+ ipil.sk

Imatinib Glenmark 100 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2013/01028

Písomná informácia pre používateľa


Imatinib Glenmark®100 mg

filmom obalené tablety

Imatinib


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo

zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto

písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Imatinib Glenmark a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Imatinib Glenmark

3. Ako užívať Imatinib Glenmark

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Imatinib Glenmark

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Imatinib Glenmark a na čo sa používa


Imatinib Glenmark je liek, ktorý obsahuje liečivo nazývané imatinib. Tento liek účinkuje tak, že bráni množeniu abnormálnych (nezvyčajných) buniek pri ochoreniach uvedených nižšie. Patria k nim niektoré druhy rakoviny.


Imatinib Glenmark je liečba pre dospelých a deti s chronickou myelocytovou leukémiou (CML). Leukémia je rakovina bielych krviniek. Tieto biele krvinky obvykle pomáhajú telu bojovať proti infekciám. Chronická myelocytová leukémia je druhom leukémie, pri ktorej niektoré abnormálne biele krvinky (nazývané myeloidné bunky) sa začnú nekontrolovane množiť.


U dospelých pacientov sa Imatinib Glenmark používa na liečbu neskorého štádia chronickej myelocytovej leukémie, ktoré sa nazýva „blastická kríza.“ U detí a dospievajúcich sa však môže používať na všetky štádiá tohto ochorenia.


Imatinibom Glenmark sa tiež liečia u dospelých:

 • Akútna lymfoblastická leukémia s pozitívnym chromozómom Philadelphia (Ph-pozitívna

ALL). Leukémia je rakovina bielych krviniek. Biele krvinky obvykle pomáhajú telu

bojovať proti infekciám. Akútna lymfoblastická leukémia je druhom leukémie, pri ktorej určité

abnormálne biele krvinky (označované ako lymfoblasty) sa začnú nekontrolovane množiť.

Imatinib bráni množeniu týchto buniek.

 • Myelodysplastické/myeloproliferatívne ochorenia (MDS/MPD). Je to skupina ochorení krvi,

pri ktorých sa niektoré krvinky začnú nekontrolovane množiť. Imatinib bráni množeniu týchto krviniek pri určitom podtype týchto ochorení.

 • Hypereozinofilný syndróm (HES) a/alebo chronická eozinofilová leukémia (CEL). Sú to ochorenia krvi, pri ktorých sa niektoré krvinky (nazývané eozinofily) začnú nekontrolovane množiť. Imatinib bráni množeniu týchto krviniek pri určitom podtype týchto ochorení.

 • Gastrointestinálne strómové nádory (GIST). GIST je rakovina žalúdka a čriev. Vzniká z

nekontrolovaného množenia buniek podporných tkanív týchto orgánov.

 • Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP). DFSP je rakovina tkaniva pod kožou, v ktorom

sa niektoré bunky začnú nekontrolovane množiť. Imatinib bráni množeniu týchto buniek.

V ďalších častiach tejto písomnej informácie pre používateľa budeme používať skratky, keď sa bude hovoriť o týchto ochoreniach.


Ak sa chcete dozvedieť, ako Imatinib Glenmark účinkuje alebo prečo vám predpísali tento liek, obráťte sa na svojho lekára.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Imatinib Glenmark


Imatinib Glenmark vám predpíše len lekár, ktorý má skúsenosti s liekmi používanými na liečbu rakoviny krvi alebo solídnych nádorov.


Dôsledne dodržujte všetky pokyny svojho lekára, aj keď sa budú líšiť od všeobecných údajov v tejto

písomnej informácii pre používateľa.


Neužívajte Imatinib Glenmark:

 • ak ste alergický na imatinib alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v

časti 6).

Ak sa vás to týka, povedzte o tom svojmu lekárovi a neužite Imatinib Glenmark.


Ak si myslíte, že by ste mohli byť alergický, ale nie ste si istý, poraďte sa so svojím lekárom.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, než začnete užívať Imatinib Glenmark:

 • ak máte alebo ste niekedy mali ťažkosti s pečeňou, obličkami alebo srdcom.

 • ak užívate liek levotyroxín, pretože vám odstránili štítnu žľazu.


Ak sa vás niečo z uvedeného týka, povedzte o tom svojmu lekárovi predtým, ako užijete Imatinib Glenmark.


Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak sa vám počas liečby Imatinibom Glenmarkveľmi rýchlo zvýši telesná hmotnosť. Imatinib Glenmark môže spôsobiť, že telo zadržiava vodu (závažné zadržiavanie tekutiny).


Počas užívania Imatinibu Glenmark si lekár bude pravidelne overovať, či liek účinkuje. Pravidelne vám budú kontrolovať aj krv a telesnú hmotnosť.


Deti a dospievajúci

Imatinib Glenmark je tiež liečba určená pre deti s CML. Nie sú žiadne skúsenosti s použitím u detí s CML mladších ako 2 roky. Skúsenosti s použitím u detí s Ph-pozitívnou ALL sú obmedzené a skúsenosti s použitím u detí s MDS/MPD, DFSP, GISTa HES/CEL sú veľmi obmedzené.


Niektoré deti a dospievajúci, ktorí užívajú Imatinib Glenmark môžu rásť pomalšie, ako je normálne. Lekár bude kontrolovať ich rast počas pravidelných návštev.


Iné lieky a Imatinib Glenmark

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov,

ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis (napr. paracetamol) a liekov z liečivých rastlín (napr.

Ľubovník bodkovaný), povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Určité lieky môžu pri súbežnom užívaní s Imatinibom Glenmark ovplyvniť jeho účinok. Môžu zvýšiť alebo znížiť účinok Imatinibu Glenmark, čo má za následok buď zvýšenie vedľajších účinkov, alebo zníženie účinnosti Imatinibu Glenmark. Imatinib Glenmark môže rovnako ovplyvniť aj niektoré iné lieky.


Ak užívate lieky, ktoré bránia vzniku krvných zrazenín, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

 • Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte

sa so svojím lekárom predtým, než začnete užívať tento liek.

 • Imatinib Glenmark sa neodporúča užívať počas tehotenstva, ak to nie jednoznačne potrebné, pretože môže byť škodlivý pre vaše dieťa. Lekár sa s vami porozpráva o možných rizikách užívania Imatinibu Glenmark v tehotenstve.

 • Ženy, ktoré môžu otehotnieť, majú počas liečby používať účinnú antikoncepciu.

 • Počas liečby Imatinibom Glenmark nedojčite.

 • Pacientom, ktorých znepokojuje ich plodnosť počas užívania Imatinibu Glenmark sa odporúča, aby sa poradili so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas užívania tohto lieku môžete pocítiť závraty alebo mať neostré videnie. Ak sa to stane, neveďte vozidlo a nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje, kým sa nebudete opäť cítiť dobre.


3. Ako užívať Imatinib Glenmark


Váš lekár vám predpísal Imatinib Glenmark, pretože trpíte závažným ochorením. Imatinib Glenmark vám môže pomôcť bojovať proti tomuto ochoreniu.


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Je dôležité, aby ste

to robili tak dlho, ako vám lekár povie. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Neprestaňte užívať Imatinib Glenmark, kým vám to neodporučí váš lekár. Ak tento liek už nemôžete užívať tak, ako vám to predpísal lekár, alebo máte pocit, že ho už nepotrebujete, ihneď sa spojte so svojím lekárom.


Koľko Imatinibu Glenmark užiť


Použitie u dospelých

Lekár vám presne povie, koľko tabliet Imatinibu Glenmark máte užiť.


 • Ak sa liečite na neskoré štádium CML nazývané „blastická kríza“:

V závislosti od vášho stavu je zvyčajná začiatočná dávka 600 mg:

 • 600 mg sa užíva ako 6 tabliet raz denne.


 • Ak sa liečite na GIST:

Začiatočná dávka je 400 mg a užíva sa ako 4 tablety razdenne.


Lekár vám predpíše vyššiu alebo nižšiu dávku v závislosti od vašej odpovede na liečbu. Ak je vaša denná dávka 800 mg (8 tabliet), užívajte 4 tablety ráno a 4 tablety večer.


 • Ak sa liečite na Ph-pozitívnu ALL:

Začiatočná dávka je 600 mg a užíva sa ako 6 tabliet razdenne.


 • Ak sa liečite na MDS/MPD:

Začiatočná dávka je 400 mg a užíva sa ako 4 tablety razdenne.


 • Ak sa liečite na HES/CEL:

Začiatočná dávka je 100 mg a užíva sa ako jedna 100 mg tableta razdenne. Váš lekár môže rozhodnúť

o zvýšení dávky na 400 mg, ktoré sa užívajú ako 4 tablety razdenne, v závislosti od vašej

odpovede na liečbu.


 • Ak sa liečite na DFSP:

Dávka je 800 mg denne (8 tabliet), ktoré sa užívajú ako 4 tablety ráno a 4 tablety večer.


Použitie u detí a dospievajúcich

Lekár vám povie, koľko tabliet Imatinibu Glenmark máte podať vášmu dieťaťu. Množstvo podávaného Imatinibu Glenmark závisí od ochorenia vášho dieťaťa, jeho telesnej hmotnosti a výšky.

Celková denná dávka u detí nesmie prekročiť 800 mg. Liek možno podávať vášmu dieťaťu denne buď v jednej dávke, alebo dennú dávku možno rozdeliť na dve podania (polovica ráno a polovica večer).


Kedy a ako užívať Imatinib Glenmark

 • Imatinib Glenmark užívajte s jedlom. Pomôže vás to ochrániť pred žalúdočnými ťažkosťami počas užívania Imatinibu Glenmark.

 • Tablety prehĺtajte celé a zapíjajte ich veľkým pohárom vody.


Ak tablety neviete prehltnúť, môžete ich rozpustiť v pohári neperlivej vody alebo jablkovej šťavy:

 • Použite približne 50 ml na každú 100 mg tabletu.

 • Miešajte tekutinu lyžičkou až do úplného rozpustenia tabliet.

 • Keď sa tableta rozpustí, ihneď vypite všetko, čo je v pohári. Stopy rozpustených tabliet môžu

ostať v pohári.


Ako dlho užívať Imatinib Glenmark

Pokračujte v užívaní Imatinibu Glenmark každý deň tak dlho, ako vám to povie váš lekár.


Ak užijete viac Imatinibu Glenmark, ako máte

Ak ste omylom užili príliš veľa tabliet, okamžite o tom povedzte lekárovi. Možno budete potrebovať

lekárske ošetrenie. Vezmite si so sebou balenie lieku.


Ak zabudnete užiť Imatinib Glenmark

 • Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď ako si spomeniete. Ak je ale už takmer čas na ďalšiu

dávku, vynechajte dávku, na ktorú ste zabudli.

 • Potom pokračujte vo svojom normálnom rozvrhu užívania.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zvyčajne bývajú slabé až stredne silné.


Vedľajšie účinky sa môžu vyskytovať s určitou častosťou, ktorá je určená nasledovne:

Veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 pacienta z 10.

Časté: môžu postihnúť 1 pacienta z 10.

Menej časté: môžu postihnúť 1 pacienta zo 100.

Zriedkavé: môžu postihnúť 1 pacienta z 1 000.

Veľmi zriedkavé: môžu postihnúť 1 pacienta z 10 000.

Neznáme: z dostupných údajov sa častosť nedá odhadnúť.


Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich

účinkov, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi:


Veľmi časté alebo časté vedľajšie účinky:

 • Náhle zvýšenie telesnej hmotnosti. Imatinib Glenmark môže spôsobiť, že vaše telo zadržiava vodu (závažné zadržiavanie tekutiny).

 • Príznaky infekcie, ako je horúčka, zimnica, bolesť hrdla alebo vredy v ústach. Imatinib Glenmark môže znížiť počet bielych krviniek, takže infekcie môžete dostávať ľahšie.

 • Neočakávané krvácanie alebo vznik krvných podliatin (bez toho, aby ste sa zranili).


Menej časté alebo zriedkavé vedľajšie účinky:

 • Bolesť na hrudi, nepravidelný srdcový rytmus (prejavy problémov so srdcom).

 • Kašeľ, ťažkosti s dýchaním alebo bolestivé dýchanie (prejavy problémov s pľúcami).

 • Závraty alebo mdloby (prejavy nízkeho tlaku krvi).

 • Nutkanie na vracanie (nauzea) so stratou chuti do jedenia, svetlý moč, zožltnutie kože alebo očí

(prejavy problémov s pečeňou).

 • Vyrážky, sčervenenie kože s pľuzgiermi na perách, očiach, koži alebo v ústach, šúpanie kože,

horúčka, vypuklé červené alebo purpurové miesta na koži, svrbenie, pocit pálenia, pľuzgierovité

vyrážky (prejavy problémov s kožou).

 • Silná bolesť brucha, krv pri vracaní, v stolici alebo v moči, čierna stolica (prejavy problémov

s tráviacou sústavou).

 • Závažné zníženie tvorby moču, pocit smädu (prejavy problémov s obličkami).

 • Nutkanie na vracanie s hnačkou a vracaním, bolesť brucha alebo horúčka (prejavy problémov s

črevami).

 • Silná bolesť hlavy, slabosť alebo ochrnutie končatín alebo tváre, ťažkosti pri hovorení, náhla

strata vedomia (prejavy problémov s nervovou sústavou).

 • Bledosť kože, pocit únavy a dýchavičnosť a tmavý moč (prejavy nízkeho počtu červených

krviniek).

 • Bolesť očí alebo zhoršenie zraku.

 • Bolesť bedrových kĺbov alebo ťažkosti pri chodení.

 • Necitlivé alebo studené prsty na nohách a rukách (prejavy Raynaudovho syndrómu).

 • Náhly opuch a sčervenenie kože (prejavy infekcie kože nazývanej celulitída).

 • Nedoslýchavosť.

 • Svalová slabosť a svalové kŕče s poruchou srdcového rytmu (prejavy zmien množstva draslíka

v krvi).

 • Podliatiny.

 • Bolesť žalúdka s nutkaním na vracanie (nauzea).

 • Svalové kŕče s horúčkou, červenohnedý moč, svalová bolesť alebo slabosť (prejavy problémov

so svalmi).

 • Bolesť v panve, niekedy s nutkaním na vracanie a vracaním, s neočakávaným krvácaním

z pošvy, závraty alebo mdloby následkom nízkeho krvného tlaku (prejavy problémov

s vaječníkmi alebo maternicou).

 • Nutkanie na vracanie, dýchavičnosť, nepravidelný tep srdca, zakalený moč, únava a/alebo

nepríjemné pocity v kĺboch spojené s abnormálnymi výsledkami laboratórnych testov (napr.

vysoká hladina draslíka, kyseliny močovej a fosforu a nízka hladina vápnika v krvi).

Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto účinkov, ihneď o tom povedzte svojmu lekárovi.


K ďalším vedľajším účinkom môžu patriť:


Veľmi časté vedľajšie účinky:

 • Bolesť hlavy alebo pocit únavy.

 • Nutkanie na vracanie (nauzea), vracanie, hnačka alebo tráviace ťažkosti.

 • Kožné vyrážky.

 • Svalové kŕče alebo bolesť kĺbov, svalov alebo kostí.

 • Opuchy, napr. okolo členkov, alebo opuchnuté oči.

 • Zvýšenie telesnej hmotnosti.

Ak vám niektorý z týchto účinkov spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Časté vedľajšie účinky:

 • Strata chuti do jedenia (anorexia), zníženie telesnej hmotnosti alebo porucha vnímania chuti.

 • Závraty alebo pocit slabosti.

 • Nespavosť (insomnia).

 • Výtok z oka so svrbením, sčervenením a opuchom (zápal očných spojoviek), slzenie alebo

neostré videnie.

 • Krvácanie z nosa.

 • Bolesť alebo nadúvanie brucha, plynatosť, pálenie záhy alebo zápcha.

 • Svrbenie.

 • Neobvyklé vypadávanie alebo rednutie vlasov.

 • Znížená citlivosť v rukách alebo nohách.

 • Vredy v ústach.

 • Bolesť a opuch kĺbov.

 • Suchosť v ústach, suchosť kože alebo suchosť očí.

 • Znížená alebo zvýšená citlivosť kože.

 • Návaly tepla, zimnica alebo nočné potenie.

Ak vám niektorý z týchto účinkov spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Neznáme:

 • Sčervenenie a/alebo opuch dlaní a chodidiel, ktoré môže sprevádzať mravčenie a pálčivá bolesť.

 • Spomalenie rastu u detí a dospievajúcich.

Ak vám niektorý z týchto účinkov spôsobuje závažné ťažkosti, povedzte o tom svojmu lekárovi.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo

zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto

písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Imatinib Glenmark


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Imatinib Glenmark obsahuje

 • Liečivo je imatinibiummesilát. Každá tableta Imatinibu Glenmark obsahuje 100 mg imatinibiummesilátu.

 • Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, nízko substituovaná hydroxypropylcelulóza, povidón, krospovidón (typ A), koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát.

 • Obalovú vrstvu tablety tvorí hypromelóza, polyetylénglykol, mastenec, červený oxid železitý (E172) a žltý oxid železitý (E172)


Ako vyzerá Imatinib Glenmark a obsah balenia

Imatinib Glenmark 100 mg filmom obalené tablety sú tmavožlté až hnedo-oranžové, okrúhle, filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane a „100“ na strane druhej.

Dodávajú sa v baleniach obsahujúcich 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 alebo 180 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


Výrobca:

 1. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvĕzdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,Česká republika

s miestom prepúšťania: Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto, Česká republika

 1. Remedica Ltd., Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, P.O.Box 51706, 3508 Limassol,

Cyprus


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko

Imatinib Glenmark 100 mg Филмирана таблетка

Imatinib Glenmark 400 mg Филмирана таблетка

Česká republika

Imatinib Glenmark 100 mg

Imatinib Glenmark 400 mg

Holandsko

Imatinib Glenmark 100 mg Filmomhulde tabletten

Imatinib Glenmark 400 mg Filmomhulde tabletten

Maďarsko

Imatinib Glenmark 100 mg Filmtabletta

Imatinib Glenmark 400 mg Filmtabletta

Poľsko

Imatinib Glenmark

Rumunsko

Imatinib Glenmark 100 mg Comprimate filmate

Imatinib Glenmark 400 mg Comprimate filmate

Slovenská republika

Imatinib Glenmark 100 mg

Imatinib Glenmark 400 mg


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2013.

Imatinib Glenmark 100 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/02545


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Imatinib Glenmark 100 mg filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg imatinibu (ako imatinibiummesilát).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Tmavožlté až hnedo-oranžové, okrúhle, filmom obalené tablety s priemerom 10,1 mm (± 5 %) s deliacou ryhou na jednej strane a „100“ na strane druhej. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Imatinib Glenmark je indikovaný na liečbu

 • pediatrických pacientov s novodiagnostikovanou chronickou myelocytovou leukémiou (CML) s pozitívnym (Ph+) chromozómom Philadelphia (bcr-abl), u ktorých sa transplantácia kostnej drene nepovažuje za liečbu 1. línie,

 • pediatrických pacientov s Ph+ CML v chronickej fáze po zlyhaní liečby interferónom alfa alebo v akcelerovanej fáze alebo blastickej kríze,

 • dospelých pacientov s Ph+ CML v blastickej kríze,

 • dospelých pacientov s novodiagnostikovanou akútnou lymfoblastickou leukémiou s pozitívnym chromozómom Philadelphia (Ph+ ALL) v spojení s chemoterapiou,

 • dospelých pacientov pri relapse alebo refraktérnej Ph+ ALL ako monoterapia,

 • dospelých pacientov s myelodysplastickými/myeloproliferatívnymi ochoreniami (MDS/MPD) spojenými s preskupeniami génu receptora doštičkového rastového faktora (PDGFR),

 • dospelých pacientov s pokročilým hypereozinofilným syndrómom (HES) a/alebo chronickou

eozinofilovou leukémiou (CEL) s preskupením FIP1L1-PDGFR.

Účinok imatinibu na výsledok transplantácie kostnej drene sa nestanovil.


Imatinib Glenmark je indikovaný na

 • liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP)

a dospelých pacientov s rekurentným a/alebo metastazujúcim DFSP, u ktorých nie je možný

chirurgický zákrok.


U dospelých a pediatrických pacientov sa účinnosť imatinibu zakladá na stupni celkovej hematologickej a cytogenetickej odpovede a prežívaní bez progresie pri CML, na stupni hematologickej a cytogenetickej odpovede pri Ph+ ALL, MDS/MPD, na stupni hematologickej odpovede pri HES/CEL a DFSP. Skúsenosti s imatinibom u pacientov s MDS/MPD spojenými s preskupeniami génu PDGFR sú veľmi obmedzené (pozri časť 5.1). Okrem pri novodiagnostikovanej chronickej fáze CML nie sú kontrolované klinické skúšania, ktoré by preukázali klinickú prospešnosť alebo predĺžené prežívanie pri týchto ochoreniach.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečbu má začať lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou pacientov s hematologickými malignitami a malígnymi sarkómami.


Pre dávky 400 mg a vyššie (pozrite odporúčania pre dávkovanie uvedené nižšie) je dostupná 400 mg tableta.


Predpísaná dávka sa podáva perorálne s jedlom a veľkým pohárom vody, aby sa minimalizovalo riziko

podráždenia gastrointestinálneho traktu. Dávky 400 mg alebo 600 mg sa majú podávať jedenkrát denne, zatiaľ čo dávka 800 mg sa má podávať ako 400 mg dvakrát denne, ráno a večer.


Pacientom, ktorí nie sú schopní prehltnúť filmom obalené tablety, možno tabletu rozpustiť v pohári vody alebo jablkovej šťavy. Požadované množstvo tabliet sa má rozpustiť v zodpovedajúcom množstve nápoja (približne 50 ml pre 100 mg tabletu, 200 ml pre 400 mg tabletu) a zamiešať lyžicou. Suspenzia sa má po úplnom rozpadnutí tablety (tabliet) ihneď podať.


Dávkovanie pri CML u dospelých pacientov v blastickej kríze

U dospelých pacientov v blastickej kríze je odporúčaná dávka Imatinibu Glenmark 600 mg/deň. Blastickú krízu definujú blasty v krvi alebo kostnej dreni ≥ 30 % alebo extramedulárne postihnutie iné ako hepatosplenomegália.


Trvanie liečby: Účinok ukončenia liečby po dosiahnutí kompletnej cytogenetickej odpovede sa nesledoval.


O zvýšení dávky zo 600 mg na maximum 800 mg (podávaných ako 400 mg dvakrát denne) u pacientov v blastickej kríze možno uvažovať, pokiaľ nevzniknú závažné nežiaduce reakcie na liek a nie je prítomná závažná neutropénia alebo trombocytopénia nesúvisiaca s leukémiou, za nasledujúcich

okolností: progresia ochorenia (kedykoľvek); nedosiahnutie uspokojivej hematologickej odpovede po najmenej 3 mesiacoch liečby; nedosiahnutie cytogenetickej odpovede po 12 mesiacoch liečby; alebo vymiznutie predtým dosiahnutej hematologickej a/alebo cytogenetickej odpovede. Po zvýšení dávky sa musia pacienti dôsledne sledovať pre možnosť zvýšeného výskytu nežiaducich reakcií pri vyšších dávkovaniach.


Dávkovanie pri CML u detí

Dávkovanie u detí sa má stanoviť podľa plochy povrchu tela (mg/m2). Odporúča sa denná dávka 340 mg/m2u detí v chronickej fáze CML a v pokročilých fázach CML (nemá sa prekročiť celková dávka 800 mg). Liek možno podávať buď raz denne, alebo dennú dávku možno rozdeliť na dve podania – jedno ráno a jedno večer. Odporúčania pre dávkovanie sa v súčasnosti zakladajú na malom počte pediatrických pacientov (pozri časti 5.1 a 5.2).


Nie sú skúsenosti s liečbou detí mladších ako 2 roky.


O zvýšení dávky z 340 mg/m2denne na 570 mg/m2denne (nemá sa prekročiť celková dávka 800 mg)

u detí možno uvažovať, pokiaľ nevzniknú závažné nežiaduce reakcie na liek a nie je prítomná závažná

neutropénia alebo trombocytopénia nesúvisiaca s leukémiou, za nasledujúcich okolností: progresia

ochorenia (kedykoľvek); nedosiahnutie uspokojivej hematologickej odpovede po najmenej 3 mesiacoch liečby; nedosiahnutie cytogenetickej odpovede po 12 mesiacoch liečby; alebo vymiznutie

predtým dosiahnutej hematologickej a/alebo cytogenetickej odpovede. Po zvýšení dávky sa musia

pacienti dôsledne sledovať pre možnosť zvýšeného výskytu nežiaducich reakcií pri vyšších

dávkovaniach.


Dávkovanie pri Ph+ ALL

U dospelých pacientov s Ph+ ALL je odporúčaná dávka Imatinibu Glenmark 600 mg/deň. Hematológovia, ktorí sú odborníkmi na vedenie liečby tohto ochorenia, majú dohliadať na liečbu počas všetkých fáz poskytovania starostlivosti.


Režim liečby: podľa existujúcich údajov sa preukázala účinnosť a bezpečnosť imatinibu pri podávaní

v dávke 600 mg/deň v kombinácii s chemoterapiou v indukčnej, konsolidačnej a udržiavacej fáze

chemoterapie (pozri časť 5.1) u dospelých pacientov s novodiagnostikovanou Ph+ ALL. Trvanie

liečby Imatinibom Glenmark môže byť rôzne v závislosti od zvoleného programu liečby, ale dlhšie expozície Imatinibu Glenmark spravidla priniesli lepšie výsledky.


U dospelých pacientov s relapsom alebo refraktérnou Ph+ ALL je monoterapia Imatinibom Glenmark v dávke 600 mg/deň bezpečná, účinná a môže sa podávať až do nástupu progresie ochorenia.


Dávkovanie pri MDS/MPD

U dospelých pacientov s MDS/MPD je odporúčaná dávka Imatinibu Glenmark 400 mg/deň.

Trvanie liečby: v jedinom zatiaľ vykonanom klinickom skúšaní sa v liečbe imatinibom pokračovalo až

do progresie ochorenia (pozri časť 5.1). V čase analýzy bol medián trvania liečby 47 mesiacov (24 dní

60 mesiacov).


Dávkovanie pri HES/CEL

U dospelých pacientov s HES/CEL je odporúčaná dávka Imatinibu Glenmark 100 mg/deň.

Zvýšenie dávky zo 100 mg na 400 mg možno uvážiť, pokiaľ sa nevyskytli nežiaduce reakcie na liek,

ak hodnotenia preukážu nedostatočnú odpoveď na liečbu.

V liečbe sa má pokračovať dovtedy, kým je pre pacienta prínosom.


Dávkovanie pri DFSP

U dospelých pacientov s DFSP je odporúčaná dávka Imatinibu Glenmark 800 mg/deň.


Úprava dávkovania pre nežiaduce reakcie

Nehematologické nežiaduce reakcie

Ak sa pri užívaní Imatinibu Glenmark vyvinie závažná nehematologická nežiaduca reakcia, liečba sa musí vysadiť až do vymiznutia udalosti. Potom možno v liečbe primeraným spôsobom pokračovať, a to v závislosti od počiatočnej závažnosti udalosti.


Ak sa zvýši bilirubín > 3-násobok stanovenej hornej hranice normálneho rozmedzia (IULN) alebo

pečeňové aminotransferázy > 5-násobok IULN, Imatinib Glenmark sa má vysadiť, kým sa hladiny bilirubínu nevrátia < 1,5-násobok IULN a hladiny aminotransferáz < 2,5-násobok IULN. V liečbe Imatinibom Glenmark potom možno pokračovať pri zníženej dennej dávke. U dospelých sa má dávka znížiť zo 400 mg na 300 mg alebo zo 600 mg na 400 mg, alebo z 800 mg na 600 mg, a u detí z 340 na 260 mg/m2/deň.


Hematologické nežiaduce reakcie

Pri závažnej neutropénii alebo trombocytopénii sa odporúča zníženie dávky alebo prerušenie liečby,

ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke.


Úprava dávky pre neutropéniu a trombocytopéniu:


HES/CEL (začiatočná

dávka 100 mg)

ANC < 1,0 x 109/l

a/alebo počet trombocytov

< 50 x 109/l

1. Prerušiť podávanie Imatinibu Glenmark, kým ANC > 1,5 x 109/l a počet trombocytov > 75 x 109/l.


2. Pokračovať v liečbe Imatinibom Glenmark predošlou dávkou (t.j. pred závažnou nežiaducou reakciou).

Chronická fáza MDS/MPD

(začiatočná dávka 400 mg)

HES/CEL (pri dávke 400 mg)

ANC < 1,0 x 109/l

a/alebo počet trombocytov

< 50 x 109/l

1. Prerušiť podávanie Imatinibu Glenmark, kým ANC > 1,5 x 109/l a počet trombocytov > 75 x 109/l.


2. Pokračovať v liečbe Imatinibom Glenmark predošlou dávkou (t.j. pred závažnou nežiaducou reakciou).


3. Pri opakovanom poklese ANC < 1,0 x 109/l a/alebo počtu trombocytov < 50 x 109/l

zopakovať krok 1. a pokračovať v liečbe

Chronická fáza CML u detí (pri dávke 340 mg/m2)

ANC < 1,0 x 109/l a/alebo počet trombocytov < 50 x 109/l

1. Prerušiť podávanie Imatinibu Glenmark, kým ANC ≥ 1,5 x 109/l a počet trombocytov ≥ 75 x 109/l.


2. Pokračovať v liečbe Imatinibom Glenmark predošlou dávkou (t.j. pred závažnou nežiaducou

reakciou).


3. Pri opakovanom poklese ANC < 1,0 x 109/l a/alebo počtu trombocytov < 50 x 109/l zopakovať krok 1 a pokračovať v liečbe Imatinibom Glenmark zníženou dávkou 260 mg/m2

Blastická kríza CML a Ph+ ALL (začiatočná dávka 600 mg)

a ANC < 0,5 x 109/l a/alebo počet

trombocytov < 10 x 109/l

1. Overte si, či cytopénia súvisí s leukémiou (punkcia alebo biopsia kostnej drene).


2. Ak cytopénia nesúvisí s leukémiou, znížiť dávku Imatinibu Glenmark na 400 mg.


3. Ak cytopénia pretrváva počas 2 týždňov, znížiť dávku ďalej na 300 mg.


4. Ak cytopénia pretrváva počas 4 týždňov a ešte stále nesúvisí s leukémiou, prestaňte užívať

Imatinib Glenmark, kým ANC ≥ 1 x 109/l a počet trombocytov

20 x 109/l, potom pokračujte v liečbe s dávkou 300 mg.

Akcelerovaná fáza CML a

blastická kríza u detí

(začiatočná dávka

340 mg/m2)

a ANC < 0,5 x 109/l a/alebo počet

trombocytov < 10 x 109/l

1. Overte si, či cytopénia súvisí s leukémiou (punkcia alebo biopsia kostnej drene).


2. Ak cytopénia nesúvisí s leukémiou, znížte dávku Imatinibu Glenmark na 260 mg/m2.


3. Ak cytopénia pretrváva počas 2 týždňov, znížte dávku ďalej na 200 mg/m2.


4. Ak cytopénia pretrváva počas 4 týždňov a ešte stále nesúvisí s leukémiou, prestaňte užívať Imatinib Glenmark, kým ANC ≥ 1 x 10 9/l a počet trombocytov ≥ 20 x 109/l, potom pokračujte v liečbe dávkou 200 mg/m2.

DFSP

(pri dávke 800 mg)

ANC < 1,0 x 109/l a/alebo počet trombocytov < 50 x 109/l

1. Prerušiť podávanie Imatinibu Glenmark, kým ANC ≥ 1,5 x 10

9/l a počet trombocytov ≥ 75 x 109/l.


2. Pokračovať v liečbe Imatinibom Glenmark dávkou 600 mg.


3. Pri opakovanom poklese ANC < 1,0 x 109/l a/alebo počtu trombocytov < 50 x 109/l zopakovať krok 1. a pokračovať v liečbe Imatinibom Glenmark so zníženou dávkou 400 mg.

ANC = absolútny počet neutrofilov

a výskyt po najmenej 1 mesiaci liečby


Osobitné skupiny pacientov

Použitie u detí:Nie sú žiadne skúsenosti s použitím u detí s CML mladších ako 2-ročných (pozri časť

5.1). Skúsenosti s použitím u detí s Ph+ ALL sú obmedzené a skúsenosti s použitím u detí s

MDS/MPD, DFSP a HES/CEL sú veľmi obmedzené.

Bezpečnosť a účinnosť imatinibu u detí s MDS/MPD, DFSP a HES/CEL vo veku menej ako

18 rokov neboli stanovené v klinických skúšaniach. V súčasnosti dostupné publikované údaje sú

zhrnuté v časti 5.1, ale neumožňujú uviesť odporúčania pre dávkovanie.


Insuficiencia pečene: Imatinib sa metabolizuje hlavne v pečeni. Pacientom s ľahkou, stredne ťažkou

alebo ťažkou poruchou funkcie pečene sa má podávať najnižšia odporúčaná dávka 400 mg denne.

Dávku možno znížiť, ak nie je tolerovaná (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.2).


Hodnotenie poruchy funkcie pečene:


Porucha funkcie pečene

Testy funkcie pečene

Ľahká

Celkový bilirubín: = 1,5 ULN

AST: > ULN (hodnota môže byť normálna alebo < ULN, ak je celkový bilirubín > ULN)

Stredne ťažká

Celkový bilirubín: > 1,5–3,0 ULN

AST: akákoľvek hodnota

Ťažká

Celkový bilirubín: > 3–10 ULN

AST: akákoľvek hodnota

ULN = horná hranica normálneho rozmedzia zdravotníckeho zariadenia

AST = aspartátaminotransferáza


Insuficiencia obličiek:Pacientom s poruchou funkcie obličiek alebo dialyzovaným pacientom sa má ako začiatočná dávka podávať najnižšia odporúčaná dávka 400 mg denne. U týchto pacientov sa však odporúča zvýšená opatrnosť. Dávka sa môže znížiť, ak nie je tolerovaná. Ak tolerovaná je, dávka sa môže pri nedostatočnej účinnosti zvýšiť (pozri časti 4.4 a 5.2).


Starší pacienti:Farmakokinetika imatinibu sa osobitne u starších pacientov nesledovala. V klinických

skúšaniach s dospelými pacientmi, z ktorých viac ako 20 % bolo 65-ročných a starších, sa nepozorovali významné rozdiely vo farmakokinetike súvisiace s vekom. Nie je potrebné osobitné odporúčanie pre dávkovanie u starších pacientov.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ak sa imatinib podáva súbežne s inými liekmi, existuje možnosť liekových interakcií.

Opatrnosť je potrebná pri užívaní imatinibu s inhibítormi proteáz, azolovými antimykotikami, niektorými makrolidmi (pozri časť 4.5), substrátmi CYP3A4 s úzkym terapeutickým oknom (napr. cyklosporínom, pimozidom, takrolimom, sirolimom, ergotamínom, diergotamínom, fentanylom, alfentanylom, terfenadínom, bortezomidom, docetaxelom, chinidínom) alebo warfarínom a inými kumarínovými derivátmi (pozri časť 4.5).


Súbežné užívanie imatinibu a liekov, ktoré indukujú CYP3A4 (napr. dexametazón, fenytoín,

karbamazepín, rifampicín, fenobarbital alebo Hypericum perforatum, tiež známy ako Ľubovník bodkovaný) môže významne znížiť expozíciu imatinibu a tým prípadne zvýšiť riziko zlyhania liečby. Preto je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu silných induktorov CYP3A4 a imatinibu (pozri časť 4.5).


Hypotyreóza

Klinické prípady hypotyreózy sa zaznamenali u pacientov po tyreoidektómii, ktorí počas liečby

imatinibom dostávali ako substitúciu levotyroxín (pozri časť 4.5). U takýchto pacientov sa majú

dôsledne monitorovať hladiny tyreotropínu (TSH).


Hepatotoxicita

Metabolizmus imatinibu prebieha hlavne v pečeni a iba 13 % sa vylučuje obličkami. U pacientov s poruchou funkcie pečene (ľahkou, stredne ťažkou a ťažkou) sa majú dôsledne monitorovať periférny krvný obraz a pečeňové enzýmy (pozri časti 4.2, 4.8 a 5.2).


Pri imatinibe sa pozorovali prípady poškodenia pečene vrátane zlyhania pečene a nekrózy pečene. Pri

kombinovaní imatinibu s režimami vysokých dávok chemoterapie sa pozorovalo zvýšenie závažných

reakcií pečene. Funkcia pečene sa má starostlivo monitorovať v prípade, keď sa imatinib kombinuje

s režimami chemoterapie, o ktorých je tiež známe, že sa spájajú s poruchou funkcie pečene (pozri časti

4.5 a 4.8).


Zadržiavanie tekutiny

Závažné zadržiavanie tekutiny (pleurálny výpotok, edém, pľúcny edém, ascites, povrchový edém) sa

zaznamenalo u približne 2,5 % pacientov s novodiagnostikovanou CML užívajúcich imatinib. Preto sa vysoko odporúča pravidelne kontrolovať hmotnosť pacientov. Neočakávané rýchle zvýšenie hmotnosti sa má dôsledne vyšetriť a ak je to potrebné, má sa začať s primeranou podpornou starostlivosťou a liečebnými opatreniami. V klinických skúšaniach bol zvýšený výskyt týchto udalostí u starších pacientov a pacientov s ochorením srdca v anamnéze. Preto sa má u pacientov s poruchou funkcie srdca postupovať opatrne.


Pacienti s ochorením srdcaPacientov s ochorením srdca, rizikovými faktormi pre zlyhanie srdca alebo zlyhaním obličiek v anamnéze je potrebné starostlivo sledovať a každého pacienta s príznakmi alebo prejavmi poukazujúcimi na zlyhanie srdca alebo obličiek je potrebné vyšetriť a liečiť.


U pacientov s hypereozinofilným syndrómom (HES) s okultnou infiltráciou myokardu bunkami HESsa so začatím liečby imatinibom spájali ojedinelé prípady kardiogénneho šoku/poruchy funkcie ľavej komory s degranuláciou buniek HES. Po podaní systémových steroidov, opatreniach na podporu cirkulácie a dočasnom vysadení imatinibu bolo ochorenie podľa hlásení reverzibilné. Pretože pri imatinibe boli menej často hlásené nežiaduce účinky na srdce, má sa u pacientov s HES/CEL pred začatím liečby zvážiť dôkladné vyhodnotenie pomeru jej prínosu a rizika.


Myelodysplastické/myeloproliferatívne ochorenia s preskupeniami génu PDFR by sa mohli spájať s vysokými hladinami eozinofilov. Pred podaním imatinibu sa má preto zvážiť vyhodnotenie stavu kardiológom, echokardiografické vyšetrenie a stanovenie sérového troponínu u pacientov s HES/CEL a u pacientov s MDS/MPD spojenými s vysokými hladinami eozinofilov. Ak je niektorý nález abnormálny, má sa na začiatku liečby uvážiť sledovanie kardiológom a profylaktické použitie systémových steroidov (1-2 mg/kg) počas jedného až dvoch týždňov súbežne s imatinibom.


Syndróm z rozpadu nádoru

Vzhľadom na možný výskyt syndrómu z rozpadu nádoru (TLS) sa pred začatím liečby imatinibom odporúča úprava klinicky významnej dehydratácie a liečba vysokých hladín kyseliny močovej (pozri časť 4.8).


Laboratórne vyšetrenia

Počas liečby imatinibom sa musia pravidelne vykonávať kontroly kompletného krvného obrazu. Liečba imatinibom sa u pacientov s CML spájala s neutropéniou alebo trombocytopéniou. Výskyt týchto cytopénií však pravdepodobne súvisí s fázou liečeného ochorenia a je častejší u pacientov v akcelerovanej fáze CML alebo blastickej kríze ako u pacientov v chronickej fáze CML. Liečbu imatinibom možno prerušiť alebo možno znížiť dávku, ako sa odporúča v časti 4.2.


U pacientov, ktorí dostávajú Imatinib Glenmark, sa majú pravidelne vykonávať testy funkcie pečene

(aminotransferázy, bilirubín, alkalická fosfatáza).


U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa expozícia imatinibu v plazme zdá byť vyššia ako

u pacientov s normálnou funkciou obličiek, pravdepodobne ako následok zvýšenej plazmatickej

hladiny alfa-kyslého glykoproteínu (AGP), bielkoviny viažucej imatinib u týchto pacientov.

Pacientom so zhoršenou funkciou obličiek sa má podať najnižšia začiatočná dávka. Pri liečbe

pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek je potrebná opatrnosť. Dávku možno znížiť, ak nie je

tolerovaná (pozri časti 4.5 a 5.2).


Deti a dospievajúci

Zaznamenali sa hlásenia o prípadoch spomalenia rastu u detí a predpubertálnych detí, ktoré dostávali

imatinib. Dlhodobé účinky dlhotrvajúcej liečby imatinibom na rast u detí nie sú známe. Preto sa počas

liečby imatinibom odporúča dôsledné monitorovanie rastu u detí (pozri časť 4.8).


4.5 Liekové a iné interakcie


Liečivá, ktoré môžu zvýšiťplazmatické koncentrácie imatinibu:

Látky, ktoré inhibujú aktivitu izoenzýmu CYP3A4 cytochrómu P450 (napr. inhibítory proteáz ako

indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, sachinavir, telaprevir, nelfinavir, boceprevir; azolové antimykotiká vrátane ketokonazolu, itrakonazolu, posakonazolu, vorikonazolu; niektoré makrolidy

ako erytromycín, klaritromycín a telitromycín), môžu spomaliť metabolizmus a zvýšiť koncentrácie imatinibu. Expozícia imatinibu sa významne zvýšila (priemerná hodnota Cmax imatinibu vzrástla o 26 % a AUC o 40 %) u zdravých osôb, keď sa imatinib podal súbežne s jednorazovou dávkou ketokonazolu (inhibítor CYP3A4). Opatrnosť je potrebná pri podávaní imatinibu s inhibítormi triedy CYP3A4.


Liečivá, ktoré môžu znížiťplazmatické koncentrácie imatinibu:

Látky, ktoré indukujú aktivitu CYP3A4 (napr. dexametazón, fenytoín, karbamazepín, rifampicín,

fenobarbital, fosfenytoín, primidon alebo Hypericum perforatum – Ľubovník bodkovaný), môžu

významne znížiť expozíciu imatinibu a tým prípadne zvýšiť riziko zlyhania liečby. Predchádzajúca liečba opakovaným podávaním 600 mg rifampicínu, po ktorej nasledovala jednorazová dávka 400 mg imatinibu, spôsobila pokles Cmax o najmenej 54 % a AUC(0-∞) o najmenej 74 % oproti zodpovedajúcim hodnotám bez liečby rifampicínom. Podobné výsledky sa pozorovali u pacientov s malígnymi gliómami liečených imatinibom počas užívania antiepileptík indukujúcich enzýmy (EIAED), napr. karbamazepínu, oxkarbazepínu a fenytoínu. Hodnota AUC imatinibu v plazme sa znížila o 73 % v porovnaní s pacientmi, ktorí neužívali EIAED. Je potrebné vyhnúť sa súbežnému podávaniu silných induktorov CYP3A4 a imatinibu.


Liečivá, ktorých plazmatické koncentrácie môže imatinib zmeniť:

Imatinib zvyšuje priemernú hodnotu Cmax simvastatínu (substrát CYP3A4) na 2-násobok a AUC na

3,5-násobok, čo poukazuje na inhibíciu CYP3A4 imatinibom. Preto sa odporúča opatrnosť pri podávaní Imatinibu Glenmark so substrátmi CYP3A4 s úzkym terapeutickým oknom (napr.cyklosporínom, pimozidom, takrolimom, sirolimom, ergotamínom, diergotamínom, fentanylom, alfentanilom, terfenadínom, bortezomibom, docetaxelom a chinidínom). Imatinib môže zvyšovať plazmatickú koncentráciu iných liečiv metabolizovaných CYP3A4 (napr. triazolobenzodiazepíny, blokátory kalciových kanálov dihydropyridínového typu, niektoré inhibítory HMG-CoA-reduktázy, t.j. statíny atď.).


Pre známe zvýšené riziko krvácania spojené s použitím imatinibu (napr. hemorágie) majú pacienti, ktorí potrebujú antikoagulanciá, dostávať nízkomolekulový alebo štandardný heparín, namiesto

kumarínových derivátov, napr. warfarínu.


Imatinib in vitro inhibuje aktivitu izoenzýmu CYP2D6 cytochrómu P450 v podobných koncentráciách, aké ovplyvňujú aktivitu CYP3A4. Imatinib v dávke 400 mg dvakrát denne mal inhibičný účinok na metabolizmus metoprololu sprostredkovaný CYP2D6, so zvýšením Cmax a AUC metoprololu približne o 23 % (90 % CI [1,16-1,30]). Úprava dávky sa nezdá byť potrebná, keď sa imatinib podáva súbežne so substrátmi CYP2D6, pri substrátoch CYP2D6 s úzkym terapeutickým oknom, ako je metoprolol, sa však odporúča opatrnosť. U pacientov liečených metoprololom sa má zvážiť klinické monitorovanie.


Imatinib in vitro inhibuje O-glukuronidáciu paracetamolu s hodnotou Ki 58,5 mikromol/l. Táto inhibícia sa nepozorovala in vivo po podaní imatinibu 400 mg a 1000 mg paracetamolu. Vyššie dávky imatinibu a paracetamolu sa nesledovali.


Preto je pri súbežnom užívaní vysokých dávok imatinibu a paracetamolu potrebná opatrnosť.


U pacientov po tyreoidektómii, ktorí dostávajú levotyroxín, sa pri súbežnom podávaní imatinibu môže

znížiť expozícia levotyroxínu v plazme (pozri časť 4.4). Preto sa odporúča opatrnosť. Mechanizmus

pozorovanej interakcie však v súčasnosti nie je známy.


Klinické skúsenosti so súbežným podávaním imatinibu a chemoterapie sú u pacientov s Ph+ ALL (pozri časť 5.1), ale liekové interakcie medzi imatinibom a režimami chemoterapie nie sú uspokojivo

opísané. Nežiaduce udalosti pri imatinibe, napr. hepatotoxicita, myelosupresia alebo iné, sa môžu

zhoršiť a vyskytli sa správy o tom, že súčasné použitie s L-asparaginázou sa môže spájať so zvýšenou

hepatotoxicitou (pozri časť 4.8). Preto použitie imatinibu v kombinácii vyžaduje mimoriadnu opatrnosť.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Údaje o použití imatinibu u gravidných žien sú obmedzené. Štúdie na zvieratách však preukázali

reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3) a nie jen známe potenciálne riziko pre plod. Imatinib sa nemá

užívať počas gravidity, pokiaľ to nie je jednoznačne potrebné. Ak sa použije počas gravidity,

pacientka sa musí oboznámiť s prípadným rizikom pre plod.

Ženám vo fertilnom veku sa musí odporučiť, aby používali účinnú antikoncepciu počas liečby.


Laktácia

Údaje o distribúcii imatinibu do ľudského mlieka sú obmedzené. Štúdie u dvoch dojčiacich žien

ukázali, že imatinib aj jeho aktívny metabolit sa môžu distribuovať do ľudského mlieka. Stanovená

hodnota pomeru v mlieku a plazme skúmaná u jednej pacientky bola 0,5 pre imatinib a 0,9 pre

metabolit, čo naznačuje väčšiu distribúciu metabolitu do mlieka. Ak sa zváži kombinovaná

koncentrácia imatinibu a metabolitu a maximálny denný príjem mlieka dojčatami, celková očakávaná

expozícia by bola nízka (~10 % terapeutickej dávky). Pretože účinky expozície dojčaťa nízkym dávkam imatinibu nie sú známe, ženy užívajúce imatinib nemajú dojčiť.


Fertilita

V predklinických štúdiách nebola ovplyvnená fertilita samcov a samíc potkana (pozri časť 5.3). Štúdie

o pacientoch užívajúcich imatinib a jeho účinku na fertilitu a gametogenézu sa nevykonali. Pacienti,

ktorých znepokojuje ich fertilita počas liečby imatinibom, sa majú poradiť so svojím lekárom


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti sa počas liečby imatinibom majú upozorniť na možný výskyt nežiaducich účinkov, ako sú závraty alebo neostré videnie. Preto sa pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov odporúča opatrnosť.


4.8 Nežiaduce účinky


U pacientov v pokročilých štádiách malignít sa môže vyskytovať mnoho komplikovaných stavov,

ktoré sťažujú stanovenie kauzality nežiaducich reakcií pre rôznorodosť príznakov súvisiacich so

základným ochorením, progresiu základného ochorenia a súčasné podávanie početných liekov.


V klinických skúšaniach pri CML sa predčasné ukončenie liečby pre nežiaduce reakcie súvisiace s

liekom pozorovalo u 2,4 % novodiagnostikovaných pacientov, 4 % pacientov v neskorej chronickej

fáze po zlyhaní liečby interferónom, 4 % pacientov v akcelerovanej fáze po zlyhaní liečby

interferónom a 5 % pacientov v blastickej kríze po zlyhaní liečby interferónom.


Nežiaduce reakcie boli podobné pri všetkých indikáciách. Myelosupresia sa pozorovala vo väčšom rozsahu u pacientov s CML, čo je pravdepodobne dôsledkom základného ochorenia. Najčastejšie zaznamenané (≥ 10 %) nežiaduce reakcie súvisiace s liekom boli slabá nauzea, vracanie, hnačka, bolesť brucha, únava, bolesť svalov, svalové kŕče a vyrážka. Povrchové edémy boli častým nálezom vo všetkých klinických skúšaniach a popísali sa prevažne ako periorbitálne edémy alebo edémy dolných končatín. Tieto edémy však boli len zriedka závažné a možno ich zvládnuť diuretikami, inými podpornými opatreniami alebo znížením dávky imatinibu.


Keď sa imatinib kombinoval s vysokými dávkami chemoterapie u pacientov s Ph+ ALL, pozorovali sa

prechodné toxické účinky na pečeň vo forme zvýšenia aminotransferáz a hyperbilirubinémie.


Rôzne nežiaduce reakcie, ako je pleurálny výpotok, ascites, pľúcny edém a rýchle zvýšenie hmotnosti

s povrchovým edémom alebo bez neho, možno súhrnne opísať ako „zadržiavanie tekutiny“. Tieto

reakcie sa zvyčajne dajú zvládnuť dočasným vysadením imatinibu a podávaním diuretík a inými

vhodnými podpornými opatreniami. Niektoré z týchto reakcií však môžu byť závažné alebo

ohrozujúce život a niekoľko pacientov v blastickej kríze zomrelo po komplikovanom klinickom

obraze pleurálneho výpotku, kongestívneho zlyhania srdca a zlyhania obličiek. V pediatrických

klinických skúšaniach sa nezistili žiadne osobitné údaje týkajúce sa bezpečnosti.


Nežiaduce reakcie

Nežiaduce reakcie, ktoré sa zaznamenali častejšie ako len v ojedinelých prípadoch, sa uvádzajú ďalej

podľa orgánových systémov a frekvencie výskytu. Kategórie frekvencií sú definované pomocou

nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až

<1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných

údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí frekvencie,

najčastejšie ako prvé.


Nežiaduce reakcie a ich frekvencie uvedené v Tabuľke 1 sú založené na hlavných registračných

klinických skúšaniach.


Tabuľka 1 Nežiaduce reakcie v klinických skúšaniach


Infekcie a nákazy

Menej časté

Herpes zoster, herpes simplex, nazofaryngitída, pneumónia1, sinusitída, celulitída, infekcia horných dýchacích ciest, chrípka, infekcia močových ciest, gastroenteritída, sepsa

Zriedkavé

Hubová infekcia

Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Zriedkavé

Syndróm z rozpadu nádoru

Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté

Neutropénia, trombocytopénia, anémia

Časté

Pancytopénia, febrilná neutropénia

Menej časté

Trombocytémia, lymfopénia, útlm kostnej drene, eozinofília, lymfadenopatia

Zriedkavé

Hemolytická anémia

Poruchy metabolizmu a výživy

Časté

Anorexia

Menej časté

Hypokaliémia, zvýšenie chuti do jedenia, hypofosfatémia, zníženie chuti do jedenia, dehydratácia, dna, hyperurikémia, hyperkalciémia, hyperglykémia, hyponatriémia

Zriedkavé

Hyperkaliémia, hypomagneziémia

Psychické poruchy

Časté

Nespavosť

Menej časté

Depresia, zníženie libida, úzkosť

Zriedkavé

Zmätenosť

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Bolesť hlavy2

Časté

Závraty, parestézia, poruchy vnímania chuti, hypoestézia

Menej časté

Migréna, somnolencia, synkopa, periférna neuropatia, zhoršenie pamäti, zápal sedacieho nervu, syndróm nepokojných nôh, tremor, krvácanie do mozgu

Zriedkavé

Zvýšenie vnútrolebečného tlaku, kŕče, neuritída zrakového nervu

Poruchy oka

Časté

Edém očného viečka, zvýšené slzenie, krvácanie do spojoviek, konjunktivitída, suchosť očí, neostré videnie

Menej časté

Podráždenie očí, bolesť očí, orbitálny edém, krvácanie do skléry, krvácanie do sietnice, blefaritída, makulárny edém

Zriedkavé

Katarakta, glaukóm, papiloedém

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté:

Vertigo, tinitus, strata sluchu

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté:

Palpitácie, tachykardia, kongestívne zlyhanie srdca3, pľúcny edém

Zriedkavé:

Arytmia, fibrilácia predsiení, zastavenie srdca, infarkt myokardu, angina pectoris, perikardový výpotok

Poruchy ciev4

Časté:

Návaly tepla, krvácanie

Menej časté:

Hypertenzia, hematóm, periférny pocit chladu, hypotenzia, Raynaudov fenomén

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté:

Dyspnoe, epistaxa, kašeľ

Menej časté:

Pleurálny výpotok5, bolesť hltana a hrtana, faryngitída

Zriedkavé:

Bolesť pohrudnice, pľúcna fibróza, pľúcna hypertenzia, krvácanie do pľúc

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté:

Nauzea, hnačka, vracanie, dyspepsia, bolesť brucha6

Časté:

Flatulencia, distenzia brucha, gastroezofagálny reflux, zápcha, suchosť v ústach, gastritída

Menej časté:

Stomatitída, ulcerácia v ústach, gastrointestinálne krvácanie7, eruktácia, meléna, ezofagitída, ascites, vred žalúdka, hemateméza, cheilitída, dysfágia,

Pankreatitída

Zriedkavé:

Kolitída, ileus, zápalové ochorenie čriev

Poruchy pečene a žlčových ciest

Časté:

Zvýšenie pečeňových enzýmov

Menej časté:

Hyperbilirubinémia, hepatitída, žltačka

Zriedkavé:

Zlyhanie pečene8, nekróza pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté:

Periorbitálny edém, dermatitída/ekzém/vyrážka

Časté:

Pruritus, edém tváre, suchá pokožka, erytém, alopécia, nočné potenie, reakcie z fotosenzitivity

Menej časté:

Pľuzgierovitá vyrážka, zmliaždeniny, zvýšené potenie, urtikária, ekchymóza, zvýšená náchylnosť k tvorbe pomliaždenín, hypotrichóza, znížená pigmentácia kože, exfoliatívna dermatitída, lámavosť nechtov, folikulitída,

petechie, psoriáza, purpura, zvýšená pigmentácia kože, bulózne erupcie

Zriedkavé:

Akútna febrilná neutrofilná dermatóza (Sweetov syndróm), zmena sfarbenia nechtov, angioneurotický edém, vezikulárny exantém, erythema multiforme, leukocytoklastická vaskulitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (AGEP)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Veľmi časté:

Svalové kŕče a zášklby, bolesti kostry a svalstva vrátane myalgie, artralgia, bolesť kostí9

Časté:

Opuch kĺbov

Menej časté:

Stuhnutosť kĺbov a svalov

Zriedkavé:

Svalová slabosť, artritída, rabdomyolýza/myopatia

Poruchy obličiek a močových ciest

Menej časté:

Bolesť obličiek, hematúria, akútne zlyhanie obličiek, častejšie močenie

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté:

Gynekomastia, erektilná dysfunkcia, menorágia, nepravidelná menštruácia, porucha sexuálnej funkcie, bolesť bradaviek, zväčšenie prsníkov, skrotálny edém

Zriedkavé:

Hemoragické corpus luteum/hemoragická ovariálna cysta

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté:

Retencia tekutiny a edém, únava

Časté:

Slabosť, pyrexia, anasarka, zimnica, triaška

Menej časté:

Bolesť na hrudi, celková nevoľnosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Veľmi časté:

Zvýšenie hmotnosti

Časté:

Zníženie hmotnosti

Menej časté:

Zvýšenie kreatinínu v krvi, zvýšenie kreatínfosfokinázy v krvi, zvýšenie

laktátdehydrogenázy v krvi, zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi

Zriedkavé:

Zvýšenie amylázy v krvi

1 Pneumónia sa zaznamenala najčastejšie u pacientov s transformovanou CML.

3 Pri zohľadnení pacientorokov sa srdcové príhody, vrátane kongestívneho zlyhania srdca,

pozorovali častejšie u pacientov s transformovanou CML ako u pacientov s chronickou CML.

4 Krvácanie (hematóm, hemorágia) bolo najčastejšie u pacientov s transformovanou CML (CML-AP a CML-BC).

5 Pleurálny výpotok bol hlásený častejšie u pacientov s transformovanou CML (CML-AP a CML-BC) ako u pacientov s chronickou CML.

8 Zaznamenalo sa niekoľko smrteľných prípadov zlyhania pečene a nekrózy pečene.

9 Bolesť svalov a kostí a s ňou súvisiace udalosti sa pozorovali častejšie u pacientov s CML.


Nasledujúce typy reakcií sa zaznamenali hlavne pri postmarketingových skúsenostiach s imatinibom.

Zahŕňajú spontánne hlásenia o prípadoch, ako aj vážne nežiaduce udalosti z prebiehajúcich klinických

skúšaní, programov rozšíreného prístupu, klinických farmakologických štúdií a výskumných štúdií pri

neschválených indikáciách. Pretože tieto reakcie sú hlásené u populácie neurčitej veľkosti, nie je vždy

možné spoľahlivo odhadnúť ich frekvenciu alebo určiť príčinný vzťah k expozícii imatinibu.


Tabuľka 2 Nežiaduce reakcie z postmarketingových hlásení


Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)

Neznáme:

Krvácanie vnútri nádoru/nekróza nádoru

Poruchy imunitného systému

Neznáme:

Anafylaktický šok

Poruchy nervového systému

Neznáme:

Edém mozgu

Poruchy oka

Neznáme:

Krvácanie do sklovca

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme:

Perikarditída, tamponáda srdca

Poruchy ciev

Neznáme:

Trombóza/embólia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neznáme:

Akútne zlyhanie dýchania1, intersticiálna pľúcna choroba

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme:

Ileus/intestinálna obštrukcia, gastrointestinálna perforácia, divertikulitída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme:

Syndróm palmoplantárnej erytrodyzestézie

Neznáme:

Lichenoidná keratóza, lichen planus

Neznáme:

Toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme:

Avaskulárna nekróza/nekróza bedrového kĺbu

Neznáme:

Spomalenie rastu u detí

1 Smrteľné prípady sa zaznamenali u pacientov s pokročilým ochorením, závažnými infekciami,

ťažkou neutropéniou a inými závažnými sprievodnými ochoreniami.


Odchýlky laboratórnych hodnôt

Hematologické vyšetrenia

Cytopénie, hlavne neutropénia a trombocytopénia, sa opakovane pozorovali vo všetkých klinických

skúšaniach pri CML, so sklonom k častejšiemu výskytu pri vysokých dávkach ≥ 750 mg (klinická štúdia fázy I). Výskyt cytopénií však jednoznačne závisel aj od fázy ochorenia, pričom 3. alebo

4. stupeň neutropénií (ANC < 1,0 x 109/l) a trombocytopénií (počet trombocytov < 50 x 109/l) sa

vyskytoval 4- až 6-krát častejšie v blastickej kríze a akcelerovanej fáze (59–64 % neutropénií a 44–

63 % trombocytopénií) v porovnaní s novodiagnostikovanými pacientmi v chronickej fáze CML

(16,7 % neutropénií a 8,9 % trombocytopénií). U pacientov s novo diagnostikovanou chronickou fázou CML 4. stupňa sa u 3,6 % pacientov pozorovala neutropénia (ANC < 0,5 x 109/l) a u < 1 % trombocytopénia (počet doštičiek < 10 x 109/l). Medián trvania neutropenických epizód bol zvyčajne v rozmedzí 2 až 3 týždňov, trombocytopenických epizód 3 až 4 týždňov. Tieto udalosti možno obvykle zvládnuť buď znížením dávky, alebo prerušením liečby imatinibom, ale v zriedkavých prípadoch si môžu vyžiadať trvalé ukončenie liečby. U pediatrických pacientov s CML boli najčastejšie pozorovanými príznakmi toxicity 3. alebo 4. stupeň cytopénií vrátane neutropénie, trombocytopénie a anémie. Spravidla sa vyskytujú počas prvých mesiacov liečby.


Biochemické vyšetrenia

Závažné zvýšenie aminotransferáz (< 5 %) alebo bilirubínu (< 1 %) sa pozorovalo u pacientov s CML a zvyčajne sa zvládlo znížením dávky alebo prerušením liečby (medián trvania týchto epizód bol

približne 1 týždeň). Liečba sa musela trvalo ukončiť pre odchýlky pečeňových laboratórnych testov u

menej ako 1 % pacientov s CML.


Vyskytli sa prípady cytolytickej a cholestatickej hepatitídy a zlyhania pečene, ktoré sa niekedy

skončili smrťou, vrátane jedného pacienta po užití vysokej dávky paracetamolu.


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti s dávkami vyššími ako odporúčaná terapeutická dávka sú obmedzené. Ojedinelé prípady

predávkovania imatinibom boli hlásené spontánne a v literatúre. V prípade predávkovania má byť pacient pod dohľadom a má sa mu podať primeraná symptomatická liečba. Tieto prípady sa podľa hlásení spravidla skončili „zlepšením“ alebo „zotavením“. Pri iných rozmedziach dávok boli hlásené

nasledujúce udalosti:


Dospelí pacienti

1200 až 1600 mg (trvanie sa rôznilo od 1 do 10 dní): nauzea, vracanie, hnačka, vyrážka, erytém,

edém, opuch, únava, svalové kŕče, trombocytopénia, pancytopénia, bolesť brucha, bolesť hlavy,

znížená chuť do jedenia.

1800 až 3200 mg (až 3200 mg denne počas 6 dní): slabosť, myalgia, zvýšená kreatínfosfokináza,

zvýšený bilirubín, bolesť žalúdka a čriev.

6400 mg (jednorazová dávka): v literatúre zaznamenaný jeden prípad jedného pacienta, u ktorého sa

vyskytla nauzea, vracanie, bolesť brucha, pyrexia, opuch tváre, znížený počet neutrofilov, zvýšené

aminotransferázy.

8 až 10 g (jednorazová dávka): bolo hlásené vracanie a bolesť žalúdka a čriev.


Deti a dospievajúci

U jedného 3-ročného chlapca sa po jednorazovej dávke 400 mg vyskytlo vracanie, hnačka a anorexia

a u ďalšieho 3-ročného chlapca po jednorazovej dávke 980 mg došlo k zníženiu počtu leukocytov

a hnačke.


V prípade predávkovania má byť pacient pod dohľadom a má sa mu podať primeraná podporná liečba.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítor proteíntyrozínkinázy, ATC kód: L01XE01


Spôsob účinku

Imatinib je inhibítor proteíntyrozínkinázy s malou molekulou, ktorý účinne inhibuje aktivitu bcr-abl-tyrozínkinázy (TK), ako aj niekoľkých TK receptorov: Kit, receptor rastového faktora kmeňových

buniek (SCF) kódovaný protoonkogénom c-Kit, receptory diskoidínovej domény (DDR1 a DDR2),

receptor faktora stimulujúceho kolónie (CSF-1R) a receptory doštičkového rastového faktora alfa a

beta (PDGFR-alfa a PDGFR-beta). Imatinib môže tiež inhibovať procesy v bunke, ktoré sú sprostredkované aktiváciou týchto kinázových receptorov.


Farmakodynamické účinky

Imatinib je inhibítor proteíntyrozínkinázy, ktorý účinne inhibuje bcr-abl-tyrozínkinázu in vitro, na

bunkovej úrovni a in vivo. Látka selektívne inhibuje proliferáciu a indukuje apoptózu bunkových línií

s pozitivitou bcr-abl, ako aj čerstvých leukemických buniek od pacientov s CML s pozitívnym

chromozómom Philadelphia a od pacientov s akútnou lymfoblastickou leukémiou (ALL).


Zlúčenina vykazuje protinádorovú účinnosť v monoterapii in vivo na zvieracích modeloch pri použití

nádorových buniek s pozitivitou bcr-abl.


Imatinib je tiež inhibítor tyrozínkináz receptora rastového faktora odvodeného od trombocytov

(PDGF), PDGF-R, a inhibuje bunkové deje sprostredkované. Konštitutívna aktivácia proteíntyrozínkináz receptora PDGF alebo Abl ako dôsledok spojenia s rôznymi partnerskými bielkovinami alebo konštitutívna tvorba PDGF sa preukázali v patogenéze MDS/MPD, HES/CEL a DFSP. Imatinib inhibuje signalizáciu a proliferáciu buniek stimulovaných disregulovanou aktivitou kináz PDGFR a Abl.


Klinické skúšania pri chronickej myelocytovej leukémii

Účinnosť imatinibu sa zakladá na stupni celkovej hematologickej a cytogenetickej odpovede a prežívaní bez progresie. Nie sú žiadne kontrolované klinické skúšania, ktoré by preukázali klinickú prospešnosť, ako je zmiernenie symptómov súvisiacich s ochorením alebo predĺženie prežívania.


Veľké, medzinárodné, otvorené, nekontrolované klinické skúšanie fázy II sa vykonalo s pacientmi s

CML s pozitívnym chromozómom Philadelphia (Ph+) v blastickej fáze ochorenia.

Okrem toho sa liečili deti v dvoch klinických skúšaniach fázy I a v jednom klinickom skúšaní fázy II.


Vo všetkých klinických skúšaniach bolo 38 % pacientov vo veku ≥ 60 rokov a 12 % pacientov

vo veku ≥ 70 rokov.


Myeloidná blastická kríza: Zaradených bolo 260 pacientov v myeloidnej blastickej kríze. 95 (37 %) z

nich dostalo predtým chemoterapiu ako liečbu buď akcelerovanej fázy, alebo blastickej krízy

(„predliečení pacienti“), zatiaľ čo 165 (63 %) liečbu nedostalo („neliečení pacienti“). Prvých

37 pacientov začalo liečbu dávkou 400 mg, protokol sa následne upravil, aby sa umožnilo vyššie

dávkovanie, a zvyšných 223 pacientov začalo dávkou 600 mg.


Primárnou premennou účinnosti bol stupeň hematologickej odpovede, ktorá sa zaznamenala buď ako

kompletná hematologická odpoveď, alebo žiadny dôkaz leukémie, alebo návrat do chronickej fázy

CML. V tomto

klinickom skúšaní sa u 31 % pacientov dosiahla hematologická odpoveď (36 % u predtým neliečených

pacientov a 22 % u predtým liečených pacientov). Podiel odpovede bol tiež vyšší u pacientov

liečených dávkou 600 mg (33 %) v porovnaní s pacientmi liečenými dávkou 400 mg (16 %, p = 0,0220). Súčasný odhadovaný medián prežívania predtým neliečených pacientov bol 7,7 mesiacov, predtým liečených pacientov 4,7 mesiacov.


Lymfoidná blastická kríza: Do klinických skúšaní fázy I bol zaradený obmedzený počet pacientov

(n = 10). Podiel hematologickej odpovede bol 70 % a jej trvanie 2 – 3 mesiace.


Tabuľka 3 Odpoveď u dospelých s CML v klinických skúšaniachKlinické skúšanie 0102

38-mesačné údaje

Myeloidná blastická kríza

(n = 260)Hematologická odpoveď1

31 %

(25,2–36,8)

Kompletná hematologická odpoveď (CHR)

8 %

Žiadny dôkaz leukémie(NEL)

5 %

Návrat do chronickej fázy (RTC)

18 %

Veľká cytogenetická odpoveď2

15 %

(11,2–20,4)

Kompletná

7 %

(Potvrdená3) [95 % CI]

(2 %) [0,6–4,4]

Čiastočná

8 %

1Kritériá hematologickej odpovede (všetky odpovede sa majú potvrdiť po ≥ 4 týždňoch):

CHR: v štúdii 0102 [ANC ≥ 1,5 x 109/l, trombocyty ≥ 100 x 109/l, žiadne blasty v krvi, blasty v BM < 5 % a žiadne extramedulárne postihnutie]

NEL: rovnaké kritériá ako CHR, ale ANC ≥ 1 x 109/l a trombocyty ≥ 20 x 109/l

RTC: blasty v BM a PB < 15 %, blasty+promyelocyty v BM a PB < 30 %, bazofily v PB < 20 %, žiadne extramedulárne postihnutie okrem sleziny a pečene

BM = kostná dreň (bone marrow), PB = periférna krv (peripheral blood)

2Kritériá cytogenetickej odpovede:

Veľká odpoveď zahŕňa kompletné aj čiastočné odpovede: kompletné (0 % Ph+ metafáz), čiastočné (1–35 %)

3Kompletná cytogenetická odpoveď potvrdená druhým cytogenetickým vyhodnotením kostnej drene vykonaným najmenej 1 mesiac po začiatočnom vyšetrení kostnej drene.


Pediatrickí pacienti:Celkovo bolo zaradených 26 pediatrických pacientov vo veku < 18 rokov buď s

CML v chronickej fáze (n = 11), alebo s CML v blastickej kríze alebo s Ph+ akútnymi leukémiami

(n = 15) do klinického skúšania fázy I so stupňujúcim sa dávkovaním. Bola to skupina intenzívne

predliečených pacientov, z ktorých predtým 46 % dostalo transplantáciu kostnej drene (BMT) a 73 %

kombinovanú chemoterapiu. Pacienti dostávali imatinib v dávke 260 mg/m2/deň (n=5), 340 mg/m2/deň (n = 9), 440 mg/m2/deň (n = 7) a 570 mg/m2/deň (n = 5). Z deviatich pacientov v chronickej fáze CML, u ktorých sú dostupné cytogenetické údaje, dosiahli štyria (44 %) kompletnú a traja (33 %) čiastočnú cytogenetickú odpoveď, s podielom MCyR 77 %.


Celkovo 51 pediatrických pacientov s novodiagnostikovanou a neliečenou CML v chronickej fáze

bolo zaradených do otvoreného, multicentrického klinického skúšania fázy II s jedným ramenom

liečby. Pacientom sa podával imatinib v dávke 340 mg/m2/deň bez prerušení, ak neboli prítomné toxické príznaky obmedzujúce dávku. Liečba imatinibom vyvoláva rýchlu odpoveď u novodiagnostikovaných pediatrických pacientov s CML, s CHR 78 % po 8 týždňoch liečby. Vysoký stupeň CHR sprevádza vývoj kompletnej cytogenetickej odpovede (CCyR) dosahujúcej 65 %, ktorá je porovnateľná s výsledkami pozorovanými u dospelých. Navyše sa u 16 % pozorovala čiastočná cytogenetická odpoveď (PCyR) s MCyR 81 %. U väčšiny pacientov, ktorí dosiahli CCyR, sa vyvinula CCyR medzi 3. a 10. mesiacom, pričom medián času do odpovede na základe odhadu podľa Kaplana-Meiera bol 5,6 mesiacov.


Európska lieková agentúra udelila výnimku z povinnosti predložiť výsledky štúdií pre imatinib u

všetkých vekových podskupín detí a dospievajúcich s chronickou myelocytovou leukémiou s

pozitívnym chromozómom Philadelphia (translokácia bcr-abl) (informácie o pediatrickom použití,

pozri časť 4.2).


Klinické skúšania pri Ph+ ALL

Novodiagnostikovaná Ph+ ALL: V kontrolovanom klinickom skúšaní (ADE10) porovnávajúcom

imatinib a indukčnú chemoterapiu u 55 novodiagnostikovaných pacientov vo veku 55 rokov a viac sa

pri imatinibe podanom ako monoterapia dosiahol významne vyšší podiel kompletnej hematologickej

odpovede ako pri chemoterapii (96,3% oproti 50%; p=0,0001). Keď sa imatinib podal ako záchranná

liečba pacientom, ktorí nereagovali alebo slabo reagovali na chemoterapiu, dosiahla sa kompletná

hematologická odpoveď u 9 (81,8%) z 11 pacientov. Tento klinický účinok sa spájal s väčším

poklesom transkriptov bcr-abl u pacientov liečených imatinibom oproti skupine liečených

chemoterapiou po 2 týždňoch liečby (p = 0,02). Všetci pacienti dostávali po začatí liečby imatinib

a konsolidačnú chemoterapiu (pozri Tabuľku 5) a hladiny transkriptov bcr-abl boli po 8 týždňoch

rovnaké v obidvoch skupinách. Ako sa očakávalo vzhľadom na usporiadanie klinického skúšania,

nepozoroval sa rozdiel v trvaní remisie, prežívaní bez ochorenia alebo celkovom prežívaní, hoci

pacienti s kompletnou molekulárnou odpoveďou a pretrvávajúcim minimálnym zvyškovým ochorením

mali lepšie výsledky z hľadiska trvania remisie (p = 0,01) aj prežívania bez ochorenia (p = 0,02).


Výsledky pozorované v populácii 211 pacientov s novodiagnostikovanou Ph+ ALL v štyroch

nekontrolovaných klinických skúšaniach (AAU02, ADE04, AJP01 a AUS01) sa zhodujú s výsledkami

opísanými vyššie. Pri imatinibe v kombinácii s indukčnou chemoterapiou (pozri Tabuľku 5) sa

dosiahol podiel kompletnej hematologickej odpovede 93% (147 zo 158 vyhodnotiteľných pacientov)

a podiel veľkej cytogenetickej odpovede 90% (19 z 21 vyhodnotiteľných pacientov). Podiel

kompletnej molekulárnej odpovede bol 48% (49 zo 102 vyhodnotiteľných pacientov). Prežívanie bez

ochorenia (DFS) a celkové prežívanie (OS) konštantne prekračovali 1 rok a boli lepšie ako historická

kontrola (DFS p<0,001; OS p<0,0001) v dvoch klinických skúšaniach (AJP01 a AUS01).


Tabuľka 4 Režim chemoterapie použitý v kombinácii s imatinibom


Klinické skúšanie ADE10

Prefáza

DEX 10 mg/m2 perorálne, dni 1-5; CP 200 mg/m2 i.v., dni 3, 4, 5; MTX 12 mg intratekálne, deň 1

Indukcia remisie

DEX 10 mg/m2 perorálne, dni 6-7, 13-16; VCR 1 mg i.v., dni 7, 14; IDA 8 mg/m2 i.v. (0,5 h), dni 7, 8, 14, 15; CP 500 mg/m2 i.v.(1 h) deň 1; AraC 60 mg/m2 i.v., dni 22 - 25, 29 - 32

Konsolidačná liečba I, III, V

MTX 500 mg/m2 i.v. (24 h), dni 1, 15; 6 - MP 25 mg/m2 perorálne, dni 1 - 20

Konsolidačná liečba II, IV

Ara-C 75 mg/m2 i.v. (1 h), dni 1 - 5; VM26 60 mg/m2 i.v. (1 h), dni 1 - 5

Klinické skúšanie AAU02

Indukčná liečba (de novo Ph+ ALL)

Daunorubicín 30 mg/m2 i.v., dni 1 - 3, 15 - 16; VCR 2 mg celková dávka i.v., dni 1, 8, 15, 22; CP 750 mg/m2 i.v., dni 1, 8; prednizón 60 mg/m2 perorálne, dni 1 - 7, 15 - 21; IDA 9 mg/m2 perorálne, dni 1 - 28; MTX 15 mg intratekálne, dni 1, 8, 15, 22; Ara-C 40 mg intratekálne, dni 1, 8, 15, 22; metylprednizolón 40 mg intratekálne, dni 1, 8, 15, 22

Konsolidácia (de novo Ph+ ALL)

Ara-C 1 000 mg/m2/12h i.v.(3 h), dni 1 - 4; mitoxantrón 10 mg/m2 i.v. dni 3 - 5; MTX 15 mg intratekálne, deň 1; metylprednizolón 40 mg intratekálne, deň 1

Klinické skúšanie ADE04

Prefáza

DEX 10 mg/m2 perorálne, dni 1 - 5; CP 200 mg/m2 i.v., dni 3 - 5; MTX 15 mg intratekálne, deň 1

Indukčná liečba I

DEX 10 mg/m2 perorálne, dni 1 - 5; VCR 2 mg i.v., dni 6, 13, 20; daunorubicín 45 mg/m2 i.v., dni 6 - 7, 13 – 14

Indukčná liečba II

CP 1 g/m2 i.v. (1 h), dni 26, 46; Ara-C 75 mg/m2 i.v. (1 h), dni 28 - 31, 35 - 38, 42 - 45; 6-MP 60 mg/m2 perorálne, dni 26 - 46

Konsolidačná liečba

DEX 10 mg/m2 perorálne, dni 1-5; vindezín 3 mg/m2 i.v., deň 1; MTX 1,5 g/m2 i.v. (24 h), deň 1; etopozid 250 mg/m2 i.v. (1 h) dni 4 - 5; Ara-C

2x 2 g/m2 i.v. (3 h, q 12 h), deň 5

Klinické skúšanie AJP01

Indukčná liečba

CP 1,2 g/m2 i.v. (3 h), deň 1; daunorubicín 60 mg/m2 i.v. (1 h), dni 1-3; vinkristín 1,3 mg/m2 i.v., dni 1, 8, 15, 21; prednizolón 60 mg/m2/deň perorálne

Konsolidačná liečba

Striedavý cyklus chemoterapie: chemoterapia vysokými dávkami MTX 1 g/m2 i.v. (24 h), deň 1, a Ara-C 2 g/m2 i.v. (q 12 h), dni 2 - 3, počas

4 cyklov

Udržiavacia liečba

VCR 1,3 g/m2 i.v., deň 1; prednizolón 60 mg/m2 perorálne, dni 1 – 5

Klinické skúšanie AUS01

Indukčnokonsolidačná liečba

Režim hyper-CVAD: CP 300 mg/m2 i.v. (3 h, q 12 h), dni 1 - 3; vinkristín 2 mg i.v., dni 4, 11; doxorubicín 50 mg/m2 i.v. (24 h), deň 4; DEX

40 mg/deň v dňoch 1 - 4 a 11 - 14, striedavo s MTX 1 g/m2 i.v. (24 h), deň 1, Ara-C 1 g/m2 i.v. (2 h, q 12 h), dni 2 - 3 (celkovo 8 cyklov)

Udržiavacia liečba

VCR 2 mg i.v. každý mesiac počas 13 mesiacov; prednizolón 200 mg perorálne, 5 dní v mesiaci počas 13 mesiacov

Všetky režimy liečby zahŕňajú podanie steroidov na profylaxiu CNS.

Ara-C: cytozínarabinozid; CP: cyklofosfamid; DEX: dexametazón; MTX: metotrexát; 6-MP: 6-

merkaptopurín; VM26: tenipozid; VCR: vinkristín; IDA: idarubicín; i.v.: intravenózne


Relaps/refraktérna Ph+ ALL: Keď sa imatinib podával ako monoterapia pacientom s relapsom/refraktérnou Ph+ ALL, u 53 zo 411 pacientov s vyhodnotiteľnou odpoveďou sa dosiahol

podiel hematologickej odpovede 30% (9% kompletnej) a podiel veľkej cytogenetickej odpovede 23%.

(Treba vziať do úvahy, že 353 zo 411 pacientov bolo liečených v programe rozšíreného prístupu k

liečbe bez získania údajov o primárnej odpovedi.) Medián času do progresie v celej populácii

411 pacientov s relapsom/refraktérnou Ph+ ALL bol v rozmedzí od 2,6 do 3,1 mesiacov a medián

celkového prežívania u 401 vyhodnotiteľných pacientov bol v rozmedzí od 4,9 do 9 mesiacov. Údaje

boli podobné pri opätovnej analýze, do ktorej boli zahrnutí len pacienti vo veku 55 alebo viac rokov.


Klinické skúšania pri MDS/MPD

Skúsenosti s imatinibom v tejto indikácii sú veľmi obmedzené a zakladajú sa na stupni hematologickej

a cytogenetickej odpovede. Nie sú kontrolované klinické skúšania, ktoré by preukázali klinický prínos

alebo predĺžené prežívanie. V jednom otvorenom, multicentrickom klinickom skúšaní fázy II (štúdia

B2225) sa testoval imatinib u rôznych populácií pacientov s ochoreniami ohrozujúcimi život, ktoré

súvisia proteíntyrozínkinázami Abl, Kit alebo PDGFR. Do tohto klinického skúšania bolo zaradených

7 pacientov s MDS/MPD, ktorí dostávali 400 mg imatinibu denne. U troch pacientov sa dosiahla

kompletná hematologická odpoveď (CHR) a jeden pacient mal čiastočnú hematologickú odpoveď

(PHR). V čase pôvodnej analýzy sa u troch zo štyroch pacientov so zistenými preskupeniami génu

PDGFR vyvinula hematologická odpoveď (2 CHR a 1 PHR). Vek týchto pacientov bol v rozmedzí od

20 do 72 rokov. Okrem toho sú v 13 publikáciách správy o ďalších 24 pacientoch s MDS/MPD.

Dvadsaťjeden pacientov dostávalo 400 mg imatinibu denne, zatiaľ čo ďalší 3 pacienti dostávali nižšie

dávky. U jedenástich pacientov sa zistili preskupenia génu PDGFR, z toho 9 dosiahlo CHR a 1 PHR.

Vek týchto pacientov bol v rozmedzí od 2 do 79 rokov. Nedávno publikovaná aktualizovaná

informácia o 6 z týchto 11 pacientov ukázala, že všetci títo pacienti zostali v cytogenetickej remisii

(rozmedzie 32-38 mesiacov). Tá istá publikácia priniesla údaje o dlhodobom následnom sledovaní

12 pacientov s MDS/MPD s preskupeniami génu PDGFR (5 pacientov zo štúdie B2225). Medián

podávania imatinibu týmto pacientom bol 47 mesiacov (rozmedzie 24 dní – 60 mesiacov). U 6 z týchto pacientov následné sledovanie trvá už viac ako 4 roky. Jedenásť pacientov dosiahlo rýchlu CHR; u desiatich došlo k úplnému vymiznutiu cytogenetických abnormalít a poklesu alebo zmiznutiu

fúznych transkriptov stanovených prostredníctvom RT-PCR. Medián zachovania hematologickej

odpovede bol 49 mesiacov (rozmedzie 19 - 60) a cytogenetickej odpovede 47 mesiacov (rozmedzie

16 - 59). Celkové prežívanie je 65 mesiacov od stanovenia diagnózy (rozmedzie 25-234). Podávanie

imatinibu pacientom bez génovej translokácie spravidla neprináša žiadne zlepšenie.


U pediatrických pacientov s MDS/MPD nie sú kontrolované klinické skúšania. V 4 publikáciách boli

správy o 5 pacientoch s MDS/MPD spojenými s preskupeniami génu PDGFR. Vek týchto pacientov

bol v rozmedzí od 3 mesiacov do 4 rokov a imatinib sa im podával v dávke 50 mg denne alebo

v dávkach od 92,5 do 340 mg/m2denne. Všetci pacienti dosiahli kompletnú hematologickú odpoveď,

cytogenetickú odpoveď a/alebo klinickú odpoveď.


Klinické skúšania pri HES/CEL

V jednom otvorenom, multicentrickom klinickom skúšaní fázy II (štúdia B2225) sa testoval imatinib

u rôznych populácií pacientov s ochoreniami ohrozujúcimi život, ktoré súvisia s proteíntyrozínkinázami Abl, Kit alebo PDGFR. V tomto klinickom skúšaní sa 14 pacientom s

HES/CEL podávalo 100 mg až 1 000 mg imatinibu denne. Ďalších 162 pacientov s HES/CEL, o ktorých boli správy v 35 publikovaných hláseniach o prípadoch a skupinách prípadov, dostávalo imatinib v dávkach od 75 mg do 800 mg denne. Cytogenetické abnormality sa vyhodnotili u 117 z celkovej populácie 176 pacientov. U 61 z týchto 117 pacientov sa zistila fúzna kináza FIP1L1-PDGFRα. U ďalších štyroch pacientov s HES v iných 3 publikovaných správach sa zistila pozitivita FIP1L1-PDGFRα. Všetkých 65 pacientov s pozitivitou fúznej kinázy FIP1L1-PDGFRα dosiahlo CHR, ktorá sa zachovala mesiace (rozmedzie od 1+ do 44+ mesiacov prehodnotené v čase správy). Podľa nedávno publikovanej správy 21 z týchto 65 pacientov dosiahlo tiež kompletnú molekulárnu remisiu s mediánom následného sledovania 28 mesiacov (rozmedzie 13 - 67 mesiacov). Vek týchto pacientov bol v rozmedzí od 25 do 72 rokov. Okrem toho skúšajúci lekári zaznamenali v hláseniach o prípadoch zlepšenie symptomatológie a iných porúch funkcie orgánov. Správy o zlepšení sa týkali srdca, nervového systému, kože/podkožného tkaniva, dýchacej sústavy/hrudníka/mediastína, kostrového svalstva/spojivových tkanív/ciev a gastrointestinálneho systému.


U pediatrických pacientov s HES/CEL nie sú kontrolované klinické skúšania. V 3 publikáciách boli

správy o 3 pacientoch s HES a CEL spojenými s preskupeniami génu PDGFR. Vek týchto pacientov

bol v rozmedzí od 2 do 16 rokov a imatinib sa im podával v dávke 300 mg/m2denne alebo v dávkach

od 200 do 400 mg denne. Všetci pacienti dosiahli kompletnú hematologickú odpoveď, kompletnú

cytogenetickú odpoveď a/alebo kompletnú molekulárnu odpoveď.


Klinické skúšania pri DFSP

Vykonalo sa jedno otvorené multicentrické klinické skúšanie fázy II (štúdia B2225), do ktorého bolo

zaradených 12 pacientov s DFSP, ktorým sa podávalo 800 mg imatinibu denne. Vek pacientov s DFSP bol v rozmedzí od 23 do 75 rokov; DFSP bol metastazujúci, lokálne rekurentný po pôvodnej resekcii

a v čase zaradenia do klinického skúšania sa nepovažoval za vhodný pre ďalšiu resekciu. Primárny

dôkaz účinnosti bol založený na podiele objektívnych odpovedí. Z 12 zaradených pacientov sa u 9

dosiahla odpoveď na liečbu, u jedného kompletná a u 8 čiastočná. U 3 pacientov s čiastočnou

odpoveďou sa ochorenie následne odstránilo chirurgickým zákrokom. Medián trvania liečby

v klinickom skúšaní B2225 bol 6,2 mesiacov, maximálne trvanie 24,3 mesiacov. Správy o ďalších

6 pacientoch s DFSP liečených imatinibom, ktorých vek bol v rozmedzí od 18 mesiacov do 49 rokov,

boli v 5 publikovaných hláseniach o prípadoch. Dospelí pacienti, o ktorých boli správy v publikovanej

literatúre, dostávali buď 400 mg (4 prípady), alebo 800 mg (1 prípad) imatinibu denne. Odpoveď na

liečbu sa dosiahla u 5 pacientov, u 3 kompletná a u 2 čiastočná. Medián trvania liečby v publikovanej

literatúre bol v rozmedzí 4 týždne a viac ako 20 mesiacov. Translokácia t(17:22)[(q22:q13)] alebo jej

génový produkt bola prítomná u takmer všetkých pacientov s odpoveďou na liečbu imatinibom.


U pediatrických pacientov s DFSP nie sú kontrolované klinické skúšania. V 3 publikáciách boli správy

o 5 pacientoch s DFSP a s preskupeniami génu PDGFR. Vek týchto pacientov bol v rozmedzí od

novorodencov do 14 rokov a imatinib sa im podával v dávke 50 mg denne alebo v dávkach od 400 do

520 mg/m2denne. Všetci pacienti dosiahli čiastočnú a/alebo kompletnú odpoveď.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika imatinibu

Farmakokinetika imatinib sa hodnotila v rozmedzí dávok od 25 do 1 000 mg. Farmakokinetické profily v plazme sa stanovili v 1. deň a buď na 7., alebo 28. deň, keď koncentrácie v plazme dosiahli

rovnovážny stav.


Absorpcia

Priemerná absolútna biologická dostupnosť imatinibu je 98 %. Po perorálnom podaní bola medzi

pacientmi vysoká variabilita hodnôt AUC imatinibu v plazme. Pri podaní s jedlom s vysokým

obsahom tukov sa miera absorpcie imatinibu trochu znížila (pokles Cmax o 11 % a predĺženie tmax o

1,5 hod) a o málo sa zmenšila hodnota AUC (7,4 %) v porovnaní s podaním nalačno. Účinok

gastrointestinálneho chirurgického zákroku na absorpciu liečiva pri neskoršom podávaní sa

nesledoval.


Distribúcia

Pri klinicky významných koncentráciách sa na bielkoviny plazmy pri pokusoch in vitro viazalo

približne 95 % imatinibu, najviac na albumín a kyslý alfa-glykoproteín, s nízkym podielom viazaným

na lipoproteíny.


Biotransformácia

Hlavným cirkulujúcim metabolitom u ľudí je N-demetylovaný piperazínový derivát, ktorý vykazuje in

vitro podobnú účinnosť ako nezmenené liečivo. Zistilo sa, že hodnota AUC tohto metabolitu v plazme

dosahuje len 16 % AUC imatinibu. Väzba na bielkoviny plazmy N-demetylovaného metabolitu je

podobná ako pri nezmenenom liečive.


Imatinib a jeho N-demetylovaný metabolit spolu predstavovali 65 % cirkulujúcej rádioaktivity

(AUC(0-48h)). Zvyšná cirkulujúca rádioaktivita sa pripísala radu vedľajších metabolitov.


Výsledky in vitro ukázali, že CYP3A4 bol hlavný ľudský enzým P450, ktorý katalyzuje

biotransformáciu imatinibu. Zo skupiny liečiv, pri ktorých prichádza do úvahy súčasné podávanie

(paracetamol, aciklovir, alopurinol, amfotericín, cytarabín, erytromycín, flukonazol,

hydroxymočovina, norfloxacín, penicilín V), len pri erytromycíne (IC5050 µmol/l) a flukonazole (IC50118 µmol/l) sa preukázala inhibícia metabolizmu imatinibu, ktorá by mohla byť klinicky významná.


Ukázalo sa, že imatinib je in vitro kompetitívny inhibítor markerových substrátov CYP2C9, CYP2D6

a CYP3A4/5. Príslušné hodnoty Kiv ľudských pečeňových mikrozómoch boli 27, 7,5 a 7,9 µmol/l.

Maximálne plazmatické koncentrácie imatinibu u pacientov sú 2–4 µmol/l, z čoho vyplýva, že je

možná inhibícia metabolizmu súčasne podávaných liečiv, na ktorom sa podieľajú CYP2D6 a/alebo

CYP3A4/5. Imatinib neovplyvňoval biotransformáciu 5-fluorouracilu, ale inhiboval metabolizmus

paklitaxelu ako následok kompetitívnej inhibície CYP2C8 (Ki= 34,7 µmol/l). Táto hodnota Ki

je oveľa vyššia ako očakávané hladiny imatinibu v plazme pacientov, z čoho vyplýva, že sa neočakáva

interakcia pri súčasnom podávaní imatinibu s 5-fluorouracilom, ani s paklitaxelom.


Eliminácia

Pri stanovení zlúčenín po perorálnom podaní imatinibu označeného 14C sa približne 81 % dávky našlo

v priebehu 7 dní v stolici (68 % dávky) a v moči (13 % dávky). Ako nezmenený imatinib sa vylúčilo

25 % dávky (5 % močom, 20 % stolicou), zvyšok boli metabolity.


Farmakokinetika v plazme

Po perorálnom podaní zdravým dobrovoľníkom bol t1/2 asi 18 hodín, z čoho možno usudzovať, že

podávanie 1-krát denne postačuje. Zvyšovanie priemernej hodnoty AUC so zvyšujúcou sa dávkou

bolo po perorálnom podaní imatinibu lineárne a úmerné dávke v rozmedzí 25–1 000 mg. Kinetika

imatinibu sa pri opakovanom podávaní nemenila a pri rovnovážnom stave a podávaní 1-krát denne

bola akumulácia 1,5- až 2,5-násobná.


Farmakokinetika u špeciálnych skupín pacientov

Pri analýze farmakokinetiky u špeciálnych skupín pacientov s CML sa zistil len malý vplyv veku na

distribučný objem (zvýšenie o 12 % u pacientov vo veku > 65 rokov). Táto zmena sa nepovažuje za

klinicky významnú. Vplyv telesnej hmotnosti na klírens imatinibu je taký, že u pacienta s hmotnosťou

50 kg sa očakáva priemerný klírens 8,5 l/hod, zatiaľ čo u pacienta s hmotnosťou 100 kg sa klírens

zvýši na 11,8 l/hod. Tieto zmeny sa nepovažujú za dostačujúce, aby bolo potrebné upraviť dávkovanie

na základe kg telesnej hmotnosti. Pohlavie nemá vplyv na kinetiku imatinibu.


Farmakokinetika u detí

Tak ako aj u dospelých pacientov, imatinib sa rýchlo resorboval po perorálnom podaní u pediatrických

pacientov v klinických skúšaniach fázy I aj fázy II. Dávkami 260 a 340 mg/m2/deň sa u detí dosiahla

rovnaká expozícia ako dávkami 400 mg a 600 mg u dospelých pacientov. Porovnaním AUC(0-24) na 8. a 1. deň pri hladine dávok 340 mg/m2/deň sa zistilo, že dochádza k 1,7-násobnej akumulácii liečiva po

opakovanom podávaní raz denne.


Zhoršenie funkcie orgánov

Imatinib a jeho metabolity sa nevylučujú vo významnom rozsahu obličkami. U pacientov s ľahkým a

stredne ťažkým zhoršením funkcie obličiek sa plazmatická expozícia zdá byť vyššia ako u pacientov

s normálnou funkciou obličiek. Zvýšenie je približne 1,5- až 2-násobné, čo zodpovedá 1,5-násobnému

zvýšeniu plazmatického AGP, na ktorý sa imatinib pevne viaže. Klírens imatinibu ako voľného

liečiva je pravdepodobne podobný u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek a normálnou funkciou

obličiek, pretože vylučovanie obličkami predstavuje pri imatinibe len menej významnú dráhu

eliminácie (pozri časti 4.2 a 4.4).


Hoci výsledky farmakokinetickej analýzy ukázali, že medzi jedincami je značná variabilita, priemerná

expozícia imatinibu sa nezvýšila u pacientov s rôznym stupňom poruchy funkcie pečene v porovnaní

s pacientmi s normálnou funkciou pečene (pozri časti 4.2, 4.4 a 4.8).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Profil predklinickej bezpečnosti imatinibu sa stanovil na potkanoch, psoch, opiciach a králikoch.


Štúdie toxicity po opakovanom podávaní u potkanov, psov a opíc ukázali malé až stredne veľké

hematologické zmeny, ktoré sprevádzali zmeny kostnej drene u potkanov a psov.


Pečeň bola cieľovým orgánom u potkanov a psov. Mierne až stredne veľké zvýšenie aminotransferáz a

malý pokles hladín cholesterolu, triacylglycerolov, celkových bielkovín a albumínu sa pozorovali u

oboch druhov zvierat. V pečeni potkanov sa nezistili žiadne histopatologické zmeny. Prejavy závažnej

toxicity sa pozorovali v pečeni psov, ktoré dostávali imatinib počas 2 týždňov, a u ktorých došlo k

zvýšeniu pečeňových enzýmov, hepatocelulárnej nekróze, nekróze žlčových ciest a hyperplázii

žlčových ciest.


Toxicita pre obličky sa pozorovala u opíc, ktoré dostávali imatinib počas 2 týždňov a u ktorých

vznikla ložisková mineralizácia, rozšírenie obličkových tubulov a tubulárna nefróza. Zvýšenie dusíka

močoviny v krvi (BUN) a kreatinínu sa pozorovalo u niekoľkých zvierat. Hyperplázia prechodného

epitelu v obličkovej papile a v močovom mechúre bez zmien biochemických ukazovateľov v sére a

moči sa pozorovala u potkanov, ktoré dostávali dávky ≥ 6 mg/kg v štúdii trvajúcej 13 týždňov. Pri

chronickom podávaní imatinibu sa pozoroval zvýšený výskyt oportúnnych infekcií.


V štúdii na opiciach trvajúcej 39 týždňov sa nezistila NOAEL (hladina bez pozorovaných nežiaducich

účinkov) ani pri najnižšej dávke 15 mg/kg, čo je približne jedna tretina maximálnej dávky 800 mg

u ľudí, prepočítanej na povrch tela. Liečba mala za následok zhoršenie normálne potlačených infekcií

malárie u týchto zvierat.


Imatinib sa nepovažoval za genotoxický pri skúšaní in vitro na bakteriálnych bunkách (Amesov test),

in vitro na cicavčích bunkách (myšací lymfóm) a in vivo na potkaních mikronukleoch. Pozitívne

genotoxické účinky imatinibu sa pozorovali pri jednom skúšaní in vitro na cicavčích bunkách

(ovárium čínskeho škrečka), pri ktorom sa zistila klastogenita (chromozómová aberácia) po

metabolickej aktivácii. Dva medziprodukty z výrobného procesu, ktoré sú prítomné aj v lieku, majú

mutagénne účinky v Amesovom teste. Jeden z týchto medziproduktov bol pozitívny aj v teste na

myšacom lymfóme.


V štúdii fertility sa po podávaní potkaním samcom počas 70 dní pred párením znížila hmotnosť

semenníkov a nadsemenníkov a podiel pohyblivých spermií pri dávke 60 mg/kg, čo sa približne rovná

maximálnej klinickej dávke 800 mg/deň, prepočítanej na povrch tela. Toto sa nepozorovalo pri

dávkach ≤ 20 mg/kg. Malý až stredne veľký pokles spermatogenézy sa tiež pozoroval u psov pri

perorálnych dávkach ≥ 30 mg/kg. Keď sa potkaním samiciam podával imatinib počas 14 dní pred

párením a potom až do 6. dňa gravidity, neovplyvnilo to párenie, ani počet gravidných samíc. Pri

dávke 60 mg/kg u potkaních samíc došlo k významnej poimplantačnej strate plodov a k zníženiu počtu

živých plodov. Toto sa nepozorovalo pri dávkach ≤ 20 mg/kg.


V štúdii pre- a postnatálneho vývoja potkanov sa pri perorálnom podávaní v skupine dávky

45 mg/kg/deň pozoroval červený vaginálny výtok buď na 14., alebo na 15. deň gravidity. Pri tejto

dávke sa zvýšil počet mŕtvonarodených mláďat, ako aj úmrtí mláďat v dňoch 0 až 4 po pôrode. U

potomkov F1 bola pri tejto hladine dávok nižšia priemerná telesná hmotnosť od narodenia až po

utratenie zvierat a počet mláďat, ktoré splnili kritérium oddelenia predkožky, sa mierne znížil.

Plodnosť u F1 nebola ovplyvnená, ale pri dávke 45 mg/kg/deň sa pozoroval zvýšený počet resorpcií a

znížený počet životaschopných plodov. Hladina bez pozorovaných účinkov (NOEL) u matiek aj

generácie F1 bola 15 mg/kg/deň (štvrtina maximálnej dávky u ľudí, ktorá je 800 mg).


Imatinib bol teratogénny u potkanov, keď sa podával počas organogenézy v dávkach ≥ 100 mg/kg, čo

sa približne rovná maximálnej klinickej dávke 800 mg/deň, prepočítanej na povrch tela. Teratogénne

účinky zahŕňali exencefáliu alebo encefalokélu a neprítomnosť alebo zmenšenie frontálnych a

neprítomnosť parietálnych kostí. Tieto účinky sa nezistili pri dávkach ≤ 30 mg/kg.


V štúdii karcinogenity na potkanoch, trvajúcej 2 roky, malo podávanie imatinibu v dávkach 15, 30 a

60 mg/kg/deň za následok štatisticky významné skrátenie života u samcov pri 60 mg/kg/deň a u samíc

pri ≥ 30 mg/kg/deň. Histopatologické vyšetrenie potomstva ukázalo kardiomyopatiu (obe pohlavia),

chronickú progresívnu nefropatiu (samice) a papilóm predkožkovej žľazy ako hlavné príčiny smrti

alebo dôvody na utratenie. Cieľovými orgánmi pre neoplastické zmeny boli obličky, močový mechúr,

uretra, predkožková a klitorisová žľaza, tenké črevo, prištítne telieska, nadobličky a bezžľazová časť

žalúdka.


Papilómy/karcinómy predkožkovej/klitorisovej žľazy sa pozorovali pri dávkach 30 mg/kg/deň

a vyšších, čo predstavuje približne 0,5- alebo 0,3-násobok dennej expozície u ľudí (založenej na AUC)

pri 400 mg/deň alebo 800 mg/deň, a 0,4-násobok dennej expozície u detí (založenej na AUC) pri

340 mg/m2/deň. Hladina bez pozorovaných účinkov (NOEL) bola 15 mg/kg/deň. Adenóm/karcinóm

obličiek, papilóm močového mechúra a uretry, adenokarcinómy tenkého čreva, adenómy prištítnych

teliesok, benígne a malígne nádory drene nadobličiek a papilómy/karcinómy bezžľazovej časti žalúdka

sa zaznamenali pri 60 mg/kg/deň, čo predstavuje približne 1,7- alebo 1-násobok dennej expozície

u ľudí (založenej na AUC) pri 400 mg/deň alebo 800 mg/deň a 1,2-násobok dennej expozície u detí

(založenej na AUC) pri 340 mg/m2/deň. Hladina bez pozorovaných účinkov (NOEL) bola 30 mg/kg/deň.


Mechanizmus a významnosť týchto nálezov v štúdii karcinogenity na potkanoch nie sú ešte u ľudí

objasnené.


Non-neoplastické lézie, ktoré sa nezistili v predchádzajúcich predklinických štúdiách, boli

v kardiovaskulárnom systéme, pankrease, endokrinných orgánoch a zuboch. Najdôležitejšie zmeny

zahŕňali hypertrofiu a dilatáciu srdca, ktoré viedli u niektorých zvierat k príznakom insuficiencie

srdca.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Nízko substituovaná hydroxypropylcelulóza (E463)

Povidón (E1201)

Krospovidón (typ A) (E1201)

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Magnéziumstearát (E572)


Obal tablety:

Hypromelóza (E464)

Makrogol 400

Mastenec (E553b)

Červený oxid železitý (E172)

Žltý oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PE/PVDC/hliníkové blistre.


Balenie obsahuje 20,30, 50, 60, 90, 100, 120 alebo 180 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0027/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.01.2013.


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014

Imatinib Glenmark 100 mg filmom obalené tablety