+ ipil.sk

IMIGRAN 20 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2014/02633-ZME

Písomná informácia pre používateľa


Imigran 20 mg

nosová aerodisperzia


sumatriptán


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Imigran 20 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Imigran 20 mg

3. Ako používať Imigran 20 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Imigran 20 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Imigran 20 mg a na čo sa používa


Imigran 20 mg obsahuje jednorazovú dávkusumatriptánu, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných triptány (sú známe aj ako agonisty 5‑HT1receptora).


Imigran 20 mg sa používa na liečbu migrenóznej bolesti hlavy.


Príznaky migrény môžu byť spôsobené dočasným rozšírením krvných ciev v hlave. Imigran 20 mg tieto krvné cievy sťahuje, čo následne vedie k odstráneniu bolesti hlavy a k úľave od ďalších príznakov záchvatu migrény, akými sú napríklad napínanie na vracanie (nauzea) alebo vracanie a citlivosť na svetlo a zvuky.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Imigran 20 mg


Nepoužívajte Imigran 20 mg

- ak ste alergický na sumatriptán alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- ak máte problémy so srdcom, ako je napríklad zúženie srdcových tepien (ischemická choroba srdca) alebo bolesť na hrudníku (angína pektoris), alebo ak ste niekedy prekonali srdcový záchvat.

- ak máte problémy s krvným obehom v dolných končatinách, ktoré spôsobujú kŕčovité bolesti pri chôdzi (ochorenie periférnych ciev).

- ak ste prekonali mŕtvicu (cievnu mozgovú príhodu) alebo mini‑mŕtvicu (označovanú aj ako tranzitórny ischemický atak alebo TIA).

- ak máte vysoký krvný tlak, ktorý je stredne závažný až závažný, alebo ak máte mierne zvýšený krvný tlak, ktorý nie je kontrolovaný liečbou.

- ak máte závažné ochorenie pečene.

- ak užívate iné lieky proti migréne vrátane liekov, ktoré obsahujú ergotamín, alebo podobné lieky, ako napríklad metysergid alebo akýkoľvek agonista 5‑HT1receptora.

- ak užívate lieky proti depresii označované ako IMAO(inhibítory monoaminooxidázy), alebo ak ste tieto lieky užívali v predchádzajúcich dvoch týždňoch.

Ak si vás niečo z uvedeného týka:

oznámte to svojmu lekárovi a nepoužívajte Imigran 20 mg.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Imigran 20 mg,obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Ak máte niektoré rizikové faktory

Ak ste silný fajčiar, alebo podstupujete náhradnú liečbu nikotínom, a to najmä

- ak ste muž starší ako 40 rokov, alebo

- ak ste žena, ktorá prešla menopauzou.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka, mohlo by to znamenať, že máte zvýšené riziko vzniku srdcového ochorenia, a preto to:

oznámte svojmu lekárovi, aby vám pred predpísaním Imigranu 20 mg mohol dať skontrolovať funkciu srdca.


Ak ste v minulosti mali epileptické záchvaty(záchvaty kŕčov), alebo

ak máte iné zdravotné ťažkosti, ktoré môžu zvyšovať pravdepodobnosť vzniku záchvatu kŕčov ‑ napríklad, ak ste utrpeli úraz hlavy, alebo ak trpíte alkoholizmom.

Oznámte to svojmu lekárovi, aby na vás mohol prísnejšie dohliadať.


Ak máte mierne zvýšený krvný tlak, ktorý je kontrolovaný liekmi, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak máte ochorenie pečene alebo obličiek.

Oznámte to svojmu lekárovi, aby na vás mohol prísnejšie dohliadať.


Ak ste alergický na antibiotiká nazývané sulfónamidy. V takomto prípade môžete byť alergický aj na Imigran 20 mg. Ak viete, že ste alergický na antibiotiká, ale nie ste si istý, či na sulfónamidy:

poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať Imigran 20 mg.


Ak užívate lieky proti depresii nazývané selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (označované aj skratkou SSRI) alebo inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu(označované aj skratkou SNRI).

Oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi predtým, ako začnete používať Imigran 20 mg. Pozrite si tiež Iné lieky a Imigran 20 mg uvedené nižšie.


Ak Imigran 20 mg alebo akýkoľvek liek na bolesti hlavy používate často.

Príliš časté používanie Imigranu 20 mg a iných liekov na bolesť hlavy môže vaše bolesti zhoršiť.

Ak sa vás to týka, povedzte to svojmu lekárovi. Možno vám odporučí, aby ste Imigran 20 mg prestali používať.


Ak po použití Imigranu 20 mg pociťujete bolesti alebo pocit zovretia v hrudníku a v hrdle.

Tieto pocity môžu byť silné, ale zvyčajne rýchlo odznejú. Ak rýchlo neodznejú, alebo ak sa stanú závažnými:

bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Viac informácií o týchto možných vedľajších účinkoch nájdete v časti 4.


Iné lieky a Imigran 20 mg

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj akýchkoľvek rastlinných liekov a liekov, ktoré ste si kúpili bez lekárskeho predpisu.


Niektoré lieky sa nesmú užívať spolu s Imigranom 20 mg a ďalšie môžu spôsobovať vedľajšie účinky, keď sa užívajú spolu s Imigranom 20 mg.

Musíte informovať vášho lekára, ak užívate:

ergotamín, ktorý sa tiež používa na liečbu migrény, alebo podobné lieky, ako napríklad metysergid (pozrite si Nepoužívajte Imigran 20 mgv časti 2). Nepoužívajte Imigran 20 mg v rovnakom čase ako tieto lieky. Tieto lieky prestaňte užívať aspoň 24 hodín predtým, ako použijete Imigran 20 mg. Lieky, ktoré obsahujú ergotamín alebo liečivá podobné ergotamínu, nezačnite znovu užívať skôr, ako najmenej 6 hodín po použití Imigranu 20 mg.

iné triptány/agonisty 5‑HT1receptora (ako napríklad naratriptán, rizatriptán, zolmitriptán), ktoré sa tiež používajú na liečbu migrény (pozrite si Nepoužívajte Imigran 20 mgv časti 2). Nepoužívajte Imigran 20 mg v rovnakom čase ako tieto lieky. Tieto lieky prestaňte užívať aspoň 24 hodín predtým, ako použijete Imigran 20 mg. Triptán/agonistu 5‑HT1 receptora nezačnite znovu užívať skôr, ako najmenej 24 hodín po použití Imigranu 20 mg.

lieky na liečbu depresie ako SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu) alebo SNRI(inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu). Používanie Imigranu 20 mg spolu s týmito liekmi môže spôsobiť sérotonínový syndróm (súbor príznakov, ktoré môžu zahŕňať nepokoj, zmätenosť, potenie, halucinácie, zosilnené reflexy, svalové kŕče, zimnicu, zrýchlený tlkot srdca a tras). Ak sa vám to stane, bezodkladne to oznámte svojmu lekárovi.

lieky na liečbu depresie nazývané inhibítory monoaminooxidázy(IMAO). Nepoužívajte Imigran 20 mg,ak ste tieto lieky užívali v predchádzajúcich dvoch týždňoch.

ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum). Užívanie rastlinného lieku, ktorý obsahuje ľubovník bodkovaný, počas liečby Imigranom 20 mg môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek. K dispozícii je len obmedzené množstvo informácií o bezpečnosti Imigranu 20 mg pre tehotné ženy, hoci doposiaľ nie sú dôkazy o zvýšenom riziku vrodených chýb. Váš lekár sa s vami porozpráva o tom, či počas tehotenstva smiete, alebo nesmiete používať Imigran 20 mg.

Vaše dieťa nedojčite počas 12 hodín po použití Imigranu 20 mg.Ak si počas tejto doby odsajete materské mlieko, zlikvidujte ho a vášmu dieťaťu ho nedávajte.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Buď príznaky migrény, alebo tento liek u vás môžu vyvolať ospalosť, a tým ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.Ak sa u vás vyskytne ospalosť, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


3. Ako používať Imigran 20 mg


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Imigran 20 mg používajte až po tom, ako začnete mať migrenóznu bolesť hlavy. Imigran 20 mg nepoužívajte na to, aby ste predišli vzniku záchvatu migrény.


Aké množstvo lieku sa používa


Dospelí vo veku od 18 do 65 rokov

Odporúčaná dávka pre dospelých vo veku od 18 do 65 rokovje jedno vstreknutie Imigranu 20 mg len do jednej nosovej dierky. Pre niektorých ľudí je dostatočné jedno vstreknutie Imigranu 10 mg do nosovej dierky (Imigran 10 mg nosová aerodisperzia nie je na Slovensku k dispozícii). Nepoužívajte viac ako dve vstreknutia po 20 mg počas 24 hodín.


Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov

Imigran 20 mg sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.


Staršie osoby (vo veku nad 65 rokov)

Imigran 20 mg sa neodporúča používať u osôb starších ako 65 rokov.


Spôsob podávania

Podrobný návod na použitienosovej aerodisperzie nájdete na konci tejto písomnej informácie pre používateľa (pozri časť 6).


Kedy sa Imigran 20 mg používa

Najlepšie je použiť Imigran 20 mg hneď, ako pocítite, že migréna nastupuje, hoci Imigran 20 mg sa môže použiť kedykoľvek v priebehu záchvatu migrény. Odporúčaná dávka sa nemá prekročiť.


Ak sa vám príznaky začnú vracať

Druhú dávku Imigranu 20 mg si môžete podať po dvoch hodinách, ale nepoužívajte viac ako dve vstreknutia počas 24 hodín.


Ak prvá dávka nemá žiadny účinok

Nepoužívajte druhú dávku ani žiadne iné liekové formy Imigranu počas toho istého záchvatu. Ak vám Imigran 20 mg neposkytne žiadnu úľavu:

poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak použijete viac Imigranu 20 mg, ako máte

Nepoužívajte viac ako dve vstreknutia Imigranu 20 mg počas 24 hodín.

Po použití príliš veľkého množstva Imigranu 20 mg vám môže byť zle. Ak ste použili viac ako dve vstreknutia počas 24 hodín:

obráťte sa na svojho lekára.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektoré príznaky môžu byť spôsobené samotnou migrénou.

Vedľajšie účinky hlásené u dospelých sa pozorovali aj u dospievajúcich a zahŕňali veľmi zriedkavé hlásenia srdcových záchvatov.


Alergická reakcia: ihneď vyhľadajte pomoc lekára

Nasledujúce vedľajšie účinky sa vyskytli u veľmi malého počtu osôb, ale ich presná frekvencia (častosť výskytu) nie je známa.

Prejavy alergickej reakcie zahŕňajú vyrážku, žihľavku (svrbivú vyrážku); pískavé dýchanie; opuch očných viečok, tváre alebo pier; celkový kolaps.

Ak sa u vás krátko po použití Imigranu 20 mg vyskytne ktorýkoľvek z uvedených príznakov:

Imigran 20 mg už viac nepoužite. Ihneď sa obráťte na lekára.


Veľmi časté vedľajšie účinky

Môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb:

nepríjemná chuť.


Časté vedľajšie účinky

Môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:

bolesť, pocit ťažoby, tlaku, zvierania alebo bolesti v hrudníku, v hrdle alebo v iných častiach tela alebo nezvyčajné pocity zahŕňajúce pocit necitlivosti, mravčenia a pocit horúčavy alebo chladu.Tieto vedľajšie účinky môžu byť silné, ale zvyčajne rýchlo odznejú.

Ak tieto vedľajšie účinky pretrvávajú alebo sa stanú závažnými (najmä bolesť v hrudníku):

urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc. U veľmi malého počtu osôb môžu byť tieto príznaky spôsobené srdcovým záchvatom.


Ďalšie časté vedľajšie účinky zahŕňajú:

pocit podráždenia alebo pálenia v nose alebo hrdle, krvácanie z nosa.

napínanie na vracanie (nauzea) alebo vracanie, hoci tie môžu byť zapríčinené samotnou migrénou.

únavu alebo ospalosť.

závraty, slabosť alebo návaly tepla.

prechodné zvýšenie krvného tlaku.

sťažené dýchanie.

bolesť svalov.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb:

zmeny vo výsledkoch testov funkcie pečene. Ak podstupujete krvné vyšetrenie na kontrolu funkcie pečene, povedzte vášmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, že používate Imigran 20 mg.


Niektorí pacienti môžu mať nasledujúce vedľajšie účinky, ale nie je známe, ako často sa vyskytujú:

epileptické záchvaty/záchvaty kŕčov, chvenie rúk, svalové kŕče, stuhnutosť šije.

poruchy videnia, ako napríklad záblesky, zhoršené videnie, dvojité videnie, strata zraku a v niektorých prípadoch dokonca aj trvalé poruchy zraku (hoci môžu byť zapríčinené samotným záchvatom migrény).

ťažkosti so srdcom, pri ktorých srdce môže biť rýchlejšie, pomalšie alebo sa môže zmeniť jeho rytmus, bolesť na hrudníku (angína pektoris) alebo srdcový záchvat.

bledá, modrastá pokožka a/alebo bolesť prstov na rukách a na nohách, uší, nosa alebo sánky ako reakcia na chlad alebo na stres (Raynaudov fenomén.).

mdloby (môže dôjsť k poklesu krvného tlaku).

bolesť v spodnej časti brucha na ľavej strane a krvavá hnačka (ischemická kolitída).

hnačka.

bolesť kĺbov.

úzkosť.

nadmerné potenie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Imigran 20 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek uchovávajte v zapečatenom blistrovom obale v škatuľke na ochranu pred svetlom.


Uchovávajte pri teplote od 2 °C do 30 °C a neuchovávajte v mrazničke.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Imigran 20 mg obsahuje

- Liečivoje sumatriptán.Jedna dávka obsahuje 20 mg sumatriptánu v 0,1 ml vodného pufrovaného roztoku.

- Ďalšie zložkysú dihydrogenfosforečnan draselný, hydrogenfosforečnan sodný, kyselina sírová, hydroxid sodný a čistená voda.


Ako vyzerá Imigran 20 mg a obsah balenia

Tento liek sa dodáva v naplnenom aplikátore s nosovou aerodisperziou a obsahuje 20 mg sumatriptánu v 0,1 ml roztoku žltej farby.


Imigran 20 mg je zabalený v škatuľke obsahujúcej dva aplikátory s nosovou aerodisperzou jednotlivo zatavené v blistrových obaloch. Každý aplikátor s nosovou aerodisperziou obsahuje jednu dávku Imigranu 20 mg.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobcovia


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.,

Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca:

Glaxo Wellcome S.p.A.,Strada Asolana 68, 43056 Parma,Taliansko


GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189, 60 322 Poznan, Poľsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vapríli2015.

Podrobný návod na použitie nosovej aerodisperzie Imigran 20 mg


Blistrový obal neotvárajte, pokiaľ nie ste pripravený na použitie nosovej aerodisperzie. Každý aplikátor s nosovou aerodisperziou je zatavený v blistrovom obale, aby sa uchoval čistý a bezpečný. Ak nosíte aplikátor s nosovou aerodisperziou bez blistrového obalu alebo je blistrový obal otvorený, môže nesprávne fungovať, keď to budete potrebovať.


Každý aplikátor s nosovou aerodisperziou obsahuje jednu dávku Imigranu 20 mg.

Piest nestláčajte príliš silno, inak dávka vyjde nazmar.


Imigran 20 mg nosová aerodisperzia má tri časti:


Dýza

Túto časť si vložíte do nosovej dierky.

Nosová disperzia sa uvoľňuje cez malý otvor v hornej časti.


mOr9+ZxQROCloECYRqwptXezFdLnUlEJubxFgtJ3yTEM/cEkpfJKVE1iKYsuzN45nJtXezCN9O88inViydUKd8I6sHj2GdAGuMdXM4JPtBWpMcP/6vqxZLpbMAUreg1E5d7Bpo3qEvFpEevmcYH/VXtwkf/IJ1HFkulswSFRmrilFIq4VbH+q+rmcbR5twkf8AKvbiyXS2YPJalGJLt1En3sVE70PEqJh18zkvE1KUs/I4VWrzbiuhNpn8KFXjZgkC0nfJkzshn+j2RzOcaXZOFVq824qLUXHBIHwVGc4CdX7smmPmx1UlnTw1qSDzNcaXZOFAdmKIqmnOIHFRai44PJ26RjNXqog0meKrXJ0qPzZwf5YauZj14K0pJpYKjwElWzbhcaXZOKDTQ8BoGCQKhRv6etvJllsSznrvPMx/ZquZdkbxhJPFQSPHXiv9HtDBJwDSl9A/NvJ7xNKAiaT0wHcWSBxCQb9vMx/ZquZdkbxhXZG8Yr/R7QwO0niSiA1E7WkhPtw7TLtDcOZj8n2Ya6GXZG8YH5zO1V+5l2RvGK/0e0MEpJFT6j9LSS1P1MsRpn1dXMx91XtKtHbglNkq5l2RvGK/6r8ErtR9LLHsGH6mlGjt5mPuq9pVo7cEpslXMuyN4xZRMhHczXmy4Ja6CYzSlfjU0piankBrSz5NMSmPMwR9sQaULhvSQAfHvwSgqjCbChnioUbnX1jFlNkq7B5SEB6uvqLSsGqJVqALLszeOZnBjvhGipnh/wCTYMD/AEe0GlB+HbiymyVdg8opAiS7oA9ym8opjRudXUWAhw0kbdnMxFoLiy7U3DA/0e0GlWjtxVFCZygKBGvBKER3xAMPHvaXu01rQE3s567uZiLQXFkKHHJUbtmB/o9oNKtHbjrsjeGlaaaCkb4QOVnPXdzMcDJTsZxpdo4H+j2g0q0duMUqECKwy7I3hpc5SAERJoyQV92CE1JelAu5mbnxXYZDgSBSjWlUCaOloymQkU10pHzZTgOAidCJnRZYeO3hWpVac3iLerf6h3t6t/qHe3q3+od7erf6h3tvHT0qzGAZ49hCeoqgxe7nPimbCMGlD+TSOct4nggkzfBYyp45W6UVzolEBGtkvEcFQjzALsvoKBhUWBBiDlHon8RxywnSaJywX9m/Kf5Ps3nHLxJ/lpZ0XSFApjEqDIEoDvdaZ053Oab+EEIwnbiIMfMuz7nNdDfkP8KWnOHQdu4QACYYEOZI43JMYqimvNtYO3UjSFQpXOrOcsl0tCBAzqM7OQRnv5fEkkx86ozSRk6GQqXvlpeKPBQ25iV/9OrhwoOplpShSnKwJs41sJyXic/QwVuk6NQTW26O4wjCnGUDxEgBnAW5SqcgKJhTnrb8v+tXez5/OepgIgRojkZT16tYgqbBLesf6x3MPOvYdTUSkj3o+7HdX61Zpog3rH+sdzFy6KzNAjPzs5dQnAqpHRlZUhMkyb1QWrNFi6dOwhLtITRlysABADIMae9VNSwebsiZnKmmSZZnGtUKmVJkEwUZ5eA0a2SiUb9OSNMetp6K+MnNynMSfOr+QzsJVKN9KFjeIzM6fv3OeAnGin7YClQiDkLQLhKelG9acUl4f+SlimRF4XNY85Bgkoeqy1T/AJs8l79Ux6Fxm9xZIU4nKhSZ1fyZXmSHnFpiGU4lDvc3opAqZ71XNJrJN2B71R1s+33G4MdmM/0eyGk6h7cNdDJMZk5SYEisQh9meE1KAI1QZChEzkg0tuSnqUrhGk4FReoinihQi3nHSdz6KwwTJ3IpMBGklkCWO3gk6TEgiax869h1MChyJ3tKpOBMnU4SuSLQZ6j49zB9J1KDtVXR0MFA78cIZjyiSTADKWXLXhmuHJoneOtgBQFGamipLJQhM1KahjzVpCk5iG/KuP7YZL4SdAWmqHcxfOlzXhrCqi3rHGs9zCc+dKgICKjQNTGa9dQ629Y41nuY7lKUIjXNWobGCkvXIIyhR7mgJaB7nim/P/5lNwn/APf+7AxfUZ3wO1py3RUrOXgO1krS43yTEb5LCVLczngIVwk5G3R7J3xXn3KDOXaZGIQgIjNnpoZS5UVJlKyTkoamUge5H3ZJePytIrTNhFkoQmalNQagQxYShCZqd6tCGW83MPZDK+HDP0H5slboz3ahORGickslSaiIjlApHCeb3qZElgd1f0qINVUe5lSpVa96n3eLuREytA/lXsPjoZ95PVw0790fHTez6RLEX7ml1OrGcMqTmtNKfdyg5dj1cYUmsfsyZMKITUCJoif3YISN6kQHIjxyeMIVVMFzd+6VAi8NJpe7I3J9SaNZ1FgtNCCZ4AzGsX8nv7NVzPXmRKJuv9mckcRxOPzG3kYkQ84J9XjMy4pitwaKc32aTPuM5O5mFQ8UM6qiBNo5Of2ZuZ4vjF5CPV92cPSgIoKQK8h5GdPMqVzdf7M/kyoqChOhk6W8qSV6oGYmM2OURp+QZ4jKFR8auTn02HBhSy7U3BnIQkJ3pjCFJgeRnpIqhDWzoA1xjqaVpjHelWsgsqz2jk571Xsu1NwZ4S64PTUIQj4z8jPz/LNqz0M4VCO+m66GVOPrncKoQPgM+d+ykin38nPeq9l2puDSl4mpaVKH/kORn9Eaq/ezjS7JaQrhviFiPV92lUeMpYGvk571XsibWSZ3v/aDQjCcgiEK+Rn+j2gzhRzzddDeT6YcO5l2q9vJ0BxlAFnGl2iyoip2YaxyNKAof6ZLSa1Te0kKjRMh2mUIEb4mn3cnI+PYWSsEApSsxVVWWXZG8enE6Uop9nfXMSH0egJLerf6h3t5uTqUP5lQb8p/k+zflP8AJ9mO6uFpzTTFvVv9Q72gQ9R0lLBIlAj0ghprt87WcyVR9LKbJVzSa1Te0i0O0yp8IxyZptHJyBGmfUyrJ5tZdkbx6OctQSnOS0HTpTzpJmsUu6KKQ6SwL5Zoq3VbO4rnFXRV6JLwFACvaZW57okH/aVXqaa/Sl5TTETSwTO3N57C9nopTZKuaTWqb2kWh2mJ93Z5OR8ewsqyebWfPPZTNrz/ALeiU6dDdHorzBhPUoozmhLRX51XTVqYAUAZMDjS2M5lW6zt0hvZtURFnr105mrEIGcc7LS8QlY3OpQjlDJLtw6SSsCITDPgWt45QtU+EVCORn4dJmoCoQwB4UK3M1KhQWddd+CC0pUMxEWi5O5qzVhkIeEqd+yaiOgtPdGqtJrHoJTZKuZ2tUZqVAmbW0i0O0xjCtNZhxeTnGlsaKTTAj9TSrR2+hVJpMrzfHWON0DoYPnw3vFTnxXGlsaRaHZZ/o9oMuyN4ZFqLjgXam4NKbVV+CSWp+pnXXfiTVAKGYsJXJoTE005OhiYTXieGMeU2SrmRNQFmIgkiMWkWh2m/wDsRcOTnGlsauPu+NpVo7fQfhXZ36+HTwQ26rALpJqznGcaWxpFodln+j2gy7I3hkWouOBdqbg0ptVX4JJan6mddd+KQREFkP3EZkYjuZL5NEaxmONKbJV2CRaHabTRcOTnGlsYBIh5tB+YaUGBrFOTHW9XwUiLRNLx4rUyXaakjGciNNLSLQ7LP9HtBl2RvDItRccC7U3BpTaqvwSS1P1M6678Yu1Zajmb8M9iErM2bmVjK3OE+G9nVRwSLQ7TaaLhyc40tjIia3buHyZdqbhjoc0xeKp9w8BlPzWd6MdPwbS0i0Oyz/R7QZdkbwyLUXHAu1NwaU2qr8EktT9TOuu/HdvkGClXhnT2iKkgmGfHk60CcsJSQM5nFtNFw5OdoyBMfGppMIcJKBX0Mu1Nwx0O0mdBA3ozx/ZkOxxRDHT8G0tItDss/wBHtBl2RvDItRccC7U3BpTaqvwSS1P1M6678dR9kgsQeKsgeOvHcohvwmJPR4i2mi4cnJ+DaWkkDvd5D/xZdqbhjrMCJq+z+3oE/BtLSLQ7LP8AR7QZdkbwyLUXHAu1NwaU2qr8Ekoh5z/2Z113474H2Ys/d5EkK1/tjyKagoEDBJEIVNpouHJybPaWRai4sTTS8JpGPKHialzlDX6BNntLSLQ7LP8AR7QZdkbwyLUXHAu1NwaU2qr8EktT9TOuu/HUg1KEGlWjtx/JyiYku6SfclkPEkFKy7UPdRycn4NpZFqLizsgUqJJ146vg2j0Cfg2lpFodln+j2gy7I3hkWouOBdqbg0ptVX4JJan6mddd/oHzqHCTO1fvj+TLLYlpGQqM5DonooHJ1IhvaOlkWouLONLtHHV8G0egFPEaRaHZZ/o9oMuyN4ZFqLjgXam4NKbVV+CSx/3P/ZnU0xE30DxK4JVMIh0xGNKbVV7eTLLYlvJ6zUmTuzyc86rmdJgaVxjkqZwk+zO1047/q2+gdKykENJEkQImRB+Fn+j2gy7I3hkWouOBdqbg0ptVX4JIBVEK1glnQOaPoFAVKUsG/GfLSYpU8JB628mWWxLeTwACfw7vhVcnbmqpa0pPyaTojvSSSPHvaTWSbsZ8sVpQT8mf6O30Cq4pM5nT5JnlMFKo6iylF4C8gkKGWMfsxB4yCB46mQ7nCfugM2NMIHA+c0UGcPGppTaqvYOkUZScwZzJnZioUkRymrx0slAqSIegERx13HGfUEb80KMTW3kyy2JaRf0qOTndqjY0nHxbGk1km7GlNkq5n/Vt9D+GeH/AKZ4YhashYvZK9dzF76Bye6Descaz3N6xxrPc3rHGs9zescaz3MJz11DrbfEKeK6issqVPcio9foUqOcJ1phjSm1Ve3k8xTwBRlqHjU0jMVeoqXXWflm5Od2qNjSXS2NJrJN2NKbJVzP+rb6Ga8HuOZvMPoAniLI1t+dV/dU351X91TfnVf3VNEStaugPS3rn3977tF8aYcJ4uLB2nrOf0Lo53iNmNKbVV7SJ4sRUFFIVmFNHy+TSQqr3GH6lcnJ/qPqaS6WxnaCAClIEE1Y0oKj/pkM9MKIin+KkvSpHaxpTaqvaSWp+ppJZHtq5OSIgefjT72dJiqMyrJ4+2O/AGa9lnLP/ikKSYEIED140ptVXtJLU/U0ksj21cnaa7iztMaNzq6zjygn2CNdDRPGVEfxSXg4hpZwudO3giTnxZTaqvaSWp+ppLH/AGvqVyduy1wdha6dbBbkxSEQjBqFqX8KWM5S3fxJ7m/MfoV3N+Y/Qrub8x+hXc35j9Cu5kySS0oJiVVRZLtNQH8UUqqIgxLsbpJ1UwPigtv3T0KzCBb1b/UO9vVv9Q729W/1DvZT5buVKnKKikwgyZOZM+3JJiE+CzkSV0pEwTac3iLJNNXGr5NKt1gkmM0JYTHqh76W9f8Aob1/6G9f+hvXfpahbuDUrdwY8ZZrV/GxLkdVDVrHQC3Ce6w3Ce6w3Ce6w3Ce6w3Ce6x/3q//xAAsEAEAAQIEBAYCAwEBAAAAAAABEQAhMUFRYSBxgfAQMFCRobFgwdHh8UCA/9oACAEBAAE/If8A0c1AGRP2L13/AOGiMqzJ90iuRBGHt+KRQIsOQ1zyt80lo0NIJmIPtd1a61fFwv4qQTmZI/SgLBiLg+DQk5twzGGa/tSoIICAsGTjiTjRMgKRQCfn8R1LjkocH79taAmDZIQ45db3wLTUmLeOKLOt5S8qwHfrk/zwkkZD0ixh12tarngMK6V39taJBwJkvM4GTDK96YCTLsS2OTL+b0iwODhfBNn4/D9JgMbrE7S0Lak65kXNf7UDt4sjN2wRbbTHxDAaEJEpe3mzDpB7PbkGMQ7wo6dNIV9Pmp4bRFovY0oSTdAc0Y3i+OcqMgaUSJ+HXC2jSBD9PIgziL0R2TS0uvLsOYWlgeW3gbHSEbZIHwfh5TRw3Otz78EpCFlYondjhxQBJCTEFJkUZmD+GvkX5KYdfxD4u86PBDhMDnKh+nFBny9BFouX9qY4wFbyBgk49rY04hCByt+HETGIQ5yfRWySiJgjwOgUgMmS/ucUEkTPOVv2Uyny2YQrubKv40YEQQQTXNCSXxEXyj+X4sIgegFiM2C/sUksoFLWWGmNBBfot9fh9IaJszK7c3HHx7TpxWHedFRRkkTayIqA5c3OVB9vw4itgIkWSYc/HtOnDHGrVmA2esvao5wHxhMKx93iQwHLA2/D/HdNPGhh5c6LaYdL8JoWYmZCz7fHdgBIHEl+HTUgAjUB9eUz01eBJRR1tzq08ArYB+HYdDmk2xeMUTJZmq6mn+4cZmszwClWX6l3r+Hx7Vp4zenHsxr4zfwouFa2io/LTCwP75v4dLxHRxhTx7Tpw5KbPGEIuTva2fJ4RxkPGEmPxKCDtOnHYPBiBMmM39kZRUDrkgMbA++tRAj0MJSfxCBtRmmNgeNgqQRCSLEfCKCIiQwlVWyOTGjXb/PwyMlOmCQrBpbIx8gg6iYDBL6F8dYPBUpFLCwtv0/h2A3dNXAwLmV3oyH0uOCUIodG/wCkqcxFBGMB2YVL9Mq1n8MO6avLYMIIiI6ViPdSiMM5cIZ8v4t+GiJS4XbrY+/FgxUSghJiycfIYQFQUlOTZb3a7hrWMxFrK8I/h9vwzsdvifedXEwdxGAuTl8O4a1Oz4uJ0N7b7/r8NTudvifedXEw5nm+LPlExv4LfU4XspNtr6JkQgciT9tFZbBe0Df7PwzFSOEJlhpCYlmYM/TwuB0U4ZbHSW+1PmIoYWFg+nh7zq8AQEksUuX3rU38LbUb6/DZCFpLMZR12060N6ysxYtkdfGAm/kBjbo6cPedXg6oQuFaFTkZmQWf6KxhXGcPxUkMIDlC4208icvBqWL2Ej9PekiAguEoa73f+G4JKJnms/weXAbDAPaMAcZk7V3O/wDDL5s1pOZ/ryoIDTiqEIR8GE2sMCMABtRgGckliXZ37fhku2EBugr9HSgz0tgJmwzxtI7VjXoEeSsb40HgUjCGbWNqk+GREgWLvCTJkyYbctQnvL9VCWaiYlmszl5kOjpSJGkQphW2I5PZKjZjqkuCaZ6YDvX8AAlKxIGYxiOtGWBIkieUbMM8OiyUchhuhF5eBpDMcEGObFHH4FilowXenL5qSsbXhyivpuVrrHSaMhHYINSbnTnteu9/LSg3Ah7qFpn48IViGAUEXCzjiqOF59GJbuE7UfpmJb3GuENKSGFCZKj19UiElEm0HXfLnhBedKMfDMZvS9pmrjtCmoXF4Ce1TZeCTM5jJW29Q9RiUCfKfioa4pu/6dYrPIEGEeKF6OQon90yLQQNdC/9eGB0mUMyYMJiUKt6JQmAOY6+CbYmyTKcrxzpbbIM2+dNCNYR958Ex3qRQsr2jKEqdIvei2/wmsNOFxTcm+EfW9oS+baud7/FGWBAEAcUFskSlFmQwECYmNnamLmeyGcTee8azKbKLEuedsdquAM3YGbpi98JwrAIbI3f8b+phA4ICUe5b+qDfFCzIw2dXLDn+tf4bkT4AwGhCRKmrwQGROdses1pS4gDpAPWaSY4QKmLzc/ytgHsbtCfaajkGpywpCC4LEaFQYAFnLWKJYyF8ls9KEMKwZGkN5z5V3+2u86PCzgJN5iCH9VudubFsdE65xtxwACKi/S590geI2uBBbO8tdKCuOS8PsNG+ABJNzOLTTMckIrc8J28Edws3AZRONTF0bE4P38VhkQT0NjPa9NzTHeDBq6ZoVsTIJlOd45VPBMa0Z3weUeBTlhLiTbG3z0wswtWxb8ZOZpOMbTRRIAw/wCjT1EywJUgCluMFwLXLzBGLnvWisCEpb3xiXHlQRxQHG+dsZw9K75/VYvLpgN4WneiBjBMswTOVvBNhnKfwYBo2o8hnZUKco8E2VHYo9qIBKQFGgcIuwO7jlXe/hr/ABtQDMpgD2aOX/FU9aRBgPNCYZ0DudEBYRYdqm/RCHLnBUmIv8bI/sROVGozUsd8izOPxalF8lzbZUaqUh0kzQRxQFTwQlbWusvDdOSVgjdGW/WH5qbQoi4zYmOTAvbCSTOK2Bs+8SYpMpMmz6g6kkzE6rfHWjY+aECwMdI0ONRa+lt883tPonwbn6Ok8lNpIZGXxa7HGKiSOGUMYm9iH9WmD9sb/P36gSlthYOVdpFahKTAM7YDpUe4B6Bh6JGyDyZSyY2pjXWWZWkvuTTxWelYSII3NZmrKKEkkxBhoNo9P7pqoDpERnKk+1JcQ0mk/qejWPwwIQ4P7TvQpap2Wjfo0/ujMFj5YIz9tstSCbkMkWOsQ+nd11UUZimwEfaiuARcA93PF9GQczBpAl+lRWnDvHCzeT2qRBYBxih1+Cauju+kJHpxsEsxBDZ+PBgycNbCyxnfO/SPRh8K2kwYH7aVgBIHEk/orNImRH+lXzXpx2GzwYA0EFZnagc7WvHu9Gu/jrPkNem+FZxFqY7Jon3aMwWIJcZzmbFKpMt2DITJft9O7DZ4MJMryYwp6M5SLBEtN+nhAErl7CZ9qGlDuBv/AE+nd1spAZNxZxZ6UFbbpJyMGmE9PR4JNUYo1CPugjHc5I0feHp/RRIN0EL+jwgegVicmC3u+jSKACbhJ8ld50VD1subA+WogFbRm7Ztzttjf0742hCyLIhMSLx/wML0N0S/kpkDCbm+54JsA1xBzyB8WbQjWE/ePBMPIOJoPZWg51mT7pFQBElCo6eb3nVXedFdzvrdui+P2oid/TrSpBM0Q/z812nXzLB8bYxg61EnCzCbJj+qfm/Grzm6Y1bBCZi394pIzJkIEI98fKKukgkY9qMYRCphwtdSWGKEDtaxfasSDBJEtsWDdjXbyu86q7zorud9IWnEWJy+nfE0dp1rabBluThH298vJwQJUw++qWt8zSmx6Q8GdCJy1r3sT2fOFEWAgFgPHPbE7cJrPZEOIM3egN1METuVF16ZFlly8JXUxdgNebRmv5wwlmNpnwHKSFcmz0a7bf4QnpmEJqSoDEqfs7tRxy2WRWjEOWWlIHXRa83n5HedVGfeSiA3hmzXc76OFU2AmEf5nh6flhZN5LH4fKPkQI7DXPljzr1Pe7ffLHhzvd/FAwYMO86vDuGte03cChZxGShUk6t9pajPP7rDyJDaXBNmOnzx951U08AyHOEZzpXc7/UFcJACwZl0dPJMIqheKdDr9ZXrD0KV9r98ed7v4oGDBh3nV4dw1r2m7hJsCEbiVZuA7gOb2+yjvyJ5SxO8uLvOrw7nf6h6kCQpN1H5a1zjrRNi2JPycaFwpYX2N3CmXWJP6HwFCDEQ714rZoDSbxau938UDBgw7zq8O4a17TdxFaWYEyyanHPiwyHrh1nLi35vgJ28O53+oOoNgJguLd+nyGDmYlYQ5Hu0AYy4OWfO/wBcfwdHe7+KBgwYd51eHcNa9pu45Fb+SRIIZ6ntV5HkxIXOjx2oZnMEBGfp7qQJZXOVoDiYtGRjvrhh1y8hgimGkmGstU+lQgQEgiXX98fwdHe7+KBgwYd51eHcNa9xu42Gsk85j903MhvQgftcbxXmBimxPT3enu/B0RTzKRIUnll5DDA8aYvggeqPfyPg6O938UDBgw7zq8HKCLIJ6uuNdxu45kYFbqX/AFVgMU1kI/TjbRHfQYtjKNPTzfjvAYdBMBgFtS2OsnHJlEBxhL5Hx1He7+KBgwYd51eHcNa9xu45h5DjGEjyDdUo3CtCazkcxiMuTf074vwGEEZV1ZH0HH835B8XR3u/igYMGHedXh3DWvebvI0ispwlHkMDksMZ4IfYevpzSQgimYXv9+3ksIPl/IBC3WQaXa73fxQMGDDvOrwZMMlgMKGOKFL3bvzbyEl9wYzAez7cXedXhhIPI4xsr6c7LHFfZUO10shWXVn4aY0VwNEj788iw7wdiI+2lVLFgjPigYMGHedXhN/K+1W+6MeGXQqnkLXHJu/2DiyRzZIpPDBxUEMRlx29OKzWkxhBQEwLMwI+1d50cWGoa6XFmX8kJVCEAOj8LTPpDslBsxkvKCloVQhZTY1k8qbmE3qyP0q2axNQjTwne2h5s2ehHurvOqlrDE/3t+VTeIh2WCW+PTdUw8AzjAeQLIMl9GDiEDt8F2LLL1fDDu+fp/TFnCrAm2rrXedHF3nV5VNxGGSxr7D72qbl0WQOEgye1teFMmTJnwGd0UhyijcDOBoGsB7HNrDOk43yBsW+PJklRJGsD74u86qyhgTiecba86EXmguRzOyx6gEfedHF3nV5VXq4mCz2/VNJShUYyezjwEEEKkG5/NYm5a2KklKIGAaZtEKWyMWb5KgEFjGJxO86qRRtygELOjL+SJjYuwB8Hp3xfgNEkVFCGU3jigUCF3SD5aexyAldQw+f+qAQFDu2cXedVdw19P4c0Pk4LSjmxBvUDRUqwi2jezPGeEsKAmwFqwhJC5xB/wBTeVAMIy4u86q7hr6fw4Na+YiElYWT6OOaOGx1sfdMQsvsB+v+rDWQGzF6CVtCRKLPyPD3nVXcNaumGWwGHp0rMgSSQkMOdJZHnRLK296vdumF1LXjn05VhYIi5Py4cMMMJXoSZlDCNDHmbXyMcW7v/wBQHS5E5NI4QKSDsicHTRZc9QnvJ9cCZMmWRxAyeTPzSfu2TfO/NoAO6iGozerG9MhehsjBnv6bcOGwQTgXrmi4n8K7f9V2/wCq7f8AVClkxls96n52RVH6qPjZkVfqoUcwEW0P+2Hq4Yx8U7QzkIPiuyP1XZH6rsj9V2R+q7I/X/tX/9oACAEBAAAAEP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCAAAAAAAAAAAAAAD//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wA//wD/AP8A/wD4AAAAAAeYAAAAAAP/AP8A/wD/AP3/AP8A/wD/AP8A/gAAAAAD5QAAAAAAAAAAAAP/AIAAAAAAf/8A/wD/AP8A3p//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AF//AP8A/wD/AOAAAAAAd5AAAAAAAAAAAAA7zAAAAAAH/wD/AP8A/wD96/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APfw/wD/AP8A/wD+AAAAAAP5gAAAAAD/AP8A/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wCAAAAAAP8AgAAAAAAAAAAAAG/QAAAAAAAAAAAAP+AAAAAAD/8A/wD/AP8A3/P/AP8A/wD/APgAAAAAD+wAAAAAA/8A/wD/AP8A9vR//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APt6v/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD5v1//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/t//AP8A/wD/AP8AwAAAAAFPyAAAAAAAAAAAAHfkAAAAAAAAAAAAe9QAAAAAB/8A/wD/AP8A6/n/AP8A/wD/APwAAAAAF/8AgAAAAAH/AP8A/wD/APP/AH//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+/8AP/8A/wD/AP8AgAAAAAP/AKAAAAAAAAAAAAEweAAAAAAf/wD/AP3/AOvj/wD/AP8A/wD/AP8A/wD439gZ/Z//AP8A+AAABYHd8NhIAAAAAAACfsz4kewAAAH/AP8A/wB//wD/AP8A+f8A/wD/AAAAAL//AP8A/wD9gAAAf/8A/v8A/wD/AP8A/wCf/wD/AP8A/wD/AB//AP8A/wD/AH//AP8A/wD/AP8Az/8A/wD/AP8An/8A/wDwAAAH/wD/AP8A/wDQAAAH/wD/AOP/AP8A/wD/AOP/AP8A/AAADf8A/wD/AP8A+AAAAAAAAv8A/wD/AP8A/IAAAAAAA3/+GX/+gAAAf/8A/j/x/wD3/wBf/wD/AP8A/wD/AJ/y1m7/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A9/knX/8A/wD/AP8A/wD/AM/77JP3/wD/AP8A+AAAA/IGSAPuAAAAAAAB+gMkAP8AAAAB/wD/APz9/ZJ+/v8A/wD/AAAAAX8AycA/gAAAAAAAP4BkoD/gAAAAAACfwHJAH/AAAAAAAF/gGSAH0AAAD/8A/wD3/wD8l/vr/wD/AP8A/wD/AOfv9sn/AP3/AP8A/wD/AP8A+/v+C/75/wD/AP4AAAf+AQUA/IAAAP8A/wD9/v8A/wD/AP4//wD/AIAAAH4AAAAfAAAAAAAAf4AAAA+QAAAAAAAn4AAADAwAAA//AP8Azx//AP8A/oP/AP8A+AAAAAAAAAAAAAAD/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8AgAAAAAAAAAAAAAA//8QAKhABAQACAgECBgIDAQEBAAAAAREAITFBURBhIDBAUHGBYJGhscHwgPH/2gAIAQEAAT8Q/wDo6eE7thDTq56PRsK6k0wLsw47c6mXtiy1qxl/ij4vLGspNGsdhDchJkDAFBCcrooAkmjef+hE/wCDW+33xdSoEBDWxmrxffAKGIqIrWm7nM9shFtBEmwintYZvxM1BoHQ0fIb603BbljXBYKDjYspYv8AEen3roDQfjSqvGBOkdmIAtoXSjyVKsTCkCscAVUJbNNSAyiggsVeBaqtfYwg0rUD6gpbNgr2NCiWirdheBAVQMUBRH0V20AiVsSaRcwWCi4BAidq0JYgxWKfQxd6qfA6W8HpftFy5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5Geh8KEVOBY2cY/wAoQ2lpsgBV5ssc0XB9tuQyAPnRAT4DqZGECIjpJyZCAFIorF+wN8unDCN+0oVwLhJxG8jrU1Ni3SnQCIvIy1CLK1JHdIBWwWHwmUQKI8InDly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5fs6SLCgQkFttlrz8iDto+ikjnrW9y53QE2ELIOhUQXT0qo8ZBobjoD+H6hb30LGH4Fz29HETPC1UFRKA3vZ38ME7M6dawqAni6Uuf/ALhkCZNOf4lMJuTyCtJD8SWvPxQCtEEJUrGqI6EbXZN+CPgcYFHY67CcX1xChWgdFVh2v8OTDqdYIEHApR9jL3+KVqlZZZfR1XWC6AOmJHpPigIipOCAaPtODuYeCSSBjIoovb/GhZuCCAC5qKSDYqdCTdK6/ixuA1XWA7Au2BXoMR/GhSEL4RROzF4zWp4Y5jnv/D58jmfmaKR6cXz8rwbtMmxhUok8IiPZhAjWWAgPES2vH8ORHJQEaqIeECnyPA8FklGruxAa789a73iUhUdMTsw4csiOx9UFBDT7TruXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuX4Pi9LDdREOoN/y8jX4T4McFBBeUGB1Xz6r5MoATxOygx7MuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXL9nY1lFH+iKb7fKNF/vpSIeaYns5xZxTRDblqrArV/hxRWs14pSm0oN07jw+i3aEBYjyEm+7OBbfFRUWWxwiXK8BxY5/yn8ROkkIbu6AbGymzhNNH46UBvCglVdqvLnBtKUBkKyvVcuxf4abRjaAcJxY+fkeAKahBq15iqPI9Fa3CFJqJGJ2faYLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLl+XB4NoD4zQHY5qUbf1cwtYAhoLKcq1bkAs7PoAoC2V85cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cv2qDQPvcNzRtIuj8fGbK0Oz3EE4mXs3u4JgcKBQA7ldbzYdj+WeNftd8zgfws+7PikoJbKecAHX22UJW673fE+RBoZ7idynT9x0N0w+OLFsAXgUgdx8Z/k/wCI3Bo3ybVg2t53ob8/HBpXCiVDON7WvOIMSJil3tEnwy7zc3WBFLTfEH7+z3Lly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuX5lo2bgAAtmIqs25vB1Mj8RPUI7S8cLDgEBlO5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5fsw/MfosKc8Cb7eps12FC6IWgPIkfkG4CQQ4K2xdMCnS+gh6yNBAIpyCw/L+Kg0bNju118xF0ksdPI7InqIA/FtTXngDOqJN2j+K3DRs3/wBpiGk3+k0uvRV9DeenNAabx4mNn7SjQB0VIdrgBVaPiKLFsmM3su/4WFPjARwa3RK3e9TdOIqYbdCc6P7fz6Ag02aZbZwIu6EeE1ONFQAvApA7j4+M28AqGggLchFIXarqOuR1AxDjhTfb7RDuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuLAslVJZe1CvE94UytRaFEqDtUK6vBPSCrJ+DIVtDF0ilNzlvxGzpbQoEAG1Xgx/Oq9gCnApR7h4zqd/RqFSb6T3y5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5ft5M3BWg4MpR2tU6rx6cEW01Vl40/8Ak4piVUA5U3K71/DgRTMyQhAPTXE5O78uCjcmOJCQS7wbpjq/w1EJTH6iEKcWMfl+VBBSaNMgGIjsbyehs5u5UGENEPU6JjhYY2QbHZHb1zHl/C/B4CbwkpRhXv3joA0wcju7sFq+X5y/2NTVoueOtYhFplwSNSps3V12D64lBKRiKtHfPj4GjRo0NRZuPfYQ1e3/AHNejzK0WFllmHv/AK3Wq/gyYiPA2CcdowdAOX4QCZAIx2KCujIwS2Cl5GKQ6S6f4AtaBoNB0AfKYFbhhAojwifKXxigjQm+kRPbDcw1pG0SQvBWeX0lXbAa8G1HedT94q1zmlAUIJq8XXLixkhaWcEE6DP3c/6aiTW8W/B1dY43IBQaUNXWx8PQDbzueQqVVEp0PSksz/W0tLNNm+cFuW1Jjo1KPSMIYJLtMAKVSEm2lu4LQxUDTX4RE9vv8iWq1gKYNY1gL5sT1SkWi0NdKw45EO5fIAoNikTWF3qMABY8wdDQXpQ5bqXZWlA8le3WBZ57CGclBg2Nc95oHEKpGO04R0vPn4iSKIWqFtea/wBYRUVwIiYAWG/BvpJpXnRJNrXKGzl7x5+7s6CtFkACTu6xo6oQDOqKNIBsRtNk2B1kQXACoNLUJo1Xl5uOzv1vLdSSe/o0pOuQByAPIFtz36T+nLRIVpvjeJizdS446pQmx7YaU/w38FWCKqu64FapgA0BwAfEhLxcVXgAKvejjeAgmsE2a8G637ZGfAIVsKBqbmh09JHeiGBWG42NgUQ78X2oLU+U4NwbxwwmrSI6fKmu35ofckd1mYBEzYjrY3vdGcVVwzmolAd54Oc/73JLc7odmvR1MjCBER0k5MCFBagBpIiUgHjbjPsKaNHWhekQSZvW0goAY2nIdN24SIqOBWVQDOATnVuaXEBIGIoAuK3gzT0oMwWEFdwzajgo6I9RvQ35Lq45A1QVvwMefCb9eTaDOilVOhGtiKardRG42D/pV2TZ4Yc/ighSNhQWn5Bz3yzwJQbmC8KIdoUv9I0aEPOtLfjC21UMBEaFdzXjAVyOEXArRW7Wbk9H91smDTs2JPOUyoFhibVYgupT2YrmrRRQJGL3bce8UEgOoAgNBJQ5LcN0qAjFNOlE0ISO262J7PZMults7fg9F6DKdECGrRrsrZwONxoSnTJKNghHYXqEipbhVpFV49x+4pWqYANq8AGRHP1lR8BNsvCaOrqxQVByFJyadDOgfnw/2q7V2u3fxx/HKmRKtMQfRBGVrRwqUCC0RTW9GXy8AeCFWCaEYaNrjUMHc6EbWguhrDQMi/jShxTkrPL6NZMPxF2WFlZcCzowBoiaI8OOUBUIoqndVV7fUOAq8QICOqgTyJHJGh0xAFVMAM5o/jlVGWJ2Z2+fXoBkhGTJYNeANGmLNV3IcBm6BiSNygJDU+4xa6GpSCoikcTocql10BRCisbSKTTqvLvxNFJ7lBeYWcI7zoH58P8AartXa7d4avWgAoT8qqvb8K4AooqCiJSTS8LjWeDjK15FWqWRGFqOwVeAGxGmw0+DNHflSgIx2Ue/qbly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuGrwRghWI2TbxLcHhEfE1RXaZovsVnNt3Gx1GmRKcNfZH6AH+8n7U+DBXVABzvI4NlKQNGHSVch8GBDtToZ7r33tRo6d219ply5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXL9Ruq+JZHILknPFfHKKVzZGTyEFh/Gbt3ysQCu2B2/ZJEXTFDlcqib5MkApKtOsGzQs5MCkkyAAiEoHlbjrICqClAIBwA45L9wgWeQVoKfiW34wG0ASKtD3vJ1fs0xzYxZfzKpeX7skUztJsEOCNsu1iKMmUYGzmbx4POgFXq3tQS6RT83j7eEnp3M7dE409Pf4xyKyUUECl4A1D3fsrYyCJsUdc2W/OAYFGRKSmUG62bcGGDMyLWelC1m9fDCmTEZQgG7arrx9RcuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLjrLSlRJNN0w7Zp49DaAaJC6krQLIuex+ymCqgrXF4YFOlx9REAKZDkqR7DP1cUtRL1re5fQpcuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLl+pfNommtAyZKl3EFqkfZeMwyfOOH9m+Uiumj6KWuOt53JiuJ4bCaEIgp7scV5yhSKgB1uB7v3A82OxACAECGrHe/swhG8YCiaI1NOqbE16QQuWk7UE409Pf4yJdPFhc9tNv7fO1TtlFgB2jTWo95a3DJGNQYpuaRHKP2eAFG4Cvkjim+2KYjeSgybEgK7jpHf28+Sd3BgA9ttr0gNV1guwLpgU6X7NUtkKbTfoH/fparSi0XePXkD/eLfSsVOjhFrtp2fb5g9pEQMRsE3Czj6A2KuxFEnMRzqy9Y8XgKULCBXgqHv6NC5BlEqdQUk3f16zPFx0d+t4ZqS329GlgZU0h5N5xocq2lNGi7MOO32x6tBLBBUVlTf0Bu0H/AN5aG13+k2mvtxHDeBQNQ5gi/NaDcfxyrkCrRVDIJtioCcFI7diPHjdDIvBUbVaFEmpHCYUkODWGy0UQcSQ+4QKBWi8ofKbxzbOYoMiFN7MoiD76KU05imr1cFgmtqJCNArW8n48TiCuJ7KDSl+aN2gzYY7iqkaNyu3gNuvuCzRAfYR/kHvieKvym87mmO6RtBQnZATK+Vk5QoWUtA/oamFDpg5NUnD27UTBA0EADQHAB6iS3U9u9iyTgueN47a2lHSNmGHbiQAQEsXeSxnW1kZt0jT2sTJffIVEACG7Q33wZPHIAIohQRQHBNHHpI2rDc1GL0D0+up6MgYAlBJY5wYBQYPNaKmxQMMVMmEjUIgCBOC7REBZyKbIFICiKP5EPkG1pCJJRQB0aRN9noGYFkg8Cw9ohOydvt4qyMCCTvZ2h/r5Ve/F+6E/y/AYj49/OgX+J9GBTgNmzdoQfPHcV40okYlxmDVQqWC0EiaHhKSOrVajT7jS2I3S+M2dFoiEIzsLT29A+T6hLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5fQBAZ1ICl5A1MeqaU38mmenImimuqeRfdBcUU6XCCkXgorp4juXLly5fmAnAbNm7Qg+5cuXFQUGEDYnCJg+FJGNaBqjylE3Fy9PbSg2p/ZQVDC/JNh8+ZcuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLl+n44dqpIUv2/KP8ArAAnfbwtb3B261HfxaB6tDBqiCkBdqGPxSfIPByh/n8DICU1gs5WEp2s2/EgCiEQkinMUZ+PoE4DZs3aEHqNiKUmx2NF87NcObzuqqpMBvChBCmD4v78RwPDvaWbnqHyfb4AU1GBJkDyxIdD8g27oVspapdjYTw78k9sogmKGwMHGnnz9Q8TgNmzdoQeRLil0Ka0wCSb94GzwesEts2EWkj8e/W7bBBukCG85Pt0POpBdkI7kgmMEygXFg0ZNaqch8g2r5oW6wHHgKn45VusCQNx0rV7/UPE4DZs3aEfiiBpIrl1xH+80zVgNrON7G/PxwZx/NF3GLR0ceXOT7fBwlFiH1ioUSclZ5fkG0Mb9ekmM0UP1vf0JxOA2bN2hAI9sKIdlaiuq6A18i/UVNoPD64ovti4LsBoAdyB1efjVqWKlBnSGnpnL9Rly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cvq0N6GO4vcp1/UdDVfiG4hiAHCDzHe8uXLly5cvzGicBs2btCL7ly5cuXGYD7AEKalj8inpbQoMqu1XlwigfFYbyJlgRGRMuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly/U3De7QPOkLz4WvH2G5cTgNmzdoQ/zw/osJN3e3U9/j/wAnlMN81IO7lNyaP5ftuh29dpadbRH3d/Qm4LiPKnSQRhDjV3efHyU4DZs3aF4x6bEDQSw28rtq5UMBghkaeEx18hD0kYpYRrQkOvA+O1/k8icRhKhCe+vt2hUBvCLyBNEhN/8ADd9w9wvgbIdnix7Eg1IxxzDff5/A7nDdohONOQwqoRBRHYjyfIgNmzdp12uoWIccC57ZaGgKO2P2I/IlpKQaJHGtrXj4tLSKaQRKUezP8nkQyxlRAHfl7fbkmLIgChFOY61nEVMNmoedH9v4+M3uAD+aBsBxyI+E+SkDuVHDRJwIfxkmBckngdkuihNZMiN29xNaIhpZnJtWHazjWxvxn9PM4ea7asl9HJ2/ZJWXfRGnfk9LRqY9qCgxyqgDleio77YBaBF0QWwgYYhNsKAF1zr5CckMCNNfhET4gvIP2ANYdux7ec/yf3CSvAF/VqBIihtQY6vBPoDZvnClMLgVBEpVA1qt200MMEAFrNRB5fC1atWpgmBfxtEahwUvkydR4Z8sRYaC3smheK8+nevXUdKwDI/JAEmALB+im+3x2k0xtsDKhZiQy0HUqwZagT4S6kNhQ1fv99GzfB+TkUpKP/HWlMAnOwgsWtF4FHC5/wCH/wCZ/wCH/wCZ/wCH/wCYOTyGrfWh77cHTEILUI1OEJuvf5hLauHDYR5FeJzkNIiEMyu+WedccHyUNjJACKeSifHaJ5QKcCCVSbXKouDIgwBrPXgD/f27/wAfw9KFdIAAItgmq2c/FUtkC7RfsD/eFjr1UCovBCa75evqUFwUAaKfLAPu1oQqLTbZ9eH6B2gxripZQiHI2jsPD4xcetITJ4AVejDFKASg4L4Kz8/VM48kAoibEeH7BaEKrly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5fQI6nWigCDgUo9w8fGBb10LGn4E32yMdko0KPbaN5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cTS6wdLa+QIHftm5Czg91druPfPx2hALFFpsEaCXW3ldtXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cv07YiKSBAFRRwY/T2BJSHcNdhset4Jc3AtA6VRfCPdhSfdTV2zxzdnOvhkkkkNAAcWHZHuUqENMDpBags5WEp2s5+q3UYIUIl54cMUQ63AqnR0cG0mHUW6j30kdTp/34GjRpVtShVUJgFp/a4jeOoVUsW3zPeAbazGgQLIqVs7rkVq4GiHQIeQHP23jw4dVW0IaGfrDNBvPeJJp/n4FVUzwdxqwbTg2k3/AMwQFlpwulBR9q4oGyQ4XaCK+1M6o7VbaCsPO9v6n1hwUIFFXphd8zEm4pCF4KmHu/8A201atWrX/9k=" name="Picture 1" align="bottom" width="226" height="187" border= "1">

Držadlo

Túto časť držíte, keď používate nosovú aerodisperziu.

Modrý piest

Keď stlačíte piest, vystrekne vám do nosovej dierky celá dávka naraz. Piest funguje len raz, preto ho nestláčajte, kým si nedáte dýzu do nosovej dierky, inak dávka vyjde nazmar.Ako nosovú aerodisperziu používať


 1. Pred použitím vyberte aplikátor s nosovou aerodisperziou z blistrového obalu.


 1. Urobte si pohodlie. Najvhodnejšie je sadnúť si.


 1. Vysiakajte sa, ak máte upchatý nos alebo nádchu.


 1. Jemne držte aplikátor prstami a palcom tak, ako vidíte na obrázku. Zatiaľ modrý piest nestláčajte.
TiKyr8uaHSRfKXVDTpnMptnny7iaqgqRkZG4xR0TxgCZd+SG7LE4x4WZannURgm4ai3nKqZ+tLudop1ZuuGc5o2ekzTRAcVsG/vngDxZqzOgGMVGxLyFFnwgUWkAbFPqGcQFJMwcoh8JFsp9RwMvJeBeUcZusDLAFLpBcChYJz1R/9x/9xvGxkxmibo3rH7H2h1zwehoupTKxNW2AxSGnEUgIrKrJlO2GqR0D2dsbA4QGVm8+qdpWecCBpywl5KVAKuChbgrurCU6Y8X8HJCif4qrhAQpVZwmstWcwotJKhvUSGSMYDZVXns4WUOIkJwUVbSpFopdmdP3MIdRvVCeGjUNNk7bTZMmUIaRvUiWEosDgtQo5IVQH5JxjVmfWzRSeaVqhtqcq6gmcCs46T7oxtkXoUr6RMF1GgKgTStVuVUej/zq+sBQo4npJMeisftiAlIkBkGBTLk6qs0VF2pO9XniQNdviK7M0eif1PtCk+Ms0ZIHGqz7YL1LpiKU4Tecb4WxiV3TKyQkPjAborFRZzY5jZae65aLBWxvfONg8Go2Nvjkd/jAa2YoWMVwi2cSaRLTlPCM3HEpGkxiVlnkjFYSOUxMOhOgJEDxhIUnOkWxXaVWEOLFtZRMIbF6zVE4KFDFUJGF+DXyd/5NXfvbhCVYwFwOTFntUUxuYrWEjIrJ30Q68PWZJv0bopC01kqvEFVGdq+yv6wQGZ6QoR6P/On6xjbGjQpX0gGkL2T2RYIky2lHJlib6yWlE3qnJBPfqhSpYjuMO2A3PFcs4Qm6uWjKYkyNjT8YmtRUc52pU3lErcDAUJic/hgRTG5hbdhIzZPjrhLspKuUBkODGSbRi/8AXavN2zqzAGUiKSizyaViWiUUbnU64rPOBA05Y9I/kV9I9I/kV9IxStf6U/WPNv8AUPrHm3+ofWPNv9Q+sCTT2mwQZsubHkOXqjzb/UPrBVsTrdspOJkdqtbNLqtm4V1CUEUtxLjk705oZessNU9+uKPSt8pMqyvgfjAUm8GcJWLlCfBpUoyAvJgoo6Ze0YKlGajliqhJUrMIBpC9j9kWmJBhKtK8bCdkaFY+sLFQUWls2oUcuBfNHWMDlGMioJmpOg9/jCkkFTSsk705DywlaFVkquMUWnzxU4iu/JPbeGE3IGKJW55QyCmYTjQhWzlFUSlKYj0v+n949L/p/ePKPOKPs2R5x/rH0iZLq9BVAUKOJ6STHorH7YgKQw0lQyhAG4uEi1JBHXFIQq5utKWjGwM8nbwYXHDJIgWVUJuE8BkajYvXKKrKZTvOU7ZSZeUTag6YKVCRF4h5sqAWuUhnvwOOoN1WYziQsiwghQxHJXQWnUmp66Jw4GiHLJplxuyEJ9drEI1bWnt1BJxVWzQYdpHQHb2fgn+j8wim9P5cDXv18GFq5LZlAefcSzR5yrLMp8kKqVhRgd8b+TliqhISnMBuHjTaMVXnJZDnhDqN8kzhLzc6qs8P9H5RFIRPFBBA78kLAShLxtC5RXLZSFXztSYVS2WwkL3yJz5YS83OqrPhK1HFSJmFuG9ZrGUNNGcwm2efL+CfCRbKfUYpLab1qUkf9Rg6R4LW7xRCAbQDXXPNDaUiQDgkPcYY2GxEvjl+O4uMquUL80LbN6DVModo6l3YyE6+yH+j8oikInjEAy78uApUJg5DBXRDVP8AtnL748i6pOjJ1QA6yFq4wMoKiVpPFKbTBZbbqNk2k3n6QmzERjKmPh+DpPNK1Q63lSut1/4wdI8Fq0kQvmjrEUhM5YtbqthyjKJIArJ0Z9yTS0D2V9h76Io6hx5ddkP9H5RC+aOsQ+EGRqz92WKAQkKSqvWGe37xiu1VcRdhgbM0FEZbjHkHlA+3bOPOMdZ+kTpSwUi5KDfFRpASnRgxnayuIi0x/p2fe59IFUob/Sn6wUmkGWgAR6U/+4Y9Kf8A3DHpT/7hgJFIMtIBjHqOidsxIxJ1pTekGtFZlwLGjJt6TzStUUro9sPpAkA4qQHLB0LPBY0rHbC+aOsQUKGKoSMIcIIKFYwlbp3JbS96oShhCt8l4A9cEkDGSDBFlrZFpik80rVFE50/3YGFOmaygWjaY5m4RNKBlhYr1Gz6icNZujqlnNkY7YQnKpSxIQoOeEWEFJlYZg2csGp4To5VmJA7Yqt0qiLOZLk4PkCoTliWwUqEiLxgCkmRFxgNUwi25z67Zxqcq6SmcUro9sUnnVa4cHt8FtfqhfNHWMD6RnrddsJCr2zUnuVCeF7jgn7iIRzQ1mGOl8pik80rVFE50/3YGFHi1eqzC47KdRJVKFur3yjOEoQmspVwgvvO+VskjvfAeSlldKrESO+Hf3RR3HaYW0vWCqdBNwhbFatVlbKWSNipCawKTVFt8OtNCqgSkPdC23S4CBWFWHqP41SGKgxGwo2W5YKaQqiPJR6j5ko2ZDdBQukhlVlWY30VXkyncc+BVGcM1ItT+nbOI9Utz+P3ik86rXD3KOC2v1QqZvbMusYGqR0D2dsBBOK6Kt8re+vcmVGxTSwsGEc0NZhjpfKYKVCYOQw0niP1btBPbgY6XzHDSeaVqwbFQaN/qVb52+yfwgLpVL8ppx5R5QKdOky1R4LXPG2cI91o1Q/0flEMdL5TD/R+UQvmjrEU3p/NFIDoOLVkQbr4Vsb5rzxawslm+8OUClNVinezNqMCJLCbDMT322XzR1iKTzqtcPco4LGhYMMKlPGq9dmBxlVyhfmwNvJuULs25I5oazDBJz6sFL50f24GOl8xw0nmlasFHkJeTTqw+C/+UPmMP9H5RFHUOPLrsgqnv0hXZ2QRxkERTen80PjG3o5O/wB8Di1NVnUtmpK/Ax0vlO2pSEiSUhQA6QikA8cmKR0e3gtzRIwFpOMkzEIcFyxWEFK32kqGQrAh1CUyTvhBoazfa32jvp3KjqlbjCfVFG51OvBTEK3yXpHrTgY6XzHDSeaVqwMdL5jhoym147dIzb02mH+j8oijc6nXCOaGswx0vlMUrmh/bD9ZPm01Fcs/tgIz5rMFHUOPLrs21N6fzRSedVrikdHt4LWjjAiBX/1buVKTVSmKpXsbcpbG3YJYG6b/ABmsRzT37TCHwkGrkgLScVQmNxovS7Io3Op14PCzRNqXVr+mrARxVkYXkJE1KbIA92BjpfMcNISo2sUm2WW4dsAj1kAnv7oo3Op1wjmhrMMdL5TDqZb9NX+UHsimpmZTXZ0tpRudTr2zgBsU44D8Yf6PyiH/AHdvBVZxXRF5iqnERmGAbEwtQNxlZ1xjutBOiZh1pTuysODGTKXf/ELaXvkmUGik46MZNmTcWHMiSU9f+IbdlOooKlg8OdL+7AvnTqG1Y6XzHD4RATVHjO9zWphHNDWYZWoySlwEn3wjmhrMUcp44HXDZPrisP8AqR2RTen820YUTIBxMyeXbSSLJk/yw/0flEOfp4JmbVm5MFxZtMBpoTUfhCVLSHH+McnJtE0tA9lfYe+iG3pTCTbyQFJMwco3BHOjUcPhmQ/hj5TgXzp1DaqmbnDLqGHwsiyQfnp332igqttoyRdZgovS7Io3Op1xReaP90OAGxTjgPxw0nnVa9vNRsmB/LD/AEflEOfp4IK1HkGeC44ZqMEBQShO+VAaaEkj47UoUMVQkYcZVek3548WXvmxNOkbgjnRqOALScVQmI8LonjFkGXR++CldHt2jjU51FFM4Xzp1DD4a51PzmKCqWKaOmR04KC7KVdJVLqgLScZJmIoipTxQnrJEY18z8uGk86rXt08632QVT36Qrs7Ic/TwQGgcVGuKqElSswhLKbZXnOdumktiakWK/TCXWzdeM4zQlaFVkquO3cJFqSCOvAwc7abuSKcypIKVtCfUMFK6PbtKTzqtcPt5lA9+rDTKPJMqUzWQiV6u84obdastuvW0W2YKEhtc1NIkoZrBAVZZntiiKoxrgVdFxnBKv8AcWOoHDSedVrwBSTMHKNrR1D11IJ65dkI5oazC/0do4HUrMJwpeczhDqN8kzhDguWKw25QoYqhIwtk3eqc4jxRdxtQezaV12qO9RnjZkrbZQq4EX64Jfa2ZGcDIOS73w483OqqV/6sFG5pOqFqHr0eZ6wOzA4j1S3P4/faUnnVa4pXR7cLNPQkKLJkoZwe/xislbtVVoqqEo84/1j6QE+MOTVOQri2V+SEbI6rGuStYxo8abcRWQDYlytOHaSsVikTre0e5wv9H5RgbQAQEpAxr9rRHaqqgqCtV9qG1Ss2O/3mFc32jgdXJCGxes1ROChG8UKydEFnK0fge53A0lPnWx1pgLScZJmIS6N9csZjhLRJLLRtByAX9Zw0ptkbGDNwyz39mBivOcsuadkUcC5TMj8cC+aOsbSk86rXDiPVLc/j98KkLTWSq8QatJkMk0RjuulWcSEGbzmx5Bl6484/wBY+kCs46T7oDSLcpOc4X+j8owNOKvWgK2qGHFycXKqJXxR1StxhPqgaUngdUhM1TZFG51OuEPWzbVbyHuISmeI7ins3HxlgSbJxkcX7RW3yFWKEBSTMHKMFJdVa5ZjcuGk80rVgY6XzGKLzR/uik86rXC+aOsbSk86rXC+aOsbohyrILRfnPeWBkj1U1Dbm2rLtJqBwHEUTKKL0uyG9M9XA55Io3Op1wUKGKoSMLaXvkmUNvcYWyz5dwKFDFUJGCi0tm1CjljxR1Upnyf0wPt5VAK6v84X0gTJbVIDkwMdL5jFF5o/3RSedVrhoA3zn1bR9QMwXFSI5YXSSLVYieTvq3QosDgtQo5IKSwtWlAmDB2KjOlJ9VTZlHon9T7R6J/U+0eif1PtHon9T7QnZqAF1DMTc+0N+SqhE7Jzhqw5dXBAWRituzkNBwIpAHnLFco7/CF0YmxWOnl76txqLsUN6vNElpU24LRGNIPp3yR2QtlKKqSVJkc142qkPu1VFc5SOYRRn0TWGwqsQm34w64m5ayoQh+rWqzsnLJBq0aRyTX9o82x1H6x5ZzFBmEi6AtzybOc3nkgISMVIkNxrLUEpzkxY4XDOUkCPIsAW3rPZFgaTyJiSqQro2aoP+pet9uAS9PQUiFIpFFadScl0HyKEfqbis2hpSdCYkkADRwU7ZeZwhwXLFYQ43KapTTyw28PVM774C0nFUJjcQycSk1ZtrNytETIKVoOMnOM0M+EaOqsF2yORSZX/CEOo3qhPD6X/T+8VaTTZHIJhOuPOP8AWPpANZ06CRHo/wDOr6wZUZvJeJxbR2jyoEHYmkInfVEtxk4ua+Im+AKKNjHGVIkxjV3XD74Bd8ijTaeqPKPOKPs2QatGRbxsbXHorH7Yj0Vj9sRNVHT0cXVB2NxxBN2UCPJSeTnuiwqQtNmaKi7HR8eCaxtUbk54Li74bxplGIe/JLBsg3j2N78sFlV7WXRuJcTPZGcdJGSKqjVprSd9nhSFpqqTeINDWb7W+0d9O0RzQ1ndfLLxiJhIviqxNlvQbT9IqoSVKzCK1LVUssSg2xJltKOTLuJQRjjeKzGCLloMvfCXE3KHA6nFXCCq0qUbANUVVqOz5VjvdBZpSPIuesLuURWQoKTnBgoRv0mskZ4S6N7cvSICkmYOUbgUKGKoSMTSRsjSiNEIeYIrgTT7QjKlaT7wY4rqd8ntGFGLXQHAgC/FB3MqUZAZTFShGz/cI1QVKMybzCXHPJsm2eUjRAQ0iWc5Ty7o+AM2qG9E9fA7bee2C8q5rJpwbG8ismAqg0g1Aa2xLVKf1wFd6Hpqtz5YLCjjtXaU9+zca9vlEzmeqKlk21SlovhOyzCh6yb4rJBWkYwcbyfSKtKbn7SMvuhbLDdVKrKyr5ckeMPpAURijKNy2R5dVMCYqNi5E4ShCaylXCEuvprP36EboVKMgMpiVHQ7SFynJtBhyk0ghgLtANphWxVjPKrgdXsiUBU9+oq7OzaqTLyibUHTAcq2psUg2T0QFpOKoTG4JdCbW1X5ge4h9vKoBXV/nCdlYQom8yt64GxMISRcZW9e5F10ySPjFddiRvUZoDTQmo/COM6rfK7BumxNgvPTlUTngOU94oQbQ0nJAxaiciEi0wRa1RvWSk3+/gh6fHMUdM54tbrt23jaCJOGRTpg0NZutb7R307g+irWxDIDPDONVBmL77N1UtaqqU3mCsnEG8TmEJQhNZSrhFXfLVao7nWWoJTnJg0fwfWCc4sJ0zyQmaEKfyr+kKZYxnrq2RP3hS1qN+MswEIEgOCHqvGijqlLFq9Vm2UhaayVXiKs8ZBCkqlfAXYHBYtIyYdkVjK9VE5TjZEvbG3bIzqj4QVKOzNDKcYXdcBO8e4hwGQrBl2zTI7qWGljYE5R65gJSJk3CCtzzy7/AGdG5lxxUgPjAAGxUdHvH3MVWUynecphTFGUSo/xEmUrYCQDKeMc0JbTcOCEJfMgbbpyhNMQZodv6rI8UXeLUHs24qedbtTp0QF2ls2LSMsBSTMHKMHi+yeTCqo0caAlIkBkGAUqhJCXEW1Ei/ki3zqJBf1hwm5QBHVKGF1q2IJk59zDLSpOry5k4BTHQKv8Mac+5qWtVVKbzGxtzTR0mdvq/eNjZRVTCqNRleT9dY9bQNEJZblWVnhLKJYotIynPwQVqMgIU4fdDTNWs0pAv02wHW5lsGslcruWEt0o1HOPkP0gKSZg5RtjTGgKv8Qac8eJrOluzrwK51zt2iaezvFmSwDKZze+KNSUCYWN9ovHbATLeKKe3t3JbhuQKxhx5V6jdmhDIu9Y5hASkSAyDc1UQYrLV+jT3+sBpoSSPjHizBm2DjL432iqhJUrMIKlELfXKyd/JDrrqrJ2DJwQGEm+1UVlebbtOnRhOysIUTeZW9cJQhNVKbhtwputsXqLnaDGNIPp3yR2QF+bTXSZ3WZe3aOMquUL80CirFVxl645rYpCJ4oIIHfk3JujJO+xlDVg8ZUDsjl36d1VRGbSbHFZtGBVJpUkuXmcsSFPKsncM0AytUZ8DqcVcBGdbivjCWkC685zn3MtOiaT8ISrMZoVkVFGpqABaUKGWffXCHDvxiq5do5i1QuShD+Id8MfPo759xKlGQGUw49xjZPNkhtqcq6gmcBKRIDIN0CG/PLu9nTBUozJvMeNuASFiARlzwy2FSSucxnuwM/oHA4YHKYXSFpmG97MZe+vdVNLF9xzHPDtHJOxrsnKxeWNgV5t09R2jZn/AA7veYSVXuGvLcSgHGdNW+VnfXgCyMVoVrp299W6LdXvUicKdcN9wzDNCWpyTKaiMggJSJAZBDY/8ebTgQnMBwMpZuSJwVqvMNtkY16uXdlIWmslV4jZEErZz8XlgMPq8qN6o+t98LbSpFCLDlnK37blsaTNLQl78uCvZNxU56Lt0TRU3IxlcvfXgSmXlFWrOnAjmhrMNj2hwOlnKbTCFeo1jk6vwBSoTByGK9CFv+2TqjYqQivVyLsVARR2tjUekfdBfeEnFixOYbip5VsrhnMFajjKMzCGkb5RlCGkb1Ilubjyrki7PBWo4yjMxs6vNtHrOFST6gCRr7Ya5eB1qyTshKquO7jHs/BScQlYzKE4rNstoOdKZblVQryCd6M+nAp10SW5KQlaBujVH6Z7O3Ahs784yuXC+oZ6vVZCdEzwMs5TYIbZnIKNvJASkSAyD8YaIyqz+IRqwCkuJ8mjeaTurgNyQAOqcMt2SrTIOWWEqUZAZTC3Des1jKFKzJ4GS2DvRMw7SOgO3s/CDZnQknJeYCkmYOUbezzq5hH1gqUZk3mAgDEG/VmEBCRipEhuhUoyAymHHuMbJ5skOvZAmpdf3lhdzrxB7/tgLnHPAtsLXO8w0giSpVlWStOB1bNLNQklKdkI90FD4BV7aPpHlKOlR9lUoFajSGWS4kQ6jSUx6R/Ir6QatJRZxsXXHpTH7gjFfaNsrFi/AQt5tMr5quj0pj9wR6Ux+4IINI6kkxNK1L0JT9YNSjEpzlcok00hFmW0x5R9cpSIFgMBpoVlm4Q21MqqCU9sXXTJI+MKeVZO4ZoDTQmo/CA0i3KTnO6miN75QxzO4ZsCGzvzjK5cOxpOK1i3etlgAZYQjMOBXNIlDLUqwKrRoy7SqtIUnMRE1UdPRxdUDYn1pz1hOMR1op0zEej/AM6frHor/wC2YqrSUqzHcKzbLixnSmcTTR1dKzXA2RxtAN8rSIJsccnv6t232Jszabyg74wEpEybhAJHllDGObRuoAkp1VyZ/GCpRmTeY8YMtjazi84VOymq5IOUwVKMybzEyMVFvAyG8ir4ddMsQSFmfc5uMtr/AFJnHorH7Yj0Vj9sR6Kx+2I9FY/bEHYmkInfVEtz8VaIrrGPoGAUtzfKGIJXDPutddqjvUZ4Lrpmo/CA00JqPwgNNCSR8cIow3rd+k9+3AlPrXngarxRKFuVZFa7847z/FOPKuSLs8FajjKMzCGzvBjK5ICUiQGQbop1ZuuGc5oLrpmo/DBNafLq3x7MLjx9UTvvgrUcZRmYCpYqbeB3T7UMBQtlPrP4rY21zZRdK4nPg2Q797G92TdCpRkBlMVUK8gnejPpwClPAEqE0Jvlp5doijIX7SwPhgCfWy8DlWczhDYuQKo/Eqo1GV5T118XQNODZFjyLdpsvObdQym93LowVlgFtu0g5c21fVKWNV6rISciLTwOrkgISMZRkPxBUoyAymNhoq5JG+cTl5MAWrFYyqz8kJQhNVKbhurxPqqqC3NASkTJuEIZsKr1EZ9o48q5IuzwVqOMozMVyLVH4cDq5Io3Op1/hypRkBlMKaYVVYu0rwIefxWb6uVX2gJSJAZBurjyrki7PgbxZhGOe/LLauAm1RAHXCUDKYCRcOBzyQ04q5Cwo/h/FGzvT5TTAbbTMn4QHH5OPAzErk7utJ9chI19mB56y01R36tqy1LfKrT5P8wpfFHBJGYy/DEjzirEfWJA6VrOSAhpEs5ynl/AUdE8YAmXfkwMdL5jtQgK3iLsx7yifGM+CV/qP4ZHNDWYXzp1D8CjmhrOBjpfMdq/0flENfp/Ff/EACwQAQABAwIEBgMAAwEBAAAAAAERACExQVEQYXGBIJGhscHwMFDRQOHxYID/2gAIAQEAAT8h/wDvN8B7KiJGl1Y8lXYOQN/L5/8ALLS1Nllv+bVAG7qRxPtercSQZuW3NrGbaNEkEYSiZN5tDvp1BIvwKzR+p6/+UOyzOFiXSmnF7mZdtIaZ2oYimJDDKchOvYtl7DDZKD1oCIQ2wW04N51xrQoKMaA6F3Zg7+WPJkX6M/8AkzEUAPMoEQa8ITJzN7vRNKaCt5leb73vwHEnhJFBI5ZzRR+wxCzrejQb61hs/ef/AJPC9Sei/tMv8XAsoSHQs71hpbIzxFTgz6CXnEHOkfhydm34/wDKeDYbFlLs9ngYQxAqWBCdCk5VxnIEztk/8mbdyJ5/6VOfXWVnX1Z8BgXMjvYhPcVo4DtGry1MgAE5hP8AyQRyQSnelJvuBZxj53zVysU2hK+zixoJk2QvapB0L2XjyKTsMwuvi3x/5JxOi9VpbtDOIu83168TgmCS4lIrkBbLn6udMyVhJ0sPz/5Igpu3mPzWeF+nF/hDcQ41gmQj55aNLbWkNoY+f/JW9x0gbHbvyzUzhcK5ZR6nhM/wtokXFfN3oko48Il/0P8A5LkgZmcIpFwyOwxPI6aWmx9hOI93lrxLGHIA5FNzS57xFC0iBRlv/cfFqJyAUVBOcSwPPFadskhP/imKDIxPaqYVSXV8KwlC3RNwD5elSRKeXUtbyUAglxMJx1KaDK9KslBGvmX4qRJXd4ekYxUR7UyR1zW5qssaAAuBGyfv4DrlYKylvGfsqMj6FpWa7q0VJS9ZvBghjRm9B+3f5QPcfCwLmR3sQnuKLictioD57FCFK0vMIfXh6j+Lsc6T5vPSKnDMvIhN4/qKgMxyAx0ZqAzHIDHQio6vFzyzb1qY0lCFoZh14RMKWN1Ql6ghH5/eKFThxFtNZbdgyjmtZmZJK+AIPYSKtmhsHTqfNABERwzwVWWB5VONIVzM/s8LDRAvRP0imZEZDQg+SmJSjeRn54FPZQ8y70qN/ECY/wBbaSY8L52zOHtT8MatxtNf45VOBGMN7ckpK7JBhGuiighno/uRqHKRQ6j2X6W3FnOdHBttn0pa1MoecntWF/0oiMcp70taGUPOX2qYUNMLAF527xwZpEIvfb5YpAVQDLNfb6UQsN9yLLFQRlXdkeweAMBoQkSkBBFJ2De1bqgZdn4pJc3y8a0EvOqMPjjr0/BcoYWSnU9OtaGkJgbnKkqLAZGnz2bUEn7dAlgDLNLC4Tff604B6AOl1+E+8RRx4gcszynlHia6cJbfPf450Sz7K19Rtww+318UGkFmiFBbGNRYII3pjscq0zZnWAtiaDAaAIArE3ZKUO+nzUxGgy+4wHo8GeqDu9/JCmidjmdJHHWfTAYDSJInGA+vK2XhrMcLiY6DZ+P263/xZh5+nA5iIQJJc3vr5zQYDQBAHjjSb3otv6o4aYgiY1HtX0+akgqmoRSf7rD4oD/C2iRcV83ejHIWIzl6pKACCsvWBsjojPOTFSqD7NvSI0zE+BxoxiIdYN/eMS16m78neOrwQPECyCBA86kNAuFjV+3jiZuhZ+OF4PeZXV1Yg7fhgojAIAuiOUxVk8RzU+Ca+nzeOCAnxW62S96TgcMMXUQeX8CjgtAQIJh0h4DzEwELKSe5Tikzo3v+2BFwVKvK3MxyrSIvRP0j8W8VhGJTRTyRU0dKWRR2WMYO3up+i5qIFoJDQKu8gLC6d+dciZDEp1tPSjkst0CnSODbsSZZ+UVi1yXJJedNKU7ZEVBn3UmO/lri2sLEjSfHzDHVzeku+7wn6X+2DAkQHm39J4AdIiNZUnu8IRxSlGQEsYlZ9Gs55VJtyBbGeZMd4oMBpEkThfcv5bJ63o+0pJkMMXOcVhExuARImOi/pQQihIjfHNOXJLEdh9CmwgA5pbtSx9aiTyiJebF88E2cnW2Fs8nwppZjDwbmJm//ACob4JIYTCLesdb0rAC0mSB8NJNkZgJFlbmP4c16v0GR50VLl8jAe7yp703w0jHrH7awXSHQ+eEOl2SRFo7one23gFdZeY2h1rXtgAjt89hyOsYgkPNqy0iBg1zg+/OmbI1mWTV21jlozQYDSJIlSPAF0BfQ4R1KTAMw2uWDz04Z7fLhjIZHrxWcWxbYEw4c75da/wCtoxeADVkg4YXtSrjEhghJ/wAiZpYQwi82NaMy7Nqxno2PXfwTVzEr9BlzQ+PmAh/vPTgkPtXm0wbvKiBWuCDqxyku62htUjbpyz5z9c0TTWJmOuNbvKaC7bhaH7ZaC2Q5T88NaMGs3Wt/ppC5EMW5PMxxajCFJQEnKM86AuBDF+bzc8dAkBl/HHrpS0wAsModt/fea+53VKWiiYlij2m3RAvSKQsGIsD0FLyDg0HmLQgySlr2xaLa79uGCc40J8livvPxQYDQBAHAxIUModxpeeQWD/eVczIRgJnqZ/nBgSaTN1OjeXS3ycSQNYRqGXV5VNmcK+bOXo1mgXqbEddGjC0ucL8yOnPSoIwVZSs5J97o2isB4VIhzZvaXWGoA3hz7n7HauURPSmnJogetSmC0lb0r6QT1KNoDDAnvtUJOHEI0pkBHeWnDAqYSsVPuQe45pXlqIi5O9pshvxbavJIRR3v18LaShSEMs7HbqqNiI4lDOSeX5AjihKv+GLxnuCOT1okBLWJ83hhIAuLh9DTS7gyzRe+X0qN0gGMMMS61NfgCDQtogseilOjc7xPym/cp0aoc9P5+wjuTjPsV3iUzRvrCkvhg1mYYe/AfgIdRJ6nBDiopCSuzotL9lFCBWcgPo9+GXkywc+Llk6+GyzTBvcB5lSKzMGZJl7r5V9zsqauYlfoMueOGCWy6G/JiPXrHFMmTMsgTkEEdb6VAhwsop5+bXgmxq/UVG3hK60jio2J/wB5qajKWCwtg51OcvH1ZudiPNSiemcSYek/5TrQYPOphYh6J+tA+eUVqio5+1IXZKsrRt2wcr2oo5kkSLW+D1qavQEZMa3x2jjypt3Igvr0bVCS0Bh/T/evgYTiOohGS0e/RvQKjwmyeQ/u80EcUhQOKYgBQlXO66Iz4rMywqyYjXcOWtAguVE2gkXvFZB96uCSH+HFmgMxyAx0Z4Jh5AyaHyBpOcaE+SxX3n4rBXRwd4/DJGVdmB7LWkfOeAnv6cAgbj1frB05jvyOdLM94u/DdSPInYNX28qc49Oypu/TxHApMK/J3xtrpScVQhCNBKBtsujz4NWlQmM0utZs0AK502xCW2q/uCyYkmTSY8/aSnyWSAkL5aOGGpkAALYLs6nqPhiRy00DXjCsX5vWVlDADzZ1/wAMg+7y8GJCKX8rv1iwBYG7vWhS+rln0/7FKue8dmmyzseUnjbEYO34IaNahtuuvubtWCxDMPL4pxIUkIdk4QITBZqjPsqKWWXk3c4t/wAq25oG8xKObOs9qRaF28O7m35dKcSFJCHZOMe5D7BmjDBoYSs0kWTihhXFua/4UjwBdAX0KSImRxKHD63T9WaQtyKAgskEQ7c2DvQ+RQFgqmQuGLKS1a5ctvwqFELmaPZvThi1MJGKGQQiND/r6nhA1LF8hI+zz4BgNCEiUqASRZOQWNczfaouHlb5l6KCrub21IfulDJkx5YiT1rOgiSI2+p67zOJx5RB93tP+H9zuoBzEW0CD3cPvdP1bjMCek8GGiBeifpFRDSehmPNJbr+L0Nz4O09FACKi/a578YGEMmmZSy47klOyJyQwQE+btRAEqEhIto37TW3LPQSXi+KRY4bEC0uRHrwTO0bpLzKe3mUEPtDm0S7vPgQhCpISDedu8VFhVghoh6P7RdjTNyfVRc61c8wmvvHzX3j5r7x803ONXPNJqDM4Vs2It6NRJykQnNcfNRVzMr9Rkx4/ud3AzFCAQBKonsvQ/VqEcJ8uBhPuQe45rkXlhgQ6xP4gLlSxbmczNCXANmEM0w5DEmXS/O2mldhMDkbbtsbS19zur7DfhEiwUWSLTOsRPPwdSwF/Bz8ppGWuyxaIhcvty4yUYiQlHETE1njLxF3b4KtVdQBgyKN47UxaOEecvakmW1CjsVOEaBz84L+lJxVCEI8E4qkGEaMjLIIh9EaTprv4uSSiYkjgf3O6jdSTyah/P1aQXhUnbiwk1RmncC96EnzEAR6MdvxYelPO48k8uLCD7ndX2G/CRoJg2SPbjzSURME1cLUswcvikvqgKGOsdECtzmjbbWiZQgpJ5qRtCLZyrmYcQgrAXDeb16x9JDjvWuA4FsOnKa1AJC5DrUh1qwImGZHcq9hzcDLQWclpnSnxHIPSJDzN981jOQnutBcvi2s0Zz6O4TZ+vBrIZW+yO3zy8RTuUOYIfVX3O6vpNn9WJS2XtR0AkDqyW8ngMIJFebuv03qwAi6LUdXT8TDTNS2bnR/nFhAGA0ISJXOB0PMX8ny+CD7ndw2LYb+g20E4+HTEIgKGYlebbFQBKEridYIfNc8LQcv7PDBBAw+zy1IS4OZXctKPkYweQuf0U+ZIOBjGjJ8OYjgmACchCMG+jHKfGw+53Vh/S/6ueT/ALg+a1iLUx9J4KFELmaPZvwEKJXM1Ozb8bA4QSJbXWHD7Dfw4Pud3AzISQEXZPhmwACKi/a571lpbIxQKMSZcNR+NPavs8tPaxUsGty73twXKvUrosWzfT8EHJHFwAU+SOIllnXr/LfrI5w9K1HOA+YTFGmhQcwk1kro4O004J2GIIb25DJ2qalc62nY3/ENCzE1IWe7X3OzgN8QHMJJ4YPud3hgVFdQLEAWvo657cIPudnFhB9ptWwhLcLRW9XCcVgRcrzMcABFRftc9/F9nlr7nd+sjAuqu5V6LZm0NYlfqDVjEhscIiNTk8LGBZIjQbcx2KHdM7mJEh96n3AfccfiP7nZwYpNQ5X9T4Kjgy66D86e/HQHF0qg8MALZmoIKRcwu92U9hX3Oziwgy4TlOKDPxRlZS33fB9zs8Vh8nGl3uHCCU2ERN1/VI6J09AKlU55d6vCeyXhW81qUTXTM8oPehTpiNji19SZ1tSwWpZh5/NPpUQwmmvV9fw2AzTeQJ7qlLVREwz+RWEAQTIIHLWtbgw1RzZABeDBHIV7yUPo1AFDwbf0K+zy+AxShEAQ8VlRI6rX1eEH3+f6m2zvL/VTaL/I5FamkLgbvKgqS7cFyct8+3g9Dc+DtPRW2cmWVmOcNBgNIkifjYCZBJBa6z42AUqEGxJ8vFGZaQTkM6R/XKooHlI2d79rb8T+52V9ptWw+TjS73Dj9zu8dlRA6pD1eEH1+f6gA041lWvZDRzllCYnAFamkOq3efhn3IPcc0gUwuRo8pL0q6yZVl+LHTp+JhPuA+44pb2J5CL7PPxHCWiiJhjwsIB3CIgJQX56nL14c3BkxI6jnAfMJitUiJMf9KiFlYXm040NP+ueP3O7x/U7Vy0tkYo+nz/UKIQ6Oqjbtg5XtT36kcLZfunjayGEvunt88qQZdaY3l1oI4pDxyRlXZgey8GaiUMIMNDFTZdEXiFB2Z9DxH9zuppBjSYuPL3f74KIqQCyWm1mRz81LaMBmxGXQ4YVk5JQ65w1CFymwHk1nM0w5KzGlIlKBeQD0OP3O7gGA0iSJ4ZBJ62/1ODBMWk/05YiZITsUyGWU3zVgsQzDy+KNNCg5hJ8c+5B7jmpgIspq40+tPuRMWHL0ZdNd/BPfAJu/wCc6t1glgOVlzvvaiBCylQyM63J81bUTIQ4CcPudlIJfvX8jgU7lDmCH1eD7nd4DKPkohss8u+qup6RBxDHBNrpheVoao12oHNXByXKAXJisPRJ5NsT22vflIiB4Qu3M6fDAYZFIIgi8W8LHnkCSZMWy8s0eYmAhZST3K9e/TkB3Z6U4YFTCVisL0OZQ6eY9qnCJpAcwnv6PwTKZexXekXfTao5wHzCYqyzokQ5jlxVNYsiAauROb8uJoRAEkIw00bHDnfRrueSIjlSJwrnl/uHiYfc7qKdyhzBD6uIRxQlPZZbJEOs0MmuoTyh96kS4WQA8/NpwTHtNuiBekUtbdP87l08MEEwyDEpPh1AuNuYLxGaNCzE1IWe7QKNiPTPx+nScVBhLFfc7KczBXEGp5lFejY7xPym3d/Dp8YCydTb2OOUtiKG6bnMoMBpEkTgKJiElW5Xzg4/c7uMH2m1fud3hYfc7vysIHEJCLDeezwQjCAEobL9bMc/CXVVWkvvg52vz4HB0D1fp7xMyr7nZU+5B7jmrBalmHn81eokWKDY85/BPuQe45qEloDD+n+9akoKZOJc/IN514XKxTaEj7OLuhFwrLjB9ptX7ndSsAJA5JPweAxShEiSqcbaEsy85fyNAkBl/HHrpWeLwsnU/wC0Ocoqy36+FmZux2Efhyw01BPASS845FKyRuOb9QqMkw00OAq8CaGILX5mlIzosgWZOcn4Ud8gi7/nKpm12Gzke2SoupjCImzyfPagw4XLJpPI7eGZZJlWg0OVY5yGUkBhi73qT68BeFmvWPpKM96eQw3Sg9OBNBEiAgH3nNMmbUhAxNnzi+tR7gHsGPwvjbMYO9S4Fkk95YE70qTSjWToiHu1EHb3Scc169tqgVgzMH5goRLSG519KJAS9ifIqOkFrDuMzpSZDmwPxNDNxCrVBUCP1UcsIPcmjTQoOYSaHo/Mxxdxt0qUmTgQhqTzxU+4D7jj8KrYsRuT1jMZJnejMHE8b3Q79ymmUmvxA/r0ikLkQxbk8zHgaYGoMjjzTwTJA43gnyOGCibIOXtr9daVlaAlFixp2rSgrOXl+GX7kdPlmbxS6xsoWDEXD17VP1LQXUZgNDNqZAIDOsPq8VAZjkBjozV6GyYf0r7z8V95+KEloQXDyRRDQpklxiM+tRgswEZ1F+WlSxKyh1KkwZRodz+fqeo0X1FOCTAgxV13exERg4EieQf9O/en8VwFvmNdIe0fhWHmmoYZv0v1CrXtAgGXTUxOy22pL6oSpqVzradjf/BMIghQEq+84pRSZnUrX+Hm0bdsHK9qGUBsFlzYT3qN0gGMMMS6/hF9EuD/AFOtJWX1DgPKte4Rs6n6dkbc9eVOAhF88hUBrZdhjEa+p5UrISRJEW/oZiOiedsTh71hekyBGnkvelZlWolXMc6DAaRJE/BPuQe45pBK9YlJI9mr9xVInvHLl/uvlaBezUdYF9TT29+GMhKItw8zL0/GGA0qQBVqFt7+eR+T+0nFUoyrWnRSPbPl3m9F2sCHurX8hwglQWulaAF7g+b9OQZhqZ2ovRMRb5jyhescHIJ5htfkmKSvuoCIta0o5cGNVAsLSs9Tzq4tqG6Y10xsH4VikTWCTA7B51drNgZlk918qlwxMJDa5igUigHHV3a/NPKkFo5wyu9/SpoSyYwXNnWW3pbsK+rlbWcdln8TkE8S3vyDNbKR5E7rq+3nSX1QFCOmATP9Hnvjf8gYDSpAFSU5MIjeTHO9SZpAQloEtgtva5TWsIYWPL9OodAPv81lpbIx4Q4FJhX5O+NtdKNqmUGDVfclT7gPuOPwX3L+Wyet6XKxTaEj7OM9gvCt5L1PZLyr+a/4tDSDVbHOl74BYP8AedamkLgbvKp6wL6mnv7fjSH+y4WnfpN7VtWUTlpgSebFmrKkYvTvz5rVlMjzAOTM4x7/AKhQVwPJrVAvRH0nxQ4CwoiOTrF+fW0cKx0te5v+AErakiUXPUKvy8uBJQecd/yhHFKU76ZMH+51pL6oCpbRUM12OR+N8bZjB3qIijdsfIeXPMUrwDGt76sZjSandBdYtr1G2PKKRmGXtD+aUIfC/UcoT89fWtEC1M/SPEEcUJXQ+jahv9krUJAZfxz6acYOCsXDfppV+00J5sGT1Z6zU8KZf9Eh2JqJb03pmNnX34OcrKW43+35Z7wuv0Dy12pOKoAlWnjKBAhhze+nlP4wHGYJBUTBOXlWVlLzLabxqYtanOPTsqbv0pGZg8R0bzHS+tW5yhLCgRIYnd3/AFCdQKSDqi9WjcFIg6HJD050e5EwBMvVl1128dqMjI4Jfkm1+VSkvAYf0/1rQYDSJInCLmYRiITC2bN+mlBgNAEAcFb3MZDCN+WvXOSoZBl/qHpQVx0Xh7hoJW0JEos+o/jasaUG9h3fsW4SQxMt7H2399vxhHFKU+S2EYERLGVeD4loyCeYL35rmuhAj6G+vTN8RQSg3WirgQSLV195fqDPDlanBu2bFXTXJaupmzN820qOn12tbbJmOT6Vow2zpzu9PagwGkSRPFBDUQ2uffb33rzND1IX18+XD6nbwbRpAm4hGATN732pZapnGHRzzVhpfJz+INNWgZgJoAolcjQ5wWqYCbIaOdPrQYDQBAH45EWCnEjKG66G21NTSHVbvOtfjA2Rob+5xzNu2Dle1IWWVmZpZglv/Qq94WFgu36iYifIaVtNzgRzZcmHy4z2C8K3kvQRxQHjeKdHCGikQ7f9qLqYwiJs8nz2rew/GqJTs5PXwKFELmaPZvXS8CZE7ZkZntSEwWaoz7PxRud2xjkiZtyOBwMCTm3RziekflS7CDYbOe/l0oacwmgSWSbs6ZkKO/QnkJg+61bIKXt+n1wNUmtbAmJTahXWWiN5dfx6GkOq3OdZbWrIP3J8VmoxpOQdCH4XqbHsLtrZ7+BGRFC1tC+Y1GWJuXRa+jP4QYDSpAFXaYW0D/wipS0UTEsUGA0AQB+R4ygyYYcntp5RScVSjKtBLzqjD4469KUUplssnz4EI3/T9OFzkh/Yq2QxiT1nl/X5RXWXidodKtULdBEDOpbpimBGEF3ZLc8eW3gBaZSZSfT0pSfIQhHoT3/DYCAIm1PU04LgCLotB0dfyELhSxfkc3FIMuvM7Q6UyqFRkh9DvQYDQBAFPiwFwm617cBMEBB2/TTnyIVE/PLFOLEbYF2+8Ynl+YI4oSp1Ewwvdb/bfa1DvuEAWAmb3d+vFiwJEgYYve45fiIL1mInu8jqcLtJsDMMHuPn+SbXuMtpofUcHgQiFfk7Y2114sG3ovX9ORjd7X32qNiIC3GzGr6D/gBgNCEiVehfezjmfl/lc/uBx2v6yitCFrgZmdIR2w1Goo1ufzbW0jr+E79CeFsH3Sp5yHxK5q4WIZg5/NAXAhi/N5ufxiFMrmaHdtU85D4lc0wAwks7pflny34gYRDNoy81QFJL/K/6e/8ANi7QoHwXO0x8IvHN/wAI2fsgR61IESEKjt+J2hfFEouvjl34C/NJ7ltO3Ly/GMJJVOLmn024RY9xd9LHbjJqBNO4F7UzxiKeX6aPVPMmt85MMLsc4KDAaAIA/wAyKO2F3n7v5b8HPDTdEb7Hv3/Klc9F4e5ak4aINhcnkcQwGlSAKMMGhhKzX2OX9NisgOb99aWUMAPNnX/ENuWeogvFs0GA0iSJ48lQwDD/ABJ1pOKpRlWnfTDg/wBzpUe4B7Bj8gYDSpAFXaYW0D/wik3YYaEst+UPPiLLRxIs6vc8JkzY6Fv7+lBHAu0z8pIeWlXyHUWS/Mx24KHSFUN4GOWfKttfYou3LJ63rIO5Qx0Zp5LLdIh0ih5ByaDyV4YWobJl/CvvPzWqaDIuwZy8EFLCOSbk7TX3n5r7z80YSRhgvMKkE5iSPsoK0sJeUPvUsJYTIncwelSIpSGJzCBq+ZNwMX1ojYjMt/u2ni0NINVsc6O/QnkJg+61qaQuBu8qWtun+dy6fl0VZH/oPs8+EWPcXfSx24nVpqmGWHkHanzqwoAed11/Sz7X1NqnSL3otv6J8D52zOHtQktCC4eSK3I1hPyihM00zPKH34YfePinZtk4Tt+C52YkCe1QKwYiD8kU0yKblpiMetPifIcEREF3n5+MQCqyo1Htg73vScVQBKtT9zTRPJ5Hr5flFXPkIN3KdLTScVSjKtRlkbs5aOmeVuJQhUnIT6vak4qlGVaC7rjadP0xei4jW0RUmRMLryuPZ8/xsEEzZusfB5V95+K+8/FfefivvPxWlBWcvL8cymoeV9O/odR4aqsL/wBB9nn+We+ATd/znWhpAYGxyrU0hcDd5VqaQ6rd58ZoAxG6T6EedAYAlaKIJeb+mXIgvl80KyhJTYLR3f8AKCFMrmaHdtU85D4lc1Fj2F31sd6DAaAIA/IK6y8xtDrWhpAYGxy4GyR5pgmw+efbjGyjwYS0J51POQ+JXNKbVpuT+n6og7VA8SHRE9H/ACtsDk5v4e2eECeJf9O/f8gYDSpAFO0L4olF18cu/ATiygBsn0t7cUmkRLWdj7xzGgxBK0djld8/0yiLgu1YqJIU6alRzAR/k9AAH6G+nXFKa5JIJpX+by6/lfxHRG2J11k7TwjDeEkTh7u1oc+HSItTP0ioSk38v0/qntU84B4lcf5AYDSpAFKnuuIXstuevTNH4uuGYaD5x7UEcUB+WUwEBlBZbrdjnScVQBKtSMkkGJT67Ty8AhTK5mh3bVPOQ+JXNTBLof071T2r7nZ/jhgNKkAU46JTEfwOW2duEOxLLo9Oi3z5zQYDQBAH5RCmVzNDu24XXd7kRGHwkEYV3YPsNOcW1miJAILfp2CZUFSfWgLwM/46MqL7RBYs3i8zqUg5xLCgmJYwc6ymoy7W7z8t/wA8lExzef6cI3lo+pF3sz5PDuEbmIRQEeV1fr+pu3Mkv8YHWcpJH4H8py7OXu1d19aLtYEPdWv+AVLl8jAe7y8cAriEN0Jf2aNJmW7MfqftN/2DBgwgg9A/yv/aAAgBAQAAABD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AO//AP8A+/8A/wD+/wD/AP8Av+AAAAAAAAAAAAQAD/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDMFPfxBT3gQU9+K/8A/wD/AP8A/wD/APr/AP8A/wD/ANLv13S79deuvVc7AAAAAAAAD2AAAAB//wD/AP8A/wD/APr/AP8A/wD/AMAAAAAAAAFoAAAAH/8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ABn/AP8A/wD4AAAAAAAAHgAAAAP/AP8A/wD/AP8A/wDvf/8A/wD+AAAAAAAAH8AAAAD/AP8A/wD/AP8A/wD1/wC//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP7zv/8A/wDAAAAAAAGgemNAAB//AP8A/wD/APv6u/5v/wDwAAAAAAN/XD/QAAf/AP8A/wD/APP/AN8Dvf8A/wBE1K3Rt3//AOv9vQ4AAAAAA3+3/wDvgAD/AP8A/wD/APz/AOx79/8A/wD4yWi+M/wr3f8AY+8//wD/AP8A/wD8Z2N+X/8A/wD/AP8A/wD/AKZ+VZiv/wD/AP8A/wD/APfzef8Awp//APgAAAAT3/54T1QAAAAAABraH5lf5AAAAAAQLfWvv/8A/gAAAAAAFfyPv/8A+QAAf/8A/wD/AP8Am1//AP7/AP8A/wD/AP8A8f8AwFVE/wD/AP8A4AAAAP8A0v8A49/AAA//AP8A/J/xXSIX5/8A+AAAAH/4P+DP5AAAAAAA/wD+37hd8AAB/wD/AP8Ax/8Ar/gK/P8A/wD/AP8A/wDMf9W8F3z/AP8A/wD/AP8A3j/e/wAX/j//AP8A/wD/AOvv7X8xvz//AOAAABfH9P2y39AAAAAAE/X6fPvr6AAAAAAJ+v3+43fsAAAAAAf+f7dxO/wAAf8A/wD4f6/jn/8Afv8A/wD/AP8A/B/d8f8A/wD9/wD/AP8A/wD/AG//APSX+Cv/AP8AwAAAS/493/QzgAAf/wD/AL//AP3/APn/AB//APAAAHB/Bv8A2f8A8AAGe68d/wDO/wD/AP8Am7kIAAAHj+f/AOv/AMgAAP5j8+f7/wDb/wAXg8X/AP8A+fPf/wD7/wDH/wD/AIAAAf1M/wD7/wAoAAA//wD6n3+/5f8Ao/8A/wDgAADv95/1/wDvAAAAAAJ/+f8A9v8A7YAAB/8A/v8A+ff/AP8A7b//APwAAX/+/wD9f/VAAAH/AP8Af/8At/w/+/8A/wD/AP8A/wDf/wD3/r/+3/8A/wCAAC//AP8A/wD/APzYAAA//wD/AP8A/n7f/W//AP8A4AA3Neq//wD/ALAAAA//AO8R/P8A3/8A/wD/AP8A+AAD/wD/AP8Af/8A+wAAARaN/wD/AP8Ar/7dBBVv/wD8/wD/AP8Ar/59f/8A/wAAA3//AP8Av/8A/wCAAAAAAX//AP8AZ/8AvwQAAAAAv/8A/wB3/wDvYAAAAAAf/wD/AJ//APeAAAAAAB//AP8A7/8A/wDgAAAAAAf/AP8Az/8A9+gAAAP/xAArEAEBAAICAgEEAgMBAQADAQABEQAhEDFBUSAwYXGBkbFAocHwUGCA4dH/2gAIAQEAAT8Q/wD0MuXLly5ebzeLl4vF4vyuXLly5ebzeLly5eLxeLl5uXLly/C83m5cvF4vFy83Ll4uXLxcvF4vF5vNy83Lly8X4Xm8Xi8X4XLzcuXLxebl5vF+F+Fy8XLly5cuXLxcvN4vF+Fy/K5ebly5cvF4uX436Fy5eLly5cvF4uX434jjaojqdXvaYs6SoWunZrDoTZ95DduYE1ugZs6TLly8XLly5eLxcvxvzuXLxeLly5cuXLxeLl+Ny5eLly5cuXLly5cuXL8Ll+Vy8XLly5eLlwkcinU1XtaP+w1ihGAkexgMr8N52ezAboTsXsdlGECjF6TiNvYVQMHDkMELCTdhSb//ANLzcvxuXLxcuXLl4uXLly/C5cv/ANZnNoHb0FO70TF2r42F2gjXdF9GRa2NXB6RjdK66hl3MNaRsEFL0wvowYHHbZbhqoAdPJNzmJB0F6Jk3NqBgWFvMCiSoEWWTp/+JcuX4Xi8XLl5vwuX5XLly83i8XLl5vxuELGhhRj7KDgDQhEYWLWgt7ASBstW00398Bt5LwSTjMJmjQu8M9OST4AoGxUMlbR33msFTlIG7qCGv9vFy83i5cuXLzeLzfjcuXL8rly83Lly/UvyuXLzcuXL9S8XiPhzd1DJ98F5BlRBfBQI2F7MAHX22UJW687vqcrEg0AN7CbSAr9lKR9+IW4xGVBfi6uXLly/C/QvF+Fy5cuXi5cuXm8Xi5eLxcvF4uXm8Xi5ebxeLzeLl4vFy83i8XhE3jDPSRsenepr4G6Qh0AbS6K/FL61oxvcEkdHRvGky83i5eLxcvN4vFy834XLxcuXi5cuXi5cuXLxebly5cuXLl4uXi5cuXLly5cuXi5eLly5cuXLl4BZWXxED+2KVKEdYykJW7234G9s1YDS3vehr3ilQ0fhXQaNdC7v7BcjoABLuWOXLly5ebxcuXLly5cvFy8XLly83Ll+F5vF+Ny5cvNy5ebl+F5vF+Ny5cvNy5cuXLjytTOwRFPTHGlOkuy6Gluy+HQAjmbBKoGrR83vk7Ek1Ix13HPvkVIEi2HSSA63avtjFSqlO9++3F+N4uXm5cuXLly/K8XL8bly83i5cuXi5cuXLxeL8rly8Xm5cuX4XLl4vxNoA2eR2v24RtYJseV2u0gndTXwU5TAqBYVNyu9Z0v/AHlPXf3r/AgpYAqBhPRU/m83Lly8Xi5cvFy5flcvN4vF5vF5uX4Xm5fheLly5ebxebl+F5uX4Xi5cuHQGk6V1/0Mo/XadaZN+M13fjQUnXN9nQoloCDrWD34SuyIk3fu8ZcvwvNy/C8XLly83m8XLly5cuXLl4uXi8Xi8Xi8XLzcuXLly5cvFy8Xi8Xi8Xi5eblztc/7gL+DPS1FaREgm0t0GEkPEPjVLvVoL84VXar8uJYoG+4kuhNG9zLxeLzcvF4uXLxcuXLly8XLly5f/rHFAH0NNftJPGM8gKSug7stWhCdufcFW3+gffV9RfgFrMtHYlKGromsDgAWARV3avoH418gjYAbEsYtjH+MQgh7Alu5prTd+MSC7RAA1R73/wDhREUANEZI4iDyVB1V2t7fib0JxvQFoe71RRTIvcA0iTTRO67uGmEWFBRHyJy59YSgOh/quqm956THJNoLZvwZ127xw99pXhV3XdqwSB4DkAA6ADRZ9sCcuobtlvZUQI+N4aYAYoNI+R/w7xeLxeLl4uXLl4uXLl+d4vF4uXLl4uXLly5cuN+vAlB7VnRgKxPunfq6131ndvtln5o/1gvwIJpelBn5dYGCAhDu9x115+Hee+93TLded31Mlfrgbsftpb9fE3tmrAaW970Ne8OoYwFxDcoAHZ1c39ri2Ds9By5505e0dB5X/tZWdKglHoPB/uvnEDkGpoQFpOt+ozeK7YTXg0g73u/rBcsLrw6Ad63f1nncUOgPgxXvqe9ZSoOOMj0AU2KcaEJKPpsRE8I/241IA2SDQ9NLTx3Obl5vF5vFy8Xi8Xm8Xi5cvxvyuXLxeLzcuXi5cvwkoyqZ0kbvlLMRQ+hV7odjTuBZ0Yieq+z2rt+Hbzc1NafZ9nWJMamqZANW67Q/rAHkIUI9I5c1jDZKnGd9YghJxo5WXZ/D+fibJjZ+SsjvzrfFuFn7SjUL4KFfKZGECQKSet7b++DNyaxKgX8AN+L5zyJXaT2KiF7H7Hxj+OVMiVaYg4j/ANSbVjsaxggkE2tPWyCulCJ4o907MCdJkE6RyJd8kgWCdBZ0766+Fy8Xi8Xm5cuXLxcuXLzcvNy5eLl4vFy83LxcuXLzcvNwmdqEABX/AEYW4dwH5iwuzyz11yZj9KKK7Fj0Ii/hmwF5RayJnU8P+5+PH7B91tvtmvbNAL2i0tDGr5f9xNizAwpBSXs9GUOO6MzsQkE6jycAuSpAB2rwlt3ZGSkfhER8mbtA86Qvfpa9fB1MjCBER0k7MTTORD+VI598BVsp0iKB+gs9YSmScQhUCNJp9XvE+y4IxR0JsO+zpH0Hg0ejxGokRIJpHWdjcVN6DTan/GImOIKCAaJ9xM8P9QQhoXyI+N+Jxebl4uXLxcuXm8XLl5uXm5cuX6N5vFy5eLly83ELhKkAHauG9OjdI7Ioq9J6fe4kyFqwWDIxKWh6pY3N/PaIQvcLZD6nyYKw0HcTdpGwlt3ibb9SxXsNIO9Z/wCh7Z/o/nJgipCgI40OgE8XrWUwNEtiKXo0LvHzwtFkSQqGO0F8YamRgAgAaCdGSb1EmFFKDo1ewyNwWCJJ2SLRfDsN3rj8esltJuOqGnvXeUnYjA3TYMY0jtlYNTIwgURNJOnmhWPFkMHpBNjJ5HGvLovBqnel9Tx+MvF5vFy5cvwuXLxfhebl4vF5vF4uXi5cvF+Fy8XLwoyJGF7E30f/AGnH8LgIu4GgDcMCSaDUyMAEADQTo+f3qT2HbQIVtnvXAbEGtiAOtV9OPHuJ8lJTdDwB5JEX4wUu9WgvzhVdqvy4IGraV3CWKLJG9bwGEDozTblBQhKLtSkTHdO6KnSKaIGP5B3NfBcUQomtEk716exn7AX+Mv6Qez4QDCQKoAAAsCaJkXgkBWB+VADLxcuXLxfjcuXi/C5eLl5vFy5cuXLxeLl5vwuXLly83FncEWbv5Kbzg2unhrEgaKHfgKT6IRGC4QJDAEvx46w1KVooKBPCGtd36HkEC/bWyVrvsHPvkImGhTZNCdl3fx9CIBdJYGwA5n5J8HUa0VAA9KFDxT3lRySegNXxTXXyvNy5cvxvN4vFy83i8Xm/C5cvF5vFy5cvKDQFX7GSjTdQWleg0azw0fkpY7863xb9Lvh/JYW7usmp98ZC7uBanfW25Sqw2zA9CNeljaWEtuIiZESvztd+Dd5d5hxS9DxhuhCE6ph0gGjW10TZ+YotjShgp2Vnt4nr5/hlJ0zdtv2ylq/HhRJ2LCRX3m8ryWpIJVHePrH3TkEBUI2kYX5+f7YDmeBTxGfZr41/5vsy5eLxebly5cvzuXLzcvFy8Xm8XLl4vyuXLzcvDAs7zqRG9pY/HFnkFaCn4lt+vj4B+fD+1XQG10bxLTowOCJNzRJ4YtYXwWk7QDyof7hqZGECiJpJ08aqotMHQsonpf1cNMRRSlaCHmsPOrlEu0elCHoVKDcwTJbpWCkNLISz75C4FDNXcg30A/gwPTK0aCUpBLC+OmaJukKCRRDGgJPN4aFijhIQRXZNxN9XzlecijWRLZDtZ1UGMNva4H7QUEVXh0D6iIAVwvZQp5HEEEJR7JoCgnjwdfRhtVo9QnQux3nRFtNFZetv/kYpqNMogtshSP8A+5cuX5X43L/8fTDvsnhfZ4+n9cIkTeRKC6QkPLax8AnRiqmugtR6YVdDj5LNkkgRLKka7hl6cDKAIUFX7rXHr0wGSIEK10KBBlKhmRzTFW7Q7REwamRhAoiaSdOSTTlDde/SP9cOIQe8pi00Dd+YnFCAvkyoczJPnVNce+KQKFA2FQ2tE7EMguchWFs5KG6Kd61o0GU8ktrS6dD1hl1AGgpB3W09aOvO6G/EkDZ4EujVAVyT64UdwMbCLBnbjoHEtxBSpAQ3aHilZiUqoO0BgFfBgQT0gDFlBew8lXaQuYdqqwAutKBXN8l+JWRDs7S6PGU3ktHQgbueZ2+4P/1j6+B2vb41tn++LaDoBbRowIJ03fOwerU0bgoJUXSJz1WsBVYHs8mOHvYPVgYNwAUqZtV5iHdud4opuBXfiFGNJEKZAKLCFIht2PBvXo9StUpZbLh2MBPxtE4L0VntwClqKCo0pup3PtkgZU0g6d53tcdN1nIYuRt4BXnpxJVtIbNE25d+T78IDUyMAEADQTo4a8MMBEA+xBLr2Jm2NBEv7PQpa19xFCUsFRKMOy7Am6qHE01hzOwVavNaEe8Kb6XIwFGh5QkR7BIx+aWNA6Kmh89Z7HipJOlCBV0epcG2RMjqQQBDcV86EWetqn2ltEJBpJDHot2hyC9Cqmw9LlUMVelatxSw16P8O8Xi8Xi5fheLl5vF4vN4vBdyotSNgtX7GawJAM17bKT8d/ziXQDMWO2BS7kNa++GkEAQIehH+XNDz06nhRfch9sqaGovQIlHNRldkKjPHeJfnBAILCyu9Zu3fKRIKbKPhxhiMYJQDWAyBaDt5b/HSkQ9RxPu7+LiR/RNF2FkQDZ3gOS/MW0LtVHXZ9TwD8+n9iOxNjs3nlxx0VVAaC0Ka3tp8vILMYJFj2UH7cWKCNaqENkM3O79srysmFKEMBSJ47NzKwVYQBPIRXarj7v9IIBFqyAuhsOOf1TSXVXXagWHV1kj2+VAjQWVeyeeLl5vN4uXLxcvxuXLzfhcvwuXLxebl+FzQiEkEvZVh5esqWU8z09+Nj14cVLOzbd2re34vt3fqKIwGyafFeDjh1TfevQP98JlB6hQvRgIrbrDt6VUJ1fCPYzSqcdZe/269vsEn3aR+EevG0gxG0SBXxgFti+rQvkIwP1eLRPrhR3AxsIsGdvMki7Ta3q7dvEv4y/AaNGh71lpUbC6sRTVbqLxYrQ01QA9h+Nb1jRptffkBim7S+x+Krci8ASQHW0duhYO/BOBIab6Lr945O17JI2b8k6de3Og3/oYBodH47Y2HcGIGiP5MpWXWWBLudOXLly5fhcuXm5eLl+V4uXLly5eLxcuXLxeLly4hPkoAYvStOY0UjO7tuIek7Udq5dcduYVg2wFwV8RYhQIaIETz2amJCgtQE0sTawH1o5UX7UgBJO4OqaFNYAdLcaxRTVGPXiAHwN2h19ACqroISTFXs7YN6CGpNh4kBjwD8+n9iOkdjp3kgEicEBbS+j7pPkyXWIxv4q1FavBHOoBDjZYdHv0sPOeTkqit7AdLunRN8TKu2E14NIO97v64aWBlDWHt1nekyraQ2aJty78n34QU5duiEYAmlPo7tA87Uvfpb95XndNFG0o7xgftvhjVD94Fy83Lly/C5eLl5vN5uXLzcuXi5eLl5uXLwGcfuLwHleDI9iltq9vFfsfzw87mJaurDsF2Rt7Dcqs0Qg/yMIFYF+Tv6IJEUqgBKr4eDE0aZAMRHY3szUvC5P4hQDO5XoeDSRop10EgPTGJsMNdK1sK0XY7DtR6QwbmlgHHtHmDTEHF89zcCnsUBgoy48ogg1CNME2ywkPiI70Mho72GktUSjDh0AGihJ3SQ9be/H+JAmtEQBFS8fTEfhcvF5uXm83i5eLzebl4uXi5cvF5uXLhySG1QFf58esdMoTFBXoL0ro3NhjpDyNLoTZRZ7PTFfxyrlWDRVX6Ab5fkRrZreKAdjih+1aIO1EUSouxTGvHLARUHsRGa9KcQdRUw0al72fw/nK84EGsAWwjtZ3FGa0jLHdEKaAAfk1hjl4NEWURhDbUdFrxywEVB7ERmvSnOrd8rEqhtgeDAvzggUgrZXW8AQQlHtmiACePL3/AIUk05Q3Xv0j/WCMqCgEKzqu9cf+/wC2Lly8XLxcvF4vF+Fy8Xi5fhcuXLzcuXLl+BL15Fqdapqu94uecVkopBEQL5yGGo1kAEANAHRiXVtewlQUbUBeAT6NWxnZi2QlgRdyOJfnBUpJSymtYL/mFLIxmi6L2qHCDoi2mqsvWn/yeHUyMIERHSTsxvtqHARSpi2CuxgaIQrURVVM8p69ZBm4pkAsCrVSHoZui+FiUpbXRRvuG83DFDLEyTYFB2hpcBlOqOEZIsyL5dyf4hssbBQ0IG+7bXrj/wB/2xeb8Ll5uXLl5vFy5cvFy5cuXLl5vFy5fhcbmAetgM/kODZMbPyVkd+db4twwMXxJALspzp20u/o/oAf5yftT6MhSNhQWn5Bz78wG6yV3apqemHTY6xK77imEMLTVZKFoYvqmgAWNnT7Fi4spobQCyo7DtLuY2UJ1SERRvbPw1vGtomNk2oQhCTZvg3CszKVFHaAVKvl4TF9EwAAxl6fRlTBN8QUU2KtJ0zvxraT3kMXIN9ZqTveGGEvY46MOvD9vhy5cjDCzsdduXfl+2QQw+KWtI6Yux89ZBNsUBXooDToT69s+uFDchWUqUL2fRN0XqaABABoA8YYnaH8v/cvF4vF4vF4uXm5eLly5fheLl5vF5vF4uQsH3wW/sODe7d8pEgpso+HA84IIp8cSG5H19LQPViaNUEEgZpBzeV+yFCmmJ4cZJTqEG70Uzwg83NjHUXukY/qPI1Hk2IsokgVNbL3Pumvg1K7Q1sFZLeXphExqrkQDUUBR2LT4aDikQnCipMGHZf9mHgGiw9sNA2wdYaSS1iqFK1rt4QLy2dloQ1fL/uEAYkgEFSsqbzZlWjz6JIh2j7x1iaNMgGIjsb2cBo0yAaImxvTms1LNiupoqABp7I+M7/NK1SllsvNWjD2m+AZq3y7J68y8Xi5cvFy8XLly5f8uXtVTSiin2rybRQuir6I6rn2xdFY03xyEg+V3Xf0nhm1vXl3yCAefn5G4DYh7EgVKx33DfvzO/zStFjLJZiH6Vqo6FVAIC6AM87fJL/QBtXQbdZXcw8HRXbsvSX03itKguEGwCFpU1tjw7740C/k+BeoCJ5zufImTTvPdkaqdjE1e2fuZ6UrtrbSu1duA+DFwBSLYw93xhnecZZCjsgAas0c14QSdFkm3s2aAOCxsGXVUKHSl6DTkyqzRxF/gYwCULwSXDiuiuaGkrZJr5DumpyptO9Hl8/j/EtbLly5cvN4uXLxfjeLly5eF6cElLtft6x1XWA6APLEh4Hhg6knJEg6hLe9O/CU5QgjanSIk78PT9F0YbnRK3cDcexbk5NwOpkYQIiOknZluaTDRe1X5J6TXzIDY3oSCviCjVk9K7jiSiBIGEWI0F8hbkhESEDZiBXpY993+2K5rSfe7897+UEEBsMm3d69oNqybH7TPwSfAdDe0o1Miv4/ukKE5Im4KRiChyDpJeQtXh+H0DdpG5sdPMmLxcvNy5cuXLly83Lly5cvFy8X4XLxcuXLly8XLnSrQe6Sx4aPwUtdeN55k4q2M7MWyEsCLuR4i2N7MWWQsGpuU+mbQR6QCCV8qgHl+iIgNvEjRBAkPKqr5fiBghSNhQWn5Bz74CO/tMgyN353XcwfPA2J01F09BfMhTAwE3HdQHRTdAxNuiZ04o/FMl+JDtYbfoQb2ywsUVa6PLm2oP5iNAPXaR7TC5F4uXLly5cuXLly83L8bly8XLl5uXi/C5ebnfJE9MKOvS/vNd7xKQqOmJ5MDHeIAQHcsd7yHLt0QJUE0jh+fKMcQQC0J1p2YLjboQNNLBCSBdmp9I+DHBQQXtBgeK++bRXjypARTTE8P0oDcFikzQFYQI7ezLNPjBaNwGPfvLWlo795TX44MmsSIE8IK9I04hSNhQWn5Bz7/RDtDeLly5fjcvFy5cuXLl4vF5uXi8XLl4vNy5cuExo5QNht784aosBdU6w1Tx5gTBHYfXAmGwOxDYQ1xUJNARVNhqowYBtx5Dq4MBTpijuPh6zVu+UiFR2UfJ9SrR2+hdBDVIiZDc9UeB8nZ2Hpqht6AeZSvGxokEIK6Kvl+MAX6UFIAWIWrPHW87Nqw6W960NevhaNwfYfa60yb8Zru4IgCRQAk8oQfFff0rUDkQGhE61ta9cQPQ8lGHoB5O/P/wDMuXLly5cuX5XLxcuXm83i5ebxeL8Lw9GZWDZ9nX36zt0ftho9nrRrjz4SbbXqMRNveu8eFR1mzUQO54f8xMv+Jh0Miha6WAfpWCDoUFEgZsRxEUJALADtGW71lDX0BwzYrSAakDzes16PUrRYyyWfUI3BooRJB0Ujw0p64N6WkU0ggVgeDg2aeaA6h79of1iVyQ1Qbn3vR4nxDL1NABlV0AefkpjlVd97fKP9cQf6f+vNy5eLly8Xi8Xm5cvFy5cvFy5cuX43i86Zm7tr2+hlvwYLDwF0HRnY3FReC00L/wAKoZN1BzWEG0UEnydDHP6AH+cn7U+jCR6TFAYqdiVllw1MjCBRE0k6fpm1nd4AUie1VXy/M2iTrKmgB4KkPK8rubKgmVPZEjaVg/MgMqLK78pNKr0+FWjEDkQGhE61ta9fStCa5UXXejyB/fEH+t/rl4vF4uXLxcvwuXi/G5cvF4vFy5cuXLyFpL24dAXr3vEYt+wHgDwHgw1LaSq3Iqo+QAd2D2FwsZwWm1P+EAPju3fKRIKbKPhwmyZ0KlkLsEXVjiz0qdBkbotDfYA2fpG9W75SIVHZR8mTkSk7Wl60+X+3yrXo9ytUrLLL8TZo1ErQAlTYCI6Vm3gn6jlaLCyyzNd7xKQqOmJ5M/VxS3FnjeeZMB3ulO1j9iCTXT2PpWvAI7+0yDI3fnddzP8AT/14vFy5eL8Lly8XLxfjcuX43Lly8Xm4wRtlKAq/gh9t5dcduYVg2wFy9PbSg2h/BVQBWfNkuDFdhN0NbCy3WD2UiLuOgkB6YxNhngH59P7EdI7HTv57tA87Uvfpb98GuQoTVGQB6AhhS6XRMiIgbzz6PnVrXZ1XYRhtdLUdQN8opByG7THaqVFdMLJo1MhoiagFgTXFDy+FMUBt1LikUQChHyCJ7EjnqipTq5Wt/v0bzSr6A1fr0B/fxtGpkYQKImknT8UsVnRACD7Ts83g2SnZ0+5D+/jcvF+dy/4/4MoLRl/WU/3wqpWvnvEP2rRB2oiiVF2KYGO8QAgO5Y7389275SJBTZR8OB497fMdgWaUJCeMRNTeQJEbBAPg+T8D7eAgn6O4KWNfdQYLo+UHZZWbLe+mMn4pC1AQGj+jQxm1rVEUHsRGa9Kcm2sJbogIDXU7PN4O6anKm070eXz+PoWqFedwP3u7KBIdEGul2i75UNSOlXXl4aDG7qiCAbJDB+WLEKdUhAkHQu5hHpe5Jo2rFGwW9BxuZDR5JCX7CPtr4wJilIAAJU63GXr4oHNCxiw6Sg29Y6jWioAHpQoeKe//AJFTcc3XcqxL84IBBYWV3rNTCRbJFKeINvSq3CSSRo2WXSqGvA15fmsJrFKCCLEEE27hsa73iUhUdMTyYz0oBgQilqom3SXdOZCyhQhADo0OgeoOFz2QRUBMCEBPAeOP5Jb6Jd/pNJrIBTEGCZ1ra16+Zu0d01OVNp3o8vn8c+Afn0/sR2Jsdm8fzFFsaEEUO2F9GGot3HvwkNTy/wCYdWI0NNwRPQPjet40OxgJ+NonBeis9uOh16VUBiwQAHQeWr8IDKIFQDQDuV1v4/dQsJaCFCbcPgxwUEF7QYHivvJLwODQab+4f8K5ebly5cvF5uX4XmoxFyBQvi++LRupWilih2shPbr05/dNJdwNdIUYdXf0a8sudlJER1GUDRDCs9WYtUKx8V8KatDUyMIFETSTp4BVlrBT3tTV3/v/ACTcBi0btG0KIORePYoSviHjgJSRrDOnSCjoPffxbC9bs90AoXxMdw5THOg38/8Azi5cuXi5ebxcuXLly5cvF+F4uXLly8XLly5cCYqADaqPFrdu+UiQU2UfDgH6Vgg6FBRIGbEcna1hE6AdwIP7fobt3ykSCmyj4cAOluNYopqjHrxADNHuuv3SsKwAVb0DiOLsAigbtXxe+RtfQoAAdqvR8YDFp9REAKZDsqR8h8C9TQQYRNInnAp9aE1JNgidaVvb9SId253iim4Fd+IUZNHdkQggMssZHYZvmeftdQBIIx2d2E+EzM2pP8tg+ahVYFGYLYxK6VYEkie9vgi73UDO8Xm5cuXi8XLzcvFy83i8XLzcuXL8LgiOjxKYFCwga4bdQBgQTUHSQdne8Sj9RmoIlUXvQtbfovt4CGfs6qha39kEDmkjSUhuyqJNacRX4KtaJVYQd67QajKWEGoluya2r7349qha7A1Dtecc4nnxx7GnZo67uFkSQgLAgyx3vBU8Z3PgTJt1juY60jSgKXspfZw13zamr1IVhoUgu9trVrWX2MREm3sNEzdu+ViAV2wPL9GP45VyBVoqhijQ0cd0bEOxW61vBZ+/NLLsGnoOt94SgW2KoOtpQa7FtCGCwDdvyCb6sxlM3ygh0rVTsjKdLj5eEWY1GLHpiP3zTbsrS3ROwjqT+L6RJnSutQQ++M3GhEIDHWkvT1iR+aOV9wO9fC5cvFy8Xi8XLly5eL8bly5cvFy83Lly5cuSCO7YySL91/eBjvEAIDuWO94UbGRAJZCU7OtkplarhzBmloFWunNW75SIVHZR8n0RJAnYRbfYV0CKTgrttOwUYiGyE68DnZYtOzEkJ0q7RpZsHq1NG4KCVF0ifCQC7MFSKiYU0k6e/GNA1eRQDsYsemI/fiR0IzIQxCwZ2m1unDZ8FMBCvQAB4Mv3vU3ZYLKy/RYjU6t3kWagVR1cgz2U47AIr5Trew6v5CQqhdFUEPWDi0zURIGiMEbL5SYrthNeDSDve7+sFHkRRL1Ud7kvnlAgkRQOSvgF33LjO0gTtbAQGi17XAelUNg6INrJ0bnWHgQPJhPI+EwYaPQDwe/f7Gurly5cuXi8Xm8343i5eLly5cuXLly5cuXi8dMUhbL2+h5cbu2hAAEC69/nP5tK36gYtj97vGueVvRSdpdpUDqdZZFLjajVNQSARPokgNHmVYthvAi+nMM4421ACFfKAbojXnb5Mf6RNiaTZrBcbdCBppYISQLs1P8ABN6B9bU9AQroUFu9Mr2oSeck70DS9iGXXHbmFYNsBcl6oYaRZAhoNrtJGsFWEATyEV2q/RLlfTSmqxbACNPuCfbNSWkFeE7HNRgPJ4KTcRMvF4vwvwvNy5ebly5cuXLly5cv0J+VIoKmh910ZsS/4qwAV7gBvJv1WS5AXoGPj3BhblcbUxGkSaDdmjCv45UyjBpiJgtVJEkilPMGzpULmh5AlAIpIIJs2F1TDUyMIFETSTp+hu3fKRIKbKPhxHmkDQewUKeGOo4g4U6QgagrzWhUZsf9XUP5BPyOOwMbtJ17Fv7Wnw8pIGwvDERS9sXcPpupkYAKqugnbmjElYVQwcANKluggk0aZINVXa3tyPeiCq7gywkCAA1gB8RBcroVVfsWAGvqII8IBRIeVVXy4YNqT2pr9PyuXm8Xi8Xi5ebly5eLly8Xi5cuXmDACME0BPO25MLPzYnESCiiVOFD0tlA6UCvFHqnTgseoM23W2GmsF88QD5YVrS1BQUNTtFzrXfcQ6VLfgED6MNIuvfJPCUq/uYDhJ36oL5CMD9XOtZ3q3bUGmlNPUrbRZFw6R2AHaelGC9D6CBFAV2Qh0GFrE2kokomz+AXDIp16KYXZAEaCF19IQ9LJSugCrzA6r0Yc6mpau5DsQ0Ro7T52+SX+gDaug26wY1b0AYAM21VCPCvpupkYAKqugnbmmo7xVFgiUII9dWw8j8uIkNpUrzLjc2txHogIpeuLly8XLl5vxvFy/C83LxeLxcuXLxcTv8ArUK8+1kH9dtiTbvzuu58Xf0QSIpVACVXw8GDS3tBoHYjsowGMzVu+UiFR2UfJ9DVVFpg6FlE9L+riOLsAigbtXxe+fDhJtpOowA09a6zw4SZbXudFNvWuvpdBcDGdQrtT/rAXNsaKLf0e1Cxv7AB2NxUXgtNC/8ACqGO0MatB37Av7W3wfUC1DsgoXLdkAKKjiMPj9zWo0iKWUEwOmQKYB2SgCj1WpRqjiPsIOECsaTV4Xm5eLl+Ny5cuX/GueBujSAfwYRGj8FbHfjW+ZflpwC+hOoiBtb7bwQxl0CSmlqrBFmzA+huQs4PMDa6h56wkdj/AGidg0yfZ5n1fAPz4f2q6A2ujeU4/wAQrqlSQKrX7AHnb5Jf6ANq6DbrFRalQYg0F8V8q6sPpR/HKuQKtFUMvSVENCpRuAbTZtAWhomC2PADYENp4xjx3exR30PCF21Y/rKewOrCA0PtgmCgO18q+V/w7xeLly5cuXLxcuXi5eLx+y3vy9vywiNH5K2uvO88WfLwD8+n9iOxNjs3ndMrMAQYIxImyhWZUO7c70EHcCO/NKuZoSdRpoigGrJ0dpneCDjYskzogInZh7EXLdlVkbboH33aW9rltYho2a0dQvDS1kc0AQQU2Z+vquMGGUCKrNtoDZNnoGjTJBgAbW9GLqXAAdwNqu4aQl2fSfdIhEgaBQZW88kYIhQkAjYtPSq3KrNEIP8AIwgVgXJCuHhBjCyQokCO0TBkTV1VZBQZe3D+j6AYbX3Xbxebl4uXi/C8XLxcvFy8Xm8X4XLxeNMWQCNB0V6g/wAZpR9QQUx3W6Z56GJml+UWI0oUfI8D5tJJUgdx2KEI7jQriB0txrQQdUadeaBYamRhAoiaSdPHv36EMAruYhqbQYamRgAgAaCdHCRgwRGMeTCxPA6ZNOmEAQQCASyBtTqLf6Ro0Ie9aW/WbkLOD3V2u4+e/p2Le7dC00xBKgLtXAR7mwYFbhQARb4RP0vAPz4f2q6A2ujeBxOQ/hzBIsqDgEPWWUrtQq8VeodGffi/dCf7fgMSPUzEAUPoBWb9C5ubaKcdxavi6INHF4uXi5eLl4uXLxeLxeLly8XLxcvN5vFx6RUf0e1dB5caSNxfsErNffBTOvYQmVsdNnbRmifd7hGsBAU9HkScMaI1BI7LugYtLBqZGECiJpJ0/II9zYEANxpCAN8qj/ygxz9inpeny8DdJKEq34BFvo4SdXIEgCOkjAgt+tQf322pcmvGb6v0gx3iKUg3LDW8JsmdGJLAaBU3K4Hh3t8x2gZoUlB5w1MjABAA0E6PpzB/EmLuAy7h9NmdhcLGcFptT/hADK8sudlJMB3WwHQHF1x25hWDbAXJIBNFnuQ0o29yCh0gMQKgtgQLX798Xm8XLxeLl4uXLxcvF+Fy8XLzfheZKInNbEdb2XT4xEN2+Dpn2Dp0jVHnw4SbaTqMANPWus8A/Ph/artXa7d/Ps3HQIYEKLB100hFfgq1olVhB3rtBqhvX4k9YUjoe3n4VbGdmLZCWBF3I5pDmBdCk7EaAU951FTDRqXvZ/D+fpdyUJClgvZBu2215xYYYQ3k6G1s34ZW/U776KCdsO1J4BdleBkPQ6oSwjtXgKbnTyVgtK/ywBSwuEsgbdSxf0a+N5uXi83Ll4vN4vNy8XLly5cvFy5cU3aZ0r4D7rAxMEbKEICsCoFYYE6E1Uw2FqPbCBoPp9hcDCdBpoX/AI0UwcNa6C7GNNMv0+ULs5eykUobpljA9mbTvDzUV6GjAIa+PgI9ImBRCdLbdrvzhmQ1GIgCQbVN6Xx9F1MjABVV0E7cBtVoSdBDVCH+3Nej1K1SllsuGpkYAIAGgnR9QdW5ADqltV1RSNuxNGmSDVV2t7cT7LgjFHQmw77OkZr61cP8wgpnVj2HBSwUflC/7cuXLxcvNy8X4XLxeLxcvF4vN4uXi894yEkdbA35u/tgIocjVY6KQ1GRoh9VJ0ZqppsDU+ylHS5sZ4CHYRKNRatRbZOrU11BTdFr2WfAapYHQJLqRqEbtQ1V0VjTXDa2j4TVNfR0GKoI2h2gDOvL04lOUaK0r0Cpe/D2fT0D1aGDVEFIC7UMfZWIu66AQPorV2udaGihGr5VDTNohhqZGACABoJ0YtxNU2Bt7JpBYbnbcVKtbSAnvXFy/K5eLly5cvF4uXLl4uXLly5cuXL8TKSAdsOj846isRC/Yyu7qJ3ohRUbth8fW8A/Pp/YjsTY7N4TSREswI0iQmDpKrxfyuFlU6jRoXdXivFKQOCJL7Hbp6+jeUJlBLAawGHpSe8B0g79Uk8JCp+79QeufV3od1ttGPbfA39EFqo0UQsR8vJybB8py9VGXLxcuXi8XLly83i5cuXi5cvF4vFy5eLxcua1WDTpQ80r9sN+oINRrRRNMsLT/AdTIwgREdJOzNCJIYpAVdEdolukggvUA9iYY/GwHexB7VLSJCAruGl1HLsFSimobKCovkqD6F6eSlBpX+WCgWMzXe8Skqhoq+DAP2rFR2oKAVM0C5sHqwMG4AKVM2q/Tq2M7FWWBlCpq1zXe8Skqhoq+DJJ1aGuIIbgt+iTkWqsBFQ8nd6PEwEUDJfBD+pcuXLly5flcuXi8X/FQTdaydRJrcubvSGkuom+kJY9XX+EGQhYMSgJYu8erQyyRRRZQ19LttVPUCtVbtJ4C1hQZtJ6xdpIvhN3r6gi6knIFh6jbO9OvOaTvL3UU7GhQY7+eQULgI+yOq59slde0JRD+f8AHuXLxcvN4uXLly4hCdxB8iP2K6wkekzAGqPYlJZcNTIwAQANBOj/ADADptqktvoAOi21IHKQLS5xEJVhrQ0NwfVn9IwIkHW9rfvArGFLTiNqkSPnl1MjABVV0E7cC/OCBSCtldby0MHJ7QD9QcvF5uXLly8XLl4uXi8Xm5fhcuXi8XLlzaZOHR1CewBw4dABooSd0kPW3vx/hrCaO1BsiewaS6uGpkYQKImknT83TphBAAUoksibQ6qJo0yQaqu1vbkOP8wruMSQgjX7Cm7d8rEArtgeX6jqZGACqroJ24DarQk6CGqEP9uKksCoKVSih9vXni5DIsQQa6SJdU89OJGeE9qL+3heb8L8Ll+Fy8XLly8Xi/C5ebijQVPQd5BpdCaaE+wBnROa+SA9wS3f29cQufS0R0MWNDp+xM4iGkAqiFPIM04yKMgFBqDW3d/WP5gi2NoiKHRS+zLAyppD2bzrQ8SCryIqt6iutyzzwgePLOms54DDtjOBqnzZUAuwFB7DlAgbDdYKMYkT0jHB0KoQEd6Gand+2aamtHRRBG75f8yrPa1N3eDUFb7vWBIzsRtB9hGmzWexCzYVtAQF24QUrYsIu1QXqoNGj5dBcDGdQrtT/rAXJ08lYLSv8sAUsLnY3FReC00L/wAKoY6HXpVQGLBAAdB5av1B8eYSzQA2BsdeB6ZpO8vdRTsaFBjv55IVmgNlrtPK1XNbR6rAdVXWdxwnQ230+68Xi83Ll4uXL8LxcvFy5eLxebl4vFxQRYsn3r+lz79J/TtokK031v4R/HKmRKtMQckRQOSvgF33LnVx2ePSdM3bb9sOFQ3mzdAG75f85s5TXHbuBKtlEfoKhNIcAKUJYmsTJYlu15BN9yZLSkSbWgEjpkelxNmpvry0d0iXR6Pmre9wkPspsgPkIwGjTJBgAbW9GXjOvVBoKCdo7F6g+pYml7TQIGwDbsjpxNGmSDVV2t7cDbZghQhSDY21dd04NvaqhO54ATZdKLiaNMkGqrtb24DkGyNGBP5f1xcvwuXLly5cuXi5cvF4vF4vFy83Lly8XFdDa5/oCrl2D6UL9kQLRsf7+k9Eu0qEanaHfR9fFAgQIL971N2WCysv026U7hDpIJXtuyaGD48wlmKUsDSa8j0+o+3gIJ+juCljX3UHobiovUK6F/61VzsbiovBaaF/4VQzsLhYzgtNqf8ACAHL+OmoBVLEUCgj4HDzlQDavrECQ0m68dDr7/C5eLxeLxeLxcuXLzeLly8Xm8XLl4RdTjxUpP0MV5AkA42aQBTzTx/lVbGdirLAyhU1a5rveJSVQ0VfBg2bX2binR2aDTfxhqZGACABoJ0fUCdGKqa6C1HphV0OdDcVF6hXQv8A1qrwNz1H3ipACaW+SEcSIumIHa6VA125rveJSVQ0VfBgklNIQdE/Lftly5cuXi5cuXLxeLxeb8LxcvwvF4vF46ki4UooP8GSTThHdevYP9/5VvVuxifCWWGpBVFxpu7L1LOkOlqD1evqOpkYAKqugnbnbaqeoFaq3aTwFrF5PlCqqMUEnTvbPgcVliKM1G0jTXlagxyoBtXN2AGt3Nl8h0ZcuXm5cvNy5cuXLl5uXL8Lxebl5uXLjhwVPQd50UeeStmJjvEUILqWG9f5P3wvxYp/t+A4ZE0QTop0RPA+DIfq2RS4So0DUEiMXhadJSiFLZRNK+MeWj8lJXXneeLM0mCy9JuC+wy5cuXi5eLly5ebzcvFy8X6/wD6/tm+94lIBXRV8v8AkOpkYAKqugnbm1ZNxHrdF7H4cPWd4VBUbW60iPaV4B+fD+1Xau127+qF6Iwt83QiDpffeBo0yQYAG1vRnSP5pht7ggW0Ojo5q2M7FWWBlCpq1zXe8Skqhoq+DFEjoCxo+/d+F/8Ah/8Av+3+RadTIwAVVdBO3HhUvAUqqVZARa8ozslNoBKk7HlQaIMGpkYAIAGgnR9WrYzsVZYGUKmrXj+KSt+4WLQ/er8dWgedKTr2t+sQAAgAxd7ddYd84ANH/wAcm6YfdGYWTJCUNALLDW/8de7aKSCLoJgNH6w91gMQThRUsaztQkFCxCHZaNMgSvrEzZAEAdt9To8zh2dr2yRs14J279Hx7cxvwhJu726n3zpOn08of6P/AJL9IkLGX/GpUimhrY26V07Qy3E0R2olNTtVhavQKAHxEFyuhVV+xYAa/wADoi2misvW3/yPnAoDn7EtB1WxPseMkMDL6QefYv8A8n/yPb/8KNmzcEEP/9k=" name="Picture 2" align="bottom" width="226" height="189" border= "1"> Obrázok A


 1. Prstom jednej ruky silno zatlačte jednu nosovú dierku. Je úplne jedno, ktorú nosovú dierku si vyberiete.


mOR3pWQbYE9m8zauHMdkzeYjekwooDE8Uk2cEnWt2WqEcM+jWrVo+6E9CetKsYJCgzEytw41oloyz7HLSj7GEGaTKFmJ1zwpxhiUTG5OTqdqDDCGZXGjPoogcclTG5cMTSpkskhHWL7fYhC5TYDs1rHacFtiLcYzr49CVuSJKkqQhIjf+blkmGc/wBlD8RDmoPN8NaCs4d6vkDAh60N/Oo6vFztm3nV1DpZgJ1LOtaUoT46gNGaOJmOHuutYRPPOelngZorbQQHGEelBPrIT3GoMS3A6tACIUrzcZCNuulJFZ/ZUIFSXyu1f2IQaZ3wNLQ86PWCm8nKw0ceEa0YVKEJMBTKLEF7cSh4BSd3vQVPRb2PBnz21itUWzyswBJYvjHCuW1nIOnoClASLWcrl5O0Z3r577UhBsTHVMLjF722ik6rApfdMuGaOuWU2i+rrzoWBbrd80zwAsVuyLedHYfzx4IGeduNZD9k6DyCxZDOM1FgIIIDSCyNuH82UmSgTKLnnFGKUIgCH1T2C8K3gvU24wL5u5eZQEjOQueRNJTzbvNGk6SZWPctSmxEgcJ71fhsmX7KRBUqCtLaVJJkEQTAPXWjLroa7z9KmBfFW4eHxrVqPHrQWXoeJi9gWwG7ZtrWK04RYssajN7cqDdWTQtr4cTwNIknhcVo2vOlIgSMjMtm6JmeEMTXGmyWY0v1U60W5APKiCz2ImvGbRrc85oynSJCdqQmJfC7wqFhhBa5zSoQuFtPVjT+b6LAJhioJhkGJSftwBEgCo609YxDIdzxwwGTInviZPL60yZMmTJh5AyaHsD4YGEkZILstO39lCPL+fgnBRQhw+7rREmqXNr2Oyf1iUBeNF03OlnvTyBA2ebyLy/rABQRSpI1eUlTclS9xHGQf1g4BoBIlEIS1BJJm9T7gPuOP6xZSFZE0PN1oRJqlza9jsn4LtehAR7+GBdLg4cH2YfP+ioSVjbkf9PNSylhA4safcAwGlSAKZAwm5vcpUmlGsnJEPVqMK0Bj4SX86EkZEpiL286ZAIDOsPi8VHU5hPbF/Opq5mF+Zy5/osa8PJuNGOFKOw1rMWcBftSgSM3WbTpnFT9zRzDiIcG/WlKrUjwgtJhjWahkQFD37vpvHk5nX3xFpppdwZZovfL5UEPtDm0S7vH+k2chWRJw83WgstHECRo9D9bkE8S3vwDNZmukkuyjD9ZisjzozhcpgV6XmjO5aQWS8S0XtZaR3FDOu8bs+7UxBhJIdYh+/6ZCYxt0LHq9YpvQMBbZjvKc4+qdREsrWW/xttaksm7Nw24S0NMUrO3c1ZFxh78KRJCmJzIQy2J9K1Ybdy53eXr/TztwM0s8EabbR3uznFBLSGOeIzx8X9GI1IRnJviiZrM2d1XJ18ERCJhqBjtLhU9YF8TT19C0ogYJLpDOvxoMBpEkT7GK9W6TAcf6MZY0NwSt9MRuviOJf8Ae9EEGAmA4OvJ4XK1NINVs8foyQZYIlvhhuzvxpNJofo6Lr6+E+5B7jmrH2x3YbBNtOHK59IYDSpAFWBq10JfX2WTWnAxbsuyOKDVvr/SJ4aySbPxtypcw4lzDHIW5UM56dAmbPD9x9cp1Jy4yvu/7Qb2x0JEYCzHHnQYDSJIngjD6CWC03F6iwqwQ0Q8n7o7RZ5iC03zQ2kpumc9X06/0qCDYnPI5KdhC+gr9/V2pc5kaK1o0csUQBKhISLaN+k/UiR4dhNezbbtz2f6wByHFNc9jD0nwmB1PZHMNT3hYfgHbTf+m8MKAlt3aUsoXF5zHF60ERZzVucNzqcQwGkSRPos1i1khkdQ7+LHxiJp5bRbjFQRShEYRM7ARPqzQYDQBAH9PtVhFEX/AGtxzvR7kTAEy82XXXb6L7l7DdPO1OJkAwkxzM/urY1aOXBoLOUka6YSSlLE4S15f6f1EK5QE5ErnbSS7P18WYFIsSd6GK8heG88RdrnPwliZeAQlnagUopFYONB68GKjpWFe3b4hNJNtahLUXAovaMG+1+H9QzGIBuSyen2HztmcPSsFdHB1j+onImq5xIzBjl/5jYglAW81lf4rDS+Tn+sALshdUH+n/zNgjDEbqGW6G+1/jH9ZwaxMl94Gj6EqIsbg6xf041IZjhBjmxU1eAqyJ0vnpP9WxgJPYQjPkR1ozkQvFwW/fSjZ+yBHnUkfH4H4iKsPyIBD2xNQAaEDA4NXdmtQRGbPxcCjzticPX+nSbbAuytuVvP6GEIiK2VhpHG51qEYQAlDZfnZjj46GkOq3ONR+BwCRrBkuwheOzf8MXjPUEcHnRKjxPM8XOtm9FHMkqRa2w+VOcenIV3Ph/TZElEzzef0fR2l8RrddVe5igjikPE6uAEpGhzxV5LnuFp2fMUGA0ISJWgIjNn4shTy/6KiL51szpxqBHuGwdiI6dah+hHX3xNp/pTgADEckvatUC9EfCfoCOKErjo6mmnFnTs3stIlYNMYPrw8BfRJk/yNafMRQwsLB6P0TzPEiMtX9qwAZYpgvhksTtxqCfhcT8TNQ/Qjr74m0/0ichZzWR/xRGgmDZI9PpdLbqXRFw1NAKWSOqPOprvgLWRjIt57XRZ9LFQ1uxHnWppDqt3j9TY0HMtaGvrbNS/Ujp7Zi8UPlzOestz950qKuZlfmMmP6NvsukmkgBHKVvc8XxtmMHWoqILJDgDN+McqmZO2KGGHGOE1zej3pIH5enMqkGw+fPDfAR+1eLTDs8PsBgNCEiVee5lzbdzhfQr/Xhe55JV57iHNv2OF9D+iwCTPJMN3+VbIZxI6Rx/Tw4jqMCNXuW86vGwSSBPlL+bWl3LZZJ1WBmJGKAsZwlzzIqDM4Vs2It5NYbWrCvzJw3rbI3OFR9HTuVPfAZu/wBcfswgWMWWbXrjFWTTRDDyNK06KQ657O0Wq83zJd15/wBEyfYkMap396GRHD2HMT91HCQEF+gxMdamgUoSo19qnCQbCBnXTjmmHJnBFm7EvVIb7mr502rrrrNRzhs0ywPG/Xi3M59Gwrs/CpQmjGtyH00ejUdYF8TT09fsBgNCEiUO9Ysbk3NNrWNqnZFEuZMchblVv7UBvP8AWnr9U0ARuSQeVQeXBiLoVTEayWoMBpEkT+TZsASwr21pOxNdL3g8PiQ0UzO0NRxOgY9bT60ZD6v+KaMsCRJE8FS1p8WeNO6TEEdSliUVROyMeVBgNAEAVastItYz5T1qS29o4SPWaL6ZD5vTRmzolzCes0Q1nQSKe1OQTzDa/BMVJVjWL7SMOL6+QblZjA20D688/ZirmIX5HJimTN6AkYmz3xbSrf2oGJ7I09KLtYMvRGn0HMq0sSGXCOjyVBHUm+XK36hhzdUTchO5xtegwGkSRP42wfFjhvesdhdNe9CJy3Eh3t5VbU0SParHOeFHq1849vDB8BndFIcopK1sJd5fTwTLWhlDvL6VmDc6jlgtTazCIK3jAvep0mxNDixk86kUiyJZ5l4eJTPbfLKYb2O9SIDQDMX8/D9S2Y8vSozosgWZOMngDAaEJErWH1mfcGkZ50ERZzVucNzqcQj9q8WmHZ4faVSMY4HAxpfypbu+RGl4M5roEdj3GToUEftXi0w7PDwYlwjYlB2h4EbGDbcxCsWjUscQcYr5LeOLs43gufxc1IhJc6HvihVzODf1McvOpZyTYsMa65xUMkpRBjZy+fhgdYxBId2jxtiMHTwkCJIFR1q9DdEv2VIJzEkfR9KZmYoVAhCM27u9RUedFMFrzd4VDAUidE4z4OFzj8ZYDxOOUbArDhxxU6Re1N9vJP0ZTUZdbZ4996Dm4AwCuDEdTejEVLvlw6NNMx9oI4oShQKyLDwCzrmLb1q5Ai2RMYGb9qn2rHqDGQ700TVkVyS8aMUGA0iSJ4FKsm6PUccW150V4FpLUlPO1i9JqxA9TGh29cWy4kTYnEjJBgv2qIWHdy7VIrFmYPuGnlSC0c4ZXW/lUcFxvTpfLyn+CUHevxnhTwhQp5dtd+lblYEq+a1CV5Buare7txqX6kdPbM3ijTo5Eh5Jk6ngmgI4iCnPKjSieUJbdWlBwlwse7agr5t3kr4JlrUyh3k9PFm4E2SZTpeOdLmqEAStlknXalrQyh3l9PBMdos8hJabYqMjKGSMTq6GL4rP2BrNiFv5VCnDMH1xMWkgEu3PmNTTFXYkvODc8qWBjkmYjJsvnyV836aj/wAMzukV41n8vYM6p0rhsZvkEsdE5506C+ZgDV/ZtNqOFxRYh2cOHbc87YnD1+05BPMNr8ExQrxdmjrh1dOtJxVCEI1HP62gYth0NOtamkGq2ePhpxeBHiSX4/5FvblsWOA49qn4hrQ29/A5Ngk7vzipQG4Qsxs6+GADBNMFssliNuFQT8PifiY/P14CXDlv8zU/METwpkzakIGJs98X1pzj07Km78KfG2YwdanmRCl/pvZOeI3hzdo4ftFmSazYIixHkowkjJBdlrBXRwdY+417hDiqXyVqaQ6rd4+JsAJa3oHH0zUVzL8gXvxvn4Zkibq9t0yd6yDuUMcmfBpe9ped7RERpDQibsIkcQLwWLa1fmgcO5LaPi1O8uRyLj+kXZZpmytSWXf0NmNqK41K+1+O+/2p+XgJkQ8xU2RSSCiDkz2rgFwMnknvxKCM5XZE6PbbPgEcUJS8JbTJ68/ZnVouCzgXbcvS2fAywIVcSgm2CDA6Y8qPQt2KXAnD5U/lsKozUW74cOrTXM1xMlCVjsZ/X5YB10CmgNBP+uXX04Vx2jtRIb3TFNjAci14aet80+Nsxg60q8HaadMupp1q81mk8FrETixzqwNXshLae6yafgZ8iy2lyPBjp5UtbsEIA2EdUYKen2T06UjfgQBhm6yjvpQxJgz2bF9IoymUMjYTfN/D597UsRAmRNoz1pqWL4GV9Hbw1FauD67JG54JH7Q4tEmzxq0tzLMW3c421awAYJpgtlksRtwrF6mViLWNsX+2XaxIeqtKntewRl5h68NKc5Jel9G3LbDQYDSJIngjAyJQ/RvHbalzNk6Q2g25cKvQREllcfFA96fFnjWfVUtaODE0cS8mGzkfenOSXpfRty2w0edsTh6/kXgHAyvDelcBeYkdBXcZJ2UPkd9KDAaAIAoxTeLStf2dyrjNXWsaGCDXvXLCWpbVvy2y0GA0AQB+KtXGobNZbuIvoac6IYDL9Ynxc6oYDD94moW4dwC0nrviXwZctC0SqZl5OzrT42zGDrSZnAKszhv17eHAyQJWOxj90F7IVkht+nRuVF6LJa7nuv8AcMaIYIPo+XrSDlpZi6eSd8MzetTSDVbPHw4GSBKx2MfujUcYddnA3vbMUbBAF5O487dqOPevxZ4eLB70Hy/GrLSxnpa0oJFIpSPmNqxeplYi1jbF/wAV4V6/F3hWMYJR1a4mQDCTHMz+6zepkZm0nbFqlAkZus2nTOKLWl/RLX04UKlnzwODjW/lRkE8wXvxXP3gwGlSAK+c+9fOfevnPvXzn38MJBOYkj6KPFzwDoG+upV1sEaMdx3zWhDOlHI+mx0wALnc3atbQJpLRsjlfzqAJc3D5mjp+QJUdaTTIpS5LO3WgjikPAI4oSnPumST6nn61dEiSqTffBmeNF2sGXojT7cd8gi7/XCrdkQE6Tq7Yzrs1zLAX7HHvHgGA0ISJSQiW4MODC+tM7kkbGfMtntQ+pzo+F4+gnyC2hjT9s0PQoxDGpYY1tmhHTAYj9Dw3xt+HHDTrFt2pvHYDiXAfGrCKlKn6N477VGyxYADWueEtS2jfnthrQ/tDYuv/a5F0sOZkaOL/bNv7AEedXobol+ygJBibA8xSpNKNZOSIerUBHEQU55VELju4d/EynSJCdqDhLhY921WzJuDm+lWXEI3hJLv6o4hBmG5py6fYmFdsCY55K+D9tRCuWBMc8tPDZyuwi5zoIizmrc4bnU4hgNIkieK+HMYfQLP6xrThBRoybO4/wClR1gXxNPT1+05BPMNr8ExWTjjyPqeSdSo6wL4mnp6+ANYbP8A0nCgSMTggGpsnlUVIoAsPZ4/QN8sKq0IgYRZdkq4iIQr+zae+9BgNIkifgRIMiSy930q0mEuXaV2xer/ANqi3n+tfSpQJGbrNp0zissQRej8OlQJqdQ2wRhe7m1taCH2hzaJd3j9pfDmcnqN3950o7RZ5iC03z4PT8lSo6VArBiIPsioYSyiROzg86jAUwhIOe9XU18wZRZ2VChumNXAPRe3iGA0qQBRPvAy4Ok2wPvTQHcTH6b9+Ug4liZhN2nDtxCP2rxaYdnh47aR5MbJqenejodR+a1L46NYTUZdLZ4dtvthHFCVk448j6nknUooQKzkB8Hr4pH7Q4tEmzxqckr5PuevoAjeS083H15/StmuU/h07cFUQGXU3ThrHxDAaRJE+9oAMbq7G0d5rlUAv2eHeKjvkMXf64VhNRl1t3h32r/Xhex5BWU1GXS3ePbf7RdrFl6I1plzehIGIu9sX1pL6oCpwlDKjkjz8qlGkzld5eMe5D7BmoN2o4PMOCuGMlMrM6SPd5wvq7SbAzDB6j38bLs9iZnJRiwuepzDw++5iQnecPTli96plZ40b4vQ4bsaq9tzlnxM59Gwrs/CkCzSR3G2NHhU0isjVNc3tHX7bkE8w2vwTFWwKBg4BoZ77R9GhpDqtzjT36kcBcPzWotyBWUXR3PmMfRJnENHwtNT2MSWkiZlaa8NytTSDVbPH7k4GDSG5PPHejmIhAklxeuveaAqbBKF278muZRyFuEjPMb7U7eW7/0vCo75DF3+uH2QwGlSAKtPcy5t+5wtqUl9UpXEyAYSY5mf3TnHp2VN34fS5mSsIdDu0cc/1iNukHRvWgOiiu08jz7R7gHsGPHH9EGtiTcCggiZzES3f5+BukjJI0IzjhTYByMNbP8AWAOQ4qCRpcCNdYHp08G8o+kAz0qaQWRoumLWjr+DHfIIu/1woRGCb/k8qxcbrEc23/NvpngvDqtytG+kOaHzflzLAX7HHvH21BZQ0AtRQESQ1c6fCpBsIGFrxcOHWjI26SIPNOsaa7UGA0AQB9nmWAv0OPaa5VAL9nj2ijbtg5XpR4oZH4F7HegwGgCAPqLAbgWmWs8SbUaDcNRQNJJdSkZcEYOCjS2Br9EUFBFX1R6PwroUTAwrhRkmxjW9POrDZO5i3HwiQxJwA55Hm8k/DSP2hxaJNnjU5JXyfc9fQVUIEbLb45fSd8sKqQvAG72dzTyeKk5CCLMk9bXj7S+S5N18IV9Mm4vf45t/AMBpUgCk6QZCXYvQFliee4FDbpqE7y+lPIYbpQeXgTF2NM3J83jhgl9Up4cDmK4nZN6JAW9iO5UgHtaNngHLrvTweEM08bNR1gXxNPT18I2UeDCWhPGnqsuqbgS+bnTwhSrk9ZN8ixVty3lsjlfxCy0cSLOr1NXEoHi0ueuO/wCJZAbJ335FWqArBNz5woI4oD8QMBoQkSpySvk+56+jERyL1d/pIsCFXErVy8iPDfJ9mIpCziQmkBBBftc9PBzeaXbIPhelbLIAGxluJx31r944x3bVbhsmH6KLsaIuT5qyDuEMc2KgMxyAxyZoeQMmh7A+GAsN06915/IK+c+1fOfavnPtXzn2r5z7UHOtCewxWrro4uzK2+cKHjXSbSNxjTShXWWmd5cvBzMlYQ6HdooO2ArFwRbW+L50q+qoxLAku06qAXAhi/F4ufFN2OWhLBbhLvUwkPVku/Ex+Iks2xfP+vShlBKjzc1+G34xiQoZQ7jUBSUjofq0epS1MNps/eQMybzmaKwQtBgke54QymE2M2yYRb9U+dszh6UeNsRg6ffa6cJbfPX241YJ7TOgdnmoV4OzR0wamvSv9FQntI8iaHsXLpOwlXccJXR1j8H0BNkZgkiyvwCjp2NV2lvxbru9yZnD+OT0gXxNPT1nux/xpTfHHh941oyV7gEY4z5Um7DDQllvwh3/AA5o4LHex6eCc0kTSRr8OcUEPtDm0S7vGrKUxWQWIpGGhbEdUbyRE0GA0iSJ4Qigr5GWs8LvSmES90wrwcQnGm0iQW3MMRM9On4vG+jXc7IiOH5E8FCLDPrmOed6vdwTP+fu4ZX3fWkgJHKVvc/Dmjhsd7HrRihAJEh9AigUKgJ+Z3piN2Y3IF1M+eJtWbIDXbkBfyqRIJGkXxbHlmb1aPEG5TVxO7wOFSyIQpghd9PxJxCsUE2rDS+Tn8gDAaEJEqGQvmbySX8x8qPeCSNnU+5cAUyXjSuCSiJgj8PLS+Tii/Ly5EFD3jr9ehpBqtjjQIGJyRLQ3XzoxIuDyOHr+JmsM3Bf+/lGToJim/A4x3rPiEGbLlxsfb06JwKxPvUFE4DAl0RxiPrfG2Ywda+c+9SjSYyu0vqwwwwwtQ2TL9FO16BBXv8ASwuVim0JX0fVAYwZkttHvbnS98AsH98ajSnYXV48Ph+GLa4VsBUItnafvNITJZqDPo/KZAZS2d1vxz32rNnniBftbt5eBcPftSYOp3ukbco8zxt/QsjKJPM/2pAUySwEFmdc8KKmqU6LmIMjBYnypGHHMFPvircHiULcCK+ce1OEhJJbstBXzbvJWgZb5Ie9jXP0pkyZMvYmHS9wKOYCuhNwLTJTGXWEdN22s556fUwNIfavNpg3eFW/vRMT2Rp60ZdYAa0UuSBp+zx7fiwdnC9pw9eWU4qgCVaus6pMuY4flXCVGxIbSW/VWCAhiU1n1+1qiW8bZ8571dd3uTM4fEn1NFIiwk6S31n7wYDQhIlQlo5lcJzzmp0zlJQ5epvaXPgw2CNzMI8WnfEyr8Fp28tn/peNIJtQKMk1dEtv3n8Wc+7BuNX26+EmMmS1x67+u35uBHJ9jKcbE7Dzq4WIZg4+9BgNAEAfhEyaoc2vd7L4MJ3OzROOKYm3EqZww0lnUOq0+Nsxg60H68zF4zD8zUESICAfOM1eyiJLHNWVRB8/ofjTLTvonXrp0rK9DmEGndOn51rZux9gB18l08/StwmkX7aYnufh/M7qlrrrTc5XDpUlcUli5sfMVBMskxIRUpqcTFeASz3bu4hNAXy6B6VKCOhCex8tUfGWJ/Iuzm/uZQfjH5+Fliv9cDQNWINueetXyHUWS/Ex0/DPDHMC6Rrz/V6TiqAJVoIYTmDY47vQ4x0gXxNPX0CtlSU8bbHkVJWP+fOHr+SbIMl9ltTRuU4ER6v4UJZMSwy/rNX2NIGS/Bx1/BfG2YwdfEkiSGSW1xwnhvahJaiZOhttagvokyf5GtIEvp1X2PIKukdWtuX5SFwTyiPaincocQQ+b+Fw6QRqdz5mlkYsRMl78XT7aJQiKuYAy3ir+aOD1WXaibGNXBvvjzr5z71KNJjK7Sppdw5ZotbL5UPWCCABfhN2AnSo9wD2DHhoDi6VQVtnJllZjjDSA72GdTC8TmtlxJGO3Pf8u37ALREZ85/hWCMwLq4Ck44UBuwPSgLgQxfi8XP3N2/GU80zSQUCyWQ3C+u0eCohs3UW/wA60NCABkmouoxrejIJ5gvfiufohLRREwxUwHgiRry9/wAuBG7vPk+B+I4i2zGmsvSP4SZkkF4M+3SjWlCuZNTsfdPjbMYOtGhxbzhbG+/LKX1QFXWdUmXMcK1G1JQsji27bfQIUyuJodW1XCFWpabvOgugwTofl2ztJ8W4e/et85MMLscYP4V7twybZ8571eSwrzLvOsQfbmrmJX5DLmlD/juGYN23LlWxHkDAhaDMbU5E66gSE2tJaOM0cYrg23es/J+kMBpUgCjmIjJklwemveKFghS6bHn3/MVy1gaRPvQyglR5ua/Db+E1DMmidKhumI3B1nMsHX7mtBWcO9HjbEYOlZF8yyGLnPdRjOamVlLPV+mAu1iy9Ea0Hi5mBu7jB5xNcPB/Dr0/NeGXSaFioIyruyPQP4SNW9i0G5t+qWRixEyXvxdPvMsLdGLKMbxB5iPjSpteq2+mj8R4iJfNgoTYL2DctzqHoiLDC/7LTPOokrRmNbzjfKkhHKJ3x5R+bmtPm396kjCuzJ9E/hJLAuDgzHaZp01KjmAj73LYzEDRQohcTR6N617yMg0STledFFLsdY0X57xUqWXEzGOS2McndIHOPTsqbvwoMBpUgCrsYBEEg5br0nh+dumvcRX3po3KcCI9X8HEpCMLEu1PdwGIFWL6Ov30028CBfhFXMQvyOTFQMOMsk1oMBoAgDwCKoXinY6+ml6ARsnlo7/nMiJXbpopecgmLCHy83+DMpkDnM+1TOGGks6h1X75J4MMBZPkfTqEgMv0Z8taBm8SAZo/zb+AyUPqGHuPDvV/cQyRTtb+BRuAuq2CkKG3S+LT1qaOG53uev3wtEIFwXe79GhpBqtjjWSsAeA+RpLUbYZdVu/wIX+dpfwL5PaoCrlLTB+A4sKJiU8Qaw2f+E41KWSN7LTH7ogCUO4/r+Dt09R/AakbgLMRQ/AQ5iTzPv3yHUWC3Ez0oDpERrKk9VT8vAzZh5mk4XERMNdnralsyyst9V96nDH/ACZ/CxhbMm/H8+VCFWbtirxpiW9rui++EHDmY0LcDWkKeJ2tr5yeFmAbOV4xHWoGwvxW7/DCUg1rC4Rh5/m//9oACAEBAAAAEP8A/wD/ADIUP+//AP8A/wD/AIAAAHuugC//AP8A/wD/AP8A/wD/AL+rftT/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wBwM/8A/wD/AP8A/wD/AP8A+/8A/wD/AP8A/wD/AP8A+AAAAf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP4AAAA//wD/AP8A/wD/AP8A/wAAAABf/wD7/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/jP/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A7/7n/wD/AP8A/wD/AOAAAAX/AJ//AP8A/wD/AP8A8AAAA/s//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+6/v/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Ap9f/AP8A/wD/AP4AAAAH+rf/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wA+v/8A/wD/AP8A/wCAAAAAF3v/AP8A/wD/AP8AwAAAAAeX/wD/AP8A/wD/AOAAAAABkP8A/wD/AP8A/wDwAAAAAf5//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDv/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD7/wD/AP8A/wD/AP8A4AAAAADz/wD/AP8A/wD/APAAAAAAaJ//AP8A/wD/APgAAAAAM5v/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD+0n//AP8A/wD+AAAAAC7vL/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3l/v/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+yP4f/8A/wD/AMAAAAAD9f8A3/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/ri/y+P/AP8A/wD/AP8A/wBTBO//AH7/AP8A+AAABRMeJf8AL/8A/wD8AAAdNdZ/f9qtf/8A/wD/AOY5yrwv/eLP/wAAAAmP/wDlI/8AaEf/AP8A/wDY/wD/AHN4/wDpeT//AP8A03//AP8A09/983//AP8AX/8A+/nuW/8AsvfwAIn/AIfwB9j/APYEf/8AFf8Adm//AMZ/979cAPf+3LgAC7/+/B4A/wD8np4AAu//AP8ABwBr/wAf3AAA/wD/AP6B/wDVocPN/wD/AOP/AP8Av/8A6Y/wlv8A/wD3/wD/APP/AOR//wAnv/8A/wD/AP8A+f8A8/8A/wDhH/8A/v8A/wD/AP8A+f8A/wD+z/8A/wB//wD/AFwD/wD/AM/4AAB//wD/AOH+/f3n7/8A/wBf/wD/AP8AAHdQV6AAAH//AP8A+gB//wDR+AAAb/8A/wD/AIAf/wDwSAAAP/8A/wD/AIA//wD8mAAAD/8A/wD/AOAv/wD/ABAAAAP/AP8A/wD4P/8A9wAAAAf/AP8A/wD/AOf/ALVv/wD/AP7/AP8A/wD/APv/AJ/v/wD/AP3/AP8A/wD/AAf/AM/gAAAA/wD/AP8A/wD5/wDb3/8A/wD/AP8A/wD/AP8Axf8A49gAAAAf/wD/AP8A4v8A/sQAAAAP/wD/AP8A8H//AGQAAAAX/wD/AP8A/wD/AP7N/wD/AP8A8/8A/wD/APy//wD8AAAAA/8A/wD/AP8AP/8A/v8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC//wD5/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wDV/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/ANf/APcAAAAAA/8A/wD/AP8A/8QALBABAQEAAgIBAgYDAQEAAwEAAREhADFBUWEQcSAwQFCBkWCxwaHwcNHh8f/aAAgBAQABPxD9P13/ALmC3JiTb8cFTxnc+RFuO+XY+uLxhAxqTu4xtCkzNalm7RwUnrP2UZkitMqAr/HABc3ymUXwG1RKYpwSYDSJQA79iB4WpnuOQCRDsDutHne9j1gR06SCa/bg41uKI0NTdJBhTV/xAWfDL2+Xg+Bt8Dpfci+HtzLCxjgBTCakHEReYV8SXtMPPwPCHGrrJKRnZaB7Dh4Wjhphws/l2sTrsDQgFnzRQou4gGmD3BCxVDMvSkVCL2yBWA1U6YyPSfkKRRAKEfIInsSPJJhlhWTohmAHs+qOgksr4ABeLyGSP707ksIio1nU6PM48cOi53nsD/f0v3vc3LIZYWcEYZC3tUtKZhOs7vncUOgPgxXvqe842hErmwGPKIuVOY3Uk1aT2DLNc4DihNq2gBgmRU6Dz7nYW1h9wt+415S/ugd2ImNdtj2RBZMwjXIZhau8H4ygIDYOEOlYooHm4ysAo4DEQ1EMQCh6VtJpGFwsry5GDAl3KWNRmoQrzgk6kQ9fQFMHkUP6psRD2otPkTHgk93R8WILL0/qPO6PGlQgKzw6PkaTqL16ybLm3o4WpFu6Aw0SiSDQ7+h5EmrE0IDO1QP5Dhx+lwIIfCqsbPPCApNKIWrWX232B43stC1K6vK4dBhA54COFbvqDzL6Dw8HweWIw5kRMD0vLmJ3ZwV2iIvWrwZF7AJogJ6Hpr3+9tqvPB4hqzB564XqaADKrgB5/F4cJNsTqMAMes64Cwj80sKl2UMDx3zVECeU4AUk2/xyesIYsOjI60OG2I7Mlw1d+H45Y8VQ5YCPVF98+BCKJeojvZL54mDDkjVVtb28SOA9sA7wqBrahAIUbnxkQGzy/wC8S0SBAQBdIRSF1Vydp04xRl0OzTfJyGRKcwiYgEANda8SUqo8TMPZpWHlhJixEFJVFoVCa5Ts5qiBHFGlcr3VPY4X+yUYEDAxREi2EUEZKQAUaKuiEhrcK0jI2MUBQeyl9nO2haNZQ+DB4w7KLSLiBREhE88BtzqQp1Au9W8wN5w4AgBDAeuYHBlKGLKdh1+9lmeY7apWWWXhlECoBoB2Vzfyzo0EsFQEWVc4dOhhAkYAj8jT6ySbRfCxIwNXWDeoZ+No0aNGjSwMoaw9uZ3ifSRsM1go0qRPYkeJkI2DAqCWBv7+7ibGEXzaqk+/58ceoiWJq9hLMDPH+MR/9foI2aPO457eMtOmKAPlMHwZ73/F+oC4iCrO1mHK/wA8JF+2SkFZRXds7n+MMwmUQIidInZxOlSMSwDSlKfxzLd8pEKjpR8n7/eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eZoGMMYj0iDe/L2uPURLE1ewlmBnj9CwWhmDojQj2fSTGpVSkoILLKUDxkf4IjSsQEhU7WQT2z0ZdABoIy91sHWPXn8t1MjABVVwJ28eLwFKFhAr0VD54LP35pZdBj0HW98wyrR58BYD0r5rvFntNvpFVhqHzwcWmaiJA0RgjZfKTmPmouwHgwTrues4z74UdlK2FSrOj/AAWWsuYIfdKib2cmSWkWtxG4Hvw9flIm/wBA8Q6CoFK7Tm+XsaAhgpQU3JwXh58NQx2YPke+TCtS9WNgYhOkJeRJc2Wy8GXaUQ9zleVkwpQhgKRPHTZyFZmUqKO0AqVfL/hOCBjDOI9Ig3vy9tyORYgA3takyvjo/EIelkpXQBV5gdV6OT9QGVQxWCoe+6OVmRAKlsECDm0eEjZRUKhcBVYJVnLnptBLE+6idlMFOYa6XjtkK+1Bg93/AAsLr/MRUEsmQfLsnJhZ+JUaoQQRWJ+Iu0iJJpeSrGYurVQwxFqVQHgWiSos4PrpOAUHXXyo8jhopy0PNMbscp0TlnDGitRAOibVdSMr9zvLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy817NE8pCIIqPQ9DwohexvdAjL4HoJfwEH3NoEUoRSdD09c2f+9wI7yakuu9/QP2MylVfANaRr1jtDGWB37Av8rXwcExs8BgCIN6TQOxw1MjCBRExJ0/kQ2Vo9wnVMDf8GbtMwQIidInZzwzICyA61ERK/wqWcvhHvwAUE8AA50FwsJxSuC/9KI/g9TiCur8qHFJxrbW0mAiOw3YMHa5tu+UiQU0o+HmUVK6TpESRe2bP4h1MjABVVwJ287z9qyF8oQfIZykWMiM0AEA+R4DD/g6RvrqaqJWBcB6AdudTQVSqsRQ4dop1zEdUiUhUrYKimNH4ws3+I6Cf0oxzKeZ6JJGA4CfBvocNTIwgURMSdP0QtWgthCgTak69nBN8QUU0VaTpnfGaMzRxBLIjsGLMvLFKSYxEJAlrVwZR/hQPvpCWRYOkLHfPNpC6RKk6kAzRzlQ2hOwDEoIeUXK3gYvqmgAWNnT7Fi/ifprAEqgCZHBgV0PC75iJ1wppVkvnkvWZRIlSHQfpqKHBZPAY4zrjjDllAoAXW1XSYen+GKu1opMAJkmFuQTed496AYD5JFAB7x5mJs6g1Ltbof2U4NTIwgURMSdP4ANJOvdBfAVifzPqHzYzsxoQ8mvheDNJKhAIdiD2eBBqZGACABgTo/bby8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy4+KY6gdIqEA66aUzS/KLEYoUfI8D8DMqurR2JaL7T+bwJCxFMoQYTAhkRTjIVVSVgPsAQYVVivYbRKBQds45X/ABE2ky4oCUaUfHGi3Fpsp09JL/J4+rjHChZiQlOyifHG/UY+iLqu09lbzjPEDUMJSSCidnkYPHfx1EoUJ8S6e3MpXUxwcK4gQ9u3CwkRFKXma2umP8QMVimwgEcYo8n3/Ij+OVMiVYxB5Tl20QjAExT/ABHBodgCRaRE9oUP/wAY64FHVmsJVSSSG++Qf322pcmeM3q/4wdwHwUiBfIMPu//AIzNubOkTo7FrPwBjfKdv8YORbkXFa8CsM3fWfV9kwAiGWVQkKGnCu2Azwao73k/niQoLUBdSIkaB70/xYza6I1jeORtXwmxzgvjgYONagipvshAZCFgxKAli7zZcmZXTbAgMrTW8UIARf0SlUIlL6RUq9EY7ggodjvfd7k1ICgBGlGqBtfdfxyplGDGIn+HZ6+FZKnyNh4r3+A2Daw1RqAOoR784pwJSRrDOOkFHQe+/r2FwMJ0GmC/8aKcb07S75ZAKJUPU4eXHHRVUBgWCmbrDEExRRplgiAPBxV8AYpVIKAkDx128uVSaIUP7ClSMWf4bDZmSEIB4zqdnm/gkZD9wEpELwQA7c8A/Pp/sRxHRx367SPWRVIayY3YxQ46LtoBbPOkneMwFdTIwgREcSdnOpNQApK1pRgAZD22+Yaakj0VWiyuE0idEyFoEc1X7OMVq9WXgWZSqDuf4U4jCSr2aIVaTc27AiMPwVsd+M3zL+DwD8+n+xHRNHTeQOtKiV6PJLKHgOnTAZKowrDRRYPo3K+ihMpRsiqQ+UE1ONFQAvQpA8x9fgxtrs0FEhSb21iLeef5GR9vlQ6LOM12xwO2SrVLGCE4xWr1ZeBZlKoO5+y3l5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl4xK8thSrkkhvvj2JAqVjvuG/P4c5MXQcxVGHuxopxclAmAVURDIfc5OQsSpqQICC7LOBdZHaRiIc6Z9mb2FwsZwWmqf8IAfiM+wO6EUYCl6gEHCY3LbbyZdgRT1eJCGyznQwWuLT0Bwz64UNkKylShez/BhxU+O+xbk+HngUSTiKijvd6PE+sfxyrkCrCqHO6YBAekheVwPlhjGTdhqLUKidTXvgEd7Q0IZKmiXXGQ60KLqDuWHxjAcQrMStRB2AlQJ5PyHUyMIERHEnZzwOJQwaZ7AbQOX/GXB/SD8o8jzyOJQ0YZ6FLSf8Fo9VBWDp6UGvTwEVOQqkdBKbSxpT6eCmdMy+RjklLjmnbEC2dAgtIJtB4y5ETKQJFBSo25cUQL5TohCTJ/PIIYfFLWkdMXR89cGDGtBNGMdJfvwAm5jCvQ4n3wqonA9mAhn6eqoyN+EQ/IRF/oHiHUFIrXY8YY0mvQnbCqCKe4ocr3ogiuULKShAEbyjMcAIKQD0PH+CIORAtdGDHSnQZ1xHtIAAADQ6tal14V/5TwQCmKsLUvF0aurIINQun7cGMSyJAASE7D8Z6Jx9EyCBCtIkKI8GTqwAWimD0oqNcOM23buh6gBUcemnFyqzRCL/QxqQozkKOQ18EQS9VXB9jsDG2J17Fv8rHw/knUyMIERHEnZxzWl20ugob2GExFIEKnGVY1Lh2inXMbWSVQ09KsaskdT8JFTITkYoRQeyl9nL9BAAAbbfZQTBHDUyMIFETEnT+5oRLCGDwGr4C8mhqB7eE4d6/TAJOSKmbQBvy8tpe162wAdAQ7eONhcaPeyR4PHXArVMIGI9In0oxjOxRKPcFg04vbSgXghWUS8TByCQSUQZ5Km+eoamRgAgAYE6OdLLpQ0HRIZ76ZLzaHINBgpMVXrk+eUAlgKXpKJDozHjz7AgSqYzoekeEtFQtNS6C0GzqvfFD0tlA6UCvFHqnTx8ZIyOCAZrGDsbeCIe8iUvQDw4DPygn3wobCxlIsS9PK1a1h9CIAXHsdBwYdLKihp7AxoWR1QD6iA7TRVR+GUU38CZp0esYCh1BewXh4AQlCMSlVUZUHbWcaRDGmCAwlCansamRhAoiYk6f015eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eVZ/wBXh7LMPYU6vBptQya4AGSbf45XGpQtoVUzF/ocODtewy2K689cAoSYFU/tF+6/XlYYJgX8aiNQ6KX2c1qa0cYiI2eX/fo0wBe0WloYy+X/AHgotYdYXsha0PFjx6RpOQAakiiur3y6NtoXsUA7hf8A06CwjM09YAkKm/P1pUhK4AgUhjyznt57MIyKMO6bN5eEQ6dui1r5Mwh83iUfqMyCJVF7wWa/R1MjCBERxJ2c8StKHUV3LGqnlmYmzqDUu1uh/ZTiFZiVqIOwEqBPJ+UR3gjGDMK10KZbW8ESNTeNOYljljz+CAPsv9h9njCsxK1EHYCVAnk+ki0CHdTJ4a/lv07AAm4oBaDXV1BA4CgkjNlWxBNduqK/tSVf9UzJ2iiVK88DFCLDFTSBJRvyHgKthtgiAUJRFbt5H3MImZeTagzqd/SR6cDKAIUFX5WvK/jlXKsGFVfodGhlkoIKyjvBV5EUSdxHeWXxwdCqEBHcGZO78fhaTMidLqRhQxxBO3G7BaoeEIa7TAbe09Zv0/gmaiU8/SQXiQXtmQaztdr9RA5kyFgB1C+XdnPjpP6dMVrGF9b+DtQkBSVAPRYNbCsCmvEi0Eu4Whl3TXUZolUSAATfsOn5XgH59P8AYjomjpvG/wBoHKApAVaQO1xAN3GxBIbMQnlcW1aEZ6dQHYFz7aZ+rr+iFVRDB0qbw1MjCBRExJ0/R21F6VN9izQDC1UexRwJAWlYHajWO8N5EkCoBArXz6F4ROGyJIwOAEgYJyad6C7LRZWXiZLEN2eQDOrOC8H0ECKArpCHQcYJ7PhMmLY3r7n7FRrW8qCwO2Bg140rnRqHgx9LV5K4kDkNBVVX7quu3kGvLJkB4IQU9dYr9DEanVt5FmQKo6vG7W4VtlwGPY9Z39GosiCcEX2bs7nxwC32IMhLB0APMOG2J6Ml0wdeX45fWFcGPZsdYP0a6AvKLWRM5PD/AL9ZlyhAM6ooxANEbTSa6CFTBSAGEARTWbgC9otLQxl8v+/RqszQxRbKnsOrNnCV9QwwKHkaSDzz2w0Euu5PFnsnAjtaZVVCqfySb4Kk5lEUDwBHA/lIznz4qkUw2i53xNegpkFoRl6Fh2voHH8aspkgIVVt7t5XT91vsPN0k/nnulOyIrXrBJIRI4l4liQQcaL5ctwNms2C1CT5Fp7HFfxyplGDGIn5Sh6WygdKBXij1Tp51aXMOmZ2UuTNcTRpkAxEdG9nMd4gFIFPpNgK1zoLhYTilcF/6UR+nT2hAZh0DJXWN4FYnfYqgA1Jg5qPbuCQQE8BbR4+mAc6SrAR1kT+by3yUKKo+AF7FPp4/kZH0+FBot42XLmV2yQIBY0wv6/IppBbNP8APWF3HH0E3AAdABA84d7ytWtZfRiIk17DCcuVWaIQf7GECsC8j+OVcgVYVQ5EXs4DyRo+wB0duGbIlXBiTZQ1VwCR81NTbPfdt6zjYZrBRpUiexI8py7aIRgCYp+Yd1ycobTvTy+PvzsLhYzgtNU/4QA+tFtGVmjo7KImNEoOBphsKyp2xa29nCNCRCGBaxHNrOuGRRkAoMg1t2/x9J32cDlqRURisrvpaAsixWr+1AZrUc3dKoimqQAECV4MwzsGSrMsHVXAMBRYFAIOhSjijy5Ca6LOYVD5Ar61Py0cwwlDQBAvgffvhm+AqoaotXonPOb/AMNUP83HyA+wx3q4piiFlqnosX6eAfn0/wBiOiaOm8l/0I0uj1HatrCHA2ngM7DtVW7fZHX0StU0QNE6ROUqKgsDehS9Kpn8cBPJYE6BUeqz/wA8/fiD/pJomJw31G6rVEiqpv2HTgSMgK3FhwmgHKin6tAFgpOWChAaqz+U4sWBOhivlIp6oGHkf95CIKgkJJKeTjn2D3UCDAxncIo5H8cq5AqwqhyWHmZdszkpcu44ekG3IoMC7jXsdvOs/athPKETyG/oIR21WQh+BoWKXUdbJdyY0B0aTKHJmz0mBKqKI8tlHSZrHJBCgeheXLnWMUHjJdT53FpUTTANVGe/77+ojE/ZsElSDMe99c7ItpopJ1r/APJ+mLb3yJLDBf5QnjlKzMrVUdgLAieHgPQJFg032RkA5eP5GR9PhQaLeB8VBwkFBbrBTZbT8sA+ggOxwVUPhkRM42aXORADJHOdnQcBiPAgZ0jBA9mnmPDUyMIFETEnT9NBSpoYVsIakyPSCrh0pQ1OkQqGdA3jvr4ysUB/5SjGLPrVLWdiiUe4LBpyNchtPgAsdRt95oFgaCUhu9MD9ngMR4EDOkYIHs08x5X8cqZRgxiJ+TeXl5eXl5eXl5eXl5eXl5SOwK5PAjnzBnenHgkSlBcDoDoIB65/9Kefc5p6vbg1MjABAAwJ0cn1qUt6Sc0mL2KcFFevDIKsKVeKrt4GVeLAToGKF6cPEeGpkYAIAGBOj9KPiK10wCVEQ6YHlkJyBpUUUUTTQ5eXkkJ2RpQFQEXTB40Lh4RbHQhlGOrv6OXHaxNFCQKasQ3kfxyrkCrCqHCNBUKChFlBsa8kXiSMqKzAowmFHICvHfaFnSKukTsL4B5oa2rRVGtBJUK6MH8tJfRkJoEjkjdGhXgJ2FrsFDsKgvRY50FwsJxSuC/9KI/RJGVFZgUYTCjkBXjeRF+keggVTyHDqTdQajRETUZ4VyXWt7FBidwSrTl5eXa13oolHshYNOYxWuF0IgEK0QzaZV+fudwXER61Fi0OD4qDhIKC3WCmy2n6W3et5UFgdwGDXlBSkBaWiw8QdLe4BIWIplCDCYEMiKcH1QHCQ0AmMAMsteIm/wBA8Q6CoFK7Thn0J1MVo1FL1QMPGe5AsJFwhTCrlsbwQ9ZZSu1CrxV6h0fnOpkYAKquBO38SBAgQSDoVQgI7gzJ3fjnnqiMSdKaPgZ31xoMEkYAVrUFdnp3OegUkwfFEMy967GfhYY+CwdQ0TI9gBpF0BWBTVcqJBF4INQgjSqhHGGber88AqAsKWCrKucD6J2CmZWN4MCG6eAfn0/2I4jo479PAPz6f7EdE0dN4hmg2E0CU2RuHRjxWd8RUlDQtidOzvgB9RAdpoqo/DKKb+W+3AQz9nVULW/CCCzoCEKtC2qpiOBUjtDdijJbw9kJn0dTIwgREcSdnI5ummAsg00dXEkQz4iZSEzHVAzKqDwp4Ue8tdVgUtPmL+BoPHeRMDpEzEZ2E4iOypKewENJHZxY1b0EYiExioMeUfoizENVrWjD1mv8o1dBerA3asPKzXgGc6aWlZGCANr0ili0OhyoQDtXiYV6MBOFYoXsw8R5jH20iIF1YGBYGDODHlEwSGno0VzEqflhkI2DFgqWDnBV5EUSdxHeWXxxCliKCqRpuXqfPBZ+/NLLoMeg63vgsiCcEX2bs7nxyad7C5ZTLCz6i0i4gURIRPPDbE9GS6YOvL8c9CFmwDUjRHHgBVYVlpkNdK+/peCBIAVQyIvgeL+QikS8KuEeRkc+gqIRJxiYx4C13g+rGkTCHlBMdJl5mJs6g1Ltbof2U4NTIwgURMSdP1pCZZFMXRKaEfYvCP8AA9xKRgoiPpOnjsDG2J17Fv8AKx8P5ZQ9LZQOlArxR6p088cilgfFMUias6HYGNsTr2Lf5WPh+o4/AEsWF9q1sb4YnQfmrTE7RKWr2ItzywYAQ6G6THoBl+vh49RO/uI6Jo8zYcEQqYAnjdky8AznRSVhK0QAtO1QamRhAoiYk6f0Fw2NDT0EgFvhd3Tgm8TWVKHQoph75raySKOHtBjBkhqom/0DxDoKgUrtOWxlhyBGqFUEpPAtVWlVviNAoJ6SDtxCszKVFHaAVKvl/KhCbZFdTRKYMPYPAzNHEEsiOwYsy/RCoCwoKgsqbxMliW7PIJvcnIs9jUzLwbUW9XviltZUVFCgsvfIA9AJgMfSVfGeOJGJgATDoK+D33g/V1MjABVVwJ286MfWeVLWC4s9/ndYq9FhoA1d+Q+l4VLQCpABQMgaA7jTiFZiVqIOwEqBPJ9VvNgW3bDsU0rTsLP4huAVhGBV4YdnOlCQFLBK9Ep1lKx+V4B+fT/YjomjpvPHIpYHxTFImrOh29KqE5fCPYzFU+tKzMrVUdgLAieHm85DGrvDAn8DTycEpjsADi6iBVtH3fg6xFKKBVHkfTR9M48ha2MGYVhVOukV4NTIwgURMSdP53fZnRAix7Nf6JoVlsHcqAtl4eyg3h7MBBP29wVlZ8qr0oSChKITskONoSv+MuD+gD4B4DnahIKFiEOy0YyBK/JAPgILkNFVT4LVDeVq0rL4ExEuPQ4Hnnb5Jf8AQBquBrnA5rmapQJJoVNllTiB7VBRDqgM6s+uW75WJVDWB4OdTg71j8IqCggVObK6eMi+K6k3NqcB0g79Uk8JCp/N+v8AdpW/UhRp/jZw76ZqHcvAgjPH9vzvmC++iX/s4A+onlIFBIJgjkspxiEheUDACaTFXIX63KrNEIv9DGpCjOCF4osEHTSIbfu4iLOwyiWpS6Xusn5ah6WygdKBXij1Tp5ZBdjkZ0KKh8egPr2FwMJ0GmC/8aKcnTyVgsR/pigErOSG46fY2qLj4/CZTsHvJDFYEDT5gc2bwuLoJiaKWuxM6C4WE4pXBf8ApRH8xpllTRpQNmgdJ8Yv4XARdgYAbDAkmB+nMInF8iuq1Xt4G3NUF4zwAl8AcU08LJEpeopA1vgqHswEE/b3BWVnyqv5DqZGACqrgTt55HEo4MN9AsoPLzt8mv8AoAwDAwzgSFiKZQgwmBDIinLlVmiEH+xhArAv4XdCtKWqXRsJ6d9ypPcswXodgUzocc5YlHNSm6i/P1xtu+ViAV1geX67BPoBWDw0Bdnj5tzEcryHtBK9H6BcPyKBL0Bsdntu8ktuiVKUdMbxd8xE64U0qyXzzP7MvpVKHsgf4fSRE853PgRbrrgIs7BKBKFBoeq2foX24CGfs6qha34QRMKu0RLSDUxEE+yKELk9e+SzHSpJ8B+Du/UM8BvD/wD45xSD96B3W8yy/BE4KkdobsUZLeHshM/Lvvji00ALllZ5V4jjmzzHYUuClgPHLKjbJyKi6bV+ALWdqm7BNmFQBMeyDUyMAEADAnR+S1K7QzYKyW8vTCJxKW2DuQVCy8vbAZy647cwrBrAXiJCtlAoSCNTWFBszhqZGACABgTo/EA3lCyVEpS9kB9+d/8ANG6NhJYWiJTlfjAHeBILKgdjM/AqkpckoaKiCAYYDP0RXva4xFX/ALGjCnGp0I9KiArE2o//AHRdviJ2YxCdjPoXfvcE7Wqh0TC6P0VKzMrVUdgLAieHm85DGrvDAn8DTycM81fqpUTuKDQgAv4fGR4if7EdE0eHYDbO/sbC98AsRLkQ9fFiFQV0/KxU8gUVYYVfH0MYdmlhdeChejv6B1MjABVVwJ28kft02+FV34PnkUGQex0/ManDUWbHvkIZfL/vHcx1pGKApeyl9n0apPeQxcg31mSd79bLPO3ya/6AMAwMM+ht14mdU+Rt4+XkNmtAqw6Kr88TOlSxAvc0Fb0pIQ8vgJA1RK9sA+OOwMbYnXsW/wArHw/VIi6YgdrpUDO3hEfgu7BFUUHuBvABjsKGpBUyXCpDm1USuDoGQz0P8T63IZFiCDOkiXKeel+ywz2FjOgDHr5/pIDcAAYqi18k8oZbynaCCNQsIWylYNTngH58P9quq6uu/pHUyMIERHEnZzechjV3hgT+Bp5OIF8g0oC+QWNlJ21/CoCgggRE6ROOQUBi/JHZj3O/b+Qa5Y0pAHbKcpSNpBWH3Rz5+i8LwwDC6qwrKFS8jdTBQJayTL8Ax/8AX9PmA/gOfAhFVvVV1ss88Ceshi7UnrNs7zjJowIUG0Y25P54rthM8GIO97f45YGUNYe3M7xPpJJUhgUHstte9yHUPwoECBAgi2kcNAww68HzyWb3Gg46HsKd7237Ae8ZS1RUdLxJ0IqpjgGp9FImJ9HdCtKWqXRsJ6d9hj/1NNhCuY4jRFw3KoUhXSVhXffNB6sDBsAFKmaq/UUsgVRWiUQfn1580LPkaDuCa9fx+k6xIUAOyPnRQ0HCLoScgCTqNl7115/SteGGAiAfYglz2JxBom7umW1oDLo8XZUwgiiJ7ET16/Oq7USQAt3qL+ePqIgjXKdFCvlPpI17mndYAWnwLgI/jlTIlWMQeV/HKuVYMKq/nsFYaDuJupGwlt3iz7NSlQnvBKgDcerS7h2zewl2brn/AOw9v9R8Poc7FbG2e35zF5t6MePRAVxrRml/A0iwMHJNCob58HXMcHCgGl2ypju+Zf0v92lb9yFGD+dv6c2jjLE79i3+Vp5OAz7fKkEWIFfcUJ+aa7SRoBfROPKpLAqClUoofHrz+iQs70DGH2U34+gxeY7K0NFQnwbjyFZmUqKO0AqVfLxxuslhg1qBDebTkZBToqagDb1vDUyMIFETEnT9AbWOKNAAxAPXjReKbJPESdHQEoE/hxag/wAlUeChQav6V/ZLfRLv8JiZ+ovMSMFkNOUCA66ae1JMyDAqZUzxk7b+b3cbi6G+s8P44FUk6qAg53ejxP0YFvOhY0+wm/HC9TQQJEcRPH4D5up3DNETvAypF5R4u9aBmJsEJLY55aqEt11J4t9h4dHDLlAHgJo7y1xpIwURDVNmHSwgOAe0fcMTzRE/SZkzQpSIYQ8HIP77bUuTPGb1f1DqZGECIjiTs5cmx8uB0NQwG3pHmr5G2DKQsRLN/MfsEtBrDvghLnL39qVqlZZZf0dH9dti3JvjM7vCB2P9onEI5fh5n4+guBjOoV1T/rAXnYfmpVgdqlZV6ACToGBajgyHuOt9B+jIz0zlU9Xwxvcv6qgMRiUMwDUYJYNC8PuITxoSGqUc+fyxSzJmANCMXE3gROC4RbTEFvv56/HH8cq5Aqwqh9EAB7EBRHugM7k/FJJJJIKvIiq3qK62WeeEFo5g4AUq9H4TaOZsEqgZaPm9/iNK4zQaXQAFUjo6B1jRRb+j2oWN+AASZQ1ogR+QM9Dvf0gkDKQAVV6AOFav70Y9DpdaWeOdRUw10J3h/b9/1Uk6sTOKqbUb6BONkCOQARC+RL1thPreXl5eXl5eCMWz0geFGr5Z93MF9mDAFIxvafN9Q0gRBBSICyiX4oG6lkWmhywxekeL+pC+Jg1EYHqLzedNCFZWdJJBkvdVryWYB0AQPMDuvb9OQAZoIEpQo+xKcvrCuDHs2OsHjRcWEoKGHgI8x0HPwtWrVr0K2NsdPzmpwgsn0EJAIKCnUXi87LpJqgk02NuvxjdUrMSlVB2gMAr4ODJpJVVNHSWlS2uIihgJVLADtV5Nk9dYMAsC16D8K3l5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl4Hmh9tVv/AE8AaNMkGABq3o4T1oBgQKgggGGBdr+qHUGdSUUgkos7J54nUg4BGogq1M1vvl5fyG1YiAhZ07Nt3/xz+7St+5CjB/O36gOKlNGwJbAKa7+c6mRhAiI4k7OXOEJAAVSooDfKTCrwhaUyrJYJqvpBvpzW+yEmTdu34+u8KIa4sKgZoTr3DkNPKyRYzqK1Fb4ID1w8kv8AoA2vXIze9mAoegDMVvQz9KBcSkARJksTsPc6+iQymIQOGsIBAnlUfrD6IRkBXo8fkTf0tCOmex2T3wD9Vio6oKAVMwF4amRgAgAYE6P0Rj1ESwETsLbgb4+hvuyhqDIL0CbjG3xLOCQIzDca2ZPDyP45VyBVhVDh9PtaKnxBsDeo7N5tTV6kKwwUgu61T2s6NZU/6KsYcPYFY7qwsp4PRal/TDPUEueqdFNc7MBFsgAh5o07RGfrrwVwSmeT4PL9vyC/mAFCaBJEae8/jyz97ujj7JJFzq8n6M2zsVmKhBvh1jKxZw2SaoVAXAOgMB6OOUwKqGkXZTM5rbAANBsAQlTyu8UTwHRASiVeoPXL+FrgUsjCLqseCgqsEqvlVq/d/T//AF/bn/xWlh9yD8/H6+/5l652b8v4/E2T4XV6Q446JzXyQHuCW78ev0Y50P5iOoO+lr0GBDRpkgwANW9HM09jECLdLMD+ivBsHG2B17Av8rDy8IHdWgFYHRKsJ8BzAAQ+g7+L/wDo+A/UM4QwI0K+yInL6cmcNV618vj7fspOJqoBOiGIv8OdGsr5oD1QLc+fX6GP45VyBVhVD6x8kh5Lt2xA6cpPChTPUUlTU6zKeeNyvooTKUbIqkPlBuRakxf0AfAPAcqDaMAYwMqPF+XLP1TriEloO3O6+HdMnKm07w8vn7fsp2FlQdQeBApfH95LURYsEVQxYOjufljGRJBjQSHguVk0I8LDUG3QBJJp84Zr4UwRqbXsBM+zOIAD2ICiPdAZ3JyPKw4UKEQFaPjjt4q1kbwlssRUSS1c23fKxAK6wPL9NGiQQgrhV8vCR6TFAYqdiVll58YsNFADsFFeX9FEl7TZe38gPFf1XX1+iGOqx7/5+ymzUOrAA1XwHJCcuIBHgZFv880HqwMGwAUqZqr+YE8jjGDSOAC2eOWLKegFVwOypD339F8L2QROpgoodrCvFjocc7yEXhNXrRD1llK7UKvFXqHR+DPR7lapWWWXhiSvakbfIep2N6j+qya/rBj0mA6xk+lkUuEicQ1JajU/ZLikDSQRb20dI1woQVCpgAxJG+zPX5kfxyrkCrCqHAA4BEKaDHw0Xpw87fJL/oA1XA1zhPWgGBAqCCAYYF2vFnjb442LAFQx1B+BVsZ0VZYGUKmWvPLjZNBAktwBK+ubEYAwIF76P1bRxSY0fApA8t+zhI9JmANUexKSy/srJtQAhZ07GxeNaZf4MGgFidj9/wAsn1wo7AxsIsGdvKH0EVJUGCaKo8407+2vcIUIJ6K17bvZdJiAF4iscIsPl2JCk2UE6oDsX4XUyMAFVXAnbw/G5CLlLADKIFswHiQU4KxQiGs8vj9ZW6QQRGPnU7wi6EnIAk6jZe9def2C8vLyPpu+IGHfLCXmBBxAhQLtJ35xL+Zfve5uWQyws5X8cq5VgwqrwZuSiurSiQz4Fung1sgBJ0oQfFff4YAD4CC5DRVU+C1Q3iPOjbJGMhPumcwiV++E47vY+R1e+Xl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXkC6Bg1Qz0Ac20DziF79LPX7J35wYPQHkS0vn+slqIsWCKoYsHR3Pzuw/r3IS3fO53Of/TIaJ/KvxO+LebZd4ORratemfVlwKvDQHaKAIjo4fMi8ogKEBkDRs4T+ZFAeYRUpWnSjxXA64JIInhK/Wj2iVJ1J/jHMtA86hOvaz3+yNUjPmTUrqrrP64mO8RQguSw3PzuzP8AKILduZMnzyrYzpi2QlgRdkeBxW5EAucYE0gx4JyuN9IKDIPIe+ANoMoUNExhIl5C5VZohB/sYQKwLx1MjABVVwJ28ee20H6VDUdK+VP1wEtzFyAchTG+Hl9OTOGq9a+Xx9v2O4oKEgZXhWBw7YqWCVZRSu3Hs/OMBggFLgHLDN+hPvhQ2FjKRYl6eeXdXaNWyLcT54amRgAgAYE6PozxyJhTOU9i/KC8qqECHvA94i76Jn66SgMbDtYw8MLF5Dy9uhgWUYFHPd+xvILZIDt+I+SzgkCMw3GtmTw/njJ4wLFIWd/cmH4ah23G4KhsGuvFCOTwqACsiRq1BPhT9gPcSAA1Tc0Dq8jXPa4FAWKlJ8Ken9hNSqMAFVfAcVTBCDiGdYO2nKFvehYw+wufH56LvoIxIPBUh5X8HQXAxnUK6p/1gLxqAeKKYAAgUmC63nfg6b5CeX/7r9h6aKmwnw+h/wDH/wA/YP8A73vw2NyMAaoUFK5nz+gEOXxK9YWWWfV4/CEM2M9o1kJ5YKBeSCgUpBBX4qe+SysPWexnTwT/ANv7H9j9f/L8+nz9+/17CkFQJWgox+Y8OOHVN7z0D/v8/snNPBC+4LJvx75Z5BWgp9pbfXK4hpKmCChfIe/XG66rMSjKG5V+AXDpgbGVrva6n78zgMDoO/iD/wB7fAfshqEy0vwfD/5+vB9gSGD5vFd+OV0bcAUwxp4Hmfn3TEACIhiLqU9jN4ShXK+xJwrYl636NKkXSCGLqwN6725yTSqWeAoGuf8AxP2a2c0HfXn3nNjlPxAdfG/rf//Z" name="Picture 3" align="bottom" width="226" height="191" border= "1"> Obrázok B


 1. Vložte dýzu aplikátora čo najďalej do druhej nosovej dierky, ale tak, aby vám to nebolo nepríjemné ‑ asi 1 cm (obrázok B).

Pozvoľna vydýchnite otvorenými ústami.

Držte hlavu vzpriamene a zavrite ústa.


hlENej2/yf5U0IzDHo+ExBHEXxzPkye1bBnLmHa8U0BMgNHOv6f5PsIomGKwt1AwWRPVi/PkcWY3wbNtpxPNAoOTCmRPrD/wCf5ORQJAi9rvqNAOYi2gQfLyvAiBHTo5ies1PNFcS6D2w9r3/yW85sYlNAOEROsqD5eUC5UsW5OTNRZrLhk6mo+zyVqaQarZ5/yMFxGb0g67TFTpGQNeBPePMKjgkkutb6nPWp/XxYGDhG/Tj/ACMlwDPQC+xScVSDCNGmhQcwk+bRVgf+A/LzWqrK/wDQPg4/yB0DQ3BKi0YU7NHuXoi3ljKJfh8ceYMBoQkSgGYK35JbnvneDZI8USTYffnt/kJwx2i5+6e/YKHvgNg/nmnOPTkK7n6eIYDSpAFSqtBNI39y/pVuJQKUxrI9L1GqGRQWIKYOeIJG2HRvU98Bm7/HP+QvA0+4cuPTmYLLt6iNHby1GfWfuxvQYDSJIlHITgaVU27sHONahAkYusWvbGPGO+QRd/jikPM3WB+sj3rU0g1Wzz/kEZSkYerSOvMXq/ScCHvI296ZuKW2SmrtipE4CJTlc/ap6nMo9cX9vDDNgmbEeysBrkHPQGmdVIKspV2dHjvRjxzQmJG/WT5vQRxSH+PwIvm9Ew5qDSW0cOe80+dszh7UJLQguHoinIZCEbNkXNafkAov06VOXkipulhAJmycVgcfIlhIgZOZTSDLrxG0OtSdZRaa67XJl3vaw1g458j8nsnZoI4pD/HZ/l5mZW9qgmWSYkI8b4sCGJJDj8VhpfJzQJpKg4ZPrZRyXIXeLyj2puPzhUxccsFRzgPmExT7FgSne4P+mb4OOfI/J7J2aPO2Jw9/8PNbWAImv1L71+pffxQoXNGi3vTQoUhQi/sHxgmSQ4kJpKUGLcg+zSOSh3hQexURyIOsiH4UlKDFuQfZ8AvwZUgj3TNEyZg16B64pPSBfqafHzJjsMZd5j7WcT7gPuOP8HJTIyC/a7ZxSHq/bnbtfrUkHKmCWYNPJKlsxh6mGryfAFh7PPs/OYl42ouUi4wS4PZfTxUBMTReWEO01007wb/SaTiqAJVqJzvGCIokWGUFmlCbNvmkA2usYuF4nNFATJTRxp+lfdaBfDQhRK5NTs2qO+QRd/jimwI0hw2n1PxFmp9wH3HH+AMsaWwBWfivPYR7vprSNlSrdWlFIoVCR+43pFis3iY7I6z18kIFjFlm174xUy2otRHU0+KXUyArKhJU8l4jeiUYpGo/4Rxr4lW4TgKfhWuhDdyQfFA5KPOFL7FI5KHeFB7FTdsRo5ANOXZw9mjsntU98Bm7/HNWFuwDOmud1pneAOin9a+Ed8gi7/HFOxgUbsP064b4n3Afccf3yyxn4ZdPm+K2asTh7b0l9UBTUYESnD1dMW1oMBoAgDzBgNCEiVeMAgiTp9np1NDi3nNubbdMBgNIkieEF2UjXUOkDrLS+TigK56Ly+SVxgaEZI9fBmKyLK2RKOkk27VBPtXnrucUNImOWA1W5oEWRmiwrK3C+Md8gi7/ABxT6Zclg9Uvcz3tQYDSJIn92IgcpR+dhiPsDnPTwiW9NqZ6GvxRdrAh7q1+g+Nsxg71HHGsi25Gm8B1I2yC+fXE1liCLUP071KBYzZYtO+cVHYMzLDm5T5xVgM03kAfKpy8Buuyj2qPwEOok9yoZxMkNlr1POAeJXHhhPlwUIq4dbzi0RVmmFvC/wDCKk8nMkKrp5ifHQ0h1W5zTUGiU2rLZbGnS/8AdZCMiz+BzUgMIGx/daS+qAoOKwJrJ1/RnP0iGbQwpEF9bccUTPYDZL9SOlLZpqE9IPmt2JMsfSaEoG2LBlYwddKWtIKcuww569Sm6eu45YzCR6epuE5FJlb+maLmV3syHwvDKfSoAv8ApprmnEhSQh2TwH2AJlEdOj2rX4yNk6O3wc8eL52zOHt/c4atmIpr1TbHxSNlSq60PPIbB/PFdSwF+Bx6z9NQohcmj2b0MuUKzQ2fR+dq1NINVs8+KLNYtEx2R0jrRctYFaCwI37LXiaGpraCnqMzuI9BrMOJlj+8eArrLxO0OlBIZHfOCzcSLZ72aAuVLFuTkzS88gsH88U44qdgmbn7pFE2MauDffHv/cmWFKkAUISda9Bse/3qGjiDK6Pu9OAjigPqz0gX6mnx8kC3pShaBrr9q5MlCVj0M/jyGIbQaVrfZ6NW+UqpJrLZgt2oI4pDwnpAv1NPj5n+PGY6pLUdnBtEVPuA+44pyCeYbX4TFHm5zYe4L66FX4boh+SohYd3L0qBHuGwehEdu9LEqqAeqce/9q8sRZPRKkM2NSU3dfik4qgCVaRkZEo/k3j12/gGGY0Pfo7msUazOXsw5X63rRhtnTnZ7/FBH7V4tMOzx4x3yCLv8cU+NPJg4uf+TENBHFIeAB102vR61mMAk2mPwTpqUYipd8uOzTTMeONCaUvpCJnYnFb2iraPZNSSIZzMZuccU4SKPOY4mdIoVgELYE7G+jfexQYDSJIn9W9coQEfWjoI7a9G9BWzA1fKhnOERxn16tamkLgbvFdSwF+Bx6z9EIanMyyjobOdZqADQgYHDV3ZoL1AM6WDaY8752zOHtSoBJFk4Cxrmb7UYZ0cBjEmB7V2CPQ+4ydikZfUGyWmyv4HApMK/DvjbXSvR0+ynxPnbM4e1SpKRbR3R6WfXSndvCSEP1vd3qOC43p0vl6TQRxQlPlokNwexoxzUtIM3U8BPnYYMOTGmK1yYl/SwbxTjm9wjj+nvXxr9O01IK82F4eXXkiljJlZWjbtg5XtX7x9qTiqEIRqVYCSLfxpvWoUFteHfjwvbEkbtD1t4ThHw3Bj4T/z6M5YGzG3nrjm9LkiRJHheMak9Kd9MuT/ANjWh74DYP55rU0g1Wzz9A2fsgR71vNRwdrz80QWDYQE82PWnZBQbqwlJSNLhC02mg3DAIB2Nc662t5Y3SEIyyzDpRGRFhE7cPV61YOpXCWjbNSpATexx8+FvIGhECue0VogWpn9I/p4E5warY5p7qps/c4pOKoAlWmXJZtMT3T1jrWgIjNn9XUp2/soR7eD52zOHtT28tRn0j7MbVBPtDnpuc1aWjI5G3L7s1vCL2yPBAoFJykvu/RCSUHYSYhfXO0tKWUcUyMc91rf/bFGJ002bYq/96rifZGvxSUrhlw6DX/2upYC/I59Y+id+hPC2D90rq/qHtY7S8tKtkgKQwvVDSLU5MhGAmepn8VPU5lHri/tUI0mMr0hTs/YQj2p8bZjB3q9DdEvyUos0K+2OrftT9ZF+csTu/nxKGRC5n/glNzIb2IH5X9MZYUqQBTqst9ufc0PPIbB/PFQ/cjr9MxaPPkqGA5fyg6V9/gB8NYy/gSmMO0npE4TiqAJVqPcA9gx9BPIIF0kiR61hpbIzQ85ZAmJyJWppDqt3nwOpPLbzY2cbFR8S0N1GJHUzejxQwP6N7npUARJQqO3mkn4+D+omkvZAsEtvy6F2h6L0Am8WOcPvSc66bZ3EPb71MLju5evm1QKb3tl9q1VxLKvjP8AvabgM+zNO4zEm0Z05x1j+mnX8Mx6vxU84B4lcUK6y0RvLr9FuKYpolheuNrc06ot5rH3FZYtWmO73Kd7PohSgQbkn2KuVim0JX4VNqWLRFmTyOQTzDa/CYqbIpJBRB0Z9Km4eQtmXspC4tsL0lRdzRFiPZRwekE0c3fDCIXHdw9a9nM6/XEWmnDMYHv0NjWPJmWNiKcs5nmgpBP5BV+IMXB6lQ1pIS99ZB+KnsbKAT5mIxgWk0FS2CobrucP9InEISMBTbTMfjpV281Fti0h9vX6QRxQlPfqRwFw/utZC59u7ZTc13n6LoWImoGz4fBhxNIZWQPa3Tz2oboh+DwTJkuTC8DJfnXY8E0GOYkrExF0ee6+3nm2BGtwtScVQhCNR+2hN85iFjr57WhNXNbkv1pL6pCn9I3LDGq+2fn+jn0kQcAivwd6QKIXBq8wXqPcA9gx9NdC/liLhZmdrXjakdYSvAfcfmgwGkSRPGSWZSJ4k6297XqzAjNdtOchMTjyNzKb2ZX4Fcmwcz3JI3ouYHe5AfK/hG6XNUICu1L4aBgXS31mngyo5EfQSEMlCRc/8VKIIuvwzQEBlYFLECXfJ5MNEFg3MBPFj0rUERmz+rgUGA0iSJ/OCwIAS2M+81GdFgG7LxB9VbywrYdo0mSmshlb7I7ffjyWcSzhp2XNU/8Aa3uMVSDCR1Xd/BNqy+CJYoAIIrdrHxUYshGW0XzrrYqaOG53ufP8KSGOGQu6ema3B2LhE6UlCQ0m8h9NxwEMKSQIYVE8z/5UgPOP07TThIo85jiZ0ipEPaQ2JU2w2fV/mGKq2ZQE0jZEqutTcEy9BHEB7+BSN8Kj/wCkRU+q8CDcX1j6QDWdoJX7H8UAUyuDU4ktU+4D7jjyBgNCEiUJLQguHoikME4TKyMn5VcMWwXlZaot5igIBHGFOmpUcwEfwmXpjLKbtx2ax2hDOifA1LdMq3n6xN7CwmY3NfmveYHrB7dalGK9VWoJbPPrv/LdCEcu6QeE0cFzvc+PCfcg9xzWu+6LbAnYvrz9ORW4SCYQ+eJp9KiGE016vv5oJkkOJCaQEEF+1z4ron0bsps3/hmIgFKsIHs+1QNhmbKR7vxReIHuEl93685d4dVuc07OXcix/dKiQxDwnp29zov8pNYDJMoaeBHJdURdu5By9fF47iR2QI+HvWYtkpLOz0McR9JlRoLyN+uVAFMrg1OJLVPuA+448sDxBdAH2aQwiWbRh6Km8NxIDAfub/SDAaVIApZlFBD1Tj3rdiTLP0ii51q56hNXOzMgT3o2bYeE70hcW2F6Sp4yASIIcPnT1iuUlETBNZi23yX0FkfSgq4mm+AY9PajLAgCAP4E5d4dVuc1piwoho9HbtQrrLTO8un8n9HjUpaKJiWPI4tNpJssnTejKpVGSn6PagwGkSRPpRY+Rd9LnaptfK2+mj+o8poiYQm6EnyUB0iI1lSfKreuS5YshPQ9voBgNKkAU/DGjYbTT8OaO0We4gtN81InxRkl4srVsxIln6xWbBEWI9lB0gwkvVvTh6Ft7odMb58FYASBySfsU9y1JlbL3pDiLkYIKO0RUfZ6iknlme/8LWC7iHcqJa8toTZZ2vPXj+TOtIsbzQcJJUN7jTyBgNCEiUgUwuDR4kvSLRDaRcSerPf6UieYf9O/ar4ikhJslIXIhi3DyY8hUuXwYD5elFGZTgCPlSjbXMo3Xx8+hpBqtjmulQC/J59Iq5XzA7P0QZ/FHHiBxmeJ4jxDAaVIArCKgx3tjj12oQNNrBGJmeONaNKQ/Gwk2sGfxTTmUeUQe6mw8DPRJRWT68BeFmvQBFRvrp/DIzdgQBD97/rUC+Jf8O3b+QUzeByRHy1hpbIz5RyMVD0SsdSiX1SFCustM7y6fSwBx5Y3wizptFPAiLPTq5iOseQ6BSA0ZL+pUuhwCWERFZASOkrfc80e5D7Bml74BYP55oV0kwJD9rd+nkDAaVIAqBFoAOFbbY/S5IGMBuaMMlA6zlJI/Yfir9+dJKxS5ZY+9qQmSzUGfhRsAsN5Qg7+HZRd5/DWKiCdnR9af27mlw/9Pt9W8WQIFxOhvr9O6eW7QtHxYGYTcadvLaolSaDc9Y8NsDk4f2fOPpFATJTRxp+lMmYNVcHehgxCMLAn89/EfgBdQD7lZMzneQM+amjhud7nz5iNFcmyF81POAeJXFKFMLk1e7fyCCJGZam2b4dytPzIXDq/qDPARxSlDTaTch4E7/KsVHYsMuHcWWpASOkrfcpqxMBkZJZ0DHJ4FCZhnQCPl/iASw8KB2dulqvUSLFBses/TJ0ExTbk4n1pSgIiyxmbP0/YPOHGWRsxl5655vUIrvrp5lyR3ReGhEcEEl0r/R56/SPYiIAmDqwa6bU5x6e4Tc/Wnkst0iHSKWJVUA9U496MMGhhKzT5pMMlZPuVwkoiYI80ABHSV/sVNw1J6COZD5I5orCHUe+Dve1T2wm3By2h016ZDAaVIApF1aLc498F7XoM5IaDZ0W0I2pvmfojJ7LsdNqmjhud7nzQtR58vJdtcdNrzaKcgCku7I/iWkyySYdHtmkFSH3iFz5fDP0o9yH2DNTNHhwP5eroUOEIErB9ShtFZTiUeYUBMlNHGn6UNOvhyLFtbctlTx0gJ2dvhMWpC5EMW4eTH0QwGhCRKtIdWLKz3Kc49PYLu/rUVJNAtNxdnHF+K0RzZIgaJeJRgDI93nOC5C7xeBe1M5v7qUH9Y8Y9yH2DNbKwISgtbMQY60GA0AQBQti9pu6dj3eg1mED5B5Il7Jhhq6tPaapJz2oKiXvBB8vrTpqVHMBFNe4Q5VL7PAJGhkmRXff+Kx+3hiJtOuY9Wjv0J5Syfun0RM4m/doRk+XHOgl/MGx9QqQkCIhLb1l7+RgGA0qQBUEGhByOWjuTUYSBcwM6acYoudaueoTRbK3LGRCJkcNNW683ODuwuujpmlbB7zd17Ps9V+l7G59jtPRVgBF0Wo6ulIHiC6APs0PwEOok9yn/K+iRYU9HfztzKb2ZX4FJSgxbkH2fGHoOlloWTuelRJWLcaXvO+FQxykLjvYvZp68STp6Dl2OGhEIcaAcVwUTqiSe0TQ1dGWEGJhi0xUB32OCTB71JWBCottAt0tmthLGJb5v/GIsCEJEpSTqAWjo6TDtbJWL1MrEWsbYv5gwGlSAK6ECP0N9emVc81BJ/6n47/V9qobmE3uyPwvBUIRjkcmdLe9Sks5ss2nfOalnwTd5pU5dpr1y6OneoYCgTojOauw1KMygTOZgL8VcREpV/JvHpt4DaCiyIz5Pjv9GaOCx3sfFGGJQwkZpZxTVISJHweDDJDVGj8jztChCFCLewKssQQb3Cer4zDSehmfVLfpV0/mkQNYtIOc1Cs5uzGG2UpfiYpmDcw1bdvnxhK8WGX7H8qV5lIqEd6DW5zYZ2uW7c1GAg2MjOunGKfabcBA9Z8MAJBibA9xXar3uR+aRdtT3TNj7s1cBBEyDoNPrBbJBWLxagqowAtp5MxGnXBOrUlvtRoe7xcqSfaHHXY5pU5dpr1y6OnegwGgCAPLBDUQ2ufnb53qwWIZh4+1CustM7y6fQn3IPcc+D/kgWbB3MnikJks1Bn4Uo21zKN18fMaatAzATU84B4lceY8M7DDRf3I2tR2ZDMTrj2j+fEyB0PqXjimCE6OD1Fr9E+1EEI0cPoDTkgGTAtGW/8AAEBr5t0dzjVCoySvq/c+PlOKoAlWoe2O7mct584YDQhIlCzKvTKuJ5oULcWDl0xkzB2+lcLUYtrHTNdI2YCw7QHW0TNOiIpSbgwfD4zwTO9GlsPWKkMxwgx1JqAJc3D7mjSieUJbd2lXfpqhI2NWfby8pKImCaTiqUZVoiwIAgD+zD3rLy/B/wC7eEV4WH9F9dN/oxhEVleBjv7KsLajAY11xutAQNpUwSBbTzwjKgMJbLdLscVPOAeJXFKFMLk1e7ejOfRsK7P6VojY+rjZtrbpSlZqFQepVyIzBJ70AiuIWTKZ9qmyISyUydWPShZM5ms9TD6U7f2UI9vN+53f2mvBCZ/Jz18EudNoZFpdNNZv1+jPuQe45po8J72zUDczeBrpw2xNBbEAAY1gzPWZjS9AFqSGe0vz4T1QRHZK3lnj2o7TckI9Onp4Juxy0JYLcS9aNWjnZi6ydN/Igs0ZktoZjmpxWmGFtq6R9L9zu8Nsw4nZ1P7GAqFgsS7d8VdqV4xTKoVGSH6Heo9wD2DH0zcImBesa8Z6TTyZuDUd8fOPOjkod4UHsUcN1K2Eg+Xv46g4uhEnhHuAewY8oYDSpAFHnbE4e/k/c7vD9Xs/sVa2ia8npip5wDxK4rQJAZfgx76/UDAaEJEp2qYAYNB+5Kmx8C7a2e/gEcUpXTEtDnR26XrHF5WTo/8Aai/TtJ2dcP4r7rSr5adNSo5gI8XdCLhWXgaaFBzCT5b5SOZHSNn8KUcVgslL/L5H7nd4SHoTOYCP7DFrX7m7233jwWBhRGX346dfrKOkmFZftd6dK2m7yA5suCX18J0xEoupvtD88UZG3SRB7p1jTXak4Q5SXqXqaSGxGBI8lnSeLxpEXon9I8sc5B5hM0xMypebBPmOnkj3IfYM0d+hPITB+60sQBnILP8AojyHhDAkYsganix60S/2OKtHiFN/doWYF6YRzHNBgNAEAeSTyBK6Bx3d9T6U+5B7jmt85Msrk8w1Nj4F21s96s8z4y7JhGfUnyMAOkRGsqT5eQMBpUgCmsppclnFaIFqZ/SPI+xExJcnRh1028I5wHzCYqfcB9xx4saCZNkL4o3RZLbD/YYNa/c3e2+8eCWBJmY/9PR8uI+XG978EfZ2O/QnlLJ+6fSuLaAumdNM7BTabvIDmy4JfWkLHWbwlrzPkYbBGxiE+LQ0g1WxzRAitX26u7pPlgEKZXJod21JxVKMq+MC+Jf8O3bx/c7v7GqcTMf07dqKPCe9u0GA0AQB5QLlSxbk5M0phwpyWh762eaDAaRJE+iGA0ISJUwEWU1cafrQRI0F54WdzXefH0dPsppNwTL0EcQHv4IXCli/By4pe+AWD+ea3UjyJ2DV+PSo0WmWYvoaz5IJtfIy2mh+o8hw3UJshD8nfx/c7qdsqRLI/wBfbOW11bHanbKlW6tWFtQXDGmudk85rIYS+6e334otCBFyukni3bgt9G4toC6Z00zsFMAc+2Nsos67T4R7kPsGaNxLNlySxYwf+1wkoiYIoMBpUgCoWbopjk5fb1qdeJwG/wAA59ODxtiMHasO7nAytDtHkga1ctDg2GKBNsCkufht4XxFBKDdalmWDuMaahC4309SdfDQHF0qg8IgxDGJSf64FjuumnW/xTumdxMAS/FR7gHsGPOGA0ISJRGssM0vBfhinkCGGpz6W3PohgNCEiU9+pHAXD+60pYPRTUXV+etJEWdFbvGx3eJqVzpadzbwLAwgjL789OtDzyGwfzxQRxQFCo4IJDrW+hz08AWQJli5fV+XbTyJkYprMiH618BRiTLDqH30+PLCWiiJhisYos+j7f1xMn4J+cxzUbndsZ4RMX4foxa+VttdH9RWAOfbG2UWddp+kToJim/BzHr4CgFlWXgjGmJttQYDQBAFNHhHa2KgrqsEXN39xT36kcLZf3SgjilKQZdeZ2h08HhDChIspPJAMSm4JXTRiPbwiJyCklWI5jPHPlk1RmncC+aTSXgDM/c/rY8UuBe7Y96uFiGYOfvUbKHIhLVjn6M+5B7jmpgIspq40/WttDk4f2fOfpRThwNDpi1x7UYI0syyWvykPfwuLdgmddMbjQ9yIggYerJprv4QlEMiBuA5vfsVFj4F31sd6bKmZS7Yg+K4SURMEeQ4SSJL3CPnOCJnrK/2KsqglJvEH9bv3l4Lh9/SotfIy+uh+o8bS4EokHZDovMRzURKV0pwMPmmt7DCfsd6CrS46vjg2xspWZVqJVzHNBgNIkifTYMOUlETBNMa6wzW8FuWKj3APYMeATZGYJIsr8BWCEy3lbV9y/FHAiSxkxiO48v7nd4Wmx9hOI+Xpr5DguUu8WhHvS4OE7Qf1p3iCjZIYj5704sRtgXb7xiePERQKFQE/ud6nAQLiRnTTnNI4CTTZ2yl2nxUBHEQQ64eCZK+bd7i1NJMJuXbrUVOQIwJ1vntNCGESFMWZRGNsVrD6UdBN06/wDrdvFVbYtIPf1+gGA0qQBUBTIRlAe28c0pPoIQj2J705mSsIdD1aZ3gHop/WvhdYho3sB9WpSZORKGrHGaUULZEQFDjCg2yAagEt+YenlTiqUZV87AuZHexCfIrLQIuF/5/WNdDxyFOGBUwlY8+tBWcPWv3n7U7XpAEfTx0VZH/gHycVirtC7aDi2X/wBpPRMTscOin7mrLOiRDmOPPoqyP/Qfh5qzzQ4Czg7x6eEAxKbgldNGI9qSLJxQwri3K+EQRObCA6akx7VfctZbI62og5mDaBD8PNAeQzsqFOkeCYNEqwzeyuvW1oNPKDxBxjkvrpa/GL+HIoqYk/q3DMkdZn7V+52fU/c7qhGUEIS3X6WJ4rQ0h1W5zRuoxk3DeE9To0EcUh5RHTKYn8jxvnanLs5e7V3X3rU0h1W7z4AlMKblh/Tp43KzTaEB8qtuW8tkdL0dERAMXBk+CjMhJARdk/VjSb3pvv7IrEbvuv8AVvb6JPrQF4GfqSEM1Ao+6awmlTcEP7t4OQTzDa/CYoqnxmBdI02vadseL42zGDvWsPjEfYGs56U7eW7/ANLxWppDqt3nxkr2ulS6d8vGCJnrK/2K1QL0R+k1btpcmAl9J7V+52fVtuXstk9LUGY5TRdl+P6sJULIcMDwn3AfccfTOBSYV+HfG2ulRuqhkoDEPeeaCP2rxaYdniuabdyJLadW1BWlhL0h+fFmZkNSsrj4PgpOaSJpI1/TnFBHFAeLulFgjLynA6alRzARU+5B7jmr5g3FzfX6x+//ANWKJGgd4t4XXd7ERGD6QGA0qQBQmtMklI/A1id4qENGQhM4hg9JqLxQx9MPXGmYqwEasldwn1qK3skJ+x28DytiSgOk0gx4YJmMDOXy/ud1bBGxiE+IK46Lw+Q/wT97/rCBrAGg6VCS8yNKZUQhvQ79CeUsn7p9AMBpUgCp1m+Za7RqFuM4qGjiDK6Pu9OAwGgCAPLeS0DpGOYmrru9yIjD5T9zu8jD1dPuI/gGvcIcql9lWRsQumT+seAyBdhqdfxQBTK4NTiS1QBoFjJOi0yMPVbziCBSKQn9ztQKcVTvc7sfpTUYESnD1dMW188Z28PUix2Z9FRvLR9SLvZn0eXhJRMSRVgMU3kI/DxElo5lSNXyKmII4i+OZ+vZdnsREZKNh3Hof1rbr8xQEGti8oYiQfXeryPRiQudnyAwx2WbzELg+eK4+4HHe/vICUuj2Wa63xe999Kc49Oypu/p9BcyeIBGr5Nb5iTJK7HEvm48mRMJ8l8wbi5vr9bC9IkidfQe/hCkqT5nHtH9bOLrxmkNewaNO5krCDQ9TxOwz2ZA2YtO8t50Kk25EvhHBE95rSgrOXp9HSnT2Vge00+Gclhqt7k7W85JRkhZV1d5j4fwpKJjm8/k8JyYAnMB/XRAJ0t4f/fmsfLbK1ojV25ip9wH3HH1RV4EUsQWtwa0mYhltVHw+Z/k6IF6J/SPCJSAYGYdv66OCATeLVJ9aAvAz9U79CeFsH7pTXCragxpbPFv5QYDQhInhYbIEm8N5/dv6+V+ATmzUnk5khVdPMT9Rs+CbZXXBf3iZoxIUEpd1/l6xF6I/Sax8kRuP1/r7WOonUt+KmCZxcUDTQmff6bzvL5gC/t2DWk3RZd5v73g/mFzC73ZT4Ffrcv8yxsP2uX9R//aAAgBAQAAABD/AP8A/wD/AP8Af/8A/wD/AP8A/wCAAAAAAFv/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AM7/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AOc//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A95//AP8A/wD/APgAAAAABu//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APv/AP8A/wD/AP4AAAAAAL7/AP8A/wD/AP8AAAAAAAA+/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AL//AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD77/8A/wD/AP8A4AAAAAAF9f8A/wD/AP8A8AAAAAAAZ/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8Aj/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A+Sf/AP8A/wD+AAAAAAAANf8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8As3//AP8A/wCAAAAAAAf/AB//AP8A/wDAAAAAA/G3d/8A/wD/AOAAAAABed35/wD/AP8A/wD/AP8A/wDyfDNff/8A/wD4AAAABP5Rm/8A/wD/AP8A/wD/AP8A9/8AkVnf/wD/AP8A/wD/AP8A4/8A3WS//wD/AP8A/wD/AP8Ayf8A76qz/wD/AP8A/wD/AP8A2/8A+XM+P/8A/wDAAAYf/f6rg6//AP8A4AAJ2/2/z/tf/wD/APAAMS/+P/kiH/8A/wD/AP8Ax+L/ADH6fu//AP8A/wD/AMf9/wCfhuX9/wD/AP4AF/3/AM/B/gF//wD/AP8A4/8AG8//APz/AJn/AP8A/wD7/wDPh/8A/j/yf/8AwAE/85H/AP8AwACf/wDgB5/5+f8A/wCAAAf/AP8A/wB//nr/AJh//wD1/wD4APX/AL1/OoAAAf8A/AD4/wCvP/wwAAC//wD/AJ+/7x88Z/8A/wC//gA/X/8A/wCfAwAAF/8A/wDv5/4v3gd//wD7/n/38f6v/iW//wD+/wB//bn/AO/3IL//AP5+cAKwv/v/AOkAAABVh/8AZ4/o+fP/AP8A/wD/AHwA/wDP/Gf+AAAAAAAAf/35VP4AAAAAAAAv+iXn/wCAAAAAAH+3/n/rz7//AP8A/wD/AP8A7/8AEz3n3/8A/wD/AP8A/wD3/wDP/Ou//wD/AP8A/wD/AOO/67103/8A/wD/AP8A+AvP/M//AHgAAAAAAAXr/XT7+AAAAAAB8/n/AK2/2/8A/wD/AP8A/wAA/P8AvhdfAAAAAAAC/wA//BvvQAAAAAAA/wCv/wDv/wCAAAAAAAB/4/yb6/AAAAAAD38h/Dz9/wD/AP8A/wD/AP8Af/r/AHj89/8A/wD/AP8A/wCf/J/8P/7/AP8A/wD/AP4P/wB89n/+gAAAAADr/wAHvx//AP8A/wD/AP8A/wCH/wBPfb//AOAAAAAAA39PPv8A/wDwAAAAAAF/n59n/wDgAAAAAA+O38+//wDv/wD/AP8A/wD4F3/P3/8A/AAAAAAD+f8A/wD/AP8A+v8A/wD/AP8A/wD5/wDv/wD/AP1//wD/AP8A/wD/AH/3/wD/AP8Av/8A/wD/AP8A/wC/8/8A/wD/AJ//AP8A/wD/AMA//wD/AP8A/wDAAAAAAB//xAArEAEBAQADAAEDAwUBAQEBAQEBESEAMUFRECBhMHGBQFCRscFg8KHRcPH/2gAIAQEAAT8Q/tAPMMB2C+sCvgcnnbWaHWmPGHPT6QixZRrvGdkJ2LsVtfQoIq9qvb/5Tt11T8hbtxJk/P2QNk/FGz8QlBeneErNKqyqpgEQsPAn/lCQ2YVAIEklt+OAo3AV+SOqb+PsO0ApFeoQhAYE0n9svLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vBt3iqogZ3R35efk2SYPkLIHz9iP+QnrKaQQZ0b1xles8CM1exK2S/8Ak4HwyDRu/EftKNjIgEshKdOaSnH5alKsAOhRbmZF3/yWP3J7KfyDvD4foknYqMj4hIIdOfY3Hg1nYJutQ6RnAcc2eQykLoLaH3/yYneQO2qeWdXkl7r22B+4XqX7I7uoneCUFDtg/OfjSOYFMKqBO1BX/wAkwmKqCggdLbdXfeFjYKGCBvdtnx9py8ZBm3oYdN9ZSuI3uBX8q4RH0p/8k7k/5IC3b5mT88s8grAQ/aWz4+3AerE0ZQQSBmIPA67E1OEFBGlvoYdBcLCcUrgv/SiP/keso5Qm2MUXxZ+OU8P8NJaBBt/a9h91meABxQ7Kvg+CU8JXQt4o0wqC7gb0f/IXnDEGra+I8DRpkA0RNG9PAx3iAEB2WO79y+eI4xAIShq77PQffMJJqhbBwM8Dt/49mEjBAiJ0idnHkQ9BQGIsoRcs5sscKzBuzITOh2D7XUyMIERHEnZw01a4SVFUljcEbHC3PUfWCsRJiTwDX/jyjBi0oRIwBhKMujGNFEv6fgVkZ+RRuVSaIUP8hSpGLPq6mRgAqq4E7eFhVDksE9AdLfRNH9slIWLmQ0j1tvIsrT8aEEGEOuM/oG1L6FCKfwjw9mAhn6eqoyN/CIf+P7QaShVUfBeuJ0EnECeVNHoMjE6TEvZxG4otYAiMW0cE1sNTIwgURMSdPGRiFwYuFDpvX4EE3/APVegoUSug+r7cBDP2dVQtb+EEojbHsIKQpKRlI50FwsJxSuC/9KI/+QDM/BI0XewQGXCOFmEAM5VGAcxvWdxQqr0AUNLEU+H45NFtFEHohXHAHx8a+ai7Cemgdd3436SJP2pqZL89yXreFyDKJU5BSTb/ABw2UmVMBgVD8GduXqnLURmFANlMgXPAfn0/2I4jo47/AOPj3uS7Gus8T8cXIkOxABmEB+V+uR/HKmRKsYg8kRQOSvgLvcvKgziSigP5VxZ+OJVrsDgAkFUFT8w4wtQIRklFh+FacXfktiHQAahLtzT2VmLumhID5Y0dHmeuf0kwwaKi0QPnIpYD2mI0cW9HgPz6f7EcR0cd/wDHTzxWwZLdIAmTjlMCqhpF2UzPrL98/eQqJDL4vXAR37WUbCZ5m9Xhd4DYIkrHHjMd6rKrpiEB4uj6Z86SOw9Bxj5Ax0DKvM73iUhUcYnpyHubUBUwULjKXoRx5yKWA9piNHFvRX8cqZRgxiJ/4cuYDAIUBWWD9p49mhmsW94rAD25zdAzC+w4nU96+plECqlgQ2U3eIk6whoB9KFPR4aeaAbDz4A/3xvTJWgA71PL54iTrCGgH0oU9H6YmIH5M20Ut9SAFFtTgSqYWAGmOlQHhtHGWJ38i3+Vp6cb8PhUBcDgwWdo04y3fKRCo6UfT/wbNm+Lxk7AqKldvFMfAGNYc0gojeJ3oZlFfAGGAH2MumhjMQoYVlM85eU82cELBuknQAw4NjFqmVqe+J+eUwi6+OSepCj/ABfr2qIgJDPa+ehXzmha2u+EKsRnc684GjTJBgAat6ODC/K0wTrFBAJOL3rSxMPQCj+A2PPxiT9AEdAgjwHHNnsdpC4oWk95/wBXUP8AIJ+48i2N6YsshYNTZTj7cBDP2dVQtb+EEXlEWgYhUAUR+KnMt3ykQqOlH0/8AvaTgAar0Acy/Pv8t/ZR+5OnCdtPqDqvarw+fudwzBV6wMiweR227SAh86oBF+B9iIv+AeIdQUitdjyYsxC05Krol3RtZy12CMtZ1ICXr08CxGmB1O1FUl09wj9Z6cmdNV6x9ff34B/wXPbNWqK/u8NPdAMj78I/64aeaAbDz4A/3xoEbu1SSWqKfFloGiGqJTQ7VYyr5FE9mAhn6eqoyN/CId4ayQDtAE+loc/+mQVX+EPzevo+3AQz9nVULW/hBNnznRYOFcNhggA4y3fKRCo6UfT+/ERYnaUXxBhe4DRzEY9sYJRL6dVdnWc92+SX/QBquBrnHZJzj8HNV6PyIZw1MjABAAwJ0fc6mRhAiI4k7OUIGZpdwIJYgztseEA4FEIYBXxgvTgamRhAoiYk6foQ9bIRww0KKPT5OUf47bFuTfMzu8v9I0IgPe4s+eT1yN2D7LJUt+j0QxOQV7pHXNHoFnYGkUYOkQqEfTgj7WFC7BddcFqU4kgwOHZNKIJ749fV9uAhn7OqoWt/CCduoffLHpdkdi4o1MjCBRExJ0/1t5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXnkYsAdfuq4Bq4c64LKHQB3DelTxvJizALRkqOmXMO0nAD4iC5XBVV/BYAZ+hH8cq5Aqwqhwj4HNoTBd0l68zjgCXpBiHlAcp6JY205CrVGqqwnosQEX/AAD1XqCBFrpeOsLd0QuQpIIaMeuDguxGAA2RPL45k6fEFq5rojb/AJOOHVN7z4B/3xQ0jjNk0Rsjc5ve8SkArhV9fpYlk55mdsZq9iLwGxGpL1KZVp/0c7HpokJrVVv397+vYXAwnQaYL/xopxteRUIUqQ9t11T/AHlhu9/thWSnr4ZUnHmhVnxT5Wb6/AAe7fJL/oA1XA1zg5fmGxoYoBPwZj+kMjYB3P8AkJW6niBmtW2p+YZb2o8dRZke+hHL4/5zv5/syk7btsn55Id+I/KlR6JaE7OVD3LqGkBTFnjWA/sqEioDAI6D5pwm7V4PyJEJ+SXOdm1YNW97g35+ltJSy0uxIjK19EhrxywEVB8iIzPhT6Hy1KVIVdCATN2Lse2XOFbMR2kouFfsR/HKmRKsYg/3m7fXxL8v4SHvp4TtB1Quq9qvMY0EW/t+VGVv4BQqx2hm1Ast4+CkX9OrYzpi2QlgRdkedRP3fOSlIMpkd8dBcLCcUrgv/SiP1jttylAH50UCZ8nlfKgomtigDZgLnLlB4mMQRCLClt4CQ2DB3R8JS1n5EXiTozVTTQNT8lKOLxmuGmeDBapRBoAfoYD1YmjKCCQMxB5rGgiX9nwKWs/Ii7yokCEFAMgMQcYODNfCmCNTa9gJn7M/vC1omADVegDlqvNULhLcLcXUC/RCjC6QIehCKe+tV48B+fD/AGq6rq67+qbRxlid/It/laenC+4JtqiMBRbnaHeBIyArcWHCaAcqKfZPrVpJwE5oNHyqcDAXcYApFRqQ4jTfAfn0/wBiOI6OO/Q2jjLE7+Rb/K09ODnKCSyqSJNBhOxlu+UiFR0o+nFD0tlA6UCvKPVOnny9QcR0op/Azvvn4EIok7qO8svnJp3wF2WiysvCaROiZC0COar+ziYOQSgWipPChvnV/ugoEAhQhGatT8HsOVDubHyER1szBlLwNGmSDAA1b0cwFKigpWUpgDIdqj9d+T5kiMDxXwfhK0pjVT0xNEYxgiheXcMaaUBI6JtF1ayoVmJWog7ASoE9Pq+3AQz9nVULW/hBMA3DXEOP5z4JM8B+fT/YjiOjjv0EBbyKZaRICIiP7gi7x0zEE7YGgObAU11GaJVEgAE39h0+rC46oiW1JcMJYc0ESdiEawZIt/HIQxHWjEpjCt93MMiniJQPVK2n5vGTkU3UnRY7UNrgamRhAoiYk6f6m8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLxe6DAGImhHlYJw7UmqDr05UWuZwrAawLy8vLy82CFSAiQaKaM0znY3FReC0wX/hVDhVjtDNqBZbx8FIv6K6bE54CUW0PBCwSr0RjuCCh2O9+b88HwwKHYSun3x/HKmRKsYg8b7ahwEUqYtBXY4je9tGonsUtQ+jz+CAP2X/Ifs8QLVoLKQiA2hO/h+jv6IJEUqgBKr48Of8AyLes/bF/b36x/HKmRKsYg8PVeMA7aCNU+U6cEsmGEJFgsmOm6pgns/CZMWxvX7nPAfn0/wBiOiaOm8rGVRKKBUFArt983iQ4UQK4VffpGVS42IlTKretOHeqfAWsQXrpd3H+fEdB27qy7P7PVn5hD13CdLI0RnMD+lL6BsgOg+XxJA1qxAFXXCcuuO3MKwawF+nJNGmQDER0b2cdhqQtVl6vYj/C2WgsYAqwMbY60uzhVVxsoygMqKmfQEhpUtwG9VqBaWx+imzmoMChakpJB3yPwDt816CaFEqnqnH+YFysCSAhH8IuMaKJf0/ArIz8ij0FwsJxSuC/9KI/oBkIWDEoCWLvDTV3XWBSB0rXtk5IQZ/EVCJNT+C8jqiuX5Blasld15IYGolQBBRNjnUnDHWkAKu6HtjGU+2MFWEAD0JhojydoITakETqaF3eCJtZLDKBIBk6R95TkKBaiyUA9o634DjYeEyEQMC8ecIjD9K2uvdzyz+z9E7hqui9U/6wF4tiqCwLRVymkmUDeBo0yQYAGrejnfXuQgIfGqADPkc7k1AKAjGsCIhtPhMhGwYFQSwN+kfxypkSrGIPAbqgVgoqxZEwXWRLeytIqVdIjAo+PL26oWYJcFh38CioaBH8OhJt93z6RLZCuJv5R/1+iLqVWWZMB2N0vvBJ2QkZhwPZZej2l1KiIACKurirZE4MuklRVwdgaQLaYro8RJOuwAi/k0I7wqR2huxRkt4+SEz9G9PJSgxX/LBQLGc/Ifhj/ERf/wDoBGp3kSCRAHTwnAlLBUSjDpdAm1UOa+ai7Cemgdd343iA7UBQDqhN7k4mQhYMGKpYmcj+OVcgVYVQ4KvRFEncR3ll84sP/UKFlRGLVNK5vy05dLrtuqMrZ9RUKIqURU6CEnw/zjNWA1Z1ujfn+zLWiYANV6AOSCQJAF0PWC4ZB6vMY0EW/t+VGVv4BRiNXq28MmUoo7v3ujWEAQFQoSSrqPVFGiSaNU/yCfuPP4B8SSfPQ7iOjgNGmSDAA1b0c23fKxAK6wPX9CEOWRVEERBo3GcAHPtZQlbnu71OOoTCTGyCIHoiGyj2FwsZwWmqf8IAfRG/T48bKNVAUT45t/IWlULsghj88RIRloUCQFqKwqEm8erQSwQVFZU37slyZgdtlGiyNEZx32hZ0qDoA7S+AcpO8SEUwwjHt6FgglOUlVOpTQDb2p5NO+AuWQWUs+7CdhYsCCIre87bSc3hdspCsA6AwOvn6quVWcRpSRP4T3g989AzFZTKNQY3P7LL7PLpsaeNo0/F5ve8SkArhV9eBOhNVMNC1HywgYH6IrvsUmWuAmACfeEOIKwqMBb29NKHd566qTQtqpAUAAdP0QSdZQwCelSPocRzNglUDLR9vnnfS8KsBpFjTv7FD0tlA6UCvKPVOnhm+AqoaotXonPc0MEKVqKAKmeD8/HAbc6gKdQDncvEnvIYm0L73bes4+XyEiYKlOyifj6WTTvkLllMsLOElzZbLwy7SiHucfk+ZYBQ9U9H5WE+tvaN8VhIVsNu3mG9lQf7q4Bq4bxkW5KxHygnwjHhdhziJeQDVx0M3iW1MQgKgSwPu15aJk7xyy4452cVFqVQihVTyvomyv8AY9M8OYFWGsDzlmbaKF6FVgwLhyAGD4AKQqrbJIdufo+A/Pp/sR0TR03k6eSsFiP+GKASs54+urM2qXopRP6J8WuCgEnYLB9j8fQ2oStQpLAhVaP4dfeKPRFVndV1ls8+jQqnOZuLTJt6YkN407M10IqVHXsn/wCH36jN0UaD5A+QcTRpkAxEdG9nAwn5QrICNLX4d599wkGrTEdUVJa+QH3b5If9ImI4mOcYX/iSKjETdRHsK/sWegHTwkjEhT35wmwbwxLJTAxdkObbvlYgFdYHr+mXNRtJKIZQAGqXo0oXVFIyFuqY4glvDUyMIFETEnT9X2879AOxAoIunAHvkt+BCAUCJT9nZtWDFnW6M+eYi/c10V//AKAnfNZqwOre8wb8f0TFIsMOcHVdfydLww/erkQtiUny3g+DiMLYKYK738/oI42vkSqMsHp01vFBIVFVZKBvuCT+eTyrucgVSGs5ELsFh2vgDRpjywgz+ogsSYP8h53JqQFACNKNUDa/JqZGECiJiTp/ripkyKrWr6MUyH88Sj9RmSTaonWi3H9WROj49wRASJ0H78JLhxXRXMGkrZJn2K1xzZNNDxQ7TqrwYmY4VgDCi1R19GrMJ4DapNlsvIUjYQVp+6G/nhIRydwXWmPGnPRC3vQsYfsLn4/ogL7grEKAFtR/cickX9ttn75qx6641o5FClXJIJvz+n77PsEsplhw+MpYIxDVB8GvnmY7NoejdPb6wVnMMiniJQPVK2n5vPgckkaE60p1Iln9XGVTikINlh88TtR1Quq9qvGFdpkrQTsV3ddT6GYwUcIERIVX33rlwL/uNrQ0Lf8AQ/RhUimDS1kxHTRNk4TYN4KksjoamWnMt3ykQqOlH0+x1MjCBERxJ2ckRQOSvgLvcvHGNZYJgEARE0+E0RRFomzMWtIS81318EwfwAJB4mO8RQguSw3P6KIuVGtgMdFTfl691VU90T49Pcx3mCcaIBY/EH8/rel01QxKBjLmDYTnUBN1BADTaLB8HMVgGFICqrtOvVX9U2iFQCkP3VA/P0As50DGn7K5+Pptu+UiQU0o+PJgJFMbQZRDARdQP01kUpLCt0xCCQSScRFCQCwA7Rlu5lDPtMogVUsCGym7ylI2kFYfujn54NnfWRtPgGkY/wBG1DAFNK2Qm4WHNqGsbIQie9rWZ8OX27lXE2/KP6/YooYTpvBf+OU5uPsUD0+Eu+P2it0p3CPSRSHTdJo/qTkql4HNQ9PXT0iU+jCE3Cu5gFIIA736p1VaHqDWBaHnx5ddovXHfkyLh1Q/SX2NjpEF1Um3ws4TYN4KksjoamWnMt3ykQqOlH0+2yacg5Xvyh/rhaowkVLw7vZ5eBwaAfkhwGSk/h+k6mRgAqq4E7eBg5BIJYaM8Ym+dzr5/syk6Zttv44YYS9jjhh14/jgoTAHAIMSWLvLrjt3CMGlFOA251AU6gHO5eDq3IBcgaI5BCkmE7/elaLGWSzmw4zTZCXsD8fCccQGm0rlOCQ8b9vArVMAGAdAH9B2KKGE6bwX/jlOLB6hGlB7EMdHa9OJOhFVMcA1PwUiYn9UDno+JWqUstl+xNWWthRQkTfzBLOdaGihOX0QNLig8NTIwgURMSdP6Qy7Pt2YdnRRa794t5tl3g5Gtq16Z9p7GtRAkHaDR8p88s8grQU/aW34543vBgXxqB8Z6/QdTIwAVVcCdvAf+pFqR2NKxESK4MzRxBLIjsGLMvAADoDKUiRyDe/h518/3ZW9MyS38cSPtTU2z57tvWcsfs02+irv1/HHBYLPRSTQShAiJafR9REAKZDsqR9DknxxtBh7h1vxeCYwh15IYUo8k5nOZiUoDrSuu/f6L57N9xK+aGWbNC8YLkKJnbAkCkE6g/qadUWIAa3qL+eAI8IARI+iCPj9jqZGECIjiTs4TZM4KlkLoIuWPCfEnF0ZtJnbZkL+jrd2XuSdAYFRep3xjxc1BFB8IozfhHmg9Wpo2CglRcRPs6ItporL1r/8jk9OzOuidY+Pv7cQdXAykiwEgD7HD7+guBjOoV1T/rAXiUtsHcgqFl6+WAznS5j7CFU0elueEebN/PUQhe4WyH4n1dTIwAVVcCdvOliVFJRC9Eh0tIxd9aIYGIKF3od4ZyXmLgy2SG1pBYxXDuuzlHYd6ePn7cM8bYVkpCh+VKBZwsiSEBYEGWO7w5xgdbNgOvhd/n+jnDWXQAnSwJzsVeNbui9y3gDBir3e/wCokhm40Sr3h/m4AOfayhK3Pd3qfaXAzAKFD2YIr0AOe7fJD/pExHExziToRVTHANT8FImJ+l76oxu5YHgLFfHk4yDMnYw4b4yt+rqusFwA8YkfE4WLJegKjUtPXc/PAqknVQEHO70eT7st3ysSqGsDw5rGii39HyoWN/AADHSp0MrdJUZ2EdH2OpkYAKquBO3hrc1dRT21+VddhwBkXYsESypVbKACK0qRTBrY24rjqGW8ck0uc0DohuNfTnUVMNdCd4f5f348waoHClgoWMx6H6DjnLd6W3J+Hv8ARtxWG2DYUsAy7wYGoyACFKQA6rtP6oyK5WSZPQ4xLKAt5eXl5eXl5eXl4E94MoQTe6rnxxZm6joWTsmqhDL2X7L2tYROomwKf9P0l7bgxHiyymhEVB+kDjmz2O0hcULSe8f5zIxzA9iYjw2kgnoYZGxMnhofR44dEzvfhD/XCLSY1cQIAZvhKvaFvehYw/YXPx9x2JIqVjvuOfnm97xKQCuFX15Fsb0VbJWUYuWH2RyYiuoJA1FNqMjwcrEzhWxRGQlE0px4D8+H+1XANXDeB/8AThRsUqPD4EJz2HvWH2+Nt+e+BVJOqgIOd3o8nIhQjBAtVODt6HfIkd/asJ1j/m5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eOG9hARYvYrnT/M7WsInAHYEH+39NDEYBBMCRGG2jEvMNCCAkQcKAdOOSL/QhKTazRCBCkWUtq65XWfwqA0guBnWybkmeIBwE7Kvo+mQfpBik+UWpxQq+jwcTKpFHFD/IUgFiXj+YItjURFDopfk4mDkEoFoqTwob51QvzggUgrZXN4hjrCsUhKb9W4cvf7UrVKyyy/clUs4qAob3ezy8IF+22FBJBXUl7n2Oo3mBT8o6QD0B4SeeFqsOgZ2RvB1MjABVVwJ28lSKvk0MidVgrQ5ZZcYANYtGDre6+4YzSCoQSToop4Qt70LGH7C5+ONfoLgBDqaQlioP0kKlwCFz8sA/Y/pMhiBlDp9VB+Tj4fKRQgSATNrTE/SZbvlYlUNYHhxcRJBE6zxV/n+weZRHEAXVw7d/Uod8P8FhJt3bk/P3A45s9jtIXFC0nvAo54QAFI/dVTASRe4aqih2pRTBaRzQerU0bBQSouIn6LqZGECIjiTs42Hg8IrYXBoRtOTKrNHEH/IwqBgzmmo6wWYQYKk+R1dWkUwgo0o+PGkFDBMI29nXkfj7mRXTEJDxcD0353/4rSw/cg/n59ct3ysSqGsDw4au2CCguwhezH08NTIwAQAMCdHGifR4UgyrHdmk0AisAkFwVAkpoHRobhNIkPQRC9v/AN4EhbbrgnWPn/pxMd4ihBclhucO65OUNp3p6+fv9CLMBgNR0ac8/pWo6GLk+CAgB/3cvT20oNU/yUFQwv6OuXShsCsVt2A4B4+AnLIWPmDsu3Un6mSdD4hr3FH8PPsNupkYAKquBO3gEeiEdQwFOhzvxVhEsiUqQhOi/d+DDCXsccMOvH8cIKeQ8QIkjAQ1AV5I8AKIXdI4Wg40UT6PSsOUZ7s0mD9H+AB/zk/lT8HEpyhBGqdIiTvx8Nk05ByvflD/AFw44dU3vPgH/fKXe2kP2wqOIP2fv7NqwYs63RnzxEnWENAPpQp6P1gkf0Efygra4n+E/mRQHkoqQhThQ55Jf2wp+QT2b4OFCbkCYXwD5L5eBCkJhgAHQAdHP8+l+Wz91+Lc4Ho+lKiy6HiDs1vtGPfLhFpexib3x2Wst4UDM9qNfK8I5y/kClUefHfcn9KtChhA0TpE4CkSAcfGgg2k/A8HxUHCQUFusFNltPudTIwAVVcCdvPzxfzQn/6/YOItriyUyYaVF8Zj9Yp2bVh1Z1mjfj6Ed4o1gzSsdCGyUnEYf8g8Q4oIFY7Xlm2aDQXGEGzv4FQ5LD3Mum5yQmXMcTxm/T+SZirX3mkqn1gHQhQ3O4cA3nRSQra0VJtO1ByRSkmMAGxIaQcOxfooWd6BjD9lN/HAvzgqEBjZTd5q15aZj8K4n+vobiDbmBZKYVc2ofv9+6BmF8kxO573yvTjaw4hIpEp79XAxPElCGlG9OmLrf2ESYLHyBWZtDktN4ookURkdgIsOExUI+4apKBHbD8/V+m7Cht043CQ8/qoSesw0B5QXsT8cg8IJFgaaHtLqVwYRLYlCgYDoHzfl7WBn40EaD0wvwfSRCliKCqRpuXqfnn/ANCI/wD0wn5/jjlyKpJCA0EEI+A87ieDgVvzEYqr8QU/WGMRiKDIvcFZ+/Mi6kI6VCUF63xwtNjokCIF206JewFnZGsUKugUqQPXksPcy6bnJCZcxw1MjABAAwJ0faEe5oEANjSEAb6qEP1WiDqiKJUXRTiToRVTHANT8FImJ+htu+UiQU0o+P06UkJ2aJVDvwjbedRUw10J3h/l/fiDq4GUkWAkAfY4fcGO8RSkGywzeb3vEpAK4VfX7jRdDLFE6v8AEGeqI9vhCy9ukkhlP5/r6CNBowsKHY9pyIPoxA8dDvX6Uag+pFD1wO8eE3sSKGkZBPBn9Bt0CApIASopnoI9O85LOrrDFn8DD14DRpkgwANW9HAJABqZosKi9DADPvdTIwgREcSdnNHkSUCKAgiOGjMjztPiQ8SK7m9gEsr9EgcfialQQVAzEHk1IsgchUqIHUBog7ONRAknYLB9j8fXBPb+U2Ythev2eC5YHPDojvWT+eCCNKqEcYZt6v54Bb7EGQlg6AHsOYnIldrKKRaFqPX2zv8AelaLGWSziaNMkGqrq3t4ICpgAgB0Af3O4Rg7Cjr6hh0p26cIcckilAC4Wq4HB2/QIJZGjYIdKpb4t8esd7QDpQE+BgcdU0AsDGBD8pjUYP3BKSNYb12hg7H13ze94lIBXCr68i2N6KtkrKMXLDlyqzRCL/gY1IUZwH/0zdGnqhU1vwqfqEMR2IifkY8CmQIoBBASxd5rJwSMKWQ79J0PHE8BVQxBKvZee7jxuqRjSCEdTCd3iZCNgwKglgb/AHo3ubmKPtNonCPJifRIK7Y5XwCH8DoB+k23fKRIKaUfHi944lVbmNDZ7TETlEdisELgAoj6Yac7j5jZOkoWvSfIkza2Nz0kMnr/AJ9H8e7X0hYiHWhxwF4p2dMEFs7XrJv0FLIFUVolEH8+vUnb4sIIEq5+aJL9khOVrVaoMaj9++IKfd2FnyW1986/UN769mrS9B+Bhf7TeXl5eXl5eXlkYgZAyvFQfniPIrCAAAPwAHz8860NFCMvqoYzUQ5tu+ViAV1gev6add9FzUbHYcE6TewKuqiAkWoHIaPR95p5oBsPPgD/AHxOoqU9QY6Wh58Prg0SCkEcYnp9Nt3ysQCusD1+11MjABVVwJ28r+OVMowYxE+838vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8v6KF11oxBIw1Rny2PN73iUgFcKvryIdtxuoC7Bjr2BX6jqZGECIjiTs4NLe0Go7EcYsQrOanePMivQwwCGfPp4D8+H+1XANXDeUFlPQCJNVLGY09uTR3ZECijLJSR0nJVOhGhiGCgOOaM5/wBXUP8AKL+68THeIoQXJYbn1G19CgAB2q9H0DHeIAQHZY7v26J3yAUqKKu0taF4IDn4INO4wL+Tz7japJrCgBclh/cPcxnFDHRI6HS+l1lUEIo9HQ67Og/WGetDoYSYWpnZVwcRLMfB1n4B0xOwPoC0UjpRKcGea1eM7VN2CbMKgCY+SJH7MNvgg68fxxrGorVhJj7EQbQ48aP0pY79zfLft3veJSQUxiePII6UpAJV8ykAB9mW75WJVDWB4cnTyVgsV/ywBSwvCdmkUJVU1WISvpD7FcetJDL8IonpwPOTOgLPZfn+47TJdgKqL6w6yUvMHkCUAKhqoGOpcrw1MjABAAwJ0fY1J2RVECtVlA6qfpG275SJBTSj48IHtM0Aqh0LCWzmp3jzIr0MMAhnzmTSr9Va0qiIQn7DdnkFaCn7S2/H2OpkYAKquBO3l10PgbsbK5YpqDgRGH6Vtde7nln2AmhnIUqMECvp8P0Z3vEpCo4xPTmW75SIVHSj6fU7Ek1Ix13HPzwNWcBWBX9gFfx/cPcxnFDHRI6HS+mOfWwilCQqknYt+PsAsVp6SMd0KomR04vT20oNU/yUFQwv6Xeu+4h2iW/SUOIlmPg6z8A6YnYHBsVUHkqFF8Tom1h9Tfbmt+6Fu3MmT8/XoLgYzqFdU/6wF4Xb4SWsV6R8D4Ct+yCrYzoqywMoVMteJo0yQaqure3663dF7lvAGDFXu9/Yb/8Au/D+4BUP3Qkrq9h6O53xe8cQiN3CDl9hqhw1MjABAAwJ0fbgPViaMoIJAzEHgYI3vHIboYylD1w1MjCBRExJ0/oupkYQIiOJOzgePdvsdgWYoSE84pHShFFLlURej+BD6f8AyLes/bB/fzjCu0yVoJ2K7uup9MB6tDBlEFIC6oc1jRRb+j5ULG/gAHnZiWXLDsF0jXsIMPSMgFwyWHnvf2QD1z5d4O1raMe2/YDqK0PEGsCVPfh9hsAGEkBxHsR/t8B6tSixQp2S71xAGElB1XtV51rvqIdKEvwtD72S4MV2E3BrYWW5w6uGuAj6IBB2VP0h3rvuIdolv0lDnnqrG7tgeisU/TLd8rEqhrA8OLM8WW1ToFVQ+Vt5e/2pWqVlll46mRgAqq4E7eRBInRUkgodCYZ3SnQjtkGI0BF7bNV4r+OVcqwYVV5Oce4hnzIATJJ9kErwyhTlEgQFwA5uU70EKGOvI7/G8I9TMQBQ/ACs34F4aGO3UUwHfget5gcGVoYshynf00aJBCCuFX1+gsB5QAKbZX+3A5sQQTQJIGnvHr1x5Di4MJDtihlfTvm275WIBXWB6/e6mRhAiI4k7OSAUlWjcGmizp42Xh1ISA0FSkOyH6LqZGECIjiTs5OnkrBYj/higErOWWCwLAx9BHWi5BzcTZ0BoXYXU/yQ4Ext0oWiEgjLUuih9DWVQQmL0cLroaLmMaCLf2/KjK38Ap4D8+H+1XVdXXeWZ4BHEDsI+h6LR9DLWCVKipihIwJ2f2COkrsgm9AIz1r5xfPRsXtopj1D5aR+zPR8ytUrLLLwhIhpezf86/tyF1lVSUEHQVwzjqSjIUtA7IE1pZ7+gt5lt3o7GsgV7Zx56qxu7YHorFP6QGIxKGYBqMEsGhfoX+0DhRUgYtJXa4amRgAgAYE6OC3jqR1mNamzyuAvHbJohUpMA7VwHwcvT20oNQ/wVUAVnPAfnw/2q4Bq4bx9lYi7rgCB+CtXV+iuPWkpk+ERH0+zrmD0bbWlX1P2/RANVgFgREiqaTO0+xFC6KvwR1XPxyJdDEo5/OJn9tZMuEEMJHIIXgH6rFR1QUAqZgLyxF0xA6XSqu9v6O275SJBTSj48Dx7t9jsCzFCQnnJ236NR4llpq0FUfpCkXgFKMgAQB1G3j2eCddC1WVL3rp+neGstA7RDPoIHExW/CLE6iQfB6Po8X5yiyfgq4e3g2bPs2KdHTQab84IOyKAeftEAfxy9/tStUrLLL9gCPSAASnoiJ4/fTFVZ0QDA/E7PbxgEkFCMU7ijP2/tojFsNIHijV9Z+7g98+3ejlayJHpv1KFiFRtGRXsZTshyXGdAMgNOwIa59wHyr5JdH0ui7Lw0UMCAoyk0qAO/XMHkCUAikggmmhcpw1MjCBRExJ0/pmzc7/elaLGWSzlgEJUp3Bhgl6ObbvlYgFdYHr9GkWBg5JoVDffDriNcIIzYSMdCDMvCgkCIrBx2iY5B/Z+61+QVa//AAH51fiL9okV01CQ8HQ9d+McmqM0o384n9tbIctUTskZ0yp5Xd1E70QoqNtD59T5up3DNETvAypF4sYlsSECsB2T7nzQUsqOFDbDbe3xxWxIGCp8m5O5+Po1nrCODDp2O9XnaFCGQgVagw74keDaFTxQSsI+NOFtBbPplh3Ufyw+ZxqBN6g6ED5s4UAQfKRSNEbJbXk373UyMAFVXAnbya8s0gnxTUMF69q6KxjOG1tHxMpnHdCtKWqXRsJ8O/P/ANMhon8I/mdfSPTjaQZpILRp5yNVw5o3VoKt6OEC4Ci4TAxk6nXFcWxMFKrFQ/Hvz7E0aZINVXVvb95vWasBi3vcGfPGDwxFEdzxrO5P7Zm52RiEY52cS/OCAQWFldz77975m5ZDLCz6ICC0MwcRKEen6r74jhFADKOjvkdsl9miGKEdOx0J2CROhkaFCkFmIjDHGelAMCEUtVE1xLtPvHzzCWaAGwNHPB6TcSBQDP3WpMOjPp1zB6NtrSr6n7eAIISj2zCACeevf06Qh9E2+Cr4P7eblV1aOgbRPSfzOFjYIGiDvdlnz90BoGRfxihxTsrPl+jVAQhGLKG0BEIoL9o5iRA1CvSGvWvD6f4ZMAZZsv8AaxdSeSA7fxH+tatJKSNYZx2ho7D11zsLgYToNMF/40U4XHaWfBEGmoN9Jg+A/Pp/sRxHRx37RjUvQAqqTWAoV4pNEdUSmp2qwtXwCnYXCxnBaap/wgB9KSMHFAW20WNv7D6g4uxCoBto+XxzaqJXB0DIZ6H+Jx7OtRQgPYLQ9h8ceJGiCBIeqqvr+r+Ok/p21Wta353gkdmW6S+s8fx/aLy8v0uFkyQlDQCywzf1BIGNVILFu3R5TInLrs3QAILLKXaH36KHpbKB0oFeUeqdPIfH3BtAKSFqF8fVH8cq5AqwqhzyVpQ6AO5YxU8bTTwskSl6ikDW+FTsLhYzgtNU/wCEAPqheJVgETtDd2/ViIs4Apofidnt4RGH4Vsd+ZvsvPi4/wBInFI7fy8v6xvMqu7R0LYZ6D+bwHaADAovB0vz/HLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vLy8v2K6BqC6A+GKfTLd8pEKjpR9P03f0QSIpVACVXx4cKCyG+BDzKIY2N5CsxK1EHYCVAnpwRPikRIJ2jqGiu8xqa0cKII2+v+fWZhf51CRPsGGH4K0YvY7K0NFQn4Nx54D8+H+1XVdXXfqtr6EBBHsR6ftqBMd4ihBclhuc23fKRIKaUfHnwKGbStStVdf7zVwD0EUbesEYj59P8ANpW/iBi0fzt/SdTIwAVVcCdvGdO0JhAkJfkK8It95WIxkpoKkwJDaxZSiRdrtdDqnBmQh3qqpQXtfy4h8q+SzE9JguW/TuOqP8qqUDhFukuBFaBpTPLfuN9ua37oW7cyZPz9b/SNGhD3mLfj++18jwEjFjYAAEYHk5uEPY9SFQkppkbentpQap/koKhhf0HUyMAFVXAnbypcgUIKwiDY1OETkKMLpAh6EIp761Xg1MjABAAwJ0fbHjOt6BaFDf8AF6Hn+KSt/MLFg/nL+ibN/wDyLe8/fQ/fz+gO65OUNp3p6+fvxBWwKwrgvyxn7f2wnZFBEMQ9QmOx7wmwbwVJZHQ1MtOQAT9AyMcb3BqH7n5up3BdQDvUWpU4q2+GXWHZ5sALCnjsk5x+Dmq9H5EM+92dvtkrLnpGuenjs7PbJGzPCdd9H2zv96VqlLLZeLguwGgB2QPL5+syORYgqztYhyvnYknYqMj4hIIdOfr/AOKSt/ELFp/jJzsJ0nra2+/6f2i8vLy8vNV5to9QyAmhfmYc747DKBJ1I/MTtXA08HrBLWaEWkj9jVXaiSooqJosHrBS9wH2Dgj98Ad4rZf5Q0ioUa0V9LlyqzRCD/kYQKwL+g5V2JBQM7GJdj50Mr1noRuh2JSyX7iD/llalZZZfs+BQzaVqVqrr+srUSRJKoXyDHpRL9GADglCVKdv/wDLl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eXl5eX7h/RykCIiPyIPLSCVCF2O9P7513x3ULCtoE1bG/Jvx9Fc9OjJYoDuGHVAlYTwWl6QH0A/wD2373xN2WCysv6IWZcGNtEaqJsnHRdDLEAav8AEO+D917PyyirgnSuL8H+hZmSEAo6zqdHs+inJPhQAud5/blvZpAmIr3DAb75TVFMlEQnZQsjjLd8pEKjpR9P1S3UAJEQxF1Kexm8F6tScEZ2FyL6ZZ/Ukxp+lZHfub5b9IiEoShtfI0f7c0+WCNvWCMR84WTJCUNALLDN/VvTyUoMV/ywUCxnLBu5Al4hTc7ZNp/UupkYQIiOJOz6GWIcqRKPDUP7e2tRQoQL+c52PTRITWqrfv73+oF6oBqM6RAIKlKBwrxw0FVD8qqzPgD+r9aPwpI78zfZeI8Ew4KyT2xcP8An9vQiDVBJiA7AL3552hD6Jk9FTxf3/p+gsoOGjgwCNOBk/8AhQEFRiVTFzCf1nZtWHFveYM+P/8AAjyo3/8A/9k=" name="Picture 4" align="bottom" width="226" height="189" border= "1"> Obrázok C


 1. Začnite sa zvoľna nadychovať nosom.

Ako vdychujete:

palcom silne zatlačte na modrý piest.

Piest sa môže pohybovať sťažka a pri jeho pohybe sa ozve cvaknutie. Počas dávkovania lieku dýchajte (obrázok B).


 1. Vyberte dýzu z nosovej dierky a prestaňte stláčať druhú nosovú dierku. Držte hlavu vzpriamene 10 až 20 sekúnd, zvoľna vdychujte nosom a vydychujte ústami. Toto pomôže lieku, aby sa udržal v nosovej dierke.

Po aplikácii môžete mať pocit vlhka v nose a slabo cítiť chuť nosovej aerodisperzie ‑ je to normálne a tento pocit rýchlo ustúpi.


 1. Aplikátor je po jednom použití prázdny. Treba ho zlikvidovať bezpečne a hygienicky.


8


IMIGRAN 20 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2014/02633-ZME


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Imigran 20 mg

nosová aerodisperzia


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Aplikátor na intranazálnu aplikáciu jednej dávky aerodisperzie. Jedna dávka obsahuje 20 mg sumatriptánu v 0,1 ml vodného pufrovaného roztoku.


3. Lieková forma


Nosová aerodisperzia. Roztok má charakteristickú chuť.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Nosová aerodisperzia Imigran sa indikuje na akútnu liečbu záchvatu migrény s aurou alebo bez nej. Je zvlášť vhodná pre pacientov, ktorí trpia nevoľnosťou a vracaním alebo potrebujú, aby počas záchvatu začala rýchlo účinkovať.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Sumatriptán sa nemá podávať profylakticky. Odporúčaná dávka sumatriptánu sa nemá prekročiť.


Sumatriptán sa odporúča ako monoterapia na akútnu liečbu záchvatu migrény a nemá sa podávať súbežne s ergotamínom alebo derivátmi ergotamínu (vrátane metysergidu) (pozri časť 4.3).


Odporúča sa použiť sumatriptán podľa možnosti čo najskôr, po nástupe migrénovej bolesti. Je však rovnako účinný, ak sa použije v ktoromkoľvek štádiu záchvatu migrény.


Jednotlivé skupiny populácie


Dospelí (vo veku 18 rokov a viac)

Optimálna dávka sumatriptánu vo forme nosovej aerodisperzie je 20 mg na podanie do jednej nosovej dierky, avšak vzhľadom na interindividuálnu a intraindividuálnu variabilitu záchvatov migrény ako aj absorpcie sumatriptánu, u niektorých pacientov môže byť účinná dávka 10 mg.


Ak pacient nereaguje na prvú dávku sumatriptánu, druhú dávku počas toho istého záchvatu nemá dostať. V týchto prípadoch možno záchvat liečiť paracetamolom, kyselinou acetylsalicylovou alebo nesteroidovými antiflogistikami. Sumatriptán možno podať pri nasledujúcich záchvatoch.


Ak pacient odpovedal na prvú dávku, ale príznaky sa opäť vrátili, druhú dávku je možné podať počas nasledujúcich 24 hodín za predpokladu, že medzi dvoma dávkami uplynuli najmenej dve hodiny.

Počas 24‑hodinovej doby sa nemajú použiť viac ako dve dávky sumatriptánu po 20 mg vo forme nosovej aerodisperzie.

Dospievajúci (vo veku 12 až 17 rokov)

Použitie sumatriptánu u dospievajúcich má vychádzať z odporúčania špecialistu alebo lekára, ktorý má značné skúsenosti s liečbou migrény, berúc do úvahy miestne smernice.


Odporúčaná dávka sumatriptánu vo forme nosovej aerodisperzie je 10 mg na podanie do jednej nosovej dierky.


Ak pacient nereaguje na prvú dávku sumatriptánu, druhú dávku počas toho istého záchvatu nemá dostať. V týchto prípadoch možno záchvat liečiť paracetamolom, kyselinou acetylsalicylovou alebo nesteroidovými antiflogistikami. Sumatriptán možno podať pri nasledujúcich záchvatoch.


Ak pacient odpovedal na prvú dávku, ale príznaky sa opäť vrátili, druhú dávku je možné podať počas nasledujúcich 24 hodín za predpokladu, že medzi dvoma dávkami uplynuli najmenej dve hodiny.

Počas 24‑hodinovej sa nemajú použiť viac ako dve dávky sumatriptánu po 10 mg vo forme nosovej aerodisperzie.

Deti (mladšie ako 12 rokov)

Sumatriptán vo forme nosovej aerodisperzie sa neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Starší ľudia (viac ako 65‑roční)

Nie sú skúsenosti s použitím sumatriptánu vo forme nosovej aerodisperzie u pacientov starších ako 65 rokov. Farmakokinetika u starších pacientov sa dostatočne neskúmala. Z tohto dôvodu pokým nebudú k dispozícii ďalšie údaje, sumatriptán sa neodporúča používať.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na sumatriptán alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Sumatriptán sa nemá podávať pacientom, ktorí prekonali infarkt myokardu alebo majú ischemickú chorobu srdca, koronárny vazospazmus (Prinzmetalovu angínu), ochorenie periférnych žíl alebo pacientom s príznakmi alebo prejavmi naznačujúcimi ischemickú chorobu srdca.


Sumatriptán sa nemá podávať pacientom s mozgovocievnou príhodou (CVA) alebo prechodným ischemickým atakom (TIA) v anamnéze.


Sumatriptán sa nemá podávať pacientom so závažnou poruchou funkcie pečene.


Použitie sumatriptánu u pacientov so stredne závažnou a závažnou hypertenziou a miernou nekontrolovanou hypertenziou je kontraindikované.


Súbežné podávanie ergotamínu alebo derivátov ergotamínu (vrátane metysergidu) alebo akéhokoľvek triptánu/agonistu receptora 5‑hydroxytryptamínu1(5‑HT1) je kontraindikované (pozri časť 4.5).


Súbežné podávanie inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) a sumatriptánu je kontraindikované.

Sumatriptán sa nesmie použiť v priebehu dvoch týždňov po ukončení liečby inhibítormi monoaminooxidázy.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Sumatriptán sa má používať iba v prípade jasnej diagnózy migrény.

Sumatriptán nie je určený na liečbu hemiplegickej, bazilárnej ani oftalmoplegickej migrény.


Pred začiatkom liečby sumatriptánom treba postupovať opatrne a vylúčiť potenciálne závažné neurologické ochorenia (napr. CVA, TIA), ak pacient má atypické symptómy alebo ak u neho nebola stanovená príslušná diagnóza vyžadujúca použitie sumatriptánu.


Po podaní lieku môžu byť so sumatriptánom spojené prechodné symptómy vrátane bolesti v hrudníku a pocitov zvierania, ktoré môžu byť intenzívne a môžu postihnúť hrdlo (pozri časť 4.8). Ak je predpoklad, že tieto príznaky poukazujú na ischemickú chorobu srdca, nesmú sa podať žiadne ďalšie dávky sumatriptánu a treba vykonať náležité vyhodnotenie.


Sumatriptán sa má podávať opatrne pacientom s miernou kontrolovanou hypertenziou, keďže u malého počtu pacientov sa pozorovalo prechodné zvýšenie krvného tlaku a periférnej vaskulárnej rezistencie (pozri časť 4.3).


Hlásenia po uvedení lieku na trh popisujú zriedkavé prípady pacientov so sérotonínovým syndrómom (vrátane zmeneného duševného stavu, autonómnej nestability a nervovosvalových abnormalít) po použití selektívneho inhibítora spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) a sumatriptánu. Sérotonínový syndróm bol hlásený aj po súbežnej liečbe triptánmi a inhibítormi spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu (SNRI). Ak je súbežná liečba sumatriptánom a SSRI/SNRI klinicky nevyhnutná, odporúča sa náležite pozorovať pacienta (pozri časť 4.5).


Sumatriptán sa má opatrne podávať pacientom s ochorením, ktoré môže významne ovplyvňovať absorpciu, metabolizmus alebo vylučovanie lieku, napr. pacientom s poruchou funkcie pečene (stupeň A alebo B Childovej‑Pughovej klasifikácie; pozri časť 5.2, Špeciálne skupiny pacientov) alebo obličiek (pozri časť 5.2).


Sumatriptán sa má používať opatrne u pacientov s epileptickými záchvatmi v anamnéze alebo s inými rizikovými faktormi, ktoré znižujú prah pre vznik epileptických záchvatov, pretože v súvislosti s podávaním sumatriptánu boli hlásené epileptické záchvaty (pozri časť 4.8).


U pacientov so známou precitlivenosťou na sulfónamidy môže dôjsť po podaní sumatriptánu k alergickej reakcii. Reakcie môžu byť v rozsahu od kožnej precitlivenosti po anafylaxiu. Dôkazy o skríženej precitlivenosti sú obmedzené, avšak pred použitím sumatriptánu u týchto pacientov treba postupovať opatrne.


Častejšie k nežiaducim účinkom môže dochádzať počas súbežného podávania triptánov a rastlinných liekov s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).


Nadmerné používanie akéhokoľvek druhu lieku proti bolesti na bolesť hlavy môže bolesti hlavy zhoršiť. Ak takáto situácia nastane alebo vznikne na ňu podozrenie, je potrebná konzultácia s lekárom a liečbu treba vysadiť. Na diagnózu bolesti hlavy vyvolanej nadmerným používaním liekov (medication overuse headache, MOH) treba mať podozrenie u pacientov, ktorí mávajú časté, prípadne každodenné bolesti hlavy napriek pravidelnému používaniu liekov proti boleniu hlavy (alebo práve preto).


Sumatriptán sa bez predchádzajúceho kardiovaskulárneho vyšetrenia nemá podávať pacientom s rizikovými faktormi vzniku ischemickej choroby srdca, vrátane silných fajčiarov alebo osôb, ktoré dostávajú nikotínovú substitučnú liečbu (pozri časť 4.3). Osobitnú pozornosť treba venovať postmenopauzálnym ženám a mužom starším ako 40 rokov s týmito rizikovými faktormi. Predchádzajúce vyšetrenia však nie vždy identifikujú každého jedinca s ochorením srdca a vo veľmi zriedkavých prípadoch došlo k závažným srdcovým komplikáciám u pacientov bez základného kardiovaskulárneho ochorenia (informácia sa týka aj dospievajúcich ‑ pozri časť 4.8).


4.5 Liekové a iné interakcie


Nezistili sa žiadne interakcie s propranololom, flunarizínom, pizotifénom alebo alkoholom.


Údaje o interakciách s liekmi obsahujúcimi ergotamín alebo s iným triptánom/agonistom receptora 5‑HT1 sú obmedzené. Ich súbežné podávanie je kontraindikované, pretože teoreticky je možné zvýšené riziko koronárneho vazospazmu (pozri časť 4.3).


Nie je známe, aký dlhý čas má uplynúť medzi použitím sumatriptánu a liekov obsahujúcich ergotamín alebo iného triptánu/agonistu receptora 5‑HT1. Závisí to aj od dávkovania a typu použitých liekov. Účinky môžu byť aditívne. Po podaní liekov s obsahom ergotamínu alebo iného triptánu/agonistu receptora 5‑HT1a pred podaním sumatriptánu sa odporúča počkať najmenej 24 hodín. Naopak, po použití sumatriptánu a pred podaním lieku obsahujúceho ergotamín sa odporúča počkať najmenej šesť hodín, a pred podaním iného triptánu/agonistu receptora 5‑HT1najmenej 24 hodín.


Medzi sumatriptánom a inhibítormi MAO môže nastať interakcia, preto je súbežné podávanie kontraindikované (pozri časť 4.3).


Hlásenia po uvedení lieku na trh popisujú zriedkavé prípady pacientov so sérotonínovým syndrómom (vrátane zmeneného duševného stavu, autonómnej nestability a nervovosvalových abnormalít) po použití inhibítorov SSRI a sumatriptánu. Sérotonínový syndróm bol hlásený aj po súbežnej liečbe triptánmi a inhibítormi SNRI(pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Sú k dispozícii údaje po uvedení lieku na trh o použití sumatriptánu v prvom trimestri gravidity u viac než 1 000 žien. Aj keď tieto údaje neobsahujú dostatočné informácie na to, aby boli vyvodené konečné závery, nenaznačujú zvýšené riziko vrodených chýb. Skúsenosti s použitím sumatriptánu v druhom a treťom trimestri sú obmedzené.


Hodnotenie experimentálnych štúdií na zvieratách nepoukazuje na priamy teratogénny účinok ani na škodlivý vplyv na perinatálny a postnatálny vývin. Na druhej strane, pri králikoch môže byť ovplyvnená životaschopnosť embrya alebo plodu (pozri časť 5.3). Podávanie sumatriptánu sa má zvážiť len v prípade, ak očakávaný prínos pre matku je väčší než akékoľvek možné riziko pre plod.


Laktácia

Zistilo sa, že po subkutánnom podaní sa sumatriptán vylučuje do materského mlieka. Expozíciu dieťaťa sumatriptánu možno minimalizovať tým, že sa nebude dojčiť 12 hodín po podaní sumatriptánu; všetko vytlačené materské mlieko za tento časový úsek sa má zlikvidovať.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. V dôsledku migrény alebo liečby sumatriptánom sa môže vyskytnúť ospalosť, čo môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce udalosti sú uvedené nižšie podľa tried orgánových systémov a frekvencie. Frekvencia účinkov je definovaná ako: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov). Niektoré symptómy hlásené ako nežiaduce účinky môžu súvisieť s príznakmi migrény.


Nežiaduce účinky hlásené u dospelých sa pozorovali aj u dospievajúcich. Patria sem veľmi zriedkavé prípady nahláseného vazospazmu koronárnych artérií a infarktu myokardu (pozri časť 4.4).

Poruchy imunitného systému

Neznáme: Hypersenzitívne reakcie od kožnej precitlivenosti (ako urtikária) po anafylaxiu.

Poruchy nervového systému

Veľmi časté: Dysgeúzia/nepríjemná chuť.

Časté: Závraty, ospalosť, poruchy zmyslového vnímania vrátane parestézie a hypoestézie.

Neznáme: Epileptické záchvaty ‑ hoci sa niekoľko prípadov vyskytlo u pacientov s epileptickými záchvatmi v anamnéze alebo u pacientov so súčasnými stavmi predisponujúcimi k epileptickým záchvatom, sú hlásené aj u pacientov, u ktorých takéto predisponujúce stavy nie sú zjavné. Tremor, dystónia, nystagmus, skotóm.

Poruchy oka

Neznáme: Záblesky, diplopia, zhoršené videnie. Strata zraku vrátane hlásení trvalého poškodenia. Poruchy videnia sa však môžu vyskytnúť aj počas samotného záchvatu migrény.

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme: Bradykardia, tachykardia, palpitácie, srdcová arytmia, prechodné ischemické zmeny na EKG, vazospazmus koronárnych artérií, angína pektoris, infarkt myokardu (pozri časť 4.3 a 4.4).

Poruchy ciev

Časté: Prechodné zvýšenie krvného tlaku, ku ktorému dochádza krátko po liečbe. Návaly horúčavy.

Neznáme: Hypotenzia, Raynaudov fenomén.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: Po podaní nosovej aerodisperzie sumatriptánu bolo hlásené mierne, prechodné podráždenie alebo pocit pálenia v nose alebo hrdle alebo epistaxa. Dyspnoe.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: U niektorých pacientov sa vyskytla nauzea a vracanie, nie je však jasné, či to má súvislosť s podaním sumatriptánu, alebo s primárnym stavom.

Neznáme: Ischemická kolitída, hnačka.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: Pocity ťažoby (zvyčajne prechodné, môžu byť intenzívne a môžu postihovať ktorúkoľvek časť tela vrátane hrudníka a hrdla). Myalgia.

Neznáme: Stuhnutosť krku, artralgia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Bolesť, pocity horúčavy alebo chladu, tlaku alebo zvierania (tieto udalosti sú zvyčajne prechodné, môžu byť intenzívne a môžu postihovať ktorúkoľvek časť tela vrátane hrudníka a hrdla); pocity slabosti, únava (obidva prejavy sú svojou intenzitou zväčša mierne až stredne závažné a prechodné).

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé: Príležitostne sa pozorovali menšie odchýlky vo výsledkoch testov na funkciu pečene.


Psychické poruchy

Neznáme: Anxiozita.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: Hyperhidróza.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy a prejavy:

Podanie jednorazových dávok sumatriptánu do 40 mg intranazálne, nad 16 mg subkutánne a 400 mg perorálne nebolo spojené so žiadnymi inými vedľajšími účinkami než sú uvedené vyššie.


V klinických skúšaniach sa dobrovoľníkom intranazálne podávalo 20 mg sumatriptánu trikrát denne počas štyroch dní bez významných nežiaducich účinkov.


Liečba predávkovania:

Pri predávkovaní sumatriptánom je potrebné pacienta sledovať najmenej 10 hodín a podľa potreby sa má pristúpiť k štandardnej podpornej liečbe. Nie je známe, aký účinok na koncentráciu sumatriptánu v plazme má hemodialýza alebo peritoneálna dialýza.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Antimigreniká, Selektívne agonisty 5‑hydroxytryptamín‑1‑(5‑HT1D)receptora.

ATC kód: N02CC01


Mechanizmus účinku:

Zistilo sa, že sumatriptán je selektívny agonista cievneho 5‑hydroxytryptamín‑1‑(5‑HT1D) receptora, pričom nemá účinok na iné 5‑HT subtypy týchto receptorov (5‑HT2 - 7). Cievny 5HT1D receptor sa väčšinou nachádza v cievach hlavy a sprostredkováva vazokonstrikciu.


Pri zvieratách sumatriptán selektívne znižuje karotickú arteriálnu cirkuláciu, ale nemení prietok krvi mozgom. Karotická arteriálna cirkulácia dodáva krv extrakraniálnym a intrakraniálnym tkanivám, napr. mozgovým blanám, a dilatácia a/alebo tvorba edému v týchto cievach sa považuje za mechanizmus migrény u človeka. Experimentálne dôkazy okrem toho naznačujú, že sumatriptán inhibuje aktivitu nervus trigeminus. Obidva tieto účinky môžu prispievať k antimigrenóznemu účinku sumatriptánu u ľudí.


Farmakodynamické účinky

Klinická odpoveď sa rozvíja 15 minút po dávke 20 mg podanej intranazálne, 10 ‑ 15 minút po podaní 6 mg subkutánnou injekciou a približne 30 minút po dávke 100 mg podanej perorálne vo forme obyčajných tabliet alebo po dávke 25 mg podanej rektálne.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Migrenózne ataky nemajú signifikantný vplyv na farmakokinetiku sumatriptánu.


Absorpcia

Po intranazálnom podaní sa sumatriptán rýchle resorbuje, maximálna koncentrácia v plazme sa dosiahne za 1 ‑ 1,5 hodiny. Po dávke 20 mg je priemerná maximálna koncentrácia 12,9 ng/ml. Priemerná intranazálna biologická dostupnosť v porovnaní so subkutánnym podaním je 15,8 %, čiastočne v dôsledku presystémového metabolizmu.


Distribúcia

Väzba na plazmatické proteíny je nízka (14 ‑ 21 %), distribučný objem je 170 litrov.


Eliminácia

Eliminačný polčas je približne dve hodiny. Celkový plazmatický klírens je približne 1 160 ml/min a priemerný renálny klírens približne 260 ml/min.


Extrarenálny klírens zodpovedá približne 80 % celkového klírensu. Sumatriptán sa vylučuje najmä oxidačným metabolizmom sprostredkovaným monoaminooxidázou A.


Biotransformácia

Hlavný metabolit sumatriptánu, analóg kyseliny indoloctovej, sa vylučuje prevažne močom, kde sa nachádza ako voľná kyselina a glukuronidový konjugát. Nemá žiadne známe účinky na receptory 5HT1alebo 5HT2. Vedľajšie metabolity sa neidentifikovali.


Špeciálne skupiny pacientov


Poškodenie pečene

Po perorálnom podaní sa u pacientov s poškodením pečene presystémový klírens znižuje, čo vedie k zvýšenej hladine sumatriptánu v plazme. Podobné zvýšenie možno očakávať po intranazálnom podaní (pozri časť 4.4).


Dospievajúci (vo veku 12 až 17 rokov)

Farmakokinetická štúdia u dospievajúcich osôb (12‑ až 17‑ročných) preukázala, že po podaní 20 mg intranazálnej dávky bola priemerná maximálna plazmatická koncentrácia 13,9 nanogramov/ml a priemerný eliminačný polčas bol približne dve hodiny. Populačné farmakokinetické modelovanie ukázalo, že v populácii dospievajúcich sa klírens aj distribučný objem zvyšujú s rozmerom tela, čo má za následok vyššiu expozíciu u dospievajúcich s nižšou telesnou hmotnosťou.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogenéza, mutagenéza

V in vitro štúdiách a na zvieratách sa nezistila genotoxicita a karcinogenita sumatriptánu.


Reprodukčná toxikológia

V štúdii fertility potkanov boli perorálne dávky sumatriptánu, spôsobujúce plazmatickú hladinu približne 750‑násobne vyššiu ako plazmatická hladina u človeka po podaní 20 mg intranazálnej dávky, spojené s menej úspešnou brezivosťou.


Tento účinok sa nevyskytol v štúdii so subkutánnym podávaním, v ktorej sa dosiahla maximálna plazmatická hladina pri potkanoch približne 500‑násobne vyššia než u človeka po intranazálnom podaní.


Gravidita a laktácia

Pri potkanoch a králikoch sa nepozorovali žiadne teratogénne účinky a sumatriptán nemal vplyv na postnatálny vývoj potkanov.

Ak sa sumatriptán podáva v období organogenézy gravidným samiciam králikov v dávkach, ktoré sú dostatočne vysoké na vyvolanie toxicity, v ojedinelých prípadoch dochádza k odumretiu plodu.


Toxikológia a/alebo farmakológia pri zvieratách

V štúdiách, kde sa testovala lokálna a očná dráždivosť pri podaní sumatriptánu vo forme nosového spreja sa pri laboratórnych zvieratách nezistilo podráždenie nosovej sliznice, podobne ako sa nezistila očná dráždivosť, keď sa sprej aplikoval priamo do očí králikov.


6. Farmaceutické údaje


6.1 Zoznam pomocných látok


dihydrogenfosforečnan draselný,

hydrogenfosforečnan sodný,

kyselina sírová,

hydroxid sodný,

čistená voda.


6.2 Inkompatibility


Neboli hlásené.


6.3 Čas použiteľnosti


Tri roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Nosová aerodisperzia Imigran sa má uchovávať pri teplote od 2 °C do 30 °C.

Treba ju uchovávať v zapečatenom blistri v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaštička z bezfarebného skla s čiernou gumovou zátkou vložená do modrého PP ochranného krytu, ktorý je súčasťou šedého PP zariadenia tvarovo i funkčne prispôsobeného k jednorázovej aplikácii do nosa, blister (bezfarebný laminát/papier), papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


2 naplnené aplikátory s nosovou aerodisperziou. Každý naplnený aplikátor obsahuje 20 mg sumatriptánu v 0,1 ml vodného pufrovaného roztoku.

2 x 0,1 ml roztoku.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nosová aerodisperzia sa má vybrať z blistrového obalu tesne pred použitím.


Aplikátor pozostáva z nasledujúcich častí:

 • Dýza: Túto časť si vložíte do nosovej dierky. Navrchu je malá dierka, ktorou sa aplikuje nosová aerodisperzia.

 • Držadlo: Túto časť držíte, keď používate nosovú aerodisperziu.

 • Modrý piest: Keď stlačíte piest, vystrekne vám do nosovej dierky celá dávka naraz. Piest funguje len raz, preto ho nestláčajte, kým si nedáte dýzu do nosovej dierky, inak dávka vyjde nazmar.


Obrázok č. 1.


 • Najskôr si urobte pohodlie. Ak je nablízku stolička, asi vám bude pohodlnejšie, ak si sadnete.

 • Vysiakajte sa, ak máte upchatý nos alebo nádchu.

Obrázok č. 2.

 • Strhnutím fólie otvorte blistrové balenie a vyberte aplikátor s nosovou aerodisperziou.

 • Jemne držte aplikátor prstami a palcom tak, ako vidíte na obrázku.

 • Zatiaľ modrý piest nestláčajte.

Palec je na pieste.


Obrázok č. 3

 • Prstom jednej ruky silno zatlačte jednu nosovú dierku.

 • Pozvoľna vydýchnite otvorenými ústami.

Obrázok č. 4


 • Vložte dýzu aplikátora čo najďalej do druhej nosovej dierky, ale tak, aby vám to nebolo nepríjemné (asi 1 cm).

 • Držte hlavu vzpriamene a zavrite ústa. Ústa sú zatvorené. Ľavým ukazovákom sa stláča ľavá strana nosa.

 • Začnite sa zvoľna nadychovať nosom a zároveň palcom silne zatlačte na modrý piest. Aplikátor je zasunutý ‑ palec tlačí na piest.

 • Piest sa môže pohybovať sťažka a pri jeho pohybe sa môže ozvať cvaknutie.

 • Držte hlavu vzpriamene a 10 až 20 sekúnd zvoľna vdychujte nosom a vydychujte ústami. NEDÝCHAJTE ZHLBOKA.

 • Medzitým môžete vybrať dýzu z nosovej dierky a prestať stláčať druhú nosovú dierku.

 • Po aplikácii môžete mať pocit vlhka v nose a slabo cítiť chuť nosovej aerodisperzie ‑ je to normálne a tento pocit rýchlo ustúpi.

 • Aplikátor je po jednom použití prázdny. Treba ho zlikvidovať bezpečne a hygienicky.

Obrázok č. 5
7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o.,

Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika


8. Registračné číslo


33/0244/99-S


9. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie:17. januára2000

Dátum posledného predĺženia registrácie: 21. februára 2006


10. Dátum revízie textu


Apríl 2015

10


IMIGRAN 20 mg