+ ipil.sk

Ibandronic Acid Mylan 150 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/00507-Z1A

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03849-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Ibandronic Acid Mylan150 mg

filmom obalené tablety

kyselina ibandrónová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uchovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ibandronic Acid Mylan a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ibandronic Acid Mylan

3. Ako užívať Ibandronic Acid Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ibandronic Acid Mylan

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ibandronic Acid Mylan a na čo sa používa


Ibandronic Acid Mylan patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty. Obsahuje liečivo kyselinu ibandrónovú.

Ibandronic Acid Mylan môže zvrátiť kostné straty zastavením ďalších strát kostnej hmoty u väčšiny žien, ktoré ju užívajú, i keď ženy nemusia vidieť alebo cítiť rozdiel.

Ibandronic Acid Mylan môže pomôcť znížiť riziko zlomenín kostí (fraktúr). Toto zníženie rizika sa dokázalo pri zlomenine stavcov chrbtice, ale nie pri zlomeninách v oblasti bedrového kĺbu.


Liek Ibandronic Acid Mylan vám bol predpísaný na liečbu osteoporózy po menopauze, lebo máte zvýšené riziko zlomenín.Osteoporóza je rednutie a oslabenie kostí, čo je časté u žien po menopauze. V menopauze vaječníky prestávajú vytvárať ženský hormón estrogén, ktorý pomáha udržať kostru ženy v dobrom stave.


Čím skôr sa u ženy objaví menopauza, tým je vyššie riziko zlomenín pri osteoporóze.


Ďalšími faktormi, ktoré môžu zvýšiť riziko zlomenín, sú:

- nedostatočný príjem vápnika a vitamínu D zo stravy

- fajčenie alebo pitie príliš veľkého množstva alkoholu

- nedostatok chôdze alebo iného cvičenia so záťažou

- výskyt osteoporózy v rodineZdravý životný štýl vám tiež pomôže mať čo najväčší úžitok z liečby. K tomu patrí:

 • vyvážená strava bohatá na vápnik a vitamín D,

 • chôdza alebo iné cvičenie so záťažou,

 • nefajčiť a nepiť príliš veľké množstvo alkoholu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ibandronic Acid Mylan


Neužívajte Ibandronic Acid Mylan

 • ak ste alergický (precitlivený) na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku uvedených v časti 6.;

 • ak máte určité ťažkosti s vašim hltanom / trubicou na potravu (pažerák) ako napríklad zúženie alebo ťažkosti s prehĺtaním

 • ak nie ste schopná stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe súvisle aspoň jednu hodinu (60 minút)

 • ak máte alebo ste mali nízku hladinu vápnika v krvi. Prosím, obráťte sa na svojho lekára.

Upozornenia a opatrenia

Niektorí ľudia musia byť zvlášť opatrní, keď užívajú Ibandronic Acid Mylan.

Predtým, ako začnete užívať Ibandronic Acid Mylan, obráťte sa na svojho lekára:

 • Ak máte akékoľvek poruchy metabolizmu minerálov (napríklad nedostatok vitamínu D).

 • Ak máte poruchu funkcie obličiek.

 • Ak máte akékoľvek ťažkosti s prehĺtaním alebo trávením

 • Ak ste v súčasnosti v starostlivosti stomatológa alebo plánujete stomatologický výkon, povedzte svojmu zubárovi, že ste liečený liekom Ibandronic Acid Mylan.


Môže sa vyskytnúť podráždenie, zápal alebo vredovitosť hltanu / trubice na potravu (pažeráka), často sprevádzané prejavmi ako silná bolesť na hrudníku, silá bolesť pri prehĺtaní jedla a/alebo nápojov, silná nevoľnosť alebo vracanie, obzvlášť ak nevypijete plný pohár vody a/alebo ak si ľahnete do hodiny po užití lieku Ibandronic Acid Mylan. Ak sa u vás vyskytnú tieto prejavy, prestaňte užívať liek Ibandronic Acid Mylan a ihneď sa obráťte na svojho lekára (pozri časť 3).


Deti a dospievajúci

Nepodávajte Ibandronic Acid Mylan deťom ani dospievajúcim do 18 rokov.


Iné lieky a Ibandronic Acid Mylan

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Obzvlášť ak sa jedná o:

 • doplnky výživy obsahujúce vápnik, horčík, železo alebo hliník, pretože pravdepodobne môžu ovplyvniť účinky Ibandronic Acid Mylan.

 • kyselina acetylsalicylová a ďalšie nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) (k nim patrí ibuprofén, sodná soľ diklofenaku a naproxén) môžu podráždiť žalúdok a črevá. To môžu spôsobiť aj bisfosfonáty (ako Ibandronic Acid Mylan). Preto buďte obzvlášť opatrný, ak súbežne s Ibandronic Acid Mylan užívate lieky proti bolesti alebo protizápalové lieky.


Po užití mesačnej tablety Ibandronic Acid Mylan počkajte jednu hodinu, kým užijete akýkoľvek ďalší liek, vrátane liekov na trávenie, výživových doplnkov obsahujúcich vápnik alebo vitamíny.


Ibandronic Acid Mylan a jedlo a nápoje

Neužívajte Ibandronic Acid Mylan spolu s jedlom. Ibandronic Acid Mylan je menej účinný ak sa užíva spolu s jedlom. Môžete piť vodu, ale nie iné nápoje (pozri časť 3. Ako užívať Ibandronic Acid Mylan).


Tehotenstvo a dojčenie


Neužívajte Ibandronic Acid Mylan, ak ste tehotná alebo ak dojčíte. Ak dojčíte, možno budete musieť s dojčením prestať, aby ste mohli užívať Ibandronic Acid Mylan.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Môžete viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože sa očakáva že Ibandronic Acid Mylan nemá alebo má len zanedbateľný vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Ibandronic Acid Mylan obsahuje laktózu

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov (napr. ak máte intoleranciu galaktózy, lapónsky deficit laktázy alebo máte problémy so vstrebávaním glukózo-galaktózy), poraďte sa so svojim lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívať Ibandronic Acid Mylan


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka Ibandronic Acid Mylan je jedna tableta raz mesačne.


Užívanie mesačnej dávky

Je dôležité dôsledne sa riadiť týmito pokynmi. Sú určené na to, aby sa tableta Ibandronic Acid Mylan rýchlo dostala do žalúdka, čím sa zníži pravdepodobnosť podráždenia.


- Užite jednu 150 mg tabletu Ibandronic Acid Mylan raz mesačne.

- Vyberte si jeden deň v mesiaci, ktorý si ľahko zapamätáte. Môžete si vybrať buď rovnaký dátum (napr. prvého v každom mesiaci) alebo rovnaký deň (napr. prvá nedeľa v každom mesiaci) na užitie tablety Ibandronic Acid Mylan. Vyberte si taký dátum, ktorý najviac vyhovuje vášmu obvyklému režimu.

- Tabletu Ibandronic Acid Mylan užite najmenej 6 hodín po poslednom jedle alebo nápoji okrem čistej vody.


- Tabletu Ibandronic Acid Mylan užite

- ihneď, ako ráno vstanete a

- skôr, ako niečo zjete alebo vypijete (na lačný žalúdok)


- Tabletu prehltnite a zapite plným pohárom vody (najmenej 180 ml).


Tabletu nezapíjajte vodou s vysokou koncentráciou vápnika, ovocným džúsom ani akýmikoľvek inými nápojmi. Ak máte obavy z možnej vysokej hladiny vápnika vo vode z vodovodu (tvrdá voda), odporúča sa použiť fľaškovú vodu s nízkym obsahom minerálov.


- Tabletu prehltnite celú – nežujte, nelámte ani nenechajte rozpustiť v ústach.

- Nasledujúcu hodinu (60 minút) po užití tablety

 • si neľahnite. Ak neostanete vo vzpriamenej polohe (stáť alebo sedieť), nejaká časť lieku by sa mohla vrátiť do pažeráka

 • nič nejedzte

 • nič nepite (okrem vody, ak ju potrebujete)

 • neužívajte žiadne iné lieky


- Po jednej hodine sa môžete naraňajkovať a napiť. Keď ste sa najedli, ak chcete, môžete si ľahnúť a v prípade potreby môžete užiť akékoľvek ďalšie lieky.


- Tabletu neužívajte pred spaním alebo predtým než ráno vstanete.


Pokračovanie v užívaní Ibandronic Acid Mylan

Je dôležité užívať Ibandronic Acid Mylan každý mesiac, tak dlho, ako vám predpíše lekár.

Ibandronic Acid Mylan môže liečiť osteoporózu, len pokiaľ ho budete ďalej užívať.


Ak užijete viac Ibandronic Acid Mylan, ako máte

Ak ste omylom užili viac ako jednu tabletu, vypite plný pohár mlieka a ihneď vyhľadajte svojho lekára.


Nevyvolávajte vracanie anelíhajte si to by mohlo spôsobiť, že Ibandronic Acid Mylan podráždi váš pažerák.


Ak zabudnete užiť Ibandronic Acid Mylan

Ak ste zabudli užiť tabletu ráno vo vami vybraný deň, už neužite tabletu neskôr v ten deň. Namiesto toho si nájdite v kalendári, kedy máte užiť ďalšiu dávku:


Pokiaľ ostáva do vašej ďalšej plánovanej dávky iba 1 až 7 dní…

Počkajte do ďalšej dávky a užite ju tak, ako ste zvyknutý; potom pokračujte v užívaní jednej tablety mesačne v deň, ktorý máte vyznačený vo vašom kalendári.


Pokiaľ ostáva do vašej ďalšej plánovanej dávky viac ako 7 dní...

Tabletu užite nasledujúci deň ráno, potom, ako ste si spomenuli; potom pokračujte v užívaní jednej tablety mesačne v deň, ktorý máte vyznačený vo vašom kalendári.


Nikdy neužite dve tablety Ibandronic Acid Mylan v ten istý týždeň.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Bezodkladne informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov - môžete potrebovať naliehavé lekárske ošetrenie:


Časté (môžu postihovať až 1 z 10 ľudí):

 • príznaky podobné chrípke, vrátane horúčky, triašky a chvenia, pocitu choroby, bolesti kostí a bolesti svalov a kĺbov. Informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak vám niektoré účinky spôsobujú ťažkosti alebo trvajú dlhšie ako niekoľko dní.

 • vyrážka. Môžete mať alergickú reakciu na liek.


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 ľudí):

 • silná bolesť na hrudníku, silná bolesť po prehltnutí jedla alebo nápoja, silná nevoľnosť alebo vracanie, ťažkosti s prehĺtaním. Môžete mať závažný zápal vášho pažeráka / tráviacej trubice, možno aj s rankami alebo zúžením pažeráka / tráviacej trubice.


Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 ľudí):

 • svrbenie, opuch tváre, pier, jazyka a hrdla spolu so sťaženým dýchaním.

 • pretrvávajúca bolesť a zápal oka

 • nová bolesť, slabosť alebo ťažkosti so stehnom, bedrovým kĺbom alebo slabinou. Môžete mať skoré prejavy možnej nezvyčajnej zlomeniny stehennej kosti.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 10 000 ľudí):

 • bolesť alebo boľavé miesto v ústach alebo čeľusti. Môžete mať skoré prejavy závažných problémov s čeľusťou (nekróza (odumretie kostného tkaniva) čeľustnej kosti).

 • závažná, potenciálne život ohrozujúca alergická reakcia.


Ďalšie možné vedľajšie účinky


Časté (môžu postihovať až 1 z 10 ľudí):

bolesť hlavy

pálenie záhy, ťažkosti s prehĺtaním, bolesť žalúdka alebo brucha (môže byť spôsobená zápalom žalúdka), poruchy trávenia, nevoľnosť, hnačka (riedka stolica)

svalové kŕče, stuhnutosť kĺbov alebo končatín


Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 ľudí)

závrat

plynatosť (vetry, pocit nafúknutia)

bolesť chrbta

 • pocit únavy a vyčerpanosti


Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1 000 ľudí):

zápal dvanástnika (prvá časť čreva), spôsobujúci bolesť žalúdka

žihľavka


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ibandronic Acid Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ibandronic Acid Mylan obsahuje

Liečivo je kyselina ibandrónová 150 mg (vo forme monohydrátu sodnej soli).

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: monohydrát laktózy, povidón, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, koloidný bezvodý oxid kremičitý a magnéziumstearát.

 • Obal tablety: hydroxypropylcelulózu, makrogol a oxid titaničitý (E171).

 • Atrament použitý na potlač obsahuje šelakovú glazúru, čierny oxid železitý a propylénglykol.


Ako vyzerá Ibandronic Acid Mylan a obsah balenia


Váš liek je vo forme bielych, filmom obalených, bikonvexných tabliet kapsulovitého tvaru, s označením “G” nad “I-150” vyrazeným čiernym atramentom na jednej strane a na druhej strane bez označenia.


Ibandronic Acid Mylan je dostupný v blistrových baleniach po 1, 3, 6 a 12 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin, Írsko

Pharma Pack Kft.

2040 Hungary, Budaörs, Vasút u. 13, Maďarsko

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komárom, Mylan utca 1, Maďarsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s.r.o.

Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko, Cyprus, Grécko, Írsko, Malta, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovenská republika, Veľká Británia: Ibandronic Acid Mylan 150 mg

Belgicko, Česká republika: Ibandronate Mylan 150 mg

Dánsko, Fínsko: Ibamyl 150 mg

Francúzsko: Acide Ibandronique Mylan 150 mg

Holandsko: Ibandroninezuur Mylan 150 mg Filmomhulde Tabletten

Portugalsko, Španielsko, Taliansko: Acido Ibandronico Mylan 150 mg

Slovinsko: Ibandronska kislina Mylan 150 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2014.


6 / 6

Ibandronic Acid Mylan 150 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/03849-Z1B

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07021-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKU


Ibandronic Acid Mylan 150 mg

Filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandrónovej (vo forme monohydrátu sodnej soli).


Pomocná látka so známym účinkom:

Obsahuje 171,78 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety


Biele, filmom obalené, kapsulovité, bikonvexné tablety, s označením “G” nad “I-150” vyrazeným čiernym atramentom na jednej strane a na druhej strane bez označenia.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba osteoporózy u žien po menopauze so zvýšeným rizikom fraktúr (pozri časť 5.1).

Preukázalo sa zníženie rizika vertebrálnych fraktúr, účinnosť u fraktúr femorálneho krčku nebola stanovená.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčaná dávka je jedna 150 mg filmom obalená tableta raz mesačne. Tableta sa má užívať pokiaľ možno v rovnaký deň každý mesiac.


Ibandronic Acid Mylan sa má užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín) a 1 hodinu pred toho dňa prvým jedlom alebo nápojom (okrem vody) (pozri časť 4.5) alebo akýmkoľvek ďalším perorálnym liekom alebo výživovým doplnkom (vrátane vápnika).


Pacientov je potrebné poučiť o tom, aby v prípade vynechania dávky užili jednu tabletu Ibandronic Acid Mylan 150 mg ráno hneď po tom, ako si spomenú na vynechanú tabletu, pokiaľ do nasledovnej plánovanej dávky neostáva menej ako 7 dní. Pacienti sa potom majú vrátiť k užívaniu ich dávky jedenkrát mesačne podľa pôvodne stanovenej schémy.

Ak do nasledovnej plánovanej dávky ostáva menej ako 7 dní, pacienti majú s užitím tablety počkať do tejto nasledovnej dávky a potom pokračovať v užívaní jedenkrát mesačne podľa pôvodnej schémy.

Pacienti nesmú užiť dve tablety v ten istý týždeň.


Pacienti majú užívať výživové doplnky s obsahom vápnika a/alebo vitamínu D, ak je ich príjem zo stravy nedostatočný (pozri časť 4.4 a časť 4.5).


Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi sa nestanovila. Potreba pokračovať v liečbe sa má u jednotlivých pacientov pravidelne prehodnocovať na základe prínosov a možných rizík liečby liekom Ibandronic Acid Mylan, najmä po 5 alebo viacerých rokoch používania.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

V dôsledku obmedzených klinických skúseností sa Ibandronic Acid Mylan neodporúča u pacientov s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min (pozri časť 4.4 a časť 5.2).


U pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek, u ktorých je klírens kreatinínu rovný alebo vyšší ako 30 ml/min, nie je potrebná úprava dávky.


Pacienti s poškodením funkcie pečene

Nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 5.2).


Starší ľudia (> 65 rokov)

Nie je potrebná úprava dávky (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia

Neexistuje žiadne významné použitie Ibandronic Acid Mylan u detí vo veku menej ako 18 rokov a Ibandronic Acid Mylan nebol sledovaný v tejto skupine pacientov (pozri časť 5.1 a časť 5.2) .


Spôsob podávania


Na perorálne použitie.


 • Tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť pohárom vody (180 až 240 ml), pacient pritom musí sedieť, alebo stáť vo vzpriamenej polohe. Voda s vysokou koncentráciou vápnika sa nemá používať. V prípade obavy z možnej vysokej hladiny vápnika vo vode z vodovodu (tvrdá voda) sa odporúča použiť fľaškovú vodu s nízkym obsahom minerálov.

 • Po užití Ibandronic Acid Mylan si pacient nemá ľahnúť približne 1 hodinu.

 • Jediný nápoj, ktorý môže byť užitý s tabletou Ibandronic Acid Mylan, je voda.

 • Z dôvodu možnosti vzniku orofaryngeálnych ulcerácií pacienti nemajú tablety žuvať ani cmúľať.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Hypokalciémia

- Abnormality pažeráku, ktoré spomaľujú vyprázdňovanie pažeráku , ako sú striktúra alebo achalázia.

- Neschopnosť stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe počas aspoň 60 minút.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hypokalciémia

Pred začatím liečby liekom Ibandronic Acid Mylan sa musí upraviť prítomná hypokalciémia. Takisto je potrebné účinne liečiť aj ďalšie prítomné poruchy metabolizmu kostí a minerálov. U všetkých pacientov je dôležitý adekvátny príjem vápnika a vitamínu D.


Podráždenie gastrointestinálneho traktu

Perorálne podané bisfosfonáty môžu vyvolávať miestne podráždenie slizníc hornej časti gastrointestinálneho traktu. Vzhľadom na tieto možné dráždivé účinky a na možnosť zhoršenia primárneho ochorenia treba postupovať opatrne, keď sa Ibandronic Acid Mylan podáva pacientom s aktívnym ochorením hornej časti gastrointestinálneho traktu (napr. známy Barrettov pažerák, dysfágia, iné ochorenia pažeráka, gastritída, duodenitída alebo vredy).

U pacientov dostávajúcich liečbu perorálnymi bisfosfonátmi boli hlásené nežiaduce reakcie ako ezofagitída, vredy a erózie pažeráka, ktoré boli v niektorých prípadoch závažné a vyžiadali si hospitalizáciu; zriedkavo boli spojené s krvácaním alebo po nich došlo k striktúre či perforácii pažeráka. Riziko závažných ezofágových nežiaducich udalostí sa zdá vyššie u pacientov, ktorí nedodržiavajú pokyny o dávkovaní a/alebo ktorí naďalej užívajú perorálne bisfosfonáty po tom, ako sa u nich rozvinuli príznaky poukazujúce na podráždenie pažeráka. Pacienti majú venovať osobitnú pozornosť pokynom o dávkovaní a majú byť schopní ich dodržiavať (pozri časť 4.2)


Lekári si majú pozorne všímať akékoľvek znaky alebo príznaky signalizujúce možnú ezofageálnu reakciu a pacienti majú byť poučení, aby prestali užívať Ibandronic Acid Mylan a vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich rozvinie dysfágia, odynofágia, bolesť za hrudnou kosťou alebo sa objaví alebo zhorší pálenie záhy. Zatiaľ čo sa v kontrolovaných klinických skúšaniach nepozorovalo zvýšené riziko, jestvujú hlásenia po uvedení lieku na trh o prípadoch žalúdočných a dvanástnikových vredov pri perorálnom používaní bisfosfonátov, z ktorých niektoré boli závažné a spojené s komplikáciami.


Keďže nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) a bisfosfonáty sa spájajú s podráždením gastrointestinálneho traktu, pri ich súbežnom užívaní je potrebná opatrnosť.


Osteonekróza čeľuste

Osteonekróza čeľuste, spravidla spojená s extrakciou zuba a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy) sa zaznamenala u pacientov s rakovinou, ktorých liečebný režim zahŕňa predovšetkým intravenózne podanie bisfosfonátov. Mnohým z týchto pacientov bola podaná aj chemoterapia s kortikosteroidmi. Osteonekróza čeľuste sa tiež zaznamenala u pacientov s osteoporózou užívajúcich perorálne bisfosfonáty.


Pred začiatkom liečby bisfosfonátmi u pacientov so sprievodnými rizikovými faktormi (napr. nádorové ochorenie, chemoterapia, rádioterapia, liečba kortikosteroidmi, nedostatočná ústna hygiena) sa má zvážiť zubná prehliadka s príslušným preventívnym stomatologickým výkonom.


Ak je to možné, títo pacienti sa počas liečby majú vyhnúť invazívnym stomatologickým zákrokom. U pacientov, u ktorých sa počas liečby bisfosfonátmi rozvinula osteonekróza čeľuste, môže stomatochirurgický zákrok exacerbovať tento stav. K dispozícii nie sú údaje o pacientoch vyžadujúcich stomatologický zákrok, ktoré by naznačovali, či prerušenie liečby bisfosfonátmi znižuje riziko osteonekrózy čeľuste. Liečebný plán každého pacienta sa má riadiť klinickým posudkom ošetrujúceho lekára na základe individuálneho stanovenia pomeru prínosu a rizika liečby.


Atypické zlomeniny stehennej kosti (femuru)

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti, predovšetkým u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a u niektorých pacientov sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne; preto sa má u pacientov liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientov s podozrením na atypickú zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacienta zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.

Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientov poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každého pacienta s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej kosti.


Poškodenie funkcie obličiek

Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa kyselina ibandronová neodporúča u pacientov s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min (pozri časť 5.2).


Galaktózová intolerancia

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcia liek - jedlo


Perorálna biologická dostupnosť kyseliny ibandrónovej je v prítomnosti jedla všeobecne znížená. Obzvlášť produkty obsahujúce vápnik, vrátane mlieka a iné multivalentné katióny (napríklad hliník, horčík, železo) pravdepodobne zasahujú do absorpcie lieku Ibandronic Acid Mylan, čo je v súlade so zisteniami štúdií vykonanými na zvieratách. Preto je potrebné, aby pacienti, predtým ako užijú Ibandronic Acid Mylan, v priebehu noci nič nejedli (najmenej 6 hodín) a po užití Ibandronic Acid Mylan nejedli ešte ďalšiu 1 hodinu (pozri časť 4.2).


Interakcie s inými liekmi


Metabolické interakcie nie sú považované za pravdepodobné, keďže kyselina ibandrónová neinhibuje hlavné pečeňové izoenzýmy P450 u ľudí a bolo preukázané, že neindukuje pečeňový systém cytochrómu P450 u potkanov (pozri časť 5.2). Kyselina ibandrónová sa vylučuje len renálnou exkréciou a nepodlieha žiadnej biotransformácii.


Výživové doplnky obsahujúce vápnik, antacidá a niektoré perorálne lieky obsahujúce multivalentné katióny


Výživové doplnky obsahujúce vápnik, antacidá a niektoré perorálne lieky obsahujúce multivalentné katióny (napríklad hliník, horčík, železo) pravdepodobne narúšajú absorpciu lieku Ibandronic Acid Mylan. Preto pacienti nemajú užívať iné perorálne lieky najmenej 6 hodín pred užitím Ibandronic Acid Mylan a aspoň jednu hodinu po užití Ibandronic Acid Mylan.


Kyselina acetylsalicylová a NSAID


V dvojročnej štúdii u postmenopauzálnych žien s osteoporózou (BM 16549) bol výskyt nežiaducich príhod v hornej časti gastrointestinálneho traktu u pacientiek súbežne užívajúcich kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID po jednom roku a po dvoch rokoch podobný ako u pacientiek užívajúcich kyselinu ibandrónovú v dávke 2,5 mg denne alebo 150 mg mesačne.


Blokátory H2 receptorov alebo inhibítory protónovej pumpy


Z viac ako 1 500 pacientiek zaradených do štúdie BM 16549 porovnávajúcej mesačný a denný dávkovací režim kyseliny ibandrónovej, 14 % pacientiek užívalo blokátory histamínových (H2) receptorov alebo inhibítory protónovej pumpy po jednom roku a 18 % po dvoch rokoch. Spomedzi týchto pacientiek bol výskyt nežiaducich príhod v hornej časti gastrointestinálneho traktu u pacientiek liečených kyselinou ibandrónovou 150 mg mesačne podobný ako u pacientiek liečených kyselinou ibandrónovou 2,5 mg denne.


U zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia a u postmenopauzálnych žien intravenózne podanie ranitidínu spôsobilo zvýšenie biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej o približne 20 %, pravdepodobne následkom zníženej kyslosti žalúdka. Avšak vzhľadom k tomu, že tento nárast je v rámci normálnej variability biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej, úprava dávky sa nepovažuje za potrebnú v prípade, keď sa Ibandronic Acid Mylan podáva s H2-antagonistami alebo inými liečivami, ktoré zvyšujú pH žalúdka.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú dostupné dostatočné údaje o použití kyseliny ibandrónovej u gravidných žien. Štúdie vykonané na potkanoch preukázali určitú reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Ibandronic Acid Mylan sa nemá užívať počas gravidity.


Laktácia

Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do materského mlieka u ľudí. Štúdie vykonané u dojčiacich potkanov dokázali prítomnosť nízkych hladín kyseliny ibandrónovej v mlieku po intravenóznom podaní.

Ibandronic Acid Mylan sa nemá používať počas dojčenia.


Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch kyseliny ibandrónovej u ľudí. V reprodukčných štúdiách u potkanov perorálne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu. V štúdiách u potkanov intravenózne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu pri vysokých denných dávkach (pozri časť 5.3).


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Na základe farmakodynamického a farmakokinetického profilu a hlásených nežiaducich reakcií sa predpokladá, že kyselina ibandrónová nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť

viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu


Bezpečnostný profil kyseliny ibandrónovej je odvodený z kontrolovaných klinických skúšaní a zo skúseností po uvedení lieku na trh. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli artralgia a príznaky podobné chrípke. Tieto príznaky typické pri podaní prvej dávky, zvyčajne majú krátke trvanie, miernu alebo strednú intenzitu a zvyčajne ustúpia počas pokračovania v liečbe bez nutnosti ich liečby (pozri odsek „Ochorenie podobné chrípke“).


Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke


V tabuľke 1 je uvedený prehľad nežiaducich reakcií. Bezpečnosť perorálnej liečby kyselinou ibandrónovou 2,5 mg denne bola hodnotená u 1 251 pacientiek v 4 placebom kontrolovaných klinických skúšaniach; veľká väčšina pacientiek bola zo základného trojročného fraktúrového skúšania (MF 4411).


V dvojročnom skúšaní u žien po menopauze s osteoporózou (BM 16549) bola celková bezpečnosť podávania kyseliny ibandrónovej v dávke 150 mg raz mesačne a kyseliny ibandrónovej v dávke 2,5 mg raz denne podobná. Celkový pomer pacientiek, u ktorých sa objavili nežiaduce reakciebol 22,7 % a 25,0 % pre podanie kyseliny ibandrónovej 150 mg raz mesačne po jednom roku a dvoch rokoch, v uvedenom poradí. Väčšina prípadov neviedla k ukončeniu liečby.


Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie vyskytujúce sa u žien po menopauze, ktoré užívali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne alebo kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne v štúdiách fázy III BM 16549 a MF 4411 a zo skúseností po uvedení na trh.


Nežiaduce reakcie sú vymenované podľa tried orgánových systémov MedDRA a kategórií frekvencie. Kategórie frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté (≥1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené podľa klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

časté

menej časté

zriedkavé

veľmi zriedkavé

Poruchy imunitného systémuReakcia z precitlivenosti

anafylaktická reakcia/šok* †


Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

ZávratyPoruchy očíZápal oka*†


Poruchy gastrointestinálneho traktu*

Ezofagitída, gastritída, gastroezofageálny reflux, dyspepsia, hnačka, abdominálna bolesť, nauzea

Ezofagitída vrátane ezofageálnych vredov alebo striktúr a dysfágie, vracanie, plynatosť

Duodenitída


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka


Angioedém, edém tváre, urtikária


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Artralgia, myalgia, bolesť svalov, svalové kŕče, svalová stuhnutosť

Bolesť chrbta

atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti†

Osteonekróza čeľuste*†

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Chrípke podobné ochorenie*

Únava* ďalšie informácie pozri nižšie

zistené po uvedení na trh


Popis vybraných nežiaducich reakcií


Gastrointestinálne nežiaduce reakcie

Do štúdie zameranej na liečbu podávanú raz mesačne boli zahrnutí pacienti s gastrointestinálnym ochorením v anamnéze, vrátane pacientov s peptickým vredom bez nedávneho krvácania alebo hospitalizácie, a pacientov s dyspepsiou alebo refluxom, ktoré boli regulované liekmi. U týchto pacientov sa nepozoroval rozdiel vo výskyte nežiaducich udalostí v hornej časti gastrointestinálneho traktu pri režime 150 mg raz mesačne oproti režimu 2,5 mg raz denne.


Chrípke podobné ochorenie

Chrípke podobné ochorenie zahŕňa udalosti hlásené ako reakcie alebo symptómy akútnej fázy, ako myalgia, artralgia, horúčka, triaška, únava, nauzea, strata chuti do jedla alebo bolesť kostí.


Osteonekróza čeľuste

U pacientov liečených bisfosfonátmi sa zaznamenala osteonekróza čeľuste. Väčšina týchto prípadov sa vyskytla u pacientov s nádorovým ochorením, ale hlásili sa aj prípady u pacientov liečených na osteoporózu. Osteonekróza čeľuste je väčšinou spojená s extrakciou zuba a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy). Diagnóza nádorového ochorenia, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy a slabá ústna hygiena sa tiež považujú za rizikové faktory (pozri časť 4.4).


Zápal oka

Prípady zápalu oka, ako sú uveitída, episkleritída a skleritída, boli hlásené pri kyseline ibandrónovej. V niektorých prípadoch tieto udalosti neustúpili, pokiaľ sa neprerušila liečba kyselinou ibandrónovou.


Anafylaktická reakcia/šok

Prípady anafylaktickej reakcie/šoku, vrátane fatálnych prípadov, boli hlásené u pacientov liečených podávaním intravenóznej kyseliny ibandrónovej.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V..


4.9 Predávkovanie


K dispozícii nie sú žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania liekom Ibandronic Acid Mylan.


Avšak na základe poznatkov tejto triedy zlúčenín, perorálne predávkovanie môže mať za následok nežiaduce účinky v hornej časti gastrointestinálneho traktu (napríklad žalúdočná nevoľnosť, dyspepsia, ezofagitída, gastritída alebo vred) alebo hypokalciémiu. Na naviazanie Ibandronic Acid Mylan sa má podať mlieko alebo antacidá a akékoľvek nežiaduce účinky sa majú liečiť symptomaticky. Vzhľadom na riziko podráždenia pažeráka sa nemá vyvolávať vracanie a pacient má ostať v úplne vzpriamenej polohe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Liečivá proti ochoreniam kostí, Bisfosfonáty

ATC kód: M05BA06


Mechanizmus účinku

Kyselina ibandrónová je vysoko účinný bisfosfonát patriaci k skupine bisfosfonátov obsahujúcich dusík, ktoré pôsobia selektívne na kostné tkanivo a špecificky inhibujú aktivitu osteoklastov bez priameho vplyvu na tvorbu kostí. Neinterferuje so zhlukovaním osteoklastov. Kyselina ibandrónová vedie k progresívnym čistým prírastkom kostnej hmoty a k zníženiu výskytu zlomenín v dôsledku redukcie zvýšenej premeny kostí u žien po menopauze, až po dosiahnutie hladín pred menopauzou


Farmakodynamické účinky

Farmakodynamickým účinkom kyseliny ibandrónovej je inhibícia kostnej resorpcie. Kyselina ibandrónová in vivo bráni experimentálne indukovanej deštrukcii kostí spôsobenej zastavením funkcie gonád, vplyvom retinoidov, nádorov alebo nádorových extraktov. U mladých (rýchlo rastúcich) potkanov je tiež inhibovaná endogénna kostná resorpcia, čo vedie k nárastu normálnej kostnej hmoty v porovnaní so zvieratami, ktoré nepodstúpili liečbu.


Živočíšne modely potvrdzujú, že kyselina ibandrónová je vysoko účinný inhibítor aktivity osteoklastov. U rastúcich potkanov nebol žiadny náznak poruchy mineralizácie kostí ani pri dávkach vyšších ako 5 000-násobok dávky potrebnej na liečbu osteoporózy.


Tak denné, ako aj prerušované (s predĺženým intervalom bez dávky) podávanie lieku u potkanov, psov a opíc bolo spojené s tvorbou novej kosti normálnej kvality, pričom sa udržala alebo zvýšila mechanická pevnosť kosti dokonca aj pri dávkach v toxickom rozsahu. U ľudí bola účinnosť denného a prerušovaného podávania s intervalom bez dávky 9-10 týždňov kyseliny ibandrónovej potvrdená v klinickej štúdii (MF 4411), v ktorej kyselina ibandrónová preukázala účinnosť v prevencii zlomenín.


Na zvieracích modeloch spôsobila kyselina ibandrónová biochemické zmeny naznačujúce inhibíciu kostnej resorpcie v závislosti od dávky, vrátane supresie urinárnych biochemických markerov degradácie kostného kolagénu [napríklad deoxypyridinolínu a priečne viazaných telopeptidov N kolagénu typu I (NTX)].


Vo fáze 1 bioekvivalenčnej štúdie vykonanej u 72 žien po menopauze dostávajúcich 150 mg perorálne každých 28 dní, celkovo 4 dávky, inhibícia sérového CTX po prvej dávke bola pozorovaná už do 24 hodín po dávke (medián inhibície 28 %), s mediánom maximálnej inhibície (69 %) pozorovaným 6 dní neskôr. Po tretej a štvrtej dávke bol medián maximálnej inhibície 6 dní po dávke 74 % s redukciou na medián inhibície 56 % pozorovaný 28 dní po štvrtej dávke. Ak sa už ďalšia dávka nepodá, dochádza k strate supresie biochemických markerov kostnej resorpcie.


Klinická účinnosť

Nezávislé rizikové faktory, napríklad nízka BMD, vek, prítomnosť prekonaných fraktúr, fraktúry v rodinnej anamnéze, značný úbytok kostnej hmoty a nízky index telesnej hmotnosti sa majú brať do úvahy, aby sa zistilo, či má žena zvýšené riziko osteoporotických fraktúr.


Ibandrónová kyselina 150 mg raz mesačne


Hustota kostných minerálov (BMD)

V dvojročnom, dvojito zaslepenom, multicentrickom skúšaní (BM 16549) u žien po menopauze s osteoporózou (T skóre BMD v driekovej chrbtici nižšie ako – 2,5 SD vo východiskovom bode) sa kyselina ibandrónová 150 mg raz mesačne ukázala byť vo zvýšení BMD aspoň tak účinná ako kyselina ibandrónová 2,5 mg raz denne. Preukázalo sa to na základe primárnej analýzy jednoročných výsledkov, ako aj na základe potvrdzujúcej analýzy dvojročných konečných výsledkov (tabuľka 2).


Tabuľka 2: Priemerná relatívna zmena BMD driekovej chrbtice, bedrovej oblasti, femorálneho krčka a trochantera v porovnaní s východiskovou hodnotou po jednoročnej liečbe (primárna analýza) a dvojročnej liečbe (populácia podľa protokolu) v skúšaní BM 16549.


Jednoročné údaje zo skúšania BM 16549

Dvojročné údaje zo skúšania BM 16549

Priemerné relatívne zmeny oproti východiskovej hodnote % [95 % CI]

Kyselina ibandrónová 2,5 mg raz denne (N=318)


Kyselina ibandrónová 150 mg raz mesačne (N=320)Kyselina ibandrónová

2,5 mg raz denne (N=294)


Kyselina ibandrónová 150 mg raz mesačne (N=291)

BMD driekovej chrbtice L2-L4

3,9 [3,4; 4,3]

4,9 [4,4; 5,3]

5,0 [4,4; 5,5]

6,6 [6,0; 7,1]

BMD bedrovej oblasti

2,0 [1,7; 2,3]

3,1 [2,8; 3,4]

2,5 [2,1; 2,9]

4,2 [3,8; 4,5]

BMD femorálneho krčku

1,7 [1,3; 2,1]

2,2 [1,9; 2,6]

1,9 [1,4; 2,4]

3,1 [2,7; 3,6]

BMD trochantera

3,2 [2,8; 3,7]

4,6 [4,2; 5,1]

4,0 [3,5; 4,5]

6,2 [5,7; 6,7]


Okrem toho sa potvrdilo, že kyselina ibandrónová 150 mg raz mesačne je účinnejšia na zvýšenie BMD driekovej chrbtice ako kyselina ibandrónová 2,5 mg raz denne v prospektívne plánovanej analýze po jednom roku, p = 0,002 a po dvoch rokoch, p < 0,001.


Po jednom roku (primárna analýza) u 91,3 % (p = 0,005) pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne, bola BMD driekovej chrbtice vyššia alebo rovná východiskovej hodnote (BMD respondenti) v porovnaní s 84,0 % pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg raz denne. Po dvoch rokoch respondenti tvorili 93,5 % (p = 0,004) a 86,4 % pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne alebo kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne, v uvedenom poradí.


Stanovením BMD bedrovej oblasti, 90,0 % (p < 0,001) pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne a 76,7 % pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne, mali po roku BMD bedrovej oblasti vyššiu alebo rovnú východiskovej hodnote. Po dvoch rokoch 93,4 % (p < 0,001) pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne a 78,4 % pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne, mali BMD bedrovej oblasti vyššiu alebo rovnú východiskovej hodnote.


Ak sa hodnotí prísnejšie kritérium, ktoré kombinuje BMD driekovej chrbtice a bedrovej oblasti, po jednom roku toto kritérium splnilo 83,9 % (p < 0,001) a 65,7 % pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne alebo kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne. Po dvoch rokoch splnilo toto kritérium 87,1 % (p < 0,001) a 70,5 % pacientov v ramenách so 150 mg raz mesačne a 2,5 mg denne.


Biochemické markery kostného obratu

Klinicky významné redukcie sérových hladín CTX sa pozorovali vo všetkých sledovaných časoch, t. j. 3., 6., 12. a 24. mesiac. Po jednom roku (primárna analýza) bol medián relatívnej zmeny oproti východiskovej hodnote – 76 % pre kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne a – 67 % pre kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne. Po dvoch rokoch bol medián relatívnej zmeny – 68 % a – 62 % v skupine, ktorá dostávala 150 mg raz mesačne alebo 2,5 mg denne.


Po jednom roku liečby odpovedalo na liečbu 83,5 % (p = 0,006) pacientiek užívajúcich kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne a 73,9 % pacientiek užívajúcich kyselinu ibandrónovú 2,5 mg raz denne (odpoveď na liečbu definovaná ako zníženie o ≥ 50 % v porovnaní so vstupnou hodnotou). Po dvoch rokoch bola odpoveď na liečbu v skupine liečenej 150 mg mesačne u 78,7 % (p = 0,002) pacientiek a v skupine liečenej 2,5 mg denne u 65,6 % pacientiek.


Na základe výsledkov štúdie BM 16549 sa očakáva, že kyselina ibandrónová 150 mg raz mesačne bude aspoň tak účinná v prevencii zlomenín ako kyselina ibandrónová 2,5 mg raz denne.


Kyselina ibandrónová 2,5 mg raz denne


V úvodnom trojročnom randomizovanom, dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom skúšaní zameranom na zlomeniny (MF 4411) sa dokázal štatisticky významný, s liečbou súvisiaci pokles výskytu nových rádiografických morfometrických a klinických vertebrálnych fraktúr (tabuľka 3). V tomto skúšaní bola kyselina ibandrónová vyhodnocovaná pri denných perorálnych dávkach 2,5 mg a prerušovaných 20 mg dávkach slúžiacich ako výskumný režim. Kyselina ibandrónová sa užívala 60 minút pred prvým jedlom alebo nápojom dňa (obdobie pôstu po podaní dávky). Do skúšania boli zaradené ženy vo veku 55 až 80 rokov, ktoré boli najmenej 5 rokov po menopauze a u ktorých bola BMD v driekovej chrbtici s SD od 2 do 5-krát nižšej ako priemerná hodnota pred menopauzou (T-skóre) najmenej v jednom stavci [L1-L4] a ktoré mali obvykle jednu až štyri zlomeniny stavcov. Všetky pacientky dostávali denne 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D. Účinnosť bola vyhodnotená u 2 928 pacientiek. Pri dennom podávaní 2,5 mg kyseliny ibandrónovej sa prejavilo štatisticky významné zníženie výskytu nových vertebrálnych fraktúr. Tento režim počas troch rokov trvania skúšania znížil výskyt nových rádiografických vertebrálnych fraktúr o 62 % (p = 0,0001). Zníženie relatívneho rizika o 61 % sa pozorovalo po 2 rokoch (p = 0,0006). Po 1 roku liečby sa nedosiahol žiadny štatisticky významný rozdiel (p = 0,056). Účinok v prevencii zlomenín sa udržiaval počas trvania skúšania. Nepozoroval sa žiadny náznak ubúdania účinku vplyvom času.


Tiež sa významne znížil výskyt klinických vertebrálnych fraktúr o 49 % (p = 0,011). Silný vplyv na vertebrálne fraktúry tiež odzrkadľovala štatisticky významná redukcia úbytku telesnej výšky v porovnaní s placebom (p < 0,0001).


Tabuľka 3: Výsledky trojročného skúšania MF 4411 (%, 95 % CI) zameraného na fraktúry


Placebo

(N=974)

Kyselina ibandrónová

2.5 mg raz denne (N=977)

Zníženie relatívneho rizika výskytu

nových morfometrických vertebrálnych fraktúr


62 % (40,9; 75,1)

Výskyt nových morfometrických vertebrálnych fraktúr

9,56 % (7,5; 11,7)

4,68 % (3,2; 6,2)

Zníženie relatívneho rizika klinickej vertebrálnej fraktúry


49 % (14,03; 69,49)

Výskyt klinickej vertebrálnej fraktúry


5,33 % (3,73; 6,92)

2,75 % (1,61; 3,89)

BMD – priemerná zmena vzhľadom na východiskový stav driekovej chrbtice v 3. roku

1,26 % (0,8; 1,7)

6,54 % (6,1; 7,0)

BMD – priemerná zmena vzhľadom na východiskový stav bedrovej oblasti v 3. roku

-0,69 % (-1,0; -0,4)

3,36 % (3,0; 3,7)


Účinok liečby kyselinou ibandrónovou bol ďalej stanovený na základe analýzy podskupiny pacientiek, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako – 2,5. Zníženie rizika vertebrálnych fraktúr bolo v takmer úplnej zhode s tým, ktoré bolo pozorované v celkovej populácii.


Tabuľka 4: Výsledky trojročného skúšania MF 4411 (%, 95 % IS) zameraného na fraktúry u pacientiek, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako – 2,5


Placebo

(N=587)

Kyselina ibandrónová

2.5 mg raz denne (N=575)

Zníženie relatívneho rizika výskytu

nových morfometrických vertebrálnych fraktúr


59 % (34,5; 74,3)

Výskyt nových morfometrických vertebrálnych fraktúr

12,54 % (9,53; 15,55)

5,36 % (3,31; 7,41)

Zníženie relatívneho rizika klinickej vertebrálnej fraktúry


50 % (9,49; 71,91)

Výskyt klinickej vertebrálnej fraktúry


6,97 % (4,67; 9,27)

3,57 % (1,89; 5,24)

BMD – priemerná zmena vzhľadom na východiskový stav driekovej chrbtice v 3. roku

1,13 % (0,6; 1,7)

7,01 % (6,5; 7,6)

BMD – priemerná zmena vzhľadom na východiskový stav bedrovej oblasti v 3. roku

-0,70 % (-1,1; -0,2)

3,59 % (3,1; 4,1)


V celkovej populácii pacientov v skúšaní MF 4411sa nezaznamenalo zníženie výskytu nevertebrálnych fraktúr, avšak pri dennom podávaní ibandronátu sa dokázala účinnosť u vysoko rizikovej podskupiny (s hodnotami T-skóre BMD stehnového krčku < - 3,0), kde sa zaznamenalo zníženie rizika nevertebrálnych fraktúr o 69 %.


Denná liečba v dávke 2,5 mg mala za následok progresívny nárast BMD na vertebrálnych i nevertebrálnych miestach kostry.


Nárast BMD driekovej chrbtice počas troch rokov v porovnaní s placebom bol 5,3 % a 6,5 % v porovnaní s východiskovým stavom. Nárast v bedrovej oblasti, v mieste stehenného krčku v porovnaní s východiskovým bodom bol 2,8 %, v celej bedrovej oblasti 3,4 % a 5,5 % v trochanteri.

Biochemické markery kostného metabolizmu (napríklad urinárny CTX a sérový osteokalcín) dokázali očakávanú supresiu až po hladiny pred menopauzou a maximálna supresia bola dosiahnutá v období 3 až 6 mesiacov.

Klinicky významná 50 %-ná redukcia biochemických markerov kostnej resorpcie bola pozorovaná už jeden mesiac po začiatku liečby kyselinou ibandrónovou 2,5 mg.

Po ukončení liečby sa pozoruje návrat k patologickým ukazovateľom zvýšenej kostnej resorpcie spred liečby súvisiacim s postmenopauzálnou osteoporózou.

Histologická analýza kostných biopsií po dvoch a troch rokoch liečby žien po menopauze dokázala kosti normálnej kvality, kde nebol žiadny náznak poruchy mineralizácie.


Pediatrická populácia (pozri časť 4.2 a časť 5.2)


Kyselina ibandrónová nebola študovaná u detí a dospievajúcich, z toho dôvodu nie sú dostupné žiadne údaje pre túto skupinu pacientov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Primárne farmakologické účinky kyseliny ibandrónovej na kosť nesúvisia priamo s aktuálnymi koncentráciami v plazme, ako dokázali rôzne štúdie na zvieratách a ľuďoch.


Absorpcia

Absorpcia kyseliny ibandrónovej v hornej časti gastrointestinálneho traktu je po perorálnom podaní rýchla a plazmatické koncentrácie sa pri perorálnom príjme zvyšujú úmerne dávke až do 50 mg, s väčšími ako dávke úmernými zvýšeniami pozorovanými nad touto dávkou. Maximálne pozorované plazmatické koncentrácie sa dosiahli od 0,5 do 2 hodín (priemerne po 1 hodine) pri užívaní lieku nalačno a absolútna biologická dostupnosť bola približne 0,6 %. Rozsah absorpcie je narušený, keď sa liek užíva spolu s jedlom alebo nápojmi (okrem vody). Biologická dostupnosť sa znížila asi o 90 %, keď bola kyselina ibandrónová podávaná so štandardnými raňajkami v porovnaní s biologickou dostupnosťou u pacientov, ktorí liek užívali nalačno. Biologická dostupnosť sa významne nezníži, ak sa kyselina ibandrónová užíva 60 minút pred prvým jedlom dňa. Biologická dostupnosť a prírastky BMD sa znížia, keď sa jedlo alebo nápoj požije skôr ako za 60 minút po podaní kyseliny ibamdrónovej.


Distribúcia

Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na kosť alebo sa vylúči do moču. U ľudí je zrejmý terminálny distribučný objem najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa dostane do kosti, sa odhaduje na 40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba na proteíny v ľudskej plazme je približne 85 % až 87 % (stanovená in vitro pri terapeutických koncentráciách), a preto existuje len malý potenciál interakcie s inými liekmi v dôsledku vytesnenia.


Biotransformácia

Neexistuje žiadny dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo u ľudí metabolizovaná.


Eliminácia

Absorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej je odstránená z obehu prostredníctvom kostnej absorpcie (odhaduje sa, že je to 40 až 50 % absorpcie u žien po menopauze) a zvyšok je eliminovaný v nezmenenom stave obličkami. Neabsorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej sa vylučuje v nezmenenom stave stolicou.


Rozsah pozorovaných zrejmých polčasov je široký, zrejmý terminálny polčas sa vo všeobecnosti pohybuje v rozsahu 10 – 72 hodín. Keďže vypočítané hodnoty sú z veľkej časti závislé od dĺžky štúdie, použitej dávky a citlivosti testu, skutočný terminálny polčas je pravdepodobne podstatne dlhší, rovnako ako u ostatných bisfosfonátov. Skoré plazmatické hladiny rýchlo klesajú dosahujúc 10 % maximálnych hodnôt po 3 hodinách po intravenóznom podaní alebo po 8 hodinách po perorálnom podaní.

Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v rozsahu 84 až 160 ml/min. Renálny klírens (približne 60 ml/min u zdravých žien po menopauze) predstavuje 50 – 60 % celkového klírensu a súvisí s klírensom kreatinínu. Rozdiel medzi zdanlivým celkovým a renálnym klírensom sa považuje za odraz príjmu kosťou.


Zdá sa, že sekrečná dráha eliminácie nezahŕňa známe kyslé alebo zásadité transportné systémy podieľajúce sa na vylučovaní iných liečiv. Okrem toho kyselina ibandrónová neinhibuje hlavné izoenzýmy pečeňového cytochrómového systému P450 u ľudí a neindukuje pečeňový cytochrómový systém P450 u potkanov.


Farmakokinetika v zvláštnych klinických situáciách


Pohlavie

Biologická dostupnosť a farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a žien podobná.


Rasa

Neexistuje žiadny dôkaz klinicky významných inter-etnických rozdielov medzi Aziatmi a belochmi vo vylučovaní kyseliny ibandrónovej. Je dostupných len veľmi málo údajov o pacientoch s africkým pôvodom.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Renálny klírens kyseliny ibandrónovej u pacientov s rôznymi stupňami renálnej insuficiencie je lineárne úmerný klírensu kreatinínu.

U pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek (CLcr rovný alebo väčší ako 30 ml/min) nie je potrebné upraviť dávku, čo dokazuje štúdia BM 16549, v ktorej väčšina pacientov má mierne až stredne závažné poškodenie funkcie obličiek.

Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek (CLcr menší ako 30 ml/min), ktorí denne dostávali perorálnu dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej počas 21 dní, mali 2 až 3-krát vyššie plazmatické koncentrácie ako pacienti s normálnou funkciou obličiek a celkový klírens kyseliny ibandrónovej u nich bol 44 ml/min. Po intravenóznom podaní 0,5 mg lieku pacientom so závažným stupňom poškodenia funkcie obličiek poklesol celkový klírens o 67 %, renálny klírens o 77 % a nerenálny klírens o 50 %, avšak nepozorovalo sa žiadne zníženie znášanlivosti spojené so zvýšením expozície. Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa Ibandronic Acid Mylan neodporúča u pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.2 a časť 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej nebola stanovená u pacientov s renálnym ochorením v konečnej fáze, ktoré bolo kontrolované inak ako hemodialýzou. Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u týchto pacientov nie je známa, a preto sa kyselina ibandrónová nemá používať za týchto okolností.Pacienti s poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.2)

Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u pacientov s poškodením funkcie pečene. Pečeň nemá žiadnu významnú úlohu pri klírense kyseliny ibandrónovej, ktorá nie je metabolizovaná, ale odstraňuje sa renálnou exkréciou a absorpciou kosťami. Preto u pacientov s poškodením funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku.


Starší ľudia (pozri časť 4.2)

Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by vek bol nezávislým faktorom akéhokoľvek zo sledovaných farmakokinetických parametrov. Jediný faktor, ktorý treba brať do úvahy je ten, že s vekom sa zhoršuje funkcia obličiek (pozri časť poškodenie funkcie obličiek).


Pediatrická populácia (pozri časť 4.2 a časť 5.1)

Neexistujú žiadne údaje o užívaní Ibandronic Acid Mylan v tejto vekovej skupine.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxické účinky, t. j. príznaky renálneho poškodenia, sa pozorovali u psov iba pri expozíciách považovaných za dostatočne vyššie, než je maximálna expozícia u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie.


Mutagenicita/Karcinogenicita:

Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na genotoxicitu nepreukázali genetickú aktivitu kyseliny ibandrónovej.


Reprodukčná toxicita:

U potkanov a králikov, ktorí dostávali perorálne kyselinu ibandrónovú, sa nedokázal jej priamy toxický alebo teratogénny vplyv na plod a u potkanov sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na vývin potomstva F1pri extrapolovanej expozícii, ktorá bola najmenej 35-krát väčšia ako expozícia u ľudí. V reprodukčných štúdiách u potkanov perorálne podávanie pri dávkach 1 mg/kg/deň a vyšších viedlo k nárastu preimplantačných potratov. V reprodukčných štúdiách u potkanov intravenózne podávaná kyselina ibandrónová znížila počet spermií pri dávkach 0,3 a 1 mg/kg/deň a znížila fertilitu u samcov pri dávke 1 mg/kg/deň a u žien pri dávke na 1,2 mg/kg/deň. Nežiaduce účinky kyseliny ibandrónovej v štúdiách reprodukčnej toxicity u potkanov boli také, aké sa zvyčajne pozorujú v prípade triedy bisfosfonátov. Zahŕňajú znížený počet implantačných miest, narušenie prirodzeného pôrodu (dystokia) a nárast viscerálnych odchýlok (syndróm renálnej panvičky a močovodu).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Povidón

Mikrokryštalická celulóza

Krospovidón

Koloidný oxid kremičitý

Magnéziumstearát


Obal tablety:

Hydroxypropylcelulóza

Makrogol 3350

Makrogol 400

Oxid titaničitý (E171)


Atrament použitý na potlač:

Šelaková glazúra – 45 %

Čierny oxid železitý

Propylénglykol


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


OPA-Al-PVC/Alblistre

Veľkosti balenia po 1, 3, 6 a 12 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnýmipožiadavkami. Uvoľňovanie liekov v životnom prostredí má byť obmedzené na minimum.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0603/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 15.10.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 02.08. 2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014Strana 14 zo 14

Ibandronic Acid Mylan 150 mg