+ ipil.sk

ImigranPríbalový leták

Imigran

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2013/02092


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


  1. NÁZOV LIEKU


Imigran


  1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Sumatriptan sukcinát, 16,8 mg, čo zodpovedá sumatriptanu 12 mg, v 1 ml roztoku.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


  1. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.


  1. KLINICKÉ ÚDAJE


  1. Terapeutické indikácie


Injekcia sumatriptanu sa indikuje na akútnu liečbu záchvatu migrény s aurou alebo bez nej.

Injekcia sumatriptanu sa indikuje aj na akútnu liečbu histamínovej bolesti hlavy (tzv. Cluster headache).


  1. Dávkovanie a spôsob podania


Spôsob podania


Sumatriptan sa nemá podávať profylakticky.


Odporúča sa použiť sumatriptan podľa možnosti čo najskôr, po nástupe migrénovej bolesti alebo súvisiacich príznakov, ako je nauzea, vracanie alebo fotofóbia. Je však rovnako účinný, ak sa použije v ktoromkoľvek štádiu záchvatu migrény.

Pri začatí liečby účinnosť sumatriptanu nezávisí od dĺžky trvania záchvatu. Podanie počas migrénovej aury, predtým, ako sa objavia ostatné príznaky, nemusí zabrániť vzniku bolesti hlavy.


Injekcia sumatriptanu sa má podať subkutánne pomocou autoinjektora.


Pacientov treba upozorniť, aby prísne dodržiavali pokyny o autoinjektore, ktoré sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov, najmä tie, ktoré sa týkajú bezpečnej likvidácie injekčných striekačiek a ihiel.


Dávkovanie


Dospelí


MIGRÉNA

Odporúčaná dávka injekčného roztoku sumatriptanu je jedna 6 mg dávka podaná subkutánne.


Ak pacient nereaguje na prvú dávku sumatriptanu, druhú dávku počas toho istého záchvatu nemá dostať. Injekcie sumatriptanu sa môžu podať pri nasledujúcich záchvatoch.

Ak pacient odpovedal na prvú dávku, ale príznaky sa opäť vrátili, druhú dávku je možné podať počas nasledujúcich 24 hodín za predpokladu, že medzi dvoma dávkami uplynula najmenej 1 hodina.


Maximálna dávka v priebehu 24 hodín sú dve 6 mg injekcie (12 mg).


HISTAMÍNOVÁ BOLESŤ HLAVY (tzv. CLUSTER HEADACHE)

Odporúčaná dávka injekčného roztoku sumatriptanu je 6 mg podaných subkutánne pri každom záchvate. Maximálna dávka v priebehu 24 hodín sú dve 6 mg injekcie (12 mg) s minimálnym 1-hodinovým časovým odstupom medzi dvoma dávkami.


Deti a dospievajúci (vo veku do 18 rokov)

Injekcie sumatriptanu sa neodporúčajú používať u detí a dospievajúcich kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Starší pacienti (viac ako 65 rokov)

Skúsenosti s použitím sumatriptanu u pacientov starších ako 65 rokov sú obmedzené. Farmakokinetika sa významne nelíši od mladšej populácie, ale kým nebudú k dispozícii ďalšie klinické údaje, u pacientov starších ako 65 rokov sa sumatriptan neodporúča používať.


  1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na sumatriptan alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Sumatriptan sa nemá podávať pacientom, ktorí prekonali infarkt myokardu alebo majú ischemickú chorobu srdca, koronárny vazospazmus (Prinzmetalovu angínu), ochorenie periférnych žíl alebo príznaky či známky naznačujúce ischemickú chorobu srdca.

Sumatriptan sa nemá podávať pacientom s mozgovocievnou príhodou (CVA) alebo prechodným ischemickým atakom (TIA) v anamnéze.

Sumatriptan sa nemá podávať pacientom so závažnou poruchou funkcie pečene.

Použitie sumatriptanu u pacientov so stredne závažnou až závažnou hypertenziou a miernou nekontrolovanou hypertenziou je kontraindikované.

Súbežné podávanie ergotamínu alebo derivátov ergotamínu (vrátane metysergidu) alebo akéhokoľvek agonistu receptora triptán/5-hydroxytryptamínu1(5-HT1) je kontraindikované (pozri časť 4.5).

Súbežné podávanie inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) a sumatriptanu je kontraindikované.

Sumatriptan sa nesmie použiť v priebehu 2 týždňov po ukončení liečby inhibítormi monoaminooxidázy.


  1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Sumatriptan sa má používať iba v prípade jasnej diagnózy migrény, alebo histamínovej bolesti hlavy (tzv. cluster headache).

Injekcia sumatriptanu sa nemá podávať intravenózne.


Sumatriptan nie je určený na liečbu hemiplegickej, bazilárnej ani oftalmoplegickej migrény.

Tak ako pri iných druhoch terapie akútnej migrény pred začiatkom liečby bolesti hlavy u pacientov, u ktorých predtým nebola stanovená diagnóza migrény, ako aj u migrenikov, ktorí majú atypické symptómy, treba postupovať opatrne a vylúčiť iné, potenciálne závažné neurologické ochorenia.

Treba poznamenať, že u migrenikov môže byť zvýšené riziko niektorých cerebrovaskulárnych príhod (napr. CVA, TIA).

Po podaní lieku môžu byť so sumatriptanom spojené prechodné symptómy, vrátane bolesti v hrudníku a pocitov zvierania, ktoré sú niekedy intenzívne a môžu postihnúť hrdlo (pozri časť 4.8). Ak sa má za to, že tieto príznaky poukazujú na ischemickú chorobu srdca, sumatriptan sa má úplne vysadiť a treba vykonať náležité vyhodnotenie.

Jestvujú hlásenia po uvedení lieku na trh popisujúce zriedkavé prípady pacientov so sérotonínovým syndrómom (vrátane zmeneného duševného stavu, autonómnej nestability a nervovosvalových abnormalít) po použití selektívneho inhibítora spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) a sumatriptanu. Sérotonínový syndróm bol hlásený aj po súbežnej liečbe triptánmi a inhibítormi spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI).


Ak je súbežná liečba sumatriptanom a SSRI/SNRI klinicky nevyhnutná, odporúča sa náležite pozorovať pacienta (pozri časť 4.5).

Sumatriptan sa má opatrne podávať pacientom s ochorením, ktoré môže významne ovplyvňovať resorpciu, metabolizmus alebo vylučovanie lieku, napr. pacientom s poruchou funkcie pečene alebo obličiek.

Sumatriptan sa má používať opatrne u pacientov so záchvatmi v anamnéze alebo s inými rizikovými faktormi, ktoré znižujú prah pre vznik záchvatov, pretože v súvislosti s podávaním sumatriptanu boli hlásené záchvaty (pozri časť 4.8).

U pacientov so známou precitlivenosťou na sulfónamidy môže dôjsť po podaní sumatriptanu k alergickej reakcii. Reakcie môžu byť v rozsahu od kožnej precitlivenosti po anafylaxiu. Dôkazy o skríženej precitlivenosti sú obmedzené, avšak pred použitím sumatriptanu u týchto pacientov treba postupovať opatrne.

Častejšie k nežiaducim účinkom môže dochádzať počas súbežného podávania triptánov a rastlinných liekov s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).

Nadmerné používanie akéhokoľvek druhu lieku proti bolesti na bolesť hlavy môže bolesti hlavy zhoršiť. Ak takáto situácia nastane alebo vznikne na ňu podozrenie, je potrebná konzultácia s lekárom a liečbu treba vysadiť. Na diagnózu bolesti hlavy vyvolanej nadmerným používaním liekov (medication overuse headache, MOH) treba mať podozrenie u pacientov, ktorí mávajú časté, prípadne každodenné bolesti hlavy napriek pravidelnému používaniu liekov proti boleniu hlavy (alebo práve preto).

Odporúčaná dávka sumatriptanu sa nemá prekročiť.


Sumatriptan sa bez predchádzajúceho kardiovaskulárneho vyšetrenia nemá podávať pacientom s rizikovými faktormi vzniku ischemickej choroby srdca, vrátane silných fajčiarov alebo osôb, ktoré dostávajú nikotínovú substitučnú liečbu (pozri časť 4.3). Osobitnú pozornosť treba venovať postmenopauzálnym ženám a mužom starším ako 40 rokov s týmito rizikovými faktormi. Predchádzajúce vyšetrenia však nie vždy identifikujú každého jedinca s ochorením srdca a vo veľmi zriedkavých prípadoch došlo k závažným srdcovým komplikáciám u pacientov bez základného kardiovaskulárneho ochorenia. (Platí len pre použitie nosovej aerodisperzie: informácia sa týka aj dospievajúcich − pozri časť 4.8).


4. 5. Liekové a iné interakcie


Nezistili sa žiadne interakcie s propranololom, flunarizínom, pizotifénom alebo alkoholom.

Údaje o interakciách s liekmi obsahujúcimi ergotamín alebo iné agonisty receptora triptán/5-HT1 sú obmedzené. Ich súbežné podávanie je kontraindikované, pretože teoreticky je možné zvýšené riziko koronárneho vazospazmu (pozri časť 4.3).

Nie je známe, aký dlhý čas má uplynúť medzi použitím sumatriptanu a liekov obsahujúcich ergotamín alebo iné agonisty receptora triptán/5-HT1. Závisí to aj od dávkovania a typu použitých liekov. Účinky môžu byť aditívne. Po podaní liekov s obsahom ergotamínu alebo iného agonistu receptora triptán/5-HT1a pred podaním sumatriptanu sa odporúča počkať najmenej 24 hodín. Naopak, po použití sumatriptanu a pred podaním lieku obsahujúceho ergotamín sa odporúča počkať najmenej 6 hodín, a pred podaním agonistu receptora triptán/5-HT1najmenej 24 hodín.

Medzi sumatriptanom a inhibítormi MAO môže nastať interakcia, preto je súbežné podávanie kontraindikované (pozri časť 4.3).

Jestvujú hlásenia po uvedení lieku na trh popisujúce zriedkavé prípady pacientov so sérotonínovým syndrómom (vrátane zmeneného duševného stavu, autonómnej nestability a nervovosvalových abnormalít) po použití inhibítorov SSRI a sumatriptanu. Sérotonínový syndróm bol hlásený aj po súbežnej liečbe triptánmi a inhibítormi SNRI(pozri časť 4.4).


4. 6. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Sú k dispozícii údaje po uvedení lieku na trh o použití sumatriptanu v prvom trimestri gravidity u viac než 1 000 žien. Aj keď tieto údaje neobsahujú dostatočné informácie na to, aby boli vyvodené konečné závery, nenaznačujú zvýšené riziko vrodených chýb. Skúsenosti s použitím sumatriptanu v druhom a treťom trimestri sú obmedzené.


Hodnotenie experimentálnych štúdií na zvieratách nepoukazuje na priamy teratogénny účinok ani na škodlivý vplyv na perinatálny a postnatálny vývin. Na druhej strane, pri králikoch môže byť ovplyvnená životaschopnosť embrya alebo plodu (pozri časť 5.3). Podávanie sumatriptanu sa má zvážiť len v prípade, ak očakávaný prínos pre matku je väčší než akékoľvek možné riziko pre plod.


Laktácia

Zistilo sa, že po subkutánnom podaní sa sumatriptan vylučuje do materského mlieka. Expozíciu dieťaťa sumapriptanu možno minimalizovať tým, že sa nebude dojčiť 12 hodín po podaní sumatriptanu; všetko materské mlieko vyprodukované za tento časový úsek sa má zlikvidovať.


4. 7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Dôsledkom migrény alebo jej liečby sumatriptanom môže byť ospalosť, čo môže mať vplyv na schopnosť šoférovať a obsluhovať stroje.


4. 8. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú uvedené nižšie podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Frekvencia účinkov je definovaná ako: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov). Niektoré symptómy hlásené ako nežiaduce účinky môžu súvisieť s príznakmi migrény.


Poruchy imunitného systému

Neznáme: Hypersenzitívne reakcie od kožnej precitlivenosti (ako urtikária) po anafylaxiu.


Poruchy nervového systému

Časté: Závraty, ospalosť, poruchy zmyslového vnímania, vrátane parestézie a hypoestézie.

Neznáme: Záchvaty − hoci sa niekoľko prípadov vyskytlo u pacientov so záchvatmi v anamnéze alebo u pacientov so súčasnými stavmi predisponujúcimi k záchvatom, sú hlásené aj u chorých, u ktorých takéto predisponujúce nie sú zjavné; tremor, dystónia, nystagmus, skotóm.

Poruchy oka

Neznáme: Žmurkanie, diplópia, zhoršené videnie. Strata zraku, vrátane hlásení trvalého poškodenia. Poruchy videnia sa však môžu vyskytnúť aj počas samotného záchvatu migrény.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme: Bradykardia, tachykardia, palpitácie, srdcová arytmia, prechodné ischemické zmeny na EKG, vazospazmus koronárnych artérií, angína pektoris, infarkt myokardu (pozri časť 4.3 a 4.4).

Poruchy ciev

Časté: Prechodné zvýšenie krvného tlaku, ku ktorému dochádza krátko po liečbe. Návaly horúčavy.

Neznáme: Hypotenzia, Raynaudov fenomén.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastina

Časté: Dyspnoe.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: U niektorých pacientov sa vyskytla nauzea a vracanie, nie je však jasné, či to má súvislosť s podaním sumatriptanu, alebo s primárnym stavom.

Neznáme: Ischemická kolitída.

Neznáme: Hnačka.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: Pocity ťažoby (zvyčajne prechodné, môžu byť intenzívne a môžu postihovať ktorúkoľvek časť tela, vrátane hrudníka a hrdla). Myalgia.

Neznáme: Stuhnutosť krku.

Neznáme: Artralgia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Bolesť, pocity horúčavy alebo chladu, tlaku alebo zvierania (tieto udalosti sú zvyčajne prechodné, môžu byť intenzívne a môžu postihovať ktorúkoľvek časť tela, vrátane hrudníka a hrdla); pocity slabosti, únava (obidva prejavy sú svojou intenzitou zväčša mierne až stredne závažné a prechodné).

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé: Príležitostne sa pozorovali menšie odchýlky v testoch na funkciu pečene.


Psychické poruchy

Neznáme: Anxiozita.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: Hyperhidróza.


Najčastejšie vedľajšie účinky spojené s liečbou sumatriptanom podávaným subkutánne sú:


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: Prechodná bolesť v mieste vpichu.

Veľmi časté: Tiež bol hlásený v mieste vpichu injekcie pocit štípania/pálenia, opuch, erytém, modriny a krvácanie.


Hoci nie sú k dispozícii priame porovnania, návaly tepla, parestézia a pocity horúčosti, tlaku a ťažoby bývajú častejšie po podaní injekcie sumatriptanu.

Na druhej strane sa zdá, že nauzea, vracanie a únava sa vyskytujú zriedkavejšie pri subkutánnom podaní injekcií sumatriptanu než po podaní tabliet.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom


Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania
Kvetná 11
SK-825 08 Bratislava 26

Tel: + 421 2 507 01 206

Fax: + 421 2 507 01 237

internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk


4. 9. Predávkovanie


Symptómy a príznaky:

Jestvuje niekoľko hlásení prípadov predávkovania injekčným podaním sumatriptanu.

Pacienti dostali jednorazové injekcie v dávke do 12 mg subkutánne bez vzniku významných nežiaducich účinkov. Podanie dávok do 16 mg subkutánne nebolo spojené so žiadnymi inými vedľajšími účinkami než sú uvedené vyššie.


Liečba predávkovania:

Pri predávkovaní sumatriptanom je potrebné pacienta sledovať najmenej 10 hodín a podľa potreby sa má pristúpiť k štandardnej podpornej liečbe. Nie je známe, aký účinok na koncentráciu sumatriptanu v plazme má hemodialýza alebo peritoneálna dialýza.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5. 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antimigrenikum, selektívne agonisty 5-HT1receptora.

ATC kód: N02CC01


Spôsob účinku:

Zistilo sa, že sumatriptan je selektívny agonista cievneho 5-hydroxytryptamín-1-(5-HT1D) receptora, pričom nemá účinok na iné 5-HT subtypy týchto receptorov (5-HT2–7). Cievny 5HT1D receptor sa väčšinou nachádza v krvných cievach hlavy a sprostredkováva vazokonstrikciu.


U zvierat sumatriptan selektívne zužuje karotickú arteriálnu cirkuláciu, ale nemení prietok krvi mozgom. Karotická arteriálna cirkulácia dodáva krv extrakraniálnym a intrakraniálnym tkanivám, napr. mozgovým blanám, a dilatácia a/alebo tvorba edému v týchto cievach sa považuje za mechanizmus migrény u človeka. Experimentálne dôkazy okrem toho naznačujú, že sumatriptan inhibuje aktivitu nervus trigeminus. Obidva tieto účinky môžu prispievať k antimigrenóznemu účinku sumatriptanu u ľudí.


Farmakodynamické účinky:

Klinická odpoveď sa rozvíja 10 - 15 minút po podaní 6 mg subkutánne injekciou, 15 minút po dávke 20 mg podanej intranazálne a približne 30 minút po dávke 100 mg podanej perorálne vo forme obyčajných tabliet alebo po dávke 25 mg podanej rektálne.


Sumatriptan je účinný v liečbe akútnej migrény.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Migrenózne ataky podľa všetkého nemajú signifikantný vplyv na farmakokinetiku sumatriptanu.


Absorpcia

Po subkutánne aplikovanej injekcii má sumatriptan vysokú priemernú biologickú dostupnosť (96%) a maximálne sérové koncentrácie sa dosiahnu do 25 minút po podaní. Priemerná maximálna koncentrácia v sére po 6 mg podaných subkutánne je 72 nanogramov/ml.


Distribúcia

Väzba na plazmatické proteíny je nízka (14 – 21 %), priemerný celkový distribučný objem je 170 litrov.


Biotransformácia

Hlavný metabolit sumatriptanu, analóg kyseliny indoloctovej, sa vylučuje prevažne močom, kde sa nachádza ako voľná kyselina a glukuronidový konjugát. Nemá žiadne známe účinky na receptory 5HT1alebo 5HT2. Vedľajšie metabolity sa neidentifikovali.


Eliminácia

Eliminačný polčas je približne 2 hodiny. Priemerný celkový plazmatický klírens je približne 1160 ml/min a priemerný renálny klírens je približne 260 ml/min.


Extrarenálny klírens zodpovedá približne 80% celkového klírensu. Sumatriptan sa vylučuje najmä oxidačným metabolizmom sprostredkovaným monoaminooxidázou A.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogenéza, mutagenéza

V in vitro štúdiách a na zvieratách sa nedokázala genotoxicita a karcinogenita sumatriptanu.


Reprodukčná toxikológia

V štúdii fertility potkanov boli perorálne dávky sumatriptanu, spôsobujúce plazmatické hladiny približne 150-násobne vyššie ako plazmatické hladiny pozorované u človeka po podaní 6 mg subkutánnej dávky, spojené s menej úspešnou brezivosťou.

Tento účinok sa nevyskytol počas subkutánnej štúdie, v ktorej sa dosiahli maximálne plazmatické hladiny približne 100-násobne vyššie ako u človeka po perorálnom podaní.


Gravidita a laktácia

Na potkanoch a králikoch sa nepozorovali žiadne teratogénne účinky a sumatriptan nemal vplyv na postnatálny vývoj potkanov.


Ak sa sumatriptan podáva v období organogenézy gravidným samiciam králikov v dávkach, ktoré sú dostatočne vysoké na vyvolanie toxicity, v ojedinelých prípadoch dochádza k odumretiu plodu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6. 1. Zoznam pomocných látok


chlorid sodný

voda na injekciu


6. 2. Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6. 3. Čas použiteľnosti


2 roky.


6. 4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Injekcie sumatriptanu treba uchovávať pri teplote do 30 °C a chrániť pred svetlom.


6. 5. Druh obalu a obsah balenia


Naplnená injekčná striekačka v obale s plastickej hmoty s potrebným označením, papierová škatuľka, autoinjektor.

2 naplnené striekačky (6 mg/0,5 ml) + autoinjektor

2 naplnené striekačky (6 mg/0,5 ml)

2 naplnené striekačky (12 mg/1 ml) + autoinjektor


6. 6. Špeciálne upozornenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pacientov treba upozorniť, aby prísne dodržiavali pokyny o injekciách sumatriptanu, ktoré sú uvedené v písomnej informácii pre používateľov, najmä tie, ktoré sa týkajú bezpečnej likvidácie injekčných striekačiek a injekčných ihiel.

Injekčné ihly a injekčné striekačky môžu ohroziť zdravie a treba ich zlikvidovať bezpečne a hygienicky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Glaxo Group Limited

980 Great West Road,

Brentford,

Middlesex,

TW8 9GS

Spojené kráľovstvo


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


33/0266/93-S


9. DÁTUM PRVEJ registrácie / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 13. december1993

Dátum posledného predĺženia registrácie: bez časového obmedzenia


10. dátum revízie textu


Máj 2013

8Imigran