+ ipil.sk

Haloperidol-Richter 1,5 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2012/01199


Písomná informácia pre používateľa


Haloperidol-Richter 1,5 mg

tablety

Haloperidol-Richter

2 mg/ml perorálne kvapky


haloperidol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Haloperidol-Richter 1,5 mg tablety a 2 mg/ml perorálne kvapky (ďalej Haloperidol-Richter) a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Haloperidol-Richter

3. Ako užívať Haloperidol-Richter

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Haloperidol-Richter

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Haloperidol-Richter a na čo sa používa


Haloperidol-Richter obsahuje liečivo haloperidol. ktoré patrí do skupiny liekov, nazvaných “neuroleptiká”.


Haloperidol-Richter sa používa na liečbu ochorení ovplyvňujúcich váš spôsob myslenia, pocitov a správania.

Tieto ochorenia môžu spôsobiť, že:

- sa cítite zmätený,

- vidíte, počujete alebo cítite veci, ktoré neexistujú (halucinácie),

- veríte veciam, ktoré nie sú pravdivé (bludy),

- sa cítite nezvyčajne podozrievavý (paranoja),

- sa cítite vzrušený, nepokojný, entuziastický alebo hyperaktívny,

- sa cítite veľmi agresívny a násilnícky.


Haloperidol-Richter sa tiež používa na:

- Gilles de la Tourettov syndróm (generalizované ochorenie charakterizované tikmi s opakovanými pohybovými a hlasovými prejavmi) a pohyby, ktoré neviete kontrolovať (tiky)

- neprestávajúce čkanie.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Haloperidol-Richter


Neužívajte Haloperidol-Richter

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Alergická reakcia sa dá rozpoznať podľa vyrážok, svrbenia, opuchnutej tváre alebo perí alebo dýchavičnosti.


- ak máte alebo ste nedávno mali určité druhy ochorenia srdca, ktoré spôsobujú to, že vaše srdce bije nepravidelne (arytmia) alebo neobvykle pomaly.

- ak užívate akékoľvek lieky, ovplyvňujúce srdcový rytmus.

- ak vám lekár povie, že máte nízku hladinu draslíka v krvi.

- ak máte Parkinsonovu chorobu.

- ak vám lekár povie, že máte ochorenie, ktoré ovplyvňuje časť vášho mozgu, zvanú “bazálne gangliá”.

- ak slabšie vnímate okolie a vaše reakcie sú spomalené.


Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného, neužívajte tento liek. Ak si nie ste istý, poraďte sa pred užívaním lieku Haloperidol-Richter so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Haloperidol-Richter, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Haloperidol-Richter

Pred užívaním haloperidolu sa porozprávajte so svojím lekárom alebo lekárnikom ak:

- máte ťažkosti so srdcom, alebo ak ktokoľvek z vašej blízkej rodiny náhle zomrel na ochorenie srdca

- ste niekedy mali krvácanie do mozgu, alebo vám lekár povedal, že pravdepodobnejšie ako iní ľudia môžete dostať mozgovú porážku

- máte v krvi nižšie hladiny minerálov (elektrolyty) než je normál

- sa dlhodobo nesprávne stravujete

 • máte problémy s pečeňou alebo s obličkami

 • máte epilepsiu alebo ste niekedy mali záchvaty (kŕče)

 • máte depresiu

 • máte problémy so štítnou žľazou

 • máte feochromocytóm (nezhubný nádor nadobličiek)

 • u vás alebo u niekoho iného vo vašej rodine došlo k tvorbe krvných zrazenín, keďže lieky ako tento sú spájané s tvorbou krvných zrazenín. (upchatie ciev, embólia).


Budete potrebovať pozorné sledovanie a môže byť potrebné zmeniť dávku lieku Haloperidol-Richter. Ak si nie ste istý, či sa na vás nevzťahuje niečo z vyššie uvedeného, porozprávajte sa pred užívaním lieku Haloperidol-Richter s lekárom alebo lekárnikom.


Lekárske vyšetrenia

Lekár vám môže pred liečbou a počas liečby liekom Haloperidol-Richter robiť elektrokardiogram (EKG). EKG meria elektrickú činnosť srdca.


Krvné testy

Lekár vám môže skontrolovať hladiny minerálov (elektrolytov) v krvi.


Iné lieky a Haloperidol-Richter

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak súčasne užívate lítium a tablety Haloperidol-Richter, môže byť potrebné zvláštne sledovanie.


Povedzte svojmu lekárovi ihneď a prestaňte užívať oba lieky, ak:

- máte horúčku, ktorú si neviete vysvetliť, a pohyby, ktoré neviete kontrolovať.

- ste zmätený, dezorientovaný, máte bolesť hlavy, problémy s udržaním rovnováhy a cítite sa ospalý.

To sú príznaky vážneho stavu.


Haloperidol môže ovplyvniť účinok nasledujúcich liekov:


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate lieky na:

- upokojenie a pomoc pri zaspávaní (trankvilizéry)

- bolesť (silné lieky proti bolesti)

- depresiu, ako sú "tricyklické antidepresíva" a "tetracyklické antidepresíva"

- ochorenia, ktoré ovplyvňujú spôsob myslenia, pocitov alebo správania (antipsychotiká alebo neuroleptiká)

- zníženie krvného tlaku, ako napr. guanetidín, metyldopa

- zmeny srdcového rytmu alebo užívate lieky, ktoré ovplyvňujú srdcový rytmus

- Parkinsonovu chorobu, ako napr. levodopa

- zriedenie krvi, ako napr. fenindión

- silné alergické reakcie, ako napr. adrenalín

- kašeľ a prechladnutie

- epilepsiu.


Ak užívate akýkoľvek z takýchto liekov, porozprávajte sa s lekárom pred užívaním lieku Haloperidol-Richter.


Niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok haloperidolu:


Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate lieky na:

- depresiu, ako napr. fluoxetín a paroxetín

- úzkosť, ako napr. buspirón

- maláriu, ako napr. chinín a meflochín

- problémy so srdcovým rytmom, ako napr. chinidín, disopyramid a prokaínamid, amiodarón, sotalol a dofetilid

- epilepsiu, ako napr. fenobarbital a karbamazepín

- alergie, ako napr. terfenadín

- silné infekcie, ako napr. rifampicín

- zníženie krvného tlaku, ako napr. lieky na odvodnenie (diuretiká)

- infekcie, ako napr. sparfloxacín, moxifloxacín, erytromycín vnútrožilovo

- hubové infekcie, ako napr. ketokonazol.


Lekár vám môže zmeniť dávku lieku Haloperidol-Richter.


Haloperidol-Richter a jedlo, nápoje a alkohol

Haloperidol-Richter môžete užívať s jedlom alebo bez neho. Tablety zapíjajte trochou vody.


Alkohol

Pitie alkoholu počas užívania lieku Haloperidol‑Richter môže spôsobiť ospanlivosť a stratu pozornosti. To znamená, že je potrebné obmedziť príjem alkoholu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Haloperidol-Richter: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.

Haloperidol-Richter môžete užívať stále, pokiaľ váš lekár usúdi, že je to potrebné.


Keď dojčíte, nemali by ste užívať tento liek. To preto, lebo do materského mlieka môžu prechádzať malé množstvá liečiva.


Starší pacienti

Ak máte poruchu, spojenú so stratou pamäti, najprv sa poraďte s lekárom, ktorý rozhodne, či môžete užívať Haloperidol-Richter a vysvetlí vám možné riziká jeho užívania.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek môže ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Pokiaľ sa neporadíte s lekárom, neveďte vozidlo a nepoužívajte stroje alebo nástroje.


Tablety Haloperidol-Richter obsahujú 157 mg laktózy

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré druhy cukrov, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Haloperidol perorálne kvapky obsahujú 0,5 mg metylparabénu a 0,05 mg propylparabénu v 1 ml

Metylparabén a propylparabén môžu spôsobiť alergické reakcie. Tieto reakcie sa môžu dostaviť aj istý čas po tom, ako prestanete užívať kvapky Haloperidol-Richter.


3. Ako užívať Haloperidol-Richter


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte pocit, že účinok haloperidolu je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Koľko lieku máte užívať

Koľko lieku Haloperidol-Richter máte užívať a ako dlho, vám povie lekár. Lekár upraví dávku tak, aby bola pre vás vhodná. Je veľmi dôležité, aby ste užívali správne množstvo.

Vaša dávka bude závisieť od:

- vášho veku

- závažnosti vašich príznakov

- toho, či máte aj iné zdravotné ťažkosti

- toho, ako ste na podobné lieky reagovali v minulosti.


Dospelí

- začiatočná dávka je zvyčajne od 1,5 mg do 5 mg. Budete ju užívať dva alebo trikrát denne.

- keď sa vaše príznaky začnú zlepšovať, lekár môže dávku Haloperidolu-Richter znížiť.


Použitie u detí a dospievajúcich

- dávka pre deti závisí od ich hmotnosti.

- bežná dávka pre deti je 0,025 až 0,05 mg na kilogram telesnej hmotnosti denne.

- polovica dávky sa podáva ráno a druhá polovica večer.

- dávka u väčšiny detí je 10 mg každý deň.


Použitie u starších pacientov

- u starších pacientov sa liečba zvyčajne začína nižšou dávkou.

- množstvo užívaného lieku Haloperidol-Richter sa potom bude upravovať, pokiaľ lekár nezistí, aká dávka je pre vás najlepšia.


Užívanie lieku Haloperidol-Richter

- tablety prehĺtajte s trochou vody, kvapky tiež zapite vodou.


Kedy prestať užívať liek Haloperidol-Richter

Liek užívajte tak dlho, ako vám povedal lekár. Môže trvať aj istý čas, kým liek dosiahne svoj plný účinok.


Pokiaľ vám lekár nepovie inak, užívanie lieku Haloperidol-Richter ukončujte postupne. Náhle ukončenie liečby môže spôsobiť účinky ako:

- nevoľnosť alebo vracanie

- ťažkosti so zaspávaním.


Vždy pozorne dodržiavajte inštrukcie lekára.


Ak užijete viac lieku Haloperidol-Richter, ako máte

Ak užijete viac lieku ako máte, alebo ak ktokoľvek iný užije Haloperidol-Richter, porozprávajte sa s lekárom alebo choďte ihneď na najbližšiu pohotovosť.


Ak zabudnete užiť Haloperidol-Richter

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak zabudnete užiť dávku, užite ďalšiu ako zvyčajne. Potom pokračujte v užívaní lieku tak, ako vám povedal lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť v istých frekvenciách, ktoré sú definované nasledovne:

Veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 pacienta z 10

Časté: môžu postihnúť menej ako 1 pacienta z 10

Menej časté: môžu postihnúť menej ako 1 pacienta zo 100

Zriedkavé: môžu postihnúť menej ako 1 pacienta z 1000

Veľmi zriedkavé: môžu postihnúť menej ako 1 pacienta z 10 000

Neznáme: frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov.


Povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete alebo máte podozrenie na ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov. Je možné, že budete okamžite potrebovať lekárske ošetrenie.


- krvné zrazeniny v žilách, najmä v nohách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a začervenanie v nohe), ktoré sa môžu pohybovať cez cievy do pľúc, kde spôsobujú bolesť na hrudníku a ťažkosti s dýchaním. Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

- náhle opuchnutie tváre alebo krku. Žihľavka, silné podráždenie, sčervenanie alebo pľuzgiere na koži. To môžu byť príznaky silnej alergickej reakcie. Dochádza k nej iba u malého počtu ľudí.

- vážny problém, nazývaný “neuroleptický malígny syndróm“. Znaky môžu zahŕňať:

rýchlejší srdcový rytmus, zmenu krvného tlaku a potenie s následnou horúčkou

- rýchlejšie dýchanie, stuhnutosť svalov, znížené vedomie a kómu

- zvýšené hladiny bielkovín v krvi (enzým kreatínfosfokináza). K tomu môže dôjsť u menej ako 1 z 1 000 pacientov.

- nenormálny tlkot srdca (arytmia). Arytmia môže spôsobiť, že vaše srdce prestane biť (zastavenie srdca).

- u starších pacientov s demenciou, ktorí boli liečení antipsychotikami, bol pozorovaný malý nárast úmrtí v porovnaní s tými, ktorí nimi liečení neboli.

- trhavé pohyby a príznaky, ako napríklad pomalosť, stuhnutosť svalov, triaška a pocit nepokoja,

viac slín, ako je zvyčajné, šklbanie alebo nezvyčajné pohyby jazyka, tváre, úst, čeľuste alebo hrdla, alebo krútenie očami.

Ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z týchto účinkov, môžete dostať ďalší liek.


Povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete alebo máte ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:


Veľmi časté:

- pocit nepokoja alebo nespavosť

- bolesť hlavy


Časté:

- triaška, stuhnutý postoj, tvár ako maska, pomalé pohyby a šuchtavá, nevyvážená chôdza

- pocit nepokoja, skľúčenosti, depresie alebo ospanlivosti

- pocit točenia hlavy alebo závratu, najmä pri vstávaní

- príznaky psychózy ako sú abnormálne myšlienky alebo predstavy, alebo počutie abnormálnych zvukov

- problémy s videním, vrátane rozmazaného videnia a rýchlych pohybov očí


Menej časté:

- problémy s pečeňou, vrátane zožltnutia kože a očí, bledá stolica a tmavo sfarbený moč

- pocit zmätenosti

- prudký pokles počtu bielych krviniek, ktorý môže spôsobiť časté infekcie

- záchvaty alebo kŕče

- dýchacie ťažkosti alebo sipot

- zmeny hormónov, ktoré môžu viesť k:

- zmene telesnej hmotnosti

- ťažkostiam pri pohlavnom styku, ako napr. ťažkostiam s erekciou

- opuchu pŕs u niektorých mužov alebo bolestivej a dlhodobej erekcii

- strate záujmu o sex u niektorých ľudí

- nepravidelnej, bolestivej, silnej alebo žiadnej menštruácii u niektorých žien

- neočakávanej tvorbe materského mlieka, bolestivým prsníkom


Zriedkavé:

- neschopnosť otvoriť ústa


Neznáme: frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

- krvácanie alebo ľahko sa tvoriace krvné podliatiny. To môže byť spôsobené poklesom počtu krvných doštičiek

- zadržiavanie tekutín, postihujúce mozog, vedúce k slabosti, únave a zmätenosti


Iné vedľajšie účinky


Časté

- vyrážky

- pomalé pohyby

- sucho v ústach

- nevoľnosť, vracanie

- zápcha

- ťažkosti pri močení


Menej časté

- citlivosť kože na slnečné svetlo

- väčšie potenie ako zvyčajne

- horúčka

- opuchnutie členkov


Boli hlásené aj nasledujúce vedľajšie účinky, ktorých frekvencia sa nedá presne určiť, preto nie je známe, ako často sa vyskytujú:

- olupovanie a šúpanie sa kože

- zápal kože (červená, horúca na dotyk a citlivá)

- nízka telesná teplota


Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť u novorodencov, ktorých matky v poslednom trimestri (posledné tri mesiace tehotenstva) užívali Haloperidol-Richter: trasenie, svalová stuhnutosť a/alebo slabosť, ospalosť, nepokoj, problémy s dýchaním a ťažkosti pri kŕmení. Ak sa u vášho dieťaťa rozvinie akýkoľvek z týchto príznakov, možno budete potrebovať navštíviť svojho lekára.


Výsledky testov:

- abnormálne výsledky testov funkcie pečene

- nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia)

- abnormálny záznam činnosti srdca (elektrokardiogram, ‘EKG’)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Haloperidol-Richter


Tablety: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Perorálne kvapky: Uchovávajte pri teplote medzi 15-25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Haloperidol-Richter obsahuje


Liečivo je

Tablety: 1,5 mg haloperidolu v jednej tablete.

Perorálne kvapky: 2 mg haloperidolu v 1 ml roztoku (10 kvapiek = 1 mg).


Ďalšie zložky sú

Tablety: koloidný oxid kremičitý, želatína, magnéziumstearát, mastenec, kukuričný škrob, monohydrát laktózy.

Perorálne kvapky: metylparabén, propylparabén, kyselina mliečna, čistená voda.


Ako vyzerá Haloperidol-Richter a obsah balenia


Tablety:

Okrúhle ploché tablety so zošikmenými okrajmi, biele alebo takmer biele s vytlačenou značkou

na jednej strane s priemerom 9 mm.


V Al/PVC blistri a škatuli.

Veľkosti balenia: 50 alebo 250 tabliet


Perorálne kvapky:

Číry bezfarebný alebo bledozelenkavý roztok.

10 ml hnedá liekovka s PE uzáverom a priloženým kvapkadlom.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

H-1103 Budapešť

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2013.


8

Haloperidol-Richter 1,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2012/01199


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Haloperidol-Richter 1,5 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1,50 mg haloperidolu v jednej tablete.


Pomocná látka so známym účinkom:

157 mg monohydrátu laktózy v jednej tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta

Vzhľad lieku: okrúhle ploché tablety so zošikmenými okrajmi, biele alebo takmer biele s vytlačenou značkou na jednej strane s priemerom 9 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dospelí


- liečba príznakov schizofrénie a prevencia relapsu.

- iné psychózy: najmä paranoidná.

- mánia a hypománia.

- mentálne alebo behaviorálne problémy, ako napr. agresivita, hyperaktivita a sebapoškodzovanie u mentálne retardovaných a u pacientov s orgánovým poškodením mozgu.

- ako doplnková liečba ku krátkodobej liečbe stredného až silného psychomotorického nepokoja, vzrušenia, násilníckeho alebo nebezpečne impulzívneho správania.

- Gilles de la Tourettov syndróm a silné tiky.

- nezvládnuteľné čkanie.

- nepokoj a agitovanosť u starších pacientov.


Deti


 • Poruchy správania u detí, najmä v súvislosti s hyperaktivitou a agresiou

 • Gilles de la Tourettov syndróm

 • Detská schizofrénia


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Dávkovanie má byť stanovené individuálne pri všetkých indikáciách, a najlepšie je, ak sa titruje pod prísnym dohľadom lekára. Pri stanovovaní začiatočnej dávky treba brať do úvahy vek pacienta, závažnosť príznakov a predchádzajúce reakcie na neuroleptické lieky.


Starší alebo oslabení pacienti alebo pacienti, u ktorých už boli zaznamenané nežiaduce účinky na neuroleptiká, môžu vyžadovať menej haloperidolu. Zvyčajnú úvodnú dávku je potrebné znížiť na polovicu s následným titrovaním dávky, aby sa dosiahla optimálna odpoveď.

Haloperidol-Richter 1,5 mg tablety sa majú podávať v najnižšej klinicky účinnej dávke.

Dospelí


Ako neuroleptikum

Schizofrénia, psychózy, mánia a hypománia, mentálne alebo behaviorálne problémy, psychomotorický nepokoj, vzrušenie, nepriateľské alebo nebezpečne impulzívne správanie, orgánové poškodenie mozgu.


Začiatočná dávka:

Stredná symptomatológia: 1,5-3,0 mg dva alebo tri krát denne.

Závažná symptomatológia/vzdorujúci pacienti: 3,0-5,0 mg dva alebo tri krát denne.

Rovnaká začiatočná dávka sa uplatňuje u dospievajúcich a vzdorujúcich schizofrenikov, ktorí môžu vyžadovať až do 30 mg/deň.


Udržiavacia dávka:

Akonáhle bola dosiahnutá uspokojivá kontrola príznakov, treba dávku znižovať na najnižšiu účinnú udržiavaciu dávku, často iba 5 až 10 mg/deň. Treba sa vyhnúť príliš rýchlemu znižovaniu dávky.


Nepokoj alebo agitovanosť u starších pacientov

Začiatočná dávka: 1,5-3,0 mg dva alebo tri krát denne, titrovaná podľa potreby na dosiahnutie účinnej udržiavacej dávky (1,5-30 mg denne).


Gilles de la Tourettov syndróm, silné tiky, nezvládnuteľné čkanie

Počiatočná dávka je 1,5 mg tri krát denne, upravená podľa odpovede. Pri Gilles de la Tourettovom syndróme môže byť potrebná udržiavacia dávka 10 mg.


Pediatrická populácia

Poruchy správania v detstve a schizofrénia

Celková denná udržiavacia dávka je 0,025-0,05 mg/kg/deň. Polovica celkovej dávky sa má podávať ráno a druhá polovica večer, až do maxima 10 mg denne.


Gilles de la Tourettov syndróm

U väčšiny pacientov je perorálna udržiavacia dávka do 10 mg/deň.


Spôsob podávania

Na perorálne podanie.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1;

 • komatózny stav;

 • útlm centrálnej nervovej sústavy;

 • Parkinsonova choroba;

 • lézie bazálnych ganglií;

 • podobne ako iné neuroleptiká má haloperidol potenciál spôsobovať predĺženie QT intervalu. Použitie haloperidolu je preto kontraindikované u pacientov s klinicky významnými ochoreniami srdca, napr. nedávny akútny infarkt myokardu, nekompenzované zlyhanie srdca, arytmie liečené antiarytmikami triedy IA a III, predĺženie QTc intervalu, ventrikulárna arytmia alebo torsades de pointes v anamnéze, klinicky významná bradykardia alebo srdcová blokáda druhého alebo tretieho stupňa a nekorigovaná hypokaliémia. Haloperidol sa nemá podávať súčasne s inými liekmi predlžujúcimi QT interval (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia alebo opatrenia pri používaní


Zvýšená mortalita u starších pacientov s demenciou


Výsledky dvoch veľkých výskumných štúdií ukázali, že starší pacienti s demenciou, ktorí sú liečení antipsychotikami majú mierne zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s tými, ktorí antipsychotiká neužívajú. V súčasnosti nie sú dostupné dostatočné údaje na spoľahlivý odhad veľkosti rizika a príčina zvýšeného rizika nie je známa.

Haloperidol nie je vhodný na liečbu porúch správania súvisiacich s demenciou.


U psychiatrických pacientov, liečených antipsychotikami, vrátane haloperidolu, boli hlásené prípady náhleho úmrtia.

U starších pacientov s psychózou, súvisiacou s demenciou, liečených antipsychotikami je riziko úmrtia vyššie. Analýzy sedemnástich placebom kontrolovaných skúšaní (priemerného trvania 10 týždňov), prevažne u pacientov, užívajúcich atypické antipsychotiká, odhalili riziko úmrtia u pacientov, liečených liekmi od 1,6 do 1,7 krát vyššie ako u pacientov, užívajúcich placebo. V priebehu typického 10 týždňového kontrolovaného skúšania, bol výskyt úmrtí u pacientov liečených liekmi, približne 4,5 % v porovnaní s 2,6 % v skupine, užívajúcej placebo. Hoci sa príčiny úmrtí líšili, väčšina úmrtí bola buď kardiovaskulárneho (napr. zlyhanie srdca, náhle úmrtie) alebo infekčného (napr. pneumónia) pôvodu. Observačné štúdie naznačujú, že liečba konvenčnými antipsychotikami môže, podobne ako u atypických antipsychotík, zvýšiť mortalitu. Do akej miery sa tieto nálezy o zvýšenej mortalite v observačných štúdiách môžu pripísať antipsychotickému lieku, ako protikladu oproti niektorým vlastnostiam pacientov, nie je jasné.


Kardiovaskulárne účinky

V súvislosti s haloperidolom boli veľmi zriedkavo hlásené predĺženia QT intervalu a/alebo ventrikulárne arytmie, okrem zriedkavých hlásení náhleho úmrtia. Pri vysokých dávkach a u disponovaných pacientov sa môžu vyskytnúť častejšie.

Pred začatím liečby treba plne prehodnotiť pomer rizík a prínosov liečby haloperidolom, a pacientov s rizikovými faktormi pre ventrikulárne arytmie, ako ochorenie srdca, rodinná anamnéza náhleho úmrtia a/alebo predĺženia QT intervalu; nekorigovaných porúch elektrolytov, subarachnoidálneho krvácania, hladovania alebo zneužívania alkoholu, treba pozorne sledovať (EKG a hladiny draslíka), najmä počas úvodnej fázy liečby, kvôli dosiahnutiu rovnovážnych plazmatických hladín. Pri vyšších dávkach (pozri časti 4.8 a 4.9) alebo pri parenterálnom, najmä intravenóznom podaní, sa môže zvýšiť riziko predĺženia QT intervalu a/alebo ventrikulárnych arytmií. Kvôli predĺženiu QT intervalu a závažným srdcovým dysrytmiám treba pri intravenóznom podávaní haloperidolu vykonávať sledovanie EKG.


U pacientov, ktorí sú známi ako slabí metabolizéri CYP 2D6, a počas podávania inhibítorov cytochrómu P450 sa má haloperidol používať opatrne. Súčasnému podávaniu antipsychotík sa treba vyhnúť (pozri časť 4.5).


Pred liečbou sa u všetkých pacientov odporúča vykonanie EKG, najmä u starších a pacientov s pozitívnou osobnou alebo rodinnou anamnézou ochorenia srdca alebo abnormálnymi nálezmi pri klinickom vyšetrení srdca. Počas liečby (napr. pri zvyšovaní dávky) sa má potreba sledovania EKG vyhodnotiť individuálne. Počas liečby sa má pri predĺžení QT intervalu znížiť dávka, a ak predĺženie QT intervalu prekročí 500 ms, má sa haloperidol vysadiť.


Odporúča sa pravidelné sledovanie elektrolytov, najmä u pacientov, užívajúcich diuretiká, alebo počas pridruženého ochorenia.


Približne 3-násobné zvýšenie rizika vzniku cerebrovaskulárnych nežiaducich udalostí sa pozorovalo v randomizovaných placebom kontrolovaných klinických štúdiách v populácii s demenciou s niektorými atypickými antipsychotikami. Mechanizmus vzniku tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko nie je možné vylúčiť u iných antipsychotík alebo u inej populácie pacientov. Haloperidol sa má

používať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi pre mŕtvicu.


Neuroleptický malígny syndróm

Podobne ako iné antipsychotiká sa aj haloperidol spája s neuroleptickým malígnym syndrómom: zriedkavá idiosynkratická odpoveď charakterizovaná hypertermiou, generalizovanou stuhnutosťou svalov, autonómnou nestabilitou, zníženým vedomím. Hypertermia je často včasným znakom tohto syndrómu. Antipsychotickú liečbu treba ihneď vysadiť a zaviesť vhodnú podpornú liečbu a starostlivé sledovanie.


Tardívna dyskinéza

Tak ako pri všetkých antipsychotikách, môže sa pri dlhodobej liečbe alebo po vysadení tohto lieku u niektorých pacientov objaviť tardívna dyskinéza. Syndróm je prevažne charakterizovaný rytmickými nedobrovoľnými pohybmi jazyka, tváre, úst alebo čeľuste. Prejavy môžu byť u niektorých pacientov trvalé. Pri opätovnom zavedení liečby, pri zvýšení dávky alebo pri prestavení na iný antipsychotický liek sa môže syndróm maskovať. Liečbu treba ukončiť čo najskôr.


Extrapyramidálne príznaky

Vo všeobecnosti sa extrapyramidálne príznaky, napr. tremor, rigidita, hypersalivácia, bradykinéza, akatízia, akútna dystónia, môžu vyskytnúť pri všetkých neuroleptikách.


Podľa potreby možno predpísať antiparkinsonické lieky anticholínergného typu, avšak nemajú sa predpisovať rutinne ako preventívne opatrenie. Ak je potrebná súčasná antiparkinsonická liečba, môže sa v nej po vysadení haloperidolu pokračovať, ak jej vylučovanie je rýchlejšie, ako vylučovanie haloperidolu, aby sa predišlo rozvoju alebo zhoršeniu extrapyramidálnych príznakov. Lekár má mať na pamäti možné zvýšenie vnútroočného tlaku, keď sa anticholinergné liečivá, vrátane antiparkinsoník, podávajú súčasne s haloperidolom.


Záchvaty/Kŕče

Bolo hlásené, že haloperidol môže spustiť záchvaty. U pacientov s epilepsiou a stavmi, predisponujúcimi ku kŕčom (napr. odvykanie od alkoholu a poškodenie mozgu) sa odporúča opatrnosť.


Pečeň a žlčové cesty

Nakoľko sa haloperidol metabolizuje v pečeni, odporúča sa u pacientov s ochorením pečene opatrnosť. Boli hlásené ojedinelé prípady abnormalít funkcie pečene alebo hepatitídy, najčastejšie cholestatickej.


Endokrinný systém

Tyroxín môže napomáhať vzniku toxicity haloperidolu. Antipsychotickú liečbu treba u pacientov s hypertyroidizmom vykonávať iba veľmi opatrne, a vždy ju musí sprevádzať liečba na dosiahnutie eutyroidného stavu.


Hormonálne účinky antipsychotík zahrnujú hyperprolaktinémiu, ktorá môže spôsobiť galaktoreu, gynekomastiu a oligo- alebo amenoreu. Boli hlásené veľmi zriedkavé prípady hypoglykémie a syndrómu nevhodnej sekrécie ADH (SIADH).


Venózny trombembolizmus (VTE)

V súvislosti s užívaním antipsychotík boli hlásené prípady venózneho trombembolizmu (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory pre VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby liekom Haloperidol-Richter 1,5 mg tabletya prijať potrebné preventívne opatrenia.


Dodatočné úvahy

Pri schizofrénii sa odpoveď na antipsychotickú liečbu môže oddialiť. Tiež po ukončení liečby návrat symptómov nemusí byť viditeľný až niekoľko týždňov alebo mesiacov. Akútne abstinenčné príznaky vrátane nevoľnosti, vracania a nespavosti sa veľmi zriedkavo popisovali po náhlom ukončení podávania vysokých dávok antipsychotických liekov. Môže sa vyskytnúť relaps, preto sa odporúča postupné vysadenie lieku.


Ako pri všetkých antipsychotikách, haloperidol sa nemá užívať samotný tam, kde prevláda depresia. Možno ho kombinovať s antidepresívami pri liečbe stavov, u ktorých sa súčasne vyskytuje depresia a psychóza.


Opatrnosť sa odporúča u pacientov so zlyhaním obličiek a feochromocytómom.


Haloperidol-Richter 1,5 mg tablety obsahujú 157 mg laktózy.Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, laponskou deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné podávanie haloperidolu s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval môže zvýšiť riziko ventrikulárnych arytmií, vrátane torsades de pointes. Preto sa súčasné podávanie týchto liekov neodporúča (pozri časť 4.3).


Príklady zahŕňajú niektoré antiarytmiká, ako napr. triedy 1A (ako sú chinidín, disopyramid a prokaínamid) a triedy III (ako sú amiodarón, sotalol a dofetilid), niektoré antimikrobiálne látky (sparfloxacín, moxifloxacín, erytromycín i.v.), tricyklické antidepresíva (ako napr. amitriptylín), niektoré tetracyklické antidepresíva (ako napr. maprotilín), iné neuroleptiká (napr. fenotiazíny, pimozid a sertindol), niektoré antihistaminiká (ako napr. terfenadín), cisaprid, bretylium a niektoré antimalariká ako napr. chinín a meflochín. Tento zoznam nie je úplný.


Súčasné podávanie liekov, spôsobujúcich nerovnováhu elektrolytov môže zvýšiť riziko ventrikulárnych arytmií, a neodporúča sa (pozri časť 4.4). Diuretikám, najmä tým, ktoré spôsobujú hypokaliémiu, sa treba vyhnúť, avšak, ak je to potrebné, treba uprednostniť draslík šetriace diuretiká.


Haloperidol sa metabolizuje viacerými cestami, vrátane glukuronizácie a systémom enzýmov cytochrómu P450 (najmä CYP 3A4 alebo CYP 2D6). Inhibícia týchto metabolických ciest inými liečivami alebo pokles aktivity enzýmu CYP 2D6 môže viesť k zvýšeniu koncentrácie haloperidolu a zvýšeniu rizika nežiaducich účinkov, vrátane predĺženia QT intervalu. Vo farmakokinetických štúdiách boli hlásené mierne až stredne zvýšené koncentrácie haloperidolu, keď bol haloperidol podávaný súčasne s liečivami, charakterizovanými ako substráty alebo inhibítory izoenzýmov CYP 3A4 alebo CYP 2D6, ako napr. itrakonazol, buspirón, venlafaxín, alprazolam, fluvoxamín, chinidín, fluoxetín, sertralín, chlórpromazín a prometazín. Zníženie aktivity enzýmu CYP2D6 môže viesť k zvýšeniu koncentrácie haloperidolu. Keď bol haloperidol podávaný s kombináciou metabolických inhibítorov ketokonazol (400 mg/deň) a paroxetín (20 mg/deň), bolo pozorované predĺženie QTc intervalu a zvýraznenie extrapyramidálnych príznakov. Môže byť potrebné znížiť dávku haloperidolu.


Vplyv iných liekov na haloperidol

- Keď sa k liečbe haloperidolom pridá dlhodobá liečba liečivami, indukujúcimi enzýmy, ako sú karbamazepín, fenobarbital alebo rifampicín, dôjde k výraznému zníženiu plazmatickej hladiny haloperidolu. Preto treba pri kombinovanej liečbe v prípade potreby upravovať dávku haloperidolu. Po vysadení týchto liekov môže byť potrebné znížiť dávku haloperidolu.

- Valproát sodný, liečivo známe inhibíciou glukuronizácie, neovplyvňuje plazmatickú koncentráciu haloperidolu.


Vplyv haloperidolu na iné lieky

- Tak ako všetky neuroleptiká, môže aj haloperidol prehĺbiť útlm centrálnej nervovej sústavy, spôsobený inými, CNS utlmujúcimi liečivami, vrátane alkoholu, hypnotík, sedatív alebo silných analgetík. Bol hlásený zvýšený účinok na CNS aj pri kombinácii s metyldopou.

- Haloperidol môže pôsobiť proti účinku adrenalínu a iných sympatomimetických látok a odvracať krvný tlak znižujúci účinok látok, spôsobujúcich adrenergnú blokádu ako napr. guanetidín.

- Haloperidol môže zhoršiť antiparkinsonický účinok levodopy.

- Haloperidol je inhibítor CYP 2D6. Haloperidol inhibuje metabolizmus tricyklických antidepresív, čím zvyšuje hladiny týchto liečiv v plazme.


Iné formy interakcií

- V zriedkavých prípadoch bol pri kombinácii lítia a haloperidolu hlásený syndróm, podobný encefalopatii. Zostáva nejasné, či tieto prípady predstavujú samostatnú klinickú jednotku, alebo sú to v skutočnosti prípady NMS a/alebo toxicity lítia. Znaky syndrómu, podobného encefalopatii zahŕňajú zmätenosť, dezorientáciu, bolesť hlavy, poruchy rovnováhy a ospanlivosť. Jedno hlásenie, preukazujúce abnormality EEG bez príznakov pri tejto kombinácii naznačuje, že sledovanie EEG možno odporúčať. Keď sa lítium a haloperidol podávajú súčasne, treba haloperidol podávať v najnižšej účinnej dávke a treba sledovať hladinu lítia, a udržiavať ju nižšie ako 1 mmol/l. Ak sa vyskytnú príznaky syndrómu, podobného encefalopatii, treba liečbu ihneď ukončiť.

- Bol hlásený antagonizmus účinku antikoagulancia fenindiónu.

- S prihliadnutím na znížený prah záchvatov môže byť potrebné zvýšiť dávku antikonvulzív.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bezpečnosť haloperidolu počas tehotenstva nebola stanovená. V niektorých, ale nie vo všetkých štúdiách so zvieratami, sú dôkazy o škodlivých účinkoch.

Novorodenci, vystavení pôsobeniu antipsychotík (vrátane haloperidolu) počas tretieho trimestra gravidity matky, sú vystavení riziku nežiaducich účinkov, vrátane extrapyramidálnych príznakov a/alebo syndrómu z vysadenia, ktoré môžu byť premenlivé, čo sa týka závažnosti a dĺžky trvania po pôrode. Boli hlásené prípady agitovanosti, hypertónie, hypotónie, trasu, ospalosti, dýchacích ťažkostí alebo porúch kŕmenia. V dôsledku toho majú byť novorodenci starostlivo sledovaní.

Vyskytlo sa množstvo hlásení o pôrodných defektoch po expozícii plodu haloperidolu, u ktorých sa nedá príčinná úloha haloperidolu vylúčiť. Haloperidol sa má počas tehotenstva podávať iba ak predpokladaný prínos preváži nad rizikom a podávaná dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia.


Haloperidol sa vylučuje do materského mlieka. Vyskytli sa ojedinelé hlásenia extrapyramidálnych príznakov u dojčených detí. Ak je podávanie haloperidolu nevyhnutné, má sa prínos dojčenia zvážiť oproti možným rizikám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Môže sa objaviť určitý stupeň sedácie alebo oslabenia bdelosti hlavne pri vyšších dávkach a na začiatku liečby a môže sa zosilňovať alkoholom alebo inými látkami s tlmivým účinkom na CNS. Pacientov treba upozorniť, aby počas liečby nevykonávali činnosti, vyžadujúce ostražitosť, ako sú vedenie vozidla a obsluha strojov, pokým nie je známa ich citlivosť.


 1. Nežiaduce účinky


Údaje, uvedené nižšie, pokrývajú všetky liekové formy haloperidolu, vrátane haloperidol dekanoátu.

Bezpečnosť haloperidolu bola vyhodnocovaná u 284 jedincov, liečených haloperidolom, ktorí sa zúčastnili 3 placebom kontrolovaných a u 1295 jedincov, liečených haloperidolom, ktorí sa zúčastnili šestnástich dvojito zaslepených klinických skúšaní, porovnávajúcich aktívny liek. Bezpečnosť haloperidol dekanoátu bola vyhodnocovaná u 410 jedincov, ktorí sa zúčastnili v 3 porovnávacích skúšaniach (v jednom sa porovnával haloperidol s flufenazínom a dve porovnávali dekanoát s perorálnou liekovou formou), 9 otvorených skúšaní a 1 skúšanie závislosti od dávky. Podľa zhromaždených údajov o bezpečnosti z týchto skúšaní boli najčastejšie hlásenými (% výskytu) nežiaducimi účinkami lieku (NÚL): extrapyramidálna porucha (34), nespavosť (19), agitovanosť (15), hyperkinéza (13), bolesť hlavy (12), psychotická porucha (9), depresia (8), zvýšenie telesnej hmotnosti (8), ortostatická hypotenzia (7) a ospanlivosť (5).


Vrátane vyššie uvedených NÚL boli z klinických skúšaní a po uvedení lieku na trh hlásené s haloperidolom a haloperidol dekanoátom nasledujúce NÚL. Uvedené frekvencie používajú nasledovnú konvenciu: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1.000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10.000 až <1/1.000); veľmi zriedkavé (<1/10.000), neznáme (nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov).


Trieda systémových orgánov

Nežiaduca lieková reakcia

Kategória frekvencie

veľmi časté

(≥1/10)

časté

(≥1/100 až <1/10)

menej časté

(≥1/1.000 až <1/100)

zriedkavé

(≥1/10.000 až <1/1.000)

neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systémuleukopénia


agranulocytóza; neutropénia; pancytopénia; trombocytopénia

Poruchy imunitného systémuprecitlive-nosť


anafylaktická reakcia

Poruchy endokrinného systému
hyper-prolaktinémia

nevhodná sekrécia antidiuretického hormónu

Poruchy metabolizmu a výživy

hypoglykémia

Psychické poruchy

agitovanosť; nespavosť

depresia; psychotická porucha

stavy zmätenosti; zníženie libida; strata libida; nepokojPoruchy nervového systému

extrapyra-midálna porucha; hyperkinéza; bolesť hlavy

tardívna dyskinéza; okulogyrická kríza; dystónia; dyskinéza; akatízia; bradykinéza; hypokinéza; hypertónia; ospanlivosť; maskovitá tvár; tremor; závrat

kŕče; parkinsoniz-mus; akinézia; rigidita (stuhnutosť ozubeného kolesa); sedácia; nedobrovoľ-né svalové sťahy

motorická dysfunkcia; neuroleptický malígny syndróm; nystagmus


Poruchy oka


poruchy videnia

zastreté videniePoruchy srdca a srdcovej činnostitachykardia


ventrikulárna fibrilácia; torsades de pointes; ventrikulárna tachykardia; extrasystoly

Poruchy ciev


ortostatická hypotenzia; hypotenzia
Poruchy dýchacích ciest, hrudníka a mediastínadyspnoe

bronchospaz-mus

laryngeálny edém; laryngospazmus

Gastrointesti-nálne poruchy


zápcha; sucho v ústach; hypersalivácia, nauzea; vracanie
Poruchy pečene a žlčových ciesthepatitída; žltačka


akútne zlyhanie pečene; cholestáza

Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážky

fotosenzitív-ne reakcie; žihľavka; svrbenie; hyperhidróza


leukocytoklastic-ká vaskulitída; exfoliatívna dermatitída

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkanivatorticollis; stuhnutosť svalov; svalové spazmy; muskuloske-letálna stuhnutosť

trizmus; zášklby svalov


Poruchy obličiek a močových ciest


retencia moču
Gravidita, šestonedelie a pôrodné stavy

novorodenecký syndróm z vysadenia (pozri časť 4.6)

Poruchy reprodukčné-ho systému a prsníkov


erektilná dysfunkcia

amenorea; dysmenorea; galaktorea; prsníkový dyskomfort; bolesť prsníkov

menorágia; poruchy menštruácie; sexuálna dysfunkcia

gynekomastia; priapizmus

Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniaporuchy chôdze; hypertermia; edém


náhle úmrtie; edém tváre; hypotermia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšenie telesnej hmotnosti; zníženie telesnej hmotnosti;

abnormálne výsledky testov funkcie pečene


predĺženie QT intervalu na EKGDodatočné informácie

Boli hlásené účinky na srdce ako predĺženie QT intervalu, torsades de pointes, ventrikulárne arytmie, vrátane ventrikulárnej fibrilácie a ventrikulárnej tachykardie) a zastavenie srdca. Tieto účinky sa môžu vyskytnúť častejšie pri vysokých dávkach a u disponovaných pacientov.


U pacientov, liečených haloperidolom boli hlásené toxická epidermálna nekrolýza a Stevensov-Johnsonov syndróm. Presný výskyt týchto hlásení nie je známy.


Venózny trombembolizmus (VTE)

V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venózneho trombembolizmu, vrátane prípadov pľúcneho embolizmu a hlbokej venóznej trombózy.

Frekvencia nežiaducich účinkov: neznáma.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Príznaky:

Všeobecne sú prejavy predávkovania haloperidolu rozšírením jeho farmakologických účinkov, z ktorých najzjavnejšie bývajú silné extrapyramidálne príznaky, hypotenzia a psychická ľahostajnosť s prechodom do spánku.

Treba zvážiť riziko ventrikulárnych arytmií, pravdepodobne spojených s predĺžením QT intervalu. Pacient môže byť komatózny s dychovou krízou a hypotenziou, ktoré môžu byť dostatočne závažné, aby vyústili do stavu, podobného šoku. Paradoxne môže dôjsť skôr k hypertenzii než k hypotenzii. Môžu sa tiež dostaviť kŕče.


Liečba:

Haloperidol nemá špecifické antidotum. Treba zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest a v prípade potreby automatickú ventiláciu. S ohľadom na hlásenia arytmií sa výslovne odporúča sledovanie EKG. Hypotenziu a zlyhanie obehu treba riešiť zväčšením objemu plazmy a inými vhodnými opatreniami. Nemá sa podávať adrenalín. Pacienta treba pozorne sledovať 24 hodín alebo dlhšie, treba udržiavať telesnú teplotu a dostatočný príjem tekutín.


V prípade silných extrapyramidálnych príznakov treba podávať vhodné antiparkinsoniká.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotiká, deriváty butyrofenónu

ATC kód: N05AD01


Haloperidol ako centrálny a periférny antagonista dopamínových receptorov. Má tiež istú anticholínergnú účinnosť a viaže sa na opiátové receptory.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Haloperidol sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje s biologickou dostupnosťou 38-86 % (priemerne 58 %) u tabliet resp. 44‑74 % (priemerne 60 %) u kvapiek. Rozdielna biologická dostupnosť je pravdepodobne spôsobená interindividuálnymi rozdielmi v gastrointestinálnej absorpcii a rozsahu metabolizmu prvého prechodu cez pečeň.


Distribúcia do extravaskulárneho tkaniva je rýchla, haloperidol prechádza hematoencefalickou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka.


Metabolizuje sa oxidatívnou dealkyláciou. Vylučovací polčas je približne 20 hodín s výraznou dennou rozdielnosťou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Sú dostupné iba obmedzené údaje, hoci tieto nepoukazujú u hlodavcov na špecifické riziká okrem zníženia plodnosti, obmedzenej teratogénnosti ako aj na embryotoxické účinky.


Vo viacerých publikovaných štúdiách in vitrosa ukázalo, že haloperidol blokuje srdcový kanál hERG. V mnohých štúdiách in vivospôsobilo intravenózne podávanie haloperidolu v niektorých zvieracích modeloch výrazné predĺženie QTc intervalu pri dávkach približne 0,3 mg/kg i.v., čo dáva Cmaxplazmatické hladiny 3 až 7 krát vyššie ako účinné plazmatické koncentrácie u ľudí od 4 do 20 ng/ml. Tie intravenózne dávky, ktoré predlžujú QTc, nespôsobujú arytmie. V niektorých štúdiách spôsobili vyššie intravenózne dávky od 1 do 5 mg/kg haloperidolu predĺženie QTc a/alebo ventrikulárne arytmie pri Cmaxplazmatických hladinách 19 až 68 krát vyšších, než sú účinné plazmatické koncentrácie u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Koloidný oxid kremičitý, želatína, magnéziumstearát, mastenec, kukuričný škrob, monohydrát laktózy


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Obal: Al/PVC blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Balenie: 50, 250 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

H-1103 Budapešť

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


68/0095/71-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie lieku: 07.12.1971

Dátum predĺženia registrácie lieku:12.12.2006 - bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 201311


Haloperidol-Richter 1,5 mg