+ ipil.sk

Helex 1 mgPríbalový leták

Príloha č 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2009/12914


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Helex 0,25 mg

Helex 0,5 mg

Helex 1 mg


alprazolam


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Helex a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Helex

3. Ako užívať Helex

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Helex

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE HELEX A NA ČO SA POUŽÍVA


Helex obsahuje liečivo alprazolam, ktorá patrí do skupiny benzodiazepínov. Alprazolam odstraňuje nepokoj a úzkosť, má uvoľňujúci a ukľudňujúci účinok a pôsobí proti depresiám.


Helex je určený na liečbu stavov úzkosti s príznakmi depresie (apatia, strata záujmu alebo spokojnosti, znížená energia) alebo bez týchto príznakov, na liečbu kombinovaných stavov úzkosti a depresie, ktoré sú sprevádzané inými chorobami a na liečbu panických porúch.


2. SKÔR AKO UŽIJETE HELEX


Ak máte akúkoľvek chronickú chorobu, metabolickú poruchu (zvyčajne vrodená porucha látkovej výmeny prebiehajúcej v tele človeka), ak máte alergiu alebo ak užívate iné lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Neužívajte Helex

- keď ste alergický (precitlivený) na alprazolam, na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku alebo na iné benzodiazepíny, ak máte myasteniu gravis (svalová slabosť) alebo ťažkú poruchu dýchania.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Helexu

Ak máte akúkoľvek chronickú chorobu, metabolickú poruchu (zvyčajne vrodená porucha látkovej výmeny prebiehajúcej v tele človeka alebo ak máte alergiu, povedzte to svojmu lekárovi. Ak sa liečite na myasténiu gravis, parkinsonizmus, porfýriu (porucha metabolizmu porfyrínov), pľúcnu chorobu alebo ak ste zoslabnutý a vyčerpaný, musíte to povedať svojmu lekárovi, aby pri predpisovaní lieku postupoval opatrne.

Povedzte svojmu lekárovi, ak máte ťažké depresie alebo ste ich mali v minulosti alebo ak ste mali samovražedné myšlienky.

Tento liek sa má dávať s veľkou opatrnosťou pacientom so zlyhaním pečene a obličiek a pacientom so zlyhaním dýchania.

Tak, ako na iné benzodiazepíny, aj na alprazolam sa môže vyvinúť tolerancia (stav, kedy po užití určitej dávky lieku, pacient pociťuje jeho nižšiu účinnosť) a psychická a fyzická závislosť. Je potrebná zvláštna opatrnosť, keď sa tento liek predpisuje pacientom, o ktorých je známe, že majú sklony ku konzumácii alkoholu, užívaniu drog a liekov alebo sú na nich závislí.

Neužívajte liek vo vyšších dávkach alebo dlhšie ako Vám predpísal Váš lekár. Ak ste z akéhokoľvek dôvodu užívali vyššie dávky lieku alebo ste liek užívali dlhšie, poraďte sa svojim lekárom pred tým ako prestanete liek užívať. Prudké zníženie dávok alebo náhle prerušenie liečby alprazolamom môže vyvolať abstinenčné príznaky. Abstinenčné príznaky sa môžu prejaviť ako mierne poruchy nálad a nespavosť a v ťažších prípadoch ako brušné a svalové kŕče, vracanie, potenie, triaška a kŕče.

Bezpečnosť a účinnosť alprozolamu nebola u detí dostatočne preskúmaná a preto sa liek neodporúča pre túto vekovú skupinu.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Alprazolam (tak ako všetky benzodiazepíny) môže mať zosilnený tlmivý účinok na centrálny nervový systém, ak bol podaný spolu s ďalšími liekmi, ktoré tiež pôsobia na centrálny nervový systém a majú naň tlmivý účinok (barbituráty, opioidy, antipsychotiká, antidepresíva, anestetiká, antikonvulzíva, antihistaminiká).

Alprazolam môže zosilňovať účinok alkoholu, preto sa neodporúča počas liečby alprozolamom piť alkohol.

Alprazolam zosilňuje účinok niektorých liekov na liečbu depresie (imipramín a klomipramín), ak sa užívajú súšasne.

Pri súčasnom užívaní alprazolamu a niektorých liekov (fluvoxamín, ketokonazol, itrakonazol, makrolidové antibiotiká alebo cimetidín) sa môže zosilniť účinok účinok alprazolamu.


Užívanie Helexu s jedlom a nápojmi

Súčasné užívanie alkoholických nápojov a Helexu sa neodporúča, pretože tlmivý účinok lieku na centrálnu nervovú sústavu sa môže neprimerane zosilniť.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Užívanie alprozolamu počas tehotenstva môže mať škodlivý účinok na plod. Ak ste tehotná, domnievate sa, že ste tehotná alebo plánujete tehotenstvo, povedzte to svojmu lekárovi. Ak ste tehotná, neužívajte Helex pokiaľ sa o tom neporozprávate so svojim lekárom.

Alproazolam sa vylučuje do materského mlieka, preto počas liečby alprazolamom nesmiete dojčiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Helex môže značne ovplyvniť Vaše psychické a fyzické schopnosti. Na začiatku liečby neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, kým sa Váš lekár nepresvedčí, či netrpíte závratmi a nespavosťou. Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje zhodnotí Váš lekár, ktorý vezme do úvahy stav Vašej choroby a účinok liečby.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Helexu

Azo farbivo E151 môže vyvolať alergické reakcie, vrátane astmy. Alergické reakcie sa vyskytujú častejšie u ľudí, ktorí sú precitlivení na kyselinu acetylsalicylovú.

Helex obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. AKO UŽÍVAŤ HELEX


Vždy užívajte Helex presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Lekár určí každému pacientovi najvhodnejšiu dávku alprazolamu a trvanie liečby, na základe závažnosti príznakov a reakcie na liečbu.

Tabletky prehltnite vcelku a zapite tekutinou.

Stavy úzkosti a stavy úzkosti s príznakmi depresie

Zvyčajná dávka na začiatku liečby je 0,25 až 0,5 mg trikrát denne. Starším pacientom bude predpísaná nižšia dávka (0,25 mg dva až trikrát denne).

Panická porucha

Zvyčajná dávka na začiatku liečby je 0,5 až 1 mg trikrát denne (dávka sa má zvyšovať o 1 mg za 3 až 4 dni).

Pacientom, ktorí si vyžadujú vyššie dávky, sa má dávka zvyšovať s opatrnosťou, aby sa predišlo vedľajším účinkom. Najskôr sa má zvýšiť večerná dávka a neskôr aj denná.

Ak sa na začiatku liečby objavia vedľajšie účinky, dávky sa majú znížiť.

Liečba alprazolamom sa má ukončovať postupne, pretože náhle prerušenie môže vyvolať abstinenčné príznaky. Postupné ukončovanie liečby má trvať dlhší čas, napr. ak pacient užíva 0,5 mg ráno, 0,5 mg na obed a 1 mg večer, odporúča sa, aby boli denné dávky znižované o maximálne 0,25 mg každý tretí deň.

Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak užijete viac Helexu, ako máte

Ak ste užili nadmernú dávku, okamžite sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Príliš vysoké dávky môžu vyvolať najmä poruchy vedomia, zníženie krvného tlaku a plytké dýchanie a v ťažších prípadoch taktiež bezvedomie, zastavenie dýchania a zastavenie srdca.

Ak je pacient po požití nadmerného množstva tabliet pri vedomí, pokúste sa vyvolať vracanie, v prípade že nie je pri vedomí, odporúča sa výplach žalúdka s podporou dýchania.

Vstrebávanie alprazolamu z tráviaceho traktu sa znižuje po podaní aktívneho uhlia a osmotických laxatív (preháňadiel obsahujúcich látky, ktoré pôsobia fyzikálnou cestou tak, že zväčšujú objem vody v črevách čo napomáha ich vyprázdneniu). Pacient sa má pozorne sledovať na jednotke intenzívnej starostlivosti. V ťažších prípadoch, najmä pri poruchách dýchania, sa má podať flumazenil, ktorý je antagonista benzodiazepínových receptorov.


Ak zabudnete užiť Helex

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Helex

Trvanie liečby určuje lekár. Neprerušujte liečbu bez toho, aby ste sa o tom poradili so svojím lekárom, pretože je tu možnosť výskytu abstinenčných príznakov. Dávku znižujte postupne, pomalšie v prípade ak bola liečba dlhodobejšia, nie o viac ako 0,5 mg každé 3 dni.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Helex môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sa môžu objaviť na začiatku liečby, počas liečby však zvyčajne vymiznú. Ide zvyčajne o zosilnené farmakologické účinky, ako sú závrat alebo ospanlivosť.

Nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytujú u menej ako 1 % pacientov sú podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri všetkých benzodiazepínoch: porucha svalového napätia (dystónia), poruchy koncentrácie, strata chuti do jedla (anorexia), poruchy pamäti, strata koordinácie, kŕče, útlm, únava, poruchy reči, žltačka, svalová slabosť, svrbenie, neschopnosť udržať moč (inkontinencia) a neschopnosť vymočiť sa (retencia moču).

Tak ako pri všetkých benzodiazepínoch, môže sa výnimočne vyskytnúť paradoxná reakcia (opačné účinky lieku) ako sú napr. podráždenosť, zvýšené svalové napätie, nespavosť, nočné mory alebo halucinácie. Ak sa takéto stavy objavia, liečba sa má okamžite prerušiť.

Pri dlhodobej liečbe benzodiazepínmi sa mení znášanlivosť lieku a môžu sa vyvinúť známky psychickej a fyzickej závislosti. Riziko závislosti je vyššie pri vyšších dávkach a dlhodobejšom užívaní.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ HELEX


Uchovávajte pri teplote do 25 C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Helex po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Helex obsahuje

- Liečivo je alprozolam.

Helex 0,25 mg: každá tableta obsahuje 0,25 mg alprazolamu.

Helex 0,5 mg: každá tableta obsahuje 0,5 mg alprazolamu.

Helex 1 mg: každá tableta obsahuje 1 mg alprazolamu.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, polysorbát 80, povidón, kukuričný škrob, magnéziumstearát, erytrozín E127 (len Helex 0,5 mg), brilantná čerň E151 (len Helex 1 mg), patentná modrá V E131 (len Helex 1 mg).


Ako vyzerá Helex a obsah balenia

Helex 0,25 mg sú okrúhle biele mierne dvojvypuklé tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Helex 0,5 mg sú okrúhle mierne dvojvypuklé svetloružové tablety s bielymi škvrnami s deliacou ryhou na jednej strane.

Helex 1 mg sú okrúhle mierne dvojvypuklé svetlomodré tablety s bielymi škvrnami s deliacou ryhou na jednej strane.


Obsah balenia:

Blistrové balenie (Al fólia, PVC/PE/PVDC fólia): 30 tabliet v blistrovom balení (2 blistre s 15 tabletami) v škatuľke.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2010.

5Helex 1 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2009/12914


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Helex 0,25 mg

Helex 0,5 mg

Helex 1 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Helex 0,25 mg

Každá tableta obsahuje 0,25 mg alprazolamu.

Helex 0,5 mg

Každá tableta obsahuje 0,5 mg alprazolamu.

Helex 1 mg

Každá tableta obsahuje 1 mg alprazolamu.


Pomocné látky:

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Helex 0,25 mg sú okrúhle biele mierne dvojvypuklé tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Helex 0,5 mg sú okrúhle mierne dvojvypuklé svetloružové tablety s bielymi škvrnami s deliacou ryhou na jednej strane.

Helex 1 mg sú okrúhle mierne dvojvypuklé svetlomodré tablety s bielymi škvrnami s deliacou ryhou na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


  • Úzkostné poruchy s príznakmi depresie alebo bez nich.

Prejavmi úzkostných porúch sú úzkosť, napätie, strach, bojazlivosť, nepokoj, slabá koncentrácia, podráždenosť, nespavosť a⁄alebo autonómna hyperaktivita, ktorá môže spôsobovať rôzne fyzické problémy.

Príznaky depresie, ktoré sa môžu objaviť u pacientov s úzkostnými poruchami, sa prejavujú formou depresívnej alebo dysforickej nálady, stratou záujmu alebo spokojnosti, zníženou energiou a psychomotorickým nepokojom.

  • Úzkostné poruchy a kombinované úzkostno-depresívne poruchy sprevádzané organickými chorobami a chronickou fázou alkoholickej abstinencie.

  • Panické poruchy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Optimálna dávka sa má prispôsobiť závažnosti príznakov a individuálnej odpovede pacienta na liečbu. V tabuľke je uvedená štruktúra dávkovacej schémy, ktorá vyhovuje potrebám väčšiny pacientov. U pacientov, ktorí vyžadujú vyššie dávky, sa má dávkovanie zvyšovať opatrne, aby sa predišlo nežiaducim účinkom. Najskôr sa zvýši večerná dávka a až neskôr denná.


Indikácia

Počiatočná liečba

Udržiavacia liečba

Úzkostné poruchy s príznakmi depresie alebo bez nich

Dospelí:

0,25 až 0,5 mg trikrát denne


Starší pacienti:

0,25 mg dva až trikrát denne

Dospelí:

0,5 až 4 mg denne v 2 alebo 3 dávkach


Starší pacienti:

0,5 až 0,75 mg denne v 2 alebo 3 dávkach

Panické poruchy

0,5 až 1 mg trikrát denne (nezvyšovať dávku o viac ako 1 mg počas 3 až 4 dní)

4 až 10 mg denne, rozdelené v niekoľkých dávkach


Ak sa nežiaduce účinky objavia už pri počiatočných dávkach, dávka sa má znížiť.


Prerušenie liečby alprazolamom má byť postupné. Náhle ukončenie by mohlo viesť k abstinenčným príznakom. Škála týchto príznakov môže siahať od miernych dysforických reakcií a nespavosti až po vážne príznaky, ako sú svalové a brušné kŕče, vracanie, potenie, tras a kŕče. Postupné znižovanie dávky má byť dlhodobé, napr. ak pacient užíva 0,5 mg ráno, 0,5 mg na obed a 1 mg večer, odporúča sa mu znižovať dennú dávku nie o viac ako 0,25 mg každé tri dni.

Niektorí lekári odporúčajú znižovať dennú dávku o 0,5 mg každé tri dni, bez ohľadu na jej veľkosť. Ak sa objavia typické abstinenčné príznaky, má sa obnoviť predošlý dávkovací režim, až kým je pacient stabilizovaný a potom sa má začať s ešte postupnejším znižovaním dávky.

Pacienti liečení dennými dávkami vyššími ako 4 mg alprazolamu majú pri znižovaní dávky viac problémov.

Kontrolované post-marketingové štúdie ukázali, že u pacientov s panickou poruchou dĺžka užívania (do 6 mesiacov) výrazne neovplyvnila abstinenčné príznaky.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na alprazolam alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok a iné benzodiazepíny a u pacientov s akútnym glaukómom s ostrým uhlom alebo so závažným pľúcnym zlyhaním.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Alprazolam sa neodporúča na liečbu pacientom s primárnymi príznakmi depresie manifestovanými zhoršením psychomotoriky, pacientom s bipolárnou depresiou a pacientom s psychotickými príznakmi. Neodporúča sa na liečbu pacientov s ťažkými formami depresie so samovražednými úmyslami. Riziko samovraždy je vyššie na začiatku liečby a preto majú byť všetci pacienti s depresiou pod dohľadom.

Alprazolam sa má s veľkou opatrnosťou podávať pacientom so zlyhaním pečene alebo obličiek a pacientom s respiračným zlyhaním.

Dlhodobé podávanie benzodiazepínov, vrátane alprazolamu, môže viesť k psychickej a fyzickej závislosti na ich užívaní. Špeciálna opatrnosť je potrebná u pacientov náchylných k závislosti alebo k zneužívaniu alkoholu, drog alebo liekov.

Taktiež je potrebná opatrnosť pri myasténii gravis, parkinsonizme, porfýrii, pľúcnych chorobách a u vážnejšie oslabených a vyčerpaných pacientov.

Dlhodobá liečba sa má prerušovať postupne. Náhle ukončenie môže spôsobiť abstinenčné príznaky. Po náhlom prerušení liečby alprazolamom boli pozorované abstinenčné príznaky, ktoré sa zhodovali s abstinenčnými príznakmi pozorovanými pri barbiturátoch a alkohole (kŕče, tras, brušné a svalové kŕče, vracanie, potenie). U pacientov, ktorí užívali vysoké dávky dlhší čas, sa môžu objaviť závažnejšie abstinenčné príznaky. U pacientov, ktorí užívali terapeutické dávky benzodiazepínov niekoľko mesiacov boli hlásené miernejšie abstinenčné príznaky (dysfória, nespavosť).

Po náhlom prerušení liečby sa môže objaviť prechodné zhoršenie úzkosti a nespavosti, tzv „rebound fenomén“ (prechodné zosilnenie príznakov, ktoré viedli k začatiu liečby). Preto sa treba pri dlhodobom užívaní vyhnúť náhlemu prerušeniu liečby a denné dávky sa majú znižovať postupne.

Bezpečnosť a účinnosť alprazolamu nebola u detí dostatočne preskúmaná a preto sa liek pre túto vekovú skupinu neodporúča.

Starším pacientom sa majú podávať nižšie účinné dávky, keďže je tu možnosť rozvoja ataxie alebo neprimeranej sedácie.

Osobitné upozornenia na pomocné látky:

Azo farbivo E151 môže vyvolať precitlivenostné reakcie, vrátane astmy. Precitlivenostné reakcie sa vyskytujú častejšie u ľudí, ktorí sú precitlivení na kyselinu acetylsalicylovú.

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Alprazolam (ako všetky benzodiazepíny) môže zosilňovať depresné účinky na CNS, ak bol podaný spolu s ďalšími psychotropnými liekmi (barbituráty, opioidy, antipsychotiká, antidepresíva, anestetiká, antikonvulzíva, antihistaminiká), ktoré sami o sebe majú depresné účinky na CNS. Alprazolam môže zosilňovať účinok alkoholu, preto sa neodporúča počas liečby piť alkohol.

Ak sa alprazolam (pri dávkach až do 4 mg) podáva súčasne s imipramínom a klomipramínom, môžu sa ich plazmatické koncentrácie v rovnovážnom stave zvýšiť (o 30 % imipramín a o 20 % klomipramín).

Súčasné podávanie alprazolamu s fluvoxamínom zvyšuje koncentráciu alprazolamu v plazme približne o 30 %.

Súčasné podávanie ketokonazolu, itrakonazolu, erytromycínu alebo cimetidínu môže znížiť metabolizmus alprazolamu v pečeni, čo zosilňuje jeho účinok.


4.6 Gravidita a laktácia


Podávanie alprazolamu počas tehotenstva môže mať škodlivé účinky na plod a preto sa alprazolam počas gravidity a laktácie neodporúča.

Ak pacientka počas užívania alprazolamu otehotnie alebo má podozrenie, že je tehotná, má sa okamžite poradiť so svojim lekárom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek môže ovplyvniť psychomotorické schopnosti, najmä ak sa užíva spolu s alkoholom alebo s depresantmi centrálnej nervovej sústavy. Lekár a lekárnik má na to pacienta upozorniť, ak počas liečby vedie vozidlá alebo obsluhuje stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sa zvyčajne vyskytujú na začiatku liečby a v priebehu liečby vymiznú. Ide zvyčajne o zosilnené farmakologické účinky, ako sú závrat alebo ospanlivosť.

Nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytujú u menej ako 1 % pacientov sú podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri všetkých benzodiazepínoch: dystónia, poruchy koncentrácie, anorexia, poruchy pamäti, strata koordinácie, kŕče, sedácia, únava, poruchy reči, žltačka, svalová slabosť, pruritus, inkontinencia a retencia moču.

Tak ako pri všetkých benzodiazepínoch môže sa výnimočne vyskytnúť paradoxná reakcia. Ak sa objaví podráždenosť, zvýšené svalové napätie, nespavosť, nočné mory alebo halucinácie, je nutné liečbu prerušiť.

Pri dlhodobej liečbe benzodiazepínmi sa mení tolerancia lieku a môžu sa vyvinúť príznaky psychickej a fyzickej závislosti. Riziko závislosti je vyššie pri vyšších dávkach a dlhodobejšom používaní.


4.9 Predávkovanie


Nadmerné dávky môžu spôsobiť poruchy vedomia, hypotenziu a plytké dýchanie; vo vážnejších prípadoch aj bezvedomie a útlm dýchania a zastavenie srdca.

Ak je pacient po užití veľkého množstva tabliet pri vedomí, má sa vyvolať vracanie. Ak nie je pri vedomí, je potrebná gastrická laváž s podporou dýchania.

Absorpcia alprazolamu z gastrointestinálneho traktu sa zníži podaním aktívneho uhlia a osmotických laxatív. Pacient sa má starostlivo sledovať na jednotke intenzívnej starostlivosti. V závažnejších prípadoch, najmä pri dychovej nedostatočnosti, sa má podať špecifický antagonista benzodiazepínových receptorov, flumazenil. Polčas vylučovania flumazenilu je približne jedna hodina a je kratší ako polčas vylučovania alprazolamu. Z tohto dôvodu je pre udržiavanie primeraného stavu vedomia potrebné opakované podávania flumazenilu, najlepšie formou infúzie. Liečba komatózneho stavu je najmä symptomatická; treba predchádzať komplikáciám, napr. dusenie z dôvodu zapadnutia jazyka alebo vdýchnutia obsahu žalúdka. Na predchádzanie dehydratácii sa majú intravenózne podávať tekutiny. V prípade kombinácie s inými sedatívami je nevyhnutná podpora vitálnych funkcií. Je známe, že pri požití veľmi veľkých dávok môže účinok pretrvávať dlhší čas. Forsírovaná diuréza a hemodialýza sú len málo účinné.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: anxiolytiká, ATC kód: N05BA12


Alprazolam má antikonvulzívne, myorelaxačné a anxiolytické účinky, ktoré sú podobné ako pri iných benzodiazepínoch. Pôsobí na špecifické benzodiazepínové receptory, ktorých najvyšší počet je v limbickom systéme, hypotalame, mozočku a corpus striatum.

Alprazolam vykazuje tiež antidepresívne účinky, ktoré nie sú bežné pre klasické benzodiazepíny. Táto aktivita je pravdepodobne spojená s jeho schopnosťou zvýšiť REM latenciu, čo je účinok pozorovaný u tricyklických antidepresív ale nie u ostatných benzodiazepínov.

Je mnoho dôkazov o tom, že alprazolam a tricyklické antidepresíva majú podobné účinky. Znižuje množstvo β-adrenergných receptorov a má antipanický účinok sprostredkovaný noradrenergným mechanizmom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa alprazolam dobre vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosahuje do 1 až 2 hodín po podaní. Plazmatické koncentrácie alprazolamu sú úmerné podanej dávke, pohybujú sa v rozmedzí od 8 do 37 ng⁄ml pri dávkach od 0,5 do 3 mg. Biologická dostupnosť je 80 %, jedlo znižuje rýchlosť vstrebávania, ale neznižuje jej rozsah.

Distribučný objem alprazolamu je 0,8‑1,3 l⁄kg a u obéznych ľudí sa zvyšuje.

80 % alprazolamu sa viaže na plazmatické bielkoviny, najmä albumín. Alprazolam sa metabolizuje v pečeni. Metabolity nie sú klinicky významné z dôvodu nízkych plazmatických koncentrácií.

Alprazolam a jeho metabolity sú primárne vylučované močom. Renálny klírens alprazolamu je 371 ml/hod a výrazne sa redukuje u starších pacientov. Polčas vylučovania je 11‑16 hodín a u starších mužov je zvyčajne výrazne predĺžený v porovnaní so staršími ženami. Je taktiež dlhší u obéznych pacientov a u pacientov s cirhózou pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie akútnej toxicity alprazolamu preukázali u laboratórnych zvierat nízku toxicitu. Hodnoty LD50 po perorálnom podaní boli v rozmedzí od 700 do 1800 mg⁄kg u myší a v rozmedzí od 300 do viac ako 200 mg⁄kg u potkanov.

Štúdie toxicity po opakovaných dávkach na potkanoch ukázali, že veľmi vysoké dávky alprazolamu (375-krát vyššie ako bežná dávka u človeka) môžu spôsobiť u samíc šedý zákal súvisiaci s dávkou a vaskularizáciu rohovky u samcov.

Z hľadiska teratogenity je alprazolam zaradený v triede D. Ak sa podáva v prvom trimestri gravidity, je zvýšené riziko anomálií.

V súvislosti s alprazolamom nie sú dôkazy o karcinogenite a mutagenite.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Helex 0,25 mg

Monohydrát laktózy, polysorbát 80, povidón, krospovidón, kukuričný škrob, magnéziumstearát.

Helex 0,5 mg

Monohydrát laktózy, polysorbát 80, erytrozín (E127), povidón, krospovidón, kukuričný škrob, magnéziumstearát.

Helex 1 mg

Monohydrát laktózy, brilantná čerň (E151), polysorbát 80, povidón, krospovidón, kukuričný škrob, magnéziumstearát, patentná modrá V (E131).


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Helex 0,25 mg

Blistrové balenie (Al fólia, PVC/PE/PVDC fólia): 30 tabliet v blistrovom balení (2 blistre s 15 tabletami) v škatuľke.

Helex 0,5 mg

Blistrové balenie (Al fólia, PVC/PE/PVDC fólia): 30 tabliet v blistrovom balení (2 blistre s 15 tabletami) v škatuľke.

Helex 1 mg

Blistrové balenie (Al fólia, PVC/PE/PVDC fólia): 30 tabliet v blistrovom balení (2 blistre s 15 tabletami) v škatuľke.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


70/0178/98-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


07/04/1998/29.6.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2010

Helex 1 mg