+ ipil.sk

Hemosol B0Príbalový leták

Príloha č.3 k Rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2009/06447


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Hemosol B0

roztok na hemofiltráciu a hemodialýzu.

Chlorid sodný/dihydrát chloridu vápenatého/hexahydrát chloridu horečnatého/kyselina mliečna/hydrogenuhličitan sodný.


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako Vám podajú tento liek

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Hemosol B0 a na čo sa používa

2. Skôr ako Vám podajú Hemosol B0

3. Ako používať Hemosol B0

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Hemosol B0

6. Ďalšie informácie


1. Čo je Hemosol B0 a na čo sa používa


Hemosol B0 sa používa v nemocniciach pri terapiách (liečbach), ktoré si vyžadujú intenzívnu starostlivosť, na úpravu chemickej nerovnováhy krvi spôsobenej zlyhaním obličiek. Terapie sú určené na odstránenie nahromadených odpadových látok z krvi, keď obličky nefungujú.


Hemosol B0 sa používa pri nasledujúcich typoch liečby:

 • hemofiltrácia,

 • hemodiafiltrácia a

 • hemodialýza.


2. Skôr ako VÁM PODAJÚ Hemosol B0


Nepoužívajte Hemosol B0 v nasledujúcich prípadoch:

Neexistujú žiadne príznaky alebo ochorenia, pri ktorých sa Hemosol B0 nemôže použiť.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Hemosolu B0

Keďže Hemosol B0 neobsahuje draslík, špeciálna pozornosť sa bude venovať sledovaniu hladiny draslíka vo Vašej krvi. Ak trpíte nízkou hladinou draslíka, môžu byť potrebné doplnky draslíka.


Pred liečbou a počas liečby bude kontrolovaný stav Vašej krvi, napr. bude monitorovaná Vaša acidobázická rovnováha (rovnováha medzi kyselinami a zásadami) a koncentrácie solí v krvi (elektrolytov).


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Je to dôležité z toho dôvodu, že koncentrácia niektorých iných užívaných liekov v krvi sa môže počas liečby Hemosolom B0 znížiť. Váš lekár rozhodne, či je potrebné zmeniť iné lieky, ktoré užívate.


Informujte svojho lekára, najmä ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 • digitalis (na liečbu určitých srdcových ochorení); pretože pri nízkej koncentrácii draslíka v krvi (hypokaliémia) je zvýšené riziko nepravidelného alebo rýchleho srdcového pulzu (srdcová arytmia) spôsobené digitalisom.

 • Vitamín D a lieky obsahujúce vápnik, pretože môžu zvyšovať riziko vysokej koncentrácie vápnika v krvi (hyperkalciémie).

 • Akýkoľvek doplnok uhličitanu sodného, pretože môže zvýšiť riziko nadmernej hladiny uhličitanu vo Vašej krvi (metabolická alkalóza).


Tehotenstvo a dojčenie

Pred užívaním akéhokoľvek lieku vždy oznámte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť. Nie sú k dispozícii žiadne informácie týkajúce sa bezpečnosti tohto lieku počas tehotenstva alebo dojčenia. Ak ste tehotná alebo dojčíte, Váš lekár rozhodne, či Vám bude Hemosol B0 podaný.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Hemosol B0 nemá žiadny vplyv na Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. Ako používať Hemosol B0


Hemosol B0 je liek, ktorý sa používa v nemocniciach a podávajú ho len zdravotnícki pracovníci.


Objem Hemosolu B0, a na základe toho použitá dávka, bude závisieť od Vášho stavu. Objem dávky určí lekár zodpovedný za Vašu liečbu.


Hemosol B0 sa môže podávať priamo do krvného obehu (intravenózne) alebo prostredníctvom hemodialýzy, kde roztok preteká jednou stranou dialyzačnej membrány, zatiaľ čo krv preteká druhou stranou.


Ak Vám podajú viac Hemosolu B0, ako mali

Hemosol B0 je liek, ktorý sa používa v nemocniciach a podávajú ho len zdravotnícki pracovníci a Vaša rovnováha tekutín, elektrolytov a acidobázická rovnováha bude starostlivo monitorovaná.

Preto je nepravdepodobné, že Vám podajú viac Hemosolu B0, ako by mali.


Ak dôjde k predávkovaniu, Váš lekár príjme nevyhnutné nápravné opatrenia a upraví Vašu dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Hemosol B0 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Existujú niektoré nežiaduce účinky, ktoré môžu byť spôsobené dialyzačnou liečbou a to

nevoľnosť, vracanie, svalové kŕče, nízky krvný tlak (hypotenzia) a zmeny hladín soli v krvi (poruchy elektrolytov).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Hemosol B0


Neuchovávajte pri teplote do 4°C.


Nepoužívajte Hemosol B0 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6. Ďalšie informácie


Čo Hemosol B0 obsahuje

Liečivá pred rekonštitúciou a po rekonštitúcii sú uvedené nižšie.


Liečivá pred rekonštitúciou:

1 000 ml roztoku z malej komory (A) obsahuje:


Dihydrát chloridu vápenatého 5,145 g

Hexahydrát chloridu horečnatého 2,033 g

Kyselina mliečna 5,4 g


1 000 ml roztoku z veľkej komory (B) obsahuje:

Hydrogenuhličitan sodný 3,09 g

Chlorid sodný 6,45 g


Liečivá po rekonštitúcii:

Roztoky v komorách A (250 ml) a B (4 750 ml) sa zmiešajú a vznikne jeden rekonštituovaný roztok (5 000 ml), ktorého zloženie je:


mmol/l

Vápnik, Ca2+ 1,75

Horčík, Mg2+ 0,5

Sodík, Na+ 140

Chlorid, Cl- 109,5

Laktát 3

Hydrogenuhličitan, HCO3- 32

Teoretická osmolarita: 287 mOsm/l


Ďalšie zložky sú: oxid uhličitý a voda na injekciu.


Ako vyzerá Hemosol B0 a obsah balenia

Hemosol B0 je dostupný v dvojkomorovom vaku. Vak je obalený priehľadnou fóliou.


Finálny rekonštituovaný roztok sa získa poškodením krehkej svorky a zmiešaním oboch roztokov.

Rekonštituovaný roztok je číry a bezfarebný. Každý vak (A+B) obsahuje 5 000 ml roztoku na hemofiltráciu, hemodiafiltráciu a hemodialýzu.


Každá škatuľa obsahuje dva vaky a jednu písomnú informáciu pre používateľov.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Gambro Lundia AB, Box 10101, SE-220 10 Lund, ŠVÉDSKO


Výrobca:

Gambro Dasco S.p.A. Sondalo Plant, Via Stelvio 94, IT-23035 SONDALO (SO), TALIANSKO


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 01/2010.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov


Hemosol B0, roztok na hemofiltráciu a hemodialýzu

Chemická a fyzikálna stabilita rekonštituovaného roztoku pri používaní sa stanovila na 24 hodín pri 22C. Z mikrobiologického hľadiska sa má rekonštituovaný roztok použiť ihneď. Ak sa nepoužije ihneď, za čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemali by byť dlhšie ako 24 hodín, vrátane trvania liečby.


Postupujte presne podľa pokynov pre používanie/zaobchádzanie.


Roztok A sa musí pred použitím zmiešať s roztokom B, aby sa získal rekonštituovaný roztok, vhodný na hemofiltráciu/hemodiafiltráciu alebo nepretržitú hemodialýzu.

Ak je potrebné zohrievanie roztoku na teplotu tela (37°C), zohrievanie sa musí starostlivo kontrolovať, či je roztok číry a neobsahuje častice.


Ďalšia substitúcia uhličitanu sodného môže zvýšiť riziko metabolickej alkalózy.


Pred liečbou a počas nej sa má starostlivo sledovať hemodynamický stav, rovnováha tekutín, elektrolytov a acidobázická rovnováha. Pretože roztok Hemosol B0 neobsahuje draslík, špeciálnu pozornosť treba venovať hladinám draslíka. Môže byť potrebný doplnok fosfátov a draslíka.


Objem použitého Hemosolu B0 bude závisieť od klinického stavu pacienta a cieľovej rovnováhy tekutín. Nepretržitá aplikácia hemofiltrácie odstráni nadmerné tekutiny a elektrolyty.


V prípade nerovnováhy tekutín sa musí klinický stav starostlivo sledovať a rovnováha tekutín sa musí obnoviť:

 • V prípade hyperhydratácie sa musí zvýšiť ultrafiltrácia a znížiť rýchlosť podávania roztoku na hemofiltráciu.

 • V prípade závažnej dehydratácie je nevyhnutné ukončiť ultrafiltráciu a primerane zvýšiť prítok roztoku na hemofiltráciu.


Predávkovanie spôsobí preťaženie tekutinami u pacientov s renálnym zlyhaním a mohlo by mať závažné následky, ako je kongestívne zlyhanie srdca, poruchy elektrolytov alebo acidobázické poruchy.


Používanie kontaminovaného roztoku na hemofiltráciu môže vyvolať sepsu a šok.


POKYNY PRE POUŽITIE / ZAOBCHÁDZANIE


Nepoužívajte s monitorom na hemodialýzu. Používajte len monitory pre nepretržitú renálnu náhradnú liečbu.


Roztok je balený v dvojkomorovom vaku.


V priebehu podávania pacientovi sa má používať aseptická technika.


Používajte len číry roztok a s nepoškodeným obalom. Všetky tesnenia musia byť neporušené. Ak spozorujete vytekanie roztoku, okamžite roztok zlikvidujte, pretože už nie je zaistená sterilita.


Veľká komora B je vybavená injekčným portom pre prípadné pridávanie iných potrebných liečiv po rekonštitúcii roztoku.


Je na zodpovednosti lekára posúdiť kompatibilitu prídavného lieku s roztokom Hemosol B0 a to kontrolou prípadnej zmeny zafarbenia a/alebo prípadnej zrazeniny, nerozpustných komplexov alebo kryštálov. Je potrebné vziať do úvahy Pokyny pre používanie prídavných liekov.


Pred pridaním liečiva skontrolujte, či je rozpustné a stabilné vo vode pri pH limitoch Hemosolu B0 (pH rekonštituovaného roztoku je 7,0 až 8,5).


Liek sa má pridávať do roztoku len na zodpovednosť lekára nasledujúcim spôsobom:

Odstráňte tekutinu z injekčného portu a vak držte hore nohami, vpichnite liečivo cez injekčný port a dôkladne premiešajte. Roztok sa musí okamžite podať.


I Bezprostredne pred použitím odstráňte obal z vaku a zlikvidujte všetok obalový materiál. Rozlomením krehkej svorky medzi dvoma komorami vaku otvorte tesnenie. Krehká svorka zostane vo vaku (pozri obrázok I nižšie).


II Uistite sa, že všetka tekutina z malej komory A sa presunula do veľkej komory B (pozri obrázok II nižšie).


III Dvakrát prepláchnite malú komoru A natlačením zmiešaného roztoku naspäť do malej komory A a potom znova do veľkej komory B (pozri obrázok III nižšie).


IV Keď je malá komora A prázdna: potraste veľkú komoru B, aby sa obsah úplne premiešal. Roztok je teraz pripravený na použitie a vak sa môže zavesiť na stojan (pozri obrázok IV nižšie).


V Dialyzát alebo náhradná linka sa môže pripojiť na jeden z dvoch prístupových portov.


V.a Ak sa používa luer prístup, použitím aseptickej techniky odstráňte kryt a pripojte zasúvací luer konektor na dialyzáte alebo náhradnej linke do zásuvky na vaku; upevnite. Pomocou palca a prstov rozlomte modrú krehkú svorku a posuňte ju dozadu a dopredu. Nepoužívajte pomôcky. Skontrolujte, či je svorka úplne oddelená a či roztok voľne preteká. Svorka zostáva počas liečby v luer porte (pozri obrázok IV.a nižšie).


V.b Ak sa používa injekčný port, najprv odstráňte spínací kryt. Potom zaveďte hrot cez gumovú priehradku. Skontrolujte, či roztok voľne preteká. (Pozri obrázok IV.b nižšie)


Roztok sa má použiť bezprostredne po odstránení obalu a po pridaní roztoku A do roztoku B. Ak sa nepoužije ihneď, rekonštituovaný roztok sa má použiť v priebehu 24 hodín, vrátane trvania liečby.


Rekonštituovaný roztok je určený len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok ihneď po použití zlikvidujte.


mOrzqR03HPgwIHp06fDCOwQjuA9cda4XUoQjAzXCNVAdWJqfHw8oZfvGDxC4jvcBFTJlseYLoUQs7Fk8gx8Wd68eY8dOwbT8+TJgwLxSbFySBH6Smmyqw1fKBAcbXVcD4BA+tW5TjUombrxYIMGDUga3BCHEXhKlCihf0K97X5FxhJBd8aMGYgG6COmDmMlTIKQ5B4gFwaJiLF5wnloaChVwnfgxGUQ5Pjx4xbFexIqaDjRVwA0asOd6jIZJIhMZfs0JIiq8BewTA11GzdupBAvL6+jR4/yOjSBB7miDgyhM+gAr/7kk09k9rEZPKHyWEGieUiyiBhm0qkG8CE8PBxPp06+hhU4O6yJNyJKWIRFwzeskr/AzdyJrIVjMv+X70gqLi7OomTw/JQTfIFZmBsqYVH6zzBnpIYceSnC5ZMgrY5cAARFT3gcIEgdZEwBKdN86iBr66jG1q1b+d61a1dBb25OcODUqVP6dcBlwjfCZ0wGrsJtZAfwxT0SFwnzuFCMC4SNdHCtIGYcBaaEmHA7ISEhdevWBWlZ7VZFOoTxgjaGDh2Kt9+zZ49qWY0bN0bWkZGRderUEXNGJbhf/zrT5BKtTpkDl2AgaQYhDwTGT9yO/rMrkIKMpbp85AZOuH///vg3ZC1joxJ/taEE7zR//nxMj8+yZcuaNGSMc7CzWQ8GTgUA8XyCtLTjp1CZMmVQv02bNjVr1iwpEEYUQJPxS/ITbHD79m1jm5CSZA+EYaUOt//GyM+cOYNEMeP27dtLQkC4Rfa4AAwVq5DFt+ojuFqAFOFTGIfykXJJ3o+DkPmevBqP8PHHH0tmU6VKlaRMmugrX/AmxN3KlSvL1ixCiAqNRFq4JMJMzZo1KRyXdOjQIRI7YrkbbjWO5Vy6dEn/RvZw2NTRZIQl61+Qu6A92an57Nmzgo34C6kRnsmYuZlwLjk3XwBS3IOhSuqMJhw5coRCAE9Vq1Yl4hKD0QqAu+TiMnzGJ48LngNtI3F1jHLYsGH4Qf6tX78+qgh8p+1hYWHIHX9UrFgxHJx0/+zYscNLITN4wuskizCjcEMINq5ZswYxzZo1C2ORi7jmbdu2YbDwjWS6X79++fPnd+igAVgEZlAvUkBYGBcCgrEynZHHKYrX8RfwDp7wHdRFmJfMR/ZJGTFiBH+hJDlz5sQz8GXLli38hevAO4O60I29e/cuW7YMv2x/5dTfkGApFsQn7EJ88Aq1V1MgTEzyT8Iw7JX+AzIQvGuhQoVse1yIynjLevXqITLSJB8fH6sbwAcbNmwAaSEy2yxR0LOs7EbESc3poXo4ZBCb4VMIpM/V2DJtSTqSJ0+ejELKFRyauiYM/XQN2SAs6QlzGb7j4nB9xMpp06aNHz8ebyzrH9WOf0rGlA4fPhwYGFi6dGnz9ufDjeMGEx0apo04mXnz5p0+fbpHjx4jR460ugF9JgIC4u3wAUGTReB8cFwpP+ptONkDYdi2w3ScYHnw4EHi4oIFC7RWPXv2bAIeHhmIBiqC17be0yoQ4tMvXryI8eMjcBz4FPyFQyxy7tw5ObgK1UcL0S0trsIHLVmyhGQaUZGgU/KAAQO4XqFChSFDhoAh8DuJbg2XioRvgpP6z0HDCM2bIYFikPtmyZKFSKmdfblixQqsC+SEtcu8UUHPMpioImnVV8oMqnXr1q1fv97X1zcqKuru3bvDhw8nABCS7RztTCb6o0IWJRMC1svN8knbe/XqhVriC6gP9WzYsGGpUqVAaYAPKkZ9zJhBKNuoGl6sgUQSAiAmBKoIDAL0w3+YBn+mTJmCo+zTp4/DzkIiLtkXvpLklS/A6EWLFpGOa/MlUWNhNYGKn2KnFiVmq9Np1eON9+3bR5ivXr06roCaoB5A7ebNmwMviP3U0zwQRnuNOnxQNjI1pCgrIkQBYhAiPg3/TDxDyfmOpeM37t27B0Qg68CtcTNoWLIavKIzG2gBo69cuYJ0kBQla0EYMa9BgwYkUQiaLGvo0KEIiGyWF/FeLJdq8GqsslGjRjKTD7RNCVZpPO5dFIxanTx5EonzIrUbA6ZRT/SQ17mwibTsF5jcp5JLDx8+XLVqFQhAflJhHKAqbvTftUnitFoqr2cCCdVo3bo1IQ+nV7t2basJRaRe+/fvJ6p++umnBmIXwBwOVntFjpVL9GZ0ctSoUQcOHAAV9OzZ0/YGkjrU2+EhToBL0oA0PRVMJXvt/F0h+88LWsJmrPIqjBnvGRAQgIPYvXs3Pt2h9ySug9i4rU2bNtHR0Vg7aoQwHI6pSZcP7ibRSejBwcGALRxE+/btUUEBYaRrhGQqSci3v4Ij5QlDItE0ZHKDunWN4YSwgL9Ix4p7+GJ4CwAiNm/ZsmXhwoXORCMcsYx0kF8uXryYoE4gceiMsFXpcsPmrW4mlyIGzJw5k7eDtsPCwgBhXC9XrtzatWuBj9rpqwaSzOczvFgDSUBY165dtRcJ7ehbhw4dCKgYC0bhzLJoRPzLL7/UqlWre/fuhGSSV2dWBT548EC6PwHitj21d+7cKVSo0MCBAwnV+A1qghsBYYCtyeBNnfkhEUt/FMdf6VzShM/kcUwJmCu9AoBRPgE0aBf+FobIfFnqjMMsWrSoh4cH+iyuEvhCRO/Xrx/MBBADF+B57969Hb6XomTD1ddffx3Oy7AmUE9O9cbW+OQeoBWiF0wM8v7kk0/8/PyAX4GBgfwrGS8mzBVgFj5cLZ+azJkzB5ydL18+zBA0ST1ltATYSpN5KY6FK7SaJpcsWbJSpUrOH8aaMscW4Wqk61fmJFFD7SlPsmzIhWKl29KiDNPrqZu3t3f//v1lFhCOEUcnf6EM27dvJ7IQXpMa5nONZK6I9gpxAWRmO5eJkDF27Fg5mqlixYq2Y7goDDAdl4Lm25kpBK9k8rHohtljPmaTvTj3tkIOi8B9205LRE1PnTp19epVbFh2E3BYDo8An3ExiAFhYMmw2JkH8RSYblLrVDHmlStXenl5UU9isFyUWWtWs8fch/BBhszLln2u9ZfjPAFtiZ1BQUFkPDVq1HAyqytWrBje/IsvvgB849MRkzNyx/ildbaBk/eiPCtWrABV4N8JCXKdVAFd1e5gbizJjDf95RDM9M/ud56IIuRRBEh8N/DXyb2CMdhcuXIB2uLj47GjVq1aOTORUbVTXmGV43G9Tp06wC8Qw71797p06aJ2xmDFpm7wbVHCJ55Ef3xCLYkQrk3MJ64vWLAAByhzWNFhEBVYBL0CEvEdDsB2iT2vKoQrgzO2hjZ79uxPP/0UYA14JR2yD8ISEhLAcIR/QrV8nzt3bnh4OCXL3D6Qcfbs2QFPCEhWRHG9ePHi6AyKCvwi4UH6gHseBJ8hON5ulT9fu3ZNdrg4e/Yslt6sWTNKlqLwxlynKFmPRQy+ffv21q1bYUjTpk2dHGR0fiWZHkJDSpQosXr1ahIDqodQtGCC7651ZYlfsijzavRUj2irdiKiHqoFAd+xVnTJ8MkSsnpaewX9vKeQ9iLge/r06WSAX375JfjbduobbmTevHloEbYjC4CSeiN2ys1qv7XMKTeoNalA9tQFcTqjT5gNNmN1EY+MFcFu7Bnwi+ARCXpGxlywYEGsMWfOnFwRDIQdoi6kWQ0bNly6dOmyZcu4OGjQIJkmQr4lebmkaCRhfOKUKV8CHm6IvISflAaGk9lmhFuZeozgW7ZsSZipXLmynJzo/mTUnp+SK+svxxnCqPC5vr6++/fv37RpU6dOnch1EDQmitBlB21yIwSEj5A86bFC6Ab+nZ9xcXH8RRqEQAkGkZGRAAIZa7b8d/05ubJF8YOUjPTF53JRBrJ5nPvRk9y5cwPm9u7de/r06fbt26MMVE9NFdATkzInGJ7Ujg/JIlB4Ciyvw5dhuQ8fPsSL4TdBzxZl33NeTdKcKA6TvIV8RpZSWpTs9vLlyxgXJrxo0SKCEBKX48aRgsgLQyYZQ8TwB/8rszaRSFRUFHEdiyY8UAjhB+5xz+bNm1EeCgSa85eMI/M685b6GkioFk7PtZkABw4cgIc0+eOPP5aFSsBxFHvNmjVwngBGYtOkSRNnisLwUX6yWQRkNTaExJ88eYJoZGQT1IUrxgkfO3YMO8W4mjdvLhN5uYhRI9MsWbLYdmkjR8RK7tSmTRusFenIoOfChQtx4yAn4i6uWJ0f8tFHH+GQ8QBYK4DPz8/PCqVpETBqJtEal+IkCOO2FNh5DmM5evQoounTpw9SxudoJ7fBVddwvOqRTNrfBB8bEBCAJhg+FQxNs3JW6D9vIXCrR3HjDUaPHo229OrVq0qVKtevX9+xYwe3NWjQQMbQMH/EjYaDuTdu3NiiRQurIU4t4SVwGurSXX6mrZ35rMieU8NWnTnOFttD9WE3yY2kOAJyYTQ8leUYS5YsIa5gxohBtquQxfCSCssJgBJQMVq+czNmvHLlSvQb76MiCdlxihu4jhiwYWqIH5flV1wcP3784sWL+YvyeQsXKRY7weZ5He4M0TZq1MhqVxt3IxQ3rZx+QxQPDg4ODQ1F3IRtpINbBzzhlAkAco86fRJx42JoHXGaWPuzQrIvCcqGr8dWx4wZw08ELcMu6ubjsv5cUDuKRAkEKvmLewYPHiz5E+8ChPE6yqcENOfMmTMhISGoCqEFZGZRhuRMMlrZ40rOQdNDKLCpIAw2glCXL19OoiL7R2BBsl2nOkcHu9MiCdpFlcQAEZCYJO4P+AVQAM+Fh4dj+HxHNLLHW0REBMFepm6Atj0UQjdkIJiQgIAI/EQ1dID78R6UzA0UgkshnvEvaBvHTWDjp4xjmkR4DIxOP4bOli0b6Mc18YFa6tati5b6+PjIhARYByymzJ49e65YsQJHWqJECWeWlUycOBGsAwLDQgFJYWFheGPEgTkgYpqJDiCaIkWKUDjwlzRVpgplUcjJtY0E0d69eyNc2TaTx1u3bj179uzDhw8DyMB22i7tDxWyKAYrW9XYKRmVoJnJMgR0OAX6j8kPSRdpJnKx7a2RWY8uFEtLsRqafOLECSOqaU1mTH2WEWQ8AAqvvY7yYEqqm0UNPvvsM/QNQw4MDETu4HIe3LBhA3qCtpMek/XhpdFAOb4JtXR+4wIel2QvjZI9MwDBOJPPwWicL9irc+fOH3zwAcacUyFPT09BwTJawXekosIpYqRc5C18ErdkBbXsP4QkLly4wBdsVQSpHoqMpWEG2inbAlkQLfArUSPUbhV26tQpMn43P7jaqOHIFCB8Ouk7IRNcK8va/6UQTUju0MBrr73m/AFEoAFsD+WpXbs2nispUCWHfAP1Dilk0qJIldA06Usw9S36CbCFguHmhgwZQkIJQpU1dHhVdTYY37VJ838U0gZOmVkv6+BkAxFJkNRBQ8xZztTjuqxsRRaYuSwlQ3BADauTFnlWGy3QIpAHOvbRRx/Jxhnm8USm+uoHYWBKMgrXulpBoqSIxYsX1/IZd0egaty4MTUcOXKkw5GXGzdu5MiRgxJAV1FRUUBbchvZ8wWG8xef+E9ZhyHjPpQM212YP4ooixUrhoCk34JyfH19gU2g5woVKuBmwdDaTmj1KWcOucdpJ6tbiPeavU0uacPatWtR+FatWiWKEuCnayCMzAdbqFKlSvfu3XVXMyWI2i5duhTRd+vW7fLly9q/8OTgMDm/C1Q6bdo0fC9hF8UT2weg9+nTB1UBr/NFVpQPHDiwVKlSkyZN4h77EwFBdTExMfXr15efJN4pOXnDcLIHwjIo5LAIvCrO68iRIxg2PJUOTx7EIEUdYb3MeNV6W3UarBDuVRJo2VzboqydpJBy5coJblM1Xnx9osubnQmxuB6cGgkiUte/w55JhH4bMqqVAkT0LViwII5DthpJ+QpkVsjhbeT6X331ldnbyRAGSCf0T0z58MMPTVIAZERovH//Pm6rVq1a/v7+Kbm/pVVNnFkBRywnzybThSdGrV40lYAjejZKwI6suohwdyBRABORjOBkdbgesICYdP78+YiICGRKcAK7IFOwYBmFAHBktqTEsnMEbJctso0alvLz8wsNDSUEEJLbt29PPWn+iRMnnj17xvcbCrnmaWNjYwkKzk+ylGa68CLnidixZcsWEk7Dxz3lAAlYh3nKYpShQ4dq/RVX4IbV2hRCHgjb1OTk+vXr6jREJEKUJy6fPHkSfI+IZVGCbd8/ot+/f3+9evXQzG3btg0fPhxVVEe0aQgFojkeHh6UQ4GyZd3GjRuB7D179lSHGm2JiENegaqrM1Dx/2QmaaXbwpYM2KxV9sUG07Rs2TJR3jmzPs7WI8hTtnFd56xqdB37iYyMLF26tLttTqES3NC/WatFmV5g3rIRRCOiJ7d2/74f8SNmr2B/6aWXpCNQZznSdWRIlawIeV27dg1/hzNNRQTmPMnWzQRyLMIknggBoA3ZYVU2aHBtOBLAAaiS47zUiwSz+Ph44hz/4mDBOgQqrly8eBF9kzlbRG6CtCw68/b2zp49u/wl2pjozulGEWGYKNuiRQt1B/Ns2bKVL18evEJ6dubMGWfmtFgR0Z1mXr16lezOztwgK0J8pq5NJnUZO3Ys9bEzm0WOQXShcEz+zz//BFEFBwdHR0fv27fv+PHj2r4GoDY3qAZLWgKf161bh1uTadb8K0PMyF36GuLi4rgyYsSInTt3rlmzhgDNbWhX586dUZ5p06b17t0bkCTDSmR9ss4ANMNTgpule1iOv+OLHFfDd6yyf//+devW/eOPPyjZVts7dux47NixgQMHgvvbK2Tbb0KYo+ay3AQV3bNnz6xZs2hUvnz57Pgl1El2uFCzETkTL01MGE2U7NVb5k2jFjTbzgYTgopkmz4TamgwoRNVq1bFXMHybnvqJ4hBe+Sqy4Tem6eamPp7772HrabMLtX6SU7O8fHxsVq2YyDBcNnoSGc55p12oJ62K90hZrzCWAJPUOeEhARcvzpB0AySY9MM6YAkXLmGbsFSZPl+fn6Yf0RExOHDh4mRAsvIGym2TJkynp6eJUqUqFy5MveoBxjLmlMh9bv+hjhDjRo1IrojJqCYXAEW4BaioqJKlSp14sQJuNqgQQPnCwS3gRtACaNHj/b19XU+cfrpp5/MA2FPnjwJDAxED6mVnQm7BBfXumTIaREZ8LpkyZLVq1dHByxKUqfeICNC6hUSYFkBIxJXF8LLDXzyc9euXagTUgCE5c2bt3HjxhMmTMANAtOvX78O0uratSvvlWFoKUEtSjs2LW+x0ijBPUnlLehqs2bNYmJiQHht27ZVz8OwIgoRR7dly5YhQ4YAu2NjY8uWLYuSJ9rXiANv1aoVmG/kyJGqidEEDME17OsOZC9C58iR48MPP0R49oOKiCetbJtGVTESmRaaAjv7uUZkJOqqQD1kti8WjJ7cwReZLC8uW6pnu4STDAnPLptQiDvQ3xYSCdm7yLw9bAkD+B0zdiBL0yRzD/iUlDdZzxLRiSKYA7x1vlPEBTLQWFwuShaswCiwi7+/v5eX1wcffFCpUiXizfTp00uXLm1I9YwlHKkcTKLONiF8Fi1aFBAGZASUSIscMkSU5NChQz169Hjx4gVYh3BrfvWdIvIWKnbq1KlPPvmkY8eOdu4E9Di/sZmWRGfUPXcMiU2YDBmy7KQPvJOEXGxQxCFzNPW8ws4uSIAw2Q3O4T5QxLvjx48TSizKdKNz5849e/bMCoTJGsyQkBAK/PTTT7Xn4tCWa9eupZW+AFuyB8L+UIjmqUf4JUokOnny5Ll7964hp4GmAOHKndk/OhXJ/TdetyhLnORQINsNSuzTDz/8INs2qnv8yjp5bVL122+/kXcOHz58yZIlHTp0ADbVrl2bBBT3Id17rjkpXkeubOrsXVywHHqoh+BG2p3iYEs4WTDE5MmT+/TpM2bMmGR10H7zzTfR0dE4GaSWdv2sk4SGHzt2DHNo3749OGbPnj1p4sxypIkfWLhwoXpFjkuSv4AvNWvWtEKQMvqmrgCVUfLx48fT5Pr160+YMMGtXDRoJigoKGvWrF26dLF/p8vgKW/evPAK6avzzfUTbhM4GxcXl9QmmvpJNqgqWbJkov8iUGDrJIXgXqJ1QBN27969YsUK9QqabwtkedHWrVtnz54N/Jo2bZqBTUh1sucK7927B399fX3tz4cF5xIz0goCsyiDyjdu3HDnnjCMRwYadJKp3WDvvPMOyYoL03TeeuutzxSyc09wcLBs3cnNOCZyI8yPlABf37RpU2xezh2CkjXeeufOHcCNqXMBwaZyeKIe0p5N/hcgYgAxpmLFinv37sWltG3blpCMkjs5Nxz3DVd50GpOuuFkYE+Yaw/KJi8yqtC/f3/3n7EnVK1aNdlZALAis3ixMmyWi+XLlwdTWh3AQCJ08OBBAketWrVo77Nnz+bOnUuIzZ8///r16+vWretaNWQBrwHt+b9EK7Zs2RIfH9+pUyeHGliwYEGXz3WQExHu3r2L3GWBmqwvliFCi9ItIjFLmik9Z7ItjpQg37kuXhEfsm/fPhIYBEThcuaB9o28TuvAtQOR6tlilv/qs1q4rJ+Tgw0ACWfPnu3Vq1eiLSpUqBCYEnSOWFu2bPn+++9rTYNWUAKwe9SoUSiMOuLBU1arMXjX0aNHyUyKFCmCqli9ReVG8lnuFuT4AG98Hx7QzmIQOS89DcUMmQ2jnmHnhoRXkr5ZnURLzQOaGCSYBsDhcEMXjFb2RIDh+Gg5AkW6xLGuDBkyiETARmptgV98VlbIongTHn/y5MnVq1dPnjy5efNm7NnLy8vPzw+zBA4600ycCCqNizSPLTQwc+bM+ufzqYcBpFHCL4Ox1M4MvEeHDh0CAgIQH/CaRBbHgkstU6aMwyX9SO27776T/eRMrTMvMmp5b3JzA5Vy5MiBTcnwDeHcbR2UFVWvXp08nHxp//79jRo1sijLKZD+zZs3sTXtfpPSnblgwYKZM2cGBgZyPxDtwYMHAC+ADtFXz6pDnIkZYej8+fMdO3Zs3rz59OnTHd58/Phx25PRnSTyzEGDBgFo3njjDZwhefgvv/yC8uPr4Btmgg/MkiWL7MVoUcagnj596uHhgU8Td4HnEQwH/3kWoeBjd+3adeLECR7HNT1//lzL4SVLlmjnWVIyDJQ1YUiTRxCcCul4ERXAUfP23LlzE6FOnTpF3Xx9fUmMk2rUiBEj0IQJEybgE2jdhx9+KOUTBQBwK1euRBOk1x9XwEUabjW/BYUBgaEzKMyYMWNs2QuLULNUWZtvCNnzFBkVclgEjEMqaQiHYqsp4NP1kCyD0l8OLXXmEEDXCL1H7oAwhzuDACnCwsIIvXgHTIjQgvkJ9gLie3p6Yj8lSpTAkvHasnscCE/mcoovwDI9FSITFYOPiIjAekFjtWvXJkOFXQ5xlRwFA8AlvJkkfVoq20TpLAf/q641M4nECkwa7apataq3t/fYsWMRChAZUeKs+VJKoRo1asyYMWPw4MGE3q5du2bPnt0O2iCWoCeIHvEZvtm3lijfkEPMSO4Jiq4t5JSN6TErLILAQ/RKE2u+kOm8efNatmwpB3hb/rtdVnx8PHZNaAdZyp1cGT58ONgL9Tt37lzv3r0N3DcbX2HgudQqLVy4MG/evMOGDXPmZpf3CYNAM7g1vsBMoBgm84FCsgOF7BilPe0Hb7N+/Xo5UkJm5knyw/1kqgAvAJlsjs1f6OSZM2fwk9iaqpzkQtq1q1x/oZBFWYhgUTAAEUSuSAe/dNZeunSJcrp3747QHbarTZs26PPUqVO7detGJlatWjXqTPk48Llz58qICm5ZehD5S3XOGMKtW7fmzJmzdu1aoszy5csTLV8QqkkrmVKAHG9RgYt0mJ0YdcxOShLK6rbAUY4oSe1aOCZcnpM7++NQypcvj0bhRPLnz0/GJhOzZNT18uXLWCBaNHr0aMwbkMSdfMKHwoULkzmVLl1atuRVRxLLlSsXFBSEfW7atImbGzZsWLlyZft2SJL3nkLw9vvvvzdplzjclmszc7VE0DJ1d3iLMouAVxiyCNeWOnfufP78eRJfPDhKAnSuWbMmQIo8GA+LJvB9/Pjxq1atQqA9e/a0s7YDEIbOgNplmyszaisk+8JI7NFDaDIK6fC258+fX716lfAmW1Oqx0HSTCKoj48P/6aV1U4SIAjhCQkJcoWgK2eiYGWydb4ssUfQHh4eKINF2d7J2JNL5GQzAwuEIiMjDx8+TDqRkmv/CxQogK8bMGAAGWZSRxfgwchsUZU1a9aIE8bWQkJC5MRutIvvuEdca/369StWrBgcHCxHlZD3qvuKAY8M2QvJITVp0gRPTlVBXbt27WrQoMG1a9dmzZqFbuArAA9RUVFEhIsXL+LqaQ4pKF6aPIRHeJxUzc4etnJUmnseA+0MOQBhTjZMNiYxqEopRDgFt50TZhQBCMzrPADTECScWRoJn8sqlNQNsq8j1KdPH3VDcLJqrh86dIjHQ0ND+axUqVLJkiXz5MkjZ9Biq5MnTyZcbd68uV+/fnzisOz0qfyqELHBvN5BWdZk6mZFRhHYyCQEBk2ZMgXHGh8fT/Qlhl25cmXSpEm4iBo1atSqVSu7QsOGDQOCr1y5krBRvHjxpIyRICEDLtevXzd1iwqcmJ5NVlWCq86slifL37lzJ8wBNxCfWrduTdYBTAGHEZ9y5Mjx+PHjtALCihYtStpQt27d6OhouSKDyMR7YAQQfPbs2cePH2/UqFHu3LkXLFgg92zfvt3YauAujF26gQiI/QioefPmTj4CHtUZVmgCbhB4RHKS1D0YwsaNG7GdFi1aqF0kWBxaJD1b//rXvzA3cp5SpUr17ds3S5YsWNzAgQPBlNIvpaeGrlGhQoXAsijDuXPn5s2bR7JtUYat69Wrx5ePP/4Y1DVu3DjsHeB44sSJiIgI9CdfvnxDhgzBP9jpMcGU5CTDlGuMoWTAjvkWJQdKE4FHCBWUQa60MuXCZVIPLTCDEDpBAtV3bWslcjWZ+SRnj8pF7QnrAQEBsjgX5CRbS+zbt4+4RaoEnsPvy37rWC/gDGe0du1azNWOxiJ0mbprHjCV3po0saKNFEsOctVTCMAIGanthfmIUswKJhdRCIyFrMl0CRvLli2LjY3lChIkKrRq1er06dOLFi0KCgqys1qC4EpmjPhMZSyVNG8DOS29ePEiISHh7NmzIEvgKZ8gGBgCCOPf/PnzY7agMYJQGpoXiC4Br0ePHq32eBH49+/fj/1WqFCBmIoV03DtUoOGDRsaWwdMzxAYrdLRo0fj4uJolPOPgCF07l9/8ODBGzdutG/fPqkbYDWMnT59Ooxt0qSJtntYzJkbtm3btmXLFvSK5Ec2dpFDwyzKOGMqHndNhRs0aID3pgm3b99GKwDo0nMsJ4rKwiZqCHwkwa5Tp45DyCjnlDg8zsttyR4I+/nnn4mvwEw+7cBMOe7NjMF4k4hQoe5Q554khyXrL8fUc6BRCQANNmNHN3C+4CeMX8yeXA1T+adCJHx58+blWb7gIH788Uc5hVAezJQpk8wJ4zNr1qwEbH9//5iYmJCQEAyVZLpw4cKkdGRXSJOEj2xvyZIluJ7AwMCkKoPEqQZRwbxYTtSE5y4vj1LJ1BUVQoAn/RvQ40lxfzKlnToj3GzZsoGZ3nvvPbgtg7+y/3W1atX4Eh4ejkosXboU8IF7zZUrV7du3YDRpP5AkESTXTSEQsjx+GLqcCQVNmo1IkZny1t0g1wf0PngwYNLly4RIFFd3CbBpkePHnzKbeXKlSN81qhRw4yeMFw6MpIs1NiSixUrBlCm4UgWEIaJYZuHDx++ePEif5FQYRfEWlPXe8JPA00bSa1cubJkyZKffPKJ80/hzXQuvoaBKHxSc4JDQ0PhKioE5MVqtHMq4P/bb79NInHo0KFp06ZhLBSCOsm/YHpZ7CXLb4FrqRUBcRRNmzYFil1ViLZg3UBDnLyfnx8VQ3/kUHkn7V3mAqbdcS0HB3hDcAf7sRNoCWw4F7fa1sU+IXL0lcjhzjjM/UmO6MZf2Dns5fr162AmtAgon+iioXfffdf2bCUyobNnz/IXz/IvBobd5smTp2LFiu3ateO9pKeRkZGzZs0qUKBAq1atsN7mzZvjfcaNG2cHhMnrcEymnvZKKpwmhuYJFfqPYsRRIlySNAFh+FMBUigGQiQg4fexMu7x9fUlcQdvAS/27Nlz4MCBU6dOffHFF2XKlEGIq1evHjlyZKI9lCiAyAubTdPH9AJYd+3adfLkyU6dOhHamzVrhp4cPXrU09NT2wFMWD137hyKevfuXcN7wojEK1asaNy4cbK2sHeGqCrSL126tDoHXyaVR0dHly9fHoSNl1B7qQHu5ELJ2g3fGcKxGzWTEuZPnjxZBs5M3SI4uRQcHEytZBs5FYFhaxgU6Q0YdMiQIXhCtAvr3rx5Mw3BGPft27ds2TJCXqVKlQDKaB3ox7xZGc4QcLywQqlYBzcheyBMdishQDojLVMXLhlL4GuiwjfffOO22BlrMWSth5wjpr+cRAmJw0liuR0QVqVKFZIbEDxIXSZyqSTDkYlm5Pfv38eV49b5xLPjNS5duhQeHh4VFQVnSpQo0bBhQz6//vrr5cuXE8uDgoLIARo1akRQ3717t0wysCVeJ5OmzVuQgbGQtOg/3Bf9dOfVuyrJBiK2BKsRIoI7f/785cuXQcyIhrCBMhD+kRSQun///rNnzx4xYgSBYdWqVdyQqA9B4igJ3ACBmboAijobNUxDPbWrGgEcM2bMAH5VrVq1Z8+erVu3luvwJ1OmTFaNQrFpLyoEi8BtAQEBhlRJ6OLFiwRj/Lm3t7chOxGqRIEA7rx582KAkgjJdB8s98cff+Rd2v4hOYQRoNCtWzcD6/D7778btT5sy5YtISEhXbt2leODnCe0XecUfhiodotqCYcpoBydIbHZsWMHDERJDh06tGDBAhIefsJzvOLMmTNr1aoFk48dOzZgwADux+/JuaLYEY4UVSS/dZ+1dIDy2NjYfPnyySmWySWAimyoZnjFUoYMWP+M6/Tw8NC/IizFSBbnkyi47epIo4iWmnfmsazkIuuyw0YUI6m/7KzKIaPFosqVK1emTBmLgmyAYniZ+Pj448eP46T27t3bqVOnNm3akGQPHTp04sSJ48ePx9GTcAPLkgJhhAECLRU279gii2IO+sdEfvnll1Sct+Ey7dmzJ3v27Lh7goTM+s+dOzcNITKFhYVduHCB2EYsadeuHegNeLFkyRIAGVIGjSVVJqyQ7g1AWFrkCdDks88+47N58+adO3f29PRU/wJ+2Z5Egl8iqOzbt6906dJnz541EITJTHmL0idXu3ZtY0FYjhw5goODQZCHDx+WK6+99lrZsmVldbP2TsI/SlKjRg2QN4AAe2nRooXsC6iT/v3vf9s52cV5olbUDbVs27ZtcjsXaKzOARaySluh37hxA6kBUzAughegip+ZM2eeNWsWSAt+4gazZs3at29fvshxT9SkR48eQDQsCJfIIyjA7du3CxQogNGRJJAaSWKgp7b6iUwbEAmm9PLyov7q+Onfh+yBMGTszIAFOoGLSergAj3Uq1cvbICcydheAZSSSJAmjgbSSYjGPBAmG2GTtRs7SATSQu5Pnz49ffq0XEEHZD1d0aJFq1SpEh0dvXr16hkzZoDDCGyff/45CCwiIoK4wr9Lly5NqmRZHWlgVZN6i/5FKjIR05D6pBgBjkeNGoWMFi1apMXlQAoiR968eZ88eQK22LhxI9iiX79+RLiYmBgEB5jmnvPnzyfaAUAskS0oHz16lOZ4gmPs378/EZQwQ4xxPlOViUHAVgMrAwK7dOkSqQhuITY2lqhs4EReXAFoQPaeUEnOtNBeAYFhsFmyZAGYVqpU6dtvvwXujBw58qeffipWrJgstXGZaJedXnnnidzg3Llzmzdvll21kvUsItaztZtIvFmzZlbX//zzT6oEu/BywC+MAoOaM2cObPf39wfFSkcXn+qMfpJkcDwgmHtQp/Xr1wORUcWWLVtyJ4liYGBgck+cM4NoV2hoKK6buuFD8ufPr38kIW2RPXUhlhAMHHIEGcuOcIZW7H+y6m3btgHehw0bZiwIo0W49YcPH7rtcKRRhEcwbzUyRo5rePbsmbEj0ccVSnRvlAwZMiA4GkWk3759+5o1a8jz8Obe3t4yu4i/7EwKefHixW+//ebp6WneBpjwJEeOHGmoV9hA2rt3rww+AsJs/4UzcL5p06b37t37+uuvEdPEiRPbtWvHd8IGoQ5HnCgIw71wM2qcJmbaWRGAY79CAA7nw3m+fPkAKxUqVJg/f76BlZFzZqpVq0ZNQkJC6tWrR62MKtzX15dgUahQIfu3vf/++0TZxYsXnzx5ErkjcTKoLVu2kFYB0ClEHat1gcDozuzQZp9wKVFRUV27di1btmzKz7ER92W7N5iHh0fBggVv3bqFfclmbAAssCyoF5hFRKtevTpZK0hLC6yp/zvvvEOk27Rp08GDB2vVqoXoz5w5Iz3KJLrjxo1DZNrDsFOY7ty5s3PnThJsLIXKYymkB8kdAk7rZC8aSTrrzF5TcqyykfWyWKKjo0lrMGzyErJJAwHTr7/+SoynXW47HAlKMAR34pVMHfgHhBnOQyQuUx8WLFiQ6HG5aFrOnDnx4CVLlpw9ezYJ64ABA4BiGzdubNOmDcacVMlwFbeFqzIPfMtZTPrTcXU9uXkkB0kZiGwiIiKwLFTu6tWrSc3tePvtt7t3706sXbhwISIjAAuUx+0m1X1IggcOQ3amHrtuUTCKUfs9YrxUmFiOsm3durVixYrJ6lAhnVi3bh0gzJB+HSsiW0Y6586dmzx5MuIgnzGkWDnikMIJq9jjLwp9+OGHsqGMmsm/8cYbffr0CQwMBAV+++23zZo1a9KkSeXKlUHnd+/eXbFiBcqDhrg2qgjaUJcFuEaUABSAJ506dXKtm/C7777Ts+0L3syqN1GI/BMtwsTGjh3LF2BT1qxZMRwkePv27YYNG5KlUHPbrbMvXLgwderUbdu24VeXL18u56bLbmq///77N998M3jwYKCPyxXWQ7wdPaeG/v7+VF6mdi1dupRMO6ktahMl7if1TSsHrdqSPRAmO7s4DOSIn6CICRk71SYsLMzb25uECbSO3RoYOMmWMBVjp0QYS5iH/pTOorTUPBAm+3t98MEHcvKXUYQRkpwRgb744otEQZgQ7r5cuXIgnkGDBhFU+vbtu2vXLokoBD+ZTGZFcPXJkyfgMFPBN1hB/6AnHlZnOHFIhEMDR6PwoQQDkPGqVatw6yCPpO7MlCkTUQTshcgIumjR+fPnvby8kloJyA24IDlNz6jaJkoymc8QqIfdoWxUm3b5+Pgkt+cV4DJz5kyCCop6+fJl12Yr29LFixdDQ0NlJw5CMvL69NNPjQJhiBUIu3379urVq+O6Bw4ciBVgiW3btqX+fAYEBAjil+MBcuXKhWsCgc2dO7djx46gip07d+JMMH8sevTo0S6cwEixOlcyksidOXNmzJgxBQoUcG2yis45YWDQRPuDoSJFigBe0QfcY758+USpANPt2rUjOFJz27lDkZGRw4cPDw8PF0CMBcm+MKoDvHLlisMjyU0ibARoSBYtY6lIv1GjRh06dJgyZQpIFM/vPJYFUwI/3GedQXLJnneQM9Vz585tP12WBMjYQ2Di4uIePXrUvHlzkqRp06YZWLLlv+1CbO48HGnI6nRTN3skkX327Jmvr6+BZeKCb9261aZNG+LQV199Zf9m3BBJdlBQUI8ePfz8/IgBgn7s9K6Tr9+8edPwoXOVqAPgycmjnOwQlTQW2toSZmvgsKysdQV+OXPgEu8l0syYMQPBEZsJJEQLJJ7ozd9//73UU3tqnhlk4CRR1e4yZMjgJOIfMmQIrCNkEv5JISStJ80wMLRQFBCzdevWQKIdO3aAm4ncJLouHzitJVB19+7d0X9gEOCegAoTGjduDMACl0+ePJnXYarq1GGZJoEljh07tmfPnuPHjy9RogTNB5aB4AEHLtQKPdEzgBgSErJy5UqMN0+ePC6bhvSFu1yH48ePJwXCaFrt2rUPHTq0cOFC9Kpw4cLz58/fv39/06ZNgVaw3SqcwUOg/IULF2As/gS98vf3x9aIp+q+piAhw8Ork0R8x8ODJkeNGkWrwQ+wHaQYHx9/4MABoHxSfLCl3xVKQzsbW5FjVbt27Zoc3p7UDfhfRCtHVhlFsp205Kbo9FiFDCzfoqxId9vhSKOIzNK8/gOU3vDNJEFRFIvccYIAJrIi0mI793Nb+fLliVU4pmzZsoHeLEnvlkKm+O6778o2/cZWWyVCi4+Pj/4xPjIf/YcY2icwDW4aJ2hIaYsXL8ZLEMbgbVhYmMP75SSrN954QwTNI3379k30TuK0LI9Nc04WGHH+/HlQ5r59+xyOEnTo0KF3794yp4os4vbt20THihUrko56eXkZVSUwEAisRo0aBDmSKDBHu3btDAFhmNWZM2dkCPXq1avYYExMzNy5c8HWIDCgGK3jO2+fMGGCumgaDywDKV9//fWlS5e2b9/erFkzmWnqQh3Iq69fv+5yE3bu3BkVFTVgwIBkjYUZSHKuwMiRI5O6Aa6St8Derl278hPIgpIAW20n/hJAcYZoEWY1YsQIoNsShbg4ceJEbRd4qgTBX375JTQ09N69eygDIZ5Yj/fAJ9DAokWLrl279vTp09iCk3NycuXKZbX/UdoieyAMEZKcYTApLCfsGR0iAyayyjnw6JCBIAxAmdR+xH8xun//fhra35JYO2/ePLK0OXPmCMIjNtsHYRbFiZARhoeHk/NRgp25xsAaAg+ww7xwTmZJ7NHfE0bmI2fAmUfvv/++zsVoKhF95SCEzz77TK5grcOHD7f/FIIjKuNwCSEvXrxIajYut8FPgAhvMaS2KUAC9HEyRHT44O/vDzqpWrUqyqnq3ssvvwzUSEhIAHyg55hqfHw8jf3kk0/GjRs3ZMgQYpIsGrVdK+cCUfjWrVvBsjdu3HhJIW9vb6I4VoMU9KdqhNXjx4/Xrl2bcAi4l02bCB9ydkLBggX379+/adMmuAHmA5ONGjUqU6ZMki9JfUDkFLJ+/Xoqs27dOpqv3cPWGeLVrgFK5HXw4EEwEIi5SJEiqZWcUwGHXQMARMCinRtQsFu3bgUFBcEK1C8yMhL+g00PHz6MuJEIppq6K4eo4dOnTwHo+B9JmwGF6khaw4YNN2zYcOTIkZo1a2pHTu2Q6I+5lTaT7IGw8uXLlylTBlficKMKY8f1YmNj0Ri0rV69euTBU6ZMwbzBZEaNIuGJSCZkMyfZM8zUMxZdIDM6mdyfli1b9vDhQ8IVuSDu+OOPP0bugEhnIgThDZnixdSNLWzpnXfeIZYfO3bMvCne4AkigX6PgPcxrydMVF22sy9QoID+AqOiosAT5NytWrWCt8Ap0lxghMOxIVwwxk6KZWcjFUEtxBXyMbPnrxjlyuVESL506tSpRIkSR48enTp1KuqdM2dOOToGlRawIudTgTJhxc2bN1HOrl27kvdynadABnbOEEwWZc6cGWeOWckJldBAhZJbDugK1ySjP7I5Kp/g74kTJ3p6enbr1g1UTdvPnTtnUWSnHeFt2rRpoUKFSJn27t0LzJo0aVL9+vXxw3LcAiAM/m/cuJGi4MCpU6eqVKmSLLeMY799+3ZyW0RzwMGLFy+GOdTf4QJP+6RHhbAdmqzn7TLN5vPPP4e9NAQeFi9eHBnhG0H5xFN8YKpvakrMXb169Y8//qhuJyQL+1RZjxgxokuXLmgCtuDkRHNTxzfMJnsgjDAAYsVIvv32WzsbVciyfAPrFB0dTYRo3Lhxjx498B3YJ/6dFGrWrFmGlP+TQvnz50c1QdzkmnwvWrRoKh6nZUUye0N/OeLd9Jdjhww5glCIZB25kP6Cw6j50KFDx4wZM2fOHL44fJbwv2PHDjSWXDype4h5J0+ehLfmraORXTD07xgJpjFjZZxFsVYSYotxOgZt3bqVuNuuXTsZOCtZsiRo+PLlyw7H0cjIJZzbSc3hgyzpgremZkpYilH7uWTLlk3dobSEQr1790b9ZEWqehuulRRX7TcNCQmRpNeiJMAEIUKLUVuj4cAHK5TcBxHQjwpJkEtISEDWRASLMlSCogKjCxcujOnNmzePFnl7e3/33Xc4Vdwpz1qtf0IlsGiLMvsTiDl79uxSCslu6bVq1QK+g1ZhF875zp07yYostNGFmQD37t2bOXMmnmHQoEFJTUx0nsCjLuOwPXv26NydAf+5cOFCeAjElxXH2Dt+FZRpUdYvnz17tkaNGkZNQnCBZKx5yZIlHTp0UBeFZM2aFbCoYgwyQ7KXuXPnVq5cuWzZss5YPa4sLe7kLGQPhAm6dLjCTia0GrgvaFxc3Ouvv966dWuxKF9fX/wUaMmQwn/99VdyArwt2olGygrQCxcuNGvWjDcifvM2kXKeQAmGbFGRAiBMzl41pCjCrew9IbGwWrVq5HNOrhLFXIsVK4ZtJ7VdvkWBHThZXJKeiSP2KUOGDFmyZNE/uEMIN3zPFyH04a233pKhLqNSjoIFC4I71YkmHTt2XLlypTMJt6enJ/6XyiD0pOwO7EKwh6vw1tSjDlAPo7aoQHy2QN9h5NOOvgHC5DgjIIIhVXKSMGd8PigKY5Q12j/88MPFixePHTuGtnh4eBw6dIgq1alTp1ChQoiYYBkTE0M05TZuePDgAQqG/oNpuA0mkFAl+qL2ChFigG5oC4EZtQST9erVC3DGs5s3b65UqVKyQNjLCiWrvbQxPDz8wIEDDRo0CAgI0K9g586dc35GuRXdvHlTz9wmBIelLF68OCgoCCjWuXNneAg+fvToEbgZ9SOm5MqVy8A10a5VEq8OFtfOMyGC7N+/HwSP2ssVbGH16tWzZs0CijmzYzxNM/VMM1PJHuBAIfB9/1LIzm3AL7QHI8RQGzVqpL8boGfPnm3atFGnbfn4+EyYMMGQpdTgLRwKIA/VpHWg7O7du5O441mQ96hRo7p06YIJYYppeoxZJZTbkK0u7BCxU7LhTJkykcpIpwXeGUcsO35xkS9cxz8SnPDy8FbGgmXIlVwfE0I0SPnhw4f8JRvA5smTh6QZcyUkcAMBkmKxNEH8RG6wmrp/Ch6cClAyeR6Pk4WTrEtcB83AB9w60QK546dkqMgk4r36d8w3rydMCHbBw71791qU7igEYbWthjAQfy28UrmNK7BFKhisRcnCr169alEODJVRFX7Kg+rEREkJEJlInC8ffvghZfIWVIX75b1qyTxIOKcaeIMdO3YYdTyz+1O2bNlgHe01dYtaMUzsC8siM+ETDCHnfmImqASyACjnzZtX+k179+6NIEAtJMb8xFrXrFmDR92wYUNCQgL3EztBM8WLF1+/fj22hriRGgVSQqJJBbaM8nz66acnTpwAiq1YsaJ58+YyOFWiRAkK5L3Op5HYnVZ5nCFQI80hzNevX9+QI4/Apq6lT48fP4b/n3zyicuvBlAiDlgtu1HcunUrMjIyMDAQAcHn6dOn00aXCzeQBg8e3KdPn0uXLql+EvOnzjiWiIgIOWqPCuP5Fy1ahBt0BoSlabIHwmAKjhUv4PAsPFBLuXLltm/fPm3aNO35Rfh6l0/Bkx7U/63lP/+JJnEF3+1McEIRb9y4Ydszx7PR0dHoOkECdyMABR+Eyo4ePZoEol+/fgMGDAAC/jVAGO7A7I697Nmz79q1a8yYMeRYwCZJoPGe/ASa40OxJRw69ib73eOsqRJKJViNTxASjh4pEBIogZtRGDRHTJS0WDZbB0UhLyAdThnvz8WsWbMSpeQ2JH7mzBnc/dOnT8mn+SnT/pAjIfzKlSvInffiho4fP24qQwwhOajHjJKRCIEK4EUQxWXjpr29vWE4zJfz1EWCBQoUAFgXK1aMjMWigDBsHGFhgOoGZvBTe24uovlZIfVd/Ms9yI5QJ3tTSR8ncpSTJR8pJAsqN27cGB8fT8XQENVj8C/Pkhrp3P/JPUk2VbGd6QEHjhw5AicPHz6MsAzZU1fO7EKyOEYYTtjDdsQwZedqNEGST2Qto6K4btQAQ+MeRCZyx96xazSHaoOYwVvoj0XR2GvXrm3atIlUiivly5dftmwZt82bN4/kvG/fvhUqVEgqjqAbfn5+lLZw4UKLoh7YMqqCPlBD5xdREa2TtVMSDKHVBIIOHTokukVqShKN1bkdCZYCGp40aRK+FBBDu4CV8Fw2gDBk9qchhCaQWaFmKIx6EW0PDQ2VU4NRSFSC70WLFjVpQMCtyF6Ell2PxVM45EXBggXBLoS6LVu24G3FQeM6cSKCdYjBhEMUBTvHp+BZiKayRFmybYELWuTEI7hjNEk8NTcTJCiNT2pFlWTWNo8QObBhanv58mUKJ58ATuFKtMflCvFUxYoV8+fPf+jQIQI2V86fPz9x4kRA2Lhx44jfOA7a6+/vn6ZXvQrBQLNBGJlfy5YtcZrICNNSr5OHyRctmJADNyxKx7u2EPUe2y9Cqrlqr2ttWFanoyQ7d+4kh7aan0t0+eijj4oUKeLj47Nq1SpX2vlXIXycnEWGFRC0ZA0mNoipYkey9a6M0Xt4eOAZAdMWxRVgLEBbuYK5wWoepzTux9FjVuAz7WkB8hfmSTwgzUUPKUEsnZv5jjiQiyzLByWvXLkSsBUeHk5NBJqjvRLOkRoOOhWZZjjRZGyBtuMSGzdurP0LzsycOZM0A4dGYIZLALKmTZsm9xVyVj3yRaxEZb5jkkQ+OT4SL8pfvB1ZYML8xHvLQBUuGjSARPCxuFMcOD9l+1lqxT2oAfVBQ2JiYhC3r68v8kX0BFe+t23blhL4F/eOZwC0Aa1mzZqFhdauXdtOb5MMJ/EgCgZu6NSpEw0HSZi3kp0q7d69m+Y0adLEpFc4TxiRzukB69atAwo3atSIKHzgwAEkGBAQAHRGHISzVJwHpiX0ZM6cOYIL1aFqNE3cDrFbm5P8TY6Ac7BZq0WZ3+DMaCvQFWPGL+NEZNQAL4xFIXsxYBwu/CVSomqSTsneevBdBl8E56kTUUFaSIXwgNnzFM9SH2IAPymKx6kYnhpXJYkd5k3JfMfy69evP3ToUDw4VaIO6nAqr0OoRBqKlchhUfZxwEPhaDD+6dOng8OWL18up82jJamymQXsMmSaIVw1+8hqmTL4nkJyhZ/4euRFKkMkgOFEfWmOzDKRBRBatC2PaH0QItNygHJQJ+3ABPera0jRB1q6efNmCqcaeBw0CmtHwdTkElmjUSkwedOQlQo0x6TDqsXiZBAKdiEdVXCICbZjXzJqrE2dJT1VlyfzLJzHiGSImetYEyYjh21blOFUvsMH6SbhRbSIaMeDSE2EwuO8GldAoOVOkJbsRvGWQhQo+UNUVFTKTNM0yugsCsayrwOEf6CJTFI8ePAgIEa2xZejewBnvXr1QqvlBEkZ5E2KcIkEMD7hLf5QMlLpYCNL4TuCwD0iPkAY4ka+yC5nzpyIBtz8ikLAKVk3gHT45DbsBdeNFPgkleXilClTCPPUk2KDg4OlmYBmQj7+tlq1amA73oXa0LRKlSqhD2TmGCP6Ruazbds2WsfjJUuWTPT8VqpB5YF9lEA6xxulZ523ODnd5zeFnLnTooxd7t279+LFi127djVkIFLI+e15rQg9B3DrWXqyaNGi0aNHSx2QIEYE8+WUtsKFC7tcrLEEc4ooZGyxssrY2DJTjOx5N1kF48zKT5xXZGTk/PnzMWxcLTYmu25i7bgS7B/rkrAqPlpybrmINXIRYxMmqqMbPEgFUKZdu3bt378f+BwSEoKJYjBly5aVpI3vMuSh7r9MgbLA2/Lf9V+8VN3ugcLxIFu2bKlZsyYlyMEIFy5cwPWrhyTg/mhFbGzs9u3beW/Dhg3xLyk/mTGtLLjFd5BNamfswXAkIscIwnk5+UrCm6TU+HdbEMYVrRXJg9qffyikXtGCMAoMCwvjLa1atVq9ejU5NN+1IAx4gRIiUz7RKLPnyemXndnSJ2yTK8fHx8tYpFwUpvGJ+fCJBNVwIofwqN3hMq4kM/PENCgkS5Ys8Fme4mbuwTylcAQh9mXVoc6/MhUGjyEHtqhd15gkRT169Ojhw4fIC5hi3jkHKqWA0aGQNIowWbx4cdDJ8ePHDx8+3LlzZ4siFOALwKtLly6NGjXinv79+/NXUFBQYGAgng0/CU/AUrLbE3fin+VsTdwpfyE47AiJ8BaEy51AMW6Wo7RgPp/IArTEI9zGJ5LiE84jLOrD45kVsq054Ikwf/bsWRkiHDhwoOyyAWok461bt27v3r1B1dy2ceNG2ZJKtsMoV66c7FtLfb766ivu7Nixo6000RCkHxER0bdvX3w4hQBASY+JLFTPmYWr4ConZw3CB5DusmXLyNKNHYh0eR4Loa1Zs2Yur6NCi27cuFG5cmX5KUd6I0dQJjaeikd0pwyl6elD9kAYXhUpCo6xPxyJl7x06RJWhHXJ+IULhAeXLfusrmO6mFbTpk3xQdg86RSWybuwdgIqdq61ZxwT6kiGR9ggxbEdCL9//z7ufs+ePbKUmpQODNGiRQtBh0J+fn5kcqD1tWvX4ndQ7pYtW6q7PKcA4SgNWesBH8zbjuE1hXDiwO5u3bqZ9BYnCQ3ZsGGDzA9r3ry51b9gLwA9uTj6Y9Th6EmR7PussxDzVlzLrGdwAJXEWvWvyddJ69atw+qxVgw50UG3uLi4NWvWABTMBmFidIZsbpzUNAD85OLFi3E1AQEBFStW5DuvQ129vLyOHDmyfv16fF2fPn18fX0pARgqE/PxaQMGDJDj50FXsmMi7gjT47vM+8EfIlauXL9+XcArUAn8ClrCAwhKEw/GFxASKS7lJ8sQPvroI9lNY9q0acA4Kva+Qjj8yZMnz5w5ExA5evRo3DKVyZcvn5aTvBR9BmPFxMTIMX9k1Ehc63VpFJ6E1Jf68y6yKVIsGgjIo/4gOYdTk2Gak1OInj59SrEUjiCMdeyyzMiFB+Feu3btXO70DQ8Ph3vwE1936NAhuA24RJ3QBMzK1OUd7kC0N9X3P3OZ7In8hUKSbNnxgKg+yAl/AZRxGYHxOK722LFjOIjChQvjlSgzZ86cGBWBk0yIFA23VbZsWRSLpAqvjSHhxerXr4/uquXkz59/4sSJBw8exMDQSFLbU6dOyTwGuQF3wCM7d+7kBgISadaDBw8wG6vOTH6SVdCc0NBQKhYdHV2nTp0aNWoYe0Sm2YSzM2/TV0Rw5swZvLl2KUbqUlJ7Sb+uUIkSJU6ePEmCbh4wNYpQe1P3FpGVDe4wV1cmLdk5F5LAT/Q1b1cRlZ4/fy67KphUPpZI+rdgwYKpU6c+efJk69atuKBevXrhssLCwvBaeLwuXbqANiQBw2UBT0kaZ8yYoT0+gX9JfsQtcx2sA06VyXYU26hRI+mGbNiwIT4Td0cAplF80dmdX1gh6rNw4UKcKm8U+MLn0KFDac57773Xs2dP6swXGgWcQs0AlDIWduLECYuCdMXTTpgwgXghXYBCKDzQDQCHywWYEnGw1tq1a+/atYu8ulChQg5BGO7OmdQFmLJly5aoqKjAwECd+3IZSN999x0g2+VpYZcuXRJES1hcuXKlv78/+JtmInripqE1TSeDyR4Ik4lTWK/93VPwoWRdOAU7J8Y4JKBVcHDwnj17CJaSYKE9GCSu5MCBA3K4gUWx4dwKWZRAIkMesbGxOCaZVFGtWjUSyt27d2ONY8eOlZ4z/PimTZvUd2XKlAnnBYDIkydP9erVcRlLly4FXZF+ae0cZ5EjR45mzZphG9QN14M76NChg7GnZJpKpq6OlDFoIoedrblSjBA0Lvjzzz+304Moc9GuXbuWkp2arpFMijKjZCL3jRs3PlAoBQb47BMpO66DTGnJkiVlypRJ9J4333wTmcr8/bp165pXGdm03bxZg6AT2WkFT0X2eOTIkf79+/M9PDx8/PjxYKkePXrgW1QFxrPJ/iy4IJ7Cg4HhQIo3b96UMUTcIFfgHsALlQ4JCYFLQLfy5cvjuk3q/JApwhcuXJg+fXr79u3lrPH58+f7+PjQHBzvpEmTUF3sEZcOUFu9enWRIkXIk+Pj48mC+JStvyjBdsUrraDJ+PPWrVvzBWCHxBs3bgyYIL44TIBl6qH9e4hWERERVB5v8Omnn6qzUFKdyENc7su5ePEipjR69GgUA6Y9fvwYvsF89IEM2f3d3d+cHIAwSblkHk9St8kx2ySRenx6rly5wExy9hxeRhK7y5cvJyQkAJhkeq8VYcMNGjQgv8RDqf1YuB5yrOjoaAo5fvw4Bkz1iM0oaMuWLQWoWRSAhU8nJJNgkSiMGDFi1KhR/KxVq5ZVKozfrFGjBhU4d+4cGQaVxJmavZ4Zz2vIzrdwxtSp6NJXmuqriNETcmUE2qVLF/sbpaKlQBD3X3Fz584dk/bEkrUpGKydMzBSjL7++mskUrBgQQzZvlA8PT2N2kk1KQJb4MHMOy0KtATSAlvAfAAKWAQUNXXqVDJAlLZv375VqlSxSiHID8FqderUIabih6tWrUpOVbx4cbLKfPnyofCzZs0ik5REkZvJEseNG3fs2DHzdrWlqp07dwZL4WNjYmJKly4NEDx9+vSqVauyZcvWtm1bqjF8+PDNmzcHBATgfkNDQ8FhVAnQj9uU1bV4dVImdWdObXsrV648b968kydPgsPAJbyI1nHl1KlTcEx/ZsJ78RWAlcGDB8vREe5AeDCUweXOb/iDAjRv3hwM+uWXX5ZUCHD/8OHDpHKbdHIfMqCbhDBMzFDxjWuE1yBPku/q5vu4XTBWkyZNkjppWLRWPNf58+dlV0ByNcyVKhUrVgx/ge8DJaCauIOBAweq3TayAYdFwX8TJ05ctGjRyJEjL1261KtXLytUwVvwLySm+D6c5r59+/CDpu4gJzM29JdDUDEJIcnW8CDUVN9Jjyg+Y8YMIkGFChUI5PYnZADuqbmpc8IA8frn88FV/dvuWxE2pe6rmTVr1tQ9w57wMHfu3JCQELxHYGCgw+CKTzBpuahK1MQonIeC2fZA453AFjQWnIcIvvjiCyDUtWvX+ILr0550pJJgqUOHDoHexo8fT2QlUZSZTyj89OnTqTMOTfCrrCq4cOGC2ZNjqlevXr9+fapUrlw5hJIzZ85OnToBEC1K1zt4Ed+1Z8+es2fPgrpk3iHeGDglUwLwsWvWrPH397dN2vG0RYsWBXCHhYXxLGWuXbuWVn/88cdz5syBgeAMPQ6NEgBz5NLgWiqgiwtJEPmzC71r1Aqxura+b8qUKSdOnOjQoQP6M2nSJJQBQH/z5s0JEyYAfFN90mfK0E8//WT2PgDmkWMQhpnZ75WRySUG7qqlemSJQ3Z6U8kOt23btmzZMrAXKJDsUDYlwsZQa8yeEvBNrVq1Itvu0aPH6NGjX3rpJeycfAs1lX3CLEqe3a9fP0AbKA23SHiwtQccRKFChXx9fY8ePUoiayr4ACsY0oNFOSYdVk314B6Fm7r7vEMigxwwYABRivCJ+Bx6MTydM5sP6yFD5uE9ePAguXt/2ydMePPmzcOHD0dvqV7qdoNdv359mUJigI0bN3YYWbFKmvD5559v2rSpd+/efn5+hgtR5oQZsg460TPcYPuZM2eGDRsG9jpy5AhYpEiRImPGjPHy8koUtffs2XPv3r1gmtjYWFik7aSPi4sj3G7dunXw4MEVK1YUwMfNKWOMcH7o0KGgyeDg4KCgoBYtWrz22mtqExClDIHNnz+fhJYakkWXKlUKnsiDK1asoOarV69OdPodKTGPo6vwx9vbe8mSJf+PvfcOj+LK1n51wthjz4yPbeyxCSZnkUEgkhACkXNG5GSRRQ4m5xxNzjmJnEWQyAKRBELkLDICDNjGPnNnfH+31zf91O1QXVVdJVr+vP7Q0+qu2rVr77Xe9a4d1kZpJ0yYMGDAgPXr11epUsUbEgY9pTTwn9Yz65xQB4EJGVjXBYcghjQQvKFOixYtgm81aNAAlVuwYMGcOXPQKNqKOKdDhw6WBpy+I1YvorVUPJMwrEKdcGBdBHbOY8vWCRwIVZPhViy2YcOGxEyZMmXCB+OSO3fuLJZw6NAhMAJehb1B0XDSWP68efOGDx9OvMLFykUGBJ3ElPTlsGHDIJTKlbB24ZZs2bLhQsw6JdOdUBlTdgDQcdZhDZQXj2Xu2e265MaNG8R8+/fvl+6AZ3uEPy7AY1l6TLs9cYY3QlTw+PFjU+ojghePj49fuHAhIcry5cu9zM3tpezevZtIplKlSlFRUVmzZpXMCOq3lChRApIkuW/Cw8N5ncGDB5sbCH366adgnSnc16UCxMbGErqIyYCZINLKlSuJEl1GDufOnYOItGrVCl4obaWkLESYfJkmTZrIyMjAwED4WWJiIo359u1b/G4KLA+QR4O0MEXeggoof5UNAe3atXv+/Dlge+LEidatW0uWBHgG7wUtoytdphXAlRYvXnz79u0xMTEQL6gekTNwTQtAwb0cDT1+/PiFCxeogHW7BelNA+kSLl68CFDrxY21a9fS+LQPrQTZglmmT5+evrh37x4RDvjM93prkkrFwLGhviNqJIy+TEpKkszXKseG4HWwHFOmz9Tlp59+Io6Bfn3yySdly5YlAgsODs6VK5fk+RTVr1evHlUl8AKzOnXqRHQICfOzhRrAK3HYtWvX6tSpQyQdFBTkYC28BaZODKeSVYVn2bPRWifCFbwvB5Jq0RGEwD2hKk2RAtvW3AmgIzl7xXHWrFnTYzBEbfFqefLkSZEKGhf7JjLvBcczcuRIIpaTJ0/my5cP775x48batWubUrgBWbx4MV4Qq5w7dy6xU+bMmbUMAEBJ8etVq1bFxxDy4V3i4uLwylWqVDFr64lZRudOAFLCPNSPyAEq3KJFC3fzVkuWLBk0aBDXjB49mmv4rPz1yJEjaH6tWrW6devGT7AuGgFOBuLJKt6UyZkEm1yxYkVYWBiQu2vXLpmOtAuNSc/SQQEBAZB+Ql8+lCpVatu2bcROCxYsUJltx5UQ6968eZO2atCggaz6BcBpwD179rRp08bwDlaUp2nTpnKwqU/J6dOnGzZsqMvkL126NGnSJN6IJoKBYeDwXQgZEemhQ4eePHkCP37vq3X/EC2iBjpEbNiDlhUGOGOw3rxa/R8hXufpks9w3LhxuNgiRYrMmjWrffv27m4JCQnxswVqgBE6Cr6j3FDJs2fP5s+fH1Djpb7//vsdO3bcv38f5CIob9u2LYE11A1Yh5+1bNlSMu+jzdi/g4cAGWmT1JJJ1TqBB+fNm5eA8r2chkHXLF26FMdMLA7EA2E4JLyCR/eTNWtWOSs6ZeppWPBAKlkbNMqvv/7avHlzVL1MmTJRUVEFChTATvF/1mUtUReaHc9BfQoWLAiRIlKiE+GFWkgYOECbPHv2DAL3+eefz7YJpr1mzRqYjSl5JUwZwlQRlBb0gIMS/mE+7jwuzIZQc+LEiThXOVMoNjbWvi0UXrJ58+YsWbLA5GAqEyZMoAVev34NGcIe+/fvz/eWzrYrBUCOjIyEhBG7rly5kg/KjsAYAdv2NoE8bd++PTExkW9QAPUFxOnTp+cCOdwGts1TKDx79uxdunSBbRgzXno2Ojqav1TS0iETHqG3hufPnyeMhEnrmjocMGBA4cKFR40aJQsMZGMZCiDTRDQXtq+z7n/I+xHPkZ/MF6hfg9lbMRLWr1+/ZcuWEZ6WLFkSEgZ4udzrIem8P7CJ/cuBAweikXfu3CEIAw7Cw8MJoeSnwMBAgAzVr1ChQu7cuUFzGGSfPn0OHz4MycPmhw4dCv/r2bNnTEyMHGBsFxQ9OTnZ6pEws/zB119/bfr6bpE3b94AqVb7LWeRnPurVq1at24dsHX16lV6E27RqVMnLZtz0VJ62bodcH4m9R1e1nAl4SvQL1qJKBlE/u677wYPHiyOB0N4L8GxnH+AMc6cORMXC6TIUmLsCxKvZTEHcZRMOtPjcI7evXtDPtq1a4ddY8Lbtm1TLksyJjjCW7dumbImzKUnhlTx1hDiUqVKEe+5u1fOk/D395eRy1y5cvFXznigZ69cuUIh+FfZq0RL0rl+tlkC2oRHpHzOBbB08uTJMKT169dD8ak/feFAMavaRHuZZcuW3bt3L9pLS/L6z58/R1UAZ4zXmHHt37+fABsua/UoeHx8vN5UTefOnVOeTqFF0AfaoXz58rJ1g7c7depUjRo1UIPRo0dja9OnT9dX71Quv9uM+SKPHz8G9VSwifcHNayY9rp37x4KjcdV2XGNVwatdu3aVbNmTWVWus6dOwOpISEhhJ6CU3apWLEiX6KsvBew1apVK26Xfde9evX661//Cnd5+/btkiVLiDYcHpchQ4Y0adJYvREDKzLlaB2okqV7yuQ0IevKdxCaHRSeP38+nzt27Hj69GlwGTJNuKxxkQcunLa1ND8WCun9kkFopTGDAoUvXbqEx9qwYUP16tX79u2rfNnPP/8cbY+KivKyeroEDXn48OHWrVtxq8WKFfvqq6+OHj0qSTjhxETzWshTpkyZaFVcOyFZxowZZbAHK75582bXrl1btGhRq1YtEEBOpDZWT+wa6vPo0SNjtyvFZWoYXCbA0qNHjyFDhgCqzsf50ePcWLt2bagMSg65BI74Pn/+/PxLVHn9+vW1a9fWrVu3W7duDjeOGTOGXwE6i9aAqgsRLBHyokWLiIhCQ0OxzUKFCnlTIMF2uXLlwH8aSg6gxHIbNmwYGRlpgIQ9efKElqFMyKLVI/dyRIH26wXTIIi6lql9//33OC9UCEMgeBg0aFDr1q1nzZqFDkCF6Q7TD2f0cUHtfT8FtzvxTMLAUHW9/8tf/pIzZ04rsvhA7ZctW6bydHD58uXLy5cvz5Ili3P67ylTpkCtYGPr1q1zSHIB9H/33XfDhg0jjMNRDbXJyJEjuRjOd+TIETQbHOEC54fKYcb4Wuu2Y8ghBN6XY7VqynFv1pVvF9oc0KFfAHoY+bfffnv27Nm//e1vsP+LFy9q3wREg+BrTTkSyp3Q4N6PNhlI1krY8Pz5c5gN5gBNmTZtmj33ulLQK/XBAAp59eqVrC7yfhMlXOTKlSv0Gp6mffv2adOmxUnUq1cvc+bMfNmmTRvtvgf2hlXGxsbCZuwDLdmzZ4fbEUTheHbs2NGsWTNCLGML9l++fCn7qQ3c6yCSYNbhS+G+dCtUzGXDHjt2bOXKlRCvLl264FBHjRp14sSJjRs39u/fH426c+cOrwkvIXpU3kULc9emTZsANHr8fbkiKA6geujQoblz506cOBEstR9SYkzQUl72/v376dOnpyiKpVlUlhy4O+qNKBS4uHHjxp49e1Jg7QSQqGtpFxXDQGSmVeMtYgW0NtaEJxo/fjy6gargDadOnco7ujz+6/ctVmfEtFQ8kzBiUPU8ivQ9jMSK83wKFCiAjt6+fbtIkSIube/Bgwd4HS5r2rSpS+QlgiR+Av3nzJnj4HuKFi2KcaK1wBxhBK4dHsb3BOu9e/fGNxw4cMBlrUAEoIEQzXdy/bkTq0fCnj59CgkmjLPuEX42BaOj6SacTYUKFehNMEjSOQKsAQEBISEhKbYOJmUkOTlZ1yGGaCNuGDf/7NmzKlWqEEsoT+Wzy88//3zy5Ek4lrthNh46Y8YMriGkweohSYYPIvOzdRwUGbOi+2ASlSpVGjt2LHhSpkyZmTNnYmKlS5dW+h4qpjLiTiE9evQg+i9XrpzDpBuvzI1Lliyh/Pj4eBSSoEvvDjjZHWnRVLUkjyCWOH/+/HWbOO/+4dXevXtH/YOCgmQLNi+Chz5+/Hj+/Plh1fQObeiAtMAj5AwM5K73MgxmF4LSsmXL4g4Jazt16rRmzRpvNiGiGxD3u3fvlixZkngYfJYlEO6G3iG+Ll1AQkLCmTNn0BCA3XBlrBMsEe+ZO3du7Qi2b98+6GnHjh0hYdu2bVu8eDE+TtbJHD16FI7uPMj6uxeQ7fdMwtASHLlKcM+v6IQVh/lgNunSpRszZsyGDRucNy7xXHTuyZMnKmO5UDeUsl27dhEREZMmTSpYsKDy11q1at28eXPFihUUFRoayrMoR4AMFXc3oou14w8sJWG//vqrKQcJW3qAt5/tIE7cg3Xl+9n8FkC8bt06Qr3atWu3atUqLi6OsBjc+de//oWPhyhozw+Oh7AocZq5AiHQ7lCJjKGnO3bs8Pf3h6E6cxQ/20q1Fy9eQNQgQ6iES3eFk4Ppbt68GVJLCVyMdXz//ffGDhig427dukUUBIBIsigqefbsWYgU3uLUqVONGjWyLyQl1oLNX7p0CTKBC3FOzkxr8AoQFzw9xWKbDieMlSpVii95BG4pJiamatWqaEjmzJm1DzAA4qYYnUt5+PDh559/Tvn2A9acBTxp0KDBwoULeQU+86bNmjUD92CWNAgvRfjnMMiBPu/fv//vf/97z54932/2XRHcROXKlaGP8+bNoy+Icg2P6Mt44aNHj1BLXp9+JDagBdztYJX97w6O4PXr1/gOOdTSrO3G5goMm47WNXZ+9epVogW8Fb2/bNkyzHPcuHE0CxrC33r16llXW58VOdfnfdfCoGgiYXACdS1Bv60Yijh9+jTFAkmYogPjgTbFxsbKQAi+x10JkDAgb/LkyYMHD8YTjBo1yiGDMC4ccEeViZaAbC7eunUrhGz48OHuyiSUBxfMTePkIPgDU9bYWZesVQTFsCgFhgg0C/c8e/Zs2EDNmjXpLGj3qlWrcN7Ex7Icu0iRItr5CrBldeJ1UwTt0p6wCu5y5coVyA1Ex901+EUi5qVLl+IXz50755zdjThq+/btXEPkM3ToUPx6rly5oLz1baK3/nTcnTt3ZsyYce3aNTxE0aJF4dA7d+4kCpKO4wLouzCkI0eOwKpxLTxUKCDxkkOBUDrsFFcKFKxZswY0wJAd1gN88sknXbp0gXutXbt27969tEnjxo0JDjXyACFhNBTWbfqqQXgAzhIqpn4ZDAYgkgyl0jgEGEQadDFN17t3b4eBSUjtvn37qlev7s2ApbkCYsOAaUO6m3iArjdcFHT8wIED169fRychZPBXINrd3kbCBue03jBUqoFpoC0+mEcKjnjw4EEsQnuqc/QffeAWODcfLly40K9fPwDwyZMn0E0Dpvr7ELred44B1SueSRgQ5pGn/+Mf/8DqTKrS/+eBZMQesKZkImaHBWd8mZCQABZ/9tlnHjfdQBCxQOjX1KlTJ0yY0LlzZ4Jm+xtRAtBGgIUTokyeCKVr166dSoE0CGBN9eAfpqzcchaAzJTzDa0eCaMjrCN5ycnJhIlgaFJSEmygfPnyp06dmjNnDm1Ol/Fq4A4o73LezZ3Q3aC5pTExhXu/WJASNFYSHgxPJQJ2eb6qyIsXLyBYRBffffddmTJlxo4d63DBs2fPVq9evXz5cn7t0KGDwJkMKkB/9Vaex9FrsK67d+/27ds3X758/Iu18kZNmzbF8URHRwcHB8vyAHoZwgE7wTxz586NX1m0aBFksWLFisoN1/gemW7ANimfC7BB58MW/WznXoeHhxcvXnylTaBTFKWl2mACVAll835eA6NzcPnnz5+HR0rJEmK59LtYPbpNTE/8Cen86quveFnYMJBVoUKFoKAg5cW0Fa0KL4G2WgRExgTbhDLCDqOioqD7hnPqfv3110+fPr116xa6TXiMcqJL7uwC9kzDKgc+ha9DVmrVqmXpMlCl8CDtO/UwBCwXNdY+lp+YmIg3RCXo8UOHDqEY9erV46ELFiwg4Bk5cqTRivu0YAXqDpGutzqDunXimYT9yybq15hFwm7fvh0TExMXFwe+YIEgKTFQoUKFHJZBAO7jx48HyIYNGwZweyxWsjCjoAsXLgTxBw0aZM+7IyK5K+lpbJ5nqW9T54ISJUo8f/4c12Ud9pmSy8qew9Z0kfN/rBsRvHLlCnzrzp07eGI6Dh3ALc2cORP3NnDgQP6dO3cu7hYA0gXxtOrLly8tHbj+D5ukWCFYgfAkWsPlBZMnT75//z6EtVOnTi1btrx8+TI8Qzl4TCOvWrUKQM+WLVvr1q2LFi0qJDIyMtJAzeHN69evx4QxsTZt2hQuXJhYf8mSJfjRBg0aQLymT59OL0hSZT/bwVOQSKhS5cqVUaqMGTNigxMnTrx69WqvXr3sOaKBYKH7cJeIiAh6f8qUKdQ8NDTUee4SOlWyZEkcG5bO07FWjcvtqRh3eZ+I37n7iPGI9LAXAkIcBlbjjqkTVPTp04fuoNe4hniMAJIIxKFWGMikSZOgsNBceJiXFTZd6AI0E66cJUsWmLexQnLkyIFWw1RAb4JtGaeEr4P/DnzUz9Z3SsykZUB7VKt///4pOUZCv1NDYh5JC0cnytEs1Id46eOPP6ZlgCB6ltoSJOBbuQZb4/tffvkFuMM8pSi+4Vcqj6OBXHLvDz/8QGxDUbwX8LhlyxYUY9euXTA5LAJjgYfFx8fzoFevXvFQmcXiVxlWxwowNNwcD0qXLh2GRuH2s/uoEgEqX/rZBhr4134KFrpnX8iBc6Q0Km+vKpjMl3Kjn20EgUZQYixPoe9kMZ+0iUOj8aa0ksrePlrAHb752c40g3D7fvZHd+KZhGnZqEU3e0lH6Fe0Z8OGDZs3b0bzsLEePXpgey4HcmhuuhlVRgsBbi0j3qgUjocy8UloPOGRM3tLYxOPRdEa+fPn37Fjh3Untbnb6aNXUH2LsmkI5Fl0gLfMZAG+48aNw5uCFw8ePEA3/Gyp42BgAAcRYd68efVmp6NBXr9+bWlaDcnx62Uh2gM7XofGQW/dBdNr1qzhV4iskBWHlQPo8Nq1a6FNRDsUxb80DsYCCdi9e7feam/atOn7778HZOEH9evXB+vpRL4BQOEKVINew39g3XbrA3lpLq4kAIOiAcdhYWEwsMWLF9MCrVq1ch7hg3PAzyh248aNlN++fXuXC1LRDXiPdjqLpYBC+C2cnJdaTVEOOlawYEFcES8rU2b2UTGXkt0m6o+A7CYkJHTp0sUdSL5fgTHQTSdPnty2bVtgYKCx2VIId+nSpYFrIl7YNswV7UW7YLTOF6NCcFz7tlMUg9CiXLlyFSpUSMldO2gOZIXe4W+GDBmwTeqM/uOt0ApqgoZjZbKyjY7jG/rRz0ZEeAUouH3OWkgY/heFlN3K6CefYTwYCx/QKMiHbCXBJaHnmC3PRbW4koeib0LCMG0/G7WCh0lNoGi0KqBhz3nJZbSenNcHsAMC9hURWK4s5JBzw3gi4E9VCe0gVTxRjtXxs7EFHsH18lAu+B+bwJNE4ekR6sxbK1kaP1GCspt4d77k9elrHkobUhn6l8aRhUmSrUa8GxdTrO/vk3MnnkkYDNfjIgkv14RhVxgM5opzLVOmTJUqVbA9lYQrmTJlwqlIJn0+EFXXqlVLS5ZFcCE8PJw4e+fOnVqG0FQEd+LyfEmfErTfouSc9Dg0EXtTOc/KmBw8eHDevHng1LRp06pXr+5ng1fQ/OLFi71795YtTnFxcZgouKN3OxjIgmGn3oFrZ5Ez1F0GD3fv3gUogacjR44QqMyfP98hvxQ3QtGI2mvUqNGoUaOZM2dOnz6dwIZWorWFvjgcC6giGOOYMWOwXxgS9uhnG1peuHDhf/7nf3bt2lVqCKRi1PbVYH42p4Uu8RZUTzJM8i/eBe3i9mHDhnXq1Mn5WWhd9+7dy5YtKwm0XJIwlBP9B7s1djcQB7Bcu3bNdE5z8+bN2NjYiIgIAgnZuSZTn4YL5KXkyIGaNWv61ESkXYReYJ6XLl1CMQwvWYOX457BBFipTODyweUWBNTG3nH4LBCeG3ENpqzr0C7YUarY+mNMUFqJ0+Rf8AFLhJ/Zd7RInl5Mjw98D8MTS0djJTSVTsS6laMDEDKMVMkx6EqJZnGyPBQMwWS4DP4nQ2J8w4OUZ+D+nteEack1RXN44+xpbrCPjuzcuTN+FyhUL40uBMswRTQAEoaPIdzRmOoaJSBEvnDhgvoIp0eB5ludstV7oYYWEQ6K/fHHH81KKmuXffv2jRo1Cu87d+5c2IN8ieFFRUUFBwfjdOVfObTbAP/Dzr/88ksfHDnwRkAf56aIjo7eu3dv//79acYZM2aAmwsWLAgJCVHOBeAdly9fju1AkqBrcNwDBw4Al5AGya5XokQJLVk3ZVE/fK527drt2rWTVXq4IsIq/o4bN85eCAExIbhycCtHjhz+/v7UdvXq1Zhwrly5gAKc7pAhQyCO0LIVK1bwglwj0bxdIiMjqR7opL4rkHd58OCBFoBGk2Xex/RV+XACONNvv/2GA2vcuLHLgRxdIjtJQ0NDrUgMZIr82Sa0JO0JoccZG8s5Bwmjf1euXElkTglQKznLHPPfs2cPHNR+pRKLUEUQg5CjZMmSKWzsv/v0EM57etwJIZDzVgm9oiwBBUiZtJQpLJ5JGKzWI8HCJLxJ1kpD4y0gYTlz5tR+bAi1ksyTutIzohkE4hgwEX94eLixCgcEBPjOdiQVefjwoYPrMkv+9Kc/0VNmpdIQ6dOnD/1Ch8LDhG/52UZThg0bdvXq1S5dusiM2+nTp/HZDRo0MHZSlhZ9TkUiCS2dU7XBfnbt2gW7goTJmBZEpGPHjgQeEAKc9/r167ksX758TZo0EdqEXUhiepmVg7RxO85ePfs2FRg+fDhcBzP89ttvKZlnwflOnjw5b968pk2b2hkY7OrOnTtFihRR+mNMGFpMXNujR4/Hjx/Hx8ejWmXKlAkLC6Ob+FK2OkLBCYunTZtGsS1atED3Fi1aBPWMiYmRsy4gbaiNQ8ZmXvajjz7SuB9WTv7QcqUB6d69O/VHjdOkSeM9CZPZKF/ISeFOMNVvbEJPbdy4sXTp0sYyiELj6tevf/jw4YSEBJABL4PeNm/eHOShu/EX9h6no4U9nz9/Hq6WPXv2atWqmXII1R/yh1gqnknY8+fPcbTuVrb+13/9lyC4N8viQFsDAcSTJ08Id4Bs5W5Hj8L1gBfmeuzYMaIr7bxeKeLVqACxlxUJEonqTDmBQA4y974cZwEEnz17RpRpSvknTpyYNWvWo0ePoMWVK1cGQMUdvnnzpl27dtevX5etc/JNbGwsKkdAbGAGnFtkF5X3dXYnphxbJIs5tFx269Yt2Yzm8BMGBQWJjIyEe2GbtCckCbUvUKDApk2boGjUE6IDe1OOookbO3jwoCzqkkRN7p5OX0CJ5s6dC0RAjGrWrElRsgCLLps8eTKsrm3btvbr6TiiAudzheliSQLer18/nohSfWITfoLA8Y641XPnzsGlAgMD6XqoGGQOl0wsJBoSFxcHC3Reipc5c2bJ9KsxUSeVp0CPW7E8ikP+biLMJUuWwJVDQ0PlGxlINlY4737gwAFeX+8ZhSkp//3f/w0mX7ly5cMPP0Qrjh8/DtUuUaKEgfhHkrXu27cPBaYB4XOYRsuWLfkXjr569Wrh9JKslZZHvV+9eoUuWX1M5B/yh5ginkmYet5IQl6csRzQa2rFPAueW2J9XUkK/P69XuH06dOAuzESRpxHm8gKRytYjkCY9+WYslPPpdDvEFAcufdptw4dOkRQi5scOHAg/JiuEQZG4d9+++3FixfB34wZM8q0Ah4IWlC9enVn2qFFcNW4c+1ZeQzIf9vEy0LofS15LjA91Biy5azG33zzTd++fXv27ImWLlq0iNKwFDzi48ePaVJubN26dZs2bZyDq+HDhy9btqx37944P/51l1kUWbt27datWwmBatWqlS1bNgzBPpIEIcMFTpkyxc7wrl69unv3bmrlnNUPt5orVy5I9o0bNyhTOfBGtSFeEyZMgNJt27atU6dOjRo1SkxMbN++/Wc2Qb0pkzrzROeRIUrmoRrXborRwWi15wtwJ5Sj1AFUGpUjwLATUG8W0SYkJNACEDvv62mp0Kd0CuZWvnz5v/71r2PGjKGb0Ba95aBXQUFBRAUwdUKLIUOGwL3An4iIiC1btixevBg997PBhSQVB5Mhf362Zjf/rf6QP8Rs8ewtPKYsksVxKbxBFNdy4cIFoquiRYsa83n4Y9w/EG9gXQVtgnN68uSJ+tHmhkVWHXpfDu7ZonW7OG+85rp16wzkkVLKkSNHRo4cmSNHDtwqjlw5HzRt2rT9+/evWLFCuVPszJkzuOqwsDBju0fhBNTc+92LKmLKrBa9r6UQXNG7d+9wxs4mwDcVK1aEBjVp0gSKRq0ky8Px48fhQy1atOjevbuzbuAm58yZU6NGjaZNm1Isd7lr5w0bNsjuM4qCIitr27BhwwcPHsyePVtpWQQ89+/fb9WqlXOBfEMcheOETvHca9euKX/FrRYpUqRly5b0+7179+g7bPbw4cOQcqk/j6Pk6dOnO5f86tWr5ORkVPT58+cej9ARo+NKKu9l0gdl98FCQCrq9vTpU/sQKQ1r2MAJdz///HPfP6H5zZs3169f563peuIrPowYMaJt27ZEUHpBCfIK2aIl4dn169cHftFeIjR0277GUfZr06rNmjUjzJg6dSp44pCa+w/5Q3xQ1OgL+g0e+ebKg9jY2PHjx4PpzkeweRSoCS+VLl26t2/fPnr0yNjiVgL69evXwwWtSNLz4sULUzLRP3v2zKKM9pKu1sudhnC4oUOHwrHAUwcGBlHgpwoVKih35yUmJu7YsQPa7ZwlSKMkJSV98sknVqTVeC8i28vd5SuGplSpUqVs2bK1atXau3cvnm/16tVwo1y5csFpnB3hqFGjYGCDBg2SRVfuxlAfP35MOQsXLsSbduvWTVZ02X/F+W3ZsmXnzp30nf1L9PnSpUswYIc1W0rJkCEDNzZo0KBu3bp8UP4EoeRF0DeYFtXu2LGjfYCtV69eo0ePHjJkiMv1Etg41o0uwQA0nmMIOHi/1x0ead/5X6BAAWcq8MMPP1y+fNnAkV+Ys2Q98H601WrByuDWUH/AFg6KqhASRERE8ApQbV0TCH/5y18g4twL6YepoyGnT59GSyWVIIpKS4J1ktYVeoqGgB4HDx4kuku9m+b+kP9LRM2SUXesSCIMd4gsabpWrlxpTfVcCJWJj4/v168fgI53MRBQyiRdlixZCL7PnDmDeRuoBs9NSEjQfraMLuEdTRmtsW54EiqTN29ecBaYM3A7Fdu4caMkFxg2bJjzJpqRI0eWKVNm165dyi9hzK9evcqZM6dhDwRjpgQfPMDEmODp8eUqE5c0FKTqf//3f2Wr6eeffz5jxgwor8NldAe8B2o1YMCAtm3bulsAymWSW3/u3Lnw4J49ezrsyoR80JuSZUb5PXclJyeHhISop7+qU6fO8+fPKblNmzaLFy9WdhMvAt/6xz/+gSPnlceOHQtpIxI7ceIELJOHuiyQEiDxuHAt1iRA95828XixugBN9s0H1PzUqVOHDx9WXgAzMLyNjkrCLD0mEnvvQjM+efKEaI0WePjwIUyUAAB/0aNHD75p0qSJrsFslDYqKooYrF27dtwIx8KWz58//+7du9atWy9duhSSLZnweC4sbdOmTcBLiRIlgoODLVqS4U5Sb9bQ1C4p3NFmiZozS0pKwnhQKZDRXTaHX3/99ezZsx999JHehVmGhUAK5CXoIdQ2lusLlyDxk9+/U2sagF0wFLM3fLtHMUWfAGuNucL1yps3bxITEyEBtKTee3GlgCkwiq/C3TozsJ9//nnnzp0OyUJp58ePH//yyy8qoyke5d69exTy+1ixK0wdGqT+OlCigwcPHjt2jCtdMuZ//vOf27ZtGz16dFubuFMYaf/vv/8+MjKyVatWeD6H3amUs3XrVhxkdHS0w/eXLl06ffq0lqOFP/74427dug0ePLhz587wLfsCQZH+/ftDwYcPH471iauDgKIqKgVy+549e9AZlWOdRGDnN27cgB55b9EO2dtl4FbCRb73JlcwdeP2VOFsAB+anSiXCttJ8NSpU8FMOpeoQGbJNZZGqBwaGgrsS1EffPABtKx9+/bz588vWrRoRETEkCFDlG3euHHjCxcuLFq0CGaGoqZYi+EQsTWMSFJ5o58oXnx8PJEAmInL4KebN2/yL7UFzXBhUFWCeUleHxgYiHf785//XKxYMUIa+V5Gc/mSFsP92bO5Egn/9NNPok6lSpU6fvw4gIwFcbFMENFKVMC+xwtCzDcoOeWImRPGcDsQQU3oKR5BDSUPPrAMV4bjSo57OAAvQs0BZ6gtxXIjt1BhjJSS+ebp06fXr19XtoY7PipHuQiC2Rcuy8X8xJcSDil7zT4wgR3Z4yX5iZpQSQI/Y/vl37uokTBejHAza9asKvm0aCb6lT7wcm2QdkF7ateujSNHfY2Fg6g198IeUBq0sFKlSgbKAV+wjaNHjwIBpucD5B01zp6oC0Bg0RE9mGvatGkBOHs2L42CVW/YsGHy5MnNmzcHRp1fE2vHDXfv3t1h89ejR49OnToFuJQvX95YnQE+9Blos3QTyYc28bIQEM3jaB9wDJ5qHIx0t5MOj4gJzJo1i5CmZcuW7uZugDn8H5edO3cOt+fyNEZ6BxK2b98+B4cHMmzfvh090bJygKaD3vFGI0aMgKAPGDAgf/78yqG+unXrli1bFlYnrgXjVd/BgOdASyVhnnqTQlLx9HhufKGX1icp9Oz/8u5ATUhIiOT4piV5TWN5s5KTkwEuY9uJUlhoTxgz/IPIB7+OCgkN7d2796FDh8aNGweh15XEq1mzZtwLPuBrubFfv370FOFcjx494B+0OVhnn2SvWbPmgwcPJC83MYPyTElLZenSpbyaMk3/pk2blBfAq3BedgXDNOw/LV++PCAggMaBpDrMyHsUZTl+tgEUlYtv377t7l77bmj7fLp9jSYVkw9ENfbrV6xYsXr1ajnxjC6QlKp+tmgKYucygRH4gOukp/AF9BEfcKCQKm6HVwFBBHt8BquVWyugsCg/xp45c2YewQWogWwhP3/+/JIlS7jYeed1qhDP0zq8J0rjDun4XhIKWHoosoPQPRie4dtBQCASJaP74+LiiDzgEwasFHxHZVEI00mYWWs+AD6LxsalAYmQ5JRAjXfRVqtWrSJmBUDBU5fXwMyio6PpFIfvMUJCRm9WKAIKIDj6bKmuir14WQjExX4WmzvBA8F7vNwiJydEgYZ16tRxtzgSLUpMTBwzZsyzZ8+GDRvmkoGhDG3btm3UqFHevHkdSBj+4PTp03gmjbmR8a/wbGwcLh4REcGNDgwS3hkcHKzxBb+0SUJCApVXTx1Jr4HsOA/vk7USRCmJeFBQ0MKFC/FSfrbGRI0NTx3QzrBPexY9Hxc6Efd81SZApQxUwCDh1h07duSvrmyLcNnSpUujh3PnzpW8dwMHDoSvwMg7dOhAqx48eFB5fadOneh0WJocMJoyixCAuIYNG2ImfMCnCClEtaAj0G4+gA84TZdx2rZt29ATIpDZs2enQFW9l3/96180PiSMjh48eLCBEmglKJcMcdFB2D62Q6Ppcn8HDhxQ8tpUJ5qOLRIFcvkrL48nJsq09FBki6RUqVLEvugQQRuxi17eU7BgQSIwU04udxCcgSnkybpji/AiuDTIq/bFxXCgrVu39urVq2nTpi1btnR5DQZ57ty5Bg0aOGdGeP36NeRJ78CbUj777DMCBizWHuT5rOCoPBoUITU8rG7dut48iDAXA8dd4d5cXoBpnzx5EqJGo02fPt1lZhBowaxZs/CL0HGHaA2XQ/loi96BH1zRlClT0JYFCxYUKlTIm02+hM60lcZJQNSMgNvLxRWSvcX+b+HChaOiomhDwg80UBIoGBAZRaOdDQ8Gp7CAq7IJBoaE/thni8LCwujWESNGLFu2TFeBtCS6CvESPYSHtWjRQhb1EhYSSzjE0jxoy5YtkJsuXbqkTMYKvCGBDcpGX1NJnsvnGzdubN++HdJ5+/btffv28RbuRqYXL15s+oEN1gngIAdf6hI5s1wyQl++fHnRokU4KVgpJoOZFytWrGjRogSEIIYMeVpRc58Sz7SDtlAZJYK40F6Ej6nuPAEcGLhQo0aNe/fubdy4EdJDfKlrPAwbowSCPByGuboCuHh/4IOf7R0tIsf4XUnbrXEaGojcvXv3hAkTCBOJmVxGLfi/qVOngkETJ0508OVYO79SiDfTCtx+9+5dkPr3Ydj0LC7ZmxKgvDt37oRwBAYGurwAo0hKSurYsSP8dejQoe5ysx0+fHj58uXffvstjNxhlBENiY6OzpcvnwH27O/vHx4ePnfu3PPnz3sz9oPOYOMaT/TDDXi/nw67c3hc69at8T0YC+G+4cHLhw8fHjp0SGPiWR8RKDgW7ewd6NaqVatev35dJRGds0iy1mbNmkGtZOcjEZ38JCcVOmx85hp0e9WqVXXq1MmWLVsKrAzDG6LzPAjLgnhBwtCEvXv3xsTEQMKgLMOHD2/fvj0VQ9NcolnqPYhaixD1JSYmrlmzhlDEvnSSqBsNQbcjIyP5HncMc6WJGjVqBGHNnTu3x7kLjdmtfVM8k7Bnz57JikKXv+IdJXH8gwcPzK6bVSLnHQGIhMhp0qSBFqxYsYKwrGfPnrVq1dI+dJQpU6asWbPiY4KDg82dkfzll19MOW7IYW2j6aJxQRIWRfwnqRoHDhzobkULvnzt2rVAlTM2AWTgtSwENFxbtBSbx9ot2qwg8k+beFkIsY2W2RMuMxzfE4Zu2rTpwoULqL07Rwh3wYGBgDAwe7Z3BwH+gE5MqXHjxs4dR5sT8rojeR4lV65c+M5z584FBAQYHtOFZcJWPc4R0+C0J3b3/PlzL5cQ4YmdS4BC5cmTh8Y0thqMdj5y5AiopX32/72LzCthbqCQQ64cmqJJkyaEW1OmTNHOSunK2bNng9go5KRJk5TcDgR2CSxcfODAAcm9kgKHeUMET506hbKVL1/+4sWLuEVCPhRYds/Q9SDYo0ePVq9ejT4HBQWh4Q4B56VLl6yupImiMaCFQhDOgSeLFy+WM7kJqypXrgwhO3v2bNeuXT/++GMah3fHBRcpUiQuLi4+Pp6YnHarVKkSVCx79uwqaU1kmt6810pR8XYkDOuSNNO+mU7MpRDWg5KScZt/69WrRwQ/ffp04ABKUaBAAe1rhooXL3706FHvs8Y7iMPCXsNiHQnD9lAM+Ddm43HXW2xsLBwXTzxq1Ch3bP7GjRuER/ny5aM0Z3cL1yfQAWS9SXYvx8wDB5aaqynpRTwmawXl4QoosOFMB3gInFOdOnXcpRkD10aPHn358mVosTsGhhw/fhxm8N1337mcwnv16hU465wUQ6P4+/sDwTExMcC34V2x+HhIvEcjhc5KzjPvlwwmJyc7D7zxJVaDbhg4bhUui3XMnDkTpPV+xWGKScaMGeE9EP379+87T8DB2mvUqFG6dOk2bdpoLxM1GDt2bKdOnfDQaKZ9oaG7jqtQoUL37t2J/bB9bjT8LhoFP4gHgXo2a9Zs3bp1Bw8eLFeuHLbWv39/qSQRGqrIBfCwa9eu8QoOmGbpeR7mCs5FyxoemChNcezYMWD8m2++GTx4cJYsWT799FNJegeOEWAXKlQIwKE0+reSTbAXeNjp06fnzZuHr6lbt2779u3dPQLLSslV6eaK5xaU/aIqv9JYfrYBADPrZaXQ9/iGX2wi38C9WrduvXv37ujoaLya9u7EwFAR0506/sCUM0kkg4b35TgL5kcAJ6cve7wYBkZw424WUgRju3Xr1pgxY1xeI1tjvMwSTm0/+eQTqm3pEl2Ng1jqIrv5VC5Ah8+cOYOSGAt+4AFHjhzBruvXr+9uXHDz5s379++n7+wzPs4CdV6yZAnmg9U4792Rs8ABUC1nTOGn7969e+rUKYgXga/dFYHaUBAiY8MkTJKZeZytkOQRH374ofcHkfHWDo/j7VBswvpz587p3TyLCUNk6QhuDAsLM5AU5n0JFpchQwba8/Hjx7InRvnu9HLmzJlhlrpIGAJ1Q1VmzJhB+SNHjpQvX79+zVNcJimAhO3bt2/8+PEE2yrKbIpQB2qCLlWrVq1kyZInT56Uk5RkMBiL4F94YceOHQldCC1QFQfWZdEqXiuE19Sy3AUGtnjx4sqVK1exif17oBIEo3FklBSvpzz/8IsvvqhoE5oxKipq+PDhIIm7gF/jESO+KZ5JGM6PNlIfnyc4M2X6LMXEmVYGBARgG1u3bu3QoYN2lCxatCh+nYAGaq/lsD/tYsoIlsMuLRNFFlyjFR6zzxMLEugsXbpUfdUgQU+2bNly587tshn/1yYOqUH1ijRpqsix5FGwuBcvXhg77MHPRmqJQfFY7pKzHD16FO84duxYAnqVcmByUOd+/fq57BqUBE+DD/ZYT7zR0KFDKerRo0cYFEiNy5SfqCHge+DAAQIeY8tl0qRJQ9DlcfzJIbmXNwLfUk4T00rU/7vvvvOzaTJ0RNdoB3197Ngx7AKQ4V3Usw/4mkCzIFuEqaicAwlDRo8eXadOHRiq3p4NDw+nsyZOnFizZk0tZxMRAYJC/MWpW72NDrOSML58+fKrVq26dOlSqVKleHeYBJzjgw8+gEbTiS7pC+QyFZFsLbLLJvDmYcOGqW+v+eyzz4iCnO002CbQWUoASVweP4obsnSRiaXimYT9/e9/T72v51JAZOIV7MFhH0qPHj1CQ0PPnj0L3Gun1Zgc0W1ISIiJJOzdu3emjCwq0yRaIeCIx52GMpmlzsDAndjY2ObNm7ujdF6muBQhnCBUAARTb8xkFzAdr2Z4jbYkKypUqJDLX+mOESNG0GXqDAy5cuWKZIt1Gb7LzIuWnYbQlNWrV1etWrV79+6bNm0idK5Vq5agLdDMI86cOQM/M0zCQDCPnS5ncBFw0jheLh6ibZV2x6vlzZuXdoA0tG/fHg3UFU6g/BBu2AM3JiYmWnFYrXUCzNIa1FyUwQFyy5Yti5rBVIShahfAtmXLlvCbWbNmLV++3M+2/UJlsV1gYGDHjh379u0bExPTqFEjY++iRSDZ2KawefQZlok68SEyMpIYIywsDC6IffH54sWLsDSH0Q0ayvfPQtAu27dvJ5Dz9/dv1aqV8+pVQAN2ocWJ+NkOVWvbtu24ceNmz57tjAOyct20eqeseCZhEIJUtApBi/A6Lldc5cuXD6yEcevayVW8ePHbt297c4SidfLw4UNLRyjRe+isygW4HNzn0qVL1cvBl3/88cdFihRxNxNEZGnKkB74+LFNvC/q/QpcARB3OB1Iu/z0009Epaiuy19xiidOnMBdqRdy7949PIqkPnd5gUxHKon11atXN2zYgE62bt06f/78Y8aMoesnT568ePFiWAt4nStXrv/4j/84dOgQVypDXi67efOm4QX+vOyTJ094a5URffw6fuLTTz/VmM9MRVAwZUgGxaRJecG9e/f27NkT36OL5AFW+/fvx5Hjru7evZvqds/RcbQ/JAy4cGhb+po+Xb9+fZMmTfROrFNmhw4dBg0aBMclWkCp6GI5ucilcM3Ro0eh+JaSsOfPn6NFMtyOfUEuUblKlSpduHBBFjz17t2besoEZYUKFRwaJF26dKmXTDgI3gd+jC20adOGF/dyzVbJkiWFh40fP37OnDkOv2JT5s5EpaR4JmFQFo8MAwNLRRtEica+/PJLuDMG4/BTRETEtGnTCJi0D5Y0bdq0f//+5pIws9aEWbowX0aAVTwWpoIj//777z2u5UpKSgKCVUJ8sxLRwV1evHhhaVABFnifAoOXVdmZgbklJyfTJsZW5RNWyZSHy1VW4CYuf/jw4R7PVD137hxkokyZMu5GymlneI/yhHsc0tOnTzdu3AgjwUVBTXLmzImKhoSElChRAlr2yy+/3L9/nzZ00CvuunHjBt1nLGEY9ZRDYFRIGK0qayi9t2XlusNhw4bxLgUKFIiNjcUbUYHz589rD/N+++03CDFtUqtWra1bt8bFxdGe6HAKbPQzRVDRb7755tGjR8o1uHahlTp27NiiRQvJIKirZJx67ty5aZapU6cCmHAa9XnGr776Ci8eHh4+f/58/up+E20iZ2XaawjnlqQk9BqvnyFDBogjaoyy2VO5OohFC0isEJVdJi9fvpw5c2ZCQsLIkSOLFSumwpDAOjT81atXeAEVAkpj1qhRA1cbGRk5Y8YMPLXyV5o0FTEQB/FMwtBdj4QgJc+O9F4AWeJd0N/ZeVSsWBEnRNRStGhRjaVhXXgacxPT44AddnQbE4/ruw0LxWJ+kuPY5QVXrlyBfoFBWlbd4s5lYsLdBdiwKXPiadOmlYjc+6LciSkNrj66ziuAWTSIMRJ29+7dbdu2FS5c2NkH7N27lyCkcePG7dq187jviV4rVKiQypmMqAdxsBI9aP9+/frJgY+bN2+mDt99993nn3/epUsXYT89evQ4cOBAQECAcjMdzhUUioqKwjyNJQyDUK5fv55GU4EpfCTkBhfo/RE3cu6KfE5MTJw0adKlS5d4xzFjxvAUvoE6aC/t1KlTcgThkydP5s2bx1vEx8dXqFDBy0qmjKSxCSQMBuxMwuDfMO+2bdvOnTsX0GvdurWuZY5oV82aNWHncLjSpUt7HAvJkydPtWrVIG2oU506dXS/jAbBItAioeC8nX0Y2P7hzzZxdzutwe1WVMwKAYhgTi4XOO7ZswcDh+zS4O7eFxu5desWHgQgIkZCq/mGeAMNdxmQQzOgsKAEURz9rhw65frUO7/hmYRh+a9fv1YPvPDH9hOmfF9kjcXNmzedEZmOBOyio6O1kzA/2+kcq1ev7ty5s1kjouojTNoFomnRKlQaigBXZakW9AubadiwoRaXJidRqmATAC0H4nopVClTpkyW5qQ2ZfkarXHx4kV3r4wzgwDBwAxspCJgOHr0KH7deX0rFoF/ggzhnwA19TFUcav58uVTz1/jMAcBsaP9IVIwKh4H4YOHYTXAy9mzZ+FnW7ZsqVq16oQJE5QZU3lNABe4j4mJ8ff3N5Bnix4Hu9X7hWuoG7H706dPvTwJGHWVNWFy3FP27NmJ3THqcuXKPX/+nEbQsl1UWRq+mbtoEzne2JQILcUEmI2Li8OPuFyfCutt1arVu3fvduzYoXfrIq1B4fB4CYM9rn/l+ubNm2/YsIHusIiEYRd37twxHIndvn07FZ09Q68R2wQHB9tPnLQL5pwlSxaiJhWwffjwIVEf9g5X2717N3qO3Z0+ffrq1aslS5Z0vp7ugz1T5vz582F4ffr0sf8EsKfeFNyeSRj+QGUkjDcHIGhoSUaXKgQcBMVAc5fLwHmRpUuX9u3bV3uBoaGhcI527dqZRcIAXFM2KuPnkpOTVdZJGBZQ7969e3BZl3t5iPsh5TLI4bEoSsCRqxMj4NWUOUTCLCIK3189gGdSIYuS+t/dii4VATRhOZIzyfnXyMjI8+fPr1ixIkeOHB6n4/EW9IiBReJ0wdatWyXXf9euXYkTZLa6fv36mTNn7tixI9jqYJhAvCxmp/JAsMvtUR4FhVQfASWShOfhPk083z0iIoJ3hEFiL/379wdIAR+IqfYUu3ALyUViVpVSXuCgAQEB+/fvd3kcKkydQFHw08D2ZxpT4lVInseLZWgqMDAQwoe2EyLqfZxH4WUp2bAKtWjRgrrBFMuXL0+DeFkZFB6Td9eq8KRChQoZXqpFwCY5MitXruyw6vf48eNwKQBKfRfwy5cvr1+/3qRJE6z7xo0bf/3rX8uUKTNq1CjImbtbwCVQgiiOMFL5PU5EUmWlRvFMwgBNGsvdwAzadvnyZWLi+Ph4s+tmlRAQS444l2uVUIjo6GhdBdasWbNz586xsbEqOS11CeTGlGAXDmTRIC0GA9zgrUNCQpx/Xbx4Mc2Lv9SSyu/KlStcrO71ZTU9EZLxGtuEuNl5IaAPChwFm3KHj7CfV69e6cVoWd89Z84cKC8a6/CrHInTo0cPYlAtvQYJg4HpOoDZz7ZBldD58OHDUBMgZfbs2XKGYLdu3cCZefPmlS5d+r5NlCvSMFhJCwlHhNYQB3tcr+YgxYoVwxZkCZo7nyRJ12gH5SI2b4QoRbIc4e2OHTs2YMAAqBiVp/11ZbyDF8o2WJmApg1xXabUMGWEmIdW/frrr92NymP7n9gkBSoDjPTr1y8uLm7ChAk0JqG4ueUTPsmwpbHbgbjhw4ePGTMGi5CBgE8//RSNNTbRBIMvWLDgsGHDQBLIDXoo34MDfrawx5uFGaBQr169OnTo4JwmE2b266+/ouTq8zAyaYDDxa737t1bo0aNPHnyAAvqI5oZMmQA+mglXsc+YeVxnNuXxbOuZMuWTaUp0TnYNABXokQJUytmraRLl87dqG+tWrXo0SNHjgQFBWksDTUiOh87dqxZJMyUrOt+NnSzKB3D27dvIU9Aw759+ypVquTwK3yUkA6t0LItANzJlCmT+loQoLNw4cLejwfgF4mYTUde0wU2oLLOFPiDpelawIs60SlhYWHAFi3pfC9uCWJdpUoVjY0MCXv06JHeMBqzWrJkCfbCgyAoe/bs2bVrF5XZunUrOg8Ky2Wyo2rGjBnyL7CbMWNGlA2WBj9bvnw5SK3rsFqcYoECBd69e6eydhNeyyNQj7t375oyeEyd8feYQHh4ePHixeEi8GD+pQt0Oenjx49Ly9A1ZcuWJeg1fAT4+xLUD1Wh5rly5Xq/KTZof4wLJYTH9+/ff+fOnaY/Al9geGqMQEj8CDYuoxsvX75MSEho3rw56oT2Kmf/+VUOhrJ/A+Qq0z3IQivcGTfCtwixCEFXrlwJXwkICABhpk6dqpx5l500ypUAWKLDrrsXL17Qg7gVSeSESu/YscPhLaKjo9OkSQPOaPQ+N2/ehFGh5FpyrnKBmD9QYCdh2bNnN2UBz3sRz1ggOQzdeVO6h+bjbyoaDETJJIGWy1W69DF4ffDgQe0kDCGuQq3Rb/yc9+cnYFqm7H4iIrFoJyDGmTlzZgzYefEckIElE8lpdOeE9X/+85/V6Rq/Pn78GFRq0KCB8UrbDvXD4C3dRwMqed/mIKa7Y3aoPMpZuXJlvbWaOXNmp06dIiIi5s6dqzxUB4yWM+z/9re/aeHNGA59AQMjyFZPK8ArnDx5En0IDAwEJbGsvHnzEuUT2cOD+Xf06NEyMOm8BESp/8RLd+7cAf2xLAgNvoRQeP78+XB37Zt/cbpQopYtW/J0l3fJ5g80RO/wnjsZNWoUjyPea9q0ab58+UDRH3/8Ef+kd2seby0ntNJi9P7Dhw95Bdqfkk2pp9UCnIrOQHNNnOp1EJTNY1JxEXqfLobrzJ49e/LkyT179jTxxBvgBRJveE2YbBb+b5vYodXwtCkqfeHCBfu/0DhIMGGPn+2sCzlEyMsdHi43SAphULFNLhBqiD5jyzJdM2LEiDlz5qAheJYSJUpQN3eEDJiiB5WzltTB9MMDU0w8kzCBP/VxRXrC+aw0nxVc/ieffJKUlASVdnlB48aNUYhBgwZpD2gwHjC3Q4cOX3zxhbvD+LSLWWdHEi4owxoThWIJdDZv3uysGGfOnMHX6kolgDtR3/woIdeDBw8wXcND/ZL2EwO2dBO4HA/vZSGvX792N1ILcgH0et0GCEW/bNq0iZBpw4YNyunIEydODB48WIZbtDgPrAbrWLZsGXSKTnFnI9QTp3vgwAH6jqdPnz4dJpHbJvZrNG51JOKX1Ep+NpXu06dP+/btd+/e3aZNG+2Lqxo1ajRr1qxTp07lyZPH5Rw91Bkof/bsGS9oyowkb4eZQHnhmjgMQJI6w0X0LubDmQkl5d15C2gczQ5NTy0k7O9//zsoAR2/du2adavOddkd/QI/vnXrFrFHKZuYVQ10VY4tMnY7EYtZNfGzaY4gp+ReUXIa6kkltZuPO/nnP/+JbSox+Z82UR/TAhBWrFjRtWtX2dXI9SCzHKxJP/IT0AFLdmeG3EUUp9y39PTp09SbX83b6cjUKJKiws+WCMDlBSEhIePHj9+7d6+uneTdu3c/fPjwpEmTvCdhaLApez0uXrxYpEgRs9a4KIVAfMuWLbBzgKxixYrKn4ixcBUejzNSisfzFnFCuK4jR45cvXrV8AmSGO3ly5et3gH+P//zPwa27zkIgaC73QMSRMrQiHaBLsuUFo4K/ALs7MN1QUFBdevWxRbOnTvHX48lX7lyBT5Hl6HtVapUcbc8i/Lv3bvHr1R42rRpeiuslPTp0wcEBNhXBAYGBkIiV69eXb9+fV1ehK6Bg6KcKgslv/76a7PsRfLm41SGDh0qpBlPg//QtTVSXIt9IwXai+llz579+vXrSjrr45I1a9b8+fMrTwZ874JShYWFRURExMbGFitWzMS9dbB8Y1t/0A1sCp5q1kJeCoSpUybEHdYFG7bn7haNcrlVQrvIAOft27eV8yEvX74EaelxFdoACYuLiytUqNCqVavwFElJSXQH14MYWPTKlSvpFJWRLdw3HuHo0aPeVN53RFPGfJV4NzUKWk5MRmDtzlni76tVqzZlyhQ8B9do37MzcODAAQMGeF9DPKUpM9xgQcqfLY+HhrzqwhHAwuNuUC7And+9e9ebY7yxc8qxNFkrAOT9KQUglLthWhjYyZMnXe6HUJHw8PC5c+f6/Tt3FwCnjCOx8YYNG4aGhuIpPRaVJUuW6tWr04xyNrO7y0AMCvzxxx8XLVqUM2dOXbV1luTkZGWFW7VqtX79ejkVW/uqx3r16i1fvjwFxuxpHEgqsPnkyZNMmTKVL18eM0Trdu3apXceOSoqiqIKFy4s/9LgefPm/dvf/uZOPXxTaJC//OUvvAu8x/BB7OpCa9OzunK8QR1atGixb9++4OBgXTmJVASFhyUbm47EfbRt23bZsmWELp988olA94cffijDhzLBJ7T+/7EJFzisRgfwuZ46SBiP+tEshw4dIvaA5RAw21OvQ5Lk/GzAxPDL0uDz589PTEy0n/SqUagVUUTGjBlf2cTPthVJdkz72RIyqK/GAb4oQbkq9HeeMZ/Y66effvo9kTAiXYLRDRs2uBsJ87OdI4l9jhgxAgDVvoaDiOrAgQPe1xCrM2UTHy7K+6kxvYI96N0NwMvyyuozklgszetls2Dw0DiL3ICI4KCXhXzzzTcut8fKXOSVK1d0LRkE3QBccf/UDeSFJtr5FgYOjMIV8O5adqjlzp27UqVK9FfdunXVB2PwGcS1XEm4rOvIagcBc6m2sm48lwBp0qRJkCrtg2Hp0qUjaif6xyE5q6hkSOZZ3g9FYHd4x6CgoJiYGNiS5MfnmyNHjkRGRuoqitoqR+ZwrpgJvZmKskn52YyXtyA8s+4ROKmXL1/qGoDHEAIDA/fs2bN161ZCC+8HsP1sUwTZsmUzFvrCUPFKS5cunTp1Ki326aefoo1fffWVpAGiTAwKCoX2oqiYMBfwwU74AAd0g1+vXbsGGaUp+CBbkfxs258XLlyImcOc3rx5k5CQwI3t27eXlVuYA/dSGo7eHqVgWZQpI1L8yvfYBddgiRJn0mJff/11REQEUZn9Lf5kE7pDZektCkw9T58+DYa8ffuWYgF2QnEoJhXgWWXLllVBUS6+ePGicpyCmnifY/l9iWcSBtyr52PkV12Zb967/PDDD0AbPa1CUIhFRo0a5Wcb+UzBqv0foWK6Mke7E+uOLZIel5NelN8nJyfjbvUqg5bzSeF2YMfRo0ebNm1qOIka3hEGZumB9GCH98SX1nC541qm9oBXXUd3Dxo0KE+ePLINCki9fPkyf+3rYGJjYy9dugRF0+7A4G2AoMuEikoBT4FaXCN+jhBfe4UdBMSHejrshO9gEyi19gyFvCONQOifL18+ZxWSrWGQG9TMSxKWlJRExSC1uPnChQvLipm4uDigUu8cIp3Vs2dP+7+UgB+lSZ3TY/qygKLvbIL7tGheBT9l4FRNlKdMmTLbtm2jXxo0aOB9+ATXxL8YTpcAHSQiwriESEkkJu8l54Ir9VaGtO376PkVQgNDsvsOmp27hITxajAetJE4hEcQGOAaunXrJrvTJIsyesvt9j12AIIkNpc68D0lyxFzVE9OO3DWZx6K2sfHx9MO7k6VBYH79u1LcMhlBCp427Vr11atWvXZs2cUXqFCBYpVCdvwPjSOcuhLckframrfEc8kTI6+cWc2MrthSpbwFBPqjM6hTypTflxg6Tmv6oJdmdKeVpMw54P2CNo+tIn2ojB7PJ/HvS10FmHr/v37ARFjx/X42fg3oaEV2WuVj1DuEjcmlOCcfcfPdh7OoUOHmjRpor2oCxcuREZGzp8/X/6VfJVAub18sJUu0DUMIIG+FhWlZHgPoK+9cGcB1gsWLEi/K78MCgoKCAhYvXr16NGjtRcF3EdFRTVv3tyZhEnGfLyLKStyKCpLlizfffddnz59ZNSNDzxXbzn16tVTzhFjWYAtVpYzZ048rqXhhIni7++Ps6cfz58/X758eSuyCQiq672LqKx27drEIYsXLwYWDJ8QbxeoPIrkTWIgf5t4WQ0RsA5ohegQFqZLlw7lL126NL0AaEslixYtqkwCoGVOVsI/9XWNPItQR2X1LXSCZ6HY1IT4qkSJEocPH4Ygoh4YtUfP+/Dhw+PHj3/77bcea5sqxLPW0mfqqERfmnW+csoItYVZmpJKwM+2+P3Bgwdwf8g4+Cgba3FpaLmBBND2GprSnrIpxvtynIXWgygQizg4M1RFLxTChrUs0+FBhK1HjhzBoxsjYZQgC0cM3Ktd8Ivee3F37HnZsmUU3rlzZ+1F7d27F/+H55N/0QfAkb/2NiT6zJAhg66DesRwtIxnYAIhISF79uy5ceOG4bX59BqBr8OYNI68TZs2o0aN0kXCqEx4ePiTJ08wWIcWhlMSCZiYMf/169c0EQE9nBWfhC9csmSJ3kIckvBBwgh+ZEbp1q1bhQoVMqWqVotkBYLxUHPrTrMF1Q3wMFhF9+7dBwwYMHfuXNTVywQlWbNmhfqYe5Swl4IGUisoO4qNk8Kz8FkOerJo/gqg/vHHH3GL6peJxfnZDJzPgJ4Wj8zFaD4gZlYqmfcunlWWQJkGVZlhEYeR8gvAvRdohLF9rbIrEGClcR4/fkxgCn8H2YWEJSUlgZX4uawK0bWIx6xkrRACi9IxUCxeENfo8F54dL0shxKALS25u6BrvNHZs2dDQ0MNTBOjw7ANyLFFo4Misi3cy0JwV86J9yCgCxcu7Nixo67te0ePHoWB2Qf/5PwfdNXeCAasgDbU2P5wHUxj+fLlly5dMkzCsAXCZeedXGXKlLl//35MTIydYnoUYm6qce3aNf46QBYOSZpd17oiFaFhIUkSpdBx+Axv9pSIiEW/evUKDn379u3UQsL8bNs8UYarV6/6YHKNcuXKdejQYenSpbt3727durU3q4uwfV9zhUFBQaj9ggUL4F6ANgppT1dh0fEh+DsCv8uXL1O+yh5J6JS9AsDRa5t4LBz9OXfunAyxm1bj9yqeSZisB3T3q2SWMzYU/B5F8ggYSCgP/B0+fDgqKkomxeU0YmwYvygtgH4TARBn4DPgFlwG2UddqlatWrhwYY3Zos2ajqQci2IyLBlfjj04HNmmri0uBRJ2/vx554x/zsIT8T3Hjx+H9dr3i2kXYgmeYgpJUhEtU6vGZNiwYX/6059atGih664TJ0507drV/i8uHDbgoPnQDl3r2DAf7SQYcsOzLl68WLduXe2PcHgc1ursMDAryCX2qJ2E4f7xSdu2bcMeHZyl6WsqqHOjRo1kP0F0dLSu8Ut3AoemQN6CgCR1LYKhE4sXL7569WofPH2cuoWEhOzdu3fnzp2oh5Y9wu6EmFwlt/l7EYi7RMt8gIRhj7Js17qhExCmYMGCW7duxcpkV4pLkdFcmS96axOPyAxvg4EdPHiQ0E65U0cvgvmUeGZO8AaVyACFw+vQdqYcOJ0yAt1++PAh1gKF0t5z3EWchGKB1CBgzZo1CUPRNii/y82xMvaLXLlyJS4ubsaMGfgM4i0tWYLgc6aMYMEFLUrMQ6fDNSXtrfJ7TF2vJkiaPi0D0XLoHlh55swZAySMVnW5js03Bf1UElPeOjY2dvPmzS6PeXAnYBzq6nBSJB0EhVI2uLqNu5Tk5GSNS98yZMgQGBgYExMDCStQoICup9gFO3IZtQcHB8Oohg8frr2o5s2bV69e/erVqw6VgTpLiqNnz56Zsmjpf2ziZ8uch7GYcrAbsCCdhRqnokNK/Gzj0DSvzy4dzpo1a7FixVauXElAmCNHDm/cmfrpWCkvsudXcE8GCHhNkBDX4HIlKLDDLWiazCAbeyhcdteuXaAWYbNKIbSzvQ64Eo9rHPE7IAkvgidVfi8JaY1V9b2LZxIma4RVMBrfhs5ZmnvJXAEO6PsnT564XPvsLIAy9Cs+Ph46hUpVrFiRUEnGdVXuImbNbBPoAtGAbAPBW5QqVapy5co5c+ZUuZ0AxRQSJpsqvC/HWSSKct4JSJPqfSIk7EebaLmYli9SpMj+/fv5qze1D1UVtmfpSBiM3PvNX+D4BzaRf2EGo0aN6tixY7Vq1XSVc+zYMd5XSVhRiaSkJCIKJc/Qm2VHWlLjskXCbvT/7NmzOABjJIx2wB+4nOauVavWzJkzdZXm7+8PK121atXEiROV39NQPIKmMP3Me3EzhneTKIVuovHRB+h1Kop7/Ww6gwLgLC9cuEAXmL4ayUCeMKXg/tu2bXvv3r0VK1YUtImxciRXgKUIo1fS2ETSjOGDIPHQzfnz5+fKlevIkSMBAQH2K/H1hDRc8+bNGzlIm3bAWAykLy5evHilSpV27NhRsmRJ/J07d4bRCYyAS4CS+qIUujg6OjoqKqp+/foO4K9yzpvvi2cShlapOBXZZphaRhdEZPWlHKbh8eLHjx/j/wAOOj4sLCxjxoxAqi4vC9xkz56dG1H32NjYgwcP7ty5E4OnQHfjcDASU9aEodYWrUOnuwmYsB+H4RCMTS8ACQnTSIhBkNq1aycmJh44cAAiq2t3GK4LN0CFLT07Errg/egjqEdt7ci1dOlS0KpHjx56y1m0aBHNpZwcoRxaAOVXzie6y4jhTohZtR+mjrHky5cPlDh16pReEimCsoFCLo1FtrMdPXpU4wlIIk2bNm3UqFGzZs2UvhbVwk7RQ9PnNXCBzZs3N2upGS1PUbLgwaxBuxQQVJq4NzQ09OHDh4CS6SQM6uNlus5s2bIRJA8bNmzz5s3p0qUzNgiUKVOmkydP+siAHxpy48YNWv706dNgJrgkO3LQ/HXr1s2dO3f16tV+NsiiznxOSEiA2bdq1SpDhgyAD/1FuEv4FBERoXfmASMiaMR7jh49OkeOHO7yyOBBAH+8IZeh2CopiKkk3pPeobT27dvrqoyPi2cSJqcyuVtXTr/SzXRYKjraCGoCeIECHkNJyPXhw4dxHoMGDQoODvYmmx+uCPuUPAuoe2RkJE0KJLkMERwOrjcsOFqL9r9gzNTQee0aFgLC6gpKRHm0j/wBIqVKlbp27VpSUpKu0QVZSQPn05KS1LBQuMaVfyoCGkIs7Iuo1q5dC07pmoj0sx0gHR8fDxQqSdhvv/2GOQN8yq27cp699pLTpk0LTL948YKitDQm3VS1alWCbJyBMvLWKMp8RQ4COQORsSZdJAyPQv1xRViinYcBdPgbi9a26trCqS5/twk9SKtaGk6YKx9//PGhQ4dABnytFbN1kDDv+w4WHhISMmvWrFy5cmF9BsCT1yTe9pG1+cnJybdv3wZMQABYEaZ66dIlkHPChAlyTBnMDJPs3LkzZIh379ChQ9GiRbNkySKDwWgXPgtiStAycOBAlVEDl/LNN9/A5yh81apV/fr1cxm2ScjKo7HHM2fOqMywQzNmzJhB5D9lyhRf29jhpXjWWvyWStRL8JE1a1ba0eoj+UwUqAkeSJaFqVzGS0VFRYGe7dq1q169uinzg1g1cUm3bt3Q8gEDBgBGVapUcQ7g5Khp7x8H87PIqWCNOXPmXL9+vWRztgvvBTfSO/yGuUJ2c+fOrYVn0BGVKlW6fv263oRhAA0VI7yz9KhXYML70cdChQpRiIzzDRkyBKdbu3ZtvV25fft2cLNy5coOy4TpIyDPG6YoqeAIW1++fKmFhKH2sHMAF9A3QMJ4ChV2F0zjLGGouiYlqc/GjRtxltOmTVu2bJl8SUhGm2jZIGJA9BJoFQEuXr16hWeltiBYatkjhg7j1IG1W7dupcDJUYYFNj9//vwFCxbwwVjb8oI+Mi+EnqMkALKfTW2OHTsG5Tp16pSfbXxh7NixQGK9evVACcLaMmXKfP755/aBCXBy+vTpELJ58+aNHz+eiA6TmT17tq6MuIGBgXAmPB1P79u3r7vJYpBN6J3KHMKWLVuOHz9O1/xuMlPYxTOs04XYvLuBLlrt6tWrcqiw2XWzSuCLMDDIJSrosLlPKa9fv4a/ExWhneYmesBvhYeH02JLliwpV66cMwn74YcffHyGWxaEZcuWLTg42OEnGlZvc2HYhGjaVYg4lWBox44dOW2i8a5PbaJ36k2vULj3gf7Tp08BnfLly/v7++/fvx+UBEz1brkaN25cwYIFZTmI8nuUPy4uzsshffwTJAxk0LheJG3atEAwz61Ro4beibl79+5t3rzZXa9VrFgR5zF37txOnTppLxNWt3bt2q5du549e1bWl4hKE3DfvXvXijPvzRI6lOphLEBEbGxs8eLF33eNNAkKQ1CBj6fOViSVfP78OVGZNxsbRSRl68qVK48ePYrdGUB+34Fu5egggAknq1ChAozKnsh+165d+KDRo0crV6CKoGCg0L/+9S/ugq7B1bp164alREZG4hA1BoS0Hk9s1arV5MmT4X/QOGMzMw0aNIiOjqZTQkNDDdzu4+K5KSGe6qCZiuiXCDEZWgiQEeu4W1GBITVs2FD2lUydOtVjmREREcLlaQ3UBYVTvx7awZWHDx+eMGECQYbDOiqzdssTKHt/mLRLoVhoEx6Ll61SpYryJxp2/fr1hP7aZ6jxiFgpBubumAsHAQKqVq1KaJWYmKidhF2/fv3mzZuArKVT51/YxMtC6H3Ai6quWrWKKAjiYmAVNhzOOekrWlqtWrU3b94oh1olC5euk7KABRiV9rMBChUqhJ5s2rTp2rVretsnICAAHxATE+PyV5zHwIEDVc6BdSe1a9cmsifcB9z9bMvnc+fOTTkGTr9JSZF8QFgZFU5F26FkuTokCRJmRfkolSnUmXqCRSdPnmzTpk1QUJDylGiNUqxYMR85TBqUts/2EDJdvHhRhlHRnDNnzkCFjxw5ggqpTDIClQSuYAhNgb2Hh4fXqlVrzZo11atX1xgT8kTYGx5t2LBhNWvWVDlbmVgLW3ZAIR4KBSTexh0DID4yz2uueCZh9OIPP/ygMnkhp4qmooz5RLoJCQkvXrzAH7jkKOhlWFgYjgpHSKAMDyOIpxHevXtHQM+/oAmBl9wLZD98+NDORPmVoJzWIFywFyhLNwgL5IgrbsGjUFTPnj23bt2aN2/epk2bWrGhxrqd0phxqVKlIJHO+938/f2xGV3hYK5cuTD1xYsXZ8+eXeNJzyAdPGDt2rX58uXjLi2IQMlY+LZt2wxvfdIib9++9d41om9oF0XBcQnHCRUMZB5yCVjoMCoNENvJK4UbWKZDs6PD2nM+od7NmzfH6M6fP1+yZEld2g7Vk6T57i7QmztNBMQfN24cQfaePXvg9AAdsZOB3IEpLPhFyOKCBQs++ugjqm1PvOn78s0338hpswAvhMncEySJUsw6xImKrVu3rnLlyoQxkBXte1BEfGc6EnDu0aPH/v37L1y4kC5dOt4LKnb58mWQE+gGXq5cuQIOQM7y5MkDXPz2bwEfVqxYgaMk+LGf8I2+8eXu3btHjhxJ2DN48OC6dev+l03Uq0HM0KtXL3gbdgona9SoEUbHv+AkyoxWCPhQPlhEJfmeiu3bt2/Lli3x8fERERGjR4/2PtGxz4pnEqaeawpiQU9DpS09j89cyZQpEz0q56i4XNEC97p+/brKTKVSli9f7nCYLjqEzmHDWm4PDQ0NDg5OkyaNcjzJrDR61p0dCZhCUvFbzscCwnUIdp89e5Y+fXqN7oHXb9eu3cqVK2Go8CSNdQYIiMwIy4i0tOyZkFwyED5LN5RBuL0nYVAlmoLaVqpUyeHMRC8Fn007KNWezw8ePKArdaVfpw3h2fSydhJALxcuXDgqKurkyZP248O1iCw5NX0hEdWmPh07dty1axdsRtKnYcvoto8H3LITEN926NAhwEpvrpb3JRhpUlISCgMtgN+YS8KwO/VUSroka9asAwYM6Nev39ChQ2fMmKHrXhiMj+QJw9PxCmFhYYMGDTp+/DjBZ1BQ0NOnT9HwEydO+NmmIPxs+1RwQ61atUpISAB28Iz4Pohy7969HWY5kGo2mTRp0rffftu5c+c+ffp0795dS7MDvHFxcceOHSOwlLUQGTNmvHPnDuVAW+k+Kob1rV69euHChXgQ7L1NmzZwPr0kONWJZxKGtatAEv6GdqTn4NqmVsxCSU5OxuugZ+fOnStdurTDr5gQ+goua5xqQX1lqaNdQBmCDI23E4jUqFFj7NixISEhdlSSrQNableXL774wixUcilEVMoBPxH8K0Rq6dKl7jiuS4EBTJ06NSYmBsvUWGfKr1mz5sSJEwERnKjHKQDJsmtWpgBLheiwRIkSsBb089KlSyZmrqIo4qWrV6/ag3WCYFoGEqZ3TIVIBmMBOjUOXvrZQP/mzZvYF7xB+2obCB8dR1ykvW4ahdbo378/XsfPNlFL2CBHwWqcFn9fQtyLYtBfpqc0s1QgAatWrapfvz6m6iM0RUUIC4kWZs+ePWbMGF27Ai06Kc6wYHR58+aNj49Hq8uVKzdixAgIFr6GWBdOLEshARl8EFDA95LbGbYkZ8NUrFjReS1E37590UAugDA9fPhwyJAh+CwtL17GJj179qRhIYKvX7+GdaEVfrahBxQDPAHMp02bRnThTTqCVCSeSRgIq0JF8ZewEHoid+7cplbMQpG9hzhjVNN5mnXmzJkAxH6b+P37GEclDRVHZd/Sf/bsWYcjXFCmZcuWKZc+yMWSJlS4gpxXypU//vgjDRgREXH+/Hl7Tm18m8a8Wery7Nkziw4JkeSZuCtev3r16g6/FitWjFfQtayNOCk4OPjMmTMNGjTQThwxZrwm0Sp00N/fX51DvHnz5vLly/fv3/d9Xb137x5tKzzJ3HF4ei0xMZHQ0x4kAKY4dcngqmvL5EcffUR/6SJhAQEB5cuXx7KKFy/OczUu7yVechhsNlFwMLKaGxpKNAUy+DgDE8Gn0pUEPBYdiWGiEPTS0YAkoQUWCiycPn36119/NWv20Drp1q3b9u3blyxZ0r17d+13ERz62iF+zZs3R8/xSgS6L168AJ/r1au3ceNG4n8ZcAoPDwcEfv755+fPn4v+4xwnTJgAVYJagczOIS66hzkTTUGYaCg4q8bJHz9batwBAwb42VatEQKhDGiF7NrWtTL19yGedUU2orsbmIEr7Nu3j78OqQp8WXDGKKJknXbOVoCfDgoKshMI2YWkjIRQR2V+LDkaz/4rdA1NglFlz57d/iUlQOZoRixBMq69ffsWnePimzdvEpekS5duy5YtphxskjICt6PmGIzLJBEhISEdbMIbaR9cwdTBAtqfJtI+HzRo0KCWLVvu2rVLRrlUpjJhGHgCOZBeY+HvUe7evWvF4YBAKhwUmquckyXi5FnYgi4SBjskUMbwob/aVyJXqVKFCDgyMhLerHEJ/C820V4xY4INBgYGElRY/SADAgpBQ+kdIS7AEV2GGsOAHz58+L5rpybo1Zw5cwixGjduDOgRAKAtIJ6PrJpSF3hJ69atIS61a9fWTs11bfROGUmfPj1xPvozfPjwhg0b9uvX78svv+zRowfojbMbO3asjLPQLzNmzIB4gQ8VK1bEwEeOHLly5UrslB50LharB7S5d5JNihQponfPE/fCCM15yVQrmg7wVvGj/AqaS9YoUytmoQBkuHnh3Q7zZcTcDx48OHz4sPZQ5tmzZ8qj6zA/3NKoUaO0hwXIihUriLdA1dRyCin9DvvEB8CZnH+tXr06+gD4FipUSPue5KpVq2LqCxYswJi1z2NCdiFhy5cv/+CDDypVqqQybkS8BUUjHLc0Wasph9n/4x//QD/NXTQjAptJSkqiHZQjKBCjPXv2EJboGgRKmzYtoUh0dDQBsfZNZITOrVq1QuG3b9/erFkzLbSPAB2CaHUWcigChIZmoYl850QgIjf4lpz3V7BgwRo1avjZ1vrADwArOe/yfdfRrYAP27Zt27lzJ72MShOboTMEZrwLrU1gb+KKVVnyb1ZpdpkwYcKmTZuGDh06a9YsjUN3PrI10lmyZs2KLuXJk8fuZQYOHAh4EpXVrVuXIARUf/fu3cWLF0uWLOlnSzbE9+PHj6e/6tSpg6On+xzeDoyiQ3v16tWlSxf62kDiG0wb8gf4QPUIzHxtMjcFxLO3oNtUVh6g+sQ6strX1IpZKPT68+fPQYHk5GSHNdQbNmxwlxPSnVy9elWZt/q3334z0BSEiVFRUWfOnHFOu+WbgpfCaMFWd267Q4cOMNHz589j+dpHmNu1azd69Gh4MCqnfcN5hQoVJk6cSNAGpquQMPqFCyBJphwJ5U5MydwNJFFVK0iYHCGH51YOs/n7+69Zs0Zvlgd6v1y5cqtXrwa1ZVuTxhtDQ0MfPXq0aNEi4uD69et7XNiE8+Maq8+rBgrgOq9fvwYcfCcD6osXL0BgPB/mYJ+TparQr5s3b6LSeFD+WqEq3svp06cXLlxIte/fvw8hg6mDBmAC7Xzq1Ck8ronTdhaRMARgad26NcGDxklJWW5lRU28kStXruBi6IXFixfnzZu3WLFiND7RMlT4+++/J/zA9cDs06dPr5wdKlWqVJ8+fXCLM2fOhLqFh4cDsM7TFCB8/vz5DawLx3UePXp09uzZKAkl9+/f3/tMb6lONNmAikrh0ixd+m2FgGiynxmFc6j85s2b27Rpo2t5MiWgtWfPnpU4CXwxMNvFE+Vc6tRCwjBg/KJskHR5QbNmzdauXQt+5cqVa9iwYRqXWDZp0gREmDFjBo05efJkjZXBa8IG9u7dq57u/L9tQqhnaXYlU5LBfvrpp6iEFU4FAKXjoBpKtw2d4ssbN24EBgbqGiasVq0aAL1p0ybgW/tgGI+jo4leVqxYgT8oVKiQM6zTleCyfRIEsLY6zBN6KuBg6YN0Sfbs2SWdLP7y4MGDNJrMJoNdMTExkGncJ3zaN0+QxBagzkqrLFu27J07d0ADiDuRp4nPks1MVphMWFjY1KlTgTKhKR6vxwX42rYDwtpZs2bFx8djRNeuXcNmc+TIkSZNGoI9kLZu3bo///wzcSw6Bl1OSEhAuzBnmhRNq1q1KhaKsg0aNIjPGKyztXLZF198YSBXH9pL+AdgAgg7duw4cOAAND3VMQovxTMJk0Ejd9Eq2oalmZVcNGUE94YaoX8Oa24AOzBOuZZLixAE3L59myCDJqIdbt26RVM4LNX3KKA/t+zcuVPXXR6F2MXS0V3nsyPtsn37dv5iVLQM1quxQPwuTbFo0SJdKQy4OGPGjCVLlgRrlN/z77p16wICAqBofrbVe5i37LTQXvh7kbRp0wJqVuR/onlRCYeFjH62NgQN+avrpF7cXvHixcF0GefQfiNW07lz5xYtWkAsnA9iJ4zZtm3bpUuXxo8f72eLmoAgi9IO20V2R+IVfGpVNeo6ZMgQwpgsWbIcO3bs5MmTkyZN8rNt7wcx+BXY8Z0U7S6lWLFiDRo0EPV48uQJfBo1k+QmJj5FlgFYNxjWtWtXtHHKlCnat6H4iCQlJS1evBhrql+//pYtW4gx+EyIi92Bz7jvTp064QrB3iVLlsDm0ShZukevZc6c+fr16zCwfPnyQdoyZcpE4H3lypXSpUsrh2boSgMtj97icykfOl6zZk3C4xMnToDVRYoUMbUBfF08ww3OQH2hEh1AR8JpzKuVtQLEE0ECYQ67PuPi4lCLPHny6HJ+AHe6dOmASBw8LP7evXv81btCjicS9N+9e9eBRngpknnPxAIdRAIglz9Bc7Pa5MaNG9rDdNoBO8ej683QAcR/++23ckqaCDp54cKFadOmQQGFhIm7suhwQNOF4MeKBMgyIeucQI4Al2bfv38/XaYrMU/Tpk337t179OhRFFjXisYCBQpUrFiRsMd+SqafbVIJGnTkyJEJEybY5wSpLYG71dT5P/4tlj7FgODe1q5dO2bMmKCgIKwJf2nHri+//JI291kSBm+m1ypVqiTbd+Lj4/H6ISEh4MaKFSvMjdtB9RcvXlg0iBIaGtqnTx/YcJkyZQgerHiERUIXQLw2b95cp04dyA0f8Aj16tWD+mCzwOy4ceNwXujY2LFjiZzpo549e/Jh586dZ86cad68OX8PHz4cFhYmq26OHz8+ffr0ffv2KWOVzz77rGDBgkRx8DPt63nwldC+/Pnzg967du2iGoRk1BZ/+n/VHknPJEx9egXMgllLwgJTK2atgGKo3eXLlx0Gw9ADA8MPWP6OHTugHQRJOJU2bdrIcuOffvoJYhcdHQ1AEDqAPu5m5YSEQVa4XtdQhLqoJ9q1VKpXr04EXKVKlR49emi/C9sbOHAgxiknyegV5VIeYm7CVpTTThMlufOf/vQn6zJ3mCUQkQ8//NCKXRo4RbSCcNYhcgUHc+fODfsh/NVFwriLXl63bl2NGjX0jiLDm7lRyXvwEDdv3sQfgOb23vzoo4/oxPv37+sqXK/IU2gWnzoLiMYZPnw4ThGQKVmyZHJyMm4yODgYBEOT6TV8oRW7aE0REAAfX7x48Tt37lDtbdu2EWQGBgby2bqcI1YITd24cWMYDLgEPsu69VQhiYmJkZGRH3zwAYEoUSgazrugReHh4bjsjBkzym59tAhDxvpOnToFUa5fv35AQAA3Tpo0ici2ffv2hEm8OH9jY2PBJYdYBZglHpDjOzWSMCAIfeB6SC3hH36zd+/eoiQEG3+QsP+fEGapoJKcZkC/pqK8atRWdoc5Ay5qaiAU7tSpEy4fCr9w4UIUCHUkViBuwJXKuAshWkJCAhpWt25ddNTl3C5mgEmYu/oY4LZoxa4cVCULhN1dQ5hVrVo1vSts8tnEe3Wi5WNiYgiq7E0q44I0CCTDuh1MgIv3I1iQRVrAisVJlCzbyB3mqQHWSpUq4TJRY7iRrhxORB1AJ0ShY8eOutKHEng0a9ZMuQoNjgjZgoFRH3s6t5cvXz5+/NhqboRPwk5lrtbSB+kS4EhWi+L+obk0rwz3EubJHAV67gsRBR0np7dRPYIceCFdBt2nSWHV1JCfeJEWLVoULVo0ffr0o0ePvnHjhokHiMm2VuuWE6GlvXr1AurnzZvn7++vsnSSOvjCeCpWs3fv3hUrVtDORFbZsmXDB2XNmjU0NHTRokWQ4O7duzvsTc6UKVOjRo3wYoBky5YtcVU7d+5E9yBk9CmxMZ179uzZkSNHOg9VpE2bNkuWLBozVeEc9+3bB8mD2uIxgQ7JE9alSxeYHBUgAPP9bI5miWcShvGoTASAjIAmfZaKSFiyTXgvqu2weMvYCiqZ7QJcCDtAnBEjRrx+/ZqAr2rVqugxig5AXL58ec2aNVgFeoZJODs5+IFyl6UpQoEWLZKQrLN0usc9jCEhIQbK9zLWRC2vXbtGkNeqVSv7yRt4BUIu0ETWRXlTvorAnLxfVASAWuRZxWAfPHjgPOBaoUIFvGbevHn1Ng46QBTLWxuY+3YYPKMEXhyWDBEkWJcvX716BaG3egMg+owbgEBTAZ/KI0rF6JrBgweHhYXlyJHj5MmTfjYShnrDVvkVH5nCVcKO6KODBw/KIBzIJh2HDhD2YF/UE63A5UuSRfpOhmHAW66BwVDt69evm0jCTNmVrCJUGFCCo2zcuHHXrl1NmzZ1dyVo7wsL86FcQ4YMgRtNnDiRmtMv8Cf6QnK29e/fn6gDQqmM9OgjfNb/296ZR0dR5X2/fc88x/Gdo6KyyyIIYUeBQNh3CbsgwuCwCAMqi8rqiMIMYRWcgyDoAYZFBkRZFRgcCBDAsMgeFiEkBIYgOzIgiDM6yvN+Tn0f66m3E7o7vaQrcr9/9Omurrr31v1t31/VXZDjvHnzYM8DBgzAf0LaChYsyMkkWiNGjIAzIbWsLBNijS2fPHnSb8PgW7QNFs752DiKhMMpXLgwuoHd9enTB1UnUPpeJf6XBP9ai/B89AXahtvCANw5RzpbQOfRM2Izeub1JD+U2cWUSXi7ceMGDA+alZCQQNfZmRmJCBlJcnLy/PnzoWtZZ9kQHfVINrjas4VvAh0KRMKwTDrThSsVachnXFzc4MGD7RFpFy9e1FI0EV1KERUK/QkWUSpCz2Pwd6jlzZs3s/IMKHXnzp1pfBA7J3bs2BHfGq4245ExBI0LxKAQHFlNpEc+EcJpP3lLJIbihQLEQS4H0yLBI1DhsnAjxEKUOTMzU/OUI90GWBeehLi4bds2IjeeSq/1Y2JiUHgkxU8CNm6BME+T0C502DeXDW/OWaBAAWhfRIcmc0c9e/bk3qEIPkiYS15nE7WLFSvGJ1wHQSDBnTt3IkG+4wBJt1auXFmrVi2vIW7cY/PmzeHHq1atwoUOGTKEn/oLKZ86dapHjx7ZJmn0P/Tu448/3rt3r++sgNphsYRL2CHUzWNFE1tb4Iv4bWqnXkPC/gcIDz/oe8c90jL6EePs169f+NoWEeDQN27ciEOHFaFqYTSYKVOm0FGxsbHoKJ/kgs5/iW2wfmLJwoUL//CHP5CI1K1b16nN0Fk4TV5ZrFWoXr064WHp0qX4YpmTS0BY6tu374ULF2wGdujQoenTp1erVo1c9k7LaoQFhIGs2zDkFLCBs2fPRiKioPmYACyHhAGNJZbjqe0JX1Dq4sWLk84iVk7ARjCQY8eOkftCTQj/aCyOmMuxd+1MxeWPPPKI9Pb06dNXrlxB+QnYhw8fprdxtefOnUMKEAg+8bPcF9EXKgx3xxw4Urp06aNHj1IFTh8rwAvHx8cjQbw5adLmzZuhGhzZunVr2HsjK4glOZrmmTuA1vzwww9vvvnmjBkz4GR0FIKj35YsWYKAIvQECKa+YcOGtWvXIlMSSMT62muvIfSDBw926tSpXbt291lAEzSKI/D5N+gGzUYHwthajA5SGNGFUun58uXL48bHjh07d+7cbBcm/fLLL10yTwIT7tOnT0JCQrdu3SDKWBZynDlzptb+/e1vf9u9e3eSLqzsgw8+cF6IJ0fQiHvatGnDhw9v1arV73//+7/97W9r1qx59dVXYbrZDpvWg2Ts3e8sZjQ5KSkJyo4C6wgMTEPTPJbre+ONN+C4u3fv5oS8tTtqcPBvvXSZ32ksuGA6a8SIEagmHYcflyNLS0uDPuPZ8ea4foykdu3ae/bsweGmpqZykL84AcP+zW9+A9sjt8PR45dxhegH9RIyn376aSIoRt64ceNevXolJiYuXrxYT+O1/yhfMGnKhwrAYwixGn/AVZQgr5qSkuKx9tDA3fMTJUNXihYt6uU4Dhw4EPRjEkIargr+XrVq1WyHdtHOkSNHUj48bMWKFZUqVbJrJ2gR+YhwVapUCdc+JHRmpFcPQu6ETCRCRpXt4xMsed++ffoODX3yySfpdkTvo0yyfOwca1+9enWNGjXoUggr5aNddlEeK1gSy226Q5+TodqzEHA6HKEuWsVxj6XGJGqUQwghI4xcxvyAhRAL+cc//oEzisTK/hRL8MOaCCd4ZJJRQrgtO0V0PulAPhXStBaolvbgQo5zPl/kFjgfp4wyz549m64mDdPDVxzCnDlz6O2JEydyvq7S4mcURclcri3D+Y4oUX49GtF7JS16LPsdPHgwXgWTgclBy2x/HQlADfEkbts+EpdIIHzvvffwlnTFli1bPJaS8xOzosHoc462nHICjgurPnLkyNSpU7E4Qi8H8aUrV65ED7FunHDNmjWpFB8llcCOODO4JVRgYARgGhzeTVHRKxQm0qvVUz5uhAgCKWnWrFlWHknujVd0w6L5GNSzzz7btGlT+2XI0KFD0RnsCxFgnhUrVkTbyalwBYRUBKrTsL78+fO3b98eok+CjZdYsGABvK1169a+l1amHL+DT7DrXbt2keA5J2zBC51hl7CFyr3zzjuwBRxL8F2QR+CfhEGV/G4IBYVC3mgkRIogCpXZsWOH3lECGAl+E++J+yCvwp43btyIinCQv8jCkQHMCV0hk8anwNXmz59P/IYknT9/HuaEZv/5z39GSyhk0qRJOB1YPGEAX6lZ5YiWiKWVY8WvYWO03GONbCU10ZoRnNa2bVuoPU1966230AaE7byRUOYSojqkHTgy3Vq259DIHj16aPN5HBnpiP3qCi2k/WF8qwtDJfUJV2legN9AZz2WO/7kk0/wztwU9olvRUb2aeiAc9MxfiICbFvza7hZAoD9L6SZQmSN6A9UrGvXruSdZFecSZxAcLiGs2fPanU6TbDCSjFpfISWWq5fv/727dvtuvjSokULkkLSO7QI0RDLCWmRe9Dte5uvAAGBhr5EYtabFivHcIi1qCIWJxHcvHmTTnY+mpXN0s+0BJvV2zrnAh8Uxc1CrKdPn845WrIclSOL+O677yDBkCpkB1GYNWuWFilQcuJ8rE4MwPYp/06arwF8ytYi93rdBr7OPcvl20Cj0H9M6dixYwT4/fv340Lxb9qRFkuktwMnYVArjIgMGWERj2FXyAvxkbjiWrt164Z148ZxVhhOmTJl+vTpwxFOw9Di4+MRn5h34O2HPW/duvVzCzSY6khE8+ianOhhvXr1PvzwQzoEjkKf9O3b117aClngDF3yRvL/WrB/4nj1zHvv3r2EV/wAHpVQC7sibHFHzmsxOu6UnKp3795ypCgeB30M18GE0U90w36DmRUURcwlr3a+qkYJ0QeONGjQQEcoAfJHXjd27NicLrqZ5xDo60jfHYFg8BFt2rThOxlbiG2CG2G0GumJzyXu1q1bd9WqVXgNnD4uAGc0bty4EGvBvxA/nMN3+vfvP3nyZBSUsB3cyDA6Cm9FD5Dq3Wk5GSolxezYsSPq9fbbb2MD8Bhuk2iU0xn+vhHRRcK08yahF/WAK1e1EGKZH3zwAfRd3+lGIg2UTm91iRDwtri4OOmYb/g+h67WvK0QW3sn/NpCiIUQpeCgkXjkg4vEVJGdEiTNRfV9SYcOHXyfAIVKSUkReyYbJngrSGuyDgZLRqszsz7be9KC32YT6uDc1apVi9zYU8onLKF4JIEunCGPUtGl8N0hQ4bAnrVCGGZIn9A5+EznCFSPpeepqamaEgQtxk6PWEDzkbjeVPCJryPQ4oLs8XxcuGfPHrJlSAa5CschbYiVJBN/oiOUjE/2mtbKQWg3FAS/TUVffvkln7A6LiRBQhmobsyYMVUshH1mDP1Dh+TCiHjumkwP+gU35Sf34jQQ2BiCcOEI6XXr1iEOXKjHEtbLL78M8UIxiFZkrTjbgQMHDhs2zH5FKMhLBFgFugFv8/3eDAX417/+RXq5aNEiLA415jv5w+9+9zsuTEpK0ghjnAaidL7c+AXDPwnDonyPoNQjB71ZCEub7JUdYmJiYN/YPyXDAgnJ/ERLwjIBGN9E5PB6f0+KQ+3cSxBjkz3WgGI8EddCp9BsbDXb00qWLAlReOKJJ8jvofxLlizhc8OGDdqdN08AQWByMiecTngLJ05o7p4dyNFA5wO2oKFXYI8++mjkpr9pG5kQC8Gzw8Mi8dSHCIpyhvchBIksykyZtNkOzDQ+jDM2bMFF7hEmxhsbG7tt2za/D/6jAm78qaeeyszMxNnSyNOnT0+bNo2mkrxhjG+88Qb8rE6dOig2GeyaNWv0yhihEHfpNwRE4sc9+s30MLpSpUpB1EhHNZdWywdAcTZu3NikSRNyA8LnlStXtIwnjo4T9GKLGmknrBqzbdq0abdu3Ro1ahT4JrChAE9OqMqFp2vQ2RUrVtA5+gmzSU9Px4Er/BFT0tLSBg0a5MLnfIqbJLo3btyAYS9fvhzhIln0ivQD8U2ePHnmzJlBx3HiGhyU8tGNOxlRQkICmrl+/Xo4un1QE7yy7nrUrFmzu2E/b/8kzPeTZ/IP4uUXX3xBtqTXf2Fok1UjFHj48OG2YFBu5IelHTp0KJDU2TcI6hRVtmxZr+HkkDDI0PPPPx9csbAuNAyvRCii8cnJyb7TiP79+2PM48aNq1q1Krech9YA1C57WmRPb5pCB26LTkA0nTp1SkxM1EF1INQh9N1CCBVHjx4ljOEgIjebnRAVehTfYiESpBzBQZVOnjzJZ7gGvaIJWCUNHjJkiO9hucqStdsVV2msmDN1xudqGzS+iHjRYHw0KROePaJDbWg53UItZ8+eDWVMWE5f1QUOXNbBgwdpZ4cOHSC+P/74I2wJJvTyyy9DAqBlixYtKl68OJYyYcIEnAktCXr1CtwvTI4a8cD4qBo1asCutMhc69atccXz58+nfMxTr6ppEmxP4SC8dx0gtG1RLlQEGY2JicmXL58WP/NY4yjQmRIlSnisnSciOu8naGBWWuhAG8OMHz8eReIg9jVy5EgI/dixYwcMGAChDHGBrp8s3OlfqvuThVCq+IXBv9ZCU3yMNlCyReDctWsXLtLerBAxaIMU+0wMGAKu/ADfih5wJgfRY07mu/J+5WHUiHP5+9//jv/FLfKXXppoIBHlkIpRqai9hvHKHrjcfn6gVX+oQjphr6qA5u3fv58cDj+VLQkL5Zk2meKCBQtIKWh8UlISP7O+nOLeuQW1Cq7WuXNnklSsOlr+KwjAMsmttdsXfkdLAQVdGhJEajhxLT4Ep/dYI1cQn1wbPYabK1SokBYDJEJo8DgC5S+N7NY+elpfANLGcY0x10L5XHL16lVSWJI/fI3XU/cwQovyh1iI3vBGYmA+ZRI1p06dOmfOHBJNmirBYR1e768xKK+o5jQuz882TlfDO0nAduzYQeejDMiIruZMyYJYZWe9ejaG8mPUZcqUwczJgKHyqpfSyK/IyBEW9n79+nWtnkrJmzZtql27dmxsbNg7xMb999+PstGeEN9F+naYoYDoOGbMGFS6XLly9CSUEdnx5ebNmzgQToAEB124FkjTkkO3bt1CpnhIOvzAgQPTp09fvHgxxo7Jnzt3DgviX2I2EkRLXfKsgj7HasLyvNw3CGFkiZjGu+++C/3yWA9y7LdmJ06cIH65avtRIS0tDZPEUdNaTb+ATCNibWcEuSfPeeaZZzZu3BgKCePG0aJr16658IW+a+FfVzIzM9HsO+3lB8No0KABpjhu3DgccaVKlTSsFUl7LR6G99++fbtGDqGyMG7STRwfrhZKzncu0SZIHstNw5O0XiW6Tu1wshYtWhAz8ufPv3nz5okTJ+LZETmXcATHpDG/zgSFujASvSXxWJyMHBFdxMVwAjW2atXKa/4gXoa0Dy8TXJCmMYMGDXruuedQd8r/4x//COUnSXU+cqD29evXk440atRIy2HDDNB+ImIQNUYRRILu3buvXbs2MTERudPzzvf3WDt3qkEkyFdkHREjX+iR3vbaw1DE4/EChMBZs2ZpwNbgwYMRKxk/PYmj51qCAcHYYw3f0VxagkFGRgZiRWQUW6VKFXTs4Ycfxo+gYCgGWanWAKRklIfvMDB7+GckoLEpIRZCWIXKRGK9Vrq6cePG9BKpwpQpU7AsuovOx1TtYe+SHW3gC12nsQH2WqZ8ivLqrT1qsGXLFmSnpAJmkJCQQORGdlgocucTi9ATL5vwIU0K/JUFjouEYfV4CZv8ab4bbaBL8Sovvvhi4NvSBQFuGW1BV/Ekoay3okG0YWyYDeyF3iBeli1blmCPf+NLgQIFgpjQrYEECEWjTRArhqbFPPGZaEVycjI38tlnn3mszd3ffPPNlJSUdevW0TlYGeKmdlfNXCNI4QRy5yUgJtO+fXs6cObMmcRHJEKKqPe8JA+rV6+O6EqEwUErCQBsE/VGl1555ZXXXnuNAMTt6HVWt27diFldu3YN+ll+sWLFKNxtK+25HP5JmN/ZXvQ7tPqTTz5BF7+04LEefnIVn6gj8qYQzUJ3rr/g3G4Zq3aWSaKMR1BQx3Gj37Ai/EK/fv1Onz6N0pBwY2+axK5YrpehHCQY249D4+LiCCHOJwoEbMIGZAv6lS1bb9my5ahRo2bPnh3EsCGl8o899ti2bduGDh26aNEiKIWe8UAI+MJ9EbHmzZuHDTdp0kRJJI4PWgAjzGl1vkG/RTQhIy6OHz/++eefx1MTvSBGzjSU8MDNIn3s+eLFi1q/kaydPudTrNQe33Pq1Cm+axhKamqqgn2XLl3QGUL1kSNH2rVrhwqRutWqVct3qyjkTlMEUAOkE+m5b4SuAPfu8AF8Ij0QoYiC/qOZ9LmeOCI7bRb+XxY81lhM/qV2yAS8R7aJBFFXToD76uG0nZhhhtg1cR2Vo/Dhw4djg2i4/iVUz5kzh+SYE7Bce7YjEkciypFEwhA04rMNltqJc9g+ppoLG3LQEpSTVvleE9EvSAwiJDjMAe+HvPBRyIWO0ttG7CvrY0uP9cKBczTzkS96CaDHNlyiEfSUhmgQqBgetlOnTh1ERmyGTGtHYEiw1mLAA0NS8Wa0xG2bBRNughvIGxyQ8pAhQ+iud9555+jRo8gFnaejNGU415oRIJA+DUNnUG/kLmnWr19/9OjR0Gt8+EMPPVSjRg1cNL6XUG5vVpFTEF4RBMTUXvDCwC/8B2nE43fsCO64f//+ziPawoJPbBUfitsl9ObLly/A0RJt27YltBOKCAB/+tOfcItpaWl/+ctfiAFKUiO3lT1KiXaSzXTv3j2Iy+mrkSNHwuHi4+MnTZq0cOHCxYsX79u3DxKJ7yPdJKF8+umn+/btq3cWuD/OJ96EPrvQC3jVXHhTANnK0RbdvpGYmKj1PzFj0jLiR3p6Op2D2kDmGjZs2KlTJ98lcFW4GhMcEOudHhsHDqxGIzbC0qRsUdpCWIqCMyE4zJwbR1hVqlSh/Xbmg2fPqtvZanvYTSBHoLfRN9GLUAwnLDMzsgXcTgt/YCPUAp2F6aJvSUlJOEZyP0gw5ABPq+25OA2yC9+CjWmrXI7onTI3WNwCPpbATCH6afvnjIyMuXPnnjhxwmM9I4SoIV+6iBwJCqg1YiJxj0Ej0tsWZYtmzZrhl+BhO3furFevHs6QkKe9iXO5Jb5B9IQmkur/YAHDR1UqVqyI/hBVjx8/Xs0CFIq72Lx5c5s2bYJbslgLTkXoSfAvFf61FrMMQqX0RsY5HCqIXJZCspI2rfeY06ICx+OPP96jRw/4E0l5EDMANBiW1H/58uUjRoyAycEad+3atWLFCv6Chvbu3btDhw52tj1t2rQdO3Zs3brV2T/0W+jjgYji2q86xHJyGdw4UdB+U4nuaeCgc4UqN8NrpHlwwIuRWLvNld8J2CkygsFoBXyPtTwKsT/a7coZtOIg9+LydYlk1HrP4LEGoZLykcgVLVpUK/GSwKA/sAHOIZRCnjhOiNXc0vLlywfysgmWVrJkSYoiq9RWbM2bN4+JiUEttdyu1pBzw6qkAo2BnuY+D4MW9+vXb9myZXJQ5CF0kRv2jnQCCWp588OHD8PR4Y6KL7QcnSdrGjhwoM6sVavWkiVLNm3a1KtXryAqKly4MCLQCo4GAcK/ypJRoV5R2T0A1fGapY+lkdtFej1rVBNiNHbs2Pfeey+I9Rfoq0aNGq1bt65du3aVKlXq1q1bixYt8GK4Ttyfk12tWbPm3Xffffvtt732ONIcgtBvJHITtSIHMjZIKj2jnzjW9PT06DYp9wEN1SJ50W5IQCC3pqkaW+aqra9zhFu3bkEcNaw4QiPrQwfeQy/0YUIiYXXq1KHnt2zZosEAxD+oEplkmTJlsH0ci6a25BSQMI25pKhzFnQ8IyMD30hE0PZT7iFhUUSFChW6du3qwjV+bUCmURJauH379iJFitiDVqHms2bNcp6JxIlZoTzmpKK84rhcAv8kzN4YLvehsSn6DmGXN8mFJKN06dJjxowZMGDAW2+99frrr+f0weyvf/3r2rVrz5w58/333x89ejS5UQELXqfhxcaPHx8bG5vtC/iw3KYeqIReTi6jZ8+eGhHsscaDu9m7RQj58+ePxNTICAG3rj0EtVJrtJsTJLgFjDT08XyRBp5B08w1CvbBBx+sZUH/wpZgaaEPS8LuECv5JM4QVqrHPFC6DRs2zJ49m0wYtnc3LKQZCCSCaLfCF06ePKkR2IcPHy5VqpSPxfaQOHlUttvuBQg088SJE9qFNuhC7ir4J2EkiGQ8UVl6DoWwH+TI9Xz00UfXr1+394iIHBo3bpyQkPDhhx9OmDBh6NChXk+qfAMPWLFixcGDB69du3by5Mm9evXKOthl//79sDRiLSQv68MqLfYR6j3kWTgfu5KTpaSkrFy5Mq+83tLiSSEWcuHCBb1OCkuTIg2NytckR3uBVgS3e/dutw3f9gEohUZVu3BgtRO4YnQjMzMz27WgQ5nX6cS9995LtL5y5YqmZWiUG/6qQoUKcXFxKPn69euPHz8O+XDJcgx6HemGJVK1nXm0W/G/uGiBkIRuwK7gRj6eX8LACD3kwE2aNLE3usgRuP3Lly/jwXKThJH7hb5PSbTg337IgaL1NEU7DOp7eno6+qGhQtqSOaLAs3Tu3LlEiRJLly6FSI0ePTpHKoVO9OzZEy+2ZMmSqVOnQuO0s6HHegCWmJi4bNkyiN2oUaPwYlktlmBw6dKlsN1MXgPy1YPAH3/8ke6qUaMGfZWamhqurc0jirA8fdS29PbAOJcDt0uDY2NjCYT2ZqAwSEymWLFiJE67du0KzqHnJqDOhPCwLPMWOXzzzTcnTpygbyG7d5rFef78eU6DPKWlpXksXSL6NmrUKEceDBKG7FDmQ4cOEd7OnDkDIVOlrVq1osCPP/5406ZNuDWXvID+Pxai3Yr/Wd3QVWPCvvrqK6yyXbt2SBMJPvPMMz6ehD300EOdOnU6ffo08g1k2+isKFmypJaDzs2ng2EZiRst+CdhWtg6F5qSFQRgewz+1q1be/fujQLhYnbu3JkLtXPjderUwS+PHTt24MCBbdu2bdOmTeCJJhc2bdoUCguBQ6HxgPny5du9e/f777//+eefd+nS5aWXXoKlZdu3RN9cmJPvNmC3enAyY8YMyR3T2rt37+uvv04I2bdvn3OnC9cCwYVOngh4eWUigsdiBkhq27ZtWmrVY21jTAY1bNgwPCOkAZ/ufhKGymlepJu5L83T+JD4+HhNbr169eqBAwf0/oiuJgHAZIiChQsX1iYTnAw/zul2T/glsav/WNhlgZD87bffzpo1i0qpKzk5uWjRoj169HDDeq0uYc+QGLiLS54OCuSutComJgapwaFpng950YdYMcFu2rRpq1ateuGFF3JaHSkZrD2XaaiWX8nNGsMIF+mKDTiKXmBj5HgTGMyAAQNw9DChQoUK4X02bNiAr4/couc29GJx5MiRc+fOhYpt37590KBBga+AQm7dvHlzWGNSUtKePXsgYZMnT8ZLTpw4sVmzZgULFrxT6sY5165dC9995A0QS7Q8KWyMz4ULF7Zu3ZrQ2L59exgt7j5PTLqBdoTuDlCV/fv3+94CyD1ISUmhqRo5JL29fv06hkPaTajG9bt/oJXHynzgN/DFEMspVqxY5Mb105lr1qyhqVu2bMExeqy3qNrJu0yZMrdv3y5fvjy+BceFCml0TtWqVUN/qopYqRq3jO+F3lELVkl0nzRpUrly5erXr++qF3BRxKVLl86ePeuqpzKZmZkYJjoJU/daQT1bQNHatGlz5MgRoh6MrWnTpjmq7oEHHkAZIrHQ9C8VbiRh6ArEtmzZsrBptKdJkyZ4eQJbp06diMTp6eloiRZVzwVQF5nB6NGjaca8efMgYV26dOnYsWOAz/ZR/V69euHC+vXrB+XCUQ4fPhyf5fsF9qOPPoprC9Md5BlgtzivSpUqpaWlwb2IJQcPHrx8+TJpmXaDJq7jUCI9NzZEhOXBODGVWO6GAS6BAKuUPtNgSQf3jc127dqVdAJCxifftUSka6ExAFeuXAlxTHFEn2LSsJ49exYpUqRly5bYiB7M0/m/+tWvzpw5g9tEBLip1NRUvA2mBE/SJhOhAJKHVpMC4cdefPHF5557Dm5HFdpn8y5MF30As83lZWN9AxllZGRAxCtXrrx48eICBQoE8voY1o6akTvNmTMHzp2j3YFVxebNmxs3bhwTExNC2+8WuJGECYRb7QiJnR86dIjvWovo+PHjcPlRo0ZNmTJFO0VEGjg4vF6HDh0gRh999NGsWbOWL1/eqFGj3r17+92z/Isvvpg+fbpWwxsyZAgNfvjhh/3mIlrvkfLDdxN5BrgMvYs8ffr0jBkz4uLitHw8HgFNgA2PGTPG5TwsLFBkjXYrAgKmioCqVKmizek4smHDhpkzZ8IJDh8+/M033xw4cGDq1KkYQrRb6gtEDiIoWhfitnf4ipy++wsQN27c2LZtGy4FKqbFuk6dOgVxTE5OpvEYSIkSJerVq0eOh43s27evQYMGoeQD3Ej79u3XrFmDcBEldcFToXTEcpwY6WWFChVIlakxjPeY1wEJPnnypHu2LcJn4lGREQ2DSUPFAhzognBHjhw5YcKEJUuWvPrqq4FvI6F1gyF/eWhSTnTh38sjvKgs+GnPfyYDGz9+PByoY8eO99xzDyl1WloaZAh3kDskTLj33nsJMwkJCf379z927BhM/6WXXkpPT4+NjXWOA8DrofS4yy1bthQsWJB/y5cvP2zYMDxa4FPH6fC8O9U/RHz//ff6kpSURB++8sormiuK6OlVep7udTMJu9dCiIV8++23sIG8MiwMh4u1pqamQgv0WkobpCqJ4i7IKCBqFy9edPO2vsSMr7/+GisOcWjRmTNn7Cmi4QVWULNmTcgQSRqZiQ7WqFED36jlJDQuSvNzsZEQbwSZErZjYmLglJTfpEkTMiKt6gnbw0Fpafj77rvPDe8iMTqXPDl2SYcIqDTdotn9KSkpLVu2DJCEoUVVq1bt27cvPKxAgQK9e/cOfMJ+vnz5SAkwhCeeeCL4pt81CGiJilxeDwbW0rBhQ/w15IY0Gu6FOCE9L7zwAn/hXKpXrz58+PCIbsOcLfBxeDpoPm2Ij4//bwtoNs07fvy4eokjnIBnJF/0/LzfgMZ+BW6Z9HneHWYYNHr27EnObS9FQUIPhd2zZ4/H8gjkcF26dClatCg6ENVm+gEkMnTZ4bwoJ68sU9KvX79nn3123759jRo10t6969ats3e2aNq0qciZyx/sEaugGsnJySdPnvT7hNsHbt++HaFRyZpwOnToUMp3DieVY/FyL6GPUod+rV692q5CrkwjcbW7QIjlhxfYC27TDTyMfnOPqqPMFy5cUPKjpcIDn0NKvMMRFSpUiCwrR+6oVq1ay5YtM++pA4RbdMWJSpUqzZ0713kkwUKUmuMNOSBbleMsRLdJvwxg8/buGTZat24dlcYEDQJk6AtGJyYmJiUltWjRIixNijT0VOapp56yjzi/5yEgO8KVm8euaRevXKsrK5NzG/dyGw4cOJCRkRHG7XRDQWZm5v79++vVq6cdXK5evZrTF+XaTRIuHh8fX7du3QClX6ZMGbKFTz/9FDbm8pzZDXAjCTMwyLu4fv166K8R8WL/+c9/Ah+HYRA6SNxPnDhx+fLlM2fOPPbYY9FujkGeRPXq1TFbNyyWIdizBL7//nsSjCBGK7Zr146ccOvWrRUrVgx82m+5cuVu3brlnrFxboYhYW5EIBOJA0Fe3Dsyr6N06dKhr/EWxcX57logNSLHpUuXQmRgyM651Ucexe3bt3/44QfnJG69ZOc4mhng6zYu0Xbj2f4LLbBHT6o6uo6wzUHVdc8992iPcA7yyQkc4V8+v/vuOzqZq/iL9vxogRPc8DoyNTXVPYNJihUrpu2PN2/eTB8GsTk9CWHjxo1Pnz5Nehk4CatSpcrChQszMjIqV66c0xpzCo2DjHQtkYP/pt+4cePs2bPot9zKv//9b8xApuix7AQbwyQ4QdQB/RP/pWt++ukneofjXHXfffdxGp+aNEEhGCFlcoJGU6n8HL3K0TAFzQBSdfblKj+n3WGDRuKAKEFu6CcLVKfRLfZLAU6gRo6rXi3Gwzl0gtP1aEcXv4pCm+kKwgCFh2XsOe25evUqlmAfkafTU2WNm85R0mbfGnckd6llsThOOeoKFWv3P21QpeiAXnDop+fn/TE5meP2MBpbMdSldjl6BQyojp7kpyaISeX41L1QCyLTJ0c4X4JT26Qt0jopqsq3L+E7RdmayTkStArXrTlbpaHQujUuPHfuHL1dqFChEAWH3zx69Ojx48cVh/hUb6idHkvzdUc0QCfQWlugsgivSxQ7baNw9rlO9hroQyFOIqjXrPYRKlUbqJEbl40HMhZKI9/RAcqX7LiKRlK1PAP/KobZd6dLdJu2jctYVKPiNIXwF6fJQakEla/+keLZV9mQOVMCkYbvnBBKClSiRIlq1aoRsQ4ePEgDpFR2B0IdbBHYjXS2xKttXlLIek5Wwdm2k+0Ru/f4Ij3xOp/COf7tt99evHhR75L0Lz8l5fvvvz9//vxeVWTVFvD111/T/1pHI2s7T5w4YW8HR2g4c+ZMwYIF6TfSGLyWlO38+fPYAj+LFCnCCRyBE/CZkpJCJyMp/oJ4XblyhZK/+uorEY7oAvOnqQRNmZ58hfJhryCiTpPN8slP2xHxKYOVC1Jv6LtGBNpRj06gCl0l3ZZZcS36TNUcPHLkCLKoVKkSHaWllWV09no6tkPzUgbbhyAsrePICVofCsdOIdQrY7EJgGzwgQceKF68+MmTJ7ECz8903POzO7KJtTg0bbB1Q6aqjrK1RWuvcFC+WkGHumTgN2/efPDBB/Nu1uqHFpAdHjp06K9//St9Kg6BbmEP9KNyDu5cu95evnwZ/8J3ZKyNxh555BFMS3sNEZzIL0+dOoVgOAFZPv7442lpaXQoVdDFihMSqseaByS3i7ypWqtW0tF0N/VqYWv+4jTcwXULlIxsoIw0Cdlg+VRqkwaNqefy2xa4FwqRvL32u5CnxorIIS5cuIBVUywHuRdVSpu5Iw5y2j//+U95Je6IumghuQJ/qdmen2cYaayuc8KjzST0Uw6aGvEp8tpa7ToU0LHUsmrVKufCMDg1Sla9/Hvt2jUcn/2vDNKpzWon/c+tyWtgxoULF+ausWpuln8phJ9Ux82KagNqgU1yPnJHOkgKzaEDScVQFZokSxNvkNxlpRUqVMDgPRbv4RzCALKgQOTOVZRAn1OIZE2TFNVwfGgX6sfJaAIBIyYmhk85GtXlsdbfEn2ktbSfSiVlPg8fPoyTomo0kyOcibyoS/yAHkCfkRFf+ES7KJyiOI3jeH+UgS+oHMrWsGHDEGXHbdJpS5cuLVWqFN2LfnKP9A/UPDMzU88DlNjQsUiEG0QWnEOfaFlzuUI+6Q0tfcyZCFFbP2mHROeEG671esKhhw1O3RBn1U/6QY6bdqJCtATVCuQBALKjGXQ+NoLUuDuaQf9TO7fGnXKCZhdSJkLnTATB3XGQvsVsNfYfw5SCeSxXQzMoRO3hL5vx81PnUAjGRTl0l9dbEu6azuFMqouPj6f3QnmWyY3QkqSkpM8++4wG0/+okzwAdwrDsHffUtx1zqXVQyBnFPSSAv3DTTnTy6yC43x1UbaXSEb0vEaye6y4SMPsSmknPYCrpBvXr1+vdvKvk5j6bWfWW8uRgmn8OM2z0x5BubHc1+eff845tEohA9nFxcVFfb0MPMOyZcsWLFiAJULHFS5RAOWidBqqpYVMaTAqhy3QfnRehJVLsFb059ixYxSlc/B73Dh9hbGgqOolOof+J/xhBVRBRVyLa6UQPADGQh9Srzaw2rdvHyUQcGfMmKGIiTiohQIph26kBNQyq3bp4QtSo/ZPP/1U+0mkp6dTNb4IkWH1FIhEaAat5TsNoHzExE0hI6gbQsT0ZIa6QcwQBZPZckd0iLJZJWYcEVGzIxGegbjAJdQi66bl9CTtETegr/LuEAI/JKxVq1ZeC9Nnu26bX5+lq5T3EFa1yoBKFmVGSM4dmhEVmkenoxmkPmgPYuZyqD2qw5mKfEi9cuXKqHtqaiqyQbSoFIKxTV3LvVIFB9EzLtfzDzQJfUW9tFuc079QGlXb9IiTnfvC4sG1cwi88wELHsuc5M6OHj1KIBcz0BExTlRTmYddCwdpg61kdjv1kwbQA7671C9q1qxJD2PbTi/mvDs0Hst0znlR6HK6TrUTagKnUZLEfYnVaekBqhBFsC/xEoFuxzlMShuh2P4XudBIPLIejyFu+hYnouQGbaGRGCF97tzIDCPU0hXIFBJAaTga6hWfpnboC8rD7aAV3AWdT5nEHjoZzcFBUCOf9s3iqqRgOdqsPUJoZSHarTAIBljKqFGjot0Kg+igXbt2uCyRb2duj1fEtyjYEUTwnKSyeGOlRpwAYcK/Odc5ugvX67474YeEPWEh7LVWrVrVY61wE+D5dhuefPJJ+2CdOnXs7/b22L4BQ8r2exDIdi3gEMsMOx6xEHo5klfk4EXivSbUwAKzTrGxRyfYCVBsbKzXOfY0N7k5uyu0HrrXytHOPMHAwMAgOGTrQ0jU7ehQwILn/3dBzlcfJJ+Ggd09yMPD2QwMDAwMDAwM8i4MCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAIMCTMwMDAwMDAwiAL+H7pGZ/K2ZH5NAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek1" align="bottom" width="592" height="137" border= "0">

Hemosol B0 – PL PVC – SK – 2009.10.30 5

Hemosol B0

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k Rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2009/06447


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Hemosol B0

roztok na hemofiltráciu a hemodialýzu


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Hemosol B0 pozostáva z dvojkomorového PVC alebo polyolefínového vaku, ktorý obsahuje roztok elektrolytov v malej komore (komora A) a tlmivý roztok vo veľkej komore (komora B).


PRED REKONŠTITÚCIOU


1 000 ml roztoku elektrolytov (malá komora A) obsahuje:

liečivá:

Dihydrát chloridu vápenatého

Hexahydrát chloridu horečnatého

Kyselina mliečna

5,145 g

2,033 g

5,4 g

1 000 ml tlmivého roztoku (veľká komora B) obsahuje:

liečivá:

Hydrogenuhličitan sodný

Chlorid sodný

3,09 g

6,45 g


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


PO REKONŠTITÚCII


Zmiešaním malej a veľkej komory sa získa jeden rekonštituovaný roztok, ktorého izotonické zloženie je:


v mmol/l

v mEq/l

vápnik Ca2+

1,75

3,50

horčík Mg2+

0,5

1,0

sodík Na+

140

140

chlorid Cl-

109,5

109,5

laktát

3

3

hydrogenuhličitan HCO3-

32

32


Teoretická osmolarita: 287 mOsm/l


3. LIEKOVÁ FORMA


Roztok na hemofiltráciu a hemodialýzu.

Číry a bezfarebný rekonštituovaný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Ako náhradný roztok pri nepretržitej hemofiltrácii a hemodiafiltrácii a ako dialyzačný roztok pri nepretržitej hemodialýze v prípade akútneho renálneho zlyhania.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie:


Objem náhradného roztoku, ktorý sa má podať, bude závisieť od intenzity prebiehajúcej liečby a od množstva roztoku, ktorý treba nahradiť, aby sa dosiahla cieľová rovnováha tekutín. Objem dávky je preto na zvážení zodpovedného lekára.


Bežne používané rýchlosti prietoku náhradného roztoku pri hemofiltrácii a hemodiafiltrácii sú:

Dospelí: 500 – 1 500 ml/hodinu

Deti: 15 – 20 ml/kg/hodinu


Bežne používané rýchlosti prietoku dialyzačného roztoku (dialyzátu) pri nepretržitej hemodialýze sú:

Dospelí: 500 – 2 000 ml/hodinu

Deti: 15 – 20 ml/kg/hodinu


Spôsob podávania:


Hemosol B0, keď sa používa ako náhradný roztok, sa podáva do obehu pred hemofilter (predilučne) alebo za hemofilter (postdilučne).


4.3 Kontraindikácie


Neexistujú žiadne absolútne kontraindikácie pre používanie Hemosolu B0.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Upozornenia:


Náhradný roztok Hemosol B0 neobsahuje draslík.


Pred zmiešaním skontrolujte, či sú roztoky číre a či sú všetky spojovacie tesnenia neporušené. Postupujte presne podľa pokynov pre používanie.

Roztok elektrolytov sa musí pred použitím zmiešať s tlmivým roztokom, aby sa získal finálny roztok vhodný na hemofiltráciu/hemodiafiltráciu/nepretržitú dialýzu.


Roztok nepodávajte, ak nie je číry. Počas pripojenia/odpojenia liniek sa musí používať aseptická technika.


Ak sa používa s monitorom, musia sa používať len monitory pre nepretržitú renálnu náhradnú liečbu. Nepoužívajte s monitorom na hemodialýzu.


Osobitné upozornenia pre používanie:


Zohrievanie tohto náhradného roztoku na teplotu tela (37°C) sa musí starostlivo kontrolovať.


Pred liečbou a počas nej sa má starostlivo sledovať hemodynamický stav, rovnováha tekutín, elektrolytov a acidobázická rovnováha. Špeciálnu pozornosť treba venovať hladinám draslíka. Môže byť potrebná substitúcia fosfátov a doplnky draslíka.


Používanie kontaminovaného roztoku na hemofiltráciu môže vyvolať sepsu, šok a fatálne následky.


4.5 Liekové a iné interakcie


Počas liečby sa môže znížiť koncentrácia filtrovateľných/dialyzovateľných liekov. Ak je to nevyhnutné, má sa začať zodpovedajúca náhradná liečba.

Interakciám s inými liekmi z dôvodu nerovnováhy elektrolytov a/alebo acidobázickej nerovnováhy sa dá vyhnúť správnym dávkovaním roztoku na hemofiltráciu a hemodialýzu a precíznym monitorovaním.


Môžu sa však vyskytnúť nasledujúce interakcie:

 • Riziko srdcovej arytmie vyvolanej digitalisom sa zvyšuje počas hypokaliémie;

 • Vitamín D a lieky obsahujúce vápnik, napr. uhličitan vápenatý ako viazač fosfátu, môže zvyšovať riziko hyperkalciémie;

 • Dodatočná substitúcia hydrogenuhličitanom sodným môže zvyšovať riziko metabolickej alkalózy.


4.6 Gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Hemosolu B0 u gravidných alebo dojčiacich žien. Pred podaním Hemosolu B0 gravidným alebo dojčiacim ženám má predpisujúci lekár zvážiť pomer prínosu a rizika.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Netýka sa.


4.8 Nežiaduce účinky


Môžu sa vyskytnúť niektoré nežiaduce účinky, ktoré sa týkajú dialyzačnej liečby, ako je nauzea, vracanie, svalové kŕče a hypotenzia.

Môžu sa objaviť poruchy elektrolytov. Špeciálna pozornosť sa musí venovať pacientom s hypokaliémiou, pretože tento roztok neobsahuje draslík (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


4.9 Predávkovanie


Predávkovanie náhradným roztokom Hemosol B0 sa nevyskytne, ak sa postupuje správne a starostlivo sa monitoruje rovnováha tekutín, elektrolytov a acidobázická rovnováha pacienta.

Predávkovanie však vedie k preťaženiu tekutinami u pacientov s renálnym zlyhaním.

Nepretržitá aplikácia hemofiltrácie odstráni nadmernú tekutinu a elektrolyty. V prípade hyperhydratácie sa musí zvýšiť ultrafiltrácia a znížiť rýchlosť podávania roztoku na hemofiltráciu. V prípade závažnej dehydratácie je nevyhnutné ukončiť ultrafiltráciu a primerane zvýšiť prítok roztoku na hemofiltráciu.

Predávkovanie by mohlo mať závažné následky, ako je kongestívne zlyhanie srdca, poruchy elektrolytov alebo acidobázické poruchy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Hemofiltráty

ATC kód: B05ZB.


Hemosol B0 je farmakologicky neaktívny. Sodíkové, vápnikové, horčíkové a chloridové ióny sú prítomné v koncentráciách, ktoré sú podobné fyziologickým hladinám v plazme. Roztok sa používa na substitúciu vody a elektrolytov, ktoré boli odstránené počas hemofiltrácie alebo sa používa ako vhodné výmenné médium na používanie počas hemodiafiltrácie alebo nepretržitej hemodialýzy.

Hydrogenuhličitan sa používa ako alkalizujúci tlmič.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Netýka sa. Aktívne zložky sú farmakologicky neaktívne a sú prítomné v koncentráciách podobných fyziologickým plazmatickým hladinám.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Netýka sa. Aktívne zložky sú farmakologicky neaktívne a sú prítomné v koncentráciách podobných fyziologickým plazmatickým hladinám.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


V malej komore A: voda na injekciu


Vo veľkej komore B: voda na injekciu, oxid uhličitý


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

Je na zodpovednosti lekára posúdiť inkompatibilitu prídavného lieku s roztokom Hemosol B0 a to kontrolou prípadnej zmeny zafarbenia a/alebo prípadnej zrazeniny, nerozpustných komplexov alebo kryštálov. Je potrebné vziať do úvahy Pokyny pre používanie prídavných liekov.

Pred pridaním liečiva skontrolujte, či je rozpustné a stabilné vo vode pri pH Hemosolu B0 (pH rekonštituovaného roztoku je 7,0 až 8,5).

Kompatibilný liek sa musí pridať do rekonštituovaného roztoku a roztok sa musí okamžite podať.


6.3 Čas použiteľnosti


1 rok v originálnom balení.


Chemická a fyzikálna stabilita rekonštituovaného roztoku pri používaní sa stanovila na 24 hodín pri 22C. Z mikrobiologického hľadiska sa má rekonštituovaný roztok použiť ihneď po otvorení (t.j. napojení na linku), pretože obsahuje hydrogenuhličitan. Za iný čas použiteľnosti a podmienky pred použitím je zodpovedný používateľ a nemali by byť za normálnych okolností dlhšie ako 24 hodín, vrátane trvania liečby.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte pri teplote do +4°C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Dvojkomorový vak (250 ml + 4 750 ml) je obal vyrobený z polyvinylchloridových (PVC) alebo polyolefínových (na báze polypropylénu, viacvrstvových laminátov) materiálov. Dve komory oddeľuje odtrhávacie tesnenie alebo krehká svorka.

Veľká komora B (4 750 ml) je vybavená injekčným portom pre pridávanie liečiva po rekonštitúcii roztoku, a tiež luer konektorom na pripojenie vaku k linke s vhodnou náhradnou tekutinou / dialyzátom.

Vak je obalený priehľadným obalom vyrobeným z viacvrstvových kopolymérov.


Každá kartónová škatuľa obsahuje dva vaky.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Roztok elektrolytov sa pridáva do tlmivého roztoku po poškodení krehkej svorky alebo po otvorení odtrhávacieho tesnenia a pred podaním pacientovi.


Písomná informácia pre používateľov s podrobnými pokynmi pre použitie je priložená v škatuli.

V priebehu podávania pacientovi sa má používať aseptická technika.


Ak dve komory vaku oddeľuje krehká svorka, je potrebné postupovať podľa nasledujúcich pokynov pre použitie:

I Bezprostredne pred použitím odstráňte obal z vaku a zlikvidujte všetok obalový materiál.

Rozlomením krehkej svorky medzi dvoma komorami vaku otvorte tesnenie. Krehká svorka zostane vo vaku.

II Uistite sa, že všetka tekutina z malej komory A sa presunula do veľkej komory B.

III Dvakrát prepláchnite malú komoru A natlačením zmiešaného roztoku naspäť do malej komory a potom znova do veľkej komory B.

IV Keď je malá komora prázdna: potraste veľkú komoru B, aby sa obsah úplne premiešal.

Roztok je teraz pripravený na použitie a vak sa môže zavesiť na stojan.

V.a Ak sa používa luer konektor, použitím aseptickej techniky odstráňte kryt a pripojte zasúvací luer konektor na dialyzáte alebo náhradnej linke do zásuvky na vaku; upevnite. Pomocou palca a prstov rozlomte modrú krehkú svorku a posuňte ju dozadu a dopredu. Nepoužívajte pomôcky. Skontrolujte, či je svorka úplne oddelená a či roztok voľne preteká. Svorka zostáva počas liečby v luer porte.

V.b Ak sa používa injekčný port, najprv odstráňte spínací kryt. Potom zaveďte hrot cez gumovú priehradku. Skontrolujte, či roztok voľne preteká.

Roztok sa má použiť bezprostredne po odstránení obalu a po pridaní roztoku A do roztoku B. Ak sa nepoužije ihneď, rekonštituovaný roztok sa má použiť v priebehu 24 hodín po pridaní roztoku elektrolytov do tlmivého roztoku.


Rekonštituovaný roztok je určený len na jednorazové použitie.

Roztok nepoužívajte, ak je obal poškodený alebo roztok nie je číry.

Všetky nepoužité zvyšky roztoku zlikvidujte.


Ak dve komory vaku oddeľuje odtrhávacie tesnenie, postupujte podľa nasledujúcich pokynov pre použitie:

I Bezprostredne pred použitím odstráňte obal z vaku a zmiešajte roztoky v dvoch rôznych komorách. Držte malú komoru oboma rukami a stláčajte ju, až kým sa nevytvorí otvor v odtrhávacom tesnení medzi dvoma komorami.

II Oboma rukami zatlačte na veľkú komoru, až kým sa odtrhávacie tesnenie medzi dvoma komorami úplne neotvorí.

III Zabezpečte kompletné premiešanie roztoku jemným zatrasením vaku. Roztok je teraz pripravený na použitie a môže sa zavesiť na stojan.

IV Dialyzát alebo náhradná linka sa môže pripojiť na jeden z dvoch prístupových portov.

IVa Ak sa používa luer konektor, odstráňte kryt a pripojte zasúvací luer konektor na dialyzáte alebo náhradnej linke do zásuvky na vaku; upevnite. Pomocou palca a prstov rozlomte modrú krehkú svorku a posuňte ju dozadu a dopredu. Nepoužívajte pomôcky. Skontrolujte, či je svorka úplne oddelená a či roztok voľne preteká. Svorka zostáva počas liečby v luer porte.

IVb Ak sa používa injekčný port, najprv odstráňte spínací kryt. Potom zaveďte hrot cez gumovú priehradku. Skontrolujte, či roztok voľne preteká.


Roztok sa má použiť bezprostredne po odstránení obalu a po pridaní roztoku A do roztoku B. Ak sa nepoužije ihneď, rekonštituovaný roztok sa má použiť v priebehu 24 hodín, vrátane trvania liečby.


Rekonštituovaný roztok je určený len na jednorazové použitie. Roztok nepoužívajte, ak je obal poškodený alebo roztok nie je číry. Všetky nepoužité zvyšky roztoku po použití zlikvidujte.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Gambro Lundia AB

Box 10101

SE-220 10 Lund

Švédsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0810/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Hemosol B0 – SPC – SK – 2009.10.30 6

Hemosol B0