+ ipil.sk

HexvixPríbalový leták

Schválenýtext k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/04436, 2012/04438, 2012/04434Písomná informácia pre používateľa


Hexvix

85 mg prášok a rozpúšťadlo na intravezikálne použitie


Hexaminolevulinát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Hexvix a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Hexvix

3. Ako používať Hexvix

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Hexvix

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Hexvix a na čo sa používa


Tento liek je len na diagnostické použitie.

Tento liek napomáha identifikovať rakoviny močového mechúra. Podáva sa predtým, ako váš lekár zavedie špeciálne zariadenie nazývané „cystoskop“, aby sa pozrel do vnútra vášho močového mechúra. Cystoskop napomáha vidieť možné nádory a tým odstráni abnormálne bunky, ktoré sú iluminované (osvetlené) pri modrom svetle.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Hexvix


Nepoužívajte Hexvix

 • ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku vrátane tekutiny, ktorá sa používa na jeho rozpustenie (uvedených v časti 6),

 • ak máte porfýriu (zriedkavé vrodené ochorenie krvi).


Upozornenia a opatrenia


Obráťte sa na a svojho lekára predtým, ako začnete používať Hexvix.

 • Ak máte infekciu močových ciest alebo pociťujete pálenie pri močení.

 • Ak ste nedávno podstúpili BCG liečbu vášho močového mechúra.

 • Ak ste nedávno boli operovaný na močovom mechúre.

Tieto stavy môžu spôsobiť miestne reakcie vo vašom močovom mechúre, ktoré môžu sťažiť vášmu lekárovi zhodnotiť, čo videl počas vyšetrenia.


Iné lieky a Hexvix

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Poraďte sa so svojím lekárom o vedení vozidla alebo obsluhe strojovpo podaní Hexvixu.


3. Ako používať Hexvix


Hexvix pre vás pripraví a podá vám ho odborne zaškolená a kvalifikovaná osoba.

 • Hexvix sa zvyčajne podáva v nemocnici alebo na ambulantnom oddelení nemocnice.


Váš lekár vám ho podá podľa postupu popísaného nižšie:

 1. Malá hadička nazývaná „katéter“ sa zavedie do vášho močového mechúra.

 2. Cez túto hadičku vám vyprázdnia močový mechúr.

 3. Cez hadičku vám podajú do močového mechúra Hexvix.

 4. Hexvix bude vo vašom močovom mechúre približne 60 minút.

 5. Potom sa cez hadičku váš močový mechúr vyprázdni.

 6. Lekár použije prístroj (cystoskop), aby sa pozrel do vášho močového mechúra.


Ak použijete viac Hexvixu, ako máte

Ak Hexvix zostane vo vašom močovom mechúre dlhšie ako 60 minút, alebo sa použije viac Hexvixu ako za zvyčajne používa, neočakávajú sa žiadne vedľajšie účinky. Ak máte v tejto súvislosti obavy, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Hexvix môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Existuje riziko vedľajších účinkov spojených s vyšetrovacou technikou (cystoskopia), ktorá sa používa na vyšetrenie vnútra vášho močového mechúra. Použitie Hexvixu ako podporného postupu štandartnej cystoskopie na presnejšiu diagnostiku rakoviny vášho močového mechúra sa zvyčajne dobre znáša. Ak sa vyskytnú vedľajšie účinky, sú typicky spojené so štandartnou vyšetrovacou technikou, zvyčajne nie sú závažné a netrvajú veľmi dlho. Nasledovné vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť po vyšetrení s použitím tohto lieku:


Časté (môžu sa vyskytnúť u 1 až 10 pacientov zo 100):

 • Bolesť hlavy

 • Pocit choroby (nevoľnosť), vracanie

 • Hnačka

 • Zápcha

 • Svalové kŕče alebo bolesť v žalúdočnej oblasti (brucho) alebo v jej okolí

 • Bolestivé a sťažené močenie

 • Pocit neschopnosti úplne vyprázdniť močový mechúr (zadržanie moču)

 • Krv vo vašom moči

 • Bolesť po vyšetrení (procedúre)

 • Horúčka (vysoká teplota)


Menej časté (môžu sa vyskytnúť u 1 až 10 pacientov z 1 000):

 • Pocit pálenia pri močení (spôsobené zápalom alebo infekciou vášho močového mechúra)

 • Častejšie nutkanie na močenie

 • Otrava krvi (septikémia)

 • Neschopnosť zaspať alebo sťažené zaspávanie

 • Bolesť v trubici nazývanej „močová rúra“, cez ktorú preteká moč

 • Pocit okamžitej potreby vyprázdnenia moču (nutkanie)

 • Zvýšené hladiny bielych krviniek, zvýšené hladiny bilirubínu (toto je žlté farbivo vo vašej žlči) alebo zvýšené pečeňové enzýmy, tieto všetky by sa nachádzali vo výsledkoch z krvných testov

 • Nižšie hladiny červených krviniek (anémia)

 • Neschopnosť udržať moč (slabosť močového mechúra)

 • Zápal predkožky penisu (balanitis)

 • Bolesť chrbta

 • Dna

 • Vyrážka


Frekvencia nie je známa

 • Anafylaktoidný šok (pokles krvného tlaku, zvýšená srdcová frekvencia, kožná vyrážka)


Ak sa u vás akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Hexvix


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšej škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Prášok a rozpúšťadlo: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Roztok (po zmiešaní): Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C) nie dlhšie ako 2 hodiny.


Personál nemocnice zabezpečí, že liek sa správne skladuje a likviduje a že sa nepoužije po dátume exspirácie uvedenom na vonkajšej škatuľke.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Hexvix obsahuje


 • Liečivo je hexaminolevulinátchlorid.

 • Ďalšie zložky sú hydrogenfosforečnan sodný, dihydrofosforečnan draselný, chlorid sodný, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a voda na injekciu.


Ako vyzerá Hexvix a obsah balenia
 • Každé balenie obsahuje injekčnú liekovku s bielym až takmer bielym alebo bledožltým práškom obsahujúcim 85 mg liečiva hexaminolevulinátu a polypropylénová injekčná liekovka obsahujúca 50 ml čírej bezfarebnej tekutiny na rozpustenie prášku.

 • Hexvix prášok sa rozpustí v 50 ml roztoku dodanom v balení. Keď sa zmieša prášok s rozpúšťadlom, pripravený roztok obsahuje 1,7 mg/ml hexaminolevulinátu, čo zodpovedá 8 mmol/l roztoku hexaminolevulinátu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Ipsen Pharma,

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Francúzsko


Výrobca

PhotoCure ASA

Hoffsveien 4

N-0275Oslo

Nórsko


Liek je schválený v nasledovných členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod názvom Hexvix: Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Island, Taliansko, Lytva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- (tu odtrhnúť)


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Pokyny na zaobchádzanie s liekom


Hexaminolevulinát môže pri kontakte s kožou spôsobovať senzibilizáciu.


Všetky kroky sa majú vykonávať so sterilným vybavením a za aseptických podmienok.


 1. Vytiahnite 50 ml rozpúšťadla pre Hexvix do sterilnej injekčnej striekačky s objemom 50 ml.

 2. Injektujte okolo 10 ml tohto roztoku do liekovky s práškom Hexvix.

 3. Liekovku s práškom a injekčnú striekačku držte pevne zovretú bez vytiahnutia injekčnej ihly z liekovky a jemným potrasením sa uistite, že sa prášok úplne rozpustil.

 4. Vytiahnite celý rozpustený roztok z liekovky s práškom do injekčnej striekačky. Jemne miešajte obsah injekčnej striekačky.

 5. Teraz je Hexvix rekonštituovaný a pripravený na použitie.

Vzhľad pripraveného roztoku je číry až jemne opalizujúci a bezfarebný až slabo žltý.


Liek je iba na jedno použitie. Všetok nepoužitý liek sa má vyhodiť. Žiadne zvláštne požiadavky.


Bolo preukázané, že pri uchovávaní pri teplote 2°C až 8°C si roztok zachováva chemickú a fyzikálnu stabilitu počas 2 hodín. Z mikrobiologického hľadiska sa liek má použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za dobu uskladnenia a za podmienky, ktoré sa musia dodržať pred použitím, zodpovedá používateľ a nemajú byť normálne dlhšie ako 2 hodiny pri teplote 2°C - 8°C.


Hexvix

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene , ev. č.: 2012/04436, 2012/04438, 2012/04434


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Hexvix

85 mgprášok a rozpúšťadlo na intravezikálne použitie


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá injekčná liekovka prášku obsahuje 85 mg hexaminolevulinátu vo forme hexaminolevulinátchloridu.


Po rozpustení v 50 ml rozpúšťadla, 1 ml roztoku obsahuje 1,7 mg hexaminolevulinátu, čo zodpovedá 8 mmol/l roztoku hexaminolevulinátu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na intravezikálne použitie.


Prášok: biely až sivobiely alebo bledožltý

Rozpúšťadlo: priezračný, bezfarebný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Tento liek je len na diagnostické použitie.

Fluorescenčná cystoskopia Hexvixu v modrom svetle je indikovaná ako doplnok k cystoskopii v bielom svetle pre diagnostiku a riadenie rakoviny močového mechúra u pacientov s potvrdenou rakovinou alebo s vysokým podozrením na rakovinu močového mechúra. Pozri časť 5.1.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Cystoskopiu s použitím Hexvixu majú vykonávať iba odborní lekári, ktorí boli špecificky zaškolení na cystoskopiu s použitím prípravku Hexvix. Pred instiláciou je potrebná drenáž močového mechúra.


Dospelí (vrátane starších osôb):

50 ml 8 mmol/l roztoku Hexvixu (pozri časť 6.6) sa zavedie do močového mechúra cez katéter. Pacient by si mal udržať v sebe tento roztok približne 60 minút.


Cystoskopické vyšetrenie sa v modrom svetle musí začať približne do 60 minút po vyprázdnení močového mechúra. Cystoskopické vyšetrenie sa nemá vykonávať neskôr ako 3 hodiny po instilovaní Hexvixu do močového mechúra. Vyšetrenie sa nemá začať skôr ako po 60 minútach aj v prípade, že je retenčná doba v mechúre značne kratšia ako jedna hodina. Nebola určená žiadna minimálna retenčná doba, pri ktorej by vyšetrenie nebolo informatívne.


Pre optimálnu vizualizáciu sa odporúča vyšetriť a zmapovať celý močový mechúr pod bielym aj modrým svetlom predtým, ako sa začnú akékoľvek chirurgické opatrenia. Biopsie všetkých zmapovaných lézií sa majú spravidla odoberať pod bielym svetlom a kompletnú resekciu je potrebné overiť zmenou na modré svetlo.


Majú sa používať iba cystoskopické zariadenia označené symbolom CE a vybavené potrebnými filtrami, ktoré umožňujú vykonávať štandardnú cystoskopiu v bielom svetle aj fluorescentnú cystoskopiu v modrom svetle (vlnová dĺžka 380 – 450 nm).


Pri cystoskopii môžu byť použité rôzne svetelné dávky. Typické svetelné dávky (bieleho svetla a modrého svetla) sa pohybujú v rozsahu od 180 do 360 J pri intenzite 0,25 mW/cm2.


Deti a dospievajúci:

Nie sú žiadne skúsenosti s liečením pacientov mladších ako 18 rokov.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Porfýria.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Vždy sa má zohľadniť možnosť precitlivenosti, ktorá zahŕňa závažné anafylaktické/anafylaktoidné reakcie (pozri časť 4.8). Moderné, životu podporné vybavenie má byť ľahko dostupné.


Post-marketingové skúsenosti s opakovaným použitím Hexvixu nepoukazujú na to, že by u pacientov s rakovinou močového mechúra predstavoval riziko v súvislosti s jeho použitím.


Hexaminolevulinát sa nesmie používať u pacientov s vysokým rizikom zápalu močového mechúra, napr. pri liečbe BCG alebo pri miernej či ťažkej leukocytúrii. Pred podaním prípravku je nevyhnutné cystoskopicky vylúčiť rozsiahle zápaly močového mechúra. Zápal môže spôsobiť zvýšené hromadenie porfyrínu, zvýšené riziko lokálnej toxicity po ožiarení a falošne pozitívnu fluorescenciu.


Ak sa pri vyšetrení v bielom svetle preukáže rozsiahly zápal močového mechúra, treba sa vystríhať vyšetrenia v modrom svetle.


Zvýšené riziko nesprávnej fluorescencie v oblastiach resekcie hrozí u pacientov, ktorí v nedávnej minulosti absolvovali chirurgický zákrok na močovom mechúre.


4.5 Liekové a iné interakcie


S hexaminolevulinátom neboli vykonané žiadne štúdie možných interakcií.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Neexistujú žiadne alebo existujú obmedzené údaje o použití hexaminolevulinátu u tehotných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky s ohľadom na reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Z preventívneho hľadiska je vhodné sa vyhnúť používaniu lieku Hexvix počas tehotenstva.


Dojčenie

Nie je známe či sa hexaminolevulinát / metabolity vylučujú do ľudského materského mlieka. Nie je možné vylúčiť riziko pre novorodencov / dojčatá. Dojčenie sa má prerušiť počas liečby s Hexvixom.


Fertilita

Štúdie na zvieratách nepreukazujú účinok na fertilitu samíc (pozri časť 5.3). Fertilita sa u samcov nevyšetrovala.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Väčšina hlásených nežiaducich účinkov boli vo väčšine prípadov prechodné a slabej až miernej intenzity. Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky z klinických štúdií sú kŕče močového mechúra, hlásené u 2,4 % pacientov, dyzúria u 1,8 %, bolesti močového mechúra u 1,7 % a hematúria u 1,7 % pacientov. Takéto pozorované nežiaduce účinky sa očakávali na základe predchádzajúcich skúseností so štandardnou cystoskopiou a zákrokmi súvisiacimi s transuretrálnou resekciou močového mechúra (TURB).


Tabuľka nižšie zahŕňa nežiaduce účinky z klinických skúšaní a zo spontánnych hlásení. Nežiaduce účinky sú klasifikované podľa tried orgánových systémov a frekvencie, s použitím nasledovnej konvencie: veľmi časté (>1/10), časté (>1/100 až < 1/10), menej časté (> 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi časté (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánového systému (MedDRA)


Frekvencia*

Nežiaduce účinky

Infekcie a nákazy

Menej časté


Cystitída, sepsa, infekcie močového traktu

Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté

Zvýšenie počtu bielych krviniek, anémia

Poruchy imunitného systému

Neznáme

Anafylaktoidný šok

Poruchy metabolizmu a výživy

Menej časté

Dna

Psychické poruchy

Menej časté


Nespavosť

Poruchy nervového systému

Časté


Bolesti hlavy

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté


Nauzea, vracanie, zápcha, hnačka

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté


Zvýšenie bilirubínu v sére, zvýšenie pečeňových enzýmov

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

Vyrážky

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

Bolesť chrbta

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté


Kŕče močového mechúra, bolesti močového mechúra, dyzúria, retencia moču, hematúria

Menej časté


Uretrálne bolesti, polakizúria, nutkanie na močenie, porucha močových ciest

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté


Balanitída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Pyrexia

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu

Časté

Bolesti po zákroku

Menej časté


Pooperačná horúčka


4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.


V prípade instilácie, ktorá trvala dlhšie ako 180 minút (čo je 3-násobok odporúčaného času na instiláciu), v jednom prípade až 343 minút, neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky. V štúdiách zameraných na zistenie vhodného dávkovania neboli zistené žiadne nežiaduce účinky ani pri použití dvojnásobnej odporúčanej koncentrácie hexaminolevulinátu.


Nie sú žiadne skúsenosti s používaním vyššej, ako odporúčanej intenzity svetla, ani s predĺženým pôsobením svetla.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Diagnostický prípravok, kód ATC: V04CX

Štúdie in vitropreukázali značné zosilnenie porfyrínovej fluorescencie v malígnom urotéliu po pôsobení hexaminolevulinátu.


U ľudí sa pomocou Hexvixu zistila zvýšená akumulácia porfyrínu v léziách v porovnaní s normálnym urotéliom v močovom mechúre. Po hodinovej instilácii pripraveného roztoku a následnej iluminácii modrým svetlom, fluorescencia jasne zviditeľní tumory.


Na klinických skúškach s použitím Hexvixu sa zúčastnilo 1072 vhodných pacientov s potvrdenou rakovinou močového mechúra alebo s vysokým podozrením na rakovinu močového mechúra, ktorí absolvovali cystoskopické vyšetrenie v bielom svetle, nasledované cystoskopiou v modrom svetle a biopsie.


Pacienti v klinických skúškach mali rakovinu močového mechúra potvrdenú alebo predpokladanú na základe cystoskopie alebo na základe pozitívneho cytologického vyšetrenia moču.


V porovnaní so štandardným cystoskopickým vyšetrením v bielom svetle bolo pri cystoskopii v modrom svetle, v štúdiách u pacientov so zvýšeným rizikom CIS, diagnostikovaných podstatne viac karcinómov in situ(CIS) a papilárnych lézií. Podiel diagnostikovaných karcinómov in situ bol 49,5 % pri štandardnej cystoskopii v bielom svetle a 95,0 % pri cystoskopii v modrom svetle, podiel diagnostikovaných papilárnych lézií sa pohyboval v rozsahu od 85,4 % po 94,3 % u cystoskopie v bielom svetle a v rozsahu od 90,6 % po 100 % u cystoskopie v modrom svetle.


Jedna z vyššie uvedených štúdií bola navrhnutá na výskum vplyvu terapie pacienta, určenej podľa Odporúčaní Európskej urologickej asociácie, na liečbu povrchovej rakoviny močového mechúra. Výsledky cystoskopického vyšetrenia v modrom svetle viedli u 17 % pacientov ku komplexnejšej terapii, zatiaľ čo u 5,5 % pacientov mohla byť menej komplexná terapia diagnostikovaná iba na základe cystoskopie v modrom svetle. Dôvodom na komplexnejšiu terapiu bola zlepšená diagnostika tumoru v porovnaní so štandardnou cystoskopiou, vrátane väčšieho počtu lézií pTa (20 % pacientov), väčší počet lézií CIS (14 %) a väčší počet lézií pT1 (11 %), diagnostikovaných iba cystoskopiou s použitím Hexvixu.


U pacientov s papilárnymi tumormi a zvýšeným rizikom recidívy bola vykonaná porovnávacia, randomizovaná štúdia iba s bielym svetlom. S pomedzi porovnávaných pacientov sa ukázalo, že celkom 16,4% (47/286) pacientov s pTa/pT1 léziami, mali ďalšie takéto lézie zistené s Hexvixom iba pri cystoskopii v modrom svetle.

Pacienti s pTa/pT1 léziami boli sledovaní po dobu 9 mesiacov po cystoskopii a podiel pacientov s recidívou bol štatisticky významne nižší (p=0,026) v skupine Hexvix (47,2 %, 128/271) ako v skupine cystoskopie s bielym svetlom (56,1 %, 157/280) u populácie ITT, kde sa u všetkých pacientov s chýbajúcimi údajmi predpokladá recidíva. Počet pacientov v štúdii s chýbajúcimi údajmi bol príliš vysoký (56/128 v skupine Hexvix a 59/147 v kontrolnej skupine), kvôli štatisticky masívnemu rozdielu. Ďalšie doplňujúce informácie boli získané od 86% účastníkov. Medián sledovania iba pri bielom svetle bol 53 mesiacov a v skupine Hexvix bol 55 mesiacov. Pacienti v skupine Hexvix mali priemerne o 7 mesiacov dlhšiu dobu k recidíve (16 mesiacov v skupine Hexvix verzus 9 mesiacov v skupine s bielym svetlom, p=0,041) a podiel žijúcich pacientov bez recidívy bolo 36% v skupine Hexvix v porovnaní s 32% v kontrolnej skupine (p=0,098).


Pri cystoskopii v modrom svetle sa zvýšil celkový podiel nesprávne diagnostikovaných pozitívnych lézií, 17,3 % u cystoskopie v bielom svetle a 21,9 % u cystoskopie v modrom svetle.


Mechanizmus pôsobenia:

Po intravezikálnej instilácii hexaminolevulinátu sa porfyríny akumulujú intracelulárne na léziách stien močového mechúra. Intracelulárne porfyríny (vrátane PpIX) sú fotoaktívne, fluoreskujúce zlúčeniny, ktoré po excitácii modrým svetlom emitujú červené svetlo. V dôsledku toho premalígne a malígne lézie vyžarujú na modrom pozadí červené svetlo. V prípade zápalu je možný falošne pozitívny fluorescenčný nález.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Autorádiografické štúdie in vivona potkanoch po intravezikálnej aplikácii poukazujú na vysokú koncentráciu hexaminolevulinátu v stenách močového mechúra.


Po intravezikálnej instilácii hexaminolevulinátu obsahujúceho rádioaktívny izotop zdravým dobrovoľníkom bola systémová biodostupnosť celkovej rádioaktivity približne 5 – 10 %.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie na potkanoch a psoch nezistili žiadne riziko systémovej toxicity.


Sedem dní trvajúce intravesikálne tolerančné štúdie, bez pôsobenia svetla, sa uskutočnili na potkanoch a psoch. Štúdia na potkanoch preukázala prípady leukocytózy, naznačujúce prozápalový účinok hexaminolevulinátu. Boli zaznamenané aj prípady azotémie, červeného sfarbenia moču a straty hmotnosti. U psov, ktorým bol podávaný hexaminolevuilinát, sa zaznamenalo marginálne zvýšenie výskytu a závažnosti hyperplázie a bazofílie prechodných buniek močového mechúra.


Lokálny test lymfatických uzlín u myší preukázal, že hexaminolevulinát môže spôsobiť kožnú precitlivenosť.


Potenciálna genotoxicita sa skúmala in vitrov prokaryotických a eukaryotických bunkách, v prítomnosti a neprítomnosti fotoaktivačnej iluminácie a in vivo. Všetky štúdie genotoxického potenciálu (Amesov test, metóda TK, mikronukleárny model bunky in vivo, chromozómové aberácie v bunkách CHOa Cometova metóda na vezikálnych vzorkách z lokálnej štúdie tolerancie na psoch s aktiváciou modrým svetlom) boli negatívne.

Reprodukčná toxicita bola vyšetrovaná u potkanov a králikov. Prípady embryofetálnej mortality, váhy plodu, plodových abnormalít a variantov vrátane parametrov skeletálnej osifikácie, nepreukázali žiadny zjavný účinok liečby. Počas vyšetrenia u potkanov neboli zistené žiadne účinky na plodnosť samíc ani na začiatok embryonálneho vývoja.


S hexaminolevulinátom ešte neboli vykonané štúdie karcinogenicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Prášok:

Žiadne


Rozpúšťadlo:

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Dihydrofosforečnan draselný

Chlorid sodný

Kyselina chlorovodíková

Hydroxid sodný

Voda na injekciu


 1. Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti

3 roky


Po nariedení s rozpúšťadlom: Chemická a fyzikálna stabilita roztoku bola preukázaná počas 2 hodín pri teplote 2°C - 8°C. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa liek nepoužije okamžite, za čas uchovávania a za podmienky, ktoré sa musia dodržať pred aplikáciou, zodpovedá používateľ a spravidla nemá byť dlhší ako 2 hodiny pri teplote 2°C - 8°C.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Roztok (po príprave): Pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Balenie s jednou bezfarebnou sklenenou injekčnou liekovkou s objemom 10 ml typu I s butylkaučukovou zátkou, obsahujúcou prášok, a s jednou polypropylénovou injekčnou liekovkou s objemom 50 ml obsahujúcou rozpúšťadlo.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne špeciálne požiadavky.

Hexaminolevulinát môže spôsobiť podráždenie pri kontakte s pokožkou.


Pokyny pre zaobchádzanie s liekom pre lekárnika alebo iných zdravotníckych pracovníkov:

Všetky úkony je potrebné vykonávať so sterilnými pomôckami a v aseptickom prostredí.


 1. Vytiahnite 50,0 ml rozpúšťadla pre Hexvix do sterilnej injekčnej striekačky s objemom 50 ml.

 2. Injektujte okolo 10 ml tohto roztoku do liekovky s práškom Hexvix.

 3. Liekovku s práškom a injekčnú striekačku držte pevne zovretú bez vytiahnutia injekčnej ihly z liekovky a jemným potrasením sa uistite, že sa prášok úplne rozpustil.

 4. Vytiahnite celý rozpustený roztok z liekovky s práškom do injekčnej striekačky. Jemne miešajte obsah v injekčnej striekačke.

 5. Teraz je Hexvix rekonštituovaný a pripravený na použitie. Pripravený roztok je číry až jemne opalizujúci a bezfarebný až slabo žltý.


Iba na jedno použitie. Všetok nepoužitý liek sa má vyhodiť.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ipsen Pharma

65 quai Georges Gorse

92100 Boulogne-Billancourt

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


48/0383/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.októbra 2005

Dátum posledného predĺženia: 17. septembra 2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2013


Hexvix