+ ipil.sk

Ibandronic acid Actavis 3 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, evid. č.: 2010/04751-REG


Písomná informácia pre používateľov


Ibandronic acid Actavis 3 mg

injekčný roztok
kyselina ibandrónová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Ibandronic acid Actavis a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako vám podajú Ibandronic acid Actavis
3. Ako sa Ibandronic acid Actavis podáva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Ibandronic acid Actavis
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ibandronic acidActavis a na čo sa používa


KyselinaKyselina ibandrónová patrí do skupiny liekov nazývaných
bisfosfonáty. Ibandronic acid Actavis 3 mg injekčný roztok obsahuje liečivo kyselinu ibandrónovú. Ibandronic acid Actavis 3 mg injekčný roztok neobsahuje hormóny.


Kyselina ibandrónová môže zvrátiť úbytok kostnej hmoty zastavením ďalšieho úbytku kostnej hmoty a zvýšením tvorby kostnej hmoty u väčšiny žien, ktoré ju užívajú i keď ženy nemusia vidieť alebo cítiť rozdiel. Kyselina ibandrónová môže pomôcť znížiť riziko zlomenín kostí (fraktúr). Toto zníženie rizika vzniku zlomenín sa dokázalo pri zlomeninách stavcov chrbtice ale nie pri zlomeninách v oblasti bedrového kĺbu.


Ibandronic acid Actavis 3 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke je roztok na injekciu do žily, ktorú vám podá zdravotnícky pracovník.
Injekciu kyseliny ibandrónovej si nepodávajte sama.

Kyselina ibandrónová vám bola predpísaná na liečbu osteoporózy po menopauze,pretože máte zvýšené riziko zlomenín.Osteoporóza je rednutie a oslabenie kostí, čo je časté u žien po menopauze. V menopauze vaječníky prestávajú vytvárať ženský hormón estrogén, ktorý pomáha udržať kostru ženy v dobrom stave.


Čím skôr u ženy nastane menopauza, tým je vyššie riziko zlomenín pri osteoporóze. Ďalšími faktormi, ktoré môžu zvýšiť riziko zlomenín, sú:
- nedostatočný príjem vápnika a vitamínu D zo stravy
- fajčenie cigariet alebo nadmerné pitie alkoholu
- nedostatok chôdze alebo iného záťažového cvičenia
- výskyt osteoporózy v rodine


U mnohých ľudí s osteoporózou sa neprejavujú žiadne príznaky. Ak sa u vás neprejavujú žiadne príznaky, neviete, či nemáte osteoporózu. Avšak ak máte osteoporózu, je pravdepodobnejšie, že pri páde alebo poranení si zlomíte kosti. Zlomenie kosti po päťdesiatom roku života môže byť príznakom osteoporózy. Osteoporóza môže tiež spôsobovať bolesti chrbta,zmenšenie telesnej výšky a ohnutý chrbát.


Kyselina ibandrónová bráni úbytku kostnej hmoty v dôsledku osteoporózy, a tým pomáha znova vybudovať zrednutú kosť. Kyselina ibandrónová preto robí kosti odolnejšie voči zlomeniu.


Zdravý životný štýl vám tiež prispeje aby ste dosiahli najväčší úžitok z liečby. K tomu patrí vyvážená strava bohatá na vápnik a vitamín D, chôdza alebo iné záťažové cvičenie, ktoré má vplyv na telesnú hmotnosť, nefajčiť a nepiť nadmerné množstvo alkoholu.


2. Čo potrebujete vedieť skôr ako vám podajú Ibandronic acid ActavisIbandronic acid Actavis vám nesmú podať
- keď máte alebo ste mali nízku hladinu vápnika v krvi.Prosím, poraďte sa so svojím lekárom
- keď ste
alergická (precitlivená) na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku


Upozornenia a opatrenia


Obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako vám podajú Ibandronic acid Actavis.


Niektoré pacientky musia byť zvlášť opatrné pri používaní Ibandronicu acid Actavis 3 mg injekčný roztok. Povedzte svojmu lekárovi:


- ak máte alebo ak ste niekedy mali
problémy s obličkami, zlyhanie obličiek alebo ak ste potrebovali dialýzu, alebo ak máte akékoľvek iné ochorenie, ktoré môže poškodiť vaše obličky,
- ak máte akékoľvek
poruchy minerálneho metabolizmu(napríklad nedostatok vitamínu D),

- počas liečby Ibandronicom acid Actavis musíte užívať vápnik a vitamín D vo forme výživových doplnkov. Ak ich nemôžete užívať, musíte o tom informovať svojho lekára.

- ak ste v súčasnosti v starostlivosti stomatológa alebo plánujete stomatologický výkon, povedzte svojmu zubárovi, že sa liečite kyselinou ibandrónovou.

Iné lieky a Ibandronic acid Actavis
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.

Lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi spomeňte, ak užívate nejaký liek, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

Tehotenstvo a dojčenie
Kyselinu ibandrónovú nesmiete dostať, ak ste tehotná alebo ak existuje možnosť, že môžete byť tehotná. Ak dojčíte, budete musieť s dojčením prestať, aby ste mohli dostať kyselinu ibandrónovú.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Môžete viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože je veľmi nepravdepodobné, že kyselina ibandrónová ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Ibandronic acid Actavis 3 mg injekčný roztok obsahuje sodík.
Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej dávke (3 ml), t.j. v podstate "bez sodíka".


3. Ako sa Ibandronic acid Actavis 3 mg podáva


Odporúčaná dávka vnútrožilovej injekcie Ibandronicu Acid Actavis je 3 mg (1 naplnená injekčná striekačka) podaná jedenkrát každé 3 mesiace.


Injekciu vám má podať do žily lekár alebo kvalifikovaný/zaškolený zdravotnícky pracovník.
Nepodávajte si injekciu sama.

Injekčný roztok sa musí podať len do žily a nie do iného miesta na tele.


Pokračovanie v podávaní Ibandronicu acid Actavis 3 mg injekčný roztok
Aby ste mali čo najväčší úžitok z liečby, je dôležité, aby ste injekciu dostávali pravidelne každé 3 mesiace tak dlho, ako vám predpíše lekár.Kyselina ibandrónová lieči osteoporózu len dovtedy, kým dostávate liečbu, aj ak keď nevidíte alebo necítite rozdiel.
Užívajte tiež vápnik a vitamín D vo forme výživových doplnkov tak, ako vám odporučil váš lekár.


Ak dostanete vyššiu dávku Ibandronicu acid Actavis 3 mg injekčný roztok ako máte
Môže to viesť k nízkym hladinám vápnika, fosforu alebo horčíka v krvi. Váš lekár prijme opatrenia na úpravu takýchto zmien a môže vám podať injekciu s obsahom týchto minerálov.


Ak vynecháte dávku Ibandronicu acid Actavis 3 mg injekčný roztok

Dohodnite si návštevu u lekára, aby ste čo najskôr dostali nasledujúcu injekciu. Potom budete znovu dostávať injekciu každé 3 mesiace od dátumu podania poslednej injekcie.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Bezodkladne informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak spozorujete niektorý z nasledovných závažných účinkov - môžete potrebovať neodkladnú lekársku pomoc:


vyrážka, svrbenie, opuch tváre, pier, jazyka a hrdla, s ťažkosťami pri dýchaní. Môžete mať alergickú reakciu na liek.
• silná bolesť na hrudníku, silné bolesti pri prehĺtaní jedla alebo pití, silná nevoľnosť

alebo vracanie.
• príznaky podobné chrípke (ak začnú byť niektoré príznakypríznaky nepríjemné alebo ak trvajú dlhšie

ako pár dní).
• bolesť alebo bolestivé miesto v ústach alebo na čeľusti
• bolesť a zápal oka (ak pretrváva)


Ďalšie možné vedľajšie účinky


Časté(postihujú menej ako 1 z 10 pacientok)
Bolesť hlavy • pálenie záhy, bolesť žalúdka (napr. "gastroenteritída" alebo "gastritídy"), poruchy trávenia, nevoľnosť, hnačka alebo zápcha • vyrážka • bolesť alebo stuhnutosť svalov, kĺbov alebo chrbta • Príznaky podobné chrípke (vrátane horúčky, triašky, pocitu nepohodlia, únavy, bolesti kostí, svalov a kĺbov) • únava


Menej časté(postihujú menej ako 1 zo 100 pacientok)
Bolesť kostí • pocit slabosti • závraty • plynatosť • zápal žíl a bolesť alebo poranenie v mieste podania injekcie


Zriedkavé(postihujú menej než 1 z 1000 pacientok):
reakcie z precitlivenosti, opuch tváre, pier a úst (pozri alergie) • svrbenie • bolesť očí alebo zápal • neobvyklé zlomeniny stehennej kosti, najmä u pacientok na dlhodobej liečbe osteoporózy sa môžu vyskytnúť len zriedkavo. Kontaktujte svojho lekára, ak spozorujete bolesť, slabosť alebo nepríjemné pocity v oblasti stehna, bedra alebo slabín, pretože to môže včas upozorniť na možnú zlomeninu stehennej kosti.


Veľmi zriedkavé(postihujú menej než 1 z 10000 pacientok)
Stav zahŕňajúci obnažené kosti v ústach nazývaný "osteonekróza čeľuste“.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Ibandronic acid Actavis 3 mg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na injekčnej striekačke po „EXP“.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Osoba, ktorá injekciu podáva, musí zlikvidovať všetok nepoužitý roztok a vyhodiť použitú injekčnú striekačku a injekčnú ihlu do vhodnej nádoby na odpad.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ibandronic acid Actavis 3 mgobsahuje


Liečivo je kyselina ibandrónová.


Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 3 mg kyseliny ibandrónovej v 3 ml roztoku (čo zodpovedá 3,375 mg monohydrátu sodnej soli kyseliny ibandrónovej).

Ďalšie zložky sú:

chlorid sodný

hydroxid sodný (E524) (na úpravu pH)

kyselina octová (E260)

octan sodný

voda na injekciu.Ako vyzerá Ibandronic acid Actavis 3 mg a obsah balenia

Ibandronic acid Actavis 3 mg injekčný roztok v naplnených injekčných striekačkách je číry bezfarebný roztok. Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 3 ml roztoku.


Obsah balenia
Balenie po:

1 naplnenej injekčnej striekačke a 1 injekčná ihla

3 naplnených injekčných striekačiek a 3 injekčných ihiel

5 naplnených injekčných striekačiek a 5 injekčných ihiel

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Island


Výrobcovia

Synthon BV

Microweg 22

6545CM Nijmegen

Holandsko


Synthon Hispania SL.

Castelló 1, Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko

Ibandronsäure Actavis 3 mg Injektionslösung

Belgicko

Ibandronic acid Actavis 3 mg

Nemecko

Ibandronsäure Actavis 3 mg Injektionslösung

Dánsko

Ibandronat Actavis

Fínsko

Ibandronic acid Actavis 3 mg

Taliansko

Acido Ibandronico Actavis

Holandsko

Ibandroninezuur Actavis 3 mg/3ml, oplossing voor injectie

Poľsko

Ibandronian Actavis

Slovensko

Ibandronic acid Actavis 3 mg

Maďarsko

Ibandronsav Actavis 3 mg

Spojené kráľovstvo

Ibandronic Acid Actavis 3 mg Solution for injection


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 04/2012.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov.


Viac informácií pozrite, prosím, v Súhrne charakteristických vlastností lieku.

Podanie Ibandronic acid Actavis 3 mg injekčný roztok:

Ibandronic acid Actavis 3 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sa má aplikovať intravenózne počas doby 15-30 sekúnd.


Roztok je dráždivý, a preto je dôležité prísne dodržiavať intravenózny spôsob podania. Ak injekciu neúmyselne aplikujete do tkanív v okolí žily, u pacientok sa môže vyskytnúť lokálne podráždenie, bolesť a zápal v mieste podania injekcie.


Ibandronic acid Actavis 3 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sa
nesmiemiešať s roztokmi obsahujúcimi vápnik (ako je Ringerov-laktátový roztok, heparín) alebo s inými intravenózne podávanými liekmi. Ak sa kyselina ibandrónová podáva cez už existujúci infúzny intravenózny prístup, infúzny roztok sa má obmedziť buď na izotonický fyziologický roztok alebo na 50 mg/ml (5%) roztok glukózy.


Vynechaná dávka:


Ak sa dávka vynechá, injekcia sa má podať čo najskôr, ako je to možné. Potom sa injekcie majú naplánovať každé tri mesiace od dátumu poslednej injekcie.


Predávkovanie:


Nie sú k dispozícii žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania kyselinou ibandrónovou.


Na základe poznatkov tejto skupiny zlúčenín, intravenózne predávkovanie môže mať za následok hypokalciémiu, hypofosfatémiu a hypomagneziémiu, ktoré môžu spôsobiť parestéziu. V závažných prípadoch môžu byť potrebné vhodné dávky glukonátu vápenatého, draslíka alebo fosforečnanu sodného a síranu horečnatého.


Všeobecné odporúčanie:


Ibandronic acid Actavis 3 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, tak ako ostatné bisfosfonáty podávané intravenózne, môže spôsobiť prechodný pokles hodnôt vápnika v sére.


Hypokalciémia a ďalšie poruchy kostí a metabolizmu minerálov sa musia zhodnotiť a liečiť skôr, ako sa začne injekčná liečba kyselinou ibandrónovou. U všetkých pacientok je dôležitý adekvátny príjem vápnika a vitamínu D. Všetky pacientky musia užívať vápnik a vitamín D vo forme výživového doplnku.


Pacientky so sprievodnými ochoreniami alebo pacientky,ktoré užívajú lieky, ktoré môžu mať nežiaduce účinky na obličky, sa majú počas liečby pravidelne kontrolovať v súlade s klinickou praxou.


Všetok nepoužitý injekčný roztok, injekčná striekačka a injekčná ihla majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


Spodná časť formulára

Ibandronic acid Actavis 3 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, evid.č.: 2010/04751-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ibandronic acid Actavis 3mg

injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 3 ml injekčného roztoku obsahuje 3 mg kyseliny ibandrónovej(vo forme 3,375 mg monohydrátu sodnej soli kyseliny ibandrónovej).

Koncentrácia kyseliny ibandrónovej v injekčnom roztoku je 1 mg na ml.


Pomocné látky so známym účinkom: sodík (menej ako 1 mmol v jednej dávke).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.

Číry, bezfarebný roztok.


pH roztoku je 4,9 – 5,5.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba osteoporózy u žien po menopauze so zvýšeným rizikom fraktúr (pozri časť 5.1).

Preukázalo sa zníženie rizika vertebrálnych fraktúr, účinnosť pri fraktúrach femorálneho krčka nebola stanovená.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie:

Odporúčaná dávka kyseliny ibandrónovej je 3 mg, podávaná vo forme intravenóznej injekcie počas 15-30 sekúnd každé tri mesiace.


Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi sa nestanovila. Potreba pokračovať v liečbe sa má u jednotlivých pacientok pravidelne prehodnocovať na základe prínosov a možných rizík kyseliny ibandrónovej, a to najmä po 5 a viac rokoch používania.


Pacientky musia užívať vápnik a vitamín D vo forme výživových doplnkov (pozri časť 4.4 a časť 4.5).


Ak sa dávka vynechá, injekcia sa má podať čo najskôr, ako je to možné. Potom sa má podanie injekcie naplánovať každé tri mesiace od dátumu poslednej injekcie.


Osobitné skupiny pacientok

Pacientky s poškodením funkcie obličiek

U pacientok s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek, ktorých hodnota kreatinínu v sére sa rovná alebo je nižšia ako 200 μmol/l (2,3 mg/dl) alebo ktoré majú klírens kreatinínu (nameraný alebo predpokladaný) rovný alebo vyšší ako 30 ml/min, nie je potrebná úprava dávky.


Ibandronic acid Actavis vo forme injekcie sa neodporúča používať u pacientok, ktoré majú sérový kreatinín vyšší ako 200 μmol/l (2,3 mg/dl) alebo ktoré majú klírens kreatinínu (nameraný alebo predpokladaný) nižší ako 30 ml/min, kvôli obmedzeným klinickým údajom dostupným zo štúdií vykonaných s takýmito pacientkami (pozri časť 4.4 a časť 5.2).


Pacientky s poruchou funkcie pečene

Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).


Staršie pacientky

Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).


Deti a dospievajúci

Používanie kyseliny ibandrónovej sa netýka detí a kyselina ibandrónová sa u detí a dospievajúcich nesledovala.


Spôsob podania:

Na intravenózne použitie.


Je potrebné prísne dodržiavať intravenózny spôsob podania (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

- Hypokalciémia (pozri časť 4.4)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Chybné podanie lieku

Musí sa dávať pozor na to, aby sa injekcia kyseliny ibandrónovej nepodala intraarteriálne alebo paravenózne, pretože to môže viesť k poškodeniu tkaniva.


Hypokalciémia

Kyselina ibandrónová, tak ako ostatné bisfosfonáty podávané intravenózne, môže spôsobiť prechodný pokles hodnôt vápnika v sére.

Pred začatím liečby injekciou kyseliny ibandrónovej sa musí upraviť prítomná hypokalciémia. Skôr ako sa začne liečba injekciou kyseliny ibandrónovej, majú sa účinne liečiť aj ďalšie poruchy kostí a metabolizmu minerálov.

Všetky pacientky musia mať primerane doplnený vápnik a vitamín D.


Atypické zlomeniny stehennej kosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej

kosti, predovšetkým u pacientok, ktoré sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke

šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až

po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a u niektorých pacientok sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej

kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto sa má u pacientok

liečených bisfosfonátmi, ktoré utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná

kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientok s podozrením na atypickú

zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacientku

zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.

Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientky poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo

slabine a každú pacientku s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej

zlomeniny stehennej kosti.


Porucha funkcie obličiek

Pacientky so sprievodnými ochoreniami, alebo ktoré súbežne užívajú lieky, ktoré môžu mať nežiaduce účinky na obličky, sa majú počas liečby pravidelne kontrolovať v súlade so zásadami správnej klinickej praxe.


Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa injekčne podávaná kyselina ibandrónová neodporúča pre pacientky s hodnotou kreatinínu v sére vyššou ako 200 μmol/l (2,3 mg/dl) alebo s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min. (pozri časť 4.2 a časť 5.2).


Osteonekróza čeľuste

U pacientok s nádorovým ochorením, ktoré v liečbe dostávali najmä intravenózne podávané bisfosfonáty, sa zaznamenala osteonekróza čeľuste väčšinou v súvislosti s extrakciou zuba a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy). Mnohé z týchto pacientok dostávalo tiež chemoterapiu a kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste sa zaznamenala aj u pacientok s osteoporózou, ktoré užívali perorálne bisfosfonáty.


Pred začiatkom liečby s bisfosfonátmi sa má u pacientok s rizikovými faktormi (napr. nádorové ochorenie, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, slabá ústna hygiena), zvážiť zubné vyšetrenie a primeraný preventívny stomatologický výkon.


Ak je to možné, tieto pacientky sa počas liečby majú vyhýbať invazívnym stomatologickým zákrokom. U pacientok, u ktorých sa počas liečby bisfosfonátmi vyvinula osteonekróza čeľuste, môže stomatochirurgický zásah stav zhoršiť. Pre pacientky, ktoré vyžadujú stomatologické zákroky, nie sú dostupné údaje, či prerušenie liečby bisfosfonátmi redukuje riziko osteonekrózy čeľuste. Klinické rozhodnutie ošetrujúceho lekára, ako postupovať, má zohľadniť individuálne zhodnotenie prínosu/rizika pre pacientku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Metabolické interakcie sa považujú za nepravdepodobné, pretože kyselina ibandrónová neinhibuje hlavné pečeňové izoenzýmy P450 a dokázalo sa, že neindukuje pečeňový systém cytochrómu P450 u potkanov. Okrem toho väzba na plazmatické proteíny je približne 85 % až 87 % (stanovené in vitropri terapeutických koncentráciách kyseliny ibandrónovej), a teda existuje len malý potenciál pre interakcie s inými liekmi v dôsledku vytesnenia. Kyselina ibandrónová sa vylučuje len renálnou exkréciou a nepodlieha žiadnej biotransformácii. Zdá sa, že sekrečná dráha nezahŕňa známe kyslé alebo bázické transportné systémy podieľajúce sa na exkrécii iných liečiv.


Štúdie farmakokinetických interakcií u žien po menopauze preukázali, že neexistuje žiaden potenciál interakciís tamoxifénom alebo hormonálnou substitučnou liečbou (estrogénom).


U pacientok s mnohopočetným myelómom sa nepozorovala žiadna interakcia pri súbežnom podávaní melfalánu/prednizolónu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne dostatočné údaje o použítí kyseliny ibandrónovej u gravidných žien. Štúdie vykonané na potkanoch dokázali určitú reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.

Kyselina ibandrónová sa nemá používať počas gravidity.


Laktácia

Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do ľudského materského mlieka. Štúdie vykonané u samíc potkanov v období laktácie preukázali po intravenóznom podaní prítomnosť nízkych hladín kyseliny ibandrónovej v mlieku.

Kyselina ibandrónová sa nemá používať počas laktácie.


Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch kyseliny ibandrónovej na ľudí. V reprodukčných štúdiách na potkanoch perorálne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu. V štúdiách na potkanoch intravenózne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu pri vysokých denných dávkach (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Bezpečnosť perorálnej liečby kyselinou ibandrónovou 2,5 mg denne sa hodnotila u 1 251 pacientok v 4 placebom kontrolovaných klinických štúdiách; z ktorých väčšina sa zúčastnila pivotnej terapeutickej trojročnej štúdie zameranej na fraktúry (MF 4411). Celkový bezpečnostný profil kyseliny ibandrónovej 2,5 mg denne vo všetkých týchto štúdiách bol podobný ako pri placebe.

V pivotnej dvojročnej štúdii u žien po menopauze s osteoporózou (BM 16550) bola dokázaná podobná celková bezpečnosť intravenóznej injekcie kyseliny ibandrónovej 3 mg každé 3 mesiace a perorálnej kyseliny ibandrónovej 2,5 mg denne. Celkový podiel pacientok, u ktorých sa objavili nežiaduce reakcie, bol pre kyselinu ibandrónovú 3 mg injekciu každé tri mesiace 26,0 % po jednom roku a 28,6 % po dvoch rokoch. Väčšina nežiaducich reakcií bola miernej až stredne ťažkej intenzity. Väčšina prípadov nežiaducich reakcií neviedla k ukončeniu liečby.


Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia bola ochorenie podobné chrípke.


Nežiaduce reakcie, ktoré podľa skúšajúcich lekárov majú príčinnú súvislosť s kyselinou ibandrónovou, sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov.

Frekvencie výskytu sú definované ako časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) a zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a veľmi zriedkavé (< 1/10 000). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené podľa klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie na liek vyskytujúce sa u žien po menopauze, ktoré dostávali intravenóznu injekciu kyseliny ibandrónovej 3 mg každé 3 mesiace alebo užívali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne v štúdiách III. fázy BM16550 a MF4411 a v období po uvedení lieku na trh.


Trieda

orgánových systémov

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy imunitného systémureakcia z precitlivenosti


Poruchy nervového systému

bolesť hlavy
Poruchy okazápal oka*†


Poruchy ciev


flebitída/tromboflebitídaPoruchy

gastrointestinálneho traktu

gastritída, dyspepsia, hnačka,

abdominálna bolesť, nauzea,

konstipácia
Poruchy kože

a podkožného tkaniva

vyrážka


angioedém, opuch tváre /edém, urtikária


Poruchy kostrovej

a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia,

muskuloskeletálna bolesť,

bolesť chrbta

bolesť kosti

atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeny stehennej kosti † (bisfosfonátová trieda nežiaducich účinkov)

osteonekróza čeluste*†

Celkové poruchy

a reakcie v mieste podania

chrípke podobné ochorenie*,

únava

reakcie v mieste podania

injekcie, asténia


*Pozri ďalšie informácie nižšie

Zistené v období po uvedení lieku na trh.


Ochorenie podobné chrípke

Prechodné príznaky podobné chrípke boli hlásené u pacientok, ktorým bola podávaná intravenózna injekcia kyseliny ibandrónovej 3 mg každé 3 mesiace, zvyčajne v súvislosti s podaním prvej dávky.

Medzi prejavy ochorenia podobného chrípke zahŕňa udalosti hlásené ako reakcia alebo príznaky akútnej fázy, zahŕňajúce myalgiu, artralgiu, horúčku, triašku, únavu, nauzeu, nechutenstvo a bolesť kostí. Takéto príznaky boli zvyčajne krátkeho trvania, miernej alebo stredne ťažkej intenzity a ustúpili počas pokračujúcej liečby bez potreby nápravných liečebných opatrení.


Osteonekróza čeľuste

U pacientok liečených bisfosfonátmi sa zaznamenala osteonekróza čeľuste. Väčšina týchto prípadov

sa vyskytla u pacientok s nádorovým ochorením, ale hlásili sa aj prípady u pacientok liečených

pre osteoporózu. Osteonekróza čeľuste je väčšinou spojená s extrakciou zuba a/alebo lokálnou

infekciou (vrátane osteomyelitídy). Diagnóza nádorového ochorenia, chemoterapia, rádioterapia,

kortikosteroidy a slabá ústna hygiena sa tiež považujú za rizikové faktory (pozri časť 4.4).


Zápal oka

Zápaly oka ako uveitída, episkleritída a skleritída boli hlásené pri liečbe kyselinou ibandrónovou. V niekoľkých prípadoch tieto zápaly ustúpili až po tom, ako bola liečba kyselinou ibandrónovou ukončená.


4.9 Predávkovanie


Nie sú k dispozícii žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania kyselinou ibandrónovou.


Na základe poznatkov o tejto skupine zlúčenín a usudzuje sa, že intravenózne predávkovanie môže mať za následok hypokalciémiu, hypofosfatémiu a hypomagneziémiu. Klinicky významné poklesy hladín vápnika, fosforu a horčíka v sére sa majú upraviť intravenóznym podaním glukonátu vápenatého, draslíka alebo fosforečnanu sodného a síranu horečnatého, v uvedenom poradí.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: lieky na liečbu ochorení kostí, bisfosfonáty, ATC kód: M05B A06


Spôsob účinku

Kyselina ibandrónová je vysoko účinný bisfosfonát patriaci do skupiny bisfosfonátov obsahujúcich dusík, ktoré pôsobia selektívne na kostné tkanivo a špecificky inhibujú aktivitu osteoklastov bez priameho vplyvu na tvorbu kostí. Neinterferuje so zhlukovaním osteoklastov. Kyselina ibandrónová vedie k progresívnym čistým prírastkom kostnej hmoty a k zníženiu výskytu zlomenín v dôsledku redukcie zvýšeného kostného obratu u žien po menopauze smerom k úrovni pred menopauzou.


Farmakodynamické účinky

Farmakodynamickým účinkom kyseliny ibandrónovej je inhibícia kostnej resorpcie. Kyselina ibandrónová bráni in vivo experimentálne indukovanej deštrukcii kostí, spôsobenej straty funkcie gonád, vplyvu retinoidov, nádorov alebo nádorových extraktov. U mladých (rýchlo rastúcich) potkanov je tiež inhibovaná endogénna kostná resorpcia, čo vedie k nárastu normálnej kostnej hmoty v porovnaní s neliečenými zvieratami.


Zvieracie modely potvrdzujú, že kyselina ibandrónová je vysoko účinný inhibítor aktivity osteoklastov. U rastúcich potkanov nebol žiadny náznak poruchy mineralizácie kostí, ani pri dávkach vyšších ako 5 000-násobok dávky potrebnej na liečbu osteoporózy.


Každodenné aj intermitentné (s predĺženými intervalmi bez dávky) dlhodobé podávanie lieku u potkanov, psov a opíc bolo spojené s tvorbou novej kosti normálnej kvality, pričom sa udržala alebo zvýšila mechanická pevnosť kosti, dokonca aj pri dávkach v toxickom rozsahu. U ľudí bola účinnosť každodenného aj intermitentného podávania s 9 až 10-týždňovými intervalmi bez dávky kyseliny ibandrónovej potvrdená v klinickej štúdii (MF 4411), v ktorej sa preukázala účinnosť kyseliny ibandrónovej proti fraktúram.


Na zvieracích modeloch kyselina ibandrónová spôsobila biochemické zmeny, ktoré poukazujú na inhibíciu kostnej resorpcie v závislosti od dávky, vrátane supresie biochemických markerov degradácie kostného kolagénu (ako je deoxypyridinolínu a priečne viazaných N-telopeptidov kolagénneho typu I (NTX)) v moči.


Každodenné aj intermitentné (s 9 až 10-týždňovými intervalmi bez dávky na štvrťrok) perorálne dávky ako aj intravenózne dávky kyseliny ibandrónovej u žien po menopauze spôsobili biochemické zmeny poukazujúce na inhibíciu kostnej resorpcie v závislosti od dávky.


Intravenózna injekcia kyseliny ibandrónovej znížila hladiny C-telopeptidu alfa reťazca kolagénu I. typu (CTX)v sére v priebehu 3 - 7 dní od začiatku liečby a znížila hladiny osteokalcínu v priebehu 3 mesiacov.


Po skončení liečby dochádza k návratu k patologickým ukazovateľom zvýšenej kostnej resorpcie, ktoré sa vyskytovali pred liečbou v súvislosti s postmenopauzálnou osteoporózou.


Histologické vyšetrenie biopsií kostí po dvoch a troch rokoch liečby žien po menopauze s perorálnymi dávkami kyseliny ibandrónovej 2,5 mg denne a intermitentnými intravenóznymi dávkami až do 1 mg každé tri mesiace dokázalo normálnu kvalitu kostí, bez náznaku poruchy mineralizácie kostí. Očakávané zníženie kostného obratu, kosti normálnej kvality a neprítomnosť poruchy minerálizácie kostí sa pozorovali aj po dvoch rokoch liečby injekčne podávanou kyselinou ibandrónovou 3 mg.


Klinická účinnosť

Nezávislé rizikové faktory, napríklad nízka BMD, vek, prítomnosť prekonaných fraktúr, fraktúry v rodinnej anamnéze, značný úbytok kostnej hmoty a nízky index telesnej hmotnosti sa majú brať do úvahy, aby sa zistilo, či má žena zvýšené riziko osteoporotických fraktúr.


Kyselina ibandrónová vo forme 3 mg injekcie podávanej každé 3 mesiace


Hustota kostných minerálov (BMD)


V dvojročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii (BM 16550) so zameraním na dôkaz rovnocennej účinnosti u žien (1386 žien vo veku 55-80 rokov) s osteoporózou (východiskové T‑skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako -2,5SD) po menopauze sa dokázalo, že kyselina ibandrónová vo forme 3 mg intravenóznej injekcie podávanej každé 3 mesiace je prinajmenšom rovnako účinná ako perorálna dávka kyseliny ibandrónovej 2,5 mg podávaná denne. Bolo to dokázané v primárnej analýze jednoročných výsledkov, aj v konfirmačnej analýze dvojročných konečných výsledkov (tabuľka 2).


Primárna analýza údajov v štúdii BM 16550 po prvom roku a potvrdzujúca analýza po 2 rokoch liečby nepreukázali nižšiu účinnosť dávkovacej schémy s 3 mg injekciou podávanou každé 3 mesiace v porovnaní s dávkovacou schémou s 2,5 mg dennou perorálnou dávkou, pokiaľ ide o priemerné zvýšenia BMD driekovej chrbtice, celej bedrovej oblasti, femorálneho krčka a trochantera (tabuľka 2).


Tabuľka 2: Priemerná relatívna zmena od východiskovej hodnoty BMD driekovej chrbtice, celej bedrovej oblasti, femorálneho krčka a trochantera po jednoročnej liečbe (primárna analýza) a dvojročnej liečbe (populácia podľa protokolu) v štúdii BM 16550.Jednoročné údaje zo štúdie BM 16550

Dvojročné údaje zo štúdie BM 16550

Priemerné

relatívne zmeny

oproti

východiskovej hodnote

% [95 % IS]

kyselina

ibandrónová 2,5

mg raz denne

(N=377)

kyselina

ibandrónová 3

mg injekcia každé tri mesiace

(N=365)

kyselina

ibandrónová 2,5

mg raz denne

(N=334)

kyselina

ibandrónová

3 mg

každé tri mesiace

(N=334)

BMD driekovej

chrbtice L2-L4

3,8 [3,4, 4,2]

4,8 [4,5, 5,2]

4,8 [4,3, 5,4]

6,3 [5,7, 6,8]

BMD

bedrovej oblasti

1,8 [1,5, 2,1]

2,4 [2,0, 2,7]

2,2 [1,8, 2,6]

3,1 [2,6, 3,6]

BMD

femorálneho

krčka

1,6 [1,2, 2,0]

2,3 [1,9, 2,7]

2,2 [1,8, 2,7]

2,8 [2,3, 3,3]

BMD trochantera

3,0 [2,6, 3,4]

3,8 [3,2, 4,4]

3,5 [3,0, 4,0]

4,9 [4,1, 5,7]


V prospektívne plánovanej analýze sa okrem toho preukázalo, že kyselina ibandrónová 3 mg vo forme injekcie podávaná každé 3 mesiace je účinnejšia ako perorálna dávka kyseliny ibandrónovej 2,5 mg podávaná denne vo zvýšení BMD driekovej chrbtice po jednom roku, p<0,001 a po dvoch rokoch, p<0,001.


Stanovením BMD driekovej chrbtice po 1 roku liečby sa BMD zvýšila alebo udržala (t.j. pacientky reagovali na liečbu) u 92,1 % pacientok, ktorým bola podávaná 3 mg injekcia každé tri mesiace v porovnaní s 84,9 % pacientok, ktoré užívali perorálnu 2,5 mg dávku denne (p=0,002). Po 2 rokoch liečby sa BMD driekovej chrbtice zvýšila alebo udržala u 92,8 % pacientok, ktoré dostali 3 mg injekcie a u 84,7 % pacientok, ktoré užívali perorálne 2,5 mg dávku denne (p=0,001).


Pokiaľ ide o BMD bedrovej oblasti sa zistilo, že po jednom roku, na liečbu reagovalo 82,3 % pacientok, ktoré dostali 3 mg injekciu každé tri mesiace v porovnaní so 75,1 % pacientok, ktoré užívali perorálne 2,5 mg dávku denne (p=0,02). Po 2 rokoch liečby sa BMD celej bedrovej oblasti zvýšila alebo udržala u 85,6 % pacientok, ktoré dostali 3 mg injekcie a u 77,0 % pacientok, ktoré užívali perorálne 2,5 mg denne (p=0,004).


Podiel pacientok, u ktorých sa po jednom roku liečby BMD driekovej chrbtice aj celej bedrovej oblasti zvýšila alebo udržala, bol 76,2 % v skupine s 3 mg injekciou podávanou každé 3 mesiace a 67,2 % v skupine s 2,5 mg dennou perorálnou dávkou (p=0,007). Po dvoch rokoch toto kritérium splnilo 80,1 % pacientok v skupine s 3 mg injekciou podávanou každé 3 mesiace a 68,8 % pacientov v skupine s 2,5 mg dennou perorálnou dávkou (p=0,001).


Biochemické markery kostného obratu

Klinicky významné zníženia sérových hladín CTX sa pozorovali vo všetkých hodnotených časových obdobiach. Po 12 mesiacoch bola stredná hodnota relatívnych zmien od východiskovej hodnoty -58,6 % pre schému s 3 mg intravenóznou injekciou každé 3 mesiace a -62,6 % pre schému s 2,5 mg dennou perorálnou dávkou. Okrem toho sa zistilo, že na liečbu reagovalo (t.j. zníženie o ≥ 50 % od východiskovej hodnoty) 64,8 % pacientok, ktoré dostali 3 mg injekciu každé 3 mesiace v porovnaní so 64,9% pacientok, ktoré užívali perorálne 2,5 mg denne. Zníženie hladín CTX v sére sa udržalo počas 2 rokov, pričom v oboch liečených skupinách na liečbu reagovala viac ako polovica pacientok.


Na základe výsledkov štúdie BM 16550 sa očakáva, že kyselina ibandrónová 3 mg intravenózna injekcia podávaná každé 3 mesiace je prinajmenšom rovnako účinná v prevencii zlomenín ako schéma s 2,5 mg dennou perorálnou dávkou kyseliny ibandrónovej.


Kyselina ibandrónová 2,5 mg tablety podávaná raz denne


V úvodnej trojročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii zameranej na zlomeniny (MF 4411) sa dokázal štatisticky významný s liečbou súvisiaci pokles výskytu nových rádiografických morfometrických a klinických vertebrálnych fraktúr (tabuľka 3). V tejto štúdii sa hodnotila kyselina ibandrónová pri perorálnych dávkach 2,5 mg podávanej denne a intermitentných perorálnych dávkach 20 mg, ktoré sa použili ako výskumný režim. Kyselina ibandrónová sa užívala 60 minút pred prvým denným jedlom alebo nápojom (obdobie nalačno po podaní dávky). Do štúdie boli zaradené ženyvo veku 55 až 80 rokov, ktoré boli najmenej 5 rokov po menopauze, ktoré mali hodnotu BMD driekovej chrbtice od -2 až -5 smerodajnej odchýlky (SD) pod priemernou hodnotou pred menopauzou (T-skóre) najmenej v jednom stavci [L1-L4] a ktoré mali jednu až štyri bežné fraktúry stavcov. Všetky pacientky užívali denne 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D. Účinnosť bola vyhodnotená u 2 928 pacientok. Pri podávaní kyseliny ibandrónovej v dávke 2,5 mg denne, sa prejavilo štatisticky významné a medicínsky relevantné zníženie výskytu nových vertebrálnych fraktúr. Tento režim počas troch rokov trvania štúdie znížil výskyt nových rádiografických vertebrálnych fraktúr o 62 % (p = 0,0001). Zníženie relatívneho rizika o 61 % sa pozorovalo po 2 rokoch (p = 0,0006). Po 1 roku liečby sa nedosiahol žiadny štatisticky významný rozdiel (p = 0,056). Účinnosť proti fraktúram zostala počas trvania štúdie nezmenená. Nepreukázalo sa znižovanie účinnosti postupom času.


Po 3 rokoch liečby sa významne znížil aj výskyt klinických vertebrálnych fraktúr, a to o 49 % (p = 0,011).Silná účinnosť proti vertebrálnym fraktúram sa navyše odrazila v štatisticky významnom znížení straty telesnej výšky v porovnaní s placebom (p < 0,0001).

Tabuľka 3: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) overujúcej účinnosť proti fraktúramPlacebo

(N = 974)

kyselina ibandrónová 2,5 mg

raz denne

(N = 977)

Zníženie relatívneho rizika

výskytu nových

morfometrických

vertebrálnych fraktúr


62 % (40,9, 75,1)

Výskyt nových

morfometrických

vertebrálnych fraktúr

9,56 % (7,5, 11,7)

4,68 % (3,2, 6,2)

Zníženie relatívneho rizika

klinickej vertebrálnej fraktúry


49 % (14,03, 69,49)

Výskyt klinickej vertebrálnej

fraktúry

5,33 % (3,73, 6,92)

2,75 % (1,61, 3,89)

BMD - priemerná zmena v 3 roku v porovnaní s východiskovou hodnotou BMD driekovej chrbtice

1,26 % (0,8, 1,7)

6,54 % (6,1, 7,0)

BMD - priemerná zmena v 3. roku v porovnaní s východiskovou hodnotou BMD celej bedrovej oblasti u

-0,69 %

(-1,0, -0,4)

3,36 %

(3,0, 3,7)


Účinok liečby kyselinou ibandrónovou sa ďalej stanovil na základe analýzy podskupiny pacientok, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako -2,5 (tabuľka 4). Zníženie rizika vertebrálnych fraktúr bolo s tým v úplnej zhode a pozorovalo sa v celkovej populácii.


Tabuľka 4: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na fraktúry u pacientok, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako -2,5


Placebo

(N = 587)

kyselina ibandrónová 2,5 mg

denne (N = 575)

Zníženie relatívneho rizika

výskytu nových

morfometrických

vertebrálnych fraktúr


59 % (34,5, 74,3)

Výskyt nových

morfometrických

vertebrálnych fraktúr

12,54 % (9,53, 15,55)

5,36 % (3,31, 7,41)

Zníženie relatívneho rizika

klinickej vertebrálnej fraktúry


50 % (9,49, 71,91)

Výskyt klinickej vertebrálnej

fraktúry

6,97 % (4,67, 9,27)

3,57 % (1,89, 5,24)

BMD - priemerná zmena

v 3. roku v porovnaní s východiskovou hodnotou BMD driekovej chrbtice

1,13 % (0,6, 1,7)

7,01 % (6,5, 7,6)

BMD - priemerná zmena

v 3. roku v porovnaní s východiskovou hodnotou BMD celej bedrovej oblasti

-0,70 % (-1,1, -0,2)

3,59 % (3,1, 4,1)


V celej populácii pacientok v štúdii MF4411sa nezaznamenalo zníženie výskytu nevertebrálnych fraktúr, avšak pri dennom podávaní kyseliny ibandrónovej sa dokázala účinnosť u vysoko rizikovej podskupiny (s hodnotami T-skóre BMD stehnového krčku < -3,0), kde sa zaznamenalo zníženie rizika nevertebrálnych fraktúr o 69%.


Denná liečba 2,5 mg tabletami mala za následok progresívny nárast BMD na vertebrálnych i nevertebrálnych miestach kostry.


Nárast BMD driekovej chrbtice počas troch rokov v porovnaní s placebom bol 5,3 % a 6,5 % v porovnaní s východiskovým stavom. Nárast v bedrovej oblasti, v mieste krčku stehennej kosti v porovnaní s východiskovým bodom bol 2,8 %, v celej bedrovej oblasti 3,4 % a 5,5 % v trochanteri.


Biochemické markery kostného obratu (napríklad CTX v moči a hladina osteokalcínu v sére) dokázali očakávanú supresiu až po hladiny pred menopauzou a maximálna supresia sa dosiahla v období 3 až 6 mesiacov používania 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne.


Klinicky významná 50 %-ná redukcia biochemických markerov kostnej resorpcie sa pozorovala skoro, už po jedenom mesiaci od začiatku liečby kyselinou ibandrónovou 2,5 mg.


Deti a dospievajúci

Kyselina ibandrónová nebola skúmaná u detí a dospievajúcich, preto nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinnosti a bezpečnosti pre túto skupinu pacientov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Primárne farmakologické účinky kyseliny ibandrónovej na kosť nesúvisia priamo s aktuálnymi koncentráciami v plazme, ako preukázali rôzne štúdie na zvieratách aj s ľuďmi. Plazmatické koncentrácie kyseliny ibandrónovej sa po intravenóznom podaní 0,5 mg až 6 mg zvyšujú úmerne dávke.


Absorpcia

Neaplikovateľné.


Distribúcia

Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na kosť alebo sa vylúči do moču. U ľudí je zrejmý terminálny distribučný objem najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa dostane do kosti, sa odhaduje na 40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba na proteíny v ľudskej plazme je približne 85 až 87 % (stanovená in vitro pri terapeutických koncentráciách kyseliny ibandrónovej), a preto existuje len malý potenciál pre interakcie s inými liekmi v dôsledku vytesnenia z väzby.


Biotransformácia

Neexistuje žiadny dôkaz, že sa kyselina ibandrónová u zvierat alebo u ľudí metabolizuje.


Eliminácia

Kyselina ibandrónová sa eliminuje z obehu prostredníctvom kostnej absorpcie (odhaduje sa, že je to 40 až 50 % absorpcie u žien po menopauze) a zvyšok je eliminovaný v nezmenenom stave obličkami.

Rozsah pozorovaných zdanlivých polčasov je široký, zdanlivý terminálny polčas sa vo všeobecnosti pohybuje v rozsahu 10 - 72 hodín. Keďže vypočítané hodnoty sú z veľkej časti závislé od dĺžky štúdie, použitej dávky a citlivosti testu, skutočný terminálny polčas je pravdepodobne podstatne dlhší, rovnako ako u ostatných bisfosfonátov. Začiatočnéplazmatické hladiny rýchlo klesajú dosahujúc 10 % maximálnych hodnôt po 3 a 8 hodinách po intravenóznom alebo perorálnom podaní.

Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v rozsahu 84 až 160 ml/min. Renálny klírens (približne 60 ml/min u zdravých žien po menopauze) predstavuje 50 - 60 % celkového klírensu a súvisí s klírensom kreatinínu. Rozdiel medzi zdanlivým celkovým a renálnym klírensom sa odráža vychytávanie liečiva kosťou.


Farmakokinetika v osobitnýchklinických situáciách


Pohlavie

Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a žien podobná.


Rasa

Pokiaľ ide o vylučovanie kyseliny ibandrónovej, neexistuje žiadny dôkaz klinicky významných etnických rozdielov medzi Aziatmi a belochmi. Je dostupných málo údajov o pacientoch afrického pôvodu.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Renálny klírens kyseliny ibandrónovej u pacientov s rôznymi stupňami poškodenie funkcie obličiek je lineárne úmerný klírensu kreatinínu (CLcr).


U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (CLcr rovný alebo vyšší ako 30/min) nie je potrebné upraviť dávku.


Osoby s ťažkou poruchou funkcie obličiek (CLcr nižší ako 30 ml/min), ktorí denne dostávali perorálnu dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej počas 21 dní, mali 2 až 3-násobne vyššie plazmatické koncentrácie ako osoby s normálnou renálnou funkciou a celkový klírens kyseliny ibandrónovej u nich bol 44 ml/min. Po intravenóznom podaní 0,5 mg kyseliny ibandrónovej osobám s ťažkým stupňom zlyhania obličiek poklesol celkový klírens o 67 %, renálny klírens o 77 % a nerenálny klírens o 50 %. Avšak nepozorovalo sa žiadne zníženie znášanlivosti spojené so zvýšením expozície. Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa kyselina ibandrónová neodporúča pacientkám s ťažkou poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.2 a časť 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u pacientok s renálnym ochorením v konečnej fáze bola stanovená len u malého počtu pacientok kontrolovaných hemodialýzou, a z tohto dôvodu farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u pacientok, ktoré nepodstupujú hemodialýzu, nie je známa. Vzhľadom k tomu, že k dispozícii sú len obmedzené údaje, kyselina ibandrónová sa nemá používať u všetkých pacientok s renálnym ochorením v terminálnej fáze.


Pacientky s poruchou funkcie pečene

Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u pacientok s poškodením funkcie pečene. Pečeň nehrá žiadnu významnú úlohu pri klírense kyseliny ibandrónovej, ktorá nie je metabolizovaná, ale je uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientok s poruchou funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku.


Staršie pacientky

Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by akýkoľvek zo študovaných farmakokinetických paramentrov bol závislý od veku. Keďže funkcia obličiek sa vekom zhoršuje, je to jediný faktor, ktorý treba brať do úvahy (pozri časť Porucha funkcie obličiek).


Deti a dospievajúci

Neexistujú žiadne údaje o používaní kyseliny ibandrónovej v týchto vekových skupinách.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxické účinky, t. j. príznaky renálneho poškodenia, sa pozorovali u psov len pri expozíciách dostatočne prevyšujúcich maximálne expozície u ľudí, čo naznačuje malý význam pre klinické použitie.


Mutagenita/Karcinogenita:

Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na genotoxicitu nedokázali genetickú aktivitu kyseliny ibandrónovej.


Reprodukčná toxicita:

Špecifické štúdie zamerané na dávkovací režim s podaním každé 3 mesiace sa neuskutočnili. V štúdiách zameraných na denné i.v.podávanie kyseliny ibandrónovej sa u potkanov a králikov nedokázal priamy toxický alebo teratogénny vplyv na plod. V reprodukčných štúdiách u potkanov perorálnou cestou podania účinky na plodnosť pozostávali z väčšej preimplantačnej straty pri dávkach 1 mg / kg / deň a vyššej. V reprodukčných štúdiách na potkanoch intravenózne, kyselina ibandrónová znížila počet spermií v dávkach 0,3 mg a 1 mg / kg / deň a znížila plodnosti u samcov 1 mg / kg / deň a u samíc na 1,2 mg / kg / deň. Nárast telesnej hmotnosti bol znížený u potomstva F1u potkanov. Ďalšie nežiaduce reakcie na kyselinu ibandrónovú v štúdiách reprodukčnej toxicity u potkanov sa nelíšili od nežiaducich reakcií, ktoré sa zvyčajne pozorujú u bisfosfonátov. Zahŕňajú znížený počet implantačných miest, narušenie prirodzeného pôrodu (dystokia) a nárast viscerálnych odchýlok (syndróm renálnej panvičky a močovodu).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Hydroxid sodný (E524) (na úpravu pH)
Kyselina octová (E260)
Trihydrát octanu sodného

Voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Naplnené injekčné striekačky (3 ml) z bezfarebného skla typu I obsahujúce 3 ml injekčného roztoku.


Balenie obsahuje:

1 naplnenú injekčnú striekačku a 1 injekčnú ihlu

3 naplnené injekčné striekačky a 3 injekčné ihly

5 naplnených injekčných striekačiek a 5 injekčných ihiel.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Ak sa liek podáva do existujúceho intravenóznej infúznej hadičky, infúzny roztok sa má obmedziť buď na izotonický fyziologický roztok alebo na 50 mg/ml (5%) roztok glukózy. Platí to aj pre roztoky používané na prepláchnutie infúznej súpravy s krídelkovým adaptérom a iných pomôcok.


Nepoužitý injekčný roztok, injekčná striekačka a injekčné ihly sa majú zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

Uvoľňovanie farmaceutík do životného prostredia sa musí znížiť na minimum.


Nasledujúce body sa musia dodržiavať, pokiaľ ide o používanie a likvidáciu injekčných striekačiek a ďalších ostrých liečebných predmetov:

• Injekčné ihly a injekčné striekačky sa nesmú nikdy znovu použiť.
• Všetky použité injekčné ihly a injekčné striekačky sa musia umiestniť do nádoby na ostré

predmety (odpadová nádoba odolná proti prepichnutiu).
Nádobu treba uchovávať mimo dosahu detí.
• Nádoba s použitými ostrými predmetmi sa nesmie dávať do domového odpadu.

Naplnenú nádobu treba zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami alebo podľa pokynov zdravotníckeho pracovníka.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Reg.č.: 87/0147/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Ibandronic acid Actavis 3 mg