+ ipil.sk

Ikametin 50 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Ikametin® 50 mg

filmom obalené tablety

kyselina ibandrónová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ikametin 50 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ikametin 50 mg

3. Ako užívať Ikametin 50 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ikametin 50 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ikametin 50 mg a na čo sa používa


Ikametin 50 mg obsahuje liečivo kyselinu ibandrónovú. Táto patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty.


Ikametin 50 mg sa používa u dospelých a bol vám predpísaný ak máte rakovinu prsníka, ktorá sa rozšírila do kostí (tzv. „kostné metastázy“).


 • Pomáha predchádzať vzniku zlomenín kostí (fraktúr).

 • Takisto pomáha predchádzať vzniku ďalších problémov s kosťami, pri ktorých môže byť

potrebný chirurgický zákrok alebo rádioterapia (liečba ožarovaním).


Ikametin 50 mg účinkuje tak, že znižuje množstvo vápnika, ktoré sa stráca z kostí. Tým pomáha zastaviť slabnutie vašich kostí.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ikametin 50 mg


Neužívajte Ikametin 50 mg

 • ak ste alergický na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte problémy s pažerákom (ezofágom), ako je zúženie alebo ťažkosti s prehĺtaním,

 • ak nedokážete stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe súvisle aspoň jednu hodinu (60 minút),

 • ak máte alebo ste v minulosti mali nízku hladinu vápnika v krvi.


Neužívajte tento liek ak sa vás týka akýkoľvek z vyššie uvedených stavov. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako užijete Ikametin 50 mg.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Ikametin 50 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak ste alergický na ktorékoľvek iné iné bisfosfonáty,

 • ak máte ťažkosti s prehĺtaním alebo trávením,

 • ak máte vysoké alebo nízke krvné hladiny vitamínu D alebo akýchkoľvek iných minerálov

 • ak máte problémy s obličkami,

 • ak v súčasnosti navštevujete zubára za účelom ošetrenia chrupu alebo ak máte podstúpiť zubný chirurgický zákrok. Oznámte svojmu zubárovi, že máte rakovinu a liečite sa Ikametinom 50 mg.


Podráždenie, zápal alebo tvorba vredov v pažeráku (ezofágu), často s príznakmi prudkej bolesti na hrudníku, prudkej bolesti po prehltnutí jedla a/alebo nápoja, náhla nevoľnosť alebo vracanie sa môžu vyskytnúť najmä vtedy, ak nevypijete plný pohár pitnej vody a/alebo ak si ľahnete do jednej hodiny po užití Ikametinu 50 mg. Ak sa u vás vyskytnú tieto príznaky, prestaňte užívať Ikametin 50 mg a okamžite to oznámte svojmu lekárovi (pozri časť 3 a 4).


Deti a dospievajúci

Ikametin 50 mg sa nemá podávať deťom a dospievajúcim do 18 rokov.


Iné lieky a Ikametin 50 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov bez lekárskeho predpisu, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ikametin 50 mg môže mať vplyv na iné lieky. Niektoré ďalšie lieky zase môžu ovplyvniť spôsob, akým účinkuje Ikametin 50 mg.


Svojho lekára alebo lekárnika informujte najmä vtedy, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich

liekov:

 • výživové doplnky obsahujúce vápnik, horčík, železo alebo hliník.

 • kyselinu acetylsalicylovú a iné nesteroidné protizápalové lieky (nazývané NSAID), ako je ibuprofén alebo naproxén. To je preto, lebo NSAID aj Ikametin 50 mg môžu podráždiť váš žalúdok a črevá.

 • injekčne podávaný typ antibiotika nazývaný „aminoglykozid“, napríklad gentamicín. Je to nutné kvôli tomu, že aminoglykozidy aj Ikametin 50 mg môžu znižovať hladinu vápnika v krvi.


Užívanie liekov, ktoré znižujú žalúdočnú kyselinu, ako sú cimetidín a ranitidín, môže mierne zvýšiť účinok Ikametinu 50 mg.


Ikametin 50 mg a jedlo a nápoje

Neužívajte Ikametin 50 mg spolu s jedlom a nápojmi, okrem vody, pretože Ikametinu 50 mg sa pri užívaní s jedlom a nápojmi znižuje jeho účinok (pozri časť 3).


Tabletu Ikametinu 50 mg užite najmenej 6 hodín po akomkoľvek poslednom jedle, nápoji s výnimkou pitnej vody alebo akomkoľvek výživovom doplnku (napr. produkty s obsahom vápnika (mlieko), hliníka, horčíka alebo železa). Po užití vašej tablety počkajte minimálne 30 minút. Až potom sa môžete prvýkrát najesť, napiť a užiť výživové doplnky (pozri časť 3).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, neužívajte Ikametin 50 mg.Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, obráťte sa nasvojho lekára alebo lekárnika.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Môžete viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože sa predpokladá, že Ikametin 50 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.Ak chcete viesť vozidlá, obsluhovať stroje alebo nástroje, poraďte sa najskôr so svojím lekárom.


Ikametin 50 mg obsahuje laktózu.

Ak vám lekár povedal, že neznášate alebo neviete stráviť niektoré cukry (napr. ak máte intoleranciu galaktózy, lapónsky deficit laktázy alebo máte problémy so vstrebávaním glukózo-galaktózy), pred užitím tohto lieku kontaktujte svojho lekára.


3. Ako užívať Ikametin 50 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Vašu tabletu užite najmenej 6 hodín po akomkoľvek poslednom jedle, nápoji s výnimkou pitnej vody alebo akomkoľvek výživovom doplnku. Voda s vysokou koncentráciou vápnika sa nemá používať. Ak máte obavy z možnej vysokej hladiny vápnika vo vode z vodovodu (tvrdá voda), odporúča sa použiť fľaškovú vodu s nízkym obsahom minerálov.


Počas užívania Ikametinu 50 mg vám môže lekár pravidelne vyšetrovať krv, aby skontroloval či dostávate správne množstvo lieku.


Užívanie tohto lieku

Je dôležité užívať Ikametin 50 mg v správnom čase a správnym spôsobom, pretože môže spôsobiť podráždenie, zápal alebo tvorbu vredov vo vašom pažeráku (ezofágu).


Môžete tomu zabrániť nasledovným postupom:


 • Užite vašu tabletu hneď ako ráno vstanete, skôr ako sa naraňajkujete, napijete alebo užijete iný liek alebo výživový doplnok.


 • Zapite vašu tabletu len s plným pohárom obyčajnej vody (približne 200 ml). Tabletu nezapíjajte žiadnym iným nápojom okrem pitnej vody.


 • Tabletu prehltnite vcelku. Nežujte ju, necmúľajte ju, ani nedrvte. Nenechávajte ju rozpustiť v ústach.


 • Po užití tablety počkajte najmenej 30 minút a až potom zjedzte raňajky, vypite nápoj alebo užite iný liek alebo výživový doplnok.


 • Počas užívania tabliet zostaňte vo vzpriamenej polohe (môžete sedieť alebo stáť) a zostaňte tak ešte ďalších 60 minút po užití tablety. Inak vám časť lieku môže uniknúť späť do pažeráka (ezofágu).


Aké množstvo užiť

Zvyčajná dávka Ikametinu 50 mg je jedna tableta denne. Ak máte mierne problémy s obličkami, lekár vám môže znížiť dávku na jednu tabletu každý druhý deň. Ak máte závažné problémy s obličkami, lekár vám môže znížiť dávku na jednu tabletu týždenne.


Ak užijete viac Ikametinu 50 mg, ako máte

Ak užijete priveľa tabliet okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo choďte do nemocnice. Predtým vypite plný pohár mlieka. Nevyvolávajte si vracanie. Neľahnite si.


Ak zabudnete užiť Ikametin 50 mg

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak užívate tabletu každý deň, úplne vynechajte zabudnutú tabletu. Nasledujúci deň užite ako zvyčajne jednu tabletu. Ak užívate tabletu každý druhý deň alebo raz za týždeň, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak prestanete užívať Ikametin 50 mg

Užívajte Ikametin 50 mg tak dlho, ako vám povedal váš lekár, pretože liek pôsobí len, ak sa užíva po celú dobu.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ihneď informujte zdravotnú sestru alebo vyhľadajte lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov – možno budete potrebovať okamžité lekárske ošetrenie:


Časté(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • nevoľnosť, pálenie záhy a problémy pri prehĺtaní (zápal pažeráka),


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • silná bolesť žalúdka. Môže ísť o príznak krvácajúceho vredu v hornej časti dvanástnika (duodena) alebo máte zapálenú žalúdočnú sliznicu (gastritídu).


Zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

 • pretrvávajúca bolesť a zápal oka.

 • nová bolesť, slabosť alebo ťažkosti so stehnom, bedrovým kĺbom alebo slabinou. Môžete mať skoré prejavy možnej nezvyčajnej zlomeniny stehennej kosti.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • bolesť alebo boľavé miesto v ústach alebo čeľusti. Môžete mať skoré prejavy závažných problémov s čeľusťou (nekróza (odumretie kostného tkaniva) čeľustnej kosti).

 • svrbenie, opuch tváre, pier, jazyka a hrdla spolu so sťaženým dýchaním. Môže ísť o závažnú, potenciálne život ohrozujúcu alergickú reakciu.


Neznáme (z dostupných údajov)


Ďalšie možné vedľajšie účinky


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • bolesť brucha, porucha trávenia.

 • nízka hladina vápnika v krvi.

 • slabosť.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • bolesť na hrudníku.

 • svrbenie alebo mravenčenie pokožky (parestézia).

 • príznaky podobné chrípke, pocit, že sa celkovo necítite dobre alebo pocit bolesti.

 • sucho v ústach, neobvyklá chuť v ústach alebo ťažkosti s prehĺtaním.

 • anémia (chudokrvnosť).

 • vysoké hladiny močoviny alebo vysoké hladiny hormónu prištítnej žľazy v krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného

systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu

ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Ikametin 50 mg


 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ikametin 50 mg obsahuje

 • Liečivo je 56,25 mg monohydrátu sodnej soli kyseliny ibandrónovej, čo zodpovedá 50 mg kyseliny ibandrónovej.


 • Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, krospovidón (E1202), mikrokryštalická celulóza (E460), koloidný oxid kremičitý, bezvodý (E551), stearylfumarát sodný (jadro tablety); polyvinylalkohol, makrogol/PEG 3350, mastenec (E553b) a oxid titaničitý (E171) (obal tablety).


Ako vyzerá Ikametin 50 mg a obsah balenia

Tablety Ikametinu 50 mg sú bielej až sivobielej farby, podlhovastého tvaru, označené „I9BE“ na jednej strane a „50“ na druhej strane.

Sú dostupné v blistrových baleniach s obsahom 30 tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, Česká republika


Výrobcovia:

 1. Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen, Holandsko

 2. Synthon Hispania SL, Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Španielsko

 3. Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Hafnerstrasse 211, A-8054 Graz, Rakúsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika

Ikametin 50 mg, potahované tablety

Maďarsko

Ikametin 50 mg

Holandsko

Ikametin 50 mg, tabletten

Poľsko

Ikametin


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015 .

5Ikametin 50 mg

Súhrn údajov o lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Ikametin 50 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg kyseliny ibandrónovej (ako monohydrát sodnej soli kyseliny ibandrónovej).


Pomocná látka so známym účinkom:

Obsahuje 54 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

Biele až sivobiele, bikonvexné, filmom obalené tablety podlhovastého tvaru s dĺžkou 9 mm, označené „I9BE“ na jednej strane a „50“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Kyseliny ibandrónová je indikovaná u dospelých na prevenciu skeletálnych udalostí (patologických fraktúr, kostných komplikácií vyžadujúcich rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s karcinómom prsníka a kostnými metastázami.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu kyselinou ibandrónovou majú začať len lekári, ktorí majú skúsenosti s liečbou rakoviny.


Dávkovanie

Odporúčaná dávka je jedna 50 mg filmom obalená tableta denne.


Osobitné skupiny pacientov

Pacienti s poruchou funkcie pečene

Nie je potrebná žiadna úprava dávkovania (pozri časť 5.2).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s miernou formou poškodenia funkcie obličiek (CLcr ≥ 50 a < 80 ml/min) nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (CLcr ≥ 30 a < 50 ml/min) sa odporúča úprava dávkovania na jednu 50 mg filmom obalenú tabletu každý druhý deň (pozri časť 5.2).


U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (CLcr < 30 ml/min) sa odporúča dávka jedna 50 mg filmom obalená tableta jedenkrát týždenne. Pozri vyššie uvedené pokyny pre dávkovanie.


Starší pacienti (˃ 65 rokov)

Nie je potrebná žiadna úprava dávky (pozri časť 5.2).


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť kyseliny ibandrónovej u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov nebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje (pozri časť 5.1 a 5.2).


Spôsob podávania

Na perorálne použitie.


Tablety kyseliny ibandrónovej sa majú užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín po poslednom jedle) a pred prvým jedlom alebo nápojom. Pred užitím tabliet kyseliny ibandrónovej sa tiež nemajú užívať lieky a doplnky výživy (vrátane vápnika). Po užití tablety sa nemá jesť najmenej 30 minút. Čistá voda sa môže piť kedykoľvek počas liečby kyselinou ibandrónovou. Počas liečby kyselinou ibandrónovou sa môže kedykoľvek piť voda (pozri časť 4.5). Nemá sa používať voda s vysokou koncentráciou vápnika. V prípade obavy z vysokej hladiny vápnika vo vode z vodovodu (tvrdá voda) sa odporúča použiť fľaškovú vodu s nízkym obsahom minerálov.


 • Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť plným pohárom vody (180 až 240 ml), pričom

pacient stojí alebo sedí vo vzpriamenej polohe.


 • Po užití kyseliny ibandrónovej si pacient nemá ľahnúť 60 minút.


 • Pacient nemá tabletu žuvať, cmúľať alebo drviť kvôli možnej orofaryngálnej ulcerácii.


 • Kyseliny ibandrónová sa má zapíjať len vodou.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na kyselinu ibandrónovú alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • hypokalciémia,

 • abnormality ezofágu, ktoré spomaľujú jeho vyprázdňovanie, ako je striktúra alebo achalázia,

 • neschopnosť stáť alebo sedieť vzpriamene minimálne 60 minút.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacienti s poruchou kostí a minerálneho metabolizmu

Hypokalciémia a iné poruchy metabolizmu kostí a minerálnych látok sa majú efektívne liečiť ešte pred začiatkom liečby kyselinou ibandrónovou. U všetkých pacientov je dôležitý adekvátny príjem vápnika a vitamínu D. Pacienti majú dostávať doplnky vápnika a/alebo vitamínu D, ak je príjem týchto látok zo stravy nedostatočný.


Podráždenie gastrointestinálneho traktu

Perorálne podávané bisfosfonáty môžu vyvolávať lokálne podráždenie sliznice horného gastrointestinálneho traktu. Vzhľadom na tieto možné dráždivé účinky a na možnosť zhoršenia primárneho ochorenia treba postupovať opatrne, keď sa kyselina ibandrónová podáva pacientom s aktívnymi ochoreniami horného gastrointestinálneho traktu (napr. známy Barrettov pažerák, dysfágia, iné ochorenia ezofágu, gastritída, duodenitída alebo vredy).


U pacientov liečených perorálnymi bisfosfonátmi sa zaznamenali nežiaduce udalosti, ako ezofagitída, ezofágové vredy a ezofágové erózie, ktoré boli v niektorých prípadoch závažné a vyžadovali hospitalizáciu, zriedkavo s krvácaním alebo s následnou ezofágovou striktúrou alebo perforáciou. Zdá sa, že riziko závažných ezofágových nežiaducich skúseností je vyššie u pacientov, ktorí nedodržiavajú pokyny pre dávkovanie a/alebo ktorí naďalej užívajú perorálne bisfosfonáty potom, ako sa u nich rozvinuli symptómy, svedčiace o ezofágovom podráždení. Pacienti majú venovať zvýšenú pozornosť pokynom pre dávkovanie a dodržiavať ich (pozri časť 4.2).


Lekári si majú všímať prejavy alebo príznaky, ktoré naznačujú možnú ezofagálnu reakciu a pacientov treba upozorniť, aby prestali užívať kyselinu ibandrónovú a vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich rozvinie dysfágia, odynofágia, retrosternálna bolesť alebo sa objaví pálenie záhy, prípadne sa pálenie záhy zhorší.


Zatiaľ čo sa v kontrolovaných klinických skúšaniach nepozorovalo zvýšené riziko, po uvedení lieku na trh existujú hlásenia o prípadoch gastrických a duodenálnych vredov pri perorálnom používaní bisfosfonátov, z ktorých niektoré boli závažné a spojené s komplikáciami.


Kyselina acetylsalicylová a NSAIDs

Kyselina acetylsalicylová, nesteroidné protizápalové lieky (NSAIDs) a bisfosfonáty sa

spájajú s podráždením gastrointestinálneho traktu, preto je pri ich súbežnom podávaní potrebná opatrnosť.


Osteonekróza čeľuste

U pacientov s nádorovým ochorením, ktorí v liečebnom režime dostávali najmä intravenózne podávané bisfosfonáty, sa zaznamenala osteonekróza čeľuste zvyčajne spojená s extrakciou zubov a/alebo lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy). Mnohí títo pacienti dostávali tiež chemoterapiu a kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste sa zaznamenala aj u pacientov s osteoporózou, ktorí dostávali perorálne bisfosfonáty.


U pacientov so súbežnými rizikovými faktormi (napr. nádorovým ochorením, chemoterapiou, rádioterapiou, kortikosteroidmi, slabou ústnou hygienou) treba zvážiť pred začiatkom liečby bisfosfonátmi stomatologické vyšetrenie s primeranými preventívnymi stomatologickými zásahmi.


Pokiaľ je to možné, majú sa títo pacienti počas liečby vyhýbať invazívnym stomatologickým zákrokom. U pacientov, ktorým sa počas liečby bisfosfonátmi vyvinula osteonekróza čeľuste, môže stomatochirurgický zákrok zhoršiť ochorenie. Pre pacientov, ktorí si vyžadujú stomatologický zákrok, nie sú k dispozícii údaje, či prerušenie liečby bisfosfonátmi znižuje riziko osteonekrózy čeľuste. Klinické rozhodnutie ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe má zohľadňovať individuálne zhodnotenie prínosu/rizika pre pacienta.


Atypické zlomeniny stehennej kosti

Pri liečbe bisfosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzárne zlomeniny stehennej

kosti, predovšetkým u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečili na osteoporózu. Tieto priečne alebo krátke

šikmé zlomeniny môžu vzniknúť kdekoľvek pozdĺž stehennej kosti, tesne pod malým trochanterom až

po suprakondylickú časť. K týmto zlomeninám dochádza po minimálnej alebo žiadnej traume a

u niektorých pacientov sa niekoľko týždňov až mesiacov pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej

kosti vyskytne bolesť v stehne alebo slabine, pri zobrazovacom vyšetrení často spojená s

charakteristikami únavovej zlomeniny. Zlomeniny sú často bilaterálne, preto sa má u pacientov

liečených bisfosfonátmi, ktorí utrpeli zlomeninu stehennej kosti, vyšetriť aj kontralaterálna stehenná

kosť. Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín.


U pacientov s podozrením na atypickú zlomeninu stehennej kosti sa má na základe individuálneho zhodnotenia prínosu a rizika pre pacienta zvážiť prerušenie liečby bisfosfonátmi.


Počas liečby bisfosfonátmi treba pacientov poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo

slabine a každého pacienta s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej

zlomeniny stehennej kosti.


Funkcia obličiek

Klinické štúdie nedokázali vplyv dlhodobej liečby kyselinou ibandrónovou na zhoršenie funkcie obličiek. Napriek tomu na základe klinických skúseností s jednotlivými pacientmi sa u pacientov liečených kyselinou ibandrónovou odporúča sledovať funkciu obličiek, hodnoty hladín vápnika v sére, fosfátov a horčíka.


Zriedkavé dedičné poruchy

Tablety kyseliny ibandrónovej obsahujú laktózu, a preto sa nemajú podávať pacientom so zriedkavou dedičnou poruchou intolerancie galaktózy, pri deficiencii Lapp-laktázy alebo malabsorpcii glukózy-galaktózy.


Pacienti so známou precitlivenosťou na iné bisfosfonáty

Opatrnosť sa odporúča u pacientov so známou precitlivenosťou na iné bisfosfonáty.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie liek - jedlo

Potraviny obsahujúce vápnik a ďalšie multivalentné katióny (ako je hliník, horčík, železo), vrátane mlieka a jedla, pravdepodobne ovplyvňujú absorpciu tabliet kyseliny ibandrónovej. Tieto produkty, vrátane jedla, sa preto môžu konzumovať minimálne 30 minút po perorálnom podaní lieku.


Pri podávaní tabliet kyseliny ibandrónovej 2 hodiny po bežnom jedle sa biologická dostupnosť znížila približne o 75 %. Preto sa odporúča, aby sa tablety užívali ráno nalačno (najmenej 6 hodín po poslednom jedle). Po užití dávky sa nemá jesť ešte najmenej 30 minút (pozri časť 4.2).


Interakcie s inými liekmi

Metabolické interakcie sa nepovažujú za pravdepodobné, pretože kyselina ibandrónová neinhibuje

hlavné izoenzýmy pečeňového cytochrómového systému P450 u ľudí a ukázalo sa, že neindukuje

pečeňový cytochrómový systém P450 u potkanov (pozri časť 5.2). Kyselina ibandrónová sa vylučuje

len renálnou exkréciou a nepodlieha žiadnej biotransformácii.


H2 antagonisty alebo iné lieky, ktoré zvyšujú pH žalúdka

U zdravých mužov - dobrovoľníkov a u žien po menopauze intravenózny ranitidín spôsobil zvýšenie biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej asi o 20 % (čo je v rámci normálnej variability biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej), pravdepodobne následkom zníženej acidity žalúdka. Keď sa však kyselina ibandrónová podáva s H2-antagonistami alebo s inými liekmi, ktoré zvyšujú pH žalúdka, nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Kyselina acetylsalicylová a NSAID

Pretože kyselina acetylsalicylová, nesteroidové protizápalové lieky (NSAID) a bisfosfonáty sú

spájané s podráždením gastrointestinálneho traktu, je pri súbežnom podávaní potrebná opatrnosť

(pozri časť 4.4).


Aminoglykozidy

Opatrnosť sa odporúča pri podávaní bisfosfonátov s aminoglykozidmi, pretože obe liečivá môžu dlhodobejšie znížiť hladiny sérového vápnika. Je tiež potrebné venovať pozornosť možnej súbežnej hypomagneziémii.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití kyseliny ibandrónovej u gravidných žien. Štúdie na potkanoch preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Preto sa kyselina ibandrónová nemá užívať počas gravidity.


Laktácia

Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do materského mlieka u ľudí. Štúdie u laktujúcich potkanov preukázali po intravenóznom podaní prítomnosť nízkych hladín kyseliny ibandrónovej v mlieku. Kyselina ibandrónová sa nemá užívať počas laktácie.


Fertilita

Nie sú k dispozícií údaje o účinkoch kyseliny ibandrónovej od ľudí. V reprodukčných štúdiách u potkanov pri perorálnom podaní znížila kyselina ibandrónová plodnosť. V štúdiách u potkanov pri intravenóznom podaní kyselina ibandrónová znížila plodnosť pri vysokých denných dávkach (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Na základe farmakodynamického a farmakokinetického profilu a hlásených nežiaducich reakcií sa

predpokladá, že kyselina ibandrónová nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najzávažnejšie hlásené nežiaduce reakcie sú anafylaktická reakcia / šok, atypické zlomeniny stehennej

kosti, osteonekróza čeľuste, gastrointestinálne podráždenie, zápal oka (pozri odsek "Popis vybraných

nežiaducich reakcií" a časť 4.4). Liečba bola najčastejšie spojená s poklesom hladiny vápnika v sére pod normálnu hodnotu (hypokalciémia), nasledovaná dyspepsiou.


Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

V tabuľke 1 je zoznam nežiaducich reakcií na liek z 2 pivotných štúdií fázy III (Prevencia kostrových

udalostí u pacientok s karcinómom prsníka a kostnými metastázami: 286 pacientok liečených 50 mg kyseliny zoledrónovej podávanej perorálne) a zo skúseností po uvedení lieku na trh.


Nežiaduce reakcie sú vymenované podľa tried orgánových systémov MedDRA a kategórií frekvencie.

Kategórie frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie na liek zaznamenané po perorálnom podaní kyseliny

ibandrónovej


Triedy orgánových systémov

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického

systému


anémia
Poruchy

imunitného

systému
hypersenzitivita†,

brochospazmus†,

angioedém,

anafylaktická

reakcia/šok†*

exacerbácia

astmy

Poruchy

metabolizmu a

výživy

hypokalciémia **

Poruchy nervového

systému


paraestézia,

dysgeúzia

(porucha

chuti)
Poruchy okazápal oka†**Poruchy

gastrointestinálneho

traktu

ezofagitída,

abdominálna bolesť,

dyspepsia,

nauzea

krvácanie,

dvanástnikový

vred,

gastritída,

dysfágia,

sucho v

ústach
Poruchy kože

a podkožného

tkaniva


pruritus
Poruchy kostrovej

a svalovej sústavy

a spojivového tkanívatypické

subtrochanterické

a diafyzárne

zlomeniny

stehennej kosti†


osteonekróza

čeľuste†**


Poruchy obličiek

a močových ciest


azotémia

(urémia)
Celkové poruchy a

reakcie v mieste

podania

asténia

bolesť v

hrudníku,

ochorenie

podobné

chrípke,

nepokoj,

bolesť
Laboratórne

a funkčné vyšetrenia


Zvýšená

hladina

paratyroidného hormónu v krvi
**Pozri ďalšie informácie nižšie

†Zistené z postmarketingovej praxe.


Popis vybraných nežiaducich reakcií


Hypokalciémia

Znížené vylučovanie vápnika obličkami môže sprevádzať pokles hladín fosfátov v sére, ktorý si

nevyžaduje žiadne terapeutické opatrenia. Hladina vápnika v sére môže klesnúť na hypokalciemické

hodnoty.


Osteonekróza čeľuste

U pacientov liečených bisfosfonátmi bola hlásená osteonekróza čeľuste. Väčšina týchto prípadov bola

u pacientov s nádorovým ochorením, ale hlásenia boli aj u pacientov liečených na osteoporózu.

Osteonekróza čeľuste je väčšinou spojená s extrakciou zubov a/alebo lokálnou infekciou (vrátane

osteomyelitídy). Diagnóza nádorového ochorenia, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy a slabá

orálna hygiena sa tiež považujú za rizikové faktory (pozri časť 4.4).


Zápal oka

Zápaly oka ako uveitída, episkleritída a skleritída boli hlásené pri liečbe bifosfonátmi, vrátane

kyseliny ibandrónovej. V niekoľkých prípadoch tieto zápaly neustúpili, pokiaľ nebola prerušená liečba

bisfosfonátmi.


Anafylaktická reakcia/šok

Prípady anafylaktickej reakcie/šoku, vrátane fatálnych prípadov, boli hlásené u pacientov liečených

podávaním intravenóznej kyseliny ibandrónovej.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného

v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie sú k dispozícii žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania kyselinou ibandrónovou. Perorálne predávkovanie však môže mať za následok ťažkosti v hornej časti gastrointestinálneho traktu, ako sú žalúdočné ťažkosti, pálenie záhy, ezofagitída, gastritída alebo vred. Kvôli naviazaniu kyseliny ibandrónovej sa má podať mlieko alebo antacidá. Z dôvodu rizika ezofagálneho podráždenia sa nemá vyvolávať vracanie a pacient má ostať v úplne vzpriamenej polohe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: lieky na liečbu kostných ochorení, bisfosfonáty, ATC kód: M05BA06


Kyselina ibandrónová patrí do skupiny bisfosfonátov, látok, ktoré špecificky pôsobia na kosť. Ich selektívny účinok na kostné tkanivo je založený na vysokej afinite bisfosfonátov ku kostnému minerálu. Bisfosfonáty pôsobia prostredníctvom inhibície aktivity osteoklastov, hoci presný mechanizmus nie je stále objasnený.


Kyselina ibandrónová zabraňuje in vivo experimentálne indukovanému odbúravaniu kostného tkaniva, ktoré je vyvolané stratou funkcie gonád, retinoidmi, nádormi alebo nádorovými extraktmi. Inhibícia endogénnej resorpcie kosti sa taktiež dokumentovala v kinetických štúdiách 45Ca a na základe uvoľnenia rádioaktívne označeného tetracyklínu, predtým naviazaného v skelete.


Pri dávkach, ktoré boli oveľa vyššie ako sú farmakologicky účinné dávky, nevykazovala kyselina ibandrónová žiadny vplyv na mineralizáciu kostí.


Kostná resorpcia v dôsledku malígneho ochorenia sa vyznačuje nadmernou resorpciou kosti, ktorá nie je v rovnováhe s primeranou novotvorbou kosti. Kyselina ibandrónová selektívne inhibuje aktivitu osteoklastov, znižuje resorpciu kosti, a tým sa znižuje aj výskyt skeletálnych komplikácií pri malígnom ochorení.


Klinické štúdie u pacientov s karcinómom prsníka a kostnými metastázami preukázali inhibičný účinok na osteolýzu kosti v závislosti od dávky, vyjadrený markermi kostnej resorpcie a vplyv na skeletálne udalosti v závislosti od dávky.


Prevencia skeletálnych udalostí pôsobením tabliet obsahujúcich 50 mg kyseliny ibandrónovej u pacientov s karcinómom prsníka a kostnými metastázami sa hodnotila v dvoch randomizovaných, placebom kontrolovaných skúšaniach fázy III, ktoré trvali 96 týždňov.

Pacientky s karcinómom prsníka a rádiologicky potvrdenými kostnými metastázami boli randomizované do skupiny s placebom (277 pacientok) alebo 50 mg kyseliny ibandrónovej (287 pacientok). Výsledky z týchto skúšaní sú zhrnuté nižšie.


Primárne koncové ukazovatele účinnosti

Primárnym koncovým ukazovateľom skúšaní bola miera obdobia skeletálnej morbidity (skeletal morbidity period rate - SMPR). Bol to kombinovaný koncový ukazovateľ, ktorý zahŕňal nasledujúce skeletálne udalosti (skeletal related events - SREs) ako jednotlivé zložky:


 • rádioterapia kostí pri liečbe fraktúr/hroziacich fraktúr

 • chirurgické zákroky do kostí pri liečbe fraktúr

 • vertebrálne fraktúry

 • nevertebrálne fraktúry


Analýza SMPR bola upravená vzhľadom na čas a uvažovalo sa potenciálne o jednej alebo viacerých udalostiach počas 12-týždňového obdobia. Početné udalosti sa preto za účelom analýzy započítali len jedenkrát v ktoromkoľvek 12-týždňovom období. Spoločné údaje z týchto štúdií preukázali významný prínos kyseliny ibandrónovej podávanej perorálne oproti placebu čo sa týka zníženia SREs meraných SMPR (p = 0,041). Taktiež sa znížilo riziko rozvoja SRE o 38 % u pacientov liečených kyselinou ibandrónovou v porovnaní s placebom (relatívne riziko 0,62; p = 0,003). Výsledky účinnosti sú zhrnuté v tabuľke 2.


Tabuľka 2 Výsledky účinnosti (u pacientov s karcinómom prsníka s metastázujúcim ochorením kostí)Všetky skeletálne udalosti (SREs)

Placebo

n = 277

kyselina ibandrónová n = 287

p-hodnota

SMPR (na pacienta za rok)

1,15

0,99

P = 0,041

Relatívne riziko SRE

-

0,62

P = 0,003


Sekundárne koncové ukazovatele účinnosti

Pri podávaní 50 mg kyseliny ibandrónovej sa preukázalo štatisticky významné zlepšenie bolesti kostí v porovnaní s placebom. Bolesti boli v porovnaní s východiskovým stavom menšie počas celej štúdie a boli sprevádzané významne menším používaním analgetík v porovnaní s placebom. Zhoršenie kvality života a WHO výkonnostný stav boli významne menšie u pacientov liečených kyselinou ibandrónovou v porovnaní s placebom. Koncentrácie markera kostnej resorpcie CTx (C-terminálny telopeptid uvoľnený z kolagénu typu I) v moči boli významne znížené v skupine pacientov užívajúcej kyselinu ibandrónovú v porovnaní s placebom. Toto zníženie hladín CTx v moči významne korelovalo s primárnym koncovým ukazovateľom účinnosti SMPR (Kendall-tau-b (p < 0,001)). Súhrn sekundárnych výsledkov účinnosti je uvedený v tabuľke 3.


Tabuľka 3 Sekundárne výsledky účinnosti (u pacientov s karcinómom prsníka s metastázujúcim ochorením kostí)Placebo

n = 277

kyselina ibandrónová n = 287

p-hodnota

Bolesť kostí*

0,20

-0,10

p = 0,001

Používanie analgetík*

0,85

0,60

p = 0,019

Kvalita života*

-26,8

-8,3

p = 0,032

WHO výkonnostný stav*

0,54

0,33

p = 0,008

CTx v moči**

10,95

-77,32

p = 0,001

* Priemerná zmena od východiskového stavu do posledného hodnotenia.

** Medián zmeny od východiskového stavu do posledného hodnotenia.


Pediatrická populácia (pozri časť 4.2 a časť 5.2)

Bezpečnosť a účinnosť kyseliny ibandrónovej sa neskúmala u detí a dospievajúcich do 18 rokov. Nie

sú dostupné žiadne údaje.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Absorpcia kyseliny ibandrónovej v hornej časti gastrointestinálneho traktu je po perorálnom podaní rýchla. Maximálne pozorované plazmatické koncentrácie sa dosiahli v priebehu 0,5 až 2 hodín (medián 1 hodina) pri podávaní nalačno a absolútna biologická dostupnosť bola približne 0,6 %. Miera absorpcie je narušená pri súčasnom prijímaní jedla alebo nápojov (okrem pitnej vody). Keď sa kyselina ibandrónová užíva s raňajkami, biologická dostupnosť je znížená približne o 90 % v porovnaní s biologickou dostupnosťou zistenou u pacientov, ktorí liek užívali nalačno. Keď sa liek užije 30 minút pred jedlom, zníženie biologickej dostupnosti je približne 30 %. Keď sa kyselina ibandrónová užije 60 minút pred jedlom, biologická dostupnosť nie je významne znížená.


Biologická dostupnosť sa znížila približne o 75 %, keď sa tablety kyseliny ibandrónovej podali 2 hodiny po bežnom jedle. Preto sa odporúča tablety užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín po jedle) a po užití dávky sa nemá jesť ešte najmenej 30 minút (pozri časť 4.2).


Distribúcia

Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na kosť alebo sa vylučuje do moču. U ľudí je evidentný terminálny distribučný objem minimálne 90 l a množstvo dávky, ktoré sa dostane do kosti, sa odhaduje na 40 – 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba na proteíny v ľudskej plazme je pri terapeutických koncentráciách približne 87 %, a preto je lieková interakcia z dôvodu vytesnenia nepravdepodobná.


Biotransformácia

Neexistuje žiaden dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo ľudí metabolizovaná.


Eliminácia

Absorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej sa vylučuje z obehu prostredníctvom kostnej absorpcie (odhaduje sa, že je to 40 – 50 %) a zvyšok sa eliminuje v nezmenenej forme obličkami. Neabsorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej sa vylučuje v nezmenenej forme stolicou.


Rozsah pozorovaných polčasov je široký a závisí od dávky a citlivosti testu, evidentný terminálny polčas sa však zvyčajne pohybuje v rozmedzí 10 – 60 hodín. Plazmatické hladiny však na začiatku klesajú rýchlo, pričom v priebehu 3 a 8 hodín po intravenóznom alebo perorálnom podaní dosahujú 10 % maximálnych hodnôt.


Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v rozmedzí 84 ‑ 160 ml/min. Renálny klírens (približne 60 ml/min u zdravých žien po menopauze) tvorí 50 – 60 % celkového klírensu a súvisí s klírensom kreatinínu. Rozdiel medzi celkovým a renálnym klírensom sa považuje za odraz absorpcie kosťou.


Zdá sa, že sekrečná dráha eliminácie nezahŕňa známe kyslé alebo zásadité transportné systémy

podieľajúce sa na vylučovaní iných liečiv. Okrem toho kyselina ibandrónová neinhibuje hlavné

izoenzýmy pečeňového cytochrómového systému P450 u ľudí a neindukuje pečeňový cytochrómový

systém P450 u potkanov.


Farmakokinetika u osobitných skupín pacientov


Pohlavie

Biologická dostupnosť a farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a žien podobná.


Rasa

Pokiaľ ide o dispozíciu kyseliny ibandrónovej, neexistuje žiaden dôkaz o klinicky významných etnických rozdieloch medzi aziatmi a belochmi. K dispozícii je len veľmi málo údajov o pacientoch afrického pôvodu.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s rôznym stupňom poruchy funkcie obličiek súvisí expozícia kyseline ibandrónovej s klírensom kreatinínu (CLcr). Osoby s ťažkým poškodením funkcie obličiek (CLcr ≤ 30 ml/min), ktorí užívali perorálnu dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej denne počas 21 dní, mali 2-3-násobne vyššie plazmatické koncentrácie ako osoby s normálnou funkciou obličiek (CLcr ≥80 mL/min). Celkový klírens kyseliny ibandrónovej sa znížil na 44 ml/min u osôb s ťažkým poškodením funkcie obličiek v porovnaní s 129 mL/min u osôb s normálnou funkciou obličiek. U pacientov s miernym poškodením funkcie obličiek (CLcr ≥50 a <80 mL/min) nie je potrebná žiadna úprava dávkovania. U pacientov so stredne ťažkým (CLcr ≥30 a <50 mL/min) alebo ťažkým poškodením funkcie obličiek (CLcr <30 mL/min) sa odporúča úprava dávky (pozri časť 4.2).


Pacienti s poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.2)

Nie sú k dispozícii žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u pacientov s poruchou funkcie pečene. Pečeň nehrá žiadnu významnú úlohu pri klírense kyseliny ibandrónovej, pretože nie je metabolizovaná, ale je z tela vylučovaná renálnou exkréciou a absorpciou do kostí. Preto u pacientov s poruchou funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávkovanie. Keďže väzba kyseliny ibandrónovej na proteíny je pri terapeutických koncentráciách približne 87 %, je nepravdepodobné, že by hypoproteinémia u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene viedla ku klinicky významnému zvýšeniu koncentrácie vo voľnej plazme.


Starší pacienti (pozri časť 4.2)

Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by vek bol nezávislým faktorom akéhokoľvek zo skúmaných farmakokinetických parametrov. Jediný faktor, ktorý sa má brať do úvahy, je ten, že s vekom sa znižuje funkcia obličiek (pozri časť porucha funkcie obličiek).


Pediatrická populácia (pozri časť 4.2 a časť 5.1)

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o používaní kyseliny ibandrónovej u pacientov do 18 rokov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické účinky sa pozorovali iba pri expozíciách považovaných za dostatočne vyššie, než je maximálna expozícia u ľudí, čo poukazuje na malý význam týchto zistení pre klinické použitie. Tak ako v prípade iných bisfosfonátov, oblička bola hlavným cieľovým orgánom systémovej toxicity.


Mutagenita/Karcinogenita:

Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na genotoxicitu neodhalili žiadny dôkaz genetickej aktivity kyseliny ibandrónovej.


Reprodukčná toxicita:

U potkanov a králikov intravenózne alebo perorálne liečených kyselinou ibandrónovou sa nepozoroval žiadny dôkaz priamej fetálnej toxicity alebo teratogénnych účinkov. V reprodukčných štúdiách u potkanov pri perorálnom podaní pozostávali účinky na plodnosť zo zvýšených predimplantačných strát pri dávkach ≥ 1 mg/kg/deň. V reprodukčných štúdiách u potkanov pri intravenóznom podaní znížila kyselina ibandrónová počet spermií pri dávkach 0,3 a 1 mg/kg/deň a znížila plodnosť u samcov pri dávke 1 mg/kg/deň a u samíc pri dávke 1,2 mg/kg/deň. Nežiaduce účinky kyseliny ibandrónovej v štúdiách reprodukčnej toxicity u potkanov boli také, aké sa očakávali u tejto triedy liekov (bisfosfonáty). Tie zahŕňajú znížený počet implantačných miest, narušenie prirodzeného pôrodu (dystokia), nárast viscerálnych odchýlok (syndróm renálnej panvičky a močovodu) a anomálie zubov u F1 potomstva potkanov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Krospovidón (E1202)

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Koloidný oxid kremičitý, bezvodý (E551)

Stearylfumarát sodný


Obal tablety:

Polyvinylalkohol

Makrogoly/PEG 3350

Mastenec (E553b)

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


OPA/Al/PVC/Al blistre: 2 roky

PVC/PVDC/Al blistre: 3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


OPA/Al/PVC/Al blistre v kartónových škatuliach s obsahom 30 tabliet.


PVC/PVDC/Al blistre v kartónových škatuliach s obsahom 30 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne. Uvoľňovanie liečiv do životného prostredia sa má minimalizovať.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0047/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


7.2.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015

11Ikametin 50 mg