+ ipil.sk

HIBIDA súprava pre prípravu sterilnej 99mTc–Br-Tm-HIDA injekciePríbalový leták

PŘÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE, Č. 0810/2003

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA

Informácia o použití, čítajte pozorné!

Názov lieku:

HIBIDA súprava pre prípravu sterilnej 99mTc-Br-Tm-HIDA INJEKCIE Lieková forma:

Súprava na rádiofarmaceutický produkt / rad kit.

Držitel’ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s./ Ústav jadrového výskumu Řež, a. s.; CZ - 250 68 Řež

Zloženie lieku:

Liečivo:

Acidum bromtrimethylphenylcarbamoylmethyliminodiaceticum [kyselina N-(3-brom-2,4,6-trimetylfenyl-karbamoylmetyl)iminodioctová]    40,0 mg

Pomocné látky:

Stannosi chloridum dihydricum (chlorid cínatý dihydrát)

Natrii chloridum (chlorid sodný)

Farmakoterapeutická skupina:

Rádiofarmakum - rádionuklidové diagnostikum.

Charakteristika:

Kit obsahuje sterilné komponenty v lyofilizovanej forme, z ktorých po rozpustení injekčným roztokom technecistanu (99mTc) sodného vznikne komplex kyseliny N-(3-brom-2,4,6-trimetylfenylkarbamoylmetyl) iminodioctové (Br-trimetyl HIDA) s technéciom (99mTc), ktorý sa vylučuje prednostne hepatobiliárnymi cestami bez ďalšieho intrahepatálneho obehu.

Príprava injekcie:

K obsahu liekovky sa pri sterilných podmienkach pomocou injekčnej striekačky pridá 3 - 6 ml injekčného roztoku technecistanu (99mTc) sodného s maximálnou aktivitou 2 GBq; sterilný eluát z generátora technécia (99mTc) sa dá v prípade potreby riediť sterilným izotonickým roztokom chloridu sodného. Obsah liekovky sa mieša až do rozpustenia lyofilizátu a po 30 minútach státia pri normálnej teplote je možné roztok aplikovať. Roztok musí byť aplikovaný do 5 hodín od prípravy. Obsah jednej liekovky je určený pre jedno až pať vyšetrení. Reakcia tvorby komplexu (99mTc)-Br-trimetyl HIDA závisí na prítomnosti iónov Sn2+, preto v roztoku technecistanu (99mTc) sodného nesmú byť prítomné žiadne oxidačné činidlá.

Farmakokinetické údaje:

Po i.v. podaní je komplex (99mTc)-Br-trimetyl HIDA prednostne vychytávaný pečeňou a vylučuje sa žlčovými cestami do čriev. Menší podiel (5 - 15 %) sa za fyziologických podmienok vylučuje obličkami, hlavne v prvých minútach po aplikácii. Krvný klírens dosahuje najvyšších hodnot v prvých piatich minútach. S klesajúcim koncentračným spádom medzi plazmou, hepatocytmi a žlčou sa extrakčná účinnosť znižuje a dosahuje asi 50 % za 60 min.

Indikácie:

Diagnostika roznych typov postihnutí žlčových ciest (obštrukčný ikterus, priechodnosť vývodu žlčníka pri cholecystitide, nepravidelnosti žlčových ciest) aj u pacientov s vysokou hladinou bilirubinu v plazme (nad 150 ^mol/l).

Kontraindikácie:

Specifické kontraindikácie nie sú známe.

Před každým vyšetřením pri použití rádiofarmák je potřebné sa informovat’ o možnom tehotenstve. Každá žena, u ktorej došlo k vynechaniu menštruácie, musí byť považovaná za tehotnú, pokial’ sa nepreukáže opak. V prípade neistoty je potrené posúdiť doležitosť očakávanej klinickej informácie vo vztahu k radiačnej dávke, ktorú žena obdrží.

Pre vyšetrenie pomocou rádiofarmák v tehotenstve a v období dojčenia musia existovat obzvlášť závažné dovody a je nutné zvažovať aj radiačnú dávku ktorú obdrží plod.

Pred nevyhnutným vyšetrením dojčiacich žien sa odporúča previesť dojča na náhradnú výživu.

Po vyšetrení je potrebné kontrolovať radioaktivitu vylúčeného mlieka a s dojčením začať v čase, keď radiačná dávka obdržaná dieťaťom v dosledku požívania mlieka bude pod limitom daným radiačno-hygienickými predpismi. Nie sú známe údaje o vylučovaní komplexu 99mTc-Br-trimetyl HIDA do materského mlieka. Technécium (99mTc) vo forme technecistanu v priebehu laktácie prechádza do materského mlieka.

Nežiaduce účinky:

Specifické nežiaduce účinky nie sú známe.

Interakcie:

Nie sú známe.

Dávkovanie a sposob podávania:

Bežná dávka aplikovaná dospelým je 70 - 200 MBq, vyšetrenie sa zahajuje hneď po aplikácii. Vnútrožilné podanie.

Špeciálne upozornenia:

Manipulovať s rádiofarmakami možu len kvalifikované osoby na pracoviskách k tomu určených. Pri uchovávaní, príprave a aplikácii rádiofarmák a likvidácii odpadu je potrebné dbať na zásady ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, vyplývajúce z príslušných predpisov a vyhlášok, ako aj dbať na pokyny miestnych orgánov hygienickej služby. Príprava rádiofarmák musí byť v súlade s príslušnými predpismi pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením a musí vyhovovať požiadavkám Správnej výrobnej praxe pre liečivá.

žlčník hrubé črevo tenké črevo pečeň obličky

stena močového mechúra vaječníky


40 - 50 pGy/MBq 60 - 150 pGy/MBq 65 - 75 pGy/MBq 10 - 12 pGy/MBq 5 - 15 pGy/MBq 15 - 25 pGy/MBq 20 - 30 pGy/MBq

Predávkovanie v bežnom poňatí neprichádza do úvahy. Pri náhodnom podaní nadbytku rádioaktívnej látky može byť radiačné riziko znížené vyvolaním diurézy a podaním laxatív.

Varovanie:

Liek nesmie byť používaný po uplynutí doby použitelnosti vyznačenej na obale.

Balenie:

5 injekčných liekoviek z bezfarebného skla na opakovaný odber, uzavretých gumenými zátkami a kovovými objímkami; papierová krabička, štítky pre označenie rádioaktívnej injekcie po príprave a písomná informácia.

Uchovávanie:

Kit v suchu a tme pri teplote 5 - 15 °C; Injekčný roztok - pri normálnej teplote, v súlade s predpismi o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.

Dátum poslednej revízie textu: Október 2005, SÚKL, Bratislava, Slovenská republika

2/2

HIBIDA súprava pre prípravu sterilnej 99mTc–Br-Tm-HIDA injekcie

Súhrn údajov o lieku

PŘÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDLŽENÍ REGISTRÁCIE, Č. 0810/2003

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1.    NÁZOV LIEKU:

HIBIDA súprava pre prípravu sterilnej 99mTc-Br-Tm-HIDA injekcie

2.    KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU:

Liečivo:

Acidum bromtrimethylphenylcarbamoylmethyliminodiaceticum

[kyselina N-(3-brom-2,4,6-trimetylfenylkarbamoylmetyl)iminodioctová]    40,0 mg

Pomocné látky: pozri časť 6.1.

Liek neobsahuje antimikrobiálne prísady.

Liek sa používa po označení pridaním sterilnej, apyrogénnej izotonickej injekcie technecistanu (99mTc) sodného a vznikne injekcia komplexu Bromtrimetyl-HIDA-(99mTc). Obsah jednej liekovky sa dá použiť k vyšetreniu 1 - 5 pacientov.

3.    LIEKOVÁ FORMA: Súprava na rádiofarmaceutický produkt / rad kit.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikácie

Po označení technéciom (99mTc) diagnostika roznych typov postihnutí žlčových ciest (obštrukčný ikterus, priechodnosť vývodu žlčníka pri cholecystitide, nepravidelnosti žlčových ciest) aj u pacientov s vysokou hladinou bilirubinu v plazme (nad 150 qmol/l).

4.2.    Dávkovanie a spósob podania

Bežná dávka aplikovaná dospelým je 70 - 200 MBq, vyšetrenie sa zahajuje hneď po aplikácii.

Podáva sa intravenóznou injekciou.

4.3.    Kontraindikácie

Specifické kontraindikácie nie sú známe.

4.4.    Špeciálne upozornenie

Manipulovat’ s rádiofarmakami možu len kvalifikované osoby na pracoviskách k tomu určených. Pri uchovávaní, príprave a aplikácii rádiofarmák a likvidáciii odpadu je potrebné dbať na zásady ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, vyplývajúce z príslušných predpisov a vyhlášok, ako aj dbať na pokyny miestnych orgánov hygienickej služby. Príprava rádiofarmák musí byť v súlade s príslušnými predpismi pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením a musí vyhovovať požiadavkám Správnej výrobnej praxe pre liečivá.

Obsah kitu pred prípravou nie je rádioaktívny. Po príprave rádiofarmaka pridaním injekcie technecistanu sodného (99mTc) k obsahu liekovky kitu, musia byť dodržované zásady bezpečnosti práce s rádioaktívnymi látkami a opatrenia pre zníženie radiačnej expozície pacientov aj personálu.

Rádiofarmaká z kitov musia uživatelia pripravovať tak, aby vyhovovali radiačno-bezpečnostným a farmaceutickým požiadavkám.

4.5.    Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

4.6.    Používanie v gravidite a počas laktácie

Nie sú známe komplexné štúdie na gravidných a dojčiacich ženách ani údaje o vylučovaní komplexu Bromtrimetyl-HIDA-(99mTc) do materského mlieka. Technécium (99mTc) prechádza vo forme technecistanu do materského mlieka v priebehu laktácie.

Pred každým vyšetrením pri použití rádiofarmák je potrebné informovať sa o možnej gravidite. Každá žena, u ktorej došlo k vynechaniu menštruácie, musí byť považovaná za gravidnú, pokiat sa nepreukáže opak. V prípade neistoty je potrebné posúdiť doležitosť a nevyhnutnosť klinickej informácie očakávanej z rádiodiagnostickej aplikácie vo vzťahu k radiačnej dávke ktorú žena obdrží.

Pri vyšetření gravidných žien pomocou rádiofarmák je potřebné zvažovať aj radiačnú dávku, ktorú obdrží plod. V gravidite preto možu byť urobené iba potrebné vyšetrenia a ak ich diagnostický prínos preváži riziko pre matku a plod. Pred nevyhnutným vyšetrením dojčiacich žien sa odporúča prevedenie dojčaťa na náhradnú výživu.

Po vyšetrení je potrebné kontrolovat’ radioaktivitu vylúčeného mlieka a dojčenie zahájiť až vtedy, keď radiačná dávka obdržaná dieťaťom v dosledku požívania tohto mlieka bude nižšia ako limity dané radiačno-hygienickými predpismi.

4.7.    Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovat’ stroje

Liek je bezpečný.

4.8.    Nežiaduce účinky

Specifické nežiaduce účinky nie sú známe.

Riziko vystavenia pacienta ionizujúcemu žiareniu musí byť vyvážené prínosom vyšetrení. Aplikovaná aktivita musí zaistiť požadovanú diagnostickú informáciu pri čo najnižšom radiačnom zaťažení pacienta.

4.9.    Predávkovanie

Predávkovanie v bežnom poňatí neprichádza do úvahy. Pri náhodnom podaní nadbytku rádioaktívnej látky može byť radiačné riziko znížené vyvolaním diurézy a podaním laxatív, event. podaním stravy podporujúcej vyprázdnenie žlčníka. Stanovená hodnota LD50 u myší pre sodnú sol’ Bromtrimetyl-HIDA bola 303,0 mg/kg.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Rádiofarmakum - rádionuklidové diagnostikum.

ATC kód: V09DA04

5.1.    Farmakodynamické vlastnosti

Liek Bromtrimetyl-HIDA-(99mTc) aplikovaný v odporúčaných dávkach nevykazuje farmakodynamické účinky zistitelné klinicky a/alebo analyticky.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Po i.v. podaní je komplex Bromtrimetyl-HIDA-(99mTc) prednostne vychytávaný pečeňou a vylučuje sa žlčovými cestami do čriev bez ďalšieho intrahepatálneho obehu. Menší podiel (5 - 15 %) sa za fyziologických podmienok vylučuje obličkami, hlavne v prvých minútach po aplikácii. Krvný klírens dosahuje najvyšších hodnot v prvých piatich minútach. S klesajúcim koncentračným spádom medzi plazmou, hepatocytmi a žlčou sa extrakčná účinnosť znižuje a dosahuje asi 50 % za 60 min.

5.3.    Predklinické údaje vo vzťahu k bezpečnosti lieku

Neboli zistené žiadne skutočnosti znižujúce bezpečnosť lieku.

Pri subakútnom tolerančnom teste na krysách po podaní liekovej formy lieku v dávke 10 - 50krát vyššej ako je dávka pre chorého, neboli zistené žiadne morfologické zmeny sleziny, pečene a obličiek ani patologické zmeny sledovaných parametrov (hmotnosť zvierat a ich sleziny, pečene a obličiek, počet leukocytov a erytrocytov, ALT a AST).

V literatúre neboli nájdené teratogénne, mutagénne alebo karcinogénne účinky neznačeného lieku.

5.4. Radiačná dozimetria

Technécium (99mTc) sa s polčasom rozpadu 6,02 hod. rozpadá pri emisii gama žiarenia (najsilnejšie je zastúpená energia 0,141 MeV, početnosť 0,893 fotónov na 1 rádioaktívnu premenu) na 99Tc, ktoré može byť považované za kvázistabilné. Celotelovo absorbovaná dávka po aplikácii tohto lieku je 4 - 5 pGy/MBq, dávky absorbované v jednotlivých orgánoch:

40 - 50 pGy/MBq 60 - 150 pGy/MBq 65 - 75 pGy/MBq 10 - 12 pGy/MBq

5 - 15 pGy/MBq 15 - 25 pGy/MBq 20 - 30 pGy/MBq


Žlčník Hrubé črevo Tenké črevo Pečeň Obličky

Stena močového mechúra Vaječníky

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Zoznam všetkých pomocných látok

Stannosi chloridům dihydricum (chlorid cínatý dihydrát), natrii chloridům (chlorid sodný).

6.2.    Inkompatibility

Neboli zistené.

6.3.    Čas použitelnosti

Kit - 9 mesiacov od dátumu výroby.

Injekčný roztok po príprave podl’a návodu - 5 hodín.

6.4.    Upozornenia na podmienky a sposob skladovania

Kit - v tme, pri teplote 5 - 15 °C.

Injekčný roztok - pri normálnej teplote, v súlade s predpismi o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.

6.5.    Vlastnosti a zloženie obalu

Injekčná liekovka z bezfarebného skla na opakovaný odber, uzavretá gumenou zátkou a kovovou objímkou; vonkajší obal - papierová krabička a písomná informácia.

6.6.    Upozornenia na sposob zaobcházania s liekom

Musia byť dodržované postupy pre aseptickú prácu a prácu s rádioaktívnymi látkami. Pred prípravou injekčného roztoku nesmie byť liekovka s nerádioaktívnou substanciou otvorená.

Príprava injekčného roztoku:

K obsahu liekovky sa za sterilných podmienok pomocou injekčnej striekačky pridá 3 - 6ml injekčného roztoku technecistanu (99mTc) sodného s maximálnou aktivitou 2GBq. Sterilný eluát z generátoru technécia (99mTc) sa dá v prípade potreby riediť sterilným izotonickým roztokom chloridu sodného. Obsah liekovky sa premieša až do rozpustenia lyofilizátu a po 30 minútach je možné roztok aplikovať.

Roztok musí byť aplikovaný do 5 hodín od prípravy. Obsah jednej liekovky je určený pre jedno až pať vyšetrení.

Reakcia tvorby komplexu Bromtrimetyl-HIDA-(99mTc) závisí na prítomnosti iónov Sn2+, preto v roztoku technecistanu (99mTc) sodného nesmú byť prítomné žiadne oxidačné činidlá.

7.    DRŽITEE ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s. / Ústav jadrového výskumu Řež a.s., CZ - 250 68 Řež, ČR

8.    REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 88/0322/98-S

9.    PREDLŽENIE REGISTRÁCIE DO: 30. 05. 2008

10.    DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU: Október 2005, ŠÚKL, Bratislava, Slovenská republika

3/3

HIBIDA súprava pre prípravu sterilnej 99mTc–Br-Tm-HIDA injekcie