+ ipil.sk

IndapPríbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/09410


Písomná informácia pre používateľov


Indap

kapsuly


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 1

140 00 Praha 4


Zloženie lieku:

Liečivo:indapamidum (indapamid) 2,5 mg v jednej kapsule

Pomocné látky:monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát, bezvodý koloidný oxid kremičitý, indigokarmín (E 132), oxid titaničitý (E 171), želatína.


Farmakoterapeutická skupina:

antihypertenzívum, diuretikum


Charakteristika:

Indapje močopudný liek, u ktorého však úplne prevažuje účinok na krvný obeh. Spôsobuje rozšírenie ciev a tým zníženie ich odporu voči prúdeniu krvi, v dôsledku čoho klesá krvný tlak. Močopudný účinok sa prejaví až po vyšších dávkach. Prípravok sa dobre vstrebáva v čreve. Vylučuje sa hlavne obličkami, v menšej miere tiež stolicou.


Indikácie:

Indapje vhodný na liečbu vysokého krvného tlaku dospelých pacientov.


Kontraindikácie:

Liek nemožno užívať pri precitlivenosti na indapamid, ktorúkoľvek zložku lieku a na liekovú skupinu sulfónamidov. Nesmie sa užívať ani pri závažnej poruche pečeňových a obličkových funkcií, pri nízkej hladine draslíka v krvi, po nedávno prebehnutej mozgovej príhode, v tehotenstve a v období dojčenia. Vznik tehotenstva v priebehu liečby je potrebné ihneď ohlásiť ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.


Nežiaduce účinky:

Indapje veľmi dobre znášaný a výskyt nežiaducich účinkov je ojedinelý. Prípravok môže ľahko znižovať krvnú hladinu draslíka a zvyšovať hladinu kyseliny močovej. Indapmôže pri prudkom vstaní spôsobovať pokles krvného tlaku sprevádzaný pocitom slabosti až stratou vedomia (ortostatické ťažkosti), môžu sa vyskytnúť alergické prejavy (kožná vyrážka). U starších osôb a u pacientov so srdcovým zlyhaním je zvýšené riziko odvodnenia.

Prípadný výskyt uvedených nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií oznámte ošetrujúcemu lekárovi.


Interakcie:

Účinky prípravku Indap a súčasne užívaných iných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Váš lekár by preto mal byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnej dobe užívate, alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky predpis i bez neho. Než začnete súčasne s užívaním prípravku Indapužívať nejaký voľnopredajný liek, poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom

Pokiaľ ste súčasne liečený(á) srdcovými glykozidmi (napr. digoxín), alebo liekmi proti nepravidelnej srdcovej činnosti, je potrebné pravidelne kontrolovať krvnú hladinu draslíka. Ak ste súčasne liečený(á) prípravkom obsahujúcim soli lítia, je potrebné pravidelne kontrolovať hladinu lítia v krvi.


Dávkovanie a spôsob používania:

Presné dávkovanie určí lekár.

Obvyklá denná dávka prípravku Indap u dospelých je jedna kapsula, užitá ráno. Kapsuly sa prehltávajú nerozhryzené a zapíjajú sa vodou.

Pokiaľ bola vynechaná jedna alebo niekoľko tabliet, odporúča sa pokračovať v bežnom užívaní prípravku a nezvyšovať dávku nasledujúci deň po vynechaní tablety.


Upozornenie:

Počas liečby vám bude pravidelne kontrolovaná krvná hladina draslíka a kyseliny močovej.

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití prípravku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

V prípade ochorenia pečene sa musí podávanie lieku zastaviť.

Liek sa musí používať opatrne pri poruchách vodného hospodárenia v tele, pri cukrovke, dne, ochorení obličiek.

Liek môže u niektorých pacientov hlavne na začiatku liečby pri zvýšenej únave a pri závratoch nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie motorových vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach a pod.). Túto činnosť by ste mali vykonávať iba na základe súhlasu lekára.

Liek obsahuje aj laktózu (mliečny cukor). Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


Varovanie:

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale. Liek sa musí uchovávať mimo dosahu detí


Balenie:

30 alebo 100 kapsúl


Uchovávanie:

Na suchom a tmavom mieste , pri teplote 15-25 °C.


Dátum poslednej revízie:

September 2009

Indap

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č. 2012/08171


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Indap


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Indapamidum 2,50 mg.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá kapsula

Tvrdé želatínové kapsuly so spodnou časťou bielou a vrchnou modrou


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Indapamid je indikovaný na terapiu arteriálnej hypertenzie u dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Denná dávka je 1 kapsula (2,5 mg) užitá ráno. Kapsuly sa prehĺtajú nerozhryzené a zapíjajú sa vodou.


4.3 Kontraindikácie


  1. u pacientov precitlivených na indapamid,sulfónamidy alebo ktorúkoľvek zložku lieku

  2. pri ťažkej pečeňovej insuficiencii

  3. v gravidite a počas laktácie

  4. pri závažnom renálnom zlyhaní

  5. hypokaliémia


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri poruche funkcie pečene môžu tiazidové diuretiká spôsobiť pečeňovú encefalopatiu. V takom prípade je potrebné podávanie diuretík okamžite vysadiť.

Plazmatická hladina sodíka:

Hladinu sodíka je potrebné stanoviť ešte pred začiatkom liečby a potom ju v pravidelných intervaloch kontrolovať. Každá diuretická liečba môže byť sprevádzaná hyponatrémiou, niekedy s veľmi vážnymi následkami, pričom pokles hladiny sodíka môže byť spočiatku celkom asymptomatický. Preto je potrebné pravidelné sledovanie, častejšie u starších pacientov a osôb s cirhózou.

Plazmatická hladina draslíka:

Dlhodobá aplikácia tiazidových a podobných diuretík predstavuje riziko deplécie kália s hypokaliémiou. Vznik hypokaliémie (menšej ako 3,4 mmol/l) je potrebné zabrániť u starších, podvyživených osôb a chorých, užívajúcich rad ďalších liekov súčasne, ďalej u cirhotikov s opuchmi a ascitom, u osôb s ochorením koronárnych tepien a u pacientov so srdcovým zlyhaním, pretože sú ohrození rizikom vzniku arytmií (hypokaliémia zvyšuje toxické účinky digitálisových prípravkov na srdce. Ohrozené sú aj osoby s dlhým QT intervalom, bez ohľadu na jeho vrodený alebo iatrogénny pôvod. Hypokalémia, tak ako bradykardia, predstavujú potom faktor predisponujúci k vzniku ťažkých arytmií, zvlášť smrteľne nebezpečných "torsades se pointes". U všetkých uvedených prípadov je potreba vykonávať častejšie kontroly hladín draslíka v plazme. Prvé vyšetrenie kalémie je potrebné previesť v prvom týždni po zahájení liečby. Pri zistení hypokalémie je potrebné začať vykonávať príslušné opatrenia.

Plazmatická hladina vápnika:

Tiazidové a podobné diuretiká môžu znižovať vylučovanie vápnika močom, čím môžu spôsobiť mierne a prechodné zvýšenie hladín vápnika v plazme. Skutočná hyperkalciémia môže byť výsledkom skôr nezistenej hyperparatyreózy. V takom prípade je potrebné liečbu prerušiť až do vyšetrenia funkcie prištítnych teliesok.

Hladina glukózy v krvi:

Pravidelné sledovanie hladiny glukózy v krvi je potrebné u chorých s diabetom, zvlášť u nemocných s hypokaliémiou.

Hladina kyseliny močovej:

U chorých so zvýšenou hladinou kyseliny močovej hrozí záchvat dny, preto je potrebné dávku upraviť podľa aktuálnej hodnoty jej hladiny v plazme.

Tiazidové a podobné diuretiká sú plne účinné iba pri normálnej alebo minimálne zníženej funkcii obličiek(hladina kreatinínu v plazme pod 25 mg/l, t.j. 220 µmol/l u dospelých osôb). Hypovolémia na základe straty vody a sodíka, navodená diuretikom na základe liečby znižuje glomerulárnu filtráciu s možným zvýšením hladiny močoviny a kreatinínu v plazme.

Pre osoby s normálnou funkciou obličiek nemá táto prechodná funkčná renálna nedostatočnosť žiadne dôsledky, môže však ďalej zhoršiť renálnu nedostatočnosť už existujúcu.

Indapamid môže vyvolať pozitivitu dopingových testov.

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nevhodné kombinácie:

Zvýšené plazmatické hladiny lítia so známkami predávkovania, napr. pri neslanej diéte (znížené vylučovanie lítia močom). Ak je však podávanie diuretík nevyhnutné, je potrebné pozorne sledovať plazmatické hladiny lítia a vykonávať príslušné úpravy.

Niektoré látky, obsiahnuté v iných prípravkoch (astemizol, erythromycin, terfenadin, vincamin), podané spoločne s indapamidom, môžu za súčasnej hypokalémie a bradykardie a pri už existujúcom predĺženom QT intervale vyvolať "torsades de pointes".


Kombinácie vyžadujúce zvýšenú opatrnosť:

Nesteroidné antireumatiká (systémové) a vysoké dávky salicylátu môžu znížiť antihypertenzný účinok indapamidu. U dehydratovaných chorých hrozí akútne renálne zlyhanie (zníženie glomerulárnej filtrácie). Je potrebné zavodniť pacienta, sledovať renálnu funkciu pri zahájení liečby. Amfotericin B (i.v.), glukokortikoidy a mineralokortikoidy (systémové), stimulujúce (dráždivé) laxatíva môžu spôsobiť hypokalémiu (účinok sa sčíta). Je potrebné sledovať plazmatické hladiny draslíka a v prípade potreby ich korigovať, zvlášť v prípade súčasnej liečby digitalisom.

Baklofén zvyšuje antihypertenzný účinok. Je potrebné zavodniť pacienta, sledovať renálne funkcie na začiatku liečby.

U chorých užívajúcich digitalis môže súčasná hypokaliémia zvýšiť riziko toxického účinku digitalisu. V týchto prípadoch je potrebné sledovať plazmatické hladiny draslíka, EKG a v prípade potreby prehodnotiť liečbu.

Diuretiká šetriace draslík (amilorid, spironolaktón, triamteren) : tieto racionálne kombinácie, u niektorých pacientov užitočné, nevylučujú možnosť hypokaliémie alebo, a to najmä u chorých s renálnym zlyhaním alebo s diabetom, hyperkaliémie. Je potrebné sledovať plazmatické hladiny draslíka, v prípade potreby EKG, resp. prehodnotiť liečbu.

Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) predstavujú pri začatí liečby a pri súčasnej deplécii sodíka (zvlášť u osôb so stenózou renálnej artérie) riziko náhlej hypotenzie alebo akútneho renálneho zlyhania.

Pri esenciálnej hypertenzii, keď predchádzajúca liečba diuretikami mohla spôsobiť depléciu sodíka, sa odporúča vysadiť diuretikum 3 dni pred začatím liečby inhibitorom ACE.

Pri chronickom srdcovom zlyhaní je potrebné v prípade kombinácie indapamidu s ACE inhibítorom začať podávať veľmi nízku dávku ACE inhibítora pri súčasne nízkej dávke diuretika. V každom prípade je potrebné sledovať v prvých týždňoch liečby ACE inhibítorom renálne funkcie (plazmatické hladiny kreatinínu).

Pri súčasnom užívaní antiarytmík Ia (chinidín, disopyramid) a III (amiodaron, bretylium, sotalol), je potrebné brať do úvahy nebezpečie "torsades de pointes" (predisponujúcim faktorom je hypokaliémia, bradykardia a už existujúci dlhodobý interval QT).

Pri podávaní metforminu hrozí laktátová acidóza, navodená možnou funkčnou renálnou nedostatočnosťou, vo vzťahu s podávaním diuretík (najčastejšie klučkových). Odporúča sa nepodávať metformin, pokiaľ plazmatické hladiny kreatinínu prekročia 15mg/l (135 µmol/l) u mužov a 12mg/l (110 µmol/l) u žien.

Vysoké dávky jódovaných kontrastných látok v kombinácii s indapamidom a pri súčasnej dehydratácii zvyšujú riziko akútneho renálneho zlyhania.

Imipramínové (tricyklické) antidepresíva a neuroleptiká zvyšujú antihypertenzný účinok a riziko ortostatickej hypotenzie (účinok sa sčíta).

Do úvahy treba vziať soli vápnika z dôvodu nebezpečia vzniku hyperkalciémie v dôsledku zníženého vylučovania vápnika močom.

Cyklosporín predstavuje riziko zvýšenia plazmatických hladín kreatinínu bez zmeny hladín cirkulujúceho cyklosporínu (dokonca aj bez deplécie vody/sodíka).

Kortikosteroidy môžu znížiť v dôsledku retencie vody/sodíka antihypertenzný účinok.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


V období gravidity sa všeobecne diuretiká ženám nepodávajú. Nikdy sa nesmú používať k liečbe fyziologických opuchov v gravidite. Diuretiká môžu spôsobiť fetoplacentárnu ischémiu, ktorá ohrozuje rast plodu. Indapamid sa vylučuje do materského mlieka, dojčenie sa má prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Indapneovplyvňuje bežne pozornosť. V individuálnych prípadoch, najmä na začiatku liečby alebo v kombinácii s inými antihypertenzívami, vzhľadom na zníženie krvného tlaku, môže spôsobiť zníženie pozornosti a tým aj schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Väčšina nežiaducich účinkov, ovplyvňujúcich klinické alebo laboratórne kontroly, závisí od dávky. Ojedinele sa môže vyskytnúť nauzea, obstipácia, sucho v ústach, závraty, únava, parestézia, bolesti hlavy. Vo väčšine prípadov priaznivo reagujú na zníženie dávky.

Veľmi ojedinele prichádza do úvahy pankreatitída.

U osôb s predispozíciou k alergickým a astmatickým prejavom sa môžu prejaviť reakcie z precitlivenosti zvlášť dermatologické.

V prípade už existujúceho akútneho diseminovaného lupus erythematodes hrozí zhoršenie stavu, makulopapulózne vyrážky, purpura.

Pri pečeňovej nedostatočnosti môže dôjsť k nástupu encefalopatie (pozri časti 4.3 a 4.4).

Podávanie indapamidu môže ovplyvniť tiež laboratórne parametre v zmysle deplécie draslíka, vedúce k hypokaliémii u obzvlášť rizikových skupín (pozri časť 4.4), hyponatriémie s hypovolémiou vedúcou k dehydratácii a ortostatickej hypotenzii.

V klinických štúdiách pri podávaní terapeutickej dávky bola po liečbe trvajúcej 4 až 6 týždňov pozorovaná hypokaliémia (plazmatické hladiny draslíka menšie než 3,4 mmol/l u 25 % pacientov a menšie než 3,2 mmol/l u 10 % pacientov). Po liečbe trvajúcej 12 týždňov dosahovalo priemerné zníženie plazmatických hladín draslíka 0,41 mmol/l.

Súčasná strata chloridových iónov môže spôsobiť sekundárnu metabolickú alkalózu. Výskyt a intenzita tohoto účinku sú nízke.

Zvýšenie plazmatických hladín kyseliny močovej a hladín cukru v krvi počas liečby je predpokladom veľmi starostlivej indikácie týchto diuretík u pacientov s dnou alebo diabetom.

Ojedinele sa môžu vyskytnúť hematologické ochorenia (trombocytopénia, leukopénia, agranulocytóza, aplastická anémia, hemolytická anémia).

Veľmi zriedkavo môže nastať hyperkalciémia.


4.9 Predávkovanie


Bolo zistené, že indapamid nemá toxické účinky až do dávky 40 mg , t.j. 27 násobku terapeutickej dávky. Známky akútnej otravy sa prejavujú ako dôsledok hypovolémie (hyponatriémie, hypokaliémie). Klinicky sa môže vyskytnúť nauzea, vomitus, hypotenzia, kŕče, vertigo, ospalosť, zmätenosť, polyúria alebo olygúria, prípadne až anúria (v dôsledku hypovolémie).

K počiatočným opatreniam patrí rýchle vylúčenie požitej látky (látok) výplachom žalúdka, prípadne podaním živočíšneho uhlia s následnou obnovou rovnováhy vody a elektrolytov v špecializovanom zdravotnom zariadení.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ANTIHYPERTENZÍVUM, DIURETIKUM

ATC kód: C03BA11


Indapamid je derivát sulfonamidov s indolovým kruhom, farmakologicky podobný tiazidovým diuretikám, ktorý pôsobí inhibíciou reabsorpcie sodíka v dilučnom segmente kôry. Zvyšuje vylučovanie sodíka a chloridov močom a v menšej miere i vylučovanie draslíka a horčíka, čím zvyšuje objem vytvoreného moču, má antihypertenzný účinok.

Antihypertenzná účinnosť pretrváva aj u anefrických hypertenzných pacientov.

Ako u ostatných diuretík vaskulárny mechanizmus účinku indapamidu zahŕňa:

Zníženie kontraktility vlákien hladkého svalstva v cievnej stene súvisiaci s alteráciou transmembránovej výmeny iónov (najmä vápnika).

Stimuláciu syntézy prostaglandínu PGE2 a prostacyklínu PGI2 (vazodilatátor a inhibítor agregácie doštičiek).

Indapamid redukuje hypertrofiu ľavej komory.

U tiazidových a podobných diuretík sa terapeutický účinok nad určitou dávkou už ďalej nezvyšuje, zatiaľ čo sa nežiaduce účinky ďalej zhoršujú. V prípade neúčinnej liečby už nie je možné preto dávku ďalej zvyšovať.

U hypertonikov bolo krátkodobým, stredne i dlhodobým pozorovaním zistené, že indapamid neinterferuje s metabolizmom lipidov (triglyceridov, LDL-cholesterolu, HDI-cholesterolu), cukrov (dokonca ani u diabetikov s hypertenziou).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Biologická dostupnosť indapamidu je vysoká (93%).

Čas potrebný k dosiahnutiu maximálnej sérovej koncentrácie (T max) sa pohybuje medzi 1- 2 hod. po podaní dávky 2,5 mg.


Distribúcia

Viac ako 75% indapamidu sa viaže na proteíny v plazme.

Polčas plazmatickej eliminácie je 14 až 24 hodín (priemer 18 hodín).

Opakované podávanie indapamidu zvyšuje ustálený stav plazmatickej koncentrácie v porovnaní s jednorazovo podanou dávkou. Ustálený stav zostáva stabilný a nedochádza ku kumulácii.


Metabolizmus

60- 80 % podanej dávky sa vylučuje obličkami. Indapamid sa vylučuje prevažne vo forme metabolitov. 5% sa vylučuje v nezmenenej forme.

Pri renálnom zlyhaní sa farmakokinetické parametre nemenia.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxikologické experimentálne nálezy sú pri podávaní indapamidu veľmi priaznivé. Akútne toxické príznaky vyvolávajú až megadávky, letálna dávka je 300-1000 mg/kg hmotnosti, subakútna toxicita počas troch mesiacov pri perorálnom dávkovaní začína u potkanov v dávke 1000 mg, chronická toxicita pri 30 mg je spôsobovaná hypokaliémiou. Negatívne nálezy prinieslo testovanie mutagenity, karcinogenity, reprodukčnej toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Cellulosum microcristallinum

Lactosum monohydricum

Maydis amylum

Magnesii stearas

Silica colloidalis anhydrica

Indigocarminum (E 132)

Titanii dioxidum (E 171)

Gelatina


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Na suchom a tmavom mieste pri teplote 15-25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, škatuľka

Veľkosť balenia: 30 kapsúl alebo 100 kapsúl

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PRO.MED.CS. Praha a.s.

Telčská 1

140 00 Praha 4, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0070/02-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


12.6.2002 / bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 2013

5Indap