+ ipil.sk

Helex SR 1 mgPríbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2106/5479, 2106/5480, 2106/5481


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Helex SR 0,5 mg

Helex SR 1 mg

Helex SR 2 mg

alprazolam


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Helex SR a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Helex SR

3. Ako užívať Helex SR

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Helex SR

6. Ďalšie informácie1. ČO JE HELEX SR A NA ČO SA POUŽÍVA


Tablety s riadeným uvoľňovaním Helex SR obsahujú liečivo alprazolam, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných benzodiazepíny. Alprazolam odstraňuje nepokoj a úzkosť, má uvoľňujúci a ukľudňujúci účinok a pôsobí proti depresiám.


Helex SR sú tablety s riadeným uvoľňovaním. Liečivo sa do tkanív uvoľňuje postupne a preto môžu pacienti užívať tento liek menej často.

Helex SR je určený na liečbu stavov úzkosti s príznakmi depresie (apatia, strata záujmu alebo spokojnosti, znížená energia) alebo bez týchto príznakov, na liečbu kombinovaných stavov úzkosti a depresie, ktoré sprevádzajú iné choroby a na liečbu panických porúch.


2. SKÔR AKO UŽIJETE HELEX SR


Neužívajte Helex SR

 • keď ste alergický (precitlivený) na alprazolam alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Helexu SR;

 • keď máte myasteniu gravis (nervovosvalové ochorenie vedúce k svalovej slabosti a unaviteľnosti);

 • keď máte závažnú dychovú nedostatočnosť;

 • keď máte syndróm spánkového apnoe (prerušované a nepravidelné dýchanie počas spánku);

 • keď máte vážne poškodenú funkciu pečene.

Liek nie je určený na podávanie deťom a mladistvým mladším ako 18 rokov.


Buďte zvlášť opatrný/á pri užívaníHelexu SR

 • ak ste náchylný/á k požívaniu alkoholu alebo závislý/á na používaní psychoaktívnych látok a užívaní návykových liekov, povedzte to Vášmu lekárovi, pretože alprazolam môže vyvolať návyk a psychickú a fyzickú závislosť;

 • rýchle zníženie dávky alebo náhle prerušenie užívania benzodiazepínov, medzi ktoré patrí aj alprazolam, môže vyvolať abstinenčné príznaky. Preto neprerušujte náhle liečbu a dbajte na to, aby boli dávky lieku znižované postupne (platí to najmä pre pacientov s epilepsiou). Abstinenčné príznaky sa môžu prejaviť ako mierne výkyvy nálady a nespavosť alebo, v závažnejších prípadoch, žalúdočnými a svalovými kŕčmi, vracaním, potením, triaškou a delíriom. Po náhlom prerušení liečby sa u pacientov s panickou poruchou často objavujú príznaky panického záchvatu.

 • ak máte alebo ste v minulosti mali depresívne poruchy, depresívne alebo samovražedné myšlienky, povedzte to svojmu lekárovi;

 • ak máte akútny glaukóm ostrého uhla (zvýšený vnútroočný tlak);

 • ak máte ochorenie obličiek alebo pečene, alebo ste ho mali v minulosti, ak ste starší a zoslabnutý alebo ak máte problémy s dýchaním, povedzte to svojmu lekárovi, aby Vám prepisoval liek s opatrnosťou.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte o to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Povedzte svojmu lekárovi ak užívate lieky:

 • na liečbu psychických ochorení (psychaktívne lieky);

 • na liečbu depresie (imipramid, desipramid);

 • na liečbu epilepsie (kyselina valproová a iné antiepileptiká);

 • na liečbu alergie (antihistaminiká);

 • ktoré majú vplyv na niektoré pečeňové enzýmy, napr. cimetidín (na liečnu žalúdočných vredov), makrolidové antibiotiká (na liečbu infekcií) alebo perorálne kontraceptíva (tablety užívané ústami na zabránenie otehotnenia).


Užívanie Helexu SR s jedlom a nápojmi

Súčasné užívanie alkoholu a alprazolamu sa neodporúča, pretože tlmivý účinok Helexu SR na centrálnu nervovú sústavu sa môže neprimerane zvýšiť.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo plánujete tehotenstvo, povedzte to svojmu lekárovi, pretože by ste nemali užívať tento liek, nakoľko môže poškodiť vyvíjajúci sa plod. Alprazolam prechádza do materského mlieka, preto ženy nesmú počas liečby alprazolamom dojčiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neveďte vozidlo, nepoužívajte nástroje a neobsluhujte stroje, pokiaľ si nebudete istí, že užívanie tohto lieku u Vás nevyvoláva ospalosť či závrat.. Súčasné užívanie alkoholu je prísne zakázané, pretože spolu s alprazolamom výrazne ovplyvňuje Vaše psychomotorické schopnosti. Taktiež sa vyvarujte súčasnému užívaniu iných liekov s tlmiacim účinkom na centrálnu nervovú sústavu. Váš lekár zhodnotí Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje, pričom vezme do úvahy Vaše súčasné ochorenie a účinky liečby.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Helex SR

Helex SR obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o Vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. AKO UŽÍVAŤ HELEX SR


Vždy užívajte Helex SR presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie lieku je individuálne. Váš lekár Vám predpíše tú najvhodnejšiu dávku. Ak sa u Vás po úvodnej dávke objavia závažné vedľajšie účinky, povedzte to okamžite svojmu lekárovi a on Vám dávku zníži.

Tablety nerozhrýzajte, prehltnite ich v celku a zapite tekutinou.


Liečba stavov úzkosti a napätia

Zvyčajná začiatočná denná dávka je jedna tableta Helexu SR 0,5 mg ráno a jedna pred spaním alebo jedna tableta Helexu SR 1 mg pred spaním. Lekár môže toto dávkovanie zmeniť. Maximálna denná dávka alprazolamu je 4 mg denne, užitá jednorazovo alebo rozdelená do dvoch dávok.


Liečba panických porúch

Zvyčajná začiatočná denná dávka Helexu SR je 0,5 mg až 1 mg užitá pred spaním. Dávka sa postupne zvyšuje priemerne na 5 až 6 mg. Táto dávka sa môže výnimočne u niektorých pacientov zvýšiť až na 10 mg denne, ktoré sa užívajú rozdelené do dvoch dávok. Denná dávka sa môže zvyšovať len o 1 mg v intervale 3 až 4 dní.


Starší a zoslabnutí pacienti

Zvyčajná začiatočná denná dávka Helexu SR u starších a zoslabnutých pacientov je 0,5 mg. Túto dávku môže lekár podľa potreby postupne zvýšiť až na maximálnu dávku 4,5 mg denne.


Dávkovanie je zvyčajne postačujúce pre väčšinu pacientov. Zriedkavo tieto dávky niektorým pacientom nepostačujú a vtedy môže lekár rozhodnúť o zvýšení dávky, ktorá sa však robí postupne. Aby sa predišlo vedľajším účinkom, najskôr sa zvyšuje večerná dávka. Pacienti, ktorí v minulosti nikdy neužívali psychoaktívne látky (látky, ktoré ovplyvňujú psychický stav) spravidla vyžadujú nižšie dávky, ako pacienti so závislosťou na alkohole alebo pacienti, ktorí už užívali sedatíva (lieky s tlmiacim účinkom na centrálnu nervovú sústavu), antidepresíva (lieky na depresiu) alebo hypnotiká (lieky na spanie).


Ak máte pocit, že účinok Helexu SR je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Helexu SR ako máte

Pri predávkovaní sa okamžite spojte so svojim lekárom. Ak to nemôžete urobiť, choďte okamžite do najbližšieho lekárskeho alebo nemocenského zariadenia na oddelenie urgentného príjmu.

Predávkovanie sa prejavuje zvýšeným účinkom lieku a môže zahŕňať ataxiu (poruchu koordinácie pohybov) a ospanlivosť a v závažnejších prípadoch poruchy vedomia.

Ak ste súčasne s Helexom SR pili alkohol alebo užívali lieky s tlmiacim účinkom na centrálnu nervovú sústavu, povedzte to lekárovi, pretože v týchto prípadoch je riziko predávkovania vyššie.


Ak zabudnete užiť Helex SR

Ak zabudnete užiť liek, pokračujte v bežnom dávkovaní. Nikdy neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili tú vynechanú.


Ak prestanete užívať Helex SR

Dĺžku trvania liečby Vám určí Váš lekár (priemerná dĺžka liečby úzkostných porúch je 6 mesiacov a panických porúch je 8 mesiacov). Neprerušujte liečbu bez vedomia Vášho ošetrujúceho lekára, pretože sa u Vás môžu objaviť abstinenčné príznaky. Znižovanie dávky musí byť postupné a tým dlhšie a postupnejšie, čím dlhšie trvala liečba. Denné dávky sa nesmú znižovať o viac ako 0,5 mg v intervale troch dní.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Helex SR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky sa môžu objaviť na začiatku liečby, postupne sa zvyčajne stratia. Prejavujú sa ospanlivosťou, pocitom točenia hlavy a závratom.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu pri užívaní alprazolamu objaviť, sú podobné ako vedľajšie účinky, ktoré sa objavujú pri užívaní všetkých benzodiazepínov. Sú to: útlm, tras, poruchy pamäte, poruchy schopnosti sústrediť sa, zmätenosť, poruchy koordinácie pohybov a rôzne tráviace poruchy.

Zriedkavo alebo veľmi zriedkavo boli zaznamenané: delúzia (falošné predstavy), depersonalizácia (pocit odosobnenia), halucinácie, sexuálne poruchy, bolesť hlavy, mimovoľné pohyby svalov, zmenené svalové napätie (dystónia), epileptické záchvaty, nezrozumiteľná reč, rozmazané videnie, zvýšený vnútroočný tlak, problémy s dýchaním u pacientov s ochorením pľúc, nechuť do jedla (anorexia), zmeny telesnej hmotnosti, poruchy funkcie pečene, zadržiavanie vylučovania žlče, žltačka, neschopnosť udržať moč alebo zadržiavanie vylučovania moču, menštruačné alebo ovulačné nepravidelnosti, gynekomastia (zväčšovanie prsných žliaz u mužov), zníženie počtu krvných buniek granulocytov (bielych krviniek a monocytov), únava a alergické reakcie.

Počas liečby vysokými dávkami, ktoré sa používajú pri liečbe panických porúch a s tým súvisiacimi ochoreniami, boli pozorované nasledovné vedľajšie účinky: sedácia (neprimeraný útlm), únavnosť, ataxia (nekoordinované pohyby svalov), poruchy koordinácie a nezrozumiteľná reč. Zriedkavejšie boli pozorované zmeny nálady, tráviace ťažkosti, dermatitída (zápalové ochorenie kože), poruchy pamäte, sexuálne poruchy, poruchy vnímania a zmätenosť.

Tak ako pri všetkých benzodiazepínoch aj pri alprozolame sa môžu zriedkavo vyskytnúť tzv. paradoxné reakcie. Ak sa objavia podráždenosť, rozrušenie, hnev, agresivita a nepriateľské správanie, oznámte to okamžite svojmu lekárovi.

Tolerancia na benzodiazepíny (na dosiahnutie toho istého účinku je potrebná vyššia dávka) sa mení pri dlhodobejšej liečbe (viac ako štyri týždne). Môžu sa vyvinúť príznaky psychickej a fyzickej závislosti. Prejavujú sa ako potreba stále užívať liek. Prejavy závislosti sú podobné ako pri abstinenčných príznakoch (úzkosť, podráždenosť, ospanlivosť, únava, tras svalové kŕče, potenie, závrat) a objavujú sa pri akomkoľvek pokuse presušiť liečbu alebo znížiť dávku. Riziko vytvorenia závislosti je väčšie pri užívaní vyšších dávok a pri predlžovaní liečby.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ HELEX SR


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte Helex SR po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Helex SR obsahuje


- Liečivo je alprazolam.

Helex SR 0,5 mg: každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 0,5 mg alprazolamu.

Helex SR 1 mg: každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 1 mg alprazolamu.

Helex SR 2 mg: každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 2 mg alprazolamu.


- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, hydroxypropylmetylcelulóza, magnéziumstearát, indigotín E132 (iba Helex SR 0,5 mg a Helex SR 1 mg), chinolínová žltá E104 (iba Helex SR 0,5 mg)


Ako vyzerá HELEX SR a obsah balenia

Helex SR 0,5 mg sú zelenkavo-žlté okrúhle mierne dvojvypuklé tablety s riadeným uvoľňovaním.

Helex SR 1 mg sú biele okrúhle mierne dvojvypuklé tablety s riadeným uvoľňovaním.

Helex SR 2 mg sú bledomodré okrúhle mierne dvojvypuklé tablety s riadeným uvoľňovaním.


Obsah balenia: 30 tabliet s riadeným uvoľňovaním.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, tel.: 02/571 04 501, e-mail: krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2010.


5Helex SR 1 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č 1. k notifikácii o zmene, ev.č. 2013/03074


Súhrnn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Helex SR 0,5 mg

Helex SR 1 mg

Helex SR 2 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Helex SR 0,5 mg: každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 0,5 mg alprazolamu.

Helex SR 1 mg: každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 1 mg alprazolamu.

Helex SR 2 mg: každá tableta s riadeným uvoľňovaním obsahuje 2 mg alprazolamu.


Pomocné látky: monohydrát laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s riadeným uvoľňovaním.

Helex SR 0,5 mg sú zelenkavo-žlté okrúhle mierne bikonvexné tablety s riadeným uvoľňovaním.

Helex SR 1 mg sú biele okrúhle mierne bikonvexné tablety s riadeným uvoľňovaním.

Helex SR 2 mg sú bledomodré okrúhle mierne bikonvexné tablety s riadeným uvoľňovaním.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Úzkostné poruchy s príznakmi depresie alebo bez nich.

Úzkostné poruchy a kombinované úzkostno-depresívne poruchy sprevádzané organickými chorobami a chronickou fázou alkoholickej abstinencie.

Panické poruchy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov.


Optimálna dávka sa má prispôsobiť závažnosti príznakov a individuálnej odpovedi pacienta na liečbu. Pacient má užívať najnižšiu dávku, ktorá dokáže kontrolovať prejavy a príznaky choroby. Ak pacient potrebuje vyššiu dávku, dávka sa má zvyšovať opatrne, aby sa predišlo výskytu nežiaducich účinkov. Pacientom, ktorí ešte neboli liečení anxiolytikami, zvyčajne postačuje nižšia dávka v porovnaní s pacientmi, ktorí už v minulosti užívali sedatíva, antidepresíva alebo hypnotiká. Aby sa predišlo ataxii a nadmernej sedácii, odporúča sa starším pacientom a pacientom s alteráciou celkového stavu podávať minimálna účinná dávka.


Tablety sa prehĺtajú celé a zapijú sa trochou tekutiny.


Úzkostné poruchy

Začiatočná denná dávka je 1 mg v jednej dávke alebo rozdelené do dvoch dávok. Zvyčajná denná udržiavacia dávka je 0,5 až 4 mg v jednej dávke alebo rozdelené do dvoch dávok.


Panické poruchy

Začiatočná denná dávka je 0,5 až 1 mg užitá pred spaním alebo 0,5 mg dva razy denne. Udržiavacia denná dávka alprozolamu v tabletách s riadeným uvoľňovaním, podávaná počas klinických štúdií, bola v priemere 5 až 6 mg. Podávala sa raz denne alebo rozdelená do dvoch dávok. Veľmi málo pacientov potrebovalo vyššiu dávku, ktorá bola až do 10 mg denne. Dávka sa môže, na základe potrieb pacienta, zvyšovať o najviac 1 mg v intervale 3 až 4 dní.


Geriatrickí pacienti alebo pacienti oslabení chorobou

U starších pacientov alebo u pacientov s alterovaným zdravotným stavom alebo u pacientov s poruchou funkcie pečene je zvyčajná začiatočná denná dávka 0,5 mg, ktorá sa užíva raz denne alebo rozdelená do dvoch dávok. Dávka sa môže zvýšiť na maximálne 4,5 mg denne.


Tak, ako je to pri liečbe benzodiazepínmi, liečba má byť čo najkratšia, maximálne 8-12 týždňov. V prípade predĺženia liečby alebo liečby vysokými dávkami je potrebná konzultácia s psychiatrom. U niektorých pacientov s úzkostnými poruchami je potrebná liečba trvajúca až 6 mesiacov a u pacientov s panickými poruchami až 8 mesiacov.


Ukončenie liečby

Liečba Helexom SR sa ukončuje pomalým postupným znižovaním dávky. Odporúča sa znižovanie dávky najviac o 0,5 mg v intervale 3 dní. V niektorých prípadoch je dokonca potrebné ešte pomalšie znižovanie dennej dávky.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Myastenia gravis.

Závažné obštrukčné pľúcne ochorenie s dychovou nedostatočnosťou.

Syndróm spánkového apnoe.

Ťažké poškodenie funkcie pečene.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Tolerancia

Pri opakovanom užívaní sa môže po niekoľkých týždňoch vyvinúť čiastočná strata hypnotického účinku benzodiazepínov.


Závislosť

Užívanie benzodiazepínov môže viest k vytvoreniu psychickej a fyzickej závislosti. Riziko vzniku závislosti narastá so zvyšujúcou sa dávkou a dĺžkou liečby; je vyššie u pacientov s drogovou závislosťou a alkoholizmom v anamnéze.

Ak sa už psychická závislosť vyvinula, náhle prerušenie liečby bude spojené s abstinenčnými príznakmi. Môžu sa prejavovať ako bolesti hlavy, svalové bolesti, výrazná úzkosť, napätie, nepokoj, zmätenosť a podráždenosť. V závažných prípadoch sa môžu objaviť nasledovné príznaky: derealizácia, depersonalizácia, hyperakúzia, znížená periférna citlivosť a tŕpnutie, precitlivenosť na svetlo, hluk a fyzický kontakt, halucinácie alebo epileptické záchvaty.


Rebound“ fenomén nespavosti a úzkosti

Po prerušení liečby sa môže objaviť prechodný "rebound" fenomén, ktorý je manifestovaný zosilnenými príznakmi, ktoré viedli k začatiu liečby. Medzi príznaky patria zmeny nálady, úzkosť alebo poruchy spánku a nepokoj. Keďže riziko abstinenčných príznakov/“rebound“ fenoménu je väčšie po náhlom prerušení liečby, odporúča sa postupné znižovanie dávky o 0,5 mg v intervale 3 dní. U niektorých pacientov je potrebné ešte pomalšie znižovanie dávky.


Trvanie liečby

Dĺžka liečby má byť, v závislosti od indikácie, čo najkratšia (pozri časť 4.2). Vrátane úpravy dávky nemá byť dlhšia ako 8-12 týždňov. O predĺžení liečby sa má rozhodnúť len po spätnom vyhodnotení situácie.


Na začiatku liečby je vhodné informovať pacienta, že dĺžka liečby je limitovaná a tiež o režime postupného znižovania dávky. Taktiež je dôležité, aby si bol pacient vedomý možnosti vzniku „rebound“ fenoménu, aby sa čo najviac zmenšila jeho obava z týchto príznakov, ktoré sa môžu po prerušení liečby týmto liekom vyskytnúť.


Je predpoklad, že pri benzodiazepínoch s krátkodobým účinkom, sa môžu abstinenčné príznaky objaviť v priebehu dávkovacieho intervalu, najmä pri vysokých dávkach. Pri užívaní benzodiazepínov s dlhodobým účinkom je potrebné vyvarovať sa ich výmeny za benzodiazepíny s krátkodobým účinkom, nakoľko sa môžu vyvinúť abstinenčné syndrómy.


Amnézia

Benzodiazepíny môžu vyvolať anterográdnu amnéziu. Tento stav môže nastať niekoľko hodín po užití lieku a preto pacient aby minimalizoval toto riziko, má si byť istý, že bude môcť spať bez prerušenia 7‑8 hodín (pozri časť 4.8).


Psychické a paradoxné reakcie

Po užití benzodiazepínov sú známe reakcie ako nepokoj, rozrušenie, podráždenosť, agresivita, bludy, hnev, nočné mory, halucinácie, psychózy, nevhodné správanie a iné nežiaduce následky správania. Ak sa tieto príznaky objavia, liečba sa má prerušiť. Tieto príznaky sa častejšie objavujú u detí a starších pacientov.


Osobité skupiny pacientov

Benzodiazepíny sa nemajú podávať deťom bez starostlivého vyhodnotenia potreby ich podať; trvanie liečby má byť čo najkratšie. Starším pacientom sa podávajú nižšie dávky (pozri časť 4.2). Z dôvodu rizika útlmu dýchania sa nižšie dávky podávajú aj pacientom s chronickou dychovou nedostatočnosťou.

Benzodiazepíny nie sú určené na liečbu pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene, nakoľko môžu vyvolať encefalopatiu. Opatrnosť je potrebná u pacientov s poškodením funkcie obličiek a pečene.

Benzodiazepíny sa neodporúčajú ako primárna liečba psychotických ochorení.

Benzodiazepíny sa nemajú užívať ako monoterapia na liečbu úzkostných stavov kombinovaných s depresiou (v týchto prípadoch môže vyvolať samovražedné sklony). Pri podávaní alprozolamu ťažko depresívnym pacientom alebo pacientom so samovražednými sklonmi treba náležitú obozretnosť a zváženie veľkosti dávky.

Mimoriadnu pozornosť treba venovať pacientom, ktorí boli v minulosti problémy so zneužívaním alkoholu alebo drog.


Helex SR obsahuje laktózu a preto pacienti s dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorbcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Alkohol

Súčasné užívanie alkoholu sa neodporúča. Pri súčasnom užívaní alkoholu sa môže zosilniť tlmivý účinok lieku. Toto ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Súčasné užívanie liekov s tlmiacim účinkom na CNS

Pri súčasnom užívaní antipsychotík (neuroleptiká), hypnotík, anxiolytík/sedatív, antidepresív, narkotických analgetík, antiepeleptík, anestetík a sedatívnych antihistaminík môže dôjsť k zvýšeniu tlmiaceho účinku na CNS.

Ak sa alprazolam podáva spolu s liekmi, ktorých metabolizmus interferuje s metabolizmom alprazolamu, ich farmakokinetiky sa môžu navzájom ovplyvňovať. Látky inhibujúce niektoré pečeňové enzýmy (najmä cytochróm P450 3A4) môžu zvýšiť koncentrácie alprazolamu a tým jeho účinok. Údaje z klinických a in vitro štúdií s alprazolamom a z klinických štúdií s liekmi s podobným metabolizmom ako alprazolam poukazujú na rôzne stupne a možnosti interakcií alprazolamu s niektorými liekmi. Na základe dostupných údajov o stupni a type interakcie:

 • Neodporúča sa súčasné užívanie alprazolamu a ketokonazolu, itrakonazolu a iných azolových antimykotík.

 • Pri súčasnom podávaní alprazolamu a nefazodanu, fluvoxamínu a cimetidínu sa odporúča opatrnosť a zváženie zníženia dávky alprazolamu.

 • Opatrnosť sa odporúča aj pri súčasnom podávaní alprazolamu a flouxetínu, dextropropoxyfénu, perorálnych kontraceptív, sertralínu, diltiazemu alebo makrolidových antibiotík (ako sú erytromycín a troleandomycín).

 • Interakcie alprazolamu a inhibítormi HIV proteázy (napr. ritonavir) sú komplexné a časovo závislé. Nízke dávky ritonaviru majú za následok značné ovplyvnenie klírensu alprazolamu, predlžujú jeho polčas vylučovania a zvyšujú klinický účinok. Avšak po vyšších dávkach, indukcia CYP3A túto inhibíciu vyrovnáva. Táto interakcia si vyžaduje úpravu dávkovania alebo prerušenie liečby alprazolamom.


4.6 Gravidita a laktácia


Ak sa Helex SR predpisuje ženám, ktoré môžu otehotnieť, treba ich upozorniť na to, aby navštívili svojho lekára v prípade, ak sa rozhodnú otehotnieť alebo majú podozrenie, že sú tehotné. Nie sú presné údaje o teratogenite a účinkoch na postnatálny vývoj v súvislosti s liečbou benzodiazepínmi. Údaje zo skorších štúdií s látkou zo skupiny benzodiazepínov ukazujú, že intrauterinná expozícia môže byť spojená s malformáciami. Neskoršie štúdie s liekmi zo skupiny benzodiazepínov nedokázali jasný vplyv týchto liekov na žiaden druh defektov.

Ak je nevyhnutné, aby sa liek zo závažných medicínskych dôvodov podával v neskorej fáze tehotenstva alebo počas pôrodu, dá sa očakávať, že v dôsledku farmakologických účinkov lieku sa u novorodenca objavia účinky, ako hypotermia, hypotónia a závažné poruchy dýchania.

U detí ktoré sa narodia matkám, ktoré dlhodobo v priebehu poslednej fáze tehotenstva užívali benzodiazepíny, sa môže vyvinúť fyzická závislosť a v období po pôrode sa u nich môžu prejaviť abstinenčné syndrómy.

Keďže benzodiazepíny prechádzajú do materského mlieka, nemajú sa podávať dojčiacim matkám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Helex SR môže ovplyvniť reakčnú schopnosť. Pacienta preto treba upozorniť, že jeho schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť počas užívania Helexu SR ovplyvnená.


4.8 Nežiaduce účinky


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Frekvencie výskytu delíme na: veľmi časté (≥1/10), časté ( 1/100 - 1/10), menej časté ( 1/1000 - 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 - 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), vrátane ojedinelých hlásení.


Orgánové systémy

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Anorexia, zvýšená chuť do jedla

Psychické poruchy

Časté

Podráždenosť, depresia, sexuálna dysfunkcia/zmenené libido

Menej časté

nespavosť, nervozita/úzkosť

Poruchy nervového systému:

Veľmi časté

Sedácia/ospalosť

Časté

Bolesti hlavy, závraty/vertigo, ataxia/problémy s koordináciou, nejasná reč.

Menej časté

Tras, zmeny nálady, zhoršená pamäť/amnézia, duševné ovplyvnenie, autonómne príznaky (sucho v ústach, zvýšená sekrécia slín, upchatie nosa, tachykardia)

Zriedkavé

Problémy s koncentráciou, zmätenosť, halucinácie, paradoxné reakcie, stimulácie, nežiaduci vplyv na správanie: podráždenosť, agitácia, hnev, agresívne nebo zaujaté správanie

Poruchy oka

Časté

Neostré videnie

Zriedkavé

Zvýšený vnútroočný tlak

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Menej časté

Gastrointestinálne príznaky

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté

Abnormálne pečeňové funkcie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Dermatitída

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Dystónia, svalová slabosť

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté

Inkontinencia, retencia moču

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

Poruchy menštruácie, hyperprolaktémie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Únava

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté

Zmena telesnej hmotnosti, žltačka


Amnézia

Anterográdna amnézia sa môže vyskytnúť dokonca aj pri terapeutických dávkach, u vyšších dávok riziko narastá. Amnéziu môže sprevádzať nevhodné správanie (pozri časť 4.4).


Depresia

U citlivých jedincov sa v priebehu užívania benzodiazepínov môžu objaviť depresie, ktoré boli predtým skryté.


Psychické a „paradoxné“ reakcie

Môžu sa vyskytnúť reakcie ako úzkosť, agitácia, podráždenosť, agresivita, halucinácie, návaly hnevu, nočné mory, bludy, psychózy, nevhodné správanie a iné zmeny správania. Výskyt takýchto paradoxných reakcií je pravdepodobnejší u starších pacientov.


Závislosť

Užívanie alprozolamu (dokonca aj v terapeutických dávkach) môže vyvolať fyzickú závislosť. Preto môže prerušenie liečby vyvolať abstinenčné príznaky a „rebound“ fenomén (pozri časť 4.4). Taktiež sa môžu objaviť prípady psychickej závislosti. Môžu byť zaznamenané prípady zneužívania.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk


4.9 Predávkovanie


Ako aj pri iných benzodiazepínoch, predávkovanie by nemalo byť život ohrozujúce, pokiaľ sa nekombinuje s inými depresantmi CNS (vrátane alkoholu). Pri predávkovaní v kombinácii s iným liekom treba brať do úvahy znásobovanie účinku liekov.

Po predávkovaní spolu s iným liekom sa môže vyvolať vracanie (do 1 hodiny po užití) ak je pacient pri vedomí alebo gastrická laváž s podporou dýchania, ak pacient nie je pri vedomí. Ak sa nepodarí vyvolať vracanie, treba pacientovi podať aktívne uhlie, aby sa znížila absorpcia.

V prípade potreby treba pacientovi na jednotke intenzívnej starostlivosti monitorovať dýchacie a kardiovaskulárne funkcie.

Príznaky predávkovania súvisiace so zvýšenou farmakologickou aktivitou alprazolamu sa prejavujú nezrozumiteľnou rečou, znížením motorickej koordinácie a rôznym stupňom zníženia aktivity CNS od ospalosti až po kómu. V miernejších prípadoch je to ospalosť, zmätenosť a letargia. Symptómy v závažnejších prípadoch môžu zahŕňať ataxiu, hypotóniu, hypotenziu, utlmenie dýchania, vzácnejšie kómu a veľmi ojedinele smrť.

Ako užitočné antidotum môže byť použitý flumazenil.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: anxiolytikum, ATC kód: N05BA12


Alprazolam má, tak ako všetky benzodiazepíny, vysokú afinitu k benzodiazepín väzobným miestam v mozgu. Napomáha inhibičnému neurotransmiterovému účinku kyseliny gama-aminomaslovej (GABA), ktorá je hlavným inhibítorom neurotransmisie v mozgu a sprostredkováva ako pre-, tak aj post- synaptickú inhibíciu vo všetkých oblastiach CNS.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Uvoľňovanie alprazolamu z tablety s riadeným uvoľňovaním je podobná ako u tablety s okamžitým uvoľňovaním. Rozdiel je v nižšej rýchlosti absorpcie. Dôsledkom nižšej rýchlosti absorpcie je pomerne stála koncentrácia, ktorá sa udržuje 5 až 11 hodín po užití tablety. Farmakokinetika alprazolamu a jeho dvoch hlavných aktívnych metabolitov (4-hydroxyalprazolam a α-hydroxyalprazolam) je lineárna a koncentrácie sú proporcionálne v rozsahu odporúčanej maximálnej dennej dávky 10 mg užitej jednorazovo. Štúdie s viacnásobnými dávkami naznačujú, že metabolizmus a eliminácia alprazolamu z tabliet s okamžitým uvoľňovaním a tabliet s riadeným uvoľňovaním sa zhodujú.

Priemerný polčas vylučovania alprazolamu je 12‑15 hodín. Opakované dávky môžu viesť k akumulácii, čo treba mať na zreteli najmä u starších pacientov a u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek. Alprazolam a jeho metabolity sa prednostne vylučujú močom.

In vitro sa alprozolam viaže (80 %) na humánne sérové proteíny.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie akútnej toxicity na laboratórnych zvieratách preukázali nízku toxicitu alprazolamu. Akútna toxicita (LD50) alprazolamu u myší po perorálnom podaní bola medzi 700 a 1 800 mg/kg a medzi 300 a viac ako 2 000 mg/kg u potkanov.

Štúdie toxicity pri dlhodobom podávaní potkanom preukázali, že veľmi vysoké dávky alprazolamu (375 násobok zvyčajnej dávky používanej u ľudí) pravdepodobne zapríčinili kataraktu u samíc a vaskularizáciu rohovky u samcov.

Čo sa týka teratogenity, alprozolam je kategorizovaný do triedy D. Pri jeho podávaní v prvom trimestri gravidity, narastá riziko vzniku anomálií.

Nie sú dôkazy, že alprozolam má mutagénne alebo karcinogénne účinky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát laktózy

Hypromelóza

Magnéziumstearát

Indigotín E132 (iba Helex SR 0,5 mg a Helex SR 1 mg)

Chinolínová žltá E104 (iba Helex SR 0,5 mg)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (OPA/Al/PVC fólia, Al fólia)

Veľkosť balenia: 30 tabliet s riadeným uvoľňovaním.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Helex SR 0,5 mg: 70/0642/10-S

Helex SR 1 mg: 70/0643/10-S

Helex SR 2 mg: 70/0644/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 23.9.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2013


8Helex SR 1 mg