+ ipil.sk

Imuran 25 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.: 2012/09220
PÍSOMNÁ INFORMÁClA PRE POUŽÍVATEL’OV

Imuran 25 mg

Imuran 50 mg

filmom obalené tablety

Azathioprinum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu precitali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:

l. Čo je Imuran a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Imuran

3. Ako užívať Imuran

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Imuran

6. Ďalšie informácie1. ČO JE lMURAN A NA ČO SA POUŽÍVA

Imuran patrí do skupiny liekov nazývaných imunosupresíva. To znamená, že zmenšuje silu vášho imunitného systému.

Imunosupresíva sú niekedy potrebné na to, aby vášmu telu pomohli prijať transplantovaný orgán, ako je nová oblička, srdce alebo pečeň, alebo aby liečili niektoré ochorenia, pri ktorých váš imunitný systém reaguje proti vášmu vlastnému telu (autoimúnne ochorenia).

Autoimúnne ochorenia môžu zahŕňať ťažkú reumatoidnú artritídu, systémový lupus erythematosus, dermatomyozitídu a polymyozitídu, autoimúnnu chronickú aktívnu hepatitídu, pemphigus vulgaris, polyarteritis nodosa, autoimúnnu hemolytickú anémiu a chronicku refraktérnu idiopatickú trombocytopenickú purpuru.

Váš lekár zvolil tento liek, lebo je vhodný pre vás a vaše ochorenie.

Imuran sa môže používat’ samostatne, ale častejšie sa používa v kombinácii s inými liekmi.2. SKÔR AKO UŽlJETE IMURAN

Neužívajte Imuran

 • ked' ste alergický (precitlivený) na azatioprín alebo na niektorú z d'alších zložiek Imuranu.

 • ked' ste alergický na Puri-Nethol (merkaptopurín), liek, ktorý je podobný Imuranu.

Bud'te zvlášt’ opatrný pri užívaní Imuranu

Informujte svojho lekára alebo lekárnika:

 • ked' ste tehotná alebo dojčíte,

 • ked' plánujete mat' diet'a - o tomto sa porozprávajte so svojím lekárom či už ste žena alebo muž,

 • ked' trpíte ochorením pečene alebo obličiek,

 • ked' máte ochorenie, pri ktorom vaše telo vytvára príliš málo prirodzenej chemickej látky nazvanej tiopurín-metyltransferáza (TPMT),

 • ked' trpíte ochorením známym ako Lesch-Nyhanov syndróm,

 • ked' ste niekedy mali ovčie kiahne alebo pásový opar.

Ak máte naplánované očkovanie, musíte o ňom informovat' svojho lekára skôr, ako dostanete

očkovaciu látku. Imuran môže ovplyvnit' spôsob, akým očkovacia látka účinkuje, alebo vašu reakciu na očkovaciu látku.

Tablety pred užitím nelámte. Ak vy alebo osoba, ktorá vám poskytuje starostlivost', vezmete do ruky zlomené tablety alebo tablety s poškodeným filmovým obalom pokryté práškom, okamžite si musíte umyť ruky.


Je dôležité, aby osoby poskytujúce starostlivost' vedeli, že je potrebné bezpečné zaobchádzanie

s týmto liekom. Porad'te sa so svojím lekárnikom alebo lekárom.


Liek obsahuje mliečny cukor laktózu.

Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začiatkom liečby.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých vydaj nie je

viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Liečba Imuranom môže mat' vplyv na vašu krv, a preto vám lekár počas liečby Imuranom nechá

urobit' pravidelné krvné testy. Čim dlhšie budete pokračovat' v užívaní Imuranu, tým bude časový odstup medzi krvnými testami dlhší. Na vašu krv majú vplyv aj d'alšie lieky a tento vplyv bude zvýšený, ak budete užívat' niektoré z týchto liekov spolu s Imuranom. Medzi tieto lieky patria nižšie vymenované lieky a vášmu lekárovi musíte oznámit' čo najskôr ako je možné, ak ste liečený niektorým z nasledovných liekov:


 • penicilamín (používaný hlavne na liečbu reumatoidnej artritídy),

 • ACE inhibítory (používané hlavne na liečbu vysokého krvného tlaku a zlyhania srdca),

 • cimetidín (používaný na liečbu žalúdkových vredov a tráviacich ťažkostí),

 • indometacín (používaný ako liek proti bolesti a zápalom),

 • kotrimoxazol (používaný na liečbu infekcií).


Užívate alebo je pravdepodobné, že budete užívat' jeden z nasledovných liekov. Tieto lieky a Imuran sa môžu taktiež vzájomne ovplyvňovat' a musíte o nich informovat' svojho lekára. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára:


 • očkovacie látky (používané na prevenciu ochorení),

 • ribavirín (používaný na liečbu vírusových infekcií),

 • metotrexát (používaný hlavne na liečbu rakoviny),

 • alopurinol, oxipurinol alebo tiopurinol (používané hlavne na liečbu dny),

 • antikoagulanciá, napríklad warfarín (používa sa na prevenciu krvných zrazenín),

 • mesalazín, olsalazín alebo sulfasalazín (používané hlavne na liečbu ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby).

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívat' akýkol'vek liek, porad'te sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Musíte skontrolovat', ako na vás Imuran pôsobí skôr, ako budete viest' vozidlo aIebo obsluhovat'

stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ IMURAN


Vždy užívajte Imuran presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Je dôležité, aby ste váš liek užívali v správnom čase. Tabletu

prehltnite vcelku, tabletu nelámte.

Tablety Imuranu sa majú užívať najmenej 1 hodinu pred jedlom alebo mliekom alebo 3 hodiny po jedle alebo mlieku.

Množstvo Imuranu, ktoré, l’udia užívajú, môže byt' vel'mi rôzne.


Vaša dávka bude závisiet’ od ochorenia, pre ktoré vás váš lekár lieči.


Váš lekár vám povie, ako dlho bude vaša liečba trvat'. Liečbu predčasne neukončujte.


Počas liečby Imuranom bude váš lekár chcieť, aby ste si občas nechali urobit’ krvný test. Je to kvôli tomu, aby skontrolovali počet vašich krviniek a v prípade potreby zmenil vašu dávku.


Dávka pre dospetýeh a deti po transplantácii

V prvý deň liečby sa zvyčajne podáva počiatočná dávka do 5 mg/kg vašej telesnej hmotnosti.


Potom dostanete udržiavaciu dávku Imuranu. Je pravdepodobne, že bude medzi l až 4 mg/kg telesnej hmotnosti denne.


Zvyčajná dávka pre starších pacientov bude pravdepodobne na dolnej hranici tohto dávkovacieho rozsahu.


Dávka pre dospelých a deti s autoimúnnymi ochoreniami

Ak Imuran užívate na liečbu autoimúnneho ochorenia, počiatočná dávka bude pravdepodobne medzi l až 3 mg/kg vašej telesnej hmotnosti.

V závislosti od účinnosti liečby môže byt' vaša dávka upravovaná v tomto dávkovacom rozsahu až dovtedy, kým sa nerozhodne o udržiavacej dávke.

Zvyčajne sa podáva udržiavacia dávka medzi menej ako 1 mg/kg telesnej hmotnosti až 3 mg/kg

telesnej hmotnosti denne.


Zvyčajná dávka pre starších pacientov bude pravdepodobne na dolnej hranici tohto dávkovacieho rozsahu.


Tablety prehltnite s malým množstvom vody. Niekol'ko pacientov môže po prvom užití Imuranu cítit’ nevoľnosť, ktorú je možné zmierniť,, ak sa tablety užívajú po jedle.


Deti

V prípade liečby detí, najmä detí s nadváhou, sa poraďte so svojím lekárom.Ak užijete viac Imuranu ako máte

Ak náhodne užijete príliš veľa tabliet, bezodkladne o tom informujte svojho lekára alebo lekárnika, alebo navštívte oddelenie pohotovosti v najbližšej nemocnici.


Ak zabudnete užiť Imuran

Ak zabudnete užiť dávku, neužívajte tablety naviac, aby ste nahradili dávku alebo dávky, ktoré ste vynechali. Ked' si na to spomeniete, vašu d'alšiu dávku užite vo zvyčajnom čase a pokračujte ako

predtým. Vášho lekára informujte o vynechaných dávkach čo najskôr ako je to možné.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Imuran môže spôsobovat’ vedl'ajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Niektorí l'udia môžu byt' na lieky alergickí. Ak budete mat’ krátko po užití Imuranu niektorý z nasledujúcich príznakov, PRESTAŇTE tento liek užívat' a okamžite o tom informujte svojho lekára alebo navštívte úrazové oddelenie alebo oddelenie pohotovosti v najbližšej nemocnici:


 • ked' budete mat' bolest' svalov alebo kostí,

 • ked' budete mat' problémy s obličkami,

 • ked' začnete cítiť mdlobu, hlavne pri postavení sa,

- ked' budete mat’ silnú hnačku a/alebo bolest’ brucha,

 • ked' budete mat’ žltačku (zožltnutie kože alebo očných bielok),

 • ked' budete mat’ závažnú kožnú reakciu (napr, pl'uzgiere alebo olupovanie kože).


U pacientov užívajúcich imunosupresívne lieky môže byt' zvýšené riziko vzniku nádorov alebo infekcie, vrátane rakoviny kože. Z tohto dôvodu sa musíte počas užívania Imuranu vyhýbat’ prílišnému vystavovaniu sa slnečnému svetlu. Odporúča sa, aby ste nosili ochranný odev a používali krém na opal'ovanie s vysokým ochranným faktorom.


U pacientov užívajúcich imunosupresívny liek sa môže stat’ závažnou infekcia ovčími kiahňami alebo pásovým oparom, Z tohto dôvodu musíte zabránit' kontaktu s jedincami, ktorí majú ovčie kiahne alebo pásový opar.


Ak sa u Vás počas užívania Imuranu vyskytne niekrorý z nasledovných príznakov, okamžite o tom informujte svojho lekára:


 • ked' spozorujete akékoľvek príznaky horúčky alebo infekcie,

 • ked' sa u vás vyskytne neočakávaná tvorba modrín alebo krvácanie,

 • ked' budete mat' akékol'vek nové škvrny na koži alebo zmeny škvŕn, ktoré ste už mali

 • ked' budete mat' kašel' alebo dýchacie t'ažkosti podobné infekcii hrudníka

 • ked' budete mat' nevol'nost' alebo budete vracať,

 • ked' sa budete cítiť unavený, budete mať závrat alebo sa budete cítiť celkovo nezdravo

 • ked' prídete do kontaktu s niekým, kto má ovčie kiahne alebo pásový opar.


Počas užívania Imuranu môžete spozorovat’ vypadávanie vlasov. Vlasy často znovu narastú, dokonca aj vtedy, ak budete pokračovat' v užívaní Imuranu. Ak si budete robit' starosti, obrát'te sa na svojho lekára.


Ak začnete pociťovat’ akýkol'vek vedl'ajši účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedl'ajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používatel'ov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ lMURAN


Uchovávajte mimo dohl'adu a dosahu detí.


Nepoužívajte Imuran po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C a chráňte pred svetlom.


Ak vám lekár povie, aby ste tablety prestali užívat', vrát'te všetky zvyšujúce tablety do lekárne.

Uschovajte si ich len vtedy, ak vám k tomu dá pokyn váš lekár.


Lieky sa nesmú likvidovat’ odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho

lekárnika ako zlikvidovat' lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chránit’ životné

prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Imuran obsahuje


Imuran 25 mg:

 • Liečivo je azatioprin. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 25 mg azatioprinu.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, hydrolyzát škrobu, kyselina stearová, magnéziumstearát.

Obal tablety: hypromelóza, makrogol 400, oxid titaničitý EI71, žltý oxid železitý E l72, červený oxid železitč El72.


Imuran 50 mg:

 • Liečivo je azatioprin. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 50 mg azatioprinu.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, hydrolyzát škrobu, kyselina stearová,

magneziumstearát.

Obal tablety: hypromelóza, makrogol 400.


Ako vyzerá Imuran a obsah balenia


Imuran sa dodáva vo forme filmom obalených tabliet. Tablety sú balené v blistri obsahujúcom 100 tabliet (25 mg, 50 mg).


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

12/13 Exchange Place

I.F.S.C

Dublin 1

Írsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2013.

5Imuran 25 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2013/00685

Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Imuran 25 mg

Imuran 50 mg


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Imuran 25 mg:

Azathioprinum 25 mg v jednej filmom obalenej tablete.


Imuran 50 mg:

Azathioprinum 50 mg v jednej filmom obalenej tablete.


3. Lieková forma


Filmom obalené tablety.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Imuran sa používa na potlačenie imunitných reakcií, a to buď samostatne alebo bežnejšie v kombinácii s inými látkami a ďalšími liečebnými postupmi, ktoré ovplyvňujú imunitné reakcie (prevažne v kombinácii s kortikosteroidmi). Terapeutický účinok sa dostaví až po týždňoch alebo mesiacoch užívania a môže viesť k zníženiu dávok kortikosteroidov, a tým k zníženiu nežiaducich účinkov vyvolaných kortikosteroidmi.


Imuran v kombinácii s kortikosteroidmi a/alebo inými imunosupresívnymi látkami a liečebnými postupmi je indikovaný na predĺženie prežívania transplantovaných orgánov, ako sú obličky, srdce a pečeň, a na redukciu potrebných dávok kortikosteroidov u príjemcov transplantovanej obličky.


Imuran, či už samostatne alebo bežnejšie v kombinácii s kortikosteroidmi a/alebo inými liekmi a liečebnými postupmi, sa používa u pacientov s nasledujúcimi ochoreniami:


Ťažká reumatoidná artritída


Systémový lupus erythematosus


Dermatomyozitída a polymyozitída


Autoimúnna chronická aktívna hepatitída


Pemphigus vulgaris


Polyarteritis nodosa


Autoimúnna hemolytická anémia


Chronická refraktérna idiopatická trombocytopenická purpura


Použitie Imuranu často umožní zníženie dávok kortikosteroidov alebo až ich úplné vysadenie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Všeobecné informácie

Tablety Imuranu sa majú podávať aspoň 1 hodinu pred alebo 3 hodiny po jedle alebo mlieku (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti: rezorpcia).


Spôsob podania: perorálne.


Dávkovanie pri transplantácii – dospelí: V závislosti od zvoleného imunosupresívneho režimu sa môže počas prvého dňa liečby podať celodenná dávka až 5 mg/kg telesnej hmotnosti pacienta, a to buď v perorálnej alebo intravenóznej forme.


Udržiavacia dávka sa má pohybovať od 1 do 4 mg/kg telesnej hmotnosti/deň a musí byť podávaná v súlade s klinickými odporúčaniami a hematologickou toleranciou pacienta.


Z údajov vyplýva, že liečba Imuranom má byť pre riziko odmietnutia transplantátu udržiavaná natrvalo aj v prípade, ak sú potrebné len nízke dávky.


Dávkovanie pri iných stavoch – dospelí: Vo všeobecnosti sa odporúča počiatočná dávka od 1 do 3 mg/kg telesnej hmotnosti/deň a môže byť v rámci tohto limitu upravená v závislosti od klinickej odpovede, ktorá nemusí byť evidentná počas týždňov alebo mesiacov, a hematologickej tolerancie.


Ak je odpoveď na terapiu zjavná, je treba zvážiť zredukovanie udržiavacej dávky na najnižšiu možnú hladinu kompatibilnú s udržaním tejto odpovede. Ak sa neobjaví žiadne zlepšenie stavu pacienta v priebehu troch mesiacov, je treba zvážiť vysadenie Imuranu.

Odporúčaná udržiavacia dávka sa môže pohybovať od menej ako 1 do 3 mg/kg telesnej hmotnosti/deň v závislosti od klinického stavu a individuálnej reakcie pacienta, vrátane hematologickej tolerancie.


Deti a dospievajúci


Transplantácie


Pozri časť Dávkovanie a podávanie: Transplantácia – dospelí.


Ďalšie indikácie:


Deti s nadváhou

Deti, ktoré sa považujú za majúce nadváhu, môžu vyžadovať dávky z horného konca rozsahu dávok, a preto sa odporúča dôkladné monitorovanie odpovede na liečbu (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti, Osobitné populácie pacientov, Deti s nadváhou).

Užívanie u starších:


Existujú len obmedzené skúsenosti pri podávaní Imuranu starším pacientom. Dostupné údaje nenaznačujú, že by incidencia nežiaducich účinkov u starších pacientov bola vyššia ako u iných pacientov liečených Imuranom. Napriek tomu sa odporúča monitorovať funkciu obličiek a pečene a zvážiť zníženie dávky, ak sa zistí poškodenie (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania – Poškodenie obličiek alebo pečene).


Poškodenie obličiek alebo pečene


U pacientov s renálnou a/alebo hepatickou insuficienciou sa má zvážiť zníženie dávkovania (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Liekové interakcie


Keď sa podávajú súbežne inhibítory xantínoxidázy, ako napríklad alopurinol, a azatioprín, je bezpodmienečne nutné podať iba 25 % obvyklej dávky azatioprínu, pretože alopurinol znižuje rýchlosť katabolizmu azatioprínu (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).


Pacienti s deficitom TPMT


Pacienti s dedičnou nízkou alebo žiadnou aktivitou tiopurínovej S‑metyltransferázy (TPMT) sú viac ohrození závažnou toxicitou azatioprínu z obvyklých dávok azatioprínu a všeobecne vyžadujú značné zníženie dávky. Optimálna počiatočná dávka pre pacientov s homozygótnym deficitom nebola stanovená (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Monitorovanie a časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).


Väčšina pacientov s heterozygótnym deficitom TPMT dokáže znášať odporúčané dávky azatioprínu, niektorí však môžu vyžadovať zníženie dávky. Genotypové a fenotypové testy na TPMT sú k dispozícii (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Monitorovanie a časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).


4.3 Kontraindikácie


Imuran je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na azatioprín alebo na niektorú z pomocných látok. V prípade precitlivenosti na 6-merkaptopurín (6-mp) sa dá predpokladať pravdepodobná precitlivenosť na Imuran, a preto je pri jeho podávaní potrebná zvýšená opatrnosť.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Očkovanie použitím živej vakcíny má potenciál spôsobiť infekciu hostiteľov s oslabeným imunitným systémom. Preto sa očkovanie živými vakcínami neodporúča (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).

Súbežné podávanie ribavirínu a azatioprínu sa neodporúča. Ribavirín môže znižovať účinnosť a zvyšovať toxicitu azatioprínu (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).


Monitorovanie:


Pri užívaní Imuranu existujú potencionálne riziká, preto by mal byť predpisovaný iba v prípadoch, kedy je zabezpečené dostatočné sledovanie možných toxických účinkov v priebehu terapie.


Zvýšená pozornosť sa má venovať monitorovaniu hematologickej odpovede a zníženiu udržiavacieho dávkovania na minimálnu úroveň potrebnú pre klinickú odpoveď.


Pri podávaní vysokých dávok alebo pri ťažkom poškodení obličiek a/alebo pečene sa počas prvých 8 týždňov liečby odporúča každý týždeň alebo aj častejšie monitorovanie kompletného krvného obrazu, vrátane krvných doštičiek. Frekvencia kontrol krvného obrazu sa v priebehu liečby môže zredukovať, ale odporúča sa opakovať kompletný krvný obraz raz do mesiaca alebo najmenej v intervaloch nie dlhších ako 3 mesiace.


Pri prvých príznakoch abnormálneho poklesu počtov krvných buniek sa má okamžite prerušiť liečba, pretože počet leukocytov a trombocytov môže po ukončení liečby naďalej klesať.


Pacienti užívajúci Imuran majú byť poučení o okamžitom hlásení akýchkoľvek známok infekcie, o tvorbe neočakávaných podliatin, o akýchkoľvek príznakoch krvácania alebo iných prejavov útlmu kostnej drene. Útlm kostnej drene je zvratný, ak sa azatioprín vysadí dostatočne včas.


Azatioprín je hepatotoxický a počas liečby sa majú pravidelne monitorovať pečeňové testy. Častejšie monitorovanie sa môže odporúčať u pacientov s vopred existujúcim ochorením pečene alebo dostávajúcich inú potenciálne hepatotoxickú liečbu. Pacientovi sa má nariadiť, aby okamžite ukončil užívanie azatioprínu, ak sa uňho zistí výskyt žltačky.


Existujú jedinci so zdedeným deficitom enzýmu tiopurín-metyltransferázy (TPMT), ktorí môžu byť nezvyčajne citliví na myelosupresívny účinok azatioprínu a náchylní na rozvoj rapídneho útlmu kostnej drene po začatí liečby Imuranom. Tento problém by mohol nastať pri spolupodávaní s liekmi, ktoré inhibujú TPMT, tak ako olsalazín, mesalazín alebo sulfasalazín. U jedincov užívajúcich 6-merkaptopurín (aktívny metabolit azatioprínu) v kombinácii s inými cytotoxickými látkami bola taktiež hlásená možná súvislosť medzi zníženou aktivitou TPMT a sekundárnou leukémiou a myelodyspláziou (pozri časť 4.8. Nežiaduce účinky). Niektoré laboratória poskytujú testovanie na deficit TPMT, aj keď sa nedokázalo, že tieto testy identifikujú všetkých pacientov, ktorým hrozí riziko ťažkej toxicity. Z tohto dôvodu je stále nevyhnutné pozorné monitorovanie krvného obrazu.


Dávkovanie azatioprínu môže byť potrebné znížiť, keď sa kombinuje s inými liekmi, ktorých primárnou alebo sekundárnou toxicitou je myelosupresia (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie: Cytostatiká/myelosupresíva).


Poškodenie obličiek alebo pečene


Počas podávania azatioprínu pacientom s poškodením obličiek a/alebo poškodením pečene sa odporúča postupovať opatrne. U týchto pacientov sa má zvážiť zníženie dávkovania a má sa dôkladne monitorovať hematologická odpoveď (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).


Lesch-Nyhanov syndróm

Podľa určitých údajov Imuran nie je účinný u pacientov s deficitom hypoxantín-guanín-fosforibozyltransferázy (Lesch-Nyhanov syndróm), preto sa pre prítomnosť abnormálneho metabolizmu u týchto pacientov podávanie Imuranu neodporúča.


Mutagenita:

U lymfocytov detí pacientov liečených azatioprínom boli preukázané chromozomálne abnormality, ktoré postupom ustúpili. Okrem mimoriadne zriedkavých prípadov sa nepozoroval u detí pacientov liečených azatioprínom žiadny zrejmý fyzický dôkaz anomálie.

U pacientov liečených azatioprínom na viacero ochorení sa preukázal synergistický klastogénny účinok azatioprínu a dlhovlnného ultrafialového svetla.


Účinok na fertilitu:

Odstránenie chronického obličkového zlyhania po transplantácii obličky a súčasnom podávaní Imuranu, zvyšuje fertilitu príjemcov transplantátu u oboch pohlaví.


Progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML)


PML (oportunistická infekcia spôsobená vírusom JC) bola hlásená u pacientov dostávajúcich azatioprín s inými imunosupresívami. Imunosupresívna liečba sa má prerušiť pri prvých príznakoch alebo symptómoch naznačujúcich PML a má sa vykonať príslušné vyhodnotenie na stanovenie diagnózy (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky).


Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, deficenciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Vakcíny


Imunosupresívna aktivita azatioprínu môže spôsobiť atypickú a potenciálne škodlivú odpoveď na živé vakcíny, preto sa podávanie živých vakcín pacientom podstupujúcim liečbu azatioprínom neodporúča (pozri časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


U pacientov liečených kombináciou azatioprínu a kortikosteroidov je pravdepodobná znížená odpoveď na usmrtené vakcíny a pozorovala sa u nich takáto odpoveď na vakcínu hepatitídy B.


Malá klinická štúdia naznačila, že štandardné terapeutické dávky azatioprínu nemajú škodlivý vplyv na odpoveď na polyvalentnú pneumokokovú vakcínu, ako sa vyhodnotilo na základe priemernej koncentrácie antikapsulárnych špecifických protilátok.


Účinok súbežne podávaných liekov na azatioprín


Ribavirín


Ribavirín inhibuje enzým inozínmonofosfátdehydrogenázu (IMPDH), čo vedie k nižšej produkcii aktívnych 6‑tioguanínových nukleotidov. Po súbežnom podávaní azatioprínu a ribavirínu bola hlásená závažná myelosupresia, preto sa súbežné podávanie neodporúča (pozri časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní a časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti: Metabolizmus).

Cytostatiká/myelosupresíva (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní)


Ak je to možné, má sa zabrániť súbežnému podávaniu cytostatík alebo liekov, ktoré môžu mať myelosupresívny účinok, ako napríklad penicilamín. Existujú konfliktné klinické hlásenia interakcií medzi azatioprínom a kotrimoxazolom spôsobujúcich závažné hematologické abnormality.


Vyskytli sa prípadové správy naznačujúce, že z dôvodu súbežného podávania azatioprínu a ACE inhibítorov sa môžu rozvinúť hematologické anomálie.


Bolo naznačené, že cimetidín a indometacín môžu mať myelosupresívne účinky, ktoré môže súbežné podávanie azatioprínu ešte zosilňovať.


Alopurinol / oxipurinol / tiopurinol:


Aktivita xantínoxidázy je inhibovaná alopurinolom, oxipurinolom a tiopurinolom, výsledkom čoho je redukovaná konverzia biologicky aktívnej kyseliny 6-tioinozínovej na biologicky neaktívnu kyselinu 6-tiomočovú. V prípade súčasného podávania alopurinolu, oxipurinolu a/alebo tiopurinolu so 6-merkaptopurínom alebo azatioprínom má byť dávka 6-merkaptopurínu a azatioprínu zredukovaná na jednu štvrtinu originálnej dávky.


Aminosalicylát


Existuje in vitro a in vivo dôkaz, že aminosalicylátové deriváty (napr. olsalazín, mesalazín alebo sulfasalazín) inhibujú enzým TPMT. Preto môže byť potrebné pri súbežnom podávaní s aminosalicylátovými derivátmi zvážiť nižšie dávky azatioprínu (pozri tiež časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Metotrexát


Metotrexát (20 mg/m2 perorálne) zvýšil AUC 6‑merkaptopurínu o približne 31 % a metotrexát (2 alebo 5 g/m2 intravenózne) zvýšil AUC 6‑merkaptopurínu o 69 resp. 93 %. Preto ak sa azatioprín podáva súbežne s vysokými dávkami metotrexátu, dávka sa má upraviť tak, aby sa zachoval vhodný počet bielych krviniek.


Účinok azatioprínu na iné lieky


Antikoagulanciá


Bola hlásená inhibícia antikoagulačného účinku warfarínu pri súčasnom podávaní s azatioprínom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Účinok na fertilitu.


Gravidita

Pozoroval sa výskyt značnej transplacentálnej a transamniotickej transmisie azatioprínu a jeho metabolitov z matky na plod.


Imuran sa bez starostlivého zhodnotenia rizík a výhod nemá podávať pacientkam, ktoré sú gravidné alebo u ktorých je pravdepodobné, že otehotnejú v blízkej budúcnosti.


Dôkazy o teratogenite Imuranu u človeka sú nejednoznačné. Ak jeden z partnerov užíva Imuran, je potrebné odporučiť adekvátne antikoncepčné opatrenia, ako pri každej cytotoxickej chemoterapii.


Pri podávaní azatioprínu matke, hlavne v kombinácii s kortikosteroidmi, bol hlásený predčasný pôrod a nízka pôrodná hmotnosť. Hlásený bol aj spontánny potrat po podávaní buď matke, alebo otcovi.


Vzácne sa u novorodencov, ktorých matky užívali azatioprín počas tehotenstva, môže vyskytnúť novorodenecká leukopénia a/alebo trombocytopénia, Počas tehotenstva sa odporúča dôsledné sledovanie hematologických parametrov.


Laktácia

6-merkaptopurín bol zistený v kolostre a v materskom mlieku žien užívajúcich azatioprín. Odporúča sa, aby matky dostávajúce azatioprín nedojčili.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú žiadne údaje o vplyve Imuranu na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Z farmakológie lieku nie je možné predvídať škodlivý vplyv na tieto aktivity.


4.8 Nežiaduce účinky


Pre tento liek neexistuje moderná klinická dokumentácia, ktorá by sa mohla použiť ako podporná pri určení frekvencie nežiaducich účinkov. Nežiaduce účinky sa môžu líšiť vo výskyte v závislosti od indikácie. Na klasifikáciu frekvencie sa použilo nasledujúce pravidlo: veľmi časté: >1/10, časté: 1/100 až <1/10, menej časté: 1/1000 až <1/100, zriedkavé: 1/10 000 až <1/1000, veľmi zriedkavé: <1/10 000.


Infekcie a nákazy

Veľmi časté: vírusové, plesňové a bakteriálne infekcie u pacientov po transplantácii užívajúcich Imuran v kombinácii s inými imunosupresívami.


Menej časté: vírusové, plesňové a bakteriálne infekcie u iných populácií pacientov.


U pacientov užívajúcich azatioprín samostatne alebo v kombinácii s inými imunosupresívami, hlavne s kortikosteroidmi, sa dokázala zvýšená citlivosť na vírusové, plesňové a bakteriálne infekcie, zahŕňajúce ťažkú alebo atypickú infekciu spôsobenú vírusom varicely, herpes zoster a inými infekčnými pôvodcami (pozri časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Veľmi zriedkavé: po použití azatioprínu v kombinácii s inými imunosupresívami boli hlásené prípady PML súvisiace s vírusom JC (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Benígne a malígne nádory (vrátane cýst a polypov)

Zriedkavé: neoplazmy zahŕňajúce non-Hodgkinove lymfómy, karcinómy kože (melanómové a nemelanómové), sarkómy (Kaposiho a non-Kaposiho) a karcinómy in situ krčka maternice, akútnu myeloidnú leukémiu a myelodyspláziu (pozri časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Riziko rozvoja non-Hodgkinových lymfómov a iných zhubných nádorov, najmä karcinómov kože (melanómových a nemelanómových), sarkómov (Kaposiho a non-Kaposiho) a karcinómov in situ krčka maternice, je zvýšené u pacientov, ktorí užívajú imunosupresívne lieky, hlavne u príjemcov transplantátov, ktorí dostávajú agresívnu liečbu a takáto liečba sa má udržiavať na najnižšej účinnej hranici. Zvýšené riziko rozvoja non-Hodgkinových lymfómov u imunosuprimovaných pacientov s reumatoidnou artritídou v porovnaní s bežnou populáciou sa zdá byť aspoň sčasti spojené so samotným ochorením.


Zriedkavo bola hlásená akútna myeloidná leukémia a myelodysplázia (v niektorých prípadoch spojená s chromozomálnymi abnormalitami).


Poruchy krvi a lymfatického systému

Veľmi časté: útlm kostnej drene, leukopénia.

Časté: trombocytopénia.

Menej časté: anémia.

Zriedkavé: agranulocytóza, pancytopénia, aplastická anémia, megaloblastická anémia, erytroidná hypoplázia.


Imuran môže vyvolávať útlm kostnej drene v závislosti od dávky, zvyčajne reverzibilný, najčastejšie sa prejavujúci ako leukopénia, ale niekedy aj ako anémia a trombocytopénia a zriedkavo ako agranulocytóza, pancytopénia a aplastická anémia. Tieto sa vyskytujú hlavne u pacientov predisponovaných k myelotoxicite, ako sú pacienti s deficitom TPMT a renálnou alebo hepatálnou insuficienciou a u pacientov, u ktorých sa neznížila dávka Imuranu počas súčasnej liečby alopurinolom.


V súvislosti s liečbou Imuranom sa objavili reverzibilné, od dávky závislé zvýšenia stredného objemu erytrocytov a obsahu hemoglobínu. Boli pozorované megaloblastické zmeny kostnej drene, ale závažná megaloblastická anémia a erytroidná hypoplázia sú zriedkavé.


Poruchy imunitného systému

Menej časté: reakcie z precitlivenosti.

Veľmi zriedkavé: Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza.


Po podaní Imuranu boli zriedkavo popísané niekoľké odlišné klinické syndrómy, ktoré sa zdajú byť typickými prejavmi precitlivenosti. Klinické známky zahŕňajú celkovú malátnosť, závrat, nauzeu, dávenie, hnačku, horúčku, zimnicu, exantém, vyrážku, vaskulitídu, myalgiu, artralgiu, hypotenziu, renálnu dysfunkciu a cholestázu (pozri časť 4.8. Nežiaduce účinky – Poruchy pečene a žlčových ciest).

V mnohých prípadoch opakované imunologické testy potvrdili spojenie s Imuranom.


Okamžité vysadenie azatioprínu a podanie podpornej liečby obehového systému, kde je to vhodné, viedlo k zotaveniu vo väčšine prípadov. Ostatná zreteľná základná patológia viedla k veľmi zriedkavým smrteľným prípadom.


Po hypersenzitívnej reakcii na Imuran má byť potreba pokračovania podávania Imuranu zvážená s opatrnosťou a individuálne.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Veľmi zriedkavé: reverzibilná pneumonitída.


Gastrointestinálne poruchy

Časté: nauzea.

Menšia časť pacientov mala po prvej dávke azatioprínu nauzeu. Zdá sa, že tento nežiaduci účinok je zmiernený podaním tabliet po jedle.

Menej časté: pankreatitída.

Veľmi zriedkavé: kolitída, divertikulitída a perforácia čreva hlásené u populácie po transplantácii, ťažká hnačka u populácie so zápalovým ochorením čriev.


Závažné komplikácie, vrátane kolitídy, divertikulitídy a perforácie čreva boli popísané u príjemcov transplantátov užívajúcich imunosupresívnu liečbu. Avšak etiológia nie je jednoznačne známa, predpokladá sa veľký podiel vysokých dávok kortikosteroidov. U pacientov liečených Imuranom kvôli zápalovému ochoreniu čreva bola hlásená ťažká hnačka. Pri liečbe takýchto pacientov je potrebné myslieť na možnosť vzniku exacerbácie symptómov v súvislosti s užívaním lieku.


Pankreatitída sa vyskytla u malého percenta pacientov liečených Imuranom, hlavne u pacientov po transplantácii obličiek a u pacientov s diagnózou zápalového ochorenia čriev. Existujú určité ťažkosti pri stanovení vzťahu vzniku pankreatitídy k určitému lieku, avšak opakované testy potvrdili určitú spojitosť s Imuranom.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: cholestáza a zhoršenie hepatálnych testov.

Zriedkavé: život ohrozujúce poškodenie pečene.


Cholestáza a zhoršenie pečeňových testov sa v súvislosti s užívaním Imuranu vyskytujú zriedkavo. Po vysadení liečby sú obyčajne reverzibilné. Toto môže súvisieť so symptómami reakcie z precitlivenosti (pozri časť 4.8. Nežiaduce účinky – Poruchy imunitného systému).


Zriedkavé, ale život ohrozujúce poškodenie pečene spojené s dlhodobým užívaním azatioprínu bolo popísané hlavne u pacientov po transplantácii. Histologické zistenia zahŕňajú sínusoidálnu dilatáciu, pelióznu hepatitídu, venookluzívne ochorenie a nodulárnu regeneratívnu hyperpláziu. V niektorých prípadoch výsledkom vysadenia azatioprínu bolo buď prechodné alebo trvalé zlepšenie histologických parametrov, ako aj symptómov súvisiacich s ochorením pečene.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé: alopécia.


Vypadávanie vlasov bolo popísané v mnohých prípadoch u pacientov užívajúcich azatioprín a iné imunosupresívne látky. V mnohých prípadoch tento stav odoznel spontánne aj napriek pokračujúcej liečbe. Vzťah medzi alopéciou a liečbou azatioprínom je nejasný.


4.9 Predávkovanie


Symptómy a príznaky:

Hlavnými príznaky predávkovania vyplývajú z útlmu kostnej drene. Patria medzi ne: infekcia neznámej etiológie, ulcerácie v hrdle, tvorba podliatin a iné krvácivé prejavy . Útlm kostnej drene býva maximálny po 9 až 14 dňoch. Tieto príznaky sa častejšie vyskytujú pri chronickom predávkovaní než pri jednorazovom akutnom podaní. Bolo popísané jednorazové podanie 7,5 g azatioprínu, po ktorom došlo k rýchlemu nástupu toxických príznakov, ako nevoľnosť, zvracanie a hnačky. V laboratórnych nálezoch sa vyskytla mierna leukopénia a známky poruchy pečeňových funkcií. Zotavenie bolo normálne.

Liečba :

Keďže neexistuje žiadna špecifická protilátka, majú sa dôkladne monitorovať počty krvných buniek a v prípade potreby sa majú nasadiť všeobecné podporné opatrenia spolu s príslušnou krvnou transfúziou. Aktívne opatrenia (ako napríklad použitie aktívneho uhlia) nemusia byť účinné v prípade predávkovania azatioprínom, pokiaľ sa tento postup nedá vykonať do 60 minút od požitia.


Účinnosť dialýzy u pacientov, ktorí sa predávkovali Imuranom, nie je známa, aj keď je azatioprín čiastočne dialyzovateľný.5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresívum.

ATC kód: L04AX01


Mechanizmus účinku:

Azatioprín je prekurzor 6‑merkaptopurínu (6‑MP). 6‑MP je neaktívny, ale funguje ako purínový antagonista a vyžaduje bunkovú absorpciu a vnútrobunkový anabolizmus na tioguanínové nukleotidy (TGN) pre imunosupresiu. TGN a iné metabolity (napríklad 6‑metyl‑merkaptopurínové ribonukleotidy) inhibujú novú purínovú syntézu a vzájomné konverzie purínových nukleotidov. TGN sú tiež zabudované do nukleových kyselín, čo prispieva k imunosupresívnym účinkom lieku. Ďalšie potenciálne mechanizmy azatioprínu zahŕňajú: inhibíciu väčšieho počtu dráh syntézy nukleových kyselín, čo pôsobí proti proliferácii buniek, ktoré sa zúčastňujú pri determinácii a amplifikácii imunitnej odpovede.


 • Vzhľadom k týmto mechanizmom môže byť terapeutický účinok Imuranu evidentný až po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch liečby.


Aktivita metylnitroimidazolového podielu, metabolitu azatioprínu, nie však 6‑MP, nebola jednoznačne definovaná. Avšak vo viacerých systémoch sa zdá, že mení aktivitu azatioprínu v porovnaní s 6‑MP.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Resorpcia


Resorpcia azatioprínu je neúplná a premenlivá. Medián (rozsah) absolútnej biologickej dostupnosti 6‑MP po podaní azatioprínu 50 mg je 47 % (27 až 80 %). Rozsah absorpcie azatioprínu je podobný v rámci celého zažívacieho a tráviaceho traktu vrátane žalúdka, lačníka a slepého čreva. Avšak rozsah absorpcie 6‑MP po podaní azatioprínu je premenlivý a líši sa medzi miestami absorpcie, pričom najvyšší rozsah absorpcie je v lačníku, potom v žalúdku a nakoniec v slepom čreve.


Aj keď neexistujú žiadne štúdie účinkov jedla na azatioprín, vykonali sa farmakokinetické štúdie zamerané na 6‑MP, ktoré sú relevantné pre azatioprín. Priemerná relatívna biologická dostupnosť 6‑MP bola približne o 26 % nižšia po podaní s jedlom a mliekom v porovnaní s podaním ráno nalačno. 6‑MP nie je stabilný v mlieku z dôvodu prítomnosti xantínovej oxidázy (30 % degradácia do 30 minút) (pozri časť Farmakokinetické vlastnosti: Metabolizmus). Azatioprín sa má podávať aspoň 1 hodinu pred alebo 3 hodiny po jedle alebo mlieku (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).


Distribúcia


Objem distribúcie v ustálenom stave (Vdss) azatioprínu je neznámy. Priemerný (± SD) zdanlivý Vdss pre 6‑MP je 0,9 (±0,8) l/kg, aj keď toto môže byť podhodnotený odhad, pretože 6‑MP sa vylučuje v celom tele (a nie iba v pečeni).


Koncentrácie 6‑MP v mozgovomiechovom moku (CSF) sú nízke alebo zanedbateľné po i.v. alebo perorálnom podaní 6‑MP.


Štúdie na myšiach s 35S – azatioprínom neukázali žiadnu nezvyčajne veľkú koncentráciu v niektorom z tkanív, ale veľmi malé množstvo 35S sa našlo v mozgu.


Nukleotidy vytvorené metabolizmom azatioprínu neprechádzajú bunkovými membránami, a preto necirkulujú v telesných tekutinách.


Metabolizmus


Azatioprín sa in vivo rýchle štiepi prostredníctvom glutatión‑S‑transferázy na 6-MP a metylnitroimidazolovú zložku. 6-MP rýchlo prechádza bunkovými membránami a rozsiahlo sa metabolizuje mnohými viackrokovými cestami na aktívne a neaktívne metabolity, pričom neprevláda žiadny jeden enzým. Z dôvodu komplexného metabolizmu nevysvetľuje inhibícia jedného enzýmu všetky prípady nedostatočnej účinnosti a/alebo zvýšenej myelosupresie. Prevládajúce enzýmy zodpovedné za metabolizmus 6‑MP alebo jeho následné metabolity sú: polymorfná enzýmová tiopurínová S‑metyltransferáza (TPMT) (pozri časť 4.4.Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Monitorovanie a interakcie: Aminosalicyláty), xantínová oxidáza (pozri časť 4.5. Liekové a iné interakcie: Alopurinol/oxipurinol/tiopurinol a časť 5.2. Farmakokinetické vlastnosti: Absorpcia), inozínmonofosfátová dehydrogenáza (IMPDH) (pozri časť4.5. Liekové a iné interakcie: Ribavirín) a hypoxantínguanínová fosfribozyltransferáza (HPRT). Ďalšie enzýmy zúčastňujúce sa tvorby aktívnych a neaktívnych metabolitov sú: guanozínmonofosfátová syntetáza (GMPS, ktorá tvorí TGN) a inozíntrifosfátová pyrofosfatáza (ITPáza). Samotný azatioprín sa tiež metabolizuje pomocou aldehydovej oxidázy, kedy sa tvorí 8‑hydroxyazatioprín, ktorý môže byť aktívny. Ďalšími cestami sa tvoria aj viaceré neaktívne metabolity.


Existuje dôkaz, že polymorfizmus v génoch kódujúcich rôzne enzýmové systémy zúčastňujúce sa na metabolizme azatioprínu, môže predpovedať nežiaduce liekové reakcie na liečbu azatioprínom.


Tiopurínová S‑metyltransferáza (TPMT)


Aktivita TPMT inverzne súvisí s koncentráciou erytrocytových tioguanínových nukleotidov derivovaných z 6‑MP, pričom vyššie koncentrácie tioguanínových nukleotidov spôsobujú väčší pokles počtov bielych krviniek a neutrofilov. U osôb s deficitom TPMT sa môžu rozvinúť veľmi vysoké cytotoxické koncentrácie tioguanínových nukleotidov.


Genotypové testovanie môže určiť alelický vzor pacienta. Aktuálne 3 alely – TPMT*2, TPMT*3A a TPMT*3C – zodpovedajú približne 95 % osôb so zníženými úrovňami aktivity TPMT. Približne 0,3 % (1:300) pacientov má dve nefunkčné (homozygótne deficitné) alely génu TPMT a má malú alebo nemá žiadnu detekovateľnú enzýmovú aktivitu. Približne 10 % pacientov má jednu nefunkčnú (homozygótnu) alelu TPMT, čo vedie k nízkej alebo strednej aktivite TPMT, a 90 % osôb má normálnu aktivitu TPMT s dvomi funkčnými alelami. Existovať môže tiež skupina tvoriaca približne 2 % osôb, ktoré majú veľmi vysokú aktivitu TPMT. Fenotypové testovanie určuje úroveň tiopurínových nukleotidov alebo aktivitu TPMT v červených krvinkách a môže byť tiež informatívne (pozri časť 4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Eliminácia


Po perorálnom podaní 100 mg 35S‑azatioprínu sa 50 % rádioaktivity vylúčilo v moči a 12 % v stolici po uplynutí 24 hodín. Hlavnou zlúčeninou v moči bol neaktívny oxidovaný metabolit kyselina tiomočová. Menej než 2 % sa vylúčilo v moči ako azatioprín alebo 6‑MP. Azatioprín má vysoký extrakčný pomer s celkovým klírensom väčším než 3 l/min. u bežných dobrovoľníkov. Neexistujú žiadne údaje o renálnom klírense ani polčase azatioprínu. Renálny klírens 6‑MP a polčas 6‑MP sú 191 ml/min./m2 resp. 0,9 hod.


Osobitné populácie pacientov


Starší pacienti


Neuskutočnili sa žiadne špecifické štúdie u starších pacientov (pozri časť 4.2.Dávkovanie a spôsob podávania).


Deti s nadváhou


V klinickej štúdii uskutočnenej v USA sa 18 detí (vo veku 3 až 14 rokov) rovnomerne rozdelilo do dvoch skupín s pomerom hmotnosti k výške väčším a menším než 75. percentil. Každé dieťa dostávalo udržiavaciu liečbu 6‑MP a dávkovanie bolo vypočítané na základe plochy povrchu ich tela. Priemerná hodnota AUC (0 až ) 6‑MP v skupine nad 75. percentilom bola 2,4‑krát nižšia než v skupine pod 75. percentilom. Preto deti, ktoré sa považujú za majúce nadváhu, môžu vyžadovať dávky azatioprínu z horného konca rozsahu dávok a odporúča sa dôkladné monitorovanie odpovede na liečbu (pozri časť 4.2. Dávkovanie a spôsob podávania).


Poškodenie obličiek


Štúdie s azatioprínom preukázali, že nie je žiadny rozdiel vo farmakokinetických vlastnostiach 6‑MP u uremických pacientov v porovnaní s pacientmi po transplantácii obličiek. Keďže sa vie iba málo o aktívnych metabolitoch azatioprínu pri poškodení obličiek, u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa má zvážiť podávanie nižších dávok (pozri časť 4.2. Dávkovanie a spôsob podávania).


Azatioprín a/alebo jeho metabolity sa vylučujú hemodialýzou, pričom približne 45 % rádioaktívnych metabolitov sa vylúči počas dialýzy trvajúcej 8 hodín.


Poškodenie pečene


Štúdia s azatioprínom sa uskutočnila v troch skupinách pacientov po transplantácii obličiek: pacienti bez ochorenia pečene, pacienti s poškodením pečene (ale bez cirhózy) a pacienti s poškodením pečene a cirhózou. Táto štúdia preukázala, že expozícia 6‑merkaptopurínom bola 1,6‑krát vyššia u pacientov s poškodením pečene (ale bez cirhózy) a 6‑krát vyššia u pacientov s poškodením pečene a cirhózou v porovnaní s pacientmi bez ochorenia pečene. Preto sa má zvážiť podávanie znížených dávok pacientom so zhoršenou funkciou pečene (pozri časť 4.2. Dávkovanie a spôsob podávania).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Mutagenita:

Pri podávaní Imuranu boli u oboch pohlaví pozorované chromozomálne abnormality. Jednoznačné posúdenie úlohy Imuranu na vývoji týchto abnormalít je obtiažne.


Chromozomálne abnormality, ktoré s odstupom času vymiznú, sa prejavili na lymfocytoch potomkov pacientov liečených Imuranom. Okrem extrémne zriedkavých prípadov nebola u potomkov pacientov liečených Imuranom pozorovaná žiadna zjavná prítomnosť fyzickej abnormality. Dokázalo sa, že azatioprín a dlhovlnné ultrafialové svetlo má u pacientov liečených azatioprínom pri mnohých ochoreniach synergický klastogénny účinok.

Teratogenita:
Štúdie na gravidných potkanoch, myšiach a králikoch, u ktorých sa použil azatioprín v dávkach od 5 do 15 mg/kg telesnej hmotnosti/deň počas obdobia organogenézy, ukázali rozličné stupne fetálnych abnormalít. Teratogenita bola evidentná na králikoch pri dávke 10 mg/kg telesnej hmotnosti/deň.


Karcinogenita (pozri časť 4.8. Nežiaduce účinky):

U pacientov, ktorí dostávajú imunosupresívnu liečbu je zvýšené riziko rozvoja non-Hodgkinových lymfómov a iných zhubných nádorov, najmä karcinómov kože (melanómových a nemelanómových), sarkómov (Kaposiho a non-Kaposiho) a karcinómov in situ krčka maternice. Zdá sa, že riziko je spojené skôr s intenzitou a dĺžkou trvania imunosupresie, než s použitím špecifickej látky. Redukcia dávky alebo vysadenie imunosupresie môže súvisieť s čiastočnou alebo úplnou regresiou non-Hodgkinových lymfómov a Kaposiho sarkómov.


U pacientov liečených viacerými imunosupresívnymi látkami môže existovať riziko nadmernej imunosupresie, a preto sa má takáto liečba udržiavať na najnižšej účinnej hranici. Tak ako je to obvyklé u pacientov so zvýšeným rizikom rakoviny kože, má sa obmedziť vystavovanie slnečnému svetlu a UV žiareniu, pacienti majú nosiť ochranné oblečenie a používať krém na opaľovanie s vysokým ochranným faktorom.


Infekcia vírusom Varicella zoster (pozri časť 4.8. Nežiaduce účinky):

Počas podávania imunosupresív môže nadobudnúť infekcia vírusom varicella zoster závažný priebeh (VZV; ovčie kiahne a herpes zoster). Opatrnosť je potrebná hlavne s ohľadom k nasledovnému:


Pred začiatkom podávania imunosupresív si musí lekár preveriť, či má pacient VZV v anamnéze. Pri určovaní predošlej expozície môže byť užitočné sérologické testovanie. Pacienti, ktorí boli v minulosti bez expozície sa majú vyhnúť kontaktu s jedincami s ovčími kiahňami alebo s herpes zoster a môže sa zvážiť pasívna imunizácia imunoglobulínom proti varicella zoster (VZIG).


Ak je pacient infikovaný VZV, majú sa prijať náležité opatrenia, ktoré môžu zahŕňať protivírusovú liečbu a podpornú starostlivosť.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Imuran 25 mg:

Lactosum monohydricum, maydis amylum, amylum pregelificatum, acidum stearicum, magnesii stearas.

Obal: hypromellosum, macrogolum 400, titanii dioxidum E171, ferri oxidum flavum E172, ferri oxidum rubrum E172.


Imuran 50 mg:

Lactosum monohydricum, maydis amylum, amylum pregelificatum, acidum stearicum, magnesii stearas.

Obal: hypromellosum, macrogolum 400.


6.2 Inkompatibility


Neboli hlásené.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C. Chráňte pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.


Veľkosť balenia:

25 mg x 100

50 mg x 100


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Bezpečné zaobchádzanie s Imuranom:

Manipulácia s Imuranom sa má riadiť návodom na manipuláciu s cytotoxickými liekmi.

Ak je povrch tablety neporušený, je manipulácia s Imuranom bezpečná. Filmom obalené tablety Imuranu sa nesmú deliť, a ak je obal povrch tablety neporušený, nie sú potrebné žiadne ďalšie opatrenia pri manipulácii s nimi.


Likvidácia

Tablety Imuranu sa likvidujú vhodným spôsobom podľa všeobecných nariadení platných pre likvidáciu nebezpečných látok.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

12/13 Exchange Place

I.F.S.C

Dublin 1

Írsko


 1. Registračné čísla


Imuran 25 mg: 59/0188/70-C/S

Imuran 50 mg: 59/0168/13-S


 1. Dátum PRVEJ registrácie/predĺženia registrácie


30.11.1970 /bez časového obmedzenia 1. Dátum revízie textu


Máj 2013

14Imuran 25 mg