+ ipil.sk

Indapamid Mylan 1,5 mgPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, evid. č.: 2009/09576


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Indapamid Mylan 1,5 mg

filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním

(Indapamid)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Indapamid Mylan a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Indapamid Mylan

3. Ako užívať Indapamid Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Indapamid Mylan

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE INDAPAMID MYLAN A NA ČO SA POUŽÍVA


Tento liek je určený na znižovanie vysokého krvného tlaku (hypertenzie).


Liek obsahuje liečivo indapamid a je dostupný vo forme filmom obalených tabliet s predĺženým uvoľňovaním.

Indapamid je diuretikum. Väčšina diuretík zvyšuje množstvo moču produkovaného obličkami. Indapamid sa však líši od ostatných diuretík, keďže spôsobuje len mierne zvýšenie tvorby moču.


2. SKÔR AKO UŽIJETE INDAPAMID MYLAN


Neužívajte Indapamid Mylan

- keď ste alergický (precitlivený) na indapamid alebo akýkoľvek iný sulfónamid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Indapamidu Mylan,

- keď máte závažné ochorenie obličiek,

- keď máte závažné ochorenie pečene, alebo trpíte stavom nazývaným hepatálna encefalopatia (poškodenie mozgu a nervov, ktoré sa môže vyskytnúť ako komplikácia ťažkostí s pečeňou),

- keď máte nízke hladiny draslíka v krvi.


Buďte zvlášť opatrný priužívaní Indapamidu Mylan

- keď máte problémy s funkciou pečene,

- keď máte cukrovku (diabetes),

- keď trpíte dnou,

- keď máte problémy so srdcovým rytmom alebo problémy s Vašimi obličkami,

- keď máte podstúpiť vyšetrenie funkcie prištítnych teliesok.


Povedzte Vášmu lekárovi, ak sa u Vás vyskytla precitlivenosť na slnečné svetlo.


Váš lekár Vám môže dať urobiť krvné testy na kontrolu nízkych hladín sodíka alebo draslíka alebo vysokých hladín vápnika.

Ak si myslíte, že sa Vás týka niektorá z uvedených situácií, alebo ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti o užívaní Vášho lieku, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Športovci si majú byť vedomí, že liek obsahuje liečivo, ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu pri dopingových testoch.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Indapamid Mylan nesmiete užívať súbežne s lítiom (používa sa na liečbu depresie) kvôli riziku zvýšenia hladín lítia v krvi.


Určite povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, nakoľko môže byť potrebná osobitná starostlivosť:

- lieky používané pri problémoch so srdcovým rytmom (napr. chinidín, hydrochinidín, dizopyramid, amiodarón, sotalol, ibutilid, dofetilid, digitális),

- lieky používané na liečbu duševných porúch, ako sú depresia, úzkosť, schizofrénia... (napr. tricyklické antidepresíva, antipsychotiká),

- bepridil (používaný na liečbu angíny pektoris, stavu spôsobujúceho bolesť na hrudníku),

- cisaprid, difemanil (používané na liečbu gastrointestinálnych problémov),

- sparfloxacín, moxifloxacín (antibiotiká používané na liečbu infekcií),

- halofantrín (antiparazitikum používané na liečbu niektorých typov malárie),

- pentamidín (používaný na liečbu niektorých typov pneumónie),

- mizolastín (používaný na liečbu alergických reakcií, ako je senná nádcha),

- nesteroidné protizápalové lieky na zmiernenie bolesti (napr. ibuprofen) alebo vysoké dávky kyseliny acetylsalicylovej,

- inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE) (používané na liečbu vysokého krvného tlaku a srdcového zlyhania),

- perorálne kortikosteroidy používané na liečbu rôznych stavov, vrátane ťažkej astmy a reumatoidnej artritídy,

- stimulačné laxatíva (preháňadlá),

- baklofen (na liečbu stuhnutosti svalov vyskytujúcej sa pri ochoreniach ako je skleróza multiplex),

- draslík šetriace diuretiká (amilorid, spironolaktón, triamterén),

- metformín (na liečbu cukrovky),

- jódované kontrastné látky (používané pri vyšetreniach zahŕňajúcich röntgen),

- tablety s obsahom vápnika alebo iné doplnky vápnika,

- cyklosporín, takrolimus alebo iné lieky na potlačenie imunitného systému po transplantácii orgánov, na liečbu autoimunitných ochorení alebo závažných reumatoidných alebo kožných ochorení,

- tetrakosaktid (na liečbu Crohnovej choroby).


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Tento liek sa neodporúča užívať počas tehotenstva. Ak pacientka plánuje otehotnieť alebo ak sa potvrdí tehotentstvo, je potrebné čo najskôr prejsť na alternatívnu liečbu. Prosím, oznámte Vášmu lekárovi, ak ste tehotná alebo chcete otehotnieť.

Liečivo sa vylučuje do materského mlieka. Ak užívate tento liek, dojčenie sa neodporúča.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Tento liek môže kvôli zníženiu tlaku krvi spôsobiť vedľajšie účinky, ako sú závrat alebo únava (pozri časť 4). Tieto vedľajšie účinky sa môžu s väčšou pravdepodobnosťou vyskytnúť na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky. V takomto prípade sa vyhnite vedeniu vozidla alebo vykonávaniu iných činností vyžadujúcich si zvýšenú pozornosť. Pri dobrej kontrole je však výskyt týchto vedľajších účinkov nepravdepodobný.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Indapamid Mylan

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Ak Vám Váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, vyhľadajte svojho lekára skôr, ako začnete užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ INDAPAMID MYLAN


Pokyny k správnemu užívaniu:

Jedna tableta každý deň, prednostne ráno. Tablety sa môžu užívať nezávisle od jedla. Majú sa prehĺtať vcelku a zapiť vodou. Tablety nedrvte ani nerozhrýzajte.

Liečba vysokého tlaku krvi je zvyčajne celoživotná.


Ak užijete viac Indapamidu Mylan, ako máte

Ak ste užili príliš veľa tabliet, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Veľmi veľká dávka lieku Indapamid Mylan môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie, nízky tlak krvi, kŕče, závraty, ospalosť, zmätenosť a zmeny v množstve moču tvoreného obličkami.


Ak zabudnete užiť Indapamid Mylan

Ak zabudnete užiť dávku Vášho lieku, užite nasledujúcu dávku v zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Indapamid Mylan

Keďže liečba vysokého tlaku krvi je zvyčajne celoživotná, predtým ako prestanete tento liek užívať, poraďte sa o tom so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Indapamid Mylan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Tieto môžu zahŕňať:


- Často (menej ako 1 pacient z 10, ale viac ako 1 zo 100):nízka hladina draslíka v krvi, ktorá môže spôsobiť svalovú slabosť.


- Menej často (menej ako 1 pacient zo 100, ale viac ako 1 z 1 000):vracanie, alergické reakcie najmä dermatologické, ako sú kožné vyrážky, purpura (červené bodky na koži) u osôb so sklonom (predispozíciou) na alergické a astmatické reakcie.


- Zriedkavo (menej ako 1 pacient z 1 000, ale viac ako 1 z 10 000):

 • Pocit únavy, závraty, bolesť hlavy, mravčenie (parestézia);

 • Gastrointestinálne poruchy (ako je nevoľnosť, zápcha), sucho v ústach;

 • Zvýšené riziko dehydratácie u starších pacientov a u pacientov trpiacich srdcovým zlyhaním.


- Veľmi zriedkavo (menej ako 1 pacient z 10 000):

 • Nepravidelnosti srdcového rytmu, nízky tlak krvi;

 • Ochorenie obličiek;

 • Pankreatitída (zápal pankreasu – podžalúdkovej žľazy, čo spôsobuje bolesť v hornej časti brucha), abnormálna funkcia pečene. Pri zlyhaní pečene môže dôjsť k hepatálnej encefalopatii (poškodenie mozgu a nervov, ktoré sa môže vyskytnúť ako komplikácia ťažkostí s pečeňou);

 • Zmeny na krvnom obraze, ako je trombocytopénia (zníženie počtu krvných doštičiek, čo spôsobuje ľahké vytváranie sa modrín a krvácanie z nosa), leukopénia (pokles bielych krviniek, čo môže bezdôvodne spôsobiť horúčku, bolesť hrdla alebo iné príznaky podobné chrípke – v takomto prípade kontaktujte svojho lekára) a anémia (pokles červených krviniek);

 • Angioedém a/alebo žihľavka, závažné kožné prejavy. Angioedém je charakterizovaný opuchom kože končatín alebo tváre, opuchom pier alebo jazyka, opuchom slizníc hrdla alebo dýchacích ciest, čo vedie k dýchavičnosti alebo ťažkostiam pri prehĺtaní. V takomto prípade okamžite kontaktujte svojho lekára.

 • Ak trpíte systémovým lupus erythematosus (typ kolagénového ochorenia), môže sa zhoršiť. Tiež boli zaznamenané prípady reakcií precitlivenosti na svetlo (zmena vzhľadu pokožky) po vystavení sa účinkom slnečného alebo umelého UVA žiarenia.


Môže dôjsť k určitým zmenám Vašich laboratórnych parametrov a Váš lekár Vám môže dať urobiť krvné testy na kontrolu Vášho stavu. Môžu nastať nasledovné zmeny laboratórnych parametrov:

 • nízka hladina draslíka v krvi,

 • nízka hladina sodíka v krvi, ktorá môže viesť k dehydratácii a nízkemu tlaku krvi,

 • zvýšenie hladiny kyseliny močovej - látka, ktorá môže spôsobiť alebo zhoršiť dnu (bolestivé kĺby, hlavne na nohách),

 • zvýšenie hladín glukózy (cukru) v krvi u diabetických pacientov,

 • zvýšenie hladiny vápnika v krvi.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Indapamid Mylan


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Indapamid Mylan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Indapamid Mylan obsahuje


- Liečivoje indapamid.

- Ďalšie zložkysú monohydrát laktózy, hypromelóza, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000, predželatínový kukuričný škrob.Ako vyzerá Indapamid Mylan a obsah balenia


Biele, filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním.

Indapamid Mylan je dostupný v baleniach po 10, 30, 90 a 100 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

MYLAN S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


Výrobca

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o.

Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

www.mylan.com


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko Indagen SR 1,5 mg prolonged release film coated tablets

Česká republika Indapamid Mylan 1,5 mg

Francúzsko Indapamide Mylan LP 1,5 mg comprimé pelliculé à libération prolongée

Maďarsko Indapamid Mylan retard filmtabletta

Rakúsko Indapamid Arcana 1,5 mg – Retardtabletten

Rumunsko Indapamida Mylan 1,5 mg comprimate filmate cu eliberare prelungita

Slovenská republika Indapamid Mylan 1,5 mg

Taliansko Indapamide Mylan Generics Italia


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2010.


5/5Indapamid Mylan 1,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, evid. č.: 2009/09575

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, evid. č. 2010/00280


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Indapamid Mylan 1,5 mg

Filmom obalené tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1,5 mg indapamidu.


Pomocná látka: monohydrát laktózy

Každá filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 144,22 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním.

Biela, okrúhla, filmom obalená tableta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Esenciálna hypertenzia.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Perorálne použitie.

Jedna tableta každých 24 hodín, pokiaľ možno ráno, má sa prehltnúť celá, zapiť vodou a nerozžuť.

Pri vyšších dávkach sa nezvyšuje antihypertenzívny účinok indapamidu, avšak zvyšuje sa saluretický účinok.


Renálne zlyhanie (pozri časti 4.3 a 4.4):

Pri závažnom renálnom zlyhaní (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná.

Tiazidy a príbuzné diuretiká sú plne účinné len pri normálnej alebo len minimálne zhoršenej funkcii obličiek.


Starší pacienti (pozri časť 4.4):

U starších pacientov sa hladina kreatinínu v plazme musí upraviť vzhľadom na vek, telesnú hmotnosť a pohlavie. Starší pacienti sa môžu liečiť Indapamidom Mylan 1,5 mg v prípade, ak je funkcia ich obličiek normálna alebo len minimálnezhoršená.


Pacienti s poruchou funkcie pečene (pozri časti 4.3 a 4.4):

Pri závažnej poruche funkcie pečene je liečba kontraindikovaná.


Deti a dospievajúci:

Indapamid Mylan 1,5 mgsa neodporúča používať u detí a dospievajúcich kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na indapamid, iné sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Závažné renálne zlyhanie.

 • Hepatálna encefalopatia alebo závažná porucha funkcie pečene.

 • Hypokaliémia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia

Keď je poškodená funkcia pečene, tiazidom príbuzné diuretiká môžu spôsobiť hepatálnu encefalopatiu, najmä v prípade elektrolytovej nerovnováhy. Ak takáto situácia nastane, podávanie diuretika sa musí ihneď prerušiť.


Fotosenzitivita

V súvislosti s tiazidmi a tiazidom príbuznými diuretikami boli hlásené prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby vyskytne fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu prerušiť. Ak sa opätovné podávanie indapamidu považuje za nevyhnutné, odporúča sa obnažené časti tela chrániť pred slnkom alebo umelými zdrojmi UVA žiarenia.


Pomocné látky

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Špeciálne opatrenia pri používaní


- Vodná a elektrolytová rovnováha:


 • Plazmatický sodík:


Musí sa stanoviť pred začiatkom liečby a následne v pravidelných intervaloch. Akákoľvek diuretická liečba môže spôsobiť hyponatriémiu, niekedy s veľmi závažnými následkami. Pokles plazmatického sodíka môže byť na začiatku asymptomatický, preto je nevyhnutné pravidelné sledovanie a u starších a cirhotických pacientov má byť ešte častejšie (pozri časti 4.8 a 4.9).


 • Plazmatický draslík:


Najväčším rizikom tiazidových a príbuzných diuretík je deplécia draslíka s hypokaliémiou. Riziku nástupu hypokaliémie (< 3,4 mmol/l) sa musí predchádzať u niektorých vysoko rizikových populácií, t.j. u starších pacientov, podvyživených a/alebo užívajúcich viacero liekov, cirhotických pacientov s edémom a ascitom, u pacientov s ochorením koronárnych artérií a srdcovým zlyhaním. V takom prípade hypokaliémia zvyšuje kardiotoxicitu digitálisových prípravkov a riziko arytmií.


Jedinci s dlhým QT intervalom sú taktiež vystavení riziku, či už je pôvod vrodený alebo iatrogénny. Hypokaliémia, rovnako ako bradykardia, sú potom predispozičnými faktormi pre nástup závažných arytmií, predovšetkým potenciálne fatálneho torsades de pointes.


Vo všetkých vyššie uvedených situáciách sa vyžaduje častejšie sledovanie hladín draslíka v plazme. Prvé meranie plazmatického draslíka sa má uskutočniť počas prvého týždňa po začatí liečby.

Zistenie hypokaliémie si vyžaduje jej korekciu.


 • Plazmatický vápnik:


Tiazidy a príbuzné diuretiká môžu znižovať vylučovanie vápnika močom a spôsobiť mierne a prechodné zvýšenie vápnika v plazme. Klinicky zjavná hyperkalciémia môže vzniknúť z dôvodu predtým nezisteného hyperparatyreoidizmu. Pred vyšetrením funkcie prištítnych teliesok sa má liečba prerušiť.


- Glukóza v krvi:


Sledovanie glukózy v krvi je dôležité u diabetikov, predovšetkým za prítomnosti hypokaliémie.


- Kyselina močová:


U hyperurikemických pacientov sa môže zvýšiť náchylnosť ku záchvatom dny.


- Renálna funkcia a diuretiká:


Tiazidy a príbuzné diuretiká sú plne účinné len vtedy, keď je renálna funkcia normálna alebo len minimálnepoškodená (hladiny plazmatického kreatinínu rádovo pod 25 mg/l, t.j. 220 µmol/l u dospelých). U starších pacientov sa musí plazmatický kreatinín upraviť vzhľadom na vek, telesnú hmotnosť a pohlavie. Hypovolémia, ako dôsledok straty vody a sodíka, ktorá bola spôsobená diuretikom na začiatku liečby, spôsobuje zníženie glomerulárnej filtrácie. To môže viesť k zvýšeniu močoviny v krvi a plazmatického kreatinínu. Táto prechodná insuficiencia funkcie obličiek nemá žiadne následky u jednotlivcov s normálnou funkciou obličiek, môže však zhoršiť preexistujúcu renálnu insuficienciu.


- Športovci:


Pozornosť športovcov treba upriamiť na skutočnosť, že tento liek obsahuje liečivo, ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu pri dopingových testoch.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú


Lítium:

Zvýšené plazmatické hladiny lítia s príznakmi predávkovania, ako pri neslanej diéte (znížené vylučovanie lítia močom). Ak je však použitie diuretík nevyhnutné, je potrebné starostlivé sledovanie plazmatických hladín lítia a úprava dávky.


Kombinácie, ktoré vyžadujú opatrenia pri používaní


Lieky vyvolávajúce torsades de pointes:

- antiarytmiká triedy Ia (chinidín, hydrochinidín, dizopyramid),

- antiarytmiká triedy III (amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid),

- niektoré antipsychotiká:

fenotiazíny (chlórpromazín, cyamemazín, levomepromazín, tioridazín, trifluoperazín),

benzamidy (amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid),

butyrofenóny (droperidol, haloperidol),

- iné: bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín i.v., halofantrín, mizolastín, pentamidín, sparfloxacín, moxifloxacín, vinkamín i.v.


Zvýšené riziko ventrikulárnych arytmií, predovšetkým torsades de pointes (hypokaliémia je rizikovým faktorom).


Pred zavedením tejto kombinácie je potrebné sledovanie hypokaliémie a v prípade potreby jej úprava. Vyžaduje sa klinické monitorovanie plazmatických elektrolytov a EKG.


Používajte látky, ktoré nemajú tú nevýhodu, že spôsobujú torsades de pointes pri výskyte hypokaliémie.


NSAID (systémové podanie) vrátane selektívnych inhibítorov COX-2, vysoká dávka kyseliny salicylovej (≥ 3 g/deň):

Možné zníženie antihypertenzívneho účinku indapamidu. Riziko akútneho zlyhania obličiek u dehydrovaných pacientov (znížená glomerulárna filtrácia). Zavodnite pacienta; na začiatku liečby sledujte funkciu obličiek.


Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE):

Riziko náhlej hypotenzie a/alebo akútneho zlyhania obličiek, keď sa liečba ACE inhibítorom začína za prítomnosti už existujúcej deplécie sodíka (predovšetkým u pacientov so stenózou renálnej artérie).


Pri hypertenzii, keď predchádzajúca diuretická liečba mohla spôsobiť depléciu sodíka, je nevyhnutné:


 • buď vysadiť diuretikum 3 dni pred začiatkom liečby ACE inhibítorom a znovu nasadiť hypokaliemizujúce diuretikum, ak je to potrebné;


 • alebo podávať nízke začiatočné dávky ACE inhibítora a dávku postupne zvyšovať.


Pri kongestívnom srdcovom zlyhaní začínajte s veľmi nízkou dávkou ACE inhibítora, pokiaľ možno po znížení dávky súbežne podávaného hypokaliemizujúceho diuretika.


Vo všetkých prípadochsledujte funkciu obličiek (plazmatický kreatinín) počas prvých týždňov liečby ACE inhibítorom.


Iné zlúčeniny, ktoré spôsobujú hypokaliémiu: amfotericín B (i.v.), gluko- a mineralo-kortikoidy (systémové podanie), tetrakozaktid, stimulačné laxatíva:

Zvýšené riziko hypokaliémie (aditívny účinok). Sledovanie plazmatického draslíka a ak je to potrebné, jeho korekcia. Treba to mať na pamäti predovšetkým v prípade súbežnej liečby digitálisom. Používajte nestimulačné laxatíva.


Baklofén:

Zvýšený antihypertenzívny účinok. Zavodnite pacienta; na začiatku liečby monitorujte funkciu obličiek.


Digitálisové prípravky:

Hypokaliémia predisponuje k toxickým účinkom digitálisu. Sledovanie draslíka v plazme a EKG, a v prípade potreby upravte liečbu.


Kombinácie, ktoré treba zvážiť:


Draslík šetriace diuretiká (amilorid, spironolaktón, triamterén):

Kým racionálne kombinácie sú u niektorých pacientov užitočné, napriek tomu sa môže vyskytnúť hypokaliémia alebo hyperkaliémia (predovšetkým u pacientov so zlyhaním obličiek alebo diabetom). Je potrebné monitorovať hladinu draslíka v plazme a EKG, a v prípade potreby liečbu prehodnotiť.


Metformín:

Zvýšené riziko mliečnej acidózy navodenej metformínom z dôvodu možného funkčného zlyhania obličiek spojeného s diuretikami a to predovšetkým kľučkovými diuretikami. Nepoužívajte metformín, keď kreatinín v plazme presiahne 15 mg/l (135 µmol/l) u mužov a 12 mg/l (110 µmol/l) u žien.Jódované kontrastné médiá:

V prípade dehydratácie vyvolanej diuretikami existuje zvýšené riziko akútneho zlyhania obličiek, predovšetkým pri použití veľkých dávok jódovaných kontrastných médií. Rehydratácia pred podaním jódovanej zlúčeniny.


Imipramínové antidepresíva , neuroleptiká:

Zvýšený antihypertenzívny účinok a zvýšené riziko ortostatickej hypotenzie (aditívny účinok).


Vápnik (soli):

Riziko hyperkalciémie vyplývajúce zo zníženého vylučovania vápnika močom.


Cyklosporín, takrolimus:

Riziko zvýšenia kreatinínu v plazme bez zmeny v hladine cirkulujúceho cyklosporínu, dokonca aj v neprítomnosti deplécie vody/sodíka.


Kortikosteroidy, tetrakozaktid (systémové podanie):

Znížený antihypertenzívny účinok (retencia vody/sodíka spôsobená kortikosteroidmi).


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita


Vo všeobecnosti platí, že podávaniu diuretík u gravidných žien sa treba vyhýbať a nikdy sa nemajú používať na liečbu fyziologického edému v gravidite. Diuretiká môžu spôsobiť fetoplacentárnu ischémiu s rizikom poruchy rastu plodu.


Laktácia


Dojčenie sa neodporúča (indapamid sa vylučuje do materského mlieka).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Indapamid neovplyvňuje pozornosť, avšak v jednotlivých prípadoch sa môžu vyskytnúť rozličné reakcie vo vzťahu k poklesu krvného tlaku, predovšetkým na začiatku liečby alebo po pridaní ďalšieho antihypertenzíva. V dôsledku toho sa môže zhoršiť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Väčšina nežiaducich účinkov, ktoré sa týkajú klinických alebo laboratórnych parametrov, je závislá od dávky. Tiazidom príbuzné diuretiká, vrátane indapamidu, môžu spôsobiť nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré sú zoradené podľa nasledovnej frekvencie:

Veľmi časté (> 1/10); časté (> 1/100, < 1/10); menej časté (> 1/1 000, < 1/100); zriedkavé (> 1/10 000, < 1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Veľmi zriedkavé: trombocytopénia, leukopénia, agranulocytóza, aplastická anémia, hemolytická anémia.


Poruchy nervového systému:

Zriedkavé: vertigo, vyčerpanosť, bolesť hlavy, parestézia.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Veľmi zriedkavé: arytmia, hypotenzia, torsade de pointesa predĺženie QT intervalu.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Menej časté: vracanie.

Zriedkavé: nauzea, zápcha, sucho v ústach.

Veľmi zriedkavé: pankreatitída.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Veľmi zriedkavé: zlyhanie obličiek


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavé: abnormálna funkcia pečene.

Neznáme:možnosť nástupu hepatálnej encefalopatie v prípade insuficiencie pečene (pozri časti 4.3 a 4.4).


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Hypersenzitívne reakcie, predovšetkým dermatologické (časté: makulopapulárne vyrážky;menej časté: purpura)u jedincov s predispozíciou k alergickým a astmatickým reakciám

 • Časté: makulopapulárne vyrážky

 • Menej časté: purpura

 • Veľmi zriedkavé: angioneurotický edém a/alebo urtikária, toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm

 • Neznáme: možné zhoršenie už existujúceho akútneho diseminovaného lupus erythematosus


Boli hlásené prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.4).


Laboratórne parametre:

Počas klinických štúdií bola u 10 % pacientov pozorovaná hypokaliémia (plazmatický draslík < 3,4 mmol/l) a u 4 % pacientov hladina < 3,2 mmol/l po 4 až 6 týždňoch liečby. Po 12 týždňoch liečby bol priemerný pokles hladiny draslíka v plazme 0,23 mmol/l.

Veľmi zriedkavé: hyperkalciémia

Neznáme:

 • Deplécia draslíka s hypokaliémiou, mimoriadne závažná u niektorých vysoko rizikových populácií (pozri časť 4.4).

 • Hyponatriémia s hypovolémiou zodpovedná za dehydratáciu a ortostatickú hypotenziu. Súbežná strata chloridových iónov môže viesť k sekundárnej kompenzačnej metabolickej alkalóze: výskyt a stupeň tohto účinku sú mierne.

 • Zvýšenie hladín kyseliny močovej v plazme a glukózy v krvi počas liečby: vhodnosť týchto diuretík sa musí starostlivo zvážiť u pacientov s dnou alebo diabetom.


4.9 Predávkovanie


Zistilo sa, že indapamid nie je toxický až do dávky 40 mg, t.j. 27-násobku terapeutickej dávky.

Znaky akútnej otravy nadobúdajú predovšetkým formu porúch vody/elektrolytov (hyponatriémia, hypokaliémia). Z klinického hľadiska je možnosť nauzey, vracania, hypotenzie, kŕčov, vertiga, ospanlivosti, zmätenosti, polyúrie alebo oligúrie, možno až do anúrie (pri hypovolémii).

Prvotné opatrenia zahŕňajú rýchlu elimináciu požitej látky (látok) výplachom žalúdka a/alebo podaním aktívneho uhlia, po ktorom nasleduje obnovenie vodnej/elektrolytovej rovnováhy na normálnu hodnotu v špecializovanom centre.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:Sulfónamidy, samotné.

ATC kód:C03BA11


Indapamid je sulfónamidový derivát s indolovým kruhom, farmakologicky príbuzný s tiazidovými diuretikami, ktorý pôsobí inhibíciou reabsorpcie sodíka v kortikálnom dilučnom segmente. Zvyšuje vylučovanie sodíka a chloridov močom a v menšej miere vylučovanie draslíka a horčíka, čím zvyšuje výdaj moču a má antihypertenzívny účinok.


Štúdie fázy II a III používajúce monoterapiu preukázali antihypertenzívny účinok, ktorý pretrváva 24 hodín. Tento účinok bol prítomný pri dávkach, pri ktorých diuretický účinok mal len miernu intenzitu.


Antihypertenzívny účinok indapamidu súvisí so zlepšením pružnosti artériía znížením arteriolárnej a celkovej periférnej rezistencie.

Indapamid znižuje hypertrofiu ľavej komory.

Tiazidy a príbuzné diuretiká majú po určitej dávke plató v terapeutickom účinku, kým nežiaduce účinky sa ďalej zvyšujú. Ak je liečba neúčinná, dávka sa nemá zvyšovať.


Z krátko-, stredne- a dlhodobého hľadiska sa tiež preukázalo, že indapamid u hypertenzných pacientov:

 • nezasahuje do metabolizmu lipidov: triglyceridov, LDL-cholesterolu a HDL-cholesterolu;

 • nezasahuje do metabolizmu sacharidov, dokonca ani u hypertenzných pacientov s diabetom.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Indapamid Mylan 1,5 mg sadodáva v liekovej forme s predĺženým uvoľňovaním, ktorá je založená na matrixovom systéme, kde liečivo je rozptýlené v podpornom systéme, ktorý umožňuje postupné uvoľňovanie indapamidu.


Absorpcia:

Uvoľnená frakcia indapamidu sa rýchlo a úplne absorbuje cez gastrointestinálny tráviaci trakt.

Strava mierne zvyšuje rýchlosť absorpcie, ale nemá žiadny vplyv na množstvo absorbovaného liečiva.

Maximálna sérová hladina po podaní jednorazovej dávky sa dosahuje približne 12 hodín po požití, opakované podanie znižuje kolísanie sérových hladín medzi 2 dávkami. Existuje intra-individuálna variabilita.


Distribúcia:

Väzba indapamidu na plazmatické bielkoviny je 79 %.

Plazmatický eliminačný polčas je 14 až 24 hodín (priemer 18 hodín).

Rovnovážny stav sa dosahuje po 7 dňoch.

Opakované podávanie nevedie ku kumulácii.


Metabolizmus:

Eliminácia prebieha v zásade močom (70 % dávky) a stolicou (22 %) vo forme neaktívnych metabolitov.


Vysoko rizikoví jedinci:

Farmakokinetické parametre sú u pacientov so zlyhaním obličiek nezmenené.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Najvyššie dávky podané perorálne rôznym druhom zvierat (40 až 8 000-násobok terapeutickej dávky) preukázali zhoršenie diuretických vlastností indapamidu. Hlavné symptómy otravy v štúdiách akútnej toxicity s indapamidom, ktorý sa podával intravenózne alebo intraperitoneálne, súviseli s farmakologickým účinkom indapamidu, t.j. s bradypnoe a periférnou vazodilatáciou.

Testy týkajúce sa mutagénnych a karcinogénnych vlastností indapamidu boli negatívne.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Tableta:

Koloidný oxid kremičitý

Hypromelóza

Monohydrát laktózy

Magnéziumstearát

Predželatínový kukuričný škrob


Filmový obal:

Hypromelóza

Makrogol 6000

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


10, 30, 90, 100 tabliet v blistroch (PVC/Al). Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť vrátené do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


MYLAN S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0737/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


20.11.2009 /


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2010

8/8Indapamid Mylan 1,5 mg