+ ipil.sk

Indapamid ratiopharm 1,5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/01464-PRE


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Indapamid ratiopharm®1,5 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním

Indapamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Indapamid ratiopharm 1,5 mg a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Indapamid ratiopharm1,5 mg

3. Ako užívať Indapamid ratiopharm 1,5 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Indapamid ratiopharm 1,5 mg

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Indapamid ratiopharm 1,5 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Liečivo v týchto tabletách sa nazýva indapamid. Patrí do skupiny liekov nazývaných diuretiká. Diuretiká zvyšujú množstvo moču, ktorý vyprodukujú obličky a niekedy sa nazývajú aj odvodňovacie tablety.

Indapamid ratiopharm 1,5 mgsa používa na liečbu vysokého krvného tlaku, ktorý je bez známej príčiny (esenciálna hypertenzia).2. SKÔR AKO UŽIJETE Indapamid ratiopharm 1,5 mg

Neužívajte Indapamid ratiopharm 1,5 mg

 • keď ste alergický (precitlivený) na indapamid, sulfónamidy (antibiotické zlúčeniny) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tablety.

 • keď máte závažné problémy s obličkami alebo s pečeňou.

 • keď Vám bolo povedané, že máte nízku hladinu draslíka v krvi.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Indapamidu ratiopharm 1,5 mg

Skôr ako začnete užívať Indapamid ratiopharm 1,5 mg, informujte Vášho lekára o nasledovnom:

 • keď máte akékoľvek ťažkosti s obličkami alebo s pečeňou.

 • keď máte cukrovku alebo dnu.

 • keď máte srdcové ochorenie.

 • keď Vám bolo povedané, že máte nízku hladinu sodíka v krvi.

 • keď sa musíte podrobiť testom na kontrolu správnej funkcie prištítnych žliaz.


Indapamid ovplyvňuje hladiny draslíka a sodíka v krvi. Váš lekár môže vykonať krvné testy na sledovanie hladín draslíka a sodíka v krvi pred liečbou, aj počas liečby. To je obzvlášť dôležité u pacientov, ktorí majú vysoké riziko rozvoja porúch elektrolytov (ako sú staršie osoby, pacienti, ktorí užívajú viacero liekov alebo podvýživení pacienti).


Indapamid ratiopharm 1,5 mgmôže zvýšiť citlivosť kože na slnečné svetlo. Ak sa to stane, povedzte o tom Vášmu lekárovi, ktorý sa môže rozhodnúť, že preruší Vašu liečbu. V prípade užívania indapamidu sa odporúča chrániť exponované plochy pred slnkom a umelým UVA žiarením.


Športovci majú mať na pamäti, že Indapamid ratiopharm 1,5 mg obsahuje liečivo, ktoré môže spôsobiť pozitívnu reakciu pri dopingových testoch.


Ak si myslíte, že sa na Vás vzťahuje ktorákoľvek z uvedených situácií, alebo máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti o užívaní tohto lieku, poraďte sa s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Najmä:


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú:

 • lieky na liečbu mánie a depresie (lítium).

 • niektoré diuretiká (odvodňovacie tablety), ktoré spôsobujú zníženie koncentrácie draslíka v krvi ako sú bumetanid, furosemid, piretanid, tiazidy a xipamid.


Kombinácie, ktoré vyžadujú opatrnosť pri používaní:

 • niektoré lieky na liečbu nepravidelného srdcového rytmu (chinidín, hydrochinidín, dizopyramid, amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid).

 • niektoré lieky na liečbu psychických stavov (chlórpromazín, cyamemazín, levomepromazín, tioridazín, trifluoperazín, droperidol, haloperidol, amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid).

 • niektoré lieky na liečbu depresie (tricyklické antidepresíva).

 • niektoré antibiotiká (intravenózny erytromycín, sparfloxacín, moxifloxacín).

 • lieky na liečbu bolesti hrudníka (angíny) (bepridil).

 • lieky na liečbu pálenia záhy a ezofagitídy (zápal pažeráka) (cisaprid).

 • lieky na liečbu veľmi pomalého srdcového rytmu u malých detí (difemanil).

 • lieky proti malárii (halofantrín).

 • isté antihistaminiká (mizolastín).

 • lieky na liečbu zápalu pľúc (pentamidín).

 • intravenózny vinkamín (lieky, ktoré sa používajú na liečbu porúch mozgu ako je demencia a porážka).

 • lieky na zmiernenie zápalu a/alebo bolesti.

 • iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku a/alebo zlyhania srdca (ACE-inhibítory, digitalisové prípravky, draslík šetriace diuretiká “odvodňovacie tablety”).

 • intravenózne steroidy.

 • lieky na uvoľnenie čriev (laxatíva).

 • lieky na liečbu hubových infekcií (intravenózny amfotericín B).

 • hormóny na diagnostiku alebo liečbu (tetrakozaktid).

 • lieky na uvoľnenie svalstva (baklofén).

 • lieky na liečbu cukrovky (metformín).

 • niektoré diagnostiká (jodidované kontrastné médiá).

 • doplnky vápnika.

 • lieky na znižovanie imunitnej odpovede organizmu (cyklosporín, takrolimus).

Užívanie Indapamidu ratiopharm 1,5 mgs jedlom a nápojmi

Jedlo a nápoje nemajú vplyv na pôsobenie Vášho lieku. Môžete ho užívať s jedlom, po jedle alebo nalačno.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Užívanie Indapamidu ratiopharm 1,5 mg sa neodporúča počas tehotenstva alebo dojčenia.

Malé množstvá Indapamidu ratiopharm 1,5 mg môžu prechádzať k dieťaťu v materskom mlieku.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Keď užívate Indapamid ratiopharm 1,5 mg, môžete pociťovať závrat alebo ospanlivosť. Toto sa môže stať najmä na začiatku liečby alebo ak súbežne užívate iné lieky na znižovanie krvného tlaku. Ak sa to stane, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Indapamidu ratiopharm 1,5 mg

Indapamid ratiopharm 1,5 mgobsahuje monohydrát laktózy. Ak Vám Váš lekár povedal, že netolerujete niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitímIndapamidu ratiopharm 1,5 mg.3. AKO UŽÍVAŤ Indapamid ratiopharm 1,5 mg


Vždy užívajte Indapamid ratiopharm 1,5 mg presne tak, ako Vám povedal lekár. Ak si nie ste istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka je 1 tableta denne, prednostne ráno, s jedlom alebo bez jedla.


Pacienti s poškodenou funkciou obličiek

Pacienti s ťažkým zlyhaním obličiek (klírens kreatinínu nižší ako 30 ml/min) sa nesmú liečiť Indapamidom ratiopharm 1,5 mg (pozri časť 2. “NEUŽÍVAJTE Indapamid ratiopharm 1,5 mg”). Indapamid ratiopharm 1,5 mg jeplne účinný len vtedy, ak je funkcia obličiek normálna alebo len minimálnepoškodená.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene

Pacienti s ťažkým poškodením pečene sa nesmú liečiť Indapamidom ratiopharm 1,5 mg(pozri časť 2. “NEUŽÍVAJTE Indapamid ratiopharm 1,5 mg ”).


Starší pacienti

Starších pacientov možno liečiť Indapamidom ratiopharm 1,5 mg, ak je ich funkcia obličiek normálna alebo iba minimálnepoškodená.


Deti a dospievajúci

Indapamid ratiopharm 1,5 mgsa neodporúča používať u detí a dospievajúcich kvôli nedostatku údajov o bezpečnosti a účinnosti.


Spôsob podávania:

Na vnútorné užívanie.

Tablety prehĺtajte s pohárom vody. Tablety nedrvte ani nerozžúvajte, sú určené na pomalé uvoľňovanie liečiva do tela.


Ak užijete viac Indapamidu ratiopharm 1,5 mg,ako máte

Ak ste užili viac tabliet ako Vám lekár predpísal, ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo v nemocnici. Príznaky predávkovania môžu zahŕňať nevoľnosť, ospanlivosť, závrat, vracanie, nízky krvný tlak, bolesť hlavy, zmätenosť, rýchly pulz, kŕče, nadmernú tvorbu moču alebo nízku tvorbu moču.

Ak zabudnete užiť Indapamid ratiopharm 1,5 mg

Ďalšiu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Indapamid ratiopharm 1,5 mg

Neprestaňte užívať Indapamid ratiopharm 1,5 mg, pokiaľ Vám to neprikáže lekár.

Liečba vysokého krvného tlaku je zvyčajne doživotná. Nemali by ste sa prestať liečiť skôr ako to prediskutujete so svojím lekárom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Indapamid ratiopharm 1,5 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Frekvencie sú definované ako

Veľmi časté

postihujú viac ako 1 užívateľa z 10

Časté

postihujú 1 až 10 užívateľov zo 100

Menej časté

postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000

Zriedkavé

postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé

postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000

Neznáme

častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov


Veľmi časté

 • zníženie hladiny draslíka v krvi, čo môže spôsobiť svalovú slabosť (najmä na začiatku liečby, u starších pacientov a u podvýživených ľudí)


Časté

 • alergické reakcie (najmä u ľudí so sklonom k alergickým alebo astmatickým reakciám) vedúce ku kožným vyrážkam s makulami (plochými odfarbenými plochami) a papulami (malými zvýšenými hrčkami)


Menej časté

 • vracanie.

 • alergické reakcie (najmä u ľudí so sklonom k alergickým alebo astmatickým reakciám) vedúce k purpurovým bodkám alebo fľakom na koži.


Zriedkavé

 • závrat, únava, bolesť hlavy, necitlivosť alebo brnenie v nohách alebo rukách (parestézie).

 • nauzea (nevoľnosť), zápcha, sucho v ústach.


Veľmi zriedkavé

 • zvýšená hladina vápnika v krvi.

 • Znížený počet niektorých krvných buniek (krvných doštičiek, bielych a/alebo červených krviniek) čo spôsobuje

 • ľahký vznik modrín a krvácanie z nosa (trombocytopénia).

 • nevysvetliteľná horúčka, bolesť v hrdle a iné príznaky podobné chrípke (leukopénia).

 • slabosť, bledosť, rýchly srdcový rytmus a dýchavičnosť (anémia).

  • nepravidelný srdcový rytmus, nízky krvný tlak.

  • zápal pankreasu.

  • obličkové problémy.

  • Abnormálna (nezvyčajná) funkcia pečene.

  • pri nástupe reakcie z precitlivenosti sa môže objaviť žihľavka, opuch tváre a krku, a ťažké kožné stavy podobné tvorbe pľuzgierov na koži, ústach, očiach a pohlavných orgánoch, zvané toxická epidermálna nekrolýza alebo Stevensov- Johnsonov syndróm.


Neznáme

 • Váš lekár môže potrebovať Vaše krvné testy na sledovanie Vášho stavu. Môžu sa vyskytnúť nasledovné zmeny laboratórnych parametrov:

 • nízka hladina chloridu v krvi.

 • nízka hladina sodíka v krvi môže viesť k dehydratácii a nízkemu tlaku krvi.

 • zvýšenie kyseliny močovej, látky, ktorá môže spôsobiť alebo zhoršiť dnu (bolestivý opuch a sčervenanie kĺbov, najčastejšie na palcoch nôh).

 • zvýšenie hladín glukózy u diabetických pacientov.

  • v prípade zníženej funkcie pečene existuje možnosť poškodenia mozgu, ktorá je spôsobená zníženou funkciou pečene (hepatálna encefalopatia) (pozri tiež 2. “Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Indapamidu ratiopharm 1,5 mg”).

  • zhoršenie niektorých existujúcich autoimúnnych kožných ochorení (akútny diseminovaný lupus erythematosus).

  • precitlivenosť kože na UV svetlo (fotosenzitívne reakcie).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAŤ Indapamid ratiopharm 1,5 mg


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Indapamid ratiopharm 1,5 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke alebo blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Indapamid ratiopharm 1,5 mgobsahuje

Liečivo je indapamid.

Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1,5 mg indapamidu.


Ďalšie zložky sú:

 • monohydrát laktózy;

 • hypromelóza;

 • koloidný oxid kremičitý, bezvodý;

 • magnéziumstearát;

 • glycerol 85 %;

 • oxid titaničitý (E 171).

Ako vyzerá Indapamid ratiopharm 1,5 mga obsah balenia

Biele až takmer biele, okrúhle, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety.


Sú dostupné v blistrových baleniach po 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Držitľ rozhodnutia o registrácii:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Straße 3, D-89079 Ulm, Nemecko

Výrobca:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3, D-89143 Blaubeuren, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledujúcimi názvami:


Dánsko Indapamid ratiopharm

Rakúsko Indapamid-ratiopharm 1,5 mg Retardtabletten

Nemecko Indapamid-ratiopharm 1,5 mg Retardtabletten

Španielsko Indapamida retard ratiopharm 1,5 mg comprimidos de liberación prolongada

Francúzsko INDAPAMIDE ISOMED LP 1,5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée

Luxembursko Indapamid-ratiopharm 1,5 mg Retardtabletten

Poľsko Indapamid ratiopharm SR

Slovenská republika Indapamid ratiopharm 1,5 mg

Veľká Británia Mapemid XL 1,5 mg tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 08/2014.

5

Indapamid ratiopharm 1,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2013/01464-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Indapamid ratiopharm 1,5 mg

Tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1,5 mg indapamidu.

Pomocná látka: Každá tableta obsahuje 119 mg laktózy (ako monohydrát).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.


Biele až takmer biele, okrúhle, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Esenciálna hypertenzia.


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Perorálne podanie.

Jedna tableta za 24 hodín, prednostne ráno.

Pri vyšších dávkach sa nezvyšuje antihypertenzívny účinok indapamidu, ale sa zvyšuje saluretický účinok.


Spôsob podávania

Tablety sa majú prehĺtať s dostatočným množstvom tekutiny (napr. s pohárom vody). Tablety sa nesmú drviť ani žuvať.


Zlyhanie obličiek (pozri časti 4.3 a 4.4):

Pri ťažkom zlyhaní obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná.

Tiazidy a príbuzné diuretiká sú plne účinné len pri normálnej alebo minimálne zhoršenej funkcii obličiek.


Starší pacienti (pozri časť 4.4):

U starších pacientov sa musí kreatinín v plazme upraviť vo vzťahu k veku, hmotnosti a pohlaviu. Starší pacienti sa môžu liečiť Indapamidom ratiopharm 1,5 mg len v prípade, že ich funkcia obličiek je normálna alebo len minimálnezhoršená.


Pacienti s poškodením funkcie pečene (pozri časti 4.3 a 4.4):

Pri ťažkom poškodení funkcie pečene je liečba kontraindikovaná.


Deti a dospievajúci:


Indapamid sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na indapamid, iné sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Ťažké zlyhanie obličiek.

 • Hepatická encefalopatia alebo ťažké poškodenie funkcie pečene.

 • Hypokaliémia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia


Keď je poškodená funkcia pečene, indapamid môže spôsobiť hepatickú encefalopatiu, najmä v prípade elektrolytovej nerovnováhy. Ak sa vyskytne, musí sa podávanie diuretika ihneď prerušiť.


Fotosenzitivita

Pri indapamide boli hlásené prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby vyskytnú fotosenzitívne reakcie, odporúča sa liečbu prerušiť. Ak sa opätovné podávanie indapamidu považuje za nevyhnutné, odporúča sa exponované plochy chrániť pred slnkom alebo umelými zdrojmi UVA.


Špeciálne opatrenia pri používaní


Vodná a elektrolytová rovnováha:

 • Plazmatický sodík:

Musí sa stanoviť pred začiatkom liečby, a následne v pravidelných intervaloch. Liečba indapamidom môže spôsobiť hyponatriémiu, niekedy s veľmi vážnymi dôsledkami. Pokles plazmatického sodíka môže byť zo začiatku asymptomatický, a preto je potrebné pravidelné sledovanie, ktoré má byť u starších a cirhotických pacientov častejšie (pozri časti 4.8 a 4.9).


 • Plazmatický draslík:

Najväčším rizikom indapamidu je deplécia draslíka s hypokaliémiou. U niektorých vysoko rizikových populácií, napr. u starších pacientov, podvýživených a/alebo užívajúcich viacero liekov, cirhotických pacientov s edémom a ascitom, u pacientov s ochoreniami koronárnych ciev a zlyhaním srdca treba predchádzať riziku nástupu hypokaliémie (< 3,4 mmol/l). V takýchto prípadoch hypokaliémia zvyšuje kardiotoxicitu digitalisových prípravkov a riziko arytmií.

Jedinci s dlhým QT intervalom sú taktiež rizikoví, či už je pôvod vrodený alebo iatrogénny. Hypokaliémia, ako aj bradykardia, sú potom predisponujúcimi faktormi pre nástup ťažkých arytmií, a najmä potenciálne fatálneho torsades de pointes.

Vo všetkých vyššie uvedených situáciách je potrebné častejšie sledovanie hladín draslíka. Prvé meranie plazmatického draslíka sa má vykonať počas prvého týždňa po začatí liečby. Detekcia hypokaliémie vyžaduje jej korekciu.


 • Plazmatický vápnik:

Indapamid môže znižovať vylučovanie vápnika močom a spôsobiť mierne a prechodné zvýšenie vápnika v plazme. Primárna hyperkalciémia môže vzniknúť z dôvodu predtým nerozpoznaného hyperparatyreoidizmu. Pred vyšetrovaním funkcie prištítnych teliesok sa má liečba prerušiť.


Glukóza v krvi:

Monitorovanie glukózy v krvi je dôležité u diabetikov, najmä v prítomnosti hypokaliémie.


Kyselina močová:

U hyperurikemických pacientov môže byť zvýšená tendencia záchvatov dny.


Funkcia obličiek a diuretiká:

Indapamid je plne účinný len vtedy, ak je funkcia obličiek normálna alebo len minimálnepoškodená (kreatinín v plazme pod hladinou rádovo 25 mg/l, t.j. 220 µmol/l u dospelého). U starších osôb treba kreatinín v plazme upraviť podľa veku, hmotnosti a pohlavia.

Hypovolémia, ako dôsledok straty vody a sodíka, ktoré boli spôsobené diuretikom, na začiatku liečby vyvolá zníženie glomerulárnej filtrácie. To môže viesť k zvýšeniu močoviny v krvi a kreatinínu v plazme.

Táto prechodná funkčná insuficiencia obličiek nemá následky u jednotlivcov s normálnou funkciou obličiek, ale môže zhoršiť existujúcu renálnu insuficienciu.


Športovci:

Pozornosť športovcov treba upriamiť na skutočnosť, že tento liek obsahuje liečivo, ktoré môže spôsobiť pozitívnu reakciu pri dopingových testoch.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponskou deficienciou laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Kombinácie, ktoré sa neodporúčajú


Lítium:

Zvýšené plazmatické hladiny lítia s príznakmi predávkovania, ako pri neslanej diéte (znížené vylučovanie lítia močom). Ak je však podanie diuretík potrebné, vyžaduje sa pozorné sledovanie plazmatických hladín lítia a úprava dávky lieku.


Diuretiká:

Súbežné podávanie indapamidu s diuretikami, ktoré môžu spôsobiť hypokaliémiu (bumetanid, furosemid, piretanid, tiazidy a xipamid) sa neodporúča.


Kombinácie, ktoré pri používaní vyžadujú opatrnosť


Lieky vyvolávajúce torsades de pointes:

 • antiarytmiká triedy Ia (chinidín, hydrochinidín, dizopyramid),

 • antiarytmiká triedy III (amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid),

 • niektoré antipsychotiká: fenotiazíny (chlórpromazín, cyamemazín, levomepromazín, tioridazín, trifluoperazín),

 • benzamidy (amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid),

 • butyrofenóny (droperidol, haloperidol),

 • iné: bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín i.v., halofantrín, mizolastín, pentamidín, sparfloxacín, moxifloxacín, vinkamín i.v.

Zvýšené riziko ventrikulárnych arytmií, najmä torsades de pointes(hypokaliémia je rizikový faktor).

Pred zavedením tejto kombinácie treba monitorovať, a v prípade potreby, upraviť hypokaliémiu. Klinické monitorovanie plazmatických elektrolytov a EKG.


V prítomnosti hypokaliémie používajte látky, ktoré nemajú tú nevýhodu, že spôsobujú torsades de pointes.


NSAID (systémové podanie) vrátane selektívnych inhibítorov COX-2, vysoké dávky kyseliny salicylovej (≥ 3 g/deň):

Možné zníženie antihypertenzívneho účinku indapamidu.

Riziko akútneho zlyhania obličiek u dehydrovaných pacientov (zníženie glomerulárnej filtrácie). Zavodnite pacienta; monitorujte renálnu funkciu na začiatku liečby.


Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE):

Riziko náhlej hypotenzie a/alebo akútneho zlyhania obličiek, keď sa liečba ACE inhibítorom začne v prítomnosti existujúcej deplécie sodíka (najmä u pacientov so stenózou obličkovej tepny).

Pri hypertenzii, keď mohla predchádzajúca diuretická liečba spôsobiť depléciu sodíka, je potrebné:

 • vysadiť diuretikum 3 dni pred začatím liečby ACE inhibítorom a znovu nasadiť hypokaliemické diuretikum, ak je to potrebné;

 • alebo podávať nízke úvodné dávky ACE inhibítora a dávky postupne zvyšovať.

Pri kongestívnom zlyhaní srdca, začať s veľmi nízkou dávkou ACE inhibítora, najlepšie po znížení dávky súbežne podávaného hypokaliemického diuretika.

Vo všetkých prípadoch, monitorovať renálnu funkciu (kreatinín v plazme) počas prvých týždňov liečby ACE inhibítorom.


Iné zlúčeniny, ktoré spôsobujú hypokaliémiu: amfotericín B i.v., gluko- a mineralokortikoidy (systémové podanie), tetrakozaktid, stimulačné laxatíva:

Zvýšené riziko hypokaliémie (aditívny účinok).

Monitorovanie draslíka v plazme a korekcia, ak je to potrebné. Treba to mať na pamäti najmä v prípade súbežnej liečby digitalisom. Použite nestimulačné laxatíva.


Baklofén:

Zvýšený antihypertenzívny účinok.

Hydratovať pacienta; a na začiatku liečby monitorovať renálnu funkciu.


Digitalisové prípravky:

Hypokaliémia predisponuje k toxickému účinku digitalisu.

Monitorovanie draslíka v plazme a EKG, a v prípade potreby úprava liečby.


Kombinácie, ktoré treba zvážiť


Kálium šetriace diuretiká (amilorid, spironolaktón, triamterén):

Hoci sú racionálne kombinácie u niektorých pacientov užitočné, napriek tomu sa môže vyskytnúť hypokaliémia alebo hyperkaliémia (najmä u pacientov so zlyhaním obličiek alebo diabetom). Je potrebné monitorovať plazmatický draslík a EKG, a ak je to nutné, prehodnotiť liečbu.


Metformín:

Zvýšené riziko mliečnej acidózy navodenej metformínom, kvôli možnosti funkčného zlyhania obličiek spojeného s diuretikami a predovšetkým slučkovými diuretikami.

Nepoužívajte metformín, keď kreatinín v plazme presiahne 15 mg/l (135 µmol/l) u mužov a 12 mg/l (110 µmol/l) u žien.


Jódované kontrastné médiá:

V prípade diuretikami vyvolanej dehydratácie, existuje zvýšené riziko akútneho zlyhania obličiek, najmä pri použití veľkých dávok jódovaných kontrastných médií.

Rehydratácia pred podaním jódovej zlúčeniny.


Imipramínové antidepresíva, neuroleptiká:

Zvýšený antihypertenzívny účinok a zvýšené riziko ortostatickej hypotenzie (aditívny účinok).


Vápnik (soli):

Riziko hyperkalciémie vyplývajúce zo zníženého vylučovania vápnika močom.


Cyklosporín, takrolimus:

Riziko zvýšenia kreatinínu v plazme bez zmeny v hladine cirkulujúceho cyklosporínu, aj v neprítomnosti deplécie vody/sodíka.


Kortikosteroidy, tetrakozaktid (systémové podanie):

Znížený antihypertenzívny účinok (retencia vody/sodíka kvôli kortikosteroidom).


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Všeobecne platí, že podávaniu diuretík tehotným ženám sa treba vyhnúť a nikdy sa nemajú použiť na liečbu fyziologického edému v gravidite. Diuretiká môžu spôsobiť fetoplacentárnu ischémiu s rizikom poruchy rastu plodu.


Laktácia

Dojčenie sa neodporúča (indapamid sa vylučuje do materského mlieka).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Indapamid neovplyvňuje pozornosť, avšak v ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť rôzne reakcie na pokles krvného tlaku, najmä na začiatku liečby alebo pri pridaní ďalšej antihypertenzívnej látky.

Následne sa môže zhoršiť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Väčšina nežiaducich účinkov, ktoré sa týkajú klinických alebo laboratórnych parametrov, je závislá od dávky. Indapamid môže spôsobiť nasledujúce nežiaduce účinky, ktoré sú zoradené podľa nasledovnej frekvencie: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až <1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedajú sa odhadnúť z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Veľmi zriedkavé: trombocytopénia, leukopénia, agranulocytóza, aplastická anémia, hemolytická anémia.


Poruchy nervového systému:

Zriedkavé: vertigo, únava, bolesť hlavy, parestézia.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Veľmi zriedkavé: arytmia, hypotenzia.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Menej časté: vracanie.

Zriedkavé: nauzea, zápcha, sucho v ústach.

Veľmi zriedkavé: pankreatitída.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Veľmi zriedkavé: zlyhanie obličiek.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavé: abnormálne funkcie pečene.

Neznáme:možnosť nástupu hepatálnej encefalopatie v prípade insuficiencie pečene (pozri časti 4.3 a 4.4).


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Reakcie z precitlivenosti, najmä dermatologické u jedincov s predispozíciou k alergickým a astmatickým reakciám.

Časté: makulopapulárne vyrážky.

Menej časté: purpura.

Veľmi zriedkavé: angioneurotický edém a/alebo žihľavka, toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov- Johnsonov syndróm.

Neznáme: možné zhoršenie existujúceho akútneho diseminovaného lupus erythematosus.

Boli hlásené prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.4).


Laboratórne parametre:

Počas klinických skúšaní bola u 10 % pacientov pozorovaná hypokaliémia (plazmatický draslík < 3,4 mmol/l) a < 3,2 mmol/l u 4 % pacientov po 4 až 6 týždňov liečby. Po 12 týždňoch liečby bol priemerný pokles hladiny draslíka 0,23 mmol/l.

Veľmi zriedkavé: Hyperkalciémia.

Neznáme: deplécia draslíka s hypokaliémiou, obzvlášť závažná u niektorých vysoko rizikových populácií (pozri časť 4.4).

 • Hyponatriémia s hypovolémiou zodpovedná za dehydratáciu a ortostatickú hypotenziu. Súbežná strata chloridových iónov môže viesť k sekundárnej kompenzačnej metabolickej alkalóze: výskyt a stupeň tohto účinku sú mierne.

 • Zvýšenie kyseliny močovej v plazme a glukózy v krvi počas liečby: vhodnosť týchto diuretík sa musí u pacientov s dnou alebo cukrovkou starostlivo zvážiť.


4.9 Predávkovanie


Indapamid nie je toxický až do 40 mg, t.j. 27-násobok terapeutickej dávky.

Prejavy akútnej otravy zahŕňajú predovšetkým poruchy vody/elektrolytov (hyponatriémia, hypokaliémia).


Symptómy:

Klinická možnosť nauzey, vracania, hypotenzie, kŕčov, vertiga, ospanlivosti, zmätenosti, polyúrie alebo oligúrie, možno až do anúrie (pri hypovolémii).


Liečba:

Prvotné opatrenia zahŕňajú rýchlu elimináciu požitej látky (látok) výplachom žalúdka a/alebo podaním aktívneho uhlia, po ktorom nasleduje obnovenie vodnej/elektrolytovej rovnováhy na normálny stav v špecializovanom centre.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihypertenzívne diuretikum.

ATC kód: C03BA11


Indapamid je sulfónamidový derivát s indolovým kruhom, farmakologicky príbuzný tiazidovým diuretikám, ktoré inhibujú reabsorpciu sodíka v kortikálnom dilučnom segmente. Zvyšuje vylučovanie sodíka a chloridov močom a v menšej miere vylučovanie draslíka a horčíka, čím zvyšuje výdaj moču a má antihypertenzívnu aktivitu.

Štúdie II a III fázy pri použití monoterapie demonštrovali antihypertenzívny účinok, ktorý pretrváva 24 hodín. Toto bolo prítomné pri dávkach, pri ktorých bol diuretický účinok miernej intenzity.

Antihypertenzívna aktivita indapamidu sa spája so zlepšením pružnosti artériía znížením arteriolárnej a celkovej periférnej rezistencie.

Indapamid znižuje ľavú ventrikulárnu hypertrofiu.

Tiazidy a príbuzné diuretiká majú po určitej dávke plató v terapeutickom účinku, kým nežiaduce účinky neustále rastú. Ak nie je liečba účinná, dávka sa nemá zvyšovať.

Ukázalo sa tiež, že u krátko-, stredne- a dlhodobo hypertenzívnych pacientov indapamid:

 • nezasahuje do metabolizmu lipidov: triglyceridov, LDL-cholesterolu a HDL-cholesterolu;

 • nezasahuje do metabolizmu uhľovodíkov, ani u diabetických hypertenzívnych pacientov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Indapamid ratiopharm 1,5 mg sadodáva vo forme s predĺženým uvoľňovaním, ktoré je založené na matrixovom systéme, v ktorom je liečivo dispergované do nosníka, ktorý umožňuje trvalé uvoľňovanie indapamidu.


Absorpcia

Uvoľnená frakcia indapamidu sa rýchlo a úplne absorbuje z gastrointestinálneho tráviaceho traktu.

Strava mierne zvyšuje rýchlosť absorpcie, ale nemá žiadny vplyv na množstvo absorbovaného liečiva. Maximálna plazmatická hladina po podaní jednej dávky sa dostavuje približne 12 hodín po požití, opakované podanie znižuje kolísanie hladín v sére medzi 2 dávkami. Existuje intraindividuálna variabilita.


Distribúcia

Väzba indapamidu na plazmatické bielkoviny je 79 %.

Plazmatický polčas eliminácie je 14 až 24 hodín (priemer 18 hodín).

Stabilizovaný stav sa dosahuje po 7 dňoch.

Opakované podávanie nevedie k akumulácii.


Metabolizmus

Eliminácia prebieha v podstate močom (70 % dávky) a stolicou (22 %) vo forme neaktívnych metabolitov.


Vysoko rizikoví jedinci

Farmakokinetické parametre sa u pacientov so zlyhaním obličiek nemenia.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Najvyššie dávky podané perorálne rôznym druhom zvierat (40 až 8 000 násobok terapeutickej dávky) ukázali zhoršenie diuretických vlastností indapamidu. Hlavné symptómy otravy v štúdiách akútnej toxicity s indapamidom, ktorý sa podával intravenózne alebo intraperitoneálne, sa spájali s farmakologickou aktivitou indapamidu, t.j. bradypnoe a periférnou vazodilatáciou.

Ohľadom mutagénnych a karcinogénnych vlastností boli testy indapamidu negatívne.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Hypromelóza

Koloidný oxid kremičitý, bezvodý

Magnéziumstearát


Filmový obal:

Hypromelóza

Glycerol 85 %

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/hliníkové blistre.


Veľkosti balení: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str.3, 89079 Ulm, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0247/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


19.4.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2014

8/8

Indapamid ratiopharm 1,5 mg