+ ipil.sk

Indapamid SR Billev 1,5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2011/04636


Písomná informácia pre používateľov


Indapamid SR Billev 1,5 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním

indapamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Indapamid SR Billev a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Indapamid SR Billev

3. Ako užívať Indapamid SR Billev

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Indapamid SR Billev

6. Ďalšieinformácie


1. ČO JE INDAPAMID SR BILLEV A NA ČO SA POUŽÍVA


Indapamid SR Billev je liek, ktorý znižuje krvný tlak tým, že podporuje vylučovanie moču a rozširuje krvné cievy.

Indapamid SR Billev sa používa na liečbu zvýšeného krvného tlaku.


2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ SKÔR, AKO UŽIJETE INDAPAMID SR BILLEV


Neužívajte Indapamid SR Billev

- Keď ste alergický (precitlivený) na indapamid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Indapamidu SR Billev alebo na iné lieky toho istého druhu (nazývané sulfónamidy).

- Keď máte závažne narušenú funkciu obličiek.

- Keď máte závažne narušenú funkciu pečene.

- Keď máte nízku hladinu draslíka vo Vašej krvi.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Indapamidu SR Billev

 • Keď máte narušenú funkciu pečene.

 • Keď máte poruchy hladín krvných elektrolytov alebo nedostatok tekutín v tele.

 • Keď máte cukrovku.

 • Keď máte dnu.

 • Keď máte porušenú funkciu obličiek.

 • Keď Vaša koža reaguje precitlivelo, keď je vystavená slnečnému žiareniu.

 • Keď ste športovec. Indapamid SR Billev môže ovplyvniť výsledky dopingových testov.

 • Počas liečby by ste si mali pravidelne kontrolovať Váš krvný tlak a srdcový tep.

 • Keď ste staršia osoba, Váš lekár Vám pred začatím liečby skontroluje funkciu obličiek.

 • Keď ste dieťa alebo dospievajúci, neodporúča sa Vám užívať tento liek.


Váš lekár Vám dá bližšie informácie o užívaní lieku.


Užívanie iných liekov

Súčasné užívanie Indapamidu SR Billev a niektorých iných liekov môže zvýšiť účinok jedného alebo druhého lieku a zapríčiniť vedľajšie účinky.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.Určite povedzte Vášmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledovných liekov:

 • Lieky obsahujúce lítium.

 • Lieky používané na liečbu porúch srdcového rytmu (napr. chinidín, amiodarón).

 • Lieky používané na liečbu ochorení srdca a ciev (napr. ACE inhibítory).

 • Lieky používané na liečbu infekcií (napr. erytromycín).

 • Baklofén, liek používaný na liečbu svalových kŕčov.

 • Metformín, liek používaný na liečbu cukrovky.

 • Lieky používané na liečbu psychických ochorení (napr. niektoré antipsychotiká, niektoré antidepresíva).

 • Lieky používané na liečbu reumatických ochorení (nesteroidné protizápalové lieky, kyselina acetylsalicylová).

 • Lieky, ktoré môžu znížiť hladinu draslíka v tele (kortikosteroidy, tetrakosaktid, niektoré preháňadlá).


Užívanie Indapamidu SR Billev s jedlom a nápojmi

Jedlo a nápoje nemajú vplyv na účinok Indapamidu SR Billev.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Indapamid SR Billev sa neodporúča užívať počas tehotenstva a dojčenia.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Indapamid SR Billev neovplyvňuje pozornosť, avšak v súvislosti so znížením tlaku krvi sa môžu vyskytnúť rozličné reakcie. Tieto vedľajšie účinky sa môžu s väčšou pravdepodobnosťou vyskytnúť na začiatku liečby alebo po pridaní ďalšieho lieku na zníženie krvného tlaku. V tomto prípade môže byť schopnosť viezť vozidlá a obsluhovať stroje zhoršená.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Indapamidu SR Billev

Indapamid SR Billev obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ INDAPAMID SR BILLEV


Vždy užívajte Indapamid SR Billev presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávka Indapamidu SR Billev je jedna tableta denne. Užívajte liek každý deň v ten istý čas, najlepšie ráno, tabletu prehltnite celú spolu s tekutinou. Je dôležité, aby ste liek užívali pravidelne, pretože Vám to môže pomôcť, aby ste sa cítili lepšie.

Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, poraďte sa s Vašim lekárom alebo lekárnikom.


Ak užijete viac Indapamidu SR Billev, ako máte

Ak ste užili vyššiu dávku lieku, ako ste mali, okamžite sa poraďte so svojím lekárom alebo

lekárnikom.

Príznaky predávkovania zahŕňajú: nevoľnosť, vracanie, závraty, zmätenosť, kŕče, ospalosť, zvýšené alebo znížené množstvo vylúčeného moču.

Váš lekár Vám určí primeranú liečbu (výplach žalúdka, podanie aktívneho uhlia, obnovenie stratených tekutín a elektrolytov, úprava acidobázickej rovnováhy). Ak nemôžete navštíviť lekára, snažte sa vyvolať si vracanie, aby ste predišli prechodu lieku do krvi.


Ak zabudnete užiť Indapamid SR Billev

Ak zabudnete užiť Indapamid SR Billev v určenom čase, pokračujte podľa obvyklej dávkovacej schémy užitím nasledujúcej dávky v určenom čase.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať Indapamid SR Billev

Ak prestanete užívať liek na krátky čas, nehrozí Vám bezprostredné nebezpečenstvo. Avšak, po dlhšom časovom období sa u Vás môžu, následkom neliečeného vysokého krvného tlaku, rozvinúť alebo opätovne objaviť rôzne formy ochorenia srdca a ciev.

Ak chcete prestať užívať tento liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vracanie sa vyskytuje menej často.

Nasledovné vedľajšie účinky sa vyskytujú zriedkavo:

Pocit únavy, závrat, bolesť hlavy, mravčenie, závrat pri vstávaní, pocit nevoľnosti, zápcha a sucho v ústach.

Ak ste náchylný na vznik reakcií z precitlivenosti (alergie, astma), môžu sa u Vás často objaviť kožné vyrážky. Menej často sa objavuje purpura, slabé krvácanie do kože s tvorbou malých modrín. Veľmi zriedkavo sa u precitlivených osôb môže objaviť žihľavka, opuch tváre a krku a závažné kožné prejavy nazývané epidermálna nekrolýza a Stevensov‑Johnsonov syndróm.

V niektorých prípadoch sa môžu vyskytnúť zmeny zloženia krvi a zmeny hladín krvných elektrolytov (draslík, sodík, vápnik). Veľmi zriedkavo sa vyskytuje anémia, pocit nepravidelného srdcového tepu, znížený krvný tlak, abnormálna funkcia pečene a pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ INDAPAMID SR BILLEV


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte v pôvodnom obale.


Dátum exspirácie

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Indapamid SR Billev obsahuje

 • Liečivo je indapamid. Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1,5 mg indapamidu.

 • Ďalšie zložky sú hydroxypropylmetylcelulóza, prášková celulóza, monohydrát laktózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát, makrogol 400, oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Indapamid SR Billev a obsah balenia

Tablety s predĺženým uvoľňovaním sú biele, okrúhle, mierne bikonvexné (obojstranne vypuklé).

Tablety sú dostupné v škatuľkách s 10, 14, 15, 20, 30,50, 60, 90 a 100 tabletami v blistrovom balení. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Billev Pharma ApS, Fuglebækgaard, Elmegårdsvej 1A, Tørslev, 3630 Jægerspris, Dánsko


Výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Informácie o výdaji lieku

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava, +421 2 571 04 501, krka.slovakia@krka.biz


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Členský štát

Názov lieku

Rakúsko

Indapamid Krka

Maďarsko, Slovenská republika

Indapamid SR Billev

Írsko

Yraden SR

Poľsko

Indapamide Krka

Rumunsko

Indapamida Billev

Francúzsko

Indapamide Jacobsen Pharma

Veľká Británia

Indapres XL


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 03/2012.

4

Indapamid SR Billev 1,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2011/04636


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Indapamid SR Billev 1,5 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1,5 mg indapamidu.

Obsahuje tiež 97,58 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta s predĺženým uvoľňovaním.

Biela, okrúhla, mierne bikonvexná tableta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Esenciálna hypertenzia.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Indapamid sa podáva perorálne.

Má sa užívať jedna tableta jedenkrát denne, najlepšie ráno. Tableta sa má prehltnúť celá s vodou a nemá sa žuvať.

Pri vyšších dávkach sa nezvyšuje antihypertenzný účinok indapamidu, ale zvýši sa vylučovanie soli (saluretický účinok).

U starších ľudí musí byť kreatinín v plazme upravený podľa veku, telesnej hmotnosti a pohlavia. Starší pacienti môžu byť liečení Indapamidom SR Billev len pri normálnej alebo len minimálne porušenej funkcii obličiek.


Indapamid SR Billev sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Zlyhanie obličiek (pozri časti 4.3 a 4.4):

Pri závažnom zlyhaní obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná.

Tiazid a príbuzné diuretiká sú plne účinné iba pri normálnej alebo len minimálne zníženej funkcii obličiek.


Pacienti s poškodenou funkciou pečene (pozri časti 4.3 a 4.4):

Pri závažnom poškodení funkcie pečene je liečba kontraindikovaná.


4.3 Kontraindikácie


Indapamid je kontraindikovaný pri:

 • precitlivenosti na indapamid, na iné sulfónamidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok;

 • závažnom zlyhaní obličiek;

 • hepatickej encefalopatii alebo závažnom poškodení funkcie pečene;

 • hypokaliémii.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Osobitné upozornenia

U pacientov s poškodenou funkciou pečene môžu diuretiká príbuzné tiazidu zapríčiniť hepatickú encefalopatiu, najmä pri nerovnováhe elektrolytov. Ak sa objaví, podávanie diuretík sa musí okamžite zastaviť.


Opatrenia pri používaní

 1. Rovnováha vody a elektrolytov


Hladina sodíka v plazme

Diuretiká môžu zapríčiniť hyponatriémiu, niekedy s veľmi vážnymi následkami. Hladina sodíka v plazme sa meria pred začiatkom liečby a následne v pravidelných intervaloch. Pokles hladiny sodíka v plazme môže byť spočiatku asymptomatický, a preto je nevyhnutné pravidelné monitorovanie. U starších a cirhotických pacientov má byť monitorovanie dokonca ešte častejšie (pozri časti Nežiaduce účinky a Predávkovanie).


Hladina draslíka v plazme

Hlavným rizikom liečby tiazidom a jemu príbuznými diuretikami je hypokaliémia. Riziku vzniku hypokaliémie (< 3,4 mmol/l) sa musí predísť u určitých vysoko rizikových skupín populácie, t.j. u pacientov, ktorí sú podvyživení a/alebo užívajú súčasne niekoľko liekov, u starších pacientov, cirhotických pacientov s edémom a s ascitom, u pacientov s ochorením koronárnych tepien a so srdcovým zlyhaním. U týchto pacientov hypokaliémia zvyšuje kardiotoxicitu digitálisu a riziko arytmií.

Pacienti s dlhým QT intervalom sú taktiež rizikoví, či už je pôvod vrodený alebo vyvolaný liekmi. Hypokaliémia (ako aj bradykardia) je potom predisponujúcim faktorom pre vypuknutie vážnych arytmií, najmä potenciálne smrteľnej poruchy srdcového rytmu typu torsades de pointes.

U všetkých týchto pacientov sa vyžaduje častejšie monitorovanie hladiny draslíka v plazme. Prvé meranie hladiny draslíka v plazme sa má uskutočniť počas prvého týždňa liečby.

Ak sa objavia nízke hodnoty draslíka, je potrebná úprava.


Hladina vápnika v plazme

Tiazid a jemu príbuzné diuretiká môžu znížiť vylučovanie vápnika močom a tým zapríčiniť mierny a prechodný nárast hladiny vápnika v plazme. Evidentná hyperkalciémia môže vzniknúť kvôli predtým nediagnostikovanému hyperparatyreodizmu. Liečba diuretikami sa má ukončiť pred plánovaným vyšetrením paratyroidnej funkcie.


Hladina glukózy v krvi

Monitorovanie hladiny glukózy v krvi je dôležité u diabetikov, najmä v prítomnosti hypokaliémie.

Kyselina močová

U pacientov s hyperurikémiou môže byť zvýšená tendencia k atakom dny.


 1. Funkcia obličiek a diuretiká

Tiazid a jemu príbuzné diuretiká sú plne účinné iba pri normálnej alebo len mierne poškodenej funkcii obličiek (hodnoty kreatinínu v plazme pod 25 mg/l, t.j. 220 µmol/l u dospelých). U starších pacientov musí byť hladina kreatinínu v plazme upravená podľa veku, telesnej hmotnosti a pohlavia.

Hypovolémia sekundárne spôsobená diuretikami po strate vody a sodíka na začiatku liečby zapríčiňuje zníženie glomerulárnej filtrácie. Toto môže viesť k zvýšeniu hladiny močoviny v krvi a kreatinínu v plazme. U pacientov s normálnou funkciou obličiek nemá táto prechodne zhoršená renálna funkcia žiadne následky, ale existujúcu obličkovú nedostatočnosť môže zhoršiť.


 1. Športovci

Športovci by si mali uvedomiť, že tento liek obsahuje liečivo, ktoré môže zapríčiniť pozitívnu reakciu v dopingových testoch.


 1. Fotosenzitivita

Pri použití tiazidových a tiazidom príbuzných diuretík boli zaznamenané prípady reakcií precitlivenosti na svetlo (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby vyskytne reakcia precitlivenosti na svetlo, odporúča sa liečbu zastaviť. Ak je nevyhnutné opätovné podanie indapamidu, odporúča sa chrániť oblasti vystavené slnku alebo umelému UVA žiareniu.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


1. Kombinácie, ktoré nie sú odporúčané


Lítium

Súčasné užívanie lítia môže viesť k nárastu jeho plazmatických koncentrácií so znakmi predávkovania, tak ako je tomu pri neslanej šetriacej diéte (zníženie vylučovania lítia močom). Napriek tomu, ak je potrebné užívanie diuretík, vyžaduje sa dôkladné monitorovanie hladiny lítia v plazme a upravenie dávky.


2. Kombinácie, ktoré si vyžadujú opatrnosť


Lieky vyvolávajúce torsades de pointes:

 • antiarytmiká triedy Ia (chinidín, hydrochinidín, dizopyramid),

 • antiarytmiká triedy III (amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid),

 • niektoré antipsychotiká: fenotiazíny (chlórpromazín, cyamemazín, levomepromazín, tioridazín, trifluoperazín),

 • benzamidy (amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid),

 • butyrofenóny (droperidol, haloperidol),

 • iné: bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycín i.v., halofantrín, mizolastín, pentamidín, sparfloxacín, moxifloxacín, vinkamín i.v..

Súčasné užívanie indapamidu s ktorýmkoľvek z týchto liekov, najmä ak je prítomná hypokaliémia, zvyšuje riziko vzniku ventrikulárnych arytmií, najmä torsades de pointes. Monitorujte hypokaliémiu a upravte ju, ak je to potrebné, predtým ako predpíšete takúto kombináciu. Vykonávajte klinické kontroly, kontroly plazmatických elektrolytov a sledujte EKG. Používajte liečivá, ktoré u pacientov s hypokaliémiou nespôsobujú torsades de pointes.


Nesteroidné protizápalové lieky (systémové), vrátane selektívnych COX-2 inhibítorov, vysoké dávky kyseliny salicylovej (≥3 g/deň):

Možné zníženie antihypertenzného účinku indapamidu. Riziko akútneho renálneho zlyhania u dehydratovaných pacientov (znížená glomerulárna filtrácia). Hydratujte pacienta; na začiatku liečby monitorujte renálne funkcie.


Inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE):

Pri začatí liečby ACE inhibítorom môže u pacientov s už existujúcou depléciou sodíka (najmä u pacientov so stenózou renálnej artérie) vzniknúť náhla hypotenzia a/alebo akútne renálne zlyhanie.

Pri hypertenzii, ak predchádzajúca liečba diuretikami spôsobila depléciu sodíka, je potrebné:

 • buď vysadiť diuretikum 3 dni pred začatím liečby ACE inhibítorom a v prípade potreby znovu začať podávať hypokaliemizujúce diuretikum,

 • alebo podávať nízke počiatočné dávky ACE inhibítora a dávky zvyšovať postupne.


U pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním začnite liečbu veľmi nízkou dávkou ACE inhibítora, ak je to možné, tak po znížení dávky súbežne podávaného hypokaliemizujúceho diuretika.

U všetkých pacientov sa má počas prvých týždňov liečby ACE inhibítorom monitorovať renálna funkcia (hladina kreatinínu v plazme).


Iné liečivá, ktoré zapríčiňujú hypokaliémiu:

 • amfotericín B (i.v.),

 • gluko- a mineralo-kortikoidy (systémové),

 • tetrakosaktid,

 • stimulačné laxatíva.

Riziko hypokaliémie je zvýšené (aditívny účinok). Hladina draslíka v plazme má byť monitorovaná a, ak je to potrebné, upravovaná. Opatrnosť je potrebná u pacientov, ktorí zároveň užívajú digitális. Títo pacienti majú užívať nestimulačné laxatíva.


Baklofén:

Zvýšený antihypertenzný účinok.

Pacient má vypiť dostatočné množstvo tekutín; na začiatku liečby sa má monitorovať funkcia obličiek.


Digitálisové prípravky:

Hypokaliémia zvyšuje riziko toxických účinkov digitálisu.

Má sa monitorovať hladina draslíka v plazme a EKG a ak je to potrebné, má byť upravená liečba.


3. Kombinácie, ktoré je potrebné brať do úvahy


Diuretiká šetriace draslík (amilorid, spironolaktón, triamterén):

Aj keď pre niektorých pacientov sú tieto kombinácie prospešné, napriek tomu sa môže objaviť hypokaliémia alebo hyperkaliémia (najmä u pacientov so zlyhaním obličiek alebo s diabetom). Odporúča sa monitorovať hladinu draslíka v plazme a EKG a v prípade potreby upraviť liečbu.


Metformín:

Zvýšené riziko vzniku metformínom indukovanej laktátovej acidózy pre existujúcu možnosť funkčného renálneho zlyhania spojeného s diuretikami, obzvlášť so slučkovými diuretikami. Neužívajte metformín, ak plazmatické hladiny kreatinínu prekročia 15 mg/l (135 µmol/l) u mužov a 12 mg/l (110 µmol/l) u žien.


Jódované kontrastné látky:

U pacientov dehydrovaných kvôli diuretikám sa zvyšuje riziko akútneho zlyhania obličiek, najmä keď sa použijú veľké dávky jódovanej kontrastnej látky. Pacient má byť pred podaním jódovanej zlúčeniny rehydrovaný.


Imipramínové antidepresíva, neuroleptiká:

Zvyšuje sa riziko antihypertenzného účinku a riziko ortostatickej hypotenzie (aditívny účinok).


Kalcium (soli):

Riziko hyperkalciémie vyplývajúce zo zníženej eliminácie kalcia močom.


Cyklosporín, takrolimus:

Riziko zvýšenej hladiny kreatinínu v plazme bez zmien hodnôt cirkulujúceho cyklosporínu v sére, dokonca aj bez deplécie vody/sodíka v tele.


Kortikosteroidy, tetrakosaktid (systémové):

Môže sa znížiť antihypertenzný účinok (zadržiavanie vody a sodíka).


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Vo všeobecnosti je potrebné vyhnúť sa používaniu diuretík u tehotných žien a nikdy sa nemajú použiť na liečbu fyziologického edému počas tehotenstva. Diuretiká môžu zapríčiniť fetálno-placentárnu ischémiu s rizikom poškodenia vývoja plodu.


Laktácia

Indapamid sa vylučuje do ľudského mlieka a pravdepodobne pôsobí na dojčené dieťa. Dojčenie sa počas liečby indapamidom neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Indapamid neovplyvňuje bdelosť, ale v individuálnych prípadoch sa môžu objaviť rôzne reakcie v súvislosti so znížením krvného tlaku, najmä na začiatku liečby, alebo keď sa pridá iné antihypertenzívum. Výsledkom môže byť ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Väčšina nežiaducich účinkov indapamidu týkajúcich sa klinických a laboratórnych parametrov sú závislé od dávky.


Nežiaduce účinky sú podľa frekvencie výskytu usporiadané nasledovne: veľmi časté (> 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Tiazidu príbuzné diuretiká, vrátane indapamidu, môžu zapríčiniť nasledujúce nežiaduce účinky:


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Veľmi zriedkavé: trombocytopénia, leukopénia, agranulocytóza, aplastická anémia, hemolytická anémia.


Poruchy nervového systému:

Zriedkavé: vertigo, únava, bolesť hlavy, parestézia.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Veľmi zriedkavé: arytmia, hypotenzia.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Menej časté: vracanie.

Zriedkavé: nevoľnosť, zápcha, sucho v ústach.

Veľmi zriedkavé: pankreatitída.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavé: abnormálna hepatálna funkcia.

Neznáme: pri nedostatočnej funkcii pečene je možnosť prepuknutia hepatickej encefalopatie (pozri časti 4.3 a 4.4).


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Reakcie z precitlivenosti, najmä dermatologické u ľudí s predispozíciou k alergickým a astmatickým reakciám.

 • časté: makulopapulárny exantém.

 • menej časté: purpura.

 • veľmi zriedkavé: angioneurotický edém a/alebo žihľavka, toxická epidermálna nekrolýza, Stevensov-Johnsonov syndróm.

 • neznáme: možné zhoršenie už existujúceho akútneho diseminovaného lupus erythematosus.


Boli zaznamenané prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.4).


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Počas klinických skúšaní sa po 4 až 6 týždňoch liečby indapamidom zaznamenala hypokaliémia, u 10% pacientov (plazmatický draslík <3,4 mmol/l) a u 4% pacientov (plazmatický draslík <3,2 mmol/l). Po 12 týždňoch liečby bol priemerný pokles hladiny draslíka v plazme 0,23 mmol/l.

 • Veľmi zriedkavé: hyperkalciémia

 • Neznáme:

 • Deplécia draslíka s hypokaliémiou, obzvlášť závažná u niektorých vysoko rizikových skupín pacientov (pozri časť 4.4).

 • Hyponatriémia s hypovolémiou zodpovedná za dehydratáciu a ortostatickú hypotenziu. Súbežná strata chloridových iónov môže viesť k sekundárnej kompenzačnej metabolickej alkalóze: incidencia a stupeň tohto účinku sú mierne.

 • Zvýšenie urikémie a glykémie počas liečby: vhodnosť týchto diuretík musí byť starostlivo zvážená u pacientov s dnou alebo diabetom.


4.9 Predávkovanie


Pri indapamide sa toxické účinky nepozorovali až do dávky 40 mg, t.j. približne 27-násobok terapeutickej dávky.

Známky akútnej otravy sa prejavujú najmä narušením rovnováhy voda/elektrolyty (hyponatriémia, hypokaliémia), čo sa prejaví ako nevoľnosť, vracanie, hypotenzia, kŕče, vertigo, ospanlivosť, zmätenie, polyúria alebo oligúria až do bodu anúrie (kvôli hypovolémii).

Počiatočné opatrenia zahŕňajú rýchlu elimináciu požitej substancie prostredníctvom výplachu žalúdka a/alebo podaním aktívneho uhlia s nasledovným obnovením rovnováhy voda/elektrolyty v lekárskom zariadení.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: sulfónamidy, samotné, ATC kód: C03BA11.


Indapamid je sulfónamidový derivát s indolovým kruhom; farmakologicky príbuzný tiazidovým diuretikám, ktorý pôsobí prostredníctvom inhibície absorpcie sodíka v kortikálnom zrieďovacom segmente. Zvyšuje vylučovanie sodíka a chloridov močom a v menšej miere vylučovanie draslíka a horčíka, čím sa zvyšuje diuréza a prejavuje sa antihypertenzný účinok.


Štúdie II. a III. fázy s monoterapiou preukázali antihypertenzný účinok trvajúci 24 hodín. Tento účinok sa dosiahol pri dávkach vyvolávajúcich len mierny diuretický účinok.


Antihypertenzný účinok indapamidu súvisí so zlepšením pružnosti artérií a znížením arteriolárnej a celkovej periférnej rezistencie.

Indapamid znižuje hypertrofiu ľavej komory.

Pri tiazidových a im príbuzných diuretikách dosiahne terapeutický účinok pri istej dávke plató, zatiaľ čo výskyt nežiaducich účinkov naďalej stúpa so zvyšovaním dávky. Ak nie je liečba efektívna, dávka sa nemá zvyšovať.


Štúdie krátkotrvajúcej, strednej a dlhodobej liečby u hypertenzných pacientov preukázali, že indapamid:

 • neinterferuje s metabolizmom lipidov: trigliceridy, LDL-cholesterol a HDL-cholesterol;

 • neinterferuje s metabolizmom karbohydrátov, a to ani u diabetických hypertonikov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Indapamid 1,5 mg sa dodáva v liekovej forme s predĺženým uvoľňovaním.

Absorpcia

Frakcia uvoľneného indapamidu sa rýchlo a takmer úplne absorbuje v gastrointestinálnom trakte. Jedlo mierne ovplyvňuje rýchlosť absorpcie, ale nemá žiadny vplyv na množstvo absorbovaného liečiva. Maximálna hladina v sére sa vyskytuje asi po 12 hodinách po požití lieku. Po dosiahnutí rovnovážnej koncentrácie sa rozdiel sérových koncentrácií medzi dvoma dávkami znižuje. Napriek tomu, existuje variabilita medzi individuálnymi pacientmi.

Distribúcia, metabolizmus a eliminácia

Väzba indapamidu na plazmatické bielkoviny je 79%. Polčas eliminácie z plazmy je 14 až 24 hodín (priemerne 18 hodín). Rovnovážny stav je dosiahnutý po 7 dňoch. Opakované podanie nevedie k akumulácii indapamidu.

Indapamid sa metabolizuje najmä v pečeni. 70% indapamidu sa eliminuje prostredníctvom obličiek, vo väčšej miere vo forme neaktívnych metabolitov (podiel nezmeneného liečiva je okolo 5%). 20% sa vylúči v stolici vo forme neaktívnych metabolitov.

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek sa farmakokinetické parametre liečiva významne

nemenia.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Najvyššie dávky indapamidu podávané perorálne rozličným zvieracím druhom preukázali exacerbáciu farmakologických vlastností lieku. Počas štúdií s indapamidom sa nepozorovali mutagénne ani karcinogénne účinky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

hydroxypropylmetylcelulóza

prášková celulóza

monohydrát laktózy

koloidný oxid kremičitý bezvodý

magnéziumstearát


Filmový obal:

hydroxypropylmetylcelulóza

makrogol 400

oxid titaničitý (E171).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (Alu fólia, PVC/PVDC fólia): 10, 14, 15, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním v škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Billev Pharma ApS, Fuglebækgaard, Elmegårdsvej 1A, Tørslev, 3630 Jægerspris, Dánsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0153/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


8

Indapamid SR Billev 1,5 mg