+ ipil.sk

ImmuCystPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/01990Písomná informácia pre používateľa


ImmuCyst

prášok na prípravu roztoku na výplach močového mechúra

BCG imunoterapeutikum


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je ImmuCyst a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete ImmuCyst

3. Ako používať ImmuCyst

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať ImmuCyst

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je ImmuCyst a na čo sa používa


ImmuCyst je liek pripravený s atenuovanou BCG (Bacillus Calmette Guérin), ktorá je jednou z tuberkulóznych mykobaktérií. BCG organizmy sú živé, ale oslabené.


Liek pôsobí tak, že stimuluje imunitný systém vášho tela. Vaša imunitná obrana sa v mieste podania lieku ImmuCyst aktivizuje. Liek sa aplikuje v blízkosti močového mechúra s cieľom stimulovať vašu imunitnú obranu k boju proti nádorom močového mechúra. Tento druh liečby sa nazýva imunoterapia.


ImmuCyst sa používa v liečbe určitých nádorov, ktoré sa vyskytujú na povrchu steny močového mechúra. ImmuCyst sa tiež používa v prevencii recidívy niektorých z týchto nádorov.

Lekár vám predpísal tento liek a bude vám podaný pod lekárskym dohľadom na odbornom pracovisku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete ImmuCyst


Nepoužívajte ImmuCyst


 • ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo ste mali alergickú reakciu po predchádzajúcom podaní tohto lieku alebo lieku obsahujúceho rovnakú látku.

 • ak máte aktívnu tuberkulózu, pretože sa váš stav môže zhoršiť.

 • ak máte akékoľvek príznaky alebo sa u vás v anamnéze vyskytla BCG reakcia postihujúca celé telo.

 • ak máte horúčku, bakteriálnu infekciu močových ciest alebo krv v moči. Liečba liekom ImmuCyst sa odloží až do vyliečenia týchto ochorení.

 • ak podstupujete imunosupresívnu liečbu (chemoterapiu, ožarovanie alebo inú liečbu spôsobujúcu imunosupresiu) alebo máte oslabený imunitný systém, pretože existuje riziko BCG reakcie postihujúcej celé telo.

 • ak ste v predchádzajúcich týždňoch podstúpili operáciu alebo katetrizáciu močového mechúra spojenú s krvou v moči. Liečba sa začne najskôr 2 týždne po týchto zákrokoch.

Ak sa vás týka ktorýkoľvek z prípadov uvedených vyššie, oznámte to svojmu lekárovi.


Upozornenia a opatrenia


Systémová BCG reakcia

Systémová BCG reakcia je zriedkavé granulomatózne ochorenie, ktoré sa môže vyskytnúť po použití BCG. Môže spôsobiť smrť.


Na základe predchádzajúcich klinických skúseností s intravezikálnou BCG, „systémová BCG reakcia“ môže byť definovaná ako prítomnosť ktoréhokoľvek z nasledujúcich príznakov, ak pre tieto príznaky neexistuje iné zdôvodnenie:

 • horúčka najmenej 39,5°C po dobu najmenej 12 hodín,

 • horúčka najmenej 38,5°C po dobu najmenej 48 hodín,

 • pneumónia,

 • závažné poruchy pečene,

 • zápal iných orgánov.


Ak sa u vás vyskytnú príznaky systémovej BCG reakcie, lekár vás pošle k špecialistovi na infekčné ochorenia.

Niektoré genitálne alebo urinárne BCG infekcie u mužov museli byť riešené chirurgickým odstránením semenníkov.


Ďalšie upozornenia

U pacientov s aneuryzmou alebo implantovanou protézou (cieva, chlopňa, kĺb alebo kardiostimulátor) existuje malé riziko vzniku infekcií po intravezikálnej BCG terapii. Ak máte umelé kĺby alebo chirurgické implantáty, alebo máte aneuryzmu, čo je vydutina steny tepny, oznámte to svojmu lekárovi.

Oznámte svojmu lekárovi, ak máte ochorenie, ktoré si môže v budúcnosti vyžadovať liečbu liekmi oslabujúcimi imunitný systém (napr. ak čakáte na transplantáciu orgánu).

Po podaní BCG vakcíny v prevencii tuberkulózy bolo hlásených niekoľko závažných alergických reakcií. Zátka injekčnej liekovky s ImmuCystom obsahuje latex, ktorý môže vyvolať alergické reakcie.

Ak máte malú kapacitu močového mechúra, po liečbe ImmuCystom existuje riziko kontraktúry močového mechúra.

Ak sa u vás počas liečby ImmuCystom vyvinie bakteriálna infekcia močových ciest, liečba sa pozastaví až do vyliečenia infekcie.

Pri liečbe ImmuCystom si vaše telo môže vytvoriť senzitivitu na tuberkulín, t.j. látku používanú pri kožnom teste na diagnostiku tuberkulózy, čo môže v budúcnosti komplikovať interpretáciu testu na diagnostiku tuberkulózy. Váš lekár môže preto odporučiť, aby vám bol tuberkulínový kožný test urobený pred začatím liečby ImmuCystom.


Môže sa vyskytnúť horúčka, triaška, nevoľnosť, príznaky podobné chrípke, zvýšená únava alebo urinárne príznaky (napr. pálenie alebo bolesti pri močení). Informujte, prosím, svojho lekára, ak ktorékoľvek z týchto príznakov pretrvávajú dlhšie ako 48 hodín alebo ak sa ich intenzita zvyšuje. Informujte, prosím, svojho lekára aj o výskyte ktoréhokoľvek z nasledujúcich príznakov: zhoršujúce sa urinárne príznaky (napr. nutkanie na močenie, zvýšená frekvencia močenia, krv v moči), bolesti kĺbov, problém s očami (napr. bolesť, podráždenie alebo sčervenanie), kašeľ, kožná vyrážka, žltačka, nutkanie na vracanie alebo vracanie.


Keďže ImmuCyst obsahuje živé mykobaktérie, vylučovaný moč môže tiež obsahovať živé baktérie. Mali by ste dodržiavať príslušné hygienické zásady, aby ste chránili pred infekciou svojich rodinných príslušníkov a iné osoby, s ktorými ste v úzkom styku (pozri časť „Po podaní”). Ak žijete s alebo v blízkosti imunokompromitovaných osôb (podstupujúcich chemoterapiu a pod.) mali by ste byť zvlášť opatrný, aby ste nevedomky nepreniesli BCG infekciu na tieto osoby.


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vyššie uvedených informácií, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Iné lieky a ImmuCyst


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Predovšetkým informujte svojho lekára, ak podstupujete akúkoľvek liečbu, ktorá má vplyv na Váš imunitný systém. Medzi takéto liečby patria:

 • protinádorové lieky, napr. metotrexát, cyklofosfamid, doxorubicín

 • lieky používané na prevenciu odmietnutia transplantátov, napr. cyklosporín

 • liečba ožarovaním


Oznámte tiež svojmu lekárovi, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali antibiotiká, pretože tieto môžu ovplyvniť účinnosť lieku ImmuCyst.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete úžívať tento liek.

ImmuCyst sa počas tehotenstva obvykle neodporúča. Lekár vám odporučí, aby ste sa počas liečby vyhli otehotneniu.

Ak dojčíte, odporúča sa ukončiť dojčenie počas liečby.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako používať ImmuCyst


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je:

 • prvá liečebná schéma pozostáva z jednej aplikácie lieku ImmuCyst do močového mechúra raz do týždňa po dobu 6 týždňov;

 • po 6 týždňovej prestávke sa podáva jedna dávka raz týždenne po dobu 1 až 3 týždňov;

 • šesť mesiacov po začiatku prvej liečebnej schémy nasleduje udržiavacia terapia, ktorá pozostáva z jednej dávky raz týždenne po dobu 1 až 3 týždňov každých 6 mesiacov.

O dĺžke trvania udržiavacej terapie rozhodne váš lekár.


Spôsob podávania:

Tento liek sa podáva do močového mechúra (len intravezikálne):

 • váš lekár alebo zdravotná sestra vám zavedie katéter (trubičku) do močového mechúra. Ak sa v močovom mechúre nachádza moč, mechúr sa vyprázdni cez katéter.

 • lekár alebo zdravotná sestra pripojí katéter k vaku, ktorý obsahuje roztok s liekom ImmuCyst. Roztok prekvapká do vášho močového mechúra. Tento proces sa nazýva instilácia.

 • ak sa celý roztok dostane do vášho močového mechúra, katéter sa odstráni.

Pokyny na rozpustenie prášku a natiahnutie z injekčnej liekovky s gumenou zátkou pred instiláciou sú opísané v časti tejto písomnej informácie určenej pre zdravotníckych pracovníkov.Po podaní:

 • prvých 15 minút po odstránení katétra musíte ostať ležať. Potom môžete vstať a pohybovať sa. Týmto opatrením sa zaistí, že sa ImmuCyst dostane do celého močového mechúra.

 • ImmuCyst musíte v močovom mechúre udržať, pokiaľ to je možné, po dobu 2 hodín. Potom sa môžete vymočiť.

 • z dôvodu obmedzenia rizika kontaminácie súvisiacej s možnou prítomnosťou BCG v moči budete požiadaný, aby ste zamedzili rozstrekovaniu moču počas niekoľkých hodín po instilácii. Mali by ste preto močiť posediačky. Moč vylúčený počas tejto doby je potrebné dezinfikovať pridaním rovnakého objemu dezinfekčného prostriedku pre domácnosti, ktorý sa nechá pôsobiť 15 minút a až potom sa môže spláchnuť.

 • pri prvom močení po liečbe môžete pociťovať pálenie.

 • ak váš lekár neurčí inak, zvýšte počas 48 hodín po liečbe príjem tekutín, aby ste častejšie močili.


Frekvencia a trvanie liečby

Prísne dodržiavajte pokyny vášho ošetrujúceho lekára.

Nikdy neprerušujte liečbu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Ak použijete viac lieku ImmuCyst, ako máte

Keďže ImmuCyst podáva zdravotnícky pracovník, nie je pravdepodobné, že by ste dostali nesprávnu dávku.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


U niektorých osôb sa počas liečby ImmuCystom vyskytnú nepríjemné vedľajšie účinky. Tieto sa však obvykle dajú ľahko zvládnuť. Počas liečby môžu byť horšie, ale v priebehu niekoľkých dní sa zlepšia. Dôležité je, aby ste v liečbe ImmuCystom pokračovali po celú liečebnú dobu. Dokončenie liečby pomáha predísť návratu nádoru.


Aby sa vám podarilo zvládnuť tieto vedľajšie účinky, dostatočne odpočívajte na lôžku, zvýšte príjem tekutín a na akúkoľvek bolesť a horúčku užívajte acetaminofén alebo kyselinu acetylsalycilovú. Ak vás vaše príznaky znepokojujú, poraďte sa so svojím lekárom.

Informujte, prosím, svojho lekára o akýchkoľvek vedľajších účinkoch, ktoré by vám mohli brániť v dokončení liečby.

Ak sa pri užívaní lieku ImmuCyst u vás vyskytnú akékoľvek nečakané vedľajšie účinky, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Údaje o vedľajších účinkoch získané z klinických skúšok

Veľmi časté reakcie (postihujú viac ako 1 z 10 používateľov) sú:

 • urinárne problémy: nutkanie na močenie, prítomnosť krvi v moči (hematúria), ťažkosti pri

močení alebo časté nutkanie na močenie (polakizúria, dyzúria),

 • nevoľnosť, horúčka, triaška.


Časté reakcie (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100) sú:

 • únava, kožná vyrážka, bolesť kĺbov (artralgia) a bolesť svalov (myalgia), zápal kĺbov (artritída),

 • urinárne problémy: infekcie močových ciest, zápal močového mechúra (cystitída), neschopnosť udržať moč (inkontinencia), kŕče a bolesť močového mechúra, kontraktúra močového mechúra,

 • nechutenstvo (anorexia), nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka, pečeňové lézie, kardiálne poruchy.


Menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1000) sú:

 • závrat, bolesti hlavy, kožný absces, hypersenzitívna kožná reakcia,

 • generalizované (systémové) infekcie, pľúcne infekcie, bolesť v oblasti genitálií, lokálne infekcie, bolesť v boku,

 • znížený počet červených krviniek (anémia), nedostatok bielych krviniek v krvi (leukopénia), abnormálne nízky počet krvných doštičiek, krvných komponentov dôležitých pri zrážanlivosti krvi (trombocytopénia),

 • bolesť brucha, zápcha, ochorenie pečene (granulomatózna hepatitída), obličkové poruchy (renálna toxicita), zápal sliznice alebo vredy,

 • urinárne problémy: upchatie močových ciest (močovodu), zbytky kože v moči (zbytky sliznice v moči).


Údaje o vedľajších účinkoch získané z celosvetového postmarketingového pozorovania.

 • BCG infekcia po diseminácii BCG:

 • závažné infekcie, ktoré môžu byť generalizované (prejavy BCG septikémie spojené so šokom), občas smrteľné,

 • infekcie očí, pľúc (miliárne ochorenie na BCG), pečene (abnormálny test funkcie pečene), kostí, kostnej drene, obličiek, regionálnych lymfatických uzlín, výstelky brušnej dutiny a jej orgánov (peritonea), genitourinárneho traktu (orchitída/epididymitída) a prostaty (napr. granulomatózna prostatitída),

 • infekcie (odmietnutie transplantátu spojené so sepsou) u osôb s cievnymi anomáliami (aneuryzma) alebo s protézami (cievne, chlopňové a kĺbové protézy, alebo kardiostimulátory),

 • poruchy kĺbov (artritída, artralgia), očné ťažkosti (vrátane konjuktivitídy, uveitídy, iritídy, keratitídy a granulomatóznej chorioretinitídy), urinárne poruchy (uretritída) alebo kožná vyrážka, a to buď samostatne alebo v kombinácii s predchádzajúcimi príznakmi (Fiessingerov-Leroyov-Reiterov syndróm). Zdá sa, že tento syndróm sa vyskytuje častejšie u určitých pacientov (pacientov, ktorí sú nositeľmi tkanivového antigénu HLA-B27).


 • závažné pľúcne ochorenie (pneumónia, intersticiálna choroba pľúc)

 • fialovo-červené uzlíky na koži (nodózny erytém)

 • závažné obličkové ochorenie (obličkový absces, obličková nedostatočnosť, pyelonefritída, nefritída vrátane tubulointersticiálnej nefritídy, intersticiálnej nefritídy a glomerulonefritídy)

 • ťažkosti pri močení vrátane prítomnosti krvných zrazenín v močovom mechúre (tamponáda mechúra) a nepretržité nutkanie na močenie (pocit neúplného vyprázdnenia)

 • príznaky podobné chrípke

 • abnormálne krvné testy: abnormálny alebo zvýšený krvný kreatinín alebo dusík z močoviny v krvi


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať ImmuCyst


Tento liek uchovávajte v chladničke (2 C – 8 C), chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Liek treba použiť ihneď po rozpustení. Nepoužívajte rozpustený roztok, ak je zakalený alebo javí známky zrážania.

Prípadné nevyhnutné zdržanie medzi rozpustením a podaním nesmie presiahnuť dobu 2 hodín pri teplote medzi 2 °C a 25 °C.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nelikivdujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Immucyst obsahuje


 • Liečivo je

suspenzia atenuovanej Mycobacterium bovis*: 81 mg alebo 10,5 ± 8,7 x 108 CFU** v jednej instilačnej dávke

* živý kmeň Bacillus Calmette-Guérin (Connaught)

** kolónie formujúce jednotky


 • Ďalšie zložky sú:

lyofilizovaný prášok je vytvorený z glutamátu sodného a 10 % roztoku hydroxidu sodného.


Nie sú pridané žiadne konzervačné látky.


Ako vyzerá ImmuCyst a obsah balenia

ImmuCyst je biely prášok.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Sanofi Pasteur, 2 avenue Pasteur, 69007 Lyon, Francúzsko


Výrobca

Sanofi Pasteur SA Parc industriel d' Incarville, 27100 Val de Reuil, Francúzsko

SANOFI-AVENTIS Zrt. – 1225 Budapešť, Campona u. 1. (Harbor park) - Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná v septembri 2013.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku ImmuCyst

Opatrenia

 • ImmuCyst obsahuje živé, oslabené mykobaktérie.

 • ImmuCyst sa nesmie pripravovať v tom istom priestore ako lieky na systémové použitie alebo tými istými osobami, ktoré ich používajú.

 • Pacienti, ktorým je podávaný ImmuCyst nesmú byť liečení v blízkosti pacientov so známou imunodeficienciou.

 • Osoby so známou imunodeficienciou nesmú prísť do kontaktu s ImmuCystom.

 • Neodstraňujte gumovú zátku z injekčnej liekovky. Ak sa obsah injekčnej liekovky rozptýli alebo vytečie, vyčistite oblasť, ktorá prišla do kontaktu s liekom 3 % roztokom chlórnanu a následne vodou.

 • So všetkými nástrojmi a materiálmi, ktoré prišli do kontaktu s ImmuCystom sa musí zaobchádzať ako s infekčným odpadom.

 • Materiály, ktoré prišli do kontaktu s ImmuCystom sa musia náležite sterilizovať alebo zlikvidovať v súlade s predpismi týkajúcimi sa manipulácie s infekčným odpadom.

 • Pri intravezikálnej aplikácii lieku ImmuCyst treba zabrániť kontaktu kontaminovaných nástrojov s močovými cestami alebo neúmyselnému poraneniu sliznice močového mechúra alebo močovodu.

 • Intravezikálna aplikácia ImmuCystu sa nesmie začať skôr ako 2 až 3 týždne po TUR (transuretrárna resekcia).


Ak lekár posúdi katetrizáciu močového mechúra ako traumatickú (napr. bola spojená s krvácaním), ImmuCyst sa nesmie podať a liečbu treba odložiť najmenej o 2 týždne.

Následná liečba by mala pokračovať tak, akoby nedošlo k žiadnemu prerušeniu liečebného režimu.


Pokyny na použitie/zaobchádzanie s liekom

Rozpustenie lyofilizovaného lieku.


Na rozpustenie a ďalšie rozriedenie jednej dávky ImmuCystu treba 50 ml sterilného fyziologického roztoku bez konzervačných látok.


Pri príprave suspenzie ImmuCyst je potrebné používať aseptické techniky. Aby sa zabránilo krížovej kontaminácii, na prípravu suspenzie ImmuCyst sa odporúča oddelený priestor. Osoba zodpovedná za miešanie prípravku musí nosiť rukavice, mať ochranné okuliare, masku a ochranný plášť, aby sa zabránilo inhalácii BCG organizmov a neúmyselnej expozícii poranenej pokožky BCG organizmom.


Pri manipulácii a riedení lieku ImmuCyst je potrebná zvýšená opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu ihlou.

Osoby so známou imunodeficienciou nesmú prísť do kontaktu s ImmuCystom.


Roztok sa má rozpustiť a rozriediť bezprostredne pred podaním:

 • Neodstraňujte gumovú zátku z injekčnej liekovky.

 • Na dezinfekciu povrchu injekčnej liekovky s ImmuCystom použite vhodné antiseptikum.

 • Použite 5 ml sterilnú striekačku a ihlu a do striekačky natiahnite 3 ml sterilného fyziologického roztoku bez konzervačných látok.

 • Potom si pridržte piest striekačky a vytiahnite ihlu z liekovky.

 • Tou istou striekačkou a ihlou prepichnite gumovú zátku na injekčnej liekovke s lyofilizátom.

 • Držte liekovku s lyofilizátom kolmo a potiahnite piest striekačky späť až po vyznačenie 5 ml, aby sa vytvorilo mierne vákuum v injekčnej liekovke.

 • Uvoľnite piest a nechajte vákuum nasať roztok zo striekačky do liekovky s lyofilizátom. Keď sa všetok roztok vstrebe v lyofilizáte, vytiahnite ihlu a striekačku.

 • Mierne pretrepávajte injekčnú liekovku, až kým nevznikne jemná rovnomerná suspenzia. Obsah sa nesmie speniť, aby bolo možné odobrať správnu dávku.

 • Naberte celý objem zriedeného materiálu z liekovky do tej istej 5 ml striekačky. Kým vytiahnete striekačku z liekovky, postavte liekovku do zvislej polohy.

 • Ďalej rozrieďte rozpustený materiál z injekčnej liekovky (1 dávka) v 50 ml sterilnom fyziologickom roztoku bez konzervačných látok až do konečného objemu 50 ml na intravezikálnu instiláciu.


Rozpustený liek

Liek treba použiť ihneď po rozpustení.

Nevystavujte rozpustený liek priamemu alebo nepriamemu slnečnému svetlu. Vystavenie umelému osvetleniu obmedzte na minimum.

Prípadné nevyhnutné zdržanie medzi rozpustením a podaním nesmie presiahnuť dobu 2 hodín pri teplote medzi 2 °C a 25 °C.

Nepoužívajte rozpustený liek, ktorý javí známky vločkovania alebo zhlukovania, ktoré nemožno rozptýliť jemným pretrepaním.


Pokyny na likvidáciu

Nepoužitý liek, obaly a všetky nástroje a materiály použité pri instilácii lieku (napr. striekačky, katétre) je potrebné okamžite odstrániť do nádoby vyhradenej pre nebezpečný biologický odpad a zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami týkajúcimi sa likvidácie nebezpečného biologického odpadu.

Moč vylúčený počas prvých 6 hodín po instilácii ImmuCystu je potrebné dezinfikovať pridaním rovnakého objemu 5 % roztoku chlórnanu (neriedený dezinfekčný prípravok pre domácnosti) a pred spláchnutím nechať dezinfekčný roztok pôsobiť 15 minút.8ImmuCyst

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/01990


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


ImmuCyst, prášok na prípravu roztoku na výplach močového mechúra

BCG imunoterapeutikum


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo:

Prášok (injekčná liekovka):

vaccinum tuberculosis (BCG) cryodesiccatum ................................... 81 mg


BCG organizmy sú po rozpustení životaschopné. Rozpustený liek obsahuje 10,5 ± 8,7 x 108 kolóniu formujúcich jednotiek (CFU) v jednej instilačnej dávke.


Nie sú pridané žiadne konzervačné látky.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na prípravu roztoku na výplach močového mechúra.

ImmuCyst je biely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Immucyst je indikovaný na intravezikálne použitie v liečbe primárneho alebo recidívujúceho karcinómu in situ (CIS) močového mechúra, v prevencii recidivujúceho CIS močového mechúra a v prevencii primárnych alebo recidivujúcich papilárnych nádorov v štádiu Ta a/alebo T1, po transuretrárnej resekcii (TUR) alebo pri ich kombinácii bez ohľadu na predchádzajúcu intravezikálnu liečbu.


ImmuCyst nie je indikovaný ako imunizačný prípravok na prevenciu tuberkulózy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Jedna dávka lieku ImmuCyst pozostáva z intravezikálnej instilácie 81 mg BCG.


Intravezikálna terapia močového mechúra sa má začať najmenej do 14 dní po biopsii alebo TUR (pozri časť 4.3 Kontraindikácie a časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní) a pozostáva z indukčnej a udržiavacej terapie.


 • schéma indukčnej terapie pozostáva z jednej intravezikálnej instilácie lieku ImmuCyst raz do týždňa po dobu 6 týždňov, podaním všetkých 6 dávok.

 • na základe klinických štúdií s liekom ImmuCyst sa po indukcii odporúča udržiavacia terapia. Po 6 týždňovej prestávke sa podáva jedna intravezikálna dávka raz do týždňa po dobu 1 až 3 týždňov. Potom sa podáva jedna dávka raz týždenne po dobu 1 až 3 týždňov v čase 6, 12, 18, 24, 30 a 36 mesiacov po začiatku indukčnej liečby.

Spôsob podávania

Určené len na intravezikálnu instiláciu. Nepodávajte subkutánne, intradermálne alebo intravenózne.


Dávka sa pripravuje rozpustením obsahu 1 injekčnej liekovky obsahujúcej 81 mg lyofilizovaného BCG s 3 ml sterilného fyziologického roztoku bez konzervačných látok. Injekčná liekovka s rozpusteným BCG je rozriedená do sterilného fyziologického roztoku bez konzervačných látok, čím sa získa celkovo 50 ml instilačného roztoku (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní a 6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom).


Uretrálny katéter zavedieme do močového mechúra za aseptických podmienok, mechúr vyprázdnime a následne pomaly instilujeme 50 ml suspenzie lieku ImmuCyst, potom katéter odstránime.


Pacient zadržiava suspenziu pokiaľ to je možné, najviac však dve hodiny. Prvých 15 minút po instilácii by mal pacient ležať na bruchu. Potom sa môže postaviť.

Počas prvých dvoch hodín po instilácii by všetci pacienti mali z hygienických dôvodov močiť posediačky (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní a 6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom). Pokiaľ to nie je zo zdravotných dôvodov kontraindikované, pacienti by mali počas prvých hodín po aplikácii BCG zvýšiť príjem tekutín, aby sa zabezpečilo preplachovanie močového mechúra.


4.3 Kontraindikácie


 • Známa systémová hypersenzitívna reakcia na ktorúkoľvek zložku lieku ImmuCyst (pozri časť 2 Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie a časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní) alebo po predchádzajúcom podaní tohto lieku alebo lieku obsahujúceho rovnakú látku.

 • Pred začiatkom liečby ImmuCystom sa musí vylúčiť aktívna tuberkulóza.

 • Súčasné príznaky alebo predchádzajúca anamnéza systémovej BCG reakcie (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

 • Súčasný výskyt horúčkovitého ochorenia, infekcie močových ciest alebo výrazná hematúria. Liečbu ImmuCystom je potrebné odložiť až do vyliečenia týchto ochorení (pozri časť 2 Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie a časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

 • Vrodená alebo získaná imunodeficiencia, či už pri súčasne prebiehajúcich ochoreniach (napr. AIDS, leukémia a lymfóm), alebo imunosupresívnej liečbe (napr. kortikosteroidy, protinádorová terapia [cytotoxické lieky, ožarovanie]) (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie), kvôli riziku diseminovanej BCG infekcie.

 • ImmuCyst sa nemá aplikovať skôr ako 14 dní po biopsii, TUR alebo traumatickej katetrizácii.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Závažné upozornenia a opatrenia

Systémová BCG reakcia


Systémová BCG reakcia, ktorá môže byť fatálna, je systémovégranulomatózne ochorenie, ktoré môže vyskytnúť (aj keď zriedkavo) po kontakte s BCG.

Keďže izolácia BCG organizmov z postihnutých orgánov je obyčajne komplikovaná, často nie je jasné, do akej miery je takáto reakcia spôsobená infekčným procesom a do akej miery hypersenzitívnou zápalovou reakciou. Preto sa v týchto prípadoch používa výraz „systémová BCG reakcia“.

Na základe predchádzajúcich klinických skúseností s intravezikálnou BCG, „systémová BCG reakcia“ môže byť definovaná ako prítomnosť ktoréhokoľvek z nasledujúcich príznakov, ak pre tieto príznaky neexistuje iné etiologické zdôvodnenie: horúčka ≥ 39,5 oC po dobu 12 hodín; horúčka ≥ 38,5 oC po dobu 48 hodín; pneumonitis; hepatitída; iné orgánové dysfunkcie mimo urogenitálneho traktu s príznakmi granulomatózneho zápalu pri biopsii alebo klasické symptómy sepsy vrátane zlyhania obehového systému, akútnych respiračných problémov a diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (pozri časť 4.8. Nežiaduce účinky).

Aj keď výskyt systémovej BCG reakcie je zriedkavý, pravdepodobnosť jej výskytu je oveľa vyššia, ak bol ImmuCyst podaný v priebehu 14 dní po biopsii, TUR alebo traumatickej katetrizácii močového mechúra (sprevádzanej hematúriou).


Všeobecné

Používajte len na intravezikálnu instiláciu. Nepodávajte subkutánne, intradermálne ani intravenózne.


Informácie pre pacienta

Môže sa vyskytnúť horúčka, triaška, nevoľnosť, príznaky podobné chrípke, zvýšená únava alebo urinárne príznaky (napr. pálenie alebo bolesti pri močení). Pacienti však majú informovať lekára, ak ktorékoľvek z týchto príznakov pretrvávajú dlhšie ako 48 hodín alebo sa zvyšuje ich závažnosť. Pacienti by lekára mali informovať aj o výskyte ktoréhokoľvek z nasledujúcich príznakov: zhoršujúce sa urinárne príznaky (napr. nutkanie na močenie, zvýšená frekvencia močenia, krv v moči), bolesti kĺbov, problém s očami (napr. bolesť, podráždenie alebo sčervenanie), kašeľ, kožná vyrážka, žltačka, nutkanie na vracanie alebo vracanie.


Keďže ImmuCyst obsahuje živé mykobaktérie, vylučovaný moč môže tiež obsahovať živé baktérie. Pacienti by mali byť poučení o dodržiavaní príslušných hygienických zásad, aby chránili pred infekciou svojich rodinných príslušníkov a iné osoby, s ktorými sú v úzkom styku.


Pacienti žijúci s alebo v blízkosti imunokompromitovaných osôb (podstupujúcich chemoterapiu, a pod.) by mali byť zvlášť opatrní, aby nevedomky nepreniesli BCG infekciu na tieto osoby. ImmuCyst je potrebné zadržiavať v močovom mechúre čo najdlhšie, pokiaľ možno až do dvoch hodín a potom je potrebné mechúr vyprázdniť. Aby sa zabránilo prenosu BCG na iné osoby, pacienti by mali po dobu 6 hodín po liečbe močiť posediačky, aby sa zamedzilo rozstrekovaniu moču. Moč vylúčený počas tejto doby je potrebné dezinfikovať pridaním rovnakého objemu dezinfekčného prostriedku pre domácnosti, ktorý sa nechá pôsobiť 15 minút a až potom sa môže spláchnuť. Pokiaľ to nie je zo zdravotných dôvodov kontraindikované, pacienti by mali počas niekoľkých hodín po liečbe ImmuCystom zvýšiť príjem tekutín, aby sa „prepláchol“ močový mechúr. Pri prvom močení po liečbe môžu pacienti pociťovať pálenie.


Opatrenia pri zaobchádzaní s liekom

Zaobchádzajte s liekom ako s infekčným materiálom. ImmuCyst obsahuje živé oslabené mykobaktérie a pri jeho príprave a ďalšom zaobchádzaní je potrebné používať aseptické techniky (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania a časť 6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom). BCG infekcie boli hlásené u zdravotníckych pracovníkov, ktorí pripravovali BCG na aplikáciu.


Nozokomiálne infekcie boli hlásené u imunosupresívnych pacientov, ktorí dostávali parenterálne lieky pripravované v rovnakých priestoroch ako BCG.


Kardiovaskulárne poruchy

Riziko ektopických BCG infekcií nebolo stanovené, považuje sa však za veľmi malé. Môže sa tiež vyskytnúť BCG infekcia aneuryziem, arteriálnych implantátov a kardiologických pomôcok. Je potrebné starostlivo zvážiť prínosy BCG terapie vzhľadom k možnosti ektopickej BCG infekcie u pacientov s arteriálnymi aneuryzmami alebo protetickými pomôckami akéhokoľvek druhu.


Genitourinárne poruchy

Niektoré infekcie genitourinárneho traktu u mužov (orchitída/epididymitída) boli rezistentné na antituberkulóznu terapiu viacerými liekmi, takže museli byť riešené orchiektómiou.


Ak sa počas liečby ImmuCystom vyskytne bakteriálna infekcia močových ciest (IMC), instiláciu treba odložiť až do úplného vyliečenia bakteriálnej IMC, pretože kombinácia IMC a BCG indukovanej cystitídy môže viesť k závažnejším vedľajším účinkom v oblasti genitourinárneho traktu; a tiež preto, že BCG baktérie sú citlivé na široké spektrum antibiotík a podávanie antimikrobiálnych látok môže znížiť účinnosť ImmuCystu.


Hypersenzitivita

Po intradermálnom podaní BCG vakcíny na prevenciu tuberkulózy boli vo veľmi zriedkavých prípadoch hlásené akútne alergické reakcie a preto je potrebné brať ich výskyt do úvahy aj pri podaní ImmuCystu.


Zátka injekčnej liekovky, v ktorej je liek dodávaný, obsahuje latex (prírodný kaučuk), ktorý môže vyvolať alergické reakcie.


Imunitné poruchy

U pacientov, u ktorých môže byť v budúcnosti nevyhnutná imunosupresívna liečba (napr. pacienti čakajúci na transplantáciu, pacienti s ťažkou myasténiou) je potrebné liečbu ImmuCystom starostlivo zvážiť.


Liečba imunosupresívami a/alebo ožarovaním ovplyvňuje imunitnú odpoveď na ImmuCyst a zvyšuje riziko diseminovanej BCG infekcie.


Vzhľadom k riziku BCG infekcie by ImmuCyst nemal byť aplikovaný imunosupresívnym pacientom alebo osobám s vrodenou alebo získanou imunodeficienciou, či už pri súčasne prebiehajúcich ochoreniach (napr. AIDS, leukémia, lymfóm), pri protinádorovej terapii (napr. cytotoxické lieky, ožarovanie) alebo pri imunosupresívnej liečbe (napr. kortikosteroidy).


Intravezikálna liečba ImmuCystom môže indukovať pozitívnu odpoveď na purifikovaný proteínový derivát (PPD) (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie). Pred podaním ImmuCystu je preto potrebné stanoviť pacientovu reaktivitu na PPD.


S ImmuCystom nesmú manipulovať osoby s imunitnou nedostatočnosťou.


Opatrenia pred podaním

ImmuCyst sa nemá aplikovať skôr ako 14 dní po biopsii, TUR alebo traumatickej katetrizácii. Pred instiláciou ImmuCystu je potrebné vylúčiť hematúriu.


Vážne a závažné vedľajšie účinky súvisiace s opatreniami

Aby sa zabránilo výskytu závažných infekcií, je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k poraneniu a/alebo zavlečeniu kontaminácie do močových ciest. ImmuCyst sa môže aplikovať najskôr 14 dní po traumatickej katetrizácii (pozri časť 4.3 Kontraindikácie). Následná liečba by mala pokračovať podľa pôvodnej schémy, akoby nedošlo k žiadnemu prerušeniu.


Po každej intravezikálnej liečbe musia byť pacienti sledovaní, či sa u nich nevyskytnú príznaky toxicity. Ak sa u pacienta vyvinie pretrvávajúca horúčka alebo akútne horúčkovité ochorenie súvisiace s BCG infekciou, je potrebné ukončiť BCG instilácie, pacient musí byť okamžite vyšetrený a liečený na BCG infekciu a tiež je potrebná konzultácia so špecialistom na infekčné ochorenia (pozri časť 4.3 Kontraindikácie). Okamžite je potrebné začať liečbu BCG infekcie dvoma alebo viacerými antimykobakteriálnymi látkami, zatiaľ čo bude vykonané diagnostické vyšetrenie, vrátane kultivácie. Liečba jedným antibiotikom sa neodporúča. Negatívny výsledok kultivácií ešte nevylučuje infekciu.


Osobitné populácie

ImmuCyst sa neodporúča na profylaktickú liečbu po TUR papilárnych nádorov štádia TaG1, pokiaľ sa nepredpokladá vysoké riziko recidivujúcich nádorov.


U pacientov s malou kapacitou močového mechúra je pri rozhodovaní o liečbe ImmuCystom potrebné zvážiť zvýšené riziko kontraktúry močového mechúra.


U pacientov podstupujúcich antimikrobiálnu liečbu iných infekcií je potrebné zhodnotiť, či táto liečba neznižuje účinnosť ImmuCystu.


Pediatria

Bezpečnosť a účinnosť liečby ImmuCystom u pediatrických pacientov neboli stanovené. ImmuCyst sa preto nemá aplikovať pediatrickým pacientom.


4.5 Liekové a iné interakcie


Imunosupresívna liečba

Liečba imunosupresívami a/alebo ožarovaním ovplyvňuje imunitnú odpoveď na ImmuCyst a zvyšuje riziko diseminovanej BCG infekcie (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Liekové interakcie


Antibakteriálne lieky

Antimikrobiálna liečba iných infekcií môže ovplyvniť účinnosť ImmuCystu. U pacientov podstupujúcich antimikrobiálnu liečbu je potrebné zhodnotiť, či táto liečba neznižuje účinnosť ImmuCystu.


Antituberkulózne lieky

Antituberkulózne lieky by sa nemali používať profylakticky na prevenciu lokálnych, dráždivých účinkov ImmuCystu. Nie sú k dispozícii žiadne údaje, ktoré by naznačovali, že akútne lokálne zápaly močových ciest, obvyklé pri intravezikálnom podaní BCG, sú vyvolané mykobakteriálnou infekciou.


ImmuCyst nie je citlivý na pyrazinamid.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Štúdie na zvieratách s ImmuCystom sa neuskutočnili. Nie je tiež známe, či ImmuCyst môže spôsobiť poškodenie plodu pri podávaní tehotným ženám alebo môže ovplyvniť reprodukčnú schopnosť. ImmuCyst sa má podávať tehotnej žene len v nevyhnutnom prípade.

Ženy by mali byť varované pred otehotnením počas terapie.


Nie je známe, či je ImmuCyst vylučovaný v materskom mlieku. Keďže sa však v materskom mlieku vylučujú mnohé lieky a ImmuCyst môže zároveň vyvolať závažné vedľajšie reakcie u dojčiat, doporučuje sa prerušiť dojčenie u matiek, ktorých stav vyžaduje liečbu ImmuCystom.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli vykonané štúdie o účinku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Údaje o nežiaducich udalostiach sú získané z klinických skúšok a celosvetového postmarketingového pozorovania.


Podanie ImmuCystu spôsobuje zápalovú odpoveď v močovom mechúre a môže vyvolať príznaky cystitídy (pozri Tabuľku č.1). Takéto reakcie možno do istej miery považovať za dôkaz, že BCG vyvoláva žiaducu reakciu, ale pacientov treba pozorne sledovať.


Približne 50% pacientov liečených ImmuCystom pociťuje príznaky podráždenia močového mechúra, ktoré sa obyčajne objavujú v priebehu niekoľkých hodín po instilácii a pretrvávajú 6 až 48 hodín. Príznaky sa obyčajne objavujú po tretej instilácii a pri ďalších aplikáciách majú tendenciu sa zhoršovať. Mechanizmus vzniku týchto dráždivých vedľajších účinkov nebol skúmaný, najviac sa však zhoduje s imunologickým mechanizmom. Nie sú žiadne dôkazy o tom, že by bolo možné týmto dráždivým príznakom predísť alebo ich zmierniť znížením dávky lieku alebo antituberkulóznou terapiou.


Nežiaduce reakcie lieku zistené počas klinických skúšok


Keďže sa klinické skúšky uskutočňujú za veľmi špecifických podmienok, miera nežiaducich reakcií lieku pozorovaná v klinických skúškach nemusí odzrkadľovať mieru pozorovanú v praxi a nemala by byť porovnávaná s mierou pozorovanou v klinických skúšaniach iného lieku. Údaje o nežiaducich reakciách lieku získané z klinických skúšok sú užitočné z hľadiska určenia nežiaducich účinkov súvisiacich s liekom a aproximácie pravidiel.


Nežiaduce účinky sú usporiadané podľa frekvencie výskytu za použitia nasledujúcej konvencie:

- Veľmi časté: ≥10%
- Časté: ≥1% a <10%
- Menej časté: ≥1% a <1%
- Zriedkavé: ≥1% a<1%
- Veľmi zriedkavé: <1% (vrátane izolovaných hlásení)


Údaje z klinických skúšok


Klinické údaje o bezpečnosti ImmuCystu vychádzajú zo súboru dát o 699 pacientoch liečených ImmuCystom v 2 klinických skúškach.


Počas klinickej skúšky SWOG 8507, 587 pacientov podstúpilo indukčnú terapiu pozostávajúcu z jednej instilácie týždenne po dobu 6 týždňov (celkovo 6 instilácií). Po 6-týždňovej prestávke bolo z týchto pacientov 247 randomizovaných na udržiavaciu terapiu pozostávajúcu z 1 instilácie týždenne po dobu 3 týždňov, podávanej v čase 3, 6, 12, 18, 24, 30 a 36 mesiacov po začiatku indukčnej liečby (celkovo 27 instilácií).


V tabuľke nižšie sú uvedené frekvencie nežiaducich účinkov akejkoľvek závažnosti hlásených počas indukčnej a udržiavacej liečby v štúdii SWOG 8507. Poznámky pod tabuľkou označujú nežiaduce účinky hlásené ako závažné (stupeň ≥3) v menej častej a častej frekvencii.


Tabuľka č.1: SWOG štúdia 8507 – Nežiaduce reakcie


Indukcia

Udržiavanie

Infekcie a infestácie

Infekcia močových ciest

Časté

Časté*

Systémová infekcia

Menej časté

Menej časté*

Pľúcna infekcia

Menej časté

NR

Infekcia

Menej časté

NR

Cystitída

Menej časté

Časté*

Poruchy krvného a lymfatického systému

Anémia

Menej časté

NR

Leukopénia

Menej časté

NR

Koagulopatia/trombocytopénia

Menej časté

NR

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Časté*

Časté*

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Menej časté

Menej časté

Závrat

Menej časté

NR

Kardiálne poruchy

Kardiálne (neklasifikované)

Menej časté

Časté

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea/zvracanie

Časté*

Časté*

Hnačka

Menej časté

Časté*

Bolesť brucha

Menej časté

NR

Zápcha

NR

Menej časté

Mukozitída/vredy/stomatitída

Menej časté

NR

Hepatobiliárne poruchy

Postihnutie pečene

Menej časté

Časté

Granulomatózna hepatitída

Menej časté*

NR

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Kožná vyrážka

Menej časté*

Časté

Hypersenzitívna kožná reakcia

NR

Menej časté*

Kožný absces

NR

Menej časté

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Artralgia/myalgia/artritída

Menej časté

Časté*

Renálne a urinárne poruchy

Dyzúria

Veľmi časté

Veľmi časté

Hematúria

Veľmi časté§

Veľmi časté

Frekventné močenie

Veľmi časté

Veľmi časté

Nutkanie na močenie

Časté*

Časté

Kŕče/bolesť močového mechúra

Časté*

Časté

Inkontinencia moču

Menej časté*

Časté*

Obličková toxicita

Menej časté

Menej časté

Kontrahovaný močový mechúr

Menej časté*

Časté

Obštrukcia močovodu

Menej časté*

NR

Tkanivo v moči

NR

Menej časté

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Bolesť v genitálnej oblasti

Menej časté

NR

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Horúčka

Veľmi časté*

Veľmi časté

Nevoľnosť

Veľmi časté*

Veľmi časté

Triaška

Veľmi časté*

Veľmi časté

Únava

Časté*

Menej časté

* Tieto udalosti boli hlásené so stupňom závažnosti =3 s menej častou frekvenciou.

† Tieto udalosti boli hlásené so stupňom závažnosti ≥3 s menej častou frekvenciou.

‡ Tieto udalosti boli hlásené so stupňom závažnosti =3 s častou frekvenciou.

§ Tieto udalosti boli hlásené so stupňom závažnosti ≥3 s častou frekvenciou.

NR Neboli hlásené.


V klinickej skúške SWOG 8216 bolo 127 pacientov randomizovaných na intravezikálne podanie lieku ImmuCyst raz do týždňa po dobu 6 týždňov, s pridanou jednou instiláciou v čase 3, 6, 12, 18 a 24 mesiacov po začatí liečby. Počas tejto skúšky boli hlásené rovnaké nežiaduce udalosti ako tie uvedené v Tabuľke č.1 a tiež nasledujúce:


- Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a podkožného tkaniva

Bolesť v boku - menej časté


Údaje z postmarketingového pozorovania


Po celosvetovom uvedení lieku ImmuCyst na trh boli spontánne hlásené nasledujúce nežiaduce udalosti. Keďže tieto udalosti sú hlásené dobrovoľne od neurčitého počtu osôb, nie je vždy možné spoľahlivo určiť frekvenciu alebo stanoviť kauzálny vzťah k použitiu lieku. Rozhodnutie o zahrnutí týchto udalostí do označenia bolo založené na jednom alebo viacerých nasledujúcich faktoroch: 1) závažnosť udalosti, 2) frekvencia hlásenia alebo 3) sila kauzálnej súvislosti s ImmuCystom.


Infekcie a infestácie

BCG infekcia (zriedkavá): Pri intravezikálnom podaní môže dôjsť k diseminácii BCG. Boli hlásené závažné infekcie, vrátane sepsy asociovanej s mortalitou. Boli tiež hlásené BCG infekcie očí, pľúc, pečene, kostí, kostnej drene, obličiek, regionálnych lymfatických uzlín, peritonea, genitourinárneho traktu (orchitída/epididymitída) a prostaty (napr. granulomatózna prostatitída).


BCG infekcia aneuryziem a protetických pomôcok (vrátane arteriálnych implantátov, kardiologických pomôcok a umelých kĺbov).


Po podaní ImmuCystu boli hlásené kĺbové príznaky (artritída, artralgia), očné príznaky (vrátane konjuktivitídy, uveitídy, iritídy, keratitídy a granulomatóznej choreoretinitídy), urinárne príznaky (vrátane uretritídy), kožná vyrážka, a to buď samostatne alebo v kombinácii (Reiterov syndróm). U hlásení Reiterovho syndrómu sa riziko zdá byť zvýšené u pacientov pozitívnych na HLA-B27.


Obličkový absces.


Respiračné, torakálne a mediastinálne poruchy

Pneumónia, intersticiálna pľúcna choroba.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Nodózny erytém.


Renálne a urinárne poruchy

Zlyhanie obličiek, pyelonefritída, nefritída (vrátane tubulointersticiálnej nefritídy, intersticiálnej nefritídy a glomerulonefritídy).

Urinárna retencia (vrátane tamponády močového mechúra a pociťovania reziduálneho moču).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Príznaky podobné chrípke.


Vyšetrenia (Laboratórne testy)

Abnormálny/zvýšený kreatinín v krvi alebo dusík z močoviny v krvi (BUN).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie je dokumentované.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: imunopreparáty, imunomodulačná látka

ATC kód: L03AX03


Ak sa podáva intravezikálne ako terapia rakoviny, BCG vyvoláva lokálnu akútnu zápalovú a subakútnu granulomatóznu reakciu s makrofágovou a leukocytárnou infiltráciou v uroteli a lamina propria steny močového mechúra. Lokálne zápalové účinky sú spojené s elimináciou alebo redukciou nesvalových invazívnych nádorov močového mechúra (Ta/T1 papilárne tumory a CIS). Presný mechanizmus, ktorý to spôsobuje je neznámy, ale protinádorový účinok sa zdá byť T-lymfocyty-dependentný.


CIS môže vzniknúť buď samostatne alebo súčasne s papilárnymi nádormi, najmä tými, koré sú vyššieho štádia. CIS môže byť multifokálny a môže byť tiež spojený s multifokálnymi premalígnymi dysplastickými léziami. Hoci transuretrálna resekcia (TUR) je primárnou liečbou CIS, často nie je kuratívna, niektoré lézie môžu byť buď nezistené alebo nezresekované, prípadne oboje. Okrem toho dokonca aj po kuratívnej TUR je CIS spojený s vysokým výskytom recidív a recidív lézií vyššieho štádia, vrátane karcinómu s inváziou do svalovej vrstvy steny močového mechúra (štádium T2 alebo vyššie). Intravezikálne podanie ImmuCystu sa stalo alternatívou radikálnej chirurgickej liečby pri CIS, ako aj profylaxii recidív CIS.


Hoci TUR je primárnou liečbou nesvalových invazívnych papilárnych nádorov (Ta/T1 nádorov), tieto nádory majú tendenciu k recidivovaniu a progresii. Toto platí hlavne pre súčasný výskyt dvoch a viac papilárnych nádorov, keď sa už vyskytla recidíva takýchto nádorov, alebo keď je prítomný súčasne CIS. Za týchto okolností ImmuCyst preukázal signifikantné predĺženie času do recidívy pri intravezikálnom podávaní po TUR s profylaktickým cieľom.


Klinické štúdie preukázali účinnosť ImmuCystu u pacientov s nesvalovými invazívnymi nádormi močového mechúra v štádiách Carcinoma in situ (CIS), Ta, T1, vrátane dvoch multicentrických kontrolovaných randomizovaných štúdií.


V prvej štúdii SWOG 8216 bol ImmuCyst porovnaný s doxorubicín hydrochloridom (AdriamycinTM) u pacientov s CIS alebo recidivujúcimi papilárnymi nádormi, alebo ich kombináciou. ImmuCyst bol podávaný intravezikálne jeden krát týždenne počas 6 týždňov, s následnou jednou instiláciou v 3, 6, 12, 18 a 24 mesiaci po začiatku liečby (celkovo 11 instilácií). Doxorubicín bol podávaný jedenkrát týždenne počas 5 týždňov s následnými 11 mesačnými instiláciami.

U pacientov s CIS, kompletná odpoveď (t.j. negatívne biopsie a cytológia moču) za 6 mesiacov od začiatku liečby bola 70 % pri ImmuCyste oproti 34 % pri doxorubicíne (p<0,001). Pravdepodobnosť beznádorového 5-ročného prežívania (t.j. bez prítomnosti karcinómu mechúra) bola 45 % (n=64 pacientov) pre ImmuCyst a 18 % (n=67 pacientov) pre doxorubicín (p<0,001, podľa proporcionálneho regresného modelu rizika). U pacientov s kompletnou odpoveďou bol medián času do zlyhania liečby 39 mesiacov pri ImmuCyste versus 5,1 mesiaca pri doxorubicíne. U pacientov s papilárnymi nádormi (Ta alebo T1) bez CIS bolo beznádorové 5-ročné prežívanie 37 % (n=63 pacientov) pri liečbe ImmuCystom oproti 17 % (n=68 pacientov) pri liečbe doxorubicínom (p=0,015 podľa proporcionálneho regresného modelu rizika).


V druhej štúdii SWOG 8507 boli porovnané dve liečebné schémy lieku ImmuCyst, pričom výber pacientov bol podobný ako pri prvej štúdii. Správa z úvodnej štúdie pokrývala medián dĺžky sledovania 3,2 roky (1992) a novšia analýza poskytla údaje s mediánom dĺžky sledovania celkom desať rokov (2000). Samostatný 6-týždňový indukčný cyklus (celkovo 6 instilácií) bol porovnaný s intenzívnejšou schémou, ktorá pozostávala z: indukčného 6-týždňového cyklu, po 6-týždňovej prestávke nasledoval ďalší 3-týždňový indukčný cyklus, potom udržiavacia liečba pozostávajúca z 3 týždňových instilácií za 6 mesiacov od zahájenia liečby a následne každých 6 mesiacov až do 36 mesiacov (celkovo 27 instilácií od zahájenia liečby).

Pri porovnaní skupiny s udržiavacím režimom so skupinou bez udržiavacieho režimu (t.j. len 6-týždňový indukčný cyklus) boli zistené nasledujúce výsledky: 5-ročné prežívanie bolo 78 % v skupine bez udržiavacieho režimu oproti 83 % v skupine s udržiavacím režimom (p=0,08).


Celkové 5-ročné prežívanie bez recidívy bolo 41 % v skupine bez udržiavacieho režimu schémy a 60 % v skupine s udržiavacím režimom (p<0,0001). Prežívanie bez recidívy v skupine s 3-týždňovým udržiavacím režimom (n=192 pacientov) bolo dvakrát dlhšie (77 oproti 36 mesiacov) ako u skupiny bez udržiavacieho režimu (n=192 pacientov). U celkovo 278 do štúdie zaradených pacientov s CIS bola kompletná odpoveď zvýšená z predpokladaných 68 % na 84 %. Rozdiel medzi skupinami pokiaľ ide o celkovú CIS odpoveď bol signifikantný pri p=0,004. U pacientov s papilárnymi nádormi (Ta alebo T1) bez CIS bol medián prežívania bez recidívy 78 mesiacov v skupine s udržiavacím režimom (n=128 pacientov) a 28 mesiacov v skupine bez udržiavacieho režimu (n=126 pacientov).


Táto štúdia poskytuje dôkaz o tom, že 3-týždenná, 3-ročná BCG udržiavacia schéma poskytuje vyššiu ochranu pred recidívou choroby a zvyšuje dĺžku prežívania.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Keďže ImmuCyst obsahuje živé mykobaktérie, vylučovaný moč môže tiež obsahovať živé baktérie (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní a 6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Údaje zo štúdií na zvieratách nenaznačujú žiadne iné osobitné riziko ako riziko už hlásené zo štúdií u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


glutamát sodný


Nie sú pridané žiadne konzervačné látky.


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými očkovacími látkami alebo liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


24 mesiacov (od dátumu zahájenia životaschopnosti [CFU test]).


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C).

Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale, inak môže byť liek neúčinný.


Nikdy nevystavujte ImmuCyst (lyofilizát) slnečnému svetlu, či už priamemu alebo nepriamemu. Vystavenie umelému osvetleniu obmedzte na minimum.


Rozpustený liek

Liek treba použiť ihneď po rozpustení.


Nevystavujte rozpustený liek priamemu alebo nepriamemu slnečnému svetlu. Vystavenie umelému osvetleniu obmedzte na minimum.


Prípadné nevyhnutné zdržanie medzi rozpustením a podaním nesmie presiahnuť dobu 2 hodín pri teplote medzi 2°C a 25°C.


Nepoužívajte rozpustený liek, ktorý javí známky vločkovania alebo zhlukovania, ktoré nemožno rozptýliť jemným pretrepaním.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


ImmuCyst sa dodáva v injekčnej liekovke z hnedého skla typu I. Zátka injekčnej liekovky obsahuje prírodný latex (kaučuk).


Veľkosť balenia: 1 injekčná liekovka obsahujúca 81 mg BCG.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Rozpustenie lyofilizovaného lieku

Na rozpustenie a ďalšie rozriedenie jednej dávky ImmuCystu treba 50 ml sterilného fyziologického roztoku.

Pri príprave suspenzie ImmuCystu je potrebné používať aseptické techniky. Aby sa zabránilo krížovej kontaminácii, na prípravu suspenzie ImmuCystu sa odporúča oddelený priestor. Osoba zodpovedná za miešanie prípravku musí nosiť rukavice, mať ochranné okuliare, masku a ochranný plášť, aby sa zabránilo inhalácii BCG organizmov a neúmyselnej expozícii poranenej pokožky BCG organizmami.


Pri manipulácii a riedení ImmuCystu je potrebná zvýšená opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu ihlou.


S ImmuCystom nesmú manipulovať osoby s imunitnou nedostatočnosťou (Pozri časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Neodstraňujte gumovú zátku z injekčnej liekovky.

Na dezinfekciu povrchu injekčnej liekovky s ImmuCystom použite vhodné antiseptikum.


Použite 5 ml sterilnú striekačku a ihlu a do striekačky natiahnite 3 ml sterilného fyziologického roztoku bez konzervačných látok. Tou istou striekačkou a ihlou prepichnite gumovú zátku na injekčnej liekovke s lyofilizátom. Držte liekovku s lyofilizátom kolmo a potiahnite piest striekačky späť, aby sa vytvorilo mierne vákuum v injekčnej liekovke. Uvolnite piest a nechajte vákuum nasať roztok zo striekačky do liekovky s lyofilizátom. Keď sa všetok roztok vstrebe v lyofilizáte, vytiahnite ihlu a striekačku.


Mierne pretrepávajte injekčnú liekovku, až kým nevznikne jemná rovnomerná suspenzia. Obsah sa nesmie speniť, aby bolo možné odoberať správnu dávku. Naberte celý objem nariedenej suspenzie z liekovky do tej istej 5 ml striekačky. Kým vytiahnete striekačku z liekovky, postavte liekovku do zvislej polohy.


Ďalej rozrieďte rozpustený materál z injekčnej liekovky (1 dávka) v sterilnom fyziologickom roztoku bez konzervačných látok, čím vznikne konečný objem 50 ml na intravezikálnu instiláciu.

Nepoužívajte rozpustený liek, ktorý javí známky vločkovania alebo zhlukovania, ktoré nemožno rozptýliť jemným pretrepaním.


Inštrukcie pre likvidáciu lieku

Nepoužitý liek, obaly a všetky nástroje a materiály použité pri instilácii lieku (napr. striekačky, katétre) je potrebné okamžite odstrániť do nádoby vyhradenej pre nebezpečný biologický odpad a zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami týkajúcimi sa likvidácie nebezpečného biologického odpadu.


Moč vylúčený počas prvých 6 hodín po instilácii lieku ImmuCyst je potrebné dezinfikovať pomocou rovnakého objemu 5 % roztoku chlórnanu (neriedený dezinfekčný prípravok pre domácnosť) a pred spláchnutím nechať dezinfekčný roztok pôsobiť 15 minút (Pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sanofi Pasteur

2 avenue Pont Pasteur

69007 Lyon

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


59/0863/92-CS


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prevej registrácie: 30. december 1992

Dátum posledného predĺženia: 24. august 2007/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2013


12ImmuCyst