+ ipil.sk

Ibandronic acid STADA 3 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/02107

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00722


Písomná informácia pre používateľa


Ibandronic acid STADA 3 mg

injekčný roztok

kyselina ibandrónová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ibandronic acid STADA a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Ibandronic acid STADA

3. Ako sa Ibandronic acid STADA podáva

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ibandronic acid STADA

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ibandronic acid STADA a na čo sa používa


Kyselina ibandrónová patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty. Ibandronic acid STADA 3 mg obsahuje liečivo kyselinu ibandrónovú.


Kyselina ibandrónová môže zvrátiť úbytok kostnej hmoty zastavením ďalšieho úbytku kostnej hmoty a zvýšením tvorby kostnej hmoty u väčšiny žien, ktoré ju užívajú, i keď ženy nemusia vidieť alebo cítiť rozdiel. Kyselina ibandrónová môže pomôcť znížiť riziko zlomenín kostí (fraktúr). Toto zníženie rizika sa dokázalo pri zlomeninách stavcov chrbtice, ale nie pri zlomeninách v oblasti bedrového kĺbu.


Kyselina ibandrónovávám bola predpísaná na liečbu osteoporózy po menopauze, pretože máte zvýšené riziko zlomenín. Osteoporóza je rednutie a oslabenie kostí, čo je časté u žien po menopauze. V menopauze vaječníky prestávajú vytvárať ženský hormón estrogén, ktorý pomáha udržať kostru ženy v dobrom stave. Čím skôr u ženy nastane menopauza, tým je vyššie riziko zlomenín pri osteoporóze.


Ďalšími faktormi, ktoré môžu zvýšiť riziko zlomenín, sú:

- nedostatočný príjem vápnika a vitamínu D zo stravy

- fajčenie alebo nadmerné pitie alkoholu

- nedostatok chôdze alebo iného záťažového cvičenia

- výskyt osteoporózy v rodine


Zdravý životný štýl vám tiež prispeje aby ste dosiahli čo najväčší úžitok z liečby. K tomu patrí vyvážená strava bohatá na vápnik a vitamín D, chôdza alebo záťažové cvičenie, nefajčiť a nepiť nadmerné množstvo alkoholu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Ibandronic acid STADA


Ibandronic acid STADA vám NESMÚ podať

- ak máte alebo ste mali nízku hladinu vápnika v krvi. Poraďte sa, prosím, so svojím lekárom

- ak ste alergickána kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako vám podajú Ibandronic acid STADA, obráťte sa na svojho lekára.

Niektoré pacientky musia byť zvlášť opatrné pri používaní Ibandronicu acid STADA. Povedzte svojmu lekárovi:

 • ak máte alebo ak ste niekedy mali problémy s obličkami, zlyhanie obličiek alebo ak ste potrebovali dialýzu, alebo ak máte akékoľvek iné ochorenie, ktoré môže poškodiť vaše obličky.

 • ak máte akékoľvek poruchy minerálneho metabolizmu (napríklad nedostatok vitamínu D).

 • počas liečby kyselinou ibandrónovou musíte užívať vápnik a vitamín D vo forme výživových doplnkov. Ak ich nemôžete užívať, musíte o tom informovať svojho lekára.

 • ak ste v súčasnosti v starostlivosti stomatológa alebo plánujete stomatologický výkon.

 • ak sa podrobujete liečbe zubov alebo podstúpite zubný chirurgický výkon, povedzte svojmu zubárovi, že sa liečite kyselinou ibandrónovou. Ak máte rakovinu, tiež to povedzte svojmu zubárovi.

 • ak máte problémy so srdcom a lekár vám odporučil obmedziť denný príjem tekutín.


U pacientov liečených intravenózne (vnútrožilovo) kyselinou ibandrónovou sa hlásili prípady závažných, niekedy až smrteľných alergických reakcií.

Ak pocítite príznaky, ako je dýchavičnosť/ťažkosti s dýchaním, pocit zvierania hrdla, opuch jazyka, závrat, pocit straty vedomia, sčervenenie alebo opuch tváre, vyrážka na tele, nevoľnosť a vracanie, okamžite máte na to upozorniť svojho lekára alebo zdravotnú sestru (pozri časť 4).


Deti a dospievajúci

Ibandronic acid STADA sa nesmie podávať deťom ani dospievajúcim vo veku do 18 rokov.


Iné lieky a Ibandronic acid STADA

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky,povedzte to, svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Ibandronic acid STADA je určený len na použitie u žien po menopauze a nesmú ju používať ženy, ktoré ešte môžu otehotnieť.

Neužívajte Ibandronic acid STADA, ak ste tehotná alebo ak dojčíte.

Predtým ako začnete užívať tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Môžete viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože sa predpokladá, že kyselina ibandrónová nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Ibandronic acid STADA 3 mg obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke (3 ml), t.j. v podstate je “bez sodíka“.


3. Ako sa Ibandronic acid STADA podáva


Odporúčaná dávka vnútrožilovej injekcie Ibandronicu acid STADA sú 3 mg (1 naplnená injekčná striekačka) podané jedenkrát každé 3 mesiace.


Injekciu má podať do žily lekár alebo kvalifikovaný/zaškolený zdravotnícky pracovník.

Nepodávajte si injekciu sama.


Injekčný roztok sa musí podať len do žily a nie do iného miesta na tele.


Pokračovanie v podávaní Ibandronicu acid STADA

Aby ste mali čo najväčší úžitok z liečby, je dôležité, aby ste injekciu dostávali pravidelne každé 3 mesiace tak dlho, ako vám to predpíše váš lekár.

Kyselina ibandrónová lieči osteoporózu len dovtedy, kým dostávate liečbu, aj keď nevidíte alebo necítite rozdiel. Po 5 rokoch používania Ibandronicu acid STADA sa poraďte so svojím lekárom, či máte pokračovať v užívaní Ibandronicu acid STADA.

Užívajte tiež vápnik a vitamín D vo forme výživových doplnkov tak, ako vám odporučil váš lekár.


Ak dostanete vyššiu dávku Ibandronicu acid STADA, ako máte

Môže to viesť k nízkym hladinám vápnika, fosforu alebo horčíka v krvi. Váš lekár prijme opatrenia na úpravu takýchto zmien a môže vám podať injekciu s obsahom týchto minerálov.


Ak vynecháte dávku Ibandronicu acid STADA

Dohodnite si návštevu u lekára, aby ste čo najskôr dostali nasledujúcu injekciu. Potom budete znovu dostávať injekciu každé 3 mesiace od dátumu podania poslednej injekcie.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Bezodkladne informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek

z nasledovných závažných vedľajších účinkov ‑ môžete potrebovať naliehavé lekárske ošetrenie:


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

svrbenie, opuch tváre, pier, jazyka a hrdla spolu so sťaženým dýchaním.

pretrvávajúca bolesť a zápal oka (ak pretrváva)

nová bolesť, slabosť alebo ťažkosti so stehnom, bedrovým kĺbom alebo slabinou. Môžete mať skoré prejavy možnej nezvyčajnej zlomeniny stehennej kosti.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

bolesť alebo boľavé miesto v ústach alebo čeľusti. Môžete mať skoré prejavy závažných problémov s čeľusťou (nekróza (odumretie kostného tkaniva) čeľustnej kosti).

závažná, potenciálne život ohrozujúca alergická reakcia (pozri časť 2).


Ďalšie možné vedľajšie účinky


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

bolesť hlavy

bolesť žalúdka (ako gastritída) alebo bolesť brucha, porucha trávenia, nevoľnosť, hnačka alebo zápcha

bolesť svalov, kĺbov alebo chrbta

pocit únavy a vyčerpanosti

príznaky podobné chrípke, vrátane horúčky, triašky a chvenia, pocitu nepohodlia, bolesti kostí a bolesti svalov a kĺbov. Informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak vám niektoré účinky spôsobujú ťažkosti alebo trvajú dlhšie ako niekoľko dní.

vyrážka.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

zápal žily

bolesť alebo poranenie v mieste injekcie

bolesť kostí

pocit slabosti

astmatické záchvaty


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

• žihľavka


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Ibandronic acid STADA


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na injekčnej striekačke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň danom v mesiaci.


Osoba, ktorá injekciu podáva, musí zlikvidovať všetok nepoužitý roztok a vyhodiť použitú injekčnú striekačku a injekčnú ihlu do nádoby na odpad.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ibandronic acid STADA 3mg v naplnenej injekčnej striekačkeobsahuje


Liečivo je kyselina ibandrónová. Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 3 mg kyseliny ibandrónovej v 3 ml roztoku (ako 3,375 mg monohydrátu sodnej soli kyseliny ibandrónovej).

Ďalšie zložky sú chlorid sodný, hydroxid sodný (E524) (na úpravu pH), kyselina octová 98%, trihydrát octanu sodného a voda na injekciu.


Ako vyzerá Ibandronic acid STADA 3mg v naplnených injekčných striekačkách aobsah balenia


Ibandronic acid STADA 3mg injekčný roztok v naplnených injekčných striekačkách je číry, bezfarebný roztok. Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 3 ml roztoku.


Ibandronic acid STADA 3 mg je dostupný v baleniach s 1 naplnenou injekčnou striekačkou a 1 injekčnou ihlou, s 5 naplnenými injekčnými striekačkami a 5 injekčnými ihlami alebo s 10 naplnenými injekčnými striekačkami a 10 ihlami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Výrobca


Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Holandsko


Synthon Hispania SL

Castelló 1

Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat

Španielsko


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Aliud Pharma GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 19

89150 Laichingen

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Ibandronate EG 3 mg/3 ml oplossing voor injectie

Holandsko Ibandroninezuur CF 3 mg/3 ml, oplossing voor injectie, voorgevulde spuit

Luxembursko Ibandronate EG 3 mg/3 ml solution injectable

Maďarsko Ibandronsav Stada 3 mg/ 3 ml oldatos injekció

Nemecko Ibandronsäure STADA 3 mg Injektionslösung

Rakúsko Ibandronsäure STADA 3 mg Injektionslösung

Slovensko Ibandronic acid STADA 3 mg, injekčný roztok

Slovinsko Ibandronska kislina STADA 3 mg raztopina za injiciranje


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v .máji 2014


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov.


Viac informácií si pozrite, prosím, v Súhrne charakteristických vlastností lieku.


Podávanie Ibandronicu acid STADA 3mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke:


Ibandronic acid STADA 3mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sa má podávať injekčne intravenózne počas 15-30 sekúnd.


Roztok je dráždivý, preto je dôležité prísne dodržiavať intravenózny spôsob podania. Ak ho neúmyselne podáte do tkaniva okolo ciev, pacienti môžu pocítiť lokálne podráždenie, bolesť a zápal v mieste podania injekcie.


Ibandronic acid STADA 3mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sa nesmie miešať s roztokmi obsahujúcimi vápnik (ako je Ringerov laktátový roztok, vápenatá soľ heparínu) alebo s inými intravenózne podávanými liekmi. Ak sa Ibandronic acid STADA 3mg podáva do existujúceho intravenózneho infúzneho prístupu, infúzny roztok sa má obmedziť buď na izotonický fyziologický roztok, alebo na 50 mg/ml (5%) roztok glukózy.


Vynechaná dávka:


Ak sa vynechá dávka, injekcia sa má podať hneď, len čo je to možné. Potom sa injekcie majú naplánovať každé 3 mesiace od dátumu podania poslednej injekcie.


Predávkovanie:


Nie sú k dispozícii žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania kyselinou ibandrónovou. Na základe poznatkov tejto skupiny zlúčenín intravenózne predávkovanie môže mať za následok hypokalciémiu, hypofosfatémiu a hypomagneziémiu, ktorá môže spôsobiť parestéziu. V závažných prípadoch môže byť potrebná intravenózna infúzia vhodných dávok glukonátu vápenatého, draslíka alebo fosforečnanu sodného a síranu horečnatého.


Všeobecné odporúčanie:


Ibandronic acid STADA 3mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke, tak ako iné bisfosfonáty podávané intravenózne, môže spôsobiť prechodný pokles hodnôt vápnika v sére.


Pred začatím liečby Ibandronicom acid STADA 3mg sa majú zhodnotiť a účinne liečiť hypokalciémia a ďalšie poruchy kostí a metabolizmu minerálov. U všetkých pacientok je dôležitý dostatočný príjem vápnika a vitamínu D. Všetky pacientky musia dostávať doplnkový vápnik a vitamín D.


Pacientky so sprievodnými ochoreniami alebo ktoré súbežne užívajú lieky, ktoré môžu mať nežiaduce účinky na obličky, sa majú počas liečby pravidelne kontrolovať v súlade s klinickou praxou.


Akýkoľvek nepoužitý injekčný roztok a injekčná liekovka sa majú zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


0

Ibandronic acid STADA 3 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00722


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ibandronic acid STADA 3 mg

injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna naplnená injekčná striekačka s 3 ml injekčného roztoku obsahuje 3 mg kyseliny ibandrónovej (vo forme 3,375 mg monohydrátu sodnej soli kyseliny ibandrónovej).

Koncentrácia kyseliny ibandrónovej v injekčnom roztoku je 1 mg na ml.


Pomocné látky so známym účinkom: sodík (menej ako 1 mmol v jednej dávke).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.

Číry, bezfarbený roztok.


pH roztoku je 4,9 – 5,5.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba osteoporózy u žien po menopauze so zvýšeným rizikom fraktúr (pozri časť 5.1).

Preukázalo sa zníženie rizika vertebrálnych fraktúr, účinnosť pri fraktúrach femorálneho krčka nebola stanovená.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie:

Odporúčaná dávka kyseliny ibandrónovej je 3 mg, podávaná vo forme intravenóznej injekcie počas 15-30 sekúnd každé tri mesiace.


Pacientky musia užívať vápnik a vitamín D vo forme výživových doplnkov (pozri časť 4.4 a časť 4.5).


Ak sa dávka vynechá, injekcia sa má podať čo najskôr, ako je možné. Potom sa injekcie majú naplánovať každé tri mesiace od dátumu poslednej injekcie.


Optimálna dĺžka liečby osteoporózy bisfosfonátmi sa nestanovila. Potreba pokračovať v liečbe sa má u jednotlivých pacientok pravidelne prehodnocovať na základe prínosov a možných rizík kyseliny ibandrónovej, najmä po 5 alebo viacerých rokoch používania.


Osobitné skupiny pacientok

Pacientky s poruchou funkcie obličiek


Injekcia kyseliny ibandrónovej sa neodporúča použiť u pacientok, ktoré majú sérový kreatinín vyšší ako 200 μmol/l (2,3 mg/dl) alebo ktoré majú klírens kreatinínu (nameraný alebo predpokladaný) nižší ako 30 ml/min, kvôli obmedzeným klinickým údajom dostupným zo štúdií zahŕňajúcimi takéto pacientky (pozri časť 4.4 a časť 5.2).


U pacientok s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek, ktorých hodnota kreatinínu v sére sa rovná alebo je nižšia ako 200 µmol/l (2,3 mg/dl), alebo ktoré majú klírens kreatinínu (nameraný alebo predpokladaný) rovný alebo vyšší ako 30 ml/min, nie je potrebná úprava dávky.


Pacientky s poruchou funkcie pečene

Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).


Staršie pacientky (>65 rokov)

Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia

Neexistuje relevantné používanie kyseliny ibandrónovej u detí do 18 rokov, kyselina ibandrónová sa neštudovala v tejto populácii (pozri časti 5.1 a 5.2).


Spôsob podávania:

Na intravenózne použitie.


Je potrebné prísne dodržiavať intravenózny spôsob podania (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.

- Hypokalciémia (pozri časť 4.4).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Chybné podanie lieku

Musí sa dávať pozor, aby sa injekcia kyseliny ibandrónovej nepodala intraarteriálne alebo paravenózne, pretože to môže viesť k poškodeniu tkaniva.


Hypokalciémia

Kyselina ibandrónová, tak ako ostatné bisfosfonáty podávané intravenózne, môže spôsobiť prechodný pokles hodnôt vápnika v sére. Pred začatím liečby injekciou kyseliny ibandrónovej sa musí upraviť prítomná hypokalciémia. Skôr ako sa začne liečba injekciou kyseliny ibandrónovej, majú sa účinne liečiť aj ďalšie poruchy kostí a metabolizmu minerálov.


Všetky pacientky musia mať primerane doplnený vápnik a vitamín D.


Anafylaktická reakcia/šok

U pacientov liečených intravenózne kyselinou ibandrónovou sa hlásili prípady anafylaktickej reakcie/šoku vrátane fatálnych príhod.

Pri podávaní kyseliny ibandrónovej vo forme injekčného roztoku ma byť okamžite k dispozícii príslušný lekársky dohľad a opatrenia na sledovanie. Ak sa prejavia anafylaktické reakcie alebo závažné reakcie precitlivenosti/alergické reakcie, okamžite ukončite podávanie injekcie a začnite vhodnú liečbu.


Porucha funkcie obličiek

Pacientky so sprievodnými ochoreniami, alebo ktoré súbežne užívajú lieky, ktoré môžu mať nežiaduce účinky na obličky, sa majú počas liečby pravidelne kontrolovať v súlade so zásadami správnej klinickej praxe.


Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa injekcia kyseliny ibandrónovej neodporúča pacientkam so sérovým kreatinínom vyšším ako 200 μmol/l (2,3 mg/dl) alebo s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min. (pozri časť 4.2 a časť 5.2).


Pacientky s poruchou srdca

U pacientov s rizikom srdcového zlyhávania treba zabrániť prevodneniu.


Osteonekróza čeľuste

U pacientok s nádorovým ochorením, ktoré v liečbe dostávali najmä intravenózne podávané bisfosfonáty, sa zaznamenala osteonekróza čeľuste väčšinou v súvislosti s extrakciou zuba a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy). Mnoho z týchto pacientok dostávalo tiež chemoterapiu a kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste sa zaznamenala aj u pacientok s osteoporózou, ktoré dostávali perorálne bisfosfonáty.


Pred začiatkom liečby s bisfosfonátmi sa má u pacientok s rizikovými faktormi (napr. nádorové ochorenie, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, slabá ústna hygiena), zvážiť zubné vyšetrenie a primeraný preventívny stomatologický výkon.


Ak je to možné, tieto pacientky sa počas liečby majú vyhýbať invazívnym stomatologickým procedúram. U pacientok, u ktorých sa počas liečby bisfosfonátmi vyvinula osteonekróza čeľuste, môže stomatochirurgický zásah stav zhoršiť. Pre pacientky, ktoré vyžadujú stomatologické procedúry, nie sú dostupné údaje, či prerušenie liečby bisfosfonátmi redukuje riziko osteonekrózy čeľuste. Klinické rozhodnutie ošetrujúceho lekára, ako postupovať, má zohľadniť individuálne zhodnotenie prínosu/rizika pre pacientku.


Atypické zlomeniny stehennej kosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti, predovšetkým u pacientok, ktoré sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a u niektorých pacientoksa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto sa má u pacientok liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. U pacientok s podozrením na atypickú zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacientku zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.

Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientky poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každú pacientkus takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej kosti.


Pomocná látka so známym účinkom

Ibandronic acid STADA 3 mg je v podstate bez sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Metabolické interakcie sa považujú za nepravdepodobné, pretože kyselina ibandrónová neinhibuje hlavné pečeňové izoenzýmy P450 a dokázalo sa, že neindukuje pečeňový systém cytochrómu P450 u potkanov (pozri časť 5.2). Kyselina ibandrónová sa vylučuje len renálnou exkréciou a nepodlieha žiadnej biotransformácii.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Ibandronic acid STADA 3 mg je určený len na použitie u žien po menopauze a nesmú ju používať ženy v reprodukčnom veku.

Nie sú dostupné žiadne dostatočné údaje o používaní kyseliny ibandrónovej u gravidných žien. Štúdie vykonané na potkanoch dokázali určitú reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.

Kyselina ibandrónová sa nemá používať počas gravidity.


Laktácia

Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do materského mlieka u ľudí. Štúdie vykonané u laktujúcich samíc potkanov dokázali prítomnosť nízkych hladín kyseliny ibandrónovej v mlieku po intravenóznom podaní. Kyselina ibandrónová sa nemá používať počas laktácie.


Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o účinkoch kyseliny ibandrónovej u ľudí. V reprodukčných štúdiách u

potkanov perorálne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu. V štúdiách u potkanov

intravenózne podávaná kyselina ibandrónová znížila fertilitu pri vysokých denných dávkach (pozri

časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Na základe farmakodynamického a farmakokinetického profilu a hlásených nežiaducich reakcií sa predpokladá, že kyselina ibandrónová nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najzávažnejšie hlásené nežiaduce reakcie sú anafylaktická reakcia / šok, atypické zlomeniny stehennej kosti, osteonekróza čeľuste, gastrointestinálne podráždenie, zápal oka (pozri odsek "Opis vybraných nežiaducich reakcií" a časť 4.4).

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie boli artralgia a príznaky podobné chrípke. Tieto príznaky typické pri podaní prvej dávky, zvyčajne majú krátke trvanie, miernu alebo strednú intenzitu a zvyčajne ustúpia počas pokračovania v liečbe bez nutnosti ich liečby (pozri odsek „Ochorenie podobné chrípke“).


Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

V tabuľke 1 je uvedený celý zoznam známych nežiaducich reakcií. Bezpečnosť perorálnej liečby 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne bola vyhodnotená u 1 251 pacientov liečených v 4 placebom kontrolovaných klinických štúdiách, z ktorých veľká väčšina pacientov sa zúčastnila pivotnej trojročnej štúdie zameranej na zlomeniny (MF 4411).

V pivotnej dvojročnej štúdii u žien po menopauze s osteoporózou (BM 16550) bola dokázaná podobná celková bezpečnosť intravenóznej injekcie kyseliny ibandrónovej 3 mg každé 3 mesiace a perorálnej kyseliny ibandróvovej 2,5 mg denne. Celkový podiel pacientov, u ktorých sa objavila nežiaduca reakcia, bol pre kyselinu ibandrónovú 3 mg injekciu každé tri mesiace 26,0 % po jednom roku a

28,6 % po dvoch rokoch. Väčšina prípadov nežiaducich reakcií neviedla k ukončeniu liečby.

Nežiaduce reakcie sú vymenované podľa tried orgánových systémov MedDRA a kategórií frekvencie. Kategórie frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené podľa klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie vyskytujúce sa u žien po menopauze, ktoré dostávali intravenóznu injekciu kyseliny ibandrónovej 3 mg každé 3 mesiace alebo užívali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne vo fáze III štúdií BM16550 a MF4411 a po uvedení lieku na trh.Trieda

orgánových systémov

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy imunitného systémuexacerbácia astmy


reakcia z precitlivenosti


anafylaktická reakcia / šok*†

Poruchy nervového systému


bolesť hlavy

Poruchy oka
zápal oka*†Poruchy cievflebitída/tromboflebitída
Poruchy

gastrointestinálneho traktu


gastritída, dyspepsia, hnačka,

abdominálna bolesť, nauzea,

konstipácia
Poruchy kože

a podkožného tkaniva

Vyrážka


Angioedém, opuch tváre /edém, urtikária


Poruchy kostrovej

a svalovej sústavy

a spojivového tkaniva

artralgia, myalgia,

muskuloskeletálna bolesť,

bolesť chrbta

bolesť kostí

atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej kosti


osteonekróza čeluste*

Celkové poruchy

a reakcie v mieste podania

ochorenie podobné chrípke*,

vyčerpanosť

reakcie v mieste podania

injekcie, asténia
*Pozri ďalšie informácie nižšie

† Zistené v období po uvedení lieku na trh.


Opis vybraných nežiaducich reakcií


Ochorenie podobné chrípke

Ochorenie podobné chrípke zahŕňa udalosti hlásené ako reakcia alebo príznaky akútnej fázy, zahŕňajúce myalgiu, artralgiu, horúčku, triašku, únavu, nauzeu, strata chuti do jedla a bolesť kostí.


Osteonekróza čeľuste

U pacientok liečených bisfosfonátmi sa zaznamenala osteonekróza čeľuste. Väčšina týchto prípadov

sa vyskytla u pacientok s s nádorovým ochorením, ale hlásili sa aj prípady u pacientok liečených

pre osteoporózu. Osteonekróza čeľuste je väčšinou spojená s extrakciou zuba a/alebo lokálnou

infekciou (vrátane osteomyelitídy). Diagnóza nádorového ochorenia, chemoterapia, rádioterapia,

kortikosteroidy a a slabá ústna hygiena sa tiež považujú za rizikové faktory (pozri časť 4.4).


Zápal oka

Zápaly oka ako uveitída, episkleritída a skleritída boli hlásené pri liečbe bifosfonátmi, vrátane kyseliny ibandrónovej. V niekoľkých prípadoch tieto zápaly neustúpili, pokiaľ nebola prerušená liečba kyselinou ibandrónovou.


Anafylaktická reakcia/šok

U pacientov liečených intravenózne kyselinou ibandrónovou sa hlásili prípady anafylaktickej reakcie/šoku vrátane fatálnych príhod.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Nie sú dostupné žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania kyselinou ibandrónovou.


Na základe poznatkov tejto skupiny zlúčenín intravenózne predávkovanie môže mať za následok hypokalciémiu, hypofosfatémiu a hypomagneziémiu. Klinicky významné poklesy sérových hladín vápnika, fosforu a horčíka sa majú upraviť intravenóznym podaním glukonátu vápenatého, draslíka alebo fosforečnanu sodného a síranu horečnatého.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Lieky na liečbu ochorení kostí, bisfosfonáty, ATC kód: M05B A06


Spôsob účinku

Kyselina ibandrónová je vysoko účinný bisfosfonát patriaci k skupine bisfosfonátov obsahujúcich dusík, ktoré pôsobia selektívne na kostné tkanivo a špecificky inhibujú aktivitu osteoklastov bez priameho vplyvu na tvorbu kostí. Neinterferuje so zhlukovaním osteoklastov. Kyselina ibandrónová vedie k progresívnym čistým prírastkom kostnej hmoty a k zníženiu výskytu zlomenín v dôsledku redukcie zvýšeného kostného obratu u žien po menopauze smerom k úrovni pred menopauzou.


Farmakodynamické účinky

Farmakodynamickým účinkom kyseliny ibandrónovej je inhibícia kostnej rezorbcie. Kyselina ibandrónová in vivo bráni experimentálne indukovanej deštrukcii kostí, spôsobenej prerušením funkcie gonád, vplyvom retinoidov, nádorov alebo nádorových extraktov. U mladých (rýchlo rastúcich) potkanov je tiež inhibovaná endogénna kostná rezorbcia, čo vedie k nárastu normálnej kostnej hmoty v porovnaní s neliečenými zvieratami.


Zvieracie modely potvrdzujú, že kyselina ibandrónová je vysoko účinný inhibítor aktivity osteoklastov. U rastúcich potkanov nebol žiadny náznak poruchy mineralizácie kostí, ani pri dávkach vyšších ako 5 000-násobok dávky potrebnej na liečbu osteoporózy.


Každodenné aj intermitentné (s predĺženými intervalmi bez dávky) dlhodobé podávanie lieku u potkanov, psov a opíc bolo spojené s tvorbou novej kosti normálnej kvality, pričom sa udržala alebo zvýšila mechanická pevnosť kosti dokonca aj pri dávkach v toxickom rozsahu. U ľudí bola účinnosť každodenného aj intermitentného podávania s 9 až 10-týždňovými intervalmi bez dávky kyseliny ibandrónovej potvrdená v klinickej štúdii (MF 4411), v ktorej sa preukázala účinnosť kyseliny ibandrónovej proti fraktúram.


Na zvieracích modeloch kyselina ibandrónová spôsobila biochemické zmeny, ktoré poukazujú na inhibíciu kostnej rezorbcie v závislosti od dávky, vrátane supresie biochemických markerov degradácie kostného kolagénu (ako je deoxypyridinolínu a priečne viazaných N-telopeptidov kolagénneho typu I (NTX)) v moči.


Každodenné aj intermitentné (s 9 až 10-týždňovými intervalmi bez dávky na štvrťrok) perorálne dávky ako aj intravenózne dávky kyseliny ibandrónovej u žien po menopauze spôsobili biochemické zmeny poukazujúce na inhibíciu kostnej rezorbcie v závislosti od dávky.


Intravenózna injekcia kyseliny ibandrónovej znížila hladiny sérového C-telopeptidu alfa reťazca kolagénu I. typu (CTX) v priebehu 3 - 7 dní od začiatku liečby a znížila hladiny osteokalcínu v priebehu 3 mesiacov.


Po skončení liečby dochádza k návratu k patologickým ukazovateľom zvýšenej kostnej rezorbcie, ktoré sa vyskytovali pred liečbou v súvislosti s postmenopauzálnou osteoporózou.


Histologické vyšetrenie biopsií kosti u žien po menopauze po dvoch a troch rokoch liečby perorálnymi dávkami kyseliny ibandónovej 2,5 mg denne a intermitentnými intravenóznymi dávkami až do 1 mg každé tri mesiace dokázalo normálnu kvalitu kostí, bez náznaku poruchy mineralizácie kostí. Očakávané zníženie kostného obratu, kosti normálnej kvality a neprítomnosť poruchy minerálov sa pozorovali aj po dvoch rokoch liečby injekčne podávanou kyselinou ibandrónovou 3 mg.


Klinická účinnosť

Nezávislé rizikové faktory, napríklad nízka BMD, vek, prítomnosť prekonaných fraktúr, fraktúry v rodinnej anamnéze, značný úbytok kostnej hmoty a nízky index telesnej hmotnosti sa majú brať do úvahy, aby sa zistilo, či má žena zvýšené riziko osteoporotických fraktúr.


Kyselina ibandrónová vo forme 3 mg injekcie podávanej každé 3 mesiace


Hustota kostných minerálov (BMD)


V dvojročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii (BM 16550) so zameraním na dôkaz rovnocennej účinnosti u žien (1386 žien vo veku 55-80 rokov) s osteoporózou (východiskové T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako -2,5SD) po menopauze sa dokázalo, že kyselina ibandrónová 3 mg intravenózna injekcia podávaná každé 3 mesiace je najmenej rovnako účinná ako perorálna kyselina ibandrónová 2,5 mg denne. Bolo to dokázané v primárnej analýze jednoročných výsledkov, aj v konfirmačnej analýze dvojročných konečných výsledkov (tabuľka 2).


Primárna analýza údajov zo štúdie BM 16550 po jednom roku a potvrdzujúca analýza po 2 rokoch nepreukázali nižšiu účinnosť dávkovacej schémy s 3 mg injekciou každé 3 mesiace v porovnaní s dávkovacou schémou s 2,5 mg dennou perorálnou dávkou, pokiaľ ide o priemerné zvýšenia BMD driekovej chrbtice, bedrovej oblasti, femorálneho krčka a trochantera (tabuľka 2).


Tabuľka 2: Priemerná relatívna zmena od východiskovej hodnoty BMD driekovej chrbtice, celej bedrovej oblasti, femorálneho krčka a trochantera po jednoročnej liečbe (primárna analýza) a dvojročnej liečbe (populácia podľa protokolu) v štúdii BM 16550.Jednoročné údaje zo štúdie BM 16550

Dvojročné údaje zo štúdie BM 16550

Priemerné

relatívne zmeny

oproti

východiskovej hodnote

% [95 % IS]

kyselina

ibandrónová 2,5

mg raz denne

(N=377)


kyselina

ibandrónová 3

mg injekcia každé tri mesiace

(N=365)


kyselina

ibandrónová 2,5

mg raz denne

(N=334)


kyselina

ibandrónová

3 mg

každé tri mesiace

(N=334)

BMD driekovej

chrbtice L2-L4

3,8 [3,4, 4,2]

4,8 [4,5, 5,2]

4,8 [4,3, 5,4]

6,3 [5,7, 6,8]

BMD

bedrovej oblasti

1,8 [1,5, 2,1]

2,4 [2,0, 2,7]

2,2 [1,8, 2,6]

3,1 [2,6, 3,6]

BMD

femorálneho

krčka

1,6 [1,2, 2,0]

2,3 [1,9, 2,7]

2,2 [1,8, 2,7]

2,8 [2,3, 3,3]

BMD trochantera

3,0 [2,6, 3,4]

3,8 [3,2, 4,4]

3,5 [3,0, 4,0]

4,9 [4,1, 5,7]


V prospektívne plánovanej analýze sa okrem toho dokázalo, že injekcia kyseliny ibandrónovej 3 mg každé 3 mesiace je účinnejšia ako perorálna kyselina ibandrónová 2,5 mg denne vo zvýšení BMD driekovej chrbtice po jednom roku, p<0,001 a po dvoch rokoch, p<0,001.


Pri hodnotení BMD driekovej chrbtice sa zistilo, že po 1 roku liečby sa hodnota BMD zvýšila alebo sa nezmenila (t.j. pacientky odpovedali na liečbu) u 92,1 % pacientok, ktorým bola podávaná 3 mg injekcia každé 3 mesiace v porovnaní s 84,9 % pacientok, ktoré užívali 2,5 mg perorálnu dávku denne (p = 0,002). Po 2 rokoch liečby sa hodnota BMD driekovej chrbtice zvýšila alebo sa nezmenila u 92,8 % pacientok, ktorým bola podávaná 3 mg injekcia a u 84,7 % pacientok, ktoré užívali 2,5 mg perorálnu dávku (p = 0,001).


Pri hodnotení BMD celej bedrovej oblasti sa zistilo, že po jednom roku, na liečbu reagovalo 82,3 % pacientok, ktoré dostali 3 mg injekciu každé tri mesiace v porovnaní so 75,1 % pacientok, ktoré užívali perorálne 2,5 mg denne (p=0,02). Po 2 rokoch liečby sa BMD bedrovej oblasti zvýšila alebo udržala u 85,6 % pacientok, ktoré dostali 3 mg injekcie a u 77,0 % pacientok, ktoré užívali perorálne 2,5 mg denne (p=0,004).


Podiel pacientok, u ktorých sa po jednom roku liečby hodnota BMD driekovej chrbtice aj bedrovej oblasti zvýšila alebo udržala, bol 76,2 % v skupine s 3 mg injekciou podávanou každé 3 mesiace a 67,2 % v skupine s 2,5 mg dennou perorálnou dávkou (p=0,007). Po dvoch rokoch toto kritérium splnilo 80,1 % pacientok v skupine s 3 mg injekciou podávanou každé 3 mesiace a 68,8 % pacientok v skupine s 2,5 mg dennou perorálnou dávkou (p=0,001).


Biochemické markery kostného obratu


Klinicky významné zníženia sérových hladín CTX sa pozorovali vo všetkých hodnotených časových obdobiach. Po 12 mesiacoch bola stredná hodnota relatívnych zmien od východiskovej hodnoty –58,6 % pre schému s 3 mg intravenóznou injekciou podávanou každé 3 mesiace a –62,6 % pre schému s 2,5 mg dennou perorálnou dávkou. Okrem toho sa zistilo, že na liečbu reagovalo (t.j. zníženie o ≥ 50 % od východiskovej hodnoty) 64,8 % pacientok, ktoré dostali 3 mg injekciu každé 3 mesiace v porovnaní so 64,9% pacientok, ktoré užívali perorálne 2,5 mg denne. Zníženie sérových hladín CTX sa udržalo počas 2 rokov, pričom v oboch skupinách na liečbu reagovala viac ako polovica pacientok.


Na základe výsledkov štúdie BM 16550 sa očakáva, že kyselina ibandrónová 3 mg intravenózna injekcia podávaná každé 3 mesiace je prinajmenšom rovnako účinná v prevencii zlomenín ako schéma s 2,5 mg dennou perorálnou dávkou kyseliny ibandrónovej podávanou denne.


Kyselina ibandrónová vo forme 2,5 mg tablety podávaných denne

V úvodnej trojročnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii zameranej na zlomeniny (MF 4411) sa dokázal štatisticky významný s liečbou súvisiaci pokles výskytu nových rádiografických morfometrických a klinických vertebrálnych fraktúr (tabuľka 3). V tejto štúdii sa hodnotila kyselina ibandrónová pri perorálnych dávkach 2,5 mg denne a intermitentných perorálnych dávkach 20 mg, ktoré sa použili ako výskumný režim. Kyselina ibandrónová sa užívala 60 minút pred prvým jedlom alebo nápojom dňa (obdobie nalačno po podaní dávky). Štúdia skúmala ženy vo veku 55 až 80 rokov, ktoré boli najmenej 5 rokov po menopauze a u ktorých bola BMD v driekovej chrbtici s SD od -2 do 5-krát nižšej ako priemerná hodnota pred menopauzou (T-skóre) najmenej v jednom stavci [L1-L4] a ktoré mali jednu až štyri bežné fraktúry stavcov. Všetky pacientky dostávali denne 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D. Účinnosť bola vyhodnotená u 2928 pacientok. Pri dennom podávaní kyseliny ibandrónovej 2,5 mg sa prejavilo štatisticky významné a medicínsky relevantné zníženie výskytu nových vertebrálnych fraktúr v dôsledku liečby. Tento režim počas troch rokov trvania štúdie znížil výskyt nových rádiografických vertebrálnych fraktúr o 62 % (p = 0,0001). Zníženie relatívneho rizika o 61 % sa pozorovalo po 2 rokoch (p = 0,0006). Po 1 roku liečby sa nedosiahol žiadny štatisticky významný rozdiel (p = 0,056). Účinok na fraktúry sa udržiaval počas trvania štúdie. V priebehu času sa nepozoroval žiaden náznak nižšieho účinku.


Tiež sa významne znížil výskyt klinických vertebrálnych fraktúr o 49 % po 3 rokoch (p = 0,011). Silný vplyv na vertebrálne fraktúry tiež odrážala štatisticky významná redukcia straty telesnej výšky v porovnaní s placebom (p < 0,0001).


Tabuľka 3: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na fraktúryPlacebo

(N = 974)

kyselina ibandrónová 2,5 mg

raz denne

(N = 977)

Zníženie relatívneho rizika

výskytu nových

morfometrických

vertebrálnych fraktúr


62 % (40,9, 75,1)


Výskyt nových

morfometrických

vertebrálnych fraktúr

9,56 % (7,5, 11,7)

4,68 % (3,2, 6,2)

Zníženie relatívneho rizika

klinickej vertebrálnej fraktúry


49 % (14,03, 69,49)


Výskyt klinickej vertebrálnej

fraktúry

5,33 % (3,73, 6,92)

2,75 % (1,61, 3,89)

BMD – ‑ priemerná zmena v 3. roku v porovnaní s východiskovou hodnotou BMD driekovej chrbtice

1,26 % (0,8, 1,7)

6,54 % (6,1, 7,0)

BMD – priemerná zmena v 3. roku v porovnaní s východiskovou hodnotou BMD celej bedrovej oblasti

-0,69 %

(-1,0, -0,4)

3,36 %

(3,0, 3,7)


Účinok liečby kyselinou ibandrónovou sa ďalej stanovil na základe analýzy podskupiny pacientok, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako –2,5 (tabuľka 4). Zníženie rizika vertebrálnych fraktúr bolo s tým v úplnej zhode a pozorovalo sa v celkovej populácii.


Tabuľka 4: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na fraktúry u pacientok, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD driekovej chrbtice nižšie ako – 2,5Placebo

(N = 587)

kyselina ibandrónová 2,5 mg

raz denne (N = 575)

Zníženie relatívneho rizika

výskytu nových

morfometrických

vertebrálnych fraktúr


59 % (34,5, 74,3)


Výskyt nových

morfometrických

vertebrálnych fraktúr

12,54 % (9,53, 15,55)

5,36 % (3,31, 7,41)

Zníženie relatívneho rizika

klinickej vertebrálnej fraktúry


50 % (9,49, 71,91)


Výskyt klinickej vertebrálnej

fraktúry

6,97 % (4,67, 9,27)

3,57 % (1,89, 5,24)

BMD – priemerná zmena v 3. roku v porovnaní s východiskovou hodnotou BMD driekovej chrbtice

1,13 % (0,6, 1,7)

7,01 % (6,5, 7,6)

BMD – priemerná zmena v 3. roku v porovnaní s východiskovou hodnotou BMD celej bedrovej oblasti

-0,70 % (-1,1, -0,2)

3,59 % (3,1, 4,1)


V celej populácii pacientok v štúdii MF4411sa nezaznamenalo zníženie výskytu nevertebrálnych fraktúr, avšak pri dennom podávaní kyseliny ibandrónovej sa dokázala účinnosť u vysoko rizikovej podskupiny pacientok (s hodnotami T-skóre BMD stehnového krčku < -3,0), kde sa zaznamenalo zníženie rizika nevertebrálnych fraktúr o 69%.


Denná perorálna liečba tabletami kyseliny ibandrónovej v dávke 2,5 mg mala za následok progresívny nárast BMD na vertebrálnych i nevertebrálnych miestach kostry.


Zvýšenie BMD driekovej chrbtice počas troch rokov v porovnaní s placebom bol 5,3 % a 6,5 % v porovnaní s východiskovým stavom. Zvýšenie BMD v bedrovej oblasti v porovnaní s východiskovou hodnotou bolo 2,8 % vo femorálnom krčku, 3,4 % v celej bedrovej oblasti a 5,5 % v trochantere..


Biochemické markery kostného metabolizmu (napríklad CTX v moči a sérový osteokalcín) dokázali očakávanú supresiu až po hladiny pred menopauzou a maximálna supresia sa dosiahla v období 3 až 6 mesiacov používania 2,5 mg kyseliny ibandrónovej denne.


Klinicky významná 50 %-ná redukcia biochemických markerov kostnej rezorbcie sa pozorovala skoro, už jeden mesiac po začiatku liečby kyselinou ibandrónovou 2,5 mg.


Pediatrická populácia (pozri časť 4.2 a časť 5.2)

Kyselina ibandrónová nebola skúmaná u detí a dospievajúcich, preto nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinnosti a bezpečnosti pre túto skupinu pacientov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Primárne farmakologické účinky kyseliny ibandrónovej na kosť nesúvisia priamo s aktuálnymi koncentráciami v plazme, ako dokázali rôzne štúdie u zvierat aj u ľudí.

Plazmatické koncentrácie kyseliny ibandrónovej sa po intravenóznom podaní 0,5 mg až 6 mg zvyšujú

úmerne dávke.


Absorpcia

Neaplikovateľné


Distribúcia

Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na kosť alebo sa vylúči do moču. U ľudí je zrejmý terminálny distribučný objem najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa dostane do kosti, sa odhaduje na 40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba na proteíny v ľudskej plazme je približne 85 až 87 % (stanovená in vitro pri terapeutických koncentráciách kyseliny ibandrónovej), a preto existuje len malý potenciál interakcie s inými liekmi v dôsledku vytesnenia.


Biotransformácia

Neexistuje žiadny dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo u ľudí metabolizovaná.


Eliminácia

Kyselina ibandrónová sa eliminuje z krvného obehu prostredníctvom kostnej absorpcie (odhaduje sa, že je to 40 až 50 % absorpcie u žien po menopauze) a zvyšok je eliminovaný v nezmenenom stave obličkami.


Rozsah pozorovaných zrejmých polčasov je široký, zdanlivý terminálny polčas sa vo všeobecnosti pohybuje v rozsahu 10 – 72 hodín. Keďže vypočítané hodnoty sú z veľkej časti závislé od dĺžky štúdie, použitej dávky a citlivosti testu, skutočný terminálny polčas je pravdepodobne podstatne dlhší, rovnako ako u ostatných bisfosfonátov. Začiatočné plazmatické hladiny rýchlo klesajú dosahujúc 10 % maximálnych hodnôt po 3 a 8 hodinách po intravenóznom alebo perorálnom podaní.


Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v rozsahu 84 až 160 ml/min. Renálny klírens (približne 60 ml/min u zdravých žien po menopauze) predstavuje 50 – 60 % celkového klírensu a súvisí s klírensom kreatinínu. Rozdiel medzi zdanlivým celkovým a renálnym klírensom sa odráža vychytávanie liečiva kosťou.


Zdá sa, že sekrečná dráha j eliminácie nezahŕňa známe kyslé alebo zásadité transportné systémy podieľajúce sa na vylučovaní iných liečiv. Okrem toho kyselina ibandrónová neinhibuje hlavné izoenzýmy pečeňového cytochrómového systému P450 u ľudí a neindukuje pečeňový cytochrómový systém P450 u potkanov.


Farmakokinetika v zvláštnych klinických situáciách


Pohlavie

Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a žien podobná.


Rasa

Pokiaľ ide o vylučovanie kyseliny ibandrónovej, neexistuje žiadny dôkaz klinicky významných etnických rozdielov medzi Aziatmi a belochmi. Dostupnú sú obmedzené údaje o pacientkach afrického pôvodu.


Pacientky s poruchou funkcie obličiek

Renálny klírens kyseliny ibandrónovej u pacientok s rôznymi stupňami poškodenie funkcie obličiek je lineárne úmerný klírensu kreatinínu (CLcr).


U pacientok s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (CLcr rovný alebo väčší ako 30/min) nie je potrebné upraviť dávku.


Osoby s ťažkým poškodením funkcie obličiek (CLcr menší ako 30 ml/min), ktorí denne dostávali perorálnu dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej počas 21 dní, mali 2 až 3-krát vyššie plazmatické koncentrácie ako pacientky s normálnou renálnou funkciou a celkový klírens kyseliny ibandrónovej u nich bol 44 ml/min. Po intravenóznom podaní 0,5 mg kyseliny ibandrónovej pacientom s ťažkým stupňom zlyhania obličiek poklesol celkový klírens o 67 %, renálny klírens o 77 % a nerenálny klírens o 50 %. Avšak nepozorovalo sa žiadne zníženie znášanlivosti spojené so zvýšením expozície. Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa kyselina ibandrónová neodporúča pacientom s ťažkou poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.2 a časť 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u pacientov s renálnym ochorením v konečnej fáze bola stanovená len u malého počtu pacientov kontrolovaných hemodialýzou, a z tohto dôvodu farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u pacientov, ktorí nepodstupujú hemodialýzu, nie je známa. Vzhľadom k tomu, že k dispozícii sú len obmedzené údaje, kyselina ibandrónová sa nemá používať u všetkých pacientov s renálnym ochorením v terminálnej fáze.


Pacientky s poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.2)

Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u pacientok s poškodením funkcie pečene. Pečeň nehrá žiadnu významnú úlohu pri klírense kyseliny ibandrónovej, ktorá nie je metabolizovaná, ale je uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientok s poruchou funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku.


Staršie pacientky (pozri časť 4.2)

Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by akýkoľvek zo študovaných farmakokinetických paramentrov bol závislý od veku. Keďže funkcia obličiek sa vekom zhoršuje, je to jediný faktor, ktorý treba brať do úvahy (pozri časť Poruchy funkcie obličiek).


Pediatrická populácia (pozri časť 4.2 a časť 5.1)Neexistujú žiadne údaje o používaní kyseliny ibandrónovej v tejto vekovej skupine.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxické účinky, t. j. príznaky renálneho poškodenia, sa pozorovali u psov len pri expozíciách dostatočne prevyšujúcich maximálne expozície u ľudí, čo naznačuje malý význam pre klinické použitie.


Mutagenita/Karcinogenita:

Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na genotoxicitu nedokázali genetickú aktivitu kyseliny ibandrónovej.


Reprodukčná toxicita:

Špecifické štúdie zamerané na dávkovací režim s podaním každé 3 mesiace sa neuskutočnili. V štúdiách zameraných na denné intravenózne podávanie kyseliny ibandrónovej sa u potkanov a králikov nedokázal priamy toxický alebo teratogénny vplyv na plod. Nárast telesnej hmotnosti bol znížený u potomstva F1 u potkanov. V reprodukčných štúdiách u potkanov perorálne podávanie pri dávkach 1 mg/kg/deň a vyšších viedlo k nárastu preimplantačných potratov. V reprodukčných štúdiách u potkanov intravenózne podávaná kyselina ibandrónová znížila počet spermií pri dávkach 0,3 a 1 mg/kg/deň a znížila fertilitu u samcov pri dávke 1 mg/kg/deň a u žien pri dávke na 1,2 mg/kg/deň. Ďalšie nežiaduce reakcie na kyselinu ibandrónovú v štúdiách reprodukčnej toxicity u potkanov sa nelíšili od nežiaducich reakcií, ktoré sa zvyčajne pozorujú u bisfosfonátov. Zahŕňajú znížený počet implantačných miest, narušenie prirodzeného pôrodu (dystokia) a nárast viscerálnych odchýlok (renal pelvis ureter syndrome).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Hydroxid sodný (E524) (na úpravu pH)

Kyselina octová 98%

Trihydrát octanu sodného

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s roztokmi obsahujúcimi vápnik alebo s inými intravenózne podávanými liekmi..


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Naplnené injekčné striekačky (3 ml) z bezfarebného skla typu I obsahujú 3 ml injekčného roztoku.


Veľkosti balenia:

Balenia s 1 naplnenou injekčnou striekačkou a 1 injekčnou ihlou,

5 naplnenými injekčnými striekačkami a 5 injekčnými ihlami alebo 10 naplnenými injekčnými striekačkami a 10 ihlami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Ak sa má liek podať do existujúceho intravenózneho prístupu, infúzny roztok sa má obmedziť buď na izotonický fyziologický roztok, alebo na 50 mg/ml (5 %) roztok glukózy. Platí to aj pre roztoky používané na prepláchnutie infúznej súpravy s krídelkovým adaptérom a iných pomôcok.


Nepoužitý injekčný roztok, injekčná striekačka a injekčná ihla majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.

Uvoľňovanie farmaceutík do životného prostredia sa musí znížiť na minimum.


Pri použití a likvidácii injekčných striekačiek a ďalších injekčných ihiel sa majú dôsledne dodržať nasledovné body:


Injekčné ihly a injekčné striekačky sa nemajú znovu použiť.

Všetky injekčné ihly a injekčné striekačky po použití dajte do nádoby na ostré predmety (odpadková nádoba odolná proti prerezaniu).

Nádobu uchovávajte mimo dosahu detí.

Nádobu na ostré predmety nedávajte do bežného odpadu.

• Naplnenú nádobu zlikvidujte v súlade s národnými požiadavkami alebo podľa pokynov zdravotníckeho pracovníka.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0365/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 31.7.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2014

0

Ibandronic acid STADA 3 mg