+ ipil.sk

Intralipid 20%Príbalový letákSchválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/04977Písomná informácia pre používateľa


Názov lieku

Intralipid20 %

(purifikovaný sójový olej)


Lieková forma

Infúzna emulzia

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi AB, Uppsala, Švédsko


Zloženie

Liečivo:200 g purifikovaného sójového oleja v 1000 ml infúznej emulzie

Pomocné látky:purifikované vaječné fosfolipidy, glycerol, hydroxid sodný, voda na injekciu


Osmolalita:

350 mosmol/kg vody

Obsah energie:

8,4 MJ (2000 kcal)/1000ml

Obsah organických fosfátov:

15 mmol/1000ml

pH:

približne 8


Indikačná skupina

Infundibilia


Charakteristika

Intralipid 20 % je sterilná, nepyrogénna tuková emulzia určená na intravenózne podanie. Predstavuje zdroj energie a esenciálnych mastných kyselín. Emulzia obsahuje purifikovaný sójový olej emulgovaný purifikovanými vaječnými fosfolipidami. Sójový olej je zmes triglyceridov mastných kyselín s veľkým počtom nenasýtených väzieb v molekule. Veľkosť lipidových častíc Intralipidu 20 % a ich biologické vlastnosti sú podobné ako u chylomikrónov.


Indikácia

Intralipid 20 % je indikovaný u pacientov s potrebou intravenóznej výživy ako zdroj energie a esenciálnych mastných kyselín. Je tiež indikovaný u pacientov s deficitom esenciálnych mastných kyselín, ktorí nemôžu udržať alebo obnoviť normálny podiel esenciálnych mastných kyselín pri perorálnej výžive.


Kontraindikácia

Intralipid 20 % je kontraindikovaný u pacientov v akútnom šoku a pacientov s ťažkou hyperlipidémiou, ťažkou pečeňovou insuficienciou, hemofagocytárnym syndrómom, ďalej pri precitlivenosti na proteíny vajec, podzemnice olejnej a sóje alebo na ktorúkoľvek zložku lieku.


Nežiaduce účinky

Infúzia Intralipidu 20 % môže zapríčiniť zvýšenie telesnej teploty, menej často triašku, pocity mrazenia, nauzeu alebo vracanie (výskyt 1 %).

Ostatné nežiaduce účinky súvisiace s infúziou Intralipidu 20 % sú extrémne zriedkavé, výskyt menej ako jeden nežiaduci účinok na jeden milión infúzií.

Ako bezprostredné nežiaduce účinky sa uvádzajú reakcie z precitlivelosti (anafylaktická reakcia, kožný exantém, urtikária), účinok na krvný tlak (napríklad hyper/hypotenzia), gastrointestinálne poruchy (nauzea, vracanie). Boli dokumentované reakcie ako hemolýza, retikulocytóza, bolesti brucha, bolesti hlavy a priapizmus.

Vsúvislosti s dlhodobým podávaním Intralipidu 20 % bol dokumentovaný výskyt trombocytopénie u malých detí.

Bolo zaznamenané prechodné zvýšenie pečeňových funkčných testov po prolongovanom podávaní intravenóznej výživy s alebo bez Intralipidu 20 %.


Syndróm preťaženia tukmi.Poškodená schopnosť eliminovať tuky môže viesť k syndrómu preťaženia tukmi. Objavuje sa ako výsledok predávkovania, ale tiež pri odporúčanom dávkovaní ako výsledok náhlej zmeny klinického stavu pacienta (napríklad porucha renálnych funkcií alebo infekciou).

Syndróm preťaženia tukmi je charakterizovaný hyperlipidémiou, horúčkou, tukovou infiltráciou, poruchami rôznych orgánov a kómou. Tieto zmeny sú obyčajne reverzibilné, ak sa preruší infúzia Intralipidu 20 %.


Interakcie

Niektoré lieky, ako inzulín, môžu interferovať s lipázovým systémom organizmu. Tento typ interakcie, má len obmedzený klinický význam.

Heparín podávaný v klinických dávkach vyvoláva prechodné uvoľnenie lipoproteínovej lipázy. To môže spôsobiť počiatočné zvýšenie plazmatickej lipolýzy, čo následne podmieňuje dočasné zníženie klírensu triglyceridov.

Sójový olej má prirodzený obsah vitamínu K1. Na tento fakt je potrebné brať ohľad u pacientov liečených kumarínovými derivátmi, ktoré interferujú s vitamínom K1.


Dávkovanie a spôsob podania

Dávkovanie a rýchlosť infúzie sa má určiť podľa, schopnosti pacienta eliminovať Intralipid 20 %.

1 g triglyceridov zodpovedá 5 ml Intralipidu 20 %.


Dospelí:Odporučená maximálna dávka je 3 g triglyceridov/kg telesnej hmotnosti/deň. Intralipid je schopný pokryť až 70 % energetických nárokov, a to i u pacientov s výrazne zvýšenými energetickými požiadavkami. Rýchlosť infúzie Intralipidu 20 % nemá prekročiť 500 ml za 5 hodín.

Novorodenci a malé deti:Odporúčané dávkovanie u novorodencov a detí je 0,5 až 4 g triglyceridov/
kg telesnej hmotnosti/deň. Rýchlosť infúzie nemá prekročiť 0,17 g triglyceridov/kg telesnej hmotnosti/deň (4 g za 24 hodín). U predčasne narodených detí a detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou sa má Intralipid 20 % podávať, pokiaľ je to možné, kontinuálne počas 24 hodín. Úvodná dávka má byť 0,5 až 1 g/kg telesnej hmotnosti/deň a následne môže byť zvýšená na 0,5 až 1 g/kg telesnej hmotnosti/deň až 2 g/kg telesnej hmotnosti/deň. Dávku je možné zvýšiť na 4 g/kg telesnej hmotnosti/deň len v prípade, ak sú dôsledne sledované pečeňové testy, saturácia kyslíka a koncentrácia sérových trigyceridov. Rýchlosti podávania sú maximálnymi rýchlosti a neodporúča sa ich prekročenie za účelom kompenzácie nesprávneho dávkovania.

Insuficiencia esenciálnych mastných kyselín:V prípade prevencie alebo liečby deficitu esenciálnych mastných kyselín sa má podávať 4 až 8 % neproteínovej energie vo forme Intralipidu 20 % na zabezpečenie dostatočného prívodu kyseliny linolovej a linolénovej. Ak je deficit esenciálnych mastných kyselín spojený so stresom, množstvo Intralipidu 20 % potrebné na korekciu deficitu môže byť podstatne vyššie.

Upozornenie

Intralipid 20 % je potrebné podávať so zvýšenou opatrnosťou v prípade poškodeného metabolizmu tukov, ako sú renálna insuficiencia, dekompenzovaný diabetes mellitus, pankreatitída, poškodené funkcie pečene, hypotyreoidizmus (ak je hypertriglyceridémia) a sepsa. V prípade podávania Intralipidu 20 % týmto pacientom je nutné dôsledne sledovať koncentráciu sérových triglyceridov.

Tento liek obsahuje sojové proteíny a vaječnéfosfolipidy, ktoré mộžu zriedka spộsobovať alergickú reakciu. Skrížená alergická reakcia sa pozorovala medzi sójou a podzemnicou olejnou.

Intralipid 20 % sa má podávať s opatrnosťou u novorodencov a predčasne narodených detí s hyperbilirubinémiou a pri podozrení na pľúcnu hypertenziu. U novorodencov, zvlášť u predčasne narodených na dlhodobej parenterálnej výžive je potrebné kontrolovať počty trombocytov, pečeňové testy a koncentrácie sérových triglyceridov.

Intralipid 20 % môže interferovať s niektorými laboratórnymi meraniami (bilirubin, laktátdehydrogenáza, saturácia kyslíka, Hb a pod.), ak je krv odobratá skôr ako je tuk eliminovaný. Tuk sa eliminuje u väčšiny pacientov po časovom intervale 5 až 6 hodín bez prívodu tuku.


Tehotenstvo a dojčenie: Neboli zaznamenané škodlivé vplyvy počas tehotenstva a dojčenia.


Aditíva je potrebné pridávať asepticky. Roztoky elektrolytov sa nemajú pridať voľne do Intralipidu 20 %.

Pridávať sa môžu len lieky, nutričné a elektrolytové roztoky, pre ktoré je známa kompatibilita. Pre množstvo roztokov sú dostupné údaje o kompatibilite u výrobcu.

Nepoužitý obsah otvorených infúznych fliaš a vakov je potrebné znehodnotiť, nesmú sa skladovať pre neskoršie použitie.


Uchovávanie

Uchovávajte pre teplote do 25 °C. Nezmrazovať.


Varovanie

Liek sa nesmie používať po dátume exspirácie vyznačenom na obale.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nespotrebovaný obsah otvorených infúznych fliaš a vakov je potrebné znehodnotiť, nesmie byť skladovaný pre neskoršie použitie.

Nepoužívať balenie, ak je poškodené. V prípade Excel vaku sa môže odstrániť vonkajší obal až po kontrole indikátora integrity.


Balenie

Sklenená fľaša: 1 x 100 ml (12 x 100 ml), 1 x 250 ml (12 x 250 ml), 1 x 500 ml (12 x 500 ml) infúznej emulzie

Excel vak: 1 x 100 ml (10 x 100 ml), 1 x 250 ml (10 x 250 ml), 1 x 500 ml (12 x 500 ml) infúznej emulzie

Biofin vak: 1 x 100 ml (10 x 100 ml), 1 x 250 ml (10 x 250 ml), 1 x 500 ml (12 x 500 ml) infúznej emulzie.


Dátum poslednej revízie:

Jún 2012Návod na použitie – infúzny vak


1.

mor6s3GrA0T4JCzkGLyCmw+/gtjWQfuvUAREqtbpr6y2qx2m12usUALcg5aJHH42k4vs33oVkNQOSUSiW7bTCg83CCQs5Bixpz7nh/S6lUivktIeaoVCp22+HEUqsJCjkHLTKZTG63m9nGdUuIRRLJiQFz2npMcZmgkHPQIrYxRwgEAly3hJjDvW7pcKA9l6CQc9Aip8PJrrMq8qFbD0CkxOITH9q6ulqKlQBFyDlokcFgwBQSENPyCvJkcpnV0rjIqtlspl0O0IGcg7D0KOxBuwSAiJGQY+fx2b9nP91igBbkHLSopqaGvaWRlpZKtxiAVlCr1Oz1drvd4fF4cJs5ASHnoEXaOq3L2XTdksfj0S0GoBXEYjH70XX4yGRYRjHhIOegRdz+lhkZGRQrAWgdhVLBrjnn9rhJe45uPUAFcg5aZDSdWGQVC1RCLOLx+Oy4T7sPd6QBJAjkHLSI29kSOQexSKVSsvfnHHY7htAlJuQctIgdPEekpKIfCsQklbpp6i8Sck6nk24xQAVyDlpUV1tHuwSAturdt3Dblm1kQ683GPSYyjkRIecgLBKJmHYJAK0hl8uZDYvZYjZb6BYDVCDnoEUWy4mDgkKORVYhJqWknLjkbsGUKAkJOQct0um0tEsAaE8OB+7PJSLkHISWlZOlTlHTrgKgNTKzMtnt+nrcck5EyDloUUVZJbMhkUgwrgBilJwzAQrGiScm5By0qOpoFbPB4/GwyCrEKKn0xFKrR48epVgJ0IKcg9CUSiX3YAEQQ/IK8pQqpcnYOLkPxs8lJuQcBGY0Gj3upos8aM9B7BKLxezSPLt37KZbDFCBnIPAuJOhkMME1iuAGKXRaEjUMdtYmicxIecgMLfLza5XIJPJ2CMFQGzhnqU5HU673c6OHIcEgZyDwEwmEzqnQRyQyeXcpXkIuvVA50POQWDcxedIYw7jCiBGkY8ue6HS4XCQ9pxajcGgiQU5B4FZLBa2PScUCnBLA2KUTCYlH2Bmm1lSnG490PmQcxCY2Wz2eJtyju2uBhBzeDyeXNF0Q465P0e3Huh8OH5BYF6vl710Wdi3kG4xAG1RNKBoy6atZMNsMhuNRtrlQGdDzkFg5aXlzuOT3qJ/GsQ0iUTCbJjNZpPBRLcY6HzIOQjMbLawQ+hwcw5iWnpGBrttMiHnEg5yDgLjjhPPycmhWAlAG8k4Uznbbbg/l3CQcxCYwaCnXQJA+1AoTqwSrNfjg51wkHMQGLc9J5VhEmeIEy6Xi3YJ0NmQcxCaUqmiXUJn4w6T5/6T3Ug+rrMrg/A0HFdfX19SUkK7HKAJOQexijmKkdNznk+SL3vCeZbfHm7L1evxNiQ1PoC8bGXlUebcv7ampq62cR1qnV534MABslFaWnbh6AtvvPkGpodONAce837Jf6O5yHbRwEH+pjU1Nf9s/Oer+V+tWbmWdmlAGXIOQrvykivb8vSuPbpmZmaEflyEXC538Z5im9WWFF7CtaR58oXj1+W/PnL/I9w93Xt1T09PS+bxMjIyREIR2aNWq8WSpvmvRSKRSqmM6Ed4GxqMBqPbc2I+Rq/HQ1onEdXr8Xj++O0Pvc7/plSPwh5paanNH0+SOycnN6I6kxpnhhOpNZrm+7t261rYp1dyUrLZbD504BA5jSA7nS6X3yA2sl+r1XJPOEJyu10kyZinGAyG/XsPcL8b5G+alp4W/k+B+ICcg9BalwSskkMl5KudagmsjRW2yw89fOAw+er8Mlrn0P5Dh5IOdfRPIecfTFObaWN19I8LB5+Pg17CwZ8cADoKiTe6q14oVcqBgwZYrbZtW7ZRLAPoQs5BaIOGDNKkBLgqZbVYzBZLW16ZHAdLDpc47G2aWnfAwP4DBg3kjovyNniNRqNepycbuTm57HQYXGKJWCI5saher969mPdYUV7xzpvvWCxWsn3ZFZc9/NjDTItErpBLJRJS8MznXvzi8y+YZ5186skymcztdjM/q762vramti3vpeMUDShKz0jXabWu/y5M43Q4y0rKYne1msyszNT0VNJwTEtNEwoFarVGrpAV9undu09hXl5eVnaWQqH4av4C5FwiQ85BaE88/cSIM89ovt/j08YXt1ltrbiitXXL1hvG38hsn3f+eU8995RfJV9+8eWLz7/kcXuuue7q26fc3vwGHkmvgPO8/LL8FybkiJIjJf0HFPk9gKQFu/34jMeGnzqchB/JicZOMU6X09k4WZrZbLb7wruhwavT6bgpYrVatVptkLcmlUrT0vzvIalUar+0lsmk3OHPzVltth+X/vDC0zOZf9730L0XXXyRy+Xyu9xKfvnkFCH4hV+dXudxR/A38no9Tz3x9J9//Mn88+4H7u7arSCp2VvTaDQiUQTr92o06uZTiovEImbRKJFIRP7K5AHkz8ourMrAhD4JDjkHoYnF4uCH1LbQBOq/EFJFRQX3n2yXS4bNZpv32Rd1NY2dJL/8/MvrJ1yfmhqgz0XbkWNrx/1m2q5rt67sdlv+iF3yukT0eHLOoeGs8TZx0oRehb1a96MB2g45B3GIHGfZ5VdIu6rjlmKJoUHHOq2u+U7SjNuxfccfv/1R2Lvw3FHnkiyM6DVLS0p/+mFZalrKZZdfxp1zJNpgTssEh5wDaL2a2ii9G9fcoQMBeleWlZZNnTxt3559MrlszvtvX3l1BANIjEbTvXfd9/ua3wUCAWleP/TIQy09ksfntfStzkHa93QLALqQcxDzmHtOVAZBe6l2Jmy7w4cO7y/en9TYpch66GBkwwxqa2sO7G8cteZ2u5ctXRYk59Sca5gAnQ85BzHPZDb75ZxUKhWJRBRLihWNq+l6m3qgBO8dE/C5bAciT9CeRH69QgA6GXIO4lDzHnftKIZWnW3eOzEIq9Xa6h/Up1/vVj8XoKMh5wAiUzSgH+0SwpWZmdk5P4g0oDvnBwG0AnIO4lzjxTVPVMw41fk69IKh1WJtqX9H4zQo0THLF0AScg7int1uN5qMoR/XKjE0riCg1LRUlUZl1Lfm96PV6gw6Q8BvkZyrq6trW2kdRaWKbDZtiAPIOYhzzEItHfTixXuKO+iV253D4WjeK1Uml0ml0tblXHBRO5EYOiglIOQcQAQ8Ho9ef2KNmzbOzNmZLFZrx42+0KSkdMTLArQL5BzEpJDH62ReOx/QSUgYjcZPPvrk3bffY3eyHRobO+iH12oMczJPbq/94JpPWckymy3chxHMJJABH9yWWWOieTIUAOQcxCTufJWNHU08Hr/1sosGFG3dtLVdfhYzTfOf6/+c8dhTu3fu5n6roqKS7ExqDAmbzRZWToR544q8nEHvvzhqcx6v5+C+Qw5H6Gbl0sVLDXrDDTdNGnHWCLlc3ryLys7tu8IpjMXMWA0Q/ZBzEJO4M9CvWLbCoNMX9u191sgz+/fvn5aeRg7isuM93dmlPsNU2LuwS16XyopK35MbQ45sv/LSK1/+31fNH7zsh2VtehudyG6zk18U+crKyRo7buyEGyb06NG9LXcuTcawJo1UaVQYJw50Iecg5mnrtct+/Dnpx59nvzab/POCiy+4+ZabCroWMN9NTU3Jzc0N/9V69Owx54M5115+Ldl+YsbjR44cGXvldYcPxsxC4SFVV1XPeXMO+XrwsQcuvOjCjv5xBQX55FSD6ZbCbXD7XT4N/s826rTl5tWtWnwDOhpyDlrD6/WaTCa/Jd+slsb/cfc4HU6tVss9ypAnHjl0xK8pYHc4zGaz3+vrtFrPf8e9GQx6duJ5r7dBk6LR6wJc2Vv18yryRTam3T3tlttuLigoYNYnC985555da6whG+Xl5VdcciUpmP2WWCKm2PckMyszp0tOyIfxeMnpaekCzruWy+WrV63Wa//z63r9pTfef+eDQUMGkf1p6akvvjozomIuuPD8K666/PvFS0859eTrJ45ndlosls2bNv+49Cdm2kxi147d3XK6M9vh5xxLqVaSFjb/+EzQarVGqWwaGEB2pqSmso1FGcEZrj5gyAABv+n49u/GfyJ6a63G1gZRBTkHod017a762nq/nb7e+g3+e/xOnBsCdLsg6dg559fz/2/+NWOviTTkuDb9u5kNOYFAMP6G8RMnTaiorMjPyw/n6VKpNJwDXzIvWa1Wh7MWaOPasLwwlgxNTvK7W0m2yQnHD0t+WPzdko0bNrID5y0mi9Vk+WvTn+kZ6ZH2JSE1f/jphy+//rJKrXI4HD//vHzFT8tX/rKKNK/drsCDCrh/9zA/AySD//3734gKY3DnPGv7asAQ05BzEFp5aTntEkIbN+k6XjK/5EjJpo2bmC4SJoMpzHtILeGm1PS7pj3x9BMkNU9JOqWttdKQkZFxy+RbJtwwobh438IFC+d9Os9mbZzNhEQUSbjWNUTIb4M0MXU63fQpd6xZuSaqRs0HHMAnkUikMkxRlnCQcxDY6DGjv5q/IDoTTqaQ5Rf4t6j+d/n/Lhh9ATlqv/T8S9yu/23B7UDh9rjb0jSMBqRVRw70Q4YMHjCg/6rlqw4fap+bjh+8+yF5Nb+Gu1gqHjZs6FkjzzrltFNqa2qdrqbOmaR9dvDAQfZhFouVDSSywT0vMZtN1uPzirmcrtKSUo+7Tc0yiVTy6JOPDB02tC0vArEIOQeBDTlpyIeffPDkYzNMxhOTZSQn81RqlVDwn8O9VCoRiyXcPXw+TyaTJf33jkuffr3Jc//7RGlaWprfz01PT+f999KcTCZtfDXu6wv4zScOlsvlfD6/8SaNXJbUAaKqsdJGAoGAjXCbT6tfivxa/t34LxtymhQNCZJRF446b9R5eXldyF8jeI8Skm3sBUxm/Ab3W+z1RvL6pPXJPpIUTAKS/ZZWW88WYLVauQsMbd+ygx3/cPoZp42bMA7zoSQg5BwERg5Pp5526rdLvuEeeshOcpjgJf+nmzhJHb97S+Rh5EhKZeHT9pUSv93nROKmwz0zfrzVr0M+HuzT1Rr114u/HjhwQPjLF/itHBQshPzPiADChZyDFpGgSkns+Zy4+a0PY9R2DOlb1HfPrj1tfx2nw2k7vnCdWCzu3bs31uiBaIOcAwiL2WQO/aDYwbacamvqampqe/bq2brXcXvczuPtOR6PJ5GI26c+gPaDnANokUqjys7NPnb0GO1C2p9Q1HSTtY3XLW02m/n4oEZfzkmCPx6g8yHnAFokFArZA7dWq6NbTPvKzMhgtxvasCaq0+lkZ9fs0693W8sC6ADIOYCwHDpwiHYJ7Yk7ZMJobP36c3qtvqa6ltlOSU3ou7kQtZBzAC0SiUR+QxriBrejo7sN49Jsdhvb+z+D00YEiB7IOYAWca9bNjQ0uFyuWB8qzuIubNSWabFMnO45YjE6oUA0Qs4BhMXr9ZrNlpSUOBxRp+MMrI4UdwLutLT09igHoJ0h5wBaxOfzxeL4nD6D2/YKc+HygCxmtOcg2iHnAFokFArZKc0aGhrakgfRRsGZuLkt1y3r608sZKFURrbiAUDnQM4BhIWEgV6vS0tLDf3QWHO0qqrVz7Wyk6FIxBmZ6IcC0Qg5B9CixvXewlgWLhapNWqJRGK329v4Ont37WU2xGIxxhVAdELOAbRIJBLF62yNaempMrmMyTm2TRYpr9drMTetIC8UCkl2tlt9AO0HOQcQFpfLVX2sumfPVs4DGc327GzlhM4kJm3HW4Sk7Rs3gy4gziDnAAIjjZW5H3687MdlzD/JQTwrO4tuSe1ILpOLRG2NJbcPsy0SitTqOBx0AXEAOQfxbPOmzaefcVrr2hmrV61+deYr7Nqep484vXv37u1aHU0SiURwfL1cjy+u/JaCC4fT4XQcb88lJydz5xIDiB7IOYg33DtqLz3/0v7ifU8//3R2dnZEL7J92/ZH7ntEp2tac67/oP5vvPV6vB7HS0vLln7/w/8uvyzSEwI7SbnjOScQCjCuAKITcg7izUWXXPThux9VV1eTbbfL/c2Cb/fs2fvCS8+fNfKsMF/BZDI9/8wL5OjP/DM7N3v2nDe7dOnSURXToFAqVGpVUnnjdl1t3Z1T7vx+8fcPPfrgoEGDwn+RxsUKnE5mOyU1JQ5WkIe4hJyDeFPYu/DDTz94+slntm/dnuQb371z285777jvx19+yM3NDecV9u/b/8/f/zDbMpns+ZeeHzpsaAdWTINKpbptyq2PPvCY0xdUDrtj2dJl/2z4Z9JNkyZPvS0rK/SdSIvF8slHn7CL8/XoFT8XdSHOIOcg3vB4vLPOPmvegnmvvfwqacyRFgfZWVpSunLFqptuuTGcVzAaTezq4eMmjrv8iv/FX0uFvKOx48aS39Xbs94+fOgIs7O2pvbN199c98e6b5d8Q4IwyNNJE/DJx55cvGgJM5dKMi+5qH//zqgbIHLIOYg3DofD623Iz897+bWXU1JS5rz5ThIz0stiacWrKRTysrKyivKKpIak4acNj4/1ssmvqHhvMWnvlpSUdO/VQ6vT6bVNdyIbvA1bN2397tvvbr715paeXlNdc8e0O39b/Rs7YVheXpf+A4oOHjyYnpauicepriGmIecgruzft//+ux8wGAwDBw3oV9Svvu7ETPxsD/jmXC6X3W4nQWg0GI9WHl3/x3r2W/P/78tFC79rnMWxIemJp5+48547OvYNdDCS9/9s/OeNV97Yunmr3wrpUpnUZrUl+X5Ru3buCvIiSxYvWbtqLXe2z/p67V1T7xYIBGq1esTIM66feP1JQ0/qoLcAECnkHMSVVStX/7X+L7Kxe+duv299/MHHq1as6jegr0QiJUfknOzs8ooKsn/f3n06rY40cew2m8lsrqup485rrK0/kZTV1cc65U10oNWrVt8z/d7qY9XNvzVk2JAN6zYw28E7Xm7ftt1vSmurxUq+yEbV0SrSUly6+IeZr7xw7XXXtl/hAK2HnIO4ctKwk4oGFJWVlHHXRWNUVlSSLyYFw6dUKXO75CoUimHDh9025bb2q5QC0lB7+YWXA4YckZmRyW6npASbrnrv7uLgP6iutu6RBx4948wz4qyTKsQo5BzEldNOO/W7HxaVlZYdPnS4oqKSNF82/rmR+ZZMLmPaHM0plAq5XC6VSsUSsZJQK9euWst8a9zEcQ8/+hD5bhzcmausrDy4/1BL321oONFEC97vxm4LPfuzXqdf+t3SaXdNi78uPBBzkHMQV3g8XpbPKcNPIf9MTU1lc+7ue+/qP3CAzWbjTltMHq/RaNIz0lLTUlUqlVxOAk/2+29/sDlnMpqWLFoilUknTJrQ+W+nfZEEl8qlzVu6AR6pUoZ8TEhanS70gwA6HnIO4gppya1dsza3S252do4mRW0ymdhv5eXnXXLZxUGe6/IxGAzcK3vffPXN1/O/vvLaK+Ig50jq3//QfU899jR5m37f4vP5paWl3D0ul1soDHB8sFptLrf/0wMaMXIEGnMQDZBzEFcqKiuefHQGs1iMJlXD7U/xydxP//h9XZDnkoaOxWLRabX7i/ezO5kOF1s3b2vpuB9bhp82XCQWNc85j8ezfcsO9p9ffPbFhj83yGWyooFFpC2b1Di+QpGiSTlaVUV+t/rj06EFcfqI00eMOKN9iwdonZj//y0AV0VpBbsiGjsmjLF181byFdGr8Xi8Bh+z0azTaTMzM0M/J7pt/ndLSzcpuYr3FpOvxq0FrfxB5406VyQStfLJAO0KOQdxxWqzMRsSH9Ia83g9JKgahwo0NDbOmjdlGMnJyUKRkM/nC/h8iVQ6+KRBAwYOLOia/9H7c4v3FDtdztra2jjIuX3FxewKDB3KFMZdQIDOgZyDuML2Mbnnwbvvf/B+o9FkMhrtDru2XksCz2QylxwqCfhEuULWrXu3lNSUdB+mLUJCcflPK0jO2e32yorK/jE+tRVJuD/XRTasotUcDkfn/CCAkJBzEFeYGT2InJwcoVCYlpZKvlr9auQVCroWJPkWWis9Uhry8VGurq6OpDWzzawx5Dfcux2Fcw8PoHMg5yCusB0s+Xw+u5O5x5bsE/zpHk/jRU7yXPaR+d3ymQ3SNOyAejtVbU2txzf5GXl3b7zzenlp+Vuvv82d/KXVGn9jvGS368TMai1dHwbofMg5aAekWbDom+8qyiu6de92+ZX/42YMLUrOdPuzZ81+6bmXn3vp2anTpwZ5is1mu+iCi4v3FH+5cP6oC0YxO/OOz+hRUxN4GpEY8uuqNVZfe3fCjdcTpEn34MMP/m/M5Zv+3dSWl+3eo/uKNculUumEsRPW/d40NeixY1XtUDFAe0DOQTs4VnVs+u13kJaQXCk/efjJBQX5tCqp8E1ZmcRZVdxisfy6co3b7dbrDdxHkiO+w2FPSUlh94hEotTUVKfDuXTJ0nNHnctc2UtLT2O+GwcX4ioqypmNK6++UigUkr9XLVFX28aXJa1D8ruSyWQnDTuJzbkgs2YDdDLkHLQVacx9vWAhOWhmZWdWH6tZtHDRvQ/cw4RENGBmFpbKpKedcRq7k1S7cMHCgwcPPvfCs2zrk2xcOGb0b7/+tmP7DoPBwEQgO91XONOIRLm9vqECvXr3GjhoYJLvD7f217VlJWXNH3nO+ee8NWd2XV0du4f8HnJycl584cWPP/jE78FVVVW7d+0eefbIMRePeXvWHGZn8d59HfU2/ou0wm+/Zcr6P/5s/q2Crvkjzx155dVXDB48OBquMQAtyDloK7vd/tMPP5GN5196btptdyz8+ptbJt+i0ajpVqVUKJiNA/sPaOu1Obk5/fr1Zb9LGnnvvPVORVnF+AnjBgwYwO4/+dSTNSmakiOlZaVlTM6xy41u3bytE8tvf+TPtM33Fs4cOUKj0ZD2Fgn7ZT/+HHCYAWntbdu27c7b72L3nH3e2XM/+0gsFjd/sM1q+/efTSTnevbqmd81v7y0sdVoMnTe7Uyr1Wo0Gpvv37VzN/n6/OP/e+KpxydPvQ1Rl7CQc9BWm/7dvHP7LtJKuOTSS3K7zDy4/+CGvzZcdPEYKsWQn85ssEfknTt3kv/mFeRlZGQwe0g7Zv68+Ud8i2i/8MzMz774TCptarT17NkzPT394IGDe/fsHTxkcJLvYiYzAXSsX4irra1l+omcP/p8gUBA4q28vLx4z96WHu/xeLizptmOD0wMaN3v6+69/x5yTjBo0EAm5witVpeamhLkWe3rjrunTZk2hbvn6NGq7xYtnvfpvDdefWPYKcNOGX5ypxUDUQU5B21Cjv7fLPiGJMf/rrhMIpFcM/bqN1+fveDLBeeedw6VCf797qKR8jZt3Ew2Rpw1gr2UqtPq3nnrXWb711W/rvn114svuZjpYKlWqwv7FJKcI62ZcdePS2ocVyfPzsk+fPCw77hvVioVnfp+2k9VVRV5C0KRsG/fxnat0+ncvm1HZeXRdnnxQwcO1dTUZGdnDz1lKGkjMjs7btBCQCRlu+T9Zxkg8s/BQwbV1tR8/93Sr7/6etjJQ6Pncjp0JuQctElV1bGVK1fx+fzrxo8l/yQ5996c939d+evhw4eLiopoV9d4fbJxKfCkpIL8AmYPOfh+Of/LoxVHNSmaIcOG/Lb6t1dmvnLaaacx/U1I2pGz/uU/Ld+xdafT6RKJhNzRCDHdpNu7p5jUXzSgKD0jPcl3ZXLv7j1eT1MUqTUqm83udDiDv0iPnj1GXXCeVColvxOlWtWnX5/DBw/93yfzyC+5eE9xTk7O8FOHsw826PXpx3vx0EKa4+ecew7JuX3F+x0OB9s7CRIKcg5ar6GhYdUvK+tr6888a0SPHj3InsLehaeePvyP39Z9s+DbGc88Sf2OiMlk0uv1EqmkW4+uzB7S7Pjkw0/Jxk233njtuGsvGnXxrh27v5z/1R13TWeqzfd1FiXHaJPJmJaWRg6USmU7LFJDXXlJGfl75eTmkHfEjCbctWsX+90zR575wMMPNM4a4xtOp1Qp9+4NcElz4g0TJ0yaQDKSyX6Xy/XkY08m+Vak27tn77mjzu3WvTv5LjN4jjQZO+m9BcU0K3m8xm6htGsBOpBz0HqktbRo4Xc8Pm/s+GuZK0KNDbvrr/tr/YZlP/08dfqU7JxsKoWRn0uaa0mNcWUgx265Qp6Z1Tg1JTmIfzr30/Ky8pTUlMlTJ5P2B0m7OW++897b7118yUW9CnuRx+R3zVcoFUajyWAwkJwj74iZA4w812w2pfheNhYx/UVVKpVAICA5RI7+B/YdZL+77vf1k26atOHPDT9+/+Pxx1u4Ty8rKf3wvQ+1Op3T4SC/CtL8vee+ezZv2vLtgkXMA44cabzfqVQqevTqsW/vPhKlWq22k95by8i7XvnLqiTfXUmxGPNKJyjkHLTent17Nm/anJqWetElF7E7z79gVFp66uGDh39b+9t146+jsgKZWCJmVuQxm8wk6rrkdWG6TVZUVHzxf/NJSbdOuZWEHNkz/a7pSxYtKS+rmPX6m2++PUssFqelpqlUSp1OV19XzzRSGeTAHSUNlNYh7Vp2m/wGHCSu3CdmQjEajG+8MuvZmc8smP91TXVN86cf2H/wmSefZbZlMtn8b74gYTnrtVnsy+7etSfJdzk0Kytzn29QAXc9205QVlr25/r/zN5Zfax68XeLV/+y+vQRp10z9moshpewkHPQSm63e8FXX7vdnv4D+h86ePhQ0mH2W2RP9bGar79aeMlll0TPRT9S8Px586urqjOzM6dMu53ZmZmZ+eCjDz5w94M/LF563fixI88eKZfLJRKJ1VLl16CJe1u3bCVnLZOnT5759Mzgj7x63NWnn3H690u+X398VDhx7Ogx0kYkWSI5fg+sk0ccfvnFAvLVfH+fvn1enfVqbm5uZxYDUQU5B61UU1Pz+5rfyQb5L7Ph55+//9m5Y+cZUbPYZllZ2VdfLCAH4tum3JaWdqJ/xDVjr/n260Xr/1g/+423Bg0ezO6P6V4nwTGB5LfT7XJ//OEn789976STT9q6qcWF+nJys6dOn6LVat+Z/S63gUtek/yTz+ezZzb79uxLuqojyg+MtCMzs7K4e5wuZ11t49TVr7746hNPP9GrV0806RITcg5ao6GhYe2va0tLylRqFXMB0E9NdbVOp18wf8Epw0/hLurdOUhE+U1PTA7iH7zzQVVlVXZO9o033+BwOBqXmhM0fv6lUun9D9+3Y9v2P//4c9lPy84771zmKabYn7iZS6VqHLlvtVobRxf4MAuFc5UeKSVN3vsfuv+2G25raWGdW6fcWlhYOOv1WXt3/6ejCvl9knaw3W4POGS7E9wy+eYHH3mQu4e82cOHjrz5xps/LPmxpqb2k8/n5uQG+KxC3EPOQWuQI8i3Cxs7INw25dYnZjze/AFzZs959qnn1/2xvrKyslu3bp1cXnVVtV6v75rU1MeSpPK+ffsXffNdku8G0sP3P2K1WK+97pprrrtmxc+/LFr4rcfjTebxSDq+9cZbffr0Zp6lpj2lS/tiRv7pdTryNplB9H2L+uzcvtPvYd8vWjrm4jGXXn7pd75fl5+BgwdOumHSgf0HPpv7ud/wuALfwg5kJzuinMen3L9RJpMNGNj/+Ref37Jpy8YNG1etXHXDTTfQLQmoQM5BaxQX7/v3n03k0HnFlZcHfMCYS8a88/Z75WUVJEimTLu9k68XkUM5MzKMNDdTU1PIkfedt95hhpCXl5WTL7Ix7OShSb5ZwRYvWsI+8dCBQ59+/CnTFoyzMcVp6Y3D5shpB2moyeVykv1dA51/kDOYN155Y/a7s0l7XVv/nw6TfAH/3gfvJfH/9Iynq4/5r97Qr6hfkm+kwdGjTWPPC/sUdsQbiVRubk6ffn3KSst/W/M7ci4xIecgYiQGFi1cZLfZB556Sp++fQI+pmfPnmefd/Z3C78jzYJx11+n0dDpjq9QKkjUVVRUisWiydMmkz1ej2flipUkgLkPy+2Se+FFowW+66sOR+OVN6lcSsKASs0dZMDg/gKhoLy0guR9amoqCaSWumbs2rH7j9/+uO/Be2c89hR3/3mjzr1wzOg/1/+57Iefmz8r17eAEXnxwweaeiSRn9Leb6I1mBuHZEOEcQWJCjkHEautqSUn+0nJSZf+7xLmFldzpDF02WWX/Pj9jzt37Nr49z/k+Ng5teV3zS8rbZyAn5meWCaTKZRKt8t97XXXXjf+uiTf4OWysjKScyStyTbTdCvs3ev5l54nD05q7B+/++cff1ar1SmpsTpULqAuXbrweXx3krvy6NEePXuIRCLyX4lEbLf734cjv5M5s99Z8uPiQUMG7di2g9mpUCmeePoJ8lt9eeYrze9cSqSS/v0bp79hJxIjLfis//YKoYIUvHdv8R7fmAfuXC2QUJBzEBly4Pjzzz8P7D+YnpF+2eWXBnnkyHNGkmPrkcNHvv7q63POPTvgVPftLiu76diq843rItHFdP+rPuY/JmzxoiXbt+8oOVKSdHzBcWZ/eVl5XW19j1494qw9l5mZyVyJ3bN791lnnUneb35BXlp6WmVFgCku62rqZr325gsvP3/5RVcwv5lJN04s6l807//mbd0coCsmaa/3LOxJHrlp04klW9OPT5zdOUgL1W+yabvNvm7dupdeeKW2pq5Hz+6j/r+984CPqsr+eGYyvSaTzKSQQiAEJdRQ7CKgCKziroAFV1ER0d11113967ogssgivUsRQ5cmxV0BaSpNgQDBXVJIoaROkkkyLTOTyZT8z+TFyZBMJtPLy/nyPnweL2/uO/NeOL977rv3nCdG+9MeJHhAnUNcA5weKMfsT2bFxscmJyc7OBNCosXLF/332n8jRZHgg/yjczRaa6YxIlBjs9nREst7KWv9VSs3i2/CRuzXyGREqqqwX9dTg0CSTOfgqUGwW3ij8Mqlq2/MsNwcsVgMz8iuzgH/+eY/L7z0/G8n//bQ14fgWb/z7jt1dXWrl68hih60IzYuNi4uDu7htcvZxBEOj+Pn5JZLFy2Hze6PxBLx0pVLHf+6IiQGdQ5xDSqVMvbJsbA5c/LoMaNg87VJtsTGtk4c12paV3mn9+/37aFvq6uqrOeE08LbLXWwHX2tq7XkfWYyGO2E2VIym83xkdn+IaV3CuhcXW2tXq+3jOjyeD2SEvJy7ZfmMRlNmZsyP5n3yb8P/Hv8hPEQDq5fu95uUVZg6IihcEvVanV5RQVxBG67r76GK4SHhyf3TNqQuX7o0KGBtgUJGKhzCKmwFgOyruJKS7OsE7h29Re5XB4ZGclgMHbt3eWghdw8y7ucQUMHE02BJBBNgc6xQjzbff/+/Y8fOX71SjZoOSeJAyHv2CefOPndyc7OP3H05P0P3v/N0UPDRwzPuZ6zcP4iu6fRGfTHRo2EnVu3bl/NukocTEuzP0HJ68Bj2ndwr91qsWEtT8224gTSPUGdQ0gFX9CajEMqlRI7ltkWbJbBYIBogygR7gA4jajUOnjwYOKI2Wy2DmmGOn369oH4Rq1SFxcXJyYlggYQkyQdsGLJyryiXDhzwaefaTT2E6HFx8cPHWaJli5dvGg9aH1R6mtAwwJeFgMJclDnEFIR9etc9hstqYTDWkoFvf/he1wez27elnbQ6fT5n336yy//nfDU+HY/An8a6gnv+w9IZ7KYWo12w7qNoA0njp248NMFxx8ZNHgQk8k8/O1hywzbTuBwOSKRCFTw6K/rDaBxLN6NBA+ocwipSO6VzOPxGhoaZNU1jY2NLBaLzWa/+967YU6v+x5x3wjbCegKueLOrTvEx4mFB6FLQkICnWZ5MXnq2Klzp8/pG/WdDfdZybqY9faMt3Nycg1NnQa1t4pvvffX95vNzT//Wi4A7hV0L7xoOYJ4AuocQipiY2M5XDbonFKp0jRoiHdsnmQ2ASUgpm7yWvJmhTR8Pv+e/vdc+ukSfKlGXaMzH2nSNx3Yd9DxOXq9/qutX9keYXPZ8T26e30AP5clQhyAOoeQiqioKAjhYKeyojJz0+YuX8h1SVlZGbGTlJyo0+nYoTwVhUKhDBo0EHTO1xfKGJbhn2UkwUy7xXxIAEGdQ0hCXl7eiWMnr2RdkVZaZqDI6+UL5y/0YvtZFy8/9uCooSMyZsycMSRjiBdb9icvvjT13n6dzvhvatI7H4XU18mt2VKs0GiWqgWjnxjjvokI4m1Q5xAyUFxcPHXy1NKSMt9dolHXWFRYBNuN/IIfzn7vuwt5EaPRmJuTm3XpcklJSVFBUXVVtaVikdHU2fkQ8DmfBNIyE7XDSztqOJVOp2/bvO3Y0e9Sevfq2bNnnz6pw+8bTtRz9zUmk6mx0anx2LCWeMvJEoPNzc0N6gaTue2+RURExMbGumMiEghQ5xAyUF1dw+Zywijgk3x+rV69e/n8Gt4AnP7O7Ts/nTtfXicPoBkMBmPM2DEbv9xg9wXn1StXDx041PG4FZDl2praLufL2F7OyTObw5rDqU4tSICr2xYhUqlUgzMGf/D3D5y8EBJwUOcQMvDQQw/uO7g3c1Pm+bM/NagatFqNbVe9oUED/XEINSSSrjMumkzm+rp6EAlhhJDNtkxjoVCpPC6XwWQK+PyJzz4zaYofi2R7AHyFM6fPBlbkwloSZ5/+4bRCqbCrc7du3Wo2N094aoKDFiQxEidXyFGpVC7P2WxtoIjOVwBmMplWGy5dvPTd0e+c/CASDKDOISQhMTFx7ry5Op0OJA0wGNuG1LZt2bZ+9QaJRPLNUUehA0GtrPat6W+Vl1X87YO/PTnekt4MvCefz2cyWTwet7P6DEEIOPH3P3wPwpa83Dy1Wq1UKHVaf8+MYHPYPXr0mPH2Gw5qF/RO7f3QIw/50yqkuxEy/2kRxBnYLYjvjtvELYnzwe8TOcAcI+ALiLGvuLg4Z84PWigUSnp6eua2L+VyeX19fU21TK1SKRTKzl5KXbl8Zfvm7a5eJVIU8cprr1jT0FgRCoQ8Pj8hMSGtb5/o6OhQybxlMBiICr22hNPCQ6h/g3QEHx6C3IVerycSfYX6qnACCEajWujTp4uF2ywW0x2di4yc+fbM2DgvTMpobm4uKy07efLk1ayr/g89CXQ6HbFc0hYujzt2/NinJz5N1HhCQg7UOYT8EOvEwX9JpVV1tXUqlVIhV0CUo9G2JmwUWogQiUTR0VFV1VXEyic2J4SXyoUcIHI38m9Mnza9R0KPAYMGOD6Zy+HyeP5btq/VatesWHP9f9fnzZ/n/Cs9JHhAnUPICfjNpqYmeb28qKgoJycXjtRU1zz20GOyapmDT9HoNAhNFHIl7J/+8TSfz0tKThIIBEwmM1RG3kIUiKFXr1ydMTRjxZoVQagljz726F///NfCwsL09PRA24K4DOocQjbMZnNNjezk8RNHvj2afeVqrayOOG40Gh2LnOUcg7G8tLUi65rla2ATx4gHDRqYMXzouPFP9kvv5/y09SAH7pLJaDIYDdAb0Ggs81EryisCaE9jY+PtW7c/mv1REIoc0PeevkwGU1ohRZ0LRVDnkFZ0Ot2Fny/I5ZZp6DExMdHR0ZIYCYvFotFoVEsVL8sfr8Q0zS2YWzCZTFqtFiKtkpIS8LY3i29q1K1jiTGxMa9Of9XVl2R6vX7fnn1LFi61ypWHgDSeOvE9bMsWLpsydcrceZ9IJBKvtOx/4IbD/amsrLyRf+P8mfMgbNKqKlCX+tp6t9usra1buWzl8PuHQ8grFov5EALz+RKJ2NUIGH4loCMSTgvSCjvEf4FAW4G4Ceoc0kpdbd2cj+Y8P/V58IY5/805f/Z8bm5uUs+kxMREkUjEZrF5Ah6HzUnpncLhcUAFCQUCv+a4yjY4VoVSEdaS+F9WKwPZqJZWqxssf0BTpZXSW8W3wloyIo6bMC69fzqxykqr0e7asWvqy1Nd0jmICWZ9NHvH5h0dpxTSaOEUCjUxOXHAwP6g4sKICB73roVW9XJ5fV19WVlZ9pVsndYyGcF2aXBYy+u9PTv2FOQVfHPkG34I5nSGbsTG9Rv37zsAX8H5ZdddolKqvli/CTbrEZC3IcOGTP39i79/5fcQnJFvvNeLdw/xD6hzSCtR0VF8If+dd98h/rlm5Zo3//jmAw8+UFRUdOfWHRAnpVJZWlZaUFggq5E1aBru3LwDatRls+DpevbuyWAw2Gx2QkICNZwqihQJ+AKQT1CdXi2poe7cvvP1nq//+Oc/WgsLqFXqQ/u7XutmC3ifrZu37thyl8iBao4aM2rQkEGPPzEmKTkpIiKiy3YMBoNMJsvPy8+6mJWXm3/uzDlw5dafXrt6bdWKVbPnzHLJtsACdwae3bNPT/ol+xf/XC77cjZsB74+uH3XNugkkUzq6urqIiM8zQ+O+BPUOcQ+EEhBeJTQQtgoR2eCXysvL7et8yIUCiUxLgzuXcu+BnGhJ9VzAIVCsWzhcqOhTeSmz3z9w398CKGnS+2AMMe3MOZxSzJitVp9+NvDn86dX1VRRZxw6MChWR//I4R8Nzygf86Z5x+Rs+XC+Qtw3RWrlzuTzQR6Qg7WkgcVEOiT5jVtNwF1DvEU8PgQmwXairCd23ZCR5vYv++BEVt3bgWt9VyNQIBfePGFic9MfPmFl0//cAaO3C6+ffHCRYh0PbXYL4DI7d61e1vmtjFjx/RL79fxdphMJtDyjmNxcEQuV5jNdpI+19TI7C42L71TKq+/K83Yzq07Bw4aOH3G6yHULUDIB+ocYh8mk6lr9NNaXZVK1S6hBp1B17fgfCM6m4DypVde8orIEUA7EN0+MX4soXNAQX5BqOgcyNhX23fBztKVS5KSkjreE2JakN3PtntDadtmZ8dtPwL7ixYs2rt7z0svTw3pun1IqIM6h7RhO/aY0jvlyLdH/HPdm4U3+w24qygai8UytuBeg8RkP7W6wWRyswUr0A6PxwsPDxfYKHGVtMrDZv2GwWDIupAFO3t27Zk8ZXLHwWE2h01UXW8H3MPOxMn5JFgQQW5a/6W0UhoqRR4QUoI6h7QCrpwa3uYEwSE2m/00rwziCQ9fztllxrQ3sq9e87ARSaxk78E9PXr0CNE0YC1jj5YYa+nCZRvWbux4Qrhlyryd92eWhST2HkpEpDA1LZXSYZI9jRYeFxvX7uDBAwehs1JdXY06hwQQ1DmkFQhcfCE2AUSpVNbW1nrYCJ1BJ3RCJBJ5wyh/Yx2TNBlNSoXS8warq6oL8gtd+giRRw1BAgXqHGIf0DzidUvoit+SlUsbGtQeNkKnMzrO2FSpVKAfOLfCSTzvbSCIJ6DOIfaJFEU2NTWB1AVK56jh1M7mOzhJ/wFdpGg6deLU/Q/cb7f+p2MMBk9f+wUtAoHg801reyb37OyEr/ftX718tUtt4sJqJLCgziFtEDEcsdop4AW3hEKhZZwtyVft63S6WX+f9eobr818601ntNyfCfIDCJ1BT++fLhaLuVw7hbnhpjU2NnY87hWMJqOiXuGjxj3E0EKgrUDcBHUOaYVCoURFR6mUKojkAm2LBZDbzua1ew5EGAcPHCwqKF67Ys2E34xPTk7u8iMcjh2/T1bKSsvuufeejsdrampczVPjPEaDMbC5pB3Q1NSkb3JhlQsSVKDOIa2AztHpdN9JS1Ch0WjWrFgLO9LKqlXLVy9autClNPkkfj8HXwp6GDjSiJAJ1Dmk2wFa/tXOXYU3CsNp4Sajaf/e/c+/+NyI+0Y4r1u+G7vzJxwOZ9r0aVQqpbq6uriguMlgMDQZhBGWmrO2KT39Bin7DUgwgDqH2IfNZmu1WnB9wVkPzBMUCsWGtRtgZ8qLU0Dtsi9nL124dPOOzXw+38GnnEnSGFrA82UwGbM+/geNRoMADsRbp9PBE+dyuXKF3O5HQIoiIiNs5wfBp5xJ590lYIOAL/C8HQTpCOoc0gZ4MasLA52D/QCOX7FYLF+ETRDM7duzr+R2CUQzs+fMysvNf+XFV74/+cPRw0efe+E5ByFFZGTXtQ5Cji2btjz+xJj7H7i/vl4eHR1lTYDSWTVRiUSyZcdm469ZZuBmblz3xd6v9jq+ilDY9a0jxktdsd3ftKynD9U1Nt0c1DmkjQhhhFwud6nUgO+IFkdrGjReb7ampmbThi9h5+XXXo6Li4uNjR33m3Hf7P9m5bJVI0eNhH8604iHCx78SVNTk4OfqpSqZYuXZW7LNJmMEOZGRrZOQbLutAM6H/3S2zK0FdwoOH/mfJc2CASOAuVQQRQlCpWKCkg7UOeQVqBDTaPRzM1knocC+rR505bbN29zuJx33v0TpYW/z/rwzA9nCvILtm7Z9n8fvO9MVCGT1YTKTA2F3P4IpJVzZ87v3bV3+pvTy8vKBQKB80EVKOj6zzcE7QxJrwN3JuCLbRD3wMeGdCOkUun2LdvDKGEgcvHx8cTBtLS0adNfWbV09Zfrv5wwYfzAQQO7bMdkIk9vwGQ0rV21duTokUlJSXV1dRKJs9H82TNnD+w74FPbEMQroM4h3QUI5kDkaqprJLESCF9sf/TOX945/O8jxYXF69asX7FmeWd5+iH4C5UwziUqK6SL/7V4Q+YGs9nc2Nhot3xBO1Qq1fIly30xsIwgXgd1DrmLoPLj3jXmzu07WzO3gVa9PuO1dikrIyMjP/zHB3+a+c6hA4cmTXn28bGPd5yQwmQye6X2ull004smBQ/Hvjt++NvDE5+ZWCurjY2LdTzFH57L/q/3X750xcnGo6KivGEjgrgJ6hzSCrg2Pp9fUV7Rr1+/rs/2PTwuT6HwWhYocM2nTp0CJ87j8SZNntTxhMfHPiGJkZSVlq1bs27kqJEMBqPdCVQqlcViesueYEPfqN/85ZYJv5nA5rAhpHNcFlWtVm9c+4XJ6OxknCCfSImQHtQ5pBViHkqgrWiDy+V6MaNgUVHR0s+WglbNmjvLbi00oVCwadum53/3/Jkfz375ReYf/vS2ty4dKlw4d2Hux3M/W/yZXC53oHNms3nux/8sKizyhQ3kWICPBBtB5NcQxBMc5GI2Go1bMrfW1dazWCxZTc3aVZaMX6l9UsdNGAfqrpAr9u7e29TU1NwcBiGdUqH8Yv0X8KNevVL8aH5QsHvnnifHPfnIyEfq6+s7q7d3/tx5V6efREQ4u/QQX/ghvgB1DrEP9KwtFcb9UpSHxWZ5XoozovN13DnXc3bv2B3W8qWWL15BHHzm2YkgZrBTV1e3YN5nanVbpbrSO6VrV65ZvHxxUAW4fqBB3bBowaJhI4bBFwfh7zh4a7mBS5arVa5V9QundZdxSyaz/R1DgoHu9d8Y6RIIfYgdrVbLZrP982ZlUMagH0/++Ltnf+dJhsPOPgvf6NTJUz0S4mGj0xmRkZHFxcUVZXZWfQ0bMZTLbS2+o1AoysrKUlK6XUh37eovmZsy//LXv2g0mo46d3D/wYs/XXKpQYFQELqlel1FIBAG2gTEDqhzSBsDBg/Iu543fsJ44p/EMmo/XDcxMbGquspsNtvKKp1OB1freePQ5lt/eGvGzBlhv9ZkmDt7LpEShYDL4xGOeM6nnwwdmmFrgOdXDzmgW/D5qnVjnhjTr18/6OtwOBzrj6RS6cL5Cx0nWOlIUnKiM2ExPCZ+6KdNwVTUwQnqHNIG9N+t8VytrBbck7UnDt6tsbHRbDI3aBqs0/31en2DuqHLZqnhVKFQCK3x+Xzwmx29HvxUp9O1W0VgmfxZ6YVcG+B62pVIbWcAk8mkUCnEjuN5ht2E+rr6+XP/tWP3dngi0Pmw/g58vvrzivJKV1uD7oIz3h/O6T5hH+JnUOcQ+0grpQaj4fix41cuX7l967ahyQASBY6PGMsCzYN96O+DHzSZTEqlkvgU7JeXlrdTLHBh8CmxRMxkMeH8uPi4+Pj4qKgosVgcKYpMSEqwhHEdVsp50jV2ZkFCft6NRQsWwWUadY2wuX0tUnL6+9MHvj7wwtQX9I16FpsFz+LatWu7tu92Y0WjKCoK1xUggQV1DrFPaUnp2TNns7Oz+6b1jYuLMzebVUoVRF2qOhUljMJiWXyfQCAAAQPfZ82hBfsTnprQ0a+B/lWUV2g1WogXdVpdfm4+nNnQ0AD/DKeFy+vl0eLoLZlbIiIiIIwTx4g5bE5hYaHbxkPLXZ5TeKNw8YIlzrcJCq3rNnIIz2XenE8fG/0Y9EVgHx7Wks+WuLec0RIud8vRPKVCGWgTkFZQ55A2qFRqVlbWnFlzZLUyRb0iY2hGr969YmJiQHssCiSwjDpGREbQaDQ2mw3OC1xYODU8jBLmTKYoK6B5EB02hzWDasI+/F1fVw9SJ5PJLAU/i4trZbWgiKB8IJnON2sZjQR36kS8kdonFTx4x+Mg2w4+pdfrS26XOG9PqFNTXbNg/oLVa1cbDIZjR499f+IH99oRCoUkiOegc+bqlGD4hfGRMYiroM4hbQzJGPLa9NfA3QsjhHHxcVG+GXGCNsPZlmatL8OSkpI8b7ZnSjKL2VqyzvEC89feeA02V9uHsMZajqezsjVBiCdLIw7sOfjspGdHPjby0sUst9fs8/k8Erx4M7QQaCsQN0GdQ9oQi8VPTXwq0Fa4CZvDtpbBzMvJA03ylkibzebKysp1a9dbj4DOhcpYXNTdmTxdAiKST2bN/ebIob73poFeWucouUS/Aemhcq8QsoI6h5CEhIQEJoOh1Whh/+zpcxvXbxw3flxMbAxEjW7EE83NlmFVhVxRVFT04/c/fnf4u6LCYutP0+5JCxXfHR0d9fRvnz56+Kjz6Shtyb2e+9zvni8sKHRP5KCrMXDgADc+iCBeBHUOIQkxMTH9B/U/d9pS3hr0afaHH3++al1Kr5S4+Ljh9w2TxEhEIhGDwRQKO13JK5fLm5qa6uvqIHr737X/VVVVVVRUlpaUtlOIjGEZr74+LVR0jsFgrN2wZveuBzes2VheVu6GXF27es29S3O4nKefedq2/niXBO07LZPJZEkAS0eHGZLgY0NIAoQO733wXkF+YU11DXFEWimFDXa8VQ4UNOPhkQ8vX70s2oPBQP/D5/PfnPnmpMmTIDA9fvxE1s9ZdbV1Wq3WR5djsphwfx5/cszEZyY+MvIR518QiqJF0KvwkVWeACJ37uw5Op3ufBFaJKhAnUPIw6MjH12/ad28Tz7Ny8nz5qwBSpiAL0jtmzrz7TefmvhUiK4lj4qKmvzcZNjk9fLr169fvZKdm5ObfTlbpVLpGxu12vbr9J2HWInPZrNS01IfevThjKFDhg0bFhXtcs250WNGvzHtjZzrOWl97QwLg3l2g9Fmc7PBaOdZQxSua9R1nH+rb7Kf3MCyZkat6ngcTv7l2i9H/nNk9tzZ0GNw8rsgQQXqHEIqRo0ZNWzEsBPHTpw4fvLncz+pVQ3g1/SNro2GgZNlsVh0Bh0kLWPYkOH3jRg9ZtS9/e4lRyawSFEkdAhgC2sZJ6ySVlVWVhYVFFVVVctqIBiuuVl8s7amlphcCupiO2xLtWT2phK5S+5NvzcpKbFHQkJ8j7j0/ulJyUkikciTqZUZQzMmPTdp2kvTBgwc0LEdo8FoWRZJab8gDzo0crk8rEOeNghYiZQFEOhTwjoMMlPCiCUx7WBz2PCgifw4VuLj4j/f+PmI+0Z0+RU6ZgRFggHUOYRsQKd70pRJsIGnk0qlpSWlhTcKFQqlWq3WajTm5maZTNYuSSO4whiJBP7m8fkCgUAsEaem9Y5rIUSjNycBzUjumQzbAw8+YHvcbDbD7TKbIYQyQMBnPc5hc1hsNoNB53K5XjcGROLjuR+PmzDuwvkLoF4RkREdZ8zS6LSeKT0ZHcoCgPJFR0d3VEc4IhQI7R7n+WDBgyD0U3SSEtQ5MmA2mQ0uZtftDnA4nN4tjBo9KtC2hBgWefh1wo5YLPbbdWk0GihuO9FFEA9BnSMDGo3mVvHtQFuBIO6gVqmtU4f8DJG7ztVZlBDs+sgexEegziEIEjBAaRZ8ugC2QBng3uybFWtXeN0SxHegziEIEjAmTZ4EW6Cu7skU0y7PkUql7jWOeB3UOQRBAkZgl9v79OpGkzsJaBBfgDqHIAiCkBnUObIRgykbEARBbECdIxu4UhVBEMQW1DkEQRCEzKDOkQGFQhFoExAEQYIU1DkyYMKZXQiCIJ2AOocgCOId4nrEuV14HfEdqHMIgiDeQRQlotFR54IO1DkEQRCEzKDOkQ02hxNoExAEQYII1DmywedhBSwECTxNWCoraECdQ5BuhNFo9LCsjKkFT1oAAwwGg0c2GE0ajcZDGxQKZXOz+7ei2dwsV8iNhrtexeXl51vLrxfkFXhiIeJFUOfIgKah7f+8G04E3Jbbidvt4t2eLHydJr1HDYI9KpXakxbMZlNtba0nLYBbrKqu8lAh8nLybZ+1G+h0Og81phHQ6TxpAR6HUqnq+rzOgW9RVlLmSQt+QN+oD7QJSCuoc2TAtm978vhJlwqCgMI1qNVGozdX4MlqZc3eq0VZXy+vllZ7qzUE8QNUKjWlV0qgrUBaQZ0jBTbVRYqLimELnCkI0t2hUChTXpzy3gd/C7QhSCuoc2QgrW/f5J7JJXdKAm0I4h0gGvCwNBqF4nltNY+boLT88QBBhCA1LRXuhtsthFOpkpgYWni42y3ATYgUiVxqISo6+tXp0/h8nBEWLKDOkYGUlJ479m6fOuWl8tLyQNviJoMzBtEZdA8bYbHYUVFRnnhnOp0eERnhSQvgWAVCYbgnrplGS03rzfFsfQh8Cw9b4PF4bLZHLTCZDC6XG9hKqggShjpHGvr373/y9EmlUumfy8XFxWJ3FUGQkAB1jjzExEhgC7QVCIIgwQXqHIIgCEJmUOcQBEEQMoM6hyAIgpAZ1DkEQRCEzKDOIQiCIGTGZZ1Tq9UPj3jYF6YgCIIgiPM0qBucOc1lnTObzXm5+a7bgyAIgiABAMctEQRBEDKDOocgCIKQGdQ5BEEQhMygziEIgiBkpgudS01N3bxjs39MQRAEQRBPsFumowudE0WJfvvsM76xB0EQBEF8Do5bIgiCIGQGdQ5BEAQhM6hzCIIgCJlBnUMQBEHIDOocgiAIQmZQ5xAEQRAy8//2kjvRqzg3KwAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek1" align="bottom" width="312" height="313" border= "0">


Pred odstránením vonkajšieho obalu skontrolujte indikátor integrity (Oxalert™) A. Ak je indikátor čierny, vonkajší obal je porušený a liek sa má znehodnotiť.


2.

moRBoaGh0DbRMzEyZmppk9HTs7u5y8XNLXJIKJkJufP38BUgeaC6fiT/l6+iE6R0xMTE5BjgRoLf9aYWNuExEbwcXNNbM5+UuA2unq6wAz3cHaob2tnZKKUlFZEQ7bYAVRUdGgsEBDXaNv5d+QFCIiInMbsw1yG6b1moDS3lDXgIwE/w1NTU1BfkF1dfV/+TsQ9AGl7q8YHhpubmnOz8tPv3glJzv7W/kPFA7oxCI+3u2q2zds3AAUDtdsuKkAjbmaftXDzRPlDQQgJLzU09dro7wcmjpXxVZMhvYG9lBZSam4+Oo7t+/6+wRM6hwJsb6RPi0dTZBfMLLm7+mTZzpaulFxkYKCgujIzx8zPiV1186OtvYTsSedjzpv3bYFTv/DFhJrJMKjj5sbWyCNzsGBwajj0atXr16zds30YiwyA6fr7u6Oj02AUofLQKn7E5CxpffvP1w4eyHndU5VZdX3x4B2/ULuhSpbVUDrXkRkOS4rHEJvb29sdOzxoPCenh4kBciMkrJiYFggWp1PcvPwAKMN6SltbWkrKiyytbDt6uwimOjhNDQxcHZzHhsba2psPp1wGlG7dznv9I8YJCQn8PPzoS9jfwCwHrR0tPbs30NHR4ftvMxpQMlZL7M+LCJUR1MXGNkgpbG+8Yi6dvLZ0+IS4rgzIg7BGFDqfoORkdG+vt68vLz0i+m3b96p/1EjjoSUZDHfIqUtyspblERFRf8gThtWABaVq5PrudTzKG8pNLQ09s72ega66L4EJmZGGhpqROo+FhQ8fvS4sWFyIswmxU2OLo5IK8HL1xPUT4nxScj81YK8giOHjqSeT+FdxIvW7P0uxMTEUOdwAaBnsnKyx6OPmxmaIS2nhvoGQx2jc5fPztnwtnMZKHX/DRKq5t273KvpVx/ee4jMoZgGeHMW8ixUUlFS3blj1epV+NVz1dLcoqOl+/TRU1QKsEdDwoM3bd6EgbNP9QR9+UI6Kp2Pn+9EQhxqRJOCgsLT1xPc6IS4BCQF2H/79xy4kH6Bm5sL1lyQ7yEkJNy6bQsoG5oHNJGUivKKA7sPQrWbg0Cp+xlILfz6dba7m/u71+9+eAx4YWjpaR3dHA8fVsfNmSY/B1ygva3DVJ2jo6cLiwzdKL8RMxlobm7pmphyMhVQSbl4OIOcTE0Eaufq7pKX++HNxMIpQFlx2eH96vef3AemJ6y5IN8DCpKyitKuvbvSL062ooDauTq6pZ5Pwf0xBcgMAqXuBwAb7n3u+5uZN2/dvF1Z8W34R3OROTg5lLco792/R3j5cjIyUnxcPgVErrSkVFtD+9OUMHjbdm4LCg3EZNCviq/lA/0DU1PAzXR0ddi+Y/v36kVLS3vj7o34E/Febt7IxLnCgqKVy1eduZD2vZtpCIRgoks5LiFWct1aOyt7pP/gwb0Hqlt3njh1ghvH5vFC0AeUuv8x0Uv57nbWnazMrNrq2v7+/u+P4VnEA96ZfQf3iYiK0NDQgEoZT6tXJJaC+r7DSFxyBI0jhz19PTE81FRSXDItZdnyZYYmhv92Y8en9evpghrL+x+1q6up0zykFXQ8cNOmTfjY5oCgmwk/JpqNjY3BASGjI+NjvTmvcsyNzU8mnmBjY8N27iCYAEodQVdXF6j0H95/lJmR+a38G2r+4VS4ebil1kvt2qu2fPlyegZ6fHf4BHSuqLAI2HMonQP6YWVvaWpuiuGwlt3d3Y8fPkG2gcRuUpAfHBzS0tX8eTZIyUh19XRAnn09fJEZB1Xfqkz0TcOjw5WUFaHaQb4HqJ21nfXQ8HBkaCQSJOvF0xcONg5BYUEwcPlcAL+r7D+jvb2jqamxuKi4vLyiIC//bc67dpDU3vH9kbyLeVeuXqm6c4fYSjHQ+sN3hUMAOvex4KOBjkFZyWRwcypqKjNrMzNzUwoKCgxnBuSkrrYO2VbcohBzImZ4eISY+L8DFZGRkWnrHGFkZLQxswGNFZDS0tRiZWbV4u5y4NCB2fGkIDMLKSmpnYNdT3f3qROJIyMjo6OjN67fpKahPhboT0MDA5fPcmZ/jQDKdHtbe11dXVnp54qK8jfZb7+UfQGVY1Nj07QwpCgW8y0SXSG2Q23HihVibOxs+DWd8ucAncvPyzcxMC0umuw2pKSi9Pb3OnDwABAPzOfnZmYWEuUVmGKyG2TB/6Skv2qTAT3bqaYKLsnJzrmluQWkNDU0Odu5DA4OHtY8jC/LPCCYhJyczMnVqbe373zaeWDbjY6MXjx7iZ6O3s3TDSvlH4IxZqHUgdq8p6envq6+uLikrLTsxbMXtdW1zYCm5p98a968eQs4F4iILd+6fav0emn2+eyzzzIAdybvQ565sXnRxyIkhZIS6Jz3IfVDWJHz+vr6zGuZyPZCroVS0lK/+wtERERqu9XoGRhM9E1A2wWkgEfv7uwBbHRjM2M4xQ7yPXR0dF6+nqCcZKRnjI2OjUeiOJFARU1l72Q/U3GPITjI7KnNe3t6q6qqij8Vv3z+8n3u+5rqWlTP2L8BxIyVjYWWlk5khch62fWS69ZycXHNPoVD8fXrVztr+4/5hcgu0DmvY56HNdSxdclX0zNqqmqQbdmNsqCp8Qc/AgzBTZvlo05E2pjbVE/8Wm9vb3BASFd3l7WtNQ0NzUzmGDIroKen9/bz6mhvf3jvEcGEj+bIsKj5C+Yf1jgM1W62gt/V+ujoaGdHZ2lp6ZMnT589elZUWNTa0vqT48nIyRgZGUEVLym9lp+ffzE/n6CgACsb61yoECvKKyxNrN7lTK4OBLfiqLeblrYWtiZxdHZ2piSlIH3I1NTUe/fv+ZtaZrPC5lMpp/S09Cu/jfs87O/rjwmPBa0fRxdH6HMZ8j0cHBx+AX6GzYYfJoID9/f3uzkeJSEhPXjoAJ7OqYb8HLyUurGxMVA0P5d9vnXr9r1bd9+9yf23I0GFDmSMkopyw0ZZPj4+wSWCS5YuYWFlmWtdW42NjbZWdi+evUB2SclIDUwNtHWxGU0tNTntc+nkvBhZeVmxFWJ/+YPiEuKnz5y2MrNCIpuPh0c4kdjQ0BAcFszMzPy32YXMOgQEBcJjwnU0dZFy2NPd4+7szsbGulF+I5zEO/vAM6kDZlxHR8ejB4/OpJ59/fI1EglzKqBFRk5BDuRtlcQqURERsVUrhJYtZWObVVNLfhdwx6xMrR/ee4jsEhMTA51zcXXGYlctUKCTsScRkw4Y2Xr6ujPiaEZshejJpJOWphavX2SD9hAoLZlXbzQ3NZ9MPAla8X//+5BZxnKR5bEJMXpa+oi3v9aW1gk34vEb5DZAtZtl4I3UgZqrvb394vlLp0+dLvk0fdExKJckpCRr162V2SAjvV4KWG+0tLRYySeu0dfX5+Hmcff2XWQXNAXUdu90dXPBovaDRxkaFFb1bTIchPI2ZYm1EjP14/z8fInJiWbG5g/uPkD8ur189mqv6r7kc8mLFvHCvinINFauXBl8PMhI1xiZ1tTe1q6npZdwOkFWThaq3WwCP6Suv7///Nnz4aERqFiLKMbr7j1qcvJymxU3MTMzw7psKsBsCvIPSk1KQ6IBAHbv3RUSEYJdGzc39z3KZTMjE6OpucnM9iezsbPFJ510sHO8eOYiklJUWKS2VS3lfLKIiAgsIZCpgPIgt1HuZNIJHQ2d1pY2kNLW2q6rpZt+Pf3vO9UhuAMeSB3QOTNjs/QLV77/SFZeNiwilIeHB+OZwg8ePXx0IvokSuc4F3I6ujlSUVFhMUtAfSNCw1GhDNasXSO0TGjGz0JHR3cswO9zSVnu2/dISlVlleYhrXuP7kLXGJBpALWTkZVxcnOys7RHUoDa2VrZpV+7DOMxzRpwWura29vdnNwuX0gfGPifO2AKSgqVbcrautpIrBzYSP830lLO2FvZozx5SslIAVsHrUFW/5OhoSGPo56ZGTeQXY6FHHsP7sl+nY2m0zm6Op49c+56+nVE7CvLK1eLiB/1dNPU1pzFS0ogfwCoRo7oHGFgZDA1MENCJ+a+yZVZK3vy9EkJGMp1VoCjLzyom968eWtjboNa7EwwMZ1y6/YtppZmQkJL5/I0k/8E2Ey3btxysHZA6ZzoCtHw6HDserYFz/TWzVvxsfGolPqaeiMdI1DPoPGk43NTRlG7XZ1dzvYu9fUNVraW+BhxCYI+CAkJd6juGB0dszC2QOa7VVVWHTl0JDg8SElZCY7b4Tu4KHXDw8PnzpxzdXBDfBsirJVaa+doK7lOcq6tE/hdgM69ffNWX8egr29yeqrgUoGwqDBeXh7sNk6Li4uPOrsPDw2jUoAI9f//8D0YAFiW4aHhtbU17l7urKysGD47BJcZd76za+fo6IithV33RAzF+rp6Gwtb8E4pqyhDtcNrcE7qent7Q4PDYiJikG4EgolIoZa2FuqH1RmZGHG/J+FNzpsrl69sV90OVBnzZ0dcOeto6vT29CIpLKwsgaGBoqJYno5RX19va2mHrO/GOkBuz5+50FDf4OPvs2TJEmxnB4JDAD3btXvXyMiok60T4p21oa7B3sqeYIxAZasK7tc/kH8Dt6Sura3N46jnhbQLSBwygOgqUS9vT0kpSbwYXAHZDgkIvXv77v0796/duobhtVxA50qKS8yNzasrJ71t0dLRRsZGSElLYfcV7ezs9Pbwfv3iNbLLysbqH3yMGv0eagYHBtrb21G7wJ47k3rmXU7u+BKE0bGH9x7p1esHhAZISq6FVRgEBbDt9u7bA2w7N8ej7W3j5aeutt7e2r6rq2v33t14URFBvgeHHltra6u7m8f51POogANbtm85Fui3gHMBvtRE4DVYvWb1/Xv3y79WxETGePt5YzLn1dXVwHLKe5+P7FJRUQYdD5LfLI/djhdgX4YFh10+n47s0tDShEcfV1BSwMozVVZRdrBzvJFxAyljhQWFepp6R73ddqrthJEQICiA2u0/sJ+WltbZzqWmerzhCNTO0c6pv7//sCb0k4mX4IrU9fT0hIeGo3QO1IPqGoe8/b3xayU4EBUNLY17t++9yX5zNvXc3v17RURFMHPqyspKK3Prl89fIrvk5OQuHi471VSx+1oCMzcxITE2Kg5YVGCXiJjIxsF6s+JmbLVdgEEZER3OuWBBYkISMvWgrrbOwcqhsqLK2MwIu8swIDgFeHG2bN0CGkCg+Yg4Je9s7zzq5N7S1GJmZQYbRngHTkgdqAcTTiScjIlHdA4IxsHDB/xD/DEfKfTvYWVlMbc20z6s097WfjzkeMLpBAwYVU1NTY62jo8m3LQTTLylZtamuvq62O1sAU/zbNpZf5+AwYHx7mhwHw6pHzQyMcKulUlDQ+Pi7rKAizPIL6itdXzJcGdnV9CxoKrKSic3p/nz52MxbxCcAhRUBUWF4OMEjjZO3yrGnVd0d3f7+wYMDg1a2ljiY+00l8G+1I2Ojl67ei04IARZPAeK1371/f7BeKlzCLIbZNfLrn947+HN61llpWWCSwTRerqWlhZHW6fbN+8gu8QkxNr6R2zsbLA+qPDy5SsfD9/e3vEJMuCxbtmxBZjpuLBKBJi8+gZ63FxcLo6uiPPD4eHhMylnCz8WRsZGLhVaii8d5hB0A0qCopIiIyOjsb7Jl7IvBBMNuGD/kPb29qOeRykpKWFRwRewL3X5efnenj493T0EEwVr5+6dgSEBeL3miZqa2sjU8PGDx8BaTU1O9Tnmg75zAbvEzso+Iz0D2Z1wcanm5eOF9Q6WhoYGd2d3JKYSyJXSVqXjkWG4EywJSK/yFmXOhZw2lra5b3JBe2tsbOz9uw87t6qFRYYqKClgvaEAwR3EJcRPJp4w0Tct/lRMMDH/Kz42oa2tPSA4gJ6eDqodXoDl97mjo8PJ3rmqYtLzr5SMVGAofuscgsQaCYm1Eq9fvk5LPuPs5vwHVwReJ9B+HBke6eru6kPWXYyNdXR2DEwsROvu7m5rawOfXzx36d7te6hvgeo7+HgQ1nUOGEkBfgEfcj8gu0uFl/r6++Bg3LjlIsvTzqd6uHlePHsRWWne1Nikvu+wvYu9mYUpbLNDUKxYuSLtQqrGAY2iwk9IyuXzlxsbG+PiY7HrmQHyi2BZ6m5l3Xr3ZjJYKCUVpY2DNQ5WiH8AFRUVkG0gdZ0dnbm5udLS0r/1dWAOtjS33L51O/FU0scPH3/xW1zcXKERIcCm/P38zjClJaXXrlxHtoH9ZGRiyM3Njd0s/RusrKz+Qcfqa+ufPHqC8swZ6BtISERobmEG/RVAUCxavCj5XPIWha2N9Y1IytOHT91cjoaFh2I3Y5BfAZtSB0yTiNBIxH0GFTXVicQ4GRkZLOZnBgH1u7bukZMxJ7s6u+Jj49euXfsrHWJdXV23bt5KSznz6vkr1IqLX2THzu2RcZG4oHOV3yr3qu1DZnwAhISFgJCEBoVh4NQCS/h/axYlsNvoGeiJiIhSzqXkZGebG1vUVtciH/l7+SedTAwMDVTZqgInl0MQFi1a9DbvjYOtw7nU80hK+vn0F09ehESEoNpJENwEm1J3/+6Dr5+/Itvym+U3K2BtDjo6YGRklJFdfzMz69GDx0DU6enp/+1I8JI0NTWlnE5NPZ1aU10zOjLps3Eh98KVq1aysLCAqpaVjYWbd9IwYmZhoSAnjwiLuHk9C0lZumypt783LugcuFITQ1OUYAA+5n8Ef5g5O7hRv1WEwMGEhOD4eWTkZJsUNh3RPQKaGrn/BLVvqG/U0dDV0NZwdHZgZoFxzCHjBQa0pSbi2rNEhkUiifV19Sb6JgMYd3EH+S2wKXVnz5xFvKKQkZEd0jyEC3PzZhBSUlKlbcpA6rq7uvPz8mVkf2Cwjo6OVlR8O5d29mzaOWD6IA1DRiZGRRXFvfv3LBdZTkNDA8zB76vvvLw8YPkh2ySkJCYWJgsWLED3Ff0nQOcMdAxePH2BrQz8rimMYmBg4MqlKyQZJKA9sUxEqLCgiGCijT48PHw64XTuu1w3D1fwBKF5BwEvIwUFhau7CzMLk5ebN1LkEKcqEFwGa1JXVVWV8zIH2RYSFhIXX42tnKAJ8EpIS0sh27ez7kivl566ngyoWnV1NbDkQE3a0tyCJAouFTysdVhli/ICzgU/Ef7e3l5/n4DWf3oIpWWkt27bgnWDGORKV1P37pQ5MnjH0NDQ59LP4M4zMTP29w0gs4JBc+TDuw/AvFPXPGRmaQbD3UEAoJAYmRixsrF5uHg01DdM/WhsFPZk4iJYk7r7d+9393Qj26q7dszKEIjs7OxAxYs+Fn0q+gTsBtRKwYaGBmDGpSanVpZXgpoUqJSImIiRqeEGuQ0srCw/Fy1QHYcEhdy/cx/ZpaWltbS2wLpPmfGwQVm3puqcvon+YQ11DJhBQ4NDHZ2df/DFvr7ers7x0BkdHR0P7j18/vQ54t53fE5QUyslFSU1LXVPVw9iaoNme0xk7P27DxxcHJSUFcnIyGb2KiB4BzEx8e49u9jZ2Oys7D5PLLlDeJ/7vqysjJ+fH4t5g3wP1qQOVIvIoBSoU9bLrMe6UYIOwMsgtkIMSF1+Xn5PTw+QOlCrXs/IjI+L/1T4aWRkBCiB2EoxHQMdZRUlRkbG//xB8JXYmLjo4zGonjp1LfU1kmvQfB3/TXNz88kpgejWrV9nY2sNZBuLWfotDhw6AJ5RTGTM3Vv3kCB/vT29hESEZORkI8MjiFczUFyLi4pN9E3kN8sbmRmJi6+G/ZlzHFAAZOVkE1MTbSxs3715h6xXKSsuO7xfIzQydO3aNTDuD+6AHalra2tDeWsUFRNdzLcYK9lAN6CgC4sKE6QStLW0VVRUgMo0JCD0Tc6b4aFhUI0uEVqipaO5a88uJiamX/k18CJduXwl0DcQFfZBWkba2NQI66vouru73V093rx+g0o5rKWORzpHMOE/RWKNxHKR5bdv3fb18Pv6ZXy2FNC2/r5+0BSjoqHq6uhCmhdAAjMzMoEJqLRFSVNLY+XqlXCx+RxHeLnwqZQENye3m5lZ4NUeGxsrLS7V0dA56uW2Z+8eWDxwBCw8BlAUgM4hAyEAqfXrZqubXWCqrlkrgWw72TkVF5UgV83JxamueejQ4UO/PpcE6NyDBw8dbZ1QgehAJQtajhwLMBon6HsQjzCXL1z+/4nD/3Y8LgPMbtWdqmvWrvH19M1Iv4bEtgU3fHBgkIGJAez2dE0W2rbWtnOp525kZJ5KPSW/SX5W9klAfh1OTs6wyDDexYviouKQQJsNdQ3WZjbAwrO2t8aFqdEQ7Ejd/bv3EWOfiJho46aNs9jMB+8AsvEuZ3wKOy0dreouVUNjA8Elgr9eP4J7BWxBc0Nz1GK1xXyLgsOD+LBtDYOMATMowCdg+P9rG/Jw8RHwUDg4OEC1tUF+wzEv/28V30BxHR4ebm5spqGj4eDkaG1uRXo4CcbXQXZ7u/uIiYnBpQgQenp6Byd7Do75wf4hjQ3ja8wH+geOh4SXl5f7+PuAQgXbQ9gFC1I3MjLy7NlzZFtAkJ9fYDaP37KwsHDzcH2rqKSjp1NQ3qyhpbFWcu1vjfGMB1wtKTHWN0FN9GJiZgqJCBEVFUVPln8jY/l5+S72rp0TkzumglouiaeQkpLu2btn9erV/n4BmVczEW3r6ugCRjkLK8sCGo5v5ZWIuhfkFSQlJlnZWMF+KggZGdkRnSOL+fhsLW3Lv5QjideuXC8uKomIDV+5aiUc3MUiWHg/q6uqv5ZNVoVLlizB+uxBdCOzQTb1dCowdBxdHHl5eX/ru+P9/qWlBrqGqDcH1MLBx4Ok10tjvZEInqO1hQ34H9kVERPJ/zAZFRa1fAKv4V3EGxkToaC42dfTDzHvRkdGG+oaGhvmgdYGsPOQw2IiYqWkpCSlJLH+RCBYB4iZ3MYN5y6fMzMwffvmHTJ9t6S45NBede9jXqpqqnDuLrbAtNSBZ//q1SvU7ialTbNs5fj3rN+w/kzKma7OrrwP+b8ldeBelZV91jui/zFv0tsIISFh0PHA7arbsV6rdnR0uDm7fXg36dCZnYM95mS0tMR6ZBcY7kDaZ0G/NGhY7NqzS0paKiwk7EzKWWSgdGx0DKVzgI72cZfll69dgkvuIAgCAvyXrl1ycXQ5l3oe6cxvbmo2N7b48D7PycWRhpYG6+/vHATTUgce/Nvst6hdQUH0xnLDBVatXklMQjw4MJj9KnvH76hUb2+v51FPlM4BVLarHNY8jJ5s/gZAg9Mvpl+/monsgisyMjHiF+BnZmNubhjXgJ7unuHhEVJSvJc6BPb57McCjwkJL3O0cfyh/6eCvILrGde1dbVhFQZBoKWlDYsI6+rszszIRGy7ocGhE9EnSMlInFycoBtxzINpqRscHMzJmZyVvlx0+WxdZjAVHh6e1WtWv3z68tWLV62trb+4tKCkpFRbQ/vTx8mIIURERJa2Fs5uzujM6S8BGiuxMXGerp7ILhk52bFgP00tTWDJcXFxIVI3+wAWqobm4QMH99+9ey88JPxdzrtpB7jYu4LW+t59e7GSPQgOQkxMnJSamJOdY2Jgihq9jgyNAqZe0PHAbdu3zYJuDzwC01LX2NCIqr4FBARmQWi6/wS09CUl1wKpA23/8q/lvyJ1wP4zN7UoKy5DdsE7Y2Cib+dohwtGQ+b1zCC/IGRSBhBgfWP9Q+qHkIyhVvh1d3cPDw+Rks6qrmlwjeACt2xRkZff+PDBw/DQiKn9E6AN5+nmBYq02AoxLGYSglOAMiOxRuLazQwLU8tHDx4hPsOam5qNdI1far1ydXfBnWDFsx5MS11pWRkq2oXkesk5Mm9NVk42Kjx6oH/gTc6b1T/19glspssXLx91OtrY2ISkkJCQAJ0D9hzWl4oDsl9nO1g7Ig60AArKCrb2NshoK3irUSo+NDQ0W2OaIN5+VbaobJDb8OL5y+TE0w/vP0J6Netq6pwdXFLOJMO1BxAUoMAs4FyQmJIYHREVdTwKCbPc39d/6sSp4k/Fx4KOCQktxXYe5wQYVZrxddB3H6B2RcVEccFMwQCgpc/AQF9f1/D4wRNtXe1/m4XV0dER5B+UnJiCWl8PalUbB2tDE0Nc6NyvqqyyMrNG1gwRjPtqGQ8Zj2qWTgTEmeyQGR4ext+ldb8CEsxFQXGzjOz6G5k3rUysenrGH1nOqxw/bz+/QD9ceF4Q3IGWlsbWwXa5yHIPN0+kMxO8IM8eP9u9bbdvoM+2HdvmSKMfi2D0/g4ODpZ/nZw0D549Dw+ORqaecaipqaXWS6VfvPKp6FN9ff33IblBuQcmQtCxwBfPXqLsIaAiLh4uWtqauGDPtbe3mxqZlnwqQXaXCC0BFfo0by8on93tHe0o72WzGyBpqjt3fCn7HBIQigj8+bMXlixbqqunA0diIFMhISFR2arCJ8Dv7uz+8P5DxM8cqA3MjMxfvnzl7OpET08/R5r+WAGjUjcwMPDl86QL8BWrV8xWf2A/ZI3kmiuXr1ZXVX8qKp4qdaBy/Pr1a3xc/MVzlzraO1Dpi/gWefp6KCop4kJzDzw4Rzun509eIDLMwsrsG+i7THjZ1GPAW4qyVudUHBPwgIxMjAoKPmZNRMrt7+sP8gvi4lqopKyE7axBcAvQ+lmyRDA2PiYuJi4u6kR393hol96e3lNxp4qLij19PMRWiMEWEprAaDXa2NiImokEDIJZv6JuKuuk19HS0gIxe/HshaKSAhCG/v7+kpLSq+lXr1xMr66qQR1JREQkIyfj6espJLQUF8o9aH7GRMVcPHcRiVZKSUnp4eMp86NgFChnEI0NjSjvWXMBWjpaLx/PmqqavPd5BBMr6J1snbkWcgkJC2E7axCcg5GJ0c7RbtnyZX5ex8pKJqeevXj64tBedTtnu7379kCfmegAo1JXVVmF2l4lvmpOucnh4+NjZWVBpC4/L78gv+DG9Zvv3r5rafp/jkWYWZj1jfS09bR/JaYPBgA6l3E1w98nANE5ElISS1uLXXvUfvjsaGknx+3aWtuGBocwmU+ss2jxIt8AH31tg9rqWrD7reKbmYl52rnU+RzzsZ01CM4BWvnbd2wXWibk5nj0wb0HSGdmQ32Do7Xjq+evHF0deHl5caGZO5vAqNSB+h21LbxcGJOnxjqkpKSblRTKSj9/Kvyktm0XynEzCgoKCikZKSdXR1ExURwp5WNjY69fvba3ckB0C+TqgPp+o38JGzR1WgrBhEZiLqO4wVrJtc5uTjYWtsiEzPdv31tb2sQnnoSNdMj3gPeFn58//vTJ+BPxEaGRyKzm4eHh9Ivp+R/yXD1cFZQUoBexGQRzUgeeYsGH/zn+4F30e94g8R3QZPvyZXyccmCCqR9RUFKsXL3S1NxETl4OF2agIACd+/rlq7GeCUqVZeRkPLw8fjLCys37vzHItrbpWj7rAUq/Z9+e6qrqYP8QUNpByp2bdzyPevkc84Z1FuSH0NDQWFpbSqxd42TjWPixCEkEDWIjPWMtHU0zCzNWNlY4V2VGwJzUgfq9pWXSlcZC7oWz3sszCqAZRYVFJgamKG/ICETERHS0dCrbVHbv27VOah0uTD9BAfLc1NRkZmyO6nNeumxpdFwUPQP9T77FzMIMXsvZuqLuVyAhITGzNKuvr08+lYLch1MnTrGwsFjaWOBOIwaCU4AWkrS0VMbNDCcH5+tXriNTl3t7emMiYl88f+np4yElLTWnxnrQBOaq176+vqrqSS/4gksEcKSPDt2Mjo7eyLxhY2E7dUyOmoZ6w0bZrdu3Kigp0NP/TDywRU9Pj5vT0dcvXiO77BzsJxNP/NawU1dXN3qyhutQUFAc9XSvrq65f/s+kuLv409DQ61vpA8rLMi/wcTMFBcfu1lhk6ebV21NLZKYl5t3cPchcxtzY1MjKioqaN79DZiTuu6ublTsnvnz588FqQPt+pzsHK2DR6Ym8i7mTUpLFBERwVau/hOQ7cePHl86fwmVYmhqKLTsvycTcnJyoqy63t5eNGYRt6GnpwsI9t/8VqG1uRVJCfQPktskJyj4G/F4IXMNpAOck4tT86AWKnQGeI/8vf2/lVcEHw8GrSjs5hCvwZzUVVZWorYFficGN55SXV1tamj69NEzVAoNLY2bp6uGlgYu92UBoTqdeNrWwg7ZJSImCgwJ0NLR+t3nNTIy/N8HzV54eHgeP3+0Q0UV8ZnQ0daxUVo+ODx4/4F9c6GRB/ljJCUlC4rzz5095+nqhVpoey7t/KULly3tLC2tLOaC32B0gDmpq/6n9xIgJLx0FkvdyMjI08dP7azsvv4TTxXAxc0VfTJKcp0kjtd0L56/8PcJQCwzIiIiCxsLjSMav/iwpk41rK+rR1cW8QHE82HahdR9avuR6LX9ff3uzu6MjAwKigo4XgYg2IWMjExDU2PV6tXe7l7370x6UhweGg45FnLv1j3/kGPi4uKwCP0umJO60uJSZAPUApycnBg7L4bp7u4+GXcyOjxm6nICeUV5YBuBlj6OC3xpSamVqXXThKfpeYTztqpusbGz/vURJgpKStQFzuXJKQjgVixZuiT1QuqeHXuam8b7o1qaW6xMrUIjQhWVFWFVBfkJoHgICy9LOJ1wKiExIiQCMe/AO5X3Pm/3tj0mlsYGRgYMDAzYziY+gSGpGxoa+lw26RIMVAFsbGyYOe8P6erqun/3Pjk5uaSU5MzOCikpLvH29Ll76y4S4wZASkaqZ6hn52hLQ4ProYdbWlpsrWxRntsk1kj4B/n/1vDA1AtsqGuY4fzhIeCGiIgsj02INdE3QdxkN9Q32lragjpLSUUJqh3kJ4DCQ0tLa2ZuKiUt5ePh/fzJCyS9p6cnxD/00f3Hbp6uayXX4tTMbVwGQ7dpcGCws3My8gs9Az12Vxq4OLieSzsHjBXBpQJ7D+zbsk2Fm5v7L3Wov7//0oVL4aERKM9nAFY2Vi8/T1U1VVwenEPo7e319vB59fwVsisgKBAWGfq7LRJ6ejrUduW3yp8cOXcA5WqjvFxkXISFiWV97Xinbl1tvZ21fV9//w7V7bCegvwcUELExVefTjuddCopOjymva2dYGKI5E32G40Dmuqa6sZmRuzs7NjOJh6AoTetr78PeUgAYVFs+kkBbaJbN2+NTFCQ9/FjQeHJmJPKW5X3H9wvtGzpH2jS6Oho4cfCqIjoa1euAUVHEucRzhMRXR4YGrhq9Srcb7wPDw8H+QedTTk7MjIeeYedg90v2G/J0iW/+ztTuzpHJ8D9a8cAQO02bd4UFhFqY2FTW1NHMBHZztbCtqur87DGYbgCAfJzQPlhZGS0tLZcL7Pew80z+2U2MjoAatSYiJjnT5/bOtpu2iRPSobr7WnsgiGp6+nuQc1T4ODgwMxJfwg5OfmGjbJXL2cgAdXGRseqKquA2l2+cHn9BmlNLU1xCXFKKspfMfLAL1RWVl08fzElKQXxfIgAvr5n/x4HZ3u8aG2B1yYtNS0u6gTi4IOCksLRxUFWVubPfm0h98KKrxUE42Zi39DQEPQSggCK02bFzUHhwfaWdjUTRaWjvcPT1Qt8cvDQAdw3+iFYBzSJQNV05kJaclJKXHRcY/14fziogj7kfjDSNVLbo2ZmYcq7iBfHR0mwCIakrqWlBRmZB7CwsGDmpD8ElBj/IH9RMdHzZy+UlZSB6hhJb21pvZZ+/fbNOytWiGnra69dt5aNje3fYi8ggfeuX8s8l3YOqdkRQDlbzL/Yzsl2+47t+FLL37t7z/uoN+KrjJiY2NTCBBi4f2xqAIsQuSFwWso0gIGrqKhAEDZmZ2Vf+4/auTq6gjrL0toCNskh/wmoXhgYGMwtzaTXS/v7+j999BRpnnZ1diWfSn7x9IWlneUO1e1zKjjar4MhqZvqEZGVlRUzJ/03mJiZTC1MDx4+eO/2vXNnzuW+fY8EjgIM9A+8fpUN/ngW8YhLrFbeorxUaCkDIwNod4O6e3BgsKGh4VPRp9tZd54/fdbyzwJhBGpq6m07t1nbWS1evBgbl/XbgCsq/lRsbWbT1jretwxepF371EzMTf7GyED1WA4ODoD3EF/0HjOMq52SImg/Odo4IgtRert7g44FdXV1Ors5k5OTwyY55D8BpWi1+KrTaUnAvDsRHVdTXYs0Kz+XfbYwssi6keXo7ABqLdgxPg0MSV1D/eR8PGA3CAkvxcxJfw4jI+O+g/tU1VRfZ2efTT17N+tuR8f/IqMC0wT8XTp/GWR4IfdCOnq6sdHR1tbWqm/V3//U+NDxWnELawu5jRvwKAhfT0+PhaklygvRilUr3Dzc/nLGECvLZDumr68PaXJCpgLqqU2bN8XEx5jomyKTXUdGRqLDY1rb2vz8fcHNh2oH+RVAw9rEzHjjJrmgY8G3btxCemVAWcq6npXzKsfAxEBb9wgMaz4VDEldbe1kfQraGvPn41AELzJyMllZmfXrpT9//px2Ou1K+tX62npkGA8B1NflU1aCTwMYQIv4eI1MjXfuUsWvWC2Dg4Ne7t5vs9+iUmwdbf9+GBWl9GMT/OWvzVYk1kgkpSUa6hgVFU46sz+Xcq6xoTEiKpx9PjusniC/yNKlS2PjY65fu35s3HnYN+SNa25q9vXwzcq86eLuIr1eGo4EI2BC6sADyH3zHtkGrVoGRpxb+QhyJSAg4OXnZWVnde3qtbu37z6892hoaOjfKmvCCbarbT+kcVBSUpKcnBzDGf5LgJZfSb+SEJcwNXFGgsGi3qvOzi7ERzvkhwgvF069kGKka5zzOgdJeXDnwTal7UlnEoWFhaHaQX4RMjKyPXv3yMjKhASGJp5MRDXT37/7cHDPoT37dzs4OSzgXABLFCakDlR5ff19yDZQCFx2WsrAwKClrQX+SkpKnO2dXz57NTI6/g8pQMTExPMI55GRkWrqaRkY6C9YgK8FqKmpydvdBx2/jIryMzw8NNU4hnwPLy8vaJIrblJqbpicsfX1y1cjPeOLVy7Mnz8fT4sWBCuwsbEdC/QTEl5qZ2k/MjwZFXlwYPBM8tnsVzmp51NAU36OlyhMSF1fX1/3PyFdFgssxotIdYKCgpczLgOjbmxsFNUXB3R63j9gO4N/Tk11zc5tanUTC7zQB2jfwLG6/4SHlyev8IOPl29sRCySUlRQJC4qYWVnZWpugne9BRAsQkREpKmluf/A/uTE5ODAEFTUsM+ln9etkhIRE3H1cN0gJztnp6tgQur6+/u7urqQbS5uLgyccUb4R9FmVcno6enx9vQBpR/ZpaWj7ezonMHfp6WlQTaqK2vGf3nW+jqdGUAJo6Cg8PBy51ywwNfTD4l81NfbF+ATUP7lK6ibcGpgG4LjgOIEmkd6hnrKW5SP+flfPnd5ZGTcwkOcZ2oe1Ny+c5uVrRU/Pz+2c4oFMCF17e3tiANAgglDGwNnhPyQ0dHRi+cvXrl4Bdmlpac1tTQ95nlsBuePkJJOri6Ac1J+HRISEn0jfe5FPPb/LLkDNdSFsxdLSkr9Av0kJMSxnUEIPkFISAgsivCI46o7dwQeC/qQ+2FsdCKEZE/vhTMXH957pK13BJQ33AwKjT4wIXWtLW0or2BMTEwYOCPkh+Tn5YcFhSH9ioREhHYOtgJLBVDBVGcESkoK1A+iVitC/hMiIiJlZSVOzgU25ra573JB3QTaJblvcrUOatk52R1UPwBXKEJ+C1IyUkUlxZWrVqalpJ2MjUfcr4MXE1gdAb6Bmddu2DhYK6soz51yhQmpa2udXGo9HtOAHVp12AG0NjxcPaqrasZ35hFs3bFF10D32bNn//W934OXj5eImAgJ7NDfPzCzPz67mQiDIJJ89rSPp2/6hXTEj099Xb2Lg0vehw+OLo544WcOglOwsLCYW5pvVlSIi47LuJyB9JADwSssKDTWNZHbJGdtbyUqKjoX3I5j4gobGyd7L0ELgo8fPzyJzDKQrsuXLyYDF3Bxc3l4eaCjQTc+SfWfOTvIOAHkt+Dg4AgMCRAQEIgIi0D6Qvr7+lNPpxV+LPLwdsf90L4QXIOIiEhYeFlwWPCWbVuiw6OyX+UgL2Z/f/+tG7feZL/Zc2CPrr4ONzf37C5amJC6mpoaZIOEhBjrXsHmJoUfC2MiYxBji5yc3NHVgYeXBx0noqamRkld+xRvcJBfB9xDUwuTJUKCXke9i4uKCSackr/LeadxQMPY3FjPQA/3Yx9CcA1ycjJlFaU1ayQuXbwUGxmHirHV3NQcGxF7+8YtXUO9XbvVWFhZZmvRQrvUAWP508diZJuImJgRjtVhHNB8CwkKqfxWRTDRS7ZVdavaLjU0nYuWlhbVNoRW3R8DjGMlZSU+fj4fT9/bN24ji/HbWtt9PfxyXr9xcnVaLiI8Z2eNQ/4YRiZGfUN9BSXFk7EnLpy9iJpCUf61wsXeJf3iZRML080Km/DL8dMvgnapA/VsS8vkCg9SUtKp0TshGAA0Na5eybibdQ/Z5eLmsnO0RZ+voKlNwu6eHjSdZY7Ax8cXHRd1+tTp0MDQtn9qpXu3771/997K3urgoQPQZybkdwEFhpeXx9ffV22Pmr9PwKvnr0AVjXyU+/a9obbhBvkNZpam4hLis2zGCtqlrmcCZHuJkCAeeUOeHdTU1IQFhSGlmYyczNLOEq2raujo6AjnTVp1qOlIkD+GiorKyNRojeQaJzun97kfRidi5zY3NbvYuTx5+NjR1UlYeNlcmFMAmVkICQnFxcXPXTqbdSMrNDjsU+EnxMfK0NAQaEs9e/Jsy7Yttg42fPx8s6bzAO0vSWdnZ3v7ZIOUm4cH3aeDTGV0dDQiLBK1YFxu44bde3ah9YxTp6XApXUzwkTQltWXr6UfDwmLjYxDeRa9e+ve65fZJhbGOno6DAwM0LyD/C6kpKSqaqrym+VTk9PCQ8JBEwp5Z/v7+tMvpt+/e19TW8PAyICNnW0WzFhBu9Q1NjSiIvjA2dIY5tXLV2dTzyLbzCxM1nbW6A7bOPWVmBq0FvKX0NHRHvU8unHzRhtzW1TbpbOj85iX/83rWU6ujqDCguYd5A+goaExNjVS270zKjwqLfkMyn1SR3tHRGjkpQuX9Q31tfWOTJ1xho+g/d0AOodM/COYGBRF9+kgKEAD7Uzq2d6eXmRXWlZ6xaoV6D4pPT09Su2a//HCB5kRQEWzfv36zNvX9+85kPcuD5We/yFf85CW9zEvbV3tWdPdBMEwwA7xOeYjJSNtaWzZ1NiESq+rqfN087x7525iSiIrPs/PRLvU1dZOuhWmoqYSFlmG7tNBUKSmpF06dwnZFhIW8g/yh/XgLICNje3B4/vvc9+7Orplv8pGEgcHBh2sHb2OehuaGhoY6TMzM2M3kxA8RVlZaXPZR1C6/H0DHt1/hEp/9fyV0GKh5WLLTc1Ntu3Yho8zVtAudaUlpcgGOTn5ggUL0H06CEJzc3NwQDAy3Z+EhMTeyY6FhQUzp+ZZzF3w4SPB+AzM7r6+fgoK6J5/hgF286rVqy5lXLxw7kJIYGh9bT2S3tPdExYYln4x3cjU8NDhQ5SUlNjNJwQfISYmXi2+OvVc6uNHj8JDIt5kv0HSx8bG8t/nG+ubJCelGJsabdy0Eb8ED71SNzQ0VPRxMs4yGSnZjAT/hPwno6OjsdFx1d+qkd2tO7bKb5bHWM8DxjR1jkNNTX1E58iGjRvC/4+9u4CLKmsbAD4wzAw5pIRIChIWdrtrrt3dri0WioiCBSpY2K5rd9fauWsHioGKikhLxzAwxdR7Zs5wl3X3VcAZ7sTz//i937l3x+GBudznnHNPRG0+e+os7qlGH31yYvKi+SFHDx2b6j+lT78+6rw9JFBP6F5hbGzUvUf3tu3aXrp4efOGzfHvFS0WkVD08N7DmOiYdj+3nT7Tv3WbVpoyqF61qY7NZhezFdv31LCroZUzE9VQUlLSjq07cNnC0sJ/lr+qR6P8J1TREYthyzoVQs272rVrr9uwdvDQQZuiNt27cx8/F0et+dcvX8+ePufQ/sNTpk9GFR1o4YHKQgmPyWQOHzGsU+eOZ06d2fnbrtRkxRorfD7/5rVbjx8+af9z+4lTJqKEp7qpusqi2lRXWFDIZhfhsl9jPy0Ysar+RCLRhnUbeVzFtu9jJ4yp36BedQZgW7ZPE5/HJ0bGA9VBd5l27ds1aNjg2pVrmzdsef/uPT6PfvmPHjx68fxF0+ZNJk2b3LFTB1JqPECjydbot7Ob5j+te88eRw4eOX70ON5nCikpLrly8cr9u/e7du86acqkJk0bq/NoANWmuqTEpJxsxWAeFS26CL7y+tXrs6cUO9I5ODqMHT+2mnsY1L9+p5XMzc2HDBvyU4efzp05v/O3nSlJKfg8qoA/uPfwWfTzxk0bjxk/pkvXzvAcAVQWXmNl0eKFg4YMPLDv4B9n/8jKVDwhLmYXnzlx5vaN2126dUEJr6FfA/Xs0lRtqktNSSV2R3NyclLp9wKIQCDYvvU31JzCh5OnTqr+XztRs+NyuQLYx6caofuRvb391OlTevTqfvjgkZNHT6anpeNJweiDePzg8fOnz+s1qDdi9PBuPbo5ODhALwuoFHTBePt4h68KHzlmxL7d+/44e6EgX7EiEquQderYqZtXb3br+cuEyRPrN6inblVe1aa6+HjFw0xUkfT29VLp9wLImzdvrl66isu1PdxHjBpR/V0KRKOhVCAQioTV/N0BSnguLi4hixeNGDn8yOGj6AZEJDyhUPgy5uWrF69+27qjZ+8eg4cNrlOnjrrdkoCaMzCg1qtXL3Jt5LCRw/bt2nf96o3CAsUeJiwW6/iRE1cvX+veq/vEKRPr1aurPleXClMdas/FPHuByyYmJrBUiqrx+fzft/9ONOn8Z/tb25CwjwTRVpDIVX8AAHNzdwtdEjJy9MgjBw+fPH4q80smnnyC0l5iQuKWDVsP7jvUsXNHVENv3Lgx05wJjTxQcTQarVmzZo0aNXr96vWu33dfu3yt/DIrxw8fv3zhcq8+vSZPm+Tj66MOCU+FqS5fDpftHOwsLCxU970A8vbt2ysXFU06dw/3gYMHknLzIi7rnJzcIha7+gMA5bm5uYYuDR0/cfzpk2cO7juYmpKKF/alyG9J506fQ19+jf169e3Zu09vZxdn9PFp7ooYoJoZGBg0adqkUeNGr1693rFtx9VLVzklisX9i9nFxw4fu3DuQu/+vadMm+zt403uPDwVprrEz4lET27LVi2gzqhSQqEQVdKJgZeTpk4ia2qHmZkZLgj4AhQVKTGArzg6Os4OmPXrxPHnz5w/eOBQ7MvY8h/Nqxev0Ne6yPXtfmo7aOjgn35qb2VtBStqggpC9/bGjRvt3PP7q5evtm7edu3SVW7ZjYjD4aAW3tmTZ3/p0XVmwCy/hg0NaORcVyr8ruiPh5hU5+XjrbpvBJDkpOQrl67gso2tzbARQ9Whbg67s6oVVAsZPW708FHDnz55eujA4dPHT5fvYebzZJOl0JexiXG37r8MHDaoTZvWeJFfdbiWgPrza+S3e9+u2NexWzZtufTHZWJUWmlp6cXzly5fvNKtxy/TZ05v2bKlnn51X1QqTHXx8Z9wwdLK0scXUp0KSaXSe/fuF+Qp2tC9+/Q2NydtC1xLawuqARX3krEKC8kKA/w/qLnWpm2b1m1az5k7e9zo8Z8+fPpquyUuh3v29Dn0ZWjIWL9lfd9+fQ0NDSHhgQpq0LDBrr27zp45GzhnPquARZyXiCVXLl5FXwELAuYHBTIYjOq8olSV6goKCv68eRuXa9Vy9PHxUdE3Akhubu6+Xftw2cjIaO78ABKDcXR0pNPpPBGPxBjAd6G7jLeP9+Nnj1CN+9XLV6iR99ftvzK/ZJZ/DZ8v8J80Y8bkmSg7tmrbsm37dp06d0T/ChYbA981YOAAVEn68OHDts3b/zj7B/FsBdmwesOmdZtQRpw2c1r3Ht2q51GLqlJd/Mf4wkJFPu/QpYNmLQyqcR49eESskdF/UP+ajjXJjYcgEMC8OrWGEh7622zRskWTpk0KCwofPnp0/vS5v27fIR49UOR9BkKh8N5f9+/feRC1JsrSyrLdT22bNW/eqk1LFxcXWIEF/D9UKrVu3bqbtm6cPXfW/j0HTh47UVjWyEMtvFcvXvlP9nd2cZ40deKAQQNUvXauqlLdi5iXJcUluNygQUMVfRdAkQ9IOXfmPO6DMjQ0HDR0ILkdTehWSEzmY7GKSIwEVBxqt9WwrdGvX9/u3btlZWY9fPDowrk/YmPfENsmUOQ5j8/jo5bfyaOnTh8/Y2ZmasZktmzTsmHDBg0bNfTw8LCpYQODWcBXaDSal5dX+KqwXyeOP7j/4OmTZ7IzFZt1i4SixITE0AWLf9/2+7CRwwYPHezm7qaiMFR1XcbGxuKCrV0NeFCnUp8/f45+Go3LLm4urVq3IjceOp0Oo201F2rkubi6oLr2gEH983Lznj+PuXntxsuYlx/efyz/MolEUlTERl+nj59GXyamJubm5pbWlq1at/Ty9kKtvdqetVE9HbX54AkfoMjrUp51PJevWD5h8oSD+w5dunAx4dNnivwZsVgsTk5KWb1yzYG9B3v07jFy9Ij6Deorfe0LlaQ6Pp//5OETXLZ3cHCsBdvUqdCzp89xLQndU9DtifS+4vK3tqIi1jdeCdQW+hANDQ1rOdVCX7379MrLy/v4If7xo8cP7t5P+JSQnZXz1es5JRz0lfEl413sO4osX9KtbWxMTU2tbaxbtGqO7gD29va1nGtZWVmZmZkZGxurw5xiUP1QJdjV1TV0aciEyb+eO3Pu1LHTce/iiJUNMjMy9/y+B53/qcNPo8eMat6yuRJ35FBJqktPSydmztdtUBf27lEdkUh0u2z4D9Oc2a1nN3LjochGtDOJGllxcfG3XwzUH/o07eTa/9Ru5uwZX9K/vI/78BR5+CQ3NzejbBGW8gSCUpT2ZKWPlMcPH8sKehQrK0sm09zYxBglUZQCPb08HGs6MplMUzNT1CKkMxjWNlY0Gg19O3QSZUToC9VWKOE5OjrOmDVjyLCh169eO3Lw6KsXr4hdUAryCs6dOnfj6o2mzZqOnziuTbs2qIb0430DKrmY3rx5Q8yZb9asKXRnqU5WVtab14q+YoeaDp6enuTGQ5H3VECflbZCtWzPOp7oq0+/3lwONzs7+8P7D6idd//u/ZSU1CJWUU721w0+BSmlIL8QfREnbl67Wf6/o7uETQ0bGp1mQKWaW1ig5NemfRsfH+/aHrVrOtZEmU+dN4gBVWNrW2P02NG9+/Z+cO/Bnl17X8a8JNpIKIPc/evuw/sPvX29R44Z2a37L7Wcav3INaCaVPf6LV6LAffPquJbAOx93Pv09C+43L1nd1RfJjceSrk1MJFPHxNIjASoFGqfubm74XEEM2bPKCxkZWdlxb2LS0tNe/fu3dvX72R9mhxuUVGRRPz9pVAlEkm5NCnbAhSlT/S/qM3n5VXH3cO97U9t69Wr5+zijLIgNPi0iYWFRa8+vTp16RQd/ezooaN/3vwzP0+xoqRIJHob+3Zh4MKdv+3s1bdX//79UOar2l1OJVfM+7g4XHB1c1XdiBqAvH3zTlgqq1UwDBnNmjclOxwZMzPTv0dgFsKzOp2A2vFWVpZWssUiFDNoBQJBQX5BVnZ20uekzIzML1/SUbPv7as3IpG4VFiKCPiCiuzcW1JcEvP8Bfo6dfw0avN5eXt5+3h37tqpabOmdvZ2RkZG0GmkHdBH+dNP7du2bYOq7yePnzxx9GR+fj5RSUJX0ZaoLXt27OnUtdPosbLHeKihX6neI+WnOh6X9+ThU1yuYVsDVnlWHalU+uDefVy2tLL0Vo+RrujWo0dRXIJSOejP1EEMBsOhpgP6atTIjzgpFouLi0tYhYX5BfnZmdmoGcdiFaHGXzEb/V9xUREL5b/Yl7EisRhlQXQn+WoZF1SrQ3V89HX6xGnU2mvU2K9Zi2a/dO/m7eNlbGwMPZxaAH2I9erXq1uv7lT/aWdPnTl86EhSQhKxXiuXy714/uKVi1f8mvgNGjKoX/++NjVsKvi5Kz/VffnyBW/HivjU9VHiEBrwleLi4vTUdFw2Z5qj+wq58RBMmaY5ObLOqFI50geFAjWB7koWFrInca5urv/vNRKJpLCwMDUlNeZ5TNzbuEcPH6cmp6Kb3VeDX1Br7/7dB+gras0G77rerdq06jegH0qrqHEAOU/TocpxzZoOM2bPGD9h/OXLlw/tOxz9JJpIeOhKiImOQV9Ra6L6Duw77texnp6eX9WK/k35qe5FzEs+X7FlWtNmTZT+/oCQnZXNLhvi2LxVMwZDXQZw+9T1TkxIpMgvSljxGVSKvr6+tVyjxo3wmazMrOjo6If3Hz198hS1+f79Tz68+4C+9u3c5+zq3KlLpwGDBzRr1pRGo0F3gqYzMTUZMnTIgIEDnj97vn/vgQvnLhD7cSK5Obm7f9uNvjp37WRu+Z3uQ+WnupTkZOLuZmtnp/T3B4Sc3FxiSRonJydygwFARewd7Pv07YO+UPlN7Jsd23ccP3ziP2vxqP23b9c+9PVz559WrV7l5eVF+edET6CJDAwMWrZqib6mTp8ycdwkXI0u79aN299/E6WH9ebNW1xANaw6XjD8UoXevv57UoeHpwe5wZRnZKTotebKQSc2UJb6Depv/W3rlu1bBALBx48fL1+88vDegyePnn71sju37rZu0gY17Pya+I0YNbxPvz6WlpakBAyUyK+RX/TLpzwu7/bt2wf3Hvrz1p8V/7fKT3WvXrzCBYeaDkwmU+nvDwjJycm4UMOuRh3vOqTG8g9WVla4IJFIvtuHDkCl4O2EjIyM/Pz8GjZsyOfzU5JTbt+6ffPazcePnuAByZhQKHz25NmLZy+WLw4bNnLYsJFD69WrByM2NRr6+ExMTXr36d31l67xH+OPHD568fzF8iu1EjIzMpcvXj51xlQ7eeeiklNdNlK2lKeDgwNU51UHZZHnz2JwmWnGtLGxITee8qDLCFQPnPO8fby9vL3GTxif+Dnx2tXrVy5eefP6DfEYBRVYhawdW3ccPXS0ddtWw0YM69SlE2zIoNHwwnUNGjaoW6/u7IBZVy9f3bdrf9y7uPKvKSkpOXLo6FT/qfhQyakuPS2d2Ne4aYumMNNTdYqKinLKliK0trEmGlLqgEaj4UJJcTG64FS9PQcA6N6HKtZ4nHr/Af2GDRr++dPnr17DLmJfu3z9r9t30GvGTxz/S/eualVBBFVApVJr1qw5YdIEipQyPyDoq//atXtXWztbXFZmKpJKpa9eviZSnUft2kp8c/CV3NxcHk+x26FfYz+1qlVYlo2GksiRGwzQKbJ2nrER0a/Qsk1LBoPx/OkzDoeLzwj4ghfPX7yJfVPHy3PU2FF9+/e1t7cnL16gHET1moCa+3379SGuBCXfH+M/xuNnMyjZ1nKqpdw3B+W9jX1bWKBYUdDDQ71qFXp6ischsid1EnhWB6oVHgyFy+1/aj9zzgyU2A4fPPLXrb8yMxTbrAtLhe/exIUuWHxo/+HR40b3G9DXDoaLaxc7e7vWbVsTh0pu1aWlpuGys6uztY21Et8cfCUlOQU/jUC1CmcXF7LD+QcDA8Uc3vzcfEStRocCnYKq9iYmJi1btWzeonlCQsLZ0+fOnDyT9DkJdzagv6C4t3EhQSFHDx+dNmNa9x7dzM3NyQ4ZKAdq55V/IqvkVl1suVX2YUyKSqG/W1ywsbVxcVOvVEesBldaWlp+RBwAZNHX169Tp07wogVjx485d/ocauQlxCfgdZ1Q2nvz6o3/ZP9mzZsGLQpq3aa1OiybDpRLmamuqKgoIz0Dl21sbFB9SolvDsoTCoXPoxXDL2vUqGFna0tuPN8Akw1ANSspLiGWVvj3YGAHB4fpM6cPHzX8wvkLO3/bFf8hXrE1qEQa/eTZiMEje/frHRg0z8PTAxYY0ybKTHVZmX9PbvCp661WAyW0TG5ubkF+AS5bWlgwzdVr/qKxqWztXXwHYbNhd1ZQrdhFbGLbM/P/86dhaWk5dvzYvv37Hjl0ZO+ufSlJKbhLs1RQeubEmTu378wMmDFm7BhzC3OYOaMdlJmNiC41xMfHR4nvDL6SkpJCDL/8udPP6jYr1snZydjEuFie5IhFWgGoft+ucFtYWPjP9B82Yti+3ft27tiVl5OHz+fn5S8LWf7H2QvLVixt1boV1Nq1gNI+QqlU1vwnDmH4pUrFRL/glg2erq1mwy8B0CzW1tbzguYNGT5kw/qNB3YfIM6/jHk5bODw8RPHBy6YB5uRaTplprri4r+7qmDkrkplZmQQZTVfU1so/P72mwCQS09Pz9nZOWrj+oZ+DebNDCQeMPO4vO2bt6d/Sd+6faupKSywosGUlupEItHnsg7Mho0ampqZKuudwVfEYvHNG7dwuV6Dep511G4ov42NDYNOxxWfgrLJfwBUj7y8fFwwMzP1rMyK8yjhjRs/btjwYfv27Nu0flNOdi4+f+HMhT9v/Dlz7kz/GdNhYLmGUmaq+/D+Iy7b2tnS6eqyd5r2yc3NJUYA1XSsqYZrauMFecmOAug6dBFW4TG2oaHhlGlTOnftvDRk2a3rt/CEhJLikjUr1zx/+ixibYS7u7sKggWqpbRUl5ubl5+rqExZW1tBqlOdmGcxxP6Erdq0/PeKOGqFzS4iOwQAKgclSE9Pz517fz95/NTqVatz5c07sUh86/rtpMThkesiOnbqSHaMoHKUluqyMjOJsm99X5iSojoo1eGaJtKgYUNyg/lPqKFpUJaAiWHfAFQPLpejlPcxNTUdO35MQ78GyxYvf3jvIUU+IiEhPmHCmIlLw5eMHD1SzWuZoDylpbrEpCSi7O3tray3Bf8WG/sGFxxrObq7u5EbzH9CFR3owARkKSlRzB+n0ek/OHISXclNmjbZvX/3lk1b9u/ej4c9F7GKFgWFfIpPCA5ZYGZmpoSIgeopJ9Whyk7sy1jisJaTk1LeFvwb+jN+Hv0cl13dXNR/odFimEIOSKKvr6+Uhpedne3ipaE+Pt5hS8Jzc2SdmXwe/7ctv6Wlpq2ICHdydoKKnfpTTqoTCoXZWYodWRkMho3a33811/v3HzgcRf9Mw8Z+6jkezNDQkOjB/hD3gdxgAPhx6LY2bMQwVzfXkAWhsa8U1fpLf1zKyMhYvS6yUaNG+lT1WsYBfEU5qU4kEmWUzfTy8vWC1S9VBLWeb9+8LRYptldu266Nuq2TgqH7gnoGBnQBMWhLuVDtrXWb1nsP7gmYNff+nfv45ItnL8aOHBe+KqxXn17w6E6dKSfV8Xi8+LKZBrVq1YKPXEXkS9JE47KVtZWXtxe58VSEVA56eEC1yc1TrO+FkpNyuz3QZexe2/3g0QMhwSGnjp3Gi95lpGfM8Q9IT08f9+s4eHSntpST6goLWSyWYky5jY0NDL9UkaKioscPH+Nyg4b17WzVd50UcwvFbL/S0lIej29sDA19UN3QjYjOUP6sJ3Nz801bN/nU9Y0Ii8ADVYqLi8OXrHj35l14RDi6AULFTg0pJ9VlZ/1jTwNIdaoga9JFRwv4AnzYtHlTIzXOH14+XrGvZCNFJVIpXjMeAK2BbnH+M6a7u7sFzp6PdzYXiUQnj51KS0vfsCXK09MTsp26UU6qS0z8e6aBm1oOf9cCKNX9dfMv4rBtu7bw5wQAibr36K5P1Z/26zSiT+vxg8dTJk49fe6UtTUMzVMvSkh1qM7+6P4j4tDDsxKLzoGK4/F4Vy5fxeU6PnXqN6xPbjwVJBQKS0tRSxSWygXVJO7tO1xAdUFV9zB17dr1+ZvngXPmXzh/QSKW9V68jnldr079pSuWTpo8Efq31IcSUp1AIMjPL1tflWnm4ODw4+8J/u39+w/pqem43KJlczV/AE5sbSFPdbC5Aag+nBLF/lYo05iYqLaOhbKplZXVmqjVb2PfJnxSrHcv4AuWLlz6Kf5T2Irlqg4AVJByUl1urmIJcN96vgYGUJFRPtR0vnThEnHYvWd3Nd8uEkbhAtJV27LjhoaGX13wqIZ3YPeB+A/xv+3c7ljLEZ41kE4Jt8vCwsK4N4oeA2dnZ5hQpQpsNvvKxSu4bGVt1bhJY3LjAQD8JzqdVloqm4SAqqcP7z0cNnDYuk3rm7doBjdGcikh1WVnZQuFitWHXVxd4BNVhfdx7xPiFd0jXbt3tbS0JDee76IzGLjA5XDYRWx7e3ty4wE6QiwWkzvit+3P7UyMTS6ev4gP4969Hzlk5IrI8EFDBkFXB4mUkOqSk5OJcpNmjaGprnRCofD4kRPE4cAhA9W89xIhltmVyJEbDNAdPB6feDbs6u5a/QHY2tmuWBXu7Oq8e8duPDWosKBwfkBQ4ufEGbNnmJubV39IgPLjqQ7dxZ48fILLKMnV9qj9wyGBr+Xm5P51WzHNAP31Nm/eDOoTAHxXDbsapHxfKyurkMWL3Gu7hy8OZ7FYFFnfBnfjuk3paemLFi9ycobV8Enwo6lOIBCgzw+X6Qy6o6PjD4cE/kEqld66eYv4Jffs3VOzxnTBCEyggwwNDceOG+Pq6jpjin9mhmyFDbFYfOLoyeSk5Ii1EQ0aNoAHPdXsR1Mdp4STVbanQf2G9WChZ6UrZhcfO3Icl6kG1FFjRmrEH4lJ2dqDBfmFWZlZ6G+b3HgAqGbo77RDx5/PXjobMDPg6aNoVGdFJ58+jp40ftKSsCXde6j7IGot86O/69zc3MSERFz2rev7w/GAr8U8j4l5FoPLrdq00oglnhEjtdxdCGg9sViE2k9kR/E3Ly+vg0cPLQpadP7seZF8+N7nT4nTJ/mHLg0ZPW60em7CpZV+NNWlpqby+YotM2o51vrheMA/8Hi8Pbv34r8QKpU67texZEcEgFrjcrkCgWKdWDVZZsHGxnrLb5vreHtu3bCVLd+pmFPCWbJo6fv375eHLze3gIEq1eGHUh1qkn/8oNi7h0ajte/YXhkhgb89i35GrHvp4eXRvWd3cuOpGp5q9g8D4Nss1Ga4I4PBmBs4F7Xw5s0OzMuV7TEkFAoP7j308X38jj07nGEfc9X7oVQnkUgeP1AMv0Rtjpo1ayojJKCAahLnz51HDTt82LtPbw16FGprb2tiaoJqr6hMbJsOgM7S19fv3be3UCQKmBFQLG/bUWSP7p5Onzzt5NmTmjXWTBP9UKorKChIT1eMDKxZqyYMv1Sua1evnzhyEpdd3V39Z00nN55KYZqZ0el0DgWSHAB/6z+gX+s2reYHBF2+cBmfQa0Fn9q+K1evGDlaM0acaagfSnVZmVkpySm43LZ9G2iDK1FJScmObTt4XFmTjkajBQQGwORTADQdukna29v/tmt7lGfUti3bhfIlxEqKS+bOmpeYmDg3cK6aPF/UPj+U6j59+oQ+JIr886tbr66SQgIyV69cffbkGS43bNSw34C+5MbzI4g+WABUDd2ReFzFzgZq20gyNTUNDg2u411nyaKl+NGdWCTeumHb+7gP66LW1nKC8X3KV/VUJ1vM9P5DXDYyMmravKmSQgKU/Pz8zVFb8NBWBoMxbcZUjavrmTHNGGXLYBaz2eQGA3SHCCWNsoXoLK2syA3mG+h0+uChg51dnOfMCMDL24rF4htXbozKyFq3cW2Tpk2gk0y5qp7quFzum9dvcRnd1Dw8PJQUkq5DdYg9u/Z8iPuAD1Edomu3ruSGVAV0Gh32pQTkUvMrEIXXqnWrY6ePhQaHXL9yA5+MfRU7btT40GWhAwcNgOWhlajqqS7jS0ZaahouN23RROOaHWrr1ctXe3fuw9NgTc1M5wTOhtFZAGgl1HRzd3f7bedvy5csP370BF4eOiM9I3BWYHpq2lT/qaampmTHqCWqnurexL7JLlsSrHnz5kqKR9cVF5dErIjMyc7Bh4OGDmrXvh25If04oVBIdggAqCmU7SwsLSLWRtSu47E+cn0Rq4gi7zNbF7n+y5cvQcFBDjUdyI5RG1Qx1Uml0qdPnuIyanO0atNKeSHpLvRb3fX7rrt/3sWHdbzrTJ8xjU6nkxtV1aCwie6jnNwccoMBukMqR3YUlWZoaDjdfxpq4S0MXIR7y0pLSw/tO/zxffy6jWt9fH3g0d0PqmKqY7PZj8v27rGwsvCtB6tfKsGz6GdbNm4RiWTLgKFUMXd+gIenpj4BNTQyMqApri7Yrw5Um9yc3KLCIlzWrPSgr6/fo2ePmjVrLggMjomOwRs9Pnn0ZPyo8SvXrOzQsYOaP3pUc1VMdQkJCcTk8RatWhD7cIKqQfVQFos1238O/itFf6LDRg3r068P2XEBoGH45bZm1cSpqH6N/A4c2b940ZLzZ86LRbIH9p/iEyaMmRiyZNG4CeM0tI9HHVQx1UU/iSaqTq1bQ+/ljxKLxcsWL/v4XrGgaN36decHBxoaGpIbFQAaTUN3ybG3t9+0daOzi/PO7Tvx0nrF7OJFQSEJCZ+XhS81MjLSrNaqmqjKpSASiW5cu4nLNWxt2rRvo9SQdI5EItm/98ChfYfxoRnTLDwiTJtWWUtLTiM7BAA0ibGx8cKQYB9f70XzQ/Acc3SX2L1jd2pa6oaNUfYO9pDtKqsqqS43Nzc5KRmXmebmTk6wf3zVSaXSvLy8iJURxJlOXTq1btOaxJCUwtjYiF42KygrM5vcYADQOKhJOmjwIIFAMGd6ALED343LN6YWTz1y6oiJiQlku0qpSqq7cvFKSpJi6csxsLvgj0lKShrUZ1BhXiE+HDpiyPpN67Vg6ij6Q9XTU9NlmQDQFCNGjujYsePsmXNuXbuFz9y/96BxvcYr16waMLA/DFSpuEqnOlS/uHjhEi5bW1u3/xn2qKu67KzsX0dPSC6rN9RrUHepvC+e3KgAAGpCtjy0g/3ufbui1m7YHLUZn8zLzZ8xecanj59mz50F60tUUKVTHWqFvH8Xh8seXh5e3l7KDklXsFis+YFBsa9i8SG6oLfv2m5nZwf9EgBUWbF8AXptgm4ITCZz0eKFrm4uYUvCWYUsinxZho3rNn5OSAiPCIeNQiui0qnu+pXrqE6By917dodRglVTUlKyYvmKqxeu4kMGg7Fx2wZfX1+tzHMikZDP58OlAqqBQCDABRNTEzsHW3KDUSI6nT567OjanrVnTpmVmpJKkQ8PPH/mj88JiRu2bmjUyI/sANVd5VIduowuX7qCFyOwtbPt1LmjaqLScui+v2XT1oP7DuGnzfr6+stXLevStYuW5bm6DXzfx72nyDq9JagSCqkOVCdUfdSyBSSpVGq7du2OnjoSHLTw4d2HeF2Y2FexE0ZPQDeQ7j26a+jkiupRuV9NzPOYN6/f4HL9BvU1dy0PEvF4/M0bN2+O2iwSylZFQZfv9JnTxk/4VcvyHGJsAuOVAFAy37q+u/bsDFsWdvr4Gby6bHJScsCMgKS5yZOmTIQn/f9P5VLdmVNn8ZRG1BAZMmIIsSEZqCB0ae76fdemdZvwEuYozw0bNSw4NJhGg+oYAKBC7Ozt1qxf4+bmtnnDFrw5dkF+4YplK5KTkkKWhFhbW5MdoDqqxB02MzPzyqUruOzm7gaLpFSWSCQ6uP/gmlVr8J6rqLowcOjAVatXQkUMAFApJiYmc+bNca/tHrY0PDVZ/uhOKDq491BSUvK6qLW1PWqTHaDaqUSqO3v6XG52Li737NsTtpaoFIFAsHPHzsgVq3lcHkWe57p277J8xTJd2OdPtmytGFZ8BkCZDAwM+g3o5+TsND8g6M3rN1KpFP2d3b19d3C/Idt2bm3RsgW6yZAdoxqpaKrj8Xh7d+7FS9SbW5r3H9APfo8VJxQKN0VtWr8mSlgq61tHv7ou3bps3LLR1k57Roj9m7GxYsZPaWlpSUmJuYXmrb0LgDpDd5JmzZsdOn4wdOHiKxeu4GFuyUnJIwaPXBEZPmjIIHjGRKhQqpNSKDeu30hJVsx07tCpg7ePtyqj0iooz21Yv2Fd5Hq8O4+enh7Kc5u2anmeQ6ytrMgOAQDt5+TktG3H1vW112/buB3fZIpYRYGz53/6lBAYNA+WEMMqluqkko3rNyl2HdOjjB47GioLFSGVStGVFzQv6ODeQ8R2kV26d9m8fVONGjXIjQ0ArVRSXEx2CCQwNTUNWRzi5uYWsiAUjxwUCASb129OT0tbEbECFqagVDDVoRbx6xevcdmvsZ9fo4aqDEl7oMrBoQOHDuw5SJxxcXVeGbkC8hwAKsLlcskOgRwGBgaoEaJP1Z8zPYDYDPnsyXMisXjLts26MCbg2yqU6o4eOkaUQ5Ysgo1YKyIzI3PSr5Mf3X9EnBnz62hUw4I16wCoBkZGhlY61oWOmm4jR43s3Lnz+DG/Pn30FJ+8cObCkwdPItdH9O7TW5eXh67cdK7mrZo3a94M2sLfJpVK497FTf51yvt374mTs+bOmh8cCHkOgOqhJ0d2FNUN/ch29nbHTx9bFb5q7859eKBKTnbOjCkz38d9CJg3R2cXLapcqpsVMBMawt+Grq2//vwrcM58PNkFoTPogQvmzZg9Q2cvMj6fV8QucqRoz2azAKgtlO3Mzc3DV4bXcnKKWhNVxCpCJ7kcbtTqqKTEJJ19gFKJVNe+Q/ufO/ysgxWliistLT104NDqVWvycvLwGaY5M3J95MBBA7RgC7rKsipbtUEikeCBYQCA6oFq2NP8p9bx8gyetxAPnke18LMnz2ZmZEaui6hbty7ZAVa3iqY6Gp02Z94cWNfjG1gs1saoTTu37cSLoVDk+/Js2r6xc5fOulk/gMVnASAR+gPs+ktXOzu74HnB0U+fUeSVzof3Ho4aPGrtprUdO3XUqbnRFb0Z9ejdo03b1rp5y66I5KTk0EWLb1y5QUye86nrs3n7psZNGpMdGgBAR6EbkV8jv90Hdi9fsvzC+Yt4CYuUlNSpE6YtXBw8euwYOl1XepsqlOpMTE2CQ4Khkv6fUEUp+mn0gnnBxJ4PVCq1e69uy1cud3NzIzc2AACo5VRr3cZ1dbzqbFq/GU/GKMgvWBQU8vFDfMiSRebmOrGMUYWy14jRI7y86qg6FE1UWlp6/NiJiPCI7MxsfAbVksb+OjY4NNjS0pLc2AAAAEP5bPbc2Y61HCNWRH5J+4LOoBbe7h27v6Snr1y90sXFRet77L6f6tCvwBP2pfsvLBYram3Ujq2/E2MuLK0s5wTOmTx1EqwmAwBQK3Q6fdiIYR6eHnNnz4t7E4dPXr10LS0tfd2GtU2bNdXuR3ffT3VSqZRdxK6GUDQI+p2kJKfMC5j31607FPmCX6hCUNvDPWJdRIeOHbT7iqkCvF0y2VEAoOvQral5i+ZHThyeMWXmoweP8F/l29dvRw0dHbkuolefXigdkh2jqsDjt0pDbbg7f92ZMyMgIz0Dn0EXUIcuHVavi3R3dyc3NvVUUswhtn8CAJDLxcXl2Omjy5YsP7D7AJ5jnpebN9t/zufExOn+07R1mQtIdZWAKkFcLnfzxi2bozbjbcQp8vbctFnTFiwMMjU1JTc8dWNsbIwL8k18OOQGAwAgoJvV2vVrfHx8gucF42zHKeFELI+Ij/sYsS7S2tpK+x7dQaqrBHTL3rJpy9pVa8ufnDht4pJli3Vwhvh3GRvDLEwA1BRKZhMm/crj85aHLheLxPjkmVNn6Qz6+k3rtW9pJ0h1FSISia5fu4FqQF/SvxAnGzVttH3n9jp1PLWvBgQA0AX+M6b36Nl9+mT/6MfR+Myxw8dvXr+1cduGHj17kBubckGq+z7ZMijrN+7dta+kuASfQbkNNeYWhS5kMpmQ5wAAGgrdvtzd3Q8fOxS2POz44RMioWwweV5u3tQJ0+YtmDt9xnSt6a+CVPcdsa9jQxctfnz/kVis2ALKzsFuafiSgYMGas1FAADQZTY1bCLXRNb28Fi7ai2XI5tjjqr1kStWf4pPWBm5QjvmmEOq+7+EQuGJ4ydWr1hDdFrq6eu1aNVizfrVvnV9YUYBAEBrGBsbT/ef5uzkHBocmpmRic4I+IJjh46lp6VHbV7v5uam6d1XkOr+W3Z29qrwiFPHT/F5irWbDY0MJ0yZMDtglo2NDbmxAQCA0tFotL79+zg61VwcvOSZfHloqVR67697wweNWLdxbZu2bTS6fg+p7msSieTpk6dLQpa+ePaCmPhcu07t4JDgXr17wjIoAABthZJZs2bNdu3fuTh48ZXLV/HIzE8fP40bMX75qmVDhg3R3DnmkOr+gVPCOXDgYNTqqIL8AnwG1XS6dO+yMCTYt66vpjfhAQDg29BdztnZeeO2jXW862zfvJ0n79YqLCxcMDf406eEgLlzLCwtyI6xKiDVKaDGXGpK6orlK86eOkecZJozZ86ZMWHyBAsLjfx0AQCgCiwtLecHz3dydlq+OKywoBCd4fF4W6K2pCSlhK1a7uTkpHH1fkh1MkKh8M5fdxfOD05MSCJO+tb3XRa+9OcOP8PuRQAAXUOn00eNGeVZx3PapOmpyan45IVzF758+RKxNqJx40aa9ehO12/iUqm0iFW0c8fOrRu3lZQops0Z0Az6Dey3NGyJo6MjueEBAABZUDJr2arl+cvn/CfPePzwMT4ZEx0zbuS4latX9uzVQ4OaARoTqCpIJJL4+PhFQSF3bt8hTlpaWYYuC0HVGZg2BwDQcXp6eq6ursdOH50/N+jc6XN4jnlGesbMKTPTQlInTp6oKUuI6W6qE4vF586eD54XTIxAQeo3qLd993ZfXxiBomR4SVkAgCZiMpnbdmxFt8eIsEgej4fOlJSULAtd/vpl7PpN69B/JTvA79PRVCeVSlGemzl1JrFBAUU+o+DUH6dsbW1JDExbFRYWkh0CAKDqDAwMZsyawS5ir4tcj89IxJIzJ8/QGfQt2zer/3M7XUx1L168mDtrXuzLWOJMLeday1cs69u/r/p/YAAAQJaFoQv7Dug3d9bcZ0+e4TPHDh17cP8Bynbtf2pPbmzfplupTiwWHz54ePniMFYhC5+hGlA7d+0ctmq5h4cHdFoCAMA3oJukr6/P/sP7QhaEnj9zHp9MS04bPmhEeETYmHFj1HagipqGpSK3b90OCQrlcrn40NTMdE7g7AmTJmjHeqYAAKBqKNs5ODhs3Lqhjrfn1g3b8O2Ux+Utmh/y+fPnoOAg9byd6lCqY7PZ4UvCiTznU89nWfiynzv8BCMtAQCgUphMZsC8AA9Pz0XzF+Xl5lHkO1f/vm1n/PtP6zatdXZ2VrdOMl1JdRKJ5LdtO969jcOHLVq12LJjc+3atdXt8wAAAI3AYDAGDOzv4GC/aEHIm1dvKPKBKrdv3h47clzk2ojmLZqr1dAHnUh1Uqk09nXs1o1b8aGxifGCkCDIcwAA8CNQMmvdpvWBI/sXBYVcu3wNn4x9GTt2xLjlK5YNGDxAfZaH1olUx+FwwpaGc0o4+HDshDHo44E8B4AWE4nEpYJSsqPQfniO+fad2yJXrT6w5wCevpWbkxsYMD81LXXq9KlqMutO+1OdWCw+eeIksR6Kp5en/0x/9alrAACUiOg0Ky0tLS4pJjcY3WFhYRG+Mszd3S0yfDWLJRvfzuVw10dGJSUlhy4OcaxF/gqL2p/qPn/+vGblWlw2oBksWBTk4OBAbkgAABWxsLQkOwQdRaPRJk+d7ObuHjAzICM9gyJfRv/E4RPJn5PWbFhTr149cjvStDzV8Xi8qDUbcrJz8GHPXj169ekFXZcAaCu1ndelI7p07Xzy3In5AfOfPHoqlci2tn76OHrsiLGr1kSg/0SlUskKTJsvC6lUeuPaDWKeo42tTXhkOHRdksLMzIzsEAAA1cHX1/fg0UML5wefPXVOIpGgM8mJKeNHjl+6YsnEyRPJqotoc6rLyMhYFbaqtFT2aBq15IIWzodNecjCYDDIDgEAUE2sra02b99cx7tO1JoNfPk+5gKBIHTB4rdv3q3bsBbdDaq/a01rUx1q0l25fPVTfAI+tHe0Hzl6JHRdAgBANTA0NAyYF8DhcDat24zPoBbe0YNHrW2sli5fCqlOae7euRu2OAyXDY0MT5w5bmRkRG5IAACgO6hU6pJlS/r07eM/xf9D3Ed8ckvU1gvnLvy+5/emzZpW5xxz7Ux1+Xn54UsUE+nQb3NmwExfX1+ygwIAAN2CWm9+jfxOnT8VsiDkwrmL+GRKUuqIISOXhi0ZNmJYta3LqIWpTiwW79m9N/a1Yo+e+g3rT50+Ra2WqAEAqFoxuzgrM6thw4ZkB6LrULarWbPmpm2bXN1cd2z7Hc/rL8grCApYkJycMmvOzOpZHloLU93Lly/37donFstG/piYGi9cHGwJU20A0A1MpmKsr1Ao5JRwyQ0GYCjboXy2MHRhHW+vJQuXFOQXUOQDVbZEbYn/GL8yYoWzi7OqY9C2VFdSUhK5cnV2VjYq6+nrDRs5rGOnjmQHBQCoJjCbSG0xGIxhw4e6urrMnDorKTGJIlu8TXT5j8sZaRmroyKbNG2i0rEq2pbqjh4+ev/OfVz2rOM5Y9YMmFIKAADqAC8PffzssQXzFtz9855UKptj/vLFy8njpywJX9yzV0/VPbrTqjSA2sLbNm8XlgpRmc6g+8/2d3F1ITsoAAAAf/P09Ny5d+fyJWEnjpxADTt0JjkpeY5/QOLnxKnTphqbGKvim2pPqhMKhRErItJS0vBh917dBw4aQG5IAAAA/s3GxmZt1Bo3N7etm7awCovQGXYRe/WKNWmp6cEhC+zs7JT+HbUn1V2+dPnaleu47ORcKzAo0NhYJbUDAIDakj3v0aNQZB1jFC6HQ3Y44P8yNDScPXeWp5fn4uDFqSmpFHlz5eDeg+/j3m/9bYuHp4dyv52WpLqc7JywJWF4qyR9ff0p/lN8fL3JDgoAUN1q2NWwsLBgFcr3keHxyA4HfAuVSu3dp5ejY835c4NevXgllUiR6MfRg/oN3vb71latWylxkpg2pDr024lctTo5MQUfduj886gxo2AiHel48rXvAKhOqK1AZ8AgTE3SuEnjIycOhywIOX/mDzxQJTU5dXC/IStXrxw9dpSyxhVqfKpDv5qHDx8d2HsAH1paWS4IWaAm+97qOE5Z9xHVgAp3HwDA/2Nvb791x1b32u5bN23DnXN8Hn/erHlJiYkLQxcqZU1HbUh12zdvxxsjIX0G9PHz8yM3JPAVCwvzWk6wpwQA4P9C+SxoYVAhi7X3973Eya0bt1lZWyllzphmpzqxWByxIuLa5Wv4sEmzJkuWLYaJdAAAhM+HLnRNQqPR1q5fM3L0yIljJiQlJuOTYYvDjxw4umPPb42bNP6ROeaanRVePH+xZeNWXDY2MQ6PCLOwsCA3JAAAiUxMTAwZhrjMLioiNxhQWbLlof0a/nH1QuCceTeu3sQnPyd8Hj18zJKwJYMGD6xyS0aDU11RUVH4snA8YRyZMHmCqpeWAQCoOdQyMKBp8G0NoHu4o2PNnXt3Rq6M3Ll9F97HPCsja97MeZ8/fZ49d5apqWkV3lZTrwmxWHzowKFHDx7jQ486HjNm+1fbfhAAAABUBGU7JpO5NGypi6vr2og1BfmFFNmIbt6mqE1JSUnhq8IcHBwq+56amurevX23ZcNWnPBpdNrK1StsbGzIDgoAAIByMBiMiZMn1K7tHhwYnPhZvjy0UHT+9PmsjMywiLDGjRtX6t00MtWx2ezIVatzc3Lx4cAhAzt07ABdl+pGJBSSHQLQOfr6+sStICcnh9xgwA+iUqmdu3bed3hf4Jz5z589l0qkqHnz6MHjCaMnRq6P6NS5U8Uf3WleqkM/6h/n/rh94zY+dHJxWrwsFEZdqqHCwkJc0NPTR5csucEAHWFsbGxoqBiWIigtJTcYoBT1G9Tfd3jviuUrz548Wyr/TFOSU6ZP9p8XNHfCpAmo8VeRN9G8DJHwKWHd6vV4NArKcMEhC6rQbwuqAV74gCKfMWNhDiNjQXVA9Sro4NE+NWvWXLN+tZub2+YNmzklsrUpCvMLFwcvSUlKCQ4NrsjAew1LdTweb03EWmL7gs6/dBo0ZBC5IQEA1JNU/iwfaAdTU9M582a713YLWxqOUwCqTO/asftTQkLUpvVExfr/0aRUh36Y61evX7l0BR9a21gvXr4YRl0CAP5TYkIi2SEAZUJ3+wGDBri7u8+YOvPD+w84vd25dad/zwE/d/zp2/9Wk1Ldly9f1q1Zx5cvIkw1oAbMD/Dx8SE7KACAGjE1NSGe1eFB6kCb6OnpNWrS6NT5k3NmBdy+fhtnu5TklAN7D377H2pMqkM/0oVzF+LevMeHjo6Ow0YMJTckAAAA1a+mY81de3b27dk39tWbCv4TjUl116/diAiPxGVLK8s9B3dbWVmRGxL4tty8XLJDADoN1Y8lEgns56WVzC3M/7z/5/EjJ+bPm8/jfH9jQs1IdQUFBWsi1+BNYahU6vRZ0xo1bkR2UOA7iMV2GQyGGdOM3GCA7rC1t8UFkUhUXFxsbm5ObjxARVAlZvioYe4ebtMnTU9OSvn2izUj1UWt2/A65jUuN23RdOz4sVBT0yB6cmRHAXSFi6sL2SGAaoJuLC1atjj9x+lpE6c9i37+jVdqQKp79ODRkQNH8ONH1DgIXDAP1gADAABAkWc799ruQ0cM1exUx+Vyw5aFF7EUm3GMGjeqXft25IYEAFBnRJePSCRCNxDowNQF310wS91T3d49e2OiY3C5QcP60/yn0el0ckMCFURUUACoTra2NXBBIpGUCmBtMCCjvqlOKpV+/BgftXqDWCymyBeXCggKcHSsSXZcoKLi33/CBVThIqY6AaBqsKwE+Df1TXWlpaVLQpawCln4cNCwQb90+wVGN2giKpUKdx9Q/SRisUAgIDsKoBbUNNVJJJLzZ8/funYLH9b2rD07YBa0DAAA38VkKh7OCYVCNptNbjBATahpqktNTVu+OAyXqQbUwOB5rm6uZAYEANAQUCcG/6aOqU4gEKyNXJOVmYUPu3Tt0qdvH5hIp1nQhygSiXAZup0BKcRiCXRgAkztUp1UKr1149axQ8fxoaWVZXhEmJGREblRgcoSCErFEjEue3p7kBsM0ClmZqa4wOFwkhOT27RtQ248QB2oXapDV+euHbuIw779+0DXpaYzt4CJTaD6VHBbaqBT1CvVCQSC5UvC7t25jw+btWwWsTaCSqWSGxUAQEMJhUKyQwBqQb1S3YP7D44eOorLxqbGGzZHwYRxAEClWNewRl/5ufmoXFQEIzCBjBqluszMzPBlK3hc2XYMevp6M+fM9PH1gRENGqqYzRbwFSMCYEQcqE4MObKjAOpFXVKdSCTau2vvm7J99po0bTzNfyrkOc2Fl+fGbKxheW5ADmInKaDj1CXVPX3ydN+u/fj+aGRsFLoslMlkkh0UUA6osoDqZGpiamJigstFRbAQK5BRi1RXWFgYER5ZUFBAka9KPnrcaBgfDACoGqoc2VEA9UJ+qpNIJIcOHIp+Go0PPb08ZwXMgitV06HaNNF3RDWATxNUHz19PWLFiUJ5BRoA8lPdm9g3u3bsFgllK2uYmJqELFlUs6YD2UGBHyUSiVAlBpctLa3IDQboFCPEULHoBIfLITcYoCZITnU8Hi9y5eovaV8o8ic6vfv17tqtK7khAaWDRd1AddKTw2W8BRgAZKY6qVR6/Ojxv279hQ9d3VznBc2FiXTaATXpyg/CBKDayJ7UGShqV8SmiUDHkZnq0tLS1q+JKi2VbRPMMGTMXTC3du3aJMYDlCgzM6ukpASX4ckrqE4MBoNOV8yrKykuITcYoCZIS3UikWhZ6PKM9Ax82LVblwED+5MVDFA6HpeHn79SZM/qLMgNBugsiVQiFAphZ2BAWqr7FP/p+tXruKyvrz9m3BjYvgAAoBTunm7378qW0pVIJBwOx8ICKlu6jpxUl5+fP3zQcLwGGBK+Orxj546kRAIA0D7WsEAP+CcSUh2qZ62OWJOakoYPf+nxy8hRI2BBDS2DajO4YGRsZFq2fxgA1YPoIhKJRCwWC1p1oLpTnVQqvX/v/v7d+/GhhaVF4IJ5ZmZm1RwGUDVi+CWTaWZlBfPqQLWyti675KQw3wDIVHeqQzWsJSFLiQEL02dNb+jXEJp0AAAl+ntenUQMKz4DSjWnOpFItH3rb8T2Bc1bNR8/YZyBAfkrtgClEwgEZIcAdBfRkYCadLDiM6BUZ6qTSqUxMS92bt+JD42MjRYvC4WuLW1VxGLhgpGxMTyrA9XMoGx2AbrtSMQScoMB6qD6Uh2LxYpcEVHMLsaHI0ePaNGyBXRdaj3ZyhXQcAfVi1G26FKpoDQ5MaVtu7bkxgNIV033ILFYfPzo8bt/3sOHbrXdgkOD4Q6oxWAsACCRGVMx0k0ikfB4PHKDAeqgmpLN+/fvt27chss0Gi08IszS0rJ6vjUgRV5eHi7o6+vDwmCgmuGrDte3uLC5AaieVFdcXLxm1ZrMjEx82GdAn27du0HXpXYTCoW4YGhoaGRkTG4wQNdYW1s7ODqkp6ZTZNunwAhMoPpUJ5VKL164eP3KDXzoUNNhWdhS2NUFAKA6+nK4TNS6gC5Tear7/Plz5IrV+Gqj0WjBi4Mdazmq+psC0uXnw+7PgDQMQ4aJiaIvoQA2IgeqTnWoSXf54mXcjYB4eHsMHjJIpd8RqInP8Z9xgUGnGxkZkhsM0DWoVg07X4LyVJvq/jj3x+qVa3DZyspyz/7dhoZw19MtMCwFVD8DAwOU7HA5KzOT3GCAOlBhqvvy5cvK5av48mfC6MqbFxzo5eWlum8H1AdsQQ7IhVp1RK1aJBKRGwxQB6pKdWKxeFPUpsTPifiwddtWI0fD9gW6oqSkhLi/OLs6kxsM0EHoVqOvr7jbpKSkkhsMUAeqSnW3b90+dfw0rtrb1LBetHQRk8lU0fcC6qZ8k87O3o7ESIBuYjAYhoaKfXxyMnPIDQaoA5WkusLCwsgVq4tYslVW9fX1x0/6tUmTJqr4RgAA8G+oVUdnKJ7VSaQSPp8PowR0nPJTnUQi2bxxc+yrWHzYpFmTCRN/hYEJOoXNZovKJjOh+jW5wQDd5O3rdemPS7KSlMLl8iDV6Tjlp7qXL17u270fJTyKfOfVBSFBtna2Sv8uQJ2JxWKiD7OGLXz6gAREbkOXIswiB0pOdRwOJ3ThYjaLjQ+Hjhzarl075X4LAAD4LhsbG1xA1e6iIpYdVLh1mzJTHao97d65J/pxND70rec7zX8qjU5T4rcAGoHNZpeW1aOh7xqQwshIMSwF3Zdgnw2gtFSHrqeETwmb1m/CPVcGNIPg0GBnZxhorosEAgHuwaaUq1wDUJ3MyoZ8o0uR2GcD6CylpbrS0tLQhaGsQsXe08NHDe/cpZOy3hwAACqlfKsOZpED5aQ6VG86e+bczWu38KGDo8O8oLkw5Eln5WbnCvgCsqMAOs3QUDH0VygUfvqY0KFDB3LjAeRSTqrjcrm7duwiDoePGlarVi2lvDPQRAX5BaiVj8vm5rB0ACCBqakpUebDlnU6Twmpjs/nz5sT+CrmFT7s1a9XYFAg7EgHMBoNxiUBEtAZdDMz0+LiEop8UQuywwEk+9FUJ5VKb1y7cfbkWXxoU8NmWfhSmDWs42DfZ0A6ExMTG9saONXBCEzwo6kuPS09IjyCuJJmzZ3l6uoKyzrrOA6Hgwv29na29jCfCZCASqUSW9axi4rIDQaQ7odSXWlp6Y7tv3/8EI8PW7drPWnKROi6BASqARXm1QFSMBgMMzMzXObzoZtB1/1Qqrt7597+3ftx2dzCfPnKZdB1CSjyYUpkhwB0HapzGxgo7m8saNXpvKqnuqysrHWr1/F4PIr8qpo4ZUKjRo2UFxjQYMXFxbhgbGJibGxMbjBAN9HpdBMTE1wmLkigs6qY6sRi8f69B2KexeDD+n71p8+cDl2X4CsGcmRHAXQRuh1RqYo7Um52LrnBANJV8Tb09OnT3Tt2S8SyxZ+Y5szQJSGWlpZKDQxosJKSErJDALqORqMRPQrJicmkxgLIV5VUV1RUtHrlmoL8Aoq86jRs5NCfO/6s3LCARmOxFNOYjAwNYdEcQIryu7NS5M+PoS9dl1U61Uml0oP7Dz1++Bgfurq7zp47G0bZgf9ENTCAawOQpV6DeiePncJlHo8HqU6XVTrVffjwYUvUFpFQtnyqsYnx0vAlDg4OKggMaLC8XFhIHpCPWKkHVdBRq87a2prceACJKpfqhEJhSFAosSNGj149fun2iwqiApotKSEZFxhypMYCdJe9gz1RhufHOq5yqe75s+fRTxU7r5pbmk+aOpFYjwCAf6NSYQo5IA2Vqri/SeXIDQaQqxKpLi0tbdL4yVyObHawAc0gfFVY02ZNVRYY0FRcLlcsgSUHAflsbWsQ5YwvGb6+viQGA8hV0VQnFouXhi7LSM/Ah917dus/sD+sdQn+TSAoJWrQjZr4kRsM0GXEDQpdkLk5MLVOp1U01V2+dOXyhcu4XNOxZmDwfGIlAgD+H9T6JzsEoLuIyb4o1aUmp5IbDCBXhe5Eefn5RxYfFZYK8eGsuTN9fX1UGRXQYBwOh9jpAhbQASSSLdVDM8DDxXk8Pkp40BGlsyqU6o4eOsouYuNyxy4dBg8ZDGMNwP8jEPCJDkxbW9jBB5DGxNTEycUpKSGJAkuQ67wKpToizzGZZkELF1hawRpgoEJQpZrsEIDu0tfXJ+a68Pk8aNXpsso9SvGfM6NRYxhoAL6lsKBQJBLhMrT+AYnodLqFhQUus9mwuYFOq0Sqa+DXYMKkX4kFCAD4T6Wlf4/AtIIOAEAe1IYjNtYo4ZTA1DpdVtFUR6PTwiPDYfsC8F3lp+vCsBRAIpTniI3Ii1gscoMB5Kpoqhs3cVzr1q2gpxt8V1pqGmrY4TJsVgdIJN+yTtGFnpuTK5FIoEddZ1XoTuTq5rpwUTBcJaAi2EXFeCNDxLzsSQkA1Y9Go5mamuJyanIaucEAclUo1Q0aOsjCEu5ZAABNoqenV74LncPhWEDdS1dVKNUZwuL0oMLY7CKyQwBAoXnLZkcPHcVlHo8HqU5nwaMUoGRCoWKmgbOLUw1bG3KDATqu/GOX4uJi2FxTZ0GqA0omFCoWkNOTIzcYoOPs7O2IMo/LIzESQC5IdUDJCgsLcYFhaEinwXaGgEzlN9QsKCggMRJALkh1QMmISXVGRkZ0BqQ6QKbyU4E5HA6JkQByQaoDSsbnQTcRUBflW3VJScnkBQJIBqkOKFleXh4uGBkb0ekwdheQiclkEuW8bNidVXdBqgOqYmBgAMsOAHLpU/UNDQ35fD5FPgJTLBbDNambINUBJcvPz8cFGHwJSGdkZOTu6R73Jg6VS8vGBgMdBKkOKFnipyRcQHcZBgxLAaTS09Ojl23GUlzEhmUwdRakOqBM8k0NiG0NqLCzASAXjUazsrLC5fLbSwFdA6kOKFNJSYlUoribmDJNyQ0GANSqIzYizy8oEIvF5MYDyAKpDiiTsNzjEB9fbxIjAYAiXxjMpGxzA2JvKaCDINUBALRW+Vbdp4+fUFXMyMiI3JAAKSDVAWViFbLEEkUfkbGxMbnBAIBadUZGhrjM4/JEIhG58QCyQKoDyiQS/30rIYYDAEAiFzcXosxiFcFlqZsg1QFlEgqFxCA32NYAqANbO1uiLISpdboKUh1Qpvz8fIlEgstmZmbkBgMAUn47VlbZthtA10CqA8pE5DmKbA1MeFYHyGdq+vekF7xCGNBBkOqAMhWxispnOwBIZ1FuH5/cXFjxWUdBqgPKlJyYIhYpRmAymdCBCcjHKLePD6uARWIkgESQ6oCqlN8qDACyMM3/3scn/mM8iZEAEkGqA8rELdvomUqlwghMoA5oNBq6GvGSYKWlpRKJBJZm1UGQ6oAyccu2IHdyqWVuYU5uMABQ5KnOw8vjY9xHVOZyeZDqdBOkOqBMxKQ6VI+GGwpQB+XXBuPz+TBsSjdBqgPKRHRgAqAmDAwMajo4xL6MpcivT0h1uglSHVAmDoeLC1ZWVoaGhuQGAwBGdDCw2WxYBlM3QaoDyiQuWwNTT47cYACgyC9FCyvF1DoujwetOt0EqQ4oU1ZWFi4wGIYGBnB1AfKhVEdcipkZmbBrnW6CmxFQJknZsBRDQ0h1QC3o6+ubla0NVphfCB2YugluRkCZuGXP6gBQE6hVZ2X998Y9bDbb3t6exHgAKSDVAWXCs5coslYdA1p1QE14enkSZQFfQGIkgCxwMwLKRPQO4SUqyA0GAMy43CYbhbCPj06CVAeUhle2VAoFFsAE6sTa2pooCwTQqtNFkOqA0nDKPajzrutNYiQAlGdoZESU83LzSIwEkAVSHVAaYlUwimyyAYPESAAor/x+UuX7HoDugFQHlIbNLiKyHQ06MIHaMDExIcpx796TGAkgC6Q6oDSlgr8n59rZ2ZEYCQDlGZXrwORyuLC5gQ6CVAcA0H42djZ52bKndCUlJSKRCIZN6RpIdUBp0tPTiQ7M8sO7ASAXasO5uDjjVAd0E6Q6oBJmZqZkhwCAAqqBwXpgOg5SHdB+EokkOSnZ2MTYyMiITqeXf3LzDWx2sVSqWAUf3Stxx5f8gFJcXMwX8PF/+hz/GZ9HJwXyp5XolUKhcPzEca6urir4acB3oI+DzWazClnp6env371PTk559PBR3Ns4suMCZIJUB1QicmWktY31919Xjr6+fo0atjSa8q/J1JTUu3/epRoY4L3RK7iMC7pjlp8+ITuU7/8ilZfFYjE+X1JcUv5lCnqU40eOGxsbW1pZeNTx0NPTs7W1RVmWSjWwtLTUp+qjM0ymGY2meGJkYmpi72CnR6nQtkfZ2TnF7OLyZ9CdvVIL9ufm5D568NDJxYk4Q6PRatSo8Z+DNczNzRlV2nqQZmDAZDL15O+J3tnTy8PC3ILD5fB5ilpCZmYmp+TvuZjo11iMfhChsOLfgs/joZ8dl3NycktLBW9fv+NwOKiqISwt5fJ4sCgrwCDVAZX48+ZfZIdAKqksnaD/n5Kc8urF6+++nEanmZpWtMsX3crLD3atsiePnv74m1QQXnPZ0NBQKIdPypq/pZVIbABUGaQ6AJTDwMDApoaNnh4lLy+/sndw9PrCAm1emxG12PLz8qv/+6LWJGq8opb054TPXzWFgU6BVAdUwt3DveKDMFE1X1SZbqtv43K5Ysnfz9hYhSyceFzdXTv/0vntq7fEVukU2doZ/Ny8XFMTU6uyjaoJDCNDH19vGo2GD6kGBna2tvpUqlgsPrjv4KePn9BJ37q+gcGB1vI9YlCqs65hzeVwZ/vPefP6DUW29KKVo1MtiUSC/om8HSYVCEpLhbIGGTpEgSnrR0ZtJksrC4OyUL8F/UJYRbhRaGRsVNujtvyclM/nU/7VDSuRSlELslKRoB+/pLikUv+kPD19PSsrK6pBJRYKpxnQGIYMPZTVqFQGnUGl6puYmnr51nF2cq5Zs6atva2bm5sZ02zIgCEx0S+qHBjQdJDqgEps2BLVqHHjCr5YIMsASluEt7i4mHiQxufxg+YuiHkWg8p169WNWL2q/IM6Ho+3ImzllYtXbO1qbN6+Gd/3K/L+i4MX43Lcu7hmLZo5OtYk/mtRUZGRkeLJVscuHTdu3SgWS0QiIYpESpGi/8XjWVAhJzsHvwylmPz8yrV4zMxMyy+9htoutna2dMb354qhWkVo8OIHdx+gsrev1/lL5/X09KVSiWxiddkYHAJKgejHqVRgbHYx65/N05KSkojwyMTPiajs17hh7769bcuWF0DVCCbTDOXpcj8I1d7BzqAyz2vpdDquVKGqhpGREfp8/z3sSCQSoQpQpX4QoGUg1QGVQLcbU1OT779OruKvrAgHBweijG5w5ReF+kp2dvblC5dTk1NTklKuXLoyc85MJYYhp/f3bddC2e9dJaWlpWZmigUhUVZAvxw8FIU4SZFnOFRXwNsNooZRxd8ctV/Rv/1q1E9hYeH2Lb/hcr369QICA37wR6gCFNX7tx+q//sC9QGpDuguibxvEZeFQph3JcPn88+dOffnzT/7DuzXo2f3ii+gxeFwotZuQLWHiZMnNvRrUL6tplZQaxhWBdNBkOoAUBVN3AX0+bPn8+fM53J5f/15p25dXzd3t4r8K9Rs2rt774a1G1D508dPp/84Vb6ZqFZQqsMNVqBT4CMHQJnQbdSwbBZaCafqAzTIwipkoTxHkQ2cEeTk5FQ81SUmJOFySUmxWCRWYYgAVB6kOgCUCaU6BqMqE64BAKoDqQ7oioyMLxKx5P8tlVKp1Ua0Q1ZGFtkhAFBNINUBLaev/3/HR8jXCFNkPpYGPlerAn19fWKmYHraF3KDAaDaQKoD2szAwMCMyfx//9XExNikwstxaQc8+UzpbyuRSArKpgaib6G2wy+BzoJUB7QZuud+Y2S5nlx1xqNBBILS7LJJ7hUhKVuhxsLCovwccD6fX1wMK3IBkkGqA0CZ0B2f2BotLzuX3GCqwLhsxr1QKCyo0qqVqG5RvgIhFotFIsWqb7D3NyALpDoAlCYzM/PAvoPPop+VHapw3AfKqQKB4D/2D/qvV8qWJSt7pWy5yzLoHb7qz1RF9ybBwvLrhUYBqB6Q6oCuEApFpaWlBjSVPEni8XjXr13fHLUl9nWsRKzoynNxdTmw7wAus4vQ/7Er8lafP30uyC/47stQ6pKlOkkFUp1UgsIjUl3GlwziP40cOmro8CFt27e1t7ev4DZ+AGgiSHVAV3yO/4zu7M1bNmvg19DDo7advR1FSiEWzqBWeAUN1O7p3bfXxT8uobJsn1V9/bh3cZs2bL5w7oKA/49Fq+PexgXMmKvcn0K57ty+g74863h26Nyh38B+dev6VqSZ+G+yHSQquTB0daraDwW0CaQ6oGHQbeur/cEp8gdCxG4GxMtQG0722KysCYdaNvfu3ENfFPnYyzreXo61HE3NTGvY1mAymb90/6WCAaDsOH/h/L4D+qGym7sbesPlS5Zr9By1T/Gf0NfBfQcbNW7UsHFDI2MjHpeHmr8W/9rY6BuInRbQ75OoQOBPgRixEhMTs2P7Dlw2t7Aot/C0Pqo0EM1KOp3OLDdu1sTUhPhPqEVe/oEflUot3xil0Wj/2WRnV6w9DbQYpDqgEvn5+VlZirs/ut+x2cVf7UjHFwjYrCIp5e+MJRFLcnJzRP9cdjkrKzs1ObX8GXTf5HA4X6U6LpcrEPyjRYWSHF6CklPyH6tzcTjclzEv0Re6jS5bsbT/wP5WVlYV/+nq1a+HvlChIL9g4riJRJ5Dt3uUJ77RqUg1oFak+1SPoqdP1dejfP+VTHMzL1+visRsbGxS/mdEOf7D+w/3/7pPbNPD5/EfP3z86sVLv6aN0lPTm7do3qlzx4q8M0We/v1nTc/4koHy0PSZ01HKQRWL9LT0Bw8eXDx/KTtLMZLz7u276KuC70lwcXVmlO2LZEA1sLCw0CubK4la2MQybLIfytSUGHBrbGxUr0E9XGYV/b01IK0iu/oBrQOpDqjE8IEjyA7hv6E7Hd4rFR9ySjj7du8fOnxo1d4tPj4+p+w+7uXjtWBRUJOmTfDmq//J3NycSv3+Hx1q5ZS/a6tOQkLC6RNnzp05l5yYLJTXRXg8vr6e/uu4V5V6H5S/O3Ts8OjZQ1TOyc7ZtmX7rRu3njx6gveA/UEp/6zr/KBGTfyU+G5AU0CqA7olcNE8dzf3589ibt64mfhJtl8oj8sjetgqi86gEy2Mqf5T+8l7NTWIh4dHcMiCgMA5d+/cmzHZP08+u6C4qOrT4Ph8fsCsgKuXrn11XjaBUV+vfDu1fLtcSinfvFfhozUUha2trYreHKgzSHVAaZq3aO5QyyEjLeP7L/1h/x4uqKf3dYefHuU/ZoibmJgMHDwQfYnEQpzqfoSFhQXNQNEhhtqKP/huZGEwGF1/6WJtY4NTnVSuauNU7929d+v67a9OGtAMfu7087ygeUQPKruoKD09nXhBYmIisQ87l8s9duA48Z/+nQX/Ppb+IynijWG/HV7vfr07VrhXFmgTSHVAaczNzaNfPN2+dXtGegbKKOXvlTQazbuuj6Eho/zr0Wu+ekKmr69vZW31VcedsdxX3+vfnXv/ufQJLIZScT71vD9++EiRr3xdUsIxM6vKkmkf38cLyx7K/tLjlxGjhrdt39acaS5r0v3zs2jStMn/e5OoDVFE+avs9Y+2oNx/HkrEkiJ2EdFNjX4iViGLYcioU6cOzKnQTZDqgDKhnDQ3UDa8XkfW3CqfcYl2iYYyVcZyoMRutNY1rMNWLvfw9PjBy+Crf17xdzM0+udWSq4/EgXQeJDqgJJVw2AKpSCW7/oRTCaTaqBoJfDkO5pqAfSbqfKWRsQ/ZDLNjE2MdaG6AzQCpDqgo969jvvxN/lqvUeNZmdvjwtCoZDPr2LaZrEUw/rNzMyImXYAkA5SHdBRStmLtXyey83RvMWdy1PKhLOSsk0MaDS6QYUXoAFA1eBaBKDqTE1NDcqGOSQlJpMay48i0rZIJPpqPn7FFZa16kxMTGAfA6A+INUBUHVUaoVWP9EIlhYWuCAoFXA4nKq9SXpqGi6gJh2MdQTqA1IdAMohkdOUUTn/9uMdmFKpNPOLYo00Y2NjaNUB9QGpDoAf4ubhnpGRSZHv/cbj8U1Mvp4CqCmI5imPyytiVWWbAja7mJjZZmVjpTXt3f+1dx5wTV1vH4cQICEkjLCXDAEVBy7c1r3aqnWPtmqto1btsMO+dvi3aqt11K21bgVn3biq1q0oggtBQPYII5BAFkngfZKrKYUQQ8jO8zWffG5Ozr157r14fuc595znQcwAlDoEaRJMN6ahTdAOirypfB6fXVqmwRHEYrFC6pqHhmjNMgRpMih1CKId6gTvMDmaPvRaXl6muAKOrxP0IIgxgFKHIE3C0ZFGbPBl8BQfTRrNpqXU9uoUk1wQxBhAqUOQJuHi0oj8pcZMUHCgm7tbSXGJlTx3nQZHKMgvUEgdzklBjAqUOgRBtINAIFBInbO59AAQ8wClDkE0p7i4+PbN28S2CBBquPLaGLAh2yge19VO260+Kc9fKDL/OTs7ac0yBGkyKHWIpVNdLVXknWkUfD5/wWdfJT58RHwMCg4y6bSfdDpdkQ1Ag2gp4M/BBSG2bW1tcQATMSpQ6hALxcX11QhbXm7+/33zf4t+WhQQEKD+7uC+rF61JvZMLDFk5+nt+dW3C+wpJhzguHbepayMrMrKysam9eFVvprM4hfgSzOL6TmI2YBSh1gokz+cdOf2nSpRlUQiOXroWMLDxF9+W963X1915tyDvB0/dnzL+i3VUtl4nSPd8eflP0d1idK91TqETCYrzv3Y4WN5eXkg3t17dFc/anNF5atYzxQKBWM9I0YF/jkiFsrgoYNnzZm544+dfB4fpCvtRdrMaTP3HtzXo0f3N+4LLt3WzduIaYq2drZffP35iPeGm3rIRyaTOXL0yHWr1sHZgfzfvHbzyaMnUDLvs7nBIcGq94ULmJOTkxD/kPjIcHLCAUzEqECpQywUOp2+6MdFEW1a//rzL5kZWVBSxi7fvnW7OlIHxMfFExudu3SePmO6VjLgGBaQ6tlzZvF5vJj9B7kcLpRwyjl7duy5+vfVnft2tO/QvqFAXyCNT588nTdn/vNnyUSJj68PJqtDjAqUOsQSIeZQkEikMWNHh4WHTv/g44yXGVYarSdzcHAoKSl5mfaSbGsb3iLMRDWvqqoqJzsn9UWqt493m8jWt67dVnyVnZW9bMnyg0djlJ4aXMn4B/FTJk0tLChUFPbq3auoqIjBYEB/wnTjXyPmBEodYok8ffps2f+WSSQSHx+fyA7tbG1f/UegUikCgYBMJoMHQyToAZdFKgcqgx7wZPEh2SwWS3GouLtx7wx6Fxp6R7rj3pi9ffq+ZaBz0py01LT1v284H3u+pKhEUUhcAThr2AbHTiwWK5U6uCBLfvq5ts4BX8770tPb09/fv3vPbpM/nBwSEoKChxgWlDrEErkQe/7iuYvE9v49+xXlt2/e/mDCB450ui3Z1sGBCu09aBy05qB/FRUVpSUlOdm5Ar6g9qG4HC4x3Afl4Mro8yy0QmZm5oeTpiQnJdcpd6A5+Af4JSelwLZ/gH9DWlVWVgZiX7+cVcCC14O4B38dPb55+6YePXpgogPEgKDUIZbIW33fOn3qTGpKarVUNgVDsfC5uKjkyt9XG3UoqgO1c9fOQUFBbdq2efvtYTowVrdsWrepvs5ZySN7ubm7W1nJpI7pzmxI6mpqasRVqlYl5mbnfvPFN2cvnjWbCGqIKYJShxgGaCJP/HXy6ZOnXt5ek96fSKPpdRlW56jOV29cAY8kOzs7MeHRmhVr8nLzVO9CoVBat4vw9vFxd3NzZTKj90fn5+ZDeZ9+fXbu3WG6SbfT0tOVlsvSNLzuAcDJNbS7OskcMl5mxj+IHzBwgGYWIkjTQalDDINYLPl2wcLS0lJHOi2qS1S7yLZ6NgDcFKackJCQw9GHCakbPW7U5j82Z2RkwnZKcjI4fI6Ojs0CA11dXdzc3BT7ghd49cpVQuqqqqp27dzFcHKaNGmink9BK1AamCoJ10exNs7T07Mhr47LeXMSV5FQVMbWJNIYgmgLlDrEMByMjikvL/fy9iwsYG3dvHX9pnX6nLt45tSZTRs2hYaGenl702gOoLhEuVAorKysdHeXqZq7e0+ikEKh2tnZgrUSibS8vKy4uPjJo6d5ObnEt5cvXobXgEEDxo8fZ4qO3catG7t26FZaUlqnnMfnPX78hNjmcrmZmZmurq5OTk51zpGYt6KaFq1aDBjUX1sG1wb6HHNnzzt5/FT9rxgMxtC3B/cb0G/QkEG4yA9BqUMMgFQqPXniFLx/+fUXq1asuXb1WlpaesuWLfRmAI/Hv3c7Dl7ER8WMiYvnLnWI6FinsjXJmpiKaVUjs1wilYCbUmfgjsPh8Pl8ugnmIxWDfy1WIlcigQhexPbtG3f69exvQ5L9s7aSXauQsBAGg56S/IKYkqOaOfPmOOssfR3YDx2U+uVQuGfXvugDB4e9PXTrn1tQ7SwclDrEACQ9S7p7+56vny/0uE+dOHPz+s0Lsef1K3X/ST2q0C1oNzlqjMgROLs4t24TkfoijVXIAp+vsqLSFKUu+XmyUqmoDQg8nF3tEvZdtvo/AQ6Wrqdfjhg1YvGSH2uPspay2devXlv/+8Yzp87u27tv+sfTdWoAYuSg1CEG4NiRv4QCYa8+vTw9PUePG3X75m1w8j6c9qGrq6t+DOC/lrqF338b3Dy4iFXELitLleWgqeHxG0zADQ4NjeYQHtEiKDAwMCjQ19eX6cZc8PmCIzFHS4pLQO28fbz1Y78WiX8Qr0Eeg0bBKdf5gzoajebn71db6uBj69YRNrbkHxb++Mfm7VOmTsGwnJYM3ntE31RUVB7/6zhsjJ8w1s7Ork/ft8C9e/4s+ca1myPeG64fGyorX/konTp36jegn6Ic3DuV7b61nZ1tnQkafn5+VrKgYmUl9R53mQRpL9J0/RO6ltKGsLGxGTR4EEhdZkYmOOtMJtMgZiDGAEodoldAS65fu56bndcyokXbdrJZl+Ab9enXe9/uA0cOHxn69hD9PFMRyhtfuhPdycVZYRg4mmRbMoVCUbGjRCLJzc11c3NzcHAgSlxfN6Ds0kaM6RkJUqn03j3ZA0t7e/t5X8zl8wVHDh4pLipuyjHd3N1cXF0y0jMUM1bKdO/VvREM12LhoNQhegXa1gP7DsDG8JHDiSdb0PUeOfq9v46eiLt7P+lZUmT7SD2YUVwsa81pNBqd/iolG/T6586e1ywwYNmvy1Ts+PDhw9nTPxk3fuzC7xcSJU4MBrFRVmZ6UldSUlKYVwAbkR0i534219bWFnob8z+Zn/EyU+Njrlm/ulNUp/lz5v994TJRUlVVpRVrGwto7cULspg4UV2jnJwwK7pFg1KH6BVwia7+/Q+4bmPGjlZMW2/fPjK8RfjDBw9PHD/ZLrKd3iJI1U5G+jA+IfZ0bLsO7WpX4PF4JGsS1YGqKAHPL/Nl5q4duxd8u4BYHeEX4AcVBHwBIZ+mRWZmJnQ+rGTTOmQ9j+rqake6I4erZFIlw4lR2zGCe0cm25SWsOsvNvAP8Pfy8urVu5dC6op1Hy+NU85JSX5BIlnXLrly+cq2LdtdXJy/+vYr9OosHJQ6RH9AS3ow+hD08aO6dIaPOdk5iq+69+gKUnfm5NnZc2ZBQ6lrS4jwxA5UByJKCxh2+eLfsNGu3b8r2WtqasDa6mrp9BnTFQ1lq4hWPr4+BfkFKSkprVu3hhJwF0DzBFaCCm6lkl8ybh4lPJJIpCBjAwcNtJYF/JReunCJXaLEPd2wdQP0ChQR1Bh0hpeP19xZ8+Cu1akZdy+ubbu2nbt0ZjjRuRxZslaBQFD3cNrm7Omz8Kpf7uBAXbt1/Vt9euvaAMTIQalD9Ac4SefOnrOStYb3O0d2qV8hOyv74vmLH079UNeW5GTKVNZGjpV8Ddbz58mgZ126/WsVq5D157Y/oZnu069PaGgoUchgMDp26nD65Jmrl/+JiIgAeXBlulIoFC6H+zzpua7N1jovkl+Aonfo1MHbxxv8MzhZ6G0orelIp02ZOFWx5KBb967HTh9jMJQsrrh25doHUz6APoG3jw+XIwuh+Tjhie5OgcDe3t7RkWZl9a9XV1NTLRJViUSiQ9GH4faBPRhv2pJBqUP0BDSpD+4/ePr4GSiK0rydEqlEXCU+sC96wqQJel7wy+VWpCQng3PWtXtXhbWHDx2WxYOurgbBW/brMmKqOhjWpXsXkLpHCYnwVe3QIQK+APYyrfY0Vx4ODZxsKpUKp/Py5cvarrZmPH78pKKiwt3dvWPnjinPZVJXI0enV2b0uNHrNq6tPUoJIpeWmrZl41ZwzRMTH505fzo4OMi07g6iRVDqED0hFov37pKly5HFmdy2qf6zkzOnzk6ZPDX5ecqTx086dqobskSnFLFYBXmFVAcqsXIAKC0t3bl9FzFed/DAoXeGv9ur96s4YVFdouA9ISFRKpWC1Dk7uxDKDa4heEWKmZkmQeLDRHjv2bsnaADcoISHiWXssiYeMzc7N+NlBkhd+w6R0XujreS3HsSP8Xr+jn6AmxLROmLlmhU5OTk3r99a9euqTds2otRZLCh1iJ6Axi4+Pt6aZD1gUH+lcwTatW/rF+AHDeX52PP6kToHmoOjo2wGZl6e3LnpFqWIw3nl8pX83Hxff18qjZqWnHbsyFGF1Hl5y9aJZ6RlVFVV1fE+1Yjyb0SAAhHrCohI1qDrWZlZjT2IbNLm8CHE2vnIyMh1q9clJ6WkpqZCh6BZs2Zat7mxQM+jV59eIHVJSUlwgjg5xWJBqUP0QU1Nzf590Xk5eT6+3u8Of1dpHV9f34mTJ/z2y6od23fNmDXDw9NDR8Zwudw6098z5akMggIDiY/5+flLfvxZIpEs+mlRu3Ztx4wcG7P/YFTXLpMmy3IXMJmurdu2fvr4Kfgubdq2IZKV68hUnVJQIFtm4NfMjxAqkO1rV64pvp3/5fxJ7088f/Y88fHGPzdqXzRPb08KhXLkxBGufLomlUoFLyr6QMyL5FT4ePnC5fETxoeGhzYLbAbyKRIJORyOnr06BYTPnZ2Vo06+IcRcQalD9AE0iGdOnoGNYe++rfRBnZV8ke+QYYM3rttUwa04cvjIp/M+1Zt5jxMew7vL67BkWzdvA5euW4+uQ4cNpdMdp8/8aOlPy9auXNt/QD9PT0/QNl8/H5C6rKwskDoazYF4YicSiqBNh496M7uJECFjnJ2dwX6QMYFAUFvM9u/Z36tPz+jomBfPX9Tf93zshdCAsBqrmmppNY1GO3bmqIeHxy9LlhNDviUlpUKh0MXFRem8FX0CJ3Xj2g3Y6BTVEV06SwalDtEHCQ8THyU+Aj9g/ISxKqqFhoZGdYm6dvVazIFD02dMVx24RIsQa8uIVcaFhYV7d+yFjU/mfgItNXhsEydPPH3yzJPEJ39s3f7DT9+DMDCZshG/zAzZcJ9icZ5EKlEno43xUMYuUzg6IFEVFRW14z6zS9nbNv3xzXdff/zhjPr7CgVCeFnJT3/SlEnBwcErflmRL1+NbiVfoQ8aA9eTGOAViaoUkdj0BtzTnOycLZu2XrtyHYwcO24MSp0lg1KH6BxoRkE/hgwd7O7h3radqhSsDg4Os+bMdHSkgZwUFRUHBPjrzUgr2QieLTT9m9ZvBh+0S/cuvfv0JjTMy8tr3mdz58z49MCeAyNHjYiIiCDcOJZ8cZ7pUmdJODhndR49Qp9j5OgRw4YPiz0V29BBgkKCZn0yMz0tfcv6rYpCIuERHI149gmq88bkCU3kzKkzD+Lu11lsUFFRWVhQCKf5wdT3R7w3wkTHmRGtgFKH6BxoayZMHA+vN9aExmjwkEHw0oNVSsnKytq9YzfZlvzp/E8VGXnAqkFDBvUb2O9C7IXfV6/bvG2ToczTLk7OTnBqIEKgTKBJoEx10q6Kq8RrV/2+advGm9duKs1LZ2tLnvXpLHd393k/zuPz+foyXAlgXh0LrUnWgYGB3Xt1Hzt+zOgxoxoaNkcsBJQ6BHkFm122ecNmXiWvWVAAn8eP2R8T1TWqeWjzp0+fZr7MbNmqxfmz52NPx14dd9XQlmoHmoMsUkxmeqZAIGAwGFQqtf5KifTU9NMnTs+Y/fGalWvrT+sAH33cuLE3b9w6LX8Qq8DBgWpDtoHD6jqnAUj11wu/mjZ9qpKvSCQ/f18mk2layz8QHYFSh1gc0PYR68Gr5cCGm4c7vGdkZFw8J4sOnJWRPXv6bNjYfWAXSN3hmMMbf3/lyYmEol+XrQgNlwVPsTHx/Gcuri5W8pjIZewyT09P2GjdNiL+fvx/KtVY7dy+6/CJQydPnEpL+U+6HzqD/s2ibyRSyeoVq6pE/5nR6uIiiyADfp7g9biljp6TgdSFhYfBSxcHR8wJ0/6/iiAaADpHtLxCgRCaYzqdHtI8GD7evnnbU46Ts1NuXi4rn1V7r9btWrdp10a2VVNDrLwOb2naLSx4ckw3ZklxCauQ1aJlC1D9oOCg+tUEfMGGtRvBeZo3a37tKZpvvzusV+9e+/ceuHcnrs4unl4eIHX5+fnEoCKFYo+JBRDDglKHIFYeHrI1fG0j28YcjiZKJoydcDH/klQqFYvFUqnM8xs+4t2vvv3KSp6SZsrkKc+fJRtqoZgWaRnR8sY/N548ffpW37dAnHx9fZVWA2f3vTEjBw0ddOb1QKWXj9fsT2cXFBRsXLexfv1OXTpBZyI3J5dYom5nZ08s1UcQQ4FSh1giDGeZShGxGWHD3V02gJmclFwnVOO2zX+cPnnm6ZOntfcF76dUnoXVx8dHr0brAH9/WSC0Rw8fSSQSECfw6sCj5ZRz6tdcs3LNyrUr7925W1xUApfog6kfgCO4aOH32ZnZ9StHyHM+pKWmQUfBSj61FaUOMSwodYglEt4y/OH9h5W8yoqKCi8vL3cPd2i+WYWsyspKYuIltPs2Njbx9+OJZ1e1Q6KAKqSnplu9XnKu0EsymayIK2YqEG5cfl6eQCCgUql+/n5e3l5KpS41Je3KpSugcKB4LVq1mDZ96uPEx0cOHqlfk+nODAoKhGuSmPCIKAkMDtLbEkkEUQpKHWK5KKalgCsTGByYl5NXXFRMSN3AwQNBDmtXbtf+VdZWoVBExER2cpK5hjwej1g5bm9vb2dnYjPawyNakGxIefn5QqEQTpzBYKhwv44cOrJz784jB4+OHjfKw8Nj5S+/KV2B0KJlOBykqqoqIT6BKAkKDtSR/XoANFuRpU+B9WsMYhKiASh1iCXiJ/dmWAUskLfw8HAHB4fgkOCsjKzHT57ABnw17aNpDe37IkWWmCayYyShCsSTPBMlMrKdLZmcnZGd+iLV3d0dfNmh7wypOwnzNYX5rKWLlx0+cSggIODkiZMH9h5QWq1vv75wPZ8+ecpivZrX07x5c6U1s7Oz9+7cq2J1OZ/Pr6isUPNc2Gw2dDvUrFzBrQAvVs3KTCaz9rK88vLyiIiI5SuXq7k7Ygyg1CGWCP31jBIuV9aSQkMWHh525dKVSu6bG9Yq+fOnLl2j6iy4NkU8PT2t5ZNR79+/3617N5AW1ZkCQcBqqmu4XO6qX1aJq8RK6wx7Zxi4O/fu3iOymdva2Sqd2Gkljx8GEjv387kN/Zw9xd6J4aSm80R1ULIusCEaFaQbegC1KycmJB47fEzNfREjAaUOsURcXFyIDTa71Ere8H393dfvjnxXddwygp49e8Qlxnl5exLNH5/PIyZfgF5SKCY2gEmj0SI7RN69dXfbxj8K8wvv3LpDpCZoCPBvBALBqV2nUpKVxIAmKCoqcnF1UYiBK9M1IDCgocpQs3NUZ43tNwhm0MWxQFDqEEsEhMrO3q5KVFX4Oo6lk5NTl65d1NmXTCY3Dw1RfKyqqiKe5RAzWXRhrU5p2bIFSB1ch22b/nhj5YyXGWOGjxWKhPUfXymYMmkqqH5JcQnxkUFnEBNcEcSAoNQhlkhAswBXV1do3x88iFcE3a+psRIKBYSLpj55eXnELr7+yhelGTnhLVuAe6p+LreysjekKa8zgdPTy1PN9eM8Hu/G9RsvUl7oOpxYfQR8QWlpaUPfuri49OjV460+b6ke3UWMGZQ6xLIAWcrOzk58mEj4JXdv3h3cd4ji2ypxlVQibdQBoV0uLy+HjdycnP1790e2j2zZqqUJuXddu3WBdrxOrlqlCPh8acPOXB3gOhMBoPsO6KtOVDAOh/PDoh/u37nv4+vT0FM0/0B/T09PNQ1oFODiE/lplVJaUvrd1999MPWDeZ/Nw0xAJgpKHWLCgC8irBVlETrdqucagCz99P3is6fPFuTlV1fL/BjY/XnSc60Yc/vGHXh5+Xit3bBm8JDBWjmmLiCWwOfn5hWyWJUVFeClDR42WBbs8k1IJBIGw8maJLvC1VIp7Ejk+VNeWSzhCwQka2tnZ+fYs+dcnJ1BSzw8PRqaOXLp4qWEBwl/7v2zVatWxjaJH07zXOy5pYuXvjf6vYCABp87IsYMSh2iIVevXP370t9lpWVu7m5e3l7e3t4+Pj6uTFeqA5VGo9na2hJLqpvo3xChucDngPfKikpoXqGLnZeXl5GRUVRYVCPLSlZDdLRtyDbLfl2myLyjlOKi4gvnLuTl5DXFJNXATxQWsN5cz0DAZQTXc+f2XRkvM/g8/aXdgXvk4+cTFBS0cu3KcGXRmWNPxQ4aOigiIkJvJqkP/A13694N3M1iWQ5FlDqTBKUO0ZBbN295eXqNnzC+iFVUUFCw+IfFTCYTPAZ7ij1InVQiBR+LQqGQbcnOLs7NApvZ2tky6Awn5zc8tpElj87JAW0T8AUv016CcyCUY2VtxeVyOWUccAsYzgz/AP/5n8+HQnAaCKmb/fHsN47CgWOxc+/O1StXP058DB4eUR/UklfJVzgojnTHN8ozn88XV4nt7O0Ua7NA2O3s7cGY0eNHvTdqpDoX0CBwOJw/t+14/kw7jqz6wB9GbnYuvA7HHP5h8ff1K3A5XPUXuukf+JMgm3giCwsHbx6iOWHhYcTsfIFAAL7ChcsXQI2K5UCjBk4Yj8cDPwwUBXwI+EosJ+lJUv1D+TfzfzV5wdoKFJTOkDlnkR0iyTZkKKc50jy9PV1dXWHbzc3tQdyDC+cvtGnbpvYRQKJAHa2YqgyGBqt9h8i90XvKy8vZpWwOVzaBAkROFieluGThgoXwcc2G1Q2tAyMAP3Ltqt/PnTk3fOS7sz6d9erXaY5gGzi1Rj5zgcFgzPxkxpaNW0uKS2SRrCVS/aRUhSvv6OjYLLjZyNEjlFbAZ2CITkGpQzQE2nSFF2VtbU2xp1RWVjLkhISEWHXV4U8rnS5IsiapOY0QWlVXOf8WRcmWM4PUwYm0imgFqNgdHBSQWyv5+uuOHTs2znRDA3dtyrQpEydPLCoqArWr5FWmpqTWyB9bguRzOFzFKoLqaump46eTnyc36vgDhw709/MjtqkOVDpdtlQfnHtvX++I1hEhIcENZQMPCQ9RWo4gWgGlDtEQaOgrKl7FFgHxcHZxFolE+glgD96Yfn5IEcq5dsBDKJFIJXr4dd0Bgucnx0q2Ir6n0jrgqT+MT2is1E2cPGHke5qM35pBRiTEmEGpQ0wP0FQajaajg4NzA94qvMvnEPIL8gtB2+wpoA3+NjYkMpkMfk8Zm62jXzce4KzFaqxAQBCTAKUOsWigQS8uLo67F/fPlWvExz7d+iq+ql+fcO+IUb7r125s3rC5S/cu4eHhmI+NwO/16KUZw+VyjfyJLFIflDpEC5BIJLojnc1mM5kqp4XoEiqVKhAI1K/P4/FOnzpz/OjxW9dvgRtHJOKxakDhFCiGNIEnj548ffzU1s7WkUYDwes/cMDY8WNUr3YwZsCRLS/nFBcXFRYUZrzM4JRzMjIyG3sQY1sSpws4HA7NUVeDCoiOQKlDNATkTRHACRo4O3s7hVoYBFc3V/VzuDx79uynRYtv/HPjjWHAvHy8nJycwPMj4vTXAWSvSlTFFlWdO3P+4rlLp06eWv376hB5GiCTAG5ZUlISiP2LlBf37sYVFRaJJWJxlRjurPqhwmoz75P5Ic2DZXOTnBhw3Zycnbv37N6qVUuTS1qrGkxWZ3Kg1CEa4uLikpqqKgq+nlG/6UlJSZk6aVp6enrtCCEONIfwFmE+Pj4dojqGBAd7+3jDCUIDTaFQwG8TCUUCoRAcndLSkqys7JvXbpaWlL5MT8/PL1AcBLyiG1dvfD7v833Re52dnbV9floGlIzFYn3/3Q9XLl0pLyvX1mGTk5LhpfgINwU0r3ff3ot+XBQWFqqtX0GQxoJSh2iICYV5rI1QKPz5p6Uv018SEuXs4ty1W5cRo0a0adsG5I1Op6uzUnjaR1P5fD4oRHZWdkJCwvWr1+/HPYCPoB93b909fvT4tI8bzOxqJLDZ7KnvT4u7E6fTX4ELAv2DMyfOJD1N2rH7z7aRb86RhCC6AKUO0Q4kG5KKdNLaRSKRaDx8lPAw4dqVa8ToXGhY82Url/fq3bOhxV4NQSKRHOX4+ft179n945kfX73yz7zZ88DVk0qkJ0+cmvLRFGNeEy0Wi1csX5EQn9C+QyTZ1pbP4ykdrBQIBEoD0AgFQjhT9X8OrnZ6avriHxfHHIlRcakNOwCOmDcodYgWgGadRqOpSIOiXYqLi5XmhVGRRE1ByvMUxSO9rxZ+1X9Av6Y/dIHme8DAAb369Dpx9AR8THuRBj9hzPNT8nLzYvYfHDx00IYtG2xB6vh8pU/moO+iVOpEQhG7VPlyC/gbUKqaubm5f2798/LfV4a9PbQhq+C2qmk/gjQWlDpEQ6xJ1opuOKiFPp0Y8JzqDzM6OzkTyXTUx8/fXzavpKpKoxkY/2JnZ0sm2/j6+hAfq6WyaFvGLHXx8fG8Sl51dY3sDtZY2ZJlc0bghtZJDaFY1g1Xu4nj1SKR6M7NOxfPXVAhdY1Nn4Qg6oNSh2gI+FVFrCJDW/Ev4FppMAIGXsji7xezmnYi6zevk2d1eLXQQiqVNmrZg/4h/NrY07Hg3inmRpJsSDQHGomkxMe1t6conULJ9GAGK5tuakMieXh6gj4qSsrYZfH344NCVAUXNWagP6SfYKGIjkCpQzSEbENWZ8DQyJF5G7fvZL7MUn8XaPRt7f7T7gsFsoeUDWViM0KeP3s1SfJRwiN9/m5lRWVDX0HPiVVovMmPoBdl5N0XRDUodYjpQXWgVlY22Gg2Cmdn54WLFlZwKxqqUCPLtfAf3NzdPLw8apeoSGBtnIiEIvUrk8nkhoKD1FjVVIlEUqkWejwYAxPRKSh1iOnBZDIL8gq0cihHR8dxE8Y19G1NTc3jx49Dm4c60BrhsUmMfgCzUYweP+rLr79U+pW4Srzwq4U3r9/Ss0kI0lhQ6hDzQbMAHyoQiURfff71sl+XRnWJemNlRRhMiUSiLafTGHBxdgkNDa2urq4/80goFFJNZ9gWsWRQ6hANYboz8/Py//3IZBYWFBrQHlema25urnaPuWbV2vi4+M8//eJE7HEPDw/VlXWXbMGwEJNdk58nt4qom8bvYfzDS+cvGcIoBGkcKHWIhtjIUXwMCAyoHRFK/2g9JmFOTk70vmjYSElO2bt735dffWHMq8J1Bz5FI7C3t3d2MfZ4b0hDoNQh2sH8ot/u272vIK/A2dVZwBPs3bnn7XeGtWzVUp0dq6urla68Nn6gKV+6YqmHh3txcXFRUVHq81Qenx8WHlZZWVldo2TuCYfD0b+RhgI6OuoEjUOME7xziHawJllHtIkwtBVaIz09ff+eA+C2Ll66+NRfJ69e/mf92vXrN69XEaFfMU2Rz+NnZ2T36NFDX8ZqjfKy8ru37/62ZiWcJvFwTiqVwjuPx1MawJpKoXbp1oXOeLVYXiKRXL963QyWoCDmB0odojk1NTWK2QpJT5I6dO5gaIu0xvat21mFrL4D+owcOSIkJDjhYWLsmXNjxl3vP7B/Q7swXrf4cFlAIfRlqZY5fvT4gMH9Bw8eDI6dr68vIe10OfUrd+/Z/dBfBxVhLU+fOg1Sp1dzEUQ9UOoQDaFSqRQKhc/nEzMPDT693tPL88H9B1o51Mv0l0cPHSPbkmd+MpPhxOjUudOosaN2bNux+rc14MSYd8JxXiVv9a9rojpHwf2trKwkFK6h0Wk7OcQ2VF6zck1TXLrnz55rvC+CqAalDtEQYlqK1uf3q0n9JtXF1aWcrYW8a3DkrZu2lrHL+g7o271Hdyv5fIQZsz++dP7Sg3sPDsYc+njG9Kb/ijGT9DRp29Y//u/771gsFui6Ok9h4aLt3LEzOSlFdbXg5qqS1oLKNs5Qo6F2bnocvzVOUOoQ0wNcjVK2TrIoQIOVkpISvT8GnJVZc2YpHLjmzZt/NPOjJT8s2bRu09vvDPP2NrHwKLV5Y4hOqLBnx54hQwe3btO6tLTUzc3tjcfMysz6/bd1b6zGdGc2wlATxUCdP0Q1KHWIFoCerIAvaGzWN40BpcnLzdPFkUHqNq3fxOfx3x35Ts9e/84rIZFIk96fePrkqYcPErZs3LL458X1Fx5YyyF699yGI40ZHHUmiJaXlf+6bMXe6D1QGZRPdVoDkUi0ZtWaJqYybyj2mElA3Hpim2SaKYvNHpQ6pAnUvApQAg2iSChSdP8lEgm0j8RIDmzXHuSERlYifkP+AXuKPbSt0HbY2tqSbWT/6oyhObs4N7FhVYosg2ha+rHDf5HJ5DnzP6VSqbW/hbP7fMEX0yZP27t737iJ41u3rjvd1IXpynRzLSmWuZsmutigNreu3zqw78DM2TPZbLYKxw4u2p3bd44cPKrOMVUsTHRxcdHESgRRD5Q6REPAhyPZyKahMxgMULVyTjkI0h3g5p2c7BwoF4vF0mppGbsM1I6QPWJeooODA3yl0D8orC0M8ocesn/2dvauTFdnJ9m/0Bah4Ml5enm6urgCQoEQHK/6JhGPTDRe4Qd2rl3zO2j2sOHD2kdG1q/Qr3/fgUMGnjtzbsmPSw4ejanTcNuDxfrya/UAXI3fV60bMmwIXHA+n99Q3gYul/vr0l+rRGpJu5enp1ZtRBB1QalDNISYlgJCBeoC0pWamvr+hPfDwsL8m/mHtQqTVEnycvKgiXRxdoEKHA6nuqa6rLSsSlwlFApt7WwVggTOk7uHe+0hMtBFViFLIpXwBXx4xSfEH4w+KK4SW8nFDFw9Hz8fXz/fu3fvQitMp9PBIYDdKfYUUCmoZmevyVAYHPnZs6SD+w7CdnjL8IsXL8KGl7dXp06dYCPjZcazZ89go0On9iB1f1/4+8KFC0OGDDG/hfO1KWIVfb/w+30x+8Cxo1Ao9X0yuFOHYg7F3b2v5gGbmN8VQTQGpQ7RHCKFd2Vl5ZPHT5juzHs37+Xn5Fu/ZtDbg4JDgsPCw2g0WrOAZvYUey8vL41n6peVlZWWlObl57FYrEeJj86ePDvm3TGvnMVqmbNobWU9eOhgjc8FDrVr+y5ie+2KtcTG8JHDdx+QFd68ceuzOZ/Vrg+VBw4caPbhMy6ev5T0LCm8RTixlrzOt+Xl5YeiDxvEMARpFGb+HxXRHdDKR3WJOrj/YHhEuJ+f374D+0DSFM/nte7uuMhpHtoctseNG7d02VKr16kMFGOhtWcHNJbMjMycnJwhw16JZVpaetqLNMW3Hh7u8O7l4xUZ2U5RePPGzbf6vGXejp1ELJk0bvL1O9fAmQapq+2WgSu//OflCfEJ6h/N/U0hsxFER6DUIRoCbd/U6VMN9etaEdTqWjFNAoMCY45EKxyX1SvXrFy+ss7Pte/Yfve+XYpCkrVFRH/OycpZ8cvKJUv/JxAIiN4MUR53L+7ooWONOpR5dwsIMtIzDG0CogSUOsSysLWzUywJKC//dxpnnUQNSp8qJT9LVhED04zZsXXHiJHDI9tHVlVVEVNv4NItX/ILl8Nt1HFMd5oluLBCoVCdmiVFJbo2BtEAlDrEsggMakZ1oBITON8Y6uXypcsd28impfD5svqqI1tWy9GepUYENPSLv18cczSGSqUSUU9PHj8JXl2jDgI9DArVVGeocrncgnztJL5HDAJKHWJZkMlk9YfReDxexkt1x6NKikuKX/fozc/5u3cn7mD0wekzpoPsFRQUbNm4VSppXEhrOzu74BBVgcEkEgl4ThQKpWmW6oYaq5rqBjtGYLP53XEzA6UOQZQwYtSI1vKcRA40mmItub3KZQzQ9ENjTWw7ORlvOlNibb4GO65bs75n757h4eHR+6Nrz9lRExuyjYurqgFMabVUXCU2Tqnj8/hkG3KdqAIKoP+E6yiMHJQ6xLKo7dWVlzeYWTQsLBRe6h8WfJ2U5FfBjkk2JArVGNtrArgCDa0HVw2rgLXq19Ubt25w9/CQLfJvJDYkG6VJ7wicnJzAbSrnlCuy3xkDxHIaNpu9Z/eebj27MZkWEMPTTEGpQywLTy9Pe3v7yopK2L5x/Xq//n2hROMuuVQqreBWvEh5ceTI0b8O/0UUOjGcWka00prFOqBbj6779+5/Y4S2+lyIvbBh3ca7t+/KpvY0Uu0cHB08Gl5sENYiLCgkaMXyFV8s+ILmSKvzbZVItnyz/l7Qw1A6NQbK2WXs+uVwv1iFLGIh5n/KJdLnz54rmXhSI8tOxeFwXJmuP//yM7pupgtKHWJZQGvr5+9XWiKLVHkk5mhCfGL79pF9B/YLCAhwd3d3dKTZ2dtBi1Z/iI8IClNdXc3n86F5LS4uycrKunb5n+zsnMePHitkw5pkHdUtKkTlQymDM3zk8EIWa/O6zdDuN2pHkUj02/LfNPhFWzvb0WNHq/AmweFbsmzJN19+8+GkD6kO1Doh1qBrAqaCvjb0qFXpkCzZltyiVQulI6Ju7m5Uyn9GI4OCg6xk+XUZdUYp4ee8vL16vdUL/E6Vp4gYNSh1iGVhZ2c3e+6sL+ctEPBliWzSXqTB68ihV9GKoQVkujGhsasf1QWkjsvlCEUiWcAzZRE4reRta9/+fdasX22cD5wUgJDMnffpmLGjjx46evzY8ZfpGbxKni4yp4NO0Bn0Nu3afDDlfdBX1ZVbtmp55MSRnOwc8KLgRtSvQCKR6HS60pjRDZUjCAFKHWJxjBo9qri4+Pff1pWxy+qsNygpLoGXBscEryUkNGTWnJljxo6h0eqOvxkhIELe3t7zPp/3ydxPwD29c+tO/P34+3H3M19mSaQScZVY46S7hE/McGJ079W9U6eOg4cODgwKVHPoD7oIoY15RIogaoJSZ7lAWyYUCg2VRtyAQEM8d97coUOHHj50+NL5S48Tn9TOIq0miiBkHaM6duzUcdg7Q+G9oRl6xgyZTA6R8/6H71dXV7PZ7Ozs7EcPH2Vn55QUF7NYLOgQJMQn1tmrxqrG2urfgURvX+/moc19fX08PT1btm4Z2T7Sz89PHde2oKAg9myslk9JS9hT7N3c3OqPl2ZmZhrCHKRJoNRZNNev3rBAqSMIaR7y3aLv4JWZmXX3zp3Y2HMXTl+oE1SzLtav/pGsSdM/+ahXr17Qpnt5eenVbl1CIpHc5HTo0KHOVxUVFQUFhcR2EYvF4XACg4KIwJh+fr6aDdiCioCmTr86val264yG/hK+/u5rPVuCNBGUOkSGA82BasTz43VKYGAzeE2YOEGhcw01cK+UrglBpU0Xuhxiu1HLMFQAgpqckayVQ+kCVX8JlvcHYOqg1CEyfP18vbzNxzvRDB3lZEBMFM36NNXV1WKxGIOnGBsodYgMy/RUEETrSKVSgUCAUmdsoNQhCIIgZg5KHYIgSFNxcsYF5kYNSh2CIEhTCWsR+s+VfwxtBdIgKHUIgiCImYNShyAIgpg5KHUIgiCImYNShyAIgpg5KHUIgiCImYNShyAIgpg5KHUIgiCImYNShyAIgpg5KHUIgiCImYNShyAIojVEIhGnnMNgMAxtCPIfUOoQGWKxuKCgAP6XavewNTU1FdwKiVSirQMKBcKC/AJtHc2wwDXncLiGtsIwSMRidlmZlRmlBb4f90CxbbHpjo0ZlDpERk52zqSxk21INto9bI1VjVAorK6u1tYBJWIJdJm1dTQEQSwElDqLhs54lVcaJCQvJ8+wxiCIqWNDtuk/qL+bu5uhDUHqglJn0Xw8Y3rc3bjbN27jkIupQKHYO9LplplGl0SyoVKphrZCFT1691iy7H8ODg6GNgSpC0qd5WJtbe3t4731zy2HYw5LJFp7nKYaMpnsymRq8YCypt/RUYsHNHIc6Y5ubm5WFil18MdDp9MNbYUqnJycaDSaoa1AlIBSZ+n4+vp+8dUXhrYCQRBEh6DUIQiCIGYOSh2CIAhi5qDUIQiCIGYOSh2CIAhi5qDUIQiCIGYOSh2CIAhi5qgldevXbti9Y7eOLUEQBEEQTajk8VRXUEvquHK0YQ+CIAiC6BscwEQQBEHMHJQ6BEEQxMxBqUMQBEHMHJQ6BEEQxMxRInULvl1QXFyif1MQBEEQRCswGP9JgqFE6voN6KcvYxAEQRBE5+AAJoIgCGLmoNQhCIIgZs7/A6YjAKFNJ+DCAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek2" align="bottom" width="310" height="312" border= "0">


Odstráňte vonkajší obal roztrhnutím v naznačenom záreze a potiahnite pozdĺž vaku. Odstráňte vrecko Oxalert™ A a kyslíkový absorbér B.


3.Pred pridaním aditív odstráňte nadstavec so šípkou na bielom prídavnom porte. Ak nepridávate aditíva, postupujte ďalej podľa obrázka č.5.


4.


moRgC8/2Jf+PumQIUOMTYwRtQN7FxQYPMp+VDc/C15aYWEhCGR8XEJwYFBmRhYIHqGCANaTPH9eu+Tl5CUnpdCs2oFrYmUzopOAq90EhP7erftDGIbY2Nmgxr07yMjKzJwzc96CudIy0h11a8GXFGSsnvi/HqQMKMGVEAiVNTXVJcUl+HI81DniYuKrKqvgSZE0r7a6ugY2drMMCorywiIiw62HGRgagPaD4HFycvayj42VjVVTS/PQ0UOz580+ffzM9y/fkQZeUOIzJ87Ex8SDKwxSSmsTLTAohqbVDo/H//jyA1nm4OSwsraibnn+Hby9fAoLWsfBamhqTJo8aWB6780tzdwvsiLJIvx9/GtqarrsusvMyPT29v70/hMoVnZmNlo36j4gA+FhYfaju6usA49xH3VXg/DfuXn3+dMXaFbFzlFQUpg6fcp/kyZISIhD/SM7O7u8rLymlqhS8GjAOSsuLqkkEGKjY2tqauuJYkdUu+pqovNWWlLam6KCxktJS4qIio4aM0pLW0tTU0NYRBgqu32uPXBMQ0NDj+uXnz99fvTgsULS8O+mxqYP7z6UlBSfPHdSQ0MDE7zBAU2rXUx0DNgyZFlUVESvn/uNMBDAYH18+yfQxoIl84WEBAfm1FBz5+LiQtQuLze3oKBAQUGh84+8e/d+99bd3Tw+KysrJ1fr8Aow3xXlFYjn5+vlV+PUtbJSC3FxMRU1leTE5D45WnekjmUoi5QMMe1USFCon48/6BdIGbjLuKLizjvSKIaZhZmPjw/OqK6lDi6+mpqquqY6kpK+P073F/DWLVi0QFdfd+fWXVDNQjYGBQQ7rnE8fvq4voE+NlZzEEDTavfjuyea6trGzga+DNQtzz8C1NxDQkKRZbA1o8eMHrC6raCgoKa2pjcpNn9+XkFCfEKXamdgoA+GEg0sx0AqMw8vDzs7m6AQ8WgSEhL8AgJcnMR/sF1YRAjZDaRuweyF8JuB2HWXmZeXp6Sk1G9X1ivgioyMjfpK7bpDQ31DRmpfhgcDX42dg5116FBGJia4HFgVkxCTk5eVlJQEhePl5RMWFZaRlZGSIq5SRVrgpHp6encf3tnhuuPp42fg3jEQ0wtHrliy4sqNK4ZGhpiHR+/QrtpVVFR8/vAZWWZjY7Ozt6Nuef4RwNfx8/XLz81HVi1HWIoP7HR+y2GWiNqB7xUcGDL+vy4CjaprqGvraEdHRnPzcCupKFnbWMGqqroquAVQYe/cbuoZ6Hp7+sACXG9cTDzNqh0TE5OV7YgHdx9QuyDtwMTMNHToUCQcF5ST+JuRSV5RDtRLUlIK6hzcPDx8RHglpCQEBATgu8zNzcPJyUGbia74+fnPXjzLzct9+/odZNZHZnrWFqctl65cUldXxwSPrqHFFw4hwDcgMz0TWYbvibGxMVWL868A3/Bnj5+hq6NG2w3wyCADQ300vfj3r9+37tgKFrOT/cGOLlmxpLGxwXakLTgKPRo4PsJqBKJ2DMRU5pGTpkzsTcn7FWsbazSy2sDQql6gX2DjhxCH8sNz0dDS4OHhBhecj58fdAtuvoCQgKSkBHHQPzsHVDhYWVn7dVLmAAAv/OGjh8XFxY8fOoE020ZFRK9f7XDr3s2+DYaOMcDQqNqBh/H502e0h+C/ieMFB6rr6B8nJycnKDAYXW1obExKTJKWkWZnZ0cqtv1dvdUz0BMUFMgjOZdlpaV5ebmdu1xQnvkL5lF2LmNTYw5ODiRi5PcvP1y3uw5kiJBOQHoT4XdjY2NJSUlRUVFxcbH5cDM/L/8+PAv5A+Xg4NDW0wIZ4wUvjJdXgJ9fVFxUUkpSRFQEZIyHl4ebm3tgutBoAZB5x42OcGeOHjhWV0fsRY4Mi3RY43jnwW1sWgL9QqNqBzr35dNXdFVXT5eKhfmniI6OJh8Xvnf7XviBhSUrF0+YOEHfwICLk3MIqbbfT7IHBldSWgpRu4L8XwlxCf3XwKigqABGHFE7AqECFAW8w346VzdBovhXVlYGBAR6fv/x8N6jyorKvjo4I+PvJzdkiKq6iv04e01NTWUVFTExsQEbiEQvwL1avnL5xw+fgv1bK38+P32uXr7q7OKMtWfSKTSqdq9evi4qLEKWoQKOddoNDBUVFVfd24+xe/PKLfhhIFV7GZkYh7KwaOpoqaoSDaWsvKySspKYuBg/Pz8XF1fvbcF/E8YHB7SamODgkAmTJvTygB0hISGhq6/75SMxaGRmRpa/r/+MWTP66VydU1VV9f3bdyjJuzfvQX0pmEeBwsrGqq6hJi4hQaw3SEno6OlISEqICIvwC/Aj/Wqo4PVh+QclnJycL16/2LBuw/MnrYHRTx49CbfXYYMDdQuGQRm0qHZQt3304BH6hZ84ZSK99wTQC+FhEaHBoZ3v00Siob4BBAnRJKL4kcYpgAzy8PKoa6qJiooKCApyc3PBb2kZKXh8YHnB1PLy8YG1ZWdna7fBsLKyCnnoSipKaAPj149ft+3Y2k9hvcDim1uYIWoHRIRHDLza4fH4p0+eXb7onpudh0Qy6xEycjKycrLiYuJqGqoaWhrSMjKioiJsbGzEx/Fb2/qj2P8IHBzsh44dLC0t9fzmyUCcnNNw7NBxRUXFcf+No3bRMHoMLapdXFxcWHAYsiwqJmprZ4N9YwcAUJrXL1+jQZumzZxqP8bez9cvOzMnKysrOzO7o3hOzU3NaLje8vLynOwc8r+ysbOB3WUhzQsGEwy/mX4n0pRVkBURFYHKTUpyakVZeWNTE9JfBSVBDwiGJjsrW01drZ+uWt9Qn5OLE5mC9vOHV3fms/cVoG2vX705e/JsUkJSu/eWiZkJlAy+Ary8xH4zDR0NTg7wNzjBS2MgDaaQkJAUFBJgZ+dgY2PF4jr2EyIiIoePH1q6YFlCXAIDKdLKlk1b1DTUupwbg0Fr0KLavXj6Ak01aWxqjMXGHBgyM7O+fW5NNwEStcZhrYGB/rQZ02prawkVhMLCoqyszPi4hIjQiLKysuLiYlA18lluHfFbt9qZ0Zybm9flx0tLSkNDQvtP7TRIQToQtSspLsnOzlZV7ZeQxyig7nD3MjMynz1+du/O/b/i+oPWgoumb6Rnbm6upKxEHCTCwUGM5Y/FzKMeysrK+w7tW7lkJb4MD6sFeb82OTrfe3QXa3OiL2hO7QgEwoO7rSEBWVhY5sybjX3PB4ZvX7/l/ZYffUM9HR1tBlJfPQcJ8DB0dLUnTJwAjldVVVVlZWVRYVFBfkFeXl5GekZCXCJxI4FQXlFBDL7c2FlU3x4B2hAVGTV/4fy+OuBfCAgI6OjpIHNdSkpKwkPD+0Pt6urqcbiixPjEpMQkH2+f1GRicvZyfPlfuxmaGI6yt7McbikoJMg4hJGZhfj1rCbRk3PVtc2MA18rfJvTdRMxMVFkNCaILlSDwDuH9wF+93fSH9oBvgXWNlZbd7ju3rEHmYTn7el99vS5rdtckWeEQRfQ1qNqaWn59PEzVLGRVTUNNfDtqFukf4SKigpwqZFlJiam6TOmdzT5F7bzkpCUlNQ30Ec2NjU11dTUgOCBVYXHV1pSVl5RXl6GLywqBJueEJvQACJJ/N9YX08cz11VXd1Marurq6+vhU9Wt1pnAUEBSSlJMPR19XVpqWkN9cR+LC9Pb7Dg/TQ3AAyZubnZmxdvGEhNslGR0XPmzen9YeFNhgpBYWFhcmJydHT0z+9eOByuk9ZghLDgMPgREhZCbCgLMzM7e487LOEO15IGzZMDzis46D09FAJaHqh3srGC2oHrT5yOwsHOLigsJK8gBw4oP78AHz8fLMvIyNBs7qTeAK/9vIXzIsIjHj94gmxxP+9uYKA/ZtwYLKgYvUBbagcV+Yf3HqJTaCdMngBVb+oW6R/B18cvJioGWZaQlJjYw3nWIJBcJERFRdudMFBfX99AAplDCUqA+H/FJSVbnLYkxiUiu4mIidy6f0tERLi0pHTG5BnJSSmwEVeES01N09TU6M0FdgL4dlzcXEiMOi9PLygqZc0JoOWgKDk5uUmJiUFBwTGRMbm5uQV5BT09TjGumIKz9x/dLw/IHtRQbe1s9PT1lJSVeHn5ODjYKet0R14YJMZ0RQWhuqqqHCpQ+HJwXAsKCog9u7W1ifFJDb/T0kpJS4lLinNxcQsKCggJCUFJhEWEubm52djY+kqNwJfdvX93cnJKRGgErEIlbbvrDiUVJRUVlT45PkZ/Q1tql5iY+PP7T2QZapQTJv6H1ZsGADArTx49QWIxA1OmTxYU7OPZV0NJtN2u3Ny8bcfWVctWI41vIHsvnr/Y6LQBPDwNLU1E7UBCggIC+0/twC6Li4unEIjnKvxVmJ6erqbW3W5CsLngFoPTlpCQ8OObZ3ZWdkJ8QucptpmYmcAKw4sNniu4wn1wATRDUWER/Hh7eoPCySvKQ7UJMDA2kJSUAOcPrpqd1BDKycUJ1SNwc5EaBiyUleHhJcSXlZWWleGKipLik0DhwOWvqqouKyuDh1JTXdOjkrCxs8nKEcdAaetoDxthqa6uDsu9H38kJiZ25MSRaROmIR298NwP7Dl4wf08FsKXLqAhtYOX/ubVm+iq/Vh7eQV5Kpbn3yEuNs7P2xdZFhAUmD5z+oCdGoz+uP/GbXLZdHjfYWTLiycvFi5aICwsbGVr9er5KwYkI094xFJKT9HS0gKvVj0JMJp4PL62rq6kmOivFBUV1dXVwfFbGFpz4FWUVwQFBneidrAzfKS8vBzczeDAoODAkLTUtPS09M6zgbNzEP8pqykbmxpra2uBvjKzMIOtz0jPqKqsrqmtAUMPxSspKa2uroLSJsQmguuAnrG5qeuAYUMYh7QdlsnCwqKqodo29BoTE7OYmGhHVcmWFgYoT2XVn1ntBfm/kNS+UDa4UlKJmsA7h3/t6hDc8/TUdPiB5ScPn5D/iZGJUUpGipWVmNcJ1KLL66IMqHAkJSTBj89PH7fzbsKiwnoGepOmTLS2sRYREaE4RCdItZGR4f7D+1ycXJFG6fdv3mvpaG3a7PTvBJqhX2hI7YqKcC+evUSW4Xs4a85MbHzKAACG6dmTZyXFrdnILKEirKE+kAUAG71y9YoHd+5nZmTBakJcAqgvWCUdHW0eXu6KcqL3AzarR113iLwVFxenpaUFBQSnJqfgcMW/fv3KTM9ERhl0BNjxyPDIRYsXtj1aSXFJTGyst6cX2NDIiChkeF4nsJGmFQ4bMUxTS8NimIWKigq4F38JjJm5WZfXUkuiy93A2g7AsJGqqiqkOZqYfJxQAYKdkpRaUQHqX5GUmBToHwhbOp81CDqZndFbkQPVIaoLeRNpC7GJoqPMvbhC3NePX+FHSFho4tSJS5ctgQoHHIGCVlZ4gvMXzvf19n357BWy5eLZi1pamlBpwyZK0Ti0onZgZZ48eoJaEDMLUz19LJvdQJCfn//iaWslg52dfe78OQM/c4ubm3v8hPGXzrshqwH+AaB2snKysnJySG8iKE1mRqaqWhejJcHYVVdXh4aEgiWKjYmNioyiYHSo109i1x1U/+F3Xm6er49vSFBobGxsXExc50cjTiVkYhKXFLMcZqmqrmYz0lpRUYmTs7dDNthI9PIgfUVbQR02fBi6jCvChYeF//T0io6KCg0KQ6Kg9TSS9ZD/B3xBXX1dAUEBAX5+AUFBUgoFbrir8kryTIx/XlQ4V0pyCtSN8PiyXwW/EhMSkxKSiT7o/w8LKsYV3/C4ce/WvYlTJjpsWK+ppUlBXwnI5Klzp+LjEqDew0AaAbTddYe8ojyWJIHGoRW1g9rity/f0NXR48fAO03F8vw7fP38DawDsiwlI2VkZDTwZQAbMcJ2hNsFd6RuDnYKFnh5edHuw5qamtDQ0C7VLjs7e+K4STmZOZ3v1jkluBKwlenp6SePnYyPSejOR0AawQLaj7dftmKZkZEh7YjTACMsIjx67Gj4YSC1EkdHRb969erNs7cgOUhzcbvKRwz4gmoc4xAdA20LSwtVVVVpGWlJSSlpaalunt3K2op8taCg4MvnL+dPXYAqS339/zn0xEQfj555fvN0v+ZuO9KGAsHj4+Nz2b5l9dI1iCObk5Vz9fLV46eOY+2ZtAytqN2Xz1/9vP2QZUVlRYqj2mP0iIqKigtnLyDLYLKdnDdSK9eEhIQEulxZWVlXV8/GxjpzzoyfP37Clpbmlp/fvebN7+KtEBcXB4HsSO3AEmlqE+eSc3Nxs3NycJBCkKB/9fXxiwgjjrUjVBCsLWw6P5GgsKCevp6ikuLY8WO0dbRBmBGLiVXtUUREROxG2cHPhYvEFwzN6tB2T/Sm9W2SDXgZFi1etHDRQpBYHA4HyvfkwRN/3wB0h5LikpmTZ06fNc39qjsF7RmTp0wGr27zhi2IlN6+fqeSUHX+0jl2jgGKxYPRU2hC7QgEwvUr19HVWXNnYWk1BoZXL15DtRRZVlBSsLGzpVZJyGv9qL3T0dXh5uFGJop5//Tucm4ACPawEcMiwyKRVRU1FXUNNQ0tDRNTE0kpKSFBQVZShC00MjJ5pf7e3XuI2nUEHE1NXc3EzBiOBjrHyclJWcfPv8bAJIrq5OzwxMXExBYsXDBz1syQkNAr7lc+vfuEtnCmJqfV1dVRMEcQjjxn3pz4uPgrbleRt/fls5fiEmK79u7CPDzahCbULiI8Isg/CFnm5eOZN38uNvFgAIAv+c2rN9Do23PmzxYREaZWYeJj49GKv6iYKCsrUdUkpSRV1VSRQNVlpWWpKakanc5DgNdm2oypIFo2I62tbWzkFeS61CS4/KKiopTklJjImL/+xMnFCUqpqKhoZTtCU1NLSloSbCKmcHQKPDU2Nrbhw4eZmBgH+AecOXnW38cfnuasuTMpnpkAOrp1+9bcnNx3r98zkGps1y5fExEVWbt+LWbBaBDqq11NTc3Vy9dQmztj1gx4XahbpH+ETx8/x8e19kuBMEycPJFadhwq2p6/51kCJmYmUBJ4JcA8qaiqIGrX2NTo7eWjrtHFQAAtLa2HTx+AyHW0G2hqRUVFbm4uyFt8fHyAf2B+bl55eQUamlVAkN98mMWMWdM1NDSQMJUUD1jHoEFYWVmtbawNDA3i4uJZhw7V1NLszWvPw8tz+NhhXBEuiJQPpLa27uTRU1xcXAsXL8QEj9ag/tc4Jjrm+5fvyPLQoUOXr1qORXMfAEBgrnlcQweL/zfpPxkZGWoVBofDfXj7AV09c+LM9cvXieMaWlpKS1unRjC0MNy8dqOkuJiYP0hICOrj/Px8ImIiPNw8sIWdgx2poSNRXf46fn19PZwiNTk1ISExLDQsOiIajy/DFf1fiBBmFmYtba3xE8eNHT9WSUkJm/0yuOHh4THvxvSP7iAlLXXy3MnVS1fHxcYzkKZs7tmxFxR0/sL5mCmjKaisdmCGHtx9gE4nsh9rr6TcX4mqMVBARXx9fP19/JFVUTGROfOoMPEAoYQYPMylsvLPXOYs0sS7tqQkpZ46dhpdhboz+GGcnESpAy8QnDADY30pKWkRERFBQUG4KHivsrNywsPCAv2DCgsLiWPz2ky2Y2FhkZWXNbc0Gz9hvKGRoYCAANZQidFTNDQ0QPA2rN+YnJDMQBrotNN1Fw5XvN5x3T87QJcGobLapaakfv7UmksT7M6yVcsw938AaGxsPHvqHNpPNva/sQqK1EnWBc7lyWOn3r95T8FnialzcCXwg27x9/VHl0XFRGtqaqCi3e5nefl4xcTErGxHWFlb6RnoiYp2GFgEA6NLoIZkYmpy7uK5Des2JCcSBa+qqurEkROFv37t3rcbm0xFI1BT7Zqamu7ffVBYUIismg83HzbMkorl+UcAkYuPi/f64YWs8vLzLl66mCoNd/AC+Hj7gHNPvpGTixNJ54b6WPX19U2kRK9tU+R0QuGvwr+2gJ6JiIqoqKnYjrQ1H2amoqLCw8ODeXIYfQJJ8IwvuJ9ft2p9anIqbGmob7jucaOSUHngyAEhISFqFxCDqmqXmZH5/vU7ZBms29LlS7Fm7gEAPJ4L5y6iq9a21l3O2u6nYrx9/Xan6y40E42wqPCGTRt0dLV5eIn/hjC26hCBQKivq29uaU5LSWtoaAR3rbKSgMfjcThcbFRcRXl5Y2NTQ2MD7AMV6o5OB8Zo9fpVK1atkJKWwl4zjP6AGEXT2OjyNXeHNY4Jv8d/PX7wBKprR04cFRYWwqpW1IVqaoeEZ8zObp3spamjOXqMPbUK8+8At/350+dIOjcEULtiXDHICwsLCzMzMyhBf38nGxsb09LSTh47+frFG/Ls51ramstXLuvEyzQ0NGy7kZhanUAoLy8vKixKSkgqKSktKizMzcsND4moq60jptUjJY7h5eOZOn2qrJxsv1wSBgYJ+O4YGBrce3x3yfyl0ZHRyMaXz14RCJWnzp6EmhYmeFSEamqXnZ2N5ihnZmFeunxJP6XrxCCnrq7uw7uP6HwPwGmdE/yWU5CDr6KYmJiQkJCWrqaioqK4BDEuCWgPOhe7l19UJGhhXGzc3dt3nz1+3ja5qLDw30GTuwMSRlJYWFhJScnC0oL8dGXE9DG4rKys+Nj4qupqaRnp3pQfA6ObyMvLv3j7fM70uSFBIciWb5+/rV+9/tKVS5KSkpjgUQuqqV2Qf1DOb8dORERk1OhR1CrJP0VhYaGfr1/b7ZnpmfDTdvuyNUsN9A00NDVkZWXZ2NmQQCToX/8KR9IWROHAoQQHKzUl1cPdA3SO3J8jB0SrDw0BFEyQhJq62ugxo/vqsBgY3UFAQOD67WtmBubV1a3zOH28fE8ePXns1DGsWk8tqKN2RUVFhw8cQZYZmRg3uTiB4FGlJP8UtbW1B/cerKyo7HrX31x3v3Gd4Qa62okaycrLior9eYigc6nJaWhSi3YDJIJPLyElgeZ/4ePnw3rUMAYNUtJSqTkpjuscnz9+gbz/d27e9fcPuHn3hqamJrVL9y9CHbV7eP8h6tipqqlMnDSRKsX414iJjvn4/hO66rjJoay0rKS4BFdcnJqcCstdHqGj/GEMHXuH7cLEzDRsuOVax7UxMbEHdx9ENhoaG3Tz4xgYdAEbG9vpc6cZmZiePXyGxNJMTUpdumDZ9TvXtLS0qF26fw4qqF1JScnNq7cQuwl1+cVLF1Mr7v4/RU1NjYe7Bxof679J43fu2cnIyNjQ0NDY2AhuH8ge+NzZ2TkxkdG/fhWWlZYWksZ99G0xVNRUzC3NZ82ZqaOrw87O/up3SkwG0svQt+fCwKA6XFxcJ0+fEBcTc79wGcmWkJKUsmzR8uu3rmlpY4I3oFBB7d6+fpufn48sy8jJjJ8wHuu2HQD8fP3fvWqdxA264rTZCRl+yUqCk5NTUFBQRVUF/toydzboH3wzQQLxZcSB/iB7GenpMVGxZWVlVZX/N8of9iyv+DMNDhzEspIyZmZiEyUzCzM7G7uAoAAvL6+QsJC+gZ66hrqcvBwfHx8aefKvZJsYGIMPEDyXrS5DGBndzrsh0XxSEkmCd+e6lhbWpDlwDLTaEQiEqx7X0HEKs+fNEhMXG+Ay/INUVVVdvnQZzWk5evxoXT3djioZsJ2FBCKBikqKyPbm5ua6urq/EmPCRjTwGwPJg6yprgGXkYeXB37DQcCBY2Nj68hv09TWZHj0FFmGg/fyMjEwaBN2DnbnLZvg+3YJFbyklKULl966dxPLeD5gDLTavXj+Euo1yLKcgtyMmTOwiE0DgJenl59P61BMVjZWx40OFNx2+Ag7OzvF6VHahZP7TwTnxPgkhql9eGwMDBoC6o6bNm+CuuSlc5cQwUtNSl2yYOnNuzcwwRsYBlTtKisrPS55kCVUmyMjS7W4+/8O5eXlbhfd62pbPadJUycaGrUzTZsqkI/FLSosampqwnrvMAYrnFwgeE4MDC2Xzv1fk+a1m1c1NDUwwetvBk7tWlpaXr54iYRMZSA5djNnYY7dQPDl05ew4DBkmV+Af53DOtpRFPIv+K+CAkztMAY34OE5b3GGhUtnL9XXE/NtJcUnrVi60uO6h1bvMu1hdMnAqV1NTQ3UaJBhuAwkxw6LbTEAlJSUuF1wR7rE4Ls0YfIETVrqGIfCcHFzVhKII1+CAoOqq6uxxHIYgxsODo7NLpth4cKZi8gIhsS4xNXLV1++5q6lpYUJXv8xQGoHjt27t+9Rx05MXGz6jGmYY9ffwG1/+uRZXGwcsioiJrLOcS1N3XZh4f+xdxZgUWxtHEe6u7sb6QYBBaT12t2tV++1rtjd3YGK3YWJICAp3d3dHUvzvezgyIeKxbKwe37O4zNnmJ05Ozvn/N/3xHsEtHW0Az4Gwn5NdS1k1RStg4GgdFhYWDZu2tjV2QWChw1LTk5IXrpwmdv1KyqqqA+PVAyS2oFv4XbJDU9Onj4ZOXaDQElJidvFLyNgp0ybrKCgQN4s9QGKvY6+LqZ2wOMHTwyNDPH5CQgEpcLExOS61bWzs/PsyXNYixd4eP+t33T+0jkUPJpEDEa1Ah6GzwefiNAILCkgyD93/hxUo5EaeOzX3K5nZWRhSQkpiUVLF5E3S18DjqbzOOdTR09hyVcvX/27/h80dglBDTAwMGzbua2zq+v85y6eIP+gZYuWX7p2EQWPJgWDITmtra337zzAkyamphISyLEjOTU1NTeu3sCTLn+5DM3HrqiooKiskEacl1JZXgmG0dz5c1FRR1ADdHR023ZsjYqIDA4IwY6EBIXs33Pg9LlTyB8YcAbjgXq+e//aoyeKBx8/3679O8GoGYT7UjmbNmyqKK/A9nX0df5Zu4a8+fkebGxsW3ZsmTt9HpbcummblIy0lZUlOfOEQAwWUBk+ef7k3zX/Prz7CPPw7t++X11Vfe7SWV5eXnLnjqIgudrV1dVdOHsBjyY8a+5MUVFRUt8UERQU9OpFj4XBxMS0fNXyIVtywI2zHWurb6gXTmzrbmps2vjvxlv3biqrKJM7awjEYMDEzHToyKERtLQP7jzo7OgWvPdv369cuurS1YucnJzkzh3lQHK18/ngiy9pyMPLs3DJQuShk5q2trZ9u/YTmghY0mK0he1Ym6HcNsjIyLjv0D4X+3HNhO4gZJnpmcsXrTh57oSmlia5s4ZADAYcnBz7DuxtbWl98uAJDbHT3eud18a1/x0/fYyVlZXcuaMQSCs8NTU1bhevYNYKMHveLBEREZLeEQHlxOO5R2hwKJaEUrRi9QoODg7y5qp/QIl19XQ3bNqwf/d+bEB2bEzswjmLXHe4Ojk6guVL7gz+ADAv4FWvrKgsyC+oqa6pb2iorKzMzc6JCIsUEhaUlJaEbygqKsrEyMjNw8PBzs7FzSUqJsrJxclGBC3viQC4ubl379tVW1Pr7elNQ4xA+/jBY2YW5iPHD6OunwGBtGrn6+MX9qnHsYOyvWT5EhQpg9RUV1cf2n8YbzqeMmOyoaEBebP0M4DgrVy9ori46PoVd0zwsjKz/lnxj6eT55JlizVGagwpSYCaCOQtOys7NSUtJSU5OCC4rra+vr6usqIKD4yHkZryjSWToBTw8vGwsLIyMzExMjEJCgmqaagJCwsJEBEWFebi4gIVZGFhQQ0hVAU4AyfPnFi17G8/Hz8a4mt27/Y9MJjWbViHoi78OSQsS2DkXr18FS/8s+fNRj12pAZ04prb9Yy0DCwpKi66aMmiIaUT/QDlefuu7awsrG6Xr2Lr8DU2ND6+/9jHy8fE3MRlvLOunp6EhDgZBaCxsbGgoCAuJi4wICgqIio3J7eh/hcWgseBn6m8rKL3EfiO2A4IIb8gPxcnJysrG9j1isoK8grywsLCPLy8fHy8ACsbKzMzMwMDqOS3qz+4eFVlVU1tbXtbG5wMYMI5lJuyETjg9B8+fmjV8r/DQsIg2dbaduLISVDBWXNmIdPnDyHh4/Px8cF77Lh5uRcvW0y6eyEw0tLSzp06hyeXLl8iLy9Pxvz8Kuzs7K7bXOUV5Y8cOIqvbg9196vnr2ATlxS3trXes383VN+DliWwrxsaGtJS00I/hb1/9x58tbKSsp/5IKgLDy8PzedVkH7ydqBVpcWlsGHJT8Gf8D+B+AkJC3FwcGCNn0zMTHLysnz8fCB+/AICNMTw31WVlZFhUcXFxZUVla2tLRycnHA+JyenhJS4nr6enLyclJSUgKAAXGFIhdRB9Absm9PnTy2etyQ+Nh6S7W3t21y3w688eepk1Db2J5BK7erq6q5fcW8jhj0FJkyaIImCp5CYpqamIweO1Nb0rK2qPlJ92sxpw654QDU+Y9YMjZEaJ46e+ODl03vx2IK8gts3bnd0tK9dv1ZCUoKk9TWoDrzD6anpr1+9Bp2LjYppaWn93slc3FzgQoG2qY9UExEVZeve73bFZOVkaYhty1WV1c3NzaCatTXgdNUVFxelJqfV19W3tbW1EOmzRu43aSY052bn9j7i9aOPVFfVYDshQTQP73avI8jDx6OioiwrJ2cxepSqqip4jewc7KhbaKihoKBw8uyJJQuWZqZn0hAbObZu2sbNzW1rZ4vMlN+GVGoXEvwpKjIK24e6YP6ieSS6EQKjq6vL18f3zcu3WJKOnm7j5o38/PzkzdXvAeVZU0vz8rXLgQGB192uB3wMBGHAeiLBzr11/ba/X8CylUsnTJzAy8c7sHLe3t5eV1uXnJz84rlHWEgYGNd4D2gfODg5wK+yHG2pqqqiq68rJi7Gx8f3S5kB66S+vr66qrqisiIjLRNEsbysrCC/IC4mvrGxsaO9o629DRRuYJd3r66sDg4MgQ3sBnoGehVVZSVlpVFWo3R0dCQkJFhYUU/hkGDEiBFa2lqnzp+cN2M+Nmu2qrLqn5X/Xr9zzdDIEAne70GSN5tAILhddMNbb5zHO6mpDaG4+xRJeXn5wb2H8IXFwQa0tR3Ssw5+CCMj4+gxoy0sLTIyMh4/fOx+9UZleSX2J3BxXNdvdrvkNnHqpKnTpoiKimLdw7/XwtnZ2Qkfr6ioCA8Nf/3ydVhoeF5OXv8fkZSWvPPwNhjgfzJ2gJWIkJAQ7JuZmfXOD6hgVVVVWmra8SMnwj+P88LAeuA6uzo7Ozq7ujrb2v5vUAz8CTQMEBQUlFOUS4pPgkuBXra1tn2tmmA6xMcmwPb4wROoQFU1VDU0NKxsrPT19ISEheCrjSDy218Q8SfAkzc2Nr549cL0iTPa2robycrKylYsWXnnwW0UOfr3IIna+X8MCA4KxvZ5eHiWLF9CirsgcKAiu3D2QmJ8z1oHbOxsew/uYfzOKIbhBXhLSkpKm7dunj139n/rN71/8x53tjLTsw7vPXzm+BldfZ3ysgpHJ4fN2zf/TAWNXQFEpa6uLiEhwdvTOzY6NvRTGL7gbR9G0I5gZGBob+/ABaOmqoaHm4dEw+S6xayj882rN26XrvZpugQuXL2go6vd0NBQWVEJLmBGeibeXwCwsDIrqyhLSkmCo4Y5mjU1NaUlpbGxsQlxiclJSfA1mxqa8IW3cOBIQmwCbPdu34OknqGempqqg4uDtrY2Ly8vkj2yAM/carTV2Utnli9agf1k8D4sWbj01t2b0jLS6Bf5VQZe7aAqef3yFe7Yaetrq6urD/hdEL0pKip6/vQFnnR0dpSSkiJjfgYcKNiSkpI379xYvnjF8yfPe1fW8KYFfgyi6a4IcgSEBZydnQUEBcBTGfEZ7LSuz8Bnm5ubIyMinz19dv/WA8xq7ue+DAwM613XjbEZs3D2opzsnJ6bNhNAJkXFBn6MMWQvKyt7xdIVEZ8i+maGdoS5hbmpmQkfHx9+0HbsDy7ITURJWWnK1O5kbW2tr4/vxXOXoiOi2zvauzq/3U4bERoB241rN9k52ZetXDpz1kwxcTGQT1TDDjLwwCdPnezx4uXrz6GRwF8/e/rswSMHUW/rrzLwauf51vPJw6fYPh8/347dOwb8FojegJm/dvVa3AlQVFI8fvoYRbbsQ/G+cv0yfLsTx07edr9VWVHV+6/NzS2u6zbDRkvka3ekR+2IbYD93KW711BH09jUeOLkCeBWMjMzY9cxtzLH1Q7cqZcvXtmOtR3Ab1dZWXnrxm23S27FhcV9Ogvl5GWXrlw2feY0VlbWP9QbLi6u8X+NHzd+HNyitbW1IL8gJDgk0D8wLjYuNTnt6/Mb6hqOHjgGG0gdKxuruYWZjp6urZ2NgoLCcJnZQgHcuO2+Z9eesyfPdbR3ty5cv+JeUV556txJsGPInbXhxACrXXt7+033m7hj5+jioKamOrC3QPThzu27vt5+2D7owa4DOyky1BA4YdnZ2Z5vPIODQ0KDPtXV13/vzE4iv3p9YVFhLW0tcJ5Gj7GSlJKEqryPxWBubn7r2i086e3pDT4iaOGv3qgPoDqgc7dv3L565RroXJ+cK6koLVq6cOLkiaBSA+hXYaYAZF5eQV5OXm76zOnwXYoKiyIiIuF7JSUlpX2lfB0dHfV19W9evoXt2KFjPLw8Y6xH6xvqm5iZSEhIID+DpMCruGnzptqa2pvXbmFvyKsXr0DqDh49wMLCQu7cDRsGWO267URisxLAzcM9bcY0inQyhg5JCUnnT/csjtXd6DF9krW1NbkzNZDU1NQkxCcEfAx49+Zdfl53XK6BujIDI4OCkoKEuLieoZ6xsTFU+vDGYkMzvnm+pvZIUTFRkAQsWVlRGRcXb2Cg/9sZAJ0rLS19eP/hdbfr+bkFfXROVV11weL5LuNc+Pj5SNp+2D2whZ6enZ1dUUlRQVFh8pRJDQ0Nebl5AQGBwQHB4PMVFRT1+QiYs7Ddcr9999Y9Ti5OMXHR0dZjDI0NNDU1hYSFht2kl2EBmF/bd22vKK/Aor3Dy3P31l1ePt7N21yRqfGTDKTadY+VOHcRigqWtLGz1tHVGcDrI/oA9vjxo8fzc3tmYUtKS27ctJEC6hp4kSoqKj4FfwoJ/uTj7VNSXPK9kCWMTIz8Avx4dczKzrp5u2tIQEhjUxM2aQHeRnAKOTk56Ojoob5gZWURFBLU0tUGkZOSloJ9qOX7UbjegAejrKqMq117e7vnW099fb3fk6Ly8vIH9x64X72Rk5XTR+fUNNTmL57v5OwoICAwyP1kWD8lDxFNLc3FSxaBqKenpQf4B8LPkZmRWVpS2vt8+KWqq6phS4hLZGJm4uXlhUdkZm6mZ6CrrKIsQJzzjhgowJk7cPhAVfccku4xgPDwL52/JCgssHTZUuRU/AwDqXZgBvr7+GP7YCbPXzgfxXYjKR4eL9+99sT24VGv/nf1sF71G0pvUVFR6Kewt6/exETFFuQXfG8IibCoMDgiY2xG6xvog57NmT4XWzyhtbl19JjRy1csb2lpAVMA1A524LLMzMxQHUA9zkjk97IHFxltMxoP8QX4ffDbun1Ln9PgjiDVWRlZ8F1AG0pKSvDged3zDYQBobKycjDMkxOT+wTVBKlYtHSRo7ODoKDgUBgPAvYBuLOwjbIc1djYWFxcAn62l6cX5BwkEIvuhtPS3FJcVAybr7cvGzubkJCQipqK5WhLXT0daWlpcAFRjfzniImLHTt9dPmiFTFRMTTEgAOH9x0REREd/9c4cmdtGDBgagf2aXd4w6aeAmBoZKClrTVQF0d8TVZW1tEDR/AHbm1nPX3mNPJm6ffojpVVWhoWEvb8+Yu4mLjcnNxvDhRkYGSASlNNQ9XeyQHcDnFxMax7sqqqSkVFOZpY+Lv9rTee2NCSP+9R+xpdXR0QANAzLBkdGQ2SJiYmRkOcKp6Wlh4UEOjt+SE/Px+kuvX7sVe+Rk5Bbva82ZOnTgIxHAo61wfIEjjBCgrysEHFWlNTk5WZFRsbB553WnJaQUEBZm3gNDY0ZjVkwTmvPV7z8PKIiopqaKlbWFqqa6iJS4hzcHAg5ftt4PU+fPzQyqWr0lPTIVlbU7vhnw38/HymZqZD8M0ZUgyY2qWnp3s888D2mZiZwEQlRXWDwGhtbT166GhmehaWlJCS+G/zxmH3wMEti4mOfXD3QVhoGFZ0v4aDk0NCUsJyjIWZuRnYT+D09Kkoubm5NbQ0MLUDQj+Fgks3IMW+e1I2EWwgHKGZAC6LrLwseDb4OR/9Pjo4Ovh/DLhx1R2+S3VV9S/dAvIpLSM9e/6sKdOmiIiIDIvaqjv+Jw+Prp4ubHPnzSkuLr504dKV827wTjKzMLe3tfdxWLGmzsSExPu3H/Dx80lKSY7U0oBfEzw/UEFOTuTz/TLw5Pcf3rdq2d9YPNXKisqlC5Y9efkYhHBYvELkYsDUzv3qDTzWn7mFubGp8UBdGfE1L56/ePb4OTZOnYGBYcXfK4bXpEYQkuCg4DMnzwZ8DPjmnG5wCKSlpeyd7E3MTNQ11PtZwRnqytHWY25+Hi3p7xcAbhY4Ir+aH/hUXV19SXExOJrgrKSlpBUVFkPemghN7cQG1bq6ura29j4dV1cvXXN3uxEVEdXPKFBGRkYWVpa62rre8wog21Dvz5o3a+r0qWIkmLc3ONTW1t27fe/W9dtYEB8BAYG5C+fUVNd89PUvLioGt7vPZA+ol2EDn/jG1Zuc3JyKiorKqkqjx4xWUVURFhFmY2P7+bhloKk5OTlg/VDh6t7YrPOde3eu+3sd1roDT3vZ4uXwU4iJiSHB+x4Do3Zg3925eQfbp6Onm7doHkUOgh8iZGdl7962BxcJWwfbmbNnDK9XPDIicv7MBVAb9jnOycUpKyvj6OJkbTtGWUX5J2d0qamp8vDxVFd2+1VNjU2xsbGmpqY//BRoD4FAKCosio9P8PH6kJ2Vk52dXVxY/EtfBCruPkfA+ODk5JCSldbV05GUlOLj5+Xi4hIUFvT19j1x9CQ+OcdpnOPeg/vExcV+6XZDBHh04PLGRMds27w9IjQCV3EwFHi4edauXwsPNi8vLzI8Kiw01OudNzjxDfUNfSYR1tXURYRFwHbb/Q4rG6uaupqMrIzlaAuw28QkxED54El+862G65SXlbtfv3Ht8rV/1/+zZPmS4fXyDwhgLU2cNKGqonLntl1YMJ24qLh1a9afvXgGDQ76HgOgdmDV3rpxGx81Z2hsaGb247oG8XuAEb3VdWthQSGWFJcQ3+i68VddGfJCHEt2ubfUMTN3L+Tm6Ozo4OwA9v4vjagGG5+BkUFSUhJTO8DrnZexsXH/7WONjY0Xz13sHmoY9AkPLvp7wN2huoEKF6rs0dajnVwcTUxNRERFemcAvvKVXpFjpWWktu3cNkylDh442FvHjhz3eObRu7uOX4B/w+b1M2bPoCEG81QiMmPW9JaWlpTklKDA4NiY2AA/f3AH4VN9lA9slPDQcNge3nsISXlFebB1NLVHGpkYycvLg7kArwQWMQB+LG8v7yMHjsRGx8GZF85dsB5rLScnN7jPYEgAfvDCJQtLy0rPnjiHNS3Amw/id/DIAQ4ODnLnbigyAGpXV1d39fJVPDlzzkwqbFsYHKCOcL/mjo/DhMK/cfOGYTd/v7q6OikhCdtnZGScMmPy7HmztbS0fknkiJ5Zc2RExMP7j/x8/ArzC/E/hYdFgOfRv18INQWYaP1Ef8bqVpr//4fR2dHZO8IyMwszByfH7Hmz5s6bKyUt9U0/AyroF09e4F95vet6OflhVkHDA4dvDbp15ZLbs8fP+swJUddUP3zskIGhwddGBvwQmlqasNEQ48VnZmb6ffALD48I9A8E9w6eJc1XY5Iy0jJge/XiFQ3xhzAwNgCPX9dAF5QPjIZ3r9/hXYN5OfngMZ+9cIZE33qIA+/Sf67/FRUWP77/GDty79Y9fn4+162uw64XfxD4U7WDMhAaGlpeWo4lxSTERo+x+uNcIb5NQ0PD4QNHcLtY31DPydlp2HXy19c3NBF6hpLy8vHuP7T/l3xT+PpQ2SUnJm9x3RrkH/T1CSGBIfCg+lc7+Kuuvu7XageOGh0tHT0DvctEF21tLVFRURlZWahTwA/Dpy6cOXVmx+ad+EdkZKQvXLmgoqryvXuB3X3uzHl8JKeSqtJYux9FtxxiwDMHb/jWrdsHdh9oqOs791FVQ+Xm3RvS0tI/vA74fOpEaIhxAz76fTx1/DT8lOAcf6/jE46D/w3b3Vv3vv4rHT2dgOCwXNZqoIBHuu/gXn8/f3yR4TMnzlqOtrS0sqTCBt7++VO1A8du7859ePKfdWtQqzGJAJfI2c6l6nNwSAUlBbcbV7l5hl+gPHY2NhbmnnBH9fX1UZFRoyxG/fBTUOEWFBQ8fvjk0f1HaSlp/ccG++jnP2HiX/1fcPrMaW883rCxs42yHDXKytzExERCUgJUEKsj+qkp7Ozt9u3aj08wiIuJ7/9GoMqBfoHYvoCgwJnzp3uHdR7KwEPOyMiAB/7iuUdmWubXS/3ZO9lt2b5FWUX5N0wubm7ucePHuYxzwcyX/Px8LJ5AcmJSfGxCn4GdX8PFxbXedd28BWiIAA0/P39weJDTWOeUpBTsyOxpc46ePDJl2pRhZwqTlD9VOz9fP3yhGSERIedxzuj5koLW1tZ9e/bjDYCsbKz7D+8bpmP5QKGVVBTTUrsjMTY2NC5fvGLX3p3jJ4z/3ng8kHkvT6+XHq98vXwJBMLXdS58UM9QD2zbrMyeKRne77xcxjn3P8DPyNj40YuH4JNBvflL0f2FRYR19XRCgj7hRwIDg77p20FWo6Ki3C644UdW/btKTX2or/UI2c7JyfF67/38yfPYqBhCc3OfxkYo46OsRv274V9DQ4PvjSX5SbCIneA3yxGZNmNaW1tbVVVVemo6eH7d09jTM7Iysnp/BH7WcRPHbdi0Xl5eHtU2NMRnyMvLe+vezWkTp2USn1VTY1P3Wuc8PHb2w6wVgaT8kdo1Nja6X72Bl4S58+cMF6N1eAEmtscLj5vXbuJHlixfYj7KfJi2VED9uHjZYn/f7gELkCwuLF617O/rV91nzJ4xysJcTEwMq8JA4GOiY54/ffH29dvC/MKvjX2o9VQ1VMfaj3VwdJBXkHv6+OmaFf9gf4qOjoGXE2Ssn2yws7OZmZv1c8L3YGNj09bV7q12vt6+s2bPYmHp21MCedi8YQveyWdmYTZr1swhG9oN8pmdne3r4+f51jMqPKqutu5rB5qLm8vCymLx8sU6OtqkiEdMR0SUCPjcLS0toHnzZy3Ah8Pw8PJs370NvBYUDbkPcvJy5y6fmz97ATauuKqyav2a9fB7GRsbkTtrQ4U/UjuojLCIbTTEWcAz5wzdkjysiY6K3rl1V/vnVaqtrC3/WbtmWEdlMzI2Wrdp3YHdBwhYxK+W1pDAkPBP4Xz8fGLioorKiuzs7LExcanJqXVEReyDtKw0iP3EKRPUNdS5ubkxdTQwNMBPAM8gLzdPY6QGKTIPt3Ma53z+9AX8SER4REVFuYSERO/TQDxuut8MD+1ZeZyDg2Pj5o1DsOW5qakpJSUFCrKf78e46DioJb8WOSjX8KM4ODn8NWk8eGCDs9YPGHMlxSW7t+3uLXWnzp+0d7BH9cw30TfQP3j0wNrV6yrLKyFZVFi0etnqm/dvqKh8t1OZqvh9tQOzy/2qO75u8oTJf4E5NkC5QnyhoKDAdcNmPPCxoJDgoaOHwLYgb67+EHDLFi9dzMPDc2DPgaLPU9zAeystKYUtKqLvJDYMqOwMjPQnT50MwiYsItynoVJMXExDUz0+NoGG6A37fPAFLSSR+6ukpCglI4WvKVhRVpGYkNhH7dLT0k+f+DJWcOHyhQYG+kPEHQclLi8vT0xICgwI8PXyzc8v+F4UGFExER1d3cnTJukbGggI8A+mzFRVVW3asCn5c18UvPMnzyGp6w94uxwcHcpKy7a77iAQuqe7ZGVm/bPqHzd3tz4vJ3Xy+2qXnZXt5/MRTy5YvAC9hQNOfV39/j0HIsJ6lrEGm/r4mWNy8nJDpNL8E+C7TJ85XVtH+/o19zcv3/QzrZuZhRkcC5dxzrZ2tgqK311ElIWFRU9fD1M7AJyVpcuXkGgcNrieunq6uNoBrzxe29ja4EWgoaHhwL6D+DA5ZVXlpUuXkNcdx2bT5+XlxUTFvHvjmZSQWJBf2Nzc/M2TRcRE1NXVHF2cjE2NpKSkBj/nra2tVy5d+fC+JwY3PQP9zr07HJDU/Qh4PnPmzamqrD5++Dg4JPCjR4RGbvh3w7lL51A302+qHdjOz54+r6yoxJKm5qZqakO9733Y0dbWds3t2tPPC8HT0tIuWbHYzt6OAqQOA76RqprqwcMHFi9Z5O3lff/Og4S4BPyvI2hHCAsLm40ynTR1kr6B/g+XaYZybmNnc93NHUsmxidWVlZiIZsHHAYGBjvHsU8fPcWPxMXGVVfX8PPzQf1SXV39+OGTty/fYn8Cqdi83VVAkDxjlcFjrqqqTk9LC/QP9PH2zc3JBdv/m2fCzwH+sZKKkoOTvamZqZQ0GUQOA57hB+8P509dwLs8Z82dNWPWDDp6JHU/Bl7OVWtWVtdUu11wg18fHqbXO++trtuOnjjCxsZG7tyRk99Uu5KSEo+nPTGgoZaBWhgNjhpYwJ548vjp0UPHsEgfoHBQvW7asonynnN3n5CSImxtrW242omIiixcutDR2VFeXu7nzXnwFBmZGLG5AUWFRSnJqSRSO8DE1ASqFXxNorSUtMyMzK6uzo++H69duRYRFokPqxk3wcV2rO0g/3DgxhUXl8TFxr5+8To5OSUjPeN7azKwsbPx8fOZmBpbWFkYmRiJi4uT3X8qyC84sPdg/efl6fUM9Xbu2TE4nYWUAQsLy8ZNG6qrqh/dewQ1CQjegzsPeHl5tu/aTs2P8TfVzs/HLzUlFduXlZe1tqGo9bLJDrydgQGBe3bswQNtq6irHDp2iLLHoYlJiNHS0WJxhDU0NZavXPar35eXl9fYxOijb88ii4H+AaPHWJHIFRYQENA31g/27xmlBVpy/MgxEJjkhOTekVbApdu6c+vgOEnw2jQ1NuXn5/t/9Pfy9I6Nia0oq/jmmSC9XNxcYFI4EONua4zUGDrNXGDenT55JuFzizQPD8+xU8dQeKZfhZube8fuHdXVVe/feGFHLpy5yMPDu2btaqpd6/x31K6pqelJrzacCZMnUHYtPPikpqb+t24T3pUlJCR44vRx0rkpQwQ9fT14kTCBDwoIgm2MzZhf0ip6enodXR1c7UJDwhrqG0g0ogfuZTnaElc74KOPf2fX/wUV4+bh3r57G3hLpMgADohcM6E5Jyfnlcdrf7+PwYEhX09JxGBiZoInbDXG0tTc1NTcTEZGegiO7PX18b1/+z62Dw9549aNGhrDaX2PoYOwsNCBQwdKi8tio2OxI8cOHRMQEpg5a8bPrzVBSfzOd46LjcPHTUB5HqaLiA5ZCvILVi5ZlZrc4zqDjXb01FF9A33y5moQkJaWhor41YvXNMRZ55s3bbksKKCpOfLnBQ/OdPnL5cSxk9gc0IT4hIKCgn5iev0J3W3LdmP379yPH2FlZwWpq6/tbn8Dz2nugrmLli4iXehnkLTOzs7S0tKXHq9ePX8FxsH3zuyeu60gZ2llYWNno62j3f80RPJSXd09vKKxsadJY5Sl+dx5c8ibpWGNjKzMpasXp0+ekZ2ZTUMcSL9zy04BQX47OzvK6xP5Ib+jduFh4fV1n5vUDXQlJSUHNEtUDdRfUFnj68h0V98TnO0c7Mibq0Fj2sxp7995YT1MGakZC2cvfPnOQ/RXQsZA8aajpcMcLHDscnNySaR2gKycLB0dHe7M1VTVmFmYgerIyMi4371O0hUHuxstm5revXm31XUbtqTn18DLw8zMLCktse/QPlMz02HRYRPgHxAbE4fts7KxLlu1DEU3/kMUlRQPHD0wY+IMbBplbU2t63pXzZGaYsNzCY4/4ZfVrqioyN3tBrYPr+OKv1cMdJaol7rauikTpoZ9CsOS9Az0a/9bu279WrKPGhg07B3sXbdu2r/7ADb6Izsr20DLYP3mDcuWL/3JWo+Tk9NlgsuzR8+w5JNHT61trUnUbsPKyjpr3qwbV2/gR7i4ODPzM8B5It24WfB6nzx5eu3ytbjPqtAHHl4e67HWtnY2VqOteHh4aPqN+TmkyMrK+m/tJnw0zd///j3Gegx5s0QZ2NhYv/F+DXVLXU13rIb83AJrC5vrt68bGRuSO2uDyi/XAj5ePjnZOdi+gqK8EQpLM0DU1NTMnDwTlzpgxuwZf69eRVVdylAvL1+1vL29/fjhE9j02KYmwt7te328PuzZvwdbNeaH6OrpPv+8sHtKckp1dTXpIpVbjbG87X4bd+8y0jJbWlpIpC4EQvOL58+PHT6enZH9dbgTELkxNqMnTploYGgAkt+zYtGw4vyZC/jS8Jo6mgsWzR92X2FoAo9RT1/vzIXTyxYtJzR2Fyt4zquWrLx+5zqJ4g0NTX5N7VpbW8GuxPvAJ06eiNoZBoSK8oqFcxeGBH8JvThzzozd+3ZR4fwYRkbG1f+uFhAS3O66HQsbBjV74McgF/txU2dMWbBogaKS4je7HEBmYmNiPZ6/fPr4yyuakpSSmpxKOrUzNTOFDGPCDOTk5CQmJAkJCQ3sXeAJREZGbnPdHh0Rjc95wGBiZjK3MP9r0nhLK0v4msN39AF8QXz+IhMT04pVy/n5qXopn4EFioyjk+Oefbv/W7cJM86ysrKXLlh6895NeQV5cudukPi1spGSkhr/eX0TQWFBWxRgeyDIyspatXTVp+BQ/IjLX8479uyg2lHX4M7OnDVDUlJix5ad8bE971t9Xb3bxatPHj7VM9QzNzdTVVcVFhFmZWUF1y07MzsxIfGDl092Vjbeo4wBBTsqMsps1O9Ef/4ZeHl5zSxMvd55Y8mW5pbgwKCBXeIRVPzKZbejB472CRkqJiHmMt55yrQpIP/DfVA0yPnl85drqmuwpJGpoZ2DPXLsBhYQvDnz59Q3NOzftR+zmVJT0tas+ufcxbPSMtJkztyg8Gtq9/6tJx5Pz8TURE5OlgRZoiKgkEdFRW34Z0Ns9Jc+GOe/nA8fP0zlhi0dHZ2FpcWt+zfPnj539+bdpsae1V/h9fN66wUbCysLOL6gi83NhLra+t7j/vsAKrh0xVISjdGAGhmk1NvzA+5N+n7wW7th7UAtutbe3n7n9t292/diQQYwpKSl5i+a5zTOSUpKijL6dMEpf/fGE9tnZWNdvnI5B8cvLPCL+EnA9V+2YikUogtnLoDgwUv7KejThnUbz186Rw3rkv6C2hEIhGePn2GlGp4aFDbKKGnkAuqv50+f799zoPcK2tNnTdu9f/fQmepLRkBIJCUl9+zbbTvW5tyZ81AswXPC/0poIsD2zQ8yMTOJS4iDn4dNVM/LzSspLgGFIFE+rcZYHdl/pOFzHIDcnNy01DQtba0/vzIYQ17vvXZt2YVLHQcHx6x5MxcuWSgtLU0xI8jha144dxF3yi2sLMwtzMmbJQoGzL7/Nm+sq6u75X6ro70D6nNfb9/1/64/dvIYxVvYv6B2keGRebn52L6klKSJiTFpskQVgM3+4N4D1w2bca8F3BSQun2H9lFhX10/QOG0trE2MjYK+Bhw9/a92OjYgoICmm9NnmZkYoTX0szCzMnZSUxc1MHaEWuHKCwojI+LJ53aKSoqCggK4GpXVVkVHhb+52oH1VBMTIzrxs14AC0JKYnjp46NshxFSQOX4GsmJiS+9niNJVlYWJYsXzzcG2aHOPB4t+3c2tra8vDuI6iIwCh8/eINGFJbd2wVFBSkGCvqa35B7d57euGzPsGeFRIe4K546gGMWW8v713bduNSBwq3fPXydRvWMTENudgWQwF2dnZ7R3ubsTb5+flgdaUkp8RExxYXdceaATlUH6lGjLSppKk1EhshAk9YVV01yL97wjWU59BPoU4uTiTKGyMjo52j/YUzX5a7CwgIXLh44R/WGtnZ2ZvWueZl9/j9bOxsp86dtLC0oLDeLPilzp4+h7vplmMse69TiCARPDw8O/fsrKysev/2fVdnd5iCe7fuR4VHmY4ycxnnrKahBidQ2JtG8/NqRyAQXr/ssb/o6el/NaQTAqdb6rw/rFu9HpwA7Ai/IP/eg3smTZ5EwVbVgAAvngyRH54JT9JytCWmdjTEvjQw1EjnNJtbmF2/ch1fPSc6PLqkpORPlnssLyt3Xe+KRyxiZmHetW+npZXln2d1qJGenv7i6QtsH3zWpSuXIsducODn5z924uiajn98PH26iKQkp8J29dJVLR0t67HWDo72cvLy7OxsFFPV/6zaxcfHlxSXYPsKSgq6+jokyxIlQ1xl1GfNijV4/As+fr5T507ZU020lEHDxMyYnYO9ob4B9stKy7Iys0g3tUhbR5uHlwfzNbHbgVC5jHf5vas1NDTs2rHby7NnnCcdHd2yVUvnLZg3IFkdUoDb7e7mjk8nB6NBR0ebvFmiKkTFRE+cPD5v9vzoiOjesVVjomJgO3virLau9lgHWwdHBzFxMWZm5uEuez+rdt6e3nhrg5GxIRpG8RtgXt2qpavwyPRQHe85uAdJHSlQUVHh5ubG1K6ivCI8NJx0aickJGRoYvj88XMs2dbWFhYW/ntqB5/ds2vvgzsPetIjaOyd7Ddu2kiRfn9xcfHd2/ewfahJl6xcys6OhmIOKuIS4jfuuN9yv/Xk0dP83PzeQ3+bm5tDgkJgO7D7INiOLn+5WNtaw6s+fOd0/lS+QfZDQr5MfLa1G+zFuigAeIb3797/d9VafHYwKxvrrn07p0ydTN6MUSogdUZmRo/vPcaSQUHB80kZm8PUzBRXO5ruuTrvt2zb/KuNch0dHadPnL5x9QY+oWKU5ajT509RZAwH+I63btzGzBFA31DfGAVmIgdiYmKbtmxat3FdXFzco/uPXr54ha++gtHS0uL7wQ820DkHZ3uQvbF2Y7E5NsPL2/sptaurq4sMjcT2+QT4ZOR+3HGC6A1IXWho6Orla3oHfJo2c+qceXOQ3UA6tDQ1cbWLjYppamoiXdfdSE0NLm6u2ppaLFlZUZmfl6+opPhLF/Hz9Ttx5ATessfLx7tz744fLto+TCEQCP5+/njScZwDBwdJ1mZC/AwMDAy6RDZv23zm9JlzJ87j/dA47e3tHs9ewiYuJX7o6EFra2t6BvphJHg/pXaebz1xD1ddXV1KilSDuSmSivKKzZs2P3nwJZwV1GJnL521HWuDpI6kWFhZ8Avww/On6W40KwkLC7OyGsgoJ70ZqTlSUVkx/FM4lqyuqn7l8WrthrU/f4Ub12+6bnBtJvRUMXC1W/dvystTZlQnKAv37t4LC+mJCqukojR7zmzyZgmBwcnJuWXrlk2um8DJCQ4Oefroqbend58QRQW5BTMnz6Kjp+Pj43P5y9l5nLOunu5ARVQgHT+ldgEfA3CnxMnFcVgsHTIU6J4yFR3z799r42PjcakTFRW94Hbe1NwUSR2pkZOXExMXw9SO0EQAKSKd2kGhGG09Glc7wMfb9+fVzv36jc0bNuNSJ6cge/biGZC6YWQ4/xI1NTX3bt3Hk1OmT6HaOHlDEzo6Oh4eHgcHe1tbGyhBH7w/vHzRvYYiPmkK6GjvKCstc7t49bb7HRl5GXsHu7EOdlpamkN2PuiP1Q68V18fP2yfiZlJV1+XtDmiFMAbfnDv4f7d+/Gw7oCBsf6R40fU1NWQ1A0CzMzMFqMt8IWbA/wD121cR7oAQHp6ulBA8IAvifGJRUVFP5yH0N7W7n7dfbvrDrzhSFRc9Nylc2AsU6rU0XQvUO4XF9sTLY+Hl2fOvNmoRAxB4A0E6RIRFZk5e+akKZPy8vJ8Pvi+evEqMjyyd2AjeHWTE5Jhu3LBTUFZwdnFaaz9WHkF+aE2nuXHuUlPSy8qKML2lVWUJaXQ2q0/prS09PiR47eu3+7d9v3XpPF7DuwRERGh4FpsqKFvoAdFDiw22E9NSi0uLhYXFyfRvTS1NKWkpNJS07BkY2NjcGAw1BH9fKSlpeXs6bNH9h/Fewr4+PmOnTyqp69HwS9JQ0PDbffbWFw3YObcmdg6fIghC7YysKKiooKCwsxZMzMzM155vPb74BcfG997UY76+vqo8CjYzp0+r6KmMu6vcRaWo6RlpIdIjMkfq53n2/f4vrqGOhcXFynzM+zp7OwMDwvfvnkHmD948y87B/vyv5evWr0S9cMPMhojNcTExXJzcmG/trYWfhrSqR0vH6+ugQ6udiCx/n7+/ahdXV3d/r0Hbrjd+CJ1fLxnL56xtrWmbEcnOiomOCgY22djY1uwcD5lf19KAmSPg4NdS0tLU1Nz1d8rE+ITXr185e8XkJGWgdmUGBXlFQF+AbCJiokaGOvbOdiZmJqAoU9e2fux2uFDhAFHF4chotJDEzDn796+e/LoKXyiMQ1xCufeQ3udnB2Hml9PDQgLC0tJS2JqB0ZoSFDIXxP+ItG9ugO4WFk+uPMQt3LAUiQQCN+ch1BYULh9y3aP5y872nsmG8jKy5w8exIqBcqu+pubm69ecsPHnTo421PJcjMUBsgeNw+32SgzEzOT8vLyqIgoz3eeIHv5ufm9FyQpKix6/viFx7OXUtJSJmbGTs7O2rpa/Pz8ZHnJf6H+FRQWVFdXJ11Whjs5OTkH9x189vh5W2uPaw+WgZmF2a69O0dqjiRv3qgWRkZGWztbKIRY0tvzQ8v+FtINs9LR0xEREynML8SS1dXVCQkJ+vr6vc8BLUxOSt68cXPAx0D8oLyS/MUrF7R1tCm4ARMjKSk5KKAnohsjE+PCpQvJmx/EHwK6JSQkZO9oDwWtqKgo7FPYo/uPEhOSwJ7Dz+ns6MzOzIYNbEFFJQWL0Zbg7WmM7G4pHMwX/hfUDqSOl4+XdFkZvoAt89Hv4+YNW/BWLBri5PFZc2b9t2Uj6pMgL9p6OiysLFgkoLKysqysLBUVFRLdS0xMTFZWFle79rb292/f6+l96YRrb2/vXsRn2660lHT8U1o6mm7ubjKyMhQvdVBSHt1/WPk5QqyxqbGuLhr1RiGAcS9BZPyE8QUFBZ5v37/2eAWyV11VjY9Ih/c/KTEZtotnL4JpaGtvazPWRl5ejo1tMKJx/oLaGZkaoYCtfYBfsZnQfP7sheNHjuOR1boXZpOW3LZ7m4uLM2q9JDsKCvIgJEkJSTTEeQgfff1Jp3bMzMzWY60DPgbgR/z9/Ddt2YS1/zc0NFy/ev3IgaN47wC8KqNGj7pw6bywiDCJsjSkyMrMevXiFbbf7dgtXoB6RigP+E2lpKSWLFu8YNF8cAC8PL2ePX2elZ7V2NiIyx7sRIZHwnbq2CmQPUdnB5A9UVFRJiYm0sneT9fFI2ggNxRve/4S8IMVFha5bnR9/eI1fhD8eqjvdu/fraioQMa8IXDAt9bUHompHfxkYZ9Cl61YSrrbgb/CzMKMz5wLD40oLS0VEREpKira+O9GMHjxXj2o7qdOn7r/MLWsaAgP/+njZ4WfB3iraahZ29qQN0sIkgK2vqqaKmzLVi5LTEwCV+/Z4+fFRcUtLV9mLzQ1NgV+DIRtz/a9puYm4yeOt7C0EBQSJIWf8LNXlJWXlZaWHvDbD1+wsZfLF63Iyc7BD7Kwsqz+9+/V/6yGHfJlDfF/gKUJ5Qefy/zR92NzczPpIk/KysooqyjHRMXgR/w/BggICmxa+19mRhZ+kIOTA7z/efPnUo/3n5+Xf/fWXWyfgYFh/qL5zMwoTgVVAB6bjo42bBtdN0ZGRILRA8pXVlree+GFpqYmL09v2KDytHeyHz9hHBRbLEr4QHlZP1vS1NXUWFEz5mfgR0pNTV22cFluTh5+cATtiF37dy5YuICyx9QNR+QV5GmgvBBLVn1dQ3Z2NukaM7m5ubEVZXHOnz6fnJjce6AavCH/bd64aDF1DdDw/+gPgoftg/zb2FqTNz+IwQdkz8TUBLYdu7cfPnT48tkrvafrYRCaCE8fPoVNXln+4JED5ubmYBEOiOD9rNr9NWUCPQO1GKH909DQsH/3/ssXrvQO8Txu4riDhw+AA44ae4cgikqKxibGIUEhNMR+8vt3Huzcs4NEvxQo2YIl8z3feuJHEuISep8wccrEPQd291FEiqesrPzooWPYPnjba9auprYngOgNBwfHnr17du3eVVtbC2bQ00fPvN9/WVQOIyMlY5LzZHhbwDYaP2H8+InjRmqO/JNWmZ8SMCZmJkNDA1SP0xAXld647r+Xz1/iUgd+N9jpS1csZWRkRI9oaMLGxmZgYoCpHRAZEQneOel+LBVVFUlpybxefj8GLx/vpm3/zZg5Y+jHzx1w7t2+l5/b49gpKClA5UXe/CCGAmAa8vDwuIxzcXB0gKr17Zt37968g3L6f9E4OzpKiksunrt4/ep1RWVFOwc7e0d7dXW13+gC+KkP6Bvq8/KiuQc0WVlZ69asC/ALxKVOQkri8PFD1jbWaGjZUAaEzdzc/NSRU1gyNDi0srJSQEDgz69cVVVVXl6el5uXk51bXVUNhiokCU1NjQ0Nfc40szDdtXcXGKdU+KoUFhZevXwV66ShpaOdt3AevwA/uTOFGCpg0ThFxUQXLJo/Y9b03JxcLy/vNy/fREdG41EIgJbmlviY+PjY+ItnL6qqqzi5ONna2crKyv58gfoptTMwNKCevvTvkZmZtXLpyvBP4VihhV9IW0/75NkTampqyKUb+igpK0rLSIEm0RCtxbDQMEcnx9+4TktLS1FRcXxsXFJiUlBgUG5OXjOhuaG+vrlXkNyvgSreZqyNmroaFUodcP2qOz7XGBxfl/HOqMggvgbeChYWFmUVZSVlpbnz5mRkZD5/8jzQPzA2OvbLeJYumvq6+tDgsLCQ8FPHTo/U1HAe52w5xlJS8scBnH9Kw+wd7ah85AV4db2lDrR/rOPYg0cOiImJkTtriJ+Cj49PXlEBUzvAy9Pbzt7uJ7UHXPnq6mqivAX7ePkUFxWXlpa2t7X/+JP4FTo6D+49JCAgOHX6FGqr6HNycm/fuN1TcBjoFy1diHrsEP0DZYSTk1NHR1tbWwuKXlxsnMfzlyFBIRlpGfhoL3ijKsorfLx9YROXEDc2M/5hufqx2nFycaprUHXAsOLi4uWLV4SHhmOD+kDqZsyZvn3XdtS6O4xgZmYGA9Db0xtLQslpbm7+4US3ysrKyIhIkMbggKC8vPzGhsbfzgChifDw3gNwa6iq0w4MhTMnz5SVlmFJbR0tJxcnatN7xG8DrwpUs5ZWlqMsRpWVlYWHRbx9/SY4MKQgvwBfQwOA5KN7j354tR+rna2dDTUv39rY2Lj+nw0RoRGY1DEyMc5bOHfTlk3c3Nzkzhri1zAzMwXfAvPJ0lPTCwoKlJSUvj4NbEYCgZCSkvrK49WH9x8SExJ7l6tvwsjIyMPLw8rGCiWFkaFnsFJbW1t6WnrvAdZw2a/HW1Mw8CSjo6Lv37nfU3YYGZeuXAZONrnzhRh+0NLSCgsLO7s42TvYQcn9FPzp8YPHKcmpRYVFP3+RH6udnLzcH2RyeAN1075d+969foc3YM6aO2vbzm1UEvyCwpCUklRVV42L7llENMA/UFFRsbef0dHRUVpSGhgYdOfGnYjwiD7joXvDwMjAzs5eXVWNJde7rnMe58zNzcPOzoZF18vPy3e/5p6VldVb3sTFxakq9h5897079+KP0dzCDM2xQ/whUAlLE5k4eWJubi7Yoy+ee6Qmp+KFsb/P/vCMIbvsOqnp7Ox8/OjxxXOXsCRUi9NmTdu2cyuSumEK6JOamtoXtfP1nzN3NjgcNMRJeAX5Bffu3Hv88El2ZvY3Pw4vABs7m6CgoJ3jWAMjA7jaJJfJ2J8qK6oUFBTA/OweLV1SAhe5ef1mVq/IKYCwqPDKf1Zht6MGoPg8ffL0o68/luTg5Fj33zq0viNioABhkieycMnCpKQkr3fed2/f/V7hxaD2kZbfA5y59LT07a7b8SNGJkbbd25Di9kOX8AqtLW3vXf7HpaMjo5paGiAH7SosOjsqXMeLzxKi0u/+UFWNlYlFSUnZ0czC7ORI0diDfstLS1SMpK52d2T6uJi46qrq8tKyx4+ePTs8bNvzLTj5z126ujIkRqk/H5DCCg+RUXF+3bux4/MmjtTVw8td4AYeKBcjyQiKCS4ZsWa/s4ctDwNLwgEwu4du8Fmx5JS0lJnLp5Gk4SGO7p6OuCiYe3SBXkFoZ9CU5JTLp27VFZa/vXJcKaMnMyEyRPG/zVOSVmpzwBOKGOjLCxuZd+C/djo2Lkz50WERfSeHoRfRF1D7eyls+oa6tQzOqO1tfXgvoP4rAMZWellK5dRbSsRYoiA1O4bYL3rb1+9w4+s+ncVCopNAfDy8uoa6HaPOSLy9/K/qyq+29xvbGb84Mn97zVcg/gZmRrecu9Wu6bGpuCA4K/PoaWlNTE3uXn3BlWNaYLik5yUfPfmXfzIhKkT0VwdBNlBavcNwCZduWQlnlyxevncuXOofMYhZcDMzGxuYY6r3ddSJyklMYKWNpc4LQ8ErL6uvp9uWltb2+/9SURUZNrMqYuXLRYSEqIelw4jLTVtxpSZeHLi1AnrN6xDxQdBdpDa9aWjo+Pyxct5n2P6iYmLrf53DYqITRlAnWtja33i8Imv/ySvKLds5bLxE8a/f/d+xeIeWycsLNxlnPP3rsbLx2tibhwcENL74EjtkdNmTJ0waQI/Pz8VVvHFxcX/rd9UUlSCJYVFhHbt2UU9Y3MQQxlUifclPjb+Tq9GmE3b/hNA3XUUxNczari5uRcsW7Bo8UJBQUHQJx1dHXxante79w6O9t8LmwdOm6m5Ga52o21Hr1q9UltHh4ODnQp1rra29unjZ5fOXUpPS8cPTp01rbCwsKioiIOTg5npS/R6VjY2RsYv3Xjs7OzUGVMNMZggtfs/CATC2TPn8Kkb+kb6k6dMpraWKMqmpKSkzxFhMeGOtvYzJ89UVlZmpmeVFJfg0Ymio6Kbmpo4OTm/dzVrmzEnj55sa+2eVGdgqG9pZUmyjA9RGhoaEhMSfT/4Pn/6Iisjq739/wKquV1wu37pOg0xZlhvPQMDordBwMDAgBUyUMFJUyYuWroIzfNBDDhI7f6PgI8BbzzeYPsMjAyuWzehRhgKA1sNuTcpiSmwffPklOTUnJzcfmYOqKmrcXJxVpZXwn5IYAihiTAslq0nEJp7ry6LQUs7ov+oZvCp9va2xsZGULjCgqKM9IzExET41iVFJeDYffMjvxFrLS01TV5B3tH5d2J2IxD9gNTuCzU1NWdPn2tubu5OjKBxcnE0NTMld6YQA4yoqOhYx7Gerz1/fCoxmnPgxwCN708eAHmwtLJ48vAp7KenZRQVFQ2R2EOdnZ3glVZWVBYWFpWWlpaVdgPJlKRU+GtrS2tH51dqN2IEU79LZcKn2jvaoYCAqFdUVHw93WJAAEcZnGxSXBlB5SC1+8K7t55hIWHYPg8Pzz/r/0EzhCgPcNaPnTza0dYeGBDUTGj+4fn+fgELFi/oZ8VkXX29p4+edc+nLiyKj08gl9q1tbXV1taBqmVn5xTk50dHxWSmZ1aUV4AAYw2tgwYzC7OKqoqGpjozC0tSQmJTQ0/ksK6uztbW1i8rt3R1gW7in2pv72huaaYdQauqpjJ6zOjBzDCCSkBq1wPYqhfPXYTSSEMcfTBhygQ1NTVyZwox8MCPC+7djbs3goKCgwODQ0NCK8sr29vb6ejoaOloJaUkZOVkhYWFX798ExHWPVEhKSmpqqoKPvK9C46xGX2Anb2+vh72AwMCx413GbSO3paWlurq6uysnJjo6A/vfcorynOycurr6gfn7l/DzcOtb6g3Y/bMMdajv24xBneTQCDgC5VBsqHXmreg1o0NjfATiIqKcXKiAGOIgQepXTdQAp89fZ4Un4QlRcVEly5fQoXD6qgHFhYWa+sxsNEQ55w0NRGYmBjxPlp4H1hYWTC1K8grSE1J7UftpKWlRcRF6pO7NSb8U3htbS1J55JjIpGflx8WGubj7ZuSnAI+HOlu90Po6ek5uTihyNg72tnY2WhoaHxvyRQoUH3GnvQz/AeBGHCQ2nVTWlp6+cJlbDgZGOZzFsyRl5cnd6YQgwR4dRwc/+eIwDtgYWWJxxh7/87Lkpj85scZGBisba3TktNgPyszKy013cBQ/4c3hSt3EAEN+GGDOXZyXW1dckrKm5dvwkPDYqPjfm/xIHCecFGnHUEL3x0u3t7Rd2Xazo5OrJ0DA3JIR989orLbA6alpaejh+uYmBnLyMmqqalq6WhJSUmh8VyIIQ5Su+6q5NGDx3jwbAkpiRkzp5M3SwiyIy8vJyouWpjfHekxJiq6vr6+H0fEyMjQ7aJba0trY0NjbHTMN9UOXrOuzm5dqa6uzkjPiIyMSk5Irqys5Obm2rJjC6jFNz8CIldTUwNunMezl4H+gb+0mhfoE/xjY2fT1B4pISEhICgITicPH7eklCR2AjMzMxyBbFdVV/X5bH1dfe7ndd4BeBS8fN1rF3NzcbOysvLw8nJycqAZcojhBVK77vWpr125hq/YuWDxfDFxFNOP2oGqfIz1mJvXb8J+UmJyQUGhqup31U5HTwdkA1uh+4O3z8IlC3s3g4MTlp2dHRQQFBkeFRcXm5yY0tH+f+Mho6NigsICe/tGIHJ5eXkfvD98eO8DIvdL4/j1DPWUlZVFxUR19LSVlJVERUXRYCsEggapHeDr44sHawfHzmW8C3nzgxgi6Ohr37pxCxwycHRysnNUVVW+dyYoCuvnaXY5Wdk11TWYJ9TQ0PDuneeBPQeyM/pbdiszPbO4uBhz79rb2yMjIs+ePvf6xetfyq2iquKKVcsdHB34+VHoHwTiG1C72oFjt2fnXixMFLD637+/2aaEoELs7O02MblisxQeP3hkO9bmeyHEOjs7p0yfcnj/EdjPyspeNH9RanIavFptrW34EMT++Xf12qSEpNrqWnAE4Wo/PJ+ZhVlLV0tXR8d5vLOyijIrKys4oyjoDwLRD9Sudrdv3inK7+kLUVFTcXZxRlUGAkNAQEBHTwdbyic5MaW8vFxERKT3CeCH5ebmvnv9zvOtZ1REdM/Btna/Dx9/9V5+3n4/cxonF6eRidFYe9tRFqNEREWYmZnRyGEE4ieharWrrq52u+SGm9LzF88XEBQgb5YQQwewe0xMjDG1y0jPSEtNx9SOQCCkp6X7+Xz0eO6Rm5NbWUHawB8jaEfIycspKSlOmjZJS1tLSEiIiYkJ2WQIxK9CvWrX1dV17869ooIex05VXdXJ2QlVIojeWFpbnjtzntBE6OjoCAwMZGZm8vPxe/fWMz83v6qy7zjGgYWXn1dOTk7PQM/adoyqmiofH9/32lERCMTPQL3lp6mpyf3qDbxbZd7CuUJCguTNEmKooaGhwcXFBWoH+1fOX3G74FZb8+3wx9+Ejp6Oi4uzqvK7y6P3hp6BXkxMVEBQUEtXy8jYSEVVBZIcHBzIAkMgBgQqVTsQuefPXmSkZWBJWXlZOwc7VK0g+sDGxqZroIsNj6yrrfvJT4ETJi0rbWRs6DzeRUREuLCgsCC/IDcvNzoypqmhqa29Z1Y4PR0dEzOzqoYqqJqwsIiEpLikpKSAoAALCwt6FRGIAYdK1Q4cuxtXb+DJWXNn9hmAgKBmwBgiEAipKamPHzyODIv8yU+ByImIihgY6Tu5OBmZGAkICGBDSNQ11PFzWlvbWltbsH0GBobvBdlCIBADDjWqHdRlISGfsCiIgKCw4F8T/0KBIRA0xLkEVVXVn0JCrl6+Bm/Iz0zrpqOn4+Pj0zfSc3J2NrcwExYW7mecJCMjQ+81uxEIxKBBjWrX3Nx85fxlPDl91nRxcXEy5gcxFGhvby8sKHz+7MWTh08S4hJ+eD5IGgcHh46+tstf46xGW4mLi6HJAAjEUIYa1S41JfWjnz+2z8bBNn3mdOTYUTOgc+npGe5X3R/ff1xd/YMRJSNGjGBiYlLTUBs3cZyjk4O0tDTqY0MghgVUp3ZQtd1wv4kvu2xtYy0tjYKnUCmdnZ0x0TEXzl18++ptU2NT/yePoB2hpq7q6Ow4ccpEWVlZ5MkhEMMLqlO7muqa4MBgPDl91jS0Ugl10tHRcfXqtR2uO1qaW354sriE+MFjB2xsbVCEZQRimEJdatfV1XXn9p30lHQsaWZhZjXairxZQpCF3Tt2nz99ofcSbt9DVEz05NkTVmOsUHM3AjGsoS61q6yofProKZ6ct3Auik9BhWRkZJw9eQ5bvLd/VNVVL129qKqmijrnEIjhDnXV9Z9CPiXGJ2H7QiJCY+3GolqMCqmqrPp6tW5JacmOjg5s+VYMPUM9N/crEhIS6CVBICgAKlI7AoFw0/0WHgN61pxZbGxs5M0SgiyoqqqKiYnhixrKKchNnzW9rb3t5OGTX87RUL16w01cXBxJHQJBGVCR2qWlpkVFRGH7zMzMU2dMIW9+EOSCnYP93uO7Z06dBU/O3sneeZxTdlb2yqWrWlp6hqtISUtdcruIpA6BoCSoRe3ApfN48RKPW285xlJWVpa8WUKQEXUN9QuXz7e1tTEyMqanp2/5byu+GoaImMjZy2fV1NXIm0MEAjGwUIvaVVZWvn31FtuHCm7q9ClovhSVAy8AExNTdXX1ru27kxJ6enM5uTj3HdpnampC3rwhEIgBh1rULiQ4JDM9E9sXFhEeYzOGvPlBDAXa29vPn73g9c4LS9LT0y//e7mzixN5c4VAIEgBVagdVGoeL162tfWstDJt5jR2dnbyZgkxFPB853nx7MX2tu7xmSNoR0ycMmHNv6vRvDoEgiKhCrXLyc75FPgJ2+fm4XZ0cSBvfhBDgfy8/B1bduKrHOjo6WzbtY2ZmZm8uUIgECSCKtTO2+tDUWHPGASNkeoqKirkzQ+C7IC7v8V1a1ZGFpbkF+Tfd2CvqKgoeXOFQCBIB+WrXVdXl5+vH54cYzMGxU9BhASHeL72xJNTpk82MDIgY34QCASpofx6Pzw84lNQTzOmhKTExCkTyZsfBNkpLiqeNW023o8LUrd562byZgmBQJAaylc77/fedbV12P4oq1GotYrK6Wjv2L1zT31tPZaUkZX5b8smVlZW8uYKgUCQGgpXu4aGhsf3H2P7TExM9g52KDoGlRMZFfX0YU9kcAYGBtftrmiBQwSCGqBwtYuMiCwrK8P2pWWkUN8MldPY2Hhw70G8DdN67JixdrbIAEIgqAEKVzvv9974mtSjLEfx8vKSNz8IMtLV1fXuzbsAvwAsyc7BvmbtGjTzEoGgEihZ7QgEwssXr7B9JmYmWztbFC2MmqmoqDx76lxHRweWnDhlopa2FnLsEAgqgZLVLjoyuqykFNtXVFLU0dMhb34QZKSzs/P5s+ex0bFYUlhE+J91axgZGcmbKwQCMWhQstq9evm6ublnDRcLKwtubm7y5gdBRkpLS93druPJ+Yvni4uLkzE/CARikKFYtWtpaXnt8Rrbp6Ojs7SyQG1WVEtXV9f9ew+SE1OwpJiE2JKli1E8TASCqqBYtUtJSSkuLsb2lVWVNEZqkDc/CDICjt3jez0TUcDoWf73ck4uTvJmCYFADDKUqXZgy7/yeI3FtgcMjAz4+PnImyUEuYCX4aXHq+SkZCwpKi46e84s5OgjENQGxapdZHgknjQbZYZGY1Itra2tzx8/w5Mu45w5ODjImB8EAkEWKFPt8vPz/T74YftyinLGJsZkzQ6CnPh+8I34bPoIiwpv3LyRvPkZfJqbm2tqamuqq8vKy6oqq3Kyctrb2mtqa/v5CBcnJwMjAxc3t5SMJAc7BycXJzcXNysbKzIUEMMXClQ7bBIxntTW0ebjQ82YVEp7e/v9ew/aWj8HgJ42mYuLi7xZIjV1dXX5efmxMbFZmVlFhUWpKalpqemdnZ1dnV0dncR/n2cc/pARI0bQ09PD/7S0tCOI/5iYmTQ01UVERfj5BXh5eSQkJWTlZPkF+AEWFhaSfi8E4g+hQLWDCi7gYyCedHC0Z2BgIGN+EGQkJycnMiwC2+fm4Z40dRJ580MKQMkqKyrjE+IjQiNCgj8lxCW0tLQQmgg/r2rfAwxHPMoaRmNj40cffzwJWgj6x0Df/U9GTkZZRUlcXEJUVERFTUVYWJiPn4+JiekP84BADBQUqHY1NTUf3n/A9jk4ObS0tcibHwQZiQiLKCrqGZqroaVBSQv5gsiVlJQEBgS9fvkadA5ee1C4Qc4DWJbtDT1jwSrKK8I/hdMQPUIod+DqgdTBM1dTUxMWFpKWk5GTk+Xl4WVjZxvkTCIQGBSodtFR0WDbYvsGhvpCwkLkzQ+CjISFhXd1dmH71jbWZJljB+5RQX5Bc3MzuEGgASAGLCys4BWxsDD/6uApuAiISk5ObmJCgv/HgITY+OKiElCcfj7CzsEuIibCxckFt2ZjY1VQUuDi5gLHC2vw4OXj6724MWS1uqoK2y8oKADfLjY6rpnQjEEgNNXU1JaXluPl65vAp+pq67BltvJy816/6J72ysrKysPLA3mQU5TT1BopDcjKiHa3iPKj5ZYQgwOlqV1HR8e7N1/WpDazMGdmZiZjfhBkhEAghIeEYftQxRubGA3araHGb2hoyM3JDf0U+vbNu7TktNbWVkZGBkZGJlA7cHpo6Wjhf24ebkVlRXY2NlACJibm7j5F4swIZiZmOjraxqbugObgw5WXlYMIJScl5+cV1NbWQhKPdf41UtKSICGKKop6+npiYuKi4qJ8fLygKHC73ysLkIHWbtpaWpobGxtrqmsqK6uqKivBs0xNScvOyG5sbKirqy8rK+snV01EYCcjPQNbNR5kGDLGycklIyetpaMlIyMjKS0pIiwCxwdtBDUtLR0zM2prpRYoTe2gRIFvhyctLEehmVVUS01NTX19A7YPQiItI03qO4K+lpaWpaakfgoOCfALyMnNraqo6v8jeKv7bwNvOL8Av5i42FgHWw0NDTV1NUiCvA3Umw/aw0yEhoZDQECARvr//trW1k5Uuzr44oUFhaUlJVlZ2eEh4U2Epob6+rLS8u+5ng31DQ3EXyc+Lt7j2UuabouEU0hIeDDVDnz9b/YsGpkaSklLSUvLSEiIYy4pmsJEAVCa2hUWFiXGJ2L7cvKyMrIy5M0PgoyAow9+Cbbf7UiRIFAq3AIMrMrKyqyMrJDgkNCQsJycnIK8ggG/0deAdwiqJioqOn7COCtrK0VFRbIMCWFgoOcmIikpqa+vhx0ECayvr6uqrMrKysrLyQMiIiJLi0rhWYEJ0tL87YbQ2po62AYx79/F3697JA49Pb2ElISIiIiisoKRibGyspKomCgnJycKJj5MoSi16+rqApsaD6Gib2SAugQQGCBLjY2NHBwcf2KkwwvW2tra3NwMrgz4MRkZGd7vvCsqKlJT0iorKr/3KTp6Oh4eHuxVBPX9PAugo62tDf7/+cGTzCzM4GSAjyUkLGQ6ylRFRUXfUE9KSmoIVr4ggbxE5BXksSPwveGhwVPKyMjMyszKyc6JDI8sLiqGhwkeXp+Rn0ME8EqzM7NhCw4Mdne7AeKnrKokISE5avSokSM15OTkOLk4wcJArUfDBYpSOygzH7x88KTlaEs094CagZoIH4JRVFS0YPYCUTExIxNDeUV5URFRLm4u+CsdkT4fxGantXd0/yM0E6qqqsvLyvJy82JjYouLSqCOTk9Lb/jcRvo9QJzYWNmsrC0tx1iZmplISEiA0BIIhG69hIsSCFD7w/8F+QWNjU3VVVXghzY2NIAk97kOJwcnMysLNxeXlIyUiKiIiLAI5HzYNaxBhjEXUE5eDjsCD7m2trakpCQjLSMtNQ184pjo2KKCIpqubtMEDAtyZRVEDn6Xbx5PiEuE7e3rt5AUlxRXU1PVN9I3MzcD5ePg5IDaBinfUIai1K6mpgYPhwivnYkpCqFC1fDx8amqq4AbAfsgML7E8Dp3bt7B/iojJwNOEicHBycXFy1dL/HoommorwdNqqqurqqsys3O/fmaF+o7EDkdPR09fb1RVuaampqcnP8XfpqFSO8Z7oZGhn/yHYcvoH88RHpPCwELAKSurraurZ1M3l4XTXlFefinCDCPYqJjkuKTusfntLV9/Q4U5BXA5vn2PezDi6RnoGdkYmQ2CpRPFuvnQ8o31KAotcvOys7KyML2R+qMFBQUJG9+EOQFapy58+f6+/qDy/T1X7FGqgG5EQcXB5hW6iM1LCxHqaurc/OglRR/E8w4AAkkYx7kFeSNjXsMZWxg7Uc//6TEpKjIqJTPi0b1obSk9LXHa2yJMXEJcQMjfWNTY5uxNuLi4pjmIeUbClCU2mVmZuL7GurqvScSIagTCysLk1Gm79+8H/ArY/XXtDnTJk2eZGRkiOJmUSTs7Oxq6mqw0RCbXtPT02+637x45hINsRP3mx8pyC+A7emj7kDkdi52GzduUNdQx1rLkeaRF8rRg5aWlhdPPfCky18u6N1CMDIy3n1wp72tHYz0goKC7OzswI9BZWVlRUVFmRmZNVU1/X+cl59XSlqKj4+Pl5eXX4BPQ0tDVkYWDHYeXh6sz48GVWFUAy0trZKS0t79e/fs24M1tyYkJLx99TY+PiEqPOqbM+7febyDDd4TegZ6fQM9U3MzyzGW6upqbGwooAwZoBy1q6qqys7qaZiCCkhbWxtVQwgaYiXFyMTIy8TLy8c7UnOkyziX9vb2trY2qJ4aG7vHhbS1ttXUVOOmOhc3NxMTEx2xVwkkjYGRAR/Mgt4oxAgi8FLx8fNZWFqYjzKHF6miojIpMfH9O6+E+ISE2IQ+g1w6iAT6B8F2+vhpLi7O0bajTcxMDI0MpaSkUBPUoEE5Dzo780unnY6eNlRt5M0PYmgCVRUDke5YVmTtH0JQACB7LCwsEhLisFnbWDc1NZUWl0ZHR3t7fUiMT/xfe/ce1fSZ5gFcCnIzEgJyTyEgUIRAuMQgKiICctd6ac9Yt95qdTrbnd3uWc9Mu52pMzudOXM5MztztmNrO2Ona3VEKyKIVyAEglgRERGC3CIFwi0QLkKCIewroWlKdxRv/PKG7+e8f7zhvHoeDx6+vMnvfd7amtpp60cnHfns6LHPsxwdHX38fBISE2JXr+SH8NmObPw69UyZT9pdr6oyHCUWLhXi/w0AzCay+184yT/Qf8OmDSqVqrmp+cqVL4sLimV1so72DuPFZLennFR5tfLA/xxYtGhRzIplq1aviloa5e3tbYJnKM2AmaSdRqORFE1dREL+z8XGxTJbDwDMZVZWVosmiaJFr+/ZrVAoyD6vtKS0vOyKvEU+oPrWVbr6Jmrk68eOZLl7uHv7eKdlpi0VCQMCA5yc8B7VU2MmaadU9umPVc2bfDAhIiqC0XIAAKbY2tr6TkpNTx0cHCQ/qa5XXj+ff76xoan1TqtxH1GdTke2gGSUl5WzFrJ4frwVK5fHrY4LDQt1dXNFr4wnZCZpJyea5fp5YFCgmxtu+QEA06JvKBMeEU7Gth3burq6blRVl0svXzx/sauru7+/f57RoQay26u5cf+Zl48+OLg4YHEwPzglLSU8XEB2fk+x5fecYiZpV3erztBqb6lISF1fJQCYUywtLT0npaal7Ht7X0NDw2VpuURcfON6tbJXOe3iiKaGJjJys3PJhi8iMnzV6lXxa+L9/P0cHBzws27mzCHtdLqJUkmJfm5lZRUlEjJbDwDAzLFYrIhJe9/Y09nZeVl6WSotkxQWd3d13/32lYFkw1dSXErGr3/5G34oPzpGRDZ8IfwQNvt+01ds+B7MHNJO1d/f2DDVRcXO3i48QsBsPQAAj4Fs+Ly8vDa/vJmMkZGRmps1BRcLxWJxzY0ajVpjeOac0N7TVlVWkfHRBwe9uF7Ry0TrNq6LXhbt5OSE2PtHzCHt2tvbFQqFfq7/QJjZegAAnpC9vb0oWkTG2+/+WN4iLywoFBcWX7pwicTetKZl7W3tJ09kk8FayFoRuzwxOSk5ea27hzv6IUxjDmnXeqfVcEO0KEaEoyoAYE54vrxdu3eR0anoPHDgw08//nR4aPi7jTrJF8/nXyBj37x9e37w+htvvsHlcnEbg4E5pF3F1QrDXCRaymAlAADPDtmx/ezn+9/b/9OxsbF6WX3u6bxyaXlZadl3Vx7888dkWFlZ+fr7JiQlpGemh4cL5nh/TurT7t69e8VfnytfwFoQKYxkth4AgGeKbNdsbW0F4YLQsFCNRtPW1lZaUnou71zF1Wv9ff3GK7VabYOsgYxDBw9xnDlpGalJyUlCodDJ2WkObvioTzuyte9TTr2Neb9nT4A/s/UAAMwOfZfOgElbXtnS091TUVGRl5NXWVF5R95qvJKEYmdH518PHvr8syMODg6JyYmr4mJXrFzh6eU5d84wUJ92LS0tvb29+rmHp7uLiwuz9QAAzD6y23ve+3ky0jPSyY/Emps1p7NP36iqrq+rNz69p1FretQ9R//3aNbRLFdXlyiRMCU1JXqZyIdn/rcxUP/Pk9XKRr4+khIbFzt3fk8BAPgua2tr/bn1xKREpVIpq5OJi8SFF4vqZfXqUbVh2bh2XNHRmXcqL/90vpuHW3BIcHpm2vKVy319fc21RRn1aXfz5k39xMLCIvCFF5gtBgDARJBf/V0mrYxd+eYP36yX3S6TSs+cPtPSLFf1f3OPsU6nU7QryCi4UODh6RESGpKWkSaKXsrz5dnb2zNY/1NHd9qNjIxcu1qpn7Md2UHBSDsAgG8hOwEOh7MsJpqMPd/fc1t2u7y8POdkjlx+p7end0L3zUkGRYeCjEvnLzm7OIfwQ1IzUklS8ng+5vEwJ91p19XVZfglhXw7fXx8mK0HAMCUsVisSGEkGbt272ppbimTlp3LP19ddb85p3GvFmWPUlIkIcPRyVEgCEtJT1kVt8rbx5vq2KM77epq6/qUSv3c198XV1EDAMyEra3tkuAlZOzYtaOlpaVEUiouKCorvaxSqca144Zlqj5VcZGEDJYDK0oYlZyenLBmDfd5Lvnj1J1hoDvtGm43jo1NXX0QFRWJR1QAAB6JpaWl/6QdO7crFIqigqJzZ89Li6VDw0PGsTc8OFxcWEyGjZ1NzPKY5LTkxKQELpdrbW1NS+zRnnYNhjkeUQEAeGwktDw9Pbe+upWMrs6uwsLC/Nx8squ7O3zXuEuZZlQjLhCT8Z6N9bLlyzZsenFtylpXV1fTb1FGcdqRb4Dk6y4qDmwHH19vZusBADAPbu5uW17ZQgbZUfzq/V+dzT03NjY2rTPnmGZM/9ke25H97z96a+s/bWWz2WSnyFTND0Vx2rW2to6OjurnHh4ePB6uPgAAeJoCAgP+8ulfSM6pVKqiInFudq64UDw4MGi8ZkA18N7b+8mwtrGOT4xPz0hLSU1xXuRsals9itNOVicbHhrWzz29PDkcR2brAQAwPxaTnJycNm7csG5dJok9SbEk91SutLRM2aM0Xkl2e+fPnL947qKd3TtrU5JSM9JWx8c5O5tK7FGcdjXVtzQajX4uillqyjtoAADakdCaP3++i4vLps2bMtdl9vb2Xi4rz8vJk5ZIe3t6Dct047q7w3ezT5zKzcljs9mpGamp6anLYqIZf2ae4rRrbm4yzIOCghisBABgTtH3J9u0eWNmZkZbe1uZtOzM6fzrlde7O7sNa7T3tMpe5eFPD584doLL9UpKSUpJS4mIjGCxWIzUTGvaabXaEnGJfs5x5vgt9mO2HgCAOcjaxtpvEtnwtbW1FxeJT31xqvZWnXFzMvWourGhiYzDf/vch+ezfuO6+DXxwSHBtra2s1kqrWlHNtGDg0P6ubu7u5u7G7P1AADMZZN3D/n7+y/e+urWpsamgosFeafP1MvqDU9XEEODQzXVNWT8+U8HgvnBL3/vpeUrV/j4eM/O9Qu0pl1jQ+OYZkw/d3FZxGazma0HAAAsLCxI7PFD+WTs3rv7RlV1YUHhhbMXmhubR0ZGDMv6+/qlEikZXG9u9LLojZs3RAojXVxcnmmHEFrT7npllVo9dXtFhDDCxsaG2XoAAMDYggULlq+IIeOf/+UHldeu5+eeuXShQKFQaO99c99eW2sbGTkncwKDAhPXJqRnZixZEsRa+Ew+2KM17Zqbmg1zgUDAYCUAAPAAHA4nIXHNmoT4np4eiVhy9szZkuLSPmWfoQ+1Vqutrakl46MPDkbHiNZvXJ+4NtHd3f3p3rRHZdpNTEzcrJ661o7sfD08PZmtBwAAHszCwsLV1XXzy5s3bt7Y0dGRf+Zs1pFjsrp6w3XchEajkYhLyHBzd12xauVre14LCwu1s7N7Ku9wUpl2Q0PDt6pv6ecBLwT48NAzDACADiS6uFzunr2vv7Z7l6xOduL4F3mn8+RN8vHxb5pQd3V2n8w6SYYgUrBufeZL33vJw8PjCVtxUpl23d1dhi0w2SNTfeUSAMDcZGlpGcIPIeNf3/rhH//wp08+/ITs86Z147xReYOMjz48+Itf/ldyagqLteCxA4/KtJOWSLXaqc85A4MCmTqrCAAAT87R0fGn+39ChkqlysnOOXk8u1RSarygW9G9Z+deMgkKCdq+a9uLG150c3vkU2f0pR1J/tqaOkP+C0VCE2nCBgAAj0f/Y5zD4WzfuX3LK1uampqOHD6aczKnva3deJnsluw/97372/d/t37T+u07t/FD+TP/SI/KtDPuGbZ48WIGiwEAgKeIxJ6NrU1wSPDPfrH/rf/4t6JCcdaRLHGh2PB+nk6n6+vrO/TxoRN/PxGzMmbHazviVsfZ2T28LQt9aUf+zZUV1/VzNw83Ly4eyAQAMDeWlpbOzs6bX9qUnpF2u/728awTZ3PPtjS3GBYMDQ1dOHtBIpaECUJ3731dpVI94G+bR2PadXZ29vf16+c8Hs/RERf9AACYLTs7O0G4gB/K//4be4sKi44dOXatolKjnroARz2q/rL8alXljQWshzyuSF/akZA3zF1dXezt7RksBgAAZgHZ6nGf5766/dX1L66/+uXVw599bnzT0BjRN/bgv4GytJuYmCgvu2J4GSWKmp12ogAAYAoc2A4JSQmxcbG1t2q/OH4y+0R2R3vHTP4gZVExPj5u3DMsTBDGYDEAAMAIa2vr8IhwQbhg+85tWX/POnY0q621bdpZvWkoSzutVtvcNPVAJtnVkY0ts/UAAABTLCws/AP83/nJO9t2bt//7nsnj2c/YDFlaTcwMFBdNdUhMzAo0NnZmdl6AACAcVyuV1z8arNKu7av2gxzb29vOzs7BosBAABa0JR2ExMTldcqDS8DlwTgWjsAAJgJmtJOp9PVVNcYXgYEBqBnGAAAzARNaafRaJqNDtILhUIGiwEAAIrQlHbDw3drb9Xq5xwnjourC7P1AAAALWhKO0VHR79yqmdYRFQEuqgAAMAM0ZR2DY2NhrmHh8f8+fMZLAYAAChCTdrpdLoyidTwMnq5yNLSksF6AACAItSknVqtlsvvGF6GhoUyWAwAANCFmrQbuTvS9tVX+vl86/k8Ho/RcgAAgCbUpF1HR0fj7akOmaGCUHRRAQCAmaMm7eRyuWEeFBSED+0AAGDm6Ei7iYmJspIyw0t+WMhzzz3HYD0AAEAXOtJOrVY33P76+IHFPKFIiJ5hAAAwc3Sk3ejoaH//1Llyi3kWeEQFAAAeCR1pJ2+RV1VW6eeh4aG41g4AAB4JHWl3506rYc7n8/E2JgAAPBI60u7a1Qr9hOTckpAlzBYDAADUoSDt1KPq6qqb+rmVlVXU0khm6wEAAOpQkHYDgwPK3l79nKRdQEAAs/UAAAB1KEi7O/LW5qapS1z9/P04HA6z9QAAAHUoSLvGhkaNRqOfRy2NwrlyAAB4VKaedhMTE7dqavTz+4+oLAlith4AAKCRqafd6Kj66pWpBzLt7O2EIiGz9QAAAI1MPe2Uyl7DIyq2trZ+i/2YrQcAAGhk6mnX19dn6BnG9ebiERUAAHgMpp52yt4+Vf+Afu7t481sMQAAQClTT7s7RtfaBQbipB0AADwOU087haLTMHdzd2ewEgAAoNfD0+6/f/fHjz/8ZBZK+X8NDQ4Z5u/vf//3v/k9U5UAAIDJGh0ZffCCh6fd8KSnVM8TGZzEdBUAAEAfU38nEwAA4Mkh7QAAwPwh7QAAwPwh7QAAwPxNT7sfv/sjpbKPkVIeYGBg4DkLi4UODkwXAgAAdFiwwN745fS0W5O4ZhaLAQAAmA14JxMAAMwf0g4AAMwf0g4AAMzf/wEuEmqIild1SgAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek4" align="bottom" width="312" height="311" border= "0">


Zasuňte ihlu vodorovne cez stred prídavného portu a vstreknite aditíva (so známou kompatibilitou). Použite striekačky s ihlami 18 – 23 G (gauge – medzinárodné označovanie hrúbky ihly) a maximálnou dĺžkou 40 mm.

5.Použite infúznu súpravu bez ventilu alebo uzatvorte ventil na infúznej súprave s ventilom. Riaďte sa pokynmi na použitie infúznej súpravy. Používajte hroty infúznych súprav s rozmermi uvedenými v ISO 8536-4, 5,6 +/- 0,1 mm.


6.


MOrP3NaCQoLmk81fOL+Az/V19bdv3AY5oXp0LlA7m5U20C4f2HsQe2+XmJC0fNHyB84PVFVVqVu3/gR7nweCB4vDUYekxCRvT+/k5OSI8MiI0Aj4jZPNTCdSkF/o/t0dlpvXbsHFVNdS19bRNp9kZmBowMnJiTRv4IKkDjd02FCyYfqIsEiLKRbUqg+CEgoK8hsa2oxN9fPkNjo6ullzZ2JSB/xwc8/OzpaWlu7POnQINNDLbJb9+vXr/q0HWElKcuru7btfv3/9bw7KcXBwgFzBgn2F2+Tt5X3J8VJ8bEJTcxNpCj0yQA7DQ8JhuXfrHic35077nXNmz+bm4UaCNxBBUod/x8PJwZFJUlJVWQlP+b/ZLgwUAv0DMasFg5GJUVNLs5/rYGZmNmnKJJcPLvC5IK/A4cDhy9cu0UKcOei6nTh1QkhIiDgDwcvde4ThyNfvX4ExSu3aURkRERHLeZZzLeditl1tbV1mRkZISEhQQFBqSpq/nz+pGyeRspKyXVt27d66G7o4RiZGs+bMnDh5oqDgv34xBxBI6vDea4xMTKQllZVV1KoMgkLCwyJI0+vwC/DLyMr0cx2ga79p20bXL66Yffnl0xdPD0/zieb9XI0Ogad6w6YNUMezJ882EFwzYqNjbZauuP/4HoqEhyPcOwC6s2xsdErKSrDMmz8P7mN5eUVqSkpgYJCft19sTGxyYjLpVqCOsI6Xu5evl++Rg0enzpg633oe2Iugf9Q6EQSFoDsEjQIj2SuW0tJSlLWOxvHx9iH9ysnJ2f/2CrSVOjo6Ey0mvn/zHkdIqXPy2CkdXV1+fr5+rkmHgH1pt942Lyfv3u17WAk00OvWrL968woXFxdVq0aLDCPAxMQkIMCvb6C/YqVNRQXIXqqPj6+nm2d4WHhxUTFx5aampsKCwrs37754+kLPQG/turWjx4zqz1fFiO6CpA7HxARGXRurrrCwAEkdLVNcXBwXHUdaYjxiONlN7B+gcdyxe7uPlw/WDkaERty4dmPn7h00MkmLjY1tv8O+2tpa58fOWMm3L9/22x84cuwwihLZBdCJYSTAx8enp6+3atXKrKysoKCgNy/fhoeG5+XmEdesKK/44frD38/f2MR4644tOro6SPBoEyR1+MdaVV3lx/cfxJK01LTOHLQQtEBkZFRDYxufFF19PWpVRllFefnKZedOOTYRgJ6+6dgx0PBRqz5kgL178MiB8oryT+8+wdfmpmbnh85guGzZtoUWXisOCJhZmOXk5WCZMXMGNA5u391ev3wTFRFFDMJZXVXt+tU1ODh4juXsNXZrJCUl0Zt+WgNJHR5xCXHSr1kZ2dARRskNaBY3VzfM2wKDX4BfVY1qnvTQVVq1dtXH959ifuFzioJ5d2DvAafnTmAQUKtKZPDz8589f6awoCDALxC+NjQ0XDp3mZeXd/mK5egh7xZMTEyKSoqwWC+wDgwMvHPzbsDPAOLAZklRyc2rt7w8vDZs3jBtxjSURY+mQFKHR0CAPHV1YUEhCgNNm7S0tEBrQloiIioi0baz0s+Aqh04vH/FkpXYjPLQ4LAzJ88cOnKIdsayQO1u3r1pOWseNvBbV1d35MBRVlZW64XWNDLWOrDg5OIcP2H8qNGjwsMj7ty68+H1h6qq375ssdFxW9Zv9fH23b7zP3GqPpYIUpDU4eFt1wHPy8vrf48+BCUUFBSEBYeRlujoafdDRtauMR1rumDxghtXbjQ3Nzc1Nd27dV9dQ91qgRWNTMCCaoiLi1+/dW2x9ZL01HQcIRryvl37OTg5pk6bikbbegbYxPr6ejo62nMt5545cSYoMAhzdq2trX18//GvyF/HTx/T09dDl5cWQFKHh4+fj52DraK8NXZwelr6cOPhVKwSokPApHMjeauKIzTiY8aaUqs+ROjo6LZu3xIeFu7n7YcjmE2HDxxRU1fT0NSgdtVagcpcuHx+2aLlJcUl8LWsrMx+1z5eXl6TESa0IMkNDQ2VlZWsLKwMjANpWBXM4rHjTIcbGzk9cjpx5GRhQSFWHhYSZm254Mjxw3Ms5yDTmeogqcPDzc0lKiYWGx1LLAkJCp07by7qjtEaYDC5fvlGWiImIaauQRMBS0EzDh4+sGj+YsxDLzcnd7XNmvcu73j5eGlBSDBGjRl1/oqj7Uo7LEhmZnrmujXrnzx3UlJWom4l6+vrjx4+duvareWrlh86fJCKNekZzMzMNittTEaO2Ltz7w/XH5gLd3Fh8Ya1GwsKCm3XrUWNCXVBUoeHkYGRlbXNO+Ty8nIUMIUGaWxsjIyMIi0RERHh5+enVn3I0NPXs1o03/HUeexrXEzcyeOnjp08SlOd+ilTp/ivCLjieAVrjtNT0/futn/s/IgqszWIJCUlPbr/qLqq2umB00CUOgwlJcUbd66vWLbS47sHdnnBVD1kf0hLR9PEhCZM538WJHV42NjZ+PnbeKakpqbCM4qCINAavj6+CbFtEhpYLbKiKVe33Xt3tzS3nD9zAfsKZkpLS7PDUQfqCgkZBw7uFxYSOnzgCOYu/+PbD4uJU5yePqZWpKuSkpJtm/8DG4ienn6X/S6q1KG34OHhef7q2aePnzbZbcYGiqF/Nn3ijH0O9us2rKOpTs8/BWrK8YCkqWupff70mVgSFRFVXV2NJh7RFNBkvHz2irSElY1VW1uLpjrL8Cxt3rY5KyvrhfNLrOTuzXtc3Fzbd26nHYdMaHBXrl5ZUFB42fEyFl8tNDB0wbyFzi+eUGWOxMsXr376/MTh50fqWi2Y3/8V6F3g8lpMsRAQEFi+yCYnG58yBSy8w/uPDBtGt8Z2NepAUwV00X9DNjGrqrIqNzcPRQukKUpLSz3dPUhLtHW0pGWon0yADA4OjkNHDmVn5/h6+uIIAfIvnL3IzsGx1nYN7agd1GTb9q0NDQ1Xzl/BSkICQ9bYrL394BYnJ2fX2/Yu+fn5927dA1OYnYN9++7/aMpG7zFDhw7VN9C/8/COzSKb7OxsHOE185EDR6AnYTkfOQFQASR1vxERESErSU9LV1VVoUplEB3i6+OblZlNWmI+2ZyVlZVa9ekCQUHBcxfOrVi6IjIsEr421DeccDghKysz2WIy7digcOlA7Qpy858//Z2KyM3Vbe1K24tXL/Ly8vRbNT68+xgXg5/tB3dzxMgR/Xbcvoagdnp3Ht5etmg5ZtvV1dXZ77IXlxA3NhlOO4/BPwKSut8IiwgLigjmZbdGt/Ny95w4yRw9kTRCbW3d6xdvSEvY2NlMx42lzRsEtZKTk71y/fLcGZa5OblQUlNTc9D+oLy8vIKiArVr1woXF9fRk0fB7nz5/PfI8OePnzev23Tmwpn+cfapqKh4dO8hWDycXJxLbZYOssG9/9t2t63nLsDe2xUVFu3duffuoztSUlLUrt2/xaB6sP4GdnZ2GWlpUqnLyMisr6+nel5pBEZmZoaPV5tsBoZGBlJS/ZqOtVuA2qmoqty8d2OB5cLysnIoSYxPOnvq7GnH0zQVapmXj/fIySMlpaVu39ywEjCzhgwZarfRVkAQ76sF7TUry2/TmYGRgahG8NP4+4E4sNTj4+Lhg6Gxoc7/s6cOJoYMHQJqd8rx1IY1G6qr8RkWw0PDTx47efL0SeirUbt2/xBI6n7DwsIiLNpmDDMlOQUeTSR1tEBLS8vnT1+Ik3MxpsyYSuN+Q6B2JiNM9uzfvXv7Hizb9ZtXb/UNDZbZLKWptzUCAgIXr16wXWXn4fb7Vej7t+9dv7ryCeBdVIYNG0YMRsPExER83QgXX89AV1tXGxRdUFCwB68h4ba+f/O+urpmGN2w2XNn0ZSTai8C93rGzOmJCQknj5zC4si/ev4aHowFixZQu2r/EEjqfgN9VV193VckDn4JcQmFhYXc3NxUrBUCo6ys7N3rd6QlgsKC4yeMo83RSzKsF1q/ePoy0B8farm+rv7MiTPaOlo6ujrUrlcbhIWFr926umLpSh/P36ZzTU1NRlpG11t9//Yd/peSkdLW0Z6/YB6YL5ycnJTfFPh9YaakrJzsyFEj/6L6tA6o3YZNG8KCwz67fMG14B+DB3cfTp02lYMTBdrtJ5DUtaKlpUn6taGhISE+QV5enlr1QRAJCQ4JC20T93LsONP2QbppDejCZ2VlX7l4JfpXNLEwNyd3/54D9x7fpTX/XrDM7jy4PcV8KnTysBJoiI1MDOnpGYqLi5Pik7DCpqYmbHI0fKiprqmvr09NToXl7eu36hrqM2bPmG89j4+Pj5IJZF4eXkXF+LQAI0ePoP27+ZeAzepw/HBgQFBRYRGOMJ3J3z9ggtl4atfrXwFJXSuSUpKc3JxlJWXEEi8P70mTJw0I02EQU1dX9/ihE2nWHrgjCxYvoB3H/faAyJUUl9y7e//GlRsF+QVkf/3p+/P8uQv2+/fS2inw8/Pv3LNj7QpbEDAcQcyW2SwzMzcj/QlUVlY2EO5FRUVFZHgEyNWH9x/zc/MbGxvDQ8NhAWlfsmzxUpuloJ1dC563t09DfQPs3GyiGU2N6PYRsrIyM+fMvHXtFo5gNL94/gJ6bGhSef+ApK4VTk5ONXU14gAODp+PI7a6upo23dn/HWJjYn+4tgnxrGeoq6unS636/JGMjIwHdx88uPewII9c5DBAQm5fu62mpmo537Kf6/ZHpkyb8sTU2fWLK44wu/Si4yWj4UakM+2IPjXc3FwSEuIWUy32Htjr/sPjyeMnLu9doBzO+vTxM7eu37a0mrt23VpJyY5dh6AH4/oZH85UVk5W5Z+Z1TNn3pynTk+xZE9e7l5JSUkKCjTkkTuIQVLXCgMDo5CQEGlJVlYWPtQ6kjqq4uHhWVpSSlqiq6tLmzlFGxoa3rx5u/u/3UUFRe3/unnH5mePn2VlZuEInXr7XfsmT5lMU96YOMLUcptVy8FWq6utg6++Xr5urm4zZ8/sYhM4hSlTLSZNnujl6WWzZEVJEd6rHm7ZjSs3P777ePfxPb2O+iW5ubnlhBZfUEiQh6f/pvFRF01NDW5ubkzqcrNzQ4PDkNT1D0jqWqGnp5s+a9rLZy+JJYnxiWBSUCswIAKIj4+/efUmaYmAoMDOvTtpalS5sbERWvnL5y97eXiD2pH9VVFFcduOrZMmT2ZmZpo+fZrVHGtsQnFBfsHkCRav3r+knXzlGGbmZqvWrrx47hL2dYPtxrr6uvlWf4jXNWzYsNFjRiekxufl5l2/duPx/cdFhUVZmdnmY8x5+XiXrli6as1K0jP9/s2tsgLf4ltMt6BxT9pehJGR0Xb92p3bfsf5fPLYafbcWYNsNiFtgi5xGzQ0NclKoEsLP2CqVAYBvHvzLisji7TEerE11ROxkhISHHL21Dl4TrDQyURAjNU01ZbaLJ0xczoXFxemzeoa6g7HDm203VhVhZ9iFRURtWXD1lv3btKUkQpVXb129bcvrlhaq6rKqj3b94LhBRL4xw0BYRFh+/17l9ssu3vn3tPHzrk5eYUFhWdPnHV+5Lxp2ybL+XMxQxY6kc3NePcWDQ0aSunXD5iOMwVDFsv0FB8bn52dLSEhQe1KDX6Q1LWBn59PW1crlCTJdXBgSFVVFRrDpAoZGRnOj5+SlrBzsEMbSgsmXUtLS05OzgXHi8+cnpGNr0LP3WSUycLFC0abjiaKHAZ8tphqAabq2RPnsDjLnz58uuB4YfPWzTTlngBy5XD80Ia1G3Oy8AZoSXHJRttNdx/dMRpuRMnmcC4SkhJ79+1ZtHjhvTv34CaC2mVmZO7cttPpkdPW7VsmmE2ICI+ANSUkxWHp25OhMaSkpRSUFDCpy88rcHfzWLx0EbUrNfhBUtcG6FyrqauTSl1iQmJWVhYaT+9/mpubnR49SU1OJS2cZTlLVEyUSjVqBXo/b1+/veh4CQveSISbh3uixcRFSxaC9dZZ9wiEEGym6KjoD28/wtfmpuZzJx0V5BWmTJ9CO16IIMmmpqaHjzlssttcQRhmhKZ5g+3Gh84PFSkObAaCJyMrY7/ffvbc2XCtvrh8AQMxJDBkxZKV483GR4ThpU5EVISD49+aW0ZPT49/r+nuhSM85P4//ZHU9QNI6toAP06zSRMe3ntILMnPy4+KiEJS1/8kJeJzdWLRJTBASFatXkldkw5MseDg4DMnznr+8MQ88jFA2EzHm67ftE5DU+OPEXa4ubkPHD6QnJQCgocjuKjs3rlHXFJci5YSEoHuTp0+taSk1H6XfU11DY7w6nqD7fr7j+4LCglSXk96BnpNLc1L1y76evtevXzNy8ML9vb+zXvsr8KiIv/gkInhcEMeHu5iQlRMb0/v8vLyf03v+x8kdeToG+gzMDLU17W2Ym7ff8yYNYN2etz/Ak1NTdev3sgmyWMAbeu0mdMUlRSpVSXCiGXuvdv37t25V5jfGqIMukeGxoZ2621Nx5lSHtpKWlr65JkTCywXlpXh53HCmW7ZuPWB031xcRoazaOjo1uwyLq0tPTEkRMN9Xh3m8CfQett11+/fb27PpNwZcaOH6tnoPfx/UfH0+fBRoT2Hcq1dbVoauS2f5CVkxWXlMCkrqigKCoyytjEmNqVGuQgqSOHl5dX31CfdHZdaFBoYWHhoI/mQFOEhoS+cH6OReXA4BfgX75yObU6HHV1de4/PE4dOxUSFEJaDvbNhi3rraytuLi5urVDUG6j4UbHzxzbZLcZdg4l4SHh+3bvO3vhLE3FogMLddWalUWFhdcv38As7O9f3Xb+t+v4qWM9mCEAtst86/nmk8w3r98Chh3cTR0d2p0f2XfAdTAeaRweGg6fq6urPd29kNT1NUjqyIGfn7HJcFKpS0lOiYmOQVLXbzQ2Np4+cQabdIUBwjDPeh5V0geC3GZnZ585ddb5oXNtbauPJQsry+Spk/fY75aQlOjZqOPQYUNnz52dkJDgeOo8piJvX72Dve3cs5OmnO/Z2Nh27N6Rk5v79uXbFoLP5AvnF0yMTEdOHO6BKyxcK2jo/f384bOMnIyC4j8aeM9ouOG1S9ew6xkYGAiPGe2MXQ9KkNSRAw/cjFkzzp1yxBzkcPhMabXubh6jRo9Cz2L/8O3rtx/f24RHEZcUt1ll0/8mXUNDw4f3H447HE+ITyQWgkSpqavt3Ltzgtn4vxx8o6Oj27Z926+o6C8fv2AlN67eFJMQt1lBNfu1Q0Cczpw7XZBXQOwCPrr/iJWNZe/+vT140wbqnp+XDx/U1FT/2XdUqmqqomKimemZOPywcGBpaSlNWfODDyR1HSAnLycqJpKWmk4s+fr566YtGzm5OLvYCtEr1NTUOOw/jL0ZImKzarmERL++xIJedkF+wYF9B549ed7c1Ooaw8bOarfRbo3tGtJYWX8DExPT1etXpk+ZgeUrr6utO3rwqJSUFK3lbYCG+M6D25Yz52HDbsD1yzdamnH7DtmzsLBQvh+4sN8I8cAA0wljaWpCYX8iJCQkKvpb6urr6qOjo01MTKhdqcEMkroOoKenHzN2zP07D4gluTm5ySnJ2tqDMHUkTQHtoKenZ1xsGw9+aRnpmbO6CkzVF9UoKSmdP9cqLLhNOgU2drbTjqd6PXAlFzfX/kP7FlguxGJxlZWW7d25V1tbi4+ftqKo8PPz33t8V1dNj+gWe+PqDQEhgc1bN1Guyk1NTVGRUdhnTc1/a/I4KdA/UNNUwwZy6+vrgwOCkdT1KUjqOsZqodVTp2fEdzMlxSVvX79DUtfXZGZmrly6CnuBgcHIxLjPwb4/59Ll5uYe3HfoORhzJPMcQHV22e+cZzWvj96imY41ffLCabHVksqKShwhVyLYec7Pn4j3ry37RyQlJQMjAq3mWMXHxmMlh/cfDg4MPnX2pEjbzMadUV5e7vLxM3zQN9KXlZPtw7rSPKPHjLp97Tb2OcA/gLqVGfQgqesYDU0NYVHhlKQUYonLe5dNWzZycXXP0Q5BOQ0NDYcPHKksryQtNJ9kNn7C+H4byktOTrFZbBMRFkHq/Gkx3WLPvt0KCgp99/4MTnDU6FGHjzns/G8XFmAs9lfs9m07rt24SmvD5tLSUg+dH66xWRMaHIqVfP74OT09/eLVC1paWn/cPCI8oqqyCj5o62gP1rTjFKKoqMjLz4tFBgfzDp5/WkvqNJhAUtcx8COcMs2CGPEWyMzI9PcPMP9TGEBEjwkNDXvz6g1piaCQ4OZtm/ttinFiYuLq5WuI76JwhPhY/+3+b/acWWxsbH0tt6CjVgutUlJSLl+40tjQiH+n5fJt947dZy+c/eOc9H5GXl7u/uN7q23W+Pn44Qjjvb8iflnNsbY/aD/Xck4X7XVTU9OHdx+xz5MsJv6DM+pI4Rfgl5KSwqSupKQ0IyNDRkaG2pUatCCp6xTzSeZ3bt7FeqA4grvE+7fvJ0wYT1OucYOGysrKs6fOknmjLLFZrKam1j8VSEhIsF1pR7RUgOmzpu/au1NOXq7f7jiIxKatm7Kysl84v8ARokY9d34hIye7eesmWnvqxMTFbt67sX/v/rcv32G+ynk5ef9t+s/L3RMET1hYuMOeQW1tbVQE3vuGjZ1NVU21vytNY7Czs0tKSQQHBsPnluaWsNBwJHV9B5K6TtHR1ZGUlIj+FUMscfv6PTU1FT2OvQ6YBT/c3MnyryooKSxavGgYXX90/EHn7FbaYY0OjmBgzVsw78Tp4/2fTI6Tk/PAof05Wdk+Xr44whTD82fOi4uLzZ03l6YcMgEREZFTZ0+JiIrevna7uhqfqKGmuuap07OAnwFbd26bMtWi/USCnOyc0BC8p4+RsVFvubAOXMCoNRhu+Or5axzhJwDXbcbM6bTWpxk0IKnrFCYmprlWcx32HSa6J+TnFbx8/uq/HduoW7HBR2lp6Y1rN0hNOmgFbNevFRYR7oejJyUm2ZLoHBza0try+Klj1EqaKiIqcvzM8TU2a35F4iNkVlZU7vpvN1hRw42H05racXFx7d67S1FR4dTxU2kpvyfnpCSnbrLb9OzJs9VrV0GdObk4idUOCgzC7rK+gT5K0gaoqCgTP2dmZJK+IUb0Luhp6wqLqRY3r97MJuQxwREGlJwfOa9asxJ1SHsR+Hm7fHTx9/EnLdQ30p82Y1o/9HCTk5NBVIL/H+4LdA76N8dOHqVuSjwVFZVjp46tWLoyPxc/1ZqQQ2ej03MnOXk5WlM7RkbG+dbz1TXU9+894OPlgylZY0Oj5w9Pf19/VXVVSyvLcePHioqJwt38/s0N22rKNAtaOxGqICoqys7JXlGGDwwUGhLa1NT0j7+/7DuQ1HWFjIzMhElm92/dJ5akp6W/e/t+0eKFVKzVICMvL//q5WvE2DQ4gt6sseu1OdpdkJaWtmLJyrCQMOJxLUHnTh2jeggPkAFjE+PDxx02rNmIzXhJSkzetH7z7fu3hISEqFu39oCGgdQ9cLrv9MjpyoWr8BvByuvq6kKCQmARFBLU1dcdMXpESDC+SyEiJvKPTzMgws3DraAgHxyIvyw5WTklJSWCgoLUrtTgBEldV8Bv2HLe3NfPXmNR2HEEF7JnT55ZL7BCna9eAQzl1y9f/4r4RVo4cswIM/MJfd3rz87KXmy1JDI8EvsK93oubegcBtRnxswZ2dk5DvYO8NRBiZ+3396de89eOEsjNSSDjY1t5eqVkywmOZ45/8L5BZblDiMvN+/T+0+wYF8Nhxsir3oMZiZmPr7WQAEpKSlI6voIJHV/QFdPV89Qz+3/Ay+Av69/YECgoZEhGoH5e5KTk69fuU5aAld187bNfTrjCh/0q6Bg7kzLmP/7HMFBLa0tT5w+Tt1xSzLo6OjWrF2dnZV14/JNrOTV89eiYqK77XfT2vQDDLiM4uLiZxxPr7FbfefWXacHTpWVlaQBATD8/fz9fP3gF4T6i4xMjDLysjiX319jomMMDVHD0icgqfsDDAwMM2ZNJ5W6xsbGVy9eww+VirUaHIDkfHH5kk4SaxTQM9Qdbjy8T4/b0NCwY+vOGBLfWjUNtX0H99GUzmHA47d129a3r9/lZedhJSAhE8wnmIwwoeUGUV5e/tiJo8ttlu3Ztdfb3Zs0IwSOkJxvodWiV29fampp0vJZ9A9y8q1juXHR8SjFQR+BpO7PEJxTbkVGRBJLXj1/dejIwX881sPf88PN/cSRk6QlQ4YOuXDlQp929jMzMufPscLSf2MsXLbw6PEj1PK3/CN8/Hw+/t4WZlPiYvChQasqqhZYLrxy84rFlMnUrtofkFeQf/rCGdrurKwsl0+fP7776OXuhf2ptKh07Ihx02dPP3nmBD8/P3XrSV1IZ45mZGRAT/qfDYHdpyCp+zNcXFzQGu7YvINYUlxUHBUVpaenR8VaDXQKCwuPOhzFQj5iQGfWbqOdgoJC3/VqU1NTly5YRqpzi5YtOnzMgWZ1Dke4LDw8PPed7s2eOicrMwtKKsortm/ezsvHY2RkRO3a/YEhBMTFxVeuWrFw0YJnT5877HcoKSrB/vr25dv42PiL1/ARxf7Z+WRCQkIMjAz1dfU4wnh+fX09krq+AEndn4Hfqq6uDisra1VVFbHw9fPXOjo6/+zv8y+pra09aH+ILG+AuKS47bq1fadz0I6sXLYqIiyCWLJw6UKHo4docNyyPfLy8heunof6FxcW4whzsTfZbX789NFAcWWE28rCwrJ4ySJ1DfX1a9fH/orFymN+xSyxWrpr366uI4oNYjg4OMD8/RWJ98xKiEuARoaWO14DFyR1FCEjK6OkokScZYwjRCJvaGigTe8A2ufBvQdPnzwlTR0AzdyWbZv7zpM+MTFx7Qrb0KDWuF8Lliw4crwnebSpAkjF6DGj7Q/Y79q2C3v1Bc3i7h17rty4zMvLS+3aUQp0DXV0tJ++dD5of/D1izfYjGkwVbdv2h4d+Wvbzm3/YDh1MOmEhAQxqWtuai4qKkZOmH0BkjqKgJ7XcJPhpFIXFhKelZWFgoT1AOgl4JO8NzSSFppNMptnPa+PjpiYkGi3ujUeCuZveezk0YHVfQadsF5olZGefsnxcn19PejE92/f9+89cMbx9ADqcsHFFxMTc7zkKCkldf3K9eoqfESx6urqG1dvxsTEHDxysN+intII0MnjIems5ObkkIZQQfQWSOooAlqZUWNGXnJsTXTQ1NTk8cNDWloauUt1i5SUlK2btuXl5pEWioqL/rdzWx+116mpqXar1wX6B2Ff4VbOmT/n5JkTA0vnMLB40Hl5eU8eOoNNDEbAM6dnUlKSUDiA4mzBTwYu/s49OxSVFA4fOJKZgc/E3djY+MPVPSVp8U77XTNmTu+791V1dXVwLBYWFhr55cKNExZpHcyIjY0dO24sFeszWBkwPw+qo6KiIiUtlZqSSiyBPrX1QusB1KGmLmCFZGRk2CxZQTZhHJg5Z6aael/15SvKK0AbiF9ZWFls160dKOOWZIC6QQO91Gapp7tXRloGjqAQF85dVFBSmDZ9GrVr1z1Ati3nW8rKyR6wP+jn7YeNZqempG1et9n/p//2nf8JCAj0ohrB/osKi7w8vZ45P6usrFqyfPGcuXNoRO109HSIn2OiYqGqyAmg10FSRyl8/HwaWuqkUufr7VdaUioohAbW/wzoXHpaus1SGzJXFBxBe0zHjum737a6hvq+Q/s22W6qrMR7e1ZVVtnv2ffQ6QFtxhwho6mpqba2try8IjsrKyE+wdfXLy05NT09Izszm7hOZUXlto3bRMXEdHS0aaTtphxdPd2bd28cP3Lc+dHT+nq8F2JNdc3dG3cDfwYeOLzfZITJ33cl4RpmZWW9ffXuxbMX0VHRWOiZ1OQU07GmpJFKqIiISGsC97KyMuQE0BcgqaMUBgYG80nm716/J5aAzoWGhk6cNJGKtRoQQC81KjJq7Upb0lnbRCQkxSnJXv03TJs+NTE+4dSx09DMgeh6u3sf2n/oxOkT/RmtA45bXV0NRhgTExMdHR3ZoeGvTQRghbq6uqKi4qzMzLjYuCD/oILCwsSERFJta09hQdGqpas+fvsgKCg44NROSEgI7oWqmurZk2fzCOGtgaiIKOu5C6wXWq3buE5KWqoHPSG4pKAZyUnJD+8/hJ8tNk+DSENDI/y1d07gr4FuNPFzSXExkrq+AEldN8An2eLiLCstI5Z8eu8ywWwCim/UBdB2u3513bhuU0FeQYcrjB0/lpuHu0/rANJit8EuPT39yUP8jGbgzo270LYuWbakf0aKoPHy9fE9ffJMfl6+jIwMLy8vGxsrJzeXgqJ8cXFxUnwS9AbAdCsvKysuKUlLTcvLyfvzTgnvHbHTweFT56RsXL/p5u0bA8JaJQNa9hWrVujo6uzZuTfIP7CZEEusvq7+3u37H9593LBl/Xyr+Ty8PBTeLLgg0F0ID4+4cuEKPHtgJpKtwMHJsdJ2hbBwf6SIogRubm5WNlYsC3Rubh5m3SJ6FyR13UBAQEBLR8vDzYNYEuAfUFJSQiPDILQGtDjQypw6cerqpWvYDNn20NHTjRk7ph8qw8rKuv/Q/tSUNF9CylNgz4698oryJiZ9GGELE6GYmBiHA4e/ff7W3IR/HZUQm/CXu2VgZNDU1lAHtDSio37dvHoLK//26Zvj2fO79uwciBPU8LNX9XSfv352+cLli46XiPpUWFC4b9f+m9dvzZs/b/GyRaKiotjK7feAXW34Pbq6fn9454HP/280KSAqS1csWbx0saSUZF+eTfdgYGCQlZeNCMXP+ExKSKqqquLh4aF2pQYbSOq6ATSXEhLipCXxsfG5OblI6joETJnjx05cOnepi3XExMQUFBX6pz78/Pzbdmyd9f8WsLam9sjBoy/ePIfb2kdHhMbXx8dnxqSZvZBycwj+n/Fo4xWrbEaMGEGcS1dRUREYEER8A+p4ynHKVAvtAfjSDoOdnX37ru0ycjJrbNbiSK5ZRmrG6eOnr166unXHFpuVNpj3LPEcsctbU1Pz/Nlzh/2HsVn27TE1M730v/bOAq7J7Y3jg40a3d3doRIqYlwLBeua2Hlt773qtbtbbAW7W1TEQFFEuru7NmCjG/5ne/3PiYqIbGdxvvLx857D2J69cX7nOfE8p09wjjPHAI/HA6swqQOUl1doamp2/ieIXwVJ3a+xaMmia5evM9fcv/vA3MKcS1sWFgG6pd4XvI8f8gRdbOZ6RgAkBoOGDmLnU+0y0OWx76NZ02Zjo9Chn0InuP959dZVJaUeDsNIoVBvXr8BvBPS/yefuo6auqqunq6yioqKqkp/l/46OtqgQyAiIgIaRCzOFvOLQaN/9+GdP8dOZDSUk8dPuXzzEvBWe+absB1aNqVJE93HuN+9fffE0ZOZGZmMX9XW1O7YvHPnll3AbRXEC4JTYW5plpKU2tLSAjxm2v9MQQkwRERFXAa5LFqy0NHJUVRUlDOfU/CVmeMAkEq7NHyN+CWQ1P0aWtpa1rbWsdGxjJrgoOCqqiqUlxwDtDWBHwL37dofGR7JnG0VoK6hPmPujH079jFXurgMYGfrg6U83bRt45pVa7Ga8NDwfbv37dq7k0gk9shHAN/C74Xf4f1HUpNTscV+GKJE0XETxs6ZNwe0axXlFaWkUuZ2WVZWFoiWvIKCtBQN0CcArTmBQPjpyQEvAK2k16ULY1zHFhcVg5rysvLVK9fcuHude+MbgC8FZGnGrBmj3EY9vP/w4oVLWKhrDODDMWazIkIjf/AeOCUVpVHuo2bNnmlkbAQ6CpwpchigE8M8w1qKpI4FIKn7NUCD2M+5H7PUxUTFZKRn9mLaGcOfgAYoJyfn+OHjjx88rqqqZv4VaNyd+jsdOnrw48cg5noxopimFrsHaoB+TJ8xPS01DZviAmbfuHJDW0d76fIlv7kLu7Gx8VPQpxPHToR+CgOCx/yrwcMGr/pnZe8+vVmRDQM04voG+sdOHZ3tMQeb4gLCsGXDltPnT3PjEhUGmIrPXzh/3Phxnz4F3797H/SfiguLO/8reQV52162rm6ugwYNBL0rrthZD76pibkxo5iZkQXRGF6FC+4DjgK02qPcXE97nmbUNDc3BwUF8bPUAbUoKSm9df2m9/mLmGPBjLSM9JLli+ctnCcjI3P26yysOjraaupqOLYjIiqyaeum1JTUD+9oOWXAFTx2+Jievu5ot9Hd6/uDd4iKjL7oddHv2YtqplwNAGNT45X/rnAd5SopKck6xwK885A/hvy9etX+3QcwV/KV3+sTx06uXb+GG5eoMAO+moKigvsYt+EjhhUVFcXHJXz8EJiSlFpVWUmlUrHXgA6EpJQUELbBfwxy7OuoqakpJiYG1+xfhdkFz8vObWlpJRDQuu6eBEndL2NpZamqrsrcu/R/+Wbe/LmsW93AsQCRKyOXPXr4yOucd0ZaRoff4gl4e0f7tRvW9uvXF3SugR4U5Oczv0BGVhaW2wGE58jxI2NHjyvIo0WlqqRUbtmwlYAnDBk6pOshqcDXb2hoiAiPuHnt5mu/1xUVX01MqqiqzJgzfc7cOcoq7NjrBjphS1csTUtLf3DnATCspbnl/JnzllYW7mO5LIrKjxAREdGl4+Y+GjjQtbW11dWfBw9EhEWI4kQJCQnu3fbDnLSvprYWPCxI6noWJHW/DOgwgh709StfFqckJ6fk5uSamZtBtIrNtLW1gS72k0c+t2/cTklOaW1p7fAC0NAvXLxg+qzpjOWpTY1NYSHhzK8xNTeF2PvW09c7ccZz/qwF5WXloJibnbtk4VK3sW7zFswFl7JzZ6ilpYVEIoWFhF2/eiMkOKSupo75t7Jysq5uIxctXgTeh50RnsDJ3LpjS3ZmVmR4FI4eEW3X9t3ArQSwzQY2gM3kAbgopcNPkZP/sruASqE0NTaKiaHMzz0JkrpfBvQcR7m7MktdGaksLDSMT6QO9Dezs3MePXj08N7D9NTvbBGTlJIc5T5q2YqlJqYmzA19YVFh9ddzeLZ2rA2S8lNcBrr8t3Ht5nVbgJcAipXUyuuXrz/3eT546GDgDFlbW4EGCGgeuOJtdIAPRyaRgbT7PvONjIj61pGVkJTo79IffPc+9n2gjByqq6tv370d6HdJcQkoAgu3bdrudfkCHw45cBcyMjKM9cnl5eX1DfXSOLTSrSdBUtcdnPo6dVg3/+K5n8cMD26fF+kc0NBHRUXdvnnn5fOXoMX/9gUiIiL2jn3+WftPv379CEIdb6201DTmIuib6+nDTys6a84sCoV67tS5ivLPm7EoFZQHdx6AH6BzoPsiISEhJCzU2toKNL6ivDw5KQXLO9MBojgRiNyivxb2c+4HN4u0o5PjP//9s2X9loZ6Wlo7/9f+Xue9l69chiIIczLYxonoCNr+yII8WqeQdbkb+RMkdd1BSkpq5KgRTx76MGpSklIK8gt09XQhWsVSQEO/bs2665dvfLt1CUePUm9ta7V81fLhI4d/t6EHfxUaHMpco6quoqYOfzMvsPzfNf8McHE+uO9QYEAgc1xEIH4fP3zs/M9BCyUmJjZ81PCZs2f07deXE/o6QNKmz/AIDw27f/vzpN3JYyedB/S368W/K6c4H3AjqaiAx4EmdbROVcX3d8Ejug2Sum7iMnjg08fPGO1+fl5+eFg4D0sd8OeuXbr+bdQP0LDa9rZd+fcKIHKdNPQtLS3ZWTnMNTo6uhwS/Qh8BQdHh+u3rz157LN7+25socpPwePxevq6f075c9yE8Xp6uhzlM4mKim7csik6MgYbYi0vK/97+T9+/i+4bl0i/wCkTklJiVFkjDEgegokdd3ExWUAcF8aGhoYNbGxcRMnT+Tknaq/Q2Vl5beVEpIS/21aO3/B/J8GYm9sbMzJyWGukZGR4ZyWlx5tucr3ue9PdQ5IGoFA0DHQWbfhv1GjR3GCG/ddtLQ0l69atnLpKiy8VmJ84utXb9zcu7mbAsFqwHUhEr88Dt993BC/A5K6bqKjq2PvZP/h3QdGzYunL5atWMqBEfZ6BBcXF3ML84T4BHCsoaUxdvyYaTOmGRoagqa/K60nmUROik9irhnmOpQTtvcWFBRcvXzt7q07+XkF7W1f+axS0lLzFs4bOWqEIJ7msUlISMrJyUpLSwvS4XzNmDJtSmJC0vnT53F0LV/21zJjEyMeW43JM4DbycrWGgfuKfo9GBcbDy4fbKN4CvhtDZcCbk3QCH58/5ExhllYWBgeFs51yaC7CPDbfPyefAr6BPTJ1s5WTk7ul/YwZX/t0uG+3jPLflpbW2OiY65fveHzyIdKoXYYmJVTkJs8ddLCvxZqaGpw71Yt4HH+vXrVp4+fEuJoHZSaqpoN/228cfs6KyK2IH4fTS0NQQHBtnZae5KVkdXS0sIJfUGeAZ3K7jNg4ABxcXHGPtbmpuaAtwG8KnU4+pCj6yjX7v1tXEwsc1FcQlxDQ6MnjPplKBSK/5u3Vy5eiYuOY1w7Blo6WlM9pkyYNEFHR4cHGholJaUNm9fPnTkPW4353v/9vTv3PWZM46iZRQSGiooKY6gA3JkNDQ1YAgdEj8D1DzNEDA0Njc2NI0IiGDWBAR9BSyory9pEo1wH6J+mJKYw1xgZG8nIyrDThubm5tTUVN+nvg8fPMrOzAb9Eubf4gl4YNLU6VNGu4/W1NTkXk+uA6DpHDh44J+T/7xOT8fR1tZ2cO/BAQOdtbU5KFsbAkNBQUFAUABHD8ZQVVVVX1+PpK4HQVLXfUCvf8gfQ5ilrqioKCoyClRCtIoDaWpqIpO/2oenrKLMnjUpoHEvKysL/RR67979sOAwUmnHlDqiYqK97XsDkRs4aJCyshLvuTuioqL/rvnn/bv3+bm0qGwF+QUH9h48cvzwT1cSIdiMlJSUtLQ0FrunjFwGHDvmaGGI3wRJ3W8xcJDLac/TjCAg9XX1Hz98RFLXgcbGRtLXW86VlBVZvXaxpqYmKTHp6ZOn/q/eZqRndMgoBFBQUujbr6/HTA8HR3uuzgDwUzS1NNdvWrdkwVKs+PjB43ETxoK7lPNX1vAbtr1t3/i9AQelJaWlJSTuTcPEgSCp+y0srSyBg8Ic78r32Yu169dyzjJ6TqC2pjbn6011ltaWrPafLnldOrT/cIdQZAAhYSENDY3xE8eNGT/G2NiYY3cL9CDgVI8ZN+bu7XsB/gE4eofs0L7D1jbWyGngNNTUviT6KC8rg2gJ74Gk7rcgEokjXIefZIqFWFxUnJqSamMLObojR0GlUuvqvgqmpcH6zOPyCvLMEbyAByMpJWnX227y1ElDhg5hBKHmE0Dfa+feHX8MGNrYQIv2GRYSdv/u/UWLF/HegC1Xo6yszDguKiqCaAnvgaTudxk4aKD3+YtYSkxATXXNi+cvkNQxU1lZ1aGGDUpj18tOWEQYuy4ysjIz584YO36shYUFD6yr7B7m5uaLli48ceQktrPi/Jnzfwz7w9DQELZdiC8YGOrj8Xgs42BKcspPX4/oOnz62PcgVjZWqqqqWZlfEgd/+BC4rn0dmghhUPn/FJoMpKVZHrVdR1dHREQEkzpBvODESRPNLcxZ/aEczopVKx4/fJKXnYejJS3K8zrnvXvfLr7Vfg7E0MiQFlu8niZ1aSnpTU1NcEOH8xLoLv9dgINiaWPJLHUJMQmlpaUoMDmDyqqOXp2EBMtzyoiKijr0tX/5/BU4riiryM7KRlInJyc3zWPavl37sKLfc79Fixfq6aO1D5yCjKwsY6NLXW1tXV0dkrqeAkldDzB2/JjnT54z1vjV19c/9Xm2YOF8uFZxDtXVX0mdnoGuiAg7Anb06fNZ6gCRkVGj3Uez4UM5nL9Xr3r/LiA4KARHj1G+cd2mS9cuovgpHIKmpgbDySaTyeXl5TIybN1+ysMgqesBbO1s1TXVc7NzsWJbW9u7N2+R1DFISUplLoqJieHx7FgN4djPgShOxBanBAYENjQ0oDZdSEjov03/TZ80o6a6BhTfv3v/+vUbNzfUCeAIgEvn1N/J75kfOC4qLM7LydPngJyOvAGSuh5ATU3N1NSEIXWAAP/3KGwKg6qvl6WIS0jgBdkRjsTQ0FCcKI5JXXlZOYlE0tLSYsPncjj9+vUb5eZ65+ZdcNxQ3+B5xNPFZQBv7yzkInR1dbCD9vZ2tAizB0FS1wMQCARXN1c/35eMmsbGxqDAIDRi9l2am5uxmLasRl5e3sBIHwvUUpBfkJSQhKQOR3cdlqxY8u7NO2xff3xMvO8zXxRHn0NQV1dnHGdmZkK0hMdAUtcz9O7TW1lFubSkFCuCHpnfi5euo13RviWAjr4Oc7GpsfHbFK+sAJx8e0d7bF6qtbU1NSV1hOsINnwu52NmZjZmwtgLZy7g6GHbLpz1At0yFHGRE7C0thQjimErhyNCI1F+g54CncSeQUtby9DIkCF1gKCPQcC3Q2FTcLT4+l9F5cjOzGloaGDPiJm5pQWegG9toa3e/hgYtHzVcuidDyAt2MYpZgQF8cLCQmzboAIcu7kL5gJnrjC/EEdP3Prs6bMpU5FjBx9tHW3QaGBSV0YmV1ZWysvLwzaKF0BS1zMQicTBQwd9/PCRUZOblYvCpmAoyH+1Ybyuro6R5I/V2NhYy8vLkUppI3VZGVkUCgVKw1FdXV1YUBgbExsWGp6R9p2AnEB7RERFgNAZmxmDTgC4nYCdoMkDx6JiohLiEhJSEiIiIvQVPUAUhQl0umcMEFoqlUqpqNDQ0MCkDqjv+dPn3ce4g8/93a+K+D2UlZUlJSUryivAcXl5RUlxCZK6HgFJXY/h6OQoJCTU3PwlO8wzn2dW1lbQ3QjofOvaNn2dQ4d1qGuoy8jKYlIHdC4nO4dtDUd7e3ttbW12Vrb/G3//V/6JCUlUSset9N/y5pX/d+uVVJQkJMRlZGSFhIXEiUQge0RxopEp0EVJNTU1CfA7cdpvRcVEgFyB+xAoIoEgJCgoABQROItA3kAPg1RKio+Lf/f2XVxMfHJiMvO9mhCX+NLv5bjx43rs+yO6Bbiydn1sc3Noa9zIJHJKcgraD9ojIKnrMYyMjSysLKIjoxk1YSFhoL+MFrh/S9U3m8pZBFBZp35OaSlp4BgozYeAD3a97Fg6Tggc1vr6+pycnNev3rx5+SYyLLKxsfH335ZUQqLnH8ru/GUSkhKqaqqSUpJiomLgWIggBBQRyF59XV1hUVFcTBwWA/NbgKPpdc57zNgxqGcGHRMTE8ZxakpqJ69EdB0kdT2GjIyMlY0ls9SFh0WQyWRN1oc25nDgzqsDbbt68Sq2EObOrbtTpk0BYtDjnwLeH3RrgA/3wvfFa6Bw4ZHN3/NcgcoKCwuD/xmKwhjLBe8Ajttx7S3NHYc3u05NdU16anrXXw9UEPtccBz6KTQqKroXi7sCiJ9iZWMtKirSQO+UgA7Tv2v/RckFfx8kdT0GaLxGjBxxxfsqowb0oD8GBk2ZOpnP2w45qJMNQ4YO0dbVxrIIAfduzT9rTp87LSXdA4tiGOtIMzIyfB4/feX3KioiClsC8y0SUhIDXJyd+jr1c+4H/C3QMQI3DHgHSgWltY32J3W1ddRKKhDI9LQMcOdUVVY1NTdRKZTGxqbCwgLgKSbGJ7W19tgcp6a2hsvAgS6DB/g88nn6+BmOLroXzl6wPXeKZ5KwcynWNlbyCvKFBbRNdaSS0sLCQpS47vdBUteTmJiaSMlIVVG/jM4FBgROnPQnWi4METU11aEjhl44fQEr+j59sUlu0/FTx3+z/9FOB7hx69as83/1tpNXgg+aMW/Gf+vWqqp+x5v8du5w2PBhP3qrchoVmRkZFRUVKSkp4WER4Z/Cv5hE/9c5wBgdPe1tu7YNHTYMuA44euhtTOoA/q/9GxoaxMVZHqEU0QkqKirE/1+C8rKKjIxMJHW/D2qCexJwjzo5Ob588YpRE/ghkEql8lt2tJ/yba4DlrJl6+bSklKfhz5Y8fqVG3du3R3hOmLEyOF9nfuCq9bFAaKWlpaioqLA94EhwaFvXr6pKK9gXtnBjJKKkvOA/u7j3Z2dnSUlJYED1yOevTwdI6MvmXfaPwMO2rAjYCSwqqqqCjiClZVVra0tZBIZ/JWysrKauhq2YoXZGOBougwa8P7dBxw9LvYl78tLly/h83EI6EybMW37pu04+uLYoA8fhw0bCtsirgdJXU8iLCL8x/A/mKWuML8wLS0dSV0HemSlRtcRlxDff2gfEIAXT19gNc1NzU8fP/V96gt+JUQQ0jPUU9dQB5onKycrIyMjJy+npa0pLycvIUlb4g9kMi42LiE+MTg4ODUptbam9tuNcRjqmuqOfR3dxrg5OjnIysqyIcW5AB364efJPywWftfTJBGJxMkekzGpAzx98nTegrloPyhcLK0sRERFsDVE4NKAW5cN9xJvg6SuJwGNjmNfJyFhIeYlCQFvAxwdHfh5YRsbUvb8FODTHDtxVE1V9daN24zs5ECxsPic5eXl4bgvI4F4Ap5IX9BPIBDAhWtoaABOUierRQyNDfvY9wZuom0vW0VFRe5KvAJu2kGDBmloaRTkFYBiVERUSnKKrZ0tbLv4GjMzMzU11Wz6BHNRYVFhQaGOrg5ck7gdJHU9jKamBuiRRUUwbTkIDqurq+eE5h4WHLLdAojQrn273Ma6nTtzPuhDUNU3udEZtLa0VldVV+OqO3k34A4aGhnY9bZzHe1qamYK3px7Z2SBFzv4j8FXL9JWVIHv/sznmbWNNT93zqCjqKSoqa2FSV0ltTIqKhpJ3W/CrQ8nxyIuLm5lY80sdfHx8aWlpRISaGL5C01NTVA+FzhqA1wG9LHvk5qSGhoS+uzJcyqVWlNTQ6VQQYPy0z8nCBG0tLQ0tTSAvAGR09XTxRZSssFyliIkJOQ+1g2TOsCHgMCV/9SgXAcQwePxQ4YO/kAfVW5ubo6OjBo/Ae3u/y2Q1PUw4B4dNmLoZa/LjBpKOSU5MUkf5XpmAss2AAsxMTEbWxvwM2/BvKoq4L5VUyooZBKZSq2kVFQA0SOVkkBnBehxSXEJFqIJ8OeUPydNmWRiYqysosx7Eye2draMMcz4uPj8vHwUpAMu5hYWjOhLHwOD2traeKBTBREkdT2PlbUV8B6YV174+frxc5YDAQGBDiHT2BYDs3MIBIIcHW1t7Q6/am9vr69vOHvqzK7tu7EV/EAgBw8ZxKsXUVJS0nlA/1vXb+NoqSeagoODkdTBxcTUWFtHKyOdlscnNyuXRCKpqKjANoqLQVLX88jLyzv1dwrwD2DUpCSlUKlU0KTCMwom4hLiOnra6akZsA35BYA8E4liQ0cMPbT/cEN9A6j59PFTUWGRhqYGbNNYAlD9P4b/gUkdjp5beOasmdy1vobHUFBQUFZRxqSurr4uLjYeSd3vgKSu5wENhL1DH2apS01Jzc/P51upA7LBpQE4jI2N9Q31E+MSwXFmeuYLX7/5C+fx6p6zPn36gK+GhYDJyc6pqqpCm2QgApqRgYMHBgV+wtH97LDg0GHD0e667oOkrucB7cXgoYMP7DnIqKmtrUtOTLa2toZoFUeRn5sP24QuAZqbqR5TtiRsxUZcz58+N8rNVU1NDbZdLEFFVUXfSD+D7nxnpGWQSklI6uBiYWnBOI6Li4NoCQ+ApI4l6OnpMTrIGAnxiaDIqw7Br1JSXALbhK4yctTII/uPVlTQFqdkZmS9eO43d/4cnryOgoKCZmZmmNQ1NTWVlpSamZvBNoqv0dbVllOQqyij3XvAvUMNyO+ApI4lyMrKurq7Pn/ynFET8DagrKxMUVGxk7/iVfB4PPdG39DR0Vm9/t8t67di+VS3b96urqE2YuQI2Hb1PKAZ1Tf4sk44Kipq0JBBEO1BaGhoGBkZhpSFguOW5paoyKhevXvBNopbQVLHEkAH2c7OllnqcnNys7Oy+VPqCASCpKQkbCu6CRCAqR5Tnzz0CQ2mtTg11TXbNm83NDLU19eHbVoPA76p80Dn44c9sdHaiLBIoO7cuy+eBxAXF7e0sQz5RLvxmpubg4NDkNR1G3QfswTQagwcPHDPjr2MYIm1NbWpKan2DvZwDeMQaInZuGc0RlpaetO2jTOnzqRU0KJUp6ekr1q26urNq8B3h21aD6OrqysgKICj7wShVFDqaut6JNsRonuAB8TBweHCaS+sGBsVA9cergZJHaswNjGWkJRgjsHxKSh4+szp3NK+s5SamlrQS+WiteyOTo7/rPln59ZdTU1NQKQ/fQxesWTl0RNHeGzhhqqqqqioKOiWgePSkhJqJRVJHVxMTE3ExETr6dtdQkPC0EbyboOkjlUQicS+zn0ZofQBcdFxQPlkZGUgWgWLDgLPvGCHK8Dj8bPnzU5JSbl1/XZba1t7W7vvU18ymbxt59Y+9n24dCvFt4DOh5WNVfDHYHBcWFBUWlKqpaUF2yi+RkVVBXSaY6JjwXFBXkFxcbG6ujpso7gSJHUsxMLSglnqSGRSfkE+H0odgUCQkODWuToG4uLim7ZsKioofuf/DkdX67DgMI9J0yd7TJ4+w8PQyJA3ooUZGhpgUtfS0pKflw+EHLZFfI2kpKSmlhYmdTj6WiEkdd0DSR0L6de/73ER4abGz6GNy8nlCXEJlpaWcK1iP4KCgryxukFZRfnYyaOrlq16/+4DtnaDUkE5e+Lso3sPXQa5/Dl5oo2ttYyMDFd/WX2DL8ttUlPTIFqCwNEjcTv2d3j65ClWDHwXOGrUKDSG2Q24+JnkfEzNzISFv0gdjra7LgGiPZxDU2Pjj7KbcjiaWppeV7yPHjpy2etyDX1OC0eb1iLdvXXvwb2HJqYmFpbmo9xHGRvTokKLiYlxnatnYWVBu2npqSeiIqLAZeKZ4VkuhTn0REZGJvC2uWiSm3NAUsdCFBUVjEyMosKjGDWfPgaDRgTdqXV19VwqdTjapkmZrTu2Yits42LjGClbW1taE+MTwc+dm3cJQgTbXrYaGhrGJsY2dtba2try8vKioqKgHiiHgIAgHi/ImQuU9PX1gTxjUkcqJVVWVvJtQDsOQUdXV1FJkUyiJQMJDw2vr69HDUg3QFLHWvr2c2KWuvKyMtB88GrI4B8B2nSuHtP7FiBXg4cM7tuv77Onz0+fOJ0Yl8ictwFH3/AbHhLOnNlcWERYz0BPRUVZSkqaSCRKSEiAGiMTw87TwoFXqqqqgpYOGxcVFKQJJEs1UkVVRUhYCEf3V8vLyykVFCR1cJGWljKzMHv/9j2OvmcpOzvHxgaFGPxleKoB4kA6LGCrrKwqKCjgN6kDbbS4BBG2FT0P8NL+nDhh7Lgxd27d2bVtV3l5BcPD+5amxqaUxBTw073PMrcy95g5rW/ffjq62uBzgePFIsGjL8K0/PAuEBwXFRQVFhQyz94h2A+43MoqSoxiWmoqkrpugKSOtQwYNEBGVoZKoWLF6qrqsNBwRydHuFYhehAg5B4zPKZNn9bS0pKZmfn+3fvQ4LC4uLis9Kwe/BTgOG5YvRE7BiInKiZq19vOzNzMwsrCxtbawMCgB0OvWVlbY1IHAN9owMABPfXOiG6Ax+NHu4++e/MeVnzz0n/c+HFcNwcMHSR1rEVdXV1ERIS5Ji4WRSjHlZWVNTQ0SEhIwDakx8DSz5qYmBgbG89bMK+xsbG0pBToRExUbGZGJolEAl85LTkNmwP7TWhpY+vqgz4EgR9BQUHgh9HX6TmCjzYzN7W0ttLU1Oh8XLRzgBsnICjQ3kbb+xgTE/v7BiN+E1MzU8ZxRkYGuLuQ1P0qSOpYi7i4uIOTvc+jp4yaqPAo0MqLiopCtIr9WNtZ4y5dYxRra2ux6Mm8BzYxCdDT1wM/Q4cNBd+0mQ7Qp8rKypqaGgqFUlNTS6FUADlJT8uopFK/fR8dXZ3WttaczBwqtZJEKs1Iz6yprvn2ZW1tbQ10Xr94DX6ABwBuOdC7MrM0NTM3NzI2MjU30dTUVFBQ6HrjaGllISEuXk3/uPiY+Pr6eu6N1s0bKCoqGpsZpyal4uhXpKysnJe6iewBSR3LsbSyZJa66urqwsJC3gsW3Dkdwj0XFRTV1dbBMobNYMoH1AJ4Wsoqyr/0t0DJgCMIxKa6qjo3JzcvL++df0BxUXF+fn5BXsG3r29tba2qqgIH79+S37/9AHRXUlJCXEICfHofxz6Ghoaqaqp6+rrKysqycrKgufzuRgIdHR0xIhGTOqDKwB8FYtmtr47oGUDPGLjsmNSBS5yakqKjow3bKC4DSR3L0TfUBy0dw4kBffO01DR+k7oOsSJBCw4kH5YxXISgoKAoHVlZWS1t2hKnqR5TgU8MFCgvJy87O/tjYFBOVk5JScl3s922t7dXVVWDH3Cclfl57lBSShKILm0VqKSECd3nk5OTlZaWAZVCQgTwW2lpaSCEpFISjrZlsDQrKxtJHVyAR25ta+3zyAcrBn8KGTZ8GGduVuFYkNSxHAtLCzl50HCQsWJjY2NKUspI15FwrWIz3yYByM3NtUYLyX4dIH6SdLS0tPoP6D995vTamlpyGTkzIyszMzMyLDI1JZVKoRQXlfxoiBg4iNVVn/sZ0ZHRHX4rLk6UlJaiVFCwYkN9Q2pyqosLWpkCE6Bqjn2/rGVLTkwGzQi/TYL8JkjqWI6SkpKY2FdL7TMze3JtHlegoqoiKibaQA/QjhEbE+vm7oZ6pr8JOIHAOQM/urq6fwwdgvuLNkJeRi4Dspebk5uSnBoVEQVcwNqaGjKprCtvWFtbV/v12HJ8XDxrbEf8AgYG+kLCQs1NtO2b6WnpwFNHUvdLIKljOVJSUsZmxqDdYdSEBofyWzIOcBJ69bYLCvzEqImLiW9qauqwPBXx+2A+n66eLlZsbm6uqKCUlZGTE5KLiotzc3JiY+LIpWRw8oFnUFNd89P1QeB2ra2tFRcXZ73tiB8iLS1t28s2LDgMHOdk5RQUFCgp8WOe526DpI4dWFlbvfJ9xShWlJVXVFTwWKqzzhESEuoQkZ1MIoN2FkkdqwFnXllZCfyYm5szKquqqqgUagWlIicrl0wi1dTWAkewoaGBTP48zN7a2vL+7Qds6VB1VVVRUZGhoSGcL4Cgg8fjjY2NMakDJCYk2NnZwjWJu0BSxw709fWYi42NTbm5uXwldQQCwdLG8u7te4yazIxM0LDKK8hDtIpvkaKjpa1lY2Pzo9dMGDPh3ZsAHC08WEViQhKSOrgAqetl3+va5c87dj6+D5rmMQ1F4u46SOrYga6+rqS0ZHXl57UAoPuckpTSq1cvuFaxmd72vZmLtTW1ubl5JqYmsOxBdI7zAGdM6lqaW+JiYseOGwPbIn7HiSnKUn5eXm1t7e8ECuA3kNSxAxUVFRlpGYbUtbW1ZWflQLUIAmpqah1qSoqLoViC6ArqGl8itaanp7e3t6M1RHBR1/gyBVBKItXU1CCp6zpI6tiBooKipNRXe6gzMzNhGQMLJSUlE3MT5njHT58885jhwWNJD3gGx74OWtpaebl54Dg8JKKoqAjlv4YLkUgc7jrsJX3WPzsjOzYm7tvuI+JHoFaGHYiKiRoaGyYlJDFqkhOTOnk9T0LAE8zMTJmlrpJKra2tlZaWhmgV4keoqKhoaGlgUkehUCLCI5DUQcfYxPjl/xe4xURHj3QdAdceLgJJHTsQEBCwsLR48uAJoyYvN7+qqoqvxh8E8YI6/18Bj1FYWEQmk5HUcSZCQkIug1w+0feHNDc1R0ZEjRmLpusgA67Iac8z2P4Q4GrzYTTdboOkjk106BG3tbWVlJTwldTRIj44OTDXlJaUAsk3MDCAZRKic2xsrYWFhbFsDG/fvN2ybTMabYaLmbkZnoDHpK64qIhKoaqoqsA2ijtANy6bUFZRZo6E2draWlBQYGRkBNcqNmNqZgoEr729HSu2t7VnZ2XhhgyCaxXiR4CGVVNbMzOdNq9ckFuQl5un9/W2GQSbUVBQMDI2io+lxa/JygRPTzaSui6CpI5NqKurKSgplBSVYMXWltaEuMTBgwfDtYrNKCkpiUuIMyejiYmOQUv7OBZlZWU9PV1M6mpqavzf+COpgwsej+9t3xuTuubm5tTU1L79nGAbxR0gqWMTMjIy0tLSDKkDFBcWQbQHCkJCQv1d+vs982PUJMUn19fXE4nETv4KAQsCgeDq5vr65Rscfcj908fgBYsWwDaK37GxswGC19raCo7fvvafNXsmX4UY7DZI6tgELSbv19kUSSQSLGMgoqOjw1ykVlIrKiqQ1HEsvXr3kpWTxRIdvH/3nkqtBH022EbxNXa9bMXExICTDY5zc/IqKyu/TRuC+BYkdWyClh5M4quAuQUFhbCMgYi1jRXohAIXASsWFxaDx1WDabcygqPQ1tE2MTEO/hSCo2cVDgkJGTFiOGyj+BoDAwOiOBGTupLiksLCQiR1XQFJHfuw62P3/t0HRjEhNoEPp6msbKyEhIUaGxqxYkNDQ1ZmZr/+feFahfgRkpKSw1yHY1LX2tL69NFTJHVwERERcXbp/+DuQ3BcRi5LjE+0sLCAbRQXgKSOfXRI5VxfX19XV8dvuVGUlZXxgl/FqAU9U1jGILqCLVME/U+fPvFh/4zTMGRauZ3Bf3GXugeSOvYhJ98xin9paameHn8taZOVlbW2sw7+GMyoee7zfNW/q4SEhCBahegEaxsrh74OoZ9CwXFuVu6zp8/c3N1gG8XXDBoy8JTnKSyVvN8zv1V/r+S3HnM3QFLHPmRlZTrUkMlkfpM6LHAMs9TV1tZSqVRFRZRnkkORkpJyHTUSkzrAg3sPR4wcgbomENE30JeQkMCkrqK8HGUT7ApI6tiHtLQ0UZyIpbvEKCOXQbQHFnp6uswbycvLK/Lz8pHUcSzgYg0ZOuTA3oO1NbU4uhtBIpFQPEyIyMrK2vSyKS6iJQYpKSmNiYpFUvdTkNSxD2kZaQVFhbzaPEZNYnzSqNGjIJoEBWs7a1Ex0fq6eqxYSa1MT8uw62UH1ypEJ+jo6jg4Obx9/RYcNzU1Pbz/cOnypWg7FyxA58PBwf7F0xc4esihuNjYiZP/hG0Up4OkDiaNjY2wTYCAnp6eqOgXqQPuXVZWFlyTEJ0jJiY2xWMKJnWAh/cezZw9E8Xphohtb1txCXHMzw54+x60JCIiIrCN4miQ1CHYjZycnKysDLYrGSMmKhqt6+NkwKVxGThAS0crL4c2JhEbHRsSHDJs+DB0yWBhbGysoKCASV1pSWl2draJiQlsozgaJHXsA3SNOwRM4U8IBIKzi3NWZjajJi0lvbq6mq/yPHAdoIPy5+QJR/YfxYpXLl51HuCMwtzAQl5e3sTMJDcnFxxXVFREhkchqescJHXsA4/HoxwoGNo62szFuro6fktpxHWAu3eqx9RTx05jo+4BbwOio6L79e8H2y4+BVyOfs79Xvq+BMdtrW1RUVEeM6bBNoqjQS0vAgJmFmYiIiKMqUoqhZqSlMJvKY24Dm1tbfdx7vdu3wPHDfUN589esOtlJyYmBtsuPqVXbzsJSQksT8i71+/q6+vRtegEJHUICBgaGUpJS5FJZKzY3NycnpYB1yTETyEQCCv+WX7/7v32NtpGkTcv30RFRvXt1xfN2EHBwNBATU0tLTUNHFMolKysLHNzc9hGcS5I6hAQkJOT67BgrKSkGJYxiK4DGlMHJ/uQINp28vq6+iuXrto72KPt5FBQVFSUk5fDjiuplcFBIUjqOgFJHUyoFGpbWxsf7k+SkpLqZd+rIL+AUfPcx3f3vt3CwsIQrUJ0hQOHDwwZ8EdzUzM49nnoM3LUiHHjx8E2ik+ZNXdmCD0SNyDw/Yf5C+fBtYeTQVIHE0YuG35DQEDA0tLiyYMnjJqmxqaysjI1NTWIViG6gpm5+cQpE29evYmjbyc/cfTkoMGDURI7KFhYWSgoKmBBlwIDPlIoFJTQ50cgqWMfaAUmM9q6OoJ4wbbWz2JfV1eXmpKKpI7zERQUWPH3itd+r7Gp1vjYeJ/HT2bOngnbLn5EG6CjjUkdeIKio6IHDxkM2ygOBbW87ENERAQtkWJgbGIkJyfHiALa0NCQEJcwaPAguFYhuoKhocG0GdM8j3i2t7e3traePnlm0JBBHXJUIdiAuLj4gEHOkeGROLqH7f/6LZK6H4GkDgEH4MBJSUkxB7zOzEThwbgDAQGBGbOnP3rwCAuekpGacfL4qd37dqFBCzYDLoTzAGfPwydAhwMU37x6s2P3djwe/9M/5EPQrQkT4Mrw57IUHD3Pg6KyYhaTvMVERfPt2eA6dHV1F/y1YMfmHc3NzeCq3blxZ+SoEQMHDYRtF99hbGKsb6iflkLbcpCVkQUeKEMjlOXgOyCpg0l1dTVsE6AB+p7OLs6MLGg4+oNKpVLl5OQgWoXoIsCf8Jgx7fXL1x/efQDFqqqqLRu2PHjyQFEJJWNiK4qKimbmppjUAd/umc+zVf+uQjsdvwVJHVtBtyAzOl+HB2tpac3Ly0dSxy3IyMj8t35tSlIKqZQEikkJyUcOHdm5ZycaxmQn4Gy7j3V//P/FzO8DPqz4ewUaw/wWdFOyD/qyFFHYVnAQhkaGjMhGOHpKo6iISBsba7hWIbqOvaP9vEVz9+860Ebn4oVLffv3dXN3g20Xf2Fta62orEgupS2IDQ0OJZPIKqoqsI3iOJDUsQ9BQUEBNBHFhIaGhrKKMkPq2tvbU5JT4ZqE+CWA9zB/wfyPgUGB7wJBsbmpef3qDTY2NhqaGmgAg22oqqra9bLDQj83NjS+eePvMX0aOv8dQFIHk3Y6sK2AhqycnLTUV1uPs9AiTG5DVk52y7bNUxOmlpHLQbGosGjR/L8eP3uEAt+wDVFR0eEjh2FSB3j+9PmkyRPR+e8AkjqYFBcX823AFBztERUxMjOKioxi1Lx/+x7laOU6bO1sJ3tMOXXsFFYMCQrxe+Hn5u6GriPbsHewZxyHhoQ21DcgqesAkjoETBwc7G9fu80oAp3LzcnV0dWBZhDi1xEUFNy4aUNtTe1lr8tYzdzp87yuXnAf4462jrAHXT3docP/eP3yDTimllOf+PjMmDEdtlGcBZI6tmJsYvTqxSvYVnAQurq6eAK+taUVKwIfNyYmBkkd1yEqJvrfhrXRkdGx0bE4+nVc9+96DQ2N3n16wzaNLxAVFR3p5opJHcDXx3fixD9BJVyrOAokdWxFGkXF/RotHS11DXUs6AZGVEQ08ga4ESUlpaMnjkwaNxmLgEMqJa1a/vfl65cNDPRhm8b7CAgIDB4ySIwoVl9XD4ohn0IKCgoMDAxg28VBIKlDwEROTk5BQYFZ6rIys1DMFG4EtLZW1lYHju5fNPcvLMVPUnzS6pX/nvU+q6KC1r6zHHCSBw0Z5PvUF0dPX/fm1Rt9fX00XcoASR1MCvILsOB1fIuEhIS6hlpUxJeVKXFxceCcoG3I3AjooLi5u2Wsz9izfS9W8zEwaNvm7fsP7ZOWRuMZrEVISMh9nBsmdYBnT555zPCQlJSEaxXngBoUmJSRyvh5swGO3jj2H+D89PEzRk1BbkFZWZm6ujpEqxDdBo/HL12+NCsj+87NO+Debmtte3z/EXDc129cJy4hDts6XgY4cEOHDZWQEK+pqcXRJwJSU1LRXCkDJHVsBTkr36KtrdWhJiszC0kd9yImJrbnwO5SUmnAmwCgdk1NzRfOXpCVlVm2crmICFoBz0KA6+w2zv3WtVs4eij5J4+e2PWyQ3MBGKjlZSsqqqqwTeA4dPV15RXky8vKGTXBQcH9nfujaQbuRUZGxvPU8dnT50SG0VKpNTc1H95/hCAktGTZYiEhIdjW8SxA1SZNmXj7xu32NtpYkf8r/yXLl6iiNocOkjoEZOTk5DQ0NZilLi01vaWlBbWJXA3wy4+fOjZ/9oKUxBQc3cnYt3MfTgC3dNkSNLbBOhydHHX1dLIyssFxSnJqyKfQcRPGwjaKI0D3HGRAmw7bBMhISUkpKSsx1+Tl5bU0I6njeszMzIBvN33SDBKJlvqgsbFxz7Y9wFlftnwpGlVjESIiIlOnT92zfS+2CODe3XsjR41AG+xwSOqgQ6VW8vniNCBpZhamr/1eM2oiQiPq6uvEiGIQrUL0CL379N64bcPfy/7BAuA1Nzfv3rq7j31vJycn2KbxLEOGDjm8/0hDfQM4jouOQxvsMJDUIeDDHMEPIyc7R15eHooxiJ5l+szpRkZGs6fPKS0pxdHVbvRQt227ty5ZtgSlVWMF1tbWI0aNeHz/MY4effuS16Wde3YiNxpJHVtBeUe/i7a2tpCwELbvGCMqKqpX714QTUL0FAICAvaO9hevXZw3c15JcQmOHul055Zd4GDR4kUoKnGPA0745KmT/J75NTTQHLsXz/3Aedb6Zp0zv4Gkjq2g+afvoqSsZGBkkJyQzKiJjaJtJEe9ft4ANL4OjvZeV7wWzJpfTFe7lpaW3dv2kEpJ6zauExdH++16mAEuAwyNDeNj48Fxbnau73Pfv5b8BdsoyCCpQ8AHNHbqaurMUpeXmwf6pKgR5BkEBQUdnRy8rnrNmzkf8+2amprOn75QX9+wbuN/CgoKsA3kKcTExKbP8li/ZkNbaxvwoW9euzVl2hQZGRnYdsEESR1kysvLv91DzW+IiIho62oz16SlpdXW1iKp4yWA2jk4Oly86r1k4dKc7Bwcfd7usvdl8Ajs3LNDQ0MDtoE8xWj30ac9z+Tm5OJouw5S/Hz9gNrBNgomSOoggzYb4OiNoLNLf+9z3owaUgmpqKhISUmpk79CcB00tXNyuPXg5iyP2WnJaaAGuB1PHjwpI5UdOnbQ2MQYtoG8g6qq6tgJY44f9gTHLc0tN6/fch/rTiQSYdsFDSR1bAVtcPkRWlraHWoyMjJtbGygGINgHQICAkZGRtdvX1u5dFVIUAi2/SsoMGjhvEUHjx7o3bs3WivYU0yYOOHmtVtkEhkcR4RFvHsXMGqUK2yjoIGkjq1IoIi3P0BDU11VTaW4qIRRA9rBCRPGo/BgvAe4pgYGBue9z/23+j+/5y+xLXfxMfEL5yzauXfnSNcRKJxKj2BqZjrafdQlemr4hvqGa5evDR8+jG/PLZ9+bQSnQSQSDY0MmaUuNzu3oaFBTAxtJOdN1DXUT5w5sWHtxgd3H2DD+Hk5eYvmLNq8fdO8hfPQJoTfB4/HT5sx7dGDx1QKFRQD3wUGfwp2HuAM2y44IKmDTE11NWwTOAIRERFNLU3mmqKiopqaGiR1PIysrOyR44e1dLU8D3s2NjTi6KEyt2zYmpefv3nrJnDpkU//m1hZWw0dMfTerXvguL6+/qTnqX79+/HnEDGSOshQqVTYJnAEoAdqbmXBXJOcmFxeVq6oqAjLJAQbECOK/bv6H2oF1fucNzaS2draeu7kORFRkY2bNqB9qL8JOIFjx499cOcBdm4/vP2QnpbOn8t/kNQhOAV7+z4darKzs01MTaAYg2AbwsLC+w7udR09cunCZUWFRVil5yFPnwc+Z7xO2zvYI9/ud/hj6JCJUybeuXkHR4+4vWLpSt9Xz/kwOAOSOrYiKyuro6+Tk5kD2xBORFNLE/TlsYEsjKjIqJGuIyGahGAPQMwGuAx48PT+6lVrgj4EYZU52TlTJkzdvG3T9FnT0dRdtwGO3YLFC16/fF1RXoGjx1J/5vPMfaw7v3UgkNSxFQFBAf4cKO8KkhKSVjaW4SERjJq42Pjm5mY0isUPYJsQvK947dq26/qVG1hlJbVy/ZoNaWnpa9atRuG/u42lpcXYCWMvnr+IowcgPbT/8MDBA/ktoQqSOsigLeQMCEIEHR1dZqkrLS6tqqySV0BtHF8A1E5JSWnvwb0GRgaH9x+prqKt2AJ9He/z3mmpqVt3brO2toJtI1cCOouLlix8+eJlYX4hKCbGJ96/e3/OvDl81e1GUgeZpIRk3GTYRnAGeDze0OirxFr5efll5WVI6vgKcXHxxUsXAw/vn5X/ltA3n7S2tAb4v8/Nnrtp28bR7qORl98NdHV1p8/y2L/rAFb0PHpi6PChWlp8FJIQSR1ksEQbCBy9U99/QH/mGkoFJTcnz9iYHxeM8TNAzEa4jlBTV1u3Zl1YcFhbGy2iSnZW9qqlf8fHxi//e7msrCxsG7kMAoEwa/ase7fvZ2VkgWJ+bv6Fc16bt27in0lQJHVsBdxY4kQUMOWHaOt8Gx4sY9jwoVCMQcDFytrqyo0r+3btu33jTn19Paiprq4+cexkfELCjl3bTc1MYRvIZSgpK/29etXyv1ZgxSveV0a5uTo6OsK1im0gqWMroG+FwmB2gqKioo6udk52LqMm9FPIX4sX8dWkAoIBuB92799tbmVxeP/h4sJiHH3Xnf9L//SU9F37d40YOZxvw1x1A/AQjZsw7vbNO9ga15rqmkP7DntdvsAnyX3QjYLgIMDTaGFlwSx1hfmFNTU1UlJSEK1CQAR0DWfPmWVmZrplw9bIiMh2+mBmXm7egjkLlq9ctmLVCnEJcX5bN99txMTEtu3a6jpkVHNzMyi+ff324f2Hs+fO5oeuJJI6yNTV1aF02wxAm6Wv/9XKlLKy8oqKCiR1/Aw9ravj5RuXd2zd8eDOA/C8gMrG+kbglMRExwC3T19fnx8a698HPF92dnaTp02+fuU6VnP04FHHvo5mZmZwDWMDSOog09TYhOUxQeDoj6JDX3vBY4JYHCMcvf+emZGlo6MD1S4EfNTUVI+fPGZtY314/2FsNzTgzUv/+LiEQ8cODh+BBjO7BHjEtu7c8tb/bVEBLTBNYUHR4QNHTp09yfMTK+jmQHAW2jraoIfOkDpAGZkM0R4E5yAiIrJo8UJlFaWFsxcx7pDS4tIZk2d6X/UeO34MGsnsCvLy8lM9poIeA1Z8dO9Rf+d+s+fO5u2zh6SOrYBnFY3FdY6+vr64hHgltZJRExQUNHkq2nuIoEFbWzF+3MBBA/fv2X/hjBejfv6s+adPnt6zf08f+94QzeMW/tuwNjs7++Hdh1hx9co1kRFRBw7v5+E05Ujq2IoAHdhWcDTCwsJ9HHq/eenPqEmKS25sbAS9BIhWITgH8ATJysru3LPTrrfdlvVbyKQyHD3eVWRY5PTJ01ev+3fGrBk8Pxz3mxAIhK07tmRlZsVExuDoZ+/29dvtbe0Hjx7gVbVDUgeZ5uZm5sE6BMDA0IBZ6igUCplM1tDQgGgSgqMAage6RBMnTbSwsPh31erwkHBswptMIm9etyUkOHTbzq2ampo/fR9+Bpyfs15nFy9YHB0RDYqgFcKyH/Cq2iGpg0x1VRWSug4YGhkyT9eRSKSC/AIkdYgOgJvE3ML8+u1rp0+cPnvqXEM9LfBQU1PT4/uP46Lj9h7cM/iPwWhlZicYGRmeOnty2eLlUeFRuP+rnYCgwMHDB8SIvJYSGUkdZNDiy2/pY99HRFSkvq4eK9bW1GZmZDo68UtYB8QvoaCgsG7jOisbq/27D6Qmp+Low3HghlkwZ+G8RfNW/r1CUlISto2ci4mpyYkzniuWrIwMi8TR1e7WtVt4QcG9B/fymG+HpI6tCAkJ8V53qcdRU1cTIgjV4+oZNampaRDtQXA4wsLCY8aOMTUz3btr74unftj+6Epq5ZH9RxLjE7fu3GJkZITcux9hamrqefr4isUrIum+HegoXLt8nUAgbN+9XUJCArZ1PQaSOrYCnje0++enyMnJGZoYYt1MjPdvAyorK/ktwxai6wgICBgbG3ue8rxke9nzqCelgoLVv/R9mZKUvHXXthEjh6O1Kj8CqN2JsyeWLlwWHRmN1VzyuiwgKLh1+xZJKR7xiVGzC5l2OrCt4DgcnOyZpS4rMzsmJtbFZQBEkxCcj5SU1LKVS3s79Nq4dmNCXCI23Zubk7d80fKpM6auWbdaQUEBLYH+LiYmJme8ziycszAuJg6ruXj+IjhXW7Zv5o0RYCR1kKmkUrFARwhmRriOvOJ9tbamFiuCg7ev/ZHUIX4KHo/v16/fnYd39u3ed/PqLWwws7a21uusV0J8wo7d2+162aHBzO9iZGTofdV7tsfsxPhErMb7nDfojG/dsVVCkutHMpHUQaaxsRF5dd9iZ2erq6+bEJvAqPF7/nLt+rXi4igFEuLnKCsrHzxy0N7BfsN/Gyspn8MRhASFTBo3ecee7ZOmTOKfPG2/hL6+3vU71yaPn5KW8nl23Pv8RdA87di1nSjO3atUkNSxG9Sj7ApEIrG/c39mqSsvLy8oKEBpWhFdhEAgTPWYKq8gP2f6XMZqXiqFunrVGuDqzZozCz2J30VbW/vE2ROjh47GHGIcfSTTytpyxqwZXD32i6SO3dj1sXtw9wFsK7iA0e6jrl+5XlNdgxUryit8HvqsWb8GrlUI7mLY8GGp2SlHDx897XmmsaERRw+w/u+K1efPXjhy/LBTXyfYBnIiffr0Do8Ln/bn1KTEZKxm1dK/I8Ii9x3i4h0ISOrYDVf3jNiJhaWFgoICQ+oAb974I6lD/CoSEhLrN663srLatW1XZkYWVpmalDp53JRT50+6jXGDax5noqWlefX2VeAQx8fGYzU3r93E4dr3HdrHpWqHpI7dNDY0MBcpFGpLSwssYzgZSUnJgUNcLnvlMGrSktNKiktUVFXgGYXgSggEApA0c0vzbZu2v3rxCnviampqtmzc6tjXUVFREbaBnIient6FyxcWzVsUGxWLo+8uv3ntVns7bv9hrlQ7JHVsBTxjsdFxzDXS0tIoL+t3Ae6vo5Pj1YvXGBHC6urqwsPD3dxRNxzxywgKChoYGJw443nR66LnkRPVVdWgMjc7d/uWHUc9jwgJCcE2kBMxMjI8c+H00kXLGHEyb12/JSAA1G6/mBiXhcJAUsdWqqur8/LymGv0DfTRztYfYWVjpaikWFpSihWbm5sjw6OQ1CG6jays7PKVy0XFxLZt3NbaQtvkc//2fdfRriNdR6CZhe9iYmJy4syJFUtWMOJk3rh6E/RD9x/ax11qh6SOrZDJZZkZmcw1evq6qEf5IzQ1NZVVlRlSBwgPC4doD4IHEBYW9pg+7f3b929evsHRw0Nv27zNwtJcS0sLtmkcipmZqeep4yuWrIyK+Bw57Prl60IEwo49O7ho8w+SOraSn5vH2OWDMXDwQNSd/BHgQXJwso9jGvIFDxuFQpWVlYFoFYLbkZGR2bRtY1xsHKmEBIoZqRn7du8/fOwQd7kp7MTM3MzzzPFli5bHRMVgNZe8LuPx+C07tnBLnEwkdWwlKSmJuSgoKGhkZATLGK7A2tqaudja2pqenmZvbw/LHgRvYGFhsXbD2rWr1mIzwQ/uPPhj6JCx48eizXY/wszM7PSFU3/NX8zoenqd8wbd9E3bNnFF5DAkdeyjpaUlNDiUucbA2EBWThaWPVyBiZmJlJRUVVUVVmxpbgkJCunTpw9yhRG/A5C0qdOm+D1/gSUBbm5u3rV9t42drZ6eLmzTOBcTE5MLF8/PnTUvMe5z5LALZ71AswbUTlaW09sxJHXsA7TXRQVFzDWWVpYo0UHnaGlpqWuqVyVWMWqSk5Ih2oPgGcTExPYd2jcoZHB1JW01Zk5WzuEDhw8fO4SWiXWCoZHh1ZtX5kyfy4gKfcnrcmVl5YEjB+U4u9eO2ln2AW4IclkZc42KsjLaadA50gCZr3L3pKWlwzIGwWPo6upO9Zh6/vR5rOjz0GfW3Fn29n3gWsXhgJN25eZlR1unxsZGrObhvUcm5qZ//7OKk1szJHXsIyE+sTC/kLlm9NjRaCCuc4SEhIaNGBoSFMKoiY6IrqiokJeXh2gVgjcAT9/ufbvSUtMC/ANw9AQIC+csfOjzQE9fD7ZpHI2WllZyVtLEsZMiwz9n2tqzbU9cdJzn6eMyMhy6ZAxJHfvosM0ARx/7hmIJd/FtiOf09HQkdYgeATgi+w/tGzV8dBmJNuKSl5O3d/e+E6c8RcXQMOYPAV0EIGk3792YOXUWY/3Bc5/n4P/jp45x5rwdkjo20dLSEuD/jrnGxJy24AKWPVyEto62rLwspZzCqPn08ZODgwNyiBE9goGhwep1qzf/txmL5f/syTPnAf1nzp4J2y5OR1FR8dK1i/NnLwDPI46+3873qS9OAHf8JCeqHZI6NkGhUEgkMnONlZUlaqy7gpKykqamJrPUZaRntrW1cfLEAIKLAI/h9BkeoL32eeiDo0WpbTxy8Ii9oz0adPkpKqoqZ73PLFmw9OOHjzh6LBVfH19cOyf6dkjq2ERRUVFpcSlzjYmZKSxjuAtJSckOEwBZGZnAS0ZSh+gpiETi+o3r4mPjszOzcbRQDwX7d+8/ff402lT+UzQ0NE6dO7ls8fLAgEAcXe2wkUxOm7dDUscm0lLSgWPHKBKECE59HSHaw0WIiIjY9LL+EPCBURMfm9DQ0ADqIVqF4DGMjI2Wr1q+fvX6xsbG9vZ2v+cv7929P3PWDNh2cQGaWppA2FYuWfmBrnbg7D178kxAUOD4yWOco3ZI6thERkYGc5GAJ+gbGMAyhuswMzdnLtbX1wMvWVpa+kevRyB+FQEBgUmTJwZ+CHx07xEoAsE7uPdg335OBug57QLa2tqepz2X/7U8kD6SCXj66CmBQDh45ICcnBxc2zCQ1LED4NSHfAphrtE30ldQQGsIu4qOjg7oJLa3tTNqMtIzTE3RCDCiJyGKE1ev/TcmKgYbxizML9y9ffc573PCwsKwTeMCtLS1Tp47uWThkqDAT1gN6DQICgruP7SPE9QOSR07IJPIhfkFzDW2drawjOFGVNVU1DTUCvO+7EqMjooZ7YZ2JSJ6GGMT45X/rli9Yg2WvvXp42fDXR9OnjIZ3WldQVNL86zX2YVzFgV/CsZqHtx5AP7fd3Av9N1BSOrYQUFhQUUFhbkGjYr8EpKSkqoqqsxSl5+bDxojlP8I0bMAL+TPiX9+CAh8ePchjj4es3XDNgdHB9q4AlK7LqCuoe59zWvW1FnhYRFYDVA7cOL2H94Pd00mkjp2kJqcRqVQGUUiUcypH1qT8gsQicQOvcKiwsKmpiYkdYgeB9xs6zb8FxEanpebj6MPyaxetebm3RtoGVQXUVFRuXHvxqRxk2KiYrGa+3cetLW3Hz52COL8OpI6dtAh87iwsAjo+8AyhhsRFhYWl/gqCSS1srK1tRWWPQjexsDQYO6ieds2bMOK7968i4yIdOrrhBy7LqKgoHD5+uXeVn2wcWAA8JJNzEz+Xf0PrHOIpI7ltLW1MS+UB2hoaaiqqsKyh0sZOXrEw3sPGcXkhOTSklIUbgbBIhYuWpCZnnHt0nWsOGf63Kd+PkbGKLtkV9HS1krOTJo6cVrE/0cy927fmxAbfwzSDgQkdSynrKysIO+rNSl9+6Hu4S+jqqrWoaaktNTQyBCKMQieR1RU9N+1q9++fltIT7xFJpE3rtt0+dqlDqMLiE6QV5C/euvK3OlzQ+hxMun77Z7jBASOnTjKfrVDUsdysrKyKisrGUUgcobGqIH+ZVRUVYSEhLAohRjZWVnOzv0hmoTgbTQ1NfYc3DNr6mys+P5twI1rN+YtnIfC9HQdFRWVC5cvLJr3FxYns62t7dnjZ+CA/WqHpI7lJCck11TXMIqSkpI2tjYQ7eFSpKWl9A31U5JSGDUxkTEzZs5A/jGCRYBba/jw4VM8Jt++cQdHi9je6nnsRF/nfhYW5j/9WwQDdQ310xdOLVu0nBEnk6Z27e1sHslEUsdyMjIygOfOKIqLi+vo6kCzhmsRFRVVVlZiljoSidzU1ITWxSFYh7CI8KZtm/xfvyXTY7UXFRTt2rbrnPdZFKnnl9DS0jpx1nP54hUf339Wu6c0307g+KljbDuTSOpYC7ioYSFhzDXqWuqcFvObKxAWFpb5+rxRKBQkdQhWo6amtvfgnmV/LW+obwDFAP+A61dv/LVkERrG/CW0tbVPnKarHd23A71/n0c+eAL+8LFD7PHtkNSxljJyWW7OVzsNHBztBQUFYdnDvQgJCenq6TDXkEmkxoZGSUlJSBYh+AW3MW7v3gXcvHITNNCgd3Xi6AkHJ/vevXvDtovL0NbRBr7d0oXLsHk7HD1yWEtL894De1VVVVk9E4GkjrVkZ2fX19czirQ1KWjRYHcxNf8q6GVOdm5VdbWCogIsexB8Auhmbdi4PiwkLD0lHRRJpaS9O/ZdvOaNhjF/FeDbnbt4dt3q9b7PfLGQtk8fPautqT1+6jjwnlmqdkjqWEt4aDi4kIyijKy0pbUlRHu4GvAwMBdbmlvKy8r09HRh2YPgH1TVVDdsWr9s0fLaWtrjHPgh8PrV64uXLkYjNL+Kurq65+njeIIgEDlsEcPb1+9WLll5/DRr1Q5JHWvJzcllLkpLy2hqaMIyhttRVFTsUEMmk7/7SgSixxnlNsr/jf/1yzdw9G7W0YPH+jn3t7Gxhm0X9yErK+t5yrOttY22zY7O2zfvVixecfLcSRUVFRapHZI61pKdncNcJIqLychySq5CroO2nAc8BV9Ws+JKSkrgmYPgLwgEwsLFC1/6viSTykCxorzi6sUr1scPo+0u3UBKSurYyWMRkZElBZ8f4Xf+AUcPHd21dxeLUiYhqWMhxcUlHZZfDhs5HDwwsOzhdkTFRM0tzRPjEhk1SQnJEO1B8Bvm5uaHjh9aPH9JXW0dKF67cl1HX3fFyuWw7eJKQM81Ijp80YK/fJ/4YiOZXme9U5JTz3mdVVXr+biJnTW7jQ2N3hcu9vhH8g+FBQXgHDLXFOQVoFPabVqam5ubmplrwkPCvc55CwiibjWCTTQ3NWloaaQlp4Hj1pbWg3sOtre2S0hKwLaLW+llZxfyMaS8rBwrBn0Imjdr3rgJ4wXxvzwJGhUR2clvO5O6+vr6NavW/OrnITrh/p374Ae2FbxDfFz82n/WwrYCwb/U1tRu37wdthW8A3DvQj6Fgp8ef2c0mIZAIBAIHgdJHQKBQCB4HCR1CAQCgeBxkNQhEAgEgsf5InVEcSKKuI9AIBAI3kBOXo5x/EXqho8YDn5g2INAIBAIBAtBA5gIBAKB4HGQ1CEQCASCx0FSh0AgEAge53/mVrQ/HoXIVgAAAABJRU5ErkJggg==" name="Obrázek6" align="bottom" width="325" height="325" border= "0">


Odstráňte nadstavec so šípkou z modrého infúzneho portu.
7.


MOrq6qvXhEZHjB0jaW5qzs7MxqhDIkEiom7s7joLcyLqAIfNCQoOIrckhERUcMiqK5ExxNxYkZejtt69FYd+RiufREQdhUKxtrW+HnOdeMjOZQcGBeIxTIQWwD/QD7JNIBBAu6qyqru7W1tbm+yiELoNiYg6sH7DumOfHyPaCXGJ+w/sV1BQILckhESRg4ODC9MlIy0D2uwcNiuFtWHTBrKLQug2JCXqzC3MNbU0+R18qbHTdWk9PT24K4rQAkhLSwcEBRBRB65eubpuwzoclgGtcJISdVpaWkw3Zuz1WGj3dPdUVFRi1CG0MBs2r//mq2/6evugnZGe2dHRgUM/oxVOUqJOSUnJ0cmBiDqQmJDo7u6Gp+sQWgB7e3sqjVpZXgntyorKgoLCoKBAsotCaDaSEnWQaqHhoUc//YJ4mMnKEAgEioqK5FaFkCiCHcc169Z88+U3UuMThqQkJmPUoRVOUqIOWFpZUpQoA/0D0C4qKurt7cWoQ2hhVoWuOnn8JPFtuhpz7dAzh5RVcNgUtHJJUNTp6Oi4e7gnJyZDu6qCV82rxtN1CC2MmztTT0+vproG2rxKXnFxCdPNleyiEJqRBEWdgoKCta01EXUgIyPDxdUFT9chtACQc/5B/udOnYN2e1s7K5WFUYdWMgmKOllZ2ZDVq3743w/Ew6T45IcefgjvrkNoYfz8/c6fOT86Mj5syp8Rex9/DIdNQSuWBEUdcGW6QjeOGNOoqrIK765DaMGCQ4IMDem1NXXQLi0pq6mpsbCwILsohKYnWVGnr6/v4OyQz86Hdh47D76lGHUILYyBgQHDhkFEXWtra1JCEkYdWrEkK+pkZWWtrRlE1EmNdewqnV2cyC0JIRElJye3Omx17LU4aI8MjxCzHyO0MklW1MnIyISvC//1l9+Ih1GR0Rs3b4T8I7cqhERUcGiwHlWvpakF2n9c/P25F56l0qhkF4XQNCQr6qSlpd093KWkpaTGztZJlRaXdHZ24jFMhBbG0tLS1s6WiDo+vzONlXbX1rvILgqhaUhW1AFzc3MdXZ22ljZoV5RXNjU1Y9QhtDAUCiU0PDQxLhHaAoHg2tXrGHVoZZK4qBu/5SDkwrkL0OZ38LlFXDs7W7KLQkhUBQYGaGhpdHZ0QjsmMqa7u1tNTY3sohCaSuKiDjg6ORJRB1KTU7du24I3kiO0MJZWlhbm5jkduVJjxzD5WZlZq0JWkV0UQlNJYtQFBQcqKCoIBsemUebkcnp7e1VVVckuCiGRpK6uHhoempM9FnUCgSAqIgqjDq1Akhh11jbWysrKRNTVVNc0NDQwGAyyi0JIJElLSwcFB3320edCoRAexsXGQ0NOThI3LGglk8RPJOSct6/3lcgr0G6obygtLsWoQ2jB7Bzs7Bxs88ZvV60orcjLy2cycTxMtLJIYtQBphuTiDrA4XA2bNpAbj0IiS5tbW0fPx8i6oaHh6MuR7riQOpohZHQqPPx856Yu+56zI1nn38W565DaGFkZGTC1oT979h3xMPr124ceeUIHsNEK4qEfhzNzM0olL+irrOzs6O9g2ZAI7sohESVnb0djU5rrG+Edk5mTnt7u76+PtlFIfQ3CY06Y2NjRxfHpLgkaPOqePn5+Rh1CC0YlUoLWhX085mfiYc/n/35yUNP4jFMtHJIaNTBl9DDw52IuiHBUEF+YVh4GNlFISSq5OXlNm/ZNBF1165e37d/nyIFTwqglUJCow44u7rIy8sPDQ1Jjd1InvLUoSdx3GeEFszDw4NuRK+vrYd2SmJKfX29uYU52UUh9BfJjTom01VLW6u5qVlqbNznsrbWNn0qnl1AaIE0tTSZbkwi6oRCYUJ8gpm5GR7DRCuE5EYdzYCmp6dHRF1ra2tFRQVGHUILpqCgsHnr5ohLEcTD6Ijonbt2UigUcqtCiCC5UaeoqBgUEliQXwDt7q7u3By2j68P2UUhJKqgAxcQ6K+iqtLb0wsPkxNTGuob8BgmWiEkN+qAvYO9jIzMyMgItHNzcsguByHRpqurGxgcCP05aPf09GRlZWPUoRVCoqOO6cbU0dVpaR6bWJKVkgZfThz3GaEFk5eXDw0LJaIORFy6vPmuTTg4A1oJJDrqjIyNtLW1iajr7uqurKh0cnYiuyiERJW0tPSGTetfeeGV4eFheJientHc1GxsYkx2XQhJdtSpq6u7eTKLucXQ7uR3snPZGHUI3QmqPjUgyD8+NgHaDbUNOdk5GHVoJZDoqANOzs5npc5BY2RkpLysnOxyEBJtMrIyjs5ORNSBtLT0zVs24y0HiHSSHnVMpquKinJvbx+0L1+KeO3N13CYWoQWDFLt0b2PHPvi2Mjw2NVeVyKjDz55wNDIkOy6kKST9M26JcPS2MSYWzR2DLOtta2mpsbcHK8ZQ2jhzMzN3D3dM1gZ0K4sr8rOysGoQ6ST9KjT0tIyMTMhoq6npycnOwejDqE7AR271WGhRNSNjo5GRUZu3LxBRkaG7LqQRJP0qJOVlV0Vuiom6iq0hUPC3Gz23dvvJrsohETb2g1rP/3ws4GBsUmycrNyW1paqFQq2UUhiSbpUQds7Wz/Hvc5JZXschASefb29lbWVvmcsXnJy0rLc7Nz165fS3ZRSKJh1ElZMayMTY0ryiqgzS3ktrW16ejokF0UQiIM9h3XbVxHRJ1QKIy5EhO+NhyPYSISYdRJ6enpGRkbEVEnGBRw2JyQ0BCyi0JItK1ZG/710a97enqkxsfDhD1I+KKRXRSSXBh1Y+M++/h6J4zfCTQ0NJSSmIJRh9AdsrO309HTIaKOV8Xj5HJWh68muygkuTDqxri6MSfa+fn5JFaCkHhQUVHZsu2uzz8+Cu3BgcHExKTQsFC8lxyRBaNuDINhBXugbS1t0E5KSB4cHMQxahG6Q6tCVn33zfd94+MzRF6KePb5ZzQ0NMguCkkojLoxVCrVxsY6pWXs8su+vr7S0jJHRweyi0JItLl7uuvr61dVVkG7rq4+OzM7ZDWeGkDkwKgbo6yirKmlRbRHR0Y5HI6Dgz0ebEHoTqipqa1eE/r9N8eh3d/Xz85lY9QhsmDUjZGRkdm5e2fkn5HEw7hrcTt37pCVlSW3KoREXVh42KkTpwcHB6H94w8/7j+4X0lJieyikCTCqPsLg2FFUaYM9I2N75Cakjo8PIxRh9Ad8vDyMDYxListg3ZbW3seJ9/L25PsopAkwqj7C82AZu9gn52RDe26mjqAg2EidIe0tbVXha0ioq67q/tqzFWMOkQKjLq/qKioWFhYEFEnNdaxY2HUIXSHxod+Xv3j9ycFgrGB96Ijol848jxe3oyWH0bdX+Tl5YNCAi+cv0A8TE1O3bHzXpy7DqE75ObGtLC0ICYPqayozM/Pd3d3J7soJHFwU/43J2fniXZJcYlAIMCoQ+gO6ejq+Ab4ElHX19cXHXEFow4tP9yU/83Y2MjM3Iy4DSiPncfv4CsrK5NdFEKiTUZGZnX46pPHfxybl3xUKjoq+uXXXsJrvtAyw6j7m6qqqpOLExF1A/0DhUVFdEM62UUhJPJcXF3MLczLS8uhXVZcVlpaamtrS3ZRSLJg1P1NXl7e1c3lz9//JB4mxSeFhobgzCMI3SEajebp7UlEnUAgiI68glGHlhlG3d+kpaWDgoMmHuZx8gYGBvAYJkJ3SFZWdtPmjedOnYP26Oho5OXIw88ewtGI0HLCqLuJoaEhfAPh2wjt+ro6jDqEFoW9g70+Tb+5sRnamWmZfD5f6/+H4kNoGWDU3URbRztsbdjV6KvQLi4qKSri+vv7kV0UQiLPyNhodXjo2Z/OEQ9/PPHjoWewY4eWD0bdTeTk5GzsbIioAxnpGRh1CN05+GZt3rJ5IuqiI68cePKAgoICuVUhyYFRdxMZGZlVocFffPIF8TAjNWPwIM5dh9AicGW6mlmYVVVUSY0fw6yurraysiK7KCQpMOqmcnR0nGhXVVV1dXXp6emRWA9C4kFHR8fT25OIuuHh4aiIqKcOPYXHMNHywKibCr6QLm4u7Gw2tEtLSqt51Rh1CN05eXn5dRvW/nL2F+JhTFTM3n17lZRxTh+0HDDqpoLdTFemKxF1wiEht4jr7oHjGCF0p0ZGRiwsLBQUFQSDAqmxE+GZtXW1DAaD7LqQRMComwqizs/f98fjPxK3HMRdj7tv9304jhFCCyYUCmtrayP+jDh14hSRcwAarBQWRh1aHhh1U0HUeXh6QLbB9xMeVlRUdnZ2amtrk10XQqKnr6+vtKT053O/XL50uYZXM+VfE+ISdu3ZhYOqo2WAH7JpGJsY0+i02upaaJcWl9bX1WPUITR3w8PDfD7/xvXYn8/+nJSQNDgwOO1qVVW83t5eDQ2NZS4PSSCMumnAbqa3jxcRdT09PbBb6ujkeNufQkjCjY6ODg0NFRUWnT19LvLPyNqa2ikryMjIGNANBILBluZWeMgt4La1tmHUoWWAUTc9SyvLiXZZWRmJlSC08kHICYXChoaGD//94akTp6ddR0FRYePmDf/89z9ffPbFiEuRsAS6dNW8agtLi+UtFkkijLrpha8L//zjowMDA1JjV0VfPfDkAVVVVbKLQmhlGRkZqa2tvXzpclREdEpiCnEl1xSqaqrrN6176NGHPT09iNNy3r7eRNSBK9ExwSHBeHcdWmoYddOzsbFVpCgSUdfY2NjU1IRRhxABEo5XxYuMiLp6JSYzLbO/f2DakPP09ti8dfPWu7fSaLTJ154EBAVMtIsKi/r6+lRUVJajbiTBMOqmp6qq4untee3KNWjX19ZzC7mWlpa3/SmExJhQKOTxeNER0dFRVwo4BZ2dndMmnIWVxarQ4B337bSzt4UMu3XGR2tra9iPJK5VKeYWt7a0YtShpYZRNyN3D3ci6uD7XFBQuHHzRrIrQogExA0DifGJkZejysvKW5pbpl2NbkR3cXXZ8+BuD08PHR2dWW5FVVJS8vH1iY+Nh3ZTQ1NVZZWpmelSVY/QOIy6GTE9mBP7ngmxCc+98CzeAIQkR0dHR2FBUXJSckxUDK+K19baNu1qNAOak4vT9nvv9vT2NDQ0nONkBfaO9kTUAQ6HExwSvGh1IzQd3HbPyNHRUU1NjYi6hvqG5uZmOp1OdlEILaHh4eGWlhZOLicRxCVBH663p3faNQ3oBnb2dndt3ezl62Vubj6v2T+kpaUDgwO+/epb+HXwMCUpdf+B/TihD1pSGHUzolL1jU2MW1vGbgCqq60rKizCqEPiZ3R0dHBwsKGhgZ3DvnzpckF+YWlx6cjIyLQrGxkbQR9u0+aN7l7uZmZmC84nF1cXOTk5IupqeNX8Dr4+VX/hrwGh28Gom5GsrGxAkH9OVg60BQJBMbd4ddhqsotCaHFAmPX09PCqqtNYrKjLUUVF3Mb6xmnXpFAounq6/kH+AYH+gcGBRkZGt15pMl9UKtWSYVmYXwjtivLKKh4Pow4tKYy62djY2khLSxOXmWVlZkMDbwBCIk0oFHbyO4u43KtXrqalpHHYnIH+gWnXVFJWgoRbHR4atibczZ1Jo9EWsQwIS09vTyLqBgYGSotLvLw8F/H5EZoCo242Hl4e8G0nLjnLzcrt7OzU1NQkuyiE5ocYr6utrS01JTUmMiY1hVVTPXXkZQLsySkqKtrY26wKWRUaFuLm7rZ0twE4uzhB4BFHSmOvx+6+fzfuR6Klg1E3G2NjY3V1dSLq+J18Ho+HUYdEAnEoAvpwxcXFURFRaalpKUmpM3XgpMbHfQ0OCQoNDw0NC2UwGHd+iPK2vH29lZWVesYveykvLe/u7obv2lL/UiSxMOpmo6Sk5OruUl5WDu2Oto7C/CIXFxeyi0LoNohuXHp6xgfvf5ASnzLbqtJSMtIyW+/Z+uobr1hYLOtYlAYGBvLyClJSY1HX1t7e2tqKUYeWDkbdbfj5+V08/yvRzszI2LXnPnLrQRIFQquT39naNnYZsIKCApVKnemyfujAlZWWXYm6kpKSykpm9fX2Edc33gqeh+nO9PLxumvrZhtbG9ifI2XmYS0trdA1oRfPX4R2bXVtTlbOMmctkigYdbfh4uaqpa3V0d4hNT4juUAgwBuA0DJobGz847dLV6KvsLPYxCzB0jLS8FFcu37tngf3ODjYEye62tvbc3NyE+ISoyOjGxsae7p7ZnpCKo3q4em+eu3qwMBAA7oBhUJZhqOUs7O3t78odZFoFxUWkVsMEm8YdbdhYmKsq6dLRF1XV3d1dbWVlRXZRSFxNjAwcPqn018dPcar4o0M33R/W1dn17dfffvL2V/2PLQ7MDjw7KmzrJS0Tj6/f4aTcHLycs4uTu5eHqvDVjs6Oujo6sCO2sq5+sPLx1NFRaW3d+wYZlxs/JFXjuB+JFoiGHW3oa2tbWtvW1pcKjW+oeHkcjDq0JI6cfzEO6//Y3Bw+pm7pcaH7IIgvHr1moy0NPTkbl2Bbki3sbMJW7Pa08vT0spSQ0OD9A7ctBgMhqqaKhF1rc2tTU1NxsbGZBeFxBNG3W3ANsLH1/vP3/6E9tDQUE5O7t333E12UUgMDQ8Pl5WVR0VEfXvsm1lyjgC9vZLCEksbSydXx7zcfFiiSFE0tzCHflLwqmAnZycjYyMKhbIshS+crp6uuaVZU2MTtOvr6gvyCjDq0BLBqLs9O3t7eXl5yDloZ6ZnjoyMrMx9ZCSiINiKCotOnTwVFRHdUN8wsVxaWtrU3HTnrh0uri6KFEp1Fe/ihV9ZySzi1N3o6Gh5cbmjq+OGTetd3Fx8fHxs7W11dHRE6MMJpfoH+LOS06TGL6vhcovXbVhHdlFIPGHU3R7D2srE1Li8rALa3EJuW1ubnp4e2UUh0QZBNTAwMHbfG7f466++uRFznc/vnLKOkrLSh5/+N3R16MSS7Tu2f/PVN59/crS7q5t4kgJ2gaenx+FnD4viWS6BQECnG04MSJSZgfuRaKlg1N2erq4ujW5ARN3gwGBhQWHwKpxzBM3b8PBwf39/e3t7SXFJZkaWYHCwuLgk/kZ8X2/ftOurq6szrK0nL1FVVT383GEVNdX333mfuNgSsuHH4z95+Xjt2LljOV7DnYFIgzeht6e3rq6Oncu+EnkFenITUVfAKejq7NLUwlEa0OLDqLs9RUXFoFWByQnJUuNXx6UmszDq0FzAFhz6bdB3qa+r53A4CbEJZWXludm58ClS11AfFg7Pcm+AiqrKI/seNjScOpmGnJzc3n2PCYeG3nn9H8Sdc/Ar3n79bfhM6uvrr5yrKyeDOuEl19bWZmVkx16/UVpSysnNu3U1G7ux2cmXvzwkCTDq5sTJyWminZ83zbcUIQLEG/S0oPdWVlaWlJCUnZmTn59fVlx200rSUp0dUw9XTlBVV91299b7H37A3d1t2qN5kHb79u+rquQd//Y4saSxvunop0ffee8dUm4Gnxa8CZBwDfUNrFRWQlwiJH0+O3+W9XV0dJ594VklJaVlqxBJFIy6OTEyNoINUE/X2D74jWuxOMUBmoJIOOhgVVZWRkZGfX3069bm1pnXnn4xBBvDxurYd1+7ut5m/DlFRcXHD+y7fOlyc2MzseTcmfMvvfqSmpraAl/AIiHeh6GhobS0dEjfGzE3bvsjkNxy8nI779/p4emxDBUiyYRRNycmpib29vbprHSp8aMxsJ8+uZ+HJBBs03t7+0pLStJYafl5BRlpGZXllSPjFvBsBoYGe/fvffjRhzQ1Nee4F8VgMP7z8b8f3v0I8bC9tf2Lo1++9PKR5b+sA15yXV1dRnoGKyUtNSW1uLAYenQjIzPk+TgHZwcm0zVsTZibhxuVSoXOqPS4ZasZSRqMujmBnWVrWwYRdUOCoaT4JEdHR/xmSo621jbBkAByqLZ2bLTGwoLCwoIi+DwMCQQDA4PEVRUzUaAoaGlpNTU0Tfuv+jT9/Qf3P/Dg/do62vNKKfj4Ba8K9vH3YSWziCWRf0Y+fegpVVXVuT/JgsEOX319fU52bmZ6JiuVxS3gEheUzrQ+9NzsneztbG1XhYW4u7vRDenQMYXXi18itDww6uYEvpChq0NPnThNPGTnssmtBy012HBXVVXlsfMKC8cirbykTFZeTk5Wrqe7u6u7e1g4/UjKEwzoBgxrhq29TdCqIGVl5aeeePrWddTU1e69756nn3na2Nh4YV0xdXV1eIaJqCvMLywvq3BxdV7AU80FxFtTYxN8+NPTMhITEnmVvO7ubsGgYKb15eXlrW2tGTaM4FVBnl6ehkaGKioqkHlLVB5Cs8CP3VxZMRhKSkr9/f3Qzhi/kXzlXAKA7hz8QTs6OirKKwryC7KzslOTWF1dne3tHbdNNQJ8NqysrWBr7uvv4+zsbMmwhJ4cLOTzO++/7/762vop6zu5OL393lsBgQGQBwuueaxjFxysoqLcO367wujIaGpK6uJGHXTUGhoaCvIKOJy8uOtxNdXVrS1tsw/mYmtvCwkXujrEydnJ2MRYQ0PjTl4jQosCo26uDA3p8B3OycqBdmV5ZX1dPXyNyS4K3RHYjre2tvKqePl5+clJKQWcgubm5s5bbuWeFsSMmYWZrq6ui5uLh4eHja2NoRF9ymYddoxefuHliV4XATpwGzavf++D90xMTO78JVBpVFd31+SEvyaly0rPHNr36B1Gy9DQUEtzS1ERtyA//9qV69W86saGBoFgaKb14ddZWFrAyw9fF+7o5GTFsNTR0cHeG1pR8OM4V6pqquYWZkTUgaysbIw6UQTxxu/gjx2czMu/EnmlqqKqvr5+lvvbgIKigqKiIjFACfAP9Fu/aYO1NQPiDbbpSspK055wgsD46ouvLpy/MHkh5NymLRv//dG/qVTqorwcKMzI6O/PYWtb25BgaAFRB9W2t7dDpzYnOzfqclRjYyOvkjfLuTf4vXQjOnwFQlavcmW6wlsBqY/xhlYs/GjOFWw+AlcF/vrLb8TD+Nj4u7ZsxkGMRAJsxzs7O6F3ksfJi7sRX15WXlZaNjDDxDcELR0tbS1tJ1dH6LHZ2dtlZ2e//86/iMtPrKwZB586MNMPDgwMJCYk1tbWwWfj0/9+NuVfA4L8FzHnpMYv9zA1N514CHElGBIoSynP5WfhbemA1K+sZLM5cdfjqiqr4G0Zmrn3BpGvp6dnYWkeEhbi5ORka2+rr6+PByeRSMComwcHBwdpGenR8auoi7lc4ZAQvvxkF4WmB9vx7u7umuqa3Fx2/I24stLyEm6JQDDjNRSysrKaWprwX1BIkLOzswvT2cLCQk1NjeixaetqHzv6dXtbO7STE5KhFwi9/Gmf59eLv714+EXinO4U9o72//3kv4uYcwTInok2vOrZLweFFXp6emqqa9nsXEj9osKisuKyWXpvFApFXUPdwsoiICgAem9Ozo4GBgbYe0MiBz+y82BmbmZuaV5ROjYYZk5mbge/Y9E3W2jBiFG4+vv6a2trMzIz467FlZSUFBcVT5nddDKINxVVFSqNGhoW6uzi7OXjaWRkpKg4zdhUZmZm+lR9IupaWlrKyspguz/tc0Zdjpw252h02keff8iwZiz09S0QMewk9DUbGhpTU1Pjx96WUm4hlxhUbFryCvLKSsoWDAv/AH8ffx9XVxfi1rflLBuhxYVRNw+qqqoMKwYRdYODg7DJwKgjF7Edh79FRXlFYmJSdkZ2fl4+9N5m+REZGRnolJiYmYSsDnFzZ/r4+UC83XY7rqGh4e7pDgkB7U5+Jys1baao8/X3jbgUeesvfef9dzw9Pefz4uZq2pvWiSFL6uvrM9Iz4q7HFRYWcXI4szwJ8bY4ODv4+vp4+/u4MZk0AxrGGxIbGHXzQKFQDOi0iYd57LyAAH+8B5YUkHCwKW9taY2Kijr+3Q/FBcW3/RE5eTn4C/oF+D7z/DM+vj7z/Y1Ozn+Pj1NVWTnTalQq7daFGzav37x50xKd2a2sqJpow6cRurY9PT35eQVff/n1pd8u3fbH5eXl4W0JCg089MwhT68lCWOESIdRNz/bd2w/8f1Jop0Un/jYvkenPd6FFt3AwEB1dXUaKz0vl8Nmc6ADBx2X2c9LSY3fvubs4hwcGuTt402n04mwWdjeSWBwgD5Nnxhz8tdffnv9rddvHZckPS39lRdfmbJw45YNX3/39RLNCQ55X1by91jSRflFtuZ2t31bHJwcXFydg0OCA4ICqVR9HJQLiT2MuvmxYlipqKr09vRCOzsrp6urW08Po25JCASCuro6bhE3OzOnqKgoMz2zi98FC2cfZBLCzNXNxdrGZs26cFc3VyqVqqCgsCgDUBkZGRnQaETU9ff1lxSXuLm7TV6hsbHxtZdfh47m5IUmZib//vDfSzdgf093T25O7uQlM+Wco4ujo6PD6jVhbu5MGo22WG8LQiIBo25+1NXV3TzcEuMSod3c1FxTXa2np0t2UeIANtB9fX2NjU3FY3cuF5SUlLKSUnt6e/v7+2cZeoqgraNta2draWW5ZsMaBwd7XV1diJZF345DH87T14udO3bGq7e3NykhaXLUCQRD//nXf6GvOflHYK/oi6+PGhgYLF2iVFZWVk06gDmZvLy8jb2NtbX1qtWr3NyYRsbGKirKGG9IMmHUzY+ioqKdvS0RdSAlOWXKrj2ao/Gbujoa6htKiksrKyo4nLx8dj4EWye/c5ZbAibY2NkYGhp6eLt7eXtZWFro6OioqKgs6W2OkBA+Pt7fHfuOeDhlHNSLv1w4d+rc5B6VrKzssy884+fvt3TRAh3cP377Y0o3ztoW0o0BvTemm6uRsZGamhre+oYQRt38wMY0aFXQt1/9j3iYkZYJm2zclCzAh//56MK5Xzo7uyDwRmed8EVq/G3Xp+lDtlkyLH18vW1sbS0szTU0NGDPYzn7KE7OTjQDWmNDI7QT4hK7u7uJ+eE4bM4H734wMPD3PelQ1frN6w88dWBJ0xfeuutXb5oQzsra6tS5n0xMTRQU8I5PhP6GUTdvLpOmzSwrK4Ptnba2Non1iBboiLS3tZeUlNTX1VfOcOSNoEfV09fXpxvSA4MDrawsYSMODyfu6SYF5JyJqTERdV1dXUVFXC8vz57unnfferempnbymhZWFm+/+9ZSz6mdm8PmFnEnLwleFWRmboa3eCM0BX4l5k1XV9fW3oZbOHZ1ewm3pKG+AaNudqOjo/39/Y2NjYUFhVER0ZxcTnlZ+ZTDbvIK8jq6OpBklpYWvv6+RsbGNrbWBnQD6LqtnNHXVFVV3T3d01kZUuPTFibEJXh6ehz9/Iu4G/GTV1NXV3vn/XcsLCyWtJjh4eE/fvt98g3ysrKyO3btwJxD6Fb4rZg32JS4e7gTUTcsHC4sLHRwdCC7qJVIKBR2dXaVl5enJKXE3ogr5hbfOj2pppbmpi0bbWxsLKDfxrCkUqnq6uqkVDsX0KH08/c7dvRr4uHpk6fzcjnXrl6fPPII5M0DjzywZk34UhfT3NScMR66E5xcnWztbJf69yIkijDq5g06GR5eHqd/PEM8TIpP3n7P9pXT8yDXyMjI4OAgdODYueyr0Vc57LziouJZhli0sLRY0mvxFxG8iu7u7lGpUVU1lZ7usbtNeFU8+G/Kar6Bvs8feX4ZulbpaenFN48Ls2HzBhUVlaX+vQiJIoy6eYNd+4CggImH0FmBLaCGhgaJJZGLGJ2rr7ePW8yNiY7JysiGbtxMA+TDu6eoqDhxe1xDfUNNdY21jfXylnx78KKgQnhdwiFhXV1dURH32pWrGemZkNyz/JSBAe2d997W1NRc6vLgDbzw89TpgbZu24K7XAhNC6NuIUxMTLR1tInBfyHqWppbJC3qiDNtkATV1dWJCYlxN+IT4xKJN2QmsrKy4evDAwL8Q8JC33373ejL0VLjUZfHyV+eqJt8dnCiDZnRNTYR3SgUPyQcG/V/bDa7iqq62vr2jvamxsaigqLGW467zuS5l59nMpmLX/otysvKIXcnLwlcFWhmZrYMvxohUYRRtxDy8vLuXu5Xo65KjQ/+C/0SK4YV2UUtH8iJoaGh7Ozsjz/85FrUtdlXhm6ckrLSvoP79j2+l06nEwudnByJqJMaG8KxYklLJf4PBgYGKiuramtrampqS0tKcrNyM9OyFvF3uTBdtm3buohPOIvcnFxi3JYJ7u5uODozQjPBqFsgL28vIupAYmJSyOoQcutZUpATbW1t2VnZKUmpsddvFHNLhEPCWQboMjA0MDQyXBUafO+Oe41NjIkxqCavsGb9mm+/+l9nZye0f7/4+xNPPnHreJILLrW5ubmgoDAlMQXCOIOVMSQYGhkdGRkemX1EsTukoanx4Sf/1dLWWrpfMYHP53/z5TeTl2jpaD31zFM4DApCM8GoW6DA4AB5BXnijFR6alpvb684XREAqQDZlsfJ4+RysrKyB/oHMtMzZx+jS01dDbo1bu5MSP3vvz1+/er1yopKC0vLaWdos7KygvWJqGtpaeXxqh0c7BdcbUcHn8erymPnFRUWxcXGN9Q2QAducHBwwU84O+g8wZ9+yiTmm7dscnJxWp6wYaWyiotvuiBl/cb1y3CCECHRhVG3QDY2NnJyckTU1dc3QDCIetRBPNTW1BbkF+Tn5ScnJVdV8CCK+vummWV0gry8vJ2DrRWDsXHzBhdXFyqNqqysXFdXx0phwQ/Cf8e/PX7Xls2wcMoPqqure/l61Y7fdt3a0pqbnTv3qCNiuL6+vii/qKysPDcnp6iA29fX193VvaT9NjMLU3Nz84DgQHt7uxefO1Jb/fc94yqqKo/ue3R5BigZHh6+9NulwYG/gxx+7+49u5bhVyMkujDqFkhDQ8PDy4MYDLOGV1NWUmZiYkJ2UfMjFAohM4q5JRXl5excdmoyq5PfCUuEQzPeGyA1fluhmYWZtY11cGiwmxvTzNwM+hOTzxKpqqrJyf71uaobx2BM7dhB78fLy/PXn3+VGj/kyEpN3fPA7ml/Hfwr9JihKugj8qp4pSWl2Vk5DXUN3d3dHe0dt52tZgHgtRgaGyopKampqcJrMTYx8vD2tLSwgFetpaUFufLJx59OzjkQvjZ82W5oq+ZVJ/z/EKwEWwdbT2+cZw6h2WDULRzTzZWIOtjRLiwsDA0LJbui24A6+Xx+VRWvhledm8vOTM9sbmyqra2bcixuWiZmJgY02uq1YV7enlYMK11d3Zk6MRoa6s5uzo2RY6NnNTc2F+QV3hp1ALbOWtqaHe18aKelpBPjSUJ0CQRDnZ38psYmyLaqqqrcHHZZcVlXV1dTU9Pkrsx8we+CoFJWVlGkKFIoFJoB1cTMVFlZSVtbB3JXR0dbTk5eTk4WYltGVkZXT1dRUVFpHPRcJx+WLC0p++mHnyY/M/TmDz59YImmo7vVlegrxMhkBBkZme333I2jsCI0O4y6hfP28VZQ+IYYhj/uRtwTB59YaWMyQbb19PS0trRWlFeUlJTEXotrbm6GCCHm25sdbPFpNKo+leoX6Ovl5eXs6kyn0+dyjA6CwdvbOyYyhiigqLBw691bbl1tfDoCXSLqWltbIv6MgB/kcPJys3I7Ojpga87v4M//Ff9Nn6qvq6vD9HBzZboaGBgYGtO1tbVVVFQp41G3sPvP4G/9zbGvoRM/eeFdd9/l7OJ8J6XOHXRwz58+P/k4rY6u9uatm5fntyMkulbWplm0ODo5KikrEVFXW1PX3t6ur69PbklCoZA43FdbXQsdTVZKWkN9A6+qqrmpZS4/rqAgr6unByHh7esFr87L28vE1GQB06wz3ZnKKsp9vX1SYzsB8S+89MJEtwPCr7+/v72tHXpsKqp/ncPjd3Qe3PfkfH/LFKpqqhoaGgZ0A/9APzt7eycXR+OxGdpUFvFSkZTklAvnLk5eoqys/PQzTy3bNAIZ6RllZeWTlwSHrhK5I+cILT+MuoWjG9KpBtRO/thlhNW86tKSsmWOutHRUci2gYEB6AbVVNfk5ORmZ2TV1dWXlpTy2+fUJYKum5qampKSkruXO9ONaWtr48J0aWtt+/CDDwvzC2E7vrD7Ba1tGFpamkTU1dXWVVdXa2pqQoPL5UZfvtLS0lLMLZ4yW/cCQLZB/0xHV8fH38fGxsbJ2RF6ivAnWKLby6CX+dnHn3d1dU1euO/gvmkPzy4F+HOfPXV2co8c9rTu2YGD0iF0exh1Cweb1KDgoJKiscu+B/oHSktK/AP8lvQ3EkNwQT8S8pXH42VkZLCzORAkBXkFs18q+VfBcrLDwr8GJtaj6u3bv8/QiO7k4mRmZjb5tranDxyKux4HjapKnn+g/wLyG37EzMK8vq4BCoYYPnTwcFNjU0XZHd0qLicnB50n6B1a21u7u7kZGht5eXsaGhlSqdRluHV6ZGTk9KkzSQlJkxfS6LSnDz+1bDduwx/66pWbbthn2DD8/Jf2I4eQeMCouyOTr7tLTUl96JGHFvfOKmKYD4i3trY2XhUvNYVVVFAEmVqQXzjTIJOTSctIy8rIautqe3p72trY0AwN3n/n/Y72DvgnFWWVBx95YNoYGxr665mbm5uzM7PXbVg391Khi1lWVh4TdYXP51OUKMQtB6lJqfN50X+BCIH66UZ0JtPV1MzMxdXZ2tba1NR0sW42n5c8Tt5nH302saNAlPfiyy8s5/xNv//6O3EIYcI9O+4h5d1ASORg1N0RJxdHdXV14qBWYV4h9LcWcGbrVhNjDbe2trJSWT98dyI5IXnuPw4JAb0fqGTDlvV79uzx9vEmTpX19vZ++emXRNRBzfX19dNGnbunO/HrBgcGuUXc20YdUS289tgbsf95/z+c3Lx5vNQplUtLy8nLQYpYWlnsemBXWHiYhYUF6Rf7wAv84fsfphxxNbUwuW/3fctZQ1xs/OSbK3T0dFaFBi9bAQiJNIy6O2Jvb6+u8VfUtbS0lJeXw5IFPA90pBoaGiBXMtIyqyorkxOTW1paR8fGs5rTPdHGpsbOzk5mlua+fj4Ojg40Go24RH5KF1NFRWXTlo1ffPoltNvb2hNiE1xdXW99Nl8/32NHjxG9xqiIqEPPHpr2bJBQKCwpKbkSGQMJl5qcOjI8soC73IxMDOEds7Sy9PH3sbW1NTQyhISW/n/zfbYlcvSzo6dPnpm8RE1N7eSpk8s591DMlZjk+Jt2dxZ2bBkhyYRRd0eUlZX9An1/PvMLtFuaWzk5nDlGHWRbc3NzYWFRTkZ2WXk5pE5fb9+gYHAuhyWhl0McyjO3MvcP8LO2sYZNHiQELL/tFQrOrs4ysjLE1NWJCYkQY7euY+9gR6fTiZnYKiuqIIMNDQ0n/pW4iTAm+mp0ZFRRPre/v39eCWdobGhnb8ewZnj7ekGDSqVSKJS5VE6WNFbaZx9+ftPkq3KyTz3zpP0djGS2AGdPnZs87Z+SshLdiF5WutxXQiEkojDq7gj0PFyZTCLqYIufn58/05qwnWpqaoJtU2FBUR6Hk87K6OR39vb0Dgzc/vZt2K5ZMayMjIycmc5MN1foA+no6ECXQkFBYb5dHxdXF319PWJWmqICbmtrq66u7pR1DAwMzC3Niajr7OzMSM8w3DYWdVVVVdDJi7gUmZ+X393VPceEGxs8zNHOYmxIrQBXpquJiYmqqqqC4tQBoFcm6Km/+tJrHR0dkxd6eHrs279vOTudNTW10RHRk5dA3z07I9vB3gEvS0FoLjDq7hT0k9TU1brH5jyTio+Nh+4acWJsZGQENpEQD9xCblFhUWJcYltbO5/PJy7Bn526hrqpmSmNRvX09XJycjQ3N4dAUlVTnTJyxwJAXtJoNCLqoBjI3aDgwCnrQB8rJHQVcREm9P+KucWREZG///ZHUmxiY1OT1BwCDrqYNnbWVgxGaFiIg6OjsYmRuro66afc5gv+lG+98XZuVu7khbp6uu998K6m1vKNrQwfpAs//0LcvjmBYcuI+jOKx5s6BzpCaFoitvVZgSwtLbS1tYioa2luhT5QX19fCbckPi6hqqKypaUVEuW28aCjpwMJZEA38PLxtLe3NzM306fqa2hoLPqAT9AX9Av0y81hQxtCNysj89aoA07OTgZ0moWVBbR/PvvLpx9+NpdBuUzMTBjWVmFrwphubhaW5pqamiIXbxMgYM6dOXfx/MXJnVfoRh967hD0TZezEvg4/Xz258lLDI0NeZU8fge/mMtdzkoQEl2iuiVaOaC/ZWltxauqhnZba9veh/a2trRNPq0yLS1tLSpV39DEyMvby9bWxsLSgkqjLk82uLm7ycjIEBe8pKelT7sOdFVffPXImZ/OZKZlTrvCBFk5WXNzM1d35rr1a9083OY4eNgKB/GWxkp767W3p5w6Xb95/cOPPrScM6COjYXNYhUX3TRlj4amOieXA408dv7AwCCFsggX/SIk3jDq7hRs+Hx9fW7E3JAav2SDODZ4K3UNdS0tLR1dneDQYBsbG2sbhompydjgwst+ysrByUGf+tfpusz0LD6/U1NTY+JfIQJ5VbyTP/x4+sfTkNwzPYm8gjykWmBwwOrw1T6+Pnr6eiJx7m0uIF2qqniHDh6eMggnvG9vvPX6Mt/HNjQ0dP7MTV06RUXFhrqGnu4eqfGBC1pbW4yMjJazJIREEUbdIrB3sIfAm3yRntT45RgamhrQe/ML8LUfG5LRydzCXEdHh/RjeoaGhnRDQyLq+vr6uEVFkFVS4yHX1NR84ecLx7/9nuik3gryTFtHOzgkaN2GdYHBgdCjFZuEm8Dn89945Y3y0puGmlTXVH/nn29D53uZi6mrq7sSeWXyEh8/b/gzEcNkw5+voaEBow6h28KoWwSwv29kbERcsjh2Taa7S0hoqKOTA9ONaUA3WGkH9KBf4uXjmZ2ZDf0DK4blKNEZbWw8c+rsudPnKssrp/0pJWUlaxvrnbt2rNu4zsTERPwSjgDh8a93/xX5Z+TkhbAf88KR54OCg5a5GNj5uPTHJaIDN2HbPdvKysq4hWNn6bo6uwryCjw9cbI6hG4Do24R6Ovr6+jqEFFHUaK89Y+3ln+zOC8BwQF1tXV7Hrzfz98X+g1vvvbW+bPn21vbp10ZUg06pq++9aq7u7t4z4smFAqPf//DjzdPRwd2P7j70X2PLn93vLu7+/LvlycvMTA08PbxntzP65vD2KcIIYy6RUChUNy93KGfBO3+vn7Y0V7hUbdhw4b169f39PRcuHDx7dfe7uJ3zbQmdGg2b9v0+ZefS8JYi1wu98vPvpxyWb8eVe/5I88pKysvfz21NbVZGdmTlzDdmKVlZROzkEtLS+vq6ix/YQiJHIy6xREUFPi/r/5HtFNTUg88dYDcembR3Nx87sz5X87/UsApmGU1ZWWlHbt3HnnlRSqVunLG6Fo6cbHxex/a2952U9fW0Njwz+hLxsbGy18PdDH/9813UxYGBPkfeuJQb+9f8/jcu+ueu++5e9lLQ0j0YNQtDoaNNY1Oa6xvhHZifBJ0mFZaNwg2nWw2+9zp83/8+kdba9ssY52oqatu3b7tiYP7GdYM0i+iWR45ObkQIVNyTktH65vjX5uampKS9M3NLQnxCZOX2Nrbnv7pzMR1oTZ2Nq+9+drw8HB9XX19Q/3I8IiyirKNjc1yjsyJkKiQiA3ZMjAwoBkZGRJRNzg4WFFR4ezsTHZRf4HcjYmOOfXj6Yy0jMkTe95KS1tr89bNe/fvtbGxFu/TcpOVl5U/9/SztbW1kxdKy0h/8NEHPj4+ZPVoM9MzeBU3DYZiYGjASmYRbVU11Ycefehf732QxkrraOsQCASw7yIrI2tiZvLWu2+GhYdJQkccobnDqFsc0Ifz9PHKTM+C9sDAQNyNeNKjbmRkpK6u7reLv509da6yolIwKJhlZStrq233bNt+z91m5uYKCpIScqCxsfHI8y9NmXhobC66V17Yvv1usi407e/vP/PTmSkDtbi7u8XfiCce+gb4rgoN/uyjT5samyf/YGF+4YcffMh0Y946tClCkgyjbnHATrSXl+cxqWNjD0alOGwOicUIhcLSktJzZ87/fvH3muqaWdZUUlZydHLc/cCuNevWUKlUcb2FYCZdXV0vv/gK5MfkUIGce3jvQ4efO0ziu1FaWpqVmTV5CWRbyOqQY198TfTLW5tbNTU0jU2Mp0QdKCrknjh+4rkXnpO0vyZCs8CoWzQMa4aGpgYxT/SNazcgb5b/RNfQ0FBBfsHJH36MiYppqG+YZU0qjRoQ5L/7/t1uHm4aGhqzrCmuBgcHIecu/3558qSAEA+bt21+7c3XFmWK3YWBei7/cbnt5ns/YHfExsaGQqEQUcfn8wVDAjMLc+JAwmQ93T3REVf27tu7nGNSI7TCYdQtGroh3YphlZUxtunp7uzmVfEsrSyX7bdDyBUWFJ44fjLiUsSU+bInk5eXt2BYbNl61+Ytm60l6YTcFAKB4J/v/PPnMz9PzjnomgesCvjnB+9papIZEq2trZcvRUxeQjWgrl23VlVV1dzKnBitra62rrKiMiDQ/8K5C7c+A3wSSkpKvLy9lqlihFY8jLpFo66ubmdvS0Td8PBwSkqKhaXFMlwdAL+rsrLyq6PHLv12aco1hJOpqqk6uTjd/+D94WvCdPUk+kQO7Bb8cPyHLz77cspyByeHjz/7yMDAgJSqJsTeiJ0yLNmWbVvU1NTgs+TmxsxkjQ3ALRgUQNTZ2dtN+wwD/QPJSckYdQhNwKhbNDIyMr4BvqdOniYepiaz9ty/Z0mjDnokLc0tx7/74eQPJ5tvOWczQUNTI3xd+IMPP+Dp6ako8aPgC4XCs6fPvvXq21OWQxf8i6+PWlgs9yiXU3TyO7//9jiE8cQSRUXF+x/864NkbWMjJS1FzAkFYcbOnfGUcHRE9P4D+0m58x2hFQijbjE5OjpOzI+Tm5ML/a1FvzRgdHQUnrars6uIy424FHHp90v1tfXTrgm/Wk1d7YGHH3jg4futrKzw6nOp8R5wdFQ05NyU61ENjQ0/+fITZxeSL5qFP2509BX2+GyCE7z9vCd6b/aOdtC9IyZHvHj+11meqqK8sqKiAj6QS1ctQiIEo24xGRoZOrk4EZsqbgG3qalpsUadh40g7OnzeLzr126wklPjYxOI619mQjeiP/b4Y/ft3kn64biVg5iF7pknn+nsvOmt09TS/PSLTwIC/MkqbEJ7e/vXX3w9eZI8eXn5hx97GHZT4M+dnpF+7vT5ucyRKzU+dWI6Kx2jDiECRt1iUlVVpRvSJ/bKy8vL7zzqRsYlJiYe/fSLuGtxc/kRnwCfY99+ZWpqeoe/Wsy0tLQcee6l9raOKcuffObJkNAQUkqa4tcLv03p0sEnytbO9rNPPnv3zffm+2ys1LRHHnsEe/MISWHULS7YB1+zLjzqchTx8Ldffg8ICFjApNVdXV1sNjvuenx6WnpmWib05yZfKDgTDU2Nhx59cP/B/TQaDTdwUxTkFzyw68GqiqrJCxUpih989MGe+3evhFvQUlNT3//H+1MWdnR0+Ln7LewJkxOTy8rKGAzGHZeGkMjDqFtMEDBMN+bEw5LiYoFAMMcxCQcGBmDDlJrMSktNS0lK4XfwYckcf6+CosI9O7YfevaQpZXlApJV7FVVVT3/zPNTcg68+PILu/fsWgnjfEKkvf7y67MflJ6df5C/trY27GYJhUJiSWN9Y0ZaJkYdQlIYdYvOyNiIYW1VWlIG7cyMrLa2tlmOYcJWqb6+PiszOy2VdT3mBqzc1dk1lw7cZI4ujm+/+7afvy+FQrnT6sVRS0vLG6+8kTF+jf5kh5479OShJ1fCnYXwMXjz1Tdzs9i3X/UW0B91dHagGdC+O/GdgoLCA7sfvBp1lfin0dHRqIjI+3bvXAl9VoTIhVG3yFRUVKxtrImoEw4JiwqLpkQdJFl7e3tBfgE7h30lOqa6itfc1DL54vIpzMzNmpqb+nunmYFTU0vzwUcefOrwUzo62njEclo9PT3vvfPPqIjoyUN/wXu1+8HdL716hMQhUSbA5+HUT6d/OX9hlrkmZuHMdD5/8Rz8LDwPRN0LR55nJbOISzQBJzevqakJL01CCKNukcHmxtvfJ+LPSOJh7PXY1WGrYbe6q6urproG4i0+PiE3O7e2prZ/5vmjdfV0zcxMA0OD3NzcYm/cOHXi9JQVYGNta2/73r/fCwwMWAnH38gCSQb7DTW8mubm5rbWtt6+3ubmFuKfTE1NvH29f7/4+9mfzo4MTxoSRUZ67fq17/3rvZUw2Q1EVGoK6+3Xpt78MHdd/C7Yu4LXwuVyVVVV3dzd7tm5/cR3J4ngbKhvYKWwtm3ftqhVIyR6JHcruUQghPz9/76OIDsz5/Kly6zUtLTUNIi3lv/fEN9KVU3VgG7g7uEWEBToynQxMTWB7dexr45Bzk3ZDsrLy2/auunNd96QzGsshUJhQ0NjHocTey02N4fd1tZWV1M3bbdYj6rX0dYxce5Kavyv4+nt8fHnH2loqC9jydODNCovLz988HBX54yzwN9WfV1dfGz8+o3r5eXk6+vrjYyM9h/cHxN9Fd4TqfH3KikxCaMOIYy6xWdubq6lo9UxflF7Oisd/ptpTegCjnXgzM3WbVjLdGfa2tlqaWkRZ1ZGRkb++O2Pf/3jgyk5p6ys/PjBx5994Rk1NbWlfiErCgRDd3d3Pif/zOmzqUmplRWVt/2RlqapOxaWDMujx47SaLSlqXF+Wlpanj/8QkV5xW3XVFRUhM8JfDxMzU1O/3hm8q11AwODP574cc26NeYW5pcvX6ZSqQwGY/uO7Uc/Pkp07OKux6/AiYIRWmYYdYtPWUXZ08sj5v+vDpgCOhYamhpUA+rq1aHevj5Md1c6nT7lwgHYSLFSWUeePTLlIKe6pjp05vY8sGclnGRaNvButLe3x8XGf//N99mZ2QLBAo/10Q3pn3356Qq5IrGzs/PN195KjEucaQUlZSXYm7G1tw0I9LewtIBePsOaAT8VcSliysQ98bEJxcXF9vb2oyNj3URbW9vd9+/+9edfa2vGJpttamrKzs4OCgpa8peE0AqGUbf45OXlPb08b1yLFQ79/6EzaSmKIkVdQz0oJMjdwy14VTBsvKBLN9Mz1NbWPvv0c203j92sqq76j/ff2XP/Hsm5nQBCrre391rMtU8/+owz83iPQFZOFt52WRlZ2JOQkZUZFg739fXddCmKjPRLrx3x9fNd+qpvb2Bg4L8ffPjzmZ9nWuHe++7dvuNufao+fAZir9348cRPudm5H3z0wfZ77jYwNJgSdQP9Axd+vvjm2/YBgQFffPbFq2+8amVlefe92z7/+Cj8a19vX1J8EkYdknAYdYsPtraHnztsaGT40X8+rq6q9vTxDAgKWBUS7ODoMJejjv39/f9671+lxaWTF8I+/vv//ueuPbskJ+dGRkbS09L/+Y/3kxOSp10BIk1dXd03wNfa2trRycHIxEhbW1tOTk5DQ4PH423ZsLWnq2diZQsL89Xhq5er9tkMDw+fPHHyf1//b5Z1TM1MGhsbH9z10OTD13HX4+65d7uPr8+U2xIg5lkpqYODg7q6uj29vdDDc3Jy2nbPtlMnTxMzXURFRL/06kuS88lB6FYYdUsCNrj37b4vaFWQQCAwMTGZ141NuTm5506dn7Jw3Ya1O3ftlJytFeTB1atXDzx2cNq7qmFnQpGi+PxLzz38yMM6ujpT/hU6c5CRvd29kxfaOdrT6fQlrHjOCgsKP/nPp5MHurzVjWuxh587NOU0bXNTM3ycLK2sJpbIK8hb2VgdeeVFLy+v6upqBoNhamp6/dp1R0dHGxsbaxtrVgoLVqvh1TQ0NCzWcKwIiSKMuiW0gG1rTU3NoYOHpyx8aO9DH/znXyvhZudbdY9bxBSBkPv14m/vvfVeTXXNlH+ChHN1c9n9wJ4d991LXGcx7d2E0B966omnJx+91NTUPPzsocWq8E6kJqc+/MAjt14vM0Vba5uuni7diD552oq4G3Hw0oJDgvYd2BcYFODj5zNxEdOXR79qqK9/9/13N2xa/8j9j2y7+25TU5MnntxPRB38gS5finji4P4lfWkIrWQYdSsIbOW/OfbtlGk5HV0cX3vj1ZV5HUp9Xf1923fV1dXtf/LxQ88cusPhWiCcoGvy+suvx0RdvfXmAWcXp8MvHF6zdo2ysvIs98vDD/77/f+0t950mnPdprWkT9AjNT789/+xdxZgUXRdHEe6uxvpDulGATFREbu7XhMVW2zswO5WBDtASkBAQUC6u7t26fgOjN+6LqioyCx4fw+Pzp6d3T0zO3v/98y995xNTpt/qnNAYWFhUVHx0KFDKSo0paWk2Yy0OeC6v729Hd7N85GnqpqqvoF+6PuQhsZGMIqJiVVWVIW8DwGp0x6mPVRWJjMjC05sgF8AkjrEvwySOioiLTXtyaNvipAxMjO6HjvEx0d5j45KqKqqSktLa2psOnLg6KfwyMPHXKWkpX4vb0tTU5Onx+ODew9iC8LIEZcUX7F6heOUyby8P0kKA239W++392/fJzfy8PIsXroY95gYQqstG7ckxCZ0fwq+ZdohtI0NX1OetjS3ZGVkKqsovQ96T77nm9deQ2iHQKz25qUXRHhwUI9felZVVYeFfhhCMwS6StDbUFJRfP7k+WRHB2FhYQUlRZA6eGHo+9Ca6houbq6/fZgIBHWCpI5agK73I3ePosJicuO0GdP09fWpNunXUNmhm7ZuOn38NDSjvt6+DumT9x3aZzvS5pfGFOHA09LSDx9wffXiNUUxNlZWlikzpixftVxWVrY3450QFO7dvY8iIpw9f5a6hnrv/fkbgAgdO3I8oKcaTPDlejx9xMjEONNxVn19vYKiPHQXjEyNDQz1oyOjKXZ2v+8OfyRRVFVXlZOT8/f3r6nqHNGsrakVEBQQEhb+FPGpoqJCRETEyMTQ65UXPAUnNik5ydDQ8O8eJwJBrSCpoxZKS0tJ1X8w2DnY16xbTc1TUVhYWFatXqmhqeGy0yU+Jj4rI2vZgmXL/lu2dPkSiMB68w7QuD/xfHL8yImsDMol4RpaGk6bN1jbWvfyviiETbu27U5NSiU3KqkoQUiHe+40Xx+/G1dugOB1fwqkztDIEDy8cO0CEyMjRLf5eQVxMbF3rt+BS4JiZ/LIDxhhOwJeCBEe9rC5pXMaCz8/f3ZGdkF+AUid3P8XEba2toaFfDAwMKDabhMC8VdBUkctBAcGp6elk1scpznKDJXBy59ewsDAMHyE1VBZmf0uB54/eQ56c/zw8aiIqB0u21XV1OjovhuKQbuflJh04tjJNy/eUJQrYmNnmzF7+uq1q0XFRHvZNEMkd/3q9df/Tz2KwcTMtNHZCfeJlyXFJc4bnL+X/QuC2oKCAikpKWFhIdhev3rDp4+URRh6hIWVxczCrLa29kPYB3I7hL9wNkpLOmUSZI9k701+GQRisIKkjipob29/88rr65LzroBp3oK5OLrUe0CNZGRkzpw/raGlfuro6aqqKj8fv5TklM3bNk+aPLHHrMoQr9y9dffa5esQfFA8BXHYzj07RliP6P3oGpy9Vy9eHXM9ThE2zZw7c9SYUfjGMeDb8aMncnNyyY2gwaRbtSBvMZ9jJCUl4VRERUZv3rppy8at6anpPb3ZNwiLCGtoqGekZ2SkZnR/FosIeXi5OTg5sEIH2VnZf344CMQABUkdVVBWVhYZEUluGaY3TFlFGS9/fgOQNIjDdIbpbNm0JTE+KT8v32mNU2TEp/Ub14uJi5H0pr6+3t/X/8TRk5+jP3e0f1O2ho2NzWGag/PWzTTfWUXQIyAVkZ8it27eRqpcg6Ghqe60aQO+NfzAt4jwiNs3bpOvfGBlZVm0fNHNq7dISwbf+b0bO26sqprq+v/WNzU1Hjp6cPMGZ4qJuN3R1RvGx8d3/dqNHp8tKyuHf9nZ2QWFBLEzkxDXw4wYBOIfAUkdVQDtfnEx2YSUITS2dja4jzD9BqZmpo+fP96/Z7/HQ896Yv2NqzfDP4Zv370dojQIuSB8cd3vGhgQ1L02m4yczN79e6xGWL31fntw36FLVy/2cnlAakrqpvWbi7+dzgNh07Ezx4SEhPrswH6LzpUP+12/GWAbQjN+0vjFSxaDvMV+jsNsERGfYE8RERFFJcWzp87BuTly8vCG1U7dxy+/vs2QIda21kQiMSggiOKp2trOO6XYPWHYjXQVVVVW1dXVcXLiX9IBgeh/Bl5jOihJSkgiT40B7ZGVtRWO/vwJAgICR44fMTE12bF1Z2lxKUR482bOnzZrWklRifdr7++9asHCBTKyMmtWrfV44AEPb9645Xrk0E/FvrCwaNP6TTHR3ybKoqNzPe6qo6OD761LLGnLO/9AcqOomOiadWuEhIUkJCRIUpcQm5CXmycnL2cz0ibA79250+fgxafOnVy1ZFVuDuU6egwRMREtHa3CgsLPUZ9JRjZWNpquRNI0nVdUIvwLQS0X19cFBmVlZUjqEP8mSOqogvyCb4asoIUa0GmcGBgYHKc6CokILVu4HOItUPFbV2/9+CXeXl5HXI/UVn+ZuxEe9hFCEB4enh+8BMLEw4cOBwe+p7BbDDefM3f2n/jfJ4B7t27cpjByc3Pz8PKAhJuYm7wim0QTGhYqKyera6DLxc1VU11z8dwlNQ21nft2Lpu/rLW1h3mb0J8QFhYOehcEoTPJiA2LYgOWPRb+hSiwTw4NgRhwIKnDn9bWVl8vX3KLoYkBeWd8gGJmZhYdH3X3zr0DLgcqv63SAMgqyI4eN/r29dvVldXw8H3gNzmdE+ISnz97MXfenO+9OaGOsHDuQh/vb87bENohDlMcTp891XcH8fvExMRiESo5ifGJH8M+jrMfZ2Nr47rfteb/0v7gzsPJkydraWmBwoUEhTQ1Ni1fuGLxikVeAV5zp88t+DZnCjBluiMTE9Ot6187ENq62rR0tHAt/WACZ0FBgYYG/lljEIj+B0kd/kD4QrHqWVZWFi9n+pDOpMxMTPPmzzUxNV6yYGnc/+/XARYjzHfu3nnmtBu29hmDlpbWcoSljKzM1YtXaTpoHrt7Okye1GNNUQKBsGDuQt9vdQ4wMzc7dOQgvlNRMEBy7t+53+NTb719xowbIyYuZmhk6P3mLWb8GPoxNydXSVnJwdEBq+QAwdmVC1fbOzpu3r85d/o88qmqnQUR9fRKSkpSU78uIiwrLauqqq6oKK+vr6f5DsmJyaNGjeqbI0QgBhRI6vCntraWfJkBwEutmcB+AxAwBQWFOw9unz5x5sXTF9h6r9CgsF3bdy9autDY2PjKxcs52bnDrYcvWbHEwEC/uqr64d2HELSFhXxITkrW1dOleEPQuYVzFnXXOV0D3bMX3Xq5dP1vU1lZ6fv2Gw9VNVTrautys3NDg0MLCwvFxMSmzZxGkrqOjg5Pj8dbtjlbjbCUlJLEFifAVXH94vUhNENu3Ls+b8Z8ktqBIsoryIeGhuZmfx3Jy8/NNx5m3Nbeho3V9exVeSV8EFpFjvgHQVKHP01NTdBCkVt+PEY14IC2VUJC4uDhA0uWLz5z8oyn++OG+ob3ge9jomLsxtrtObBXTEx0qOxQbKhJSFjI2tb6qedTCIxePHuhM0yHPCVYdXXNqmWrfLwpK7yDzrldcINQqV8P7PskJSaBqpFbHKdObmxsOrT3UE5OTnBg8PSZ003MTOTk5Uh5A7zfeK1YtVxAQICT6+vMEQj3IcaFM3D9zrXF8xbndL2nkakhOwe7n68/xURW0FfStrqWBvbyhoavg3Z1BAKSOsS/CZI6/KmtqaW4gfmDJCMDF3p6enl5+SPHj0yYNOHwgSNRn6Lq6uoe3X/0zvfdGPsx8xbMVVVTpaPrLCM+wWHCy+cvIaYJDAiE5puU8qOyonLd6vUUKVEAPUO90+dOKyjI9/sx9Ux7e3vgu28mXjIxM9nY2oDUXTp3CY7iscdjB0cH6NCMGT/m1LEvI4tJ8cnbnLcpqyhTrDeH8wCvkpAQd7vktnTBssL8QjNzs+rq6ogPET/wAbuLC70obO0BBpFAAN9+qXoiAjE4QFKHP90XmQ1imJiYho8Yrq2j7enxGOKVtJS0srKyG1duvHr+auQo2xmzZ2hpa1lYmkNwU1RYlJiQFPM5doT1cJquSn7OG5zfvPKieEM9A71TZ08pKirgcTQ909jYGBsdR25R11QXlxBnZGRUVlEKCQ6NjIgCDA0N58ybfeXiFSKhc2JkW1tb95K8GG2tbXt37tuxZ/t+1323rt+GPkFKckpqcmqPO2NA4Bg7bkz4x3DyMkCdEd4/dK0hEF9BUofAAQhoFi1eaGtr88jd48HdB1kZWWWlZXdu3n325JmBkeHsebMshls8vPcQAhpvL29LK4u0tLQtTlsCuy2X1tUfdvo86JwiLkfxPQgEQn5+PrlFUUmRhYUF4trps6aHhX6orqr2dH+sr68vISkx1n7sw7s9Kxw5oFL7doHa7XA9dgj6AY8eekDE9oP9P4Z+nDhuUj2hnvyGAYFAbO9o/+3jQiAGLkjq8Ae68+SBHQMjAzsHB47+9BuSUpLrndZNmero7v7o/u37Odk5dbUEX29f+BOXFBcQ5O+sMhoU4uHhefr46aT4JIqX6+jqnL14Vp5q7luSqKqqzsnKIbfoGehiy+HNLS2kpaUyM7JePH2x4r/lMjIyS5Yv9nT3pJiX1CP19Q17d+0bpjtMXFzc39f/525UVFFYamtr/qlbCAgECSR1+NPc3Nze/k1f+9+ZN9A5Y0VSYv2GdbPnzHr+9MW9W3dTklMhgsnP7YqKhnTW3V61eFX38jea2poXrl6Qk6PGVRmVFZUUIZecnBy2ISoqYmNnc/HspfKycvcHjzY5b9TU1LQbbffy2cvevHM9sb65qTk1JbU3+aDJYWNnY2Rk5OPjKykugY8uLi4uLSsF2RMUFDQ0NOTjHzwzfhGIHkFShz/CwsLMzMyktBctzS1FhUX4utTPgOBBm7toycJZc2aGhIQ88Xj64smLuro6mo7OBWrd91dVV71+55q0tHS/e9orqqoowyl+AQFsg5aW1nGq44O7D2uqa+7cvDN/4Tw48OX/LfN+4w3fe2/efNbUWWIS4sVFxT/eDYJIBkYG0DAtHS12dnZaetrSotLa2lpjPRPyBCvAqLF2dx/e7fXBIRADEiR1+MPDwwM9bnLL92qbDXpA8ocPH66np8fJxXnt4tXmnlr/Ybo69zzuCfxfPKgQ8vn9GOQFiVTVVA2NDb1fe0OHxvOR5/KVyw0MDEzMTd71VKO8O9XVNdXVPa+cG0I7BM4bnJ+hsrI8vNzw/mUlnRUzigp+1HOqqKRMZINADD6Q1OEPIxMjxfzv6upqvJzBl46ODgKBMN1xRtj7sB53kBoq5fnCk8pzFncfD+Pl/bpQkomJyX7ieJC69rZ29wfuy1Ysg6BWRFj4tz+OtgttPa3/1v6noqLq7+d3wOVAddV3F5KTAx89ebLDb380AjFQQFKHP9BwMzB880X0mOF3cNPW1h4XF3dgz35/nwCKkUsMPgG+3Xt3TZsxjY6Orv/d6z1tbW1er96QW/gF+Cm6Mnaj7fQM9CI+RsRExWqr6XBxc8XHxvf+I2QVZFVUVNQ11dXUVVtbW2OiY+LjEyAoXDBzYY/3e3tERU3FcdrkGbNmkFcqRyAGK0jq8GdIF+SW4uJ/aKwOYqD0tHS3U26PHz3pMfU+aJvlCIs9B/YoKipS//JniMjTv62qamRixMz0TVpOLi6umXNmgtTBNkVSlR4BsVRVVx0qO9TUzERASKC6qjouJj7iY/i50+eaGhsbyOvh/RAIKLV0tLSHaU10mKiopNg5hkf15xOB6BOQ1FEj/86M8MLCwhvXbt69eaeosOd5FsKiwuuc1jpOdeTm5u5n336P7KxsUq4vDAi/6L+N2qFnYzPSmjwrGAVMzEygbeJiYkZmRgoKikxMjHl5+emp6devXE9LTa+rq6OYWvID2NjZ5BXkpaSl7MaM1NLSEhUTZWVlpfLIGIHoc5DUIfChpqb2sYfn5QtXUlNS29t6uGPJxsY2etyoNevXQPwxUJrm9vb2l89fUuiQ1XDL7mknhYSEZs6d6bLdBXvIwMAgJS0pKiamb6gHIsfHy9fY1AgBX3JyytWL1wh1hIqKil5O0aTpXLAoISYurqGlYWBkoKikICwkzMnFOVDOIQLxN0BSh+hvmpqa3gW8O374xOeozxTJP0noGuiu27DWcrgllgN6oJCXl/f8yQtyCxc3J0h19z1paWknOkz0fesrKipiZmEmISkB0l5aWpaVken+4FFGakZJSUnNd2ZadgdCN0kpSWkZKWNTYyUlJTkFOX5+fjh16P4kAoGBpA7Rf0DQEx+fcPaU26vnr+p7KpMNSMlILVm+eMq0Kby8vAMuB7/3G++c7G/ypEyfNYOVlbXHnYWFhU6cOVFYUBAVGfXg7sPS0tKsjKzui+V7BEI0fkF+QUEBbV1tXV1dZRVlkDoeHh4sJwsCgaAA/TAQ/UFHR0dlZeWtG7cuuF0sKy3rcR9+Af4p0x2XrVwmJiY24ESOpvOWbM2jhx7k00dZ2VgXLJpPEVpBIFtUWBT+MfzVi9dJiUk/ztpMDgMjA8RqgkKCZpZmGhoaEC9GfoqcPXc2nK6+PAwEYjCCpI4qoBvUnXFo/cM/RmzdtPVz1Oced2BjY7MdZfPfutVaWpr97FsfEhoSRrFmwG70SDl5OdJDEDnQtksXLgcGBBbkFXR7gx5gZGLk5OSEiM1yuKWmloaGpoawiDATE5PHI4+tm7ZlZmQmJCSeOXt6oMzZQSDwYjC3sAMIZVXlDLIZ6r28izVQyM7Knj9zfklJSfenIFIxMTP5b+0qcwvzAT1vAuTcw92jqfFr6ksQpFlzZ5Eetra2njl15sThkz0uqCAH5I2ZiVldU03fUF9bR1tLR0tERITi5BTkF2AXzJvnb1z4XA4ePogVqEMgED2CpI4qYGH5pp1KjE8aTNWiP3742F3n4OgUlRU3bN4wZuzoQdBMp6enhwSFkFuUVJVMTE3Idzh/5kKPOgengo6ejouLS99IX01V1dDEEKI3Pr4fpWA2NDRkZWOtJ9aDxN6+foeHl3f7zm1oEgoC8T2Q1FEF4uLi5A+JdcTGxsaBNfnwB3RP4QGNu46ezu37t4T/ICEWVRH2Pqy0pJTcMsJ6OHnqy049+zYyA2WCHUDktIdpr3Naq6un2/uEZ9JDpSWlJJMTk2m6AspTR09ZjbAyNTUZNN0jBKJvQVKHP1VVVV6vvcktDY0NWVlZKioqeLnUt9iNtlNRU078f8G5CZMnbN+1TUZGZtC0yw0NDdev3iC38AvwL1yykNyioKAQFR8JX2trSys9A72AgCAvLw+oXfdcOb1BUFDQeqQ1JnU0XbN+JoyacO7yWcepjii2QyC6g6QOfwLfBVJkzSASiQlxCYNG6vj5+T2eety7e78wv8DGzsbSypKRkXHQ6BwQHR2dmZFJbhkzfjRFwArHy8rKqqqq2iefCO9mZm7qdsKNZAG12+zkzMvHZ20zYjCdWwSiT0BShz+Rn6IoEmFAxz8yMgp66Hi51LdAyyssIrzeaR3ejvwtXr94TagjkB6ysrOOHT/2b+uNmpqavKJcWko6HT2dhrZGdER0bXWt01qnyzcu6+vr/dWPRiAGHEjqcKatrS0kOKS7HYwtLS3kgz0I6qSmpubp42fkFpmhMnp/X2z4+PlUVFVB6mB72vSp8C+oXV5OntMap4vXLigrK/9tBxCIAQSSOpwpLCzKSs/qbs9My0hMTNTUHMDrzP4RQkNCy0vLyS12o0f2Q0U9RkbGkaNsnz1+1tbalpiQdOXa5YljJ+Xm5MbHxjut2XjhynkJSYm/7QMCMVBAUoczCfHxDY09pMhqaGgMDAhEUkf9eL/2bm5uJj3k4eW2HWnbPx+traPNwsrSUN/wzv/dkeOHr966MnfGvMKCwrCQsI3rNrpddEO16BAIDCR1OBP+Iby5qbnHp5ISkvrZGcSvQiQS33xbiHWonKyqWt/MPfkpYuJiOro6IUEheTl5aWlpw3SHnTx7YuWSVWWlZb4+frt3uLgeOcTGztY/ziAQ1AySOpyJj0/43lPv/APb29vR3HGqpaOjIyw0rLKiitw4ZtyY7+V37nPgg/QN9UHq4DrxeuWlpKQ0fMTw3ft2bd24raamxuOBh4Ag/5ZtWxgZGfvHHwSCakFShydNTU2R4ZHfe7aivKK4uFhUVLQ/XUL8Eq+evyLP4sbJzWlqZvKD/fsW6AaNsB5+4vAJ2P4Q9hE8oaennzJtSklJiev+w02NTRfPXuLnF1i+chnqMCH+cZDU4UlBQcEPykljJW9ERETQMinqpKWl5a23D7lFQUFBWaVfpz4qKimKS4jn5+UHBwbX1dXx8PDQ0dGtWLWipKjk0oXLjQ2Nxw4dNbc0U1dX70+vEAhqA0kdnnz+HENem7Sz6z2EhlSSG6QuKCDIxsYaJ+8QPyE+Pr6ooIjcYjdmJBtbv46NcXBw6OjqgNSBqsXGxllYmNN0Tc7c4bKjoqLC46FndXWNj5cPkjrEPw6SOjxJS04jL2/GxcNFO4S2oryCZIEmbDDlfR5kfAj7SGHR6PcZs6Bq+kb6z588h22fN28xqaPpGsabOHkSSB1sJyR8dzwYgfhHQFKHJ1mZ32STkhCXEJMQffPSi2Tx9/Ovr69nZ2fvd9cQP6GxsdHT3ZPcoj1Me5iuTv97Ymtrs33TdtiIiPgEVwtpUoyu3jA1DbX42Hg/b//s7Gxpaen+9w2BoBKQ1OFJ5rdSxyfAN3b8WHKpI9QSsrKy0N0nKqSgoCAmOobcYmxqhEuJVFExUXVN9biYuKiIqLLSMilpKczOy8urpa0JUkcgEPx9/RcsWtD/viEQVAKSOtxob2+PjY4lt0DDpKCowMjESL7S7lP4JyR11EZHR4evty9pVBXDwsoCl1vNTExM6hqdUtfW1hYXF0+SOjo6Orsxo+7cvAtXmr9fAJI6xL8MkjrcqK6ubv42y7OEpAQgKydLvni8srKq20sRONPc3BwUGExugW9NRRWfShS0tLQWw83v3b4H235v/UaNtiMVxlPXUJOUlszNzg1+F1xZWQlxHi4eIhC4g6QON8rLyyks/PwC0BhBs0WSOi5urnH2Y/vdNcRPaGxszMzIILeoaajhlYULQkkDAwNsOyU5ub6+noODA3soKCiopa0FUkckEkPfh44ZNwZNcUL8myCpw43amloKCw8vNz0D/boN61hZWN+88uLm5l6zYbW8vDwu7iF+AIFAyEj7ZpzV0MQAx6QkIqIi8gpyaanpMdGxEL2RpI6JicluzMjnT563t7X7ePuA1OHlIQKBL0jqcKO84puojpWNFWuhBAQEtu3ctn7jeoYucPIO8SOIBGJrayu5RVxMHC9naLqG5YbpDQOpa2hoSEtNk5KSIj2lp6fHyc1ZW137+uWboyePoisK8W+CpA43yNPhA/wC/FzcXNg2VrEaD6cQvYKTi5OWjpZ8WgpFx6WfgQtGVV2NhuYhbMfExFqTpR0QFhHW0tYKCgiqKK+IjYkdpjsMPzcRCNxAUocbMVGxP98JQZUwMzMPlZVJT/06XFddVY2jPyB1unrDILZra2uLiYwhL+oLfSZzSzOQOth++fylto42yoeJ+AdBUodA/DKgFkxMTOSWuJh4vJzBEJcQH0I7hKaNpra2trm5mSR1oIIj7Ubu27Uftt8FBG7euhl0GldPEQgcQFKHQPwyjAyMQsLCCXGJJEtHFzjObwQBG0LT+elNTU3kxRZouhaxyCvKpaWkx0TF1NTUIKlD/IMgqUMg+gBCHQFiKYpQrz+pr68HrYUNFhYWevpvftfs7OyjxoxOSzkN2+4PH636byVacoD410BShxvSMlI/3wlBldDR0+GSA+x7gMgFBwZjwZyEpDiF4tLS0o4cbXv6eKfUBfoHLlq8EOQQH0cRCJxAUocbAkIC5A9ra2qJRCJeziB+CYiKKCZ3NDQ0tLS04BXVgcg9vO+ORXUjRlqTsqWQUFdX5+Pnqyiv+BT+qaysTFJSEg83EQjcQFJHLVRXVRNqCXh7gegtFFLX3NxMMULWb4DCvX71OjQ4FLZl5YcaGOh33wfCOJuR1g/uPoQe1YcPH5HUIf41kNRRC0zMTDim20D8EhA2cXBQRWUl0LnU1NTtW3ZgQrtg8QIBAYHuu3Xewxw1EqQOtt++9p4wwR5dbIh/CiR11IKQsBAPHw/eXiB6RfcbmLgAOpeZkblm5dr8nHx4aGhsMG36tB4dA4cth1syMTE1NTVFRkRWlFeIiIr0u78IBG4gqcMN8vrjCMRvkJiYuGrpf1jZPBExkcMnjnDzfHeyDBcXl5mlma+3b052bkJCIpI6xD8FkjrcIM+1gRjoNDY2UmTF7Afy876Uh2VkYjx19pSqqsqPVxFYj7T2e+vXObb38rXVcMvus1cQiMEKkjrcqKmuwdsFRJ9BJBJbvq0+2A8oKSvyC/CXl5VzcnGampn8dLWcja31LsZdTU1N0ZHR1dU1fHz/RPk6bBQT/gWNb+8CNpqbm7EJqzRdi+7r6gi0Q4ZwcXPT0dEOoRnCwMhA3wXKjj1oQFJHLcCPio4OfR0DFWZmJjr6/g6SBAQE1DXUA/wCKsorUlPTNDR+Uq1eUlJSUUkhNiYuMSExNSXFyNiof/z8e3SQARrW3NxSXVVVXVNNIBBKSkoKcgsKCwpra+tA56qqqtrb2qprahoaGlpbWjLSM5ubmnt8T/geZWRloB8gLiaub6g/ctRIUTFRiIDRuvsBDWpbqQU2NjYWFpSxaaDCxsbe/3MaWVlZRcQ6h9w62jvCQkPV1dV+3BxDe21mYQZSBwFoclLyQJQ6UmQG6tXa0lpaWppfUJCTnQ3i/S4gMCUh5c8/oq21LT0lPZ2G5iNNuOejx5s3OLsc3D1z1kxubm5qmIuE+D2Q1CEQA5i58+fcu3UPNt75vVu0aNFPI8sJkyfcuHaTSCA+uPtw8pTJpCKuVAXoWU1NDYSqEJl9jo6pLK8oKysvKipMSUktzCukIQvm+sefXVt2wx8XD5fjVMeZc2aoqamhYc4BB5I6BGIAIzNURlxSPD83P/R9GIFI4OLi+vH+KioqQsJCmemZqSmp8K+mtmb/+Pk9mpubKysrS0vLMoG0zJKS4ry8/IS4hKqKKojcWtvavnebsW+RlR9KqCOWFJf8YJ+aqporF67cuXHHxNxkzoI5NtbWzOg2zMABSR0C8cu0trZWU8esIk5OTm0dbZC6utq6+Ph4ExOTH+/PwsJia2d7we1CTXVNdHR0f0pdW1sbxGplpWUZ6RmgZ3m5uSC3SQnJjY2NLc0tWGa1P/wIWjpacQkxLi5uDg52gImJiZWVVVBYSEpGEk4U9AOYmZnhvyE0Qzg5ORgYv045YWVh7ZTV5iaarhuY1dXVRUVFvt6+EFNGRkSSfwR46/fW733Qew0tjVlzZo6fMP6n3QsENYCkDh86Ojr+/IeNwBGKu2d4TVtgYGCAIOPF0xew/fr5ayMjo5+OJ1kMt7hx9UZjQ+NTz6fTZ07/S3k7oTcAalpcUpyemgGqlp6R8TnqM8RqIGm1NZ0V9X7vbeE8QxTLzc0NSsbGxiogKCinKCcuJsbNww1axsPDzcbOBkfE0AXsTE9P/xvfi6SUpIamhrWNdV1dXVxs3P17DwL9AosKi0g7NDU2RXyIgCO6eunqwqWL7EaN5OfnR/NWqBkkdfgADSWhrg5vLxC/CXx9FBkv2djYcEm1Bc2rmZkpth0XF9/U1PTTqgXa2lo8PDxFDUWZGVn5+QWyskP/3A04IUQisaysLC83LyszOzMzM/hdMFzhNTW1FeUVv5EtARRLWFiIg5MTTixsqGmqiYqKgpzw8PLAvyysLBCfgaRRlCvqW0ApQVPNzM2MjI2ys7JfvXz12ONJUnwSaQElBKOxn+M2rN5wSurUmvWrx4wbAycWCR51gqQON/prTB3R97S1ttV921MZ0gUuzkhISsjKy2akZUSGR5aXlcPDH+8vICBgam7y6IFHYUFhZMSn35M6UK+62rrSstLMjMyszKzoqOi0lPSKioqS4pJfHV3jF+DjgiiNjU1MQkxZVVlCQlJIWEhIUJBfkB9CN1ZWVtzTdYKgysnLrVm3ZsasGYEBgbeu3/4U/qmxsRF7trWlNTM9c8NqJ7AvWLLA1taGl48XCR61gaQOgfhlut9/7l4Qtd+A+EZ7mDZIXUNDQ1xc3E+lDlphc0tzT/fHIFf+vv6Tp0zuzRx6OOT6+vqqqqqc7Jzk5JQPIWEQvRXkF/x4KgcFEKtxc3OxsLKKS4ira6hJSUsLCgpKyUhCoMbFxQWq1vu3wgXoJcDpGjVmVNC7oAf3Hwb6B9bW1GJPQagXGREZEx2jZ6i3bOUySysL6pzd+s+CpA43UL9v4NLa1lpdVUVuYWZhxmsCOkis5XALjwcesO3vGzDSbuRPPTEyMYLIqaiwKKKrfJ2QkFCPu0HzTSAQSktKU5JTggKD4d/cnJzc7LxeOsbOzsbKxgZKrKGlrqikKCkpNVRORlxcHIKeAS0DbGxsoHYjrEd8+PDhysUr7/wDCXVfym/BGQt7HwYxn4WVxcrVKw0M9eHw8fUWgYGkDh9A5zg4B/Cv/R+nra0NNIDcoqymhJczgLGJMVxREHjFfI4hEomcnJw/3l9SUlJZVRmkriCvICoyetRoO9JT0FhD9JaXlx/z+fP7wBCQt8T4xKampp/6AIoLes/ExKiorKQzTFtEVBQUTkJcQlBIcFA294xMjOYW5nDmP4R9OOd2Psg/sL6+AXuqpbnF19s3ODB49NhRTs5O8vLyeEX8CBLoC8AHaJjQ1T9waWhoyEjLJLfw8OBZgElCQkJZTTkxLjEuJq6kuOSnUgfXnrWttb+Pf3Nz84fQsJF2trBRVFT06VOk/1v/6OjotJS0jvafDCZj8xs5uTj0DPVlZWVV1VXV1FVBRNnZqaKSX/8AZ8DUzNTI2CgsNGz/ngOR4ZGkSStNjU1PPJ76+fjPWTDnv9Wr+AXQFE08Qa0tAvHLkEZoSPDz8+PiCQa0oXp6eiB1zU3Nnz9/lleQ/+lLjEwMefl4Kiuq7ty8SyTWR0dFR3+K7s1nsbCy6Bvqq6ur6ejpqKqpSktLo5zIoPogeC/ePPf28j584HBcTDzpKbhU3E64eTz0WL9x3Zx5c3CfYvPPgqQOgfhl6uvrKSz4RnW0tLRqmmrYPUwfL1/HKY4/fYlk50RHYZC6qsqqa5eu9eZTQNvWOa21Gm5F/fNHcAEivDFjx1hYWmzfuuPW1VvkTxUXFm9atzk2Nu7IscN/aSEj4scgqaMWmpqafntdLaKfyc3NpbDw8fHh4gmJcePHbnXa2tLSkpaaVllZycv7kwI93Dzc9pPGJyUk9fgshG7aOtqq6qpW1paducSEhKAdR4kfewM7O/uJU8d37d556+Ytt5NnK8orSE/duX7nwZ0Hkxwnbdi0Xl7+55E3og9BUkctNDQ0IKkbKICckD8UFBb86fDY36azoI+WelREVHxsfFZm1k+lDkJAYxNjZhbmxoZGklHfUF9RWXHUmFEqqsr8/PwQfyB5+w3g3PLw8qxavWq8/fizZ84+uPuwnvjlNkBrS+uj+4+CAoKWrFg8d/5cfG8G/FMgqcMN+DHg7QLid2hra0tN/kbqxMTFIAzCyx8MaF4NDA1A6sC92JjYYbrDfvoSJSUlWTnZhLgERkbGdZvXjh07TkJSnI2NDclbnwCnUWaozMHDBx0cHU4eP+Xzxgezd3R0FBcVH3A58OaV15r1a2xsrdFgZz+ApA435BRk8XYB8TtA8F1dVU1u4ePlo4bpBpZWFlcvXgX3/H0DZs2Z9dMGlJeP19jMGKSutbWVm4tbVU2lf/z8p4BvwdDI8OoN9devXh87fDwtJY2ma2Zra2tbxIeIpQuW2k+yX71utUIvZhIh/gQkddRCZWVlXQ3KijkAaGxsLK8oJ7dAgE4NUqehpcHMzAxSl5mRCZfT9xaGk6ClpbWwML987nJ7e3tQYPDS5Uv7x89/DQi42dnZp0ydYmRsdOn8pYf3HpaXfRnAIxKI927dex/0/r+1/02dPgVCarQg4S+BpA43KDrdhFpC93l9CCqEQCDkZOeQW5RVlajhpp+AgICymvLH0I/pqekZaRk/lTpAXUNdUloyNzv3Q8iH0tJSQUHBfvDzn0VCQmLXnl3j7McdPXwsyD+INDYP53/j2o1vvd5u2rJJS1uTGq6lwQeSOtwQFhamsFAky0dQJyXFJVUV32QFU1ZRxssZciBKMzM3BalraWmJiY01NjX+8f4QzHFxcykoKkBTW1dbFxoSaj/BHkUVfxV6enp9A/3rt655unu6nT6bkZ5BWqrv4+Xz6WPE4hWLFy5eiEoC9TlI6nCj+6VcXUMV1T4RPyY3lzIJpLiEOC6edEe/K+liY2NjoH/gosULexyuA4WrrqqOT0h48eR5dnZOSnIKTVc+sP27D0RGRA23toJQj4eHB8UWfw82NrY58+dYjrA8c8rtwe0HRCIRs1dVVR/ef8Tnjc/WXVvNzc3Ji8ci/hAkdbjRfZ5xO4rqqJ6Ojo4PoR/ILTy8PCIiInj5Q4G6hgYnJydIXXZWdkV5hbDIN3cOQORKS0rv373/4O5DivUSAEQYZ0+dhT/podLj7MfOmjtbSkqSGsYgByuSkpKHDh8cO37srq274uPi29u+VPWLjvo8b8a8GXNmrndaJygkiMK7PgFJHW5073FXVFT0uCeCegAVyUzPILeoqqmwMOO80oCEkJCgnIJsaWlpTnZOeno6SepAoSFuu3LpygW3C3m5+T9+k+zM7DMn3C6dv2w1wmrVmpWGRoa9qfKD+A0gdLawMH/p/eLalWtHXY8Rar/kECcS6y+fvxzgF+Cyz8VmpDXKl/vnoDOIG1xcXBSW1lYU1VE7IHU13ybAFBQWomegot+RnoFe6PuwpsamrMws064C5Vh1vS3OW69fvE6xMzS1Q2g7g4aOdsq66vAOXq+8/Hz89h7as3DRQnQ/8+/Bzs7+35r/NLU0p06aRl7YNj01ffH8xSfOnnBwmIR6G38IFf1E/zUgqqPIVVGQ/5PuNgJ3cnJy4uPiyS0GRvpU1ek2MjG6cPYiCNXLF69mzJrR3t5+6/qtPbv21tV+XcrCwMgwwcF+7fq18gry2P0xkMOqyqqgoKCH990DfAJIstfS3OK8fsvVS9dcjxyyHG6JxwH9E8C3YGFpkVuc8+jhowN7DhYVFmH2emL90nlLd23dtXvvLgdHB9Th+G2o6Cf6D6KiphwV8TWdfEF+IY7OIHpDWmo6qAi5RU9Pj6pGU9TV1QUEBPLz8jPTMpOTk69cvHL35j1SZRmazqkres7bnY2MjSjyDgsICjhMdhg7biy8yu2k28vnr0hHmpacNnv6nGkzp23eugnfGg6DG0ZGxukzp5uZm+3ZtQfOPynCKy4sXr189ZtXXnsP7hETE6Oq622ggKQOT6BJIn+Yl5sHfXB0p4JqgW8n/MNHcgsrG6uMjAxe/vSIkLCQhJQESF1hYeHCuYvSU9LBbewpTi7O9RvXzZ43m5ub+3vNJeifpqam2wW3hUsWnT5x2s/HDwI7mq7FzlcvXg0JDlm5ZqXtSBs0G/4vAT9/SSlJOP+2drbHDx9PTfkye6i5ueXZ42fRUdFbd26dMNEeTRf6VZDU4Qm0OOQPoRPd2NiIKqRQLQQCISY6ltyiq68LaoeXPz0CbeVw6+Fh78Ma6htSk1JJdmhAT58/ZWJiQkf/85tgIHiGRgZqahefP3t+5oQbtiABSE5MXr9qvYioiL2D/ajRdhqaGuhy/RswMzM7TnU0MDJwO3X2/p37pGzRudm5a1esfef/bss2Z3EJcdTb6D1I6vCE59v08w0NDUQiEbUdVEthQSFFnhRVNRUqHD5RU1dlYGBoaWkhWfQM9SBQkJOT/aXGkZ2DffrM6eaW5g/vu9+9eSc7q/PY4W1zc3LPHD9z89pNRSXFCZPszczN5BXkURm2vgW+KSkpqb0H9piZmx5xPZoQm4DZoTf84M6D+Nj4DZvW2422Q6e9lyCpwxNu7m8mYRK7oLiriaAekhKTykrLyC1WI6yo8IazqpqqqJgoSZXlFeWv3bwqJi72G28FDa64uPja9WscHCd5e719/Ohx7OdYbAyvtro24kME/AkI8KtpqE+cPFHfQE9KWgo1vn0IhHfj7MdpaWudPH7K/b47KbwDqVu1dNXcBXOXrVoGXxC+Tg4IkNThiYKiAjSUpKGU2traqqpqaWlcfUJ8h46OjvCP4eQWOno6bW1tvPz5AezsHMwszF+2OdiPnjzyezpHAiJXaWnpJUsXz5o9Mzgw2P3Bo9CQ0LKSMjgn8GxZWXmAXwD8CQoJqqiqTJs11djEWFBQEI0n9QnQ25CUknQ9eshyuMV+l/1pKemYnUisP3fmfGho2PZd2yCwRpWAfgySOjwRlxSHRoQkddVV1UWFRdraWvh6hegR6IiEBoeSW7R0NPn4cS4+3iP19cSmpi+TJ4dbDwfh6ZO3hTaXjY3NbrSdrZ1tRkbG65dv7t++n5ubS1owU1pSCn/v/N/Bha2rrzt+wjh9fX1+AX6keX8OKNl4+/EQ3m3fssPHy4c0OfZz5OdFcxcvWrZwxaoVFGP/CHKQ1OEJ9Hwpbn9VlJd/b2cEvkDjnpv3TfZLE1MTvJz5MbW1dQ31Ddj2CJvhfT6aCBetvLz8mnXyCxcvCAoMenjPHUI6IoGIBXlAfm4+/D31eCosKmxkYjRhor2xqTEXFxdVLUAciEhKSl65fvmJ55Pd211KikswI3SRj7keDwkKdT12CKJqKryjTg2gKw9PBAQEaOm+uS4LCgrwcgbxY8LDwmuqvubjhl72CJsROPrzA1pbW0hrwFlY/mLSMnZ29tFjRtuNssvOzvZ89Pj+7Xt5ufnkWVeKC4ufPHoCf6LioiOsh0+dMVVnmA4TExOaOvjbQIg8dfrUYXrDdm7b9fb1W+yeUEd7R1hI2PjR9lu3b5m7YC50KdAZpgBJHZ5AM0TRzy0rQ1EdNdKZ5fnDN1meocVRVFLEy58f09ra2t7+RW/K//4VBWHE0KFDN252Wrp8yemTp8+fuUCKKUkU5hfevnEH/qysLQ8fPywlJdWZkww1x7+LnJzcpasXly5a5vXKi1QGqLqyetP6ze0dHfMXzkNDdxQgqcOZEbYjnno8JT2E0KGxsZGZmRlHlxDdycjIiPj4idwydsJYqi1k+s7/XeX/K+oFB79ftnJZ/3wuJyfnth3btm7fWlxcfPvmnWePnyUnJlPsE+D7Tk9Dn5aO1m6M3Zz5c8zNzdDV/ntASH3n/u3k5OQtG7cGBQSR7M4bnN1Onjly8oi1jTUVroTBCyR1OCMpKUn+kEggVlVWiYhSS1EYBMb7oPfF/09LSNM1I9HUjEoH6nJycq5d+prWOSYqpqqqqnvFqL/EkC5ERUU3OW9ctXrl5+jPD++7+/r4FhcUk+/W3tb++vlrHy8faWnpeYvmTXSY0L1Sce8hEAhNTU11tXXwb2VlZVtbW1ZmVtP/s2opqSjy8PCKCAtz83APsnEsONVKSkq37t08e/rsxbOXamu/JCLPzyuYO33e4hWL121Yy/vt4t1/FiR1OCM9VHoI7ZCvtyCqq4uKi5DUURXQdL5++fr/Uy46gfDFaoQVfh59l/b29nNnzhXkfx3xra2pSUpKNjY26mdPsOmaJqYmBoYG5eUV74OC3e8/eh/8njy/eUtzS1pq2s4tO8+dPjdlxpRp06fKyslSqBGRSGxoaKitrYMDKSktLS8pq66uAerr6/Pz80qKSnJz8uALggNva21r72hvaWnp6OiATyHNkWFlZaVnoGdkZITfGvhjZGyoraMtIDhIVq/CeYar0Wmzk5mF2cZ1m1KSvuS1aW5uPn/m/OfIaJf9LlraWoNM438DJHU4o6yizMLMAr9b7GFNdU1mRpaOjg6+XiHIycrKosgHZmRq+CdRyN8jKjLK44FnB5ksEwjE0OCQ/pc6EvT09MLCQg6ODmPGjYFg69nTZ69fvEmISyDtAEIF2nzy6Mn7t++PGT9GQ1OjuKiosrKqpKQ4IS6xuakZdmjuAjSPItd2byD9uMrLyj99/HTp3CXQORNzY2sb6xE2I0An+uxQ8YOBgQFU/PELzwN7D969eRczQugcEhw6b+b8TVs3Tp4y+R+/UYykDmckJMQZGBlovvwYO6c/UKSeQuCOj7dvOdkiEDo6OpuRNlTYTW5qanI9cLiqqnOUjoOLo67mS9WedwHv1jmtw3fYBoIPFhYWFVUV6NstXLzwQ9iHB3cfhgSHkEoLdbR3FBcVX714lTypwt8A9DI3Jzf3dq7HQ09dfd3V6/6ztLIcBBle4AyLiIgcPX5E30Dv8IEjpMg+Py/f2WlLRHiE8zZn2AFfJ3EESR3OCAgIcHFxQTBHssTGxODoD4ICCCaeej4l3WEG+AX4qW2ZAWhDZWXlg3sPAgMCMQtJ54D4mIT8/HwpKSmcvPsGaJEFBQXH248faTcyNibW/YG79+u30ByTdvgNnePgYGdlZ2NhZqZnYGBmYqalo2VkZMSkva21tam5mUAglJaUEglE8le1NLeEvQ+LiYqxG2O3fuM6RSXFQTCJg4mZaebsmRAZ79qxOyQwBFv4UU+sv3Pzbkx0jOsxVz19PSrspfUDSOpwhoGBQd9YH7qZJEvs57i6ujoODg4cvUKQ+Bz9OTEhkdxiam4iKiqKlz/dgebs7Omzno8eJyUkkdelIwENfYDfu3kL5va/bz8AAilodofpDlu2Ytnzp8/v332QnprefTeQRi5uLjZ2NlAvBnp6BkZGGVkZUTERYSFhTk5OVjY2Hh5uXj5eDk4OVlZWJkYmFlYWUCx4c2wZT0tLS1fh+Br4icXGxPn7+SfGJZaUlLS1flmMUV9f//jR47CQsKUrl86YNZ2Pj2+gL4EAJdPU0rx28+qJoydvXLlBJHYKPPTVoGGZO2Pett1bp06b+g/mr0FShz+ysrLkD6ELVlxUjKSOSvB85EkeDUCv2X6SPVX1i8EZOgb6uJg47CEbGxs3D7ephSntENr7d+7TdMVJfj6+c+fPocJGHJyXlZNdu2HtlOlTzp4+5/HQg2Ih4BDaIfKK8i77XeTl5ZiZmeHofun9GbqAX5O4uLixifGiJQshwA19H3r7xh3oxJBG/ooKi3Zv2/3m1ZuNzhtNzUwGgRLw8vLudNmhpaO53+VAdmY2ZoTQdtPazSD2Ts5OsAMVXg9/DyR1+KOiqszAyIAVwASqqqqSk5LlFeTx9QoBVFZWvnz2itwiLS3VVykl+wposEZYD99BswO2JaQkjpw4rG+gz83NHR8X7/Xaq6qyc+jO19uvrKyMahcCwiGIiYntO7h3/qJ5l89ffnjPva7uyw3Y9rb2iA8R+13273fdp6am9ocfBKGedBcTHSa+eP7yxOHjqalppLvTH0M/zp0xd/b82atWrxQRERnoSgAa7zDZAU7ajm07A3wCsJuZTU1NF89dSkpKPnL8sJy83EA/xt6DpA5/4Frk4uIidWZbW1qhkRpnPw5frxDA0yfPSkpKyC32DhOocKHS0KFDJaUlc7NzKyoqYBtL+wsNmaaWxjv/ztG75ubmJ55PlixbQs1NG5Za89DRQ/MWzjuw7+Db129J92NDgkKmT56xbcdWhykOfTKFhIWFZcpUR2ubEefczp0/faGh4Ut6F4jgL5y54P/Wb9PWTePtx9MzDPgWUlFJ8drNq6dOnDp19DTpfAYFBDmMdzhz0c3U1GQQjFD2hgH/RQ4CRERFWFi+mQcc+SkKL2cQJKAXfPvGbYgqSBZ+Af5RY+xwdOl7QLAyfITVjas36wn10dHRIHI0WCXr6VMwqevo6Hji+RSkDm9Pfw4Inoqqys07N169fL1jy468nC8ptosKitasXBvg/+7wcde+WhEPvZbtO7dPcpi0zXl78Ltg0oyY1JS0ZYuWv3z+CkLJ3s9azMzMLC4u1tbW/qt5R38DdnZ2563OGpqaG9dtLC0uxYz5eQVzps3ZvX/37Dmz/oU03IP/CKkfaJIMTQzzcj1IlsS4BAKBABcojl4hsrOy42PiyS1SUpLKysp4+fMDQB7gErp5/VZHe4fXSy+HyQ7YaKK+vh5p1UF4WDjEfPz8/Hg72ysg1BhvP05QSGDKhKmEOgJmhM6Hp7tnZVXl3Qd3+nCVGCjr/Uf3Vixd8dTjGcnY2tL61PNpckryi9cv+Ph+HsenpaUNNxlBJBI3b9+0ecvmvvKtr4DzOW78WG5uLvtRE0jGutq6nVt3KijKm5hQaeqfPgRJHVWgp6//6P5XqasjEOLjEwwNDXB06R+ntbV1s5MzeZJ+JmYmJ2cn6pywAEGbsIgw7RDaNpq2uPj4srIyISEhsEvLSDs4Trpx5Sa228G9Bw8fPzyAblgZGhrGp8QdP3r88oUrpBTSAT4BQ8VlN23duHzl8r5aDwfCefXGVZd9Lgf3HXr86HHz/5OKJccnK8koWY6wPHB4v5xczyNbcKns37P/7Klz2O1Bv7f+S5cvpc7ScaZmplmFmbt37L517TaWZ4BYR3S0n7L30J75C+ZT1WSrPgdJHVWgM0ybm4e7uqoae0gkED+EhCGpw5GkpKR3/u/ILTq6Okb45Rz5HiDGUVFRF85efPvmLSbMGWkZqcmpmNSBqk2bMe3W9S+3YV+/fL1l+xZ+gYER2GFwcnFu37ndyMRoz669SfFJmLGxofGAy8HIT1F7D+yRkpLqkwFIeBMJCYnjp46NGmN3aJ9rUsKXz4Kz6vfWb1xs3EZnpxmzZlDcnGxpaXE94Op26iy2eoGDk2P+onlUm4EFyyJ26MghKWnpg3sOgvM0XSfTdf9hEHILSwu8HfyLIKmjCqSlpXl4eEhSB3z8GI6jP/84Lc0tZ064kY/SAdNnToeGDC+XugPtVFRk1JVLV328fGprakn2jvaOt95vTc1NMQFQVlHW09f7GPYRtkuKSx+5eyxdvmRg9d/pGehtbG3kFeT3u+x/8fQlFjzBv6+evUpJStm9d5etnW1fjTZBeDd23FhdXd1jR44/evCIlMyltLh066Ztfr7+m7dsUtdQx04gqOC9u/fhUsF0DgLrI6eOjBxpS82nF64KCIVXrV4JR+qywwVbblFeWr7PZT9cKlQ7R/fPQVJHFUBIp2+ol5WZRbKEh4X3Z0J6BDkJCQkvn70kt6ioqVjbjqCS6Yvt7e0JCYnnz5zzeu1N3j0i8Sn8E4FAwJZmsrOzz5gzHZM64O6tO9NnTqPO22s/ACuJd+LMCT1D/SP7j2DJz4D01PRlC5evXLti8dIlvLx982PpzLAlKnLAdf+YcaMP7jv06f/Fm6AD5PXSK+5z3NKVS2fPncXFxZUQn3BgzwEsNgKRuHLzsqGRITXrHAnoGSxcvAB6SMcOH8OWOX2OjL5w9uL2XdsGhP+/AZI6qgAuL30D/Yf33EkWIoEYGRFpbWuNo1f/Jo2NjW6n3OBfcuOM2TOwW4K4A638tcvXrl66WlxUQvGUkopSSXFxVWV1elpGXl6+ikrnDBpouEePGX1c5kROVmdu1cT4JG8v7ylTp1CJbP8SnJyci5csUlZW3rltJ0gOZgRRP3LwaMTHT3sP7FFSVuqr42JkZLS0slRVUz135tz1KzdI4V1BfsHenXtDgt+v+G/FObfzZSVlNF3FE06eOzFQdA6DgYFhxX/LkxKTnj3unIzT1tZ+99bdqdOnUG3B4T8ESR21oK2rzcvHW1lRiT1sbm729/VHUtfPdHR0hIV9ePn8m2XjQ2WHjrMfi7s2gG+foz/v3LrzY1g4eQIwcExWXnbpiiXj7McddT165cLVivKKmM8xmNQBPDw802dNP7T3EPbw0rnLtra2PH0UA/UzdHR05hZm99zv7tm599mTZ9j8kfa2dn8f/9zsHGwxHCNT30wdwtJ17ti9w9Tc1PXA4ehP0dhqBAjjvF+/Df8QTvh/Gp2V61baUvd9yx6BiH+d09qw0DBsBUJ5Wbn7Q/cdu3bg7ddfAUkdtSArKyshIUGSOiDkfWhbW9sAmi83CKitrT1z4gxpAh7G7PmzxMTE8HIJA5rXJ4+f7tmxp7CgkGSEtlVSWhJEzsHRAVtFYGJmcuvabegnvXn5xnHKZGwEC3abM2/2pXOXsKsrOjLa562P41RH3MX798BSq5w+d0rPUPegy8Gq/9/ChVh2zcq18XHxq9as6sM1FfADtLax1tbRhlj/1vXbWPYZAKJnbAP6GStXrRhwOoehpq42afLEC24Xabr6Uh4PPTds3ABBKt5+9T1I6qgFDg4OUwsT6IyTLInxiVlZWXJycjh69U8BP/W33m9DgkLIjUoqStNnTse3IYMY7tyZc0ddj5Fn4+Tj55s9f/bCxQvFxL7mntbV0+Xk4oTueUpySllZGWn5M0Qni5cvct13GHvoduqshZUFldyS/T2YmJgWLV6krKTssmtPZHgkNnW+ob7B7eTZT+GRB48cUFVT7cNvjY+PD8I7y+FW+3bvjY76TJqyREtHu2zlMqqdcvlT4BTB5e3p7llW2pmtqay0LCkpediwQVgvE0kdFWFkYnz+zAVSygYI6aBvDl3UAdr7HnCUlJScOnYKm2WAMYR2yIbN6wUE8KxYDTp38dxFlx17SBZonvQM9Xbv3dW9IAtom7KKUnDg+5zsnOSkZHgIlxMcEYifoNDXyXXxsfGPPZ8sXTbApmJ2B6LYe+539+7e++iBB1bfHI439H3o1EnTNm/dNGP2DIhr++rnA+fKwtJc44n7mZNnHtx7WFxYTNM1Sjd67Kg+eX+8gM70UDlZTOoaGxvfBwUjqUP8XXSGacsryKUkp5IsPm99l69a/i+k7cEdCAse3HuQ+P+VWxhGJkajRo/CsasBXnm98dqxZSfJAs4sXbl005ZNXFw9RBLQHFuNsAKpa25qDgkOYWNn83rlHfkpMvxDOEX9bggTrW2s5eUH/D0Dfn7+oyeOGhkbbd+yo7L8y/3/4qLi9as3hIWFHTh0gIeXpw+/QR4enu27tufn5Xs89ISHBkb6A73eKQsri6m56cfQrjm6HTQfwj6uXtsx+LrXqA2lIvj4+KDrTS517wPfEwiEATc1fCBSWlrqfu8RhXHewrn4jlvU1dUd2u9Kbpk2e9qO3dt/kBZLRU2FkYkRpO744RPw973dCnIL3np5y8nJDoJGjYGBYdqMaRxcnCsWrfha1ryjA77Q0pKyG3euc3Bw9OFhNjQ05uV+qSUrOyjGFzQ1NUjb/m/9W1paqDMr0J+ApI6KgF/skuVLoEtObrxz687K/1YOgvaImmlqanJ2ck5OSiY32k+ynzhpIl4u0XTNwt22eVti3NfCsMdOH509d/b3ovyqqqqoqGg/H3/YgWJmDYa6ljoTM1Pkxy8jW677XGXlZO1GUWMC699g9OhRcSmxxw4fv3Lxaxaxd37vZMXl1m1cu2rNqr4aUWtoqCcSvqTllJGR7pP3xBftYdpwJWSkZ9B03QGOCI8wMR1sWTGR1FEXmtqasnJDM9IzSRY/H7/FSxZDC4WjV4MeXx8/H29fcgs7O/vWnVvwHcpKTUl99uQ56eGyzjLZMyh0DkQ6MzPzfXDI+6D3QQFBDQ0NFCLHL8ivM0zHzNx0uPVwSSlJ6LBv37L90QOPluYWAoG4e5uLppbmQL8Fh4Flvdq+a5uJmfF25x2kmuZtbW0Q3YaGhrns3a2to/3n3ymRSKzrkjoIfSSkJP7UbyqAn18Arg1M6uB0eb/2NjYxHmTdayR11IWwsLCOrg651IUEh+bk5CgoKuDo1eCmurra7ZRbPbGeZIHWcPnq5d9L79s/QOf66ZNnpKT+svJD121cR5Hd+NmTZ0ddjxXkF9TW1JJmMwGMTIyqaqqq6qrjxo9VUVPh4+Mjv+F55PiRobKyENKB7KWnpR/cd/DYyWMMDAz9c1x/GzgQG1sbJWWl/XsOPLr/5Y5051yVoNDZ0+asWrtqzrzZf1gzpL2tHUs3Ss9APzjyGTExMVrbWQf4BWAPMzIyIO5HUof4i0Cf3X6SPXS6SZbWltZnT59v2Lh+oE+Wo1rcH7h/Cv9EbpGVk126HOcqpgQCITT467IHx2lTQLEo9qGlo02ISyA9lJSWlJGRGT12lJ6BnpS0FIQ4PS7KZGFhWbx0UWxM7PPHz0EDPB566hvoz5oz6y8dSP8DX5ykpOSJ08cNjPQP7jlUUV6B2YuLil22uwQHBW/dvkVdQx1fJ6kNJcWvSVKSEpLgwhhkDQ6SOqpDZ5iOopJiSnIKyfLi6YuFixdQYfHrQUBpSenl85exdL0YEDlt3LoR97MNsWZWVjbp4aTJE7s3PdBe8wvwl5eVQ+N+8doFUDghIaHeFHLj4ODY5bKzIK8gMiKys0rAnoPyCvIGg6uSBisr67z587S0tV12uIQEhXxNdPLKG5ry1ev/mzZ92u/NOWJmYcZe2NLcUl5e3sd+44SIqAgTMxM2TTc7K6empqZ712pAg6SO6uDn57eytiKXuvjY+PdB78fZjxtktxSogevXbmR3JYckYWxuPHbcGLz8IUEkEEvIslxKSkh230dQUFBdUz3ANwAuDBlZGSkpqd6/v8xQmQOH9y9duCw7MxvCnc1Oznce3BYXF+8D16kG6Bzo6Ghfv33t9InTt67dht4DZs/NznVe7xwSFLp2w1pVNZVfDV8YGBgYu+73gnBiq+sGAXz8fENlZZISvszMys/LR1KH+LvQ09NPcLC/eukqlnEc496de9Y21qxsgzBhD47k5+ffun6LvP4qByfH2vVr+rDCdV/R46xLFhYWE1NjkDoIWbzfvNXR1hlC+wudIV093X2u+9atWldWUhYbHbthjdOFK+e5ubkHWY8KAvTtu7ZbWFm47NiTEJeAfd2trW1PPJ6Evg912rJh6rSpbGxsvT9qJiZmlv+Hg7X/X9sw0IEzICQsTJK65ORkTS1NfF3qW5DUUSNqampmFmb+Pv4kS1BAcGxMrKGxIY5eDTI6OjounrsIAQ25cdTYUYZGVHGSoeWlpaMlJaBqbmlmpqMUYNhnuPXwA3sOYilCoBGnp/2FXzS8fORI2117djqt2djY2Ojj5eO8ccuJ08cHXwpE6ChYDbdSU1c7efTkrRu3SfnVSopLNq7Z5Ovt67zNWVVNtZe5GphA6/7fGaqoqPhbTvcvcETkieI+hUc6TnEcTMN1SOqokc5hhoVzyaUOWqK7d+7p6uuizCl9RUZGxp2bdzvaO0gWPn6+RUsWUslcRE4uTglJiZz/31zNyc7psbqKtIy0grJCckJyaHBoWXm5iIjwL30KHR3dlGlTGuobtm7a1tLS8uj+Iy5urp27drCx/0KUM1AQEBBw2e9ibmW+e7tLWkoaac6q9+u3nSlC1q+eN39ub4JaRkYGMYkveUcLCwt/vPNAAVTNzNL04b2H2MOS4mLoOSGpQ/x1zMzNZGRlsjK+Fmv18/HLysqSl5fH0atBA4R0h/a51lTXkBsdp0/WoZrsf1ycXJJSkiSpe/PaS0FRoXsrzM7Orqmpkdx13yksLGzixAm/KlHQeZq7YO4Q2iGb1m2G1v/K+StlpaXHTx0ffHcyaboOdqTdyGG6um6n3c6dOkeqhVRTVbN3x97nj59t3bnN0srip90dCBBpaDpVISkhadDMy5eSkiZtZ2VlQ9eHSrp9fQKSOiqFg4Nj+Airq2RSV1xYHBbyAUldn1BSUvL40WNyCxsH2zj7cdTTjWVhZSFPM/0p/BO0y92bHmi7jc2MsaK+798F29uP/42qT/Amc+bNiYyIvH/nATx85vlcRERkx+4dLCwsf3YQVAo/P9+OXdvFJcS2b9rR3Px1xX1MdOy8mfNcjx+aNn3aj2+fkCboFhcWDZo0WgICXysfJcQmwJkZTLeykdRRKdDmbt62+dFDj9qaWpLx2uVr48aPHaBFNakHIpE4Z8ZcCuN/a/8zNKSKUToMuAAWL1tE0uPXL14HBQaPsB7efU/bkbZMLExNDU2+b30JBAIXF9dvfBy07GfOnzExM9ns5EysI15wu/ji6cuTZ09YDbeiHvnvQ6BDsHDRwlmzZ104d+H44ROkpfoN9Q2rl63Ztmn76g2rFy9Z9L1cYhBwYxttbe3FxcWSkj3Mjx1wCAoJqmupk8q7Z2dla2lr4etSH4KkjnqBnuPUGVMun79CsmSkZ6Snp+vp6+Ho1UCnra3txrWbkeGR5EYlFaXZc2dR220oFVUVIxNDCOWxh7u27lRVUxEWphyN4+bmNjU18fPxz88rSE1J/e3LAyRt2oxpvPy8G1Y7FRUUFeQXzJ+1YP7i+WvXrRmUvSv4upmZmVevXT1m7JgdW3f6+/iT7mfW1dYddDnoft99k/NG+4n23SM8Pj4+Dk4O2A0up9KS0sEhdUxMTMJCwnE0X6QuLi4OSR2iP4Cf4pTpU65evEYaPycSiFGRUUjq/oTIyKhjh49h+Y4x6Bno1zqt6S4huMPOzr505TKS1CUmJG122ux61JXCVUZGRj0Dfb+uSUy+Pn7DdIf9dhzWWQlPT2/mnBknj55qbWmFWOfsybNB74KcNm+wsbUZHLfpKIBDlleQv3772utXr48eOpaS9GU9K/zo0pLTVi5ZdePqza07t8CPjlzwoHshKiaSUlsHFxKRSPzOew8w4PsVEPx6DzP60+eZs2YOmpgeSR31AlKnqqrKzcNdWVFJMr549nLegnkUuRARvSQnJ2ftyrXVldXkxpGjR+JblO57gEvWNiPGThj78ulLzPLq2euCvAInZycTUxMODg7SbnZjRh7adwi2wz+ENzQ0sLGx/dIHNTY2pqWmRYR/CgkJ+fThU1lZGegc9hS0+DFRMUsXLLOytlqzbrXOMJ1B0/aRw8LCMnHSRANDg6uXrt69fa+89EsOlObmzrJ/0x1mjJs4bvGyxWr/r2wOv0pTM9OM9ExRcVGZoTK4+t5n0NHRGRgb3rt9H3tYXFwMh0+Fa0x/DyR1VA1cZ9Yjrd27Jh1g5Gbn5ucXyMoOxdGrAQr0vl0PuCYnflOpB9qs9U7rSbJBbUAT7LJ3d0J8QlZ65wQlEJ6oT9FL5i2VlZc1tzJXUJDn5eVjZGRoampmZmFubGgMDwuHFkpWVvan74zdeYuLjfv4Mdzfx78gv6C8jDLHFS0dLU1H54fWE+tfPXsV9j5s6oypy1ctExMTo8KewR8CGiYuLr5t57bxE8afOHrSz8ePVAmotrb27s27b9+8nTpjyoxZMyAKhL7mDpcdEydPEhISHBx3LzHk5L5eObk5OU1NTUjqEP2EuaWZx0MP0lLiosKi6KhoJHW/SktLy62btx8/ekJh/2/9fxqa1Jv5FxRFWkb6wqXzC+cuys/7Ug6UQCDERMfAX/f9IaT7HP35B1IHr83KzIr5HPPW+21yQkp2djYpgCMhJCwkJSM1wma4rq4u7HDq+GnoYIG9sqLy/Jnz3m+8lyxf7ODowMvLO/gEj56eXltH+8KV8wF+AWdOuUVGRJLyo5aVlrmdPPvE48nkqZPnzJsjJS1lbGKEr7d9joTE15pE6WkZoPG/N8uJCkFSR+1YWFqwMLOQxgOgM/7OL8Bh8qTB18r8PVpbWx97PD605xBFLTftYdpz5835jdn5/Ql80XoGeu5P3Xdu3Rn0LqjHmqvkvPXyGW8/nnxZAsh8WVlZWkpaQEDAx9CPyUkpFAsKAVY2VhFREW1dbSsrS2jrQV+x7jxcb5pami479oS8D8H6W5npmc4btkCLv2L1CksrS6oNiP8EVlbWMePGGJkYPXvy7MwJt2yyvNsF+YWnjp1+9vj5tJlTHac6SkhKDKasDtzc3EPlhmZ2FRGDKw1ifXLxG9AMni9psCIiIqKqoRoeFk6yfAj9UFVVhXvq/YECNNZPPJ9s3uBcV0eZrnDchLHw28bFq19FSUnx+u1rL1+8unb5Wmpyam1NLfnMGnIS4xNramrg8oAADpqqiPBPfj5+iQmJGWkZPe4vpyg3ZdoUPX1dkLTuZwP6ATrDdG7cvX7eDWLLS6SlLx/Dwj9Hx5hZmK1as1JPX29QrsCDczhvwTzQvEvnL9+/c7+4qJh0zkH8Du1zvX3jzsTJE+bMnyMtLT04BI+BkWGo7Bepo+nKKEQlefL+nMHw9QxuaGlpbWytyaWupKQ0Pi7e3MIcR68GChDQ3L51x2W7S123tLy0dLSjx44eQJMs2NjYpk6bYj9hfEJCYviH8PS0tIKCwqSEJKzwiqiYaFFRUUlRSUpyCoSwhQWFoEaxMf9j7yzAm8i6MJzdUqPu7u6SuhulhrTY4u6uP7Ds4ru4u7sUt0Ld3d29qbumyn/SYYdQoLRB0iTzLs8+MzeTye3I/c65ck4KOuCEAg4cvwC/hKQEPFTQdhsY4jdu3jB4JwEfH9/WP/9nY2+9Y+tfqUmpSMRk+F0/b7/w0HBnV6cNWzYoKyvTR3NPDlwWYWHhHTv/nDNv9ulTZ549etZQ34AKHlgSZ06cfXjvoduEcYuXLgKRAGeaprtb4A5KSEigu0kJyTNmzqDpvwiF3h5NusTK1urE0ZNojFrYCAoMxqTum7S3t58+efrk0VPEDuLnn+IN8cPKejNCYGNjw+P18V8KYLZ/9/6jh471dPds3bjt809ZWFnwRngLCwu7MbaamppVlVUTXCcSSgnhIRGNjY3fzKYNNoGZmdlLrxdXL189cuAo+jSClD599Oztm3cLlixYvmKZqJgoDVkPQ0daRvrw0UOLliy8fOHKE88n5D3ANdW11y9fv3f7ntsEt/kL54ETzMrKSqPyAE68uqY6ultSRD8zUzCpowG0tLREREXQXgUgwDdg6/b/0eU6px8C2N21tbWrlq8Gt4M8oDM5Y50d6ewCOox1OHvqHJH4ia5zcnEioUC2/b1tzdrVaBMsKSUJXghIXX19fVpauqWlxVB+gpOTc+36ta7jXP/Z++/rF6/RKS0geGdPnL1z887c+XPWrFvDx89Ho2394KioqBw5fnj5ymUXzl18cPcBqve4fh/3ycMn8M/Q2HDuwrnjxrvBtaLFi6CprYFuV1VXg72ISR3GLwIeNQtrC3KpKyeUEwgEOTk6WdDzYwGd6+7unjd7fmRo5CCHmVmY0WJL9DXgr1ZUUgTXbYDUSUhJZGeQlkXn5+SRl4PMG5sahQaFQnudlJA0RKlDUFRUvHT14lndswf2HUS6TxGaGppOHTv98vlLz2eeCgoK9HR5yVFQVDh87NCUaZOXLVpeVFA04NPY6Fj4d+XSlaMnjujqkqKN0NZ1IF87UVlZCVJHH9MCMKmjDcaOdXx49yHarNTW1L549nLdhrXUrdUIpKmp+dTxk6ePn0GDPH0RVXVVIyOjX1arnweIelJi0tNHT1++eFVdWU2eZhYBdA7JewcPzKFjh8gtdDt7u7Mnz4FD9vLZS/BUhjXSBgeD9zZn3pzxThPS09LJPyoqKDbWNRESFly1btWMWTPoo6H8HCNjo7jk2JqaWs8Hnrdv3s7L/sSSSIpLsrdwYGNnMzI1mjTZw8XVhV+ANtZmCAoKCokI1VTVwHZ1RXVRYRF95KbHpI42MDIxEhISQldWAYH+AWvWrabLcRHKAG0L8A/cu3NvZnomGkoNAYQNLh0a0hewtaf5KMYtLS1vXr25f/dBfGx8e1v75wcwMzMbmxrPmDPj8cPHAb4BLc0tIIrkE+rAC1RQkE9LTc/Pyy8tKR1u1A9ouHl5eZ3cxiJSB005GtYHXMzqqprdO/bcuHpzwaL5U/6YQp6lgW6AR0hERHjl6hWz5sz08/W7ee1mdEQMubVB7CCGBISEB4fv2rF74qQJbhPG4fH6XwshPUJgYmLS1tX29/ZHduHBoG59fhSY1NEGYBpb2ljcv/0ALUlOTCkpLpGVk6VanUYMIGx5uXlnT519+vgZ+fAJwMrGOm36NDAU1ixfgxYyjWICqfvl1fxhgCcHDevRg8dSU1K7u7o/P0BKWsrCynz6rOk6ujqcnJxNjY1Imt/XL1+DL4JqPDxUeCMDkDpQwYiICAoCXIHagXYyszBDNZRUlFatXXX39l34LWTxHzT6BXkFO//cdePazbkL5kyeOpk8zzXdANeTj49vytQpTs5OiQmJN6/dCg8LBw8bPQCuQ0N9w/XLNx7e84Rb4+QyVkxcHP2UedQoZVVlYxPjETJ/Ff4c8ulayUnJ02dOp2J9fhQj4uJifBNoU6xtrD3vP0JjN7S1tYWGhmFSV1FR8fD+wxtXb5QUDTQ/JSQltu7Y6jHZ/cG9B+R+3iimUbR73Sorq44ePPLg3sMBoo7rj3Kib6A/0WMCSLu4uDi6itziv3G42OhYkEk0gCo0ajZ2Njev3oS2ODQ4bOasmRTUR01dTUZWJi8nD/7p4/Vs7WxiomNu37jt/dYH8TXh5PDRrj93375xZ8782R6TPUZgZO0fAhcXl5W1FWh/UWGR12uv509fZGVmkS/5hwuSnZmNRpRGAT/v3yP/jBBFQQL0oLu52XlEIpEOZqZgUkczgD0uKiZKKCUgu6B53m+9Z8+ZRd1aUZG6uvp3Xm8vnbuUkZ45YIxqFPOoMY4O2/7erq6uBg16RkYm+afw3kpJ0eTwQ2lp2brV64L9g8mVG6RLRU1lxuzpoFvS0tKft0rSMtKa2pppKWmJ8UmVlZXkNrumlqaYhFgFoSI4ILi1tRVcwOFWSUhISElZCcSspaUlPi7ebZybja2NqZnp+bPn9+3cj9YTblBOVs7f23bevn577qJ5Hh7uQsJCNDF2NVxYWFiUVZThmsyeNzsuNv7xw0cxUbGDdwM2Nzc/ffx05EidoZEB/B9ZPtjQUA8KjUkdxq9DUkpSXVMdlTogPDi8oaHhmyui6I/6+vp3b72vXrqakpjy+UQMSSmJ9ZvXT5k6hZOL1HB3dXUlxCWQH6Clq0WLqSHKy8tXr1gdGhiKLmFmY2czNDZcsmyxhZXFILEKR48ebWRsCFLX09MTGhQqPUca1RgxMVFFRUWQusaGxrS0NAqS04Lv6OLm/Pb1W3BfwkLCQepw/eo7fuL408fOwPMJB3BxcyHDeKB82Vk52zdtv33t1vzF893GuwkLC9P6oOkXgSssICAw1snR3sGupKQELvuzp8/TU9Prauu+eLCSivKvr+TXADcdlTqwruobGvgFaH5uESZ1NMOoUaPGOo31feuLloAZHhISOmHCeCrW6lcCDWVNTY2/r/+Vi1eTE5M/j4wFTarrOBfQOSUlJbQQGtnG+gbyw7S1R25856/R2dm5bcu2kMAQ3H9/tLSs9JZtm0FRvumKMTEx2Y+1v3b5Omz7+wVMnT4VXVAIKmhpbREaHArnD/ANpCwPu66eLi8/b2N9o/db7937diFmBPiXiiqKsVGxvzP9/veevwryC189f1lcVIL4eZkZWVvW/+/GlRvzFs2jY8HD9b+28v1MnzU9KysLNC8nN7ePzD4rLSnTx+stX7WcipUcgKCgIPtodqSHvK6mjlBGIM94QKNgUkdLgAkvICiAGobg0Ph5+zGC1EFDXFpa+vTx02ePn2Vn5nx+ACsbq6mZydqNay0sLQaEby4tK60nl7rfwO2jvQi2d2/fffPSC9E5sLjxRvgDR/7V1/9CzJQvgsfjwbvq7u6Oj4tvaWkBhwP9yNLa8vffD4IChQaH9P35PwokR0paSllZOSYqprqyOi8vT0ODtAYZmni4FyB1ncTOtra2nXv+XrRk4cMHDx/e8yzML0R88Yz0TBC861euz180HzQbWlh6FTxcf8emdj/Ursi3gXtnYm6CTsKsKC+nbn1+CJjU0RJgWykoKpD3gbx9/ZZ4jB4Gjb8GuG5JiUlnTp7x9w1AYw2TA6+luqb6uk1rnZydvngdQBrJwzhxcHCYmBv/xBr/BBobGw//exhN5KSipnLxyoVhTZjk4+Ozsbf2fedXVlKWk51javYx+ww8UXDCzPTMuJj46upqCuaMcHFx6errgtQRicSggCBE6gBjUyO4I1Do6+23aMkiSSnJjZs3Lli04NGDR1cvXS0oKETmWGWmkzw8KFm4ZKHHZA+kQ54uh/FoCFlZWXQ7LTWNehX5YWBSR0uws7OPm+gGbQpaUl9Xn5aShjfE02vTUFFRsWTB0i9G5f/t99/UNNRWrF4xYeL4QfJuZ2d/MuENjGvayksC/tbdW3er/pu8zsnFuf/Q/uEuDACDwNTcDKQOtn28fY1NjFH/iZeXV0VVObN/ak94WLjHpGHnh4LjHZ3GXDp3CeySiLCIFatWIGfQ1dMVFBIsKy0rKiyqrKxELjso2ZLlS2bPm/3sybOL5y6mpaYjkdvAIukXvGtLVyzh4eVxG+cGdabXp3rkIyb20eJJSUrt6upmYWEe5PiRDyZ1NIaGpiYOXn+yUapXL17pG+jTa6OQnZXzRZ2DdnDOojk7dvzJyzdYFh5ofMGJIS9hZWUl774b+ZAyFAYGo7sGRgbGxsOO8wKPh+l/eUSz0jO7urpQDxiu5BinMc+fvMCRViPEuXu4U/AsySvIgz6B9wxq2t3djYwFCgsLy8jJgNSBvQJqR25hgNE2Y9YM8OF2/b372sVraGib7MzsDas3QgWOnj46Z+5sen2qRz5gPcNNhOcE17+uqaO9nYWFtnO0YlJHY+jp6xoY4ONi49GSly9ebftrG732YUpKSiCz4ZFd8EVcxrksX7UMb4AfSsKUurq6zLRPVhqMd6exoc3c3Fx/nw+jJiysLNv/3j569GgKzoPH64uKiVRWVEVERJaVlSkqKqIfmZubc3BytLW2vXz2YtfenRQ8S2JiYqZmpu+83oEPGhIc4jDGASmf6DExPCS8s6PTz8fP0spywLfgh/49+M/e/XtiY2KPHT6OrHPH9RsoG1ZtuH3t1uWbl+Xl5Sn4YzG+E0UlRbCBEKkrLy+vrq4GU4balfouMKmjMbi5uW0cbMmlrriwGBwXbR0aGO6mAAVFhYNHD1w4exHeOmsbq2nTp8nIygy9a6uqqqq9/ZOgWdIy0l87eGQSTObSgaGjrKw0yMGDABfN0XnsrWu3WppakhKTyaVOUEjQ0NggyD8YhDAnJ4eCqRPgAYxxdkCkzs/bz87eDukgxRvqIwHDoHDLti2f9zPDfQSTBWTyxh3ta1euHzt0DB2RTUxImjVt9smzJwwMDTD37hcjIiLCwcWBvDvVldVgGylR+uCNEDCpozHgnbdzsD1x5ASaPwVHcuxeampp0uXsNZIb5+pia2cLbSg0lMP9G9NT0xsaPk6/BN9FR5eWbIKenp601I/BlBWVlShY5Y1iP8bu7s27vb29r56/mjBxPBpOhZ2d3dDIEKQOtr3femtpaVEwXGdmZoZECAsJDoWbhdwpEFRhEWGQuqqq6ry8fJ2vGGTwdfi7Vqxarq2jtWndZjSJR1ZG1pIFS89eOGNqboqp3a8EDCN9vJ63lw+u38kmlBG++ZURDiZ1tAc0H2pqaqkpqWhJWEg4sYM4moOSfq2RDzSag8w6GRwCoZw8Xx2cR0qaluakQPvOwvwxqR65fUMBxibG4H51dHTkZOfU19ejESnhV5xcnA7/ewS2I8Miu9Z1UbDEXlxCXFdPNzY6FvSppLhEXoHU8QgCZm1rDSUN9Q3xMXFfkzoEaF6tbazvet7ZvH5LWHAYUlhcWLx6xZoTZ09YWJhjavcrkVf4uJYuPT19kCNpAkzqaA9+fn4zS1NyqUuMTywuKVFTU6VirUYmRUVF5LtsbKy0FXGYiYkJb6R/89pNZLeutq6zsxOcMMrOJigoaGhiGBIYkp+bn5uTS34pFBQVZBVki/KLoiKia2trJSQkhnvy0aNH6+qTpA62AwOC5OTlEGUyMjG6fOFyX29fSEjovIXzBvfL4SvKysqXrl38c+uOZ4+eIYWF+YXrV60/fvqYhaUFpna/DBkZaTRmSnJCSnd3N9oNQItgUkd7QGPh4Ohw8ewltKS7qzsoIFBVVQVrCAaQkfqJNaqkokRzIcHII36R2p0v51QfEvDkWNlYhQaF9vT0hIWEmZP5SSBUhkaGIHVEIjE+LoECqQNVdnFzvnz+Mq5/fBG28/MK4mPjXr98gxwQGxULvp2A4Demv0KVREVFj5081tfX9/LpS6SpLcgrWL96w9lLZ4yNaWxNJO2irqnOxs7W0d4B240NDU1NTWAqUbtSlINJHU2ipaUlryhPnpfc38d/7vy5lM3No1fa29sJZZ8EelClQceXfE13QUFBU3MT+2gKvTrA2tbq+KHjbW1toEar1q5CR/5Ik1acxjy6/wi2fd75uLg6DzenDJIGnYuHq6WpJSQoZKr7tKyMLPIIpU2NjampqTa2NkM5Gw8P9/FTx+Gkr56/RmKJwdP+vw1bL1w5T4s3kRYhhQ5n/U/qGhvrauswqcP41fDx8+EN9MmlLjoqprKiEhkgwUCA97O7+5N0bqJiYtSqDMXIycmhK5wK8wtfvXi1YNGCAcHPho6amhovHy9IXWFhUVlZmarqR9mwsLAAeQOHLz42vrm5eYjZw+EKw8EF+QUR4RFB/sHIaGJzU3P6f/40B8doZhaWxobG9vaOiLCIIUodjrS2nef46ePg073+T+1SklLWrlx3/c41cbJ8bxg/CWERYfDqcP2Tumqqa4uLi1VUVahdKcrBpI4mYWZmHu8+/tGDx2hJW2tbbEwsJnXkfC51/Py0lwUClMnRxRGae2T3wN6DHBwcHpM8SM3Q8AG/32Gs/c2rt6orq5MTk8mlTlBI0MjUMCI0Mjszu7CgcBCpA+EB6a2uro6PS/D19k2MT/g8MOko5lH6BvrWNlYWlhbETuLcGfOIHcSw0DB0cuZQ4OXlPXH6eHdX17s33khPZmx07JYNWy5cvoCkrcD4ebCxsalpqlWUk5a0gndeUkzb6cgxqaNV8AZ4JJw8WvL86Qv3Se5o0HqMpqYmNAwHrj/lDS0mBQVPa+2GtW9fvUU6AxsaGtatWu/zzmfZymXaOtrQHg13AYaxifGdG6QlB++83k2eOhl1EOE8evr6IHWwHRIcqo//JAQPKA2oVGdnZ3ZWto+3b3RkFByJ+JrkVeXk5kSeSR1dnUfPPLm4uGC7trZWUUkxLSUtIy2ztKRUWkaa5KW9J4Xe/u0/vlZbULvDxw+3tLSEBYcjJd5ePocOHtq1Zxddrq4ZUairqQX4fFjXP2CGF82BSR2twsPDo6OrHRwQgpZAIwKNu5CQEBVrNaIglJVD04zugkPDL0iTabfweH33yRMfP3yC7PZ097x89gr+WdtZgQrq6+uDCwWKhQgG/B/VgC/2c+rq6/Lw8tTX1RfkFYKEgJYg5fBFW3ub86fPgw7FRceh8b1A5EAX29vbY6Jj9uzcm5b8heC/rGyscJ6N/9swacokUwMzcBnjY+MbGxoRqYNnVVhYGDaIRGJKckpXd3d+bl5Nbe2oUUzKKiqysjJw2CCxb8TFxTdv3ZycmNLS3ILr9zAunbs8YcIEvCH++64rxjcQFv04RzcjLR2eBNqd+IZJHa0C5vzESe7kUpeRlhEdFeM2zpWKtRpRNNY3ILHzEeCKoc06zXHu0jk5BbmTR06RO1Jw95EHgLwB+qQx6t8EwVPXVEOWKMAV4ODg6CSSLICc7JzkpGRrG2v0cDNzM7AGaqtrIyMiwXvrIHYE+MJvhMZExrzvh7xKCsoKeH19O0c7OAMYWIhzBjI5fsK4KxevwgH+/gHz5s/F9fe3T5/1R4BfQFdn19wZ8z7/6377/TdxCXG38W5Tpk0GV/XzGTEWlhYPnzyYM2NubU0t7MJ53Md5PH31BG9At4HORwKaWhrso9mRmSmlxWUNDQ1DHMEdgWBSR6uQwqbY2w4o9PZ65+LqjHXsIJDHScH1d9BRPJuD6kDrv2XrFh0dnQP/HPzcryIXoc8z1vb19iUnpHx+TnB5E+ITyaUONMnIxMjrpRc4ZE72zn29vZ2dn3RRcvFwGRoZGhkbOrs6y8nLgfWAepMIpCwHzo5XL12Davi9850+4w9kdYeWthY3D3dzU/PvTL+j2Yg+1rnvPaGUcPHsxRtXbujh9eYtmufq5kIeNwBOCxU7fPLwqiWrkJShrS2tSxcue+H1XFJScgjXD4MSZPodbkTqWltb62rrMKnDoAIiIiIW1uboGAauP2xgbW0t0lmEMQAWVhaKo66MBEBUQGBMzEzevHrz7PGzmOjY9rb2b39tUF6/eL1i1fK2trbU1LTIsIi3Xu9ys3KRj5AGDtevsspqyurq6uPdx+no6ggKCoLCfc2XgnIDQ8PRHKNBkFKSU6FxBHcN1x9LRUtbMzw04nOdIwfUNyoiKj4u/pjCsWUrlk70mIg64qQQcS7O6zet27drP1JSmF+4Yc3GK9cvg4h+53XA+CKCgkJo7O/6+vqCggLajYSJSR0NAza4haUFudRlZ2VnZmRiUvdFoK0c7lqxkQYICZjVs+bMmjRlUklxSWZmZmhwWGlJaU11TUrSJ34bnwAfiAp5TtovUpCfP3/2/LTU9Ia6BhA88o/g6cIb6js4OlhYWyooyPPw8Azx6vHy8phZmvm+9S0rLcvIyECkDowMcytzkDrYlpWTXbJysaioaCexMy01LTE+KSM9A/xI9AzdXd05/enr7t66t3TFEkcnR25ubqRKi5ctzs3JfXjPEzkywDfg3JlzGzZvwGZj/Qw4OTnkFOTgScP135TiwmJq14hyaPvNZ3Cg4Rs3cdyBfQfRkt6e3vCwCPIuKQyUnu5uIpGITJSgaeC+jx49WlVNFf5NdJ/Y3Ny8evlqcqmzsLbYvX83x+jRHR0kz6ynu6ex6YPm1VRXIz2cDx94hgSENDU2v3vjjX6RjZ0NzPaqyqrqquq+vr7/bf+flY0VBYNh5hbmfu/84IfCw8KRLAekeNDmZsinisqKy5YvQ7an/jEVJLaosCjAPxBcVTDUuv7rMkVW+K1etkbfUB9cTzsHO3Z2drh9O3btyM3NS4hNwPUvezh94oyCkuKkyR5Yv/0PB+5a/9y3D7k1SkpKqFuf7wGTOtpGUVFRXkm+IPfjWnJ4LlevXUUHDfr3MyBWZE9PL/mETPoA5OTNay9yuQKdO3n2hJzcN9KUg4sWFvRhlRs4XhKSEuMmuunj8UrKimdOnj159GRvb29aWpq1LSVmk52D7YG9B8CwiAqPam1tRXwyZRVlaVnpkqKSsOAwkGekEMlpoKmlqaGpMXvurMiIyFvXb4WFhKN9s3DLIsMiE+MTxzo7Ll2xFG+AFxcXP3z88ORxk5Gx2I72jp1/7lRUVNDT16OgqhiDIyX9MelVYkIS7U7CxKSOtoEGy2GM/SUyqSvIL4B/Oro6VKzVCGH0pyNzXV1dA/ro6ABCGeHg/oPo8kFlVeVjp459U+cAXT1dUTHRckK5gKDAjbvXQWzQPkBrW6vL5y+1t3cE+AUuXLyQgkytysoqktKSeTl52dk5ZaVl6hrqUMjHx6erpwNSBxKYmJA4oO8BGlA4AEnYFB4afvH8xcjwKFTwiB3EF09fggS6T3ZfuHiBtrbWweMHVy1ZhcxHrSyv3Llj18UrF8TEaS8azghHVk6GlY0VmbJbVlLW3NzCQ5sjo5jU0Tak9CuuTlcvXkODDdbV1sXGxGFShyOFARNBQ2rh+jvEoJGlbpV+LHDTH9x/UPpfGAtWVtb9B/cpDC1ijpS0FPwDqQOvCP4jH+sCFeQT4G9vJ4BWlZeXU5AHnIWF2cbOBr7eWN8YH5eASB1Uz8be9uWzVzhSVjwfSyvLL3Y5gi/u4OhgaW0ZFBh88RwIXiTSzuL6n+0rF668fvl67vw5s+bOmjFn+o0rH3I+gKd4+ODhff/uw8LA/lhk5WT5BfgrCKSYKfD61NRUY1KHQR309fWhdWhtbUVL3rx6M2/BXFqfgvH9wCvKzMI8IKIHPVFfX//8yQt0133yRCvroQ6tga/m6DwmOjIanpzIsEgLCwv0I15eXjNLs0f3HpWWlCYlJlMgdYC5pdmta7fg4vv5+P4xYxqS/8XU1ATkra+vDwSsu7t7kCwT8NFYJ0dLK4tXL1+dOXGWPHI0+HAH9x969uT59FnTNbQ10lM+BNu8f+eBmob6goXzaXdJyQhEQECA87/ekebm5sKCQvL89TQEo7eGdAA3N7fDWHvyJq8wvxCMcWmyTnYMXH9gYmSaBt1AmnCbnolsQ/u+eevmYWUUMzI2RvqmfN75btyykdzHMjY2BqmDjYiICHePiRQMzxgZG8GTWVtbm5WZXVNTgwRoFpcQ19bVSkpITk5MrqiolJWVGfwk4KJN+2Oas4vzzWu3wMOrKK9AVw3mZOXs3rGbX4AP0U4ogT9k/679crKy9mPsaXQ8aQQCN1FIRDg3Jw/Xf4XzcvLHOI6hdqUoAZM6esDS2vLl81foiiUCgZCUmIRJ3QBamluQfhi6gTw9r72j/XDvuLKKkoKiQkZaRkF+QWlpqYzMR+EBd0pIWKimuiYyNLKpqYmCKDNiYmI6eB1/b3/wA7IysxCpA+nS1NIEqYPtsNBQJPnnN08Fre3qdasmT5t04eyFa5evI0vIEerrPokS0NzUvHXLNs+nDynzRDE+BywJQyODiP5VIkBZKa0Gfcakjh7QN9BnZ2NH51z09vRmZmSNnzCeurXC+NlERUSj23Lycr8zDW+2PQiYgAAp+AWIR0Z6BrnUgfvFxcUFUgduWXl5OWUB1QwNDUHqerp70lPT7eztcP2up7Wd9Z2bd0mVD4/+Y/ofQ+9mB+3cvW+3jZ3NgjkLmxq+ul6wILfgzKmzR48fwRy7H4UIWZD0EkzqMKiItra2gpIC+cqqxw8er1y9Ak28yZgICQkNq0OPtujq6iLvj5WVkx1u4w4XZ+acWaHBYXCqt2/eObs4ox+R8gRN9Tjy75Gaqhp/H391dXUKajhmrAP4YY0Njc8eP1uweAESqsba2pqLmws87MCAwKFnxUOxsbXJLcpJSUk5dui41yuvLx5z4/INEO/T505h68p/CErKSkyjmJBwsjGRMe3t7bQ49weTOnqAFHjQaQy51IExnp2djcczdOj3wbPD0DrgD5E35d8MjPJF9PR1BYUFa6tr375+Szx6iI3t4zwRvIE+CytLV2dXgH/g8lXLKZjlpKyiLComClJXRiAUFhZqampCITcPt7GpkZ+3fwWhIi83z8jYaFjnhBsKNdHT07t680pycsq50+cC/AJam1sHHPb88XMFRYVNnw5AYlCGrJwM3EdCKQHXb2BVVVUNZTXLSAOTOjrB3NL83Onz6DokaPiiIqIZXOo+p6mpmdpV+GFAIy4k/DFhU2lJaW9v73AnH4qJi6moKIPUgRuUmZFBvgpbR1dHQlKiML8wNzuXsllO4MbZ2FlnZWTV1dTFxcQhUgeupKGRIUgdbINKGRgaUKBGIHisrKxGRoa6Vy8W5Bc8f/oi0D8QTD00REB3d/eJIyckJMRnzJpBx+bOr0FAQICXlxeRuk4isaiwCJM6DKqhraPNw8NNHv83wM9/+cplmFVLzoCk5LSOhZXFzasfFpYFBwd3dHQMt8sa1MjKxio8NIJIJPr5+JNLnbCwsJaOFkhdVWVVTFQMZbOcQNUuj7rS29MbHBg8e+5sJA2Cs5vzv3sPwKfRkdFQ5++JwQ1+raqa6pZtystXLSsuKgbtPHXsdGMjKZwmsYO4ddM2QSHBMY5jsLfge+Dm5oaHIR1HWtRBJHZmpGXY2g3MqTLywaSOTuDj4zM2M37++OOSg7SU9JqaGhERkUG+Rd9AG0rfS6w0NNRB25AllWXFZc+fPZ8+Y/qw/mQQHgtLC2QkJjwsfDNuE/oRyIOtnc3Lpy/BWYyNiZs8dTIFNdTV1xUVFSWUEZISkmtra5GnUVlZWUxCrIJQkZKSWltT+/3pJqCqPDw8YO1paGrw8PL8tfXv9naSzQeu6solqy5dv2Rja42pHcXApdPR1wG/GdktLqbJSJiY1NEPltZWL5++QtYY4frXeyYlJo11GkvdWlERVlZW+m7gZOVkHcY6PH/yHNnduX1XQ13DrDmz+Pj5hn4SRWVFRSXF7Mzs2OjYmppaISFB9CM9vJ6AgEBdXV1QQBBlkxEkJSWlZaVB6qqrq1NTUkXGkKSOmZnZ2sbqwd2HUFt4RGW+tbpu6IDMT5s+7eXzV2iE4vq6+mULl124ct7Gzoa+H4afCnnunqzMLCrWhGIwqaMfjIwN+QT46mrqkN1OYmdEWAQjS93noLEi6QM2NrZFyxZ5vfZCsgE01Dfs/HNXYEDQxi0b8Ab4Icau5OXl1dTSBKkjdhCjI6Ncx7mig1vy8vJyCnIgdVWVVTlZOeCiDbeGoGoubi6RYZEd7R3RUTEOYxyQcnNL84f3Pd/3vff18XMb7/YDnW/QY22yYPwAOI7LF604f+UcpnYUIykpgebUTYxPJBKJFERGpS6Y1NEPcnJywsLCqNThSKt0w5HQ9VSs1Yiivq7u2wfRFHi8/qy5s25du4WqeJB/UGxU7LiJbstXr1BWUmJl+2rwLQRQo7Eujk88n7x//97H2xeUCZU6Tk5OSxvLuJi45qbmoMBgCqQO1z+Tk4OLo62lzdfbd0t/PBc4v5W1FWyAQqenpjc2NoLvSMGZv4ampsaAkpqamuWLV5y9dMbWzpa++7R/EuIS4qTg4GXluP5luxUVFTQ3MwWTOvoB7FkbO2s0UhSQm5VLIBCkpKSoWCsqwghT71hZWff9u1daRurAvoPgliGFbW1tD+4+fPH0paOz48IlCxAPb5CrYWBgwMHJ0dbaFh4WDpJJvobB1NTkxG+/gQpGRkSs3bCGgkuqrKIsKyOTnpZBKCUUFRUrKZEiKEpJSykpK6anZmSkZxQVFv1YqZOW+cIMmprqmiXzlx46fmii+wQsPOxw4efnBzP6g9T19paWlGJSh0FN9PX1yXc7OjoiwiKmTZ9GrfpQFx4eHjpeQo4CMrZ67WozC/PN6zenJKagUSLh7r94+uLV81c6+joTPSZMnjJZWEQYyZI64AxCwkLge4UEhRbmFebm5mpofPSK1DTUFJQU8nLyYqPjamtrhYSEcMMEWkk9A32Quob6hsjwSETqAHsHe5C67q7uxIREfbz+D7RLJCQluHm4mz9bWNLY0Lh2+ZqSkpIVK5fTXP8bdQH/Ht4mZLu7uzsqIgr8cupWabhgUkdXqGmqQXNWXVWN7IL9lZlBk2PIGMMCdMLAAP/S68XypSvevXqHTk3C9efpToxLhH87t+86cuqwxyQPbm7uAYvr2dnZUU8oJTlFXV0d/VRQUFBCQgKkrrOzsyC/gAKpA0xMje/cuAM1yUhPRwsNTQyZWZhB6ry9vOctmPcDPS0uLi5ZeVlQfWSXm5e7ufGD7HV0EA/tPwQN96LFC7GO/aEDJqOymnJw4IcRUFpcn4pJHV2hoKAgJiaGSh3g9frNrr07qVilEQWSt5pegSb+9t1bTU1N9+7cv3LxSlFB0YADNq3ZvHntFiYmJiMTI1sH2zGODiqqKsg81dnzZiOhKZ89fg5yiKbXgY2pM6ZCG9fR3vH44WNjE2MKKmZqbiopLVlWUvbE8+n2v7Yj+cfNzM04ODgauxrz8/LLyyukpX9YNzucVllZGZW6GbOmc3JxnTp6Cknn1NXZtXXD1htXbhw8esDSyvJH/SjdY2hocBl3GdnOyMigbmUoAJM6ugIaJgcnh+SkZLSkqKCYQCCAYU7FWo0cyLP60SXgjfHy8i5bsfSPGX/4+/nfvn47OioaPCf0gPfv3/f09ESERUSGRx47eIxfgN/ZzcnU3ExVTUVQSLC2pjYqIqqxoVFE9ONyTB0dbWQkz98vAL5LgfsF5peMrAxIXVtbGzyciMBAPS2szV8/f1NcVJKemvYDpQ603MDYAIQZ2S3IL7xy47K4uNjf23e2tnx4ALIysqZPnjF73qzNWzcPNw4nY0Ke4T08JLy7u5u2RgcwqaM3wPiCVx3NY9nb1xsVGTVp8iTq1opaCAjyE8oI1K7Frwa8NH5+vslTJrm4OmdmZj7xfBIaHJaR9oklDprX0dEBF+fKhas3r90CT6uluQXKQQxiY2PdxrmhR0pKSWppa4EElpeV5+XmqaqpDrc+bGxsLm7O0D4SO4jBgSGI1IEqw8abF15QkwD/APsx9j8qOjOcGY//OGidmpwKvzt77mwpaakdW//KzsxGytvb2i+evRQUELzpfxudXZ1pMYTxr0RcXFxYVLi6ktRj1NvTW11VLSFJSwY0JnX0hoqaCrRNxUXFyO77vvcRoRHuHu6MOTIhryifkpT67ePoEWjxOTg4DAwM9PT06uvrM9Iznj95Hh+XABtoakMEcPvqaj8uwzh3+hyIEDoNgYuLy9DYAKSuPwHCWwqkDkeKEGaEBI8GX3P7X9uQp9HY1Jibh7upsenuzXulJWUz58yws7f7/uApuP6URiJiwlUVpHa5oryiIL/ASMgITn77gcz+3f/AX4GsRARA+VYtXW1karRs5VIra6sf8ut0CS8fr6SkJCJ1YJ0UFRdjUodBTYSEhIRFhFGpA2KiY7HVdQios8tQgJcPT4W1jTUIWF1dXUZ6Jjj6gX6BIAC1NbWfH19XV09+oUAybexsTh8/A9uREVHrKaqDnLysmrpqcmJKdkZ2WVkZElFTUVFRVEwUpI5IJPq89QkNDjU0Nly0dJGNrfV35p8CxdLW0fat8EN2IyIi4czwh8Avnjp38sE901PHTyPxi4HOzs7QoNC4mDgjE6Pd+3fx8/GPGjWKi5sLkz1ywOslj8IDpo+ZmSkNrefBpI7egCcSjOXY6Fi0JD01HRo4Rg6GiYJ2XjEmpGQIJM2Df1YrVi0vKS5JTkoODAhKSUwuKSntJH5IC1CQV0AoI5CPYIEnJyUtCY5XWEhYc3MzMq9kWPDy8qpraIDUgWsIkjZz9kzcf88qelM62jtCAkOiI6NNzEy2bNtsaGRI8bRMFhYWOInvuw9SFxkeuXT5EnZ2dly/k7pg0QIzC7PD/x7x8/FDI6TDrwcHBM+dPo+J6Xf4XU4uLjEJMQMDPPguIqIi8H8BAQFk8iplVaJ1WFlZVdVV/H38kd3S4tL3fe9/Y6KZq4FJHR1iYmpy5sQZ8pK01DTGlLoBDVNbaxu1ajLSgBZfQ1MD/v0x44/a2trUlNSYqJgnj54U5BX29vSGhoRqammiV4+Pj19HTxekjthBTExIBAdxuD8HnqXLOJf7d+739fUFBQYjUgeoqqqSDy3j+gPageQkJSRN/WPK6vVrJCTEKVAXkidqa7MXtw/ZzUjLAGtPUlISrYyGhsbFqxcC/ANOHD2ZnJiM9meSd4fg4nBvXrxBNsUlxMTExbf/tc2agSNHg6OMbpeUlJD6ioaZ+J6KYFJHhyirKpGvrgOCA0Ns7WwZ8BUVFBT89kGMDTwVwsLC9g728M/C2sLdxYOkRv5B8xfOR9wgHGleCav9GLvXL17Dts9bH0srSwqeJQ0NdQFBgbraOj9vv87OTmQ9g+t4l7OnzoITieRcRbMsNTU2Xb5wJTQkbNe+naCs6OKHoaOkrCQqLlpZXgnbcP7MjExU6hDgnM4uzlbWVu+83l08dykvN4+ZmbmhoaGn+wuBUssJFfDvyMGjBkYGYCUMtzL0AfkFBPsAbtYoZppREJqpKMbQgZZLVk6WXOpysnMGBHxiELCgGMMCj8ezsrF2tHekp2eAq0ceUs7UzBQJ+BsZEdnV1UXBhQXzS0tHC0QUZCwtLR2ZJCkmJqaorAhSBDo3d9Gc9LSM2MhYNJ5nVkbWojmLV65buWzFUnSazBABnTYxNX7+5ENaK683b0HLP1doDg6OSVMmObs65+cXcHJwXDx38eF9T2jEwc/7PDh4Dzi8DDnciyAhKcHDy4Pku2+oJ/0nMZpmZqZgUkeHgNWprKYcExWDlsRGxxCJRAaUugGAv0Jz64F+JaNHj3Z2c37q+bSCUJGelk4udeIS4nr6evGx8UkJyeXl5fLy8sM9OaI9IHWw/fbNWz09XRAeUDg7e9vggGC4LyLCInue73lw78HRg0cJ/eEWcf1LIQ/uO5iUkHTo2EHwKobemQknt7GzQaUuNSm1qamJj+/L6Y3gD9fSIiVJ339w/4YtGyoqKvPz8rIzc6qqqnJzchLjkuDJYRvNtmDxfArGKekGbi5uBUX5hLhEZLewsJCGFuxiUkeHkMJEGeLvXL+DljTUN1ZVVTPyW4rQ09Pb3t4+XP+AoVBV/bCWID4ufqzTWFRawI1TUlYCqYNtUEEKpI6UBtbKAoc7CNt5ObnorGAFRYXf+iNKx8TEbmBlnbdgnompydRJ08qKy9Dvent5d3Z1Xr91bej3Ds5pbmkOP4GEScvOzq6oqPia1KEwMTEJ96NDNi7V0dEBbqiIiAgplw3jjQKggMfPRzZZqbKikoqVGS6Y1NEn2traA0pioqPRSLuMA+bADRePKe4nj55sa2sL8A1cvnI5Og8T3K+Zc2Y8uPsAtj3vP3Ic60jB+JmGpqaqhmpWetbLZ69qDteIiZECcJiYmaioqmRlZqUkJhcWFMoryMNucnrSY8/HO7b+VVNdg3w3yC8Ir2Vw7dZVK5uhBhoGPTY0MYyOiIbttpY2cCXV1dWHW2dcvz9qaGhAwRfpDJK5o6KETsIMCQx193CnlaRImNTRJxISEqrqqllksZ7DQ8Kn/TGN0dKX8H7LiscYgKysrLSsdGZ6ZmZGJggP+ZIDdQ11Xj7exobG2OjY5qZmIeFhh37m4BgNRhhIHY5ke8VMmDgBR5reyadroAtSV1dbD64kSB3iSk6eOllTW3PN8jXxsQnI1+vr6hfNW3zi7HEXV5eh/Bycx8HRAZE6HGlCje/ipYuxvg2Kgeupr6+H7hLKyrq7uzGpw6Am3Dzc0tJS5FJXXFTS2dnJaFI3YGinq6ursbER68AchN9//93RyRGkjthBjI2JxRvg0Y84OTnNLc3fvHxTXVWdkZ5hLUzJkgO3Ca6e9z1h2/utj6ubKzyQcI+sra0e3H7Q09MTHhY+ZdoU5GAoV1NTu3Xv1qb1m73feiMRXmpralcvW8N2g93O3nYov+joNObIv0fgyYdtUNOc7BwDzD/7DsASQrdzc0n5Lmhl5hdjNXyMAwsLi7qmus87X7QkPS29qamJ0QJA8PHxku/29fUh4e0xBsHc0uziuYsgdaBG8xfORzsqSVNIHGxB6mDb18fX0nrYSw5I0SkN8Oyj2TvaO6Ijo1tbW3l5STdIV09XVEy0sqIyOCC4ra2N/CkVExc7c+H07p17Htx5gKx+a6hvWLZg2ZVbl4eSMg3EUllNObU/OFxLc0tQYDAmdd+DhKQEGzsbkgS4rKSsoYFmDEdM6ugTaFOMTIzIS5qbmgllBHFxcWpViSpwcHKQr1Du7uoGvadulUY+Oro63Fxc0JwVFhRWVFSghjw8VLb/+VIx0bEtLS0UNHMCAgLwZIKkFeYX5uflI14jNKCSUhIgdfX1DVlZWXg8nvwrfHx8+/7Zy8/Hd+70eUTtamtrVy9f8+DJfVVV1cHnZII8O7s4pSan4voT1nq99lq4eME3J6dgfA14oZRVlNC4siXFxbKyMtSt0hDBpI5ukZOTYxrF1NvzcRlQakqqoZEhFav065GUkuTk4kRWAgHgMRTkFRgYYHb9YAgKChqZGr1+8QbM9rSUNPI+KykpKWReCYhHWWkZBVIH2mNobAhSB9vBQcFI/nFOTk4bO5u4mHiQz4jQiAFSh+vvO92weUN3d/eFMxcRw6W0uBTU7ta9m9+03pzdnEEjkfQ9edl5aalpWJo6imFjY5OVk0OlLic7h1bSkWNSR7cICQvJK8jnZueiJbHRcXPnz6WVYeQfgqCAILycTbgPUgetZEF+AXWrNPIB7bGysXrzyquvry88LNx1nCvqOcHDY25hDlLXSeyMjY3V0NQY7sl///338RPHHfn3CK5/qtSyFcuQ7DkmZiaIZRYWFr5q7arPfTVQu/Ub19fU1nre9URKEmITtm/ZfurcqcFnmmhoaKhrqsdEkpaZtra2er1+a2FpwbChLL8TZmZmSbKEBvEx8fMXzqeJJgWTOroFWhAFRQVyqSsnEDo6Or4zZjxtISwizM3NVVVZhZZkZ+dQsT60AggPHx9ffV19WHA4eFrkWmJnb3vjyg0wGvx9AqbPmE7BkgNlZWUJKQlCKSE2Jq6yshJZoqeqpionL5eXkxcVHlVbWysk9IXpnfwC/Hv37SkvLQ8LCUNKXj57pa6psW7D2kHCI4AfOX7CuNio2PfvSZ2YPm99NmxaT8H0UQxcvxlkaGKIO30e2a2pqens7KSJVH+Y1NEt8PKLioqSl5SWloFVy1BSx87OrqmjmZuTh5aAHYoGYMT4GgoKCsLCQiB1FRWkZG+6erroR8amxmzsbG2tbRlp6dDSDQgsORTAM7C0tnhw52FrS2tKcgoidaBtYJmB1BGJxPj4BCensV/8LkjUqfMnp0+egeZDOHPijJq6qqub6yBzZBydHE8cPYlkLCKUEUJDwzwmuQ+32hgI8Gyg2+Xl5XC/MKnDoCbw5lvZWd24egMtKSooqiivGKB/dI+unt6zR8/RXfBRwJOQkaGNsXRqASaCs5tzVmY2qF1cTBy51PHz85tZmPq+8yssKIIDKJA6wMrGyvPeo76+Pl9vX7dxbuB4gf45Oo/x9vLu7uoOCQz5mtQBcO9Onz81ecKU5qZmXH/a9K0btioqKKqqf3WKiryCPN5Q39vLB9e/4OT50+cT3ScwctyT70FUTBSNQZOVkV1dVU2++HLEgkkdPfN59CYw0vVwel88mF4RFxcj3wUjFNwUTOq+iaGxIfi+4AG/e/tu/qJPxmOMjI2QVHAR4RH2DnbDHfeC4y2tLEHb4ORpKWmNjY1IAgojIyNWNtZOYqePt8/+A/u+dlrSQma8/p5/dq9b+SFNbEVF5T/7/j136ezXcg5A0zxpyiQ/H39kllZkWGRubq6Kisqwqo2BwMnJqaWrlZyQjOyCY0dZYvpfDCZ19IyIiPCAEgaclKGipiIoLFhb/SHdNrSkaSnptnZDWoDMyCirKAsKCRLKCIX5hU1NTeSWu5Wt1fEjJ9rb2uOi4yhbRCwhISEiJlJSVJKanFZaUopInYioiIKifEZaZklhSV1d3SAJmEC6Zs2Zdff23dioOKTkzcs3/lM8JrhP+JpAGhoZgjuCZB6vq60LDQrFpI4ywOgRFxdHpa60tJS69RkimNTRM9xc3AbGBtAeoSWRYVHLVixjqJgp0Kry8fKhUgdkZGRQsT60Aji+GtoaIHUEQnlEeKTbOFf0Ix0dHZCNgryClOSUnOxcbR0tCs4/aYrH8cMnYCMwMEivP9wUqWvU3Aykrre39+Xzl/MXzh/EX4SPPJ8+crZ3yvpv0G7Dmo28/Hw2X0kbKy0jPW361GOHjiO7F85dnD5rOqNFVPghgNRJS0uju8EBIbNmzxr5kzAZqMljQEYxj4KGPg73Uerq6+vb29sZKgwgDw+PhJREbs7HmahJCYlUrA+tAI2Xk7OTj5dPV2dXTFQ0udSxsLA4ONpfyitobmpOSkqiTOrsHOzOn75AJBJDAkKWr1jGzs4Ovpr9GPsrF6++f/8+Iixy3oJ5g0sdDw/3ibMnpk+Z0VDXACWNDY3/7v1HXU1N+LPODOR413GuN67erK+rh92y0jJ/P//xE8ZTUHMGB26TsZnRxXMXkd36ujpiB5GDc6QbDZjU0TPgvQ147Wtra1tbWxlK6uDNNDH7kCYNobiwpLq6Rhibbv4t8Ab6SN7wt6/fbduxDU1KDpiYmly/fKO7u9vX23fmrBkUGPU6ujq8/LyV5ZU52TngOSoqktJuaGhp8PLxNDY0BQUGdXZ2kv/iFzEwNFi5ZuWBvQeQNKrxMQlHDh7559A/X+y3UNdQxxviffuj5YF+37tzz22cGzY5hQKUVZTR7crKqta2VkzqMKgJaRGMseHl85fRkuKi4prqGkYLDzZgek5vby+hrAyTum8iKycrJSUJUgcWUm5uLnlmKGNTY34B/qrKqqyMrMrKSgpSdHJyclrbWj+8+7CyojIlKQWROg4ODilp6caG1Pra+oyMjM/DpgwAhGrJssURYREBvgG4/hinD+97gms41vkLEzhZWVn/mDENjB5QaBxpAXtEZmamhsawV8FjkN/uwvzCmpoaERERKtZnKGBSR+coKH7Syvd091RXVVOrMtRCXlGeh5e7qbEZ2YWWDhpHPX3GmolKAaRUBtbmSYnJzc3NEaER5FIHTZuWjhZIXXFhcVpKGmXZqE1MjR/dJy05CAoKnugxEUyQm9dvZqSRRlJHc4xmHjWkXINQyb93/5Wbk1taTJof0dLc8vefOzW0NMmDeqCYW1ooqSghP9HW2nb7xu0Dhw9QUHMGh4uLCy4jEp4C3qaK8gpNTU1qV+obYFJH53y+iq6iooIqNaEi4MVC04xKHVBYUEjF+tAKpETeFhbnT10ANQoJDl26Yik6eEZatWlt5eft19PTExMT80Uv6puYW5rz8fHV1dUlxCbU19dHhEceO3QcBA9+Zcv2zZpaQ2094cjV61fv2LIDSVuRl5t37NDRQ8cOfd6NKSgo4D7ZHZE6XH+O2U3/2zTIVE+ML0LKr6SuikZiys7KGeM4hrpV+iaY1NE5AgICfAJ8yLg9QmEhw7Xy0J7yCwjgcB9npmRkZFKxPjSEuoaatKx0UUFRVETUgAUApmYmPLw8TY1Ngf5BmzZvYh/9jXG1zyGlgZWXhtMW5hf+b9P/IkIjW1taoRmdNHXS8pXLhz6KBkdOn/FHTHTM4/uPYfd93/t7t+9bWFt4TPL4/MjxE8Zdv3K9vKwc1z+T5c7NO2vWr8FG7IaLHNmgQFhI6OKli0Z4BCJM6ugceIc1NDXCgsPQkpTEFDDSGerdhpdQR08bGmu0JDEukUgk0kpWSSoC3rCCogJIXXt7e0J8ouPYj8a7sqqymLgYSF1ZSVleXp6W9lDnYcLjB2crLSmNiYltbSYlHOjo6EAj2phamB448i8z85B6L1E4ODg2btoQHxMPqonrD4my889dRsZGEhISA6ZxysrJOrmMvXbpOrJ7/+6DhUsWfm3tOcYXgUtqN8b2zMkzyJL87IzskR+BCJM6OgceygF9mO3t0LAQOThoIGzdD4Q8tBXQ2dlZVlaGTIXAGASwEsa6jPX38e/q7AoNDiWXOpAHa1urrIys2pramOjYwaXu/fv3PT09TU1NmRmZ3u98QJNiomKQ+MvkyCvJHzt1jLJAUyqqKn/+vX318jUd7R2wSyglbNuy/eqNKwMiQYOITp85/eE9z7bWNtjNzc718/Wb6D4Ry3UwLHR1deHZaO9ph+3i4pL01HRM6jCoCbzAAoIC5CWtLS3t7W2MJnVin006TUtNU1BQwBq4b2JkZPghXtc7nz37d5NfMSSxKo7UhRW2YNEXVnyDmHV3dxPKCMHBwUH+QaHBYQ31DeQHwFdQwePm5t5/YJ+yshLFVXUd5xoRHnnt0jVk982LN1cvXV26YumAPgwNTQ0LSwvvt97I7tlT5xzHOmLLyYcFGDpjnR2fPf7gi4eGhDm7Oo/ktwmTOjoHXnJunk9W0TU1N7e2tn4xSQodIy0jJSUjhUzSQ0iITRg/YfxIfjlHCOIS4koqSmnJaSVFJZWVlWJiH2OKamppioiKVFVWJScmt7W1kSfN6OvrAzcuKzPr1MnTTx8+/fy0TExM4G/ZjbUNDQxDAjd7THUf+/Uoz0MB/Iwly5c8efSkqeFDhsIjh45OnjZ5wNPOxsY2bdY0VOrgSQC/RF1d7Xt+mgEBNxrdTohLIBKJ31wHSUUwqaN/8Ab65LtVVVW1NbVycnLUqg9VEBQUhDaaXOry8vJ7e3sZasySMvj5+Y2NjUDqurq6Xr18vWTpYvQjeQV5dU01kLqK8gpw7OzH2Ofn5/v5+IeHhAUFBnd3dSPx71EEhQWNTYzNLEydXZwlJCTS0tKmTJyK6NyCJfP3H9j//bVVUlJ8/OLR5PGTkQm3DXUNzg4uT14+HtC9NmaMg4WVBZr37s///XnnwW3MsRsW7pPdz5w8i6R3z87KzszI1Mfrf/Nb1AKTOvoHGZlHu4m6O7uR2EgMBbRisvKyMVExaAk4IuB2DHf6AwMC1oCTq9PVS9dI8bpCw8mlDtwykLdAP1Jkk0MHDv+5dUdVRVVHRwf5IBwLK4uWjpaOrs74iePUNdR5eHhGjRoFD2R1dfXGtRuRR3GM05htO7b9kCl8cGZdXd3tO7f/b/1WpKQgr+DPrX+eOX+Gl5cXPWz06NEr1qxApS40KDQiImLMmJE+Y35EAeayhJREdgYpBinYKwkJiZjUYVATPn5+cqkDmpqaqFgfqgBXwMTU2POeJ1oCjkhlZZWcnCy1qkRDqKuri0mKVZRVeHt537l918l5LDs7e25ublRElNdrL+SYpPgk8q/IyMmoqqo4OjuamJpISkmCtJAHDwM53Lh2U3JiCunkWur7/t0rIPDJiPL3AD80c9ZMOPm9W/eQknevvQ9KHdq55290zi08DxaW5qDBqcmpuP7u1gtnLpqamjJU4uLvBEwWhzH2iNQBgf6B8+bPHbGh5EdotTB+INzc3ANGpJqbm792MB3zefa+4qIiOTnZX18TmoOPn09bWxukrrOza8PqDYfFxZhHMTc0NDQ2NJKbUFzcXMoqyrr6uk4uTmrqqqBe4PZ9Phra29t77Mgxr1de8F1ePt49+3YrKCrgfiigrLv27kxMSMxMIy2gBCW7ceWGmLjY8pXLUD8eHP2Va1cuW7AM2QUPLyIswtHJ8cfWhL4xszC7cuEq+PSwnZWeWVVVRVncnF8AJnX0DycnBw6be4HDSUpLCokI1VTVoCVBAUHWNtbYzJRvwsrKOmP29NKS0oy0jJ7uHvIhz99//01SWkpFRdltgpuunq6UtBSYVl8cAQVha2ttKywqfPvm7bmT52CXjZ0NPC0rG6ufMWIKQnvx8oXJE6ZUV5Mi4ZG6WPcfAq9uwaL5iOcB933ceLeTGmqZ6SQ57O7qvnzhsqm5GRcX5tgNFX08noeXB4k1WFpSlhifiEkdxgiivp7hxupw/dMrZGRkyKWupLi0u7t7wLorjM8BVXAb52ZiahLkH3T/3oP42PiW5hb0U3Z2dtfxrg6ODqKiop/bDXCFQWyyMrNCg0NDg0JLSkrrauuQj/CGeI/JHj+pywtqoqmteeLc8eWLVyATMtvb248ePGpqZoIuAQTlW7Vu1eqlq5HpM2Gh4WGhYc4uTj+jPnSJkJCgLl7Xx8sHtvtDxMW6jXejdqW+DCZ1jEhbWxu1q0AFODg4RMU+WU2fn58Pxj4mdUMBlENISGjKH1PAe4uPi79z625IYEhVVVVf3/vszOwNazYqKSm6jHMB6VJSVgL1amlpIZQR4Mh3Xt65ObmF+YW9vb0DzllRXt7e0c7F/RMjlTiOdfxr946/t+1sbyMtdq6prgE9Q6UO/qiJ7hNOnzidlZ6F689Qf/XSVUsrC2zEboiAO25nZ+v71hfpxw4ODAZ7YvTokbhmF5M6DEaBmZlZD6/3+sVrtCQrI6upsQkLCjUswIezsLQwMzcrKip6/vSF5z3P4qJisBiys3Lg3/UrNyytLfn4eeHapqdlIBFJEEBXuHm4eXh53Ma7RoRFJiUkFeQV5uXm/9T8L9AWz54zOyUp9da1W0gJPAALFs1HZ3vCn7Ni9Yr1q9YjMa4iwyKDAoPAhf15VaIzjE2Nefl4kcgAhFJCXm6eto72N7/168GkDoOB0NXTId/t7uouKS2VlJKkVn1oF5AQeXn5DZvWL1y8wN8v4O6tO9ERMWDRNzY0vnr+ivxIcJrBzDcwxltZW1tYm6uoqLCxsR385yBIHY4UZSPUzNz0pw6Xgokz0WPik4dPkM4McDHhH3naBHePieDMJSck4/qnhp4+ecbSyoqHh4HSF38PikqKwsLCiNTV19VHhEVgUoeBQWXExMQGrLtITUk1NTXBZqZQDA8Pj8ck9/ETxiUmJN6+eQd0DhxlXL8PJyUtNdbF0crGytDIEFpD8m+5jnc9fuQEmBoRoeFta9p+doehgQFeSFiorZAkdbU1taHBoeRSx8HBsWb9mhWLViAzCZPik169fDVz1gzsqRgKcPXsx9pnZ31YchARGUme7GnkgEkdQ8DExIT0zzA4QkJCKmrKWf+tBML1t2t9fX3kS74wKGDUqFGgZwaGBpOmeri7kFLnaGprvHz7EoTwi8crKiqCswVSV5BfWF9f/7OljpOL026MLZrNIDU1dcABdvZ2oIVlpWW4fl//3p17U6dNwQZxh4gWmd0QHx3f0tLCzT3ifGJM6hgCvKF+ZFjUt4+jdzg4OWRlZcmlrrSktL29HRuu+yGQUrmamxubGUVHxKQmp+Xm5IL4ffFIdnb2KdMm37x2q5xQHhUZLS0t/bPrpo/Xv4b7IHXRkTED8ljx8HAfPXVk3sz5SFaEqLCoE0dPbNm25WfXij6wsLKQlZctKijC9c/ujoyI/M5Ypj8DTOowGAhWVlZFFUWclzdakp2VDUYoJnU/CvCP7cbYg9TB9ptXb0BgvrZmztzS/O6tuz09vd5e7yZN9vjZjrWsnCwYOsg0ma7OrsbGJn5+PvIDrG2snd2cn3p+iEx97cr1qdOnycqO6MQ0IwRRUVEFJQVE6jqJnRFhEZjUYYwIKsorqF0F6tAfHszkzPGzaEldbR04duKfpfjBoAy4wi4uzgf3Hezr7YuKiG5taeX+yvwOkDoOTs6mxqaM9MyampoBWRV/OKJiojw8PIjUEYnEmprqAVLHwsKyZNniIP8gJCxnTVXNqeOnjhw/jAUE/yZgptg72Pl7+yO7/r4Bf+36a6RFCBtZtcH4NZSVEKhdBaoh94XwYMXGJsZUqQxdoqKqAjZ+blZuYnxifn6+nr7eFw8TERHR0dMOCQzNy8nLysz62VInJCSEjgiCH5+fV6CiojLgGLwB/o+Z086dOo/rj+3yxPPJ5KmTzMzNfmrF6AMjYyMeXh5kRlJJUUlRYZGi0sjKe4xJHUOADbCjiIgIS0pLlpWUoSVBAcGTp07GjPcfBZjzdva2IHVdXV0x0TFfkzq44OYWFiB1vb290VExNrY2P7VWHBwcQiJCOdk5uP4OTBBXF1fnAceAdzJ/0YI3r7yKC4tht6W55eA/hx4988Ren28iryAvIyuTkkSK393W1ubn44dJHQYVEGSwRKyDMHr0aHA7yKWuoryCSCSOzBAPNIqTi9P1KzdAUd55ec+aM+treeCsbK3OnDgDPlawf9Dqtat+6i0AZbW0sggPCUd201IGTsJEkJOTXbpiyY6tf/X1kkKFwfHPnj6bOm3qCJw9P6Lg5uY2NjNGpA4c4qjIqCXLl4wo8xGTOoZgRD1z1IWZmXnAfL+ysrKmpiZM6n4gBoYGPLw8NVU1memZBAJBWVn5i4epq6sJCgmC1BUUFBYVFqlrqP/UWimrqqCrKmOiY1tbWz9f5ABvyqQpk14+exkVEY3rT4lw6J/D9g72goKCP7VutA5cNytrq6sXriLRRAP9gyIjon52cIBhgUkdI9LXD2PqHxMTE95I//qV62hJcWFxZUWlmJgYFWtFZ4AbN9Z57J0bd6qrqqMjY74mdVxcXNZ2VoUFhXBYYkLiz5Y68OaFRYSqKklh+Jsbm/Py8nR1dT8/TEhIaP3m9XP+mIusKC/MLzx57OTOPTtH2jyLkYamlqaktGRJUQmuv+93+aLlb/29xMXFR4jaYTePEYF3uKOj42vdSnTPgAaup6enuLjka0NKGJThMMbe855nV1fX2zdv/5gx7WvZ3g2NjG5evQWeVnBQyIyfHKBESkpSXEICkbq2trbw0PAvSh1gaWXpMdX9/u0HyO6NqzfdJ7nDEzJCWu2Ribi42IzZ0w//cwSJ611WWrZu1frrt6+NkNjZmNRhMByiYqLg0SI9LQipKakTJo7HGrIfiLGpMakPs7omMz2DQCDIysp+8TATU2O4HRXlFYnxibW1tUI/c1AZ2lxTC1P4IVz/eFJYSNiKVSu+eNPZ2NjWb1of5B+MLMtpa23bsXXHw6cPsfWXgwDWDFzPvNz8xw8eIyX+Pv7ISvyRMK8HkzqGgI+P79sHMQz9TZ5JeEgEWpIQGw/+BxrtHuP7ERERsbSxeOr5rLioBNTla1InKSUpKy8LigJOABgcdvZ2P7VWZuZm506eQ7ZDg8Kqq6u/lldBXl5+9bpV27f8iexGRUQ/uP9w4aIFjNntP0Tgzdq1d2dKYgoy0xU4e+qchpYm2JFUv26Y1DEEI8GqGjkwMTGJi3+SK7m5uaW9vR2Tuh+LpqYmSB1spKelT/SY+EX/CVwBIxOjyLDITmJnZkbWz5Y6LW1NOQW5wvxC2O7s6kyIT3B2GbjkAAGa5umzpp87cx6drHvlwpWJ7hN+qt9JB4iLi/+1Z8fsaXOQXbitB/b9a2FhLiRM5euGSR0GwwGtmI6e9qMHj9CS/Lx8AqEc831/LBMnuV88d6mqsurls5eLli762iJxWzubS+cudbR3PH30dMmyxV8b1fshiImJmZmbIlLX29N7+cKVr0kdrn8C/YPH9+2tHTo7SPNTcrNz165ce/HqRawbc3BcXF2u3r6ycPYiZDc3O89jwqR7D+9KSUtRsVaY1DEixI6O9rZ2hp2WAu6Fsekn4VGam5oLCwo1NTWoVSW6RFJSQklZEaSupKQ0KTHZyXmg1PX19VVWVpaVlnGM5gCpKyeUl5aUyisMDGfzAxk1apT7JPeH9z17untgNyw4DKwcBUWFLx4Mz4mKqsraDWsO7T+MlPi+87t/5z7INtW740YycN3GjR+38X8bjh48hpSkp6bv27P/yPHDVLQSMKljRKCJ6e1j6Jw+cnJyA0qKCouoURF6BnTFdbxbWEh4V2dXcFCQkzMpBPD79+/b29tzcnIiwyL9/QKgEWxsbIQD4KOa6prwsIifKnWAtq62uoY6sti5p6fn2pXre//Z8zXpYmJiWr129bs33sjxvb29p46fMjAy0Mfr/9RK0jpw69dvWp+Wmu6NhFZ/j3v26Jm8vPzGLRuotWYDkzqGgIXlJ3YK0SJ8fHwKygr5OfloSUhg8IpVy7HEdT8WE1NjAQGBurq6IP/g9PSMgvyC6KhoHy8fKEHyVqNw83ArqSixsf304VJ+fn638a6IdAFPHz1ds3711yan4PrXCB448u9U92mtLa2wW06oOPjvoQuXz2Pd3YMzevTog0cO5ObkFuQV4PqtinOnzimrKIFXTZX6YFLHEIzATInU5bffftPR1SGXupqa2tbW1q+lEsWgDGUVZXkleRC2/Nz8qe5Ta6tru7u70U+ZRjGBO9Xd1c3Hz3f6wilzC/Nf8KDCL070mHjl4tXqKtICu6rKqts376zfuG4QK8fI2GjRskWnjp1CooUF+gZeunB542aqOSi0grSM9IkzxxfMXlhbU4vrj7K9b/d+eUUFHR3tX18Z7FZhMCgKCp+M0NTU1FRXV2NS92NhZ2cf4+gQGxULRn0F4WPqKBYWFhAPCyvzN6+97t6429TY1NLc8ssuvoysjKOz450bd5Ddm9duzpg1fZBETqCOq9euCg0OjY+Jx/U7KBfPXjQ0NrCz+7nzRekAM3Ozzds279y+k0gk4vpDz2xat+nOg9uDuNE/CUzqGBF4V8mNa8ZE30APDHkksgOu37qH91BJSYm6taI/LK0tubjP9HT3CAgKqGmo5eXmwXUGf27V2pWioqIcHBwvnrxobWl999Z78tTJv6YDmZmZedHSRY8fPiZ2kNpfQinh3p176zasG8RL4+Pj23dg77wZ85BgK40Njbt37FF5pCIhIfG1r2Dg+q2EOXNnZ2Vk3rp+G3nXEmIT/tn7z6Gjh37x2h5M6hiRjo6OtrY2ateCymhoaEDThkpdX29fUVERVWtEn6ipq/295y8paSkdXR1BQcH9e/85cfhER3tHZETkRPeJunq6UlJSmRmZ0AKWlZbJ/Kqs32pqqjPnzrx64Sqye+HMRbdxbqpqqoN8xdDQcNmq5ft27kOembTUtH/3HThy/DAbG9uvqDHNwsrG+ufff2Zn50SEkoI2vH///sGdh8rKystXLf+VE1kxqWMIsLnRnyMsIszCyoKE9EVISUmF9xALD/Zj4ebmXrh4Ibo7fsI4kDrYePX8FagLFxeXs5sTSF05oTwqMuqXSR04ditXrXj84DGSTbS+rv7k8VNHTxwZJMEFvESLly5KSkwCNxR23/e9f3T/kY6u9qIli7BnZnD4BfgPHjkwc9osJBh0d3f34YNHNLU1rW2sf1kdMKljCNQ01ODdxjotyWFhYbGytXrz4g1akpyQTCQS2dnZqVgrukdFVUVaVhqavNCQsMbGRiEhIVMzUza283DlQ0NCp/7x6zLDSctIr1q3av+u/cju00dPHRztPSZ5DFIBEMIdO/9MSkhCcrfCC3Vg30G8AR5be/BNNDQ1Dhw5sGzhsuamZlx/Zok1y9e+9fcSExP7NXcckzqGYNSoUZjh+TkDxsY72tubm5sxqfupgIVhYmoMUldXU1dUWARSB+InKiYK25FhUW1tbb8sED54abPmzDyw9wDSIdnd1X3+9AU7e7vBVxEoKCisXrd687rNSN67hvqGPX/vefrqKdZx8k3sHeycXJ0873kiu6Ulpft37z917tSvGaDFpA6DcTEwxN+8ehMdrquoqMzJzvn1c8MYCiS2pOd9UlS2h/c9wR+SkJSwsrMqulpUTigPDQ51dv1qpK4fjrCw8L3H92ZMnvFhxkRcwrqV685eOju43M6dP6exqXHf3/uQ3ZCgUPdxHvc87zJs+KEhwszMfPzUMWbmUXdv3kNK7t95wC/I//euv39qNDgETOoYkarKakIpQVV1sEF4RkBTW5ONna2t9cMMnY72jpzsXEsrS+rWir757bff8AZ4Lm6uluaWhLj4lpYWXl5eGxvrW1dvdXZ2RkVG/Uqpg8qAqzFz3szb/2/vPOCaOrs/jjIEIUAgbAJhJAEChKmgVLR1vlqt/Vv3QnChdSIOrCgu1FoVQZygtdq3qK2j0LoREdmyZ0iAIDPMsJIw/k+4vhhsRUXIhdzn+/HjJ/ckNxwu9z6/c+59nnNCriJZWvi9CFpg8NZtW3pJNcBbq1avZOTm//fab4gl+ln0Mf9jPj/4yMJaDb2ioKAAjlIBgxn7IhaxnAs8TzYlL1q6aKBzOyh1WARc1R0dnWh7gT5EIlFOTq5J6u1k1CI4CXPgAdnPhK/G3/3jXnpaBovJsrWzpdvSkQd4Tx499dnjI85GHCDL3L3HJzE2ISszW6qrZt65oHM0S4vpM6b3shdI+3x8fQoKChJiE6W6Lqjg02f1iPor3N1gwZ3e0dLW8j92eN638yvKK6S6Fj7t3bOPbEZxdnYa0J8LpQ4TKKuowGcJ/0RZWdmMZvby+ctuy7OnUeDag1UwBpoxLmPu3f6zva09LjYOSJ2enh6FSgFSV1Jckp/PoNEsxOkMgUA4euLo8kVuSFGP2ppan+27tbS0HBwdetlLV1fX/8cjC76dX1lZJdU1RcVvt5+ujg7ISuG11gsgk7a0sjx64sga97UtzS3AUldTt33L9ivXrxgZkQbu58JLGhMoKo6E01L+CTgm1tZWolJXV1sHAGMfil5JPOCwT5oyac8uXz6P//Rx5DK3ZQoKChMnT3x0/xGX2xD97LmYpU5KWKvTabPXJr89+5HFJ0B0N6zdcP3m9fd1lJVCasvRrY+f/mn1itXNTc3A0tTUtN1rh5q6Gvg2eLn1AggFpk6busV788G9hxBLRlrG7h0+Z86fGbiKOVDqIJjG2MQYjErIcxqprjJ9xUXFUOoGGgMDAzKVnJmWmZWRVVlRaUgypNtYjxAuc+THxcev9lwtZn/A4Ovm4cZiFV6+GNrWJpyikpuTt271+su/hPbSixXsNWXqZN/9e3y8d7e1CbsClZaUbtviHXQ2kG5DF5/3QxBZWdm169a+Sk6JuBuBWB7efxQcFLzFa8sA3b6GUodRmpoa0XZhUGBpZamoqNjY+OZo1NfXZ2flwGVSA420tPQX474AUve65HVWVjaQOjKFbEGzAGNfdGR0Q0OD+AuUy8vLb9/lzS4ufvDXw84uYmNit27yOhV4UlVV9X1ZmoyMDMhKc3NyQ86HIpas9CxvoHbnz5i+pw0eBGHkyJHHjh8Fhw6put4maAs6CQ6a6bdzvh2IO8BQ6jBKS1f1PwjJiKSo9FbqOjs6WSwWui5hBJdxYy+dvyTgC6KeRU2dNkVFRcXCUih13AZuWlqai4uL+F1SV1c/fOxwRXlFSnKqVNfJEH4nHEhcQFCAsory+9QOZCF+B/wqyyvD70UgtwcS4hI3eG44HXzaZIB77w11dHR1Tp0+uXTBspqaGqmuO8CH9h82JZva2Nr0+8+CUocJ4JOD90EgEIDUiVrSU9NgeTAx4DjKUUlJqbamNjkhmcvlgjRu0tRJ136+zuPxnj56iorUAUgkUuDZQLfFbvl5DKmuqZX3bv85XFr6RMBPQIzfd1aMVBz50+kTjU1Nz548Q9Qu9kXsutXrzl06a2goplJnQ5QxLmN+8Nu9y9sHmaJSyCzc4bXz8i+h2jrv9qz/TKDUYQIQrsI50P+KrKys6wRXpHskQnpqRlNTs5ISXA48sGhoaNBtrSMfP8vNyS0uKra0sjQzN8Op4Lj13KTEZBSjDQuaReD5QI9lK9lFbMRy59Yd4MtPp3pTOwJB/cz5oMXzFicnvkIsCbEJN3+7udV7q5j8HrIsWrIoPS0j9EIoEiXEx8b77vYNOBPQv60PoNRBsI62do/yKAI+v6a6GkqdGLCm04HUNdQ3FBYWAanT1NQ0M6MmxCW+jH7J5/PF3ORFFEdHR98DvqvdVre3vamkc/vmHZolbcOmDb3U9dDW1j7gf2DxvCU11cLbcRQqZdmKZWLyeCgjIyOzeeumxw8fI5VFAeF3w2fPmT112tT+/Cn9+F2QIUR3NSyIjZ0NGFW7Wxw0NDS8epViYGiArldYYMp/poRcCGnkNv5598//TJ+mrKxs72APpA6cnFFRUZMmTULRt9mzvyGTTRfMWVhaUopYDu499PD+o4uhF/SJ+u/ba7TT6CfPH3ss9yBTKMdOHO2lTwJEFD19vd/v3Vo4d1FuVi7YbG5ucVu8IuTnS/1YOgdKHUap5nDQdmGwYGxijFfDl5eVI5sCQVtuTi66LmEEKoWipKQEpC4zLaOurk5NTW3CVxPOBp3r6Oh4+vDpxIkTUXxiKlzpbGl5/ca1hd8t6la7+Jfxy5e4BQSdsnjPyj+wF9GA+N9b/5WTk4M690mQSKQDhw94LPNA2irxWnmbv99CMaOYmPTPRFYodRCso6WlpYRTkip7a2EyCtBzB0OACMNhtMOft/9ks0tYTBaQOjNzMxVVFTDYgcQaCB66D5iBbllZWV0Lu7Z47uLXJa8RY3JCMkg4Tp056fSeQlZgL/CLiNFNCQEct/ETXHfu2em70xe5xVJZUblu1fqwP37rl5UnUOowAYidhw2HUwr/HUVFRUsrGqNrxh1CVORzWB5MDIDRzXmMM5C6hvqGjLQMewd7dYK6nb3d08dPkxKSamtrUV/Lj5REuXnnBpC3nOwcxJifl7/afc2R4/6Tp0yGNcD6ERDZLF6yKC0l7frPb1ofxMfGH/A7eODQ/s9fVw4vZkwAThQ4e/59CIN3a6vbXa2lERobGzkcjrZ2P093hvwTewc7JI2LiXm51G2pgoICzcoCSF2boC0tLe3LL79E20EhVDPq5V9Cvb28n0dGI7ME2UXsjZ6bdvvtXrBgPgyJ+hGk+W1RYdGLqBeI5cqlK+YW5kuXLfnMFB/+kSAQKSNjI5D1dv6v2wOfx8/NyYVSJwZMyaZqanggdamvUuvq6vB4/MTJEwNPBoG3njx86urqOkgWyVDMKIFnA7dt3vbo/mNkSldVZZWPl09VeeW6DetQnCwqeYDr7vDRQ/PnLEAekQr4Ar8f/ExNTVy+cPmceB1KHUapqqpC24VBhCmFrE5Q51S+marD5/NTU9Jcx7ui6xUWUFVVpdvSWcxCoBwsJgtvj6eamckryLe2tKalprW1tQ0SqQPo6+sHnQ3a47Pnxm83wfgr1ZX9H94vrK7yw74fFBUV4Y2T/sKCZgHUznPluqYmYYMtEAn57NgdejXkc6aoQKnDKK2tsDDYW3R0tNXV3kodgJGXj6I/2GH48OHOY5xv37pTW1MLEjs7eztVFRWnMU6RjyOTEpLqauu0tAdRU3g1dbUjx49oaGqcDTyHTJ1ob++4cPZiFafqyI9HCAQCVLt+AZwV06ZP89q5db/vgY72DmDJSM3Yu3tvQFAAXg3ft++EUocVtLQ1G+ob0PZikKKiooJXUxW1gJQCLWewhhXdCodT4nIbExOTlrsvl5WTpVAoQOpamluys7MHldRJdU1i2rl7p7aOjv8Bf2RavFTXAnMOpzog6JShoSFUu35BRkZm9drVCfGJ3a0Pwu9GmJJNd/js6NvtYih1WMGAZJify/jw5zAJuK7Gfzk+Niau25KVmd3Y2KikpISiVxjB2MQYKAeXmx/74iU45jgcbuKUr84HnwdvRUdFu453HWziIScn57HKXUdHe4fXzu7lmNGR0QvmLAi+EGxNt4bTMvsFeXn5gMBTrAJWdleDeMCF4IsWNIs5c+f04ZSAUgeBCCH2LI/S2dHJZLKsra3Q8gc7qKurk4xJ+Xn5DQ3cEnaJuYU5UAvkLZBbt7a2KigooOvhP5GWlv561tc6ujor3VYVFxYjxtzsvHnfzj9/+fwXX7hAtesX1NTVgs4Hzpn1XQ1HWGutubnZx3s3yYjk4OjwqWoHpQ6jdDcjhSDo6/eo9tTR0VEIpU4sANlwGO3w8O+H1ZxqoG1A6vB4vLmleXZGNrOA2dLSMgilTqprjYrjKMeQny9Ncp3cfTVVVVZ5rvS8dfcmlUodbMnoEMXGxmbh4oWBJwORTQ6Hc/jg4bBbYZ+6xgNKHUZJiEtE24XBhYmpCZlKzs99MxsFDF5RkVEzZs6A4bkYcHZ2QsqQJsQnzFswD4jf6NGjhVLHYOXl5Ts5jUbbwfdia2dbUMJYs3Ltg4gHiKXsddmXLl9t27XNc91auAihX9i733fYcKmgk2dAAAo2Ix89c1/mHnwh+JNKr0Gpg0CE4PGq79RzYrFYMPcVD0bGRvoG+gX5BS9fxAoEAhCwu37peiXkCjj+0VHPB7PUgdRNRUXl0uWLP/jsuRpyFVly19rS6u/nX/66bO+BvYMzJR1agHDTy9srMy3zyaOniOXv8PsBp057b9/28ZEolDqsoKOjg7YLgxp5eXm6rXXcy7czU15ExfD5fDhUiQECgUA0IAKpqygrZxezjU2MbWzoQEWA1CUlJINsbzCnR8BPRUXFQ/4HNTU1Tx47Cc4ZKWHRcEHIxdC6+vqjx48ALUTbxyEPDoc7duLY0oXLMtMzpboOb3BAsCWNNmPmjI/8Bih1WAGWL+odpDyYqAWMWeVl5SDhQMsl7ACUbLTz6MjHkdzGxoyMDCB1+kR9A5JBIbOQWcCsr68HKoK2jx8AhEpbvbaoqqocPXisrq4OWNrb2m+F3Wpvaztw+EC/99TGIOBK3Hdo36rlq5B2gNwG7rbN3kYmRjQa7WN2h8MfRgHxckdHB3wQJQrJiCQtLS3ayS8tLQ1KnXiwtbOR6qoClZiQNHPWTPCHGOU0Sih1DObrkteDX+oAsnKyHqs8CBqEvbv3IUWtOto7/rh5u7am9sz5M5pamnCiymfi6jpux+7te3b6IhUwKsorvDZtux52DY//8LpyKHUYRSAQtLS0KCrCXttvIRKJevq6xUXsbktifNLXM7+GAYEYIFPIuno6pa/LkhKTkCDMmm5149cbIPLIzMyytbNF28GPQkZGZva3s9XV1bdu9AI6LdUVUz59HOm5yvPYiWPCUqtQ7T4DEAAtXLywgMG8EHwBmaISFxO3x8f3xxPHPniLG0odRkGyOrS9GFyo4lV1dHtIXVZmFogJBvODIolBQ0PDwNAQSF1GakZNTQ2BQHD5wkVuhByvlRf97PmChfMHTzHM3gF+jp8wPvDs6e1bdyAPlgBA7VYsc790+aKxiTFUu89h5MiRm7ZuzMrMfB4ZjViuXblmZW3pvtK99x2h1GEFmMB9EHCItLR73Ch78fxFCbvExLR/+iBDegEcfAsri9iYWGFbidxcIHXgsCsoKACpA1E8l8tVVVX98LcMDoCYjRk7Juh8kKeHJ4iWEGPaqzQPt5UXQs+bmJhAtfsctLS0/H/0Xzx3CYvJQiwH9x2impn1Pl8aSh1WgDWuPgiIx2d9+8292392XzNg2H348BGMxMWAUB7GOIecC+HxeC+iXowdOxaI3ygnxwd/PczLyS0tLR1CUodgbW0V+kvIWg/P5KRkxJKanLpyxaqLIRfgGfWZmJmZ+R8/7LFsJbeBK9U1RWXD2g3VnOpedoFSB4G8xcl5tKGRIfKUBeF+xP2ly5Z80mJVSN+gmlPl5eVbW1uzst7UPLS0sgRSx+U2MgtYFhYW6LrXB8gU8s+/Xlnw3cL01HTEkpqUCnK7S1cuGhnB53Z9Bxy6CV9O2Oy1yc93v1RXXMouZve+C5Q6jNLZBdpeDDoIBIKVlZWo1KW8Smmob4BSJwbAwdc30GfkMXKyc8DJCYYzXT1d5K3i4mJ0fesz4Fc4F3Ju3OhxbW1tiAXkdn6+fmfOnYEn1ecgIyOzas2qWzduZaZnfdTnB9ohyOCE18praGhQVlZG25HBhays7BK3xffu3Ou21NfW37//YNnypSh6hRHU1NSoZlQgdcx8JovJMjYxnjJtyqF9h2tqaiLuRqxwdwM5H9o+9gUqlZJVkDl7+uzMjDeD8t3f7xUXsa9cu0wkEtH1bUijMFIh/EH45AlT8nLyPvhhKHVYQUZmaExgQx1rujXRkMgWmYf5+MHjBQvny8nJoegVFgBxuourS/jd8Pb29vj4eCB1Wlpa2rraQOqqKqvA/7q6umj72BdAegoS1hu3byz4bmHqq1TEmJKcsvn7zaeDT8MyRn0GHFgcDnf5l9Bvps+urKjs/cNQ6rACTOA+ElVVVRtbG3bPJQe1tbVg2EXRKywARi6kfU9nZ2dCbOLceXOB+Dm7OGdlZDELmIx8xhCVOgRtHe2rv/68fLFbcmLXLJVOqaePIoHanbt0DlYO6zPgnKGaUf2P+69xX8Pn8Xv5JJQ6rFBVxXnHAp+K/yuysrITvhp/7/bbe5iFzEIWkwWlTgyQSIYETQKnkpOZmYk8SyaTTcH/IM8DUjfOdRzaDn4W+kT9i1cuuC9xf5WcItWl6I8fPNm+dcfxUz/CtUB9BoxjX8+ckbFxXcBPp7sfiP4TKHVYgcHIF92UV5CHseS/Aq6cUT1L6Xd0dCQlJTs5O6HlEnZQVlam0SyeVUalJKdwG7iqeFUbOxtgbGhoiIuNd3N3G+rxGYlEOhl0ynPVWmQyBZDwW2G3VFRV/A7ug5UK+oy0tPTGLRuv/3y9vLzifZ+BUocJBAJBbEycqMWabgVX2r0PAwMi1Zyam53bbYl+Fu2x0h0ORgONvLy8KYX87GkUn8dnMBgOjg4mJibKKkKpy87I4nK5EnAf3sra8kTgibUengX5BVJdahd6IVSPqLf++3WwBF2fweFwMrKyvXwASh0mKCkpaahrELVY29DRcmbwI2zoY0MXlbpCVmFtba22NqxPP7CA8HzchHGXzl0CryOfRNo72OPxeBOySQm7hMOpLisrkwCpA9jb2x857r/BcyNSFbqtre2w32EjI9L0GdOh2g0QUOowQXp6Bo/P694El5OpqSmK/gxywIDrMMo+7NewbguLyWKzS6DUiQFzMzNwfnZ0dGRmZAENkJWVHTXa8dmTZ1WVVbk5uVQqFW0H+4Fhw4aNnzB+34G9Wzd5ITEor5W35futurq6dvZ2Q/0m7eAESh0meJX4qr3tbW8aHV0dCpWMoj+DHDDWuIxzEbXwefz83DxHRwe0XMIOIJ4wJhszchnZ2dl8Ph9IHYVKBX8R4cyUPAba3vUbQM5nzZ5VWVnlu8sXmUxRzan2WLbydsQfBgYGUO36HSh1mACEw6Kb6gR1Ta0h0AAMRcBwo4RTauQ2dluin0cvWLQAjkEDzYgRI2g0CyB1edl5lZWVRkZG1jZW2jpaZaXlz6Oeb/baLDF/AhkZmRUebhxO1cljp5DppkWFRVs2bL14+cLHNGCDfBJQ6iQfcBXl5fWoJqCsrIzD4dDyZ0gABly6rfWLqJhuSxGrmMfjDdGCHUMIGVkZnf+tn3td8hpInbqaOjIX/zW7VDJmpnQDTrM1nmv+Dv87OzMHsTx99DQ8PGLRooUSo+iDBCh1kg+7mF1YUChq+ebbWSj5MmQAAw2dTheVupKSkrKyciMjElouYQRw5MH5eTbwLHgd/mfEmLFj8Gp4a1s6I7+AU81hMArshkib1o+EQCDc+/ve/82ak5r8ppDKhtUbBHz+crflUO36ESh1kk9iYuI7XVgNSYZoOTNUAKOMo/OoYYFnu4tilxSXMAsKjIxIKHqFEYxNjJEXBfkFIJNWUFBwcHT4Pez3upq67MxsCZM6cKbh8fhzl85+PXVmVUUVYvTff8TMzMx5jDO6vkkSUOokHOHy54QkUQvRkGhChr1GPwAYgCxptOHDh7e3v5nOAzSvkFWErlcYQVVV1dHJISE2MSMtvampCUgd1YwiKycr4AtysrPR9q7/AScbmUw+deaUx1KP5qZmYKmqrPLeuv36b9eIBrAedP8ApU7CAVJXwCgQtWhraxMIBLT8GUKAUUYJp1RfV99tSUtNRdEf7AAiDCrVDEhdeVkFm10CTleSEUlbR5tdxI6NiQXBh7S0pNUuB2o3efKk9ZvWH/c/jkRXWelZhw/6Hz/5I1B6tL2TBKDUSTgCgSApIVnUQjGjwIJ7H4OcnJy9o/2Th0+6Lekp6S0tLXDoGWjAuG9jb/PLlV/A64z0DFtbG01NTYI6AUhdWWl5TU2NhoYG2j72P0Dg129Yl5meEXHvL6Sd5O9hv1vTrVetWQnXlX8+UOoknNLXpe/0oR/tNAo+7v5IyGRTUanjchvr6uqg1A00wjKkoxyRheRxMXELFy0AwZmNg82r5FdcLreQVSiRUgdQUlLaf3h/dlYOk8EEm3w+//SJAAdHewe4oPOzgVIn4aSkpIhuguGj+5k/5IOQjEhg2O2emVLFqSotLYUNxsQAOEtHyI9oaW4pZLGam5txOJy1tRWwN3IbU1+lOo5yRNvBgYJEIu07uHfD2o21NbVgE2SxB/YeuHztsqqqKtquDW2g1Eky7e3t0VEvRC1EQ30DAwO0/Bly2I+ylxshx2t9U1Otoa6ByWDZ29uj6xUWGDlypK2DbUxUTG5uHhj0gdSZmJpIS0uDUzo/L//D+w9lpkydstx9WcBPp5GHdi+exwSeCtz1wy54G/NzgFInybS1tb1ml4haiEQDvBosxPCxgLBAVkaGJ/W2fCjI6lD0B1PQaDQgddVV1Ww228DQwJBkaEAyYBWwXkS/6OjokOBxX0ZGZv3G9fFx8ciyTiB4Z4POTZw8EbaR+hyg1EkyLS0tycmvRC1kqimIl9HyZ8ihrq6uqoZvbGzqtrxTdwYycNg52CJpXGZG5liXsWpqapqamkDqyssqqqurJfVxHQIej/f18106fynSgK25qXnbZu+/HkXAxlt9BkqdJAPC4RpOjajFYZQDnJPy8YCh1sbOpqT4bWackpjC5/Pl5ORQ9AojWNPp4DiDcO3p48gVHisUFRUtLM3jXsbxWnnFxcWSLXUAO3u7tRs9fXf6IptZGVlBAUHeO73h9ds3oNRJMsXF7HcsRkZGqHgydNHQ6LEGkcfjNTY2ggwDLX+wg76+nrSMcP1cQ309EDwcDkfvarLY1NSUGJ8k8U9Mhw8fPm/+3LDrYZnpmVJdFQyOHDy6au0qWAm6b0Cpk1ja29v/uhchajEyNSIZkdDxZshiSu7R7YjL5VZUVECpEwNA21wnuIbfDc/KzC4tLaVSqWbmZshbEj8zBQFkrkHnAr/7Zm5V5ZuCYQvnLrp5+wZcF9sHoNRJLK2trSUlr0UtJBJJkqrCiwealYWCggLIKpBNThUnNzvX3NwcXa8wApkijDPq6+qZDCaQOqIB0ZRiyshjJMQnoO2aOBg2bBjNkrZl+5adW3cilviX8ZdDLq9dt1aCZ+UMEFDqJJampqa8nm3qTMmmcPnzp0IkEuXl5bulrrOzs7KyEl2XsIONLV1WVlYgEOTn50+TmgYCNR0dHSB1BXkFNTU1WMitpaWl582fez/ifuTjSKmu0+/EjycnTZlEoVDQdm2IAaVOYikqKi4vqxC1OI91gs+0PxV1dXUw2opaykrL0HIGa1haWSoqKtbV1cU8j/Fc7wkCNZIx6fmz523tbcVFxViQOoCKiorPnl1JCUncBi7YrOHUHDt87HTwadg68ZOAUiexZGVmvmMxMTVFxZMhDQ6Hw6vjRTM5Rj4DRX8whY6ujhJOCUhdScnr2tpaDQ0Nly/GXg29KuALYqJjbGxt0HZQHAhbJ9rQlyxfcibgDGIJvxsxe87saf+ZBiPXjwdKnWTS3t4e/zJe1GJIMtDT00XLn6ELGE3sHGxzs9/eCs5Mz2xra5ORgdfOgAPSOLqddQm7BGTSFeUVQOoMDIWtFjs7Oxk9+3VINuBk2+y16f7f9wvyhL91a2vrqZ8CRo0eBVuUfDzwcpVMmpubiwqLRS1mFuZw8Xjf0Cf26BnG5wtAngFHGfFAp9PD70TU1tQyC5iWVpYGBkRtXe3y0vK83NwP7yxBqKmp+ezZtWKxO7KZEJsQ9mvYmnVr4PyUjwRKnWRSX19fWFgoagFjBFz43Dc0eqoan8+vra2FUiceaFY0uRFyfB4/JydnptRMnLKwGCaQuuTEV5hqqDRs2LAZX89wcXWJfhaNWC6cvTjlP1NNYPX2jwNKnWRSXFRcWtKjWuOEiRNgANg39PT1kBbYyCYYYSsrKsk919tBBggyhayiolJVWRX3Mk4gEABtQ+7Dt7a0stlsTE1ElJGR8fXbM3ParJZm4XzgosKikIsh+/bvhffSPwZ4jCST7OzsdywgFkbFEwnAkGSIw+Fqqt+UWGtqbGLkF4x1GYuuVxhBT09PSUkJSB0I3err60Ey7ejkGPbrDfBWenoGCDgwNTXD3sF+zrw5V0OvIpu3wm7NnfcdUkQG0jtQ6iSQzs7OtJQ0UQvI5zQ1NdHyZ6gDhtp37v3W1dWh5QzWAGkc2YzMYrJq6+qA4AGpMzZ+c8su/VXa7NnfYErqAB6rPX6/8XtTVwnyyvLKu3fuWdOtsXYQ+gCUOgmE28DNze5RgH/GrOlwTkqfUSeoy8uPELVUVlS878OQfmfMGOcHEQ/AsJ6elm5uYU6mkEfIj+C18nJyciS7m8+/YmlJ2+K9+eDeQ+B3B5sXgy+6fDF2wpcT0PZrsAOlTgLhcDjFRT2mX4JAWFpaGi1/hjogSlDC4UQtFVDqxIgFzWLECDkej5/ftaJRVUWVZkVLTkhOT83A4KoPkMAtXLzwt2thebnCcJbL5Z4NOjfWZSycdNY7vZ0l9XX1lhQrsbkC6S8EAgGniiNqCbkQGvbfG2j5IwG8czwj7v4FLw2xwRcinBMUfDr416u/dnZ2Is9Ny0rL7K0w2pSqmlPd/frJwyc2FrZYy27/SUV5bwFob1IHTqnS17DnsiTQ0AXaXkgOra2t8NIQP81NzeCfqAUWaZPqqhdRXlaOtheDHWzl/hAIBALBIFDqIBAIBCLhQKmDQCAQiIQDpQ4CgUAgEs5bqbO1sz115hSKrkAgEAgE0l84jXHqfv1W6khGJPBP/N5AIBAIBDKgwBuYEAgEApFwoNRBIBAIRML5f4BRKkhUDI4wAAAAAElFTkSuQmCC" name="Obrázek7" align="bottom" width="325" height="325" border= "0">


Pridržte infúzny port a otáčavým pohybom zasuňte hrot do infúzneho portu.


8.


moR/cJo/hsAD0X/p8AicXvD3z+6Rd2u537dOz4sW++92ZhYZ/oJpBIJMrMyjzn3LPNZtNdt9/NraXyy8+/3n3f3amdbpcDAD0Rog4Si8/nO1B3gP90+h23Rz3nIp173rkPKR/mhviTfy1mC6IOIPkg6iChZWZmxvSKIgk2oSh8z89htzscjs4fDwA9EaIOeoC6uro9u/Yc/fPoDXqbLbhCmEQiufiSixUKBWlr07VGg/HonxwAEhaiDv6/vXuBi6rO+zjOwAw3uSqCgIHg4yW1DfOpUOtFpmtapqxhrKa57pOv7bY95n03TQtvmGK7ut6gp8tWm6Vu6KO9tNTN8slLTyiYpgKGiqJchJnhPpc9cnKaxRYZG+ac+fN5Oy9e//PnnPP/wUv9vv5nzvyPG/jH3s9///TvnXjCoOCgESNHylHXs1fPosIiJ54cgNoQdXAPGk/nXMbUeml73t4jPCL8xs8qVFXppZdTRgGgKkQd3MATkyZIr7YexWgw3nRlFgDuiKiDOAx6g9XDGhQU5NBR/k2XMQEIjKiDIEwm06sL0+K7xz/z3E2e2d1Mx04d26gkACpB1EEQeXnHt23N7hAQ8MijD8fExLT+QPsPM9g+ut5GysvKa2qbD2Ew/LAm9a5PdpeVljlxuKNHj8kNo9F44fwF+/c7PTWeYZ3DVP6sWsBZiDqIQJrSvfPmO6WlZWVl5X9ZvXZp+pJbeyhPW0fd2r+s/fD9j5p1ys8cl+zft196tcW4O7J3HNh/wL5Hmstu/J8NvRRd8xNwGaIOIsjNzd25fadH06N5tmza8ljK2HvuvaeVx7pyoUh9lb74QrHLhrOpbmLfIz8P1vWVAIog6uD2Ghsb165eV3qlNDI60t/fv+BMwaoVq95+7+1WLp0cev0pd64kTaocvX3GKSxWy8ULFwk5tDdEHdzekSNf79m9R6v1enHmi6EdQ5+d+uyeT/duy96eMu6x1hxuf6nTbDa3WZn/4unnn54wcbxrxrJnMBhTf5V6ruic64cGFETUwb1J4ZS1Iauqsqr/gITksck+Pt5JDyR9tvuzpWlLhz/0S0dnTlcrKtqozmZCQkKioqJcM5Y9vV7Pk33QDvGXHu7t4MFDe3btkWZmv53627CwTlLP3HlzDn518GzB2Y0bMmfMnO7QatEWS/OHngMQAFEHN2YymTKWZxgMhoS7EkY8PELuvOMXd4yfND5zbeaaVWvGjUuJiY1pOe10Op1LigWgGKIObiw/P//wV4elRuqExzt16iR3StE19XdT31j/hr5Kv+mDD2fOntFy1AUFB7uiVgDKIergrsxm89yZf6iurh5038AJT/zLCpnx8XHpK5fNenF2+qL0gYMH3n//fUoVCUANiDq4JavVunPHJwe+uPax6Of++7mAwAD773p6ek6YNOGv77ybm5O7eOHiDzb/LSQ0pDWnZblnQEhEHdxSQ0NDxvIMs8k85JdDBt83+MZLlL6+vouWpiU//Ksjh45s+WjrlKd+05r1U67yjFZAREQd3I80pdu9a/exnGM6nW7a9GmBgYE37iOFX+LAxLGPj938weZ1a9YNe2hobGys60sFoAZEHdRFmp55eXm1vI/RaFy9ao3UGDp86H/ePeDf3XWi1Wqnz5q+77N9hQWFmRuyFrzyMjdbAu0TUQd1kXKuQ4cOLexgsVh2/O+Orw9/LbUTB92bdyzPoynpusV1Cw8Pl/f5/uz3V65ckduJgxN3ZO/Y9N6mMcmj777n7ratHoAqEXVQF2mK1vKbapVXK9ev2SC3F770iq1/1ZqMyVMmy+3Vr69+M+st+6PKy8pXrViV+WbmjTkaHBIszf9YFhIQGFEHd2K1Wvfv33+28Gxg0LX353Q6nZSLFeUVP7nKifRdKcZsm98eP/HVga+GDR/WbLforlE+vj4mo0ujzmw2NzY2unJEmTSo9Dt0/biAsog6uBPpv+m+/fp+lP2hvBkcHOLj7f3I8FGXLl6y361zxLUrmbf3u/2Nt7Ls3/nrENDSpVFXev+v70u56/pxTY2NVy5fdv24gLKIOqhasymINIfr0aNHs310uuZ/jbvFXbvZUqvVxnaLvenqxtYmP7tSx+Qdy7v2LmOLNBoNMzDAKYg6qFppaWlbD1F84WJ9fX1bj+KowMDA8C7hBWcKlC4EEAFRB1Wrb2htCH28NfvM6XyPpk+X5+TktH4IfZXebHLRY+qeePKJB4c9aNusra196smpcjslNcXP309uS/Xs27PP29t70pRJDp2/saFxx/Ydffr16dmrp9xz6P8OnT51WmqMHDVi4uSJtj2lyW5UtAJPEQIUQdRBEJ/v/Vx6KV3FTSQ0sW3ar0P2yuKF4eERcru+vm5i6qTefXqnLUlz6PwGg+HwwcPjUlMmT/mN3DN7+iw56uLi4kY+PPJn1g+4KaIOqtOzd/N341o2ZOiQsrJy+x5/Pz+tThcbF+vQw+okUVGRDu3vRJ6enl5enra2pomtp/UnkT+tYTvQ0d8AICSiDqpjvzRztbH6pvsvz1je7PYNrVbbmhUvZfZPHr/pQi0A3BFRB9Wxv2fy5LcnpRhru2er1tfXFxWds20G8+w6QEREHVQnKurH2yUKCgorK6tCW/cIntaT4rO2tvbkiZMb123c9vF2ubPpTo1o5w4EQA2IOqhOXHycn59vbW2d1D544ODT//W7xyek9r+rf+fOYf7+/rd8jdFisdTU1Oj1+nNF547mHN329+0njp+QNm079B/Qv0+f253zMwBQE6IOqhMaGpr8WPLf3v1AaptMpk93fSa9oqKjYrvFhoWF9bmjz20xXQMCAiIirt2vGBgY6OPjc+NJTCZzZeVVqVF6pdRoNJ4/f/7E8ZNlpWUlJSVFZ4tuXPGye4/uC9Je7hzeue1/PgCuRtRBdXQ63dx5c3Nyjn737Xe2zovFF6WX1Nievd25w/n6+Q4bPnTewnk9e/Z07pkVp8hCMIAKEXVQo65du27J3rxw/is7t+2srr75TZi3wMvLS5oOjhw1InVCatIDSUI+ys5sNhtbcQsrIDyiDmqk0WgiIyM3ZK0vKCjYuvnvOf//zReff1lTXWP1uPbn55zW29s7YUBC3359Bw0eeH/S/WFhYQJ/8kya0klpp3QVgPKIOqha9+7dZ82ZKTVqamqOHDly6OChjzdnnzl1RuppFnv2V+rs00tuD7j3rqQhSYmJiQn9E0JDQ11Wv3rE9YhXugRAMUQd3IO/v39Sk9lzZtvegrJafog3KfRsbQ+Nh6fG09bWXKdA0WoSFtZJ6RIAxRB1cD8/Rpdjy2YBaKeIOgCA4Ig6AIDgiDoAgOCIOgCA4Ig6AIDgiDoAgOCIOgCA4Ig6AIDgiDoAgOCIOgCA4Ig6AIDgiDpAFfJy84o7FcvthvoGvV5/+fLlb775xqGTVBtr6urqioqK5ANNJlNFRYXzawXcDVEHKCz6tuji88VPTZ7q6fnD8tVWq7XaWH08N2/vp3sdOpV0oEFv2Lg28+033pE36+vru0R2KblU4vy6AfdB1AEKk3JO+pr1dlanjh3lnvqGhvl/mN8trtuzzz/j0Kmqq2uemfrMuF+Pe3T0KI+mWd2yxen79uxzes2AeyHqAFW44xf9IiIi5HZdXV1QUFB4RHj/Af0dOoleb/D19Y2JvU0+sLGxMbRje3wOLdAMUQcAEBxRBwjLarWazWalqwCUR9QBwjKbzFVVVUpXASiPqAPaBY1Go3QJgGKIOqBd6BrdVekSAMUQdQAAwRF1AADBEXUAAMERdQAAwRF1AADBEXUAAMERdQAAwRF1AADBEXUAAMERdQAAwRF1AADBEXUAAMERdQAAwRF1AADBEXUAAMERdQAAwRF1AADBEXUAAMERdYCwTCaT0WBQugpAeUQdICyzxVxTU6N0FYDyiDqgXfDv0EHpEgDFEHVAuxAYGKB0CYBiiDoAgOCIOgCA4Ig6AIDgiDoAgOCIOgCA4Ig6AIDgiDoAgOCIOgCA4Ig6AIDgiDoAgOCIOgCA4Ig6AIDgiDoAgOCIOgCA4Ig6AIDgiDoAgOCIOgCA4Ig6QFhWq9VisShdBaA8og4QVl1tXdH355SuAlAeUQeogsFgCA8P12g0zjphtbH6k52f1NbUyptOPDPgdog6QBVeePaF5RmvxcfHSZlUV1dnNptNJlNtba1DJ5H2t1gsDQ0NBfkF6UvSs7duk/t9fX2Dg4PboGrAPRB1gGJ0Ot3IUSN37dwl5dORg1+njEnp3buXl1Yrbebl5hUWFuafyXfohFI6lpSUZG7IWrXi9cuXLsud/9Gj+8tpC/z8/NrgJwDcA1EHKMbHx+etd99c+drKlekZXbp0qaio2P+PL2zfvVpx9cK5C7dw2oLTBXLDy8vroUceWvn6ioiICOdUDLgnog5QkjSxm/vHuVfLr2auz7Lv12od/rdpaWLb1Gg0o8eO3pC1/hZOBQiGfwOA8patWDZ+0vhpz7+Ym5Mr9yQOTsz408r47vGtObyhoSFrQ9bSRctsN6EkPZi09LUlvXr14m4UwIOoA9RACqQ777zzvU3vzpkxd9fOXWaz+cv9X/46ZfyK11c8MCSphQOtVuvZs2dnvDDzwBcHTCaT1BMYFDhtxrQpT00JCeE+FOAHRB2gClLaRUdHr1m3es1q6ct6aX5WmF84ZeKU+a/Of3LypJ+8CClN5rI/3rZoQdr562/pJQxIWJi2YOCggTqdzrXlA6pG1AEqEhIaMmvOrPj4+EULF5dcKqmqrHpp9kuZazdqPD1v3Fma/F04d0H+QIKvn2/qhNRZc2ZGRkVy0RJohqgD1MXHxyd1fGpst26zps/KP5UfGxt76rvTLR8SEBiQsTrj0UdH+fj6uKZIwL0QdYDqeHl5DRo8MH1F+piRY06fOh0WHpb8WLLU2Wy3stKyLZu2SI0evXqMGTNa581FS+CnEXWAGmk0mtDQULkdGdUlbfGr0myv2T65uXly1AFoGVEHqJTv9auRBWcKzWazssUAbo2oA1QqICBAbtRU13hYla0FcG9EHeAGGhoa/Dv4K10F4K6IOkClvH28o2+LLj5fLLX1Bn1IaIjSFQHuiqgDVEqr1YaEBMtRB+DnIOoAldJoNNrri55UVlbGxMQoWw/gvlqKuiVpS/+8arXLSgFgz2qxlJdXyO2U0eO8vb2b7dDY0Cg3jh87ntC3P4ukoD27dvfWv9dS1Omr9NLL2fUAcFhZaVkL321sbLx08ZLLigHcDhcwAQCCI+oAAIIj6gAAgiPqAACC+zHq5i2cZzAYFSwFAABn8fP1tbV/jLrksclKFAMAQNviAiYAQHBEHQBAcP8EtAZnBnFICWUAAAAASUVORK5CYII=" name="Obrázek8" align="bottom" width="328" height="328" border= "0">


Vak zaveste na infúzny stojan a začnite podávať infúziu.

7Intralipid 20%

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2011/04977


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Intralipid20 %


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Liečivo: 200 g oleum soyae purificatum v 1000 ml infúznej emulzie.


Osmolalita: 350 mosmol/kg vody

Obsah energie: 8,4 MJ (2000 kcal)/1000 ml

Obsah organických fosfátov: 15 mmol/1000 ml

pH približne 8


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Infúzna emulzia.

Biela homogénna emulzia.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Intralipid20 % je indikovaný u pacientov s potrebou intravenóznej výživy ako zdroj energie a esenciálnych mastných kyselín. Je tiež indikovaný u pacientov s deficitom esenciálnych mastných kyselín, ktorí nemôžu udržať alebo obnoviť normálny podiel esenciálnych mastných kyselín pri perorálnej výžive.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie a rýchlosť infúzie sa má určiť podľa schopnosti pacienta eliminovať Intralipid20 %.


Dávkovanie

1 g triglyceridov zodpovedá 5 ml Intralipid20 %.

Dospelí:Odporučená maximálna dávka je 3 g triglyceridov/kg telesnej hmotnosti/deň. Intralipid20 % je schopný pokryť až 70 % energetických nárokov, a to i u pacientov s výrazne zvýšenými energetickými požiadavkami. Rýchlosť infúzie nemá prekročiť 500 ml za 5 hodín.

Novorodenci a deti:Odporúčané dávkovanie u novorodencov a detí je 0,5 až 4 g triglyceridov/kg telesnej hmotnosti/deň. Rýchlosť infúzie nemá prekročiť 0,17 g triglyceridov/kg telesnej hmotnosti/deň (4 g za 24 hodín). U predčasne narodených detí a detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou sa má Intralipid20 % podávať, pokiaľ je to možné, kontinuálne počas 24 hodín. Úvodná dávka má byť 0,5 až 1 g/kg telesnej hmotnosti/deň a následne môže byť zvýšená na 0,5 až 1 g/kg telesnej hmotnosti/deň až do 2 g/kg telesnej hmotnosti/deň. Dávku je možné zvýšiť na 4 g/kg telesnej hmotnosti/deň len v prípade, ak sú dôsledne sledované pečeňové testy, saturácia kyslíka a koncentrácia sérových trigyceridov. Rýchlosti podávania sú maximálnymi rýchlosti a nie je odporúčané ich prekročenie za účelom kompenzácie nesprávneho dávkovania.


Insuficiencia esenciálnych mastných kyselín:V prípade prevencie alebo liečby deficitu esenciálnych mastných kyselín sa má podávať 4 až 8 % neproteínovej energie vo forme Intralipid20 %, na zabezpečenie dostatočného prívodu kyseliny linolovej a linolénovej. Ak je deficit esenciálnych mastných kyselín spojený so stresom, množstvo Intralipid20 % potrebné na korekciu deficitu môže byť podstatne vyššie.

Eliminácia tukov

Dospelí:Schopnosť eliminovať tuky sa musí dôsledne sledovať u pacientov so stavmi uvedenými v časti 4.4 „Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“ a u pacientov, ktorým je podávaný Intralipid20 % viac ako jeden týždeň. Sledovanie je uskutočňované odberom krvnej vzorky po časovom intervale 5 až 6 hodín bez prívodu tuku. Krvinky sú separované od plazmy centrifugáciou. Ak plazma opalizuje, infúzia musí byť odložená. Pri senzitivite tejto metódy je možné prehliadnuť hypertriglyceridémiu, preto je odporúčané u pacientov s porušenou toleranciou tukov sledovať koncentrácie sérových triglyceridov.

Novorodenci a deti:Schopnosť eliminovať tuky je potrebné pravidelne sledovať u novorodencov a detí. Stanovanie koncentrácie triglyceridov v sére je jediná hodnoverná metóda.


4.3 Kontraindikácie


Intralipid20 % je kontraindikovaný u pacientov v akútnom šoku a pacientov s ťažkou hyperlipidémiou, ťažkou pečeňovou insuficienciou, hemofagocytárnym syndrómom, ďalej pri precitlivenosti na proteíny vajec, podzemnice olejnej a sóje alebo na ktorúkoľvek zložku lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Intralipid20 % je potrebné podávať so zvýšenou opatrnosťou v prípade poškodeného metabolizmu tukov, ako sú renálna insuficiencia, dekompenzovaný diabetes mellitus, pankreatitída, poškodené funkcie pečene, hypotyreoidizmus (ak je hypertriglyceridémia) a sepsa. V prípade podávania Intralipid20 % týmto pacientom je nutné dôsledné sledovanie koncentrácií sérových triglyceridov.

Tento liek obsahuje sójové proteíny a vaječné fosfolipidy ktoré môžu zriedka spôsobovať alergickú reakciu. Skrížená alergická reakcia sa pozorovala medzi sójou a podzemnicou olejnou.

Intralipid20 % je potrebné podávať s opatrnosťou novorodencom a predčasne narodeným deťom v prípadoch hyperbilirubinémie a pri podozrení na pľúcnu hypertenziu. U novorodencov, zvlášť u predčasne narodených, na dlhodobej parenterálnej výžive, je potrebné kontrolovať počty trombocytov, pečeňové testy a koncentrácie sérových triglyceridov.

Intralipid20 % môže interferovať s niektorými laboratórnymi meraniami (bilirubin, laktát dehydrogenáza, saturácia kyslíka, Hb a pod.), ak je krv odobratá skôr, ako je tuk eliminovaný. Tuk sa eliminuje u väčšiny pacientov po časovom intervale 5 až 6 hodín bez prívodu tuku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Niektoré lieky, ako inzulín môžu interferovať s lipázovým systémom organizmu. Tento typ interakcie, ako sa ukázalo, má len obmedzený klinický význam.

Heparín podávaný v klinických dávkach vyvoláva prechodné uvoľnenie lipoproteínovej lipázy. To môže spôsobiť počiatočné zvýšenie plazmatickej lipolýzy, čo následne podmieňuje dočasné zníženie klírensu triglyceridov.

Sójový olej má prirodzený obsah vitamínu K1. Na tento fakt je potrebné brať ohľad u pacientov liečených kumarínovými derivátmi, ktoré interferujú s vitamínom K1.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Neboli zaznamenané škodlivé vplyvy počas gravidity a laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nemá účinok na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky

Infúzia Intralipidu 20 % môže zapríčiniť zvýšenie telesnej teploty, a menej často triašku, chlad, nauzeu alebo vracanie (incidencia < 1 %).

Správy o nežiaducich účinkoch v spojení s infúziou Intralipidu 20 % sú extrémne zriedkavé, menej ako jeden nežiaduci účinok na jeden milión infúzií.


Systematická klasifikácia orgánov podľa WHO

Frekvencia

Symptómy

Telo ako celok – všeobecné poruchy

zriedkavo

(>1/1 000,<1/100)


veľmi zriedkavé

(1/10 000)

bolesti hlavy

zvýšenie telesnej teploty

triaška, zimnica, únava


anafylaktický šok

Kardiovaskulárne poruchy

veľmi zriedkavé

(1/10 000)

účinok na krvný obeh

(napr. hyper/hypotenzia)

Gastrointestinálne poruchy

zriedkavo

(>1/1 000,<1/100)

nezvyčajná bolesť

nauzea, vracanie

Poruchy pečene a žlčového systému

veľmi zriedkavé

(<1/10 000)

prechodné zvýšenie

pečeňových funkčných

testov

Poruchy svalov,

spojivového tkaniva a kostí

veľmi zriedkavé

(<1/10 000)

bolesť brucha

Poruchy trombocytov, zrážanlivosti a krvácanie

veľmi zriedkavé

(<1/10 000)

trombocytopénia

Poruchy červených krviniek

veľmi zriedkavé

(<1/10 000)

hemolýza, retikulocytóza

Poruchy reprodukcie, muži

veľmi zriedkavé

(<1/10 000)

priapizmus

Poruchy kože a kožných adnex

veľmi zriedkavé

(<1/10 000)

raš, urtikária


Vsúvislosti s dlhodobým podávaním Intralipidu20 % bol dokumentovaný výskyt trombocytopénie u malých detí.

Bolo zaznamenané prechodné zvýšenie pečeňových funkčných testov po prolongovanom podávaní intravenóznej výživy s alebo bez Intralipidu 20 %. Pri dlhodobej liečbe Intralipidom20 % bolo pozorované zvýšenie cholesterolu u detí. Do súčasnosti nie sú známe dôvody.


Syndróm preťaženia tukmi

Poškodená schopnosť eliminovať tuky môže viesť k syndrómu preťaženia tukmi. Objavuje sa ako výsledok predávkovania, ale tiež pri odporúčanom dávkovaní, ako výsledok náhlej zmeny klinického stavu pacienta (napríklad pri renálnom zlyhaní alebo infekciou).

Syndróm preťaženia tukmi je charakterizovaný hyperlipidémiou, horúčkou, tukovou infiltráciou, poruchami rôznych orgánov a kómou. Tieto zmeny sú obyčajne reverzibilné, ak sa preruší infúzia Intralipidu 20 %.


4.9 Predávkovanie

Pozri časť 4.8 „Nežiaduce účinky“, „Syndróm preťaženia tukmi“. Ťažké predávkovanie tukovou emulziou obsahujúcou triglyceridy môže viesť k acidóze zvlášť v prípadoch, ak nie sú súčasne podávané cukry.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Infundibilia.

ATC kód: B05B A02, parenterálna výživa, tukové emulzie.


Intralipid20 %poskytuje esenciálne a neesenciálne mastné kyseliny s dlhým reťazcom pre potreby energetického metabolizmu a ako stavebný prvok bunkových membrán.

Odporúčané dávkovanie Intralipidu20 % nemá hemodynamické účinky. Neboli popísané klinicky signifikantné zmeny vo funkcii pľúc, ak je Intralipid20 % podávaný odporučeným dávkovaním. Prechodné zvýšenie pečeňových enzýmov, ktoré bolo pozorované u niektorých pacientov pri totálnej parenterálnej výžive s obsahom Intralipidu20 %, je reverzibilné a vymizne, ak je prerušená totálna parenterálna výživa. Podobné zmeny sú pozorovateľné aj pri parenterálnej výžive bez prívodu tukovej emulzie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Intralipid20 % má biologické vlastnosti podobné endogénnym chylomikrónom. Na rozdiel od chomikrónov, Intralipid20 % neobsahuje estery cholesterolu ani apoproteíny, zatiaľ čo obsah fosfolipidov je výrazne vyšší.

Intralipid20 % je eliminovaný z cirkulácie tými istým metabolickými cestami ako endogénne chylomikróny. Exogénne tukové častice sú hydrolyzované v cirkulácii a vychytávané pomocou LDL receptorov v periférii a v pečeni. Rýchlosť eliminácie je podmienená zložením tukových častíc, nutričným stavom, ochorením a rýchlosťou podávania infúzie. U zdravých dobrovoľníkov je maximálna rýchlosť klírens Intralipidu20 % po nočnom hladovaní ekvivalentná 3,8 ± 1,5g trigliceridov / kg telesnej hmotnosti / 24 hodín. Rýchlosť eliminácie aj oxidácie závisí od klinického stavu pacienta; eliminácia je rýchlejšia a utilizácia je zvýšená u pacientov po operáciách a u pacientov s traumou, zatiaľ čo pacienti s renálnym zlyhaním a hypertriglyceridémiou vykazujú nižšiu utilizáciu exogénnych tukových emulzií.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Intralipid 20 % bol klinicky používaný mnoho rokov. Zhodnotenie bezpečnosti je založené na klinickej skúsenosti.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Phospholipida ex ovo purificata

Glycerolum

Natrii hydroxidum

Aqua ad iniectabilia


6.2 Inkompatibility


Intralipid20 % je možné miešať len s liečivami, pre ktoré je dokázaná vzájomná kompatibilita. Aditíva je potrebné pridávať asepticky. Roztoky elektrolytov sa nemajú pridávať voľne do Intralipidu20 %. Pre množstvo roztokov sú dostupné údaje o kompatibilite u výrobcu.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti: 24 mesiacov


Čas použiteľnosti po prvom otvorení:Emulzia musí byť použitá hneď po otvorení balenia, aby sa predišlo riziku bakteriálnej kontaminácie. Nespotrebovaná časť emulzie sa musí znehodnotiť.


Čas použiteľnosti po pridaní a zmiešaní s aditívami podľa inštrukcií: Po pridaní aditív musí byť infúzia podaná počas 24 hodín.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pre teplote do 25 °C. Nezmrazovať.

Pridanie iných nutričných prípravkov:

Zmesi pripravené za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok sa majú použiť do 7 dní po príprave. Zmesi môžu byť skladované v chladničke (teplota 2 až 8 °C) maximálne počas 6 dní s následnou dobou podania infúzie do 24 hodín.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Infúzna fľaša: sklenená fľaša, gumová zátka, kovový uzáver.


  • Žiadne zložky obalu neobsahujú latex ani PVC.


Veľkosť balenia: 100 ml (1 x 100 ml, 12 x 100 ml)

250 ml (1 x 100 ml, 12 x 250 ml)

500 ml (1 x 100 ml, 12 x 500 ml)


Infúzny vak: Obal pozostáva z vnútorného vaku a vonkajšieho vaku. Absorbér kyslíka a indikátor integrity sú vložené medzi vnútorný a vonkajší vak. Vnútorný vak je primárnym obalom pre Intralipid. Vonkajší obal poskytuje ochranu počas skladovania a to tým, že v obalovom systéme Intralipidu slúži ako bariéra pre vodu a kyslík. Absorbér kyslíka bude absorbovať a viazať kyslík, ktorý zostane vo vnútornom a vonkajšom obale. Indikátor integrity bude reagovať s voľným kyslíkom a zmení farbu v prípade poškodenia vonkajšieho vaku z čírej na čiernu.


  • Vnútorný vak je vyrobený z viacvrstvového polymérového filmu, alternatívne z materiálu Excel alebo Biofine.

  • Vnútorný vak vyrobený z materiálu Excel pozostáva z poly(propylén/etylén) kopolyméru, termoplastového elastoméru (SEBS) a kopolyesteru. Otvárací systém pozostáva z poly(propylén/etylén) kopolyméru a termoplastového elastoméru (SEBS). Infúzny otvor je uzatvorený polyolefínovým uzáverom. Otvor pre aditíva je vybavený syntetickým polyizoprénovým uzáverom (bez latexu).

  • Vnútorný vak vyrobený z materiálu Biofine pozostáva z poly(propylén/etylén) kopolyméru a termoplastového elastoméru (SEBS a SIS). Otvory pre infúziu a aditíva sú vyrobené z polypropylénu a termoplastového elastoméru (SEBS) a vybavené syntetickými polyizoprénovými zátkami.

  • Vonkajší obal s bariérou pre kyslík pozostáva z polyolefín a polyetylén tereftalátu alebo polyolefín, polyetylén tereftalátu a poly(etylvinyl)alkoholu (EVOH).

  • Absorbér kyslíka pozostáva z práškového železa v polymérovom vrecku.

  • Indikátor integrity (OxalertTM) pozostáva z roztoku citlivého na kyslík v polymérovom vrecku.


  • Žiadne zložky obalu neobsahujú latex ani PVC.


Veľkosti balenia: 100 ml (1 x 100 ml, 10 x 100 ml)

250 ml (1 x 100 ml, 10 x 250 ml)

500 ml (1 x 100 ml, 12 x 500 ml)


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Nepoužívať balenie, ak je poškodené.

Infúzny vak: Pred odstránením vonkajšieho obalu je potrebné skontrolovať indikátora integrity (OxalertTM). Ak je indikátor čierny, kyslík prenikol cez vonkajší obal a liek sa má zlikvidovať.

Po otvorení vonkajšieho obalu sa má vonkajší obal, absorbér kyslíka a indikátor integrity zlikvidovať.


Nespotrebovaný obsah otvorených infúznych fliaš a vakov je potrebné znehodnotiť, nesmie byť skladovaný pre neskoršie použitie.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Fresenius Kabi AB , 751 74 Uppsala, Švédsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


76/0363/01-S


9. Dátum PRVEJ registrácie/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 29. októbra 2001

Dátum posledného predĺženia: 28. júla 2008/ bez časového obmedzenia


10. Dátum revízie textu


Jún2012


Intralipid 20%