+ ipil.sk

Ialugen PlusPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/05078


Písomná informácia pre používateľov


IalugenPlus

dermálny krém


IalugenPlus

impregnovaný obväz


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je IalugenPlusa na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete IalugenPlus

3. Ako používaťIalugenPlus

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať IalugenPlus

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1.Čo je IalugenPlusa na čo sa používa


IalugenPlusje dvojzložkový liek zložený z kyseliny hyalurónovej a striebornej soli sulfadiazínu.

Kyselina hyalurónová je kyslý mukopolysacharid, ktorý tvorí viac ako 50 % kožného tkaniva a rovnako sa vyskytuje vo vysokej koncentrácii v sklovci, synoviálnej tekutine, pupočnej šnúre a v chrupavke. Miestna aplikácia lieku IalugenPlusmá protizápalové pôsobenie a urýchľuje granuláciu tkaniva, čo je nevyhnutné pri zahojení a epitalizácii poranenej oblasti kože.

Strieborná soľ sulfadiazínu má antibakteriálne účinky, ktoré sú účinné proti širokému spektru grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií a húb, ako sú: Pseudomonas aeruginosaa Enterobacter pyogenes, ktoré sú najčastejšie sa vyskytujúcimi mikroorganizmami u infekčných rán a popálenin.

Prostredníctvomvzájomného pôsobenia dvoch liečiv, IalugenPluschráni pred sekundárnymi infekciami a urýchľuje proces hojenia poranení.

IalugenPlusje určený naochranu a lokálnu liečbu poranení, vredu kŕčových žíl a popálenín


2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako použijete IalugenPlus


Nepoužívajte IalugenPlus

- pri známej precitlivenosti na liečivo

- počas tehotenstva a dojčenia

- u novorodencov v prvých mesiacoch života.Upozornenia a opatrenia

U pacientov so známou precitlivenosťou na sulfónamidy a u pacientov s nedostatočnou funkciou pečene a obličiek sa IalugenPlusodporúčapoužívať pri zvýšenej opatrnosti. Ošetrené poranené miesta chráňte pred slnkom.


Iné lieky a IalugenPlus

Neodporúča sa súčasné používanie lieku IalugenPluss liekmi obsahujúcimi proteolytické enzýmy, nakoľko môže dôjsť k inaktivácii týchto enzýmov vplyvom striebornej soli sulfadiazínu.


3. Ako používaťIalugenPlus


Krém sa nanáša na celú plochu poranenia v hrúbke 2 – 3 mm raz alebo dvakrát denne.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

IalugenPlussa všeobecne dobre znáša.

Pri aplikácii lieku IalugenPlusna veľkej ploche, nie je možné vylúčiť známe systémové nežiaduce účinky sulfónamidov ako sú poruchy funkcie obličiek, toxická hepatitida, agranulocytóza, trombocytopénia, leukocytopénia a exantém.

Pri dlhodobej liečbe sa odporúča kontrolovať počet leukocytov.


5. Ako uchovávať IalugenPlus


Nepoužívajte liek po uplynutí dátumu použiteľnosti (pozri obal). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 C.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo IalugenPlusobsahuje

Dermálny krém:

1 g krému obsahuje:

hyaluronát sodný 2 mg (0,2 %), strieborná soľ sulfadiazínu 10 mg (1 %)


Pomocné látky

Makrogol 400 monostearát, decyloleát, emulgujúci vosk, glycerol 85 %, nekryštalizujúci roztok sobitolu, čistená voda.


Čo IalugenPlusobsahuje

Impregnovaný obväz:

Každý impregnovaný obväz o rozmere 10 x 10 cm obsahuje 4 g krému o zložení:

hyaluronát sodný 2 mg (0,05 %), strieborná soľ sulfadiazínu 40 mg (1 %)


Pomocné látky

Makrogol 4000,glycerol 85 %, čistená voda.


7. Ako vyzerá IalugenPlusa obsah balenia


Dermálny krém: biely až slonovinový homogénny krém

Impregnovaný obväz: impregnovaný obväz so slonovinovým homogénnym krémom

Obsah balenia:

dermálny krém: 20 g,60 g alebo 500 g

impregnovaný obväz: 5 alebo 10 kusov8. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


IBSA Slovakia s. r. o.,

Mýtna 42

Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švajčiarsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 02/ 2013

Ialugen Plus

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2013/00834SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1.NÁZOV LIEKU


Ialugen Plus


2.KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


IalugenPlus

dermálny krém

1 g krému obsahuje:

natrii hyaluronas 2 mg (0,2 %)

sulfadiazinum argentum 10 mg (1 %)


IalugenPlus

Impregnovaný obväz

Každý impregnovaný obväz o rozmere 10 x 10 cm obsahuje 4 g krému o zložení:

natrii hyaluronas 2 mg (0,05 %)

sulfadiazinum argentum 40 mg (1 %)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Dermálny krém:biely až slonovinový homogénny krém

Impregnovaný obväz:impregnovaný obväz so slonovinovým homogénnym krémom


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 terapeutické indikácie


IalugenPlusje určený naochranu a lokálnu liečbu poranení, vredu kŕčových žíl a popálenín


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


IalugenPlusdermálny krém:Krém sa nanáša na celú plochu rany v hrúbke 2 – 3 mm raz alebo dvakrát denne.

IalugenPlusimpregnovaný obväz:1 alebo viac impegnovaných obväzov, dva alebo viackrát denne podľa rozsahu poranenia.

V aplikácii IalugenPlusje potrebné pokračovať bez prerušenia až do úplného zahojenia rany.


4.3 Kontraindikácie


IalugenPlusje kontraindikovaný

- pri známej precitlivenosti na liečivo

- počas tehotenstva a laktácie

- u novorodencov v prvých mesiacoch života.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov so známou precitlivenosťou na sulfónamidy a u pacientov s nedostatočnou funkciou pečene a obličiek sa IalugenPlusodporúčapoužívať so zvýšenou opatrnosťou. Ošetrené poranené miesta je potrebné chrániť pred slnkom.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neodporúča sa súčasné používanie lieku IalugenPluss liekmi obsahujúcimi proteolytické enzýmy, nakoľko môže dôjsť k inaktivácii týchto enzýmov vplyvom striebornej soli sulfadiazínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Neexistujú vyčerpávajúce experimentálne údaje o prípadných nežiaducich účinkoch lieku na plod; preto by sa liečbe s liekom IalugenPlusmalo vyhnúť počas tehotenstva a laktácie, s výnimkou ak lekár liečbu liekom IalugenPlus považuje za nevyhnutnú. Sulfadiazín prechádza placentou a vylučuje sa do materského mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


IalugenPlussa všeobecne dobre znáša.

Pri aplikácii lieku IalugenPlusna veľkej ploche, nie je možné vylúčiť známe systémové nežiaduce účinky sulfónamidov,ako poruchy funkcie obličiek, toxická hepatitida, agranulocytóza, trombocytopénia, leukocytopénia a exantém.

Pri dlhodobej liečbe sa odporúča kontrolovať počet leukocytov.


4.8 Predávkovanie


Nie sú známe prípady predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKé VLASTNOSTI

5.1 farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: dermatologikum, strieborná soľ sulfadiazínu, kombinácia

ATC kód: D06BA51


IalugenPlusje dvojzložkový liek zložený z kyseliny hyalurónovej a striebornej soli sulfadiazínu.

Kyselina hyalurónová je kyslý mukopolysacharid, ktorý tvorí viac ako 50 % kožného tkaniva a rovnako sa vyskytuje vo vysokej koncentrácii v sklovci, synoviálnej tekutine, pupočnej šnúre a v chrupavke. Lokálna aplikácia lieku IalugenPlusmá antiflogistické pôsobenie a urýchľuje granuláciu tkaniva, čo je nevyhnutné pri zahojení a epitalizácii poranenej oblasti kože.

Strieborná soľ sulfadiazínu má antibakteriálne účinky, ktoré sú účinné proti širokému spektru grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií a húb, ako sú: Pseudomonas aeruginosaa Enterobacter pyogenes, ktoré sú najčastejšie sa vyskytujúcimi mikroorganizmami u infekčných rán a popálenin.

Prostredníctvomvzájomného pôsobenia dvoch liečiv, IalugenPluschráni pred sekundárnymi infekciami a urýchľuje proces hojenia poranení.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Pri lokálnej aplikácii lieku IalugenPlusresorpcia liečiva nie je klinicky signifikantná. Resorbuje sa približne 1 % striebornej soli a 10 % sulfadiazínu z celkovej dávky striebornej soli sulfadiazínu.

Strieborná soľ sa viaže na bielkoviny exsudátu a sulfadiazín sa uvoľnuje, v pečeni je acetylovaný a oxidovaný a vylučuje sa obličkami. Sulfadiazín prechádza placentou a vylučuje sa do materského mlieka. Plazmatická koncentrácia sulfadiazínu pri lokálnej aplikácii lieku IalugenPlustvorí len 1 % v porovnaní s perorálnou aplikáciou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Výsledky reprodukčných štúdii na zvieratách nepreukázali riziko pre plod, ale bezpečnosť užívania lieku v gravidite a počas laktácie nebola preukázaná.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Dermálny krém

Macrogoli 400 monostearas, decylis oleas, cera emulsificans, glycerolum 85 %, sorbitolum liquidum

non cristallisabile, aqua purificata.


Impregnovaný obväz

Macrogolum 4000, glycerolum 85 %, aqua purificata.


6.2 Inkompatibility


Doposiaľ nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


Dermálny krém:

Tuba: 3 roky

Fľaša: 2 roky


Impregnovaný obväz: 3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Dermálny krém: Hliníková tuba s uzáverom so závitom z plastickej hmoty, papierová skladačka.

Impregnovaný obväz: impregnovaný obväz krémom napustený, chránený z obidvoch strán fóliami z plastickej hmoty, uložený v zatavenom vrecku z hliníkovej fólie, papierová škatuľa.

Balenie krému: 1 tuba 20 g, 60 g

1 plastová fľaša s dávkovačom 500 g

Impregnovaný obväz: 5 alebo 10 ks (10x10 cm)


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Poranené miesta kože, kde bol aplikovaný krém alebo impregnovaný obväz, sa prikryjú obväzom.
7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


IBSA Slovakia s.r.o.,

Mýtna 42

Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švajčiarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


IalugenPlusdermálny krém 46/0190/98-S

IalugenPlusimpregnovaný obväz 46/0191/98-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 16. 04. 1998

Dátum posledného predĺženia: 12.10.2007/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2013


4Ialugen Plus