhH6oJCFQAzW/6lKjdgTHonzQ7zbx1lmkQMXl/CkglaEVETTMRQoVwmT0okIHAXrTlvvgNWbR8Z56UAZ3K39KSR4siglZOV070PFqdf0VJ+7+q/wBL+q/0v6r/AEv6r/S/qk5uRp+ikCRcpV71AQT6TFNUJhLNc6gG+vDDFO5+NbAKZsr1pkq8Sg9Kl8WamgaZkio0S2eB61GoWco+1RBxuQPpHzV7QiJlfVoAAADh9Qe/MMBUN4UIXeBRUrXc9Kw6wSQXsONDa2B28g6CQwlNIRKBd4mTxpfKbISI4rMqazM+vFHlPbM8ZxOVBRKQCJ9wcK5lOlK6pv6Uqspk3ummHpJ+lBILyPeVcQ3F+FYEDhvxRgs/nrrEpSk4AYRVqSmeIs1/v6/39f7+gGAIOWghJWAHRuDOcBRKkflmsmETZOmFLZXk/hTyRU5nvCoji0j9qBLCyjdop4XwxB81ga5H3Dg6YICgLJYnyjyjrT9bObA6a8aRocYWGq5FJBGIN75cbUAIAA08hWPP6YUofHGS3T4J1rM6AQSajnUr/MvqAzp02axj4O9LyuSrH629GgSIRzHxINKhoVwHpXAelcB6VDQqDTxECVAM1ocDCR5+AFT8jIXPZ3p4JWS1yMBWHzZDVnHMt5Tjk9KGm7NhLq6vkOa9iWYUdIaGQKovikIJrpSQkE5kNNg0YND1WocAMZx7KPB/hHX0miRhIk/yL+SFIimwBszx6wVK2swHs71Hz6F5TiGNXUCtCVrNNUENBrhAyGLnM0SAWbYnyIdyrZtVbbpQrxP7IVJA5Qrtwp9jfGGGnpDiORXJT4aU0MFGgMWrGPhUOJxdRf1imAntf4mlwWcJXuCiAlJFHzXaaD4Xc6BR6imMD5pJIrGFxZFdyL+Yo+HdYnstRDj90+tPwdyt0Qv2K01gAMHZpYRMSNFO7R7ZoD5dqAJ3Au8/Rdz4eRHuVbNqrbdPs4KN49GlUjsQWrgwBS9Z+KLHOAMXRIqbGUph2aVFNkWkxBzIqfMzUa52V8odlTqvmrnOSU+uv04ADwRK77Vvv4pcSKdP10HloXQM0o9NKDBKNB81raTeb60ylVxVmB5E0fcMkqfDwjDu0cqcR0dAo1KyQes/FEiBwXphXB2zHb7V3Ph5Ee5Vs2qtt08F6JMRJrvF34p6VmcHxp+ZMZShUHmN6noQ4EWO/wBCBHNQB962D+6J5uAvv9CBsGY2J70vYpYKIFWxjcUoZJn91MS6Zl+KDlGAIPCXc+HkR7lWzaq23T8Gu58PIj3Ktm1Vtun4Ndz4eRHuVbNqrbdPwa7nw8iPcq2bVW26fg13Ph5Ee5Vs2qtt0/BrufDyI9yrZtVbbp+DXc+HkR7lWzaq23T8Gu58PIj3Ktm1Vtun4Ndz4eRHuVbNqrbdPwa7nw8iPcq2bVW26fg13Ph5Ee5Vs2qtt0/BrufDyI9yrZtVbbp+DXc+HkR7lWzaq23T8Gu58PIj3Ktm1Vtun4Ndz4eRHuVbNqrbdPwa7nw8iPcq2bVW26fg13Ph5Ee5Vs2qtt0/BrufDyI9yrZtVbbp+DXc+HkR7lWzaq23T8Gu58PIj3Ktm1Vtun4Ndz4eRHuVbNqrbdPwa7nw8iPcq2bVW26fg13Ph5Ee5Vs2qtt0/BrufDyI9yrZtVbbp+DXc+HkR7lWzaq23T8Gu58PIj3Ktm1Vtun4Ndz4eRHuVbNqrbdPwa7nw8iPcq2bVW26fg13Ph5Ee5Vs2qtt0/BrufDyI9yrZtVbbp+DXc+HkR7lWzaq23T8Gu58PIj3Ktm1Vtun4Ndz4eRHuVbNqrbdPwa7nw8iPcq2bVW26fg13Ph5Ee5Vs2qtt0/BrufDyI9yrZtVbbp+DXc+HkR7lWzaq23T8Gu58PIj3Ktm1Vtun4Ndz4eRHuVbNqrbdPwa7nw8iPcq2bVW26fg13Ph5Ee5Vs2qtt0/BrufDyI9yrZtVbbp+DXc+HkADRWCGXrW4vmtxfNbi+a3F81uL5oNdsJI9fD7lWzaq23T8Gu58PIA0BTS5Ff71f71f71f71f6lNXWXVzeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4eQDctD7t1xeH3Ktm1Vtun4Ndz4f36rDGixX+Ar/AVazJoZyPuCguRGrX+Ar/AULIDgz4Hcq2bVW26fg13Ph/fqzC0qCbb1Ida/wB5X+8qBsGEp+4cAGAKv95S4agCVaVdBOy1vY8DuVbNqrbdPwa7nw/v2aIQ8EpahcnNuuonhQc6O7DIdInwe5Vs2qtt0/BrufD+/nnKCDW2fVDwUgKACVaUwAyGb/RB08HuVbNqrbdPwa7nw/v6SIQ8EiliFycy69E8CFlR3YZDpj4Xcq2bVW26fg13Ph/f7TdBFrbPq/emBUAXWncAZNcb0IOnhdyrZtVbbp+DXc+H9/y5CHgkUnASJzLr0T7oaRHdhkOmPh9yrZtVbbp+DXc+HkAWZMPzbZ6L9qUFgMVcqaQQwM/1EHTw+5Vs2qtt0/BrufDyARxiPBIpMQoWpdeifZGSI7hjIdG/TxO5Vs2qtt0/BrufDyArPeDGLbPRfqnBYDFXKo8LKZ/qIOnidyrZtVbbp+DXc+HkBOMAeCRRcXQuoPp9Bwwri2Q6Y9PF7lWzaq23T8Gu58PIFwRPMW2ei0lhYDFXAqL7BTF/og6eL3Ktm1Vtun4Ndz4eQI+5R4JDUlgFXDePKR6eN3Ktm1Vtun4Ndz4eQMAlAJbx43cq2bVW26fg13Ph5Ee5Vs2qtt0/BrufDyI9yrZtVbbp+DXc+HkR7lWzaq23T8Gu58PIj3Ktm1Vtun4Ndz4eRHuVbNqrbdPwa7nw8iPcq2bVW26fg13Ph5Ee5Vs2qtt0/BrufDyI9yrZtVbbp+DXc+HkR7lWzaq23T8Gu58PIj3Ktm1Vtun4Ndz4eRHuVbNqrbdPwa7nw8iPcq2bVW26fg13Ph5Ee5Vs2qtt0/BrufDyI9yrZtVbbp+DXc+HkR7lWzaq23T8Gu58PIj3Ktm1Vtun4Ndz4eRHuVbNqrbdPwa7nw8iPcq2bVW26fg13Ph5Ee5Vs2qtt0/BrufDyI9yrZtVbbp+DXc+HkR7lWzaq23T8Gu58PIj3Ktm1Vtun4Ndz4eRHuVbNqrbdPwa7nw8iPcq2bVW26fg13Ph5Ee5Vs2qtt0/BrufDyI9yrZtVbbp+DXc+HkR7lWzaq23T8Gu58PIj3Ktm1Vtun4Ndz4eRHuVbNqrbdPwa7nw8iPcq2bVW26fg13Ph5Ee5Vs2qtt0/BrufDyI9yrZtVbbp+DXc+HkR79RkTcqJEVwrCev4FQJo6M0DBStz4eRGApiIvTn/CpRSzhmJ4rdo/AgiwSKiOcb43W7UlFjvLf88iKTaptMQhECk7NQyhM68G09I/AgyACVo5UCsy2fSsH5XEWz28iSbUSG8JA8kDrSs1jHXkeXtU5FDSB/AA2kBx8b6qAVgkEmcuBUEBwnADyJGkTcd+Y3o0VykWGjolF3JeXUXxT8eSDC6JifzTbhKIA4tYoEonUhm8cKP8VZKooxIlhre+vkUFhlww4jk8aBO9UJHiZnEokqbqiUyTPrSo52I7c/0U/HEwcDjiOv8kU/SMDmtCXcEtrxwJyq418SPPN61eMFug6r8F6AmPmRw0Hv5F2j0qCeeB541BZyS54qlkS6zHjFBEYgkQuCRPWaSUOYvUacGC+5P8OZe5A+rRF/IGB9neiUARbHEC3rNSkr/IWqej3thOa1DBBN467G3CiWPAAPTyNKpiliv6yRPWlVPmwYcBD3oJkS0YekmkQi8Eqs4/BXuoqezV3AVGCYbhg6NHF86kPSmwmNglGLgwAX0WgVDMZPzU3qzFK/xNf4mv8AEUmEMUhHejhmMJL5ohcc5PlRjwh75p+NLUFSAbBYPRii8WjvCJpjqMOxrIboMXVtV6c4tvhFu9MFqR7HRb1rCAEQOh5H86QxvqxqbA4sdklQ5O6B8UbXs2AMWnKhJx5PtK1go4iHtTFwL3CktzvEUEQM0H+62B81sD5rYHzUmJzxs0ZAdExXJXlnxTYX+7NS+oglYL4mpsmDLbO1EBZioX3UdctZXrKi9qwEB5JMvoh2r6KS7hZatURqfijCRGFn4rf3xW/vig0mYXPihwjTM/XUzctF8UBABoH02rQ8lCMvoh2rxNq0PJQjL6Idq8TatDyUIy+iHavE2rQ8lCMvoh2rxNq0PJQjL6Idq8TatDyUIy+iHavE2rQ8lCMvoh2rxNq0PJQjL6Idq8TatDyUIyoGkBFcqX6MPEtUijNEY+SlFhJZkJQUyQwJHiAMJYzkoHajdhd1Jj48lDpwZRgDGedmhy3D4/YO/hoWBI3ygZrSkCr9BYDtRFTIEtT7i+SgfkvGSjgKnZQwjklWXJDIMoZ88aJP0mN1G596E7xSAobrklvbMJo29FiwegfOdPKcsblMfHQ8lSI+MFl1WVXzAZtOzCtSgFL5rDkGOXmLtKiUte5frUiX0+iPHBreJ2WtGNJS6NqUMXm7S1EZ0BYT5rV0FBa5wHF4vktKv+AAXoehoL1mam5UsER1h3pkFw4TvRKG251H1cl2Go51IT3xWNsyQvZQ4pgYA4H/AOM6DCTotf4qsbnku0jOCfrRlgpSHqwUl6FnX2UvQ3JEeo02nQh/SqaM7c6UElurc71vb5qIiRgFnvRZAzN37qeAlms9YmnAfiEd4oZyeJ7qnSpMKBxxHknT62MvwxNE5YP8w9KWzNQ6XgU0OrnANcE1MAOM/PQhymaueVz9qUMUK7WqamisYV8UVIbofisjfVKEwR60QCSTOpsEgXU5hjrUdtEiA1AVotiXmHzRaBDBlwGfOaEw4lMHl+nkkicSiXF7Ad6hJABy0Bl0rBHdGT1jLrUhQBMidb4dIprxtfEtOnGjDUmGBxSx1opqboTHBX4oh40MzaosdqsW/wAsUtIHgUBAJxqUvePzhRaX5H+RX+gsMxrYqIOXJoknpYp2JUvOySCItAv3okMJZ4eWB60lwgLooQZKwomu0+SNsAAdq81K9KKJhWazPL6SlGMWr3SpdegAG1h+RGmXg+kC4iMpz0zmutG43MT0iprnW44I+iSDjXiek9qesYmif8pGBLRql+8+SI2IYDqLI96PVILGJkHC8dPrZD+otLPiUGt+ks8EzrKIk8EcVnypkMORt6tq3jBo0Ikn0usdoe6pKiMG/SVR4Hkp44mpRUKtjkn7o9Ji7oZ/Y0CIYDAD6AUUmb5Y51B1UADNcKwBdlkxL7+SLVZyR3k1S/OmtzDGeomZQkj2Vi6z8qAAMqkTUfo5G2JnAnBQYiTgHDU8qnoRjM+qIqQHwiVDBNxxrZXzTFL3JT81DX3PuEUllNOTovQqDwU1Av6tGkCBwBwPpHQFgDDpgUFzK7fLxrWxN44MaD61h5I7vdjcXAe5UyOoqz0aHZoXlzGhwfEXjmzNCIbEtnUpgVcgT6VIUmkI1OXvUfFSucVie1MqVcZD70ABptWqKHDIFMo8XQFM5c1C9aKTmSaeiPepJGmb/vQOJKuK1gxMhze7PLChBtAIA4Hkl33SiYCdwAwxGtLbPvYU6g95MaLhgxHRU0VwX7poXggVw+k1mWVqFY+Eu1JTdZusaiT2EE0TIywQ3VpFjHMaKZAaIBIgX70kAYCj1rdNHkm3fSmDusfWQ6etS4rnE9qjJkYXHzUdEXTfNShw8L3qDM8181DWzCZe9GgeYQFFj6bpqrunvW6aPJEoUCYwACVPXI1f1p99E/tVtxCZ7HAjCsHdY8XdNVKXonvVwO0zMETH7VHj7Uo6jWQG3vqhTBgBKnyNHSQZrFBNXDXAgsj9hPvQC6wwnVo6GMFodKcYnm/Zg7rHi7pqrbtfrhT0vGYiuVxeKYG0ZDOlIfN5KTvVke5P0qXG2KbBYsJHyJIirFUFScoSJWPFsUu3zMY9gp2wzZCHIpVx+hLgLyKUjPL9lCizaB+lFnUh9ZKMvPC/ahg2SJAh71g7rHi7pqoyLgr3qQaHEEoyik2LyP3ymmCGy3vWhQXF3AUwB8VifaEFcEqhRQ3JD3UiYZTXNXCD1rL7pgDmN/Ia3M9BWL2zBHUzHOKkaDNgPAW+oppwetA4tU5NAwJ4esXqW6pU6tYKHI+zZ9KYO6x4u6aq7j71umj7HyhiNpxi8Zn5qUS2IfioqxmwTVcqRREZJH2ML2VwjTQx4zge561PoAntVmcvISIgZhgpAwLNtdRn1imrNguw0DI+gKwCugTTCYSYBqM6CI93EdH7rB4QQPA2fSmDuseLumqu4+9bpo+9JoJmUQQ8kpwKm2nvpTXOZYNRzPsblErCtRp22Jdjgdp8g7iF7zqOhxpCkJIj97xaBOGA44Dm05oOicWi6wsBgctXhUt8ZjLOo/68PZ9KYO6x4u6aq7j71umjwgtPEgNNAgVWU7HLvSswiASj7s5ENouVY08zj01priwGSUzRqNuse/HyClC/DEdeLQ9aU4hyqNKAJA3gaGtcIpIQcHAMAKwe2qzxOnuooOIcGgeGMFpgAqWkNZEsei2cVg7rHi7xqpS9E96aOn3yCJWeHPxEcsCz6+ZOVI54IDmj9UaAoOjg/YcIpChTQuAyajLC7if5LJyoIqzbFZiZJ5AzpJRLxzZ7UXFvZk0GoMqTsMasexjNcB6K1KasbIv8URYCAMjw3YNbgBRM2mWzHqNWCX0aAoyIhWJRh4p6Ec2IZRQMcrFxlq3qgBBmJUOVmpiGI8Q9fECQKOXPA5OFTKzeYKrnqUbK6i6EDlM0tZbt0468XSnQJBWyaOJRuXtWR8gMv/XpHNZyZQ5Vi2MTF+X0n9gRwoLJGvhYe/iO+gp6mOsVCyisxAv6sKKJYRGAHJr9TxNL/k31AYPaiDxgUPU8JM6TAZWkF/WpuSS7lv6UG0qSwXDrKX4Ux6xVm3zwjVqW6QgYkhJ1pSHUnxMbCfmS7rU/wJwEzTsAHSBxGo6yDDqfE9op2aLOwLhzJefkBMvKmNzAOSr6VmgjEjGC5/XLAZ4mGowbXmJ0c8PTxDEQKZwjeXWki+ixONFtZBkL8PatFbmHSGJxyoQtgT8g60alSZt3HBQW/brsLK3quAzUtnR/hjQoCR34VbLcJexQAnHRPak3aMLE+sVOuNsYaFDJHH5d6ViUbt2aXWROn9grFyGJ40F1dav0v43zB/SjEjQrDcOsdPEFqy5wAmmJc6pfCKWcJU6XnaPpJ4SQlCTBzw608ifAyVc7U5CsDAUuesnkAhqRUnBiX3pqgkYAzjQ2Wotvym/am+dwEnkw6xUAEQLijCdE+KTCaE2Qyai4sHbzoZj28RigCzZwnPnjUxaMGHqJ80DG53fWqJV5JfmG1G3uWku5FpAgYGp6X7VPB7YyPrFJAQSoB2WlgniT/CjL2XCgVzWk1CwBz7As1cM/f41GIwXwh5zaaPBBnzK6nwqIWYOeDpU/WWWtyzrA4cha4GRzoGI2GK6rm8fDMoBVWANaml3SxGTge5SuQ2Sgw5l+aMsIAIA0+uV9NtH7UMrProTs+QDtftRCrCW06oinFDEgLpa68qkmGDvy2mcy4Xbq7FEfBBrDU2nnjjxK3EMkobDsFm46s9OVATaUSJwfDtAOETmNPsSX5i1FM7ZLfHegVIckL6TUiBZpDtTsLnCPRphEcNz5oTLGqT0peQPAvUpS0cbz5rTAiGL3pS5cVQuy5D1ikWjCFCORftSRPjqHVvQKCMgRclc6eILBEiZ5OJqJKLIfVacClRIsP93CrVu5Q1S3b7C/PZ1fIDQ7X7VCVMTgS50WscWutXjVgqpi+UNEo6pScjJFMrgBq+T6WOpVkwGPQTneL405bTJHUcut6HLtdq8szpRMwQRc3AYHOsHERU6nihwREQHuoqLyboeoVFQo0Xs1KgWyP5rc3zR4Wmq/NEliEW/Ko9aME77ULEGAFjxdcqsnyF6CBLYuPPA9aR4zSVV0MuRU41oiLXAyOd6whRhd4rivF+xRIYdAJadWUnlNu0eQGHa/b7BE88Eglynz0aQRQAMT2RoZZxsA3Gi/vAgejTS0wmR54lSlDA5zWSY60WdGSXqWo4cImn4s29KthxwxXZ3rh2Zj1P5jKXGX91LQVsLD1vFDl1CF04rL6UwiucV92oCJvilwyPOKGGWJEmoYdH3EakxV9Lr7c6LEeQGHa/apERIHP6mfLg1GlDI7mOyjF+vg/wBT6hhaEJE4lLOdrfoqGquYjm271nYgO2Wo/rOiOk0oGeH9YNIwmeCPSVQi5kqepRa/Hw0s1IcsyHb+E62PG0erSgULt/yUhHHre6pn7gyPeO1MJ8zaJ6RUMYuU/NU47sNt6r9qccBuEdZvVuELMkGcu8damzHBEjpKKah2b/vfTi4LmI98VgGcYJPZRZFwEj1KgzZAbvV4KlUqc1XAPamsEDmghzv5AYdr9q3bX7CLTdFmt5dBqbgjicRc7T9zdwLhI1j+aou4mmFFiwHzSTSV/etWF1qHyVbItVd6GKBoPmoaDMn5KOLTzHoUOCJuhY6AoZcJylurU2+OF8lFNmwuT2oScPLX+MV/jFEShkWJ+iklhzJxO1K60mO1I9WH2okpJZhres0Ii5kLvFJKu43Hs1ILNBSpEgXAResVLHsPZJmmpmxa+tIwdwWO0KwuYER9cWhzXDG4BivKmYzS5LxyOs0n6JQ0ggo8q5l7wohRsEHvj6aglhjF57aTmMz7glKiKReDphT1YImy0NKOusLQXvcuFdv7fkBh2v2rdtfsgiR+AjftNJbj6kx80Ikjbwlxrikh60iqxZlPZKZJzd75FKt62pKYFywsnO00jDDAXydHGjJLCZA01DDYQGmIPoKe9bh+a3D81uH5qfPaIfZpYojYRn0pY1EHirnPWm+auC84EHtUf6Ie0VCIHZS0OEAQQn1igAADIPsXEe0kvzMXhlStOtKTkGFXvjBWuGI60JPaZZ7LepXBchHb7OB8kO9NkUgBRxiB6lBYSrDMHKK7R7K7f2/IDDtftW7a/YTMgPqqAgWDjo0n4EbaTA6tPvnSpCkXMMKewyLE0TkhPWmRxcAP3TNwxV/dKg64SSo9RDGZ8VtP4pRHwlCR2pu1uK0SEEitvWgbxY/aGkUGf9od6y8i7gX8U2wJUwBRc2rV9Zo4s6ZiEtg6rKoP/vKfgfdv4O1a12j2V2/t+QGHa/ahdJmRrep+u16qMmYsKLVCWYcE4UdCQCyHBxKnXqE+rhhU2yy47fQ5LKaUeKknbSSQjRZ1LgcRH1oknAgpjkNutBR1xJeAX71AW+5/1qyz9AoALAHD6CwAdSicc1nxUjFNisdbMVkYdD7I0OS0sLoV3pTzL4pUtDsE0oMll1mj5MgjCnJeEUCqAa0utZaFmRtNMWbLH+jhR9yLoc4vjwtq1rBeJl0ldv7fkBh2v2rYNaMD67XqpQxlPvQQQ1sSxYHH0oZMLrwoIv1TU4EXw04ph1oZgMSJUwAtYomhQE4pgKZzeFX7mOGOGZ0oaiRFzq4viYySMb1LnrSCFcS2eGR1pTdMASeI5nGrRYSJGx0RlRIokfs6J4DSghlex96joG45lf1Qvy9xJ18O4SxnKfop2/t+QGHa/atg1owPrlah7NTkyoT1rjCctMBMUmuZVEaMNLKpOdw+lJyCfEqzzqSa9Wgg9qscXyZSXf4CJ2QIhdRyrgYWdE/NEUPJVn4eNQJ1DvIP2W10YYCKRKBmz7UdDO0S4hm7UCVBLiuKunGhfTaF1+PE3vT6Kdv7fkBh2v2rYNaMD675pXfvet94UaoQhhHMdah+0FyJynP6FgGAGEc1bji/wQULASJxoXBztuJcTgtIZYE6o1oaOgKYKUQkY0wrTdmaLQXcpWkC75unrQSEKRNEo9zNnnYHN/Xi73p9FO39vyAw7X7UgsNjxmsD675pXfvet94VsGjW06H0b3bVWGq1HJHx/CViCOoyCcYJookFgGsBou40yEG8Cck4U9Vx4WUZrRckpmAn0orOlPBAReN63/VW+aPF3vSsJhz0Gu39vyAw7X7VtOtYHL675pVu0vQoDDW0Yitg0a2nQoE8XoAoBgnP+Hu7KhvmtRldCIPxSG3EVy1CkDoA9IoXRbwbGV6/RRv+qt80eLgPDqrviu6+yu39vyAw7X7VtOtYHL675pW2a1sehWAcOqhradCu202TWrPRY9P4R2VCb4TjkVv+tdw9n6MKEiW5KiZdnNAVv+qt80eLsGuu6+yu39vyAw7X7VZub1gcvqBBwhoAwgIDq1sehWw6q2nQrttBlBhOVdr/AAt2VDccKcEkAukX+yEzZuFb/qrfNHi7Brruvsrt/b8gMO1+1bNrXbfXtmty1a2vSth1VtOhXbabjhREELHG9+f4Un0uBrNf0rccK7D7UXl/Umbtwrf9Vb5o8XYNdN3uDXb+35AYdr9qQhYCR612317ZrctWmCqkE0trcddASqQzS2u20jFEkGqzWxa/wt31rccKGMvi6QfZeYQYAVXjdW/6q3zR4oTN3e6t50a7f263LT+/4kgZr9PWmUk0kwUWDojWFl5jWL/Xtmtm1ajADZ9AFCjbvppRRDjpTuagEGSs8Wf4W760RnJufQECoGE/C/6CGSJK7z3q3/VW+aPF2XFW86Ndv7dW1tkhs0c+TUDSY0Pon9+YXaui8IL0Ml2rUlVKKQO2ZAcJ42+kySEdg9H6iQMylUFMmEiredCti1Vu+mu6+1IQXCau8ex/C3fWu7qIPGN0psOj9Nv1pnATmpL/ALW/6q3zR4uy4qMVCM4sNG8egQHuVfaViQRhmWaUI14z4BxODUCOImwmvFw9P76UCrAUg2BfVA01aYAuVwc1ZUKIjL0amg96ZpRcoJ/r0oFwvV+TaObx6lBrc9YOf13PXTPiCHUNbFqrd9Nd19q2DTRpmVH0P4WKyNOkXru/pC5ACi10+m36/Tbv+qt80eKoLGYMiS7pSngWnOydWKRUrscT9tFBwwmiv3LQRllIQ2mh41cN1MFGCPzRAZS0B0dp5/3yAEvFdMmi51ezcocQqkS4mOaf19HDkGGPBpmTh1woeELxaUxe4t1O1sqE/wDMsDgn03PXW66aAWr6FbvpruvtTIIXvFgK2XB/C7R7NFYhgZUXyyrhTv3s+m36/Tbv+qt80eGR35GAOK1h2SBY5X3aEY5me1ZziyTiNSgTFhqWyHTHp9bInUbh7nsq/E2YImCPeaKHRhPS5sn/AL/e5PGKWJ8HrVyP+qzhQKgBjPIcD9/YyPCHuWU1M6RBFuuT98aW4hBC/AmD2cqnhLNx0OJ0pMsQikeAw60QW6uAqEpDCjbs8NbnhRibheFXdfat50KAuJz6P4XaPZraNdbRoUgBIquln0V6VG9auGg2d6nI1XurfNHhNoXL0edo50zIzGx+x50DkaApytXlT7XPhHBTJcLe+EvI2JDNNGSjAL5q7w+xRfdAuV05l0pPWcX55zJo+YTDk/3skKWRmwbeykQkPExdvQ3+1JIan4OS7vMdOGVS5sUMdEs/FJYOlZbXEZ0xpoPynB7qGIXYTFeVBcRsxDB43pmpYjl9IXc/ajkhA1Zj4rYNP8LtHs1sGurxl1HCCu2ez6bhq+nTYtWt80eATXFmKeAYrwKkneUXpMjnejwqcXUbGA7Idq8WGjgG3rMw5HHGmutK5akq0IhhutDQfagkNHYWvdnNNITR0uHf+9jMJCZyAn5qJhPOBAd37saRa+Cjk6u1KMGRlBmPyUe0CDDeDMPWjWEQJPxzXOrYRHatSNYLXHJQA2HOOU9ArIfI3REHrPSuy+6tA3QWfH8I14RPqrYNdbRrVtcEnjH6brq+nTYtWt80fdj04OO9AWsiFE4GL7U1W0ArHAFqXcRvaeeZ62pxEkBiuD8Gmtgb1CcdXnQhkgAgcNTyo+KxGvcXTh94ViNbXiDSdBDIXFF/f97dm9lHNtA7ngOGAWcLwc+TaoEM5hszsi1Al3eVuSYPWpej6hbtXiELvFmoNyYIuiy956VI90RmJP8ApNE5DNxWqE04kAGrnwoRJGR/g7biomJH8BIpEWfyVu2j6bZqrDGE9Za2LVrfNH2NGHxhPQwqNtuSy8wYdaZ5VuwwUzyTYcDF6UChkgBmhiOt6HaKMq1swigkNzBu4uXNoYggJZ7nSh/HAgcg8AH4jckA9mgElVwsf71AiAF1astdEswB8VGkmSYC93LeDjQNSTbNtcD6TUJKSEQM6ObM3/EPzTUAucBIk0ktLAzlZ7UNnNiZ8cpTjT9JRiDwwPSnwAZmn9b+lavOHdX71gUuN66/jLx5MCfLFR8iRkBIhvW86Nd099Wnzyc4fQEoRuHNQQCqgDPGjYdi0FxYIoEXvE0q2cQPenx3JTuNGRlmDPSKApCL76xUQFuEpwSR5xRVnP8AgP8AaksxDG0IoWkobA8cB1q1BDJLywPSiwQRnPNxevhCwBKWGJ9VokS1uCwlyoZJP70dwoF48Pz6fR3gQcgyU8sBeXPH1x8G+kS+6riTcnm1MKN+OAq4QAeMg7xS1eWXitGVRnEPKp4xiZdIilpGLzF1VZ0ajAzN+bvSpg7AQ91CmZEI+s0MPcZX7x2o8HZoewKUCQrA7NZIPos1x0Yr5rYnzS4AXVtd6mVgnN9JqXhhq+2pTqZd60mFmCxeiHajsXpQdqCsGAlqNRFiWRRblbBB5xXeffW0a/TYtVdq92pmglELWGY6VJ4zaeY6UoiZdHL0WnEPaIexUlAcRfOGPWa/0VaQF6tT7dwKnzXMSAei9NlAusDwC/q0MLcmO3h2f6ibnB4Yy/5SqUlWV1awwayCkjAzcdP7zhUMsONt+nLjUUAib3W68NaOGpHrJfvNLYyA4xjyZU6VJljhB8CZNFiNlis1ongYS6jmqwOD7KMcCOBlBFEapA/IvYq2pAgWj/hQ8w2CZOyetSb9lQcohph5XcXkr1gE8yOjReJsrs+9LLP1gcSgBkAdSg8D5Kv9FRMAlxYaQB+JJLKTLNwQPVKmBGTJ0maiSnFqnXCljkgk+iiD2BKfXH6KBVgKBY0IdQ+tKq2aTnieh9F9meTMWfmpfV2YGLIyilz5ZXuVoBOSE7UWhfkqqBDlxIutlXdB+xFqPKS5FLgQoYYQQD64vipWlJckcNXKlyK4OQOFTmkRY6zi3qa8suBJs8HOrdT2LLU3QaPoMeT+/wC8QRAC6tHFkkZF+WWjMI2TGRF4KycquWCkMMRO2FMUUQW4YRxktSpgCSrj8qJutJ4Bw0dGhVsGHbiacfvTpVmCyWNdayyDHU+kKW5gAj5rBCfmE9j9nCzhNSB2v6Km05mQBD1GmwSVh1jo082zDE0QSJ0PZUnBDEAesV7JpUNSiggwKDjWDBFWAsaVAAnLlFrCxgHx9FcJ8NDQoZBdKkDm/uqfDw6mmxQqmSYezQJBEkSiGx0JxpeiHSpTOl2CUthajxBOBC+s0RJHg8nohWEyCGfXGsLGHjynuTb8HQUzpLH0BQKAgRKsi00KvDh8CZvVal5EDcwt3X0oMQUGGOxnpTkRw5gFbnJaxP7wQWJTmOMcb1MCqWgt2hzBgEWCKM1ad8DrhScj00T/AJUbanTDiHfk0yZ1Jjq4zhjQ6M6VCOYlZQAAevQ16yEia/YggG56jocabujYbFoFMjDA5TGXu+g+c6sl0p0VOlB0hLCXv4SAhBOJXfODTcrGv6qkLYrQoAGBxHzSpEdbgNnGuD2caNo5oD3+lpUQJhj+6WCqQyX3orZOAgRNONR+RXhClA1mcdW53GpvkocZuQ5g0/SCRmDc6lq7e0CT/AGS8xAUgUm4ft+aCMc7LU6JIxL+5pUhSViov0DSADRzW68KKMOTjm+s0aQrckxODU4DSyRGrAIkTIWf7w+GZCT3o8mCpJRDu/Vn6lC9jRVTgC8aA1O9EFJhyNDmhsFnlHPpFI5qxd9XJ4UXVPMro6NS+U1jeHxoAII3EqPh4WPP1eFYkRrcORSoFhDPE1vDLOgIAFgMqtiULvW2urT93SmGcmlOlC7z8Xlp/HgYuANEJ7zTTCujL9haBgFWRzpYllomJce9XlBmbpiPeOnjA9+VwDnRrhSQYbWf+Kht6vpyUjp24Qjg+FHpRBdt4aE0eY13NcgM1pVwYu2SfPWj0gzHPjwLhy+pxQBt4KWVQxpBHz/eFwsBE5wVuOD6vzBhyNPrjmfsUrOOGdhhnUxDiyJROhZMJTJUCt9NB/6rFI4gluBZprQELZYpo8agauE910ohVypO0x+hEl3O2sbRV/AhyDNMih4BxQutDQP5DhghV0hR70LkEnGJe0/Q7hhQMIv7n0o4fjpwLx1cPEuexPoAUDkcsg8M/OagzCoscsYUMdes3VxeFEOAvEHKzO4oPYMBAUe3AGK6DNoiytjbBq6tOFmWtBl8vSjzCgCwafU1Uo+a/wC6717P7wOD4BFFoR11lHePsgquF3NGrFr1d3cc6FunF9U0eNFYYm26eZx+gnSgZGg0bwGi91561NUi9ZYE9/oRUuUPWbFFIavCxOa0gAonKtDMpj/Iu1qtCYezUC1BPVdmsax+EQY3g6vvUxAIOKw7UNAETC596gSpFPpDJxrpU0d29gbz2qNVMA9TFQDASsXSpwRG9j56hrAad1yOq0NKsAgPo5ihfYcVkU3RmDYtAoTCuOT5e6gRIGgBkfZGV8GUWWpu0DXMgJ7f3gQAoEZ3h6lSOAScVMdqBmGeAczoyfYV40ORKmBqc2a/80Xs6oo1LExZdbM6Iz8kwaAv5eCtFWhccyJochRnjGypEEmuJVqJ9mBETeMK4s+KGoRaIthyaJsc/Y4aQM1mMPBFpGG4mIHvV1Dkf4lrixzkofNWNHBzUfFGZN6zjMX7/RqAkuRTbaekSw+pnrkKsIsbr2oEpZIfWfijHQUi9LUkD5rfRRljWQmmi6LqmcjOlwUvFc0cZPSoW2IW4836hhmErrQM6DY0mA+FG5xgFHNaOAEBuvHVQAgADQ+xEJD0CetFQsQzRp+5EXjn3/vHQmDgv2X60R2Sqs8/n9y5ZotToOpwrElW8hqMqvq3Fng5lT16vZqQxlEUcvlXP/KkJkGOat91KwOyKAhwghU60JK2Fw9X7ppQ8Qmcs6SRjEoOpSADyQSrIPogaL4qjfrQUXnFo96h8KvZd1ikT0Z9lpQFG0KPcoUZ0khoxA5CgOCPJ8RQTJlYWqe2ZU63VfqYv9H0efa+K9WkNW1U2s60rbOKXxWNp4fspJVsU8qL6/NaLArmQqJM5yb1tRhXjeTyKuQ6YJ9jwwTBccgvUobWgPRg6zSW1yQuRTStebDjbQ61GexHrS/cM9SQw09s2kCcwVz0OUT/AHlE5LVkljk4NJS5ME0d0wXHg6j7z9yCQltKlduscdcyimwNYrCTJppKxvQrJrAbcSKzG0VxMQpPtz//AAEqfBXS9qhFVcF6WoVdL91FopGsr3olPBIZxKZRsYRCGkMR5qtEbJFMikIElqEC+xU0XCw4JJ90TnnngyQTmUTEUxqIzoxQgMDQfNDEjCV6qSDkBGs1hqgRpZ9BIEE35qjpPNQHUihkpnLPWT2pQHYrM6R80fOYfcjRIdwEH2tgO6Id6NG8l4DxWO01D8KPcGR5UrZ10WVOPcQlHD/qio+hwB9n3ogsYl+J0dKgMuJzXFWo2ULLHxfjp/ec/jZPCz5O9YWtSY6o0q/xRN+I1PuXQWRyCkQkpMhYelIAks7sF9aceARPoUYFR4QZx+vBR0kP07ChQWYQZeZNXsGCDPgkQfEW21PrIkMjCnhYm9FMi/zcSonB6x8VdA63fFbj+qegmciVf5T90kwmUiFbj+qGjzTb8V1QiL7ViDxpnnT+5XNkSJwvFXYMxHFKMKYEOh9FUETw82nQkAmZwU+PuxGORT6Y0EInE+Kx7VOYVSJPXCpDpzkcjKisgQ2eYtWl43uSe30aNkJh9QeAei+Jp3Mqno0aVo6kyviJYHSP71vvGwsBd5zSnrlfZ1HSi/gwWIs1rw9PtKP4GMJiDsdaE+BWZN1o35YCwVCEkGJKMvFtHWo/UFiSGM8KkXQ2SM6uBqOEZB6BE0CEckzqVf6syqoLNkJPVvTZixEXphSQu4pQepe1QF3YJ/SrtDb/AAhAC4+ixTFsMl+B+pFITDgg1mr7nNMj/S9zS9gCE+0a0RCNeqz2ovR1D9MKSXCGDpNMWKW1Mz8AVwcfxv8A1RFQ43xA6k4UCAAgDLwFAltR17WLT5eGFPkuPFKhKgGKczOrhyoEGz9FB3/vTt6cBLTUPNiWkPAM328cd8eFLD60InRHOrLjYYXHRzvQ+/kXDmYjz+sy9l786JOvJof570D5JTfU5FXUlIJUyCoAkBS+gfnX7A3i8gerGjVb5kXo0hDmEyfSalURjAPenZhiL+qMI7CR02MDqoQLZlKehRoADEJelMjn6PclaP8AlfDQbyv4pTwQ4JB7lQx8YyT3oxQDT9lCsDu7OtkfNbI+aTJSNmdbl+aIJG8f9Kid8AfagFODDC+xS2KiIQC3QwoVJJO59YLLe7HxTJoSaVeVNFg3mVFWjAWiwsuSFMDwe79YokJWWUdFRKSIgHqx8MmlLC6AYtGSeolg+LkcqXrWBZ1WVPTZDW1hy550MXLYE3ElOTA3TgNRvkP95oBj8PVp5H6xPajCgADgVCCExWbiypAIL4C2YTQIVfgEs9aDDS0a8zMX0qDdkMPgEZ0L4sNUaPgkR1C0mBMlIW0c6UMZDaMXx08FwtlwkaVIf2AL0mCGuB0pNjchPzpSzcX2TQShaSO4UmxHJuvmsLclQNulQ+nJd6YmjE/4UzQy8/6rPtzlT/g1P+DTMhGc1GKPJfqhmEOg/wBUuTRgfooWSpizqAcwQDWhyM55j6tE2eXMvzReC6gXUbZ5UNIBAO8iaBAAgDLxTh1KQUtDBIkLqM+tLkxaUxwGXIqbDYQSzwMji0ND4gu6rN+kmRmLqUUWCLvQjxFm5f3mSIDKawH5q9IrawyDv9hoh7wJuOC+tDErgT8g60SxKDltZxhNIwRKIR1GnWZcZdJSzM5zjW64/wANAkuKmuLHlPtW8vit5fFby+KZVpspviiwhggP1UMREeBPxTjkpQ5wKUjUn6Q6Yw8yHtSvKAMawnxRpdLlOGJ6FZ50RRwI/dT9hthPIWKUI+JPQzfSrQBlkWuAPHH7TJmCknGr5pG7wU/vNMnJ4rFJmFl2jKftCG0AkTiUaKlgn7Sh3C5JLllypeU+C+KMAIBAErFRjm1I1yerQN+wIHqfyzRwExUUkgydIaugsmXOQ+kUSCPBYa/zyUeFwzMx6tTTBCXyt6UQspIJziuHSp9sst0s6lkBJOI4Bf1p7T5How0AAAFgPuIGQGRzpZgEBHBf3nPTnLsLr81KReLa8AfnwbeDCGSUWHrFOM15BrJJU+VSIQ9laapD27dquhFgUPWVNCeBD0TJ/ISLSVOF1Utd2i1IOKe36RUS/JVpYlyhSAGCT90etyD+x9KXQbO9eipHLX1ncU2YGKTpgqBmxVCObBRYLZjl5K4dKMxqEurmudPBAKEW4rfNX95w2VxjkrrNBwC3p4QQ2gEicqVYGgw3GFmnYQTNXIaSrkWAPdQ2bI40CmahAe6jBtiyO8UQHuMBPSnoCxP+FRwCkyXsf4YMFkhqxyAUPNRCUpkAgxtUCKcLH1pjwsKizM0hDGY6NEKyTXMKPnUfnGmCAxu+SuIgAL63oZfYMj8VOkvwQeiixpuQ/NQC2zQnRvVuVeb0eC0BIEuV3GLCjJgQAgDw89sa0BJyl/eYnAzLcAPisMA8pI+HxiVYwqeqJKNVBivslThykOPZQ4YgS7TNc2IgesVE8nHD0aiIoIvj7qPMflFPZQkis4HutCgtF1RSRfnN9lREZOySh4mUEfqnCpy2Yy/mgwZwRj3oMIg6CgZBNT7AZAarSxEGKinIhipHvUUTGEL5qVmQxa9lAxwuwWaIKWZJCKQJyoRIcDS6SaVmArF/FN6hlFAQGBak4iyRPq02E9gwPWK5CKV0GaUNUCr2VHC2ZOxBRogIEHrE+OJ6DZcW9Ge2BjxXyDM+cBFCSkBK3UJ9Qmil3FhUqUVshB7UdZ3Ke1Sth3LKmG5QMt0GofFYQ32KFkvUXxStFpiTKbkJxBRhHrP3QcGaAfNb/wDmtn/Nb/8Amg4M0U+aXIYtJfus6ziRoMBDgSWsO+YlR7Ufm0Egnm0yAosAqh0mPoEkxZXPVJpEGgbkCk0OLFZnn0GKyEWZvUk0dMWAID+Htmtdv93yHM+IEIJxppWnFBmhYG0V+KXJBs/5/R7f3xUscjb6YfX74EBAW3lBAwyP0UYVTBAigBAAcP5e2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3yas+bZrXb/d8mrPm2a12/wB3+8w3hk9EE96LC5z0v/AB7BqaBQmiDg60tAz0cb/P95tZ1daoSYMIcXBjoH/gBlEmhlZri40hZJl6/wB5thRBwQ+ZpU1Le5XZS0SRNRJPz8wgmFs4Q8QO9AzKQFPLbsn95sNmUgYRcn1foRlDE2+Q8zD0/PNHNjV/caU8wrNaR0Ag4N0dooAIMNP7zywiZt4dcOtGVCInGnWE5lbOXBKgdCHxzUa/nEEmSgBitGVSo6j+OX0AwLdLgxTnMdP71ZyCMa3+I9foXE7AOJo4lTdCBlwdH80OYUqYAqV+aLeWh2fozxOmJMxcAvUKAONq+s/3rHYhIMHB5a0oNaCKvJlgMeLlQVoz1QNHjRBjGWbQZfmCyBMAFL8Kq/XwVqurw5Gq0hYQLYppgOwv8S/r+9yy8EWdVxLxzo669A9UZlZngWdf2jE402kbxgNBmUka7Eu8HJ4d6ABQjmflbdquJllLIq5tZZH73jWaHh3vXHagKThWGqZrNrQIE4w5D60EFv74KcAgIOI091ceKMLJocjYBzQyVK2U2iT1zKmksLqGlADCdiF4sygCREcx/ItVKSehP3RJqtDC1n4Uze8FRm0/cykpclabvR44oaMgFNLbBF8dPdR31AIAMv76D4CwW4T80svbOQ1WZRgHQyjhOPK1Lr8IVcUn4jq02LLgxJqOlSCuMoaFQhUt/wDou1XitAX8YgHSUQUCqDE4OisOk1D8ubPz1EsqwopkHU2JGY/65Uo4F9cfVztypXqvVZeoV5jErk6nhQAABgH9+KxnMdVk0cRrthcTMNaMWFyFyeHCnP2wTLkuTmNT5cRyHS8I6NIq8z73RYUzbrIOkSHRdpBk0B1me1R8OhF9GKAJQjmfhMLtKC/GKfTGoKE4pxWPapbWKSeuFcBMcjkZUXJGCupLWP2YAQcftFRLhchxzdlRREyNuTgKaBJZQcYZqJMkQUnrGhw8gBN/jBCeClkqVBsGeR3othvYVCiaDLnTF51ISIUzbySetSUtKPp/VTgUSpEPemygzCKDGASR6NqWsWjUNBPNQe8VfzJAoX0mgunRHvXYZH+UfImqio2fg1IhOePtHeo/qonaWpcIyW7vSaMIZkci1ScdnCmpS6gPutJji5jE5oipuBBHneGRoAmsWA7KvK25PIMqaHPjL0dWmZl9MScM3NoAAALAeQN0mko9pWKmGGLgJI9quOuDKupRFCWInzwNFGc0YPS1IEMXiHlEvapiSZW/VRKEODpHI/FQh/ASXRCkQzlmdqdjWMhHajEYwlRSIwut76CB4QXfrFFg3MqzI0tTYhGcj8UgTU5DbrUtZeYoLVdBJ3oUFjOv6voIFrjwfiv8v9K/y/0oQkKTRiAOb4r/AC/0qI+P9Khb1BWAmh+1OIMZ2X1p8kPKU0NkS7EdFohc2zS/pQSWKJxlLsWuB7gqRuuv40gzzxz1okEmY2awzDFIB61CObrXtNHbyvCPVT2o0P5Qw9FTceMhTorFEkbi4umFZqRSPotWB0wVnrTrjx+Fh3qDY4bcXUYFYWPIOFtkBIlOLwfsQWoRXTp3Un2rOsj/AHqu4rMRSOSBodG1RRTEOfWg2sXvct1o9LOBA9JoVkuJY6oVAiThGfNGIOLWUvWZNh+81ql5U9isbJzTuKXiJmUNNrFkpe9RXSYsD7NDiKVcFf7Gp24xK6/3v6r/AFtf72rcImB1/saPUPFFGkWmMg92pjB6v2o0t3I7d6eSAJm+9BqOw3Or9SsQeMAu6pQQhjeAqrAkTDD0qHAYGKesNYRARhO8UIuuoeyfpuouTHFA9LKS7NmyqMetFketNicTC9yCki4XZF7Kw0GCB0PIdFWiID31MDt7vYWqQAyMes1CkcEh2jvRpBZI96lDOLRNCeTT0ITezToshm97qDQwiJ/rE0jZOMEvSoe3OMdcwVdV8893qHBZ1D9BUn3M03Z81uz5rdnzTVUMn7PoKEkZnMfLUckucHxUws85/ilMEZMkpAsRcln1qLxrJfcqbjyR/nVmOc0HpNNXpxmgxA2Jf1QwrwhHdo4CzS9g0PJMYPVfinwfiqj0wqNWgxQ9Q8jC6sc/dCi3Ibn7afl5ffNe0VpDcQlPmoi6cF6w0CJGsT2KO3hqCpgMc7T1FJi9z+q/wlf4Sv8ACV/hK/wlS4nNdijKK5iDtRLePhVhIGdDfakDF0lfegQ264L5pazMbkqMJYELedKKKSHC250wKphavQoEABgBh/8AWEfJs/04Yf00k1FRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVFRUVH/AKgw/s9x/wDTmH9nuP8A6cw/s9x/9OYf2e4/+nMP7Pcf/TmH9nuP/pzD+z3H/wBOYf2e4/8ApzD+z3H/ANOYf2e4/wDpzD+z3H/05h/Z7j/6cw/s9x/9OYf2e4/+nMP7Pcf/AE5h/Z7j/wCnMP7Pcf8A05h/Z7j/AOnMP7Pcf/TmH9nuP/pzD+z3H/05h/Z7j/6cw/pp/pww/pp/pww/pp/pww/pp/pww/pp/pww/pp/pww/pp/pww/pp/pyalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpalqWpal/8AKPk2fJs/3HNTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTU1NTS/8AyEf/2Q==" name="Abb 7" align="bottom" width="112" height="160" border="0">7

7. Nasajte vzduch do prázdnej sterilnej injekčnej striekačky. Kým je liekovka s liekom postavená dnom dole, spojte injekčnú striekačku s nástavcom Mix2Vial Luer Lock a vstreknite vzduch do liekovky s liekom.Natiahnutie a aplikácia

8

8. Obráťte systém hore dnom a súčasne držte piest striekačky stlačený. Natiahnite roztok pomaly do striekačky vyťahovaním piestu.

MormK4TXzGFaYQHKMC0mtKipyQq9PXi0bV6mWjl0iPzEgPeUYL7Qcmn1JshViwhIh63S3f12qdNwuyfvM5jo6ItJ7wc0XxvyjZtphDqcihXBV6uPEblQkfC5M+sL33fvcuOMHPT1x9YC0YwYelvNLxDsOPAtKUEjpMLU0sLAYAqNOBMtFxIX94XiJ7cCo8i+f7V/zChmca/cG6L2m06tVlA7YtzajMOelzRoECZS0VM3u9qCBzcdaxwH2z2VpHlUf3RQOXxfUb4Rhf3phNXHFLsnHZrF9ZUpcsOe0rHZHZAIyG4tvP8ApPbEr17CrWn/AILspeSL5fCRXRF7e4h7Ohy5VxhtR7Ux+Va/tijaEp1RSLS1hI6SYeTKJq2EkrdOSnQIZ1BcqcgiVmLNC+64vupiuyO0Phiy4hKx0ERxLjzOovFHA+0Fe82DH58f4RHGT7/uAJi0pBdV0uG1EzslboZ1BcRJNnhvc7sRniSbTkQlZp3UuyO0Phw5nZK3QzqCC4vIM3TCph/y7uUdUdEOq802Ed5x3ZHaHw4czslboaW6qgsDvgTU0LNPJNdXtPbClqxJSKmC8vnPqLn0uyO0PhwHESybbiBVZzIhKjnEVMOS0okvKWkpKhzU98IcfXfXUiiehOi4iRT/AOThOdiIoLsjtD4bpZlDRA57/wAhDsuwnnJIx5zAT+HaAFM6jFZp5yY7CaJ+EBKEhKRmFwuK7gM5hTz3l3cauzswJHaHwxUmgEWWypEpnXnc0dkBCEhKRkAwbbqqDfAmpkUI8m11P5wZHaHwwpldQD0QmVmwEq/Qsc1f84KxLpv60CqrOROkwmamFXx0iqehGjCkdofDcLbibSTAamlW2TiQ/wDJULdIqEprAKGGWgc612t0fi5hbvoDgpiYS2kJTelYhohnUGFI7Q+G6ULFUnKDDzaauyykkDpb/iG9UXJnZK3QzqDCkdofDhzOyVuhnUGFI7Q+HDmdkrdDOoMKR2h8OHM7JW6GdQYUjtD4cOZ2St0M6gwpHaHw4czslboZ1BhSO0Phw5nZK3QzqDCkdofDhzOyVuhnUGFI7Q+HDmdkrdDOoMKR2h8OHM7JW6GdQYUjtD4cOZ2St0M6gwpHaHw4czslboZ1BhSO0Phw5nZK3QzqDCkdofDhzOyVuhnUGFI7Q+HDmdkrdDOoMKR2h8OHM7JW6GdQYUjtD4cOZ2St0M6gwpRtDiVLSs1A0YczslbobbS4LYSAUnEcAqOQRfHiUSx5jYPOHSYkUtoSlN8OIauHM7JW6GQ6gK4Ax5xihDTqy4w4bKFnKk9BuvNpyqQQPhCWTwXkChT0w06wAXGlWrJ/VFmth0ZW14iMGpNBC5aU41axZKhzU98JR1RSGJNg21X0FZGamAXWALRxqQcQPb2GLC3bJ6k0KfBYyx+L+zlqHWRRe6KNz8yx6K60/eMX2yz7yEx/3iVHuj6xxn2z/ZZEVJmJtXbaXHFSd5b6XlBAHdFlKy6OhsWG/jlMFRop05wMQ7Bg2VJCh0GJxKbbVgppelWaYo4E+5T00BUc+VXrMwVXmTFGb95L/nRCFh2XbtCvBZjjZ586lERNhSL5YKbJXws3IT+lHhur9nneqGdQXJ/Sjw8hP6UeG6v2ed6oZ1Bcn9KPDyE/pR4bq/Z53qhnUFyf0o8PIT+lHhur9nneqGdQXJ/Sjw8hNpP60oWN11fs871QzqC5NP8AXeNNAxchKuddKmzvur9nneqGdQQ451Ukwwk5bNT38g095p1Ku7J87q/Z53qhnUEXoZXVpbHeYpyD6M5QYZc6yAbi/Z53qhnUESbWZNpw92TfySmvMuKR+9xfs871QzqCJhfm0Jb+fJTbfWsuDcbi/Z53qhnUEOv+ddUruycgEULjyua2nLFXnvuyOo3zvjDFlS1X1KkkrVXtuL9nneqKpebK0tZArPSGy0+8y5ZFbKsVdEVmEiYZ66MREBxpVU4UxNKop4uEaouNKZs3xtdoWskc+VGhJiZYeohaJUt4zzsZyfGGiqXaJsDKgXXGmTwHG7ZR0HCW+0uw04a1PNr0K+sVmmVNjrp4SPiI4t9CveuBS20KUM5EY8Qiin016E4zFUN3hHnHsvcmHJp21bcyWstO3CoRURalHVMHqjGn4RxsjKzHangn944ci+3qO/7o8jOf5P8AdHE/ZinD/qO/zFECWlU/6aamL6q06713DU4P/8QAKBAAAQIEBQUBAQEBAAAAAAAAAQARITFR8BAgQWFxMIGRobHB0eHx/9oACAEBAAE/IVzDdPgao5AmokN2H+KJk+gB/wB+oGvyqB9RAsrjBN4PQ/4jEk0cI+lRQMmCPpj6RnDIwwedPCBgjgRwcQgEWfACB2Qli7TUJxKBwdoHQfVgZrwoLADGBdqbuhje6Fb46vg1STgAz9+0eBU/GgX8ZSWDmSIOFiAVArLhlQUeRUUxeuwgl+sPeN7oVeaE6W5XkCdOLkLtZJbRnxixSu/E33BH0h7iEve7EvZA9JhEjUxcze0CYjqAi7zyUL3Qq80dWhe6FXmjq0L3Qq80dWhe6FXmjq0L3Qq80dWhe6FXmjq0L3Qq80dWhe6FXmjq0L3Qq80dWgEkE0m0V5o6TWhQSSwCJ4HcdAYAXOsZIcThYZnBjVtOicjAiSSwCY3okkTCoM8UBoGnLJ/rCC8f/JY9wU1w9AbHgF2FgdsahQwq7WzlSm9FjyHTE9okomTQUjsyteeF7QDD2Xf+JvEGCNXiQYH2w8ocqQbBphwIcTcPQPL4E01gwj6Xg+6sZAOsgDHOkHimCligK47mKE5diDpm324X/JP8T3aot6XsOCDyxSm8Ns3W0LXYVTKmw7ICuvARKREwNUPrb4DdisTUKOacoA06gPOavBZowT3kxzeXC+pnyKantEXIFKD+CdmNqK+v/wB5SBJ1h+WCAHnqrYQmQisWmnRAAAwlieQ3AiEwZt4KYt653J5dXnE4HooaeGn6SjpnvywbAkLwRR+/MhIz2AqZO1Nvp+lR94RNIGwywWWvCKc0RwLUHRNB6zSK3DVOTssmk0AGqDGeapA4mHcoEwB0APDFSsFQg92FEX+JC4Hg6GFsWKpy0Flr6FFCxpgwHE+19WQT+ENbfoHxDsiuDXCE/wDSyqFpoUJvoiQf9RGnFc0T9yAAowDgphA5cqy5rkw98VQDXBgEiQZA7IblDQNIHPlDRdqgnoMKko0YO/8A4nCm7ggBzrKQT6yGmO0fuflhqCPf7QAoWfeU2OwAw4T4ZNCwkbOpkzIlFkdDU1OeT04TIE4IHmRVED91Lx6JB96fqBDIxJEHp3SmDZBQOg+3MOfJQQoNJEbtIDARwAuD0bpTIIBAQ4OhRMMmL0t6TsgnfU26DKCgOmOGSRjBtWfxGeWDvBTvEYvwSZd87oL8UASIzNa0TAQqToEWAzQcwoIjvxzeAv78vCKjlyInUE9VLg0JPamEDrLEcIgEMWZHNjGOTK18zzo4XNSVUjg5BACmytB51BPhkxsbIkeZQAIyBxJFFkQAYxBQ/wBni437icyQxYBidCiBkblGndSieGZQQAYhwg0GTqMp4ug6HJQyzNwn61dqE/chwEZkYIzOiVw7/wC5HAfYQnI0ohqIbgmdhjiBQij5EtTsELTx+WSiTBMJhQNRFA3fNT3gxRHEscEeaaUUPZHQlooJyTrX7UOqHtRHKcDg4Dkph6AxBQSMGQ8Je2IFEDQRYod5IYd2B4MiFNbkSESv+LTQPQKGAXogjlAs2aEahVhoMDkwAHJohmYXBoh//XfG01LnbKT19vP6Fwqc38lt/H9kYUoWTBbg55e0IAAYCH3K90GBFkmR3neSEAM3WgYH3G01Z7zUr3QLaXAmWgG6JDa/ghWy+/jvTY2mrPealAGCBqTSA1KJx1W58IlIIEOgCbkxqKAyeGxtNWQYc2bKFd9kWfAkoBiMBMlE4MTODOZNZBDYLiEQ9n7gc9qQZB/TBAAgYaDG01YuT+04D6nfRB7AhKgTJTzwx3+IIHAo5VxUqpAWAwcJOk9pAbqKYV+nQdhktNSORgHJOiZocqG3RuUCkcgMprpEDUqAarxL5KmzZbTUiyanMFJ4Udg/mzJJFkmdJCxkdrvhMIxYP3NaasBJvQ3RKhTiYsmijDTRqyCyZwUTcJMB7cCflCC5kLARK90Ga01YgEisA4KA2Lmb49/CsFMLzUr3QZrTVnvNSvdBmtNWe81K90Ga01Z7zUr3QZrTVnvNSvdBmtNWe81K90Ga01Z7zUr3QZrTVnvNSvdBmtNWe81K90Ga01Z7zUr3QZrTVnvNSvdBmtNWe81K90Ga01Z7zUr3QZrTVnvNSvdBmtNWe81K90Ga01Z7zUr3QZrTVnvNSvdBmJPTJdo895qWxz8RQ5DgsByaKgtTGs70QQyZC2rPeakWHBuSAkZhdk+wdUeuPtM+JBF9YzIQQcKGIsZgDMQ+hRcJwEQuNcpwECZKA88yXMCSgAZdl3CF4msACe+Mj4bOJJoIjua6oBuAQHchCiWXsYk4g8R2FG6bmfQnB6C52qLkAUCMApN/yQ6AiEPowgxI8CQPk/AFDWDFoGhoPuU4KMwOExARciCdEHbaPywiJ7j/AFQ4vOZEAkNNBsUIB1njqUwa1EgmcWWJB3me6AAMIAZ7VRkrXugwtVHQtVGSte6DC1UdC1UZK17oMLVR0LVRkrXugwtVHQ/gUgH/ADJWvdBhGGkKsF8PQ2IeeA+HJWvdAglZeJCOJMzyRH2ehQL8eTsite6BRkb3genQAAQAh0GxEk5aCqqQ5bGte6BSA5OzN7dIz+G4cPRGNa90CkOAw8x/nS2GIfI+gxrXugVSNh5M+dA3yAD+KCw+jJvoRFi+8JDB8ONZyll0mh5TlghmcyLpCT5iZbi+U8kvINDmMW6+hpgagQ3pBQIIhytdzX+oIFhW0HuDc4BTbWSNOMJoXwNVJ+/OaQANEiWhoKaHTERg7TwqEeOoA/jCG1ABkjui4EAVUdGu9QTs+ZCYvcSgxjDA+9uNNMxyASBBE0EpO3Pv/EaV38n6hcc7JYDu0EX6SZ2V+gT6djDimX//2gAIAQEAAAAQi3z/ALvy8w//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Av/8AT1tlxqPfJe3Xt89ePvP/AC/+/wDo/wC6/jv5v/VPV/39xZOjzXM3+t/rf11O9/fXn0r9/wD3/wDf/wB//f8A9/8A3/8Af/3/APf/AN//AH/9/wD3/wDf/wB//f8A9/c//T6+mfk/77++/vv77/8Av/7+9/8A/wD3f/3+8f8AP9ufXf8A/8QAKRABAAEDAwQCAwADAQEAAAAAAREAITFBUWEgcYGREKEwsfDB0eFwUP/aAAgBAQABPxCnt9obi2C64CrL4kpyvMcrSGvUVI8QP6UskOUJ2lm2lRpzIuby/jqnI8IEkG1iibq0JPYfVARzsCzg/c0oqpElohBN28OaEDAIA6iZ+X9IeZULHqmfjtjs283nOZgGZjS7rq8t/wAE2ArCH7mG6t2zSRJFE2QaHILHqPkEhjs2SI94WFNIqAGIJKcm74JoA5dh7yk8nSDIAJVsFT35gVd2vs1cjWCS1wR0h4xWEJqpEDXo0lzPQCtb/iALvKS95q2FjHez9lUlNNXedkKIiIwBDZuLz8Q1IYtHcpRe0XKSt6g53Ry9BX1WCgyO9J2QRIBy5Xl/8CQgrSEFaQgrSEFaQgrSEFaQgrSEFaQgrSGOxaAJWF/x2kjcjbhdKEAjI3E+EjYGWLNmBA/7IyFxCwdLBArX8J5/RwN1cFZ/TJoYnBd3eJQpySvey5AsdvqhEplERTsSJ1vUIstoTAXCgQZ2oRaGh5uKH2WgoKYP1EaTWH5Tq6o0pt9nGxSRDUfdUJnkrVH2Zfa5vUGE9EPyD9UEBTgGcDJ3a4SyD6/5Bpwa1ltRIwrfe1ISTuXngvK9CfiX3CVgxaA7EL2paNGGEXwcrIjtQKFXZPYC1xeiZlcR7KSxbS/fIfFRJusXjtDPxGYI+4eGJH7pdDjhL8gpnKmLI3hs8NNTaGhtUWY3TOtCsrELuO6FFppDdQ4CBEoD4pm4bImSrkISd1ANoyJA9FD4Ox7E3TyURBux3HADxWC1wPsawNiAx6qRsm8tVUa0AQ8sApHcTgadyV9UoRVn+sOlQdqZwrBZwu5FKtkHuEVYCMNc4oGAAgCwHytzTrsoWbA0mBjbqusRtgFCxGTLh7TGtShI6rOw1Zk+Bz3wc/DlUw08bvgpWAZcvbcT5q/0Iz9KtJGRaIZKVugqyu3XgeMglwIYykUIirxpLpHQh55peABsLxeVQ4pPRIp2oE7KDRABbR5lQlgfXJAvFGpxKRlgEto0GU1HRcu7AH4MD39ffpoRoMwPZ+6xtAw2KnGswTg/7dF60oDk5yMc0MPxmQPxa9p53ko6kPlMsEcgMF2LnwZaD7CjJI9yGE9D61FAOiVJb7F1ypr3Tmm6FBh7pIcxS6K+L9DEA1UOgc0kkiwCCg44IJpxcpkb5EH3WnNTCO0lj3SrKYX7sTfqDzTXtac0qeTK/braL2QN4bUmbNQHgj6qMiySApkCI2XpmEkgwntCpupRRGa3E7k0uYogvsfv8YDdhbDIgLMNQbBdcXc/QpY6YU7t2AWggDIyJw/lt8A+59NT7W6TDulSGsgCqsGoucUCmAUB1EyfltnnEiEiaiUln9DMVlf/AEH1BRXs4VqjRNT8CfMSy7gC0w0PuuVQVBTEqbawzQAII3EufI/VmWRt6DXc90raZZQSJ3OpW4gQgy+02rmrw4eJSxO9qxUtBu6K1ZheTDvdHjnDV6qc5Lctg2YTimgkcBl/LONqBpEkIbjSEEiEbiUkcBdYX8Mw4nqGqmIXzFgMN81FTRsmlZBsS1CKQWMPU+6KQZvGoWVuDN1KAWxk4ZS0mYpyYBESRKMbJM5B0/S0qQPHFyOiUtkLGdV5AkjWrnk56STDyY6hyASZEkadI4UAr36RorOkQc22GHXF6u8VNTh5MNBBG2P5q+vRhhSYd1tUZw5AWicYHQvehOZUIOfHQIXYgQQMGwL9ynOsVuqFj5XkCVEgyaAK9tM15XgDXQO4zQIEyWMIeAxiiKy4B5YPpQqCCVYQ91MmLF44Jg90qBiN4SljIbRUssC3gV9zUpj/ABASAGoknwk2z5htE6XPVcAn2MkNGWjb5kpcO8qXAFd6NgdlXuJe6cI3oQCMjcSpoN/v5JoFnB/eK4SWD0FZ61CLy2phfT2UybsELEHmRqzlZ+JDaHWAEr6og2iwiM+J6HyscdGR3uWawBrhn6ZxSQBiLeyYX3U1kGqZ8Sz6oOQi8j4bNDAD/WzT6owwABAHzAnlInOJu7aM5lKP2YCWhu135PNoEjDgvX4WqaMcIT5B+oZ3e00oqUouJUXMPx/NoMkerxMZSbFHYGtwB9z/AJOMUUDgKvopqFwv+UD7dfkZhWSct5lxb22qOy21iUF/dBBNKIAqP6A4WWSQlcmnbxqwgA022V3NvhnmECSp7JRo4hgAWA0jq82esUNz9qLejSP+1XYN0rq/qiNtQSBMUHprLGRqQnuaIgkGk4Cx8Wx1Cpdhapp0Q0Vz6I2779Pl93FwAarpTJjJL3mvIQrON6DYEFAdMbSYV9JlJ2qHE2a4nvZ/HHT5PDJfhBEdmEw0oAlugFgwRE4badCgVYC6tAJtHaFXDYGyVxag2jBiwk1hvdX/AM9fnNrMbK0DkTRKOXOVV02HQxddYcQLYECYKPo6SESIQTGi0vu3f0C8+VIVgw8CPxAvKweFAOiUtuuKxIFfa3/b+ls/9otAvNoF5tAvNoF5tAvNoF5tAvNoF5tAvNoF5tAvNoF5tAvNoF5tAvNoF5tAlAlsGtWvwGWO6WmdJn8FqPe0WYIwApySdB4XnYASvqsmfraUKGMg/wDWJ6gI8OXl/BasUQORkH9lHI/fYt3pwMp4+Sgku3AfbRTr8sDYPa5o1PTqdQy6gbLakqpD8ZL7E9IV8lYAd2kaSPoNwJYWAmaYSS1lAE/VT7sRDSJLKQrGLM4+SWfrwCzwsu6YvJYcmMwIuaWhFZjN1BOxV2NwI/Kf3WUzBMd3PvJpGlRObJ5qahSwh9ajzV6iaunBA6g9Q8exV2KbbDoAUtvsd6FVHo5n7Qt1d6cMKTTuNqQ8QcMUgszfFJJjv45uNWs6ZsGd7VN72ZGVuAsnaiTQTQBCzvTGv1CT933Uo48WGXp3ktGTAAAQB/8Af3BgW7cGBbtwYFu3BgW5LDymR9h6gwKZCeLkP+AEIR2aA/fSBgUAstnkY+qYgsnnWuZPwMlYcjPVhdIYEytaRmx+ig4wABofgaVAzxT9gqWH3qEnuegMClaQra7fhEEhuOlMLM3HMjoEGBAmGy5Ww+5/imgx30H0PQGBXs+Bz0Y/BPgwy5W0wMHsroUYSZiatEmXZ8FSY48PzVscB8hkKYgaiIgZHsqWm4pYkjCS4Iotw3/dMf1G9DdthcaoMjfHU7dWrrICaSfUG/xHx54BAhbmygxv9z+zUVHfSV5bAM043Mvsd/ggESRsjWjB+6IQGLKxobI6pu8Z5SJdFYNjkEZgNtUlG8JQMpxojvKTyfAxChrTMCJCb1FTGUAFO6Dk3dC6zU2RUkBsMu0m28UCgrqDRdAQHYt1Am+HIHRHJTPcVIVzYJ5FOLQ5xTmQnghT4V2YoOwB9fFc3y8YIbr6YVKS/E2PUlPJDVmFbKY2+JPPT//Z" name="Abb 9" align="bottom" width="28" height="164" border= "0"> 9

9. Po natiahnutí roztoku do striekačky, uchopte pevne valec striekačky (piest smeruje stále dole) a odpojte priehľadný adaptér Mix2Vial setu od striekačky.


Aplikácia

Na injekciu Haemate P je vhodné použiť jednorazové plastové injekčné striekačky, pretože roztoky tohto typu majú tendenciu priľnúť k zabrúsenému sklenenému povrchu, ktorý majú všetky sklenené injekčné striekačky.

Rekonštituovaný roztok by sa mal podávať pomaly do žily rýchlosťou nie vyššou ako 4 ml za minútu. Ubezpečte sa, že do naplnenej injekčnej striekačky neprenikla krv. Liek natiahnutý do striekačky sa má použiť okamžite.

Ak je potrebné podávať väčšie dávky faktora, môžu sa podávať tiež infúziou. Pre tento účel je treba previesť rekonštituovaný produkt do schváleného infúzneho systému. Infúziu vykonajte podľa pokynov vášho lekára.

Pozorujte sa, či sa u vás nevyskytne akákoľvek okamžitá reakcia. Ak sa vyskytne akákoľvek reakcia, ktorá môže súvisieť s podaním Haemate P, infúziu/injekciu musíte prerušiť (pozri tiež časť 2).

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Haemate P môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované veľmi zriedkavo (u menej ako 1 z 10 000 pacientov):

 • Náhla alergická reakcia (napríklad opuch, pálenie a štípanie v mieste infúzie, návaly chladu alebo tepla, svrbenie rozšírené po celom tele, bolesť hlavy, žihľavka, pokles krvného tlaku, malátnosť, napínanie, nepokoj, zrýchlenie srdcovej činnosti, pocit tiesne na hrudníku, svrbenie, vracanie, sipot) boli pozorované veľmi zriedkavo, avšak tieto príznaky v niektorých prípadoch môžu predstavovať príznaky anafylaktické reakcie (vrátane šoku).

 • Zvýšenie telesnej teploty (horúčka).

Von Willebrandova choroba

 • Riziko trombotických / tromboembolických príhod vrátane krvnej zrazeniny v pľúcach (riziko vzniku a putovanie krvných zrazenín do tepnového / žilného systému s možným dopadom na orgány je veľmi nízke).

 • Trvale nadmerné hladiny FVIII:C v plazme u pacientov, ktorí dostávajú lieky s VWF, môžu viesť k zvýšenému riziku tvorby krvných zrazenín (pozri tiež časť 2).

 • U pacientov s von Willebrandovou chorobou sa môžu veľmi zriedkavo vytvárať inhibítory VWF (neutralizačné protilátky). Pokiaľ sa také inhibítory vyskytnú, prejaví sa to nedostatočnou klinickou odpoveďou, s možnými prejavmi krvácania. K tomu dochádza najmä u pacientov so zvláštnou formou von Willebrandovej choroby, takzvaným typom 3. Tieto protilátky sú precipitačné a môžu sa vyskytnúť v sprievode s anafylaktickými reakciami. Z toho dôvodu pacienti, ktorí trpia práve anafylaktickou reakciou, by mali byť vyšetrení na prítomnosť inhibítora. V takých prípadoch sa odporúča kontaktovať špecializované centrum pre liečbu hemofílie.

Hemofília A

 • Veľmi zriedkavo sa u vás môžu tvoriť inhibítory (neutralizačné protilátky) proti faktoru VIII. Ich prítomnosť v tele sa prejaví ako nedostatočná klinická odpoveď vedúca k permanentnému krvácaniu. V takých prípadoch sa odporúča kontaktovať špecializované centrum pre liečbu hemofílie.


Vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

Očakáva sa, že frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich účinkov u detí je rovnaká ako u dospelých .


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Haemate P

 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte Haemate P po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a na škatuľke.

 • Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.

 • Neuchovávajte v mrazničke.

 • Uchovávajte injekčnú liekovku v škatuľke na ochranu pred svetlom.

 • Haemate P neobsahuje konzervačné látky, preto sa má pripravený roztok použiť okamžite pokiaľ je to možné.

 • Ak pripravený roztok nie je podaný okamžite, musí sa použiť do 8 hodín.

 • Liek natiahnutý do striekačky sa má použiť okamžite.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Haemate P obsahuje

Liečivá sú:

ľudský von Willebrandov faktor a ľudský koagulačný faktor VIII

Ďalšie zložky sú:

ľudský albumín, kyselina aminooctová, chlorid sodný, trinátriumcitrát, hydroxid sodný alebo kyselina chlorovodíková (v malých množstvách pre úpravu pH)

Rozpúšťadlo: Voda na injekciu

Ako vyzerá Haemate P a obsah balenia

Haemate P je vo forme bieleho prášku a je dodávaný s vodou na injekciu ako rozpúšťadlom. Pripravený roztok má byť číry až slabo opalizujúci, to znamená, že môže drobnými čiastočkami rozptýliť svetlo,avšak nesmie obsahovať žiadne viditeľné častice.

Obsah balenia

Balenie s 250 IU obsahuje:

1 injekčnú liekovku s práškom
1 injekčnú liekovku s 5 ml vody na injekciu

Jedna aplikačná súprava obsahuje:

- 1 filtračnú prenosovú súpravu 20/20

- 1 jednorazovú 5 ml injekčnú striekačku

- 1 súpravu na podanie do žily

- 2 alkoholové tampóny

- 1 nesterilnú náplasť


Balenie s 500 IU obsahuje:

1 injekčnú liekovku s práškom
1 injekčnú liekovku s 10 ml vody na injekciu

Jedna aplikačná súprava obsahuje:

- 1 filtračnú prenosovú súpravu 20/20

- 1 jednorazovú 10 ml injekčnú striekačku

- 1 súpravu na podanie do žily

- 2 alkoholové tampóny

- 1 nesterilnú náplasť


Balenie s 1000 IU obsahuje:

1 injekčnú liekovku s práškom
1 injekčnú liekovku s 15 ml vody na injekciu

Jedna aplikačná súprava obsahuje:

- 1 filtračnú prenosovú súpravu 20/20

- 1 jednorazovú 20 ml injekčnú striekačku

- 1 súpravu na podanie do žily

- 2 alkoholové tampóny

- 1 nesterilnú náplasťDržiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

CSL Behring GmbH
Emil-von-Behring-Straße 76
35041 Marburg
Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovanáv novembri 2014.

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

Dávkovanie

von Willebrandova choroba:

Všeobecne, 1 IU/kg VWF:RCo zvýši hladinu VWF:RCo v obehu o 0,02 IU/ml (2 %).

Mala by sa dosiahnuť hladina VWF:RCo > 0,6 IU/ml (60 %) a hladina FVIII:C >0,4 IU/ml (40 %).

Na dosiahnutie hemostázy sa zvyčajne odporúča 40 - 80 IU/kg von Willebrandovho faktora (VWF:RCo) a 20 - 40 IU/kg FVIII:C telesnej hmotnosti.

Úvodná dávka von Willebrandovho faktora by mala byť 80 IU/kg, najmä u pacientov s typom 3 von Willebrandovej choroby, kde sa na udržanie adekvátnych hladín požadujú väčšie dávky, ako u iných typov von Willebrandovej choroby.

Prevencia hemorágie v prípade chirurgického zákroku alebo vážnej traumy:

Na prevenciu masívneho krvácania počas alebo po chirurgickom zákroku má sa injekcia podať 1 alebo 2 hodiny pred chirurgickým zákrokom.

Príslušná dávka sa má podávať každých 12 - 24 hodín. Dávka a doba liečby závisí na klinickom stave pacienta, na type a závažnosti krvácania a na hladinách oboch faktorov VWF:RCo a FVIII:C.

Pri používaní lieku obsahujúceho ako liečivo VWF, mal by si byť ošetrujúci lekár vedomý, že pokračujúca liečba môže spôsobiť nadmerný vzostup hladín FVIII:C. Po 24 - 48 hodinách liečby by sa malo zvážiť zníženie dávok a/alebo predĺženie intervalu medzi dávkami tak, aby sa zabránilo nekontrolovanému vzostupu FVIII:C.

Pediatrická populácia

Dávkovanie pre deti závisí od telesnej hmotnosti, a preto je odvodené od rovnakých pravidiel ako pre dospelých. Frekvencia podania v individuálnych prípadoch by mala byť zameraná na klinický účinok.

Hemofília A

Dávkovanie a dĺžka substitučnej terapie závisí od závažnosti deficitu faktora VIII, od miesta a rozsahu krvácania a od klinického stavu pacienta.

Počet podaných jednotiek faktora VIII sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré sú stanovené oproti súčasnému štandardu WHO pre lieky obsahujúce faktor VIII. Aktivita faktora VIII v plazme sa vyjadruje buď v percentách (vzhľadom k normálnej ľudskej plazme) alebo v IU (vzhľadom k medzinárodnému štandardu pre faktor VIII v plazme).

1 IU aktivity faktora VIII zodpovedá množstvu faktora VIII v l ml normálnej ľudskej plazmy.

Požadovaná liečba

Výpočet požadovanej dávky faktora VIII vychádza z empirického predpokladu, že podanie 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu faktora VIII v plazme asi o 2 % (2 IU/dl) normálnej aktivity. Požadovaná dávka sa stanoví podľa nasledujúceho vzorca:

Požadované jednotky = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup FVIII (% alebo IU/dl) x 0,5

Množstvo, ktoré sa má podať, a frekvencia podávania má vždy smerovať ku klinickej účinnosti v individuálnom prípade.

V prípade nasledujúcich hemoragických príhod aktivita faktora VIII nemá počas zodpovedajúceho obdobia klesnúť pod stanovenú hladinu plazmatickej aktivity (v % normálu alebo IU/dl).

Nasledujúca tabuľka môže byť použitá ako návod pre stanovenie dávky pri hemoragických príhodách a chirurgických výkonoch:

Stupeň krvácania/
Typ chirurgického výkonu

Požadovaná hladina
faktora VIII (% alebo IU/dl)

Frekvencia dávkovania (hodiny)/ Dĺžka trvania terapie (dni)

KrvácanieZačínajúca hemartróza, krvácanie do svalstva alebo do ústnej dutiny

20 - 40

Infúziu opakovať každých 12 -24 hodín. Najmenej 1 deň, kým sa krvácanie nezastaví, čo sa prejaví ústupom bolestí alebo zahojením.

Rozsiahlejšia hemartróza , krvácanie do svalstva alebo hematóm

30 - 60

Infúziu opakovať každých 12 – 24 hodín , počas 3 – 4 alebo viacerých dní, kým bolesť a akútna slabosť neustúpi

Život ohrozujúce krvácanie

60 – 100

Infúziu opakovať každých 8 – 24 hodín až kým nepominie ohrozenie života

Chirurgické výkonyMenší chirurgický výkon vrátane extrakcie zubov

30 - 60

Každých 24 hodín, najmenej 1 deň, až do zahojenia.

Veľké chirurgické výkony

80 – 100
(pred a po operácii)

Infúziu opakovať každých 8 – 24 hodín, pokiaľ nedôjde k uspokojivému zahojeniu rany, potom pokračovať v liečbe najmenej 7 dní a udržiavať aktivitu faktora VIII medzi 30 % – 60 % (IU/dl).Profylaxia

Na dlhodobú profylaxiu krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou A sa zvyčajne odporúčajú dávky faktora VIII 20 – 40 IU na kg telesnej hmotnosti v intervaloch 2 – 3 dni. V niektorých prípadoch, obzvlášť u mladších pacientov, môže byť potrebné podávať liek v kratších intervaloch alebo vo vyšších dávkach.

V priebehu liečby sa odporúča stanovovať hladiny faktora VIII, aby sa prispôsobila veľkosť dávky, ktorá má byť podaná, a frekvencia opakovania infúzií. Predovšetkým v prípade väčších chirurgických výkonov je nevyhnutné presné monitorovanie substitučnej liečby prostredníctvom koagulačnej analýzy (aktivity plazmatického faktora VIII). U jednotlivých pacientov môže byť odpoveď na liečbu faktorom VIII rozdielna, v závislosti od rôzneho faktora VIII in vivoa rôzneho biologického polčasu.

U pacientov sa má monitorovať, či nedochádza k tvorbe inhibítorov faktora VIII. (pozri tiež časť 2).

Pacienti predtým neliečení

V súčasnosti nie sú údaje o bezpečnosti a účinnosti Haemate u predtým neliečených pacientov.

Pediatrická populácia

Nie sú k dispozícii žiadne údaje z klinických štúdií týkajúcich sa dávkovania Haemate P u detí.Špeciálne upozornenia a opatrenia pre použitie

Pri používaní liečivého prípravku obsahujúceho ako liečivo VWF, by si mal byť ošetrujúci lekár vedomý, že pokračujúca liečba môže spôsobiť nadmerný vzostup hladín FVIII:C. Pacienti, ktorí dostávajú lieky s VWF ako liečivom a obsahujúce FVIII, by mali byť monitorovaní, aby sa zamedzilo výskytu trvale nadmerných hladín FVIII:C, čo by mohlo viesť k zvýšeniu rizika trombotických príhod. Súčasne by sa malo zvážiť zavedenie protitrombotických opatrení.

Nežiaduce účinky

Všetci pacienti by mali v prípadoch, kedy je potrebné podávať veľmi vysoké alebo často opakované dávky, alebo kedy sú prítomné inhibítory, alebo keď sú v predoperačnej alebo pooperačnej starostlivosti, byť sledovaní, či sa u nich vyskytnú príznaky hypervolémie. Okrem toho pacienti s krvnými skupinami A, B a AB majú byť sledovaní kvôli možným príznakom intravaskulárnej hemolýzy a/alebo poklesu hodnôt hematokrítu.


11Haemate P

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.:2014/02991-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku

1. Názov lieku

Haemate P

250 / 500 /1000 IU

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný / infúzny roztok.

2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženieJedna injekčná fľaštička obsahuje menovite:

250/500/1000 IU ľudského koagulačného faktora VIII (FVIII).

600/1200/2400 IU ľudského von Willebrandovho faktora (VWF).

Haemate P 250/500 po rekonštitúcii s 5/10 ml obsahuje 50 IU/ml FVIII a 120 IU/ml VWF. Haemate P 1000 po rekonštitúcii s 15 ml obsahuje 66,6 IU/ml FVIII a 160 IU/ml VWF.

Účinnosť FVIII (IU) sa stanovuje podľa chromogénneho testu v súlade s Európskym liekopisom. Špecifická aktivita FVIII u Haemate P je približne 2 – 6 IU FVIII/mg proteínu.

Účinnosť VWF (IU) sa hodnotí podľa aktivity ristocetín kofaktora (VWF:RCo) v porovnaní s medzinárodným štandardom pre koncentráty von Willebrandovho faktora (WHO). Špecifická aktivita VWF u Haemate P je približne 5 – 17 IU VWF:RCo/mg proteínu.

Haemate P sa vyrába z plazmy ľudských darcov.

Pomocná látka so známym účinkom:

Sodík

250/500 IU – približne 113 mmol/l (2,6 mg/ml)

1000 IU – približne 150 mmol/l (3,5 mg/ml)

Úplný zoznam pomocných látok pozri časť 6.1.

3. Lieková forma

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný / infúzny roztok.

Biely prášok a číre, bezfarebné rozpúšťadlo na prípravu injekčného / infúzneho roztoku.

4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie

Von Willebrandova choroba (VWD)

Profylaxia a liečba hemorágie alebo krvácania pri chirurgickom zákroku, keď samotná liečba desmopresínom (DDAVP) je neúčinná alebo kontraindikovaná.

Hemofília A (vrodený deficit faktora VIII)

Profylaxia a liečba krvácania u pacientov s hemofíliou A.

Tento liek sa používa na liečbu získaného deficitu faktora VIII a na liečbu pacientov s protilátkami proti faktoru VIII.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba VWD a hemofílie A sa má viesť pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou porúch hemostázy.

Dávkovanie

Von Willebrandova choroba:

1 IU/kg VWF:RCo obvykle zvýši hladinu VWF:RCo v obehu o 0,02 IU/ml (2 %).

Mala by sa dosiahnuť hladina VWF:RCo > 0,6 IU/ml (60 %) a hladina FVIII:C >0,4 IU/ml (40 %).

Na dosiahnutie hemostázy sa obvykle odporúča 40 - 80 IU/kg von Willebrandovho faktora (VWF:RCo) a 20 - 40 IU/kg telesnej hmotnosti FVIII:C.

Úvodná dávka von Willebrandovho faktora by mala byť 80 IU/kg, najmä u pacientov s typom 3 von Willebrandovej choroby, kde sa na udržanie adekvátnych hladín požadujú väčšie dávky ako u iných typov von Willebrandovej choroby.

Prevencia hemorágie v prípade chirurgického zákroku alebo vážnej traumy:

Na prevenciu masívneho krvácania počas alebo po chirurgickom zákroku má sa injekcia podať 1 alebo 2 hodiny pred chirurgickým zákrokom.

Príslušná dávka sa má podávať každých 12 - 24 hodín. Dávka a doba liečby závisí na klinickom stave pacienta, na type a závažnosti krvácania a na hladinách oboch faktorov VWF:RCo a FVIII:C.

Pri používaní lieku obsahujúceho ako liečivo VWF, mal by si byť ošetrujúci lekár vedomý, že pokračujúca liečba môže spôsobiť nadmerný vzostup hladín FVIII:C. Po 24 - 48 hodinách liečby by sa malo zvážiť zníženie dávok a/alebo predĺženie intervalu medzi dávkami tak, aby sa zabránilo nekontrolovanému vzostupu FVIII:C.

Pediatrická populácia

Dávkovanie pre deti závisí od telesnej hmotnosti, a preto je odvodené od rovnakých pravidiel ako pre dospelých. Frekvencia podania v individuálnych prípadoch by mala byť zameraná na klinický účinok.

Hemofília A

Dávkovanie a dĺžka substitučnej terapie závisí od závažnosti deficitu faktora VIII, od miesta a rozsahu krvácania a od klinického stavu pacienta.

Počet podaných jednotiek faktora VIII sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré sú stanovené oproti súčasnému štandardu WHO pre lieky obsahujúce faktor VIII. Aktivita faktora VIII v plazme sa vyjadruje buď v percentách (vzhľadom k normálnej ľudskej plazme) alebo v IU (vzhľadom k medzinárodnému štandardu pre faktor VIII v plazme).

1 IU aktivity faktora VIII zodpovedá množstvu faktora VIII v l ml normálnej ľudskej plazmy.

Požadovaná liečba:

Výpočet požadovanej dávky faktora VIII vychádza z empirického predpokladu, že podanie 1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu faktora VIII v plazme asi o 2 % (2 IU/dl) normálnej aktivity. Požadovaná dávka sa stanoví podľa nasledujúceho vzorca:

Požadované jednotky = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup FVIII (% alebo IU/dl) x 0,5

Množstvo, ktoré sa má podať, a frekvencia podávania má vždy smerovať ku klinickej účinnosti v individuálnych prípadoch.

V prípade nasledujúcich hemoragických príhod aktivita faktora VIII nemá počas zodpovedajúceho obdobia klesnúť pod stanovenú hladinu plazmatickej aktivity (v % normálu alebo IU/dl). Nasledujúca tabuľka môže byť použitá ako návod pre stanovenie dávky pri hemoragických príhodách a chirurgických výkonoch:

Stupeň krvácania/
Typ chirurgického výkonu

Požadovaná hladina
faktora VIII (% alebo IU/dl)

Frekvencia dávkovania (hodiny)/ Dĺžka trvania terapie (dni)

KrvácanieZačínajúca hemartróza, krvácanie do svalstva alebo do ústnej dutiny

20 - 40

Infúziu opakovať každých 12 -24 hodín. Najmenej 1 deň, kým sa krvácanie nezastaví, čo sa prejaví ústupom bolestí alebo zahojením.

Rozsiahlejšia hemartróza , krvácanie do svalstva alebo hematóm

30 - 60

Infúziu opakovať každých 12 – 24 hodín , počas 3 – 4 alebo viacerých dní, kým bolesť a akútna slabosť neustúpi

Život ohrozujúce krvácanie

60 – 100

Infúziu opakovať každých 8 – 24 hodín až kým nepominie ohrozenie života

Chirurgické výkonyMenší chirurgický výkon vrátane extrakcie zubov

30 - 60

Každých 24 hodín, najmenej 1 deň, až do zahojenia.

Veľké chirurgické výkony

80 – 100
(pred a po operácii)

Infúziu opakovať každých 8 – 24 hodín, pokiaľ nedôjde k uspokojivému zahojeniu rany, potom pokračovať v liečbe najmenej 7 dní a udržiavať aktivitu faktora VIII medzi 30 % – 60 % (IU/dl).


Profylaxia:


Na dlhodobú profylaxiu krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou A sa majú podávať dávky 20 až 40 IU Faktora VIII na kg telesnej hmotnosti v intervaloch 2 až 3 dni. V niektorých prípadoch, obzvlášť u mladších pacientov, môžu byť potrebné kratšie intervaly dávkovania alebo vyššie dávky.V priebehu liečby sa odporúča stanovovať hladiny faktora VIII, aby sa prispôsobila veľkosť dávky, ktorá má byť podaná, a frekvencia opakovania infúzií. Predovšetkým v prípade väščích chirurgických výkonov je nevyhnutné presné monitorovanie substitučnej liečby prostredníctvom koagulačnej analýzy (aktivity plazmatického faktora VIII). U jednotlivých pacientov môže byť odpoveď na liečbu faktorom VIII rozdielna, v závislosti od rôzneho faktora VIII in vivoa rôzneho biologického polčasu.Pacientov treba sledovať na vývin protilátok (inhibítorov) proti faktoru VIII.(pozri tiež časť 4.4.)Pacienti predtým neliečení

V súčasnosti nie sú údaje o bezpečnosti a účinnosti Haemate P u predtým neliečených pacientov.

Pediatrická populácia

Nie sú k dispozícii žiadne údaje z klinických štúdií týkajúcich sa dávkovania Haemate P u detí.

Spôsob podávania

Na intravenózne podanie

Liek pripravte tak, ako je uvedené v časti 6.6. Pred podávaním je potrebné rekonštituovaný liek zohriať na teplotu miestnosti alebo telesnú teplotu. Podávať sa má pomaly intravenózne rýchlosťou primeranou pre pacienta. Ak je už liek natiahnutý do striekačky, musí sa okamžite použiť.

V prípade podávania veľkého množstva, môže sa faktor podávať infúziou. Pre tento účel sa rekonštituovaný liek naberie do schváleného infúzneho setu.

Rýchlosť podávania injekcie alebo infúzie nemá presiahnúť 4 ml za minútu. Pozorujte pacienta či nemá bezprostredné reakcie. Ak sa vyskytne akákoľvek reakcia v súvislosti s podávaním Haemate P, musí sa podľa klinického stavu pacienta rýchlosť infúzie znížiť alebo podávanie ukončiť (pozri časť 4.4).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Precitlivenosť

Reakcie z precitlivenosti sú možné. Ak sa vyskytnú príznaky z precitlivenosti, pacienti majú byť poučení, že sa podávanie lieku musí okamžite prerušiť a skontaktovať sa so svojím lekárom. Pacienti majú byť informovaní o prvotných príznakoch reakcií z precitlivenosti, ako je žihľavka, generalizovaná urtikária, pocit tiesne na hrudníku, dýchavičnosť (sipot), hypotenzia a anafylaxia.

V prípade šoku sa majú dodržiavať všeobecné medicínske postupy na liečbu šoku.

Haemate P obsahuje až 70 mg sodíka v 1000 IU. Tento fakt sa má zohľadniť u pacientov s diétou s nízkym obsahom sodíka.

Von Willebrandova choroba

U pacientov so známymi klinickými alebo laboratórnymi rizikovými faktormi (napr. v perioperačnom období bez tromboprofylaxie, žiadna včasná mobilita, obezita, predávkovanie, rakovina), existuje riziko výskytu trombotických príhod vrátane pľúcnej embólie. Z tohto dôvodu musia byť títo rizikoví pacienti sledovaní na zistenie prvotných príznakov trombózy. Má byť zahájená profylaxia proti žilovej tromboembólie podľa aktuálnych odporúčaní.

Pri používaní lieku obsahujúceho von Willebrandov faktor si ošetrujúci lekár má byť vedomý toho, že pokračujúca liečba môže spôsobiť nadmerné zvýšenie FVIII:C. U pacientov, ktorí sú liečení VWF liekmi obsahujúcimi FVIII, je potrebné monitorovať plazmatickú hladinu FVIII:C, aby sa včas zabránilo nadmerným hladinám FVIII:C v plazme, ktoré môžu zvýšiť riziko trombotických príhod a má sa zahájiť antitrombotické opatrenie.

U pacientov s VWD, hlavne s typom 3, sa môžu vytvoriť neutralizujúce protilátky (inhibítory) proti VWF. Ak sa nedosiahnu očakávané hladiny aktivity VWF:RCo v plazme, alebo ak sa nedarí podávaním zvolených dávok krvácanie zastaviť, je nutné uskutočniť príslušnú analýzu na zistenie prítomnosti inhibítora VWF. U pacientov s vysokými hladinami inhibítorov, nemusí byť liečba účinná a je potrebné zvážiť iné terapeutické možnosti.

Hemofília A

Inhibítory

Tvorba neutralizačných protilátok (inhibítorov) proti FVIII je známou komplikáciou pri liečbe jedincov s hemofíliou A. Tieto inhibítory predstavujú zvyčajne IgG imunoglobulíny, ktoré pôsobia proti koagulačnej aktivite faktora VIII a sú kvantifikované v Bethesdových jednotkách (BU) na 1 ml plazmy a zisťované použitím modifikovanej metódy. Riziko vzniku inhibítorov koreluje s expozíciou organizmu anti-hemofilickému FVIII, pričom riziko je najvyššie v prvých 20 dňoch expozície. Zriedkavo sa inhibítory môžu vytvoriť až po prvých 100 dňoch expozície.

Po zmene z jedného lieku FVIII na iný sa pozorovali prípady rekurentného inhibítora (nízky titer) u predtým liečených pacientov s viac než 100 dňami expozície, ktorí majú v anamnéze vývoj inhibítorov. Preto sa odporúča dôkladne sledovať u pacientov výskyt inhibítorov po každej zmene lieku.

Všeobecne pacienti liečení ľudským koagulačným faktorom VIII musia byť starostlivo sledovaní z hľadiska vytvárania inhibítorov prostredníctvom primeraného klinického pozorovania a laboratórnych testov. Ak sa nedosiahnu očakávané hladiny aktivity faktora VIII v plazme, alebo ak sa nedarí podávaním zvolených dávok krvácanie zastaviť, je nutné uskutočniť príslušnú analýzu na zistenie prítomnosti inhibítora FVIII. U pacientov s vysokými hladinami inhibítora, nemusí byť liečba faktorom VIII účinná a je potrebné zvážiť iné terapeutické možnosti. Liečba týchto pacientov má byť vedená pod dohľadom lekárov, ktorí majú skúsenosti s liečbou pacientov s hemofíliou A a s inhibítormi faktora VIII.

Pozri tiež časť 4.8.

Vírusová bezpečnosť

Štandardné opatrenia na predchádzanie infekciám, ktoré sú následkom používania liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy, zahŕňajú výber darcov, kontrolu jednotlivých odberov a zmesných jednotiek plazmy zameranú na špecifické markery infekcie a vykonanie efektívnych výrobných krokov na inaktiváciu/odstránenie vírusov. Napriek tomu nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekčných agensov, ak sú podávané lieky pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy. Platí to aj pre neznáme alebo nové vírusy alebo patogény.

Vykonané opatrenia sa považujú za účinné pre obalené vírusy, ako je vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírus hepatitídy B (HBV) a vírus hepatitídy C (HCV) a pre neobalený vírus hepatitídy A (HAV).

Vykonané opatrenia môžu mať obmedzenú účinnosť pre neobalené vírusy, ako je parvovírus B19.

Infekcia spôsobená parvovírusom B19 môže byť závažná u gravidných žien (infekcia plodu) a jedincov s oslabeným imunitným systémom alebo tých, ktorí trpia zvýšenou erytropoézou (napr. hemolytickou anémiou).

U pacientov s pravidelným alebo opakovaným používaním liekov FVIII/VWF, ktoré sa získavajú z ľudskej plazmy, sa má zvážiť očkovanie proti žltačke (hepatitída A a B).

Pri každom podaní Haemate P pacientovi sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku, aby sa udržiavali záznamy o prepojení medzi pacientom a šaržou lieku.4.5 Liekové a iné interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie VWF a FVIII s inými liekmi.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

S Haemate P sa nevykonali reprodukčné štúdie u zvierat.

Von Willebrandova choroba

U von Willebrandovej choroby je vzhľadom na autozomálnu dedičnosť sitácia iná. Ženy sú viac ohrozené ako muži, pretože je u nich riziko krvácania pri menštruácii, tehotenstve, pri pôrode a po narodení dieťaťa a pri gynekologických komplikáciách. Na základe postmarketingových poznatkov sa substitúcia faktorom VWF na liečbu a prevenciu akútneho krvácania odporúča. Nie sú dostupné žiadne klinické štúdie týkajúce sa použitia VWF v substitučnej terapii počas gravidity a dojčenia.

Hemofília A

Nie sú k dispozícii skúsenosti týkajúce sa liečby počas gravidity a laktácie vzhľadom na zriedkavý výskyt hemofílie A u žien.

Preto sa má VWF a FVIII používať počas gravidity a dojčenia iba v prípade, ak je to jednoznačne indikované.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Haemate P nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Nasledujúce nežiaduce účinky sú založené na hláseniach z postmarketingových štúdií.

Súhrn bezpečnostného profilu:

U dospelých a dospievajúcich sa môžu počas liečby s Haemate P vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky:

Precitlivenosť alebo alergické reakcie, tromboembolické príhody a horúčka. Okrem toho sa múžu vytvoriť inhibítory FVIII a VWF.

Tabuľkový prehľad nežiaducich účinkov


Tabuľka uvedená nižšie je podľa triedy orgánových systémov databázy MedDRA.

Frekvencie boli vyhodnotené podľa nasledujúcich konvencií: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).
Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Nežiaduce účinky

Frekvencia


Poruchy krvi a lymfatického systému

Hypervolémie

Haemolýza

VWF inhibícia

FVIII inhibícia

Neznáme

Neznáme

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Horúčka

Veľmi zriedkavé

Poruchy imunitného systému

Hypersensitivita (alergická reakcia)

Veľmi zriedkavé

Poruchy ciev

Trombóza

Tromboembolické príhody

Veľmi zriedkavé

Veľmi zriedkavéOpis vybraných nežiaducich účinkov:

 • Poruchy krvi a lymfatického systému

U pacientov po podaní veľkých dávok alebo častejšie podávaných dávok alebo ak sú prítomné inhibítory alebo sú v predoperačnej alebo pooperačnej chirurgickej starostlivosti je potrebné sledovať príznaky hypervolémie. Okrem toho u týchto pacientov s krvnou skupinou A, B a AB sa musia sledovať príznaky intravaskulárnej hemolýzy a/alebo klesajúce hodnoty hematokritu.

 • Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

V zriedkavých prípadoch sa vyskytla horúčka.

 • Poruchy imunitného systému

Precitlivenosť alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie alebo štípanie v mieste podania, triašku, začervenanie, žihľavku, bolesť hlavy, hypotenziu, letargiu, nevoľnosť, nepokoj, tachykardiu, pocit tiesne na hrudníku, mravenčenie, dávenie a sipot) boli pozorované veľmi zriedkavo a môžu v niektorých prípadoch progredovať do ťažkej anafylaxie (vrátane šoku).Von Willebrandova choroba

 • Poruchy krvi a lymfatického systému

U pacientov s von Willebrandovou chorobou (VWD), najmä u pacienov s VWD typu 3, môžu veľmi zriedkavo vzniknúť neutralizujúce protilátky (inhibítory) proti VWF. Ak tieto inhibítory vzniknú, prejaví sa to nedostatočnou klinickou odpoveďou na liečbu. Tieto protilátky sú precipitačné a môžu sa vyskytnúť spolu s anafylaktickými reakciami. Z tohoto dôvodu sa pacientom so sklonom k anafylaktickej reakcii má vyšetiť prítomnosť inhibítora.

Vo všetkých týchto prípadoch sa odporúča kontaktovať špecializované centrum pre liečbu hemofílie.

 • Poruchy ciev

Rizikotrombotických / tromboembolických príhod (vrátane pľúcnej embólie)je veľmi nízke.

Pacientom, ktorým sa podávajú lieky s VWF ako liečivom, sa môže výrazne zvýšiť hladina FVIII:C v plazme, čím sa zvyšuje riziko tromboembolických príhod (pozri tiež časť 4.4).Hemofília A

 • Poruchy krvi a lymfatického systému

U pacientov s hemofíliou A môžu vzniknúť neutralizujúce protilátky (inhibítory) faktora VIII. Ak tieto inhibitory vzniknú, prejavia sa nedostatočnou klinickou odpoveďou na liečbu. V týchto prípadoch sa odoporúča kontaktovať špecializované centrum pre liečbu hemofílie.Informácie o bezpečnosti s ohľadom na transmisívne agensy pozri v časti 4.4.

Pediatrická populácia

U detí sa očakáva rovnaká frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich účinkov ako u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.4.9 Predávkovanie

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania VWF a FVIII. Napriek tomu riziko trombózy nemôže byť v prípade vysokého predávkovania vylúčené, zvlášť u liekov s VWF ako liečivom, ktoré majú vysoký obsah FVIII.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antihemoragiká: faktory krvnej koagulácie, kombinácia von Willebrandovho faktora a krvného koagulačného faktora VIII

ATC kód: B02BD06

Von Willebrandov faktor

Haemate P pôsobí rovnako ako endogénny VWF.

Okrem toho, že von Willebrandov faktor (VWF) je proteín chrániaci faktor VIII, sprostredkuje adhéziu krvných doštičiek v mieste poranenia cievy a hrá úlohu v agregácii krvných doštičiek.

Podanie VWF umožňuje korekciu hemostatických abnormalít, ktoré sa prejavujú u pacientov s deficitom VWF (VWD) na dvoch úrovniach:

 • VWF znovu obnovuje adhéziu krvných doštičiek na cievny subendotel v mieste poranenia cievy (tým, že viaže cievny subendotel a membránu doštičiek), sprostredkuje primárnu hemostázu, čo sa prejaví skrátením krvácania. Tento účinok sa prejaví okamžite a je vo veľkej miere závislý na vysokom obsahu vysokomolekulárnych VWF multimérov.

 • VWF spôsobuje oneskorenú korekciu asociovaného deficitu FVIII. Pri intravenóznom podaní VWF viaže endogénny FVIII (ktorý je pacientom normálne produkovaný) a stabilizáciou tohto faktora predchádza jeho rýchlej degradácii. Z tohto dôvodu podávanie čistého VWF (liek VWF s nízkou hladinou FVIII) normalizuje hladinu FVIII:C, a to sekundárnym účinkom s miernym oneskorením po prvej infúzii.

Podaním lieku FVIII:C s obsahom VWF sa obnovuje normálna hladina FVIII:C bezprostredne po prvej infúzii.

Faktor VIII

Haemate P pôsobí rovnako ako endogénny F VIII.

Komplex faktora VIII/von Willebrandovho faktora sa skladá z dvoch molekúl (faktor VIII a von Willebrandov faktor) s odlišnými fyziologickými funkciami. Po podaní pacientovi s hemofíliou sa faktor VIII viaže na von Willebrandov faktor v krvnom obehu pacienta.

Aktivovaný faktor VIII pôsobí ako kofaktor aktivovaného faktora IX, urýchľuje konverziu faktora X na aktivovaný faktor X. Aktivovaný faktor X premieňa protrombín na trombín. Trombín následne premieňa fibrinogén na fibrín a môže vzniknúť krvná zrazenina. Hemofília A je dedičná porucha koagulácie krvi viazaná na pohlavie spôsobená zníženou hladinou faktora VIII, ktorá vyvoláva ťažké krvácanie do kĺbov, svalov a vnútorných orgánov, a to buď spontánne, alebo v dôsledku úrazu alebo pri chirurgickom výkone. Plazmatické hladiny faktora VIII sa pri substitučnej terapii zvyšujú a týmto spôsobom umožňujú prechodnú úpravu nedostatku faktora a sklonu ku krvácaniu.5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Von Willebrandov faktor

Farmakokinetické parametre pre Haemate P boli merané u 28 pacientov s von Willebrandovou chorobou [typ 1 n=10; typ 2A n=10; typ 2M n= 1, typ 3 n=7] v nekrvácavom stave. Stredný polčas VWF:RCo (jeden oddelený model) bol 9,9 hodín (rozpätie: 2,8 až 51,1 hodín).

Stredný počiatočný polčas bol 1,47 hodín (rozpätie: 0,28 až 13,86 hodín). Stredné in vivorecovery VWF:RCo aktivity bolo 1,9 (IU/dl)/(IU/kg) [rozpätie: 0,6 až 4,5 (IU/dl)/(IU/kg)] Stredné AUC bolo 1664 IU/dl*h (rozmedzie 142 až 3846 IU/dl*h) , stredné MRT bolo 13,7 hodín (rozpätie: 3,0 až 44,6 hodín) a priemerný klírens bol 4,81 ml/kg/h (rozpätie: 2,08 až 53,0 ml/kg/h).

Vrchol plazmatickej hladiny VWF sa dosiahne zvyčajne asi za 50 minút po podaní injekcie. Vrchol hladiny FVIII sa dosiahne medzi 1 až 1,5 hodiny po injekcii.

Faktor VIII

Po intravenóznej injekcii dochádza k rýchlemu zvýšeniu plazmatickej aktivity FVIII (FVIII:C), nasleduje rýchle zníženie aktivity a potom pomalé znižovanie aktivít. V štúdiách uskutočnených na pacientoch s hemofíliou A sa uvádza stredný polčas 12,6 hodín (rozpätie: 5,0 až 27,7 hodín). Stredné in vivorecovery FVIII bolo zaznamenané 1,73 IU/dl na IU/kg (rozpätie: 0,5 až 4,13).

Stredný čas zadržania (MRT) bol v jednej štúdii zaznamenaný 19,0 hodín (rozpätie 14,8 - 40,0 hodín), stredný priestor pod krivkou (AUC) bol 36,1 (%*hodín)/(IU/kg) (rozpätie 14,8 - 72,4 (%*hodín)/(IU/kg), stredný klírens 2,8 ml/h/kg (rozpätie:1,4 - 6,7 ml/h/kg).

Pediatrická populácia

Nie sú k dispozícii žiadne farmakokinetické údaje u pacientov mladších ako 12 rokov.5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Haemate P obsahuje ako liečivá faktor VIII a von Willebrandov faktor, ktoré sú normálnymi zložkami ľudskej plazmy a pôsobia ako endogénne zložky plazmy. Aplikácia jednotlivých dávok Haemate P u rôznych živočišných druhov nevykazovala toxické účinky. Predklinické štúdie s opakovaným podávaním dávok (chronická toxicita, kancerogenita a mutagenita) sa z dôvodu vzniku protilátok, ktoré sa tvoria po podaní heterológnej ľudskej bielkoviny, nemohli robiť na konvenčných živočíšnych modeloch.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.l Zoznam pomocných látok

Ľudský albumín
Kyselina aminooctová
Chlorid sodný
Trinátriumcitrát

Hydroxid sodný alebo kyselina chlorovodíková (v malých množstvách na úpravu pH)

Dodávané rozpúšťadlo: Voda na injekciu 5/10/15 ml

6.2 Inkompatibility

Liek sa nesmie miešať s inými liekmi, riedidlami a rozpúšťadlami s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti 6.1.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

Chemická a fyzikálna stabilita lieku po rekonštitúcii bola dokázaná počas 48 hodín pri teplote miestnosti (max. +25 °C). Z mikrobiologického hľadiska a preto, že neobsahuje konzervačné látky, sa má Haemate P použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, môže sa uchovávať max. 8 hodín pri teplote miestnosti.

Raz keď je liek natiahnutý do striekačky, má sa použiť okamžite.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Haemate P uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Vnútorný obal

Injekčné liekovky s práškom:

250 IU: Injekčné liekovky z bezfarebného rúrkového skla typu I (Ph.Eur.), uzatvorené gumovou infúznou zátkou (bez obsahu latexu), plastovým diskom a hliníkovým viečkom.

500 IUa 1000 IU: Injekčné liekovky z bezfarebného odliateho skla typu II (Ph.Eur), uzatvorené gumovou infúznou zátkou (bez obsahu latexu), plastovým diskom a hliníkovým viečkom.

Injekčné liekovky na rozpúšťadlo (pre vodu na injekciu):

Injekčné liekovky z rúrkového skla s upraveným vnútorným povrchom, sklo typu I (Ph.Eur.) bezfarebné, uzatvorené gumovou zátkou (bez obsahu latexu), plastovým diskom a hliníkovým viečkom.

Veľkosť balenia

Balenie s 250 IU obsahuje:

1 injekčnú liekovku s práškom
1 injekčnú liekovku s 5 ml vody na injekciu

Jedna aplikačná súprava obsahuje:

- 1 filtračnú prenosovú súpravu 20/20

- 1 jednorazovú 5 ml injekčnú striekačku

- 1 súpravu na podanie do žily

- 2 alkoholové tampóny

- 1 nesterilnú náplasť

Balenie s 500 IU obsahuje:

1 injekčnú liekovku s práškom
1 injekčnú liekovku s 10 ml vody na injekciu

Jedna aplikačná súprava obsahuje:

- 1 filtračnú prenosovú súpravu 20/20

- 1 jednorazovú 10 ml injekčnú striekačku

- 1 súpravu na podanie do žily

- 2 alkoholové tampóny

- 1 nesterilnú náplasť


Balenie s 1000 IU obsahuje:

1 injekčnú liekovku s práškom
1 injekčnú liekovku s 15 ml vody na injekciu

Jedna aplikačná súprava obsahuje:

- 1 filtračnú prenosovú súpravu 20/20

- 1 jednorazovú 20 ml injekčnú striekačku

- 1 súpravu na podanie do žily

- 2 alkoholové tampóny

- 1 nesterilnú náplasť6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všeobecné pokyny

 • Roztok by mal byť číry alebo slabo opalizujúci. Po filtrácii/natiahnutí (pozri ďalej) sa rekonštituovaný produkt pred aplikáciou vizuálne skontroluje, či neobsahuje častice alebo zmenu sfarbenia. Aj v prípade striktného dodržiavania postupu rozpúšťania prášku je možné pozorovať niekoľko vločiek alebo častíc. Tieto čiastočky sa úplne odstránia filtrom, ktorý je súčasťou Mix2Vial zariadenia. Filtrácia nemá vplyv na vypočítané dávky. Nepoužívajte viditeľne zakalené roztoky alebo roztoky, ktoré po filtrácii ešte obsahujú vločky alebo častice.

 • Prášok musí byť zmiešaný (rekonštituovaný) s rozpúšťadlom (tekutinou) a natiahnutý z injekčnej liekovky za aseptických podmienok.

Rekonštitúcia

Zohrejte rozpúšťadlo na teplotu miestnosti. Pred otvorením Mix2Vial balenia z liekovky so substanciou odstráňte ochranné viečka a zátky očistite dezinfekčným roztokom a vysušte .

1

1. Otvorte Mix2Vial balenie vyklopením viečka. Nevyťahujte Mix2Vial liekovku z blistra!

2

2. Postavte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom na rovný a čistý povrch a pevne ju držte. Uchopte Mix2Vial spoločne s blistrom a zatlačte hrot konca modrého adaptéru priamo dole cez zátku liekovky s rozpúšťadlom.

3

3. Opatrne odstráňte blister zo súpravy Mix2Vial tak, že ho držíte za okraj a ťaháte zvislo hore. Presvedčte sa, že ste vytiahli iba blistrový obal a nie Mix2Vial súpravu.

4

4. Postavte injekčnú liekovku s liekom na rovný a tvrdý povrch. Obráťte liekovku s rozpúšťadlom a pripojeným setom Mix2Vial a zatlačte hrot priehľadného konca adaptéra rovno dole cez zátku injekčnej liekovky s liekom. Rozpúšťadlo sa automaticky nasaje do liekovky s liekom.

5

5. Uchopte jednou rukou časť setu uchytenú na liekovke s liekom a druhou rukou časť setu uchytenú na liekovke s rozpúšťadlom a odskrutkujte set opatrne na dve časti.

Odstráňte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom a pripojeným modrým adaptérom Mix2Vial setu.

6

6. Jemne otáčate injekčnú liekovku s pripojeným priehľadným adaptérom kým sa liek úplne nerozpustí. Netrepte.

7

7. Nasajte vzduch do prázdnej sterilnej injekčnej striekačky. Kým je liekovka s liekom postavená dnom dole, spojte injekčnú striekačku s nástavcom Mix2Vial Luer Lock a vstreknite vzduch do liekovky s liekom.Natiahnutie a aplikácia

8

8. Obráťte systém hore dnom a súčasne držte piest striekačky stlačený. Natiahnite roztok pomaly do striekačky vyťahovaním piestu.

9

9. Po natiahnutí roztoku do striekačky, uchopte pevne valec striekačky (piest smeruje stále dole) a odpojte priehľadný adaptér Mix2Vial setu od striekačky.

Na injekciu Haemate P je vhodné použiť jednorazové plastové injekčné striekačky, pretože roztoky tohto typu majú tendenciu priľnúť k zabrúsenému sklenenému povrchu, ktorý majú všetky sklenené injekčné striekačky.

Roztok podávajte pomaly intravenózne (pozri časť 4.2). Ubezpečte sa, že do naplnenej injekčnej striekačky neprenikla krv.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

7. DržiteĽ rozhodnutIA o registrácii

CSL Behring GmbH
Emil-von-Behring-Straße 76
35041 Marburg
Nemecko

8. Registračné číslo

16/0158/84-C/S

9. Dátum prvej registrácie/predĹženia registrácie

Dátum prevej registrácie: 19. jún 1984

Dátum posledného predĺženia registrácie: 24. september 200410. Dátum revízie textu

November 2014


14Haemate P