+ ipil.sk

IMUNORPríbalový leták

PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE, EV.Č.: 2108/08326


Písomná informácia pre používateľov


IMUNOR

(Transferendi factor suillus)


Perorálny lyofilizát


DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ImunomedicA, a.s., Chuderov 118, 400 02 Ústí nad Labem, ČR


ZLOŽENIE LIEKU

Liečivo: transferendi factor suillus (transfer faktor bravčový) 10 mg v jednej liekovke.

Rozpúšťadlo: pitná voda.


Liek neobsahuje pomocné látky.


Popis prípravku: Porézna biela až nažltlá hmota vo forme koláča alebo rozptýleného prášku. Prášok môže zostať prilepený na dne alebo na zátke liekovky.


FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA

Imunopreparáty


CHARAKTERISTIKA

Imunor, sušený roztok na perorálne používanie, je prípravok z homogenizátu bielych krviniek bravčovej krvi. Obsahuje komplex biologicky aktívnych látok s malou molekulovou hmotnosťou, takže jeho účinok je druhovo nešpecifický a nevyvoláva u príjemcu imunitnú odpoveď.

Imunomodulačný účinok Imunoru je komplexný. Jeho podstatou je tzv. transfer faktor. Je to historicky významná látka, pripravovaná z bielych krviniek, ktorou sa darí prenášať imunologickú pamäť. V pokusnom systéme sa zvieratá ovplyvnené zvolenou látkou (imunogenizácia antigénom) stávajú darcami transfer faktora. Injekcia transfer faktora neovplyvneným príjemcom vedie ku zvýšeniu obranyschopnosti na úroveň, ktorá bola dokázateľná u darcov.

Podanie Imunoru navodzuje v imunitnom systéme celý rad zmien. Dochádza napríklad ku aktivácii bielych krviniek zodpovedných za fagocytárnu obranu (pohlcovanie), zvyšuje sa tvorenie medzibunkových signálnych molekúl (interferón a interleukíny), zvyšuje sa počet a schopnosť aktivácie leukocytov. Imunor má tiež dokázateľný protizápalový účinok. Vždy dochádza ku normalizácii hodnôt, čo je možné sledovať tiež na upravení zložiek krvného obrazu. Imunor sa teda javí ako látka, ktorá moduluje celý imunitný systém a v predklinických skúškach sa efekt Imunoru výrazne nelíšil od injekčného transfer faktoru pripravovaného z ľudských bielych krviniek.


INDIKÁCIE

Imunor moduluje imunitnú odpoveď organizmu v prípadoch, ak je narušená. Zníženie imunity vedie k oslabeniu protiinfekčnej obrany a ku vzniku niektorých chorobných prejavov.

Osvedčuje sa preto pri vrodenej ako aj získanej nedostatočnosti imunitného systému, ktoré sa spravidla prejavujú opakovanými alebo chronickými infekciami, ktoré málo reagujú na bežnú liečbu. Je možné ho napríklad použiť u hnisavých afekcií a v rekonvalescencii po septických stavoch. Ďalej sa uplatňuje v liečbe herpetických a plesňových ochorení, v pomocnej liečbe zhubných nádorových ochorení, pokiaľ sú prítomné známky zníženia obranyschopnosti (opakované infekcie, únavnosť, úbytok bielych krviniek), pri niektorých alergických ochoreniach a u chronického únavového syndrómu. Imunor sa má podávať výhradne na základe vyšetrenia imunitného stavu pacienta pod lekárskym dozorom.


KONTRAINDIKÁCIE

Imunor sa neodporúča podávať v tehotenstve, iné kontraindikácie nie sú známe.

Poznámka: účinnosť a znášanlivosť preparátu nebola overená u detí.


NEŽIADUCE ÚČINKY

Znášanlivosť Imunoru je veľmi dobrá, výnimočne sa môžu vyskytnúť tráviace ťažkosti, nevoľnosť, vracanie, únava, malátnosť. Pokiaľ sa nežiaduce účinky vyskytnú, sú väčšinou miernej intenzity a prechodného trvania. Ak do 3 dní nevymiznú, poraďte sa s lekárom.


INTERAKCIE

Interakcie nie sú dosiaľ známe.


DÁVKOVANIE

Dávkovanie sa pre jednotlivé vekové kategórie nelíši. Pokiaľ lekár neurčí inak, je základnou kúrou podanie štyroch až šiestich dávok lieku podávaných v jednotýždňových intervaloch (základná liečebná kúra). V prípade akútnej infekcie je možné liečbu začať podaním 2-3 dávok v prvom týždni (napríklad každý druhý deň), s následným podaním ďalších dávok v jednotýždňových intervaloch. Voľba liečebnej stratégie je individuálna a riadi sa klinickým stavom pacienta a laboratórnym imunologickým nálezom. Zvyčajne sa aplikujú 3-4 liečebné kúry za rok. V ťažších prípadoch, kedy v obdobiach medzi liečebnými kúrami dochádza k častým recidívam, je možné prikročiť ku kontinuálnemu podávaniu prípravku. Tým sa rozumie spravidla dlhodobé podávanie 1 dávky raz týždenne alebo raz za dva týždne.


SPÔSOB PODÁVANIA

Obsah jednej liekovky sa pred užitím rozpustí za mierneho pretrepávania v cca 3 ml pitnej vody (liekovka naplnená po hrdlo). Pretože časť prášku môže zostať prilepená na gumenej zátke, po pridaní vody je vhodné liekovku opäť zazátkovať a pretrepať, aby sa celý obsah liekovky vo vode dokonale rozpustil. Obsah sa vypije ráno nalačno, za pol hodiny je potom možné požiť ľahké raňajky. Po otvorení liekovky je nutné Imunor okamžite použiť.


OSOBITNÉ UPOZORNENIA

Imunor sa má podávať zásadne na podklade vyšetrenia imunitného stavu pacienta pod lekárskym dozorom. Imunor sa neodporúča podávať v tehotenstve.

V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom navštívte lekára.

Liek neovplyvňuje pozornosť pri riadení motorových vozidiel a obsluhe strojov.


VAROVANIE

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.


BALENIE

4 liekovky po 10 mg lyofilizátu.


UCHOVÁVANIE

Liek uchovávajte v chladničke pri teplote od 2 - 8°C.

Liek uchovávajte v papierovej škatuli, aby bol chránený pred svetlom.

Liek sa musí uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.


DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE

Október 2008


2

IMUNOR

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE, EV.Č.: 2108/08326


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku

IMUNOR


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

Liečivo: transferendi factor suillus 10 mg v 1 liekovke.


3. Lieková forma

Perorálny lyofilizát


Imunor je lyofilizovaný roztok určený na perorálne použitie. Ide o rozpustný ultrafiltrovaný extrakt pripravený z leukocytov periférnej bravčovej krvi (transfer faktor).


Popis prípravku:Porézna biela až nažltlá hmota vo forme koláča alebo rozptýleného prášku. Prášok môže zostať prilepený na dne alebo na zátke liekovky.


4. Klinické údaje


4.1. Terapeutické indikácie

Účinnou látkou je zmes nízkomolekulárnych peptidov a štepov nukleoproteínov s malou molekulovou hmotnosťou (menšou ako 12.000 D), vrátane regulačných produktov T lymfocytov, ktoré sa za fyziologických podmienok uvoľňujú imunokompetentnými bunkami pri imunitnej odpovedi. Pomerné zloženie zmesi nízkomolekulárnych látok je charakterizované pomerom absorbancií pri 260 a 280 nm.


A260

----- väčší alebo rovný 1,8

A280


Liek Imunor je indikovaný najmä k liečbe v prípadoch laboratórne dokázanej poruchy bunkovej imunity (zníženie celkového počtu T lymfocytov, zníženie CD4+ helper T lymfocytov, zvýšenie CD8+ T supresorových lymfocytov), ďalej v klinických prípadoch ochorení, o ktorých je známe, že sú zvyčajne spojené s poruchou bunkovej imunity. Ďalej je indikovaný pri deficitoch humorálnej imunity s laboratórne dokázaným znížením hladiny imunoglobulínov a kolísavými nálezmi porušenej bunkovej imunity s klinickým obrazom recidivujúcich infekcií rôznych lokalít.


Ide najmä o nasledujúce typy ochorenia: primárny imunodeficit - napr. bežný variabilný imunodeficit najmä s prejavmi chronických a recidivujúcich bakteriálnych infekcií a dôkazom porušených funkcií bunkovej imunity. Sekundárny imunodeficit: adjuvantná liečba pri protrahovanej rekonvalescencii po niektorých vírusových ochoreniach; stavy po náročných operačných výkonoch v celkovej anestézii s príznakmi zníženej imunokompetencie; adjuvantná liečba malígnych ochorení vo fáze po aplikácii chemoterapie a rádioterapie pri symptomatológii znížených imunitných funkcií organizmu (recidivujúce infekty, subfebrílie, únavnosť, leukopénia); rekonvalescencia po septických stavoch. Chronické a recidivujúce infekcie ťažko reagujú na bežnú liečbu. Chronický únavový syndróm - prípady s nálezom poklesu parametrov bunkovej imunity. Recidivujúce herpetické ochorenia (herpes simplex, herpes genitalis). Osvedčil sa tiež v liečbe niektorých alergických ochorení (astma bronchiale) ako doplnková liečba ku štandardnej liečbe (antihistaminiká, preventívne imunofarmaká) alebo ku ďalšej imunoterapii (autovakcíny, hyposenzibilizácia). Ďalej sa uplatňuje v liečbe povrchových mykotických ochorení.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie pre jednotlivé vekové kategórie sa nelíši.

Základnou kúrou je podanie štyroch až šiestich dávok lieku podávaných v jednotýždňových intervaloch (základná liečebná kúra). V prípade akútnej infekcie je možné liečbu začať podaním 2-3 dávok v prvom týždni (napríklad každý druhý deň), s následným podaním ďalších dávok v jednotýždňových intervaloch. Voľba liečebnej stratégie je individuálna a riadi sa klinickým stavom pacienta a laboratórnym imunologickým nálezom. Zvyčajne sa aplikujú 3-4 liečebné kúry za rok. V ťažších prípadoch, u ktorých v obdobiach medzi liečebnými kúrami dochádza ku častým recidívam, je možné prikročiť ku kontinuálnemu podávaniu lieku. Tým sa rozumie spravidla dlhodobé podávanie 1 dávky v jednotýždňových alebo dvojtýždňových intervaloch.


Spôsob podávania

Obsah jednej liekovky sa pred užitím rozpustí za mierneho pretrepávania v cca 3 ml pitnej vody (liekovka naplnená po hrdlo). Obsah sa vypije ráno nalačno, za pol hodiny je potom možné požiť ľahké raňajky.


4.3. Kontraindikácie

Imunor sa neodporúča podávať v tehotenstve, iné kontraindikácie nie sú známe.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Závažné nežiaduce účinky neboli zistené.

Účinnosť a znášanlivosť lieku u detí nebola dosiaľ overená. Liek sa môže podávať pacientom s renálnou insuficienciou.

Liečba Imunorom má prebiehať pod dozorom klinického imunológa, liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti.


4.5. Liekové a iné interakcie

Liekové interakcie Imunoru nie sú známe.


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Tehotenstvo je kontraindikáciou podávania Imunoru. Účinnosť a znášanlivosť preparátu u dojčiacich žien neboli zatiaľ overené.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Liek neovplyvňuje pozornosť pri riadení motorových vozidiel a obsluhe strojov.


4.8. Nežiaduce účinky

Znášanlivosť Imunoru je všeobecne veľmi dobrá. Výnimočne boli pozorované prejavy miernej gastrointestinálnej neznášanlivosti (nauzea, pálenie v epigastriu, vracanie), celkové príznaky (únava, ospalosť, zvýšené potenie, bolesti hlavy, pocit vnútorného prehriatia) alebo kožné príznaky (svrbenie, prchavý exantém). Vedľajšie účinky majú väčšinou prechodný charakter a iba výnimočne vedú k nutnosti prerušiť liečbu.

Významné nežiaduce účinky neboli zistené.


4.9. Predávkovanie

U ľudí nebolo, vzhľadom na výsledky preklinických skúšok, predávkovanie testované.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Imunopreparáty, iné citokíny a imunomodulátory

ATC kód: L03AX


Mechanizmus účinku Imunoru (transfer faktoru) je komplexný. Vlastný prenosový efekt vedie ku aktivácii nekompetentných lymfocytov, takže sú schopné rozpoznať cudzie antigény a reagovať na nich proliferáciou a diferenciáciou. Súčasne dochádza po aplikácii Imunoru k mnohým nešpecifickým zmenám. Spočívajú v aktivácii chemotaxie, fagocytárnej aktivity makrofágov a polymorfonukleárov, v indukcii tvorby interferónu a interleukínov, vo zvýšení počtu E rozetujúcich a PHA reagujúcich lymfocytov, v aktivácii cyklických nukleotidov (cGMT), v normalizácii zložiek krvného obrazu, vo zvýšení syntézy nukleových kyselín, v protizápalovom a protiedémovom pôsobení. Uvedené aktivity nevedú k presiahnutiu normálnych hodnôt parametrov. Imunor sa javí ako látka, ktorá moduluje celý imunitný systém a v predklinickom skúšaní sa efekt Imunoru výrazne nelíšil od štandardného ľudského transfer faktoru podávaného podkožne.

Na základe výsledkov klinického hodnotenia je možné konštatovať, že podávanie Imunoru viedlo k úprave nižších a vyšších hodnôt sledovaných ukazovateľov (mimo fyziologického intervalu) zistených na začiatku štúdie. Tieto hodnoty boli v priebehu štúdie modifikované smerom ku fyziologickému rozmedziu, preto bolo u prevažnej väčšiny sledovaných parametrov zaznamenané na konci štúdie nižšie percento osôb s mimohraničnými hodnotami. Podávanie Imunoru dokázalo priaznivý vplyv na ústup únavy, subfebrílií aj na frekvenciu a závažnosť priebehu infektov. U prevažnej väčšiny pacientov došlo v dôsledku podávania Imunoru ku zlepšeniu zdravotného stavu.

Znášanlivosť lieku bola veľmi dobrá, iba u 3 pacientov zo 135 musela byť štúdia predčasne ukončená pre výraznejšie nežiaduce účinky.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetická štúdia nebola vykonaná z technických dôvodov. Ide o rozpustný ultrafiltrovaný extrakt pripravený z leukocytov bravčovej periférnej krvi. Účinnou látkou je zmes nízkomolekulárnych peptidov a štepov nukleoproteínov s malou molekulovou hmotnosťou (menšou ako 12 kD), vrátane regulačných produktov T lymfocytov, ktoré sú za fyziologických podmienok uvoľňované imunokompetentnými bunkami pri imunitnej odpovedi. Túto zmes látok by nebolo možné dostupnými metódami odlíšiť od látok organizmu vlastných.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Pri predklinickom hodnotení transfer faktoru VÚFB bola sledovaná jeho bezpečnosť počas sedemdňovej tolerančnej štúdie u myší a krýs. Ďalej bol vykonaný špeciálny test zameraný na prípadnú embryotoxicitu skúšaného prípravku.

Imunor je veľmi dobre tolerovaný. Sedemdňová aplikácia prípravku myšiam a potkanov v denných dávkach 0,15 mg/kg a 7,5 mg/kg p.o. (t.j. v ekvivalente a v päťdesiat násobku predpokladanej klinickej dávky) nevyvolala v sledovaných klinických, hematologických ani biochemických parametroch žiadne zmeny, ktoré by svedčili o toxickom pôsobení prípravku. Patologicko-anatomické, histologické a ultraštrukturálne vyšetrenia nepreukázali nič, čo by ukazovalo na toxické účinky Imunoru.

Imunor v teste CHEST I a II na zárodku kurčaťa nevyvolával zmeny, ktoré by upozorňovali na jeho embryotoxické pôsobenie. Rovnako neboli zistené mutagénne účinky.


6. Farmaceutické informácie


6.1. Zoznam pomocných látok

Liek žiadne pomocné látky neobsahuje.


6.2. Inkompatibility

Prášok sa rozpúšťa priamo v liekovke pitnou vodou, iné látky sa k roztoku nesmú pridávať.


6.3. Čas použiteľnosti

V neporušenom obale je čas použiteľnosti lieku 18 mesiacov.

Po rozpustení podľa návodu sa musí liek ihneď spotrebovať.


6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Imunor sa uchováva v chladničke pri teplote od 2 - 8°C.

Liek uchovávajte v papierovej škatuli, aby bol chránený pred svetlom.

Liek nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti uvedeného na obale..

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Sklenená injekčná liekovka s objemom 3 ml uzavretá lyofilizačnou gumovou zátkou a hliníkovým uzáverom.

Liekovky sú balené do papierovej škatule po 4 kusoch (10 mg lyofilizátu) spolu s písomnou informáciou pre používateľov.


6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Obsah jednej liekovky sa pred použitím rozpustí za mierneho trepania v cca 3 ml pitnej vody (obsah po hrdlo liekovky). Obsah sa vypije nalačno, za pol hodiny potom je možné požiť ľahké raňajky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ImunomedicA a.s., Chuderov 118, 400 02 Ústí nad Labem, Česká republika


8. Registračné číslo

59/0041/02 - S

9. Dátum registrácie / Dátum predĺženia registrácie

20.03.2002 /


10. Dátum poslednej revízie textu:

Október 2008

4

IMUNOR