+ ipil.sk

HEPARIN LÉČIVAPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu k zmene, ev. č.: 2014/00049-ZME


Písomná informácia pre používateľa


HEPARIN LÉČIVA

injekčný roztok

sodná soľ heparínu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Heparin Léčiva a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Heparin Léčiva

3. Ako používať Heparin Léčiva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Heparin Léčiva

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Heparin Léčiva a na čo sa používa


Heparín je prirodzená látka znižujúca krvnú zrážavosť, patrí do skupiny liekov nazývaných antikoagulanciá.


Heparin Léčiva sa používa na prevenciu a liečbu všetkých foriem trombóz (zrážanie krvi v cievach) a tromboembólií (zaklinenie krvnej zrazeniny – trombu v cievach s ich následným upchatím, ktoré vedie k náhlemu nedokrveniu – ischémii príslušnej oblasti), akejkoľvek lokalizácie v žilovom a tepnovom systéme, predovšetkým hlbokej trombózy žíl a embolizácie pľúc, začatie antikoagulačnej liečby pred aplikáciou perorálnych antikoagulancií, pri niektorých formách diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie, kde riziko krvácania je relatívne menšie v porovnaní s priaznivým vplyvom na tvorbu mikrotrombov, niektoré formy infarktu myokardu (napr. prevencia systémovej embolizácie pri veľkých predných transmurálnych infarktoch s poruchou rytmu), prevencia nestabilnej anginy pectoris, iktu (opakované trombózy) a tranzientného ischemického ataku, prevencia zrážania krvi počas dialýzy a iných zákrokov s extrakorporálnym obehom, bypass koronárnych artérií, perkutánna transluminálna koronárna angioplastika, doplnok k trombolytickej terapii na zabránenie reoklúzie otvorených ciev, m. Kawasaki, príprava vzoriek nezrážavej krvi na laboratórne a transfúzne účely.


Liek sa môže použiť aj na liečbu detí.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Heparin Léčiva


Nepoužívajte Heparin Léčiva

 • Ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • Ak máte stavy s aktívnym krvácaním, trombocytopéniu (nedostatok krvných doštičiek), purpuru (drobné bodové krvácanie na koži).

 • Ak máte krvácanie alebo predpokladané riziko krvácania z dôvodu hemofílie (zvýšená krvácavosť), subakútnej bakteriálnej endokarditídy (zápal vnútornej srdcovej blany - endokardu), žalúdkových alebo dvanástnikových vredov, pažerákových varixov (vakovito rozšírené žily lokalizované na prechode pažeráka a žalúdku), pri cerebrovaskulárnych poruchách (ochorenie vznikajúce na podklade porúch mozgových ciev), pri ťažkej hypertenzii (vysoký krvný tlak).

 • Ak máte ťažké poškodenie pečene alebo obličiek.

 • Ak ste nedávno absolvovali chirurgický zákrok v lokalizácii, kde je zvýšené riziko krvácania (napr. počas a po operácii mozgu, chrbtice a očí).

 • Ak ste nedávno absolvovali lumbálnu punkciu a regionálnu blokádu anestetikom (miestne znecitlivenie).

 • Ak máte aktívnu tuberkulózu (TBC), pri hroziacom potrate a pri karcinóme, ak je zdrojom krvácania.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Heparin Léčiva, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak

 • ste alergik. Pretože heparín je živočíšneho pôvodu, podáva sa opatrne u alergikov, tu sa odporúča testovanie dávky.

 • ste diabetik alebo máte nedostatočnú funkciu obličiek - zlyhávanie činnosti obličiek. Môže dôjsť k hypoaldosteronizmu (nedostatok aldosterónu, hormónu kôry nadobličiek), odporúča sa preto počas liečby vykonávať častejšie kontroly kaliémie (hladiny draslíka v krvi).


Iné lieky a Heparain Léčiva

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pokiaľ užívate lieky, ktoré zosilňujú účinok heparínu, zvyšuje sa riziko krvácania. Jedná sa o perorálne antikoagulanciá a látky ovplyvňujúce agregáciu krvných doštičiek ako kyselina acetylsalicylová, fenylbutazón, ibuprofén, indometacín, dipyridamol.

Ostatné lieky ovplyvňujúce zrážanie krvi ako je dextrán, trombolytické enzýmy, napr. streptokináza, vysoké dávky penicilínov a niektorých cefalosporínov, niektoré kontrastné látky a asparagináza takisto zvyšujú riziko krvácania.

V laboratórnych testoch môže dôjsť k prechodnému zvýšeniu sérových aminotransferáz. Výsledky kontroly terapie perorálnymi antikoagulanciami (liekmi tlmiacimi zrážanie krvi) sa môžu tiež modifikovať pôsobením heparínu na protrombín.

Môže dôjsť k falošne zníženým hodnotám cholesterolu, zvýšenej koncentrácii glukózy a nesprávnym výsledkom brómsulfoftaleínového testu.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Napriek tomu, že heparín neprestupuje cez placentu, má sa u tehotných podávať iba v jasne indikovaných prípadoch a pri mimoriadne starostlivom monitorovaní pacientky;tu je heparín vhodnejší ako perorálne antikoagulanciá, ktoré môžu spôsobiť malformáciu plodu. Pri podaní heparínu v tehotenstve sa zvyšuje riziko spontánneho potratu, predčasného pôrodu alebo pôrodu mŕtveho plodu. Počas liečby heparínom je dojčenie možné.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje nie je pri užívaní tohto lieku ovplyvnená.


Heparin Léčiva obsahuje metylparabén

Metylparabén môže spôsobiť alergické reakcie (pravdepodobne oneskorené) a výnimočne bronchospazmus (zúženie priedušiek).


3. Ako používať Heparin Léčiva


Heparin Léčiva injekčný roztok sa aplikuje subkutánne (podkožne) a intravenózne (do žily). Intramuskulárne podanie (podanie do svalu) sa neodporúča kvôli možnosti vzniku hematómu. Ani iné liečivá sa u heparinizovaných pacientov nemajú podávať vo forme intramuskulárnych injekcií.

Dávky sú individuálne podľa povahy ochorenia a podľa stavu pacienta.


Tento liek je aplikovaný len odborným personálom.

Podrobnosti pozri v časti určenej pre zdravotníckych pracovníkov.


Ak bolo podané viac Heparinu Léčiva, ako sa malo

Krvácavé komplikácie môžu byť aj pri správnom dávkovaní, ich liečba je uvedená v časti určenej pre zdravotníckych pracovníkov.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Pri používaní Heparinu Léčiva sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky zoradené podľa frekvencie výskytu.


Velmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

Hemoragické (vystúpenie krvi z ciev, krvácanie) prejavy na rôznych miestach, vrátane fatálnych prípadov, omnoho častejšie u pacientov s ďalšími rizikovými faktormi.


Časté (môžu postihovať až 1 z 10 osôb):

Trombocytopénia (nedostatok krvných doštičiek – trombocytov v krvi), zvýšenie voľných mastných kyselín, krvácanie, zvýšené množstvo enzýmov - transamináz v krvi, reakcie v mieste podania (ojedinele až so vznikom nekrózy).


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb):

Osteoporóza (úbytok kostnej hmoty – rednutie kostí).


Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb):

Zvýšená koncentrácia draslíka v krvi, bolesti hlavy, tromboembolické ochorenie (vznik krvnej zrazeniny – trombu a jeho vniknutie - embolizácia do pľúc), nevoľnosť, vracanie, alergické reakcie, alopécia (vypadávanie vlasov), bolesti kĺbov, zvýšenie teploty, kožná nekrόza (vyskytujúca sa buď v mieste aplikácie injekcie alebo ďalej od miesta vpichu injekcie) predchádzaná purpurou alebo presakujúcimi alebo bolestivými erytematóznymi škvrnami, s alebo bez systémových príznakov. V takom prípade musí byť liečba okamžite ukončená.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 10 000 osôb):

Eozinofília (zvýšený počet eozinofilov - určitého druhu bielych krviniek v krvi).


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

Zvýšenie tyroxínu (hormónu štítnej žľazy), zvýšený krvný tlak.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľky. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácii o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Heparin Léčiva


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chráňte pred svetlom.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Liek sa môže používať po dobu 28 dní po odbere prvej dávky.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Heparin Léčiva obsahuje


 • Liečivo je sodná soľ heparínu 5 000 IU v 1 ml injekčného roztoku.

 • Ďalšie zložky sú metylparabén, voda na injekciu.


Ako vyzerá Heparin Léčiva a obsah balenia


Číry bezfarebný, maximálne slabo žlto sfarbený injekčný roztok, bez mechanických nečistôt.


Obsah balenia: 1 fľaška po 10 ml (50 000 IU) alebo 1 fľaška po 5 ml (25 000 IU).


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Heparin Léčiva injekcie sa riedia len fyziologickým roztokom alebo 5 % glukózou. Roztoky heparínu vo fyziologickom roztoku a v 5 % glukóze sú stabilné počas 24 hodín. Heparín je inkompatibilný s hydrokortizónom, streptomycínom, cefaloridínom, tetracyklínom, prometazínom, chlórpromazínom.

Pretože je heparín živočíšneho pôvodu, podáva sa opatrne u alergikov, tu sa odporúča testovanie dávky.


Subkutánna aplikácia sa používa najmä v prevencii:

Prevencia tromboembolických chorôb: podáva sa s. c. v dávke 2 až 3-krát 5 000 IU denne bez laboratórnych kontrol. Účinok sa tu sleduje klinicky, eventuálne je možné pozorovať zlepšenie orgánovej perfúzie (zvýšenie diurézy, zvýšenie pO2a pod.). U pacientov s vyšším rizikom trombózy sa však aj pri preventívnom podávaní odporúčajú kontroly aPTT s prípadnou úpravou dávky tak, aby sa jeho hodnota pohybovala v rozmedzí 1,2 - 1,3 kontrol.


Pri liečbe akútnej trombózy sa pri subkutánnom podaní heparínu riadi dávkovanie v závislosti od veľkosti aPTT odobraného v prostriedku intervalu medzi injekciami tak, aby sa pohyboval v rozmedzí 1,5 - 2,5 kontrol.


Intravenózne podanie:

Pri začatí liečby tromboembolických chorôb spočíva štandardne používaný postup v podaní bolusu 5 000 - 10 000 IU heparínu i. v. a v nasledovnej kontinuálnej infúzii cca 1 000 IU/hodinu. Za najvhodnejšie sa považuje úvodné dávkovanie u dospelých a detí v závislosti od hmotnosti pacienta: 18 - 20 IU/kg telesnej hmotnosti za hodinu. Táto dávka sa potom upravuje smerom hore alebo dole podľa kontrol aPTT tak, aby sa ich hodnota pohybovala medzi 1,5 - 2,5 kontrol. Odbery krvi na aPTT sa spočiatku uskutočňujú v 6-hodinových intervaloch do doby dosiahnutia a stabilizácie uvedeného terapeutického rozmedzia. Ďalej sa kontroly aPTT naberajú 1 raz denne, pokiaľ sa nemení dávkovanie.

Cievna chirurgia: Odporúča sa intravenózna kvapôčková infúzia 20 000 IU heparínu na 1 000 ml infúzneho roztoku rýchlosťou 15 - 25 kvapiek za minútu.

Hemodialýza: Pri celkovej heparinizácii sa aplikuje na začiatku 10 000 IU i. v. a 3 000 - 5 000 IU i.v. podľa kontroly zrážavosti v prostriedku výkonu. Môže sa podávať aj kontinuálna infúzia 20 000 IU/100 ml infúzneho roztoku. U starších osôb je vhodné dávky heparínu redukovať.


Prípadný prechod na perorálne antikoagulanciá by sa mal uskutočniť tak, aby nedošlo k prerušeniu účinnej antikoagulačnej liečby. Perorálny preparát sa preto podáva súbežne s heparínom a ten sa vysadzuje až po dosiahnutí terapeuticky účinných dávok perorálneho antikoagulancia (vyžaduje zvyčajne 2 - 4 dni súčasného podávania).


Pri nadmernom antikoagulačnom účinku sa heparín ihneď vysadí. Rozsiahlejšie krvácanie do vnútorných orgánov vyžaduje podanie antidota protamínsulfátu, ktorý viaže heparín. Dávka závisí od množstva heparínu, ktoré je nutné neutralizovať, závisí teda od doby, ktorá uplynula od podania heparínu v závislosti od biologického polčasu (pri i.v. podaní približne 1 hodina). Odporúča sa titrácia podľa stanovenia zrážavosti pacientovej krvi. Pretože sa heparín nepretržite vylučuje, dávka protamínsulfátu sa musí redukovať, ak uplynulo viac ako 15 minút po podaní heparínu. V jednotlivej dávke protamínsulfátu sa nemá podať viac ako 50 mg, ak sú potrebné ďalšie dávky, pacient sa musí starostlivo monitorovať. Na neutralizáciu sa podáva 1 mg protamínsulfátu na 100 IU heparínu. Rýchlosť infúzie nemá prekročiť 50 mg na každých 10 minút podávania. Je nutné vyhnúť sa nadmernej dávke protamínsulfátu, ktorá má tiež antikoagulačný účinok.


Sledovanie počtu krvných doštičiek

Pred začatím liečby a následne 2-krát za týždeň musí byť stanovený počet krvných doštičiek. Pokiaľ je potrebná dlhšia doba liečenia, musí byť toto sledovanie dodržiavané, prinajmenšom v priebehu prvého mesiaca. Po uplynutí tejto doby môže byť sledovanie vykonané menej často.


Boli zaznamenané prípady trombocytopénie, vrátane fatálnych prípadov. Tieto prípady môžu (alebo nemusia) súvisieť s arteriálnou alebo venóznou trombózou a liečba musí byť ukončená. Táto diagnóza má byť zvažovaná v nasledujúcich prípadoch:

 • trombocytopénia;

 • akýkoľvek významný pokles počtu krvných doštičiek (o 30-50 % oproti východiskovej hodnote);

 • zhoršenie začiatočnej trombózy počas liečby;

 • trombóza vyskytujúca sa pri liečbe;

 • diseminovaná intravaskulárna koagulácia.


Pokiaľ sa objaví trombocytopénia pri liečbe štandardným heparínom, má sa zvážiť nahradenie nízkomolekulárnym heparínom, ak je pokračovanie v liečbe heparínom nevyhnutné. V takomto prípade musí byť sledovanie vykonané najmenej denne a liečba musí byť ukončená čo najskôr: bola popísaná začiatočná trombocytopénia pokračujúca po nahradení.6HEPARIN LÉČIVA

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu k zmene, ev.č.: 2014/00049-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


HEPARIN LÉČIVA

injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Sodná soľ heparínu 5 000 IU v 1 ml injekčného roztoku.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok

Číry bezfarebný, maximálne slabo žlto sfarbený injekčný roztok, bez mechanických nečistôt.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Profylaxia a terapia všetkých foriem trombóz a tromboembólií akejkoľvek lokalizácie v žilovom a tepnovom systéme, predovšetkým hlboké trombózy žíl, embolizácia pľúc, začatie antikoagulačnej liečby pred aplikáciou perorálnych antikoagulancií, pri niektorých formách diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie, kde riziko krvácania je relatívne menšie v porovnaní s priaznivým vplyvom na tvorbu mikrotrombov, niektoré formy infarktu myokardu (napr. prevencia systémovej embolizácie pri veľkých predných transmurálnych infarktoch s poruchou rytmu), prevencia nestabilnej anginy pectoris, iktu (opakované trombózy) a tranzietného ischemického ataku, prevencia zrážania krvi počas dialýzy a iných zákrokov s extrakorporálnym obehom, bypass koronárnych artérií, perkutánna transluminálna koronárna angioplastika, doplnok k trombolytickej terapii na zabránenie reoklúzie otvorených ciev, m. Kawasaki, príprava vzoriek nezrážavej krvi na laboratórne a transfúzne účely.


Liek sa môže použiť aj na liečbu detí.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Heparin Léčiva injekčný roztok sa aplikuje subkutánne a intravenózne. Intramuskulárne podanie sa neodporúča kvôli možnosti vzniku hematómu. Ani iné liečivá sa u heparinizovaných pacientov nemajú podávať vo forme intramuskulárnych injekcií.

Dávky sú individuálne podľa povahy ochorenia a podľa stavu pacienta.


Subkutánna aplikácia sa používa najmä v prevencii:

Prevencia tromboembolických chorôb: podáva sa s.c. v dávke 2 až 3-krát 5000 IU denne bez laboratórnych kontrol. Účinok sa tu sleduje klinicky, eventuálne je možné pozorovať zlepšenie orgánovej perfúzie (zvýšenie diurézy, zvýšenie pO2a pod.). U pacientov s vyšším rizikom trombózy sa však aj pri preventívnom podávaní odporúčajú kontroly aPTT s prípadnou úpravou dávky tak, aby sa jeho hodnota pohybovala v rozmedzí 1,2 - 1,3 kontrol.

Pri liečbe akútnej trombózy sa pri subkutánnom podaní heparínu riadi dávkovanie v závislosti od veľkosti aPTT odobraného v prostriedku intervalu medzi injekciami tak, aby sa pohyboval v rozmedzí 1,5 - 2,5 kontrol.


Intravenózne podanie:

Pri začatí liečby tromboembolických chorôb spočíva štandardne používaný postup v podaní bolusu 5 000 - 10 000 IUheparínu i.v. a v nasledovnej kontinuálnej infúzii cca 1 000 IU/hodinu. Za najvhodnejšie sa považuje úvodné dávkovanie u dospelých a detí v závislosti od hmotnosti pacienta: 18 - 20 IU/kg telesnej hmotnosti za hodinu. Táto dávka sa potom upravuje smerom hore alebo dole podľa kontrol aPTT tak, aby sa ich hodnota pohybovala medzi 1,5 - 2,5 kontrol. Odbery krvi na aPTT sa spočiatku uskutočňujú v 6-hodinových intervaloch do doby dosiahnutia a stabilizácie uvedeného terapeutického rozmedzia. Ďalej sa kontroly aPTT naberajú 1 raz denne, pokiaľ sa nemení dávkovanie.


Cievna chirurgia: Odporúča sa intravenózna kvapôčková infúzia 20 000 IU heparínu na 1 000 ml infúzneho roztoku rýchlosťou 15 - 25 kvapiek za minútu.

Hemodialýza: Pri celkovej heparinizácii sa aplikuje na začiatku 10 000 IU i.v. a 3 000 - 5 000 IU i.v. podľa kontroly zrážavosti v prostriedku výkonu. Môže sa podávať aj kontinuálna infúzia 20 000 IU/100 ml infúzneho roztoku. U starších osôb je vhodné dávky heparínu redukovať.


Prípadný prechod na perorálne antikoagulanciá by sa mal uskutočniť tak, aby nedošlo k prerušeniu účinnej antikoagulačnej liečby. Perorálny preparát sa preto podáva súbežne s heparínom a ten sa vysadzuje až po dosiahnutí terapeuticky účinných dávok perorálneho antikoagulancia (vyžaduje zvyčajne 2 - 4 dni súčasného podávania).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na heparín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1, stavy s aktívnym krvácaním, trombocytopénia, purpura, krvácanie alebo predpokladané riziko krvácania u pacientov s hemofíliou, subakútnou bakteriálnou endokarditídou, žalúdkovým alebo dvanástnikovým vredom, pažerákovými varixami, pri cerebrovaskulárnych poruchách pri ťažkej hypertenzii, pri stavoch s ťažkým poškodením pečene alebo obličiek, u pacientov s recentným chirurgickým zákrokom v lokalizácii, kde je zvýšené riziko krvácania (napr. počas a po operácii mozgu, chrbtice a očí), pri lumbálnej punkcii a regionálnej blokáde anestetikom, ďalej pri aktívnej TBC, pri hroziacom potrate a pri karcinóme, ak je zdrojom krvácania.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Heparin Léčiva injekcie sa riedia len fyziologickým roztokom alebo 5 % glukózou. Roztoky heparínu vo fyziologickom roztoku a v 5 % glukóze sú stabilné počas 24 hodín. Inkompatibility sa uvádzajú v príslušnom odseku.

Pretože je heparín živočíšneho pôvodu, podáva sa opatrne u alergikov, tu sa odporúča testovanie dávky.

U pacientov s diabetom či renálnou insuficienciou liečených heparínom môže dôjsť k hypoaldosteronizmu, odporúča sa preto počas liečby vykonávať častejšie kontroly kaliémie.


Metylparabén môže spôsobiť alergické reakcie (pravdepodobne oneskorené) a výnimočne bronchospazmus.Sledovanie počtu krvných doštičiek

Pred začatím liečby a následne 2-krát za týždeň musí byť stanovený počet krvných doštičiek. Pokiaľ je potrebná dlhšia doba liečenia, musí byť toto sledovanie dodržiavané, prinajmenšom v priebehu prvého mesiaca. Po uplynutí tejto doby môže byť sledovanie vykonané menej často.


Boli zaznamenané prípady trombocytopénie, vrátane fatálnych prípadov. Tieto prípady môžu (alebo nemusia) súvisieť s arteriálnou alebo venóznou trombózou a liečba musí byť ukončená. Táto diagnóza má byť zvažovaná v nasledujúcich prípadoch:

 • trombocytopénia;

 • akýkoľvek významný pokles počtu krvných doštičiek (o 30-50 % oproti východiskovej hodnote);

 • zhoršenie začiatočnej trombózy počas liečby;

 • trombóza vyskytujúca sa pri liečbe;

 • diseminovaná intravaskulárna koagulácia.


Pokiaľ sa objaví trombocytopénia pri liečbe štandardným heparínom, má sa zvážiť nahradenie nízkomolekulárnym heparínom, ak je pokračovanie v liečbe heparínom nevyhnutné. V takomto prípade musí byť sledovanie vykonané najmenej denne a liečba musí byť ukončená čo najskôr: bola popísaná začiatočná trombocytopénia pokračujúca po nahradení.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinok heparínu zosilňujú perorálne antikoagulanciá a látky ovplyvňujúce agregáciu krvných doštičiek ako kyselina acetylsalicylová, fenylbutazón, ibuprofén, indometacín, dipyridamol. Ostatné lieky ovplyvňujúce hemokoaguláciu ako je dextrán, trombolytické enzýmy, napr. streptokináza, vysoké dávky penicilínov a niektorých cefalosporínov, niektoré kontrastné látky a asparagináza takisto zvyšujú riziko krvácania. V laboratórnych testoch môže dôjsť k prechodnému zvýšeniu sérových aminotransferáz. Výsledky kontroly terapie perorálnymi antikoagulanciami sa môžu tiež modifikovať pôsobením heparínu na protrombín.

Môže dôjsť k falošne zníženým hodnotám cholesterolu, zvýšenej koncentrácii glukózy a nesprávnym výsledkom bromsulfoftaleínového testu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Napriek tomu, že heparín neprechádza cez placentu, má sa u tehotných žien podávať iba v jasne indikovaných prípadoch a pri mimoriadne starostlivom monitorovaní pacientky;tu je heparín vhodnejší ako perorálne antikoagulanciá, ktoré môžu spôsobiť malformáciu plodu. Pri podaní heparínu v tehotenstve sa zvyšuje riziko spontánneho potratu, predčasného pôrodu alebo pôrodu mŕtveho plodu.


Počas liečby heparínom je dojčenie možné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje nie je pri užívaní tohto lieku ovplyvnená.


4.8 Nežiaduce účinky


V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nežiaduce účinky heparínu rozdelené do tried orgánových systémovpodľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie výskytu:veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (> 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nie je možné určiť z dostupných údajov):


MedDRA triedy orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Poruchy krvi a lymfatického systému

časté

trombocytopénie 1)

veľmi zriedkavé

eozinofília

Poruchy imunitného systému

zriedkavé

alergické reakcie

Poruchy endokrinného systému

neznáme

zvýšený tyroxín

Poruchy metabolizmu a výživy

časté

zvýšené voľné mastné kyseliny

zriedkavé

hyperkalémia

Poruchy nervového systému

zriedkavé

bolesti hlavy

Poruchy ciev

veľmi časté


hemoragické prejavy na rôznych miestach, vrátane fatálnych prípadov, oveľa častejšie u pacientov s ďalšími rizikovými faktormi

časté

krvácanie 2)

neznáme

zvýšený krvný tlak

zriedkavé

tromboembolické ochorenie1)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

zriedkavé

nevoľnosť

vracanie
Poruchy pečene a žlčových ciest

časté

zvýšenie transamináz

Poruchy kože a podkožného tkaniva

zriedkavé

alopécia, kožná nekrόza (vyskytujúca sa buď v mieste aplikácie injekcie alebo ďalej od miesta vpichu injekcie) predchádzaná purpurou alebo presakujúcimi alebo bolestivými erytematóznymi škvrnami, s alebo bez systémových príznakov. V takom prípade musí byť liečba okamžite ukončená.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a

spojivového tkaniva

menej časté

osteoporóza3)

zriedkavé

artralgia

Celkové poruchy a reakcie v mieste

podania

časté

reakcie v mieste podania (ojedinele až so vznikom nekrózy)

zriedkavé

zvýšenie teploty


1)U všetkých pacientov liečených heparínom dlhšie ako niekoľko dní je potrebné monitorovať počet trombocytov (najlepšie denne). Ak vznikne trombocytopénia, je nutné heparín vysadiť. Trombocytopénia je dôsledkom buď priameho pôsobenia heparínu alebo imunopatologického mechanizmu. V typickom prípade vznikne táto trombocytopénia 5. alebo neskorší deň podávania heparínu. U pacientov postihnutých týmto syndrómom sa paradoxne vyvíjajú trombotické komplikácie, tzv. syndróm bieleho trombu, ktoré sú najpravdepodobnejšie vyvolané in vivoprebiehajúcou aktiváciou doštičiek. Tromboembolické ochorenie, o ktorom sa usudzuje, že bolo spôsobené heparínom, sa má liečiť vysadením heparínu, a pokiaľ je to klinicky oprávnené, aj podávaním perorálnych antikoagulancií, fibrinolytík či antiagregačných látok.


2)Predovšetkým pri vyššom dávkovaní a dlhšie trvajúcom podávaní môže dôjsť ku krvácaniu, mikroskopickému aj manifestnému. Okrem krvácania z miestnych lézií (vredy, nádory, čerstvé rany) môže nastať aj krvácanie slizničné, kožné, do seróznych dutín, retroperitonea, nadobličiek a mozgu. Ku krvácaniu sú osobitne náchylní pacienti s obličkovou nedostatočnosťou. Pri nadmernom antikoagulačnom účinku sa heparín ihneď vysadí. Rozsiahlejšie krvácanie do vnútorných orgánov vyžaduje podanie antidota protamínsulfátu, ktorý viaže heparín. Dávka závisí od množstva heparínu, ktoré je nutné neutralizovať, závisí teda od doby, ktorá uplynula od podania heparínu v závislosti od biologického polčasu (pri i.v. podaní približne 1 hodina). Odporúča sa titrácia podľa stanovenia zrážavosti pacientovej krvi. Pretože sa heparín nepretržite vylučuje, dávka protamínsulfátu sa musí redukovať, ak uplynulo viac ako 15 minút po podaní heparínu. V jednotlivej dávke protamínsulfátu sa nemá podať viac ako 50 mg, ak sú potrebné ďalšie dávky, pacient sa musí starostlivo monitorovať. Na neutralizáciu sa podáva 1 mg protamínsulfátu na 100 IU heparínu. Rýchlosť infúzie nemá prekročiť 50 mg na každých 10 minút podávania. Je nutné vyhnúť sa nadmernej dávke protamínsulfátu, ktorá má tiež antikoagulačný účinok.


3)Pri dlhodobom podávaní osteoporóza so spontánnymi fraktúrami ako následok kolagénolýzy.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Krvácavé komplikácie môžu byť aj pri správnom dávkovaní, ich liečba je uvedená v odseku “Nežiaduce účinky”.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antikoagulans

ATC kód: B01AB01


Heparín, prirodzená látka znižujúca krvnú zrážavosť, je heterogénna zmes sulfónovaných mukopolysacharidov. Je produkovaný žírnymi bunkami v tkanivách cicavcov, pôsobí antikoagulačne in vivo a in vitro. Biologická aktivita heparínu je podmienená prítomnosťou plazmatického antitrombínu III. Ten inhibuje proteolytické pôsobenie aktivovaných faktorov zrážania, predovšetkým trombínu a aktivovaného faktoru X a tým, že s nimi tvorí stabilné ekvimolárne komplexy. Heparín ich tvorbu asi 1 000-krát urýchľuje. Pôsobením heparínu sa blokuje viac stupňov koagulačného procesu a zabraňuje sa premene fibrinogénu na fibrín. Heparín takisto ovplyvňuje funkciu krvných doštičiek a pôsobí antilipemicky - urýchľuje vyčírenie postprandiálnej lipémie uvoľňovaním lipoproteínovej lipázy z tkanív.

Heparín nemá fibrinolytickú aktivitu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Heparín účinkuje okamžite po intravenóznom podaní, po subkutánnej aplikácii za 20 až 60 minút s veľkou interindividuálnou variabilitou, viaže sa rozsiahlo na plazmatické bielkoviny. Biologický polčas je po intravenóznom podaní približne 1 hodina, po subkutánnom podaní približne 2 hodiny. Je nepatrne predĺžený pri poruche renálnych funkcií, skrátený pri pľúcnej embolizácii a môže sa znížiť alebo zvýšiť u pečeňových lézií.

Heparín je vychytávaný RES.

Heparín neprestupuje cez placentárnu bariéru a nevylučuje sa do materského mlieka.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Dlhodobá celosvetová skúsenosť s podaním heparínu u ľudí prekonala staré a neúplné informácie z klinických štúdií. Používa sa od 40. rokov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


metylparabén, voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Heparín je inkompatibilný s hydrokortizónom, streptomycínom, cefaloridínom, tetracyklínom, prometazínom, chlórpromazínom.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky

Liek sa môže používať po dobu 28 dní po odbere prvej dávky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, chráňte pred svetlom.

Chemická a fyzikálna stabilita po prvom použití (t.j. odobranie dávky sterilnou ihlou cez pryžovú zátku) je preukázaná počas 28 dní pri teplote 25 °C.

Z mikrobiologického hľadiska môže byť liek po prvom použití uchovávaný počas 28 dní pri teplote

25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaška s gumenou zátkou a kovovým uzáverom, pertlovaná, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia: 1 fľaška po 10 ml (50 000 IU) alebo 1 fľaška po 5 ml (25 000 IU)


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Na subkutánne a intravenózne použitie.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


16/0171/69-CS


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30 decembra1969

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28 novembra 2006


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2015


6HEPARIN LÉČIVA