+ ipil.sk

Ibuparol 500 mg/150 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/03073-REG


Písomná informácia pre používateľa


Ibuparol 500 mg/150 mg


filmom obalené tablety


paracetamol a ibuprofén


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebolekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Napriek tomu si prečítajte pozorne túto písomnú informáciu pre používateľa aby ste dosiahli najlepšie výsledky.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ibuparol 500 mg/150 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ibuparol 500 mg/150 mg

3. Ako užívať Ibuparol 500 mg/150 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ibuparol 500 mg/150 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ibuparol 500 mg/150 mg a na čo sa používa


Ibuparol 500 mg/150 mg obsahuje ibuprofén a paracetamol.

Paracetamol zastavuje prenos správy o bolesti až do mozgu. Tiež spôsobuje zníženie horúčky. Ibuprofén patrí do skupiny liekov nazývaných antiflogistiká (alebo NSAID). Zmierňuje bolesť a znižuje zápal (opuch, začervenanie alebo bolestivosť).


Ibuparol 500 mg/150 mg sa používa na dočasné zmiernenie bolesti spojenej s:

 • bolesťou hlavy

 • migrénou

 • bolesťou chrbta

 • bolesťou počas menštruácie

 • bolesťou zubov

 • bolesťou svalov

 • prechladnutím a s príznakmi chrípky

 • bolesťou hrdla

 • horúčkou


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto lieku obráťte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ibuparol 500 mg/150 mg


Neužívajte Ibuparol 500 mg/150 mg

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte (alebo ste v minulosti mali) krvácanie z konečníka (čierna stolica), máte čiernu lepkavú stolicu alebo krvavú hnačku.

 • ak máte alebo ste v minulosti mali žalúdočný vred (t.j. žalúdočný alebo dvanástnikový vred), alebo ste v minulosti mali peptický vred.

 • spolu s inými liekmi, ktoré obsahujú paracetamol alebo ibuprofén.

 • ak pravidelne požívate veľké množstvo alkoholu.

 • ak máte závažné srdcové zlyhanie, zlyhanie pečene alebo zlyhanie obličiek.

 • ak máte mozgovocievne alebo iné aktívne krvácanie.

 • ak máte poruchy tvorby krvi.

 • počas posledných troch mesiacov tehotenstva.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Ibuparol 500 mg/150 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak:

 • máte ochorenie pečene, zápal pečene, ochorenie obličiek alebo ťažkosti s močením;

 • ste ťažký alkoholik alebo užívate drogy;

 • trpíte alergiami na iné lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú alebo iné NSAID lieky či iné látky uvedené na konci tejto písomnej informácie pre používateľa;

 • ste tehotná alebo plánujete otehotnieť;

 • dojčíte alebo plánujete dojčiť;

 • v súčasnosti máte infekciu;

 • plánujete podstúpiť operáciu;

 • máte alebo ste mali iné zdravotné problémy, vrátane:

 • ochorenia srdca alebo vysokého krvného tlaku;

 • pálenia záhy, poruchy trávenia, žalúdočných vredov alebo iných žalúdočných problémov;

 • vracania krvi alebo krvácania z konečníka;

 • závažnej kožnej reakcie, ako je Stevensov-Johnsonov syndróm

 • astmy;

 • problémov so zrakom;

 • sklonu ku krvácaniu, alebo iným problémom v krvou;

 • črevných problémov, ako je ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba;

 • zlyhania srdca, opuchov členkov alebo nôh;

 • hnačky;

 • dedičnej genetickej alebo získanej poruchy určitých enzýmov, ktorá sa prejavuje buď neurologickými komplikáciami, alebo kožnými problémami, alebo občas aj oboma ako je porfýria;

 • kiahní;

 • autoimunitného ochorenia, ako je lupus erythematosus;


Nepite alkoholické nápoje počas užívania tohto lieku. Kombinácia alkoholu s Ibuparol 500 mg/150 mg môže viesť k poškodeniu pečene.


Liek patrí do skupiny liekov (NSAID), ktoré môžu poškodiť plodnosť u žien. Tento účinok je vratný a odznie po ukončení užívania lieku.


Deti a dospievajúci

Tento liek sa neodporúča pre deti mladšie ako 18 rokov.


Iné lieky a Ibuparol 500 mg/150 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ibuparol 500 mg/150 mg sa môže vzájomne ovplyvňovať s niektorými liekmi. Medzi ne patria:

 • warfarín, liek používaný na prevenciu tvorby krvných zrazenín

 • lieky na liečbu epilepsie alebo záchvatov

 • chloramfenikol, antibiotikum používané na liečbu infekcie uší a očí

 • probenecid, liek používaný na liečbu dny

 • zidovudín, liek používaný na liečbu HIV (vírus, ktorý spôsobuje ochorenie získanej imunodeficiencie)

 • lieky používané na liečbu tuberkulózy, ako je izoniazid

 • kyselina acetylsalicylová, salicyláty alebo iné NSAID lieky

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo iných srdcových ochorení

 • diuretiká, označované tiež ako tablety na odvodnenie

 • lítium, liek používaný na liečbu niektorých druhov depresie

 • metotrexát, liek používaný na liečbu zápalu kĺbov a niektorých typov rakoviny

 • kortikosteroidy, ako je prednizón, kortizón

 • metoklopramid, propantelín

 • takrolimus alebo cyklosporín, lieky na potlačenie imunity používané po transplantácii orgánov

 • deriváty sulfonylmočoviny, liek používaný na liečbu cukrovky

 • niektoré antibiotiká (ako chinolónové antimikrobiálne liečivá)


Tieto lieky môžu byť ovplyvnené Ibuparolom 500 mg/150 mg alebo môžu ovplyvniť Ibuparol 500 mg/150 mg. Možno budete potrebovať upraviť dávku vašich liekov, alebo budete musieť užívať iné lieky.


Váš lekár a lekárnik bude mať viac informácií o týchto a ďalších liekov, starostlivo upraví ich dávku alebo ukončí ich užívanie počas užívania tohto lieku.


Tehotenstvo , dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Neužívajte tento liek počas posledných 3 mesiacov tehotenstva. Buďte zvlášť opatrná, počas prvých 6 mesiacov tehotenstva.

Tento liek môže poškodiť ženskú plodnosť a neodporúča sa ženám, ktoré sa snažia otehotnieť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Buďte opatrný pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov, kým nebudete vedieť, ako vás Ibuparol 500 mg/150 mg ovplyvňuje.


Ibuparol 500 mg/150 mg obsahuje monohydrát laktózy:

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, predtým, ako začnete tento liek užívať obráťte sa na svojho lekára.


3. Ako užívať Ibuparol 500 mg/150 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Tieto pokyny sa môžu líšiť od informácií uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľa. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčanádávka je


Dospelí: Zvyčajná dávka je jedna až dve tablety každých šesť hodín, podľa potreby, pričom maximálna dávka počas 24 hodín je šesť tabliet.


Použite najnižšiu účinnú dávku počas čo najkratšej doby potrebnej na zmiernenie príznakov. Pacient sa má poradiť s lekárom, ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, alebo, ak je liek potrebné užívať viac ako 3 dni.


Neužívajte viac ako 6 tabliet počas 24 hodín.
Ak vám váš lekár predpíše inú dávku, postupujte podľa pokynov svojho lekára.


Tablety Ibuparolu 500 mg/150 mg užite s plným pohárom vody. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Použitie u detí mladších ako 18 rokov

Ibuparol 500 mg/150 mg sa neodporúča u detí mladších ako 18 rokov.


Ak užijete viac Ibuparolu 500 mg/150 mg , ako máte

Ak si myslíte, že vy alebo niekto iný ste užili príliš veľa Ibuparolu 500 mg/150 mg, ihneď sa spojte so svojím lekárom, alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice. Urobte to aj v prípade, ak nemáte ťažkosti alebo prejavy otravy.


Ak užijete príliš veľa tabliet Ibuparolu 500 mg/150 mg môže to viesť k oneskorenému, závažnému poškodeniu pečene a obličiek. Môžete potrebovať okamžitú lekársku pomoc.


Ak užijete príliš veľa Ibuparolu 500 mg/150 mg môžete:

 • pociťovať nevoľnosť alebo vracať

 • mať bolesti žalúdka

 • mať kŕče

 • mať pocit závratu alebo dokonca bezvedomie


Ak zabudnete užiť Ibuparol 500 mg/150 mg

Ak je už takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte zabudnutú dávku a vezmite si ďalšiu dávku, ako máte určené. V opačnom prípade, vezmite si ju ihneď, ako si spomeniete, a potom sa vrátite k užívaniu tabliet ako obvykle. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak si nie ste istý, či máte vynechať dávku, obráťte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Vedľajší účinok sa môže vyskytovať s určitou častosťou, ktorá je definovaná nasledovne:


Boli hlásené nasledujúce zriedkavé závažné vedľajšie účinky:


Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z týchto závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať Ibuparol 500 mg/150 mg a ihneď informujte svojho lekára alebo choďte na pohotovosť do najbližšej nemocnice:

 • vracanie krvi alebo hmoty, ktorá vyzerá ako kávová usadenina;

 • krvácanie z konečníka, čierne lepkavé nutkanie na stolicu (stolica) alebo krvavá hnačka;

 • opuch tváre, pier alebo jazyka, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní;

 • astma, sipot, dýchavičnosť;

 • náhle alebo silné svrbenie, kožná vyrážka, žihľavka;

 • závažné pľuzgiere a krvácanie z pier, očí, úst, nosa a pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm);

 • horúčka, celkový pocit nevoľnosti, nevoľnosť, bolesť žalúdka, bolesť hlavy a stuhnutý krk.


Nasledujúce zahŕňa častejšie vedľajšie účinky:

 • nevoľnosť alebo vracanie

 • strata chuti do jedla

 • pálenie záhy alebo bolesť v hornej časti žalúdka

 • kŕče, vetry, zápcha alebo hnačka

 • kožné vyrážky

 • bolesť hlavy

 • závrat

 • nespavosť

 • zmeny nálady, ako je napríklad depresia, zmätenosť, nervozita


Nasledujúce nežiaduce účinky boli tiež hlásené zriedkavo:

 • silná bolesť alebo bolestivosť žalúdka

 • očné problémy, ako je rozmazané videnie, bolestivé červené oči, svrbenie

 • prejavy častej alebo prichádzajúcej infekcie, ako je horúčka, zimnica, bolesť hrdla alebo vredy v ústach

 • krvácanie alebo ľahší vznik modrín ako je obvyklé, červenkasté alebo purpurové škvrny pod kožou

 • prejavy anémie, ako je únava, bolesť hlavy, dýchavičnosť, a bledosť

 • zožltnutie kože a/alebo očí, tiež nazývané žltačka

 • nezvyčajný nárast telesnej hmotnosti, opuchy členkov alebo nôh

 • brnenie rúk a nôh

 • príznaky popálenín spôsobených slnečným žiarením (ako sú začervenanie, svrbenie, opuch, tvorba pľuzgierov), ktoré sa môžu objaviť oveľa rýchlejšie, ako obvykle.

 • ťažká alebo pretrvávajúca bolesť hlavy

 • rýchly alebo nepravidelný srdcový tep, nazývané palpitácie.

Vyššie uvedený zoznam obsahuje závažné vedľajšie účinky, ktoré môžu vyžadovať lekársku starostlivosť. Závažné vedľajšie účinky sú pri nízkych dávkach tohto lieku a ak sa používajú na krátku dobu zriedkavé.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ibuparol 500 mg/150 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a na blisti po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že obal je natrhnutý alebo vykazuje známky poškodenia.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ibuparol 500 mg/150 mg obsahuje


- Liečivá sú paracetamol a ibuprofén.

- Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, predželatínovaný kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát, mastenec a Opadry biela (obsahujúca HMPC (hydroypropyl methylcelulóza/hypromelóza (E464), monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), makrogol/ PEG- 4000 a citrát sodný dihydrát (E331))


Ako vyzerá Ibuparol 500 mg/150 mg a obsah balenia

Ibuparol 500 mg/150 mg filmom obalené tablety sú bielej farby, v tvare kapsuly s dĺžkou 19 mm, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a hladké na druhej strane.


Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Jedno blistrové balenie obsahuje 8, 10, 16, 20,24, 30 a 32 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7

Česká republika


Výrobca

ICN Polfa Rzeszow S.A., 35-959 Rzeszow, Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Bulharsko: Ibuparol 500 mg/150 mg film-coated tablets

Česká republika: Combogesic 500 mg/150 mg potahované tablety

Estónsko: Ibuparol

Lotyšsko: Combogesic 500 mg/150 mg apvalkotās tabletes

Maďarsko: Ibuparol 500 mg/150 mg filmtabletta

Poľsko: Valcomb

Rumunsko: Ibuparol 500 mg/150 mg comprimate filmate

Slovenská republika: Ibuparol 500 mg/150 mg

Slovinsko: Paracetamol/Ibuprofen PharmaSwiss 500 mg/150

mg filmsko obložene tablete

Veľká Británia: Combogesic 500 mg/150 mg film coated tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014.


6

Ibuparol 500 mg/150 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2013/03073-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ibuparol 500 mg/150 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu a 150 mg ibuprofénu.


Pomocná látka so známym účinkom: 3,81 mg monohydrátu laktózy


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Biela tableta v tvare kapsuly s dĺžkou 19 mm s deliacou ryhou na jednej strane a hladká na druhej strane.


Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Na dočasné zmiernenie bolesti spojenej s: bolesťou hlavy, migrénou, bolesťou chrbta, bolesťou počas menštruácie, bolesťou zubov, bolesťou svalov, prechladnutím a s príznakmi chrípky, bolesťou hrdla a s horúčkou.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Na perorálne použitie a len na krátku dobu používania. Použiť sa má najnižšia účinná dávka potrebná na zmiernenie príznakov počas čo najkratšej doby . Pacient sa má obrátiť na lekára, ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, alebo ak je liek potrebné užívať viac ako 3 dni.


Dospelí

Zvyčajné dávkovanie je jedna až dve tablety každých šesť hodín, podľa potreby, maximálne šesť tabliet za 24 hodín.

Deti mladšie ako 18 rokov

Tento liek sa neodporúča u detí mladších ako 18 rokov.


Starší

U starších pacientov sa nevyžaduje špeciálna úprava dávkovania (pozri časť 4.4). Starší ľudia sú vystavení zvýšenému riziku závažných následkov nežiaducich reakcií. Ak sa liečba NSAID považuje za nevyhnutnú, užívať sa má najnižšia účinná dávka počas čo najkratšej doby. Počas liečby NSAID je potrebné pacienta pravidelne sledovať na gastrointestinálne krvácanie.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek/pečene

Nevyžaduje sa špeciálna úprava dávkovania (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania


Tento liek sa odporúča užívať s jedlom alebo ihneď po jedle spolu s plným pohárom vody.


4.3 Kontraindikácie


Tento liek je kontraindikovaný na používanie:

 • u pacientov so známou hypersenzitívnou reakciou na paracetamol, ibuprofén, iné NSAID alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • u pacientov s aktívnym alkoholizmom ako s chronickým nadmerným požívaním alkoholu, takýto pacienti môžu byť náchylnejší k hepatoxicite (kvôli paracetamolovej zložke).

 • u pacientov, ktorí mali astmu, žihľavku alebo reakcie alergického typu po užití kyseliny acetylsalicylovej alebo iných NSAID.

 • u pacientov s aktívnym gastrointestinálnym krvácaním alebo peptickým vredom alebo u pacientov s anamnézou gastrointestinálneho krvácania alebo peptického vredu.

 • u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním, zlyhaním pečene alebo zlyhaním obličiek (pozri časť 4.4.).

 • u pacientov s cerebrovaskulárnym alebo iným aktívnym krvácaním.

 • u pacientov s poruchami tvorby krvi.

 • počas tretieho trimestra gravidity (pozri časť 4.6).


Tento liek sa nesmie používať s inými liekmi obsahujúcimi paracetamol, ibuprofén, kyselinu acetylsalicylovú, salicyláty alebo s inými antiflogistikami, pokiaľ to nenariadil lekár (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Porucha funkcie pečene

Používanie paracetamolu pri vyšších ako odporúčaných dávkach môže viesť k hepatotoxicite a dokonca aj zlyhaniu pečene a smrti. Tiež u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo ochorením pečene v anamnéze, alebo ktorí dlhodobo užívajú ibuprofén alebo sa liečia paracetamolom sa má v pravidelných intervaloch monitorovať funkcia pečene, nakoľko bolo hlásené, že ibuprofén má mierny a prechodný účinok na pečeňové enzýmy.

S ibuprofénom ako s inými NSAID boli , aj keď vzácne, hlásené závažné hepatálne reakcie, vrátane žltačky a prípady smrteľnej hepatitídy. Ak pretrvávajú abnormálne pečeňové testy alebo sa zhoršujú alebo ak sa klinické prejavy a príznaky súvisiace s ochorením pečene rozvíjajú alebo ak dôjde k systémovej manifestácii (napr. eozinofília, vyrážka, atď.) liečba ibuprofénom sa má ukončiť. Pri oboch liečivách bolo hlásené, že spôsobili hepatotoxicitu a dokonca aj zlyhanie pečene, najmä paracetamol.

Pacienti, ktorí pravidelne konzumujú alkohol vo viac ako odporúčanom množstve nemajú tento liek užívať.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s chronickým ochorením obličiek môže byť paracetamol použitý bez úpravy dávkovania. U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek je minimálne riziko toxicity paracetamolu. Pre ibuprofénovú zložku tohto lieku je však pri začatí liečby ibuprofénom u pacientov s dehydratáciou potrebná opatrnosť. Dva hlavné metabolity ibuprofénu sú vylučované hlavne močom a zhoršenie funkcie obličiek môže viesť k ich akumulácii. Význam tohto zistenia nie je známy. S NSAID boli hlásené prípady nefrotoxicity v rôznych formách: intersticiálna nefritída, nefritický syndróm a zlyhanie obličiek. Porucha funkcie obličiek spôsobená ibuprofénom je zvyčajne reverzibilná. Opatrnosť je potrebná u pacientov s poruchou funkcie obličiek, srdca alebo poruchou funkcie pečene, u pacientov užívajúcich diuretiká a ACE inhibítory a u starších, pretože používanie nesteroidových antiflogistík môže viesť k zhoršeniu funkcie obličiek. U týchto pacientov má byť dávka čo najnižšia a má sa sledovať funkcia obličiek.


Kombinácia používania ACE inhibítorov alebo antagonistov receptorov angiotenzínu, antiflogistík a tiazidových diuretík

Súčasne používanie ACE inhibujúcich liečiv (ACE-inhibítor alebo antagonista receptora angiotenzínu), antiflogistík (NSAID alebo COX-2 inhibítory) a tiazidových diuretík zvyšuje riziko poškodenia obličiek. To sa vzťahuje aj na fixné kombinácie liekov obsahujúcich liečivo z viac ako jednej skupiny. Kombinované používanie týchto liekov má byť sprevádzané zvýšeným monitorovaním sérového kreatinínu, najmä na začiatku používania kombinácie. Najmä u starších pacientov alebo u pacientov s už existujúcou poruchou funkcie obličiek sa má kombinácia liečiv z týchto troch skupín používať s opatrnosťou.


Starší pacienti

U starších pacientov, ktorí vyžadujú liečbu paracetamol nie je potrebná úprava dávkovania. Tí, ktorí vyžadujú dlhšiu liečbu ako 10 dní sa majú obrátiť na svojho lekára, aby sledoval ich stav; zníženie odporúčanej dávky však nie je potrebné. Opatrnosť je však potrebná vzhľadom na používanie ibuprofénu, nakoľko ho bez ohľadu na komorbidity a súbežne podávané lieky nemajú užívať dospelí starší ako 65 rokov, pre zvýšené riziko nežiaducich účinkov, najmä srdcového zlyhania, gastrointestinálnej ulcerácie a poruchy funkcie obličiek.


Hematologické účinky

Zriedkavo bola hlásená dyskrázia krvi. Pacienti na dlhodobej liečbe s ibuprofénom majú mať pravidelné hematologické sledovanie.


Koagulačné poruchy

Ako u ostatných NSAID, ibuprofén môže inhibovať agregáciu krvných doštičiek. Ukázalo sa, že u zdravých jedincov ibuprofén predlžuje dobu krvácania (ale v normálnom rozsahu). Pretože sa u pacientov s existujúcimi hemostatickými defektmi môže prejaviť nadmerný účinok predĺženého krvácania, lieky obsahujúce ibuprofén sa majú používať s opatrnosťou u osôb s defektmi koagulácie vnútorného systému a u tých, ktorí sú na antikoagulačnej liečbe.


Gastrointestinálne udalosti

S NSAID boli popísané vredy v hornej časti gastrointestinálneho traktu, rozsiahle krvácanie alebo perforácia. Riziká sa zvyšujú s dávkou a trvaním liečby a sú častejšie u pacientov starších ako 65 rokov. U niektorých pacientov sa môže vyskytnúť dyspepsia, pálenie záhy, nevoľnosť, bolesti brucha alebo hnačka. Tieto riziká sú minimálne, ak sa tento liek používa v predpísanej dávke po dobu niekoľkých dní.


U pacientov s anamnézou gastrointestinálneho krvácania alebo vredov sa majú lieky obsahujúce ibuprofén používať s opatrnosťou a má sa použiť najnižšia účinnú dávka počas čo najkratšej doby, pretože ich stav sa môže zhoršiť.


Pacientom s anamnézou ochorenia tráviaceho traktu (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), rovnako ako u pacientov s porfýriou a ovčími kiahňami, sa má tento liek podávať s opatrnosťou kvôli ibuprofénovej zložke.


Ak sa preukáže akékoľvek gastrointestinálne krvácanie liečba týmto liekom sa má ukončiť.


Súčasné používanie kyseliny acetylsalicylovej a NSAID tiež zvyšuje riziko závažných gastrointestinálnych nežiaducich udalostí.


Kardiovaskulárne trombotické udalosti

Observačné štúdie ukázali, že neselektívne NSAID, ako je ibuprofén, môžu byť spojené so zvýšeným rizikom závažných kardiovaskulárnych príhod, vrátane infarktu myokardu a mozgovej mŕtvice, ktoré sa môže zvyšovať s dávkou alebo dĺžkou liečby. Riziká sú opísané ako minimálne pri maximálnej dennej dávke, čo predstavuje dávku 1200 mg ibuprofénu, maximálna odporúčaná denná dávka tohto lieku je 900 mg.

(Európska agentúra pre lieky došla k záveru, že pomer prínosu a rizika u neselektívnych NSAID je pozitívny, október 2006).


Pacienti s kardiovaskulárnym ochorením alebo s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi môžu byť tiež vystavení väčšiemu riziku. Na minimalizáciu potenciálne rizika nežiaducich kardiovaskulárnych udalostí u pacientov užívajúcich NSAID, a to najmä u pacientov s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi sa má použiť najnižšia účinná dávka počas čo najkratšej možnej doby.


Neexistuje žiadny konzistentné dôkazy, že súčasné užívanie kyseliny acetylsalicylovej znižuje možné zvýšené riziko závažných kardiovaskulárnych trombotických udalostí súvisiacich s používaním NSAID.


Hypertenzia

NSAID môže viesť k vzniku novej hypertenzie alebo zhoršeniu preexistujúcej hypertenzie a pacienti, ktorí užívajú antihypertenzíva s NSAID môžu mať zhoršenú antihypertenzívnu odpoveď. U pacientov s hypertenziou sa pri predpisovaní NSAID odporúča opatrnosť. Na začiatku liečby s NSAID a potom v pravidelných intervaloch sa má pozorne sledovať krvný tlak.


Srdcové zlyhanie

U niektorých pacientov užívajúcich NSAID boli pozorované retencia tekutín a edém; Preto u pacientov s retenciou tekutín a srdcovým zlyhaním je potrebná opatrnosť.


Závažné kožné reakcie

NSAID môžu veľmi zriedkavo spôsobiť záväzné kožné nežiaduce účinky, ako je exfoliatívna dermatitída, toxická epidermálna nekrolýza (TEN) a Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS), ktoré môžu byť fatálne a môžu sa vyskytnúť bez varovania. Tieto závažné nežiaduce účinky sú výstredné a sú nezávislé na dávke a dĺžke užívania. Pacienti majú byť informovaní o prejavoch a príznakoch závažných kožných reakcií a obrátiť sa na svojho lekára pri prvom objavení kožnej vyrážky alebo akýchkoľvek iných prejavoch precitlivenosti.


Pre-existujúca astma

Pacientom s astmou citlivou na kyselinou acetylsalicylovou sa nemajú podávať lieky s obsahom ibuprofénu, u pacientov s už existujúcou astmou sa majú používať s opatrnosťou.


Oftalmologické účinky

Nežiaduce oftalmologické účinky boli pozorované s NSAID; preto pacienti, u ktorých sa počas liečby liekmi obsahujúcimi ibuprofén vyvinú poruchy videnia majú podstúpiť oftalmologické vyšetrenie.


Aseptická meningitída

Veľmi zriedkavo bola pri liekoch obsahujúcich ibuprofén hlásená aseptická meningitída, zvyčajne, ale nie vždy u pacientov so systémovým lupus erythematosus (SLE) alebo s poruchami spojivového tkaniva.


Potenciálne interferencie laboratórnych vyšetrení

Pri používaní súčasných analytických systémov, paracetamol neinterferuje s laboratórnymi testami. Existujú však určité metódy, kde existuje možnosť laboratórnej interferencie, ako je uvedené nižšie:


Skúšky moču

Paracetamol v terapeutických dávkach môže ovplyvniť stanovenie kyseliny 5- hydroxyindoloctovej (5HIAA), čo spôsobuje falošne pozitívne výsledky. Falošné stanovenie možno eliminovať tým, že sa paracetamol nebude užívať niekoľko hodín pred a počas zberu vzorky moču.


Maskovanie prejavov infekcie

Rovnako ako u iných liečiv tejto skupine obsahujúcej ibuprofén, zníženie horúčky môže maskovať obvyklé prejavy infekcie.


Špeciálne opatrenia

Pacientom na dlhodobej liečbe kortikosteroidmi, ktorým sa do liečebného programu pridal ibuprofén, sa má ich liečba radšej ukončovať postupne ako náhle ukončenie, aby sa zabránilo zhoršeniu ochorenia alebo insuficiencii nadobličiek.


Existuje dôkaz, že liečivá, ktoré inhibujú cyklooxygenázu/syntézu prostaglandínov môžu u žien spôsobiť poruchu fertility účinkom na ovuláciu. Účinok je reverzibilný po ukončení liečby.


Jedna tableta obsahuje 3,81 mg laktózy, čo zodpovedá 22,86 mg laktózy na maximálnu odporúčanú dennú dávku. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami intolerancie galaktózy, nedostatkom laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Boli zaznamenané nasledovné interakcie paracetamolu s inými liekmi:

 • Antikoagulanciá (warfarín) - môže sa vyžadovať znížené dávkovanie v prípade ak sa paracetamol a antikoagulanciá používajú dlhšiu dobu.

 • Absorpciu paracetamolu zvyšujú látky, ktoré zvyšujú žalúdočné vyprázdňovanie, napr. metoklopramid.

 • Absorpciu paracetamolu znižujú látky, ktoré znižujú vyprázdňovanie žalúdka, napr. propantelín, antidepresíva s anticholínergickými vlastnosti a omamné analgetiká.

 • Paracetamol môže zvýšiť plazmatické koncentrácie chloramfenikolu.

 • U pacientov užívajúcich iné potenciálne hepatotoxické liečivá alebo liečivá, ktoré indukujú pečeňové mikrozomálne enzýmy, ako alkohol a antikonvulzíva môže byť riziko toxicity paracetamolu zvýšené.

 • Vylučovanie paracetamolu môže byť ovplyvnené a plazmatické koncentrácie zmenené, ak sa podáva s probenecidom.

 • Cholestyramín znižuje vstrebávanie paracetamolu, ak sa podá do 1 hodiny po paracetamole.

 • U pacientov liečených izoniazidom samostatne alebo s inými liekmi na tuberkulózu bola pri terapeutických dávkach alebo miernom predávkovaní paracetamolom hlásená ťažká pečeňová toxicita.

 • U pacientov, ktorí užívali zidovudín a kotrimoxazol došlo po užití paracetamolu k ťažkej hepatotoxicite.


Boli zaznamenané nasledovné interakcie ibuprofénu s inými liekmi:

 • Antikoagulanciá, vrátane warfarínu - ibuprofén narušuje stabilitu INR a môže zvýšiť riziko závažného krvácania a niekedy fatálneho krvácania, a to najmä z gastrointestinálneho traktu.

U pacientov, ktorí užívali warfarín sa má ibuprofén používať iba ak je to absolútne nevyhnutné a musia byť starostlivo sledovaní.

 • Ibuprofén môže znižovať renálny klírens a zvýšiť plazmatické koncentrácie lítia.

 • U pacientov, ktorí užívajú ACE inhibítory, beta-blokátory a diuretiká ibuprofén môže znížiť antihypertenzný účinok a môže spôsobiť natriuréziu a hyperkaliémiu.

 • Ibuprofén znižuje klírens metotrexátu.

 • Ibuprofén môže zvýšiť plazmatické hladiny srdcových glykozidov.

 • Ibuprofén môže zvýšiť riziko krvácania do gastrointestinálneho traktu, najmä ak sa užíva spolu s kortikosteroidmi.

 • U pacientov liečených zidovudínom môže ibuprofén predĺžiť čas krvácania.

 • Ibuprofén môže tiež interagovať s probenecidom, antidiabetikami a fenytoín.

 • Ibuprofén sa môže vzájomne ovplyvňovať aj s takrolimom, cyklosporínom, derivátom sulfonylmočoviny a chinolónovými antimikrobiálnymi liečivami.


Experimentálne údaje ukazujú, že ibuprofén pri súčasnom podávaní s kyselinou acetylsalicylovou môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu krvných doštičiek.

Avšak, obmedzenia týchto údajov a nejasnosti ohľadom extrapolácie ex vivo údajov ku klinickým situáciám vyplývajú, že nemôžu sa vyvodiť žiadne pevné závery na pravidelné užívanie ibuprofénu a nemôže sa vyvodiť žiadny klinický účinok považovaný za relevantný pre príležitostné použitie ibuprofénu (pozri časť 5.1).


Tento liek môže ovplyvňovať účinok niektorých liekov. Medzi ne patria:

 • warfarín, liek používaný na prevenciu tvorby krvných zrazenín

 • lieky na liečbu epilepsie alebo záchvatov

 • chloramfenikol, antibiotikum používané na liečbu ušných a očných infekcií

 • probenecid, liek používaný na liečbu dny

 • zidovudín, liek používaný na liečbu HIV (vírus, ktorý spôsobuje AIDS)

 • lieky používané na liečbu tuberkulózy ako izoniazid

 • kyselina acetylsalicylová, salicyláty alebo iné NSAID

 • lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo iných srdcových ochorení

 • diuretiká, tiež nazývané tablety na odvodnenie

 • lítium, liek používaný na liečbu niektorých typov depresie

 • metotrexát, liek používaný na liečbu artritídy a niektorých typov rakoviny

 • kortikosteroidy, ako je prednizón, kortizón


Vyššie uvedené lieky môžu byť ovplyvnené týmto liekom alebo môžu ovplyvniť účinok tohto lieku.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Neexistuje žiadna skúsenosť s používaním tohto lieku u ľudí počas gravidity. U ľudí boli v súvislosti s užívaním NSAID hlásené vrodené abnormality, hoci chýba dôkaz o nežiaducich účinkoch liečby par cetamolom počas tehotenstva.


Tento liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva, najmä v posledných niekoľkých dňoch pred očakávaným pôrodom.


Ďalej nie sú dostatočné skúsenosti o bezpečnosti používania ibuprofénu u žien počas gravidity.

Preto tento liek sa nesmie používať počas prvých 6 mesiacov gravidity, pokiaľ potenciálny prínos pre pacientku preváži možné riziko pre plod a je kontraindikovaný v posledných troch mesiacoch gravidity (pozri časť 4.3).


Dojčenie

Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale v klinicky nevýznamnom množstve a z dostupných publikovaných údajoch dojčenie nie je kontraindikované.

Ibuprofén a jeho metabolity môžu vo veľmi malých množstvách prechádzať do materského mlieka. Nie sú známe žiadne škodlivé účinky na dojčatá.

Vo svetle vyššie uvedených dôkazov, nie je nutné prerušiť dojčenie, pre krátkodobú liečbu s odporúčanou dávkou tohto lieku.


Fertilita

Použitie lieku môže zhoršiť ženskú plodnosť a neodporúča sa ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť. U žien, ktoré majú problémy s otehotnením alebo sú vyšetrované pre neplodnosť, treba vziať do úvahy ukončenie liečby s týmto liekom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tento liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Klinické štúdie s Ibuparolom nenaznačujú žiadne iné nežiaduce účinky ako tie, ktoré sú pre samostatný ibuprofén alebo samostatný paracetamol.

Nežiaduce reakcie sú rozdelené podľa frekvencie výskytu s použitím nasledovnej konvencie:

 1. Veľmi časté (≥ 1/10);

 2. Časté (≥ 1/100, <1/10);

 3. Menej časté (≥ 1/1000, <1/100);

 4. Zriedkavé (≥ 1/10 000, <1/1000);

 5. Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

 6. Neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Menej časté: Zníženie hemoglobínu a hematokritu. Aj keď príčinný vzťah nebol stanovený, počas liečby s liekom boli hlásené epizódy krvácania (napr. epistaxa, menorágia).


Veľmi zriedkavé: Po užití paracetamolu boli hlásené poruchy krvotvorby (agranulocytóza, anémia, aplastická anémia, hemolytická anémia, leukopénia, neutropénia, pancytopénia a trombocytopénia s alebo bez purpury), ale neboli nevyhnutne v príčinnej súvislosti s liečivom.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: Opuchy, zadržiavanie tekutín; retencia tekutín všeobecne ustúpia rýchlo po vysadení lieku.


Veľmi zriedkavé: Boli hlásené palpitácie; tachykardia; arytmia a iné srdcové arytmie. V súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené edém, hypertenzia a srdcové zlyhanie.

Poruchy ucha a labyrintu

Veľmi zriedkavé: Vertigo.


Časté: Tinitus (pre lieky obsahujúce ibuprofén)

Poruchy oka

Menej časté: Vyskytla sa amblyopia (rozmazané a alebo sa zhoršené videnie, skotóm a/alebo zmeny farebného videnia), ale zvyčajne reverzibilná po ukončení liečby. Každý pacient s očnými ťažkosťami má podstúpiť oftalmologické vyšetrenie, ktoré zahŕňa centrálne oblasti videnia.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, nevoľnosť, žalúdočné ťažkosti a vracanie.


Menej časté: Nadúvanie a zápcha, peptický vred, perforácia alebo gastrointestinálne krvácanie, s príznakmi melény, vracanie krvi niekedy fatálne, najmä u starších pacientov. Po podaní sa hlásili ulcerózna stomatitída a exacerbácie ulceróznej kolitídy a Crohnova choroba. Menej často bola pozorovaná gastritída a bola hlásená pankreatitída.

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi zriedkavé: únava a malátnosť.

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: Abnormálna funkcia pečene, hepatitída a žltačka. Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť akútne zlyhanie pečene, zlyhanie pečene, pečeňovú nekrózu a poškodenie pečene.

Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: So sympatomimetikami boli hlásené hypersenzitívne reakcie vrátane kožnej vyrážky a skríženej citlivosti.


Menej časté: Boli hlásené iné alergické reakcie, ale kauzálny vzťah nebol stanovený: sérová choroba, syndróm lupus erythematosus, Henochova-Schönleinova vaskulitída, angioedém.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: Zvýšenie alanínaminotransferázy, zvýšenie gamaglutamyltransferázy a abnormálne pečeňové testy s paracetamolom. Zvýšenie kreatinínu v krvi a zvýšenie močoviny v krvi.


Menej časté: Zvýšená aspartátaminotransferáza, zvýšená alkalická fosfatáza v krvi, zvýšená kreatínfosfokináza v krvi. Znížená hladina hemoglobínu a zvýšený počet krvných doštičiek.


Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé: V prípade metabolickej acidózy, kauzalita je neistá ak bol užitý viac ako jeden liek. Prípad metabolickej acidózy nastal po požití 75 g paracetamolu, 1,95 g kyseliny acetylsalicylovej a malého množstva tekutého čističa pre domácnosť. Pacient mal tiež v anamnéze záchvaty, čo autori uvádzajú, že mohlo prispieť k zvýšenej hladine laktátu svedčiacej o metabolickej acidóze.

Metabolické nežiaduce účinky zahŕňali hypokaliémiu. Po masívnom predávkovaní acetaminofénom boli hlásené metabolické nežiaduce účinky, vrátane metabolickej acidózy.


Menej časté: Gynekomastia, hypoglykemické reakcie.

Poruchy nervového systému

Časté: Závraty, bolesti hlavy, nervozita.


Menej časté: Depresia, nespavosť, zmätenosť, emočná labilita, ospalosť, aseptická meningitída s horúčkou a kóma.


Zriedkavé: Parestézia, halucinácie, abnormálne sny.


Veľmi zriedkavé: Parestézia, paradoxná stimulácia, zápal zrakového nervu, somnolencia, psychomotorické postihnutia, extrapyramídové účinky, tras a kŕče.

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté: Retencia moču.


Veľmi zriedkavé: Nefrotoxicita v rôznych formách, vrátane intersticiálnej nefritídy, nefrotický syndróm a akútne a chronické zlyhanie obličiek.

Nežiaduce renálne účinky sú najčastejšie pozorované po predávkovaní, po chronickom zneužívaní (často s viacerými analgetikami), alebo v spojení s paracetamolom spôsobenou hepatotoxicitou.

Akútna tubulárna nekróza sa zvyčajne vyskytuje v spojení so zlyhaním pečene, ale v zriedkavých prípadoch bola pozorovaná samostatne. Možné zvýšenie rizika renálneho bunkového karcinóm bolo spojené aj s chronickým užívaním paracetamolu.

Jedna prípadová kontrolná štúdia s pacientmi v konečnej fáze ochorenia obličiek naznačuje, že dlhodobá spotreba paracetamolu môže významne zvýšiť riziko konečného štádia ochorenia obličiek, najmä u pacientov užívajúcich viac ako 1000 mg za deň.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: Zahustené sekréty dýchacích ciest.


Veľmi zriedkavé: Respiračné reaktivita vrátane: astmy, zhoršenie astmy, bronchospazmus a dýchavičnosť.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: vyrážka (vrátane makulopapulárnej typu), svrbenie.


Veľmi zriedkavé: Hyperhidróza, purpura a fotosenzitivita. Exfoliatívna dermatóza. Bulózne reakcie vrátane multiformného erytému, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky


Paracetamol:

Po predávkovaní paracetamolom môže dôjsť k poškodeniu pečene a dokonca aj jej zlyhaniu. V prvých 24 hodinách sú príznaky predávkovania paracetamolom bledosť, nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo a bolesti brucha. Po 12 - 48 hodinách po požití sa môže prejaviť poškodenie pečene. Môžu sa vyskytnúť abnormality metabolizmu glukózy a metabolická acidóza. Pri ťažkej otrave môže zlyhanie pečene prejsť do encefalopatie, kómy a smrti. Akútne renálne zlyhanie s akútnou tubulárnou nekrózou sa môže vyvinúť pri absencii závažného poškodenia pečene. Boli hlásené srdcové arytmie. U dospelých, ktorí užili10 g paracetamolu alebo viac je v dôsledku nadmerného množstva toxického metabolitu možné poškodenie pečene.


Ibuprofén

Medzi príznaky patrí nevoľnosť, bolesti brucha a vracanie, závraty, kŕče a zriedkavo strata vedomia. Klinické príznaky, ktoré môžu byť následkom predávkovania ibuprofénom sú depresia centrálneho nervového systému a dýchacieho systému.


Liečba


Paracetamol:

Pri predávkovaní paracetamolom aj keď nie sú žiadne zjavné príznaky, je nevyhnutná promptná liečba a to z dôvodu rizika poškodenia pečene, čo sa prejavuje s oneskorením niekoľkých hodín alebo dokonca niekoľkých dní. U každého pacienta, ktorý v predchádzajúcich 4 hodinách požil 7,5 g paracetamolu alebo viac sa bezodkladne odporúča medikamentózna liečba. Treba zvážiť možnosť výplachu žalúdka. Na zvrátenie poškodenia pečene sa má čo najskôr začať špecifická liečba antidotom, ako je acetylcysteín (intravenózne) alebo metionín (perorálne).


Acetylcysteín je najúčinnejší, keď sa podáva v prvých 8 hodinách po požití nadmernej dávky a účinok sa znižuje postupne medzi 8 a 16 hodinou . Kedysi sa predpokladalo, že začiatočná liečba po viac ako15 hodinách po predávkovaní nemá žiadny prínos a možno by mohla zhoršiť riziko pečeňovej encefalopatie. Avšak, zistilo sa, že neskoré podanie je bezpečné a štúdie s pacientmi liečenými až 36 hodín po požití naznačujú, že priaznivé výsledky možno očakávať za 15 hodín.

Navyše bolo u pacientov, u ktorých sa už vyvinulo fulminantné zlyhanie pečene preukázané, že podanie intravenózneho acetylcysteínu znižuje morbiditu a mortalitu.


Začiatočná dávka 150 mg/kg acetylcysteínu v 200 ml 5 % glukózy sa podáva intravenózne počas 15 minút, nasleduje i.v. infúzia 50 mg/kg v 500 ml 5 % glukózy počas 4 hodín a potom 100 mg/kg v 1 litri 5 % glukózy počas 16 hodín. Pre deti má byť objem i.v. tekutiny upravený.


Perorálne sa podáva 2,5 g metionínu každé 4 hodiny až do 10 g. Liečba metionínom sa musí začať do 10 hodín po požití paracetamolu; inak bude neúčinná a môže zhoršiť poškodenie pečene.


Evidencia závažných príznakov sa môže prejaviť až 4 alebo 5 dní po predávkovaní a pacienti majú byť po dlhšiu dobu starostlivo monitorovaní.


Ibuprofén:

V prípade akútneho predávkovania je potrebné vyprázdniť žalúdok vyvolaním vracania alebo vypláchnutím, ak uplynula viac ako hodina od požitia len malé množstvo liečiva bude pravdepodobne takto odstránené. Vzhľadom k tomu, že je liečivo kyslej povahy a vylučuje sa močom, je teoreticky výhodné podávať alkalizujúce látky a indukovať diurézu. Okrem podporných opatrení, použitie perorálneho aktívneho uhlia môže pomôcť znížiť absorpciu a reabsorpciu tabliet ibuprofénu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Muskuloskeletárny systém, nesteroidové antiflogistiká a antireumatiká, deriváty kyseliny propiónovej. Ibuprofén, kombinácie.

ATC kód: M01AE51


Mechanizmus účinku

Aj keď presné miesto a mechanizmus analgetického účinku paracetamolu nie je jasne definované, zdá sa, že indukuje analgéziu zvýšením prahu bolesti. Potenciálny mechanizmus môže zahŕňať inhibíciu oxidu dusnatého cestou sprostredkovanou rôznymi receptormi neurotransmiterov, vrátane receptorov N-metyl-D-aspartátu a substancie P.


Ibuprofén je derivát kyseliny propiónovej s analgetickou, protizápalovou a antipyretickou aktivitou. Liečebné účinky liečiva ako NSAID vyplývajú z jeho inhibičného účinku na enzým cyklooxygenáza, čo vedie k zníženiu syntézy prostaglandínov.

Experimentálne údaje ukazujú, že ibuprofén pri súčasnom podávaní s kyselinou acetylsalicylovou môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu krvných doštičiek. V jednej štúdii, kde bola podaná jednorazová dávka 400 mg ibuprofénu do 8 hodín pred alebo počas 30 minút po užití kyseliny acetylsalicylovej s okamžitým uvoľňovaním (81 mg), došlo k zníženému účinku kyseliny acetylsalicylovej na tvorbu tromboxánu alebo k zníženej agregácii krvných doštičiek.


Avšak, obmedzenia týchto údajov a nejasnosti ohľadom extrapolácie ex vivo údajov ku klinickým situáciám vyplývajú, že nemôžu sa vyvodiť žiadne pevné závery na pravidelné užívanie ibuprofénu a nemôže sa vyvodiť žiadny klinický účinok považovaný za relevantný pre príležitostné použitie ibuprofénu.


Presný mechanizmus účinku ibuprofénu je prostredníctvom periférnej inhibície cyklooxygenázy a následnej inhibície syntézy prostaglandínu.


Klinické štúdie

Boli vykonané randomizované dvojito zaslepené štúdie tejto kombinácie použitím modelu akútnej dentálnej bolesti ako post operačná bolesť. Štúdie preukázali, že:

 • Počas 48 hodín tento liek (Ibuparol ) mal rýchlejší nástup účinku ako jeden z jeho dvoch účinných látok a mal lepší analgetický účinok, ako pri rovnakej dennej dávke paracetamol (p = 0,007 v pokoji, p = 0,006 pri aktivite) a ibuprofén (p = 0,003 v pokoji, p = 0,007 pri aktivite)


 • Všetky tri hodnotené dávky (polovica tablety alebo jedna tableta alebo dve tablety) boli účinné v porovnaní s placebom (p = 0,004 - 0,002), a najvyššia dávka [dve tablety] mala najväčšiu mieru odpovede (50 %), najnižšie maximálne VAS skóre bolesti, najdlhší čas záchrannej liečby a najnižšie % pacientov vyžadujúcich záchrannú liečbu. Všetky tieto opatrenia boli významne odlišné od placeba (p <0,05).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Paracetamol aj ibuprofén sa rýchlo vstrebávajú z gastrointestinálneho traktu, maximálnou plazmatickou koncentráciou vyskytujúcou sa asi 10 až 60 minút po perorálnom podaní.

Rýchlosť a absorpcia paracetamolu a ibuprofénu z kombinovaného lieku je po podaní po jedle mierne oneskorená.


Distribúcia

Ako u každého lieku, ktorý obsahuje paracetamol, paracetamol je distribuovaný do väčšiny telesných tkanív.

Ibuprofén sa silne viaže (90-99 %) na plazmatické bielkoviny.


Metabolizmus

Paracetamol sa metabolizuje extenzívne v pečeni a vylučuje močom, hlavne ako neaktívny glukuronid

a sulfátové konjugáty. Menej ako 5 % sa vylučuje v nezmenenej forme. Metabolity paracetamolu zahŕňajú menšiu časť hydroxylovaného medziproduktu, ktorý má hepatotoxický účinok. Tento aktívny medziprodukt je vylučovaný konjugáciou s glutatiónom, však po predávkovaní paracetamolom sa môže hromadiť a ak predávkovanie zostáva neliečené má potenciál spôsobiť vážne a dokonca aj ireverzibilné poškodenie pečene.

U predčasne narodených detí, novorodencov a malých detí sa paracetamol metabolizuje inak v porovnaní s dospelými, najviac dominantný je konjugát sulfátu.


Ibuprofén je extenzívne metabolizovaný na neaktívne zlúčeniny v pečeni, predovšetkým glukuronidáciou.

Metabolické cesty paracetamolu a ibuprofénu sú odlišné, a preto neexistujú žiadne liekové interakcie

kde metabolizmus jedného liečiva ovplyvňuje metabolizmus druhého. Formálna štúdia s použitím ľudských pečeňových enzýmov skúmala túto možnosť, no nepodarilo sa nájsť prípadné liekové interakcie metabolických ciest.


V inej štúdii, účinok ibuprofénu na oxidatívny metabolizmus paracetamolu bol hodnotený u

zdravých dobrovoľníkov nalačno. Výsledky štúdie ukázali, že ibuprofén nemení množstvo paracetamolu podliehajúce oxidačnému metabolizmu, ako aj množstvo paracetamolu a jeho metabolitov (glutatión-, merkapturát-, cysteín-, glukuronid- a paracetamol-sulfát) boli podobné, keď bol paracetamol podávaný samostatne alebo pri súčasnom podávaní s ibuprofénom (ako fixnej

kombinácie Ibuparolu). Táto štúdia objasnila, že ak je paracetamol je podávaný s ibuprofénom nie sú žiadne pridané pečeňové riziká z hepatoxického metabolitu, NAPQI.


Eliminácia

Eliminačný polčas paracetamolu sa pohybuje približne od 1 do 3 hodín.


Obaja neaktívne metabolity a malé množstvo nezmeneného ibuprofénu sú rýchlo a

úplne vylučované obličkami, 95 % podanej dávky sa vylúči močom počas štyroch hodín po užití. Eliminačný polčas v prípade ibuprofénu je približne 2 hodiny.Farmakokinetický vzťah

Špecifické štúdie vyhodnotili možné účinky paracetamolu na plazmatický klírens ibuprofénu a naopak nezistili žiadne liekové interakcie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxikologický profil bezpečnosti ibuprofénu a paracetamolu je založený na pokusoch na zvieratách.

Nie súk dispozícii žiadne nové predklinické údaje, ktoré sa dajú považovať za relevantné, okrem tých, ktoré už boli spomenuté v iných častiach tohto súhrnu charakteristických vlastností lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Kukuričný škrob

Predželatinovaný kukuričný škrob

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ kroskarmelózy

Magnéziumstearát

Opadry biela OY-LS-58900 obsahujúca:

HPMC 2910/Hypromelózu 15cP (E464)

Monohydrát laktózy,

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol/PEG- 4000

Citrát sodný (E331)

Mastenec

6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Jedno balenie obsahuje 8, 10, 16, 20, 24, 30 a 32 filmom obalených tabliet v blistroch z 250 μm PVC film/hliníková fólia 20 μm.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


07/0381/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 11/2014


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
12

Ibuparol 500 mg/150 mg