+ ipil.sk

INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNAPríbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2469 /2005

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATELA

INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA

Infúzny koncentrát

Držitel’ rozhodnutia o registrácii

Imuna Pharm, a.s.

Jarková 17

082 22 Šarišské Michal’any Slovenská republika

Zloženie lieku

Liečivo:

Kalii chloridum (chlorid draselný)    74,5 g    K+    1000 mmol/l

Cl-    1000 mmol/l

Pomocná látka:

Aqua ad iniectabilia (voda na injekciu) ad 1000,0 ml Teoretická osmolalita 2000 mosmol/kg

Farmakoterapeutická skupina

Roztoky elektrolytov, chlorid draselný.

Charakteristika

Infúzny roztok s vysokým obsahom K+ iónov. Kálium je základným intracelulárnym katiónom, ktorý je nevyhnutný pre mnohé fyziologické bunkové pochody (elektrochemický gradient bunkovej membrány, svalovej kontrakcie, vedenie vzruchu neurónom), reguláciu osmotického tlaku a pre normálnu funkciu obličiek.

Farmakokinetické údaje

Kálium sa dobre vstrebáva zo zažívacieho traktu. V organizme sa rýchlo distribuuje, predovšetkým intracelulárne. Koncentrácie intracelulárneho kália a koncentračný gradient medzi intra a extracelulárnym priestorom sú udržiavané aktívnou činnosťou membránovej Na+- K+ pumpy. Exkrécia kália prebieha predovšetkým v obličkách. Za normálnych okolností je vačšina kália v obličkách reabsorbovaná a jeho vylučovanie je závislé na jeho sérovej hladine.

Indikácie

Prevencia a liečba hypokalémie, hlavne spojenej s hypochloremickou alkalózou, zvýšené straty kália pri hnačkových ochoreniach, nefrotickom syndróme, diuretickej liečbe, dlhodobej liečbe kortikoidmi, ileóznom stave, hyperaldosteronizme a traumách, iónové rozvraty z akýchkofvek iných príčin.

Kontraindikácie

Hyperkalémia a všetky stavy, ktoré možu hyperkalémiu vyvolať (ťažké traumy s deštrukciou tkanív, poruchy renálnych funkcií, popáleniny, dehydratácia, súčasná liečba kálium šetriacimi diuretikami, silná hemolýza, resorpcia rozsiahlych hematómov).

Nežiaduce účinky

Možnosť vzniku hyperkalémie pri nadmernom prívode. Poruchy nervosvalového vedenia (parestézia, paralýza, svalová slabosť), poruchy srdcového rytmu    s možnosťou zastavenia srdca. Pri

predávkovaní alebo zistení hyperkalémie je nevyhnutné ihneď zastaviť prívod kália a jeho nadbytok z organizmu odstrániť (dostatočná hydratácia, podanie diuretík s kaliuretickým účinkom, prípadne hemodialýza či peritoneálna dialýza). V prípade kardiotoxických účinkov sa podáva infúzia kalcium glukonátu    za trvalého monitorovania EKG.

Interakcie

Súčasné podávanie nesteroidných antireumatík, beta-blokátorov, heparínu, digoxinu, ACE inhibítorov a blokátorov aldosterónu može zvyšovať toxické účinky kália.

Dávkovanie a spósob podávania

Je individuálne podl’a hladiny kália v sére.

Parenterálna aplikácia kália vyžaduje vel’kú opatrnosť. Infusio kalii chlorati concentrata Imuna sa podáva vždy v roztoku glukózy alebo fyziologickom roztoku, nikdy nie samostatne. Dávku lieku vypočítame podl’a hladiny sérového kália a hmotnosti pacienta. Koncentrácia kália v i nfúzii nemá presiahnuť 40 mmol/l. Pri parenterálnom podaní všeobecne nepodávame viac kália než 150-200 mmol/deň.

Liek sa podáva prísne intravenózne vo vačšom množstve infúzneho roztoku formou pomalej infúzie za trvalého monitorovania EKG. Rýchlosť podávania nemá prekročiť 20 mmol kália za hodinu.

Špeciálne upozornenia

Neriedený liek sa nesmie aplikovať!

Liek nesmie byť po prvom odbere znova použitý.

Varovanie

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použitelnosti vyznačenom na obale.

Balenie

100 ml, 200 ml v sklenených infúznych flašiach.

Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C, chráňte pred mrazom.

Dátum poslednej revízie

Október 2005

2

INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA

Súhrn údajov o lieku

Příloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2469 /2005

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NAZOV LIEKU

INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA

2. KVALITATIVNE A KVANTITATIVNE ZLOZENIE LIEKU

K+    1000 mmol/l

Cl-    1000 mmol/l


Kalii chloridum    74,5 g

Teoretická osmolalita: 2000 mosmol/kg

3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny koncentrát.

3.1. Vzhl’ad lieku Sterilný, apyrogénny roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikácie

Prevencia a liečba hypokalémie, hlavne spojenej s hypochloremickou alkalózou, zvýšené straty kália pri hnačkových ochoreniach, nefrotickom syndróme, diuretickej liečbe, dlhodobej liečbe kortikoidmi, ileóznom stave, hyperaldosteronizme a traumách, iónové rozvraty z akýchkofvek iných príčin.

4.2.    Dávkovanie a spósob podávania

4.2.1.    Dávkovanie

Je individuálne podl’a hladiny kália v sére.

Parenterálna aplikácia kália vyžaduje vel’kú opatrnosť. Infusio kalii chlorati concentrata Imuna sa podáva vždy v roztoku glukózy alebo fyziologickom roztoku, nikdy nie samostatne. Dávku lieku vypočítame podl’a hladiny sérového kália a hmotnosti pacienta. Koncentrácia kália v i nfúzii nemá presiahnuť 40 mmol/l. Pri parenterálnom podaní všeobecne nepodávame viac kália než 150-200 mmol/deň.

4.2.2.    Spósob podávania

Liek sa podáva prísne intravenózne vo vačšom množstve infúzneho roztoku formou pomalej infúzie za trvalého monitorovania EKG. Rýchlosť podávania nemá prekročiť 20 mmol kália za hodinu.

4.3.    Kontraindikácie

Hyperkalémia a všetky stavy, ktoré móžu hyperkalémiu vyvolať (ťažké traumy s deštrukciou tkanív, poruchy renálnych funkcií, popáleniny, dehydratácia, súčasná liečba kálium šetriacimi diuretikami, silná hemolýza, resorpcia rozsiahlych hematómov).

4.4.    Špeciálne upozornenia

Neriedený liek sa nesmie aplikovať!

4.5.    Liekové a iné interakcie

Súčasné podávanie nesteroidných antireumatík, beta-blokátorov, heparínu, digoxinu, ACE inhibítorov a blokátorov aldosterónu móže zvyšovať toxické účinky kália.

4.6.    Používanie v gravidite a počas laktácie

Liek sa móže podávať tehotným a dojčiacim ženám.

4.7.    Ovplvvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovat’ stroje

Nie je známe.

4.8.    Nežiaduce účinky

Možnosť vzniku hyperkalémie pri nadmernom přívode. Poruchy nervovosvalového vedenia (parestézia, paralýza, svalová slabosť), poruchy srdcového rytmu s možnosťou zastavenia srdca. V prípade kardiotoxických účinkov sa podáva infúzia kalcium glukonátu za trvalého monitorovania EKG.

4.9.    Predávkovanie

Pri predávkovaní alebo zistení hyperkalémie je nevyhnutné ihneď zastaviť prívod kália a jeho nadbytok z organizmu odstrániť (dostatočná hydratácia, podanie diuretík s kaliuretickým účinkom, prípadne hemodialýza či peritoneálna dialýza).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Roztoky elektrolytov, chlorid draselný.

ATC kód: B05XA01

Infúzny roztok s vysokým obsahom K+ iónov. Kálium je základným intracelulárnym katiónom, ktorý je nevyhnutný pre mnohé fyziologické bunkové pochody (elektrochemický gradient bunkovej membrány, svalovej kontrakcie, vedenie vzruchu neurónom), reguláciu osmotického tlaku a pre normálnu funkciu obličiek.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Kálium sa dobre vstrebáva zo zažívacieho traktu. V organizme sa rýchlo distribuuje, predovšetkým intracelulárne. Koncentrácie intracelulárneho kália a koncentračný gradient medzi intra a extracelulárnym priestorom sú udržiavané aktívnou činnosťou membránovej Na+ - K+ pumpy. Exkrécia kália prebieha predovšetkým v obličkách. Za normálnych okolností je vačšina kália v obličkách reabsorbovaná a jeho vylučovanie je závislé na jeho sérovej hladine.

5.3.    Predklinické údaje o bezpečnosti

Jedná sa o bezpečný liek bez toxických, mutagénnych, karcinogénnych a teratogénnych účinkov.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1.    Zoznam pomocných látok

Aqua ad iniectabilia

6.2.    Inkompatibility

Nie sú popisované.

6.3.    Čas použitelnosti

36 mesiacov

6.4.    Upozornenia na podmienkv a spósob skladovania

Uchovávajte pri teplote do 25°C, chráňte pred mrazom.

6.5.    Vlastnosti a zloženie obalu

Sklenená infúzna fl’aša opatrená štítkom, gumená zátka, kovový uzáver, písomná informácia pre používateía, kartónová krabica.

Velkost balenia:

100 ml, 200 ml

6.6.    Upozornenia na spósob zaobchádzania s liekom

Len na lekársky predpis.

6.7. Podmienkv a spósob likvidácie nepoužitého lieku

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

7. DRŽITEL ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Imuna Pharm, a.s.

Jarková 17

082 22 Šarišské Michal’any Slovenská republika

8. REGISTRACNÉ CISLO

76/0283/94-S

9. DATUM REGISTRÁCIE / DATUM PREDLZENIA REGISTRÁCIE

18.5.1994

Predíženie registrácie do: 30.5.2009

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Október 2005

3

INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA IMUNA