+ ipil.sk

HUMATROPE 72 IU (24 mg)Príbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


HUMATROPE 18 IU(6 mg) / HUMATROPE 36 IU (12 mg) / HUMATROPE 72 IU (24 mg)

prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Somatropín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Humatrope a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Humatrope

3. Ako užívať Humatrope

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Humatrope

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Humatrope a na čo sa používa


Váš liek alebo liek určený pre osobu, o ktorú sa staráte, sa nazýva Humatrope. Obsahuje ľudský rastový hormón, tiež nazývaný somatropín. Humatrope je vyrobený špeciálnym postupom, ktorý je známy ako rekombinantná DNA technológia. Má rovnakú štruktúru ako rastový hormón, ktorý produkuje Vaše telo.


Rastový hormón reguluje rast a vývoj buniek vo Vašom tele. Keď stimuluje rast buniek v chrbtici a v dlhých kostiach nôh, spôsobuje nárast výšky.

U pacientov s nedostatkom rastového hormónu, rastový hormón tiež zvyšuje obsah minerálov v kostiach, počet a veľkosť svalových buniek a znižuje zásoby tuku v tele.


Humatrope sa používa na:

 • Liečbu detí a mladistvých s ktorýmkoľvek z nasledujúcich rastových ochorení:

 • nedostatočná tvorba rastového hormónu (nedostatok rastového hormónu),

 • absencia všetkých alebo len niektorých pohlavných chromozómov X u žien s malým vzrastom (Turnerov syndróm),

 • ochorenie, pri ktorom sú poškodené obličky (chronické problémy s funkciou obličiek) u detí pred pubertou so spomalením rastu,

 • deti malé pri narodení (SGA - malé vzhľadom na svoj gestačný vek), ktoré nedobehli svoju výšku do 4 a viac rokov veku,

 • zmena génu nazývaného SHOX (nedostatok SHOX).


 • Liečbu dospelých, ktorí majú potvrdený nedostatok rastového hormónu so začiatkom buď v detstve alebo v dospelosti.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Humatrope


NepoužívajteHumatrope

- keď ste alergický(precitlivený) na somatropín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Humatropu (napr. metakrezol, glycerol v rozpúšťadle) pozri časť 6.

- povedzte svojmu lekárovi, ak máte aktívny nádor (rakovinu). Pred začiatkom liečby Humatropom musia byť nádory neaktívne a protirakovinová liečba skončená

- keď už nerastietea chcete podporiť ďalší rast do výšky (uzavreté rastové štrbiny na koncoch dlhých kostí). Váš lekár vás vyšetrí, aby zistil, či stále potrebujete Humatrope po tom, čo Vaše kosti prestali rásť

- keď ste veľmi chorýa potrebujete intenzívnu lekársku starostlivosť z dôvodu závažného srdcového alebo brušného chirurgického zákroku, ste liečený na mnohopočetné zranenia z dôvodu úrazu alebo potrebujete liečbu mechanickým dýchaním po akútnom zlyhaní pľúc.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Humatrope, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak vás liečili pre nedostatok rastového hormónu v detstve. Ošetrujúci lekár u vás znovu vyšetrí množstvo rastového hormónu a rozhodne, či potrebujete liečbu Humatropom aj v dospelosti.


Ak ste skončili predchádzajúcu protirakovinovú liečbu, pred začiatkom liečby Humatropom bude možno potrebné röntgenové vyšetrenie vášho mozgu. Mali by ste byť vyšetrovaný pravidelne, aby sa zabezpečilo, že sa nádor nevráti ani nezačne rásť.


Bolo hlásené zvýšené riziko tvorby sekundárnych novotvarov (benígnych alebo malígnych) u pacientov, ktorí v detstve prekonali rakovinu a boli liečení somatropínom. Najčastejšími sekundárnymi nádormi boli nádory na mozgu.


Ak máte príznaky, ako je častá alebo závažná bolesť hlavy s nevoľnosťou a/alebo problémami s videním, oznámte to okamžite svojmu lekárovi. Váš lekár vám vyšetrí oči, aby zistil, či nemáte zvýšený tlak v mozgu. V závislosti od výsledkov tohto vyšetrenia možno bude potrebné prerušiť liečbu Humatropom.


Ak začnete krívať alebo vás bolí bok, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom. V období rastu môže dôjsť k rozvoju kostných porúch vo vašich bedrách.


Ak začnete liečbu, Humatrope môže ovplyvňovať množstvo hormónov štítnej žľazy v krvi. Ak je hladina vášho hormónu štítnej žľazy nízka, môže to znížiť vašu odpoveď na Humatrope. Preto musíte pravidelne podstupovať vyšetrenia funkcie štítnej žľazy bez ohľadu na to, či dostávate liečbu hormónom štítnej žľazy alebo nie.


U detských pacientov a uistite sa, že pokračujú v liečbe až do konca obdobia rastu.


Ak dostávate vyššiu dávku Humatropu ako máte predpísanú. Môže sa u vás objaviť nadmerný rast niektorých častí vášho tela, ako sú uši, nos, sánka, ruky a chodidlá. Predávkovanie môže viesť tiež k zvýšeným hladinám cukru v krvi a cukru v moči. Vždy používajte Humatrope tak, ako vám odporučil ošetrujúci lekár.


Ak máte poruchu rastu z dôvodu poškodenia obličiek; liečba Humatropom sa má ukončiť pred transplantáciou obličky.


Ak máte akútne závažné ochorenie; váš ošetrujúci lekár má byť o ňom informovaný. U pacientov, ktorí dostávali somatropín počas závažného ochorenia, boli hlásené úmrtia.


Ak máte nedostatok rastového hormónu a trpíte tiež Praderovým-Williho syndrómom (genetická porucha), pred začiatkom liečby s Humatropom vás váš lekár vyšetrí, či nemáte problémy s dýchaním a infekcie dýchacích ciest, predovšetkým ak máte nadváhu, ak ste predtým mali závažné problémy s dýchaním (hlavne počas spánku), alebo ak máte infekciu pľúc alebo dýchacích ciest. Ak sa u vás počas liečby objavia príznaky problémov s dýchaním (chrápanie), liečba sa má prerušiť a váš lekár má určiť príčinu.


Humatrope môže ovplyvňovať spôsob, akým vaše telo zaobchádza s cukrom z jedla a nápojov, a to prostredníctvom využívania inzulínu vo vašom tele. Preto, ak užívate Humatrope, ošetrujúci lekár má pravidelne kontrolovať, či vaše telo správne zaobchádza s cukrami. Ak máte cukrovku, možno bude potrebné po začatí liečby s Humatropom upraviť dávku inzulínu. Ošetrujúci lekár Vám odmeria hladinu cukru v krvi a následne môže upraviť dávku antidiabetika.


Ak máte poruchu rastu v súvislosti s tým, že ste sa narodili malý vzhľadom na gestačný vek. Pred začiatkom liečby a pravidelne počas nej vám bude kontrolovaný cukor v krvi a hladiny inzulínu.


Pacienti vo vyššom veku (nad 65 rokov), môžu byť citlivejší na Humatrope a môžu byť náchylnejší na vedľajšie účinky.


Deti liečené somatropínom, majú zvýšené riziko výskytu zápalu pankreasu (pankreatitídy) oproti dospelým pacientom liečeným somatropínom. Ak sa u detí liečených somatropínom objaví bolesť brucha, treba brať do úvahy možný zápal pankreasu, aj keď sa vyskytuje zriedkavo.


Skolióza (zväčšenie zakrivenia chrbtice do strán) sa zvyčajne vyvíja u detí v obdobiach rýchleho rastu. Počas liečby je potrebné sledovať vývoj skoliózy.


Iné lieky a Humatrope

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

 • lieky na liečbu cukrovky (diabetes mellitus), ktoré sa možno budú musieť upraviť

 • steroidné hormóny kôry nadobličiek (glukokortikoidy), akými sú kortizón alebo prednizolón; váš lekár vám bude možno musieť upraviť dávku, pretože kombinácia týchto liekov s Humatropom môže znížiť účinok obidvoch terapií

 • substitučnú estrogénovú liečbu, pretože môže ovplyvňovať odpoveď na liečbu rastovým hormónom. Ak dôjde k zmene spôsobu užívania estrogénu (napr. z perorálneho na transdermálny cez kožu); dávku Humatropu bude možno potrebné upraviť.

 • lieky na prevenciu epileptického záchvatu (antikonvulzíva) alebo cyklosporín.


Tehotenstvo a dojčenie

Humatrope sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ vám ho nepredpíše váš lekár. Ak otehotniete, oznámte to okamžite svojmu lekárovi.

Nie je známe, či somatropín prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať Humatrope.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Humatrope nemá žiadny známy účinok na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Humatrope obsahuje sodík.

Humatrope obsahuje menej ako 1 mmol sodíka v dennej dávke, preto sa považuje za prakticky bez sodíka.


3. Ako užívať Humatrope


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


 • Vždy sa uistite, že používate tú silu náplne, ktorú vám predpísal váš lekár (buď silu 6 mg, 12 mg alebo 24 mg) a vhodný injekčný systém pera HumatroPen s označením CE. Nikdy nepoužívajte náplne iných liekov vo vašom pere HumatroPen.


 • Každá náplň Humatropu je dodávaná s injekčnou striekačkou, ktorá obsahuje rozpúšťadlo na prípravu (zmiešanie a rozpustenie injekčného roztoku).


 • Humatrope nesmiete miešať ani injekčne podávať, pokiaľ ste nedostali primerané školenie od svojho lekára alebo iného kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.


 • Podrobné pokyny, ako pripraviť a injekčne podať Humatrope sú uvedené v časti „Ako injekčne podať Humatrope“ na konci tejto písomnej informácie pre používateľov. Humatrope musíte miešať len s priloženým rozpúšťadlom. Nikdy ho nemiešajte s ničím iným, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.


 • Po príprave sa má Humatrope injekčne podať do tukového tkaniva bezprostredne pod kožu použitím krátkej ihly a injekčného pera.


 • Miesto vpichu sa má meniť, aby sa zabránilo miestnemu úbytku a stvrdnutiu tukového tkaniva pod kožou (lipoatrofia).


 • Po zmiešaní nenechávajte Humatrope vonku z chladničky dlhšie ako 30 minút denne.


 • Pero so zvyšným Humatropom uchovávajte v chladničke. Žiadny zvyšok Humatropu v pere nepoužívajte po uplynutí 28 dní od zmiešania.


Dávkovanie

Váš lekár vás poučí o dávkovaní a schéme podávania. Nemeňte si dávkovanie bez porady so svojím lekárom.

Liečba Humatropom je zvyčajne dlhodobá; váš lekár vám bude možno musieť upraviť dávku v priebehu liečby v závislosti od Vašej telesnej hmotnosti a odpovede na liečbu. Zvyčajne sa dávka vypočíta podľa nasledujúcich odporúčaní a podáva sa jedenkrát denne:


Deti a mladiství:

 • s nedostatkom rastového hormónu:

0,025 - 0,035 mg/kg telesnej hmotnosti denne,

 • s Turnerovým syndrómom:

0,045 - 0,050 mg/kg telesnej hmotnosti denne,

 • s chronickými problémami s funkciou obličiek:

0,045 - 0,050 mg/kg telesnej hmotnosti denne,

 • ktoré sa narodili malé vzhľadom na svoj gestačný vek:

0,035 mg/kg telesnej hmotnosti denne. Liečba sa má prerušiť po prvom roku liečby, ak rýchlosť rastu nie je dostatočná,

 • s nedostatkom génu SHOX:

0,045 - 0,050 mg/kg telesnej hmotnosti denne.


Nedostatok rastového hormónu u dospelých:

Liečba sa má začať nízkou dávkou 0,15 - 0,30 mg denne. U starších pacientov a u pacientov s nadváhou môžu byť potrebné nižšie počiatočné dávky. Počiatočná dávka sa môže zvýšiť postupne podľa Vašich individuálnych požiadaviek. Celková denná dávka zvyčajne nepresahuje 1 mg.

Požiadavky na dávku sa môžu znižovať so zvyšujúcim sa vekom. Ženy, predovšetkým tie, ktoré užívajú perorálnu estrogénovú substitučnú liečbu, môžu potrebovať vyššie dávky ako muži.


Ak použijete viac Humatropu, ako máte

Ak ste si injekčne podali viac Humatropu, ako ste si mali, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom.

 • Ak ste si injekčne podali príliš veľa Humatropu, na začiatku sa môže váš cukor v krvi znížiť a môže byť príliš nízky (hypoglykémia) a následne sa zvýšiť a môže byť príliš vysoký (hyperglykémia).

 • Ak ste si injekčne podávali príliš veľa Humatropu počas dlhšieho obdobia (roky), môže sa u vás objaviť nadmerný rast niektorých častí vášho tela, ako sú uši, nos, sánka, ruky a chodidlá (akromegália).


Ak zabudnete užiť Humatrope

Nepodávajte si dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Pokračujte v predpísanom dávkovaní. Ak si zabudnete injekčne podať Humatrope a máte akékoľvek pochybnosti o tom, čo robiť, kontaktujte, prosím, svojho lekára.


Ak prestanete používať Humatrope

Pred ukončením liečby sa, prosím, poraďte so svojím lekárom. Prerušenie alebo včasné skončenie liečby s Humatropom môžu narušiť úspešnú liečbu Humatropom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Po injekčnej aplikácii Humatropu sa u vás môže objaviť ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:


Na klasifikáciu nežiaducich reakcií bolo použité nasledujúce pravidlo:

Veľmi časté vedľajšie účinky sa môžu vyskytovať u viac ako 1 z 10 pacientov

Časté vedľajšie účinky sa môžu vyskytovať u menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 10 pacientov

Menej časté vedľajšie účinky sa môžu vyskytovať u menej ako 1 z 1 000, ale viac ako 1 zo 100 pacientov

Zriedkavé vedľajšie účinky sa môžu vyskytovať u menej ako 1 z 10 000, ale viac ako 1 z 1 000 pacientov

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky sa môžu vyskytovať u menej ako 1 z 10 000 pacientov, vrátane izolovaných hlásení

Neznáme vedľajšie účinky (frekvenciu nie je možné určiť z dostupných údajov)


Deti

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Bolesť v mieste vpichu


Opuch (edém)


Vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémia)


Precitlivenosť na metakrezol alebo/a glycerol


Nízke hladiny hormónu štítnej žľazy


Rozvoj protilátok proti rastovému hormónu

Slabosť


Diabetes mellitus 2. typu


Závažná alebo častá bolesť hlavy s nevoľnosťou a/alebo problémami s videním, to sú príznaky zvýšeného tlaku v mozgu (benígna intrakraniálna hypertenzia). Ak sa u vás objavia, oznámte to okamžite svojmu lekárovi.


Necitlivosť a brnenie (parestézia)


Problémy so spánkom (insomnia)


Vysoký krvný tlak (hypertenzia)


Zväčšenie prsníka (gynekomastia)


Cukor v moči (glukozúria)Zhoršenie skoliózy (zväčšenie zakrivenia chrbtice do strán)


Lokalizovaná bolesť svalu (myalgia)
Dospelí

Veľmi časté

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Neznáme

Bolesť hlavy


Bolesť kĺbov (artralgia)

Bolesť v mieste vpichu


Opuch (edém)


Vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémia)


Precitlivenosť na metakrezol alebo/a glycerol


Nízke hladiny hormónov štítnej žľazy


Problémy so spánkom (insomnia)


Necitlivosť a brnenie (parestézia)


Necitlivosť a brnenie v prstoch a dlani rúk z dôvodu stlačenia nervu v zápästí ruky (syndróm karpálneho tunela)


Lokalizovaná bolesť svalu (myalgia)


Vysoký krvný tlak (hypertenzia)


Dýchavičnosť (dyspnoe)


Zastavenie dýchania na krátky čas počas spánku (spánkové apnoe)

Slabosť


Zväčšenie prsníkov (gynekomastia)

Závažná alebo častá bolesť hlavy s nevoľnosťou a/alebo problémami s videním, to sú príznaky zvýšeného tlaku v mozgu (benígna intrakraniálna hypertenzia). Ak sa u vás objavia, oznámte to okamžite svojmu lekárovi.


Cukor v moči (glukozúria)

Diabetes mellitus 2. typu


Účinok inzulínu sa môže znížiť.


U malého počtu detí, ktoré boli liečené rastovým hormónom, bola hlásená leukémia. Neexistuje však dôkaz, že výskyt leukémie je zvýšený u pacientov liečených rastovým hormónom.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Humatrope


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli. Dátum exspirácie (EXP) sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

 • Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že roztok je zakalený alebo obsahuje akékoľvek častice.

 • Vždy uchovávajte Humatrope v chladničke (2 C – 8 C). Neuchovávajte v mrazničke.

 • Pripravený Humatrope nenechávajte vonku z chladničky dlhšie ako 30 minút denne.

 • Humatrope sa môže používať až 28 dní od zmiešania, ak ho uchovávate v chladničke, a nie dlhšie ako 30 minút denne pri izbovej teplote.

 • Nevyhadzujte lieky odpadovou vodou ani domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Náplne s práškom

Účinná látka je somatropín. Každá náplň obsahuje 6 mg, 12 mg alebo 24 mg podľa sily lieku. Po rekonštitúcii:

 • z Humatropu 6 mg dostanete 2,08 mg somatropínu v mililitri roztoku

 • z Humatropu 12 mg dostanete 4,17 mg somatropínu v mililitri roztoku

 • z Humatropu 24 mg dostanete 8,33 mg somatropínu v mililitri roztoku


Ďalšie zložky sú: manitol, glycín, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná a hydroxid sodný.

Injekčné striekačky s rozpúšťadlom: glycerol, metakrezol, voda na injekciu, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný.


Sterilné rozpúšťadlo v injekčnej striekačke


Naplnená injekčná striekačka s rozpúšťadlom obsahuje: glycerol, metakrezol a vodu na injekcie.

[Kyselina fosforečná a/alebo hydroxid sodný môžu byť použité vo výrobnom procese na úpravu kyslosti].


Ako vyzerá Humatrope a obsah balenia


Humatrope 18 IU (6 mg):

 • 1 náplň s bielym práškom na injekčný roztok,

 • 3,17 ml číreho bezfarebného rozpúšťadla v naplnenej striekačke

Veľkosť balenia: 1 súprava

Humatrope 36 IU (12 mg):

 • 1 náplň s bielym práškom na injekčný roztok,

 • 3,15 ml číreho bezfarebného rozpúšťadla v naplnenej striekačke

Veľkosť balenia: 1 súprava

Humatrope 72 IU (24 mg):

 • 1 náplň s bielym práškom na injekčný roztok,

 • 3,15 ml číreho bezfarebného rozpúšťadlav naplnenej striekačke.

Veľkosť balenia: 1 súprava

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Eli Lilly ČR, s.r.o., Praha, Česká republika


Výrobca

Lilly France S.A.S.

Rue du Colonel Lilly

F-67640 Fegersheim

Francúzsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, držiteľa rozhodnutia o registrácii (alebo miestneho zástupcu):

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Panenská 6

811 03 Bratislava

Tel.: +421 2 2066 3111


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

V členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v ktorých je tento liek registrovaný, je schválený pod názvom „Humatrope“, s výnimkou Francúzska, kde je schválený pod názvom „Umatrope“.


Ako injekčne podaťHumatrope 18 IU (6 mg)/ 36 IU (12 mg)/ 72 IU (24 mg)


Nasledujúce pokyny vysvetľujú, ako injekčne podať Humatrope. Pozorne si, prosím, prečítajte pokyny a postupujte podľa nich krok za krokom.

Začíname:

Budete potrebovať päť vecí:

 1. náplň Humatrope správnej sily

 2. injekčnú striekačku naplnenú rozpúšťadlom

 3. pero Humatropen s označením CE

 4. sterilnú ihlu na pero a

 5. alkoholový tampón


Predtým, ako budete pokračovať ďalšími krokmi, umyte si ruky.

Časti

Piest

Čierne trojuholníky

Náplň Humatrope

Striekačka na disp. prostredie


Disp. prostredie*

na prípravu náplne s liekom

používajte len súčasti tejto súpravy

Kryt ihly

Biela špička

Koncový uzáver

*Poznámka: rozpúšťadlo je bezfarebná tekutina. Na obrázku je zobrazené modrou farbou len pre ilustráciu.

Nasledujúce kroky vás budú sprevádzať pri príprave Vašej novej náplne na používanie


Kryt ihly


Krok 1 Rozbalenie
 • Humatrope smiete miešať len s pribaleným rozpúšťadlom. Nikdy ho nemiešajte s ničím iným, pokiaľ vám to nepovie váš lekár.

 • Prečítajte si, prosím, návod pre používateľov, ktorý je priložený k vášmu peru. Pripomenie vám to, čo vám už povedal váš lekár alebo zdravotnícky pracovník.

 • Postupujte, prosím, podľa pokynov pod nákresmi.

Piest


Piest


Kryt ihly


MORHtvdjASdjH5VkeZlz4PMI9RPpvoMEmvYf4vFgzYPUCu7UwDg6C+t1ojgOKhzlt7AdDG5BpGwtQknHGimdxtVS7KhKhaXGMmpuZ/nnkkO7cvBjhZFU9Q9bbsxaQJRC54CfE52Js42DBu634KBBmx/UhhOQfUMT4/A/1yEXVjOEQwMj3hFE26bqj4PnJhdvLHb6tkyAwS0Ilaf1Bjo4V8/K30d9YqhCuDBFxvI77odsEVWpnGMHKldpIiCKiqqSfq7QouwaJ4czwf0WHAq4XK7o9WjhdaFYLgpIkLYVqOzCa+U4n8sXfih0+p7MQdMSZZEgVrMcECXd0yDxSFi9oAbSrzxjB+gO8aUt6Bx0M8udcHQXDNaJ4uht0Bk25XI5cCqATqn3a6c+4f+lAhp0S39ptZE/F28ui+Vyh2/PJGyOiapZnyoqxZ6I6kR7YtKRdZejNVLberK7U2dlsqhz2NIJR1eA+y0OOJR7slWIpVj3md9BTzYldeFaFJWK6PqikMuJtxbR6YCyZf0ncIyiuNumO7EJrYmglVmFxFz7+rX8ENglXmcKbCNsScLgmRy9Da5bHGQwKmFXJOCafiD8VER/XEM3FsXBAVTaFb6cQZ4R5EXIF0DlXeF1QRz1IGGAqVvA/wb6uqxacEuIdEV7qJr7texLDiGp9UkYFgOieCZHj4H7LQ4y1Kyi4raUUNMPxH/tCocHRLGM8kXhWgy9LYmjCF1dRK+zwuVZqcXdVZRJo7MB5BlW/HbIJQyO6taRdB5aKNJjUjssKxAI6eVhUJ6MTvIPnYAo48FaPJOjW6C/Zda4RpEf/V9xyaCXQAoRVV66SrdAJ0fE/xgQnqfRnRV0bUH0DguvsmI+L1yJSe2uzKPLs/B/8TchtW4x6B4eNrzFqUNgA7fQz5nYkS1OOMdCnxkoPRkdhSIJQ6TUBQtRVUiluHC2wcHhTKhrR1YYRr3fQniWEp9sCB97xOcpdHsZvd8VvoqJ12aEJ0nR6xF+GxGfJ4UjbvG0T7i+KF4ICY82JH+GCxumUPldcXewy6p72aFbUDkWTFSDWY9is76aH2DpG9NifGxX1oUtIJS9mYAohb2LezicgPR2Tj9wxfinf5TvQdRrUOiRLhcm7pWXLh4ZFI55xP8YEj6LiK9SgseLRr3Cdl70eoWXabSdFj7woJ+KwsAQyq0Lu2Xx+gJyDZEJU/y52HV74trBLfpoo54mFGkcdVSyyh6wboGT9dpDRklEkxEbwo7SymQlCUNhqnL0Phw9B1bJcVXISrmIcjk5pgWhfBb9cUUYC4rnQvohLhy9Aa2i9HBGSrWTUH3pJ4fFk8OVv8+N40/cWDwfqvxsOoTEPeFVSrweQ0eG6iYMiJtWdzztFGzgFqaIHdEzSCK3dLZ+H2M6u7vVhimSkW7Wu2BLEgazAD1Hi6AMiKygTksQcml0YwV9NgkLWQBWAcdDLlEYULdUfXL0IFhCpDmlU7ixIv7XDJJcFHXny6I4IHR/TFQbyDSdciENoeZP3lM1aG0dN3F/b+NpUtoZcWJcrIZCmfUu6CRh6A9+pxpG7BBvzcEBZWSo1ypuLIqPEkjol2LnL82ic5MinBwLoO2s8Oe4tOyPy55JQfVbjl4BXrPMcIZsLqvUMBp9ijdj7G/3xd0eyLdQZEK0jpARPUO6EMKhR/006aRH0ipPRl8/DqjferpFWH9obByzjfrMc4OJ3xX2YDAg6kfOMNoCYmGgqYB/1JvezteEPpD1hobQ64LwH/3o5nKFJ9xYRK/SArCQXE4oldD1GJoMidMRrlv0HvDc0Nl3PfEgkXyWwiva1YfKVVuC4tjtGRk4LMCxG6ZTH1vn2Hu/NzDQ/boFqnfJtlq6p9K/93YKRYVjg7Zc0QWmbAsr2leF1fcJG0838LG0xW7VLcFwtzS6L2nMVHI7XRqrrmWFYfBq2K0CbYNCSp5BiXsCEm8vC6/z4lcx4WxAsjXn80Img67GJNclqB3XYtJCP+WXazzs1WsYHN0NHSZRwT4IDJmhQfce2iu9LSlK59Ufb2qcl49RxYKSeZXqriXfwG8BhGy4ai+yyxnLjIyqu5C0mOvcv3UxV/uVBrYMBsQBRcou/UltsTtefdNmUG1fz30ZagTXMNoAhWJRRdVjUSqi2yvoQ7f0h88vBkPC3TXR60OiVMxH+DIifpsXPnSj0wHhdzHxi4jwdVz8wzL6cIjrFj2AxqxCrhMF1OnFqxf1P6xKsR8MEXJB9uXGvW0+2fSe9OJ9lBUzsIM7vVtAYy93NVppyK7oHWKsV3CgHdoBDux3nwq1wmy5OuSKV8AOiPt7inJAzGMLyYPMODE9NaLt5U8OCJgLkuIcFd1C/DkvWRK+zQJLEH/KCzcXpWX/PCl+5BG8XvHRpuBywWwRYGb+VBCux8S7mFUgzip6Bg2odh/aeralPklDa38LOEPzCcpeXbF9dQXDMEqfsDgP4r8t/gOdDAySAV636R6dKWOvA6Pqt9D5HJ8Yt+L21zJbySFY6tNtDh0+sFAty6o4OOoXRwNyAR9B/1MYGpKipEb93G/RGzAi4OM2jHJh9fYGrb3zxs/WSgMw8v66hGGYkGapwFZ7ah+pN9IgFJkoNPKmF0jttLAtaovlt1AWH7Um9WuYrfBmHkyuwBlGi6AT5WI8uKXymZdKO6Br6kAXjq6EfimXevQzyoVRlEFrX24Fh1FYvbqIYZijgnTpJwWxVuzLrbnvnsoARfQMViJ3VQants3AD3TY3Q6/hWR8nAhZiMjSt5XpKGqcYdgLA7TAZOZ2/wD6IsLzLXoMxsj0nr5uIWroFrNXZpjdEfag4VFzHKxYytmOh7764hY6F2RFB9Eb1dW+re71Lf0ph0shKvvawsgVqBSw0tYqcEyUlQS6RkEBXMNoM7StDSZ1izpfBdctDgTw5Fm+s6avWyBtvwWBlseiKxiGRb9qlYijmoBMk1Rt8qqIDlIrIorKtcOVWn79qBo3JVaa2aGy7TfQLayZvKjNoHShE2TVp/cMOcxCxzDN6ztxGCcmZfVud438FlrRVgr24HxWgZqJwqmv4bFX57mt75XSBvrpzDtUn/nMio8aAs2f1iTouCkbRO++SkyUpt/CmnfEmJ9DJz6KZ2DYAiNhkbZfkb+yLoIRGk1EjeSTzWJR9XIN+C16Bs3GbNIhTLWNuPcbtKnxjKoTgv650m8h9dZPR09hW40NAVr7qBYireGxsABTm2HwDIwWwSCrUHxLk4+tZymFa4JE0BOuwN42p3si6Dn0Qb9fsVFMlJbfgnSlMEOpr+JwacOeCH9FCBNzy7ydehsUvjLWD+iv6jgK5bfASgZl5mvWuE/yIXRyLETz3hH1Bnz6PgyuYbQUzTw69cRQNGAypG6Jb+HAMPKaSBum34JMg5BqBy0trkD3rG7j2JljZz6YYp9qrUpTOkFQdOUopd9C7meYKhvVrIZRdRto+S20EiMaPIT6wRjazUIukKXVG9cwLMAWAZ8xJVSXUF+lK9yVHMiSq4ClW0gC5f2/bMr1PGAV7138LGykKzxPFLPI4aJGq7KHFZWm1FI22btbJFkUslcDJ3KL2AaFqw1SxVxxOJZIRVVplQBpnBdS9S7o6BZmFZdyuZz/Po+Nm9h2sfFkw3PMIxwSyH7dGkFQ2qnyPMfbJOwi1owpoXs5MtkIIXDmmucwBfISBbZuAZQNOMTk/b8ksDlh9etEdW+3fnF/b/YLNvNgpnY7PPei5XRIvfkPcU7UpWigfqJP1IKFqnoJXYmW0j/6j+qkNejuWoF/WKk7y9ItQnL+tnFkvskk/pJISsXPGVuORy5FXjx/4T7mxk+gcn4fTU1PDfxywPORZ+tlavz0OM/AsBHNLzZ93UINZ65wDstQxyyt3o0rG9G6hWQh2JPtBPSxhBcv02dO+9WXYG675FiGYRu3UOdjq0ElVQxVcjJkboxJqliVslElDqpSEgpO1sVfyRyoUmdQO/GiwZ7YfUg/00JURHlpo/BDIXo1msvlfKd8y7eX3W536HwIDx46AYkDGMlWcit+Nw68IZ1L+71ecb/fc9ITOB0o7haTz5Nrd9eg8eCHg6WfSvrKh5HxcBiBEf1Dy2+h+C3ThsDVC4fDmq1SV7fYlMqI9RGaVj2WQViFQTeJM42Z9ukWMqswGEREbwIh6XfYmy07IXAclDotgzgqBMJCqqFWjS+n2hPbSKaFEVkeOEH4fDhwNpB4tBG+EMq8zJANxrE34uJnF/Hx4s3F2LUYtF+8tRL/c1z8l5h8lly9t+q56cH2q/Sr9NqdNfxMEo8Tvk98iidmV9ndg4AmaTRerg11C2bBH45eAi0KbL1MFfIFZYsqPwCGofhGsk3VS5zdLjrYxi2s2UnUeXmoPp37x4qjYo/2Q1R8IfLTN5VojXvDzo+Np1tamRbjxsxQmb9nwhcmF28sxq4vpV6msEyRyqQVzaT8r75+YBXwsPf29lZvLfvHAtHL0Zm5mfGz46COTJ6bBN4A/2b+awZYyNrtNeBAoIhELkfcR9z08+H0qCFMRdDrN9b3W+jYEHTacDgHRsoI0gcCEspl5U8Gj7hLb1UsRAbt7u6NmeBE/2ldOndVSN+pboAhfVsNIrJSuryqW+jUhjKiJBV+KIQvhFfvxWcvzeJBprdzzOJC+LzfNwJtyqWScMgF027wyGDiL4m1P65F56Kp56nY9djg4KAgCMA5gmNBOLNya2Xz0XrsxiKwDUtPkaNZWPBbMI85nAbjb4cOYcj/kN9R6RYDQ+7QF7P5NztElBCrZQSTj+Lkt00O2CFoLbeo1MAwsEO1GnQOx041LYPkaliLmq1mhEhKgMASHivm6UaZFqIoRq9G56/Nz16KYBNcehurFJolhtKZtN/nl1LH3yNJEZH23xHmfz/v+ZVn5X9WQP+YvxYLnQ8NHpZ4RnAiGDgbWPnjCnCRVCa1ensV2ue+zVm4ZQ4FjJenHleFzyOVyMnM0WO24ehe4DcoKIvJYojB81MBJMK3IvU5ftJ6HQHHTpsW6xZUUJO1DpTB7E3GBVUCefsb6hb6ryr5LAmfoXNh0ACqrKJx+dJ0Jks0jNLbEqgX0EnwbDBwKpB4kFi6ubR2a2Xm6jyoLC6XC3jGwu8XfL/yzV66OP46gPb7iyW2wsuhgC3LjI6gpz8V0fRq0xMzu9uBK//AwiwtrqXmaZaPlEXMfdnfiU3ZnmZZhTPRYm5BundIjbz9SkDqxtMNpJFpUdmLWxeJh4nw52GZ9O/JhiZksIgp1jCG3O7sdjp4pOIWA8YQ+TICykT86ziwn5Wbi8GJEPzpdruHPhiKP0zMfzUvot3J6an1B6oAPg4KBleakTXMjm/RnhgKJaNLN0fjUIB+a1hvUDUBQVCmHtSn+rcG0f7KZqbQct2iVjzKARCqu7TqREMJjUqUF36QZHz/qF/HV6H3uY/2dncTjxLBc3VBFO5j7sWbi9G5aPJ5cuPJRmwuSudteE561h+ut/ThHAQYF9xUUfOVYyM9d+/maD0P44qFug02MTEbE60CVmvopNvgJZhjs/bb9qC1VNxR9SooJ0pTmRa5XA70A+mo8vDMbZCQ3k77R72lcjnzTUYRJgtwHXZNXZiCf+X35d3SbsWPIiAcHOVkLbXXoNIqKsdVaIVUGYmV4uhGaPktELZSyFoFZhWm0EVxdM6Q+duDqhmqyUyLbC477B2RGEZFBTGpWyDpEjOX51fvrKq5BYHrkMt1zGXzE+hpmLVHN6DgrLxcOqbe+ZIghwJNeo9B+9f4pk6rINcycqHuqmF8kLhFX+WzyUwLaOmGN7pvUbfAxqi1uysgsW4+2Zw8p0zq4WgptCqNK6BOttLpzUgzrl70KCp+C7VW0ZBhaHm5jPy2IzhI3MKmTAs8Pyq1nip/mtMt8G99Pv/a7bXA6YDLxXWIjqGZZenA9czREWgZoLRml46XCzk4MuKgcAu7Mi1kiMWfC5R7w7RugX/bf3jAJaLYtejq3fu23efBhqnsXB15f+t1UVRF0DcTR88VC4egSfq7/jC+eHOx/lwtSkpnZy2t88zxOFYTZXALZw7ULJS7t8reiKPuozp1Z41kWgAGBgaKpSK1q7YVv0U6kw2fDy3+z2JkOrz2p7WZL2da+TB6Hxayc3WhjKDHx83E0XP0AlTxL6IoEgHCCLra3aXkFlr30H61SL0FEF2fteEGQeo97Cp78Gnvwh2aCBnRtTwnPImHCZw5IZ8wp1vgBL1iqbCH9nyf+sR9tHJrZWhwiDsw2olGk1kZQS9pFVZZRW+IXxwSVE7NQj6PDxrOioYqhfPhUEsUuwAU9aoaehcUu1lUt5ro1820QEZqFAKTiF6JFn4qwHjgGLQEs/kWcKH0q3QoGMIdzl+dj85Fh4aGdEKkOHRgvJIghs5aJUYAu7SKrpYlORRgkB2ZYqhfriK0qQdYBXIst6jsb0HhaHUbbQyFd0G/IFWt+kijTAsjL3JwcDA4FkisJ3DmBOgKaanurCHdAtej3Xr54uJ0ePXPcXxTM1/OlMvl8IVw4pGyUDmHcei/O7O2YLuyc5v8IYejwHBqypRKYXrRqi/Z7dPAqdxCvasSlQaBN84j35B0cVF3vzxos/FsqyLkq3QL2QxldBfuyOWZ8LlQ8GwQ27gCPn/KgIYhpX/L7de/XvedCnhOeIjzY/6r+eLPxciF8KJcwLypR8ehC2Mrts5vYSHlCoPboJwDe96FmkRUhVpm/9ZYhWNTLpzKLXTNUMrIJZkxkI0lcKlX2ldBdgXXj4YyXszK+7F38vzUyq3FjccbofMhuFxDDQNrFXCJ1burs5dnoTG9Y4cgCHB+7U9SAfNiqcid3sbRTC0HbQjq7FzLQVAOXPYc1hBUlyU2QDd6ZgI4kVvgrAgF6iyG9ZFLVX9DdT+JTK0irH90hGzqB21w8p2AE/SsZFrUELsRGz+biX41s/FkK3xuXNT2YWC3Ni4/tXpvdfbSbOJxQipAq4q/wkxi5dZK/nV++fYysBBzD47DPtT8FjKaSRF3YOA8hzW4XIPKU/tSvLXMM+T9sir2cHHckpCBHKxYIGdyC3WlpqMK/tGnbC9X92PVfN2u7WRXqdUh6yWVnO1qXjfWLUztmSGK4uTUZOLrePS/IjF5F1XZ6T1CqzL08dbLF5uPN4FVLN5c9H3iU7hhCIBhjHhHwhfC+dfZ+w8S2sUGOGpoxdJSxEFZKORAe0o4w+gs7CLBjBq0Mi1SeLms6aPI8aZLJ3ILRqUmhRuD4hyUD6NBPBLROQKSqaqiQoYnxsmxKYycHAH9oPSu7D4yCKzC6/FG/isy4vVXNYmKEwWOX7x6kXqZuTh9EaE9vOE2HrMWc4IGW8+3gK+cOX1m9e5qcCJobmQHCU2uLm3Xd90uBfS1dNa/OvzJ4am5BwQ2kmBgBmRnmgokusH2cvVe+JwjuYWacFPDVAbX1nwYRjMe6K2ziTsB9VXDrtTucSb6JGVl83HCfdxdeFvKvU5H5/LiezF4Luj3+vfQHnCw3fdiLpc7c0pybs/L2xyB3oD719djPMc8W3/bAi1k9nIk+Cw0f22e3qCbo/VQsoqG0Fnqjk3NPVCwiwTvifVhURItakqrwGKE81kFciC3UGdaKNwYgoLU7pNABfM51ZKpKl+LWZJNVVgtoOOs1GmAeEiBU4FiqTg46M5ur2VfZ9f+tJbfzmUz2eTTpOxOR8BIQFG4/5cEKCKuwy7SpxGTl3BIAG4ROBtYur505tSZZR4r1SEoIiOZKkLDpY7JAVcv2g/b3QBKY5RMmqx5uRSlaIz/sFNwHLdQy/UKN4Yy5LkPpTPae2Jvp4XtrFguC6cCIsj4+jtP1Okc/orWIofkKjI58PlCqRC7HhsfGw9/Fg6cDsC/zDeZ1durpVJpcnoqcjlS2ZSCissyu+EH9DnyVKqOHp2LJh4lTP2WwzJMFYPqlqV+AGG7SsfYEInyW2B91Fqh8q6A87gFwwxV78ZQZVpoag/PUsLXcfHqAvpgQMTv+Kei8NcEeryJPnSLDxPyOS2dI0uiqmpOCGoMIOxnt7OeE56pC1Ppl2kpeUJ2Ofj+6gPdYuXW4vqj9Uqc1T7LE2MYoJdAJ8AqJEc6hwqto9GcVXQ1WvFqGJutVv0Wxk2XzOjqrnBuOYtbNCz4UZHT6a+k9mxdQchlxaszaHS40vjxhnBrRbwcEc4GJOWgIiI08HPgqCpq76PKdYWqTjr+6/GNv23Q4w1OBP2n/LFr0eSz1MzV+WaTJ2QVR3J9/21r2MO9Fx2D1sY1iLMK56F1r4alWxgtDKOThdMVO/I6i1uoKzUp+Ue9jK/ItFB8iqf8wq018aogHPegm0voZVo8NymA0nBoAN1YNOfhoLIx8JAGhobwvHEddhV/Ur5dl8u1evf+2p/WbEieqKZlCId4+kX7oOOBQFaT7xxLBXoMrWMV7g/cat3CoN2yewuVEziLWzAqNfUps7hpk45mpkWpgPJ5dDogulzC/66hXE764sig4BLEsxE0OoLKu8LjuPhzAZ2bRJ7hxpFUtGtaHkPhh0K5XEKyrJF5lWHeDkmegBm2envVIsNw1is6oGBuiWHbrq4c9qGlCt/A4IBqd+6aqUPHo25wVA6PhnAYKWKVYTGbaSHks+haDPn86FkKfehG/yyi28viqYD07fOU1Hx7R7g8K34eFp6kxIkwEvdQWUSDA5r1nVRmKCSboVLPpN6GjgzpJIH7PvElHiWAYax8sLLw+wWzz4OZ1s7RBjDZA6/n4XC02jYo132o6Rb05XQyMXvGYukgbqH0SWD0af+pkWkheoaFz8JiPi+4XOhBHN1YlCIWbi6iJ5viowQqFoW5WfF0QHieEm/MC4/iEgs54hafJDR1i33ldZGcEiHuo3K57HK59OucE4bhPuKemp4y9jAqMFgW92CiDQK71iUs1Izi77HVaANRBkoyfjqA6tkDvpzaRNm2UbUNDuIWCp8EUknWSkFbO9NCPBdG50QR9IypEFrfEFwD6KcCOhtAbwrC13F0ZFA46RHn5oU7K7K2IYjXFpj94E86Q4Ieg++Ur/BTwfuxFxrkf8gD/9C6M2AYizcWF6/HPCc90N7EMzFcFpfDRpDKP+Os6rM9sOx7D+0hyiSjwsjlLDu3HGu3dBK3YGVa0E9ZKWjrZ1rIn+KHbnQtKh2WgiiXlWi/e1BwDYmHXcL1mJjLCVdmJGf4P3dFjR5kM1RN46HHMHxyOP86D9TfBexHac1UArSKbD4bnYtu/W3LoL9aWR2Lo43AEfQbrwuKHbl7qUhcz6Bt8jve6SS9nZNqQGhsxK1QMszGYTuWVSBncQtWpoXWnw0yLdSfg240NiRlXYwFxJ+KAjCS90jYLYs/F4XzEXRkSJibQU+TaCJY8XBQ0VCKTAtyCBrD2p/WgA0ETgUY5cZUiF2NhSZCiYeJyJcRgw/EVFncA4UWU2HlvtxmC4FgOHnl9wba7EkiuoU+LLMKywNrD5xCjdSZFgw3htIMVdnjGiday8FRyFC1qA+HpP996BbPj0unjrulPIzby8KlWVESGZTRULUNT+qH5D7uzm3nCm8LcFwsFHUsURgul2vh+sLFL8KBswFDxWVNlsXlsA827MjdRVSgS9H+J0x2UVRfVB0W0WOsAjmHWzD2xK4X6hXspNa+D8vg/bhWB5bHjexkV/ks7QovU1IexuUZ0TXAzLSoBWXVD8l9xO0b9aaeSpFR5fdlI7cJfMJ3KhD/Or54c7Fxa26G0kAbZHa1VmGtokNXUIFuREfoLK1b6EfNNRyVTka3Y+eMU7gFM9OivuBHHfXElZroBmRrbryTHT5usGN2eVf4cla8NIXGxpl+C3kzJe0hITQ7Fw2fDy/cMBEai0tLkSpSWmCntXNQaOmisqBVcLtT29AxkVxliGK+dGuswvlwDEHS3vCW/FmXeKGqvIT/xEkYYrV8LF1WVq7hUa83CIJ4bV5K1tOOhhJVmRY0vB973cfdpUKp/7jR4CXPCU9wLAgaib73gqFscciwXf5iJUNV/BYYFvZBImccm2nVveig9cbjrlib62pXj9ZFORqMklK3dL604QhuoXZRMCTrPr32dDOspkht0B7a7yelZKumKum4onMI/TKrQFr6B12unCnsC4JUVzx2LeYumcilCH8WDp+fDH8e1snu5pkWTLRrRdXtVdAQTPrl8PiWbkTHRXLKb0HVrq6GSOmPih788p01rQ0InLzqHcEt1DtUs90Y9LFWIgL5Sj7Ywvtvy2+1uk2eVDmc3j6PoXNQ1Wf1hiTD94kv8GlgV9w1frvwE/fx4dy3OTjQbKS6QYldHWy0U6g0uK2NPv1yeCGH7oITHMKU30JBMSrQUnzJ4DFrUcdWOdxjgeEMbqEahUKyVu5irbMxquxawO3JntuivMF64skGOQ6NBcg2eWT7vOom3rVoKFEj00KBqc+m4l/HTd3x5PnJ9Ku0FrdgZ1qY3w62l9BOYmFXnTgOu+AEVoE0dAv/qGSe0lElaVah6qeugcPReW6hQRmVmRY/1u+Xx9xWqNYV5gSVui6MT4Sk/qET4ueQ2Ya/upUFSmeyOpkWChhJtlAgcCowPjY+/7t59tfMGzzArIKgzcSi5+vEOR+OYslq3QKzCgwmw6hnFfhXyHPco27Q8btriM5zC2UVpkaZFnrBQqSr6gGtW9DHWE7HXZGcBriuWN3kTpoEFIvS85TI7vL8D3kz94w8H0H/KP99Hm+jpITqBmt7hh9IdFZP7+E6cQ6H054zU7dA2sNTaRXVn6sWuENuUB+d5xaMfapVbgkj/gP6KzjYwB4Llm4xPjGOhfdhiT3Ufs6Ix6WGpPM6QbfIVXVM45i6MFV4U2BzC6aydbBZRZuvpQiB12/DYTscpVIQsPwWDVRPVKdVVHQLdb2prkDnuYVyn22kTGtQEG7FNt2KrirRUPuaWoX0We1Bpytm3VktDB0eskDK/aMjue9ywYmg4rzWBoKy3ayb5pYtaCdpNlUqzjkkrPfgTFaBVLoFNkMR1ZMuWk5+wqoxUemn6+ZSh7kFtUcFBVU0VF25JI09rmtdye21PBYSV695Nfq1SmsI9RYqfWbgcrksPMghtzvxeEN9nqFsoY6/qM6gbcvJIHkyW9ShW6iAc+BYPoGh0C3S23nCMNSN6ZwMLd0COfI2tdBpItSn1C2YmRY7RvwHfdJ7wPZ9UdYt1FpF5RjL6dpdqc1QjZ/TPiq9LQ0eGWzUrgbQSDKvUurzamXrYBajbQ+rwJ5JOmTelvHw1Lxm4NiHRpV3q9MVFGhUsw71C/1dETKrQKe5BSvTguHGoI91bEeoYt+HTkITIVI2ivZhwHmhr3FXCk9Jw+p+7uPuXXF3EJngFhJr6etXbIwhM0uGsnXQitG2XUkXmJc7CKXinIYueWgVXUHlkzDyifw+M5vcOAadJkKsTAu9Nho5B7WEjH00f3UeNImVW0ukbBR2a5NE7soldJM2dup3/254H95PvOV3ZXSsYcM6TF2YWry2mPhrgr40M9PiQBWj7QS1ZQiJajM0ZxWtRvc8NAO1rrV1C4zuudkKOskt1AYWtRuDFZvEopuUx0IKkEXi/NUFwsxXbq5UEymw5tGP86KZXSl26GN7VlQYGhgqFk2/+8gXkTOnz2S+ydTS9A58pkWHqC07t5aGNVbRjQYHDgMwq0/U6RaoO6dER3ULNWVUuTFQo0pNpBn++QwwCcpLgY9nrs7j45VbK6RslNaglN+qh8SC+5g79TylVftF51czV2aWby9v/LXq7tbKtDgY6JxgLioGoECvVhXlsIqmdIsunSGd5BYMWzzLjUEf62RaIIS/FbFuIUcdKI/nr82DntEgd0HxrW6mBYH3pDd6JVq+WZbio8wg8nkkfncNqxdaae3MGLDeQ0dtOIKOo9t4/Y+GjTl6Bc3qFt2ITnKLBi4KVRstnUAuN0sil+q0CsYx9l6gfuatY3pdXxrd0L2AluDz+VIvTasXrsMuUH1Wb6/6/upjB18dDDNUp839lWKi5O+GIVIY+ioFN0P1LmzwW3QdOsYtGrso1G20pOxq/vaM7KtgahW1Y9l7AUdsv3F99JGp0NXQhdDa/64Fx4I6dciZCF8Ig8YD6oU6+OqA7InUaVaB1AIgCaU3vl2BqW85uhxct2jvlVkFP5RtiG6hn2mBZM2DxEFBy5mrMbWGsXJrERuaRKSzPYbukLQBfGL59nL8QXzmyxmjv5Eh7dd9bR5+y1a2el23cACrQGoBkFSLM1iDWqtfrlj0KLhu0U6oiCAz06K22HTTI7DtqCKJy1FPa7JDG+sKWOcAtlEpN4sad6U5JG2AShG7Glu5tRL5PGJWvQidD8seeEamBTsGrFfgDFaBVFubsIp3sVANt1eCKxa9BNbb5LpFu8CM82km06Jqsdn7sVCNXKS26aZ1DqxbaNUOUTwPI9FQNPyn/St/XEm9SgXPKqs/6cN12BWZm8m+yiq/6GkzlGNYBdIPXNEpLEi3V8MB98VhHbosn+sW7busMiqpqUyL6s7bmG2QPSro0Fs630ILipgrg5kWNFyHXKBYJB4kzHILQGQ6snZrjc69GO7dgh/OizetiX7YrGTEXUEVAmI0cMZ9cViBTrZN9SuuW7QNrEwLHTdGwz0tNnI/ikgUkDDure1RUXF1yBS/VmlKuytrmRYKBCeCsWvzdQl3xkC8FyT3Qj8vpHvhPFaBdEQ/erSq2qKMX3EbVFfDcDw01y3aBWamhboNIfH6mRYbr39EFT822pKPkXw8fvIo0Twolwa7K1ygSbFDnwViDUR/5kp0629bZrkFqnovapymFzMtnGR9otFY9KtnFYryoko47O44GsN43ozB6OreQwe4heam0/UwmmmBt7LAaRb1nxuvd6RjJIZODlNForQsWkqOZXk/CVAvxsfGI5cj7iPuxq0puA67ghcma5zGvGbjcDiVVSAt0U9dKkq7vGhdM44uAs+vNIhO6BaqiqqNt+bWzrTAW1nIBwLRMBTHW693iLahWcyVWedVdoSYjUrynPB4R72pp6nIlxFTPwTMfDFz5vSZ2Suz/lF/L5mhHGl9oqHULTR2LNAqOFoHR94gBxtmZ+ZBfrmd4BbsSNn6rDRFdoV2sVjJY6GhW6g/9VwRrGBZYFGVRHGTiM5Fw+cnw5+HzYbSuo+5QTVJPd/qpUwLx7MKKbuC+CHU+RPpum102cZor8/PndvdBedPS6ehM7qFAmw3RlWy1vJLk5AhHa1CcazlitDL2Za95Wb9B96Pve7jw8lnSbOFQACBswFgNr2RadFtC9LypgUol0l3evAcRtFt09IpaDe3UGdaaLkxagRaQ8omzgxTuoVm7RCtJ2FJxgeVIvL51MajDQvcIjgWTD5Ppp6lct/mgOuYvrZj0IVrstlAly65zQONLpyWTkHbdQu1B4LpMNhv1ADVkicM6hZSiJR2YJVWzjY2RlnwXgQnQrFrSxZCaYHTrN5ejaIoaBiJvyRM7d7qQHTVgrQcRC+hq+70IILziSbRdm5hYGM4pelJi5Tvo43XO8iwbqGlQOhVoCJjNv+c5FDamY2/bVgIpQWGsXx7eXZu1n/Kn3iUsNCDE9CFC/IgBtEfBCj4RLlczn+fF6oV5JifnhNGq78cHLSVW7A9ECw3BkmJ0Mpnxl0Z91hUa5WzhtUor0IOpbXi6w6eC46fHY/NxVyHzW16gSgNI3IhHO9ahtFtaEq34HAm1CpF6mUKuwZJ3Qf18YHa29gg2qtbqOi1VsEoIpZq5jPLXRn3WGAzlMFMC2aban7fnvGkOc8xKZQ28ThhtiotBtYwokgMXwgv3liYmjYdj8thEly36CnomZ6qReQqBm31MYcK7eUWjIIfrMJN9ZkWWgqBkUwLcqzl/GBsf8QCYQ+4PWg8RAzR/y3wiaXrSxaq0mJIGsbd+2t/WotdX9rJFyz0wGEGXLfoHeh7KejCcexjDhXarlsowKS2hooJ2pRpYdInQWsVWNuoqEca4/SP+gtvC7lvc82YkoDluI+5Zy/NWu6Bwxi4btELaOjNFpCuVqG/E/MBRvu4BdMDoZb3ad+GvZkWbKdrE0lwdI1bbKqqlb8lFa4OCfNX5xN/adbxEDwbTL9K+31dHFDbDeC6RdfDSHUZib3raBVaQZgHHu17KmoPhGbBqH3WMasrg7pF6KTb4PZH1kD3gG+qVv52H714+WLl5krpWqnJWNhuD6V1IFTlPbhu0cUwFyBrq98iOhfdfLKJf+s56cm/zuPjxVuLU+enLNzLmcCZ+d/NB8eCcFNa94Kzhi3kDltGG3koK9OCaYaqnbQp00JLtcTagAWUy2VBhvorhakK+j9z+ozvlG/j6YY1XzeH7dCu/cd1i26F2YKV9vst9tH9e/fLSHT1DZT3d8VSOXY9tlvaNd2PjMKbwtofV4Bb6I1kn/psC9rILQzUnVWebHGmheXgh9i1aPJZKjAWCPgC3lGvVmh2Zf9X99HMq1SpVOLcouPQqjZaPc91i+6DhZw72/0WoE+4t90DQwMDfZLoMIRceTEPlGFkdMRcRwR9yH3Ck/9e0lGWri/FH6yu3ovD6dnLs8GJIHARyYvZV2kJbGn94frq3VWJu7QSbeIWBjMtaN+GvZkWWgU/LGSQiaKYfJqCPlNPUyn5APqZmp4KnA4MnxweHFTai+DScC8gLFjI6+awEQbISjt0C2JkgFmhFdSPawdYqCBw0GAtPdt2v8WwZ3hvf09K65MNHiChugRXsdhEduo+Cv8mnHyWhJHEH8RhVMAePB43nE8+Tea/y++82Rk+Poxbbj5ch09gJK02SbVLtzCcaUFO2ptpoQZzAEYgMXxqi28Ze+uP1oG9w5H7uDtwNgCcw33MPXh4kNzL4BF36mWKc4uOwDBNaYduUSgUVv4gGRn09No+6pODhWbLeNjqtyj8XCiVSiQPXDolIDgD5y0u+T7k+9QXng6TBC/gGUBhgEkkHiaA2khXqU4SnKAW/3PcyoXMDao9YGVaMDghfVI704LsV9FMpoXlOLnQREgSQzRkE6AF8bvxxL14YCwIuiH+CbxLkBPh5MLvF6xcksMqjNOU9m2Ito+8H3llmaMfhMfo5dlA1bYweW4yMBYAIZGYpKEBPr98Z7lNw+sGNF/xyV6/RfBscONkoqpbSD0M/cdQcCJozcUtQZ4AM1dmUs+S3k98oIYu310FlRT0icilCByMnBwhkyRyaRbIy/179y1eyzDaqFsooFWEgzpWq+FVi5YhrcLeTAsC4ZAgvseMfU9E1VmllE2kdU7/StYc3YUfCqBzWLkqh3k0Q1Nwe+hh61mKyIyhiaCFrpToQ8HfBKXpsY9AyYBpg20LcH7zSSL3XW7n9c7wyWHcEhrg85xbYNhSGdB2v4XL5XIf88jyPswT3L8srVpF4lECPiPTEe+oN/BpYPHGIj5PSCJI1Zm/Z3BL0EIW/rsdYmg7uIXaA6GVSEGUAJ0Gcgkpwx6LfbZzAvdvwcxXflcWRXH59nLqVSr9Ml0ulytGNmm0/ZWt1+Q/t55u1Y1cEKamI6B5cG7RBpiiKcwQKRK5WLFE4wA8W7CPYP1fvHARz/adN4XEw8Tm4/Wd/A6sfMme2VcLd5EKFsnn7bl0l8OuIrItybfAIkXVb1FJ87IKYACgfY6PjcNgMD9gtiGf7UE7uAVd96l2WRX3rku/aJBpYVS30My0sJqUl/8hP3VhavL8JPzDf6ZeptKv0plMRh4ennOgyvR7PlIGSg19MATtA2cDVi7MYRjWWAXdEp/En6GxwMbTJCL26OYhr7n5uZnNp8mKbeHzyMxX88Oe4anpKflMddL2IXLenkt3M2ze1N32OlF9Qvl92XXIhecJ1jMsjIvswLi5vrn1bGvo8FDoN6EXqRcWurIdbbFEqem1RqZFjaVrOxu2Xv9oUKvQybSwnK6ZzWX9Pj/503PMA/9mfiuFxoIskHyaBM6Rf50bcjMUiBHvCCglPI62dTAre2oRINnPVOuqolXYpFvcfyTZl8PTkZFRPwiGtG2BXD31TQphI8MnvrblXjkWrdiXwvZ8C2APe7t7wiEX7kEwKV6o7zH+IL5wQ7IvAavA/q3J6anFG4skXi5yKRK/F79/7/7FSxd9p3yJ9ZYroC3nFuzdIzSyH3ao/fLUwYW4K+MeCznTQjOwylRFYlEUcS5e+mU6cIOtHHhOeOAfyIbxP631Hx5QN3Afc+e2c4W3BfcRboyyH5ZpiirrQglpOgkCzAGdZgaVGGgW+CQgGRlAxezrn7kyM//VvLoxtIFPHkGHbFIpSu9Ke+U94n/aLRUb+i2STzYJsQeNoaFJAHoui+UBNGTWb6F5g1Uimfp7auUPK+nX2ZGTI8AtJs8F43+Ogz4KrALaXLwUhgG3gVWgdugWKkatlUjRMNMCd2U80yJ0cpgZeaXZvzYk3j4XnZyYzGQyAy4GJ6Cxvr55/wEjPmHw8GBwLJh5lXFf4NzCTljjE4R8qztRoDapqpdQN9b5uXpssLZfvEyD9ABTkcktOJCtKgWQ+/nLM5ntnL6vgj6evRIle12sGgs3cgnSNjYG/RYN725qeqrwQwE4T/KvSVSdhIDAWHD28uzq3VXhoSTyggqydH3JzMOwjtZzC5UzmZlIQWc/2JVp0bDMlHFkt7NTF6Yy32SgT/+o3+fz+U/7R7wjdFIFBqgO6BdIy5U9eW5y6UYMujJ1dQ4d2GumYDKP8bHA1vMU0S0s9KbA+sN1HOWyI0e2hC+AeIjuP7x/cfoirvwDlAJn5wJdgMnWHsnRUbD3tYJquHhz+czpMw18Fazj8KWIEV8jMBXQLYYk3ULPb2H8vsJTYTzgrWdbhUIB+7fgPI6dhc/J6SmYKlKYfuciW+0Ga/sKZqYF5eJ2XKYFLN3s66zL5cp9m0s9T6VeplZureD+vaPe8XMhj0cyQ8GkLLwp6MwtYDDFtyXogfu6bYG9nk+6ExJBi/8cp96XQilRD6bx8KrTD1hF7Hps541Uxib06/HgRHD9QRyzCmgTlRMvDjKrsHGzXhDgMPcV+vqpPfIaHLuPuA0qf6KsW5B8C7XfwuxNAT0hPi36ePDI4P179+ETBA4scyQetmmGtJZbGCz4gU/SxQTtyrTQcH6YqDsLukL5XRnkO2AV8Kf3Yy/8m/+dNIGSz5Ppl6nMN7nY1RjO7g5OhIrvisGzmtVaXIddwiFh6X+WRnwjoB0bHAOHGq3wfKpBjE6gW4zXM3i6OKjWYMh5BYMBITHzj4zvVz7QKtzH3VV7OpJz9CKr9+LrD9Zhisb/HF+62SYjg0PQ0tcqVVh6Fkw+3TCuW9x/cN/gPmYDvxyo+C3E2v7eLbqjwFjdVGxbEG1ruQW9wzZG2zItQhoFP0wl5YEmEQK94bgHBJP8d3n4pKcOcAXMGMrlsqRwvEplM2lgLfnt3NKNJdAf1UG0cmNxwIXif4pjlsNhATauQAXRV/TG1C2Yw2AORsFOCM+YujR15tQZJFct7f9lP7YtJB4lBj8cBCLlOemJXIrAQli9t2otzrsH0CIJAITx/Pf5wpuCEe/F4q1F49lRnmOemt9CqvggUYbNx4nW3Uv70Vpuwcy0YEYE1gKcbcq00Hd+GET+tZRdUfipkHyWTEpB94hZdxbUDpKBUXpbAnUEZEbBxbRaSrxw4frCxS8ugo7C7VEWYJeZgugNai1BYYZS/1AxkoaDoR3jakMWvSJW7666j7gX/nsBZ+cewLy8ltJWUO6Xby+DCFg1OklUgnkcnAiZ9S8SvwVmFZPnw3Ct1txHZ9BivwUr00INeR+IftKAuaEeNNgwk2lRsTyqYcYMBeqCzxcIT4WFQ0JuO5fOpHPf5WJPY1gAYdadlfYsks2dzDBZ/ENgEgvXJIZx/y/3oQeDg+FALXBU0AxDQdB1xoCvbiFOV4dnYCiKTrczU9cJaIMYLlmSr86v3VrR0S3cx4dj12I6nahfn4hEF8J+C2HjWQpExbV7a62+lzajhdxCnWmhZWWqS55kJlLKJ01lWjDUGp0BsCC+F1PPU8GJyeI/i6gIUomUVBm5FBFFMZvLZl5lUi9T64/W4R5hbtF1Z7Ovs8Ffs10XZFSRLyPw18XPwst31ibPTRod0wGG7fZfBUsgPMBILKxlGOQZHC1F5PMILN6cHFDL9FjM/35ea6tKenrQrw/ITv6n/FDNC9VUnShnopW6hSrTQu3GIC1rC4a554SlTAv1dTQHwAKoEb5Rn+vQAELYqLW3t9e/twdj63d/6B45OSK4XOV3pfR2Ovsqu/HXjfhdKVnGO+otvysDA4BPUHuVnVKjikhJ3UL0StRz3MP0cHAQ2B4ko1UbyvjPmxkJ5xmdhSAIa3fW/KN+ZjRU5NIMM1BFLa/Q7qjl22uYPWC/hbgrNlMnyploJbdgZVqwl0TNxa2x50Qf2sr9aEumhfE1CQqE+4S7as3cE2qWTel4d3cX/UvSYLwfeQOnAi7XUD6fzf0jl93OFt7srNzaSb9KJ/5aZ3RW70MOGgaoq7NfRjaeJnHMFYcarWMVDVPzmA5wtbfDGjjP6CAGBweX7yxH5RQ8WrdwHRmc+apBbR7yjug3GJ2bmZqW8iFwpkX4M8lgsPlkQ/2r7kWLdQvl1RicoL6YICMTotrAXN1ZpvPDVFIekPvZK9HBQVfpXRn9CxENQ3ax1B3v7oq7uzuCMOA7GwCtYsA1EH8YZ1B/1qhABRkYcMeuxchmGBwErYg+ZPIetQ1KK7oJ1Xs7mh8Y5xmdAixVkO3WH67TukXiQYIZMqt+L2oJY/1hPDQVxrqFVg8YXfp+W8Ut1B4CdsEoVB/SygxvrZxsNtPCVDRUuVzOvErhxKj+vpLrIxec2S3vFt9JFimmtiEd7/UX/lUs/rOYzaSjai+ZxqiAT4yPjcNUw7IJB0bbWIXiKkZUB4VL3K4ccrWbvUvJSrcApLTMN5nCm51KyOxNQyGzOhZLXLGYLhLD/FWXvt9WcQtBTRk1KjvSLRm/sjXTgpnaXWFs1XAIHDGV/z6PaXepVApfCN9/cF/yYA8OeuQKg6AQSJzjn0WmtiGKu7nXee/Hqr3YNNQmzwnP8u3l6FzU6/N7jnEHhoSWLieD0a4NGQaqt1w37NngwBRkpbsISndBOCTggFpYhtJWdxqV4ZkKn5YZU0u3IO0LP+TPVCMhFb91+LtuFbdgxjXpZ1qozfqkwcbrQpOZFtgjomBFlSvKaoFMI2r6UPpV2n/aX3oLrGKy8LZUelciQgdWVMvvy4HTAaxwlEpl0DeIhlEslX2nfAp9ViutHTMnUIqTz5OL1xbjX8dhBrOe6AFCi1iFcSOPQYaBtHUCgxfS6RMZ03I4mgRIdYs3FuIP1uevWcyWVRaJGVMWiUEarEVdntLhdsiWcIu6/AkCLStQfabFsPsoTdNxV8Y9FjjTgmXwUXpEMKvQ0mySf0uCrAFaRfFtCZrt/nOX/BBrG1NTU75PpHIg0iaLH0quLfG9uPtut/SunH+dHD89rrg+U22iH//yzeXQRCjxMCEH1x5cOERJN+WcYIbeNr/yjTMtjmYweT7sOTnScB8B+i2oX4ea9Ct+q26v7sdGf1gr0BrdQpUzoZXoUOfMqP6KiPySLmIy02L8pAHvCLluPV8hwbW4jqznhOf+g/u511IZwdx3uaCcnwnaxuSFSSlh++dCXf8iWr61LNs90ertRc9nYcX11cqWQpcCriPneIcDZwMHczdWp7kB9dc/sz05tstrzRlGGyAIAsNuTMGIEsCcKmbT/tXmTUe99NZwC1XOhMFMi/R2Dtr6R0dw+6r43x86Obz1eseIhmHEO4KvpSiFKysxlePCmwIOuAaqDf/o7DmQ/UuytrH5aB14Az4pimL0ajT5NAlnJPd4JseYfCxlS+FHAT4xNR2JXYvG/8IOzOhhOESlUMAysbYx0okzDOeAyTOMwPLkcdS6aJVuoYCZTAsxvZ0m3/t9fuyHGJcS7ioxSDq5F9o7ftdEe3wtpROF0oeSz5PB0+xk7Pnfz0f+K5L/Lp/NZfGZ8vty7GoMV5ECpQR4idpXxnbJsGxTkcuRM6fOJJ8lD1SCt6OWhALNEGs1z+AMoxvBtCMxWcXynbXoFSldI3gulHyy0cz7cmBotf3cQoMyaiQ6MDItBLlWfOUznUmTY1nnkCKjx71HSQjT1usfFZkWzB2/yQCwI4ThQqC0nM1Hm7E5zSoxrkMu3yc+sgvmbmnX5apsxiuWxZ3czsjoCKtz1qhUcB9xL99ejs1FpYw/dSp4L6JtrAKvcGtEvxlibYt5gTOMTsFU2v/yreXI5ejO62zqaZK07Jm0/xboFqqcCa1MizpnRu1Xotanhs6B41+luKkQ1j/UoMOxmHWoUG3MhR8K3lGvcUrtPuZevLkI/3Lf5qCT+HocmI1W5wSaWetyXbnEowTwDGLp6mF0RKtoP8NAdvAMzjDaDKazQSftX3wvgnSbfJ4cHxuPXY95Tnjs8kA4hGfYzy2YmRbMG6OdGXCcymRprUL/k+gcAYltSKoDsAri7ahzSFC6znBlKyTlYOidujOZjJYZSh/ej72lt6X+X/Qr6pFpKlsaQWKCIETnouHz4cgXkR52d3fEp92kWal5Ym3Wc96KMXAYgZYco45/Iw2EQ4JUXZTahuBH3Ur1ZtHxFE77uQUz00KrZeX+q7U98GlTn6kMpXCMejEVJiFPcre19AutTS/o88CHwqqIJoPYye8wtqzQSFDXKZzu+8Q3NT0V/zreq+pFBx0VTmAYyIyDtBVj4DAIrSdsXFO0ncQzUzib6dA4bOYW6kwLrZw7+eKKPS0MaRU6n+ntPDn2+/wV3waq2/GbmSFIzouimHyatLyHibR9ZtWfQdAw04KJ8Bfh0Nnx0G9C+rF93YiO+7RN5VJo/bb5MTTzW84wWgqDE+NHwwVgtEi8kavodIhUfKil88Fu3YJd8EOjcY2IY43Eim6h9SmbqmRtA/XTO37rjyT/fT44EbQcvRq/F1cHRDXMtGDCc8wzeWEKOuyxaoMdZxVqWFtmnaXUnGE4BAolw0gWJ2oB22g+7s4I7OYWKiLIlqxVLm6cadGkbsH67G+44zd9Pp/PS0qJJRR+KPhGvYqMUHbhW2P790W+iJw5faYwV+gZ74VDWIViGAaXulql4AyDA8Psu7A9kdPUTLYM+3ULBdgBSKgWp0RnWtj/Wb8rn4YZqnZ+48mG/g6LOsi9zvnV26YyC98ae+rAJHrJe+FMVoGaI7ucYXBgHIRETju5hdrAwi4YhdEo06L5T7+c91B7ao3MUOV35fw2Kw3bGFLPUwz3uEqNGDZghiLA3ovZy7Na+z52BToS/qQ/EnWgi/4yU69hW7wXzYMzDOfA3kROZGmx2OVXY8JW3UJtYNFKbqCvbCDTwurnHp2U19gM9UM+eMFiBrXsHt9gKAFMZcvwpkyeYx7PqHfr6Ya8LWtXwjmsgoA5DAvGBIeQaeeMpGdAEjmR1SCI5hM5kVWeYXnwDWEnt2DsHqGRaUHL12YzLUx8UjkNWoWq6PPZXDbgU5mSjEF2j4cU++VpZVqwDWIamPlyZun6UpdyC4dYn2joB66YipVqqRxnCs1EeXHow4JlycZETmv9tEiAsI1baJVCYoLI181kWjT+3K/LtGA+Nfr85uNNywFI+dcs9zi74IeGsqWBkdGRwttC5htGbG63oIuIl35MpPoMkeM6fo/Gozk5jKCZ59mreTn26Raqiqr6mRYV+dqmTAv1p3/UXyfFaxl/qudLpRL6t1Sl3NrdpzPpmctK8b/5vcGRXJYqcimSfpXuRm7RjTSLmXjVFdae9gTGHBw0ozvaNWGcMAYC+7gFu+CHhsmllZkWJBqKXEWzUBV1Pvs6G/y1lYIfgNK7UvJZcvFWndOCfVEze4MTBMeCoYng/O8s7u3FQcOsW4L8pCsYBnKSfawHoDDxkZNmf9skw2jmtzZOWjt1CwWYm2Arv2pdpsV+3VXYT4qqTZv/lrWTtjEUfihMXZgCJUCrc/qkkUwLBSSNp69fqlrI0UaolQwCvPYcTpQdPjznQ+sBGqG8znn4NjIMe7gFlTNRg1Y0FLFQlcvllkVD1es6WndJZVqs3VlOZyyS42wuy6hSzkzvsPS8BUGYvDCZf5238mMOFUwtGy2u4MBYLwLnczLnQytAwwjl7dVETpt0C/Wu17qZFli+HvGOtCjTIuAbqTdDaQybFPz4Ie87FbCc05B+lY7dUOX0qS5qKtNCgYAvkKbqJ3JYgzUyqvMrp/EJAs4wbIH6/RpMzaF/6wQDpi1RczZxC1amBbPgR901W5ZpUZfToFGois60KLzO+09ZLPhRelvKvEp5jiXqO9dQtky6uAncx92zV2at/ZZDDctRLsjBHILDLuiTVCOiOn3eIR6v5oMg7OEWzEwLTTByIOzPtCBWIK1CVXSmRXo7O/7rcWv3vpPfmbkSVZ5lbl9hMtOChuS6sKqXcNCwvHQdsuaNg6sXrUNvpOaYncY2cAtWwQ/NjeHIV+X3ZZC1ZRc3sle38FNmKKTtPiGZFjCS9Ufrs3MWJffctznPx6q4WzsyLRTw+XyZTKqZHjgwLC/drmMYHK2DvqiulZrTzhFqwbJVyg7dgmGG0twYjnw14hmRHRstiYYit6XjPiHniz8Vg2PBwcMWnRbJvyXD08ryULZkWijgPubOZJrpgEOJZrJkOTgQi/LqixQOkTOs5R7awS1MbQxHvmpLpoWW+4ROhsjlcparlOe/z6NfoMHBOk6jlWlh2QyFMTAw0MzPOWgw4+iRGTnLIcueoxUwlaLPTOdUMwynFWWxkCveLLdgxvkYzLRALdAtsBnKyPZH5LWlM+nIpYi12y+8KUyeVxUi1Mi0aBI9s8uFQ8DUEowQCG6P4lBDIa2T812hiRqcyc1yC3Wcj/7GcNiLIIoiXFkOCbVbt6gzQ2m6T0ibcrnczNaqcAsM97hKjdCqgGsKAfXmGRxNoJlIR84wDghsSc2hG9gxKDthaiY3TcPUcT6qglEExIsw7BluUaZFXa1ZDfcJzc+a3Fp189F6dE4VEMVStpgVcE1BUeCWoxkww2FNef84w+htWHu/3RhpjcfcDt2CWXdWJ9Nip1pMsHWZFrXb1nKfUPrHTi4bOGtRZpeioUa9rsP1Vco1Mi26ZeocKDBzr5BhJYMzjN5Gkwyji2ZFO7zcbANL5zItcN1ZcjUtFYfOwEi9TC3etGiGyr/Oh86FlGdZSRWaae0cjoSRBd8V9miOJnFwGIYRNKdbqCqq6rkKqKu1KNNCVXeWPQpiFJL2jdjOaXqPRVH8qSBo1zBnu8dVF9WqgMvRKTRvaHJaISCO1kEdPmcwUKr3GEZz3IKVaaEVJ0rId9V70dpMCy0zlHz1ynHhTUEnGqo8F5W8GRr7I8lbqyrd43Tn9FNqMtOCoyNouOAdVQiIo3VQuK/N5m/3zMRoWrdQQN8M1Vf5VSsyLfyj3vrtjzTHTLK7pQ3pfqW9xdC7XbFY0nJ/577NMdzjzH3Im8604OgUDC743qMLHDQUWsWBDYWwzi3UmRb6caJCnYu7BboFFQGlV+2VyrRIPU9FpjV0C1FEmYwgKxbiH1bE3V3XlVlEZeHt5HY0tlZVzQle36mbYTBQiud49yrUBihTidC9xDCscwtGRVXdjeFqQnfrMy30qr1W25TeltC/97SqlJcfxKX/fTAkPkmKhwTh40D5fNj16gVpkHyZXFa7x9kFP9gD4XACTGVXkPbMXF9TCcAcXQEtX4UpJaNnGEYTlIyVaaG3MZxMvinns/2ZFtT2R2z3Ce36Tm+np6a0U7hvrgmPE+JcFP0bVZjEk03xh7xwTHJ6l9+V8yr3uFZau2Y8MYczYJBhIO6fOKgwolAaDJ/r6snTBLdgZVpooRYX1JpMC7ngB+Uw0DNDVWh3tkGVclE44hbPBhB5tWcDAqp4KbK5bPCCsuAHU6HRqoDL4SgYrwikCI9hqhctGiRHR9DQ0IR0xYheCp+zyC3UBpYGG8NVDfqt2tOCijvSM/5Q59cfrkevqtKwZYjPU9CtmN9xnZ8qnz4jjiWFiaBw0otclbp+uX/kgmeDqs55pkV3QJFwa0pjUPMDdeU4jt6A8bd5QMLnrOoWqjifBhvDtT7TYie/ozW2Gqr8LPdtzufzadXSEF+m0FgAfZsT5VcrXp4VPC8QZXdKPk9OTrOKCdaDZ1o4GWTFmir4gTQYRsuGydEd0GEYWtVluo5hWOUWZjeGa2WmBd6FuxbMqqHi0MkQ+Xzef1qvSrnr6jx6VxKxPnRtoXwt5vprZS/VUqmE/o3cR+qcFlqZFl03IQ4m1AVEDQa6ML+yfXgcHYfZWpOoXp/oDXOlFW5htuBHrb2cjuD3jdgbE0WrNfpmKOJwTr9KRS7NMFuJbwvoVab8KiPcWBBO+dG1BbFcks7/PSN8KiVnZF9ng79Wm6HYmRYczoQ6fok2QCMDPIOsec4eehXqpDzL0RBaLo3umjxW6Jm6oiqm0TjiiBEWRSJr9yt1YQM+v7hfOZ/eTtuYaaFX7bV6XkrDfpZavs1O0ka5vHApIl5bFK8vCX9aFT4Po7moWCwh4HAyt0i/ZFUpV6kR+pXbOZwJNc9ouJ67bs1zmIIiZhqZz+JWaxJdql5Y4RaMiqoVfiDJ+BXpvq4W7F7VQCwxktK7kt/rrZD4PoRzsKtsA1mKhqqxKK1qr3QBK6lK+VhAs0r5vij4fOL0pDAwUP5y1vV8S7i1jG4uomouHts9zi74wb4ChxOgkx5hJF62Z8IiOQzClMtBzTB6YJJYomesjeFolQL7J6psQxkXNHh4kFLQpJZihW34K5qBlL6XNRMNpTs2cp5kWmTS/lMaVcpB7/jfNfGExzU3X/78IvoFEr/NCZ/4BOAWMvI/5H2nlO5xnmnR1dCJY9GiDuqQKo6DAFMBEcx469aPsYUwzS20Np2mUcc53Ed1cg4YLWWyXsmfMKJzKOvOalyL0jnSL9OxGzH6S/H7vNAnSFFPb4voEx96uF5+V5TtUTH0r7oOc5mc/5TSPc5UaJrf/oij1WhI6/XFSTqkqgckRw41mP4tC84t5ld2D7blMK9bqCqq6mdaGC+oJ2sK/RtPt0DAl/aNkFmFIOscVR0FpdQ6R/0u3JrvoDrmcrmcyWQ89XXIhX1U/u1F1+OEiEThA7c4PYUeboqnd13AqKjaUEjWS8KfhbU6J2CHSHE4D8ZpPecHBxmWAyIUyT0tH2grYZ6ksTItbHkKWLGQOEAf2ni2hfbF0ERIRFXtoRpPhfZrlaYqjIQaGxOKrVWngBko8JFHuL5QvjKDimX4S/jfZfHhOnqZRl/WxU2V35eTz5LLt+qrlDOZJTNEisPB0M+rUmgYCpmRqxc9DC394AAGRFjSLZR92JCujB0YoFhIKkOfgD8VnAnTZezbkOq/7tdFQOnFIFFbhadfpQOnGU4L4aycjndnTbgyI5zwCM+2xFxO0ab4UzE4FhQO1bvHmfuQ80yL7oER3wPTJNXti5/DFKwFRHS7r4KGOW6hzmawLV1ZFsbL5XL4wmRgbHxyYnIInnI99a/jHPJI4Cc7+ULllE4MEuVwTv5tI3xBZUrC+DyM/paUYp8EQdI2PlLumpfL5RhVypnebG6G6ioYUQ7UTkvEGcbBgJHCHkYqf3S7AmqOqjHifOzYGA57PjaepbKZNPSWepYKnA66+wQd0786q0MvBqnKdaQq5b/o16pSLhweRHMz6PUOzqtQY+vZFiN2ll3wQ3PkHE5GQ4aBVNJiLwmPHFpoJiBCHVDXpQzDHLdo0cZwxGORz+exiuD+YEjcF02Z/rUa05kWO/mdwFmN2FkZwlhQi9BL7vFXGe+6t75zdlq7XuV2DkfCeDQ9k2eg7vdhcuijoQKqNYW03F1dB5MWE1amhR2jkMKfQhPjrsODoCJ4fT7B5RKYl9NAtQIVA3Ce6Byplyl9boG0UvY03OPM1HEeDdWlMLWYOW84sDDIMBCrVFRXMwwThE3torBtY7hqyFPpXQmOM5kM0OzxiXETrEg7Bok+v/5oPfk86Xa7/af8wbNBRRytPnZy2ZHREXXnPNOi99C9tgKOlsKIAqrwe9NfdS+fwDBD7FVxPnpFmcwA222Gpey8SrxsCLMK46PTcJ/I/KxyXhTF+/furz9cBw0jt51bu7UmCIJ31AvX8p8ODA6ynRkE6+ubiccJ5VmeadFbMFXdgeMAwuAMUesQ3c4qkDluoWprV6YFRlN1MmQeU9F+ZLtWxXNAZXoDbwicDVy8dBH/GZnwpbbzoMdkXmWgmXBI8I/6gxNBKUZWZY8qvC2gXyAFR9HKtOAFP7oaeJ1zVsGhBYPWJIXrgnm+u2BOt1D92ikbwymCa0G6J1WqaIczqBckSyP+LFM5lr9yISH1PAVqR/RK1H1k0Ovzh34T8n1SCY4qvCkwNstjerO5Gar70b3rmaM9MJuP2Rszyrpu4diN4RS1p+iv8t/nKx6OagVcclx6X5Zq6CKJ/xVKpcKTzc3Hm1J01nF3ZDqSzWeDpxl7WihAx19xcHD0PA6UGmqCWygjZe3ItGg1FGMOTYTkO+4XqoUJSQVcXCtXJPnh8oOBZoV8IXYtBn9GLzfOtKAr3XJwcPQwDqDFsgmHrB2ZFu0GVXJKpux7Yo3h7clMgjCPPXK88Xij8HNBkdPHMy04OA44DhSrQE1xi24Tosvlcq20VKXAbU2xqJyp6hySSar6lfdXXvin6I2ZOs6joTg4OHoVTekW3aWI6TgtFMpE7QzSNLWp0zsc68jh4ODgaB7WucWPhR+H3UePfnC0W2wvu//cxToELoqu0C3qj2v6B/MJsVPHu8GRw8HBwWENZnK5NUKMuyzrZJ/Ymqqphft6x1IaB+sGReZ5jcYHE/xRcJgFnzNOhlFu0UUWJw4ngE8YDrPgc8bh4G5ZDg4ODo7G4NyCg4ODg6MxOLfg4ODg4GgMzi04ODg4OBqDcwsODg4Ojsbg3IKDg4ODozE4t+Dg4ODgaAzOLTg4ODg4GoNzCw4ODg6OxuDcgoODg4OjMQxxi9y3uco+Qvt7kc9n56/OC4eUO1c3j+iV2c0nG8u31ybPT4anwplXKVIJ4OgHQ75TgcR6wmyfuX/kQudD+vtwHP3g6MbTDe/HyprkgPK7cug3ofnfzQfHVBvnNcJR99HE44TQJ8Cj0y+8CC03Hm+oi6IfQMADj92IJZ8mfT5f7HrMc8JjrR88Y9OZdKFUCJ8PG9mIBU+D0ERw42mSORkAK39cWbuzNjU9tXhj0drA9AZATQM8fnrayGeCvDaGAm0gTUB8Zuai81/NG3wFmX9k8JTDFMD3K5+6TeGnwsrtleST5PzczMxX8/YOmIbOGCzAELfYfb8r9KGNZ1uFQmH20mwgGCAbVtuI3Hd51NeffZ0FbiEPjarnarW2K96IWx9Sxdn3IvOr/Pd5uOWR0REr196X9srYRbuNN73Yl8fJgdDyneXC9/nEw0TqZQoosgX5AAPP2HQmNTTkNrgRS2Ua9PXDb5kNUn9Pxe+sLd9ajF6NhX4dsp+7U9PAddh1/959+ks8Npuv2P1oB2nq61+7vTbz5YzRVyDWCpIijWW9/nB9990uvOKLly76Twe0pBMboD0GCzDELfpRv7i/B4KeJOv1od1daTmB6Jf5e2bhxsLAoYHoXNTzkQfu3z86snJ7eeHGYuTzyNofV+AYs2Vgcat3V+Fxr/1pDagA/BZ6gN8GPg3gS5TeleB9w71Bn7X7pO+5HsDn4aKkEyz0zVyZka71wVDwXAj4NnyVep6CASefJQd+OUAuCgMGGQHawIDD02G4NRgbvLCVWyvxB6uJR5u+TysTDs7DpbPb2dlLEbgRuH2gZeSm8BjIjae3s/Gv44IgiTZwRbgu/Hz28iz0D6pS4HQg8tsIUJyl60vQPxFOSUuQiZZvLQ8dHohej8XvxOMP4pPngjNz82dOn7n/8H65WN54smGZenYL4O0HJ4LwfIBconVJTFu9vTpweGDx+iIwElhj8C08JeAl8GCxjA9tYldjg4OD8OiW76zifvCM3XiyFbkcwXMceoYJAFMFJgCiZi+cmb0yC2+wsmHJvvRb+D+8JnhZ0D+ZDPAKoM3k+ans6x3cpzTrbq9h8VBrhsNkI6918HBl+8UzgTMweGk3+J9Lvv/0XZy+KGk/8jSAfyt3VkDHungpDGIs0WbG/3Mc2oP+XXy3C2ek58PBIk34RaPqw2+eNOFtC2DKAQ3BhAjawFTE049e0bCWYVqCWlwhq31oD+3R4yF9Qm/w88BYAAYDfRJqBlMlejUKhML9gTt8ASbAj3T/WMuBOyWmDnxFvCjy3+VD50Nw9cBZqVs8VfAY7Hrahv0Wff0gaMMkhnvzHPfk/pGD57V4a3HlxlLs+iIQ+vnfzUcvz4IYPj8Xg9sLnAqs3F4DpR70xMmJSbiHYqlYLpeBaMKzw0sFfhv4f5XHV3xbhDORS5H4vTiWsGiRXC2ew9MhnQzdGYL1A1p8+HxIeo59/W63e35uHoaxem818yrj9/lDkyHSHgYMbaAlDBieNRwDz8j/kAcCvSBPlxepF/gqcD6XyfhH/Vi+SDxKzFI3BTOMvvFMJgMvDIuccEXpdqYj+NHBtys3l2ASwNUjX0YWr8aAf2AzC24JFwIpCa5VcrvhUcBIXrx8AXwi/EUE7gXoFKhc0jB6HYU3BZfLBaJDsVD0+rwgFsHr83jcoLnDfNt6thUaG89/FoG3tnBtAR4pyPjQBn61fHsZXsrMlYL7mLvSV18//DZ0LkRWOIiHsCanPpuCebhZnb0weVJPk3AMrw/WFZ5psHrhFUCf9GTYLe9i0RJz+sIPhTVpMmzAdYPyDC+XisXqDI9MT+3Jk23++gJ+ra5DNfoObWDm9P+iH2gB3KZEX5BEleAVr9xeKXxfwOOHFReXJzZQAZgnMLbAWBDuPft9tkbLOOpJE0jr9EpvnjTBYx9yu0HfBckDjjHpw9QGVjG9oqENCKz57SzRLYCZscmdLBkjmYXAJ/wWt1m7vQyMAaYWEObAKWlW0P0TKkRuHdgeVnYjn0WwHQWmEL7HzSdJmMCwBPq1t3Qz/aSNNtxH42Pj2DgIC1LSAPYRyHSoKpEB8Z3d34OxSqysDxVK0g1LGpZ8DK8KXptYLo/4/IWvC3A/1c3pKsjnpY3tJFL7tWTUQ/Wb06k3qoO1DS/P/yu//5QfTxT4LTTDx2QYwi8F+AQCBFevu2h1wPgYpAZoA99KLJAyScN56FOS4/YRvCTcJ7mpfnk3VnLja/trNUuC3Bv6ZeXRyd8uy7dZwA9NGifVEsaJpSRMm+Ba8b/EJVnp/e7kRBBYBTxwmPRGX1b3Qt6NCiRBkKxhbYBSBWe2/p/0TOB4c30THhE8ZBCmlm4uwcoEsTH9jzT9UmrcYh+B1J96lcJzHCZAdG4G+sQvDvqJSi9C8pTAceB0EO3H8Hkk2zfgV7i9YmyA8vuyxKLqZziIrjuFAhAdvzzDJXFS3k2Lfq0EMMhsJl14B4MqAKUbPjaM+/eMerAwiKcWHhtM7C3Z0gLHkjBU1X44KqgnTVor3TJpgscOS2/20iy8Yjz9oE/g33gV0ysaSDPwcsn0kpENJPKrVI6n2ieelhIdECrUDF7r0o3Y8rm1jScb6N8wGSQDeB3FkKkQUXaRZLldlYwTsg0T3x2eQvge/af9HdAtsMy1U/gRFsPIyRHgh/gMNhcSiQyWB5no+FOCfAxyNLBBEYToLyTN6/69+0PuIcn0VIXETveRJOnvA+Mt4t6oYTI2qoNui++ASReA1NIDwMfqYZCLKgaMjwdcA8Dec99kEn+tex/40nSf5OrMfhQjpNvgfpbvStYS9wm3oiVpA48ClFDQLdYfrMN59wlP8o8rID6D3GTgXXU3QNADjQ1mS+LRJjwE8sCBpM5OX4T5Fn8Yh0cKohOocaBQTp6fVLwU3A9+7CMgqt9ZI9+u3ovD/0c+GsnLHjIgwWSmiUhUz+EXL9P5N3kytv5D/bhN+lUaxiOpetR18WuCGR6RZzhcC5RCxkyW4f7AHf9zHJteU8+SoHTWxs+aNnQ/fO93GmrSpLPSrZEmabfNXwqRSxHQSMhKT29n09tpWMX0iq5QiV/UT0hWnx7PMAwYDka8I6v3VmkKANMmJzOb8HQY1VMM9asH0Xb83Lia4uFPoU+wV7Yw4bdAVUEYZP+hw0NwJp1JY2GctvliFifJ432SYxAfw798fgeeBfTgO+UrvC0A95PM0FUD3E5+x33cDTIjkIDc9zncm6R8gaC9npD8GZkM/AlSGNbdoBP4yc6bHehEMjvu72F1Bw8MydOowlf7JKcIfVHFgOF491+7QKPhq4VrCyC0ojvUzVd205Nvv/6m0Duk6EfxaKFbrJ2Qfryy2guyxtbzLWLFJi1xm1K5BGekySSPH2YPyBfyLuIikJgKZelRgPi2+XQTxD3g2eT1ITlagYh1kgj2pyVg7fAYQeDCbbD7h1jz8euQVNXqXrkwAYpvi/BygUlgZRHPXuKaol9l5UW/TK0/qk1R95Ab2mw+3gR9JfybMGuGF7Aii68FL7qiqsqvFd4diMCDR6SXDp9AO+DNBj4NxB+sSq54hMj9YrpGlNrctznQtCRWR01FDgw1adJZ6dZIE/4tyCXxr+OEwkjiy6VZWMX0ih5yu4Ei7eR3aL8Fs0/vJz6YcnjSAivC1AyOQVpyfyhNMyB32NtB988wsbzKBM4G1BQP3yPM8I75LSoH+6hUKvk+8UUuzcI9VIxoKgEcOPbMlZmL0xclc8EJj7TOZbYJzwIUiMUbMWDmxOYD38LTgfU//9X82u01LElBb/As8ADxRtmZTIYMJzoXjV2L4k6g//m5GIii83PzsrOrJkcMfzgM19zZ3lFelBrw5LkwvLbVO6sSAbq5tHp3lVxFIZv4Tvjom5L4Ey3uyW3Ib4HzpZ6lQr8J0ZoHDAPGCXIKHRuKWwZ/E8RtvB9Jhuy128sVofVDSaYITARB6F6SnR9GX1kXIjwdKRSKkjv6dIAWA+Fx+U4Flm8t40eELQP4Meb+kYM2mw8T8BjrIm5BJBQE7AmDv0DTB+0EXjFuA+fx7IU/J89NQm/0a4KT0HLl5lL8Yc1GDBrnwo1FmHgwzbD2CdNglprh2MAN7wuutXJjCU820ie8O7fHjbkFtJFspx95Bz8YhOsOfijLDbRgKI9fntjzoYkQrDWFAt3i99BVqCdNOivdAmkiv5VmoM8HUj8cwOsgq5he0XhaClWLJX6VzD4l8nU9ht1vIDEMCAOYmi3fXgZCD5oHSB7SJFFQDNWrX7yxEH+4DhRMoTlJnvCJIDbVtFu3gHETGgp6k6TgILTw3wvwDw5Kb0v4W9CYoOXe/p6kW8GS/mp+vhpKDOsW2kjis7zqsCWaBnw7NCRtyQsLGARtRX7DjipeXjLmUp3MfDUD/0hXwCTwMGBxEpMxaa8Y8PKdZXweXqcijh76wWog7lNxU+Sx4H5Im8ow5PgcfC3SD9y7OveCtMRt4Fnh2CfgYTB+YBJAg7yAX3mN5A10NWCp4NdRfl+G+4Xbx3OJfibwqH1Hao8RC1P366PFyKsBkRDHHcCapGcRmb1IDtsF+g7CPn5NeJWqJwMg8nlECmKpQjHDl6szHK5F/JnktQL7AbGU/FYSswTkOuSSZr58Hk9X/Nnf14/HTyY26UcxzQ441KTJ+4lXa6VbI01kSgB9x9YkevLQKxqoVjaXzf+U3/3nLqq+UPituk/QY6RVX7VhKKjZ/PUF8V8ijq6k+1e/+qnPI/APNCq4UzJ58D1C//nLUgIAFlBsgSFuAdcLHqmQb3WeGvm2prN/6EYq6CS4wXMh39b5DCxBfxiINWAt6LdUfEseEbsN61tmS8WNAH2UdIuzBysGBsgovn3FS1S/iJoZmgJ5mJXYykYgzRq+Jh3oT5LIZ5GaB56a52R4ivtVjMT4pD1QaDVpor81MpdA3PEd9hnpVgdaAW9aHcJN4fuiP5HhyW8c3GXmdMAU4QRCB0SYcjhoVsHB0Y0wzS1wLY0Xr15IVTFUNS10qmjQbbAfAqcjRS/PJrQLHlgAjDB8PqQ2XtUa1F/FbHvmFRvWF2k4zqX/b2knv9Pz+Xc0jD83xbwaluoZbMD8we9FS4lEulVVcJ84GtKyia9cLocmQwu/WwiMBRD1ThtWc8F5VXLgCopUskqtjMfIiuteGH+eep2w1q9UWygjxcVMnpuMXJa8AqV3peUby5tPNiOXIvO/m8eGICQboDYfrm882xofG8cZeUD64BO3BElOjqat+FZfvHxBiwUNaYtlwHvHId14tPnv881TzoYwzS1wXEouk3MNuRi/llME9HsASZCEo7jd7kqsiwzJnNe0nIjjZ3Qa4Gh6gqHBoeW7ehdVtFcDeljV7YEJxTjj91ZxiOfBgYnnVj+v8JwhEVN60KmqIvfJNGQZR/a7rOTwGK1Yk2vv1Eg1Fzl8HkSEpZtL3lEvzHwpM/Ftydx4DKy47gV5npJ3Z3CoYXsmNNfvvuSIij9YFZG4emc1fie++SQRPBeK34uDwkocVDjsKv86TzzGa3fWgFVMngvCmkX/ljxSQM1EOeFDcaGGtMg6+tDCtYVhz3D4wmTgdMDQWrDhmiZRybR4soElI1QttTZzZcZ7QgpYjN+NBz4NVAotnA4s/PeCgrdju8r6g2o8mezQi99dXb6zBpLa7KXZnTc7izcX4QXcf3ifmPCAl4IUAC8JFtXQfwyt3V4WDg8Ah48/iMfvrGHpDOQ10FS8Uua99FKxBAqcf0OWQ6NzURj5/PWF9btSJBw0xgMolopwL7BoV/6wAhMFeDVxYUkC4KVZKalSvtPU31MrN5a8n/hwxj+JewExBK4bLPwYvRItviuW35UWby7DdaVgp6fJ+WsLkd9GsIQyKcsminGiSv2P/sTDBAypvorJ0fm5efcJd08ao+DJw3MIsJ48qtZXgGc4OTZJ5hWqPitcVQVJxTCkZ752dy3/XZ4EnxCvgCDrr+HpMHzSz5bMVdwG+hwaGsIzBN4dni3ej7zQM86vXryxMFUlH7hOA26J51J2O4tfkMT8+vqxqynx1wSMZ/L8FH77pFYEuUFoA+MEeXnpxlLpzf/f3vmExnHke7wPOozAAQkc0EAeZEICkUhgR8SHEfEh83DAEg54hAPR4IXseH3wCEMkbQ6Rng5eKYdEcsB4EvBqNgchBTZYPgTLsGG1hzw0Dxw0DxI0BpvtwAto4BksSMCCp8P7/urX/ZvfVPeMZmQ5dpT+JgztVnV1df35VVV3/T7lTk3PYpbA7UtmXVyHYXMQA85PTc/EjhCnEm0BaaMl+bvOsp8zh0lWG+E3EBvfbfBaOLYqXArIE2Tj6MVR9slHhkurwYW6/VrCtZOXJjfvba7eWHWuUOtOHU+j2+j76oVyuey86wUzhrhz7Zu1mL8aFSER59yVqytfrW5tb+ESWDNcy4v7Q9PP9pDtD/NIenp6uo9241pJLdOJOMzAawNiA/Wx5pEknktQPe/olPX3Yml9ROYw20wkzLBAatZJahSnx8Bp4hPTE7Vl/WFqu7fgnhaTuKFTQ7gaM6CCDydgz1t2KhHQQuZMBiMmnY/2ncnVmRAuiIp7yPL3Zc/1YXo2vZaW8L2v9k4mJ2FSYSZQeImX+oi+cKWw9OVS9kwWzZW88y/mN3zPe1mhj180Y/atR5yYuK2VSsIK5DBEWbh2lXkAsFA8tUeE42P5dUTIiyCnaQHr1AfkhX/u7Dmk0KHKOsXLuhEDCoY5phxnL6ZOF/MYOfYn+/FEnE4mBOh0OuRn4PE/dH4aiokDU6V9/Q+TeORlcr7I+SY5X/q2xKgPTP85H7heOSqvuLakT6YJhvH9Bkpn5J0RLhFZCIf4UdDkwLG4hNIIraulb9YQJ7oQriFzl70lUrQg0iNG5Inf4PcWQp1BSMSg6xL+SaSZYwO4b7wrnjiZQOn3JfuYFTFsWBHy4ZFHnfTGA2ZotzbXkXrr+HVY6BE4oKbkPzVTsDJ+zhwmhbZlmH48/uz0FJORJE9wvIqu4sOZwmdF9Bam1cwsfbGCVq/br6XaqN/39ocF5/MP7temazz7RPyoPzy3kJCO4Q5IDE3SLyWIWopHQAxIM+pD5UJF2rgOg25PbKA+1vbQ/dFlJzN0FdwWarMo/zieiOfH8rhwIDWAmRPbN12jOD2w54l6OE2o9jV76ehE09ooUUYIdUOW+vJaNANaoJ4fAdAB6nWHUMyJiaFkn1vtJJHoodXoK1/WQTjIeaK3D2HKl0qOgTvBInBmEY/XpEQ878ue531tBX2QFCK9KIcx/iydSDNGkdKeEQ8i3P55hzw/DMUIXQXfi+ETqVQKJoPhlOi3Yx5RoFN8iXGVRwSBgTuTDU+nWUqB8Mg6nZ+hvv6HTR2d/OzI+UnjOsOnUaaE+vhyxatRfr1yVF7RPwzXgeseSmf+w9md3fpK3dGZPJbEXwuXC43qKqeByxr/wkifZy0cs4fnUv7YitPghZS6xF4RXJdSb6bovrsFhpJmzdttIb7UxbnrYUXE08Jy9Nmq0SMc4c3YT3G4FNqWMVKm0d4Yoey5vFCaaNH4JzqGtVtrqAMUmFoNsUFzZ7O6/doy+d/paPeI2nkRlwXqFTmHv17ztHW0X/2u7dRgpZ/5HxwPl1qwjesw2gY2sofkR2y+W+BatoQ218BnILEdprbwu2TM7xqt9FhwmlDtq7cwicheznjeIspxseY6SPADeiUduoRrB//5dw46W6IrQe+C6V4dhEP5uHJ4x19rb91dh7GOt6oeKUQ/N4fpjhH5A5MVeoF2wvO59Zwk/692l6u+Fz6aK4YVMBzFvxazb2eD9wo6WK7fXsdYgybIVjpVPjTMz8MqGLtYd8bkPKrvkJ/zmHBg9oa5BbI3mA+N8mrOfAmrwzaoetWotji7dpxWSPvbRmicRlYd0GHWpPRVPA5TpzqczlinvlewLjFKhGkWv4kaEtaW+1P95e/LGIljVM7nuUU7xosNc4uVr1bkWifYfi2Z/HerVf5r4qXEQ/98/GitA+Y0pI6nhdCHkPwnshscsiNQBoH0wx7uUYIqjLaBBKkMs4f8cpX/1byGa5vZLD17l0mb4p6KOsaO2jyAezY+3vmJPu6lFWgBI2v82k7I0vwCcCeGsJopp4Jw7DqV2xV0Myg2CW/dHaredTfvbYoDJww0x59WpBCGMWxvbxMtwE+D+4O7Qi+Lrg+XSqiCbLN6e/twVfWeB4xkzujU9Ow//vmP+Y/nc2dH0m+k8YyZtzMyouR31vJcerbk3iEEP62aqE+nzodgfh5ihByXI/NlCepZGpacl1eIMkrieuVJvaslmTAME0XlwShMWhFBhISpEFpXn3G8GfDxNEJ2mpANgWBGacVpCPlI3tFZvV/V9dkqfeeoI2lDYlAn6aVlb699L1WXkDY8F+peUaFEamPJnw6yUJ4SBdsytPR5ceQd8rFHQXN5uXc3kSdzBnzg7Dysy5n69lv9sWpZIcQ5/8k8zOXgKaotMMSoh6MXyRm799Xa4iv+btF/rL9sKMUccsWEpNE6hwx8F7HSnw7AYJgGqNu4DoMnEhuY+0Mu1B7SGxpf2pEbcyw5ltkqz8j5mx/bwyCcZk/t87tFLBbjlQCJFxP5sbyhbuRxPHh6kL8ej1zInfNBC6VvSyHIirpJXN1IHNMl9KXMG9fhYfoxlkePKuFxx3G6eyY/NkHH5Hmf424MGv9gcu2fXsblxkYJ5Wh8dMnB8qXEemldo2DQ/2GEizELpfkVbz6Uf2/cvGp4yEVuvPAzjLoUFP7C4oJA9lHtlhaXgqNLhMcTybVWOnU+WPl5aEeORkJzGgnkPJ49dTw199Ec54DUK/6rYaWsDr6d0SMplI5sJCC3QPzLXyy7d10aSYXVVdSKeCKBqjUxNjHxvtlj4PKcfv8bnAVKXaoLycl+noYsQp2qL/0sfvXyStr45GzW0PXzjESVezFnAs/I8eQuUHNwHA8lotOWOT24cmuF1+8eJllthPOB2yPXEykvYv+82IvacvPrtbqRdX37JdpSvRVCnIUrBdSl/AXylp+4OIER5OpXq4g/qz4FySudwu4cG9+QkAE7aqV/JFCCMBQoO93GdRhtAxvZwx21z5FX016mVoP6EJw9o0aljXViOxNMTytqu7foeb6HF3rmfp+jvRnq3eiv+tvRpF9Py5rx1Gspa/1470u9snRy4doCx4lfPAafR4O3P4wbQi27I7g/urLYFBVCtiokz/vvKu49lz3vUTNoA6Jba4g58VxCv5jTx/gr71MWhD1QhLc3cLutLUJXGS98b59FHEsknB78DiSTydTA0MkSelN+rtAnstKp88HOz0ONeZC6FMz5riNdgvpADqSv1FlDTVVx/FzSlJdayGtFjArlu0JoXZWr5MCKGc1JL25GfQ6G9J7IT8Oe9Rl1wNqzU98LI0F+/PTJQa698nnTSpuVM4dGVhvh/CTii29JMMjQxS21BXZcWo1uvxY4J+jYhDzXNI5aSt4aRM9Nn0auFePPxkNDCjukUfoJBuOXIM9uJQGSWh3Gqa8zwfqDqzSUGjHgDOq5lw8nV/kM1yjYFmQCjBPt9HNyCNYJdThYo/ZU270FKi7+d8zob9/uqfpaHhZxnE4T9IIaZUsagurq6rJcePYcdjWJzTE1I3k02dz7iWPY2dlZL5enLhEeVach9IlaTOehXDgrap7zrCY50AoMY38ZGEKMaJDOIK/Fum/rKJHQe7VCszis0m2kxYf1GDwqcCvtt7laSUPon4JtnGWN5fdXjtZVVj20WERsncrl8mzAOgWvbaJfDfnj6R9lE54sbGwSKVKkSCIe9f/CNz0Q6/Sr6S0O/UgqUqRIvwW1PpZ/2tRSbxHK82FCDiPd90GqCY2TPVdDmVHtspiahD8QGpXFaenr7ds3x4Yl+dmoX3x8zJnfoJCZvKPAwrWFRi9UDzeC6deuUHIU07fEB17+2mJRtmUZ2MKs317PjWTz7zVstnumuXVV71f1vZpbYH0v67n2XbFb6i3Es1SLCTnkxbovUk0oI0gzo6zVJqFpaDfNoTHvU/WcFqcVLlBT1fKzgR4jc+a3p4n3JwZPDe48IKfWRiRHBjf9wgmL1KoatTjNcfDVYlG2ZRnYgrl33Epl03Ph3FOPZiWsezW3wJqsZT3Xvit2G/tyOz7thOlPRUPI2bxNq8WLilRT+KQwf3l+fGw8/14efRoTSHAV74KJPj9ntqyKPxsPspWIleTTdXjx69qtNf78y2kYvTj64P6D+SvzyDjenIS3URJyTuHTwnppHeOLVCrl7Vn251lhEFncJ5awPzFy3/CZRexdqa+1M6We0yLr8ZGq8n+VmF3DbKi0oRTgcfC8GZ8UhJhxRhONJD/dZ1zkANOodEhTXIfW9+IXlnvXjTmx9Ftp5xYN2dLHBoqLS1tbW9dvXC+XSlxFeciG6pE6TmUkVYvxX5jkNasekQ5C2ZHs0Im0WWc4hFF88bMiZziGzEwAC2IOxKtA/5WLkmceFq1L2ytebMoj8Y3vNtB+Vw17avDEYP+r/bAJ7pa7duMmb73FlDMmQSFtMrdgQhS3egHZspVjK6Gt4tLiktwdswGuWnPK7U4mwXOX55hCJvfSFhgp53cPTMbD7EqTtSyLx7mhSXct0iLa25fbpz/lM2cyhMQplYi+qRg+lTsVPDwzf2Dl0acxgSR2xMs1XuO8sLggjCCLrSR0HWSNF79KA7IJj8pdBUq9M9YJ467JOehvUQB5Q2hBeBSMMIiQZov7JHkgfB5mFiFCgs9cntPX2k7p9ZwWzh8UGHm7fDjD7BohHeV+n+NdFfFcw28N49ritatzlwuaaCT5mX07KzQq5AnSgJQwjaqt2VWkJmLc0PrtNLIXlTOeSKCrQNMaONZf+maNq6jAdjB8wxmuWgwHW0WnUl+1DnbbmUgsFMd6udzVQzvYktOuT3JbemOJvVWCl+C8kMRqZ01RShscemuIcEGevZrhOGFAeLVS8a9kASr3KsyeQhc1cmYk8VLC/R/Xrbi9ii/HaWAymNwKFmkKFuCDKbR6fhHEVg6tGFXLMSN9toowINpaktcX9GqS6aIcG65i8hXsiXUvbYEp5Ts1Mp7jz66aWDxNumsF++G0uy/3lqE/MROJPWlpJbsi1WhWEo5DCCQdnUxS5E2tg2yl9Js0kyjsFmrxq2uRidw/L1xbKJVL6OcxSLTIOUJoKZU6kSkxswsC38viPnkKeDyyf6N1ba9Tbw7qOS0eBMUQgZglhYqComLSEYqNuVK0FfArZitpw6TSHsLyvHiiGZ9GxXli8lxtEh7pkUVste0dtNX5T+YxM8icyqCrwKRw4L1xqaLiEGs8swpStej6Drtq2dUj0kEo8XIvhuqVRCL9RpppbMhw8XUnhE9Qfiuuc4AwRYk2OG/aYPIV75W9pifh2POFRicxPUNOFYo9hWvdey7G4+N/Gtf3qpHBfPFV+qUTWzl6X634DrCKiE1bSxz3vUSD49lLsxKbVDmczF3I6XtpC9yIMNbE4mnSXYvF0bL58fsrdlPqf7l/447fXylPiFBOjhVPDWXRAlspNA2OmeVg3DFyIbfG7vgN+D8c50a5gukb0hzOjVHhmVmEnmzpb0sY4+trgzmnOS36eTGfcDEKuVNB5y+ko/TxdOV74stmTmc4/M2vb2qikX6KOZ9GhVkU0nDz6zWEtDyKIz2KMF1A8fEMA70Fsnrl4xX37iZGfKrt1VXF5lXrST/Q4VT/q/2VCprAqueDvetslDeQ4TSTawTF0TQkkSk43QZrO2gFKGH8jgFGWbOncEdMGtAMqYaoewVbJQaazOfe0yo2sX5Wym16mFEozSw8zjCLp0l34qnaXO19t2BeDfrn67duapaOMHyYlcR9Jh3ftwkqMjrW5NdQthL/Cs0p2Geir67crkhIySCa4hlCi8SPjm3iwijSbHGfPPkEKmEWYYJGY5ALeX0tJozpE+ma51Q9p0Vzq8qldWHXCOlo9rPZ3NmRqelZeiIz9ln/Zl0TjeQpmHc0a2hUnH4OOTU9E323OCghkzHDQytClXYMXICGkB2dMCL1YNFO/YurpKpYVcuuHpEOQj3P9VCrvOumjqV2dinbYcdhxDEIw/GDnx6E0p9I5mtiLSK/DY6cHZk1bZBPc0vk9xxirzKnszf/fnM4Q8zghz57yoP97dZ2vdYWSacZo/ihE2ndmXmt+Pa6poc5QWvJYZwYqpnEhmOqmbtEkbLuFUozYzKe5EMji0e58fGskO5a9MNo77tFTtGf8JB8tWb44DwmegiTN98JJYxI+sY92UoWzcnqM8c/mFz+YpmwQgHyIi8pM8tbKX6kVtJscZ9YGGCih0i+0ivMIv5qYl07dGKoP9nvPFfLOc1pEW5V7l3a+mbpixVm1wjpiLkxuXdHcT52JJYxd6GX477kKQyNqsYUGtEho+8WB6SJ9yd4RxpGS3X3dCPzURVjsZje9sCaVWCyiKqFYt0JVC27ekQ6IKVPDa5+tRrviXOrQRFwhtP5W6vxZ+NB+pMjJDGZ+ivLoGldiCd3MY84tb3iL6CoISjoNZ89RZ0EdSSD8uHaYruKYE8wWIRVlLkFWznP8qiWbllLx2yrVfpmTWNmuKLiYOajGX7RLbLsHia4yVRK7wjiBEh3Ojc06a7FsmiptxCej6Y/iUeiNYvRKJ6g1yLzXiTOJmwlFI9Fc+I0cBiC1/8xh5EFKkQtJT4vaOO7Dfeeu/W/xOHRDCKL+8RC7cH/OJk2dUuH18fWKmyL0yLPpYkumnSEVGkuUJCMJE9haFT/CoZECplnFenRlfxdHWWIxoyJBKqio4qSq5P+NW1s8iF9Uqo6TatHpAMRpuboD2h9o1kmozNczI72qUIhspWwjJJYhmAxBe3VQGqAWuJuHXsKM5ve3oRm0wrdzmqVYk+qP1RrCbhytXKhQtsoKXqYdXda8+mj8ES6oloWwLJ7zBZDGPc7er8tZK2gxWvCVWuulnqLUJ5PKx6JwTAahtMWW0nSoHlKNWZOPTmHCS1JJ8T9pBE3phVmUeiDhP6zxT9p7Zmf7aYwUuvCFBa/qTeoatUQTwq2w7/E3v96rVQqtT4ci/Qocn9weTl7i+ExQg9dnNZuG9Th+XiVeMDO0MkhOV8j5oW1ymBr1WkLbel7fpW04gxNrYSpGcOAxds3F+MJL7KJ2EqRngah/bTShFBdG7nyRXocgnl9SiZtLdaQR5FMap9aRUsyI0WKFOnJ6+lH4bXRW8z+eXazstnW2OqxknaagFAO8O4WcKbd8AeVAxGzKNJvR3tC4RoBndD65ny4g0bM7QOw1i6Y7jFpH1C7x5fyNnqL4rVi3eZNrUW/D4RUq1L+L11dXSFpO4i7W8CZdsMfGGvoseZkpEhPk/aEwjUCOvGrf+uv8Z74XPuE8HbBdI9J+4DaPb6Ut5oQdolYWlxCvy2Qk8JnBeHkaIQUX8IOjcVPi92xbkGdyOiY+0zj9T68eXeTvGAWlxmjFAowwUzi6qdX0W329PTEn4vPfzxP6fGhUv3H+kfPj6IHnv9kvnil4OGYdp3Vv63OTtMndNqqUFF9eAyy8/MOHoFXkiG28enJ7iPd/HQT0xOeG7lCVxGQQ6Gf+l7qy5zOrNxYmbw0ifgZBeM5dftqBKhh/Evi5d4H9x8g8Ujz+AeTiJ/Tn7uYH39vnIEzeBbao3DXWVYwrkiRDrHElUFDnNjCxIhUMcOIJIHI1WTWiS6bv8qy/q3qFlrfZj0CjoOzFUofT6XeSFutD9aGkVMcCYdMHU+lTUgkRmBugnJieyVgt+RrSb4jY6rlWKzlluvyTIhtTv5CfujkvwuvjN/iyJN2PxtiRQW7F3smJjYzFOuHf45eHF1j7NWpTNDeCpiuiVrtLQaODTAURUNONCdHI6T4078gpDTqRF5kcZ/Jv5XvK8uLy0tfLmXPZIffGib7/s6IBTBhnzUUOa+Lhd0s3r0qUCmm+lTukKOmxIMzsa4YObhPz/Yn+wUygxQmTWzb29uIh5FTRPKYnoXd56frOuJPCBS6CpFo9BPijyfi+bE8LoRBX7mxNHe5UPqmVOdi2gBQg/6/Utmk1dDnRweO9aPI8deB4wOSfiJi+VdRb9HhZMKoOJEiHT4JtE1jlLLvZGlt+i6ZBRhfDZGryYyp0VLWSqV+BXQiD1xCwF2dNENDsSpsf3qP9Qdbn4EyrQmUSYhh7N6BSATmJvZN4HIMdtOgOVghfWxh7tjmxJ+Pa14Z31dgUOMXx4NWVLB72mbC6AexfhgZM/aq8Fkxkei17K08S3PcWau9BbsaogezICfCydEIKWbmCEKKUSfkgH2pxirRXrJE1kWv+MEUjGPvK+RVywgmjUVCsbmu62Xrs/Gef+vBvVJvphADM3wYrIRfmGMYdPamGXpziHtaDZlBMI5tZ3tn4Hh/cdFFflEYPz16GbJGV1noJyYIcfwMnBl4Y8BGOTUA1Ji897BX/aZGIn5JPz+LoKWYiG5t/Bsp0mFWPUQOx5jHo52yxyu3vjqInBG3Pgsxp7ERjICT8JoDZrU+ioQdvAMhHcMwFpgb2zcYh/TxtFt1BezGjuI4Rhelj2GRF64tlMul6wpzxzanjlfm1D2LBkbpXGKm2bm75+psZgDrhzCCvQra2yn/WfYokzbKLwxyohFMgpDS0Wu6ThBy4sUWI5eWzXubeOD0iTQjmDxXe19M8kEacHLNMWwvlR4LLYUw5HJp3VdBZh789IBiQ9f9hyzOX73m3S4Ip9LwFgv9FIw/5sTsRdPtAGos58w6tJTCzkSKdPgVQB5hegGrB6O5dLQ4+HamyXcLqxVzPN2x7hEfASdvokKth8YuiYJhBObG52FqK3crjKNmsBtD59x7NBgdOjGkjzHqxzQldyFX0pg738p5vDJ130ap0kyzOpsZwPoxMcXDXoXZW+9ZmqqN3iIUciKcHI2QqhEZDUIqlUpV77oPdx1m8rA4HgY9EYv4c56mDW9vbyP8dnVr/cctjVGKx+PoA3kTC4+CrtLDvx6m6b/L/LVAZaWHpRTIjM8FoqdIH08hAVvVLW/cYX0gUugqHtEI+ikYP0Na6sx6A0CNhb3S6WcKOo7PTZ8TtBSl6qfWyypSpF+x9GxAMEr87XDoRBotYvjtLEPkrn95fejkUM9z/iTDjKktxByfd39wVxaXx82rXXHwCloPaX08S0AfwNZMh3TqYW6McnIrLuzV3JWrAnaLfxiHSUEKs6VhNi9yXArF3NXzynQK2SrWAaOM5E2Gtpnj05NBrJ/36dtgr0Lt7ZR5Fudos3Jpo7fYCUBONCdHI6TkEkZICeqEoEm+0I9hUmnMK0020dcNnxpkjBIMOgNMBKEBxZ+L83eIvq4+jC+Qm8FReeLFxPhYnuMxE9hab4xUacjM9s/bFD5Bfo8jF3IodcfxPhCFQnP5vIV+suJPeyiYejRmA0BNKJaS0599J5Mfm6BjhZbKnB5cubVif9OLFOkwSiByGqMEI8jtdOmLJYHI8dfEWm9hzK6FmOPzydeSGR8BJzcKWg9pfZ2xzngiIVsPWXMLDXMT+wZ7xVaRv6QydG74zDDZnFd69fFkKOaunlfGZ+RZ6oBRvuRNhraZoVi/nZ93YLtuGuxV0N7iqXHcaMthURu9BbsaasiJxrZohFTtEp/WEgSS9BztWVpeqv5Y3fhuw6nHK2GeGBqe0Uw7uzRZISdwlR5BpuTfG8/7r/yE7cNwFZ3ariMEr+cvAUh5es2zwkiPBbbS6KrYkZhGP1nxMwpmy93SDpmNADUW9kpyVacf1VTQUnOtIYUjRToEktahMUq6nTq+SbFsDlpTPBEPIuaCFoClOWBOfeuzMEpWSA1zs5hjjUBz+jj3x1wQc0dSvDKWfpagVRT3b20z3R/dINZP2y7MJyx7qxF2TdRGb1Hj5+yFh2pdrcCmggng6YuVnmA8mknVJLbm6ZHhvD6vCUI6/iCmppF/ZhB7dYC5GinSr1r7RqKFTr6bxGaB5pqo9ZCtKxin5pW1olDz0jz3HsVjPCJ/RIoUKdJToV+ARvUo+jX1FrPTs5v3GqJHQl3kS9+WsmeyMh3TsBBLU9NT7j03YsZFivTrkmn4g8F3Kdv3t4ffHh7/0/g+7O8LxO9ZinXE9qRuICR9LDEfG6ben9qqbjF1o4mpCcoyU1DxL8XlL5Z5/5VGPhC/PA3o19RbFD9vhh7hfZJt1e8fomEhllYWl/eBB4gUKdKTFW2grbYPElXu0H4S4qPXnmj5kPPACTMpgZDjY+O4y8ylKVin0fOj3keIxqYmRPVmitwSP5ydM+iKmUszjYawC9cW9H7gv4CeZG+BQYGsJUi/np7/ZL5wpZA3bvfoNnPv5oqfX82PTdBuUMan0THoEYwU6kPGEQbdL2/At3pr1TErBAYNnIPXG2RHst1Hu+mTu1mBwA7xcl/Hg9c/5MgLn8zPX55DnBR54gVej8HDk+r96sCxgYXFhe2t7es3rqOKFC4Xxsfy+ffGFcgkZJgTKVKkAxQ3YXQGVw05g6k/Ygq4tfKORrAeo+dzfB4ha4szja9c7yuE3hk41o8mP3lpBjbHMdaAXRBgRmAWRi+OIgwMzsadDVk8KR4btJjq5QT+mT5Je/wNvTWEq2iWYEwNzzAc8mIms4A0Ly8uMwEIJo4WOt64jvvyDn1CGUE3Qw4iz3RnzmScZTJf6RPpAdoybmj99jpMEBslPNf1r1ZfSNXiMfyh0a37D6rVKvswWobuEfUkews8T+7syMNdZ/7SbPxKvHilgJzFPI49nGPdsfGxqfnL8+hCz50/R73FrpM7m2O8B61cNiGdjk6Y7KUvlthFnnxeRrJzH81MvD+V+32Ol7fyBpnuRZeXq5LXvn/f9N8pE8m/v6MTwdx77vzlggcIOZVBeHas5wT3HO1JJBLoKja+29i+Xy1QSFqzPHgqwzMb9hh/glkaKdJvQdyEY0c6MbYT9wIxBRwGzblcKnHT5vMwOMz4KVyey10YRWcz/qfxiQujMBowNQTAML0FY9lgajhOGBmEofH+JaJrdNYTiWROEO/qIn8ImSX4jhTeDKOjExOFFeNyAROHDiBG3KAE3xcmrvRNie5rRItlevuy72QzpzMzH80UPyuWy+UE2Z4EAzJgKouLS7T3uDE7Ek/6eHrlxiobJe4q+HnF0D2inmRvAeOeu5AbeG1g4PjA9v1t3habHdBxzFAN3iaXPC2eId9s5xkP74GQCMPHjAljtxrk5tyVqzQ6MOXEMZhOxXGrLnf4qCXU5XbUnGJoQmfQGhyGfTX4mB3rJc2ZU4PoKnAvcoa4MCohG23SGylSpAMXAUbL5es3blYqdU1PEwPZrZqbNp9H/wGDQ96yl6ZyxjWKaGzK1LDIp8+YGo6Tw+AQ9zJ0DXuPa9bD3Rq6gs9bLlk8Y0BXETRxdK8OR8OqYcSKnxZWbix1d3UnU8mVr1bKibJniDDvWVygx/Td3SUebb7Y0NFkCPHvtStfi3qi3y3M0xrG1FbnM51cBkEPZwkpjmw6jLxYlGPM8oZOD1me53Xe14T6KKKjxn0lLc3CKyVe7l39ZB6DCOa31EIG0hMpUqTHJLRxmEiYfswe6N/adGhZ50ObqmVqVMigqZkzLl+VuxUdMuaQJx25v6VSe5qs9dvrm7c36cO1uq9197V/rmE2s+n+qzeZhLlfP78Og7N2azX7x5x+imD6g3dnBxSNUHoUPUnbljqe2qxsbt7dXF5c5peMGLPLcEAzqXRHHT8aRxieSfAxx8bdLEO+0ifS2tO79G3J8UACdCalUB+yQJvDc5i1/1zT4XWa0cdgiMFsKx2SZzmV22WOp/iXYh2QIFKkSAcnn5xR1hP6kH2t68+zwUGDZbMehCnU1OE8+OkBz04kDIOrYTqWv6gRiRCyfKeMwe785fncu7mgyUL3EDNpYLPm3nHPnc+ST3UAc1e9X2USIt939dYq5k9IM5mRDprZJF9N1mKW51LxsMni7y5s6NwfXUw4YOj6X+2/eetmjvub/epJ9hYTYxPChSfP/rHx7DvZ8TFaMdZkpG9CTpmQ49JFO8Zjs7e3D2Uzc2myuLicOZ2VLnfmg6nBU4MU2MSAIYmw4GupMfGkXk5p2EDI3OJ54lOlTw2mXqOQo35IlHSaQCYbPJyZt4AEkSJFOjhNfjC58uVywm/+epQtYYLnxeDMXZ6TT4y2qTGCuVi7tTb89rAOw3QNHNfZDfNps7BL6M+R8yPVH6raZOl0Eh7pfI54IedHLRPX93wfhqEbtze4E0q9noKJGz0/CpPCn6kpPV+tevCosBmS8IcQcmlxicMQRvDSFBs6oloZ1vqjZPuT7C2SryVv/r3my55/L4//+RgzPmTNQ2Io0nI0/MLy8q8Vkt3xHePBKLGNvJtzf3CrP1YRXr/K5BgQc/Cbj8SjYQNyRxEqWTyRSBrXfB0Sg4IFBTJpd1vHSJEitS6LnMFr36UJs4LntcERxo9laliMLLLCWCwQlu2NYYDWjm86YHkknTg5+R+Tslmcvm8wZm3iyOZ0xZMGd+Qoo8TPpeOB0YNp4tVTTszs3aAM7KPvvfqUvmWvQTtMd8r/rLG+w0JaQmAOr69q4qcT+qfgSZpXYm5xInyBQVsgk0iRIj2KLHKG1Vprf23K+LFMTesxhErMjr4k1Cw0ua8lTAuKnxdlrVeNeGTxh55P7OzslMtlWrt1doR3XTtYPaW9xVOrp9w1P1KkSIdMiRcTzf3JRcRaxazoyt4h96eot4gUKVKkSHsr6i0iRYoUKdLeinqLSJEiRYq0t6LeIlKkSJEi7a2ot4gUKVKkSHsr6i0iRYoUKdLeinqLSJEiRYq0t/4fLgf8h7PmqDUAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek2" align="bottom" width="527" height="255" border="0">

Vyberte VŠETKY súčasti súpravy z obalu.

Poznámka: Tento produkt je navrhnutý pre pravákov aj ľavákov. Použite tú ruku, s ktorou je vám manipulácia pohodlnejšia.

Uchopte kryt ihly, ktorý sa nachádza na spodku striekačky

Stiahnite kryt ihly a zlikvidujte ho. Ešte NESTLÁČAJTE piest. Nie je prekážkou, ak vytečie kvapka tekutiny. Nie je nutné vytláčať vzduch zo striekačky.

Krok 2 a 3 Pripojenie náplne

Čierne trojuholníky

morMM7jcexa+MqT2fQacK3Xb0j6gaHMMi6FotXtuHz5V26Rt6rSowAox30fOygWDNOTuPI5ysi7QkO6zG+fZA16/Bwr+k1XdLCKk9n0AsanofWXH9dGaW0xrOt6o2jg2RhsWj+/SoJ7Zi/SZNttb99y3peLtDOqCF/gd6GyoYfO1uMX9DEmi67Y9pxfkcJv0vqvca7SIO6nSVrosGotmS28S9Si2xnxTjk8/qJo516PpcjFTa8JdHOOSD1OnyFd21zqzwm3AmP6DUNj1Xc6Kxpe5ZSDov8+a2gf5817pWlHZUQRc9H32zGDg60Rc/LP2fLU9DnredX217lqWfDq1/XxCqPadE5wndMvTfE9jZudRRcbn59e+XRUtNZaT8B7HndeHjN6PmN8o594YhRh/9eBW/DV5uBY7A620nHCN8Bkwbjw2in7upO2muTNdk3OZ1UO7D17Y0saVN4ieTD5eC54UNHva8z663a84WC/Jiel1pcgf/Iklvl2su3E8crvKTauMpjQnSC8J2qKTo6YxHgho56DL5x5Xna0w5XM/jMeeIYYrPfj1fqetTXxf2Hy2SbbG9vJx8sB2H4XSXurXE9L79c4/fDOz/duz52PNgqj+4MHGlEhjs5UdUEdp3wnWE7tBYfAQ7ZTqovjRziIr279+sM2xotLT4FJRhk6/CZdWotf9Iko+5/n6TxueiYYVsURdwjhJ/Tyry9/Gi57GN3JkBU566YHm0fKtaYtGx03pd0ZCTbInaX8J0dBenvG68RaRTBHzbUXIPxfUTBf6Ictfb5KmmK8Pe/XwaeOz7oFw+6Xcp5r1ElLlURTev5fJ4/D6fHzqJoDrys6E7ONcF206p3squE7/j3FyPD8GOzGnFL2FluWrS0U+LcMJmZQy1amJl2nR9pSIvi/PylL4bXNrLQE2V/ziYXkuEr4cGjg6EvQ2Btlt+o2PPac2xq6PmCMo9YXoE/Omi8YHsBh6qfZdAo2007sN8Vwncpyh/T8FVRyXadsQBpqsD8I86zI/mZOaZFCw+SzZ3Wuvpidcg3BDlsbW0V3heGNdr4xBdBsSE/vHcF/qR65+SU5cbzHYDuEM+4v5YJGa5C+wnfvYFNOfZbDbudqOO9q39tFOp3uVzChVF5YZGw01rPBBpaLUclv5pZJTty4OxwbCam+gmvpVebUsn31oieL9yerdgEdlx/A+9eg9tdlgpd72yDa7q1U5oHbSZ8V82YitNXiZ4ZRip0u85GsbYEMBK+DJIHy9xprXPC3YbPillcSPBU174XP0rxyTGg53/KQh9U9q47P9z0bGKPgQugIvCyUXeVp4ZiN+14nrSR8CYY2FD26p7WhOCMdnUc2Pa2kPCxR74cJHcTRY36OCWfXG7XDJnWG6++H54s56/QE6+Yhnddr35ChomxG0Ti9laXpcLgKg9ibSNb7ScToj2ENwHbSW0bvvKEtgoNvxstBHZ7PpUun9Y6HnEd8RqPAF/XExt/YvNDuK+u2v75wrVIxWm2t2JWtN53iUhc9JSGV3lQuzj1KtOc6p20hfCmWY0o9tBVpt+1p7hUtGubCw9ScGOq8OUlUtKr+YuXXA+SZBe2pvHTwhXx7RU9L5/0o2td+TTbM9Zbjds9GdNq+FZWecw8mEe0RHhzKHaGauex1f5LsRuFF076neNhFgEedGz+fND1MElchjhfQ8nr/oTXlz46NEVkXs8LUpJwe+OE23P1z8MxGXZVo6g0vMGoCjVWeUyO5glvMraT6jq89t/dxJWQIEnU1wW17hspfy64S3oecf/X15TzO7KDVARmw2thIdGuCFkdw26zSKPhKZpY5an9rHnQDOHNR3VEkxp+9z5B2Ockk1Hyc7bse4d6/pt5YsCJvUYchRr6Hzgf+ehQhNPqxZn5m1Hhc18bvqqD6IC1qLHh1W9XtUK1VR5LqHfSBOFNyPbZO/HIeNiMGl45y418f598cYla1Khp3+Typ04778zWnbc/VIqUROpt4ar49W0+4vPiOfDlVffrYWfLO3k6jM7MDelqeL4n1bCd1JAfkzCiBhogvAmpjvAcRm3ZvA2/q6BrY98n6fwZ0/PKvL3wNC1cC1eLCa+7E1s3dhphAirL8tN04epYRewd0O3A9qa8/bqIjs0EV9PwqvqvscpDrDBXx2CU8KZlO0XxI8yo4RFFPT8zV7bn4fWPU/S02cmw83yw2jqZajwJ15t34uSol4D8naxwlZv7yB06PED7lEq7PbmzFbbZXh0qDa/1t9PT6hXyY5XBPKI+4U1NdQWliCUm1fDFQh4QhduzsiiW5+3x7614fmbOCSbJSb9QCpihaz0i6Ib2/BZd0n++CglGPnIn7yakq2NunJPncz4szr7aXFT6AnM2nC46vMqrXYfXWOmG5McqNWxUw5vzeyr5YF4NX4QgCF9POH/nLdycLnu/4znt0AvcSRQOuoXRYeHIoFfZWs/Arwk7/zhSuBsnG+uQW+HRcpw4YAzvrtTqeJqlczIa2ycsliYCzNmCKnTep0PX065R+bFE3SIMEd6E31NB9WKkUVNreAbhpN91dLDwIEluxflZdJzDl2fmSJ8ANKZ2/mR0qc8h7SiD/x05qRx7VpiZlTOZ8lPa2fijXteNKFsFYJ2F+TnfFQ+uKp52pljl2Q3UJ7zZvke7RSn7c/b0Sb8FNDyD0+m8EpaP+8n3SbqnRaOfi9cLy/Cp8B+dhyMC+uVStldJD33eys7WYib97NNk1z6tKXTRbGyLhlehUCjo+tuaARYLU60rGZaw4bUQPvEIMzFyPQLaXni4rLbAG/mb3ZG9D5Ou3/umG1+37zq6O0nUuoZXIftTNnQxmHywJBreOtFJWIbwNcSiFFfcOhqeh6LtCSj8f63LG1khs1oxk6/xlitfO53y8SHnmWHiHQh6veTcMNtOYyF0bvntvQzCLghqt2Iufmkb5Gf54XLkWnjqZsycbCdWIXxtscAAj7W9oM0P4XdeOkt/YZTcliOHxdj3SRga0qX1jc3iAKa/n3wspq5FNne288SRLuRe34iR/UaHjiZU8p002oGKK09XEt8mtJwvoSUNDw0VnYyuvkgnHy77fm9ej0azE97IeM/lcplHiFvHocNUOcweL55wJpyv+HVU8c8rOuF5Pdb98A5P0QXOBdLP0yN/OJ34NukqbShocZWH6Zj8u3zoixCM1ZYfpVzm3q1gasKbZuNtR1HDhV6bpiGvD/Mo+c63rHOfc/7e/NzM3PDZwNytePT/TkiKszOHJjR8CTvEf9wf/nO4+vDBLDAv4fcm2xnq0lLbL5iByUbQrZYdOCyGro6NjAbD18IjoyOJV/OVm96bt+FhjDnx9cQuF789MCPh2zJtW2OfWXMZdh61CdycR2fXlXxX2M5emrg7HzgzEhmPrL5MawrQgoa3DkxH+D2u2BG8t4zqZrWUHStbK+gu2/n3jl7U7h205ipPgzAX4W2289DunCHVaW+c811R8l1ZbDf+UiNLPHo+9mXk3+a35W2ZyIV3hVwuhy4SbrfbbDP2ZiF8xwTCKoYu0TBctT2+64Nz4+g6259lVqVfpOLG5PeFnCQNnfQ79zXmDFe7UwiPh9dfripe3pRVYNUPegc9Rzw24XWwSwKhzcoqQ18GbdQ67eS86tpIBXays+j8qI2vEOXU3eCJYyeAh0IfkRU2wvUqkHMfURUsOhmtcRYAIvU4JXpE7XHDiXsJYZ9gz9LXhz2MbwjVjPaGRvUdQ3fZDi8Fff7s+TPU7Q6nw7W/1iK5bMAsR39H7X2nYQ+o7qLLhN8lgai9Rm2JYTCiWlG1tG+U7Z3sIDrPdvZGGLc7PzZKRV0mq9PQHYo6/YIsy+ZX76S7hLd1e4tQ0b6Jatztvs+E83MtQlfD59/lh08NJxYSHtMf4NUdwnegeWpHfbQEDFraKq+7RuvTQuOdaujkpKCuhgdLIfhF8PSp08kHSbPN0qnQBcLvdvMY8Tltl5R3pvto6C1NFMlCnaAWjQ5wwKpPfEOP/Zv6P1Oqn1qx4cN/DoufiMHzwfk784EzASMl6Qo6TfheGsZ3eB27B2qs7WiY7e8KkWvhzay0/HhZ+2srNjwgcDIAGj50Pii9mQD+GylP59FRwneM7fe/X5Z3tgVlAYb0ObTXl74I7moBbHQAjYrT+r/Ww38Kix4x/SLd9ARbNQ2PgPH8yotnwbPBwNmAeMCMW+I7R/jO6nZgtQP+EuWvzrUNi6NRcUo9SY1dHZu41qruraHhEcBzeJdpV+k6RPgOj+T7+/uV/3UyF0hZJlu/oZ5H5tuwMJoQp+RCsu6MWis2PA/Tsp10hvCdt9u9v6vwggTLjbUBf23DiqghTrJMXdl1Q1AkF+sH9mzRhrcEdpfw3YpPmH+Xn789j26ScB27EZu/O08UKy5xL4HXNqyI2spj7m9zuV9zu9q+RjS8mbGLhO+iW2X6aXpxYTH0ZUj8WFx5uJJ6nMp8kYHhHNzH686Ux0Z7UVuisr9koTcnOyR1KrV7C2O2htdHt9iOXii+Y75nz585nNRW95/xBy8GcVZ24usJq0QmsaFCbYkqvC/EJmO4Uy12KzZ0bKiJyPDtsuHNjF0hfIfZrn0dvyJiztURGw2hrkTRgRs9kIfuh8u/zc/emq27700L24ZvBl1he3PvauVZG51HtZYChkevTyhOFrj7dXvxweLIH0dUc7dtga3hK9BJtrf4Lnw8cGbEdmIzP2o3EFXmSuSJ0o53eh25FllJrbR9BxtqeOuqinYSvvNsb/1FqcdLxHZctTJST1OpJym03mV0slCupVebyw+XRy9oY9dVRaM2vBXFpm2E7xjb2/6iqRux6ZvRtmRlo8MovCvM/b85UopjI5RH9fQ6Ohn1+XzGT30yaMOfOD6E17Fbc5bjfHsI3wQJD4mHwNaav5cYuzz2+tfX2l9fS+qbpN1WN07pA9vFwwOWazkbgNnbs6DJmVbnNTxez92enr97v41vLB1kSBG9PmE5yWkD4ZtUuTtk85V0OnBa0C3CTpveUh18PlRobFgN2Z+yiwuLWuudv04/SS8/Wh5WzudqCyLj1BWfxSBAybEQ51sifEuOdH0kl8+5XC6ossR3iekb01M3p9wu99jVMeo10UfSP6Qz/8zATdJuxa4qNvunhZrNhizLY1dCpLQ5gs3Pa6/jf48PHRuqHc2umGcj623mDCJYF80TvlWVu0NOHz/hp9x2AM/v37t/6fIlj0fczG6uPl9NPUrN3Zxe+s+Vll5hDBZtuT2O5YfLubd5oqfVVdfSK4n5WWuhavrlhaRxYbOi5DRJ+DYMsPvIpvRaseTpTqbojSjBdiJk/ed18bCYzUry+w4FBuSjRNlK3vzI/pylAqOx2Ktdw8hfd1lel668DMjfJMiFEaEygr0qdri1JKcZwrfHnN6hM3OjF0aXFxYHjw6ePnUaSD711dTA4YHQ5RD0yqDzEwuJia8MecKqWq6J2rdib71nEbsZM6Lb+evInyMrTyuW5XXFWMVeeXHR6R2QcznhiJcYnu03MxomfNNsh1759MnT8EKfz4d7FXEe3v/vfv/nfiB25oeM73Mfztgn7s37T/kdHxjauF63nzYIC53lspex/Gg58yJjxHrnr6W30vLD5OiFkCq3anH+y5zfIfKDJfnlmvN6hOj551tLyTdG+FZ0u+cTD5D50EeHimwvLcUB2/EC2M6Vy6G+00iRajdAXWVuiZbbmygUCpHxiEGtrrqO3pj2Hz/N75avxvYyjnjIYlI4c1o46ZefpwVltl8rHhbifAOEb89Ivo+c8J+QJAm63qmbMZycBxML7sDwfsg3NHY5JB4eoJscn6TgOnB2xHvEOz0zPTU5FfqTuntmqN9yep+j/RB7YG9yOJ1O3msj9Wh5bDxcw3qfvT2ruyane3SP6j5cr/n8ZHxMPh+U3084r9SKjWUVyTFK+LYtg++QnCRtZjcHPANsch5KAcP7AfEQjOo3X0lgxkOXPPfXOWiw1KOU/G4LF+qqlaoG2+2BfW+DLqPV0e36k77V+KmVJSGXky+GyMNlGizNAOdNLjmGCN9Opxel66VzJ9zkPLrZ0C6ZkHL3TMjmxmbyYRJGcdCv04AWF6tqeAZ98ssyscIxQDaaQZ1Zev2ldeNGX2FjzfllqLCzLc/MkXMjs3fi6HtTA2bmfH3Ct9nFbadon0M3XJycF0XQ+UpZHBNfTwweGYA7MMLH6+ELo/BPGPnHbqqPDdCClbCC9tBhXA4778W1My5NG/k2zIPadrtWw2sXdNgFE4Zymv395IdM4XnG+TBJrkXIfidmaF3JMTqkb1ePlXyQ3FaiRM8v3GeT83jn/sJ993736sbayB9G7iu/Bkru9Lq6XdtUus1A+/hMRn6/JR8ZFB4vCZWLsTU6YzP30zYQAqmzAq/S8CrtVY38LE3hj0ECsjcZlTOrOGNXbchgFRgifBvlnk28ayfn4U7iPxLTM9Pzd+fZr9VQt59md+gG5oMiuZsQvr1PnqbJfjdR5mnN3xnbqIu6NvzayzU2aacdq9aXgVyeTMbImYBwqhgkD8Rp5Xn69HG/RZV8fcJ3UsuF/hSqMRXP0FA/TbvkYz75I7fwr3VyMUi4MV6NtrHEBIwNito2vMY9vtqKmgqboNUfKcdRXQ2S37bZHJDB/fCmlZwunw/fBBrqp2mafF5eWBTuzstXxwRJIjfVPtWmbRsbRlDHhq/c4m5QJxeT/VdGfiPR1Thu9gcj3phcjdeA9QiPMNJPF9Psc8KQTM5Lwu1Z+WGS3J4VlH0UNs97AHVteIP5qKbrirLxe5/wMCm/XBVOloNeG4lpZ+buwJKEr9ZPE93VeBjSb2TJ4zS5E3POzMob6+wXbFd7VG9d1LXhG4XKZ07QHE3FotZa1F/TkoSvAZ72xRqH8dgxHwk45PEIeboiVPG7MmHb2DCERmx4Iw3NmFy4OqD9VT4ZO33cTzhJs5bk9BrhERX9NKj3hUVyWCQXRgVnvypN7U7azGMzG4iGbHjSCOcHH28NH3AIpNxn0Gth1UipTDs8tCThG+qn6Sz9QZF87CG/SMRVP+xJc6+z0RU0ZMM30X0vv1WfLB6Q5dXM+pDPW9seNC0sSXjSCOcHvN414nB+d58I6ikcvsFsVlsRzdnwDSkMFcLXwmy/nVV2yPGwHuGb2Io4SLY383lBb7Nt3U7atGMzG0U0YsM3JDy6soE2ghHdbk7JsR7hSSNjM5ZS+KzqqUOYxlStYsM4jNvwug5ajbY760GsOJ4nFiU8g5E2K3a0h8UayQzlYHcK5sPw2WGDIah5cuos5VSBltV8D2LF4aH1CK+tYoMVasX+2EZ7wcuJERWtTtDnsPTRscRyhNf61TbXT9vYU6g2EqyhgXUFRnsaksGJAPMoeYsRHqHbTxtvNtK45WZ3Gb0N8xByt2Elwtfup8leajYb7UIN4eH/2TPdvZUIXwO6GljVQbTSZj3T3ja0MKIwzDYybxo9QnhS6SpbdxdkD7ScjTZCl/M9KSS9Q3hioKu2TfG9CSP6eY8YhlYifBPNVi19D7eojabBCw/e6T3yW4nwBrEXms3GLkE7BuyxIaElCV+XwLWbzSb/HoTxWbfaMVF2oWgdhcUI3y0j3Db+ewYNDfd6gOEqWIzwDA0p+Z5cULXRKLS2Xu1FuM6VrIOwHuFVzWZwAq9jxbNhIeyFhXcVrEd4FWrTvoe7ahuNglfsxid0e4zz1iO8LoENTsbsTolsWACqYbyRHbI9qS2sR3iE1izfU81mozloveWNCE8vKXmLEV53AG/QR6qXms1GQzDocF07h94QHosRvhpqN1u7lHzPtLoNHrXVeOvCY6oxppUIb2R+bu+MzWw0BIMxkVTJeKL2hvBYifAGoWoYrctdDzSbjeZQV42rdst1tHAdgSUJ31Cz2bDBo1Hh4fnfA3JlScKTPd9sNnYDu6owTCJ1ViU8sfW8jUaAwlB3Kqf2zpke0BaWJLzxQBfaxuuNZrPRIgw61faeqFiJ8Kr9MAY535PNZqNpGN+L0d5JO5OIn5UIj2DUNe4mxT/Yk1OvNmpD1emr/GqJho0qOeklmbEe4XkY760RvdRyNlpEZ5y1zAaLEV47Pud762rpde+3/mobFoJu89UeJFYLqWBpWIzw1WCEje1qM5vzvYRqKoG/2ZbmNonYWI/wtbld282uLa9uY4Y2Og+t5NTVFibhaltgPcJXQ43hWRtH4/bA3rqo21+zZuWnhNrYxZtBbCxJ+Gqs023RXapiMzSejeZQQ3J4/xzVT63APGNDSxK+BvilON3pmXa9gtictyDqOtKRSj3Pe2S32NYmGRtam/C1J1d19z+1pbptzvckajhothHdlRmrEr6hRdTdaD/zDNJsNITamnZXJccMesKqhGcw2HLsZhtfbZJBmo32Qneurl1N3HU9YWHC16071frc7tHS5ry10EmvjebevnuwMOEbwi5VrhkGaTYsiq7IjLUJ3/UBErE5b010t6W6KDPWJjzpdsuxMnS937FhLXSL85YnvElgT+DZaBRd0RM24dsMm/M2GkUnZcYmfNtgG/M2GkXnZcYmfDthc95Go+iwzNiEbzPsCTwbjaKTMmMTvv2wJ/BsNIqOyYxN+F2EzXkbjWK3ZcYm/K7ANuZtNIrOyEx9wtsWaYvYUxW4pz5297B71ViH8LZ2smEctrSYH/aQ3oaNPQSb8DZs7CHYhLdhYw/BJrwNG3sINuFt2NhDsAlvw8Yegk14Gzb2EGzC27Cxh2AT3oaNPQSb8DZs7CE0QPjUk9TY1bHX0mtCfX0Pzd+bD5wKsF/Xf1wPnhvZVH4FDIiHkg+XvJ95jecPeS49XvL+rvjI+r/WR86MvP71te6vRkobuTom75Dhs8OxW7Hsz1k+Ny1U5WffS3aI0Ecgn+ZKovqKPYjgaDCTyRClIaI3ouHxcOZFBioE74M4QRVFrkWgkmfvzHs+8UD1+o75kotJECGvj15gPofEQ0sPl0Bg21KfKvmE1h85N/K61Pr4LiPSCw9GJyMgHvfv3Zd35NOnTjOBga+AL4VrtyjO3p4FgVl+uAxfCvUwe2eWKIKEX1ooFKBmtt5tgaCKB0S+BiAfytFSnkzwVAU2jgY1/E7V52TAznb5nzvbcKPRsmy932L/cjqd0KdU+9UIoAwrT9OnT572n/ILHwi1v1VVfoAoivN354HzwxdGh3xD7D6UCspmsAy0zPYoaoeELoYS3833O/vpP/vK9wGzt6j0gzQn7saB8+xXVXNAYmiibbLdlvpUyafb5Ya2Vr3LSD7AZFn5irk7c9Hr0dELo4sLi5B56OJY4rsEFDU0Ho7fiQPPn6WfrW2swZ3lR8tIePYhkEnqcQpeunhvcermFF8DvmN+8WOR5SkIgn6BDaOxyhO4phKIwLo3KLGSmQP+RMYjuXc5uKZtUwJLGbsZg/tzN6ezWQmY4/7QHb89K+zvp4MF+OC7iX6hH3Lr398/fGp47PIY9OVj42Pyuy341UEcqLf9ZwJQQdC9ZX7IQNfoP+6f+suU3sc5xIMilhmeRfGC9FB9gTMBkLPsT1lWKkyPen715ZpzvxO0DfwHTwHboZyXRoNQTkgJpYKOFl4duxmFr4Cuvf/DfuhuIU8o5+yd+OrLVUgDHTk0bfJBEt+L6b2/90EOeI3v9X3uw8KizoF8UI+BiLhcLqiH+TvNtKupAE0AcpxYSGz+sklFZKd8HwB63ufzjZwdAQknyq8O/LnPwXKAdofE2P9CAmgL33F/6E+h9A9pkCWsVZY4/rf43O250OUQSAVKSE6SZu/Ou91uaHT3fjcoAMgcchP2CewOyFVAeo3SiwWjQ7xSO4Ic6r4LdLj/mC9w9jR8jeuAC35a/G4RWArfK/2ymX6RmfhqYu3l2jqMcYAF/5VBXS29lUCTsy+F+1ADA56B7f/Z1tYA5Cn9IkEt0b6ghFw+hwWGwQg8C+lA8EBo67ZFY4SHbgZeQJRhhkxkYObwuVG4hlrDloCR8/Kj5OztOFSEg5QbjKWE2od/jp4fhc5+7q9z8DHpF2nx8MDEtQn4dfhCEHpWeFY8LMqnZLgDGQK3YzOxdCYDPUVyITkxSbvA1KMUUdgbvhKmw6Rzw5ScKuwQqESysz10dGjtZ9q5Zn7MANtXnqzA0Cv4RXD+9jwrFW3FHZL8PgH5V1ScUkNQKiyn0CfgWGP6xjR+xfRfp/FZ6LPGLoegwFBI2jZQS48J00jwChDQ6GQUhrLBC8Ep5SvgJnT8rG6pVinpMQlk9NYs8D97NavzaZYCfBpUF22OjweA8yodHlZ0YD6fT36vjN77CFR1UcxKgBaExFBvWJ+eo4PTM9NQn5Atq1WsJah/YDv0yCNnAtAFQw2D1nUIDhA2aBSgDQzcItcjkDnkBu2Id4DwkL8ivcsgq5kXaciKb0eA9l2AiWvhuduzUj5//9v7xbKWvm5buZ772xy8AsoAzQrqAUc6hXcFcoD+iioR7ouHCeit4rN6NVBxzQ9IQSEdHYQyQOGZ8qiBBodH2C8S4dLlS0Tp3ijPoS5uToeuhqDrol/S5xg6PiRUZowpwSjyH4OalbMb2aVHS9DvYp5Fod8h/R/0Q4vCs3AH+ma4QzNUuATjJehBMB9MAwBWoPlHk2kA91FngsqFnCEf32e++wv3wZSi1SdXlErKSwIdbqXWuP4bSwXfqyonlATqAb8CyoDloYMUZVwD3TlWC6bEppJeSbHJKH4RCOLczDQYqMWRUalu2XfhU9SG3NH/NIuhzwHjW1CVwG34jzMMqUoAHejc5wQCgwVLhzNUnThAa6FWRNAuuM8BdhnWDPA/vhMnSq1GS7WKKVE/g6H77Pmq+4Abxl/r65mlRyuQEp/FRoQ0VCQIwTtU2Poc+KxCPHU76r4LEP5qQnA6oS+I344XB+o7nKIDO+VOHP5CnyK9oQLm9XnJgiP7KktNcW6kA5lDDaDto1sDgpapSu3B/cGjQ6oBda2mMJKoDIV75edoF7WN9Qh/WZcDDFEbYEpKqCn4VOg4B48OQlUGlX6UnxfA3PBZ7MvxL/QR7JpPA8+ina+rAyENcgbGP2jDQy946cIl0PCJbxMsNywVND/Ns8+x9tOa/3M/X3IYyzDesnLO35zHr8CxDCuPbvnxqVnF6BI/EaEOt95R3QLFKI/YNc+ydzXWRiYEN+VJUWnDH/rIDdZpQDHTyB36q0+Zq1MHgVDqR1ur86VaxVSsDqFNQbGDhodmAm2UUUaIqsFFxYxApQzrtoXqXUSZ3gPtPXw2QAe2Jcu83GB9ZHVjbeQPI9AjgKBChjgQljYkcq5cD25RBPONKNYNPqWtATWhSrXHF7h6A5TRkg0PxYKeCa7BjFEyc0BPDGlAo6q6HEiZfyVJWWn54SIMYE6f9LM0fJ7kN0I+KHZdyDHRRU2dzZeb+EmQT/ZlFhiIaeC9ubc56BqBwzDGgb8w6OI+jtrkdJrU5cbc2JiZ5SaVShW9EYP0IHaZ55kKwivVqionjjX8ylcU75e6W/qxx5T7UEOchod3Qb8DDf/s+TMYXoKUgCYBPU9FvFS3rE7wKbAhsQYS/5EAGwRMxIYayzzgtRMoZ6g6MJXhL+h8olQXmMd0iHRG0SV6NjxmsvXbFo7U+Fot5HNRpVbJfnoHxwLQ7mDiwvgOKAT1DDLDP4WZs9xIqX3xWdamfDvqvgtvggWuLAYFi7dKr8DZChi8AJlhMAvKBjKHAU76SQq+d4pMsS+FEibuJYS+0rO6NVBZG2WBVJGoHhq24dlzwDqwhWBEDf+CwRidcNmhmtZ/JoDdGN/lsJR0MuOVlFhY9HzqqehTCaHd5JPl4B+DrA3gLeLHIty/dDmIHwZ2F9jJ0BKYZvRqCDQ2kAfeC/Y52nXl4u4QnEuDCl39cRVz8x3z0WlhRUvwpcL0aIdPfD3BpkNJaYzNfzs8C48sLix6P/WwLpbVDy3k1TEQBV4X0RHN+SAM2KAMYPPjXMb8wn1W2InJqfTzNK/HYCgE3w7pp09OD3oHrUt4XjuNXKAWFpjK0BCgeAkpTaDA8PhqmKZgGrLSaqUztU9Sw38c1tTqMAwQoJYwGUgCkAraHaQCxndTk1OLDxRh66vQ5yAVQLyAkhsptS88GyhKr7oddd/FFx6/BcuP2OauIfO1l2vwRWC/bG1t0Vn39zL70tCV0GZ2k3AaXqcGKmtDdzBiBA0Qni5T3UvgNYxtPIc98OVszkl6S+er6U935rNXszkp5zpYFlBqU5VSks+poQLph08NQxqW56wyuGX5DBwcwBEU3A+PT8AIDe4oTIspdlQefgJVzJYiPR97iipCAVCXH0ZibtDd4rouiA7cAQqpyg/DPyhP4X3BJbj4L4Venv92eBZejV/hPxWAryh++70EXEtPN4Grm6828/k8+wrf5z5WHrgu10YJ0FXRaecnacgh/yZPZxBLS9BNLLeaB5QnF4Lsn679LvZdCKAZfweqC61rqFLHB2WdgbZP/m0e65+rVXVcLSAV/IfXWKvwFMgDe0qVGy1VSQ5ReiVJgjsiEXFuFdqx2rtUhefLzz4clEpOuQhdoJ1C6IsQXeXtK6fEOoHC0HU7vRqA3gSfLVdjqcCQBq95utVAA4QvLlMp4F1uEOIBka40aFJWA0vPnlLdBzYGDhTfAj0Ldqt0tvxpGjrC+5xuRICdH7sRI1XA51a7/Kqf2D9ZOfkEqq/AnzKCA1oa+kfo+1XvrQu6YgS9zxupZ1bvjUwd82DVi1WhAqvPhmq12lPsvq70Qr8PYy4wPejaauPlZx8OAw0vKfvwMGFWSVq5kJoaqLAxMZNSgTGNikQ1YDGxgpG2qkNlgG6yw4WphtHzo/BfKznwushGt8DGg72E9hB+7m9z8TtxkFHonA595F5S3IYMuv41mt5IbrzfK+8J27RDohaKz2yAjfHohGqfQ3EgDYSvTRQKBfQA1ZbHSJ6Njgv2JjI/ZoLngq8V55Pkw6TQJ/Bet9jWcB/TaB9vxet5bHws9SileJcM44I5WHADh0Ww8Dd/2VRcibcDZ0fCV8NsqMsat1En8faiPYQHi50uNvwskVPK/Of7rQZ0lJK+Yga1FSi58TfAyGGONDg/3xYoky4Vk6jh8fDQ0SH05Bu9OIpWvbY8DeRpozbk4lQWSJroEjffbPKT1UXnU1k93cUA7WJ8cluF7E9ZeBZMbiA8Os9B/1JaYVFciS+P0Yl3IhTX6rjGpV7x7xv0Om8f2kP45UfL4mFx9eVqmIRx2lDKS7jTJjI+lnu3lc/n0W8Ml1unJqdwOh1XnhJ3E3SSs492nFvvtubuzEHfgfPYUzenmAEDPXr0Or2JHqmqXhb4hnyG3ByCY/72fP/+frDqL10Ogo5NbaT4GVe+VPCU9l3pH9LTN6alV5vz9xLuD91Ycizb2ss1fqWgCGWFAkqFHwh/4b1U/yu1oRrFQM6J7xKhiyF4I5Sc1QnO0kOdaKcY9iyYHsY6hGtl0Xtp6mYs/TRNfS6VPU5LD5dUk9UogdjirEqhrWMzMeiR7y/cBzmB9PATtC/1vVP8QaH+4Zo5NSvetSHQ27xba/5dXpIk0OHUXYcoK1Y723RJtbjCQu9M/WVqM7tZXpxXeiVsXEgM1/BfXHGGBWEAYeOdrHcVbSC89Ja6EIHVOj0zDRVa7DWVnlX6RVp+lFL8HEeQjR7RI46Lc6X1s8Gjg5A+eCGIGn741PCly5eQ7aELo9s7ZO7mtP+fRRICh+EtDsUjle43UNge/yaOvWziTnz27jzmhl50Ho8o7BNQxy4vJKFHwKURVanQ+5JUvguuef/f0ordGJSNuvdei5ZX4BWwazD8cpLEd+dKNZdHMSDBwHZ8++gXo6xOoPZACNYzGRgmtN4oPYOyHlbqEDefQf0DT2AMBa1MZ7zZXhd+fKRIYOhCqJhGAWhmYDv0rdC+4a8mYOwNEhgdn6BzLiUPcemVBHIFrSONS9Di0LPAuwLDATYIz73NMR1eHDP2OaDLBnkr+p5UuhIiQCyLjdvngJeCuGZ/zoJ8gjDA63gn611FGwiff5OHTotuhNqh08u8fxL0skTxc2SroJ6jHpD7+E6x23Ptd9FnFY9a+FXZ1UDQk5xq3b6KcT56wnp+5/H6hkCdzt+jHbBU9M+la9qgn8e43Fb+WfaETb9Ih66ObW1R/zZVqSAH6ulN3R7K+mH2ToXnLCl6ztL0kAOMRwpbBfS4RlR4KGhW5vnVddw/B+YcfB2WpFQncfT2M7IFYu9Au+AMnCmuqFMfLbqrkvf4ZFCnUQDjfEiz+IBuSsP0IIEoG7Rlb2ZwpImyAa0TOBsA2Zi4FubX3rPZLE3zmZd8W1xPoZ6zis4f+r2iMCpdCRHlxi26BlMKoDBEroU7Zsq1gfDUZ6DPgT7t9LM5X7FyG5Sui944ldZvRWuVUsJYGuqRzg6UgD29XJDhLUKfAL0v6vniU30Ondw4HUvv/5t+qUBXuEV3se9QAFqd95zVfoUiTzqOUIVCAUb7uo5QfJ2sbWRXM6uDnw6y3HiPPRsVqBwrVZMulcOZOg1CAM0cAtMp9Y9U4I+BunkOHRuS6G6c+Mi5INlXzANGiHTkj06ylOfE+6mXupxyNjwADEb1HEGVD3n2fDX7KtvOGquOdmj4X/MwWp74auKE/wT1H+S0meKrqBjqlZ7wKutX/k3GnhhLBGl8is9sLp+DARhbjfT6fJuvNqF/gR6a+vaBtixslZ8q6YGK3Eo6lvbBrySlb1KXCt4FVgl053TbbMl4Zp6zKs9tuBYPi5APtjr/FSAZ6Q8EMMzo9iyNXqJZKTng29d+WoPeZOXJinZ3QOFdwVbyFSiZvnit8qgHi1pdhwpUaXDVFoQqcW8eR+kjfxyB9FDbzEMcJAHTo2xAKyRuJNBWBVFkno7Q+iADgTOBuDIsh5SCU1C2wSWYDT/3tznoC3hPMCw8vI7/EBQG6IBApDszcdMGwqd/SIevUKdI/3G/onvpTWQ1+iqC0avSjXzPN3x2GOqXedRiGhhZgZVV3qmuAD1h4Vm4CX0qtFNGmeUqPqV0n+rcSLErnfp6iu7w6yPaUgHx2O509q4Y3b+9CG/R9voTX0+wSDgMcA16gCgO4dTUpyO9cncOErZYyg3eDj3CWMkjmB/1uA66wA6ErsGetGMQPxH9x3wKA9VjpYGDA9CP47yMduSoSoNVCmN1sL3R/ldqewBquyxXM7Nok4NsQDtC62Bb05b6tLi6BgnAFB++MAoaLn47jutTMHKEEb6wUNrppMwoQQ4T4xOsPKxx+Q9BYZibmU4sdGjBv1XCy+9lqBSoU7gePjdMe7VTAfGgCPoWbGyQe6/XO+QboqF/qHfqPHSTwMxZbsUOpzEhJe57wzSQA5s/Y6jwzyWEOclC/02fUvYbqXIjJU9YyHNtfQ3u5/47pyqV7zNf0drnMHoxBP9BShhfwLN82XwHfdBsdACSK5sbm5qV3qJf8N15+Bbf575QKTei2Ausc2F1QteWDojakuxxgGa+jw19inpDY32idDHPaL4Oyw8qrcZ7TyOm/jLFwqWw2mZpQHvRXQwlfxvqoK1pWYylARfJB8mt37agTd0fuqFUeL/aAjtrXBRI/BBSKQwdQKuEF/YJTB2pPGrhe2h3uL5OZ7wvjAKv2E9arxJIjN/fqHLD9KqnWG78TzB88u6nTo7VSqUFy0dVNpBC+K+G74TWTVJVKlX5SYO+onsQxYZm3tZcTerWoW5t10VdfxBBELTOs6pi1IbqQzqM3XWthdqhuxTu1E/ZSZizVDbMADaa61VYzJfeho1dRXPjAguhYcJnf86CyZHP50N/ClXbIqLyMzeIFiM613ZRZn7XFY8oPtg4qleVWeWnXXvkr8qTKJFzAmcCdPeeQOK34kqAp0DkRpTt8EEP3KWHS6n/TCW+m4f35t/lZ2/Glh8thS6OjX45euL4CcyHcMGJLQ2sGfHwAHo01t1loK15Fk+RUBs+UdybqNeytYpheHfD4oPF6GQU2hH30uLbxcNi7FYMSlUKv72NMTNYy0I7ToxPYIg+GC8w3z6Uh5E/jkiSVPK2nF9bzw56B4s+IH0OlDespdlbs97PvCzIN1Hio1C/HeUac2tiNadhwgPb4a3iJ2Lk6pjX69XdBgvlYLvHjQOeKvqfN4XaLsqiS9Tx7d8pBkolWj/2Sj/tBsqxQzyeAe/vfcsLiwlRdDqdGM5t+dFy/4duNl2EHgHZjTW2np/4JrH8KDV8NgjpRdGFAY8Vj65QORqHpbFDVysKhULRo7HuLgOudRDUE/HH9cS9BPpo4E39lq0Bw7sbcOU1jYG3CLasmM3S2IQr/3zGfOa3/2fbua9MPGjHzIsMEAtD9CUXksh2yGfW6aTBbV4loBKU2cFihCi5lE/pLQPwluhkhHmOgQwU36KUAaQL8oQaYNv+G/j6Rh9Ab8TBI4PDF0YL7wqgV5MPktKv0srjlci1CEaYRi/UYuTQsyNb77biGLz5ajF0mcqfHHOG3ND/HAPxw504F3m3FDM4EJ2JsfpFP+pRJW48uigDN7AM0P+xN0Jnmcvn0Lcf3fWhA8aV/OQ/ktS19vyoyo+dj6kCenjo2BC/C6C4Q+bCqM78Kl2/xXDFibWXa1AS6rN5Zzb3LgevYISnrdtHEguL1Htf6VngVxqN587s8uPl1fV1kJVicGLdCNxWhBJrrH9fv8ytcZb2LEh4rgnddnk7XpQKZRX9hP/ExNcTFVOz39ILGJGB9isKm9KyKFEoISCffHuxRkdveVzDY07snt95cBTGSyNRWgT9JvNv83QRXmlZ3zEX5XMpoI22dbAd4QJD9K1vrFMvsjvzwXfBzA8Z6lHeR7K/ZNkqPQafL+dTfkua3VH9isGw6XpkM43QIKgf8gyN0Qk8933ug/4ml5NANKEXwAjTcIecChT1LYxsTwVgLFAM3jw55VAiTKv8yYvBLTj/c8gN2L72czme5Nxf56C1oE8Jfhli4zFoaSyPEkKEhp1gZRD2CfG/zc3eikWuR0NfhHB9FcqZKnnRow6nCypndPzY+bV31S4AGIPhaDx4boSPWFxEZUAyjKiPyHGefKjhodU3XZssAi+uLMJ9kE5SCorWO1C80+RS3FH8an7PguewB+QKWycwTM8pSP2DulHSMLKV+RBFWjDC9PCpYbZD4dnzZ2AKgYTwOxSgswbtivGLmWc+pkcndvjLpJH5zEOjQ3vhOKvodaPEWaKhpi+HWEnwcBjeDsV2ZAt70JTMXwP6NY+Hel5sbtAYjUNeRYz7aHzE8jE75bfQgLkoA2hN0Leo/EcbR8PPKQcGEKjH4PngytMV/6lAdkOCnhK6YebBDj0ZcyeiHbByzSJMa/3Jy47KJf9zjEPMR8UDQqL/Ez8egz4SShIeD1OZKEW5Zl70s8puJ8KdWKL17fcd9+n6savjxnK7AJD/ID1E8dPS1igfkEwV2IylAg0P1iBIQNEOJBy39YKi9QL6aNw+0Hg4jMLa4PcssNYBuaIhXGjUcHrGgdqi4TzVn6Wf4co5PAUaKPF9gkkX26GAzm0Yv5h54/FO7OiND7oE1Lvn42L3jbtCQJGALoWi0cf7aAB5+Fvsl5WSDCtelRXFw3NHfswIfUKx7+D2WeC7cJ+f67BYTK/k099fPJYnq/iq41tQBkbZW/RkqcFGaBCg36CHhtGy/+gQVAToN+iboS+EvhZjyJcyrvAPr+NPrqB2IE4YxtC+pjI2pv+YP/tTFsYCw+eGVSfM4COnz57WvpdC1/NP46elSsmXbfXlGlQCH7G4iMo+2L3fze6AbVbO/98cwHa07fG9dGRUyoE+VZlbLwC+6wD9rmKsXqUmEzfnPZo9CyBXMPJXmOAo7jkvgcWQVUkUjN1AA4GGB35Wa9lqTuwwvgBGQQ4wyD998rRrnwvLACnBiuT3vfuP+aR8HmOlou7V2nTYjvO35/EIPcWmwyjM1L+bLgHAeESZhxs4OIClAt1ezod6+PrB+mA7SiveUiWkr3E0THiwT4ClROljQCuCSsR9QvAlq+9W+d5X5U8OX1XNnxw3M9UOxInxhkllnPb4N9RxHdoJe/Gt37b4M+TQH57fvVfNt1/rx67V8ExKgI14SglIA+iilUcrFTGklZiHUCRIA4YJnW54TPf54/EjrORoww/6BsFiRwnGmRhISbXTEQ/LrXfQR13ZsxvrIAn0n6VdjL7SngVsnfUf18dohOkkzkVjnbA5cCVCOb1QxY3PF6hHfaFQ0LYsblBTeePzTuz9t/rRRhvJjMAoA5sSd4VMXAsvP06xfe/wPChe6nhf0r1g08H/xu/F2bwStiNRYh/Rf3q9YEVGxsfonryLdJSO+/mpDldeBKUC2cB86JBe+TrlLZus3vDXxL2EMkrN4zE+Q0cH82/z6tDs9RuhQYDNM3czNvdDZkrZso/j2+GzQRh3sR5at2dVIkyP0Qj2Wn/ycnHUPTH7BWz15Yd0tpPX8NTV+fIY2FSQCZRB5UWP/vBwn3EVveiXK3378V0qP/YaYwHIBOwrGnNaeS+wvSKG9A611ROvEvBe+GSQA+lXCedpMSQ2Am1431Ef88mHX+nk7eMU1AlGO+09Gx60Fh6lSqrsMgDrLKhEmKarcUp8BGAL84Rn+RTBnV+AeyvibE6Oa1lFNobp1okqTuzwLlrnGNn60+L0EO4KCX81UXgvl/e9K6DzU3LxGDzQ1XQOkmsmaEcYLIAdHlKiboOcAC0hB5CH0DhlpueIlyghUspfwfIhRR2u9CYOeAvKAK7M0eNYlHkfRbqGgxeos/acKjR7PTRMeKip+1xkv8L7AtiiqJGYlxJzFeb9yTefbIKVRfeZKUF/tS7EqvTocsx+ZfGGN99sspt8LGqtFz3zh8dZVt63P33qNPW3q+7HrvKfV+0C4P2xVSvAWj8CXWdp/yk/mIXixyIrLT0tt9L/b/RqaJgL8Gx1qGpGd5cBH2Eaakb0iCAzvA2vxEpXjn8pSQu2DotuCp0+316QBlof5DN0LATDdbAUdJ3YtW0EooW9DAzmoaWAbPQtHwiQQy6Xk9/L1eJbQjvyP0HBeGkBDB0bmi954xON/Kjecr/yLao69O73ajdx1EarQ0ZcG6C7UDgvJVVUYKw4sJSgtwMtyq988FD5n+s6G0Oa2ucxaD2leH949KKfVrzo+eDBdX37y575bXKBZv4kNRywtcGJewkGdxmo7rP9GuUI05XPatuLnuK4kaXHH16m6zsGXZi0O0TYnRadoGoHcW/XW6qhVcKzjrAuoKfkZ1+6AtuLfg+CumbcmWWx5fY4emlSyIYNG3XQEuEb9TNHqHzmWax4yG3p4RJd8GwBWs/qtsSlb0vZquXcRB1aHTDMHjgMxl0MDPjI+JhcOvup7dilIPDTN6Y3f9mscUxFo5JWgwXN7UyphpYI37CfuQJVPPDy/CeLPdoKNHHI2xOXvi1lq5Iz6VqQ8q4Bhtmhy2OLC4sjZ0eWH6V2b0fqLgWBT3yXqF3mRiWNpafzea6Kc7Lbe1pBS4TX+pkHLwRZ3G//537e5/zQR+7wtQg9fG8hifHA0finc62ltXHm2V7NXz3+t7m527MYJxz3GwXOjszOzA4cGQiPhzFzUopVjnfGLodqx6WH3lT3XZBm+dES9fSisa5pOVnAA94DvP/DfhhTsKj1qv1w6MkP2gzKmXqUgmKDTlP58+PqI6TP0MXOqd6eq2OA1k98S51bqY/9h+4T/hOkFBleq+tAy0WuRbyfeqDVqNv17TjWJPOfD1+bOHH8BEhdIVdYerTEdG+NIPD87gzpFwmayb2/n+1oREkDiZ34agLeDr/27++PKr8WZXUhCZ/ASw5KBVHm/CtOnldAj1F4nAJ2sD2m/DkL/N4NGPHl3uXYucYsujno+bX1bIvxDluz4av4mWPc7/6Zft7nHHop9MCHTgF34GAe9J+l6OLo2V7NXx1aZY76WqfQ51nxnV6FZg4pvtPQotDe5TjkSlyxhLL6WjsuPYymtO+C+l2mce/j8W/iS8tL8BR/BKo2aj2LqO/6nIoL5rnyZGXk1OnsFyEoA93bdG0CBMJ/zK/y54cWxfTAfz42fm+DrkqKIrIlfnuWjwyvHfFBC+YkCSPMgeRgTYKQ8P7z1NczV1jbWKsI7F89CDy/OwPyX89k8qKI/jO8pA2fGWZ++/grShdImkpyUCrw3ASUCgZISXfL3Yol/iPBCM+fs1BOr4z4Zu/OsnMZJm5MwTgFOkewgFqPbtoa4TV+5nzcb7XP+Q7B/TbUb2mnfPYj+sahj3HJs13fX533tXYfcKt8p3FMgZ7VmNv8wn2qk+vFpUfWqd4Fv7K495gbLWcJ2qj1LKJ+8fHPvFCe5cVl0DD4LSyautafn5WB9vfN+khbEeErYeDbyPAI6C5VZHgKrj7RZ44OCbmaVPnPD4MC3FgD6YJ+ofyO6kHg+d0ZmH/57HCujeC66Idb+hXlgXxAVFKazUrTM9O4s12l4UEeZpXXUW/8EvhzFkCl81+NZx8MfTYEw2f0IoXRAZ6P1CJa1fDqaPOauN/M55zZ7brxw8u5kar+6ryvNQDGYyrfad3c6sal130X9PHquPech9/czZjWA5xPQx1vL1xaerKSWEjo7iNQ1R6mgfR8bPyeh9NNd4Mr+2Sqn2XAwHlh6vrPi594Un+bozvSDpdXuWsEgVfvzqi+k0K7s0NXcuAaWA1vh/xVsfGoPFwdgxEc3V1fWTY8Z4EeCK+RCugFclKOHhGveOOx8WMraI+GZ7XJx/2GLor3OWe+8dibqrzW+ejiWn91HA6g/zNYPjh3wDyoy3pSkxsxEJde913olc3Hvd/6rbxLj/cAV3vdK4C+n+l2lde3rj8/lmE1s4qx8WHgV+Gf36NgNVMtMjzvW024k3x0/eehiXE3W7+rnz1UIwg8vztDxc9iShwtwvU7ze40Pcnx+ny5fA4ogCNcopmZ3n6/zefDn7NQTl86KwHuw6/U0EOb8Wxg5Z8r4kGxUed5Fdqm4bG34+N+q3zOmW88iweOk3YYOXzz5WYNf3V8W8nXOohxwkFKwApSjTJ0Y5XXjkuv/y4l/3Qp7j2NWPIkzVyMeA9wXY1ED5Y85geLVKthdP35sQxQbzBGJcru4wr//B5Gn0MmMh8ZXvxYpDX/JM3Xp2onpa7/PJAB0vjPBPj4MzWCwPO7M1Q6HCXt0oVLOO9LjVDVPLme5IAeglE3npuAafgM/cd8yq7Ycj78OQvl9ErOcD86GcGzErBsfiXOx8gfRhp1nlfXd9NPEgN+5vw1843Xeq2rootr82Hgfa21vtPa3IheXHqi7GESD4t0T4KgLieC982mce8rV4lDF0OhKlHrtY+zfQGqWP28Pz+p6Z/fq8CaAX66fufSnjiAdYt3cHcGKbUm1qTKf15+L7tF0eutWHKvEQSe353B8mfgJY357Zez1Ws13+e+8iwAt6eDKPJwv1RUNrblz1nQnsvAOAIlhLINHaUe+HRPSmuy0RLhG/Izr+uB21yEdl2P64rcNHHp6T92CO7Vq+vxUqPY1aLWax/no6lX8+ffg2D+8Lrg61Mb51/rPw9coprwpF+bSY23sN0ZtdOofq0rzNWi31Z7sMa5DLpnHDSNPepai717V15t+/PvEoxv69jL2KOEt2ESHProEIZtHT47HLkRgeF9OajzzRg75hlTYsDW5YVFGNZi+Ge49ispB48MYj4g0bxr6gD1XNbxidbGRNfewWcJjcXWfPT0cvkrfWbXf1wPnhth4/Nq5Ww7bMLb6Cr6CBje/s/9SnBut7DPiWxPPU4B2yv2qCsh5TyfeHCim4V/xpTK4a3zpM8BhhL1jCyhuFaiAY0+UOkbi6v0PPBZrc9ck6j0zna73PysQbVyth024W10FTs0nNPUzankQmL15RqGAMSgzuv/lVGlFGhYyxROdGc3snzKlX8+2/xlM/Miw/cReObs/N352M3o8DnqySdJ0ul/Px08H1x6vDR2eWzz1SbzBF+8myBcnHL2LHr+BUeD/uN+MAMzP8ArojDQqPT4js/dngtdDk39ZQoSRG9E4UUY5ULx2HX7T/kFxTsbOiN2B6NrR8YjitcNXSlIP0lfunwJIx3CmEL3XS3CJryNrqIyDGvZ4YwQ3ikNU8qlo3g0Kcvh33jgOS3BC8HVzGr+1zz1YPuBul37jvlQn6//tI6e4NM3pie+nkhzHt/sWdTwcB9jVwKZ6d/JKPPCzv6cnbsdK3p8n6He9TTIrOCY++scdGTokxu5HoHCQ27wXrxDXTN36LMYmRc9uOYX5umCPHzgY1oG7bvaV982bHQFlWFY+TB+Wuc2ZHv5vjq4nXqjJJ7r0v9BP1j46Rdp+d2W9EqSfqZh0XEln+713CHLDxfZSjjz+GbP4n2Mm06U2PKxyShR4p1iSnrR56BrbM+fuQ+479+7n1nPpB+tQMoKn9w+h/CBwO6kf0hD/vjs0PEh/Cj0qC17lGre1TpswtvoKirD+AvKQT0ItyiqUiqcL44F+rmUeOyUbhh/TOx0O7M/ZWkc2D7H8uPl8JVw0TIXqEsFcC/5j+TwH4e1NjwhZW9I5gmHtndFhHKl8NSjVnCAWh46Ojh6NQTjhQr7v+RXRiqj7tIujAi8R2Cdd7UGm/A2ugrloBV0UKNRvZ1OJahzBIa45QNeSinxaDfU50PF8M+VKbVb0PscW79tgYZXTn0pnvlXDCCJnuDfJXCrNcY7LhQK5aUB5Vn0cmda16f4z0J60OdkP72DYwGMrr30cGld8djNvsxWeGEqAxaWG8sfn1V8tCnP/cdoKHcWe59/V+JRe7ytbcLb6CqUuffsK3rQWugCPTYzL+UxzEHoSkiVEuiaVVzuAYFzIxJNSTfDl1NqxFnxiVbm4fpAT3pgLCArZyjQ2MfoCa5sqi/6tx0Wwdovu2zhs4rm5/erU1/aiyF2XBJ1sB0Pj2CU68+8E5NTiw8WPZ96KsYFhPr8pp6kKsYRip813Md5Qegdhi8E+agN/LumT7bH29omvI1uQutEDPpWN64xTnr7/91PfqP/dO5zqlJSemiiejOf6PsL9/v39Su+zAnQqwNkAL1l+Ux49172bP5tHv1zMb3vc592TZ73w2Ueu9BxsKdUuRFlRwmelQz3s1ezOSkHd0Qi4vmLeSWUO/+udnlb24S3YQ3U9aJj8Yh0weIIqaJc14Uq5rpBVHuqHF37gEj3BZeKhKWS38vp5+nMi3TywbLxdzUEm/A2bJgFwj6hRmDMtsAmvA0bewg24W3Y2EOwCW/Dxh6CTXgbNvYQbMLbsLGH8P8BnrK4AcQmmi8AAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek3" align="bottom" width="336" height="297" border="0">

Uchopte náplň tak, aby čierne trojuholníky smerovali nahor. Náplň a striekačka s rozpúšťadlom musia byť v jednej priamke.

NEPRIPÁJAJTE náplň zošikma (pod uhlom)

Zatlačte náplň PRIAMO dovnútra pokiaľ sa dá TAK, aby čierne trojuholníky BOLI PREKRYTÉ.

Môžete počuť alebo pocítiť cvaknutie. NEOTÁČAJTE náplň.

Krok 4 Miešanie Humatropu

mORxGOHiri/zfqPtmCMv5KHnI0dH8OzxGrgSwDCRXk3Fn8cdnZ930dA5KHKecZ+c0IoLrZir6z2ueDeAHkCVuc1kMoG4OrYQy0q7L1XP0HSccEDb8eq75GMH5dbaZY3QetG9zGLsdpDYNHQOVdaQWzxtszsn1fpHsWvCuN+8ML9Ae7nYUT5G/fChEaiu3Ho3gYnLEytPEppi9yjkMfZY5SMi2nIaicYVbx7+q0F6WLlcfvPXTG4jt/I8kZemzeCHQ5+hge3NdoIAe2427L3YnnOCNewy2Ap2BX3uTlNcJ/pNsTO/ZMS32WxWFF+xRCjes17vpRgc5s7tl0akbT/uSL/UVrx6EqqxW0+rNKF/FNt8YFh8Iy7cX3CfdXvOuCwWy9LDpfgPce8lb6ezIMARwDiiKXYPQRFvc03u6H4PjSveGCLfRlgOo2NWtj3zsFW3r7CmRceGhW+Fa5770SIQn2cyPT/Gvz+oQibr2pM9GkXPK/bC/MLSg6XlJ8uq01fe896xz8cQaXc0iyhbCdO44r2G3fe3Na54A4jei87drpgyAfps/b01n+/s1qv8u7y2u6s/0B/mWugDxYbqVglukz8mM28yxv2dTYGw+PdFj1vbBNJjkAfSlULu9t6uQzWroucV2zRkUt3FBSsdfxwPTAYWH7YtoYIqEOHncjnLYW3mrGfAA+ndoXPviRfQ84rtm/SNnhj1X/FDt/Ms2hXSr9Jrq2uIvc2HzNDqzhG5s9ls6HpoM7c5c3OmQ7fQ0CGUT5JV0ef6NbN8v3c99XcCPa/YiK7Dt8KBy4GZGzPE7rbZHPbj9sVHi+aD5g6dXpDdyC4/WJy+EfJdDoQvhvk8vIbeRVvsaouHe7URPa/YgOuUK/ptFL731PUpxx9U+Aa0GZt2caRepIjxv5ndFH8pJCqDL13c9bHDG3efdRsMBowOdpudEhVm32bXX60vPVhKPI5bj1qfPltp16ZuDX2JPSS69KpiKygE6RdrzjOe8XPjdKYH6XD6NTsNk5+/xXdrWa3MOYcyM85pTjabjTLCVl4YpPdw5vVGxiRnm0ZkO73cbo/vsk+jo7wPaGUn9t7S13pVscvhuxZ2fuEV0+l0ak1vMOU2NwVBBz1PFU51YQxyq81ulhbGYIRhtE0mtn8LQ4BBb6i00A39R8Qe+duMYciEiLrTE+wa9hB9wCTl6B/FBnT7DFDX9MuU+CLtOOmwHx2BqxyYDOj1erYHsyliKa5ynHDgn+dzz5aw1fY2a9hl9M1KdXX0i2IPDMb+Nr30XdR8yGwcMi6urrWdaub9o1d8JZr3a0F1D6M6Rbyf0NuKnc/nlx7EovcWEBIbdLrYw0WEvhOTE4iubUNtTipuNptTL1LtrVPDnqCfXO5K6GHFzmaznjMe40fGqT9P2Y/ZeT6zqcmp6HfRtp8WkN3Iamfl9gE6rdXdMHMm9LRi24/aQzdC7nNuxeeIq3O5XNtvt5ZacxzXcpv1G/rPCSf0qmJbjoz4v/arahpbtd5o83iJkWJpYcmnpUnpffCF0nqYYTXNr6JAl5hroXcVe3Nzs5JWB68H225aI99G/JOaVvcJaqq0okCdVr2rjH+vKvbgB4OJZwmFAid/TM7Nhg1DJu81bxvvhWrXX6z7v/K3sU4NewLVPAotKqTC/neDuRZ6V7G3NjfHvxhHjO087RS22SF7kb9Ftv69FZgMOE9UPOgj9VNKFEXrEWslKmh2Iyu+FjOZjKt4qrb4VvSc9Sw/Xm7X4SEa9haqfrhqMQW7sUq+pG7TaqF3FTubzSw/TsDrDt8M5XJ521Gr708+1bN7chu59Ov0WmoNQbL4RrQdswUuBygJsTw9g5wuHroZKtzlbRbDx907dzUC6e5DrnttV5hyvW0aXajVQu8qNmA5bIl9H4vNx6CQydWUMKBbWV0ZsYzo9jHlTr1Mb/22lXiekI4H2HJfCIhv1tdepPV6PXQYGj52agymmKqig1Q9X3jwLddh2GpoteuMy3FCmwzfY3Sn8nR06GkRnVXsfD7fCQ+WR0qo3PtHL/59bP7Yfmosl9tcebGuk6xuns2cD0/YHHqTyQxd3c4v3AnTQjRepU3aW9zfLgfZami1NhO+V1ClhbWoS21MP9rNWi10VLFz73IjR0a8F7yO4w5Y1w5tjS5ge8txykWbulRet9lr/ZWxMzTPeubuzKker61hl1GJ+LlXmQy6XKUJHVRsaHLsfmzl+YrnjIfl7icNb/dBHDJIqULZhmq8qryvq4p8PnovuvRgCS1vO3dNQ4uokp9E9ZM2ah2vvCe0Wui0Kw7dwD/fn3ypn1Jcwx0nHQ6bw3LEgmi2rY56wTJXeq15Pdxv36QPJe9+f1fb7NHlUCiV6ix32xeWuzPUV8VuTJ5Be0nD/V/7oeHpdBpKHroWzG8LzlNOu81uPmRuiyWvZKvpffVr44/iE5cmpq5Oec57tJWtnkNNkklH79WF2O1ZcevvrPjnPutGBC6+FtMv0uvp9eBVPyU5cZ9zD1vMRqPZ9JHJfMDcqII1Z7HTL9ORW5H0i7XFRx3MfKhhl9EJVe8JlSbs2XIXInBScrwP3QilX6czv2RYUrH0evTOQuatyBOPCdJB87C6hg8NxiFjXsibhlSfUMMxNkXUkZsz3gu+8GxYM9Qa+gbdso4NV1xOF8m/y2eymexGNpPJwKKura4VE5gVU5epoNEYe9BxwmE2mRcfL2v8Ew19hm5RbAV0+3Tmg2ZV4mduI7eZ2/zsuF3lqgZj7OCVoLPyWecaNPQuulSxq0A/pK80zdagxd7StFpDv6L3FLsy2rCOraHvUYnHVrNwb6GfFLvVdWwNGvoG/aTYLa1ja3hPsLKalrb86Bp6tR/tsXXQvlJszWJrqILi3iEa4ht97TH0k2JrMbaGetCYrS6+9hh6WLEVExujR2qzu3t3LkRD+9CkxeapV3qCf9bDiv302QolPJHoqFuNvlddCdfwHqB5i02GoSd0u4cVW5DOu5VOvd3SNf5ew/uKJi12b7l7vSzgTEuZ7dUNNPNew/uKVmNs93lv9xvtXlbsZm013o9qfvj7i+ZnxWlefeFeVOh6h7yXFVvS1SbtdhGpn1LtzvegocvRhllx9znvwnx0T1pfJ3pZsVuIsamC7EY2PBseOTri/5N2GMD7g5ZmxQtGe77bjXYvK3YrMbaEudk5wz6DyWiKfBvRspG+N2jYYtuP9t6u3l5W7BZibMC435zNZZ0nnPp9+sUHi3abXUuf8n6gVeaZ6jlB3YZeVuzWYmyDwTA1OZXP52MLscjtiOdzz3JcO8fnfUATMbYS3a/bvazYrcXYpv0mSuSQy+VWnq+4z7lj96JezSHvf7STK961YXYvK3YLMbbVZvd+WTiRM3g16DhmX372dPzc+NhZD50WoqHPIDOwbbDYgsxod6du97JitxBj59/leURt3G8M35mbuTnj/tK9srqinf7RZ1D4zPajlpXVVFssdjc75D2s2J8dsz99vtKc3TYNmeThNJR55dnKoDCIV02x+waKUzv4n/aj1gZ3ZVcEVduFRruHFRtoLsYWs6LxgFFRVfBacPSEw3xoeE9+iIa2o/wsHvnJ2I3b7dq36yrd7m3Fbi7GFra27EeVlFIY8Llvo6GboQ6dEKphT1DpQL8i6rLYGAJg5Cupbnc65L2t2M3H2GqZkiyHLQ6bPXQ9FLoR2v3foqFzUFU8ySFPSW/bYLG7DT2m2LmNHDszJIOBc1AQmtzXxd4PqD8tz3lvYDIQfxTXMhP3NEiT5b63oG5a25NBpQsj7Z5RbDqOZ+bmjJQvgTFMzPvNzcXYGBPYJJma6sIJD14Nus66Rqwjxv3KOFxD76I8zJbQWIzdVapbHb2h2NlsFh7yZm5z8WHh3DzxtTh9czr+cMl12tWo3TYbjdk32Ur3gj6TNz53e24Xf6KGdqK6CZWZ7oYtdq/odg8oNmy177LPcdzhPefV7StMa5kPmsM3w7C6+iG9/ZijUbud2chUmSTDvRJPEkvSqLGLP1RDB1FBIRvb3VVlkqzbptB6QLHhgTuPO70XvfwTOprTbrMvPViyH7XH7g8bjcaG7LZ+ny71U8r2e1ulmyLSHvt8TFPsXgfps5wiVqp+bc5S2j32vNsVO7uRhfYu/7BMf8LMBiYn4o8TzKM+NOz7k2/uzlzoZmju1lxD8XYyuWL+YbmKYsMRcJ1xQfm1LV+9DoVul37ZtnXsbkO3K/ZmdtN7fscDR/RrNlvWVsNQvOSPyeDVoOUTi/UTa2o1ZT1qb2g/Nsx+Lperwgx3HHOkX6U1xe5FKBS4kpPc6Pke3eZvV0G3KzZUy3KksM1dfCtCFfkiM+zt4g+LsflY4lliUDdosVob2o8NZzvybWTqz1OVbm0wGtYW1jRvvHdRNgfeHlSfk+sSb7zbFdt6xBp/EiezmU6lPV945N/q9+l9F33pF+mVf664v3Q3tB8bdcKBh922HFTPj2EcMoqv0xoRrUfBtUtOPpOrnHytuxLka+AdaWXH0O2KDbOJGHvszBjULL+dF1+J5YGx6SOT+EZsdD821HXi8kT8YdzydcXEN47jjvRLzRvvMVQy0QrlbMjA1jMKdBW6XbGZTf6TL3SNrSrDeo+fH89kM/iEW1G409E7UWlWvOGcZxgjwrNhv1Axk+GIzb6WXNMUu79RXbflcbXavLpK4W7wxrtdsQFEuYsPFqPfRrwXfbH7seCNIMJj/1X/oDAYnY9Cq61Hrfaj9kZznhFwIUJ38371c78sn1gQ0stX2jT0E+Sz5cvpenVb6KZlrUroAcVeuL+QfJ6EEw732XPeMzc7F70X/ezYZ7DAtmM291k3voXP3GjOM4L5oDn7NltJseEXIAJHAY1e2kNoyGzWOdHdoXm4zqHbFTv1Uyp6e24luYL3vklf4lliYnLCc9Zjt9kzv2bwJ5sSHxDGTje5ZwPufTKZqLKgbT9uX0+va4rdi2jIro5aqhltAh8Farrue27Su12xA38K3L0XI72KfR9berDkPethvrRke6euTgUeBhYfLsYfxtPptZq16YdMuVxOKB4YIEgpDVeSKfe5ipeMHBmZuzXnOOFox6/RsEtoaMGZF65Tt1tt3K6gqxUb5trtdlEuUUFyjN3n3Pgnvhbz23nzATNNofku+sRfROie/+tqB3rg4YVvhse/9IRvRfjqtFRDvsqaltFoZLd7l+ckGQ09hPY65HWiG4x2Vyt25pfMiE3l9Dyu6hyhayHPFx7LI0v1fdRQ/qfPVsbPj0NX+dS6/ViNNa3RU6Opn6sRyzV0IRQ00jp1rB6j3RPoasXO5TIWS12nq0BFI7MRu826Yk1Vj4cxKCw+WgxeDdDUunm/GUi/qKbYNptt4cGCptg9hHLzW9N+9hBdtB50tWLr9aZ83RR86PPd72O+SR9C8epcMb1eH56dm/lmZvyL8fBs2PKJBZfAw69UHmNB4kmiCvlUQ1ehUnLSOnW7LUZ7z4eJrlZsw4eG6swwBQr7qB9AS2usPEPzoahQ6bHTY9BtQSKiV1r0AlxnXMkfk5rR7n6Uk0DrX6nSLPYuAYoX/DroPOm0HK5Xt2kftdVmr8QAl8N12gU/HJcI/xZMQ9UequOYY+nRkqbYvYJyy1x9Qkuh0n0QaXe1YjOf+W/hiYve5SeJOndi6If0/j/7EW/XmdgIofXd7++KabF6/RhZ1q+vZzeyxiFtQbvbUXNfRz0Tab2u212t2IKkeN5LE4iH6w9x6ViP+jONsvmzyk44h/eP3uUHyxq9tHdR6bQtxbR5fzjk3a7YgOuUy/ulN/0yDc+8zksCVwLQavsxextP2ENtkf+JaIrd06jnJL09n/dqC3pAsXX7dKOnHLHvY47jjpGjI/XoKsoErwTDN8NtTP0PX91+1K7xxrsfde7Wqqnb8MY71cTOo9sVW3wtBq4GUqsp12nX9H9PC//eCv11pp5JLPtxe2w+1pCdrwnzQfNWfqt2OQ3dDVXd3nN2d3vR1Yqd/DHpOeOZujoVvR3VDzFDnXiWwCdPnz0tJ58poN+nx4gQuh6KLcTa1R7dgK7+dXUN3QzV9IZt1+09HCy6V7Fhqz1nXLEHJYtM8MZjD2LQ2JosFEGaeDMfMMcfLjnblLcsv53XVT1UVcOeo36edpVYWouxO4ggtPeBytIxPkGsG/km4v9zxS0fGBSi30XFNyJi8pnZiOOksy15y9hmEc1i9xHKdbsPVJrQpYrNeGAHLZViae9Fr+9LX6WTOvB54HLAfc49dmZs8f7iZi4T/Z+I70/VNn7VibUXa+6zFZmnGroE7dpctZzO9O78WZcqdvZtFl53pW8RP8/Mzni+8JhMpnLlTzxJ8CAcmh/5W4QVPtuGZarMm/6ZXHkf0KhD/nQ2OpgVdTdnhJPOzGyrJ7ft7bJZlyr25m+bhg8MVQoY9xvnbs+NnhyN3Y/JdZttwDxikU+t+f7kQ2yMyLz1ViFib70SDbuA8rmxehbADLdmNq+FhJth4VZEl83mjT28rtmlim0xW1IvUjXKfGKBVnvOeuS6rRvQDe5Tjgi+iz5FQnIN/Y0mtm0CI2/W1770bj6I5Z88bWNL9mRivEsVe1A/CI+65ikc0GeFbhuMhui9KDtbV5bwRKfTwbFPSYnTWoE2c9YTUGzb5J/UwzbLn3AMJtfyh3s+4XSXKrZxyJjZyFQ/W4tAuu096/Fd8cMyI/x2nXElniUURPER64jtWKt5y7S1rh6CXIfrZ5vZnywu3wzvUhM7iS5VbAC6Cv2s5+gs6Hb0Qcz3Rx+899DVEAw4tNpisShILIi0O9ZYDd2CKseA1JkSfNRqbte+rj1Mfta9im0/5hj7fMxZ3xK07VN2psf0f03bbfapq1NQ7/Hz47EHMaM0/5HP5/Ft/p2m2O8LqhyaJ9Q6Va/jjdsVdK9i0wnV8cfxOs+7pHO2UqlU/Fk8tZqCSuMTXAt/Pv5o0WZzpF5oMfZ7gTrP66lSoI2bsffKaHevYgNwqsdOjUE/69x96T3vDbwIINIePpdL3F/c1Bt0j+ODLqfr+xgs+fChVhertBi7y1G/vS3XtL6x1YSuVmzos/eCt/op1nLAaQ9eDbrOupYuTDj1BuGkQ3iRxj/diVHtKFwNhDqD7V432l2t2IKURdD7pTfxJIE42fChoeaGTeN+Y/BKcO5JPKDX6xBU/zUkzM7lvw7qnrdtZVJD96N6LvEqui1fHms7n3Q3dbvbFZstQZ9wjH857jyFEFo0f2Kem52rbn6dp5yx+ejKdsY+v6C7OiV8F9Ela5/+Uw+0GLu3UM/CtbyM/E17PfP65+TbhW5X7Oi30YWFhbt37jpOOmC0I3+LBCYD4dlwdd0O3ghNnPPaTzrzN6b1JxxCm07e0mLsXkFDKZB4mY5q3S7rdlcr9sL8QnQhunR/ibIRQZn9X/uj30YmJieq223LQYvrC0/0ScJ31a9toX5/ILe0LaY368TS127qdvcqNttTfSe69GDJWMrF91705f46U9Nue897R7+POcSMtY4MpBr6CVxt6lek+k8LaRG7ptvdq9iR7yJT16aMajtsvBe9wSvB6L2o76Kv0uXQ+dA3MxgaWt19J0M2l21fZRp2A02QUqhk51a/dke3u1Sxs2+z+Vy+0qnU+n16mGvvl17DPkOVM7dsv7ct/7CceJJo1+nWRn0P7+N7b1Hz2M3dz6OyC7rdpYq9trpSfaMlM8g3Q+NfjJsPmausgXkveVFmxDaCsaADzdTQdVBdNK6TcKb6efubWHrHDul2lyr2yupa4EqgehnzfvPcnbnRE6PLT5bLT+qCzU88T6y/WLcetka+iUz9RTsr870Gn/eumXV8N5vUOd3uUsUWJNpZzTLQ59j92MSFibvf35Uf05PdyNqP2c37jbZjjlw+l1hKeM+3ITVS+nW69Uo0dBo1mV5V+KS7zA/rnG53qWJzFUr+mITGVjl8A344lHbmxox8knwtueaXtmfTn4lnifBkq4qdz+frOcFTQ/dAlVimmlyl+lUdRYd0u0sVm6tQJpOJfR+rfnSm+5xbfCuGrof4gT757bzdZucFHMcdS/cXjFUPyq2J9Mv0sEVbOesN1Fygrk4m3WV0Qre7VLE5XKddiSeJ6LfR6qfh+b/yByYDvJhuQLm+7bvih8feSktWkiuOlnOwaNhlNOSQ7yHarttdqtimj0z82C3Y4bFTzmHrcJXZbzZJLiuGyxf/vmj93U7mKrgA1t9bUz+l5B82hMwvGS1LaQ+h+k6Pml/tPtqr212q2CPWEfGVSIqt1+tjD5bYIV7Xp6olG5eK2Y/anz57Cu2FnouvRXl2JK/bm3ieaFqxBz8YzL3LGfdpS9k9g3oYo4pps73dld1G3e5SxYZKB74P8ISERqMxdj/mOuvyuD3ec155BlI5WLEHMc95T/xRHJ654ogvy2FLKwf02T61wRuvM52Lhq6Cqp505/k+7dLtLlVsmF+doJMfRo03Sw+W/Jd96Rdp36Sv0gQ1myR3e4NXg7DYKCOnnSaeJVppEpwI32Wfpti9hep6socTZlXQFt3uUsUGPF94Fh8tytngMMjR72Mz38yMnhgNXZ9yn1OfTvNe9I5fGB85MuKf9MW+i8F6w/7n8/n4o0X46k23Rz+kNx0wJX9M1nM6t4buQT108V1vVA3UpMHWRPcqNoLh4NdBz1mPnKkCv3rqz1OuM67QtZDVZq9kt8M3w2NvxtKvxNxGNr+d3/xtc+LChO+SD954K03yfekbPz++/GRZS7TUW9j9PAetQx4pNNHs7lVstvt60gczW26Zoc+BK4HQ1VDs7+oxM8YC+Mxwnuduz7He2RCq7BWpH+aDZrfbtfQgVslZ0NC16FHdFmTHmAiNmO7uVWzAcdI56hx1nfGUW0h2qP1BM9xsxYkfgsQSj92PrSRX4g+Xlv+3zanOPOe9aFIVZ0FD16J1/3ZP0Jzp7mrFhj5XSS0Oo41AesW6IiecZjeyCM4tn5i95zyp12mExG1vUng2DMd++YflSpPzGroWLfq3e4UmJvm6WrGFYmpxVcWGv333+7u+SZ98TUt8LeqH9GEpcZI9l/NdaL/PDGfBccIR+Tbi/9rf9so1dBqt+Ld7i4ba2e2KDe1FWFtpLtpx3CG+TCtSoHnPFlx3XGs/7ki2fMhmOfxf+eEXOH5yNE130bC3UJhuoXfUu050u2IDo6fG/Ff8lRaZEPSmJgM8BZr5gHnl2QoPu2FaE48TqVSbdZs55DfC4+fHFx8t1nlKiYZug8K/lWdB3LM2tQ89oNgIoassIFMqleCVIExoZDaCwvEncc8fPcYhFnib95sthy2LPyy2vVXmg2bvBW/4ZphvKdPQiygPX+Xve1fJe0CxBWkBOfpdtJLRphRosXsxOmrTe967llyj2fKOnrDpOuNamVxpY041DXsFrsCqJNNeVO/eUGyYR/G1yPd7lQN223vRO2Ibgf1MraZ0A0LqJy9s9drqmqljhEG20n7V/9mxz54+f2rWkhz3BeQ63NNBeG8oNjAxOUHk0CplrL+zLv59MfVTKv44Lopi7Luo94LPc7ZaUsQWAX2GszBzY6Z6KggNvYjyILyHdLtnFBt+OEs5nPPWnKyCeu/mZLXrtGtldWXp4ZK2P6Qv0aPLYz2j2IDvoi92P1blkIC9QvBKcOzUmPWIVb79W0M/oeeYLb2k2PajdvNH3ag5cCKmrk0ptn9r6DP0lunuJcXW7dN1rUl0nHAgtq9+6pCGPkCvmO5eUuwuh/eid+w/x+w2u0ZH628oTHd36ram2G0DLacHJgPLcW3Ddv+jy/eKaYrdTsBWu864In/T9oe8F+hmt7yaYndbLqgeQuRWeK+bsNvQpKWreqCiYnfV8KOhy6FJS7dBc8U1aOhDaIqtQUMfQlNsDRr6EJpia9DQh9AUW4OGPoSm2Bo09CE0xdagoQ+hKbYGDX0ITbE1aOhDaIqtQUMfoi7Fjj+OT1ya+Jf4L4ERYj+euzPnPLlzYlbqnynPmbF16Vtg2Pxx7MGi9dPC1kWUX3y0KGwL8jKV7hK4NJHfFmzHbKGbIfN+M107dmoMr/XvhaSreHnxtRi8FsxtZD1/9LrPqB/Nl/ophbv865dqzWsOipp5X31s/nhR1kv9B/zSsTNjeO66AcF1zh28Gmz7jjfqQ4hwQ89O9VlnN7Jet8f3lV8u2PU2oyhvNZ8pSjKF2xa8F7z+r/3pl+kOSZ3QgMXernhFHtje2vlzewsfyO+w+W5zUBiUl6kElIndX4IeLtxZmLo+hRGEZTiTaqi3ncU78r9Q28jREcsnFoxN1iNW1XSIuAvu1cAt6gZriazHdvpqWyjppb4D+3XbwvKTZVEU0fOO/3A4/tDuJM1SH24JWw35nYonQhBfiun0uv2ovZlmcHmr+UwHhKmrU8OWYc9Zl+O4o9GWN9io+qDjBTEGCzqMx8GrAVjX8Ky0jWlgEC+By4HMRgbvWYslwAij/MLtqPfSBD6fuDyR39gM34pgrIK+oc7gtZDtD7Js4QOD+NN1yrX0aGlKmJq4MEHWHuMC2Tr4ArAD8B2S/0iiBvTO1F+maAyGncefLA3wthC9HeVilEwmodgjR0bc59y6AZ3H7Rk94bDa7KMnR+duzy3Nx3RDBozTuBfGToypqAdXRW5HVpIrkEjnKWfiUXy9eEdFm/Fh6HownRbv3rlr+NCAtqE8/caV1RXU6UBt2zu/jyUzHRhEt6AevMe/mVszxiEjak79mPRfm2q/9O8RIAP4jRhG2UiKHvit0FeQmdD1EKw35Mf8iQV9ZTk6sra6Fv0uCqkITAZwVehGGHaPfMPcu1zsf6Loc34tdT7vQzwj1E+yh6eGB00yg2cB+0l32dzYhAxEb0X8kl7h23G3B8997lZhNKfngkcGn9F72Yc2mz407Uj4tlBej/eP7Fi4xOMEl7faz3SbpbVl7R8Y3Pxt0/CBAZ9wD4L7p67TrqWHSzBs3vNe+l3wN9EnGDVIAlGnYZ8hfDNsGjIFrgXobAwF6lVs2Bl4GuwJDQh5IY9f64JbO8COmKeexVNZehgLz0aSz5PQQ7oKvSAwT8xDv0rSHy9pNTuwepuZ06cJ2Um3kg7o9ukwzFPraHxlI0W+6AtIZXCh76IPcuA646IyuNf0jWk8G7z3nNtJOYwxEp9HZsPwBcwHzfajIyuplN5oMpvN6NnE84T50DBzwAYK/YF6Irciaz+vxeZjuBafxB8u0h3L28w+POs26A3Tf52GzMl/Iy73T/pWVtfkfYyGoX9gGfBb2I1mI7AVok5cmF8I3QhNX5t2JPpEsclHQz9IY71gMpsgJ+grgY2MQfQVRkO4vugrKDb6BCUhS9TD7PiHhRhG2MzbTP5dzvp7G/UzXUudT32I/iS75zjpQP14atxDJPsJOyzdZQLPHRoLSbg7f5dkEuXTlwqZ6uXPBU8fZRQSXl4PKfbw0WEub7Wf6YAgvhUxwKFtkD1q+Y4HUXyPvvJN+nCh3WaHTi0+ikPbSaupf/AV1B4WCzKs36eetLduV2BgEEMRbPX4hXH8hV5g+iwI09envZe8GEVyGzmUsR+362RVsrGk+BvwuaQ/zJ5nRBGNo3hDDl3xFxY+l2x14VVqA9UDQPNpdMd9qQyeSmQ7wu/I62SRHtp5Y9pz1vP02VOMuxjs02YzzDvVCUGhvqY7Uj2ok/9G8kdU24w+Sb9ILz5cRHsUvzGVZJfn3uVRz84P/ECHMvohxBeD1qPWwu/NszpDV5lF6isMDI6eGMVvhDhCf8RX4syN6bxkG+R9Rf2QR0clk5Al9DyESpCsQjabzfyacRxzLNxb4NcSqA/Rn/T0WVUyaeFygjL4SsfGa+Zm05Pl5ZnQSpA/F2g1bOz42XE8PvYcrycFyd9U1EMXlshbzWe6zeSQYmzYbZI6ag99yyWZ2k86heidyzwkkPVVsWSJUVT0fb0PifqCXyE9G96PPG6E5itj6WJJXobez92JYrwpWOYiqEwulyN/uGCrK9yLomJIzNrLNV5y56oiRo5YcC9YcvRX+lUarhpsRX47TiMu9any2rL7UtvK2wzLA/mDBJCfoviNrOZ/l8RR6mWkey0+Xlb0Rs9jW4CHmd3IoueZOwPrd3uOOlC1H7hOUo/hyc78dQZvvF945dfK65eXVzw1XqdQlCv5k90pL0HRBv5tlXp2wOup+UwlX53Pz6m3p/J9SeapE2rG503G2DabDQMw3jsKGjiI0Q5lJE94UK5XFF8JHxTsHtVjO+aAl5XLZqLzCyXzkAODiX8kEo/jVjqmq2wMpvrxjUPy0zD+LT9e3rHqxZEv/9vOHAbuhWgZbaaR1bjfiHrQeNtRm5gVqT3loyZe8RvTq2lEAFXaDH12nHCgVdw+8N9osQyvp9ezr0WFV4IykHVeHr/LbGTzAmjkgqI3ehncZpJNy77Noj8z2Qz6cOnBAmJmeV9RP+CZoscgkiiJzwpqvC2YjCb5tbyLcC2PVBmKz46emty/o/dyOUFkyyJeoyzprbw9AmtD9pW4xdZoHKr17KAob7WfqaQ7/Dp5eyhWV/inpFNsoqrYP+gB9ANz8qW4rwoaiLH5Fei1wBV2ci3+Ct0MkdeB8dVxyknxNo+xBXZQhnPp8ZLnc4987IHHxdxayeKV3GZbGD837jzFprLoXnwMG/lkxGqzrSFklepxX/KiJPl4GAvkI5/ztBN9wXuTIrrpf7CwhOZd0M74ozjEBZ6ecgyW3RGBE5oB36FKm1Enetl62FI+vrKQjPXGFkkMwXwA4mrGr5DbB3Zw53lWeex+rM7H0f0oWQcZENbfrKM38CwEqdPYh6W2COW9kxPBK6wAzciir5juHTJjLFZeK4E9x8dx1+cu+bOjJ2I5bKnkC9ArpBdyUpLNWt4eQeASjhhbvpZR4iNI4PJW+5lKusP/onrMn5ghY9CRcj+RdCo2H6M63TIJbI/FhizCC6X38CUshyxoN/fvxbdsTph9dWsufSmdETPGAzvTdGFp4nGnzJ0ovjXvN5fPEqFrFGt6uNfwgWF6xegVW4ihHvEF820QBf2Lr5wXy9ABWnyqk4DewYX8Tzwj04fMAuj26dAS+l0718ruiL4LXZ/aYpFYlu5Y3mY8PPxDqxwnnahN/htt+9kwhK8ymZ20QZBR6jcqg/LUVxBHucj2AXjfClKvGvYZECuqyIysHyAV8qBRp9Ph88EP2LCIEbk8nqQHDV9A/uzwmOiJuE66eBuofugGlYGqlKzFSK2Vt0eQ8lLKW1tej6IZQh3PlHSH/0mSBo+G5DN+Mi6XPdSD+1qtVrvNPnZyFL1h+9TGJZD/6kqoS7ELixYSyn1FPA9+1qS8pGqZhlxNKuzcv3OJ/F4c0BYqIy9ZCeIbMXonSuMor22nBtkdMQQsP0kkk0k2j1oVvB7Fb8RgZB1SP0iMyvTxGZ3yJ1VFZqr3g+Nk7TUCxbNT1E+vvB4qiUuqt6fSt4p6FKj5TBWV85bLv+WfoB5IYCqVmr4+Dc9UwXtRXFuO945SinGnTq4Pxki5qdegYZcBCWTuwK1mrn3vFFuDhvcBHVds4gz/S8YSr84tr4JG+dXNcYkVoPajHmpzOdM4l8uNHBmh9W3dgGC12eC9Lz9ejt6OLj1cWkmueL7w4PPl/32KksFrwcSjeIe40/2HKhz+crmqBMXeAfm1VWRPcVX9soQ6ab3dd9nn/8qvkJ+areUtbKh8OTqu2JwrxmEymsKyuF/JLa+CRvnVTXGJFUBr527P8XlRFabxAJtCi96LSnwm9+h/jCafJ3MbudTPKXySyWZEUXSeYuFQeDYcfxTH+4X5BfNH5sJCuobKUOV1E8rlqiLK9hrwa6vJnuKqumUJdfomAxAbjN3Wo1aaD1Psp6iJRsuXoyXF5oxxYvBO/9d09E7UddoVuhkasQwT5zY2H6O1uIlLExjDrJ9YDR8aaK+YnFueeJwYvzBOLFmMiGwfyPyC+5ybry1xbrBun07OKCb+uZjNQm0wvqINiWcJXLX526acSzzu9tiOO6BLiX8kZq5Pc8ZyZDasGzLgPdttIgifOT4j1l42m3Ucd3jOeTDWBi5NwA4Tx5tWTT1uj0OqTZCO7Jq6PiW+Xk88T6Ie8S1bG88wdWZrsPRqtbKBP/Vj0mazIWr6+OHH6RfpVnq+bwAZwBOX+Jsu2DqrtII9c2tmfXUd8mArZdrL5Y3WlvH0Nzc2UV58KXIeteMPjplvZiK3IgX5kdaK8GSnvp6i2S8mRcX1YbyP3p4L34roh/SoDf4UpFe3Ty9IexyI5q3gpStkyfp7W8mq7cAgW6Y67gheCYqvRIPOAPmJzsdo1ZN8BLLhkF45n1y+T4HvKWia19CSYnM+LdqH99E7c8tPEqMnRj1fejjnVmLhJti+mW2BPqHxUsEtn5ufY2sDeIqPhOQ/k9DqRen3Q4Vomp1zg+WMYtwXNjD2IOY548H4yg6yvTOHOvH54t8X5Vxii8Qkx8OYvjYtZywTV1w3UPCK0b/Ei8IzQ79DD2ns5FxiYrmNFGvjXbFV7EvTkAnlE89XiFeP+tla5SE2U5pOr9uOGanX2Yj23gPPi2Qg8m0Eii3nWkfno75J31op014ub3h2KE+7d0irOY/adNsESSP5Gf3PUZSP/Z1Ngo4cG6F65DJpPzoyMxuGNGKUhyyFboQi30ZZeb7HoYyXLpclvMIycylloP0OiLMGCnZewXEg+ccryfkOn1y2T4HLW9N925JiE5saCuA45jAfNMfuL8UWYsT75ZxbRogtcmii0vohdKacW855wuz3S4wXj7Sbl7N5OTeYONiCRFNn324Ltk9tBTaCdF+y5wouMTHAcRUGUeLrcp6QfIHUfMS89nxN3GD2Fg+b7QSSynAusaK2EhSfqO2YI/1zWsfY/GbxZXqH4cSZKn3GCW8W8LDm7kRhlzKFPT87XGuSh3wp014ub3CpOH9bKOVRk1Sg2PLjZWK5kB3m+yWY21WUScb9lnxGSBHsJDxHSIhix0EVWYJWy6VUKOVoDsq4aLry9wo+uWyfgvCBUJDhZtFajC2xZPCr0q/S+e2856xn+cnywr1o4VcJJXLMYwZ1bnkZNyixuoIB2/xJCTdIwcVVMMao32kPsGqdVHJOzjou1TGzyRz9OUr+M8ZvzieveF+1vsQYB7kUtrcshy3xh/D3BIORiQhuyksahgxl1793wNAJe8umHqT9cypcsX+rsLJJ3jiTtAqPGu/JcrJ9Zi9E4YysqjLeG2vMpQnYz6VHS/xe8vKVZAn/l0sp1SnZGGj5oOrvUueTq3LFm0VLik18WjEtLj2ARxHmtnpnTCpyhsk+7/RUGbfccczGGNcSo5t4tvCv8NSfPnsqDBUuIm4w7OF6en1QYhRTSc6zLdT5fIUYxXIuMef34qpcNrMisY4R2+hKO8B4wIheNkt7v6J3ouaPzPKxNruRVfLSi2APsPjJyJGRhe0FZn+OWGErTMW9dVQnoko2Nlv7NndK/YC0sGeU2yznjVssZjxlsZRpL5e3nWdXxqNmHDKJDc7387tOe6L3mG9PMykKmaR6CjNq+S3OPGd7HIqoIkvBa9NyKUWdGCOYImwLFosFEaJiHwGXeSWfvIwrDnlT3WtdD1pSbM6nRXgM64SQlHaly8eb4QPDkGz2Y0ptuIJbTvtjGft/QCCeLew/XuVsXuIG4464ryBFXPjWddqJeIzGOdsnNtc5d2HPbSmXmI+yctZx+bhIeRqshy1GoxHljfuN2beMT8453vDHVC02j7EBvUlPOxlM+1m8zffZey96M79mlh4u4Xc5pc2k7zlIZhLPEuX2s8i0L5FQubwpbKCcRw2pgA6PnRpDP7P1Kmm3NuwwVIjmohQySfVYDlpsx2zLTxJ0R9rjwKlmlWTJc9blPT+h4JwjThakuXHcHaGoPMb2X52i36vCJ5dZbLSQ5G1vJs/kfFqAeFqwn8TRJcYsZ0dzDu0OL1fGLV9/sg5txHjMYqcK3GlOypXf1HLEOmYZRvRl2MecWzxXPkUp5xJzNricdcw5wHKgl+G/YWiHWpqMJuZu4bcUf4WiNg72jItzLSOHRxg7+gMD9QP3wDH6Nk0k6ktwbh9kBvZTzrW27WceHDPCMqZ9Ff62YveB/ys//tF7PAv4UGx1Zl9hilQhk3RffFvgbD+O53K5cOmOg0qyVH5+sGKVm9dPMo/gjk2nSzoilMq5fJ8Cb2HTaP86Ng1y5YxZPvipcssHdYPj58ahA8r9XjUxIJBtr5TtsAqTXJV5zrcH0DCsKFOpNvmmAgwKfKDtYzZ4G0GyoeBaYxzEv0qPtZy/XQlUbTk/XKggq1WMZEO7EhTtlN9Ftc3lOyNaQbdQSt1n3WwVqnHQ/qq2t0eDhp5Gtyi2Bg0a2ogmFZtYMohJiC2ENwsPFkJXgo5TTopGiDG7/mp9+NCw94J3Pb0urQAJrtMu7yUv3G/OIkLsUTL3QGnML0zQOjDPSqmKpvOBl/OHVSpvma8rtImv3ouI3osuzC94z7ndFfyp+sneCtS/uaAmqouBx+2JfheFAJcnxu9cInrVtuU2ch73WENpz5u12MXr+Kyy+ELE+/ijOE0O5aXMISv/ZDlD2WqkIOVJZ5zqubyQh/KHZ8O0Lj9za0aRGoHqX3y8vLSwpExjWooqXOKa7a+Zq7x1vi5DO/jqPYf0y/T0tem5O3MTF7xWm111iz6R8JuoPHx7jk1qtgWVxSDxj4RpyMA2TkrJ7WlxhH/buUT0qm1Df6bTYkNEtGbFbbu4clVkU0n5idgqHLqATVQMFLJPsZL/r7CCN3V9av31OuNs3GIsItj80dOj8ixQBFrNhjRYbdbYPJv5JLtHecV5duXgtRCt+3HuLq9BzloftgxTbnDKBU3cckX+JtRPPPbBDwZ5/mr+6+Q5zPEnaohLTCbXKVfoRohz2ilvtpw5XCn39drPa5yvXsUf6V3QArXZbPZKKa7oAaEDPzv+GRy06HzUNGRynHQELk04pUNRbDbbIEu2U0jGzrcMyIn9vKPQmRCG9ReMTA5nkB4KQU7eJpeQJwNPr67NFVOXm41GSiZPhHCWFfyEgxKVrKyuEd8Loms/xhSJFsMV5O1cLofP4ZCSABDJktpAjh7cWNQJSxb5JjIzO+Of9Pu+8sHXkCctV7QNgwgnqzPmrExEidyOzjGZTHyjhCClRkZPQjjLOWrNW+zE80Qh0zh+57ucKIqQb/xIMSsyxZZWIJceLZkPmcliyzNgAb5JX2Q2ks1m736nzE8iZaJjo1QqmaJdAZxzixfPWQ+xyvF72BsZd7fQs4wxHl1+sjx6wuH5kuVas0DEpFzQeFTEB04kkwpeEfHY5fmreb44eQ5z/FKqIfotW8finPbR/xxFMQVzuFLuazlfvcVVje6E5bAFYRQdycAWPo6OpF6kTPtNjDP/gUAJsdEbfIGXE7ZZLvfilgFAvaMkYRi/ADFgLGuM2tyXlpO3FUnFIa6oHzYQggrN8Zzx0KK065yHSVoqBS+AUYmKGgIt8nwirV9KllNB3iZXMfVzCgLAEtfLkoeToLLdBFJi8JnZECUGp9/Lt0uUt43IjkRWJ0o8F1FObof54RslENJST/JlPDmat9js1A6bLZVkVN7NLLOBDhvL/5wRM8KnQoEpLXEzeQZvQcbQ8n/lN+n1wWvTUO/wrXB5/Rg+UQPltZNzjDCco8tg7SnLXDlzG485dj/G1iQHBon3w3NBE4sYg27wSlBusTmPffzVuCL3tVCawxxlOKOYmEMYevForYet+CRUyhyulPtayVfvR8Ayw6LCJpsfL0O3IbIWswW9xxNi0yYCQep8TtjmGwFISFQ7SlcgkHggBrCEcj9fSd6WJwOXhIHuzjcXECGc5cOUp5qXQGR1akk5eZuuJQFgtEvFGm2R9C5PDE7v5RsoFG3D51y0du4rgZPb5RslyA2sZBiat9g2ac7s449YtJN+lcYnGERx+7UXa7RTB8M2a6IsxmZdz7j77A2sPcYe52kn27VXrtgDgnzWSs4xwsgHhxbDZ2wo6ixlAhEw+HnOupafJDDKqHK889t5BRNY7k2o5r7mOcxLGMU6NmuA4ALCB7+LrhVKmcNyjjHVT+/nyrNk9xESzxLkqQ4fYr/RYrHgFT0Gx6fkYZURzsqTxpZ3FJUZsY3AYMIewl3aWaOWkbfFl2J5/arpaKVU8+sYzUt2yFdKMC6hUI8kAPD/Y38vzY5YSg5XtKHSb69JVuflq21YKKI9MTZ1on8yiDalfkzS53q9HiEQvGIeY898M8OzDjBr/2MyL82Ts3NPniT49CnF2KXNHOS5uyPfzMBRgZsNaz8mZTVWMLeJr05hHl3L94fQELu+uq6IsTmPXTX3tTyHOfkIWxKjGB9G70XpvCV2yIF07XQpc1g197Wcr943icTloM1wcQio5LDQFium4Ucs5DQJssTjcsI2SwJf3DIglBL7dzpKKh+7F4WXjoeCPueKLSdvq9YvT+JNwiD8JtCUEKWa5z/BYimOzmrkbaqHBACxA2OzFgmF8vvS5gX5BsfyMlXI6lxE5f3DN0qUb1iQo3mLvVX82UBaZBbb95Uvt5lj895SE3FjtibxncBjbAQY0GrfJZ9QTPctSPm68bBZcFtUbIqx5ZiSGLY0XPmvTRErGP626tAFT8EmsdbLh2rilpNnUb53RyhlkvNfJ89hjhgbUUBCYhTDxcKATZxk1Cwxh9X57Yrc16pZsvsJ8Cpd59yBK0HEhDSrxJJvP4xDw1c2VoSijpXbao9sy4BQ/jgIMjI5eyiHd1xxOXmbJ40v9wWi81FKKs4J4U4p1TxtwiNYf2/DiMzeqZG3qR4SAJr/5xfKfxcExnvZhx/lk+bMVDc4ViKryy02LyPfKFF9SahJxSYutCCFUoMfsKMD6Qe73C6rzUqfGz40oO9Q0mQylS8VKtJ9yzm3lkMWxUIIMWyhIQpWsCpzmzOQqbwiF3T41pzvsh+xA67il3Aeu4JJTvxeeQ5z/T69nFEs5/pKzGHlwqZq7uvWmcDdDzlpHwM93Dc4Png0/GEpkn4XEs4LZjoIkbYMqKYT52Ty8jVwOXlbtf7smyx0iQseEcJ5qnn5AXfMP3+ZhlSrPjL+K8o3NSjI4SWsdb6BQq1tCrI63VfxW2ApeTOqpxZvUrG5X6RgvXLu904G5sZdTQwHCspKpaqqc3cV3OOdjM1l9atyd1WZ5FUaUwWqua/fH4hvRFoTEmRdoSB703s4RHDN2ARK5UNR6kk2Xql+tKRc5KVU83Ox+0vyD+3H7ZHPI/4KnJAqab1VyeEE+Q6C8rYpiqmmSa+zDYJGKdWwC2C53OtjmHGHqEMo35YnFFLNKzdpIZYO3QjBmPdoMtkmFVtifXoRqRb2Y+kEzxlPE/TASoh8MzMzG0aw5L/iV12mUwWinei9KMIe7h1J1D8nHls9HNLm8PFHpsVHcUE6aZ2yr/2rjHhIZTpx975B9SfVaObpSoCVG9GNfOb4zP91wRRzSYYrPnNzBgXoXvQ069fqjxnRNcYW0ujPDjzx5D+T9WtZCxZ7YHD58fLSgyU5l6MtEF+LM7MRuEaesx7Hfzjq5GYxXkpxjtr9hZucbZohF6RgppUMUtUgLUIWTEG+JNeSPHtGTQbrew7+pAp5eBRoNPN0ZbBT6V+JdpuMniktL89cZ3NgkOQ5oqxS7r36oSjfgSduNprrJ+G2oNjE+vzUGv0uyuelS0a7AR10zHbMRpl6KVNslucJvjad+EeCqILE6ERtNIjmt/OwukyfpbUifkOMWPw0RpSZm50zDBlC10KksUTfZfo8wBh/dAnriO3CqIwRNJVNBa4ELIcLVL611bXInQjcP4xNyX8kYeftn9rlLFF+XxopaVTGe5pEnbo6ZdrPJCB6OzoxOTFxaYKFkbIexeeMP/+Y2fP435cYj+qcm+ZRo/fm4I/066y4IM1IyXsSdph2CvgmAyz3KJyyO5H0T2n0vCiKhbnY0tx4BBIbmiLmcmL40CCXBLw3Go2mIUP41hztIJJ7bQBlI6YM/hI5VODZVBi22fxo6mSK7XSQptbxlOmO5EcQdYworowc9QdGWSWpsEnU0UJCjttzZIToiePpD+oGeTu59Uad4ZthiC5+e/RWlEsCMTvQY2gnuoi0hvJ2Q95wSSabobaRBFLe5Uq5k5pXbB2xPv+ZKllS2+bLccKmQKyvEeJyJlieYKbzhTzB96KUP5jN8hUZnVQznhx+Jy02skM2ioAmu8+6ByWKLJ01b7Hs8OnMB9ghZiiP6ID7bJ5znlRSYgIWiUcYreGGSVQ+O2qgrFpL8wuhmyGM2YYb4aUiS3TsP8cK9XA7XMygajFbzJfN+F20us5yp+R3zmfmYEzAZBI9gDI6vd51inHmRqwjkmcRl3sW/Yf0z2l5T7IeMOj8k8GZ2RkipaHnGQn3nFu3bxCRlyKHGVWCMvGHccgJ5ahm2nIrEp2PKSQBzxRl0J++yyxPXuj6VPDatNNVoJpCSikbsefMGJS5QA6VWWy6LwwDp3zxp0l+BPe8ICHei97QFUZZpTKQIjzTtRfsdGfvucJ6LT1x3EjeTj53wFKvSlTQIg+iIAmowWQwQavxG70SAxqKjZ4J3wwFrgS9X3i5ZuHVddLF+vClaPxDuxUbI+voyVGzxPrcWVIry7RIfM/cRg7vmZ5I/UXlWf6q4lVyGr0gjWrjFzyUk4h/SNlnUXPyukT3k87NkTcJuk2ShNGUoh3YAdyXmXTZajYbqhnD3EI0YGon+k6QzliX3jOWKF8gLacr4Vpchd+F8RLlcRfVFXWyQlRm9D9G6Vv67XiWeBWzYr8qtqInSRI4Z576ASYulUotPlxOp0XF0i5Vgv5BSftx+w5jb/4urCJiNIUkUG4zlHeddjJu/2TAcrDw+Hg2YtSP95S1jrIaEnYoYmoyLF9qRjuZBZbq4ZJQqA3XflCokEuFXGJLekeigtK57lwSZHIV5ixp8kEE2R5BeR+WcDFK0VKMzeN4xq2R02VkZB05yUYojo4FwvCzp4yLKpQ8SwJ03nthQrHSIL+2nHaDQRRX0dix+assvCm7r2o7lx8vZ8SMTqfDfdfT6zM3ptF3tMagepWCPKTaqiplMMbDGxw5vOOP9BkUPSnvAQapH+DQQoKhmbTjoCRXqQQqz45zKH1e6pIgvYdvyEz0bAT+qnEfswqqT6EE0n1hSG3FHUeqT5nuGy6lrCplQ1angu7Gofh8RxLUtAZdxHZAVv69lfq/pRhb3lY+2knZVZWjHdlMjD008km7IxijeOH+AtlP+diDB4O4y3jWiPIWeNsHCjbNarOtv2JsUMTtqkTZlecJYq2ZPpTt15W2BJSTkPn4ZxpicTJlgZXOM6EZOCcb6ffv/DrpRBi1zM8YTX/Ls9G6zGJTGbIY3F+g37728xrGcowmctPRTxDfiiU9qUbVhkeKSDK9mlKhVUugvsKjkfe8oCYJ9HRQPnitQDUt7DIsns1CtgfvpVOlStu6zSzT0qOlgs9Y9pQpnyndl1jDy0+Wy3OMy+eDSCrk7eTfcMlRSIKqjwCbjxi+Si79Sv3fUowtbyv9cvhdyWJ2Vfloh7DZddoVk04wojzBblmeYMXYQ7EE7bJiySuKoOyztBm1/Ew2+nZGmiPhMbbxgBEjA8/krGp7Ge/vQiELLCMJXpBYohcm+LYhjKYYy3n2cvnIKrBtRi5IlUeNtS7dfZiz3OlbVIvfzjmqTfd/l0PRk6oeE6Rl6cGCGZ1QdlYGVcLmU085A8Uc1bznyyVhaT6Gkijv/9ofkKim1sNWXglie3jvtBUs94+cQnJ0Uj5MPEf3BTdvG5cN2zEHSzu9k2/Yg9/F6+G/iO35f5zgPiZJhbydJbeUJEcpCWo+Quj6VHR+wXXao+IVdsJis9BaNvOOoZHosjvcz/3GwYFBtlPqQGGO3nLEMmYZU88TfGdOHktDJlSTzpRkn30jKlJYKHIhF9q530xxOBH0tra36Cq6I7/v1F+m+H59+XsCjCrNfMCl5FcNDnCOapi3h/eD4u6C1A/87vLf3seQ92S4tAeorxAtQ1qyb7PQBzydsIx1yyuhHNXMg5M9L/mzpkj1bnFqClU5y1Z6fV/58I/eK55ReXm5bMCo4tGjhWx6rJQ1zMsUflFpFiC+YVFFJg/srFqVa4FCa9znvfgH6aL8JSV3LNUaBZpUbE4d5W3lDrMgY8OV8D0pT/AFlTzBzdBOS+9YEztsPumqAtu0kRrKr5IT+nh7VOtU3P09hGr/ExS84HJh4MKm2nvVNzmVo6bklMuGKnmz+hOvgkpUUHWtUbtXeR+WY/copVqeYA2dgMICayBoXHENvY1Gfbf3BG1T7OqcW86hrQkF57YKP7ZKClie2rZdaWLLucrydnKec4t30aB4+nIo+H9VJIrYWsL2lu2YI3QjBLUn5jYkof79AuWSg0/o5DBK5NZo+8uRf5dHZNqhTS9ttdgd4NxW4cfqh/S05bUcfM58h63dIsq4yixlj7FgKDjPWUOLkPeqEgr+X2VQApbYfbaLgSUb/MvU3J0oJTBRYaFXQLnksGyWp1yZzczM9dDdCtpYrf3l7dynMwwZkv9IdiJTbVsVuxbnlu/dQa/xsxFpZxhxXxk3U8a5BYgfu/ZiLXIzEr0Xjd3fSS6V28iNX/DQSOw67cxsbEZuRYg3TnxgjNzEPPO4PcS8lXN9eav5TrKp61OUaZjYyyaTiTi9tNLOUsDu00kJXw2Ba0FKgouGwU+BZSCZq8KHb2c/9y+oV+3H7JyNz/OQ8WdKzwL/iCnNef6cuUhcBvS565RzCZX8ZYpSCNNqMHlzfB9eIbf0HxzE1ub3pYw9PN+wIOW0RM1jrrHFpUXI3oh1BNIo/iIuP1pOPk/6J33mTyzU/sxGBtIOqai5S8IhpYLqdsWuybkVint3YNWJQ8t3hhH3lRIvcs6tULS94msRWi1xgHfS0Mp5vI6T7ETetZdr9HQ5Hzj9cxplRo6OzEjMWznXl7wp2klGo4PTxdiI7nPuQYm9HLwWIk6vxCJkdTKWezKZpfOuJRsem4/5J4O0Up1+mYZMECcZbVPy4TXUg+JeA2Ljz8iySkMqChxviaE9MzsjvhQzugzn+Tv+1yGvR2AmUU9ZEOUntxcsf9H+89zSxNbm9w3fniOeP68S2o7P11bXolIOcIvFnMmIkB+UgVRI+xFjO55dUeoo43UlqYCpSEtbYtqOdip2Tc4tL5NOU1rZrUJfy7mvMs6tUGTbEBc3Ol+W57XI0dk5N1xCCR+4kJ84LJRyfakkcXQxji4/WTbtNxF7eZmxl9fp2oJODgiURRj34p8Qd4rlbNvMJZ8n5JxkoZh6OjDp07z0BqBk48t4HRK3jySBGNqkpZznr6in8FohUSnnb1Fu6XK2Nuf58yrHTo/l3uXgFSJuhxzClqRfiLC9/q/9qB+eP+1H5NJOUlddKnCXxPNEZzqynZXVxbml9xgRLYcs6VfpivxtCfSJQW+AIU39mJTneVVlocuvUi2jyBDMS+IBG/YZiL3Mto5JJwrs1FnKNiv/deXcqSIffqXAh9dQD9S4fYSaPH9ekic5zeVyDuJyljG35bXdvXMX40MltjYHfO+5O3NktyEn8Phm/joDm83OP+dsuQrSzt+rSEVnxv02x9jVObe0T4VlLy1m+V24v0CnecjLyzm39En6dbpw5MKNnTyvg6qpm2VXZTeyijJyri8NxsTXTf4zSdERsZeJGzwoTyWtyCJcbK35kHk9vU57P4mTzH+jnA9vsVjwRlvGrw01L4/An2klnj/PhUYxNmwpfOCCGShLVEo7GgSW0NcmvhUpt3Q5Wxv2lufnQEnciKRXkMiX0nkYW5RcuTgiKPcRVJGKAhPGzGxM9H+ioydHqzDJGu/I9qEm55bOshKKaWUZh5Zca9lIrODcUg22Txm3HCOlcoa8AseYksWur64PfjAoLyPn+lJJvPFd9nnOeBi7+FMrZy/L7bzAmcCfOxU2nG3tluYF8LnEh/cg6qYyxARGm6PzMZgOdvqMptg1oerlSeAJgCvx/BX1TJwbd5xyTkiHh8klhJj/VI9AInHOU87W5jx/Lorw2INXA/ohIwkt6TOeOOJtVc+O6qkiFfgT1oKOH8HIAo+gGxW7Hs4tPoyfZMml5clcOeu7UL6Uc8t5ReX8auLTqnKMef08PzGVUc0QLE8QS1x3Yi/LOb08izBnyBfYzgdsePZwPQB8azli8R7zjp5wUPoHeZvfqzN0m4ZcZog1zb/iz7QKz5+AZ6fobc6+hiQQ8x9Sl04zZ5iJRFFuS9janOdfBMZ9+SeIt+Gv4Ynz+uU1yKWOdkl4nifKpUJ8maYN+W3MF0joIPNMlY9dTnDlzCFV7msVXlFNjnF5mTpR6So5y5ffDi49/ll/Z2Unrb1IT1+f9l6Y0PIWNocqbPxKZeqvVpV9XV6s0n0VoARP8J9LLlTjew8WdkmoSMXSo/ji0qLQAWiU0rYBHln4VljlHDIN/Qjmota3eYl2aJV/DpsP092hDfmaYmvQsDfQ79N3jrmkKbYGDX0ITbE1aOhDaIqtQUMfQlNsDRr6EJpia9DQh/j/ahI3WZbThqoAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek4" align="bottom" width="361" height="263" border="0">

Držte striekačku s rozpúšťadlom a náplň obidvomi rukami. Zatlačte a uvoľnite piest 2 alebo

3-krát, až kým nie je všetko rozpúšťadlo v náplni.

Snímte palec z piestu a skontrolujte, či je striekačka rozpúšťadla prázdna (je normálne, ak v striekačke ostanú drobné kvapky rozpúšťadla)

Krok 5 a 6 Uvoľnite náplň a zlikvidujte striekačku dsperzného prostredia

mOR4XGp95OtLEcEhwv/7rT7iK4QlaSkMBSSSIef5NoPcLPE1lJ2g57JZGdagmJjoeksYREx0PSWEKi4yFpLCERUuzv7+/s7iTfS1ZN2Q00PqWeIocHJBIlh+yBnI5f/vVlO0v4dsKteHLESMICTdMK3xaWHi0VvytCJXlZrl51u4HGjBKUGEqEaC7HbYZH8SQkBGz9ZWvy2mS5XK5UEh9oewUPAGBpwdytPFlXIop2qJGIQg41fjxybsjnu2gimO1debrW7nJIhBrA4ZFzg9C4q6o68buJZDKpnlT9XNgNNKaIREfOjQBPKHsJEX/bbo13X+9is+rHyZE4sgBPGOww1OTBc4Nzd+YURfF/bbfQ+FB/FE2ww3gM57d9eBfNw97rPe3wQH23t41lkAg/Vr5agb50HRwmXUNj7kU4WuP2IxJNf5jWNG3rz1t7f9uDE4lEIvWLVLuLJREW7L/ev3X7FtTViasTtXKYdA2Nwd7S8WqbNUZPo92lo01J8fti77uqOEadPpuZvT3r0/mR6G5sPNuAijF8frD0ojR9cxrHqKGSTM3MDp0bih+Pe1/eJTSmcLLGOm3aCu0NtCyk/KKMQxeZjzLbpe0i4Lvi+OVLS8srseOxNhdRot3YebUDlWTrh9Lqk3VxIuPWzVurXy4vfPFQPeHV3HcRjSNEYdaYe8X0+LD9j5j6IFV4trH2ZC0RTwwODOLJ0o+l8SvjpdI2NMP8pMSRxe5fd7XDA/CNRy+OjgyPYL8a/jn/+3moJMsPlqdmpjwub3cdDxCHRLNZY/8zb00FdIpyn+bEM8n3kmOf5SavT28UJY0lyAGhoiDg8OzMLD8JlaTnrZ7sxWz+D/mJG14+cxfR2GmkWkPJVCihHItB0xMlIS2eRCtBq8EhGfqHIcv59Idp7FGWfy57TFh2EY3D6ht7ADoLtBmWaAnsy3TDo4SFagCVAWcxLMAeJa3M7ugiGjv5xitP1kbOWVu41mP39a59sLHwdB06C32n+9pSpKOAqjEYLAnayOr+dP/yH/JbxS2Lh1X8vog9SvWdIzLE5eQbh2HeuPRjaWhgaOrGVN+ZvtjxWOJ4AjpIq1+trj5eh8+TPC2lXU2BncNrTwu0VhDCf0cGMm0pmx39Z/qhMoAPHOuJZQYy6kl15/VO+Xn51u9vwXmoPN6XdxGN3VVc7cX6UzqFwCb3rUuvZm/PSoVmUwEGtvRDyTp/YRyvPFlHBT7VFzDmt8sgQ/u+cH9h/Mr4/N3Z+XvzYiUZPDeYvZj1vrzddTxAHJLsuSHoRYfNGo99NpZ6L5V/lC8Wi3xKMH02k7uSy3wYFmvQxUi+rzeUlM/mumER0rXXVYbu9MpXK9M3Jkulsi7CT/YOXxgFDlfVdXURjemTH9jb3bY/InwD6CbBf+Ah771mSszjCSn5aDaAk2BdRQPL+RxapD5Irf3nN7uvdvfe7PUc64mfqCLe4mh3HQ8QTPUSQt+YI348XlVVJxE4tn4ocX9YZLJ4PlQA9sZJbfWki2gcYaNc4fONJdoLcf6C+8nEXE/aXcZG0UV1nLmdYbbGEm2B4/yF+IvjW+GZQ64DXUTjsPrGEu0CuscjAxkckbb31PQa0vnoojoeet9Yol3wtsZdgC6isfSNJVzgZoc1Y8a4o3vUpKtoXM03ZnFw+UpO0vaotxItAParPaxxuwsYDDqPxh5RqcE3Hjo3ZD8vhonWxGsljgbcVFxdMEaN6MC6zHzgjeKmoI2t55eqWCWOBqQ1Dh8i2E/GdlT43S0TRSGxHvJqR/l/Kxqw9EyfNY3424GPLlEfPHzjdhctGHRgXdbjTgvWVSPKvTnK7dERDY5vz5KdfSXdr3nbZDmCfWQgrXH4gP6tYFeVZxva3/eQT3NEO1CuTmoxRUmqWjKpPF7Snq6TB3mwz+REgqeX1vioQfrG4YO+9VHFrmpvq0pxQ3taUJ5vkq0t5cqYdn5Y+WKZ/CGvnEmR69Pk2w3t2Ya0xkcW0hqHD3bfWCHa9Unl/oIGvvFXS2RrmzwrasDhjzNaKqXcmddmpsj+Dnmj0WvjCWmNjxqkbxw6vCy/PPX2qUy6v1DcoKsAHy+RPy7p2xReyZHPJ0iyl/L8TEo7m1G+yBNgMljmx+tkb1/7twWWh7TGRwvSGocOwGHDPSa0R/1RRlF6tBNxOCRv9pUb09rrHcrkclk5FtOuj+FCNOX2vPZvcyTeg1fRn857dIk6IX3jcAE4nD6bZltjRPvP9G882ySxHo1GITP8ZO79nlT5sfJ4RbsxxUa5pG98FCGtcYiAYqzidwXWhcYA1C5zwuKvtkcb3TO91vOd9OgSDUH6xmEB2GElEp27tzB+dZxNHUfZdhA+NFtKD7kwIueNjzKkNQ4F0B/ODAwyDlM7jFso9qNOy6ygruFY4mhA+sahgBIhCVUtsEixQL+XuO24LufS954T96HzPqaXsC1XmIVv8ybmEi2AtMbtBy4wLJfLaEhfctYxcuJiQ0gDB+A8rzxZr0R1YC3u0LkharrfTrws7/DcuEGGHOi1ksldDekbhwDG8mCr5TRMq56GeEb/YF1ovuSY59OrnpJM7iDwvSBqWugvrXEIYFhOa++3MntsPMehgxfE/4QLlek6cvUUD1+MPjacl0wOP8T9XLz5bNn5papvLKbvxEggYadxr94HjjpwTBdXG8fEK/qHsdFx1DDIURw2g2xf6kxu2TNJ1A/kmIXPGOLD46qarHEnUjrUNOZ+rLOdRCvNj4keGdMxFpdut9koF3enOXV1Jkt0CDhv+dYQlgQbz7b4cf+ZVFXfmKeHxGI+/C7Ne5ZAEF4a2/1YK2zW2M03poaXRC1ZIXXhT3pErkNq+eWodWhh38TUcmbjWclFPuDHGuvpGZ/14/4zYd8shiOkNOYBt7x4ZbPGXr4xcWoOxIhccuapMyHw2U3M52fe2OFaoLTFOIcWYaSxlz8s4lDo7VTzjQlxGI42HGbjjhKdDKCcaEtFazxybnDlacGPNRZ/pTVuCBi80pvDerBLjmq+MYUwsYTjW2jwueXHbryMettx2C6Xe1WVmD1bRunKtHC1Hcl1C9wp5teC0NEYtdNV+7eGptqAp29MlSEq8lafKDbiVO/wgWtMqdBouKckk8MJcahJdIwdB5xrIqRbYvC3O8Imh47GptlgF/AZYPEqNLBD0OjahNMV5ZYQp1rn9qHJK8ZM2rjrvEQjcBtwri8Tlk8HcJiEjca9ere2GoXEMerKGVJZ+eRwbGwWQaLo+jiOhDNF5ymcVZY2OTxA2ytOMrmnVdjolNuoda2/nYFw0VjzsfDI6hUjIjqTF75YgkwU/Z9A44Px315CI6x3oSubvxw4thfI5JC9GIkKqukxfSxBr+G3MxCi2urHK8Y0mn1UmdtbAhwGkmNzQI8f/vHhpd9c4iNY1PxWM7N8BFsiPPDt5jRugaU1bgQ+vGIjTdRa8EqfmS9dQpt8cIlZY37ez+TwthR1dSAMn9bTuu7vkOIG+ShDFH+hYzoEYaGxH6+Yp9FHm0UwDj/8Ykm0w3gM1hj61ZqfiWjzjSRCAm+9tACzLdU08uWScj9PPurX7szSkGxbG2RmllaPrZJ2Y1Ja4+DhxyvmaRwS64Y36xDogxAvYbbzjcLzYiT8w2xLHywou7va1yt0Wy/Ctvi6PE7uL2hfLSlJlSXZo1SP9ThcW/ntDISitvr3ivU0SFERLpa8ujDb+UbSNw4LalmcYLKlyqNVYCxjKVjmPeWzMXJjSvuhpJR3tRuDyu4e+Wyc+mL/tqD8Ma+d7iNUHyKtcSOowSumcFiQ5PQcvoTZlkvYMLgmtVwdCZMt1c5nlAeL2pUxcjxGbt4iJKo9XVVOJrX/WCDavvbZmPJqV7s4qtyc1ra2lGOKRjLSGtcPrqCumoY3yWzFkhmOxrMWf1iHsJJRotNgtqXXpjXwjT+fJD+XadDy0VHycb/2vAR2Wrk9T17tkxNxJdlLHi0rRNEGR2gGGlG+yNOUsai0xrXBj4JadIZd543NwGQ1cbgi9pIIB2pc7mtYUe1A+WKBbnD9ybD2vqpcmdR+PwtMBj4rr3e0Z4R8W6BJb0yT/8hTsl4fo3b7mKK80eCXcZiIHA6/qq/NddZ1HtgMnsZj3riObM3pax4JkwgZDK8YXOKvC8q3RfpBX+1o9xcoh7/bUMA+P1kBT5gmfbCgvdGUrRI5P6z8aZUyHC7/qJ9cm3D0jeuLAdYytNv0GPoqjySVGFrG7k26HsucT63ZCpmLWmsZlCtcqIU2hld8bpBS8K9lJRbT9vfp9l3vxtkEpEY94ZiinFC1L1fpXy8OUwsMtlpRyGdj5NqYbT7ZGjYonJa5nTT24xVTsDR8AFl/ibaRak4/nm3VMNQyUGaY4Xu6mKc0rGisR7uYI8aGXto+3dReiyWUi5taQoU+M5yhf6CD2Hoa5fYcuTKuxVW3kWqRzCFkcjtpXMO64kObgbWZXyS2/zDUjuPYRqBMyeROhMvcL/V1qY3Vkr16whhbl8rTPNuATjUThJiutS+T4qsywsbkttG4Nq84YpsZtlljJVI5sFhXOzwCjMhAmWFAHbHs3KN/VPlV9jXtn3IsD8tfHRBOJreHxqKX651SXB5s+oOTM4zZOlhXy90NO+xqb+V4dedA7Huj/RTifvj61T7mgUE04mONcdV4uq1He2qrycv1httEroOmmi0kNp+3q6P9BPrS1ypKtBV127oWBOLhgXVDYpDbQOOaQl65ks3uGxNiV19Z1NdVAl/zZI5T0xKtQn22zi3ET+szaT3aYY3FvZcayMT+T0u2ogzbiKHnT19t12xLhBJuTOMDy2g2aVhMJ894iMXZwzQhsav1oR009qOg9pGJ/Z+aMOvL3W/uCdegspS+cXeBeVsBb6cYqn51e6xxAE/utN5YMWaYeGguY0/jGlY78L2dGi2hRF1oxn4rlmCpXbadImmXNQ4+E0babSHYpbjkuBYOJ2SPurPgc9zYc8uIKgiJyfVAq2kc2JSsZcslw98Wragg/PJrWmuy2xLthahzrsrkuq2xR87hmXlquTUOyu20ONiO/rZvZTXCIfy1RGvRpB0Mm+Ebc4TBVreaxoEF1rCIsW3abL8hr83p5TxTlwHbBW/fuKpFbTtLq6LVNPYTc8sXIuZRLvM/fU5NM42HELVLjmx1KUYGMitP1uvzjcPPYdKGTnWt4TjcYJl8Fv7J1y15A0Walp0lJNqIpu4JPnJuEH7XnhbQDg9V2ZnNL0LiHre05upTuIHAxTf2GX/LnuyUXKLYaahj5tY/e5vapgSO1hqgAJ1PN9/YR/wtR1k1HMvFxm1EI7Spag9n7y66rW+avjZWT3F937o1aC2NIzbZRlBZsX/6ib/lIas2FhsH1F+Q8I1GJNDVOXxnUTFij2vCpnx4DH+dvm5lcmeZYtJKGge8CbjNN6Zgg1VoVB1vVL0McrC6fWgSbYCl1BpHcLza+mvncB1o+5xTC61xsEJl+0SxERMPB8MtO5saSyOqTAuzJYoJ2a/uIPhcx2+3w3jsaI1JR5li0koaB7wVg9lsWtRa9p1Na13hLNEyNLsHO3d30dEO81/H8vhBSBxj0jIaB9yjRrOpnqrQ1ZJ5XdPIOoKa2ZZoFbw95Ek2iAVW1+4bB9KjDsOcU6uscTNmZQ/1BtUhc9s0sh8piL4UWVrjFqLZpphzzIOxdh467wdmDlXdrmEwxyajFTS2h8gKBhFSKG70n+m3ZC7ezqdMGoe49UykNe4uCHsGVeeqI9pubDncStIKGjdrg0Ij4oclc37Gp6ya0V6wwEHpzCRCBl/bD9h4YjfC7dpBwqM1aTqNm7gxkhHxwx5t66Wx8NiXrFoYwZbzxq1E+KdnQ7Lni0hgR1e8+da4xu2Fa8qZQpgr5vsw+eEwl16bRrDlvLGEDY4cbhmxLRx2TNNcGjfLK0awsm+Ae5zu1/Q9IgzL7OkPcwtskV7L8D2tR/hNcfg5TJpKYx6MslnQc1aAyVwnm0n3aZ4WlYcEsfvAzfLhJZwQnnEj/2hxmf136ZtFYx7UqokBcfSym3cAqFKqU5XNEy1/4gE0JZqP0HLYY9WUG6ma8Sw+jTBHU2jM92dqblArwxrz9Sp08skwqnZBJe8dbDzbwpSW3JRqyxslAkFIxo1qQivLXCuHSTNo7H9/pkZhtsY4gQwWdbu84zzgrHN4Q7jWVGbJ4RYg/BwWDbI4vURay+Ga7hUwjbnFa8VHMltjccwZFw+bCsbGpRmHWXpRqsm9ZYkmI/wcFuFfLhLI4zTSXgRJ41b4wyLM1li0/2IYXV4q3Q5j+ogpn1b0HY48OovDFriVOSjHuEGbHxiNW+QPixCsMfSoFXMwENRU81JV7LBhjbGcp2oMoClRHzqFwy3uQgd10wBozMd4Wx2oXbTGwvJj3TkXvHS24S0xjWnz55bbNTUZbSFGfai1reHpGwkbEEgD12gV9rNdcLMgWOON4mYm3advSswnqyMEzjvHYGIJpN6jSbB3NUNOYNKO/kKADVxDNPa5XXCzECHQl+YeryDhgv87WWCzNZbbNQWCLojVXh+BucarPvc42E5KnTTG0d12cphwB1i3sYy3bvEPnaxxK0fjugjetbZdpG2cTnVwWLx7C27qgXpo3LqZYW/o/rCLvfX+9RGXS6IquuYF1sfhOh6/SSMFNdO4pTPD3tC1074tsHWkut3l70x003uzL37wpmiDJGzeaF8NNBa3Dg7Ft9SHsuq1xhISDI69cQ+Gi+fri78XOH38Vme+OjdEikWzb1yrNZY44rCPUbmRtnEGNnsYvDqN3Vbnth8N+sYSEgbs7BLDX7ul8YPWTJtXqc4h8oRtoLvTNuAbS0hUhR8OewaoaJH0xZXGofOEbTBkW9IaS9QPN+fWD4G9HeNW6kkcqnMo5oSrgbYyuohaWmOJajgkGosooW9NfkgURXFLG6AnXHcOtcJEY1EdHU4OV2J0HMqRagkr+CJh8eTu7r7x6SvQ3uhnxPSB0K8tGnJzdQ6xtol76eI6KraoWFpjiQo4i1iMlxQ7dK4GmMAyjoXwH9HaI6BPK13RiOVfIbTARFgzbInRIUeqJeww5PQi3CqDFY1wr42LMU3VOYQcNuarXVZBRqJspbG+uRYRNtryPpbWuFux8awkmFwOqzU2DLWO+kTRjiKQtowHh9oqcU/Ydb5a2NC4huPWPoVEa+FobCsn+88k+dnNUil2LNbg/drOYRJaGouesIfmJIQ+vER7gWbWsMkcuh3mHN5+UfYYrPaGaIpDEtUkjDRudUwvia6DaHIZTCY6kFHoMBhhjtDROMCYXuZdmmSLcCQAdljkcNU4JP63g3MTe7SdwyRUNG48ppeoPLN6xRJHBZo4Um0ZykJU3f3UI32o+tIcYaFxMDG9KmPRlLeGbyQj9RwpWCeHxaFpizik6jYuHolDQmBEKGgcWEyvCHGywNIaHyn4miL2iDttsbf2xCHcgKr9NA5yJXNlfjhqOZY4MnBT71XgbUgbjLPVFrSTxsGvZHZqC/S7SBwV+BVsVYWHnxw2bretgjdlJbOT1ZX7Mx0xVLfG3vuekvCxtCraQ+PAZ4a5dy1aeHHUupG4/hIdBWdrLC6EEFFTFzqcppi0hcbN2O3pZfmlOEtsH/G2bLAo0b3wWNlWQQiHqRpBq2ncxBjXtnZBXBcFNtm+cblEN8J1ZZuwdNEEcWjao9cWWlNMWkzj5kX2woglghJbjlcfWXitM0etNZ9DFi+zzzOJCLn1bhGN/c8Ml38q/+qjX9n927l7i8Pnh10vi5C1b79hR1E6UayDHmsM8BVHzg8F8zASoYafNee1IWyaLTtaQeOaZoY1ojnbUm8cknK5bHDY8XdPWuPuhqHQ8hMBxhk1qbhChabTuPqaYTPKz0uO64SrLCqjzxGFxIphxh2O5exxV8OgXJ3W2MLhTiEworlVuw6lNH3NNp9WqbrW/5D09ADTY/BAiVjPgU7+gyj8MgIrEUVa4y6GwLrq1hhXQTm6u/aIfOHnMGkqjetXSjvG7vBGhKR+kZq+MT17exb+tb+/v/jvi1P/PAXHW3/Z2ihujH02Jq3x0YD/qGwmIIE7ywhzNKtqN6KUrs83Lv5XcfnR8tA/DqV/mV76cmnpQX74wnDyneTKn1ZWv1zOXshKa9ytMO/G5Cs6qn3yyXscq/B1ofBtwbsYaELagqbQuFZ/WIRCnGNo+fCNycK9OfyXGk/MPVhIHKcfJvfbXPY3WSJ94y6FrW/s1xrbmew2sUwveLO//ChvkQZajruKxg2uHHbzjRXv0GeHBIww/9egMDWlvqPyNBLdBJcOcA0Ry/lqZMdwmSJch2yE4zYiyJsHppR28o1VVfW6xM9zSGvcRXDvA9cVt9zPfHLV0KvtQ2BVO0CltGODp3m/6ENSesOjf2gEx6Wtxw2WSyIs8PRj69pFxHM+Wc/X3Q77Gr5pJoKhcYBKaXff2NM7ZiylVGcptUPN/iutcReg6khy/5kk6yoHbI3dqqXpuH0IoGoHq5R2nzeuYo0JwclhSlflUGG/xHTM0oDrHq7N1iV8oPa53ICtcZf7xkH5w7f+7638g/zgQGbv9YG4qyM/Xry7qMQUsKs4pWS9nj2HoxHmv3w1Mv2Voeo7BPWKMaRv7BsB+sNjn43l7+cLTwtuTd36k3UorHpCnb457XA92yEVpVpok+3HerfHjyZMon0IKBy09I39IdiVw7FYbOHe3PjVMW/3Y+7f5pz37KDP4WqHuTVGQG65K+Ny+XErUfdCv3prl/SNfaAZK4czA4Pps5nid0W3Zm/s6ljqFy4ze4Jv7GqTib59BLjHYPnVd1XJ5MDR4Lrc4KqT9I2roUl7LIGZhQ7z0MCQxSvGY/Xd3uynWdeLffjGPHg1HpRflAkTnEkm1wefjG2TMjlga0w3Xuwm37gZkbQ4ku8lc5dzSw/y9gZv6p+n4sfjrlf68Y2Nng8T357Sc5aTyTXCg73tXUtgLljA1jihJrrHN25iJC0DY5+Nra2v7b7aFRu80U9GMx9nvC6LkKHT6srzspdvLDQ9cFCJoSlRF0K1AKhuZbXFGrs9VKU31+m+cfMiaYmIxWLT16fHr4zz3ZgSJ9TJ65NVLmPNYRXf2PysBpOjcia5JoSKvQinDkLgvrHWDb5xK/ccHjw3mH6ULhaL2NRN3ZwCble5BlVcVX1jx6uINMidCouoS/hn4CPVSsf7xk31hx0xfXt65GM61jV4bsStO13xb41omNV9YzNodGtmkOFXqkE6Dp7CzJqtsW1ncxNcQ8R1im/cAn/YjuQ7yezlXP5BfuLGhHepxOawyryxk/fCnWS5rURnwYPDuN6wJmW1I4fLP5U1ZgPgd+evO1V94/XHq9ymJxIJB61h01CFxljF2zIlM/H5RPqDtHrCYX2i3UvH/sLI6d6159sevrGj1eVOsrTJnQK3FU5ivxrIjFGpve2wuMbYktvqV6uLDxa9/WHxePzqJO8YLjx42OR3YIIXjdEfbte0qqIojt1pu5eOZ7BRHDrduwJM9pw3tqMycC0RblRd4WRmsm5j7ZbZHiHAntvY52Pr6yvlV7vVx6jNx4OfDFeZWAkarjUX7VsYh3AFDhsRv6Jio8htcs+Xy3ufjNrnjR2BTJZqkDDDZ7w7+/4PHmE9PHIDQzL7+/nshaxSkSERP8eTV6tNrAQNZxqjaQojh4kRG0A4dmgUcYHxF3nlpBp9urZzfVJR2Fi3tw8sQwuEGLVu3SAmc4tlWzUT8G9HL46KUbiqWuOFe3PxuLtOqTlwoHEb/WE/4NE27eXkI+osmaIk4uTfFw6uTyeerO9dGNYp6jGi2O7ZPwlHNB50tpHBy8lrk8tfLvv0kNNn05mBwbrvVTdM1bb+yNIthMb3RrQZT9YxThjCaQ3+Ozg3GP2usHMxq69wOvTaWlH2q0OIQAJH262x/6xix2Nzd+eAzI5Sf8vx9M1p5xV4TYbZ+tQbWbo1MFoZw8VlpbUOL+t/pf4wdYk1ohQ3EhGy9+mYsdKYJnBTbuktq0Q40CCHPeTfNXXRh88P0zjVT9e9rXHuci75ntfkc/MQsfwr3ByuuCLo4opTvhWNtOEbU/dYie7MzPY8Xiavd/nsN2TlprnxGM2WaDEa3MfQwmE2WK1DHPHyqReYuDax/mTFwytWT8QnPnfWOLQAJhqHtjNpiX0tTvPyY8s+xtQUn+knT9d63hzsfT5FY3RxqY275gabA6mybi8a70iLOdhnj/kZnJHyw2T1HXX2zvz09Wm3Meqpmdm2dKcRnTGkgw0eb2W4DyxaYO6irDwvE21fg3e6t6f89+6eEq1E/zisXO7qA8t+dVsR4C5KhgV21W/xbSL8MHnw3GD+P/J0mbrNGo9ezGU+aulEsQUdQGPHGWx9btA0b0xZuvZ8h8bB1PZ77s4pP5f3roxFjymaEItLt7Tuc8jAbUgjFV1tQdAbgvvdXdFPXrFjdKwre37E7hXTBXltRQfQ2GP5CDenFc+ZjVGTWFz7ba7nzi3tbVV7PyXG4tKzOvR6dOkhtx7N2MowHo/t7u56q6khjf8MU79IodRf7ADOzkzFT7R6otiCTqCxj+UjdK0Ss8wjqVMrz1/SS06oB7fnxBhdSF1FcKrdx6ujsl/dSjRvO1JUYjAyW+2wRaQBaWg9iVDxFh44YuyzscJ6ofyqjNY4dSY1fME9tlSr0Ak09ieuQiaDIR06fWpt6yUbpo7R9WVGjK7K6mLDqXYz8tssK9mvbg1asKWwh6xq6y+VEWyNtfWaxmx1RInFGJ/NiMViUzenLv32EtafyRvtmSi2oBNo7FtcZbHJieu94l/Xnr8cOQ3md8c0rN3wTSUaQdDOsCnP0g8lYGTqfWfXF//KiWpdEXVI9l/vA0XtISsyH2eYQnN57Oqka6jW1qIDqmpN4irDJhPKYfOebGwm+YBn6B2ISyq6mo0mGWExW7ZxlwL2FtcME2PtqvW4AqvnDJYZOtux4zGLWc5dyRX/q+gVqrW16AAaE0Nc5ZdUzJD2PdHYhVplfu/rXm5++YRz1ZtKNAMt6EgTZmk1H7/iFY6j2dobTYmZaKyeUFf+tAL0blLJa0Vn0Hjb6C37gVlZTbjV1Yh57XQ1l1t6yE1CMzrSjtAE2+t2PDQgzvc6j2br3rIZ4eEw6RQaUzDK+Vx9VYlErZ+I2k2rf8MuERRaY4Q5Rs4NrjwteNhhM4eJ5wxzqNEZlZSaYjbCPHF9Yv72LFrmKkZSiLYnrEOuEe2OeNitaB6HzfExyQgj6hrd4s/bDiOcrXEIhqKroANobBFUJ99J4nC/N/iotUkEWyNQ0VVXqSW8gExrWQxDJ8ZawZSbTnY4QqrHV243wk5j+xLozMcZsMO/yvzKY8SrQmCw4YdghA/o+sS6IK1xsECdM1cy48ntctk+Q1s3LAbZf6kc7XD4OUzCT2O3JdBLf1zK/ibrKMMyhNbCgqdG4vpLVWbwULjpQz73qpX4p4GYaHs4Lg842mHlWAw4HGDj0lSEnsYuS6DjJ+Jr62uT1yYtNpmLq41APwm+EqXOtYdyzil4VMydfRlwgOPY3mQWb60XiSoxYwr7bfDWLUboaezOIkVR5u7Oqap5m2LBiybGkLV3Pt6QI9VNgOtiI8syYEzdIJ8dLj+szEWxUWutU6yuG0JfST0LCEye+N1E4oSweNgxQJfvOWc7pG/cBFTZxoHbSYt9JkGNikX03rL+G/r5pKoIPY3d42ZxjH4yCjYZk7101Gx4LkusAukbBw+/WyuJIufAu9zdhNDT2N/MbfqXaY0Y4fWEYF08k/pdXOkbB496tjt0M9GSz6QDaMx8XV+KSCNQpsNVDVhj6Rs3AfVtPqz/Wka5W6wMCyfCXklFgbSPlHzdUhTHqwUFSJ0uruYe11qiDvColFUDZVX9beood2ch7DSmiHhFlhZhWrd0aETbMu+9WN/dJQKHGGXWz9aHPr3oYEe5OwUdQGMe1sNXakNEHdiypEaGxyTMEDayNc3lemx9WOtv00e5Q4nOqKE8WqVhWl0pyqXUQcWalquOmwG3fdKELndg9vkojHJ3Bo2J0djO3Z1TIsqvzvaXX+26+au1We+q95VRMpsMRwl0gPaZHIFR7s6gMZdJD58fJmx1xOS1SQ976zx7XB+kb9wqWIagEQHa5y4e5e4AGltk0oSJt6ZvTJeeb3qNIdtnj+uD9I1bCgfjaRw30T6TDjfRnVBDzTJpRPxEfOmr1eyoa0wzHLVWGu4PS9+4ZbDGprQZT56MH7suEq7dPnf0KHfYaYyTxo4mNx6PL/1xyavnHAlg1lcPAybREriZXEf7TAKdhfYY5Q4/n8NOY2/XFGzyyleuTH5ZSyA+L0hr3GTYVxS6ucR242lL36h99piFJmGldOhpXC3mVuqX6SXKZKsPLG622OhYVyA+tkQ1OM4qe7jELi50U+wzCbeJDjuN/Uia079ML9zPi1zlM8x8s8WGmOxjEymJAOHCZ1eX2GI8LekDsc8eo9xh4HPYacynf71d3MFzg1OvpipcNatEdFbXjUYWSEk0AB8qEZPJbYF9Ju6z0KR9lA47jStmsJowK/dZrmJ1zZG3Gt3JpWowXYnmw9tE12SfSdCz0G0f5Q49jfmeLz6GnbMXs1tbW+jHWnnbwCKn8L+kIwUffCbe9pkEPQvd9lHusNdQPm2LsmrvnZwwOhc+k2W+tyFdl+xRhxL12We3WehA7HO7RrnDTmNR0sx3cqrC5Dtzv8r8SrOPUdetjg77SzrqqMk+k5aoxFo8yh32GordY+4ViwuYNBeXFZi89Mel/nQ/jwdSWYdcn10Nbr2URFNRk32uqhILyj63YJQ77DSmMIfjqixgcp8Qjp+IozOsHUZx1hc5XOdIldzJqdPgb8qq1fbZfqOgutydQGNbOK6Xeij5U14Twjhp7HPnRE/w1c5yvLrj4B6ooIpKrHkqbrcbNWKiO4DGbuG4PMJ04XktuMVJ3sZfIvxwn4Jup4pbvBFpwIXuABpTuITjsnjOCFzYpB0GuTiJb5gsmdwFqOZCt0HF7T3KXZXPnUFjr4Ae9vlkdkaPKRGcCeWRN6W+umsQQhW3442qutCdQWMKF2Gzw3yykVLfwCm4RzRF3pToItRkn+1m05Y+ePtsH+UW0TE0Rk/YccbYOp8sSqCDlkN7FEOiCxBa+0zc3XXSQTSmcJ/4FeeTxenil81Y9O87brZE5yK09pn9WtFJNDYElc6uqTifbCxOTDQjIB6/kbTJRwHe9pnUuMqKBDYLbUIn0ZjCc+mvOJ8sLjYOHH4E3hJdBh9T0C1TcVvRYTT245q2ZkJoO6gIQRKdhlpXQZOmqMRM6DAaU4QmcHSQ0bAlOhNtUnFbYaKx41h2OBGqooaqMM3GkXrYBmEfUq6WPlk9kRMqNJaSBomqkJUknOjATrWEhIQZksYSEh0PSWMJiY6HpLGERMdD0lhCouMhaSwh0fGQNJaQ6HhIGktIdDwkjSUkOh6SxhISHY+aaVz8vpj9ZHhzq7TxbGP+9/PfFL7J/yG//Gh57u7cyLlBjJuz8mRFO9SyF7KWdUhbf9kS06R+4Vdx6ph+//X+9Mz0+pP10Yuj0zemc7/NFYtFtpKRQNkmrk4UvytitGoobex4LPACSKw/XR+/nCORqKqqszOzRCH2j14VW3/eGrkwgutMVr5aSX3g+pLp7a6M4ydee7qWfM9BgXzq7cTKk3X+peb/dX7x7mL6bHr65rRj+qBgua8H+POKJ6Eyj/x6ZOJ3E/A+7fnAm1n6ain9Qdotz5ppTPkQie683tnf3Sm/KO/v75fL5dT7KTi/8CBPcPOkN2wtlW0dEj3PVgtX0viDY/q5e3PA4cFzg6uPltW3Vbxj7nLu4H8OYsdieNXwxdHo30WVY0ozCiBBEYkCo1a/WgWeUCbXvvhM0zT9qkN27I1D8vDBQ41oibjLCo1IdO/NHh6CyQEOQ/rVp6tQtqXlpZoL5x/Cfb1ReV4Bmz9u7pTL/Wf6nfM5dFyeKNzcfzkR6kkVMoXGY7tchqt3gMw/lTMfZeDM+OXxhQcL2uHBwv2F3BW6TWl2NJv5OJP7NIfXwnm4FtpUTAP/Ld5bLP1cgiYcmmHeJIN1BfM+dnVs89km5Jz7pxymz36ShfwHBwYxN/hI6XR64d7CqceJredb+DRT/zJVeV+HB7RiCRALsPSnJah5cC8o3q2bt6BPAQdTM/rlYLcnr03G4/Ge4z1wCwzKie0otItoc6CoUAA4P39vHooK7ejg+ZH1x+sv//qy8H0B8kx/mIYCFP9cXLi7APnM3pzFTkFX4ZCAlQMTmv8if0AOsEIxKz0+fH5w+vYsVA94k3AS3m3mwwy8c/i48Nr5p6EfJUIvgV/9o3wyCh/dnpIiQjIDGTyE9w+NODTlUzemIP341fG913tQnijRA0uU/1rG9D2JnpXVFWLYc7hq7s7c1g9b09en4RMnjvfM3VvAS/C7wwEkgIcCG5s+S28HFZV/O+yDwLeeuz3HLQTcN38/D/9hysmr46uPV+buLg5fGIZyQmXGvgDcndYZG+3gQqhj0Ivk5YfHgboEnVx6iwh9S1Cd3D5CzTRWFCWZVHeg6fipDLfcKe9A3zV7MQtNCJgsbE7gn7Qoh/SfUJs5jenGpcUipuk705cHDv9YwlcgNsmJngQ8NrwO+J2/fQu+EKaHC5ceLXEaQ19AjcfZQ0Th+0WJvotqZZMXFt0WSsWDZokFiMViw+eGoXh9qT7gMPSZR86NjP5mVH2HGnawvdDLgG+ZvTBSulKC9LSOaka7aBQVspq/O1/+sQwFm2K2qPBkHf4yP3Mr91lu9vo0NGSQHl4RvLTKJ+8iwOuFjwgNHNRO/OgA8Lag/gEfsr/NwTvMXRw9OKTvpOd2D3SdsMmGN4M1Gz4KvB/ccyvx9wn1nAofHT7KMkuZFVIq8D/jE28+36QtiJpUr9L0/Wf7gc+zd2bh+1YKpx1geaCPit3UxX+dhzTwXUq/ycF3gSrEnMGRsatl/O5QWmg44KrFu3MPwXoLFZWziD3dIjwd+HG89wvvAVJCpQW72nOsZ5UycHHx3ymNaW73Fh8+erh8P4/GyW6N6UsoFiEH3JcbWhPkMORAGyDoZl7MeXyFeoa41PeSpedlePXgcmz9uAV5wNsHHkJzQlusQ9LzVg82zMkzSfEOcJ6nAQIsHs7BSUzJG3K8CirE4uEiT4PpIQ3YPbHsetxq9lIO2Bn4Brwxpg//ae6AVKJbiwUY+ochvCntw0QI+Mzwzcq7+ufEy6E9hvTQ0cA20rGoeAa+AXRAIA3a7VKpDC09Yddi+rX//KaOVx1+wPMODQyBbwx1Dt8kYQYWrSucwTfT/0E/MA3eBqQHDmOHDnNQ3qLWBlpV+E1/lGaffg6bdZbygKeEvjTaJfqPiFhV5vAbDX40OH04wct2YIRwgtz23+zHj8fB6hZYXwzO4HehPIwQ/t35d7w1M02vFCoqh/h04ntgKRfhWsgTuo2QBiwBFhU4DD2RS59kc1fG9/boO7G8RqiZcC8oIdYfMQd8M+Qtr69QD41TqRS0lNBsjJwfmqSVlYCjUv65zN1OADbMvHkWblhJgybOmtIgDE9jyZMDqg4ewF+hy4odKrEDBud5J9mxAOKtN5+XNoobfe/3YSqxAPzYsaimXyH/OVbb1PdUsNUhCVfSFESifLQG3Bx8UvgKI+dHxDez8xo6cDvRt6KQHrqO28+2+YCT9X2SyjvfeLYJieEdVm4HXDW6Y/b0/Bj/3hPrwZwL3xagNwvlnJ+ZHTw/JFY8Uz7mPIm5ovIimJ5OeA+8DNBRBZ8C2jWwqPZyRv/OIXyNpfyuObh9BI+/uYGStlwGFqnvJnHYMH4iTmnMCgfNyd7f9rCJrRguDtYM6/s/CCaOegWGicNXzNNgntsvtuEY7D/PCZo36AyDEwJ/hZal8HXBci/nXSaEAuCt2aAd2fxhE7702tM12vixugVpaKMLjdTxhJjeUlT8hYLR80aBU+n0zu4O9NjXvl7DNPB+oDJx/6J7INRI/rnB2mQ+yvA3s13ahs8HTT+OTUC7dulydu3rAnqbeNXu613+6fk7h64s1GZ4h2Cm9HugF01IMpm0pxd9S0AsQb/s8pfL0EDjKEbhu0L644xY8dCucr8XS0v7BSy9WFH5Y4pPJ74HXmn39/eprd7fM9UTZnigG4/5W+qDWOHheHd/15IDcMrjI9RD4yRjL45OQxOSYg/Mm5Ph81l4NdlfZ+3WOH4yDi4io0Gl6QIDCK+sxB0GlyYWKgH442jiELmrOXjO1cerucvj2U+yRaCxk+UXYSkAFg/MAnTFxy9egl/TnEQkCh7v8PlhepKlx6JuWorKfsG3wdELLDAcQ5Fyl3Nw7f73tL8Hn1YcJugaKEIN4p976sbU6lfLg+cG4Qz4kNM3JjXWUYK3Ae+EvZlx/qp7T/ZC/Qb7LHbEWMrKO9TvxXxjnHNaebJiSQ8VDzgvlgcaeijJ9I1p+C7YTZuamYWKBN+Ul3b10RKUk9+ClxYsIf23WAkNiE9nfQ8sPVAD7ggstVTpqd9NXbp8CcO2OtQHwf5jDkUjB7hX4Wmh0g2xoR4a98R7oONORyNOqMCrRIIO/cPHQI7N3aPPD40NpAErDb/8QkiPLiK0yphePamC9VtaXoL0wyU63IVXRSNRngbTg+NhGeZlrs4c3g4weiU3fDHL/0qJJPzTsQAHhwdYPPjGljFtikPCpygwPS9qSSgq/qoRFb4utSq7u/Cn9IdpHmcP0yROJLqPw9QlFhpW/rlz/5SD/3Zf7W7/vJ3+IC2OC0z9y5Q4m4BXfVNgH8X49JinPWVmICNGL7Skh5oAbi3tJ56sdMKxJJV/fpqD/+ALQtnQGj80z0KlPkiJpRUrqiVPfDp+EtNgekVRsOaAPYNeBpYTy7+5tQl33/nvHUt9wGt5PtYc7lVesiPqoXHsWIw3DPwACjp4otJaQFHwycXn58CrHNNXcj5RSePRDnFA0yv+02N0XszQsXhE9FXM6e1FxWNN06DtLHxXXPrSOjmJ6aH1he5D1afoLIARE/sv/M0goEpg9fUJy6evI72lPG7AcnJPvuotHMtjeTrHlPpJofKAKUodT6VIylIfOH0sVd1PzSdSjOkG3hHwCWg+H3qqC9DllggPLF3FFiPY+iBp7AxL50Ki+2DpO3Q0mkjj4p+LojwLT9atanYEy21E9JdE9Sm/V9V8uKLVZx9GBCqBceZZxn+1oJEXS0hlFy5wI8euj6HG1g57NSBG9YOKV7UaGFJtuvvX2NWxic8nUCCNE9f+JeKWKl36sTQ7M7u7uwuO9Ogno+4lD6DaNNMaa2Z5Fp6rV9XsCJSOiVi4v6DGVcu9qqKiaK0DXAks9z22AapyuVzuO9NX5/WR6NSNqd5kb/aTbOYfMm7jHfZqQGGI7apWAxwAX/pydbu0TQVhZ/oXHuTBid39ebemCX9LlQYOQ1bqe+rklfFUKuXotPOVCA2iURpbtMfYIEEDA42ZVfPE4Cirhoe5dfNW4fsCPDn/VFzdKmpxUQ3b+646dm0S3svSoyWc3R2/PD5xbUx9LwnNKtjGzedU4UzVsOwzoNoW2sW5u3PQWNrvxRWtPJ9EIoF3n70zq0QUOE69n9x5vQc1cvPZZv6LPDjDhOizjvAUOAsyeXUc0qAiD+5C2Lf0HmzrXEDjNXubzt88fPSw51gP2kO0Y3CMrxE+EJXWPNtU3lLghZRflFEVjwuPUMRuF7RXcEgSJxL0BbKJU+xqweeA/LdfbPO746QrfmUufuZSbRRIUXk/0+eLcnf9QZg4DM6kPkjdmpmGnCEBVGOsupYFWPDUUBUJq5bsqQcHz4/AfbMXs1il+edGcWXf6b7hi9QU4/qC/nT/0MAQJIM3A5SBVwFVDt8bF2/TesiE3+tP1uG+xe+LcEc6eWZ/PwYapTE0hDtMezzCtMd6g8RWaTgKuRxl1coxBT4kcAyKi3MPRFC3ohYXPtja07WRgSGqho1EoRIsfbkkKlHn2Rm0jfCOJq5Nw+tAxS+8DlTnQtmgdbDfy54PVwIv3KXLPOAZ6SKyK+OQBspf+qGE6+lQCQyX48h2Br7KlXHgMJSZ9qMiRLxLlwFewuqjZbCW8LATN6f4xCnaxnnjA+Hnzo6OwAvpifXM/34++W4SPh+K2AeHB+2Cdg7IZ+fVDg4pIxuBcXuE5g93XzbuPn1zFu4LlAC7x8XPuYs5lGpv/rCJgudbTJ8P6cc+y00yuXvFQrIqSptm1ofHaoxV17IAC5fTYLUU70vbcbaagBeelu32LayocCN4CVtbW4l4QlVVeBaU2ZOBQf7eOB2oPv/GVBTaICbhgjuOfTYGhsT+fjgapTE2hLROu8izLNbYUVaNWtzJa2Ni50fU4sJbgEZ3dXkV1bCsC7QEXws/MCpRoVOEzTZXOO/v7Re/K6DaFtXRbvcSFa2YD3wPQ1t7C74QnKfenVFmvp4O9a5gavA9YBo4LpW2odKQ5mzLGhJAjYRHXv5yGayERYTEXyN8IPzcc/cWSs9LK49XoI9d3i2jmHnt67UyWyfnIGhngGvxNYKt5h8X86cLFQ8J3h3vSy2bqNt7i6BUG9Oj4JlQufs2Koi5VJuCfyb2yUTRniihpzLJcpn2s9g6dut9sa0xQAWbhED5wSOAJ4Xe9eqTVeAw2FUus8f3g9dyOgDDocrx+8Idsbra34+9+A3Apj6tT1b9zbcbpRelSjJDi4v68vGLl1aeruUf5cUZXQclraCsYi/CqrZ1vJdbPo7SbovC1k2FCx0nMDumJ+ougO3KXR4vfFtY/9P6yK9HXF8ROz8/M5s80we1E+oorxLwZdEvtQjaK2Cv0VFEDdflLufw7oO/HrTf11TxzNUA8oT7WsRhhLkJVJ9/LOqh9idswXNCpXpkR+E9R1+qDzwI6BJmzvTTAYLTfeBTFJ6uQ4/AUjbiTh+8L/rPDu+H5+H2hxpg+LpoY0vPtpwbMyG9xW6jqhk+CTSu/JuJWlzoA3M7XGn4jb4AX4GEDwR3VN9V4VpcSolqW1RHu93LYkyIoK1FqSmXdotp+CsEt03v8hlp0kxTDR1C8S5dhvKrcv5Bnjm305TGRjWgfzMvNiCGmBnl6PgJwOcEVoOvKwrawVyDB1uZB7IaAMKF6/Bu8w8WpmZmwTbC3e33rUi1CRGrTVqXu09zUTf6xuAzA80gDa4UsHQncRAEJeLw4GAYoVqCd23pg4jKZyqzL9LSwnmoHlQrEqF9geTpFBgnk/03Vy2ocvpjRvR84GHBqnPBvx2N0hgbD6Y9pp7G7MzUGl2i4NSYMTjKqlHVDI5E/lFFQWHR4qbPZsBftTS6LLde9IH5S4E7oh+LTg6qbaGEHvfCPImgEBa1tZWBUKdGV9e7mg0C3B1cGuclVt0C6BWDPQQWga2AHmPmbJrV9ahjdwnFzKn3UyhiH7s6lr0wAh8i/UFaFLQPfTzU96RicxzFzOp7SSWCdx+Hu4NtpH8zfz5iSLVxdE3sUhly93HT0PEh7e6B2zpxbRpyFu0hCunhE2PVgstnZ6Y1vpZOuC+uJuCtNlQA6IPMf1+cMoY5cdSKSvqY4SEuC+moPv/yOLxPTAPOnYPg34xgfGOuPR79NAf/wcNwxbIfWTVxUjVb1K1cYsqVq2JuxMgH75g+SdszaMMAcDJ5OjmSHMl+V8CF+/Z7WRStlrvvvtrl0m67whb1rpY0XCfc3RBlzyhiWx9YF18RF8NxMTPG7pj4fAL+wwvFz2GZ+6X5qA5iZqQKvzucsXw+Iki18dPwTyzK3RGQm8N9T6pYgVFIT5gimornT6pixRDvy+X9CDqgIwj79t/sJ2IJunhGUTgpxFUD/L3FD+O09T8kZabPB196u9rcdWC+sQiLYtmnrNoP3K5y0Hgfj8N/OBcfjRBsgN3UJm6KVse/uils/cu/uxiWV+SmtK8pNwvsAju/n893ZXOU3Nszr+mj7+3u5f+QR8k9fw+OVQucx8LXhWKx+PDRQ58FbpTGvJELM7CP0O5SSBxpqO+oFpvvBr68yT8apbHUHktItB1tm9bkIY7BW5i/Mw/NAapkMPSkR0heCywhfIt/LtIgWMzZcBsS4GrbQB5EwgKPiM1c/Fw1qjOvHuAirn3tEpLa/OnB8Z6+Mc21eo0/iEXwHEi1wTxR6OYmAvcogxvaqk6IRKH3Pz9zC9z92ZlZIB7O6XuH5LXCnH72xvTguUHtjeYRl1iNd4Aj0MFwj9gsjvlXj+psTPAmjruEpDZ/+uVHy/Cb+YjOaAQSktoixg6k2mCeseMxfYDd9Dev0O7eaCuND+ko3NbA1joLCstnEQ/IgaXRsoR9hkYLbHjm4wylvTmEb6lUHhwg/QMZ8j90zrD/TD+0FPs7+yuPV4rFIoYLTvx9Au8F+QDn917vGYGmaWjl1ccr0Pg5B0mWMMAV76g5h88Er26HSYsJi9gMXxaF0xPXxsaMQWnUruMc/vqfVuGbCnHCF3Kfjpvm54ToeafePoWfZmpmFtKjdt0SDavwbQFy6z3dC5+emKNJl34qicp/foklmrQl6jjX5CN2dnew2kB3L/l+co8J7BfvLU7dmIIDyB9P9p/pm787h+UUnwvLg3nuv96/dDkL1UyMmy2KwE0iakMQ3n+2f+jjoc2tTXu083bSGBvmWCxWfsHigBohoOkkliHMxjSWsM/EiICNwYrFEL6zM1PTQHhj9YKqqsBhSAbpi98VMVywrpJl+QwPDF+6fAkDTcO1NCTqk/WtP2/ZwylLiLBozrmeHI+BzOWfyhXh9LlhVBGK2nXFGid83SKrhjTAXpR8wDFO6kL6zNkMiwI9pwvCDOyUqdoH+tjYzRajSVuijuMHhZbIEk1ajDrONfkcvNpAdcWoWpAeQ6nnHy2Vmep+kqnusZyW5xLz5DZ28V/n5+7MTl6fzv0mx0XgI8MjXESNk8mQZ+l5KXEikUyqjjsWtJPGldiXtkCTXDriFvYZA0TbQ/hmzg2N7e9DBZq/PQ+NGbRzwOHi90V4xTxcMNh2fi86jWkONI0KeHs4ZQkRQjxnk+YcPxnYEy6cFqNAi9p1W5zwETElYdUDRYixYzEUResxRlnO/R/1W6wxrSqsItFPppiiSeNnrUQdZ7BHk7ZEHUdNPs9fFHVhteFRsumfDXE1L6fluax5Mjs/d28B+ya0jTBE4KKIGt8ntDtUN6ImUr90HjNqs29MWO8/bQgeRTm0RcxsCfvsHGSY0AYVvh/aZKAxPD80eNB8Jg2FHfEMNy3e1xJOWcKEappzxw/kqG834oRvWmXVbPEQP7akh5685dMnk700siwTM0NWYjRpxyjWzrGgbZp8nr9ztSEmAZbXcznp/KGQQ+eHPETUpR/ojiXJ00noa6w+WQcr7fg12uwbg51cfbKqR8MzW2Medpg4hX0W152YhKzp9FZxC7WvhIVuLFFpdBS9aPyEjitXMNC0whp1FIfzcMrgVw8NDNUUHa7r4a051/6mJdQECpWJEAXaooH3iBOO+WBI6r7Tffb0VK5stsZgqcCnhUugbPCxxGjSlqjjmN45mrRNk8/hWG0s3UaP5xLz5OmhF535OCOuQdh9vSuKqDFP9YQKacBKA58dP0ebfePsJ9nh88Ojl1mIE6EhRBE1FcS6hH3mTZclhO/k9UkczMC13VQrA436uUEqw/S0xuC20SgNdJusqCWc8sjAEDTwksYiPDTn8EGBMAv3FsBvHL94ie9CRmwaeDFO+CWbbBjSgLWEGrry1YolPXxQ1MyL1hiKNHZljHqbbBDLGk1ajDrOkHw/6RBN2qbJ53CsNo79EcfnsubJ0kO3MU/jZtP16lwELoqooR3kgu3Vx6tuGri20RiIN2ieIhPDPkNLtrS8tPtqlw5iOYV95qpUSwhfcHhEMTP02OHVpFIpnr9DDux4+9vthUcPofuNgaZFtXBVResRhIfmPHNPjzQsCqcRFg28R5xwS/WYM6eHj166QsMDiW0rFz8jxGjSyCvLLJRjNGlHTT7CsdpglGyLJt/xueCJeJ48PeoLMW62qMPnVQ6F1nQFZUwBK40xZ+wI0ap2MewzwlEi5h0B2wJs+KHfQsxCWTEHPN9zLAoNp77dtkQtqENPXjVOeNX0PkNSYzRpbtM8MrdUP1GTz29trzbEJaC643OJefqUmuO7Lf1IA61Y1+QJCBGNmwHaqPurW8MXRuG/ZpdHoi2oNep42AANlneXsMtpLNEWoK42S3W1Kxi0rFZYYtbyuHa9VIDplSf0kCfpBBgdhJu9MwvdeAzzCG52TQGVLdFqUe5CZ0zuuYp8HePstgaSxhJNAJsInUN1bV3gWyUjeFw7PQiMJzASGNXhPaCRunDNMDFvR1wd5vTAYSr429vzEPnCXdq1DYWksUSQmLw6ufN6h88vgE2mKxZYIJSJm1O6QvPeIqpcRSli6YfS3N25nuM9qKtLG7EvEFRcrUfSoULr/P2FORbIFnIGp3HYopmNRNMfpofPDa8+WZ0iU2iHcWAZrDr2EdC267FjP8pM/csU2lK4L40idELlklLMEiUiI8MjK6sr+/v7faf7lr5c2tkprzxeK35XnLg2ob6nJhIJvBeTpg7De1i8v7hR1KPVFp6sQ8f41v+5lX+Qz13OibvMicGbcSvmWlXAksYSgYGOxDxeZTJJXagEljP7yfAU1MhDcuvmrcT9BHAYVa5D/zg0//v52duz0zems7+hGlvgg/qumn+dH7s2RnefFeomVXF+V6BxkalkkoqWaVxkRYHaj9p4h2i1xxQuz0LbTidmNcOeszQ8duzwhWFMg3FwMWaYJVotnOchyqGc5b+WyyUaSb9YLM7fnQX7jzngb2YgQ0Md/7CJ0WqpWPrxCg2u/ACj+Q7CHbHAxT8XMXjz0MAQvAe4Cu8F78f/Oj9JY4nAgHaYiS4qE6rD57NMCJ0GU8ODDVM5BJt0wRhXwC5M/03hG/Crc1eoChpYzXOmKk62MIgJjPt1MRZTxQOHLZpZY2KW2CeE2flK2ZjskXq8cDmmwTi4dFd0S7TaCyP7b/ahDYJ2B+wkWM7yT+XC94Wp39FoOzyaL78Xl6ZitFq8L06wM3kmDfmaJJTGwFUavPmrVXwPkPP87VtjV8do3DLfkDSWCAz2aNWEhbCCKlv4rqBAh/nXwzz2Mtg0KkU8NyQKrfi1B//jEFCVmCNIouwJLCcYSejT8oSYBrq+qOTz0Ooz2SP1ZsEwbv64aRdp8Tz7TicXHuTRTmKMR+hKwFOgWM1DHWi/7+ZWCcrc954uO4VuxaWLl6BdAzsPKTNnM+BfQHsB3XL/AY8kjSUCA5MfRisLg5jdW/zX+eELo5mPM2CTJ65OQG2GviX6kChFFO0kodJoZyEk2kzRltLNuphmFnL75ttvyHEjdSQKdrLwdF1fSGDTzGNgVvhLRpA92kVa2t8qY2npsxnwcqN/F0X9v6qquKCKMs1THQjpS89K0JdXdHlmFNqLySvjK0/X9PC6rIfPgzff+ne6eBPeFerDfULSWCIwCDLJis2cuDmF21ktfbmkvqOC3wu9ytynudQvUlMzU8tUijgoLqUY+1wXLYp1s/dkb0JVUWPPbSnkBvmA7537dNy0ncIhAftGS3IZe7MVqwg2MJWm0mu81+iV3CVB9ija0sHzg2K0Wuh7T143iXzpoq7zI2y/GC9rjNFqoV+AC5XsslMoeZp5HJieajYvj8NzuW0Q4QhJY4kgUZFJnow/fPAQftUTaqaQ4QlEhaYe9fZVeffnXUxPzKJFfhUXKmKe0L+FX8L2Q7NEArdHq0WJKP6iyJfGi39OR78yH2ZeCrJHnpLYRb4fWEW+yWRv6nSK5++QAzsGOw/tF/Qv9lnge7vsNHYsxjWhGBq5jplnSWOJgMFlknTaxgcgGabk6e1CSA4Mc+0zZ4Q9LDG/o4ia4uBCQ6MdkqGBISIIMC056CLfWA/0F9R3e6tuPNBIaGRJYwmJmlGLyHeYhhZpMiSNJSQ6HpLGEgEDlVIeUn5UXPvRWnuolLnKumrKBuE/Z1FJjuF7WqavljSWCBiJeKLKciKcX/EBi7JaRGX38GopG0QNORtR3ODHYSPRZkLSWCJgYCBYtEsZI37w9rPtS5cv5S7nwAgrLCaxckyZuzOXOJ6Yvjndd6ZPtGOorJq+OZu/nwduFJ4Wom9F+T6Ge3/bg/zpnma20BzZ0WzP8R5Ig5rn8k658HgN90ODPw19nEml+4cGhjaebaw8Wpm/Oz9xbWLs8zG0t6iFZqHwT6FGGr1fzPnSaDb9USb3T7nC94X5mVtYkvSH6cmrk6g/BQdYwXhSTPWNc2aoMF+8v1j+qcy3B7VcBTacarbeS4nPyAM2+4SksUTA4HoGDJc5fnkco5rhXsQLHyzA+ezFLFi5YrGoqirGV+J2DDgwenEUzgC9J343AWl6z/Rmf50d/WSUUG5Px+NxqPebzzb5NtfEmLOlk7RXxseujHHNc/KMLpbqP9O3sbUViyfgjrRluTuLoWczAxlRC00RIcBw3DON55xkWmugMY2tbZQEeLj6eImHyMWQoLQ1uZjlATRRWQ3tEV3NXrmKcpgH1sW4y/AnnnOt23FKGksEDDE8FdBYVFaDlUPFtfKWglYO66uo+toqUhEyGO3+s/2owY4fj5dflOdvUxtIg8W+KEOCvT1oBaxhK1HJDFdxzTMNbMygvpdcf7peUlUoAKrBcB9jrqYW1VfAYW4PRa01/BPuDnzGkFosRG4est3R12DoKjFdjG1TVsNDZc5m1HfUhw8erj5dxZUbkD7/iN7u0otL/BlrhaSxRMAQFcvEUDj3pfu2ftgCG4jRv7kiGmFXYkPPnOqu31K4hcS9juEk8MEUQJfBop3imme+PTJ0s0ulsna4DhbVUjZnLbQ5Z/GvC0ZJSj+WjBC5K5byOyqrockovShphxr0TcCGY2DdSp9CeMZa37mksUQTYAvdvPSHPPQYwY4BP9GHxP4nT8+V2OmzGaqpfrGdf7Q8y1Y40kUOLMLxzqud1a+WaUV/Ud7+advuG4OXS3XOcVU7TreJ0DXPDPETcYVZ8vSZNBAJjumCJLZqirymDCw9K5lWRJlz5q0GlGR/d2eDlWT29pyih8g1hek2PZ2hrIZbQycfr6Jp9k3hRDFn/oy1SkEkjSWaAFvoZlRKUy3x+8nMOSpX5qudCFvNW/i2gOlRvUyYbhG4B14urrxHMfPUzJT2Nw0D3xKbb0xXDp8fhF4r+udwLIaSpPd9sp6IJ8Abz10dAw8Wg+9iaGhcY0zhaY3FksCzpIQQuVh+FnF5fZA/HbsW4y7zqzCwrvh+LDnX+r4ljSUCBldT49YHeJw+keZzvChX3n21yzcoxGC0wG3UYIsDPPxYPLn5fBNc353/roiue0/24s4++M/9N/vJpJo8XZmaBmIn/j5Bx7ePUWKL0m7wvcVoylwjzXMWldLgxIolQTl04WkBOsyo9LY8HV4rBq/lV2FgXXw/9pxrgqSxRMCwaKRRBW2HPXqx/55kLBZLfZBKkQpLMZAt/ycbx9Y1z4jyz+X8gzwff/Yoj6UYfrTW+IzihX6C/uKf4gMBbGMgaSzRhbBrnqHz3JaYla2BpLFEVwE6tyO/Hpn43YRP2+5fGUpY3KzshezL8O0iImks0VXY/HFzp1ymwff8YaGmKLwaEWe5wgNJY4mOAcZ8j8fjPcd7Fu4tnHo7MXZtEnrLiUQCx4Hn7szl7+dxL06wxrdu3ip8X5idmU39IjV/Zz7/h4WlL1f5ce7T8amZqfEr40tfLe283sEcZu/MKhGFRagd3Hm9t3hvEdoFyKf8YnvhQb4yjx0yhLJQEhJO0N7Q2WDgavbCSOkK3fh38e7i0pdLcAb1m4t352go3GKx70wfjSb7h/zc3TnUP8Lx1MwsP0Yl5uDwIMajnLs/l7s4enBIFu4u5K7kaHzPARqNCDg8P0PVlz2xHhqOl81jhxCSxhIdBRYfl2+SjKpJoC5wj8ajm5nOsTUJ8ePx7R+3cSaZbjXMdo1YZnoSPIbzYIppvCs2rwvMN3K4NU73jjngOsq5ewul56WVxyvQgrR43ZJ/hLJQEhJOsCjDKioupxjUumb7229KL0pgS8Fcb/1XcelPS8BkON79qQxd5aGPh+xxMzEfYqiy6HqpM33A7eJ3RYsCNDyQNJboGKAyjG4Bc0gSxxNcjZw+m94uUdubTqe5eoxFkyWFbwvLXy4n7iTAFGOU6dxvcrjXRKFY3NndQWvMc0il9Zi4xFBlYRRe1HhxawzdcrpHjO840s2GpLFERyESXXq0NHye7ZxiqJGhh4yrecHvBf9Zj3fNoskCbx8+egj9cDxeuL+Ax9kLWVSGoh0Wc8C9HfBekP/szFT+0TLdw0FQVoMl73vS18bXYIGksURH4ZDwDQ25apLuJvOfuoxR1HiK0WTdjhceLFDl9klVzGFO0FFmPsyMfpor/1zODGQgJe4yETYliaSxRMfA5A+76BztGk9v2DNx1FECz7ELHZ6OtAhJY4mOAdjGKlG+jiokjSU6BrVa2qMDSWMJiY6HpLGERMfj/wNPPDjVp0DluwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek5" align="bottom" width="322" height="272" border="0">

S palcom MIMO piestu vytiahnite náplň zo striekačky rozpúšťadla

Položte koncový uzáver na tvrdú, rovnú podložku. Zatlačte striekačku rozpúšťadla na koncový uzáver a ihneď zlikvidujte, ako Vám ukázal lekár alebo zdravotnícky pracovník

Krok 7 Jemne miešajte

 • Premiešajte roztok jemným otáčaním náplne 10-krát. NÁPLŇOU NETRASTE. Nechajte náplň stáť počas 3 minút, a potom starostlivo skontrolujte roztok.

 • Ak je roztok zakalený alebo obsahuje častice, opäť jemne 10-krát premiešajte náplň. Náplň nechajte stáť počas ďalších 5 minút. Ak je roztok stále zakalený alebo obsahuje častice, NÁPLŇ NEPOUŽÍVAJTE.

Jemne otáčajte náplň 10-krát a nechajte postáť 3 minúty. Náplňou NETRASTE.

Skontrolujte roztok.

Roztok Humatrope® má byť priehľadný.

Krok 8 Injekčná aplikácia Humatrope použitím vhodného injekčného pera

 • ak je roztok číry, Vaša náplň je teraz pripravená na pripojenie k vhodnému peru HumatroPen.

 • vložte náplň do pera (pozri návod pre používateľa pera).

 • pre každú injekciu vždy použite novú sterilnú ihlu.

 • kožu dôkladne utrite tampónom s liehom. Kožu nechajte vyschnúť.

 • nastavte správnu dávku (pozri návod pre používateľov pera).

 • pomaly injekčne aplikujte pod kožu (subkutánne) tak, ako vás to naučil váš lekár.

 • Vytiahnite ihlu z kože a ihlu bezpečne zlikvidujte tak, ako vám ukázal váš lekár alebo zdravotnícky pracovník.

 • Vaše pero so zvyšným Humatropom uchovávajte v chladničke. Nepoužívajte nijaký Humatrope, ktorý ostal v pere, po uplynutí 28 dní od zmiešania.


Humatrope je ochrannou známkou spoločnosti Eli Lilly and Company Limited.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.

11HUMATROPE 72 IU (24 mg)

Súhrn údajov o lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


HUMATROPE 18 IU (6 mg)

HUMATROPE 36 IU (12 mg)

HUMATROPE 72 IU (24 mg)

prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


HUMATROPE 18 IU (6 mg):

Náplň obsahuje 6 mg somatropínu.

Po rekonštitúcii obsahuje 2,08 mg/ml.

HUMATROPE 36 IU (12 mg):

Náplň obsahuje 12 mg somatropínu.

Po rekonštitúcii obsahuje 4,17 mg/ml.

HUMATROPE 72 IU (24 mg):

Náplň obsahuje 24 mg somatropínu.

Po rekonštitúcii obsahuje 8,33 mg/ml.

Somatropín je produkovaný bunkami Escherichia coli rekombinantnou DNA technológiou.

Humatrope obsahuje menej ako 1 mmol sodíka v jednej dávke, t. j. je takmer „bez sodíka“.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.


Prášok je biely alebo takmer biely.

Rozpúšťadlo je číry roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Pediatrickí pacienti


Humatrope je indikovaný na dlhodobú liečbu detí s poruchou rastu následkom nedostatočnej sekrécie normálneho endogénneho rastového hormónu.


Humatrope je tiež indikovaný na liečbu malého vzrastu u detí s Turnerovým syndrómom potvrdeným chromozómovou analýzou.


Humatrope je tiež indikovaný na liečbu rastovej retardácie u predpubertálnych detí s chronickou renálnou insuficienciou.


Humatrope je tiež indikovaný na liečbu pacientov s poruchou rastu v súvislosti s nedostatkom SHOX potvrdeným analýzou DNA.


Humatrope je taktiež indikovaný pri poruchách rastu (t.j. zaostávanie aktuálnej výšky voči priemeru o < -2,5-násobok smerodajnej odchýlky (SD) a výšky očakávanej podľa výšky rodičov < -1 SD) u nízkych detí, ktoré sa narodili malé vzhľadom na svoj gestačný vek (SGA) s pôrodnou hmotnosťou a/alebo dĺžkou menej ako -2 SD voči priemeru a ktoré nedobiehajú v raste svojich vrstovníkov do 4 rokov a viac rokov veku (rýchlosť rastu počas posledného roku menšia ako priemer, t.j. SDS < 0).


Dospelí pacienti


Humatrope je určený na substitučnú terapiu u dospelých s výrazným nedostatkom rastového hormónu.


Pacienti so závažným deficitom rastového hormónu v dospelosti sú definovaní ako pacienti, u ktorých je preukázaná hypotalamo-hypofýzová porucha a deficitom aspoň jedného hypofýzového hormónu okrem prolaktínu. U týchto pacientov sa musí vykonať dynamický test, ktorý potvrdí alebo vylúči nedostatočný rast. U pacientov s izolovaným deficitom rastového hormónu s nástupom v detstve (bez dokázanej poruchy hypotalamu alebo hypofýzy alebo ožiarenia hlavy) sa odporúčajú dva dynamické testy, okrem pacientov s nízkymi koncentráciami IGF-1 <-2SDS, u ktorých môže byť vykonaný iba jeden test. Záver dynamického testu sa má posudzovať prísne.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Humatrope sa podáva subkutánnou injekciou po rozpustení.


Dávkovanie a spôsob podania sa má individuálne prispôsobiť.


Pediatrickí pacienti s deficitom rastového hormónu

Odporúčané dávkovanie je 0,025 - 0,035 mg/kg telesnej hmotnosti na deň vo forme podkožnej injekcie. Táto dávka zodpovedá približne 0,7 - 1,0 mg/m2 povrchu tela na deň.


Dospelí pacienti s deficitom rastového hormónu

Odporúčaná dávka na začiatku liečby je 0,15 - 0,30 mg/deň. U starších a obéznych pacientov môže byť potrebná nižšia počiatočná dávka.


Táto dávka sa má postupne zvyšovať podľa individuálnych potrieb pacienta, podľa klinickej odpovede a sérových koncentrácií IGF-1. Celková denná dávka zvyčajne nepresahuje 1 mg. Koncentrácie IGF-1 sa majú udržiavať pod hornou hranicou normy špecifickej pre vekovú skupinu.


Má sa podať najnižšia účinná dávka a jej potreba sa môže s vekom znižovať.


Dávkovanie somatropínu sa má znížiť v prípade pretrvávajúceho edému alebo závažných parestézií, aby sa zabránilo syndrómu karpálneho tunela (pozri časť 4.8).


Pacienti s Turnerovým syndrómom

Odporúčané dávkovanie je 0,045 - 0,050 mg/kg telesnej hmotnosti na deň vo forme podkožnej injekcie podanej najlepšie večer.


Táto dávka zodpovedá približne 1,4 mg/m2 na deň.


Predpubertálni pediatrickí pacienti s chronickou renálnou insuficienciou

Odporúčané dávkovanie je 0,045 - 0,050 mg/kg telesnej hmotnosti na deň vo forme podkožnej injekcie.


Pediatrickí pacienti s deficitom SHOX

Odporúčané dávkovanie je 0,045 - 0,050 mg/kg telesnej hmotnosti na deň vo forme podkožnej injekcie.


Pediatrickí pacienti, ktorí sa narodili malí vzhľadom na svoj gestačný vek (SGA, Small for Gestational Age)

Odporúčaná dávka je 0,035 mg/kg telesnej hmotnosti na deň (čo zodpovedá 1 mg/m2 povrchu tela na deň) vo forme podkožnej injekcie, až kým sa nedosiahne konečná výška (pozri časť 5.1).

Liečba sa má prerušiť po prvom roku liečby, ak rýchlosť rastu SDS je nižšia ako +1,0 SDS. Liečba sa má prerušiť, ak rýchlosť rastu je < 2 cm/rok a ak sa vyžaduje dôkaz, že kostný vek je > 14 rokov (dievčatá) alebo > 16 rokov (chlapci), čo zodpovedá uzavretiu epifýzových rastových štrbín.


Miesta vpichu podkožných injekcií sa majú meniť, aby sa predišlo atrofii tukového tkaniva.


Návod na rekonštitúciu lieku pred použitím je uvedený v časti 6.6.


4.3 Kontraindikácie


Somatropín sa nesmie používať, keď existuje akýkoľvek dôkaz o aktivite tumoru. Pred začatím liečby rastovým hormónom musia byť intrakraniálne nádory neaktívne a antitumorová liečba ukončená. Ak existuje dôkaz o raste tumoru, liečba sa má prerušiť.


Humatrope sa nemá pripravovať s dodávaným rozpúšťadlom u pacientov so známou precitlivenosťou na metakrezol alebo glycerol.


Humatrope sa nemá používať na podporu rastu u detí po uzavretí rastových štrbín.


Rastový hormón sa nemá podávať pacientom s akútnym vážnym ochorením spôsobeným komplikáciami po operácii na otvorenom srdci alebo po vnútrobrušnej operácii, po mnohopočetných zraneniach alebo u pacientov s akútnym respiračným zlyhaním (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Maximálna odporúčaná denná dávka nemá byť prekročená (pozri časť 4.2).


Niekdajší pediatrickí pacienti liečení v detstve rastovým hormónom až do dosiahnutia konečnej výšky sa majú po uzavretí rastových chrupaviek opätovne vyšetriť na deficit rastového hormónu pred začatím substitučnej liečby dávkami určenými pre dospelých.


Diagnostiku a liečbu Humatropom majú začať a monitorovať lekári, ktorí majú primeranú kvalifikáciu a skúsenosti s diagnostikou a liečbou pacientov s deficitom rastového hormónu.


Doteraz sa nepotvrdilo podozrenie, že substitúcia rastového hormónu ovplyvňuje pomer relapsov intrakraniálnych nádorov, avšak štandardná klinická prax vyžaduje pravidelné snímkovanie hypofýzy u pacientov s anamnézou ochorenia hypofýzy. U týchto pacientov sa odporúča kontrolná snímka pred začatím substitučnej liečby rastovým hormónom.


U tých pacientov, ktorí v detstve prekonali rakovinu, bolo pri užívaní somatropínu hlásené zvýšené riziko tvorby sekundárnych novotvarov (benígnych alebo malígnych). Najčastejšími sekundárnymi novotvarmi boli intrakraniálne nádory. U pacientov liečených somatropínom, ktorí v detstve prekonali rakovinu, však nebolo hlásené zvýšené riziko opätovnej recidívy primárneho nádoru.


V prípade vážnej alebo opakujúcej sa bolesti hlavy, zrakových problémov, nevoľnosti a/alebo vracania sa odporúča fundoskopia na vyšetrenie opuchu papily. Pokiaľ sa opuch papily potvrdí, má sa zvážiť možnosť benígnej intrakraniálnej hypertenzie a ak je to potrebné, liečba rastovým hormónom sa má vysadiť.


V súčasnosti nie sú k dispozícii dostatočné podklady pre usmernenie klinického rozhodovania u pacientov po prekonanej intrakraniálnej hypertenzii. Ak sa znovu začne liečba rastovým hormónom, je nevyhnutné príznaky intrakraniálnej hypertenzie starostlivo sledovať.


U pacientov s endokrinnými ochoreniami, vrátane deficitu rastového hormónu, sa môže častejšie objaviť skĺznutie epifýz v oblasti veľkých kĺbov. Každé dieťa, u ktorého sa prejaví počas liečby rastovým hormónom krívanie, je potrebné vyšetriť.


Rastový hormón zvyšuje extratyreoidálnu konverziu T4 na T3 a môže takto odkryť začínajúcu hypotyreózu. U všetkých pacientov sa preto má sledovať funkcia štítnej žľazy. U pacientov s hypopituitarizmom sa musí štandardná substitučná liečba starostlivo monitorovať pri podávaní somatropínu.


U pediatrických pacientov má liečba pokračovať až do skončenia rastu. Odporúča sa neprekračovať odporúčané dávkovanie pre potenciálne riziko akromegálie, hyperglykémie a glykozúrie.


Pred začatím liečby sekundárnej rastovej retardácie pri chronickej renálnej insuficiencii somatropínom sa má pacient sledovať počas jedného roku, aby sa potvrdila porucha rastu. Počas liečby sa má začať konzervatívna liečba renálnej insuficiencie (ktorá zahŕňa kontrolu acidózy, hyperparatyreoidizmu a nutričného stavu počas 1 roka pred liečbou) a ďalej v nej pokračovať. Počas transplantácie obličiek sa má liečba somatropínom prerušiť.


Účinky rastového hormónu na rekonvalescenciu sa sledovali v dvoch placebom kontrolovaných klinických štúdiách, ktoré zahŕňali 522 dospelých pacientov s vážnym ochorením spôsobeným komplikáciami po operácii na otvorenom srdci alebo po vnútrobrušnej operácii, po mnohopočetných zraneniach alebo s akútnym respiračným zlyhaním. Mortalita bola vyššia (41,9 % verzus 19,3 %) u pacientov liečených rastovým hormónom (dávky 5,3 - 8 mg/deň) v porovnaní s tými pacientmi, ktorí dostávali placebo. Bezpečnosť pokračovania liečby rastovým hormónom u pacientov užívajúcich substitučné dávky v schválených indikáciách, u ktorých sa súčasne vyvinulo takéto vážne ochorenie, sa nestanovila. Preto sa u týchto pacientov s vážnym akútnym ochorením má zvážiť pomer prínosu a rizika pokračujúcej liečby.


V závislosti od dávky a spôsobu podávania môže estrogénová liečba ovplyvňovať odpoveď na liečbu rastovým hormónom. Vyššie dávky rastového hormónu môžu byť potrebné na dosiahnutie zodpovedajúceho zvýšenia sérového IGF-1 u žien v porovnaní s mužmi, hlavne u žien užívajúcich perorálnu substitučnú estrogénovú liečbu. Ak sa zmení spôsob podávania estrogénu (perorálny na transdermálny alebo naopak), dávku rastového hormónu treba znovu titrovať (pozri časť 4.5). Najmä u mužov sa môže časom pozorovať zvyšovanie senzitivity na rastový hormón (vyjadrené ako zmena sérového IGF-1 na dávku rastového hormónu).


Pokiaľ pacienti s Praderovým-Williho syndrómom nemajú tiež diagnózu deficitu rastového hormónu, Humatrope nie je indikovaný na liečbu pacientov s poruchou rastu spôsobenou geneticky potvrdeným Praderovým-Williho syndrómom.

Prípady spánkového apnoe a náhleho úmrtia boli hlásené po začatí liečby rastovým hormónom u pacientov s Praderovým-Williho syndrómom s jedným alebo viacerými nasledovnými rizikovými faktormi: závažná obezita, obštrukcia horných dýchacích ciest v anamnéze alebo spánkové apnoe alebo neidentifikovaná respiračná infekcia.


Keďže somatropín môže znížiť inzulínovú senzitivitu, pacientov treba starostlivo monitorovať, aby sa včas zistila glukózová intolerancia. Pacienti s diabetes mellitus môžu potrebovať po začatí liečby somatropínom úpravu dávky inzulínu. Pacientov s diabetom alebo glukózovou neznášanlivosťou treba počas liečby somatropínom starostlivo sledovať

Skúsenosti s liečbou pacientov starších ako 60 rokov chýbajú.


Skúsenosti s dlhodobou liečbou dospelých pacientov chýbajú.


U vzrastom malých detí, ktoré sa narodili malé vzhľadom na svoj gestačný vek, treba pred začatím liečby vylúčiť iné zdravotné dôvody alebo liečby, ktoré môžu vysvetľovať poruchu rastu.


U detí, ktoré sa narodili malé vzhľadom na svoj gestačný vek, sa odporúča stanoviť hladinu inzulínu v plazme a krvnej glukózy nalačno pred začatím liečby a potom každý rok. U pacientov so zvýšeným rizikom vzniku diabetes mellitus (napr. rodinná anamnéza diabetu, obezita, závažná inzulínová rezistencia, acanthosis nigricans) sa má urobiť perorálny glukózový tolerančný test (OGTT). Ak sa vyskytne zjavný diabetes, rastový hormón sa nemá podávať až do stabilizácie diabetu u pacienta. Potom sa môže začať podávať rastový hormón so starostlivým monitorovaním metabolickej kontroly diabetu. Možno bude potrebné zvýšenie dávkovania inzulínu.


U detí, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek, sa odporúča stanovenie plazmatickej koncentrácie IGF-1 pred začatím liečby a potom dvakrát do roka. Ak po opakovanom meraní prevýšia hodnoty IGF-1 +2 SD v porovnaní s referenčnou hodnotou pre pohlavie, vek a pubertálny stav, je potrebné vziať do úvahy pomer IGF-1 / IGFBP-3 pri úprave dávky.


Začatie liečby Humatropom u detí, ktoré sa narodili malé vzhľadom na svoj gestačný vek a u detí s deficitom SHOX blízko puberty sa neodporúča z dôvodu obmedzených skúseností.


Ak sa liečba rastovým hormónom u detí, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek, ukončí pred dosiahnutím finálnej výšky, nárast výšky dosiahnutý pri liečbe sa môže čiastočne stratiť.


Pankreatitída u detí

Deti liečené somatropínom mali zvýšené riziko vzniku pankreatitídy oproti dospelým liečeným somatropínom. Hoci sa pankreatitída vyskytovala zriedkavo, treba ju brať do úvahy u detí liečených somatropínom, u ktorých sa objavila abdominálna bolesť.


Progresia skoliózy u pediatrických pacientov

U detí v obdobiach rýchleho rastu sa môže vyvíjať skolióza. Príznaky skoliózy je potrebné počas liečby sledovať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pacienti s diabetom mellitus, ktorí súčasne užívajú somatropín, môžu potrebovať úpravu svojej dávky inzulínu a/alebo iných antidiabetík.


Nadmerná liečba glukokortikoidmi bude inhibovať účinok ľudského rastového hormónu podporujúceho rast. Pacientom s deficitom ACTH sa má starostlivo upraviť dávka glukokortikoidov, aby sa predišlo ich inhibičnému účinku na rast.


U žien, ktoré užívajú perorálnu estrogénovú substitučnú liečbu, môže byť potrebná vyššia dávka rastového hormónu na dosiahnutie liečebného zámeru (pozri časť 4.4).


Somatropín môže zvýšiť enzýmovú aktivitu cytochrómu P450 (CYP) u ľudí a môže spôsobiť znížené plazmatické koncentrácie a znížiť účinnosť liekov metabolizovaných CYP3A, akými sú napríklad pohlavné steroidy, kortikosteroidy, cyklosporín a antikonvulzíva.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Reprodukčné štúdie na zvieratách s Humatropom sa neuskutočnili. Nie je známe, či Humatrope podaný gravidným ženám môže poškodiť plod alebo ovplyvňovať schopnosť reprodukcie. Humatrope sa má podať gravidnej žene iba v prípade nevyhnutnosti.


Neuskutočnili sa žiadne štúdie s podávaním Humatrope dojčiacim matkám. Nie je známe, či sa tento liek vylučuje do materského mlieka. Pretože sa mnoho liekov do materského mlieka vylučuje, Humatrope sa má podávať dojčiacim matkám opatrne.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Humatrope nemá žiadny známy vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledovná tabuľka nežiaducich účinkov a frekvencií je založená na klinických štúdiách a postmarketingových spontánnych hláseniach.


Poruchy imunitného systému

Hypersenzitivita na rozpúšťadlo (metakrezol/glycerol): 1 % - 10 %


Poruchy endokrinného systému

Hypotyreoidizmus: 1 % - 10 %


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Gynekomastia: <0,01 % detí; 0,1 % - 1 % dospelých


Poruchy metabolizmu a výživy

Mierna hyperglykémia: 1 % detí; 1 % - 10 % dospelých

Diabetes mellitus 2. typu: 0,1 % - 1 % detí; u dospelých sa vyskytli spontánne hlásenia s neznámou frekvenciou


Poruchy nervového systému

Benígna intrakraniálna hypertenzia: 0,01 % - 0,1 %

Bolesť hlavy: >10 % dospelých

Insomnia: <0,01 % detí; 1 % - 10 % dospelých

Parestézia: 0,01 % - 0,1 % detí; 1 % - 10 % dospelých

Syndróm karpálneho tunela: 1 % - 10 % dospelých


Poruchy ciev

Hypertenzia: <0,01 % detí; 1 % - 10 % dospelých


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínia

Dyspnoe: 1 %-10 % dospelých

Spánkové apnoe: 1 %-10 % dospelých


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Lokalizovaná bolesť svalov (myalgia): 1 % - 10 % dospelých, 0,01 % - 0,1 % detí

Bolesť kĺbov a ochorenie (artralgia): >10 % dospelých

Progresia skoliózy 1 % - 10 % detí


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Slabosť: 0,1 % - 1 %

Bolesť v mieste vpichu (reakcia): 1 % - 10 %

Edém (lokálny a generalizovaný): 1 % - 10 % detí; 10 % dospelých


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Glykozúria <0,01 % detí; 0,01 % - 0,1 % dospelýchPediatrickí pacienti


V klinických štúdiách u pacientov s nedostatkom rastového hormónu sa asi u 2 % pacientov vytvorili protilátky proti rastovému hormónu. V štúdiách u pacientov s Turnerovým syndrómom, kde sa používali vyššie dávky, sa protilátky tvorili až u 8 % pacientov. Väzobná kapacita týchto protilátok voči rastovému hormónu však bola nízka a rýchlosť rastu nebola ovplyvnená. U každého pacienta, ktorý nereaguje na liečbu, sa majú vyšetriť protilátky proti rastovému hormónu.


Na začiatku liečby sa pozoroval mierny a prechodný opuch.


U malého počtu detí liečených rastovým hormónom bola hlásená leukémia. Nie je však dokázané, že by u pacientov bez predispozičných faktorov liečených rastovým hormónom bol výskyt leukémie zvýšený.


Dospelí pacienti


U pacientov, u ktorých sa deficit rastového hormónu vyvinul v dospelosti, bol na začiatku liečby hlásený opuch, bolesť svalov a kĺbov, ktoré však mali prechodnú tendenciu .


U dospelých pacientov liečených rastovým hormónom, u ktorých sa diagnostikoval nedostatok rastového hormónu už v detstve, sa zaznamenalo menej nežiaducich účinkov ako u pacientov, u ktorých nastal deficit rastového hormónu až v dospelosti.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Akútne predávkovanie môže spôsobiť najprv hypoglykémiu a následne hyperglykémiu. Dlhodobé predávkovanie sa môže prejaviť znakmi a príznakmi akromegálie, v súlade so známym účinkom nadbytku ľudského rastového hormónu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Hormóny.

ATC kód: H01AC01


Somatropín je polypeptidový hormón produkovaný rekombinantnou DNA technológiou. Má 191 aminokyselín a molekulovú hmotnosť 22 125 daltonov. Sekvencia aminokyselín liečiva je rovnaká ako u ľudského rastového hormónu produkovaného hypofýzou. Je syntetizovaný v kmeni baktérií Escherichia coli, ktorý bol modifikovaný vložením génu pre ľudský rastový hormón.


Biologické účinky Humatropu sú ekvivalentné s ľudským rastovým hormónom produkovaným hypofýzou.


Najdôležitejším účinkom Humatropu je stimulácia rastových platničiek dlhých kostí. Zvyšuje tiež celulárnu proteosyntézu a retenciu dusíka.


Humatrope stimuluje metabolizmus lipidov: zvyšuje plazmatické hladiny mastných kyselín a HDL cholestrolu a znižuje celkový plazmatický cholesterol.


Liečba Humatropom pôsobí u pacientov s deficitom rastového hormónu priaznivo na stavbu tela, ubúda telesný tuk a pribúda svalová hmota. Dlhodobá liečba pacientov s deficitom rastového hormónu zvyšuje kostnú minerálnu denzitu.


Humatrope môže indukovať inzulínovú rezistenciu. Veľké dávky ľudského rastového hormónu môžu porušiť glukózovú toleranciu.


Doteraz dostupné údaje z klinických štúdií u pacientov s Turnerovým syndrómom ukazujú, že zatiaľ čo niektorí pacienti na liečbu nemusia reagovať, u ostatných sa pozorovalo zvýšenie predpokladanej výšky v priemere o 3,3 ± 3,9 cm.


V klinických štúdiách sa u pacientov, ktorí sa narodili malí vzhľadom na svoj gestačný vek, (priemerný vek 9,5 ± 0,9 rokov) liečených Humatropom v dávke 0,067 mg/kg/deň počas dvoch rokov sa pozoroval priemerný nárast výšky SDS o +1,2 v priebehu liečby. Výsledky získané v tejto štúdii s Humatropom sú porovnateľné s tými, ktoré sa pozorovali u iných liekov s rekombinantným rastovým faktorom. Dlhodobé údaje o bezpečnosti sú stále obmedzené.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Dávka 100 µg/kg podaná dospelým dobrovoľníkom (mužom) dosiahne maximálnu sérovú hladinu (Cmax) asi 55 ng/ml, polčas (t 1/2) takmer štyri hodiny a maximálnu absorpciu (AUC [0-¥] asi 475 ng*h/ml).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Humatrope je ľudský rastový hormón vyrobený rekombinantnou technológiou. Počas subchronických toxikologických štúdií neboli hlásené žiadne závažné udalosti. Dlhodobé štúdie s týmto rastovým hormónom (Humatrope) na zvieratách, v ktorých by sa zisťovala karcinogenita a ovplyvnenie fertility, sa neuskutočnili. Dosiaľ nie je žiadny dôkaz o tom, že by Humatrope pôsobil mutagénne.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Náplne s práškom: manitol, glycín, heptahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná a hydroxid sodný.


Injekčné striekačky s rozpúšťadlom: glycerol, metakrezol, voda na injekciu, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný.


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Pred prípravou: 3 roky


Po príprave: liek sa môže uchovávať maximálne 28 dní pri teplote 2 °C - 8 °C. Denná expozícia izbovej teplote nemá prekročiť 30 minút.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 C – 8 C). Neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Humatrope je dostupný v nasledovnom balení:


HUMATROPE 18 IU (6 mg)

1 náplň (zo skla typu I) obsahuje 6 mg prášku na injekčný roztok a 3,17 ml rozpúšťadla v predplnenej striekačke (zo skla typu I) s piestom (z gumy).

Veľkosť balenia: 1 náplň + 1 injekčná striekačka s rozpúšťadlom


HUMATROPE 36 IU (12 mg)

1 náplň (zo skla typu I) obsahuje 12 mg prášku na injekčný roztok a 3,15 ml rozpúšťadla v predplnenej striekačke (zo skla typu I) s piestom (z gumy).

Veľkosť balenia: 1náplň + 1 injekčná striekačka s rozpúšťadlom


HUMATROPE 72 IU (24 mg)

1 náplň (zo skla typu I) obsahuje 24 mg prášku na injekčný roztok a 3,15 ml rozpúšťadla v predplnenej striekačke (zo skla typu I) s piestom (z gumy).

Veľkosť balenia: 1 náplň + 1 injekčná striekačka s rozpúšťadlom6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pokyny na prípravu a zaobchádzanie s liekom:


Príprava: každá náplň Humatropu sa má rozpustiť v rozpúšťadle z priloženej striekačky. Pri príprave pripojte náplň k naplnenej striekačke s rozpúšťadlom , a potom vstreknite celý obsah striekačky s rozpúšťadlom do náplne. Ihla striekačky s rozpúšťadlom smeruje prúd tekutiny na sklenenú stenu náplne. Po vstreknutí rozpúšťadla, náplň 10-krát jemne otáčajte hore a dolu až do úplného rozpustenia obsahu. NETRASTE. Výsledný roztok má byť číry, bez viditeľných častíc. Ak je roztok zakalený alebo obsahuje viditeľné častice, NESMIE sa aplikovať.


Náplne Humatrope sa môžu používať s kompatibilnými injekčnými perami označenými CE. Pri vkladaní náplne, nasadzovaní injekčnej ihly a aplikácii injekcie Humatrope sa musí postupovať podľa pokynov výrobcu konkrétneho pera.


Striekačka s rozpúšťadlom je iba na jednorazové použitie. Po použití ju zlikvidujte. Pre každú aplikáciu Humatropu sa má použiť sterilná ihla.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Eli Lilly ČR, s.r.o., Pobřežní 12, 186 00 Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


HUMATROPE 18 IU (6 mg): 56/0158/89-C/S

HUMATROPE 36 IU (12 mg): 56/0044/13-S

HUMATROPE 72 IU (24 mg): 56/0045/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 15.5.1989

Dátum posledného predĺženia registrácie: 22. november 2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015

10HUMATROPE 72 IU (24 mg)