+ ipil.sk

Halixol 30 mgPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2108/00210


Písomná informácia pre používateľov


Halixol®30mg

ambroxoli hydrochloridum

tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

EGIS Pharmaceuticals PLC

Budapešť, Maďarsko


 1. Čo obsahuje váš liek


Každá tableta Halixol®obsahuje liečivo ambroxoli hydrochloridum (hydrochlorid ambroxolu) 30mg.

Obsahuje aj pomocné látky: lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), cellulosum microcrystallinum (mikrokryštalickú celulózu), carboxymethylamylum natricum (sodnú soľ karboxymetylškrobu), polyvidonum (povidón), magnesii stearas (magnéziumstearát).


Ambroxol, účinná látka tabliet Halixol®, patrí do skupiny liekov s benzylamínovou štruktúrou nazývaných mukolytiká. Ambroxol je metabolitom brómhexínu. Rozkladá prieduškový hlien a znižuje jeho viskozitu (hustotu), čím uľahčuje jeho vykašliavanie. Pri zápalových respiračných ochoreniach ambroxol zvyšuje tvorbu pľúcneho surfaktantu.


 1. Kedy nemáte užívať tablety Halixol®


Tablety Halixol®nesmiete užívať, ak ste precitlivelí na ambroxol alebo brómhexín, ak trpíte vredovým ochorením tráviacej sústavy, počas tehotenstva a v období dojčenia.


 1. Upozornenia pred začatím liečby


Váš lekár môže pred začatím liečby pokladať za vhodné vyšetriť vaše obličkové a pečeňové funkcie. Oznámte mu, ak máte nasledujúce ťažkosti:

 • ochorenie obličiek alebo pečene,

 • poruchy motoriky priedušiek alebo tvorbu a vylučovanie veľkého objemu hlienu.


 1. Upozornenia počas užívania tabliet


Tablety musíte užívať podľa pokynov lekára alebo lekárnika. Užívanie tabliet Halixol®prerušte a oznámte to svojmu lekárovi, ak zaznamenáte alergickú reakciu po ich prvom užití. Povedzte mu tiež, ak užívate iné lieky.

 1. Ako môže byť liečba tabletami Halixol® ovplyvnená inými liekmi


Tablety Halixol®sa nemajú užívať spolu s kodeínom, liekom potláčajúcim kašeľ, keďže potom nebudete schopní vykašliavať spútum.

Antibiotiká ako amoxycilín, cefuroxim, erytromycín a doxycyklín možno užívať spolu s tabletami Halixol®bez obáv.


 1. Vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov počas liečby tabletami Halixol®


Obmedzenia sú individuálne pre každého pacienta.


 1. Dávkovanie


Pre dospelých a deti nad 12 rokov:3 x 1 tableta počas prvých 2 - 3 dní liečby, následne 2 x 1 tabletu alebo 3 x 1/2 tablety počas ďalších dní.

Deti od 5 do 12 rokov:2 až 3 x 1/2 tablety denne.


Tablety Halixol®treba užívať po jedle s veľkým množstvom tekutín. Zvýši sa tak mukolytický účinok ambroxolu.

Ak trpíte vážnym obličkovým ochorením, lekár môže s ohľadom na váš stav považovať za potrebné znížiť dávkovanie alebo užívať tablety zriedkavejšie.


Ak ste užili nadmerné množstvo tabliet, bezodkladne informujte lekára. Ak sa domnievate, že tablety prehltlo dieťa, navštívte s ním najbližšiu nemocnicu a vezmite so sebou aj túto písomnú informáciu a všetky zostávajúce tablety.


 1. Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť


Tento liek niekedy môže spôsobiť slabosť, bolesti hlavy, hnačku, vracanie, brušné ťažkosti a kožné vyrážky.

Ak sa u vás prejavia iné nežiaduce účinky, ktoré tu nie sú uvedené, musíte to oznámiť svojmu lekárovi!


 1. Varovanie

Dátum použiteľnosti je vyznačený na obale. Po tomto dátume sa tablety nesmú používať.

PAMÄTAJTE: Tento liek je určený pre vás. Nedávajte ho iným osobám, ani ak sa sťažujú na podobné príznaky, aké máte vy.


 1. Veľkosť balenia

20 tabliet


 1. Uchovávanie

Tablety uchovávajte na bezpečnom mieste, pri teplote do 30oC. Chráňte pred svetlom.

VŠETKY LIEKY UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!


 1. Dátum poslednej revízie textu


Máj 2008

- 3 -Halixol 30 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii ev. č. 2108/00210


Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)


 1. NÁZOV LIEKU


Halixol®30mg


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každá tableta lieku Halixol®30mg obsahuje liečivo ambroxoli hydrochloridum 30 mg.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tablety


 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie


Akútne a chronické obštrukčné dýchacie ochorenia spojené s tvorbou patologicky hustého hlienu ako je bronchiálna astma, bronchitída, bronchiektázia. Na podporu mukolytického účinku pri zápalových stavoch v nosovej alebo hltanovej dutine.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí a deti nad 12 rokov:

3 x 1 tabletu počas prvých 2 - 3 dní liečby, potom 2 x 1 tabletu alebo 3 x 1/2 tablety počas nasledujúcich dní.

Deti vo veku 5 - 12 rokov:

Denne 2-3 x 1/2 tablety


Liek sa má užívať po jedle s väčším objemom tekutiny.

Väčší príjem tekutín podporuje účinok ambroxolu pri rozpúšťaní hlienu.


Pri vážnych obličkových poruchách sa má dávka znížiť alebo predĺžiť intervaly podávania.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na ambroxol a brómhexín.

Ulcerózne choroby tráviacej sústavy.

Gravidita a laktácia.

 1. Špeciálne upozornenia


Pri podávaní treba zvážiť možnú hypersenzitívnu reakciu.

Vážna obličková nedostatočnosť súvisí s predĺženým polčasom vylučovania ambroxolu.


 1. Liekové a iné interakcie


Súčasne s tabletami Halixol®sa neodporúča podávať žiadne antitusiká, ako je kodeín, pretože môžu sťažovať vykašliavanie spúta rozpusteného ambroxolom.

Pri podávaní v kombinácii s niektorými antibiotikami ako sú amoxicilín, cefuroxim, erytromycín, ambroxol podporuje ich prenikanie do bronchiálneho sekrétu.


 1. Používanie v gravidite a počas laktácie


Užívanie v gravidite a počas laktácie je kontraindikované (pozri časť 4.3).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Obmedzenia sú individuálne závislé od pacienta.


 1. Nežiaduce účinky


Zriedkavo slabosť, bolesti hlavy, hnačka, vracanie, brušná nevoľnosť a vyrážky.


 1. Predávkovanie


Potenciálnymi symptómami akútneho predávkovania sú nevoľnosť, vracanie, hnačka

a iné tráviace ťažkosti.


Pri predávkovaní treba okamžite podať emetiká a pravdepodobne aj tekutiny, ako je mlieko alebo čaj. Do 1 až 2 hodín po podaní treba primerane použiť výplach žalúdka. Odporúča sa sústavné monitorovanie obehového systému.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: mukolytiká, expektoranciá.

ATC kód: R05CB06.

Ambroxol, liečivo tabliet Halixol®30mg, patrí medzi mukolytiká benzylamínovej štruktúry a je metabolitom brómhexínu.

Ambroxol zvyšuje tvorbu lyzozómov a aktivitu hydrolytických enzýmov v mukosekrečných bunkách, čím napomáha degradácii vlákien bronchiálneho sekrétu zložených z kyslých mukopolysacharidov. Zároveň sa stimulujú sérové adenocyty, čím dochádza k tvorbe menej viskózneho spúta. Pri zápalových dýchacích chorobách ambroxol zvyšuje tvorbu surfaktantu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Ambroxol sa takmer úplne absorbuje z črevného traktu. Liečivo sa metabolizuje predovšetkým pri prvom prechode pečeňou a z 80% je viazané na plazmatické bielkoviny.

Absolútna biologická dostupnosť perorálne podaného ambroxolu je okolo 60% v porovnaní s intravenóznym. Takmer 90% ambroxolu sa vylúči močom následne po glukuronidovej konjugácii, ktorá nastáva priamo alebo druhotne po oxidácii. Eliminačný polčas odhadnutý podľa vylučovania močom bol 1,3 hodiny.


Podľa testov vykonaných na zvieratách prienik ambroxolu cez placentu spôsobuje, že plazmatické hladiny sú u plodu 2 razy vyššie než u matky.

Liečivo možno zistiť aj v materskom mlieku a mozgovomiechovej tekutine.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


a) Akútna toxicita (hodnoty LD50)


Druh

i.v. (mg/kg)

i.p. (mg/kg)

p.o. (mg/kg)

Myš

138 (122-155)

286 (239-300)

2720 (2266-3264)

Potkan

-

380 (330-437)

13400 (12700-14200)

Morča

-

280 (224-350)

1180 (887-1569)


b) Chronická toxicita

Opakovaná dávka ambroxolu sa podávala potkanom.

Došlo k poklesu telesnej váhy alebo obmedzeniu váhového prírastku pri samcoch a samiciach pokusných zvierat, ktorým sa podala dávka 1250 a 2500 mg/kg. Všeobecnými príznakmi boli ataxia, slzenie, zmeny normálneho vzhľadu srsti a alopécia. V skupine s dávkovaním 2500 mg/kg uhynulo 10 samcov a 10 samíc. Hematologické vyšetrenie zvierat, ktorým bolo podaných 2500 mg/kg, ukázalo zníženie počtu erytrocytov. Zistilo sa zvýšenie hmotnosti pečene. Autori ho pripisujú funkčnej adaptácii pečene, lebo ambroxol aktivuje mikrozomálny metabolizujúci enzýmový systém pečene.

Zápalové lézie pľúc a degeneratívne zmeny tubulárneho epitelu obličiek sa vyskytli iba v skupine, ktorej bolo podaných viac ako 1250 mg/kg.

Denná perorálna dávka 250 mg/kg ambroxolu počas obdobia 3 mesiacov sa preto považuje za netoxickú.


c) Rozmnožovacia toxicita

Dávka 1500 mg/kg potlačila váhový prírastok oboch pohlaví. Kopulačné správanie a plodnosť neboli ovlyvnené pri žiadnom z pohlaví. Nezistil sa žiaden vplyv ambroxolu na corpus luteum, početnosť vrhu, váhu plodu, mortalitu plodu a pohlavie potomstva, ani vonkajšie, vnútorné, či kostrové anomálie.

Dávka 500 mg/kg v tomto experimente sa preto považuje za netoxickú.


d) Teratogénny potenciál

Teratogénny potenciál sa zisťoval na potkanoch a králikoch. Podľa vykonaných štúdií ambroxol nebol teratogénny.


e) Perinatálna a postnatálna štúdia

Podávanie dávky 500 a 1500 mg/kg značne znížilo telesnú váhu a príjem potravy oplodnených samíc.

Pri dávke 1500 mg/kg bola znížená miera prežitia a odstavenia mláďat.

Na základe výsledkov sa dávka 50 mg/kg považuje za netoxickú úroveň pre potkany.


f) Mutagénny a karcinogénny potenciál

V publikovanej literatúre nie sú dostupné údaje.


g) Lokálna znášanlivosť

Vykonali sa štúdie intrakutánneho podania injekcií ambroxolu do chrbtovej kože potkanov. Miestna reakcia sa vyskytla pri väčšine zvierat pri podaní roztoku 1% koncentrácie, pri podaní 0,1% roztoku boli zápalové príznaky zriedkavé a slabšie.


h) Perorálna znášanlivosť

U mačiek nemalo podanie 10 mg/kg ambroxolu žiaden vplyv na ich správanie. 20 mg/kg vyvolalo vracanie 1 z 3 pokusných zvierat 15 minút po podaní; spontánna motorická aktivita sa znížila u všetkých zvierat. Dávivý reflex, zvýšená slinivosť a vracanie sa vyskytli po podaní dávok 40 a 80 mg/kg ambroxolu. Všetky pokusné zvieratá sa po 2 hodinách od začatia pokusu správali normálne. U psov dávky 20, 40 a 80 mg/kg ambroxolu nevyvolali žiadne zmeny správania.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. Zoznam pomocných látok


Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), cellulosum microcrystallinum (mikrokryštalická celulóza), carboxymethylamylum natricum (sodná soľ karboxymetylškrobu), polyvidonum (povidón), magnesii stearas (magnéziumstearát).


 1. Inkompatibility


Nie sú známe.


 1. Čas použiteľnosi


5 rokov.


 1. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania


Liek uchovávajte za normálnych podmienok, pri teplote do 300C. Chráňte pred svetlom.


 1. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


2 blistrové pásy (každý po 10 tabliet) v papierovej škatuľke.

Veľkosť balenia: 20 x 30mg


6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Žiadne špeciálne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

Budapešť

Maďarsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


52/0101/00-S


 1. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


13.4.2000


 1. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Máj 2008

- 5 -Halixol 30 mg