+ ipil.sk

Hidrasec pre deti 30 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2011/08655

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č.:2012/04418


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Hidrasec pre deti 30 mg

granulát na perorálnu suspenziu


Racekadotril


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.


 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vášmu dieťaťu. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vaše dieťa.

 • Ak sa akýkoľvek vedľajší účinok začne prejavovať ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:


1. Čo je Hidrasec a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Hidrasec

3. Ako užívať Hidrasec

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Hidrasec

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. ČO JE HIDRASEC A NA ČO SA POUŽÍVA


Hidrasec je liek na liečbu hnačky.


Hidrasec sa používa na liečbu príznakov akútnej hnačky u detí starších ako 3 mesiace. Má sa podávať súbežne s dostatočným množstvom tekutín a zvyčajnými dietetickými opatreniami v prípade, že tieto samotné nepostačujú na zvládnutie hnačky a v prípade, že nie je možná liečba príčiny hnačky.

Ak je kauzálna liečba možná, racekadotril možno podávať ako prídavnú liečbu.2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤSKÔR, AKO UŽIJETE HIDRASEC


Neužívajte Hidrasec


 • keď je Vaše dieťa alergické (precitlivené) na racekadotril alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Hidrasecu;

 • keď Vám lekár povedal, že Vaše dieťa má neznášanlivosť niektorých cukrov, skôr ako svojmu dieťaťu podáte Hidrasec, poraďte sa s lekárom.


Upozornenia a opatrenia


Pred podaním Hidrasecu Vášmu dieťaťu sa porozprávajte s lekárom alebo lekárnikom


Musíte informovať lekára:

 • ak má Vaše dieťa menej ako 3 mesiace;

 • ak má Vaše dieťa krv alebo hnis v stolici a ak má horúčku. Príčinou hnačky môže byť bakteriálna infekcia, ktorú musí liečiť lekár;

 • ak má Vaše dieťa chronickú hnačku alebo hnačku spôsobenú užívaním antibiotík;

 • ak má Vaše dieťa ochorenie obličiek alebo zhoršenú funkciu pečene;

 • ak Vaše dieťa trpí na dlhšie trvajúce alebo nekontrolované vracanie;

 • ak má Vaše dieťa cukrovku (pozri “Dôležité informácie o niektorých zložkách Hidrasecu“).


Iné lieky a Hidrasec

Ak Vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.


Tehotenstvo, dojčenie a fertilita


Hidrasec sa neodporúča užívať počas tehotenstva alebo dojčenia.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Hidrasec má malý alebo nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Hidrasecu


Hidrasec obsahuje približne 3 g sacharózy v 1 vrecúšku.

Keď Vám lekár povedal, že Vaše dieťa má neznášanlivosť niektorých cukrov, poraďte sa s lekárom skôr, ako svojmu dieťaťu podáte Hidrasec.


U detí s cukrovkou je potrebné do celkového denného množstva prijatého cukru započítať aj množstvo sacharózy, ktoré dieťa prijalo v Hidrasecu.


3. AKO UŽÍVAŤ HIDRASEC


Dávkovanie a pokyny na užívanie

Hidrasec sa dodáva vo forme granúl.

Granuly sa majú pridať do jedla alebo zmiešať s vodou v pohári alebo detskej fľaši. Dôkladne premiešajte a ihneď podajte svojmu dieťaťu.


Odporúčaná denná dávka závisí od hmotnosti dieťaťa: 1,5 mg/kg na jednu dávku (zodpovedá 1 až 2 vrecúškam) 3- krát denne v pravidelných intervaloch.


U detí s hmotnosťou 13 - 27 kg: 1 vrecúško na dávku.

U detí s hmotnosťou nad 27 kg: 2 vrecúška na jednu dávku.


Vždy podávajte Hidrasec svojmu dieťaťu presne tak, ako Vám povedal lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár Vám povie, ako dlho bude liečba Hidrasecom trvať. Liečba má pokračovať až dovtedy, kým nebude mať Vaše dieťa dve normálne stolice, nie však dlhšie ako 7 dní.


Za účelom kompenzácie tekutín, ktoré stratilo dieťa pri hnačke, sa má počas užívania lieku prijímať dostatočné množstvo tekutín a solí (elektrolytov). Najlepšia náhrada tekutín a solí sa dosiahne tzv. perorálnym rehydratačným roztokom (ak máte nejasnosti, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika).


Ak podáte viac Hidrasecu, ako ste mali


Ak Vaše dieťa užilo viac Hidrasecu ako malo, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete podať Hidrasec


Nepodajte dieťaťu dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Jednoducho pokračujte v liečbe.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Hidrasec môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Boli hlásené nasledujúce menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 z 1000 pacientov): angína (zápal krčných mandlí), vyrážka a erytém (zčervenanie kože).


Ďalšie vedľajšie účinky (ich výskyt sa nedá odhadnúť z dostupných údajov) sú: multiformný erytém (ružovkasté ranky na končatinách a v ústach), zápal jazyka, zápal tváre, zápal pery, zápal očného viečka, angioedém (podkožný zápal na rôznych častiach tela), žihľavka, nodózny erytém (zápal v podobe uzlíka pod kožou), papulárna vyrážka (pupienková vyrážka na pokožke s malými tvrdými a hrudkovitými poškodeniami), prurigo (svrbiace kožné prejavy) a pruritus (svrbenie kože).


Prestaňte dieťaťu podávať Hidrasec a bezodkladne vyhľadajte lekára, ak spozorujete príznaky angioedému, akými sú:

 • opuch tváre, jazyka alebo hltana

 • problémy s prehĺtaním

 • žihľavka a ťažkosti s dýchaním.


Ak sa Vám bude zdať akýkoľvek vedľajší účinok závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ HIDRASEC


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Hidrasec po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vrecúšku a vonkajšom obale po “EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


Tento liek si nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Skôr ako začnete tento liek užívať, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.


6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Hidrasec obsahuje


Liečivo je racekadotril. Každé vrecúško obsahuje 30 mg racekadotrilu.

Ďalšie zložky súsacharóza, bezvodý koloidný oxid kremičitý, polyakrylátová disperzia 30 % a marhuľová príchuť.


Ako vyzerá Hidrasec a obsah balenia


Hidrasec sa dodáva vo forme granúl na perorálnu suspenziu, balených vo vrecúškach.

Každé balenie obsahuje 10, 16, 20, 30, 50 alebo 100 vrecúšok (100 vrecúšok na nemocničné použitie).

Všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Bioprojet Europe Ltd.

29, Earlsford Terrace

EI-Dublin-2

Írsko


alebo


BIOPROJET-FERRER, S.L.

Gran Via Carlos III, 94

08028 Barcelona

Španielsko


alebo


Ferrer Internacional, SA

Gran Via Carlos III, 94

08028 Barcelona

Španielsko


Výrobca

FERRER Internacional, S.A.

Gran Via Carlos III, 94

08028 Barcelona

Španielsko


alebo


SOPHARTEX,

21 rue de Pressoir,

28500 Vernouillet

Francúzsko

alebo

ABBOTT S.R.L.

Via Pontina Km 52

I-04010-Campoverde di Aprilia

Taliansko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Španielsko: Tiorfan

Rakúsko: Hidrasec

Belgicko: Tiorfix

Česká republika: Hidrasec

Dánsko: Hidrasec

Estónsko: Hidrasec

Fínsko: Hideasec

Nemecko: Tiorfan

Grécko: Hidrasec

Maďarsko: Hidrasec

Írsko: Hidrasec

Taliansko: Tiorfix

Lotyšsko: Hidrasec

Litva. Hidrasec

Luxembursko: Tiorfix

Holandsko: Hidrasec

Nórsko: Hidrasec

Poľsko: Hidrasec

Portugalsko: Tiorfan

Slovenská republika: Hidrasec

Slovinsko: Hidrasec

Švédsko:Hidrasec

Spojené kráľovstvo: Hidrasec


Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 10/2012.


Ďalšie zdroje informácií

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


5Hidrasec pre deti 30 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2011/08655.

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č.: 2012/03419


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Hidrasec pre deti 30 mg,

granulát na perorálnu suspenziu


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každé vrecúško obsahuje 30 mg racekadotrilu.
Každé vrecúško obsahuje 2,9 g sacharózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Granulát na perorálnu suspenziu.

Biely prášok s charakteristickou marhuľovou príchuťou.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

Doplnková symptomatická liečba akútnej hnačky u dojčiat (starších ako 3 mesiace) a detí spolu s perorálnou rehydratáciou a obvyklými podpornými opatreniami v prípade, že tieto opatrenia samotné nie sú dostatočné na kontrolu klinického stavu a nie je možná kauzálna liečba.

Ak je kauzálna liečba možná, racekadotril možno podávať ako prídavnú liečbu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Hidrasec pre deti 30 mg sa podáva perorálne spolu s perorálnou rehydratáciou (pozri časť 4.4).


Hidrasec pre deti 30 mg je určený pre deti ≥ 13 kg.

Odporúčaná dávka sa stanovuje na základe telesnej hmotnosti: 1,5 mg/kg na 1 dávku (zodpovedá to 1 až 2 vrecúškam) 3-krát denne v pravidelných intervaloch.


U detí s hmotnosťou 13 až 27 kg: jedno 30 mg vrecúško sa podáva 3-krát denne

U detí s hmotnosťou vyššou ako 27 kg: dve 30 mg vrecúška sa podávajú 3-krát denne.


Dĺžka liečby v klinických skúšaniach u detí bola 5 dní. Liečba má pokračovať, kým sa nedosiahnu dve normálne stolice. Liečba nemá trvať dlhšie ako 7 dní. Dlhodobá liečba racekadotrilom sa neodporúča.


Nevykonali sa žiadne klinické skúšania u dojčiat mladších ako 3 mesiace.


Špeciálne populácie:

Nie sú k dispozícii žiadne štúdie u dojčiat alebo detí s poškodenou funkciou obličiek alebo pečene (pozri časť 4.4).

U pacientov s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek sa odporúča opatrnosť.


Granuly sa môžu pridať do jedla, rozpustiť v pohári vody alebo v dojčenskej fľaši a majú sa dobre premiešať a ihneď podať.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Tento liek obsahuje sacharózu.

Pacienti so zriedkavými vrodenými problémami s fruktózovou intoleranciou, syndrómom glukózovej malabsorpcie a sacharázovo-izomaltázovou nedostatočnosťou nemajú užívať tento liek.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Podaním Hidrasecu pre deti 30 mg sa nemenia zvyčajné rehydratačné režimy. Je veľmi dôležité, aby dieťa pilo dostatok tekutín.


V prípade ťažkej alebodlhotrvajúcej hnačkys úporným vracaním alebonechutenstvom je potrebné zvážiť intravenóznu rehydratáciu.

Krvavá alebo hnisavá stolica a horúčka môžu naznačovať prítomnosť invazívnej baktérie, ako dôvod hnačky, alebo prítomnosť ďalšieho závažného ochorenia. Racekadotril tiež nebol skúšaný pri hnačke spojenej s užívaním antibiotík. Z tohto dôvodu sa v takýchto prípadoch nemá racekadotril podávať.


Podávanie tohto lieku pri chronickej hnačke nebolo dostatočne sledované.


U pacientov s diabetom treba vziať do úvahy, že každé vrecúško obsahuje 2,899 g sacharózy.


Akmnožstvosacharózy(zdrojglukózyafruktózy) prítomné v dennejdávkeHidrasecu pre deti 30 mg presahuje 5gdenne, sa to zohľadniť v dennompríjmecukru.


Liek sa nesmie podávaťdeťommladšímako 3mesiace, pretože v tejto skupine nie súkdispozícii žiadneklinickéštúdie.

Liek sa nesmie podávať deťomsporuchoufunkcie pečenealebo obličiek, bezohľaduna stupeňzávažnosti, kvôli nedostatku informáciív tejto skupine pacientov.

Vzhľadom na možnézníženiebiologickejdostupnosti sa liek nesmie podávať v prípade dlhotrvajúceho alebo nekontrolovaného vracania.

Vypočuť

Čítať foneticky

Slovník


4.5 Liekové a iné interakcie


Doteraz u ľudí neboli opísané žiadne interakcie s inými liečivami.


Súbežná liečba racekadotrilom s loperamidom alebo nifuroxazidom u ľudí nemá vplyv na kinetiku racekadotrilu.


4.6 Fertilia, gravidita a laktácia

Fertilita

Štúdie s racekadotrilomvykonané na sledovanie fertility upotkanov nepreukázali žiadny vplyv na fertilitu.

Gravidita

Údaje o použití racekadotrilu u gravidných žien sú nedostatočné. Skúšania na zvieratách nepoukazujú na priame ani nepriame škodlivé účinky na graviditu, fertilitu, embryo/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj.

Keďže nie sú dostupné žiadne špecifické klinické štúdie, Hidrasec sa nemá podávať gravidným ženám.


Laktácia

Kvôli nedostatku informácií o vylučovaní Hidrasecu do ľudského materského mlieka sa tento liek nesmie podávať dojčiacim ženám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nerelevantné.

Racekadotrilmá zanedbateľný alebo nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Údaje z klinických štúdií s akútnou hnačkou sú dostupné od 860 pediatrických pacientov liečených s racekadotrilom a 441 pediatrických pacientov liečených s placebom.


Nasledujúce nežiaduce liekové reakcie uvedené nižšie sa vyskytli častejšie u racekadotrilu ako u placeba alebo boli hlásené počas post-marketingového sledovania.

Frekvencia nežiaducich účinkov je definovaná podľa nasledujúcej klasifikácie: veľmi časté ( 1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (nie je možné odhadnúť z dostupných údajov).


Infekcie a nákazy

Menej časté: tonzilitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: vyrážka, erytrém.

Neznáme: multiformný erytrém, edém jazyka, edém tváre, edém pery, edém očného viečka, angioedém, urtikária, nodózny erytrém, papulózny exantém, prurigo, pruritus.


4.9 Predávkovanie


Nebol zaznamenaný žiadny prípad predávkovania.

U dospelých boli jednorazovo podané dávky nad 2 g, čo je ekvivalentné 20-násobku terapeutickej dávky a neboli opísané žiadne škodlivé účinky.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antidiaroiká

ATC skupina: A07XA04


Racekadotril je prekurzor, ktorý sa musí hydrolyzovať na svoj aktívny metabolit tiorfán, ktorý je inhibítorom enkefalinázy, enzýmu peptidázy bunkovej membránovej lokalizovanej v rôznych tkanivách, predovšetkým v epiteli tenkého čreva. Tento enzým prispieva k tráveniu exogénnych peptidov ako aj k rozkladu endogénnych peptidov, ako napríklad enkefalínov. Racekadotril chráni enkefalíny pred enzymatickou degradáciou týmpredlžuje ich pôsobenie na enkefalinergických synapsách v tenkom čreve a znižuje hypersekréciu.


Racekadotril pôsobí antisekrečne výlučne v čreve. Znižuje črevnú hypersekréciu vody a elektrolytov, navodenú cholera toxínmi alebo zápalom, a nemá účinok na základnú sekrečnú aktivitu. Racekadotril má rýchly protihnačkový účinok, bez modifikácie dĺžky trvania prechodu zažívacím traktom.


V dvoch klinických štúdiách u detí racekadotril znížil o 40 % resp.46 % hmotnosť stolice počas prvých 48 hodín. Pozorovalo sa aj významné zníženie trvania hnačky a potreby rehydratácie.


V údajoch zozbieraných od jednotlivých pacientov metaanalýzy (9 randomizovaných klinických skúšaní zameraných na racekadotril vs placebo ako prídavná liečba k perorálnemu rehydratačnému roztoku)boli zozbierané údaje od jednotlivých pacientov, ktoré sa týkali 1384 chlapcov a dievčat postihnutých akútnou hnačkou rozdielnej závažnosti a liečba sa uskutočnila ambulantne alebo v nemocnici. Stredný vek bol 12 mesiacov (interkvartálne rozmedzie: 6 až 39 mesiacov). 714 pacientov malo ˂ 1 rok a 670 pacientov malo ≥ 1 rok. Váhové rozpetie počas štúdií bolo od 7,4 kg po 12,2 kg. Celková stredná hodnota trvania hnačky po zhrnutí bola 2,81 dní pri použití placeba a 1,75 dní pre racekadotril. Spätný podiel pacientov bol vyšší v skupine pacientov užívajúcich racekadotril v porovnaní s placebom [pomer rizík (HR): 2,04; 95%CI: 1,85 až 2,32; p˂0,001; Coxov regresný model proporcionálnych rizík]. Výsledky boli velmi podobné pre dojčatá (˂1 rok)(HR: 2,01;95%CI: 1,71 až 2,36;p˂0,001) a batoľatá (˃1 rok)(HR: 2,16; 95%CI: 1,83 až 2,57; p˂0,001). Pri štúdiách hospitalizovaných pacientov(n=637 pacientov) pomer stredného počtu hnačkovitých stolíc racekadotril/placebo bol 0,59 (95%CI: 0,51 až 0,74); p˂0,001). Pri ambulantných štúdiách (n=695 pacientov), pomer stredného počtu hnačkovitých stolíc racekadotril/placebo bol 0,63 (95%CI: 0,47 až 0,85; p˂0,001).


Racekadotril nevyvoláva abnominálnu distenziu. Počas klinického vývoja racekadotril vyvolával sekundárnu zápchu, vyskytujúcu sa v pomere porovnateľnom s placebom. Pri perorálnom podávaní je jeho aktivita výlučne periférna, bez účinku na centrálny nervový systém.

V randomizovanej skríženej štúdii u 56 zdravých dobrovoľníkov sa preukázalo, že racekadotril ako 100 mg kapsula v terapeutickej dávke (1 kapsula) alebo v dávke prevyšujúcej terapeutickú dávku (4 kapsuly) nenavodzoval predĺženie QT/QTc (na rozdiel od moxifloxacínu, ktorý bol použitý ako pozitívna kontrola).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Racekadotril sa po perorálnom podaní rýchlo vstrebáva.


Distribúcia

Po perorálnom podaní racekadotrilu značeného C14 zdravým dobrovoľníkom bola koncentrácia racekadotrilu v plazme 200-násobne vyššia ako v krvinkách a koncentrácia v plazme bola 3-násobne vyššia ako v celkovej krvi. To znamená, že liečivo sa na krvinky nijako významne neviazalo.

Distribúcia rádioaktívneho uhlíka v iných tkanivách tela bola slabá, ako to naznačoval priemerný zdanlivý distribučný objem v plazme 66,4 kg.


90 % aktívneho metabolitu racekadotrilu, (RS)-N-(1-oxo-2-(merkaptometyl)-3-fenylpropyl) glycín, sa viaže na plazmatické proteíny (predovšetkým na albumín).


Trvanie a rozsah účinku racekadotrilu závisia od dávky. Čas na dosiahnutie maximálnej inhibície plazmatickej enkefalinázy je približne 2 hodiny a zodpovedá 90 % inhibícii pri dávke 1,5 mg/kg.

Trvanie inhibície plazmatickej enkefalinázy je približne 8 hodín.


Metabolizmus

Polčas meraný ako inhibícia plazmatickej enkefalinázy je približne 3 hodiny.

Racekadotril sa rýchlo hydrolyzuje na tiorfán (RS)-N-(1-oxo-2-(merkaptometyl)-3-fenylpropyl) glycín, aktívny metabolit, ktorý je postupne transformovaný na inaktívne metabolity identifikované ako sulfoxid S-metyltiorfánu, S-metyltiorfán, 2-metánsulfinylmetyl propiónová kyselina a 2-metylsulfanylmetyl propiónová kyselina, všetky z nich sa tvorili pri vyššej ako 10% systémovej expozícii pôvodnému liečivu

Boli zistené aj ďalšie minoritné metabolity a stanovili sa v moči a v stolici.

Údaje získané in vitro naznačujú, že racekadotril/tiorfán a štyri hlavné inaktívne metabolity neinhibujú izoformy hlavných hlavných CYP enzýmov 3A4, 2D6, 2C9, 1A2 a 2C19 v takej miere, aby to malo klinický význam.


Údaje získané in vitro naznačujú, že racekadotril/tiorfán a štyri hlavné inaktívne metabolity neindukujú izoformy CYP enzýmov (skupina 3A, 2A6, 2B6, 2C9/2C19, skupina 1A,2EI) a UGT konjugačné enzýmy v takej miere, aby to malo klinický význam.


V pediatrickej populácii sú výsledky sledovania farmakokinetiky podobné ako v populácii dospelých, s dosiahnutím Cmax po 2 h a 30 min od podania. Pri podávaní opakovaných dávok každých 8 h počas 7 dní nedochádza k žiadnej kumulácii.


Vylučovanie

Racekadotril sa vylučuje vo forme aktívnych a inaktívnych metabolitov. Vylučovanie sa uskutočňuje najmä obličkami (81,4%) a v oveľa menšom rozsahu stolicou (približne 8%.) vylučovanie pľúcami nie je významné (menej ako 1% dávky).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Skúšania chronickej toxicity u opíc a psov v trvaní 4 týždňov, čo je z hľadiska trvania liečby u ľudí relevantné, nepreukázali žiadny účinok v dávkach do 1250 mg/kg/deň u opíc a 200 mg/kg,/deň u psov , čo zdopovedá hranici bezpečnosti 625 a 62 (vs u ľudí). Racekadotril u myší nebol imunotoxický pri podávaní až 1 mesiac. Dlhodobejšia expozícia (1 rok) u opíc sa prejavila generalizovanými infekciami a zníženou protilátkovou odpoveďou na vakcináciu pri dávke 500 mg/kg/deň, pri dávke 120 mg/kg/deň sa infekcie/zhoršenie imunity nevyskytli. Podobne u psov pri dávke 200 mg/kg/deň počas 26 týždňov došlo k ovplyvneniu niektorých ukazovateľov infekcie/imunity. Klinický význam nie je známy, pozri časť 4.8.

V štandardných in vitroa in vivotestoch sa nezistili žiadne mutagénne ani klastogénne účinky racekadotrilu.

Skúšanie na karcinogenitu racekadotrilu nebolo vykonané, nakoľko liečivo je určené na krátkodobú liečbu.

V sledovaní reprodukčnej a vývojej toxicity (fertility a embryonálneho vývoja, prenatálneho a postnatálneho vývoja vrátane materskej funkcie, v štúdiách zameraných na embryofetálny vývoj) sa nezistili žiadne zvláštne účinky racekadotrilu.


Štúdie toxicity u juvenilných potkanov neodhalili žiadny významný vplyv racekadotrilu až do dávky 160mg/kg/deň, ktorá je 35-krát vyššia ako zvyčajný pediatrický režim (t.j. 4,5 mg/kg/deň). Napriek nezrelosti renálnych funkcií u detí mladších ako 1 rok, sa u tejto skupiny pacientov nepredpokladá vyššia expozícia racekadotrilu.


Ďalšie Predklinické účinky (napríkladťažká, s najväčšou pravdepodobnosťou aplastická anémia, zvýšená diuréza, ketonúria, hnačka) sa pozorovali len pri expozíciách považovaných za dostatočne prevyšujúce maximálnu expozíciu u ľudí. Ich klinický význam nie je známy.


V iných farmakologických štúdiách zameraných na bezpečnosť sa nepreukázali žiadne škodlivé účinky racekadotrilu na centrálny nervový systém, kardiovaskulárny systém ani na respiračné funkcie.


U zvierat racekadotril zosilňuje účinky butylhyoscínu na prechod črevom a antikonvulzívne účinky fenytoínu.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


Sacharóza, bezvodý koloidný oxid kremičitý, polyakrylátová disperzia 30 % a marhuľová príchuť.


 1. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


 1. Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Teplom zatavené vrecúška papier/Al/polyetylén.

Balenie obsahuje 10, 16, 20, 30, 50 a 100 vrecúšok (100 vrecúšok iba na nemocničné použitie).

Všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne špeciálne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Bioprojet Europe Ltd.

29, Earlsford Terrace

EI-Dublin-2

Írsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


49/0580/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


28. september 2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2012


11. DOZIMETRIA

Neaplikovateľné.


 1. POKYNY NA PRÍPRAVU RÁDIOFARMÁK


Neaplikovateľné.Hidrasec pre deti 30 mg