+ ipil.sk

Imatinib Fresenius Kabi 100 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2015/00403-ZIB


Písomná informácia pre používateľa


Imatinib Fresenius Kabi 100 mg filmom obalené tablety

Imatinib


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete

 1. Čo je Imatinib Fresenius Kabi a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Imatinib Fresenius Kabi

 3. Ako užívať Imatinib Fresenius Kabi

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Imatinib Fresenius Kabi

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Imatinib Fresenius Kabi a na čo sa používa


Imatinib Fresenius Kabi je liek, ktorý obsahuje liečivo nazývané imatinib. Tento liek účinkuje tak, že bráni množeniu abnormálnych (nezvyčajných) buniek pri ochoreniach uvedených nižšie. Patria k nim niektoré druhy rakoviny.


Liekom Imatinib Fresenius Kabi sa liečia dospelí a deti schronickou myelocytovou leukémiou (CML). Leukémia je rakovina bielych krviniek. Tieto biele krvinky obvykle pomáhajú telu bojovať proti infekciám. Chronická myelocytová leukémia je druhom leukémie, pri ktorej niektoré abnormálne biele krvinky (nazývané myeloidné bunky) sa začnú nekontrolovane množiť.


U dospelých pacientov sa Imatinib Fresenius Kabi používa na liečbu neskorého štádia chronickej myelocytovej leukémie, nazývaného blastická kríza. Avšak u detí a dospievajúcich sa môže použiť na liečbu všetkých štádií choroby.


Ak sa chcete dozvedieť, ako Imatinib Fresenius Kabi účinkuje alebo prečo vám predpísali tento liek, obráťte sa na svojho lekára.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Imatinib Fresenius Kabi


Imatinib Fresenius Kabi vám predpíše len lekár, ktorý má skúsenosti s liekmi používanými na liečbu rakoviny krvi.


Dôsledne dodržujte všetky pokyny svojho lekára, aj keď sa budú líšiť od všeobecných údajov v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Neužívajte Imatinib Fresenius Kabi:

 • ak ste alergický na imatinib alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Ak sa vás to týka, povedzte o tom svojmu lekárovi a neužite Imatinib Fresenius Kabi.


Ak si myslíte, že by ste mohli byť alergický, ale nie ste si istý, poraďte sa s lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, než začnete užívať Imatinib Fresenius Kabi:

 • ak máte alebo ste niekedy mali ťažkosti s pečeňou, obličkami alebo srdcom.

 • ak užívate liek levotyroxín, pretože vám odstránili štítnu žľazu.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka, povedzte o tom svojmu lekárovi predtým, ako užijete Imatinib Fresenius Kabi.


Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak sa vám počas liečby liekom Imatinib Fresenius Kabi veľmi rýchlo zvýši telesná hmotnosť. Imatinib Fresenius Kabi môže spôsobiť, že telo zadržiava vodu (závažné zadržiavanie tekutiny).


Počas užívania lieku Imatinib Fresenius Kabi si lekár bude pravidelne overovať, či liek účinkuje. Pravidelne vám budú kontrolovať aj krv a telesnú hmotnosť.


Deti a dospievajúci

Liekom Imatinib Fresenius Kabi sa lieči aj CML u detí. Nie sú žiadne skúsenosti s použitím u detí s CML mladších ako 2-ročných.


Niektoré deti a dospievajúci užívajúci Imatinib Fresenius Kabi môžu rásť pomalšie, ako je normálne. Lekár bude kontrolovať ich rast počas pravidelných návštev.


Iné lieky a Imatinib Fresenius Kabi

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis (napr. paracetamol) a liekov z liečivých rastlín (napr. ľubovník bodkovaný), povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Určité lieky môžu ovplyvniť účinok lieku Imatinib Fresenius Kabi, keď sa užívajú súčasne. Môžu zvýšiť alebo znížiť účinok lieku Imatinib Fresenius Kabi, čo má za následok buď zvýšenie vedľajších účinkov, alebo zníženie účinnosti lieku Imatinib Fresenius Kabi. Imatinib Fresenius Kabi môže rovnako ovplyvniť niektoré iné lieky.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

 • Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, než začnete užívať tento liek.

 • Imatinib Fresenius Kabi sa neodporúča užívať počas tehotenstva, ak to nie jednoznačne potrebné, pretože to môže poškodiť vaše dieťa. Lekár sa s vami porozpráva o možných rizikách užívania lieku Imatinib Fresenius Kabi v tehotenstve.

 • Ženy, ktoré môžu otehotnieť, majú počas liečby používať účinnú antikoncepciu.

 • Počas liečby liekom Imatinib Fresenius Kabi nedojčite.

 • Pacientom, ktorých znepokojuje ich plodnosť počas užívania lieku Imatinib Fresenius Kabi, sa odporúča, aby sa poradili so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas užívania tohto lieku môžete pocítiť závraty alebo ospalosť alebo mať neostré videnie. Ak sa to stane, neveďte vozidlo a nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje, kým sa nebudete opäť cítiť dobre.


 1. Ako užívať Imatinib Fresenius Kabi


Váš lekár vám predpísal Imatinib Fresenius Kabi, pretože trpíte závažným ochorením. Imatinib Fresenius Kabi vám môže pomôcť bojovať proti tomuto ochoreniu.


Vždy však užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Je dôležité, aby ste to robili tak dlho, ako vám lekár alebo lekárnik povie. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Neprestaňte užívať Imatinib Fresenius Kabi, kým vám to neodporučí váš lekár. Ak tento liek už nemôžete užívať tak, ako vám to predpísal lekár, alebo máte pocit, že ho už nepotrebujete, ihneď sa spojte so svojím lekárom.


Koľko lieku Imatinib Fresenius Kabi užiť


Použitie u dospelých

Lekár vám presne povie, koľko tabliet lieku Imatinib Fresenius Kabi máte užiť.


Zvyčajná začiatočná dávka je 600 mg a užíva sa ako 6 tabliet raz denne.


Lekár vám môže predpísať vyššiu alebo nižšiu dávku v závislosti od vašej odpovede na liečbu. Ak je vaša denná dávka 800 mg (8 tabliet), užívajte 4 tablety ráno a 4 tablety večer.


Použitie u detí

Lekár vám povie, koľko tabliet lieku Imatinib Fresenius Kabi máte podať vášmu dieťaťu. Množstvo podávaného lieku Imatinib Fresenius Kabi závisí od ochorenia vášho dieťaťa, jeho telesnej hmotnosti a výšky. Celková denná dávka u detí nesmie prekročiť 800 mg. Liek možno podávať vášmu dieťaťu denne buď v jednej dávke, alebo dennú dávku možno rozdeliť na dve podania (polovica ráno a polovica večer).

Kedy a ako užívať Imatinib Fresenius Kabi

 • Imatinib Fresenius Kabi užívajte s jedlom. Pomôže vás to ochrániť pred žalúdočnými ťažkosťami počas užívania lieku Imatinib Fresenius Kabi.

 • Tablety prehĺtajte celé a zapíjajte ich veľkým pohárom vody.


Ak tablety nemôžete prehĺtať, môžete ich rozpustiť v pohári obyčajnej vody alebo jablkovej šťavy:

 • Použite približne 50 ml na každú 100 mg tabletu.

 • Miešajte tekutinu lyžičkou až do úplného rozpustenia tabliet.

 • Keď sa tableta rozpustí, ihneď vypite všetko, čo je v pohári. Stopy rozpustených tabliet môžu ostať v pohári.


Ako dlho užívať Imatinib Fresenius Kabi

Pokračujte v užívaní lieku Imatinib Fresenius Kabi každý deň tak dlho, ako vám to povie váš lekár.


Ak užijete viac lieku Imatinib Fresenius Kabi, ako máte

Ak ste omylom užili príliš veľa tabliet, okamžite o tom povedzte lekárovi. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie. Vezmite si so sebou balenie lieku.


Ak zabudnete užiť Imatinib Fresenius Kabi

 • Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, keď si spomeniete. Ak je ale už takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte dávku, na ktorú ste zabudli.

 • Potom pokračujte vo svojom normálnom rozvrhu užívania.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Zvyčajne bývajú slabé až stredne silné.


Vedľajšie účinky sa môžu vyskytovať s určitou častosťou, ktorá je určená nasledovne:

 • Veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí.

 • Časté: môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí.

 • Menej časté: môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí.

 • Zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí.

 • Veľmi zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí.

 • Neznáme: z dostupných údajov sa častosť nedá odhadnúť.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich účinkov, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi:


Veľmi časté alebo časté vedľajšie účinky:

 • Náhle zvýšenie telesnej hmotnosti. Imatinib Fresenius Kabi môže spôsobiť, že vaše telo zadržiava vodu (závažné zadržiavanie tekutiny).

 • Príznaky infekcie, ako je horúčka, zimnica, bolesť hrdla alebo vredy v ústach. Imatinib Fresenius Kabi môže znížiť počet bielych krviniek, takže infekcie môžete dostávať ľahšie.

 • Neočakávané krvácanie alebo vznik krvných podliatin (bez toho, aby ste sa zranili).


Menej časté alebo zriedkavé vedľajšie účinky:

 • Bolesť na hrudi, nepravidelný srdcový rytmus (prejavy problémov so srdcom).

 • Kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo bolestivé dýchanie (prejavy problémov s pľúcami).

 • Závraty alebo mdloby (prejavy nízkeho tlaku krvi).

 • Nutkanie na vracanie (nauzea) so stratou chuti do jedenia, svetlý moč, zožltnutie kože alebo očí (prejavy problémov s pečeňou).

 • Vyrážky, sčervenenie kože s pľuzgiermi na perách, očiach, koži alebo v ústach, šúpanie kože, horúčka, vypuklé červené alebo purpurové miesta na koži, svrbenie, pocit pálenia, pľuzgierovité vyrážky (prejavy problémov s kožou).

 • Silná bolesť brucha, krv pri vracaní, v stolici alebo v moči, čierna stolica (prejavy problémov s tráviacou sústavou).

 • Závažné zníženie tvorby moču, pocit smädu (prejavy problémov s obličkami).

 • Nutkanie na vracanie s hnačkou a vracaním, bolesť brucha alebo horúčka (prejavy problémov s črevami).

 • Silná bolesť hlavy, slabosť alebo ochrnutie končatín alebo tváre, ťažkosti pri hovorení, náhla strata vedomia (prejavy problémov s nervovou sústavou).

 • Bledosť kože, pocit únavy a dýchavičnosť a tmavý moč (prejavy nízkeho počtu červených krviniek).

 • Bolesť očí alebo zhoršenie zraku.

 • Bolesť bedrových kĺbov alebo ťažkosti pri chodení.

 • Necitlivé alebo studené prsty na nohách a rukách (prejavy Raynaudovho syndrómu).

 • Náhly opuch a sčervenenie kože (prejavy infekcie kože nazývanej celulitída).

 • Nedoslýchavosť.

 • Svalová slabosť a svalové kŕče s poruchou srdcového rytmu (prejavy zmien množstva draslíka v krvi).

 • Podliatiny.

 • Bolesť žalúdka s nutkaním na vracanie (nauzea).

 • Svalové kŕče s horúčkou, červenohnedý moč, svalová bolesť alebo slabosť (prejavy problémov so svalmi).

 • Bolesť v panve, niekedy s nutkaním na vracanie a vracaním, s neočakávaným krvácaním z pošvy, závraty alebo mdloby následkom nízkeho krvného tlaku (prejavy problémov s vaječníkmi alebo maternicou).

 • Nutkanie na vracanie, dýchavičnosť, nepravidelný tep srdca, zakalený moč, únava a/alebo nepríjemné pocity v kĺboch spojené s abnormálnymi výsledkami laboratórnych testov (napr. vysoká hladina draslíka, kyseliny močovej a fosforu a nízka hladina vápnika v krvi).

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto účinkov, ihneď o tom povedzte svojmu lekárovi.


K ďalším vedľajším účinkom môžu patriť:


Veľmi časté vedľajšie účinky:

 • Bolesť hlavy alebo pocit únavy.

 • Nutkanie na vracanie (nauzea), vracanie, hnačka alebo tráviace ťažkosti.

 • Kožné vyrážky.

 • Svalové kŕče alebo bolesť kĺbov, svalov alebo kostí.

 • Opuchy, napr. okolo členkov, alebo opuchnuté oči.

 • Zvýšenie telesnej hmotnosti.


Ak vám niektorý z týchto účinkov spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Časté vedľajšie účinky:

 • Strata chuti do jedenia, zníženie telesnej hmotnosti alebo porucha vnímania chuti.

 • Závraty alebo pocit slabosti.

 • Nespavosť.

 • Výtok z oka so svrbením, sčervenením a opuchom (zápal očných spojoviek), slzenie alebo neostré videnie.

 • Krvácanie z nosa.

 • Bolesť alebo nadúvanie brucha, plynatosť, pálenie záhy alebo zápcha.

 • Svrbenie.

 • Neobvyklé vypadávanie alebo rednutie vlasov.

 • Znížená citlivosť v rukách alebo nohách.

 • Vredy v ústach.

 • Bolesť a opuch kĺbov.

 • Suchosť v ústach, suchosť kože alebo suchosť očí.

 • Znížená alebo zvýšená citlivosť kože.

 • Návaly tepla, zimnica alebo nočné potenie.

Ak vám niektorý z týchto účinkov spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Neznáme:

 • Sčervenenie a/alebo opuch dlaní a chodidiel, ktoré môže sprevádzať mravčenie a pálčivá bolesť.

 • Spomalenie rastu u detí a dospievajúcich.

Ak vám niektorý z týchto účinkov spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


 1. Ako uchovávať Imatinib Fresenius Kabi • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 • Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Imatinib Fresenius Kabi obsahuje

 • Liečivo je imatinibiummesilát. Každá tableta lieku Imatinib Fresenius Kabi obsahuje imatinibiummesilát, ktorý zodpovedá 100 mg imatinibu.

 • Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza (E460), nízkosubstituovaná hydroxypropylcelulóza (E463), povidón (E1201), krospovidón (typ A) (E1201), koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát (E572).

 • Obalovú vrstvu tablety tvorí hypromelóza (E464), makrogol 400, mastenec (E553b), červený oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Imatinib Fresenius Kabi a obsah balenia

Imatinib Fresenius Kabi 100 mg filmom obalené tablety sú tmavožlté až hnedooranžové filmom obalené tablety okrúhleho tvaru, priemeru 10,1 mm (±5 %) s deliacou ryhou na jednej strane a s vyrazeným označením „100“ na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Dodávajú sa v baleniach obsahujúcich 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 filmom obalených tabliet, ale všetky balenia nemusia byť dostupné vo vašej krajine.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else Kröner Straße 1

61352 Bad Homburg v.d.H.

Nemecko


Výrobca


Remedica LTD

Limassol Industrial Estate

Aharnon Street, P.O.Box 51706

3508 Limassol

Cyprus


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika: Imatinib Fresenius Kabi 100 mg

Holandsko: Imatinib Fresenius Kabi 100 mg Filmomhulde tabletten

Lotyšsko: Imatinib Fresenius Kabi 100 mg Apvalkotā tabletes

Maďarsko: Imatinib Fresenius Kabi 100 mg filmtabletta

Rumunsko: Imatinib Fresenius Kabi 100 mg comprimate filmate

Slovensko: Imatinib Fresenius Kabi 100 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2015.

Imatinib Fresenius Kabi 100 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2k notifikácii o zmene, ev.č.: 2015/00403-ZIB

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Imatinib Fresenius Kabi 100 mgfilmomobalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg imatinibu (ako imatinibiummesilát).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmomobalená tableta


Tmavožlté hnedooranžovéokrúhle filmomobalenétabletys priemerom 10,1 mm (± 5 %), s deliacou ryhou na jednej strane a s vyrazenýmoznačením„100“ nadruhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Imatinib Fresenius Kabi je indikovana liečbu

 • pediatrických pacientov s novodiagnostikovanou chronickou myelocytovou leukémiou (CML) s pozivnym (Ph+) chromozómom Philadelphia (bcr-abl), u ktorých sa transplantácia kostnej drene nepovažuje za liečbu 1. línie;

 • pediatrických pacientov s Ph+ CML v chronickej fáze po zlyhaní liečby interferónom alfa alebo v akcelerovanej fáze;

 • dospelých a pediatrických pacientov s Ph+ CML v blastickej kríze.

Účinokimatinibu na výsledoktransplancie kostnejdrene sa nestanovil.


Udospelých a pediatrických pacientovsa účinno imatinibu zakladá na stupnicelkovejhematologickej a cytogenetickejodpovedea prežívaníbez progresiepriCML. Okremprinovodiagnostikovanej chronickejzeCML nie sú kontrolovanéklinické skúšania, ktoréby preukázaliklinickúprospešnoalebopredĺženéprežívaniepritýchtoochoreniach.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbumá začať lekár, ktorýmá skúsenostis liečbou pacientovs hematologickýmimalignitami.


Prevky400 mga vyššie(pozriodporúčaniepre dávkovanieuvedenénižšie) je dostupná deliteľná 400 mgtableta.


Predpísaná dávka sa podáva perorálnes jedloma veľkýmpoháromvody,aby saminimalizovalo riziko podráždeniagastrointestinálnehotraktu.Dávky 400 mgalebo600 mg sa majúpovraz denne, zatiaľ čo vka 800 mgsa má podávať ako 400 mgdvakrátdenne,ráno avečer.


Upacientov,ktorínie schopníprehĺtfilmomobalenétablety,možnotabletydispergovv pohári minerálnejvodyalebojablkovejšťavy.Požadovaný počet tablietsa pridádo primeranéhoobjemu nápoja(približne50 mlpri 100mgtabletea 200mlpri400 mgtablete)a premiešalyžkou. Suspenziasa má podať ihnpo úplnomrozpade tablety/tabliet.


Dávkovanie pri CML u dospelých pacientov

Upacientovv blastickejkzeje odporúčaná dávka Imatinibu Fresenius Kabi 600 mg/deň. Blastickú kzu definujúblastyv krvialebokostnej dreni≥ 30 % aleboextramedulárne postihnutieiné ako hepatosplenomegália.


Trvanie liečby:Účinokukončenialiečby po dosiahnukompletnejcytogenetickejodpovedesa nesledoval.


Ozvýšenívkyzo 600 mgna maximum800 mg(podávaných ako 400mgdvakrátdenne)u pacientovv blastickejkzemožnouvažovať,pokiaľnevznikzávažnežiaducereakciena lieka nie je prítomzávažneutropéniaalebotrombocytopénianesúvisiacas leukémiou, zanasledujúcich okolností:nedosiahnutie uspokojivejhematologickejodpovede po najmenej3 mesiacochliečby;nedosiahnutie cytogenetickejodpovedepo 12 mesiacochliečby;alebo vymiznutie predtýmdosiahnutejhematologickeja/alebo cytogenetickejodpovede.Po zvýšenívky sa musiapacientislednesledovpremožnosťzvýšenéhovýskytunežiaducichreakciíprivyšších dávkovaniach.


Dávkovanie pri CML u detí

Dávkovanieu detísa má stanovpodľa plochypovrchu tela(mg/m2). Odporúčasa denná dávka 340mg/m2u detív chronickejze CML a v pokročilých fázachCML (nemá sa prekročiťcelková dávka800 mg).Liek možnopodávbuď razdenne,alebodennúvkumožnorozdelna dve podania –jedno no a jedno večer. Odpočania pre dávkovanie sa v súčasnostizakladajúna malom počtepediatrických pacientov(pozričasti5.1 a 5.2).


Nie sú skúsenostis liečbou detímladšíchako 2-ročných.


Ozvýšenívkyz 340 mg/m2denne na 570 mg/m2denne (nemá sa prekročiťcelková dávka 800mg) u detímožnouvažovať,pokiaľnevznikzávažnežiaducereakciena lieka nieje prítomzávažná neutropéniaalebo trombocytopénianesúvisiaca s leukémiou, za nasledujúcich okolností:progresia ochorenia (kedykoľvek);nedosiahnutieuspokojivejhematologickejodpovede po najmenej 3 mesiacochliečby;nedosiahnutiecytogenetickejodpovede po 12 mesiacochliečby;alebo vymiznutie predtýmdosiahnutejhematologickeja/alebocytogenetickejodpovede. Po zvýšenívkysa musia pacientidôslednesledovpre možnosťzvýšenéhovýskytunežiaducichreakciíprivyšších dávkovaniach.


Úprava dávkovania pre nežiaduce reakcie

Nehematologické nežiaduce reakcie

Aksa priužívaníImatinibu Fresenius Kabivyviniezávažnehematologickánežiaducareakcia,liečbasamusívysadiť aždo vymiznutiaudalosti.Potom možnov liečbeprimeranýmspôsobompokračovať,v závislostiod počiatočnejzávažnostiudalosti.


Aksa zvýšibilirubín na > 3-násobokstanovenej hornejhranice normálnehorozmedzia (IULN) alebo pečeňové aminotransfezyna > 5-násobokIULN, Imatinib Fresenius Kabisa má vysadiť, kýmsa hladinybilirunu nevtiana < 1,5-násobokIULNa hladinyaminotransfez na < 2,5-násobokIULN. V liečbe Imatinibom Fresenius Kabipotom možnopokračovpri zženejdennejvke.U dospelýchsa mávkaznížzo 600 na 400mg, alebo z800 mgna 600 mg, a u detí z340 na 260mg/m2/deň.


Hematologic niaduce reakcie

Prizávažnejneutroniialebotrombocytopéniisa odporúčazženiedávkyaleboprerušenieliečby, ako sa uvádza v nasleducejtabuľke.


Úprava dávkypre neutropéniu a trombocytopéniu:


Pediatrická chronická fáza (v vke 340 mg/m2)

ANC < 1,0 x 109/l

a/alebo

počet trombocytov

< 50 x 109/l

 1. Prerušiť podávanie Imatinibu Fresenius Kabi, kým ANC 1,5 x 109/l a pet trombocytov 75 x 109/l.

 2. Pokračovať v liečbe Imatinibom Fresenius Kabi predošlou dávkou (t.j. pred závažnou nežiaducou reakciou).

 3. Pri opakovanom poklese ANC < 1,0 x 109/l a/alebo počtu trombocytov < 50 x 109/l zopakov krok 1 a pokračovať v liečbe Imatinibom Fresenius Kabi zženou vkou 260 mg/m2.


Blastická kza CML (začiatočná dávka 600 mg)

aANC < 0,5 x 109/l a/alebo počet trombocytov < 10 x 109/l

 1. Overiť, či cytopénia súvisí s leukémiou (punkcia alebo biopsia kostnej drene).

 2. Ak cytopénia nesúvisí s leukémiou, znížiť dávku Imatinibu Fresenius Kabi na 400 mg.

 3. Ak cytopénia pretrváva počas 2 týždňov, znížiť dávku ďalej na 300 mg.

 4. Ak cytopénia pretrváva počas 4 týždňov a ešte stále nesúvisí s leukémiou, prestaňte užívať Imatinib Fresenius Kabi, kým ANC 1 x 109/l a počet trombocytov 20 x 109/l, potom pokračovať v liečbe Imatinibom Fresenius Kabi dávkou 300 mg.

Akcelerovaná za CML a

blastická kza u detí (začiatočná dávka 340 mg/m2)

aANC < 0,5 x 109/l a/alebo počet trombocytov < 10 x 109/l

 1. Overiť, či cytopénia súvisí s leukémiou (punkcia alebo biopsia kostnej drene).

 2. Ak cytopénia nesúvisí s leukémiou, znížiť dávku Imatinibu Fresenius Kabi na 260 mg/m2.

 3. Ak cytopénia pretrváva počas 2 týždňov, znížiť dávku ďalej na 200 mg/m2.

 4. Ak cytopénia pretrváva počas 4 týždňov a ešte stále nesúvisí s leukémiou, prestaňte užívať Imatinib Fresenius Kabi, kým ANC 1 x 109/l a počet trombocytov 20 x 109/l, potom pokračovať v liečbe dávkou 200 mg/m2.

ANC = absolútny počet neutrofilov

a skyt po najmenej 1 mesiaci liečby


Použitieu detí:Nie žiadneskúsenostis použitím u detís CMLmladšíchako2-ročných(pozričasť 5.1).


Poškodenie funkcie pečene: Imatinib sa metabolizuje hlavne v pečeni. Pacientom s ľahkou, stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie pečene sa má podávať najnižšia odporúčaná dávka 400 mg denne. Dávku možno znížiť, ak nie je tolerovaná (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.2).


Hodnotenie poruchy funkcie pečene:


Porucha funkcie pečene

Testy funkcie pečene

Ľahká

Celkový bilirubín: = 1,5 ULN

AST: > ULN (hodnota môže byť normálna alebo < ULN, ak celkový bilirubín je > ULN)

Stredne ťažká

Celkový bilirubín: > 1,5–3,0 ULN

AST: akákoľvek hodnota

Ťažká

Celkový bilirubín: > 3–10 ULN

AST: akákoľvek hodnota

ULN= horná hranica normálneho rozmedzia zdravotníckeho zariadenia

AST=aspartátaminotransferáza


Poškodenie funkcie obličiek: Pretože renálny klírens imatinibu je zanedbateľný, neočakáva sa zníženie klírensu voľného imatinibu u pacientov s insuficienciou obličiek. Pacientom s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu = 20-59 ml/min) sa má ako začiatočná dávka podávať najnižšia odporúčaná dávka 400 mg denne. Hoci je k dispozícii veľmi málo informácií, pacientom s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu = < 20 ml/min) alebo dialyzovaným pacientom sa môže ako začiatočná dávka podať tiež 400 mg. U týchto pacientov sa však odporúča opatrnosť. Dávku možno znížiť, ak nie je tolerovaná, alebo ju zvýšiť pri nedostatočnej účinnosti (pozri časti 4.4 a 5.2).


Starší pacienti: Farmakokinetika imatinibu sa nesledovala osobitne u starších pacientov. V klinických skúšaniach s dospelýmipacientmi, z ktorých viac ako 20 % bolo 65-ročných a starších, sa nepozorovali význam rozdielyvo farmakokinetike súvisiaces vekom. Nie je potreb osobitné odporúčaniepre dávkovanie u starších pacientov.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosťna liečivo alebo naktokoľvekz pomocných látokuvedených v časti6.1.


4.4 Osobitnéupozorneniaa opatreniapripoužívaní


Aksa imatinib podávasúčasnes inýmiliekmi, možnéliekovéinterakcie.Opatrnosť jepotrebnápri užívaníimatinibus ketokonazolomaleboinýmisilnýmiinhibítormiCYP3A4,substtmiCYP3A4s úzkymterapeutickýmoknom(napr. cyklosporínomalebo pimozidom) alebo substtmiCYP2C9 s úzkymterapeutickýmoknom(napr. warfarínoma inýmikumarínovýmiderivátmi)(pozričasť 4.5).


Súčasnéužívanieimatinibu a liekov,ktoréindukujúCYP3A4(napr.dexametazón,fenytoín, karbamazepín,rifampicín,fenobarbitalaleboHypericumperforatum ľubovníkbodkovaný)môže významnezžexpozíciu imatinibu atýmprípadnezvýšiťrizikozlyhanialiečby.Pretojepotrebné vyhnúťsa súčasnému podávaniu silných induktorovCYP3A4 a imatinibu(pozričasť 4.5).


Hypotyreóza

Klinické prípadyhypotyreózysa zaznamenaliu pacientovpo tyreoidekmii, ktopočas liečby imatinibomdostávaliako substiciulevotyroxín (pozričasť4.5). U takýchto pacientovsa majú dôsledne monitorovať hladinytyreotropínu(TSH).


Hepatotoxicita

Imatinib sa metabolizuje hlavne v pečenia iba 13 %sa vylučuje obličkami. U pacientovs poruchou funkciepene(ľahkou,stredneťažkoua ťažkou)sa majúdôslednemonitorovperiférnykrvný obraz apečeňovéenzýmy(pozričasti4.2, 4.8a 5.2). Musísa vziaťdo úvahy,žepacientis GISTmôžu mv pečenimetaszy,ktorémôžuspôsobiťzhoršeniefunkciepečene.


Priimatinibe sa pozorovaliprípadypoškodenia pečenevtane zlyhania pečenea nekzypečene. Pri kombinovaníimatinibus rimamivysokýchvokchemoterapiesapozorovalozvýšeniezávažných reakciípečene. Funkcia pečene sa má starostlivo monitorovať v prípade, ksa imatinib kombinuje s režimamichemoterapie,o ktorýchjetiež zme,žesa spájas poruchoufunkciepečene(pozričasti 4.5 a 4.8).


Zadržiavanie tekutiny

Závažzadržiavanietekutiny(pleurálnypotok,edém,pľúcnyedém,ascites,povrchovýedém)sa zaznamenalou približne2,5%pacientovsnovodiagnostikovanouCML užívajúcichimatinib.Pretosa naliehavo odpoča pravidelne kontrolovať hmotnosť pacientov. Neočakávané rýchle zšenie hmotnostisa má dôsledne vyšetriťa ak jeto potrebné,mása začať s primeranou podpornou starostlivosťou a liečebnýmiopatreniami. V klinických skúšaniach bolzšenývýskyttýchto udalostí u starších pacientova pacientovs ochorenímsrdca v anamze. Preto sa má postupovať opatrne u pacientovs poruchou funkcie srdca.


Pacienti s ochorenímsrdca

Pacientovs ochorenímsrdca, rizikovýmifaktormipre zlyhanie srdcaalebo zlyhanímobličiek v anamzeje potrebné starostlivosledova každéhopacientas pznakmialeboprejavmi

poukazujúcimina zlyhaniesrdcaalebo obliekje potrebné vyšetra liečiť.


Upacientovshypereozinofilnýmsyndrómom(HES) a postihnutímsrdca sa so začatímliečby imatinibomspájaliojedinelé prípadykardiogénneho šoku/poruchyfunkcie ľavejkomory. Po podaní systémových steroidov, opatreniach na podporu cirkuláciea dočasnomvysadeníimatinibu bolo ochoreniepodľa hláseníreverzibilné.Pretožepriimatinibebolimenejčastohlásenénežiaduceúčinky na srdce,mása u pacientovs HES/CELpredzatímliečbyzvážkladnévyhodnoteniepomerujej prínosu arizika.


Myelodysplastické/myeloproliferavne ochorenias preskupeniamigénu PDFRby sa mohlispájaťs vysokýmihladinamieozinofilov.Pred podanímimatinibusa mápretozvážiť vyhodnotenie stavu kardiológom, echokardiografickévyšetreniea stanovenie sérového troponínu u pacientovs HES/CELa u pacientovs MDS/MPDspojenýmis vysokýmihladinamieozinofilov. Ak jeniektorý nálezabnormálny,mása naziatkuliečby uvážsledovaniekardiológoma profylaktické použitiesystémochsteroidov(1-2mg/kg)počas jedného dvochtýždňovsúčasnes imatinibom.


Gastrointestinálne krvácanie

Vklinickej štúdii s pacientmisneresekovateľnýma/alebo metastazujúcimGISTsa zaznamenalo gastrointestinálne krvácanie ajkrvácanie vo vnútridoru (pozričasť4.8). Na základedostupných údajov sa nezistilipredisponujúcefaktory (napr.vkonádoru,lokalizácianádoru,poruchyzžania krvi),ktoréby u pacientovs GISTzvyšovalirizikoniektoréhoz uvedenýchtypov krvácania.Pretože zvýšená vaskularitaa náchylnosť na krvácanie sú charakteristickou črtoua súčasťou klinického priebehuGIST,majúsa u všetchpacientov používštandardnépostupy monitorovaniaa liečby krvácania.


Syndrómzrozpadu nádoru

Vzhľadomna možný výskytsyndrómuz rozpadunádoru (TLS)sa predzačatímliečby imatinibom odporúča úprava klinickyznamnejdehydratáciea liečba vysokých hladín kyselinymovej(pozri časť 4.8).


Laboratórne vyšetrenia

Počasliečbyimatinibom samusia pravidelne vykonávaťkontrolykompletného krvného obrazu. Liečba imatinibom sa u pacientovs CML spájala s neutropéniou alebo trombocytopéniou.Výskyttýchto cytopéniívšakpravdepodobne súvisís zou liečeného ochorenia a ječastejšíu pacientovv akcelerovanej fáze CML alebo blastickejkze ako u pacientovv chronickejfáze CML. Liečbu imatinibom možnoprerušalebomožnozždávku,akosa odporúčav časti4.2.


Upacientov, ktorídosvajú imatinib, sa majúpravidelne vykonávať testy funkcie pečene (aminotransferázy, bilirubín, alkalická fosfaza).


Upacientovso zhoršenoufunkciou obličieksa expozícia imatinibu v plazme z byťvyššia ako u pacientovs normálnoufunkciou obličiek, pravdepodobne ako následokzvýšenejplazmatickej hladiny alfa-kysléhoglykoproteínu (AGP),bielkovinyviažucejimatinibu týchtopacientov. Pacientomso zhoršenoufunkciouobličieksa mápodaťnajnižšiazačiatočnávka.Pri liečbe pacientovs ťažkýmpoškodenímfunkcieobličiekje potrebopatrnosť.Dávkumožnozžiť,ak nieje

tolerovaná(pozričasti4.5 a 5.2).


Detia dospievajúci

Zaznamenalisa hlásenia o prípadochspomaleniarastuu detía prepubertálnych detí, ktoré dostávali imatinib. Dlhodobé účinkydlhotrvajúcej liečbyimatinibomna rastu denie zme. Preto sa počas liečbyImatinibomFresenius Kabi odporúča dôsledné monitorovanierastu u de(pozričasť 4.8).


4.5 Liekovéa iné interakcie


Liečivá, ktoré môžu zvýšiť plazmatickékoncentcieimatinibu: Látky,ktoréinhibujúaktivitu izoenzýmu CYP3A4 cytochrómu P450 (napr.ketokonazol, itrakonazol, erytromycín,klaritromycín),môžuspomalmetabolizmusa zvýšiťkoncentrácieimatinibu.Expozícia imatinibusa znamne zvýšila (priemerná hodnota Cmaximatinibu vzrástla o 26 %a AUCo 40 %) u zdravých osôb, ksa imatinibpodalsúčasne s jednorazovou dávkou ketokonazolu (inhibítor CYP3A4). Opatrnosťje potrebnápripodávaníimatinibu s inhibítormitriedyCYP3A4.


Liečivá, ktoré môžu zžplazmatickékoncentcieimatinibu: Látky,ktoréindukujú aktivitu CYP3A4(napr. dexametazón, fenytoín, karbamazepín, rifampicín, fenobarbital, fosfenytoín,primidonaleboHypericumperforatum ľubovník bodkovaný),môžu významnezžexpozíciu imatinibu,a týmprípadne zvýšiťrizikozlyhanialiečby.Predchádzajúca liečba opakovanýmpodávaním600 mgrifampicínu,po ktorej nasledovalajednorazová dávka400 mg imatinibu,spôsobila poklesCmaxo najmenej54 % a AUC(0-)o najmenej74 %oprotizodpovedacim hodnotámbez liečbyrifampicínom. Podobné sledky sa pozorovaliu pacientovs malígnymi gliómamiliečenýchimatinibom počasužívaniaantiepileptík indukujúcichenzýmy(EIAED),napr. karbamazepínu,oxkarbazepínua fenytoínu.HodnotaAUCimatinibuv plazmesa zžilao 73 % v porovnanís pacientmi,ktoríneužívaliEIAED.Jepotrebnévyhnúťsa súčasmupodávaniusilných induktorovCYP3A4 a imatinibu.


Liečivá,ktorých plazmatickékoncentráciemôžezmeniťimatinib

Imatinibzvyšujepriemerhodnotu Cmaxsimvastatínu(substrátCYP3A4) na 2-násoboka AUCna 3,5-násobok, čo poukazujena inhibíciu CYP3A4 imatinibom. Preto sa odporúča opatrnosť pri podávaníimatinibu sosubstrátmiCYP3A4 s úzkymterapeutickýmoknom(napr.cyklosporín alebo pimozid).Imatinib môžezvyšovplazmatickúkoncentráciuinýchliečiv metabolizovanýchCYP3A4 (napr. triazolobenzodiazepíny, blokátorykalcioch kanálovdihydropyridínového typu, niektoré inhibítoryHMG-CoA-reduktázy, t.j. statínyatď.).


Pretožewarfarínsa metabolizujeCYP2C9,maliby pacienti, ktorípotrebujú antikoagulanciá,dostávať nízkomolekulovýalebo štandardnýheparín.


Imatinib invitroinhibuje aktivitu izoenzýmu CYP2D6 cytochrómu P450 v podobných koncentciách, aké ovplyvňujúaktivitu CYP3A4. Imatinib v vke 400 mgdvakrátdenne malinhibičnýúčinokna metabolizmusmetoprololu sprostredkovanýCYP2D6,so zvýšenímCmaxa AUCmetoprololupribližne o 23 % (90 % CI[1,16-1,30]). Úprava dávkysa nezdá byťpotrebná, ksa imatinib podáva súčasne so substrátmiCYP2D6, pri substrátoch CYP2D6 s úzkymterapeutickýmoknom, ako je metoprolol,sa však odporúča opatrnosť.U pacientov liečenýchmetoprololomsa mázvážklinickémonitorovanie.


Imatinib invitroinhibuje O-glukuroniciu paracetamolus hodnotouKi58,5 mikromol/l.Táto inhibícia sa nepozorovalain vivopopodaní imatinibu400 mga 1000 mgparacetamolu.Vyššie dávkyimatinibu a paracetamolu sa nesledovali.


Pretojepotrebnáopatrnosťpri súčasnompoužívanívysochvokimatinibu aparacetamolu.


Upacientov po tyreoidektómii,ktorídostávalevotyroxín, sa prisúčasnompodávaníimatinibu môže zžexpozícialevotyroxínuv plazme(pozričasť 4.4).Preto sa odporúčaopatrnosť.Mechanizmus pozorovanej interakcie všakv súčasnostinieje zmy.


Klinické skúsenostiso súčasnýmpodávanímimatinibu achemoterapiesú u pacientovs Ph+ ALL(pozri časť 5.1),aleliekovéinterakciemedziimatiniboma rimamichemoterapieniesúuspokojivo opísané.Nežiaduceudalostipriimatinibe,napr.hepatotoxicita,myelosupresiaaleboiné, samôžu zhoršiťa vyskytlisaspvyo tom,žesúčasnépoužities L-asparaginázousa môžespájaťso zšenou hepatotoxicitou(pozričasť4.8). Pretopoužitieimatinibu vkombináciivyžadujemimoriadnuopatrnosť.


4.6 Fertilita,gravidita a laktácia


Gravidita

Údajeo použitíimatinibuu gravidnýchžien obmedzené.Štúdienazvieratáchvšakpreukázali reprodukčnú toxicitu (pozričasť 5.3) a niejen zme potenciálneriziko preplod.Imatinib sanemá užívpočas gravidity,pokiaľ tonie jejednoznačnepotrebné.Aksa použijepočasgravidity, pacientka sa musíobozms prípadnýmrizikompre plod.

Ženámvofertilnomvekusamusíodporučiť, aby používaliúčinnúantikoncepciu počas liečby.


Laktácia

Údajeo distribúciiimatinibudo ľudskéhomlieka obmedzené.Štúdieu dvochdojčiacichžien ukázali,žeimatinibajjehoakvnymetabolitsamôžudistribuovdo ľudskéhomlieka.Stanovená hodnota pomeru v mlieku a plazme skúmaná u jednejpacientkybola 0,5 preimatinib a 0,9 pre metabolit,čo naznačujeväčšiudistribúciumetabolitudomlieka.Ak sa zvážikombinovaná koncentrácia imatinibua metabolitua maximálnydenný príjemmlieka dojčatami, celková očakávaná expozíciaby bolazka(~10 % terapeutickejvky).Pretožeúčinky expozíciedojčaťazkym dávkamimatinibunie známe,ženyužívajúceimatinibnemajúdojčiť.


Fertilita

Vpredklinických štúdchnebola ovplyvnená fertilitasamcova samíc potkana (pozričasť 5.3). Štúdie opacientochužívajúcichimatinib a jehoúčinkuna fertilitua gametogenézusa nevykonali.Pacienti, ktorých znepokojujeich fertilita počasliečbyimatinibom, samajúporadiťso svojímlekárom.


4.7 Ovplyvnenie schopnostiviesťvozidláa obsluhovaťstroje


Pacientisa majúupozorniťna možnývýskytnežiaducichúčinkovpočas liečbyimatinibom,ako závraty, neostré videniealebo somnolencia. Preto sa odporúča opatrnosť privedevozidla alebo obsluhe strojov.


4.8 Nežiaduceúčinky


Upacientov v pokročilýchštádchmalignítsa môževyskytovmnohokomplikovanýchstavov, ktorésťažujústanoveniekauzalitynežiaducichreakciípre rôznorodopríznakovvisiacichso základnýmochorením, progresiu základného ochorenia a súčasné podávanie početných liekov.


VklinickýchskúšaniachpriCMLsapredčasné ukončenieliečbypre nežiaducereakcievisiaces liekompozorovalo u 2,4 % novodiagnostikovaných pacientov, 4 % pacientovv neskorejchronickej fáze po zlyhaníliečbyinterferónom, 4 % pacientovv akcelerovanejfáze po zlyhaníliečby interferónoma 5 %pacientovv blastickejkze po zlyhaníliečbyinterferónom. Pri GISTsa skúšaný liek vysadilprenežiaducereakciesúvisiaces liekom u 4 %pacientov.


Nežiaducereakcieboliokremdvochvýnimiekpodobné privšetchindikáciách.Myelosupresiasa pozorovala vo väčšomrozsahu u pacientovs CML ako u pacientovs GIST, čo jepravdepodobne dôsledkomzákladného ochorenia.V štúdiis pacientmisneresekovateľnýma/alebo metastazujúcimGISTsa vyskytlo u 7 (5 %) pacientovkrvácanie 3./4. stupňapodľavšeobecných kritériítoxicity(CTC),a togastrointestinálne krvácanie (3pacienti), krvácanie vovnútri nádoru (3 pacienti),alebo oboje(1 pacient). Lokalizácianádorovvgastrointestinálnomsystéme mohla byť príčinougastrointestilneho krvácania(pozričasť 4.4). Gastrointestinálne krvácanie alebo krvácanie vovnútrinádorumôžebyťvážnea niekedysmrteľné.Najčastejšiezaznamenané( 10 %) nežiaduce reakcievisiaces liekomu oboch ochoreníbolislabánauzea, vracanie,hnačka,bolesť brucha, únava, bolesť svalov, svalové kŕčea exanm. Povrchové edémyboli častýmlezomvovšetchklinických skúšaniacha popísalisaprevažneakoperiorbitálneedémy aleboedémy dolnýchkončatín. Tieto edémyvšakboli lenzriedkazávaža možnoich zvládnuťdiuretikami,inýmipodpornými opatreniamialebozženímvkyimatinibu.


Ksa imatinib kombinovals vysokýmivkamichemoterapieu pacientovs Ph+ ALL, pozorovalisa prechodnétoxické účinkyna pečeň vo forme zvýšeniaaminotransferázahyperbilirubinémie.


Rôznenežiaducereakcie,akoje pleurálny potok,ascites,pľúcnyedém arýchle zvýšeniehmotnosti s povrchovýmedémomalebobez neho,možnosúhrnneopísaťakozadržiavanietekutiny“.Tieto reakciesa zvyčajneda zvládnuť dasnýmvysadenímimatinibu a podávanímdiuretíka inými vhodnýmipodpornýmiopatreniami.Niektoz týchtoreakciívšakmôžubyťzávažalebo ohrozujúceživota niekoľkopacientov v blastickejkrízezomrelopo komplikovanomklinickom obraze pleurálneho výpotku, kongestívneho zlyhania srdca a zlyhania obličiek. V pediatrických klinickýchskúšaniachsanezistiližiadneosobitnéúdajetýkajúcesa bezpečnosti.


Nežiaducereakcie

Nežiaduce reakcie,ktorésa zaznamenaličasteieakolenv ojedinelýchprípadoch,sa uvádzajúďalej podľa orgánových systémova frekvencie výskytu. Kategóriefrekvencií definované pomocou nasledujúcejkonvencie:veľmičas(1/10),časté(1/100 <1/10),menejčasté(≥1/1000až <1/100),zriedkavé(1/10000 <1/1 000),vmizriedkavé(<1/10000), neznáme(zdostupných údajov).


Vrámcijednotlichskupínfrekvencií nežiaduceúčinky usporiadanév poradífrekvencie, najčasteieako prvé.


Nežiaducereakciea ichfrekvencieuvedenév tabuľke1 založenéna hlavnýchregistračných klinických skúšaniach.


Tabuľka1 Nežiaducereakciev klinickýchskúšaniach


Infekcie a nákazy

Menej časté:

Herpes zoster, herpes simplex, nazofaryngitída, pneumónia1, sinusida, celulitída, infekcia horných dýchacích ciest, chrípka, infekcia močových ciest, gastroenteritída, sepsa

Zriedkavé:

Hubová infekcia

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Zriedkavé:

Syndróm z rozpadu nádoru

Poruchy krvi a lymfatického sysmu

Veľmi časté:

Neutronia, trombocytopénia, amia

Časté:

Pancytopénia, febrilná neutropénia

Menej časté:

Trombocymia, lymfopénia, útlm kostnej drene, eozinofília, lymfadenopatia

Zriedkavé:

Hemolytická anémia

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté:

Anorexia

Menej časté:

Hypokalmia, zvýšenie chuti do jedenia, hypofosfatémia, zženie chuti do jedenia, dehydracia, dna, hyperurikémia, hyperkalciémia, hyperglykémia, hyponatrmia

Zriedkavé:

Hyperkalmia, hypomagnezmia

Psychické poruchy

Časté:

Nespavosť

Menej časté:

Depresia, zženie libida, úzkosť

Zriedkavé:

Zmätenosť

Poruchy nervového systému

Veľmi časté:

Bolesť hlavy2

Časté:

Závraty, parestézia, poruchy vmania chuti, hypoestézia

Menej časté:

Migréna, somnolencia, synkopa, periférna neuropatia, zhoršenie pamäti, zápal sedacieho nervu, syndróm nepokojných nôh, tremor, krvácanie do mozgu

Zriedkavé:

Zvýšenie vtrolebečného tlaku, kŕče, neuritída zrakového nervu

Poruchy oka

Časté:

Edém očného viečka, zšená lakrimácia, krvácanie do spojoviek, konjunktivitída, suchosť očí, neost videnie

Menej časté:

Podráždenie očí, bole očí, orbitálny edém, krvácanie do skry, krvácanie do sietnice, blefaritída, makulárny edém

Zriedkavé:

Katarakta, glaukóm, edém zrakovej papily

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté:

Vertigo, tinitus, strata sluchu

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté:

Palpitácie, tachykardia, kongestívne zlyhanie srdca3, pľúcny edém

Zriedkavé:

Arytmia, fibrilácia predsiení, zastavenie srdca, infarkt myokardu, angina pectoris, perikardový výpotok

Poruchy ciev4

Časté:

Návaly tepla, krvácanie

Menej časté:

Hypertenzia, hematóm, perirny pocit chladu, hypotenzia, Raynaudov fenomén

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

Dyspnoe, epistaxa, kašeľ

Menej časté:

Pleurálny potok5, bolesť hltana a hrtana, faryngitída

Zriedkavé:

Bolesť pohrudnice, pľúcna fibza, pľúcna hypertenzia, krvácanie do pľúc


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

Nauzea, hnačka, vracanie, dyspepsia, bolesť brucha6

Časté:

Flatulencia, distenzia brucha, gastroezofagálny reflux, zápcha, suchosť v ústach, gastritída

Menej časté:

Stomatitída, ulcerácia v ústach, gastrointestinálne krvácanie7, eruktácia, meléna, ezofagitída, ascites, vred žalúdka, hemateméza, cheilitída, dysfágia, pankreatitída

Zriedkavé:

Kolida, ileus, zápalové ochorenie čriev

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté:

Zvýšenie pečeňových enzýmov

Menej časté:

Hyperbilirubinémia, hepatitída, žltačka

Zriedkavé:

Zlyhanie pečene8, nekza pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté:

Periorbitálny edém, dermatitída/ekzém/exantém

Časté:

Pruritus, edém tváre, sucho kože, erym, alopécia, nočné potenie, reakcie z fotosenzitivity

Menej časté:

Pľuzgierovitý exanm, zmliaždeniny, zvýšené potenie, urtikária, ekchymóza, zvýšená náchylnosť k tvorbe pomliaždenín, hypotrichóza, zžená pigmentácia kože, exfoliavna dermatitída, mavosť nechtov, folikulida, petechie, psoriáza, purpura, zvýšená pigmentácia kože, bulózne erupcie

Zriedkavé:

Akútna febrilná neutrofilná dermatóza (Sweetov syndróm), zmena sfarbenia nechtov, angioneurotický edém, vezikulárny exantém, erythema multiforme, leukocytoklastická vaskulitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, akútna generalizovaná exantematózna pustuza (AGEP)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté:

Svalové kŕče a zášklby, bolesti kostry a svalstva, vtane myalgie, artralgia a bolesti kos9

Časté:

Opuch kĺbov

Menej časté:

Stuhnutosť kĺbov a svalov

Zriedkavé:

Svalová slabosť, artritída, rabdomyolýza/myopatia

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté:

Bolesť obličiek, hematúria, akútne zlyhanie obličiek, častejšie močenie

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté:

Gynekomastia, erektilná dysfunkcia, menorágia, nepravidel menštruácia, porucha sexuálnej funkcie, bolesť bradaviek, zväčšenie prsníkov, skrotálny edém

Zriedkavé:

Hemoragické corpus luteum/hemoragická ovarlna cysta

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:

Retencia tekutiny a edém, únava

Časté:

Slabosť, pyrexia, anasarka, zimnica, triaška

Menej časté:

Bolesť na hrudi, celková nevoľnosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté:

Zvýšenie hmotnosti

Časté:

Zženie hmotnosti

Menej časté:

Zvýšenie kreatinínu v krvi, zvýšenie kreatínfosfokinázy v krvi, zvýšenie laktdehydrogenázy v krvi, zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi

Zriedkavé:

Zvýšenie amyzy v krvi


1 Pneumónia sa zaznamenala najčastejšie u pacientov s transformovanou CML a u pacientov s GIST.

2 Bolesť hlavy bola najčastejšia u pacientov s GIST.

3 Pri zohľadnení pacientorokov sa srdcové príhody, vrátane kongestívneho zlyhania srdca, pozorovali častejšie u pacientov s transformovanou CML ako u pacientov s chronickou CML.

4 Návaly tepla boli najčastejšie u pacientov s GIST a krvácanie (hematóm, hemorágia) bolo najčastejšie u pacientov s GIST a s transformovanou CML (CML-AP a CML-BC).

5 Pleurálny výpotok bol hlásený častejšie u pacientov s GIST a u pacientov s transformovanou CML (CML-AP a CML-BC) ako u pacientov s chronickou CML.

6,7 Bolesť brucha a gastrointestinálne krvácanie sa najčastejšie pozorovali u pacientov s GIST.

8 Zaznamenalo sa niekoľko smrteľných prípadov zlyhania pečene a nekrózy pečene.

9 Bolesť svalov a kostí a s ňou súvisiace udalosti sa pozorovali častejšie u pacientov s CML ako u pacientov s GIST.


Nasledujúce typy reakcií sa zaznamenali hlavne pri postmarketingových skúsenostiach s imatinibom. Zahŕňajú spontánne hlásenia o prípadoch, ako aj vážne nežiaduce udalosti z prebiehajúcich klinických skúšaní, programov rozšíreného prístupu, klinických farmakologických štúdií a výskumných štúdií pri neschválených indikáciách. Pretože tieto reakcie sú hlásené u populácie neurčitej veľkosti, nie je vždy možné spoľahlivo odhadnúť ich frekvenciu alebo určiť príčinný vzťah k expozícii imatinibu.


Tabuľka2 Nežiaducereakciezpostmarketingovýchhlásení


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Neznáme:

Krvácanie vtri nádoru/nekza nádoru

Poruchy imunitného systému

Neznáme:

Anafylaktický šok

Poruchy nervového systému

Neznáme:

Edém mozgu

Poruchy oka

Neznáme:

Krvácanie do sklovca

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme:

Perikarditída, tamponáda srdca

Poruchy ciev

Neznáme:

Tromza/embólia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neznáme:

Akútne zlyhanie dýchania1, intersticiálna pľúcna choroba

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme:

Ileus/intestinálna obštrukcia, gastrointestilna perforácia, divertikulitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme:

Syndróm palmoplantárnej erytrodyzestézie

Neznáme:

Lichenoidná keraza, lichen planus

Neznáme:

Toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme:

Avaskulárna nekza/nekza bedrového kĺbu

Neznáme:

Spomalenie rastu u detí


1Smrteľnéprípadysa zaznamenaliu pacientovs pokročilým ochorením,závažnýmiinfekciami, ťažkouneutropénioua inýmizávažnýmisprievodnýmiochoreniami.


Odchýlkylaboratórnych hodnôt

Hematologic vetrenia

Cytopénie,hlavne neutropénia a trombocytopénia,sa opakovane pozorovalivo všetch klinických skúšaniach priCML, so sklonomk častejšiemu výskytu pri vysokých dávkach ≥750 mg(klinická štúdia zy I). Výskytcytopénvšakjednoznačne záviselaj odzyochorenia,pričom3. alebo 4. stupeň neutropénií(ANC< 1,0 x 109/l) a trombocytopénií(pettrombocytov< 50 x 109/l)sa vyskytoval4- 6-krátčastejšiev blastickejkzea akcelerovanejze (59 – 64 % neutropénií a 44 – 63 % trombocytopénií) v porovnanísnovodiagnostikovanýmipacientmiv chronickejze CML (16,7 % neutropéna 8,9 %trombocytopénií). Prinovodiagnostikovanejchronickejze CML sa pozoroval 4. stupeň neutropénie(ANC< 0,5 x 109/l) u 3,6 % pacientova trombocytopénie(počet trombocytov< 10 x 109/l)u menejako 1 % pacientov.Mediántrvania neutropenických epizód bol zvyčajnev rozmedzí2 3 týždňov,trombocytopenickýchepizód3 4 týždňov.Tietoudalosti možnoobvyklezvládnuťbuď zženímdávky,aleboprerušenímliečbyimatinibom,alev zriedkavých prípadochsi môžuvyžiadaťtrvaléukončenieliečby.U pediatrickýchpacientovs CMLboli najčasteiepozorovanýmipríznakmitoxicity3. alebo4. stupeň cytopénií,vtaneneutropénie, trombocytopénie a anémie.Spravidla sa vyskytujú počas prch mesiacovliečby.


Vklinickomskúšaníu pacientovs neresekovateľnýma/alebo metastazujúcimGISTsa zaznamenala anémia 3. stupňa v 5,4 % a 4.stupňa v 0,7 %prípadova mohla súvisieť s gastrointestinálnym krvácanímalebo krvácanímvo vnútrinádoru aspoň uniektorých z týchto pacientov. Neutropénia 3. stupňa sa pozorovala u 7,5 % a 4.stupňa u 2,7 % pacientov, trombocytopénia3. stupňau 0,7 % pacientov.U žiadnehopacientasa nevyvinulatrombocytopénia4. stupňa.Poklespočtu leukocytov (WBC) aneutrofilov sa vyskytovalnajmäpočas prch6 týždňov liečby,neskôr boli hodnoty pomerne stále.


Biochemické vyšetrenia

Závažzvýšenieaminotransferáz(< 5 %)alebobilirubínu (< 1 %)sa pozorovalou pacientovs CMLa zvyčajnesa zvládlozžemdávky aleboprerušenímliečby (mediántrvaniatýchtoepizódbol približne1 týždeň).Liečbasa muselatrvaloukončiťpreodchýlkypečeňovýchlaboratórnychtestovu menejako 1 % pacientovs CML. U pacientovs GIST(klinické skúšanie B2222) sa pozorovalo zvýšenie ALT(alanínaminotransferázy) 3. alebo4. stupňa u 6,8 % a zšenie AST (aspartaminotransferázy) 3. alebo 4. stupňa u 4,8 % pacientov. Bilirubín sa zšilu menejako 3 % pacientov.


Vyskytlisa ppadycytolytickeja cholestatickejhepatitídya zlyhania pečene, ktoré sa niekedy skončilismrťou,vtanejednéhopacientapo uživysokejdávky paracetamolu.


4.9 Predávkovanie


Skúsenostis dávkamivyššímiako odporúčaná terapeutická dávka sú obmedzené. Ojedinelé prípady predávkovania imatinibom bolihlásenéspontánne a vliteratúre.V prípade predávkovania má byťpacient pod dohľadoma má sa mupodať primeranásymptomatická liečba.Tieto prípadysa podľa hsení spravidla skončilizlepšením“ alebo „zotavením“. Priiných rozmedziach dávokboli hlásené nasledujúceudalosti:


Dospelí

1200až 1600 mg(trvaniesarôznilood 1do 10dní):Nauzea,vracanie,hnačka,exanm,erym, edém, opuch, únava, svalové kŕče, trombocytopénia, pancytopénia, bolesťbrucha,bolesť hlavy, zženáchuť dojedenia.

1800 3200mg(až 3200mgdenne počas6 dní):Slabosť,myalgia,zvýšenákreatínfosfokináza, zvýšenýbilirubín,boležadkaa čriev.

6400 mg(jednorazová dávka):V literare zaznamenanýjeden ppadjedného pacienta, u ktorého sa vyskytlanauzea,vracanie,bolesť brucha,pyrexia,opuchtváre,zženýpočetneutrofilov,zvýšené aminotransfezy.

8 10g (jednorazovávka):Bolohlásenévracaniea bolesťžalúdkaa čriev.


Detiadospievajúci

Ujedného 3-ročnéhochlapca sa pojednorazovejvke 400 mgvyskytlo vracanie, hnačka aanorexia a uďalšieho3-ročného chlapcapo jednorazovejvke980 mg došlok zženiupočtuleukocytov a hnačke.


Vppade predávkovania má byťpacientpod dohľadoma má sa mu podať primeraná podporná liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:inhibítorproteíntyrozínkinázy, ATCkód:L01XE01

Spôsob účinku

Imatinib je inhibítor proteíntyrozínkinázy s malou molekulou, ktorý účinne inhibuje aktivitu bcr-abl-tyrozínkinázy (TK), ako aj niekoľkých TK receptorov: Kit, receptor rastového faktora kmeňových buniek (SCF) kódovaný protoonkogénom c-Kit, receptory diskoidínovej domény (DDR1 a DDR2), receptor faktora stimulujúceho kolónie (CSF-1R) a receptory doštičkového rastového faktora alfa a beta (PDGFR-alfa a PDGFR-beta). Imatinib môže tiež inhibovať procesy v bunke, ktoré sú sprostredkované aktiváciou týchto kinázových receptorov.


Farmakodynamické účinky

Imatinibje inhibítor proteíntyrozínkinázy,ktorýúčinneinhibuje bcr-abl-tyrozínkinázuin vitro, na bunkovejúrovnia in vivo.Látka selekvne inhibujeproliferáciua indukuje apoptózu bunkových línií s pozitivitou bcr-abl, ako ajčerstch leukemických buniekod pacientovs CML s pozitívnym chromozómomPhiladelphia.


Zlúčenina vykazujeprotinádorovúúčinnosťv monoterapiiin vivona zvieracíchmodelochpripoužití nádoroch bunieks pozitivitou bcr-abl.


Klinické skúšania pri chronickejmyelocytovejleukémii

Účinnosťimatinibu sazakladána stupnicelkovejhematologickeja cytogenetickejodpovedea prežívaní bez progresie. Neexistujú kontrolované klinické skúšania, ktoré by preukázaliklinickú prospešnosť,akoje zmiernenie symptómovvisiacich s ochorenímalebopredĺženieprežívania.


Vké, medzinárodné, otvorené, nekontrolované klinické skúšanie fázyIIsa vykonalo s pacientmis CML s pozivnymchromozómomPhiladelphia (Ph+)v blastickejkritickej ze ochorenia. Okremtoho sa liečilidetiv dvoch klinických skúšaniach fázyI av jednomklinickomskúšanífázyII.


Vklinickomskúšaní bolo 38% pacientovvo veku 60 rokova 12 % pacientov vo veku ≥ 70 rokov.


Myeloidná blastická kríza: Zaradených bolo260 pacientovv myeloidnejblastickejkze. 95 (37 %) z nich dostalopredtýmchemoterapiu ako liečbu buď akcelerovanejzy, alebo blastickejkrízy („predliečenípacienti“), zatiaľ čo 165 (63 %) liečbu nedostalo(„neliečenípacienti). Prvých 37 pacientov začaloliečbu dávkou400 mg,protokolsasledneupravil,aby saumožnilovyššie dávkovanie, a zvyšných 223 pacientovzačalo dávkou 600 mg.


Primárnou premennou účinnostibolstupeňhematologickejodpovede, ktorá sa zaznamenala buď ako komplethematologickáodpoveď,alebožiadnykazleukémie,alebo návratdo chronickejzy CML.V tomto klinickomskúšanísa u 31 % pacientovdosiahla hematologická odpov(36 % upredtýmneliečených pacientova 22 % u predtým liečenýchpacientov).Podielodpovedebol tiež vyššíu pacientov liečených dávkou 600mg(33 %)v porovnanís pacientmiliečenýmivkou 400 mg(16 %, p=0,0220). Súčasný odhadovanýmediánprežívaniapredtýmneliečenýchpacientovbol 7,7mesiacov,predtým liečených pacientov4,7 mesiacov.


Lymfoidná blastic kríza: Do klinických skúšanízyI bolzaradenýobmedzenýpočet pacientov (n=10). Podielhematologickejodpovede bol70 % a jejtrvanie2–3 mesiace.


Tabuľka3 Odpoveďu dospelýchsCML v klinickom skúšaKlinické skúšanie 0102

Údaje po 38 mesiacoch

Myeloid blastická kza

(n=260)% pacientov (CI95%)


Hematologická odpov1

31 % (25,2–36,8)


Kompletná hematologická

8 %


odpov (CHR)Žiadny kaz leukémie

5 %


(NEL)Návrat do chronickej fázy

18 %


(RTC)


Vká cytogenetická odpov2

15 % (11,2–20,4)


Kompletná

7 %


(Potvrdená3) [95% CI]

(2 %) [0,6–4,4]


Čiastočná

 1. %


1 Kritériá hematologickej odpovede (všetky odpovede sa majú potvrd po 4 ždňoch):

CHR: V štúdii 0102 [ANC 1,5 x 109/l, trombocyty 100 x 109/l, žiadne blasty v krvi, blasty v BM < 5% a žiadne extramedulárne postihnutie]

NEL: rovnaké kritériá ako CHR, ale ANC 1 x 109/l a trombocyty 20 x 109/l

RTC: blasty v BM a PB < 15 %, blasty+promyelocyty v BM a PB < 30 %, bazofily v PB < 20 %, žiadne extramedurne postihnutie okrem sleziny a pečene

BM = kost dreň,

PB = periférna krv


2 Kritériá cytogenetickej odpovede:

Vká odpov zahŕňa komplet aj čiastočné odpovede: komplet (0 % Ph+ metaz), čiastočné (1–35 %)


3 Kompletná cytogenetická odpoveď potvrdená druhým cytogenetickým vyhodnotením kostnej drene vykonaným najmenej 1 mesiac po začiatočnom vyšetrení kostnej drene.


Pediatrickípacienti:Celkovo bolo zaradených 26 pediatrických pacientovvo veku < 18rokovbuď s CML vchronickejfáze (n=11), alebos CML vblastickejkze alebos Ph+ akútnymileukémiami (n=15) do klinickéhoskúšaniazyI so stupňucimsa dávkovaním. Bola to skupinaintenzívne predliečených pacientov, z ktorých predtým46 % dostalo transplantáciukostnejdrene (BMT)a 73 % kombinovanúchemoterapiu. Pacientidostávaliimatinib vdávke 260 mg/m2/deň(n=5), 340 mg/m2/deň (n=9),440 mg/m2/deň (n=7) a 570 mg/m2/deň (n=5). Z deviatich pacientovv chronickej fáze CML, u ktorých sú dostupné cytogenetické údaje, dosiahlištyria (44 %) kompleta traja (33 %)čiastočnú cytogenetickú odpoveď, s podielomMCyR77 %.


Celkovo 51 pediatrických pacientovsnovodiagnostikovanou a neliečenou CML vchronickej fáze bolo zaradených do otvoreného, multicentrického klinickéhoskúšaniazyIIs jednýmramenom liečby.Pacientomsa podávalimatinib vvke 340 mg/m2/deň bez prerušení, ak neboliprítom toxické príznakyobmedzujúce dávku. Liečba liekom imatinib vyvoláva rýchlu odpovunovodiagnostikovaných pediatrickýchpacientov s CML,s CHR78%po 8 týždňochliečby.VysokýstupeňCHRsprevádza vývojkompletnejcytogenetickejodpovede (CCyR) dosahujúcej65%, ktoráje porovnateľná s sledkamipozorovanýmiu dospelých. Navyše sa u16% pozorovala čiastočcytogenetická odpov(PCyR) s MCyR81%. U väčšinypacientov, ktorídosiahliCCyR, sa vyvinula CCyRmedzi 3. a 10. mesiacom, pričom medián času do odpovede na základe odhadu podľaKaplana-Meierabol 5,6 mesiacov.


Európskaagentúrapre liekyudelilavýnimkuz povinnostipredložsledky štúdiípre imatinib u všetchvekových podskupín dea dospievajúcich s chronickou myelocytovou leukémiou s pozitívnym chromozómomPhiladelphia(translokáciabcr-abl)(informácieo pediatrickom použití, pozričasť 4.2).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika imatinibu

Farmakokinetika imatinibu sa hodnotila v rozmedzídávok od 25 do 1 000 mg. Farmakokinetické profily v plazme sa stanoviliv 1.deň a buď na 7., alebo 28. deň, kkoncentrácie v plazme dosiahli rovnovážnystav.


Absorpcia

Priemerabsolútna biologická dostupnosť imatinibuje 98 %.Po perorálnompodaní bola medzi pacientmivysokávariabilita hodnôtAUCimatinibu v plazme. Pri podas jedloms vysokým obsahom tukovsa mieraabsorpcieimatinibutrochuzžila(poklesCmaxo 11 % apredĺženietmaxo 1,5 hod)a o málo sa zmenšilahodnota AUC(7,4 %) vporovnanís podanímnalno. Účinok gastrointestinálneho chirurgického zákroku na absorpciuliečiva prineskoršompodávanísa nesledoval.


Distribúcia

Priklinickyznamných koncentráciách sana bielkovinyplazmypri pokusochinvitroviazalo približne95 %imatinibu,najviacna albumína kyslý alfa-glykoproteín, s nízkympodielomviazaným na lipoproteíny.


Biotransformácia

Hlavnýmcirkulujúcimmetabolitomu ľudíje N-demetylovanýpiperazínovýderivát, ktorývykazujein vitropodobnúúčinnosťakonezmenenéliečivo.Zistilo sa, žehodnotaAUCtohtometabolituv plazme dosahujelen 16 % AUCimatinibu.Väzba na bielkovinyplazmyN-demetylovaného metabolituje podobná ako pri nezmenenomliečive.

Imatiniba jeho N-demetylovaný metabolitspolu predstavovali65 % cirkulujúcejrádioaktivity (AUC0-48h).Zvyšná cirkulujúcarádioaktivita sa pripísala radu vedľajšíchmetabolitov.


Výsledkyinvitroukázali,žeCYP3A4bol hlav ľudskýenzým P450,ktorý katalyzuje biotransformáciu imatinibu.Zo skupinyliečiv, priktorých prichádza do úvahyčasné podávanie (paracetamol, aciklovir, alopurinol,amfotericín, cytarabín, erytromycín, flukonazol, hydroxymočovina,norfloxacín, penicilínV), lenprierytromycíne (IC5050 µmol/l)a flukonazole (IC50118 μmol/l) sa preukázala inhibícia metabolizmu imatinibu, ktorá by mohla byťklinickyvýznamná.


Ukázalosa, žeimatinib je invitrokompetitívny inhibítormarkerochsubstrátov CYP2C9,CYP2D6 a CYP3A4/5. Pslušné hodnotyKiv ľudských pečeňových mikrozómoch boli27,7,5 a 7,9 µmol/l. Maximálne plazmatickékoncentrácieimatinibuu pacientov 2–4 µmol/l,z čohovyplýva,žeje možinhibíciametabolizmusúčasnepodávanýchliečiv,na ktoromsa podieľa CYP2D6a/alebo CYP3A4/5. Imatinib neovplyvňovalbiotransformáciu5-fluóruracilu,aleinhibovalmetabolizmus paklitaxeluako následokkompetitívnejinhibície CYP2C8 (Ki= 34,7 µmol/l).Táto hodnotaKije oveľavyššiaakoočakávanéhladiny imatinibuv plazmepacientov,z čoho vyplýva,žesa neočakáva interakcia prisúčasnompodávaníimatinibus 5-fluóruracilom, ani s paklitaxelom.


Eliminácia

Pristanovenízlúčenín po perorálnompodaní imatinibuoznačeného14Csa približne81 % dávky našlo v priebehu 7 dnív stolici(68 % dávky) a v moči(13 % vky). Ako nezmenenýimatinibsa vylúčilo 25 % dávky(5 % mom, 20 % stolicou), zvyšokboli metabolity.


Farmakokinetika v plazme

Poperorálnom podaní zdravým dobrovoľkom bol t1/2asi 18hodín,z čohomožnousudzovať,že podávanie1-krátdenne postačuje. Zvyšovanie priemernejhodnotyAUCso zvyšujúcou sa dávkou bolo po perorálnompodaníimatinibu lineárnea úmerné dávke vrozmedzí25–1 000 mg. Kinetika imatinibusa priopakovanompodávanínemenilaa prirovnovážnomstavea podávaní1-krátdenne bola akumulácia1,5- 2,5-násobná.


Farmakokinetika u pacientovsGIST

Upacientov s GISTbolaexpozíciav rovnovážnomstave1,5-násobnevyššia,ako sa pozorovalau pacientovs CMLprirovnakomdávkovaní(400 mg denne). Pri predbežnejanalýzefarmakokinetikyv skupinepacientov s GISTsazistilo,žetripremenné(albumín,WBC a bilirubín)majúštatisticky významvislosťsfarmakokinetikouimatinibu.Zženéhodnotyalbumínuspôsobilizženie klírensu(CL/f)a vyššiehodnoty WBC malizasledokzženieCL/f.Tietovislostivšak niesú natoľkovýznamné,aby sivyžiadaliúpravuvkovania.V tejtoskupinepacientovmôžeprítomnosť metastázv pečeni viesťk insuficienciipečenea zženiumetabolizmu.


Farmakokinetika u špeciálnych skupín pacientov

Prianalýze farmakokinetikyu špeciálnych skupínpacientovs CML sa zistillen malývplyv veku na distribučný objem(zvýšenieo 12 % upacientovvoveku > 65 rokov).Tátozmenasa nepovažujeza klinickyznamnú.Vplyvtelesnejhmotnostina klírensimatinibuje taký,žeu pacientas hmotnosťou 50 kgsa očakáva priemerklírens 8,5 l/hod, zatiaľ čo u pacientas hmotnosťou100 kgsa klírens zvýšina 11,8l/hod.Tietozmenysa nepovažujúzadostačuce,aby bolopotrebné upravvkovanie na základe kgtelesnejhmotnosti. Pohlavie nemá vplyvna kinetiku imatinibu.


Farmakokinetika u detí

Takako aju dospelých pacientov, imatinibsa rýchloresorbovalpo perorálnompodaní u pediatrických pacientovv klinických skúšaniach fázyI ajzyII. Dávkami260 a 340mg/m2/deň sa u detídosiahla rovnakáexpozícia ako dávkami400 mga 600 mgu dospelých pacientov. PorovnanímAUC(0-24)na 8. a 1.deň prihladinevok340 mg/m2/deňsa zistilo,že dochádzak 1,7-násobnejakumulácii liečivapo opakovanompodávaníraz denne.


Zhoršenie funkcie orgánov

Imatiniba jeho metabolitysa nevylučujú vo znamnomrozsahu obličkami. U pacientovs ľahkýma stredneťažkýmzhoršenímfunkcieobliek sa plazmatickáexpozíciazbyťvyššiaakou pacientov s normálnoufunkciouobličiek.Zvýšenieje približne1,5-až 2-násobné,čo zodpovedá1,5-násobnému zvýšeniu plazmatickéhoAGP,na ktorý sa imatinib pevneviaže.Klírensimatinibuakovoľného liečivaje pravdepodobne podobnýu pacientovso zhoršenoufunkciouobličieka normálnou funkciou obličiek,pretoževylučovanieobličkamipredstavujepriimatinibelen menejvýznamdráhu eliminácie(pozričasti4.2 a 4.4).


Hocisledky farmakokinetickejanalýzyukázali,žemedzijedincamijeznačnávariabilita,priemerná expozícia imatinibusa nezvýšila u pacientovs znymstupňomporuchy funkcie pečene v porovnaní s pacientmis normálnoufunkciou pečene(pozričasti4.2, 4.4 a 4.8).


5.3 Predklinické údaje obezpečnosti


Profilpredklinickejbezpečnostiimatinibusa stanovilna potkanoch, psoch, opiciach a klikoch. Štúdietoxicity po opakovanompodávaníu potkanov,psov a opícukázalimalé strednevké hematologické zmeny,ktoré sprevádzalizmeny kostnejdrene u potkanova psov.


Pečeňbolacieľovýmorgánomu potkanova psov.Mierne strednevkézšenieaminotransferáz a malýpokles hladíncholesterolu,triacylglycerolov, celkových bielkovín a albumínu sa pozorovaliu oboch druhovzvierat.V pečenipotkanovsa nezistiližiadnehistopatologickézmeny.Prejavyzávažnej toxicitysa pozorovaliv pečenipsov,ktorédostávaliimatinibpas2 týždňov,a uktorýchdošlo k zvýšeniupečeňochenzýmov,hepatocelurnejnekróze,nekzežlčovýchciest ahyperplázii žlčovýchciest.


Toxicitapreobličky sa pozorovalau opíc,ktoré dosvali imatinibpočas 2 týždňova uktorých vzniklaložiskovámineralizácia,rozšírenieoblkochtubulov a tubulárnanefróza.Zvýšeniedusíka movinyv krvi(BUN) a kreatinínusa pozorovalo u niekoľkých zvierat. Hyperplázia prechodného epitelu v obličkovejpapilea v močovommechúre bezzmien biochemických ukazovateľovv sére a močisa pozorovalau potkanov,ktorédosvalivky 6 mg/kgv štúdii trvajúcej13 týždňov.Pri chronickompodávaníimatinibu sa pozorovalzšenývýskytoportúnnych infekcií.


Všdiinaopiciachtrvajúcej39 týždňovsa nezistilaNOAEL(hladinabez pozorovanýchnežiaducich účinkov)ani prinajnižšejdávke15 mg/kg,čo jepriblnejednatretinamaximálnejvky800 mg u ľudí, prepočítanejna povrch tela. Liečba mala za následokzhoršenie normálne potlačenýchinfekcií malárie u týchto zvierat.


Imatinibsa nepovažovalzagenotoxický pri skúšain vitronabakteriálnychbunkách(Amesov test), in vitro na cicavčích bunkách (myšacílymfóm) a in vivo na potkaních mikronukleoch. Pozivne genotoxické účinkyimatinibu sa pozorovaliprijednomskúšaníin vitrona cicavčíchbunkách (ováriumčínskehoškrečka), pri ktoromsa zistilaklastogenita(chromozómová aberácia)po metabolickejaktivácii. Dva medziproduktyz výrobného procesu, kto sú prítom ajv lieku, majú mutagénne účinkyv Amesovomteste. Jeden z týchtomedziproduktovbol pozivnyaj vteste na myšacomlymfóme.


Všdiifertility sa po podávanípotkanímsamcompočas70 dnípredpárenímznížila hmotnosť semenníkova nadsemenníkova podielpohyblichspermprivke60 mg/kg,čo sapribližne rov maximálnejklinickejvke 800 mg/deň, prepočítanejna povrchtela.Toto sa nepozorovalo pri dávkach≤ 20 mg/kg.Malý strednevkýpoklesspermatogenézysa tiežpozorovalu psovpri perolnych dávkach 30 mg/kg. Ksa potkanímsamiciampodávalimatinibpočas 14dní pred páreníma potomaž do 6.dňagravidity,neovplyvnilotorenie,anipočetgravidchsamíc.Pri dávke60 mg/kgu potkaníchsamícdošlok významnejpoimplantačnejstrate plodov a kzženiupočtu živýchplodov.Totosanepozorovaloprivkach 20mg/kg.


Všdiipre-a postnatálneho vývoja potkanovsa priperorálnompodávanív skupine dávky 45 mg/kg/deň pozorovalčervenývaginálnyvýtokbuď na 14., alebo na 15.deň gravidity. Pri tejto dávkesa zšilpočet mŕtvonarodenýchmďat,akoajúmrtímďatv dňoch0 až 4po rode.U potomkovF1bola pritejtohladinedávoknižšiapriemerteleshmotnosťod narodenia po utrateniezvierata početmďat,ktorésplnilikritériumoddeleniapredkožky,sa miernezžil. Plodnou F1nebola ovplyvnená, aleprivke 45 mg/kg/deň sa pozorovalzvýšenýpočet rezorpca zženýpočetživotaschopchplodov.Hladinabezpozorovanýchúčinkov(NOEL)u matiekaj generácieF1bola 15 mg/kg/deň(štvrtina maximálnejdávkyu ľudí, ktoráje800 mg).


Imatinibbol teratogénnyu potkanov, ksa podávalpočas organogenézyv dávkach 100 mg/kg, čo sa približnerovmaximálnejklinickejvke800 mg/deň,prepočítanejna povrchtela.Teratogénne účinkyzahŕňaliexencefáliualebo encefalokélua neprítomnosť alebo zmenšeniefrontálnych a neprítomnosť parietálnychkostí.Tietoúčinkysa nezistiliprivkach≤ 30 mg/kg.


Všdiikarcinogenityna potkanoch,trvajúcej2 roky, malo podávanieimatinibuv dávkach 15, 30 a 60 mg/kg/deňzanásledok štatistickyvýznamsktenieživotau samcovpri 60mg/kg/deňa usamíc pri 30 mg/kg/deň. Histopatologické vyšetrenie potomstva ukázalo kardiomyopatiu (obe pohlavia), chronickúprogresívnunefropatiu(samice)a papilómpredkožkovejžľazyakohlavpríčinysmrti alebovodyna utratenie.Cieľovýmiorgánmipre neoplastické zmenyboli oblky,močový mechúr, uretra,predkkováa klitorisovážľaza,tenkéčrevo,prtítnetelieska,nadobličkya beľazováčasť žalúdka.


Papimy/karcimypredkožkovej/klitorisovejžľazysapozorovaliprivkach30 mg/kg/deň a vyšších,čo predstavujepribližne0,5- alebo0,3-násobokdennejexpozícieu ľudí(založenejna AUC) pri 400mg/deňalebo 800 mg/deň,a 0,4-násobokdennejexpozícieu detí(založenejnaAUC)pri 340 mg/m2/deň. Hladina bezpozorovaných účinkov(NOEL) bola 15mg/kg/deň.Adenóm/karcinóm obličiek, papilómmočového mechúra auretry, adenokarcinómytenkého čreva, adenómyprištítnych teliesok,benígnea malígnenádorydrenenadobličiekapapimy/karcimybezžľazovejčastižalúdka sa zaznamenalipri60 mg/kg/deň,čo predstavujepribližne1,7- alebo1-násobokdennejexpocie u ľudí(založenejna AUC) pri 400mg/deňalebo 800 mg/deňa 1,2-násobok dennejexpozícieu detí (založenejna AUC)pri340 mg/m2/deň.Hladinabezpozorovanýchúčinkov(NOEL)bola 30 mg/kg/deň.


Mechanizmus a významnosť týchto nálezovv štúdiikarcinogenityna potkanochnie sú ešteu ľudí objasnené.


Non-neoplastické lézie, ktoré sanezistiliv predchádzajúcichpredklinických štúdch, boli v kardiovaskulárnomsystéme,pankrease,endokrinnýchorgánocha zuboch.Najdôležiteiezmeny zahŕňalihypertrofiua dilatáciu srdca, ktoréviedliu niektorých zvieratk príznakominsuficiencie srdca.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocnýchlátok


Jadrotablety:


mikrokryštalická celulóza (E460)

nízkosubstituovaná hydroxypropylcelulóza (E463)

povidón (E1201)

krospovidón (typu A) (E1201)

koloidný oxid kremičitý bezvodý

magnéziumstearát (E572)


Obalová vrstva:

hypromelóza (E464)

makrogol 400

mastenec (E553b)

červený oxid železitý (E172)

žltý oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Časpoužiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia nauchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistre PVC/PE/PVDC/hliník


Balenia obsahujú 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 filmom obalených tabliet.


Nie všetkyveľkostibaleniamusia byťuvedenéna trh.


6.6 Špeciálne opatreniana likvidáciu


Žiadnezvláštnepožiadavky.


7. DRŽITEĽROZHODNUTIAO REGISTRÁCII

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else Kröner Straße 1

61352 Bad Homburg v.d.H.

Nemecko


8. REGISTRAČNÉČÍSLO (ČÍSLA)


44/0087/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIAREGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 11.marca 2013

Dátum posledného predĺženia lieku:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2015

19


Imatinib Fresenius Kabi 100 mg filmom obalené tablety