+ ipil.sk

Ipaton 250 mgPríbalový leták

PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV.Č. 0287/2004

PRÍLOHA Č.3 K NOTIFIKÁCII ZMENY, EV.Č. 2107/10292


Písomná informácia pre používateľov


Vážený pacient,

túto informáciu si prečítajte dôkladne, je pre vás dôležitá. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na vášho lekára alebo lekárnika.


Ipaton® 250mg

(ticlopidini hydrochloridum)

filmom obalené tablety


Držiteľ rozhodnutia o registrácii: EGIS Pharmaceuticals PLC

Budapešť, Maďarsko


1. Čo obsahuje váš liek


Každá filmom obalená tableta Ipaton®obsahuje liečivo ticlopidini hydrochloridum (tiklopidínhydrochlorid) 250mg.

Obsahuje tiež pomocné látky: cellulosum microcrystallinum (mikrokryštalickú celulózu), solani amylum (zemiakový škrob), acidum citricum monohydricum (monohydrát kyseliny citrónovej), acidum stearicum (kyselinu stearovú), silicii dioxidum colloidale (koloidný oxid kremičitý), magnesii stearas (magnéziumstearát), hypromellosum (hydroxypropylmetylcelulózu), macrogolum 6000 (makrogol 6000), titanii dioxidum (oxid titaničitý).


Tiklopidín je antitrombotická látka. Zabraňuje vytváraniu krvných zrazenín v cievach a chráni pred komplikáciami s tým spojenými (mozgové cievne príhody).


2. Prečo užívať tento liek


Ipaton®sa používa na ochranu pred ischemickým (trombotickým) poškodením mozgu, možnými trombotickými následkami cievnej choroby srdca, trombotickým uzavretím pri obehových poruchách končatín a tiež na liečbu porúch krvných doštičiek spôsobených chirurgickým zákrokom alebo opakovanou hemodialýzou.


Používa sa pri horeuvedených ochoreniach a v situáciách, keď bola liečba kyselinou acetylsalicylovou nepostačujúca, alebo ju pacient netoleruje.3. Kedy nemáte užívať tablety Ipaton®


Tablety Ipaton® neužívajte v prípade hypersenzitivity (alergických reakcií) na tiklopidín, ak máte problémy s krvácaním, akútne gastrointestinálne vredy, vážne ochorenie obličiek alebo pečene, hematologické problémy vrátane predĺženého času krvácania, leukopéniu (nízky počet bielych krviniek), trombocytopéniu (nízky počet krvných doštičiek), agranulocytózu.

Tablety Ipaton® neužívajte, ak ste tehotná alebo dojčiaca matka.


Tieto tablety boli predpísané IBA PRE VÁS. Nedávajte ich nikomu ďalšiemu. Mohli by mu ublížiť.

4. Upozornenia pred začatím liečby obalenými tabletami Ipaton®


Pred začatím liečby tiklopidínom je potrebné vyšetrenie krvi (hematologická kontrola, pečeňové a obličkové funkcie).

Tiklopidín nemožno použiť pri ochoreniach uvedených v bode 2. Nehodí sa ako liek prvej voľby na ochranu pred trombózou u zdravých jedincov.


5. Upozornenia počas užívania tabliet Ipaton®


Počas užívania tabliet je potrebné dôkladné sledovanie pacienta.


Po začiatku liečby a potom počas prvých troch mesiacov treba urobiť kompletné diferenciálne krvné testy a opakovať ich každé dva týždne (krvný obraz, počet krvných doštičiek, kontrola času krvácania). Ak klesne počet vašich bielych krviniek alebo krvných doštičiek, lekár musí liečbu tiklopidínom zastaviť.

Ak máte sklon ku krvácaniu, mali by ste tiklopidin užívať len pod prísnym lekárskym dohľadom.


U pacientov, ktorí sa majú podrobiť rutinnej (nie urgentnej ) operácii alebo zubárskemu zákroku, treba liečbu tiklopidínom prerušiť 10-14 dní pred chirurgickým zákrokom kvôli riziku krvácania.

Pred chirurgickým alebo zubárskym zákrokom musí váš lekár vedieť, že ste liečení tiklopidínom.


V prípade urgentného chirurgického zákroku (nutnej operácie) sa na zníženie rizika predĺženého času krvácania môže aplikovať: metylprenizolón intravenózne 0,5–1,0 mg/kg telesnej hmotnosti (ak je potrebné, môže sa zopakovať), 0,2-0,4 µg/kg telesnej hmotnosti desmopresínu (vazopresínu), plazma bohatá na trombocyty.


U pacientov s poškodenou pečeňovou funkciou sa odporúča zvýšená opatrnosť, v niektorých prípadoch môže byť potrebné zníženie dávky. Liečbu treba zastaviť, ak sa objaví hepatitída (zápal pečene) alebo ikterus (žlté sfarbenie kože a očných bielok). Liečbu treba prerušiť aj v prípade nauzei alebo vážnej a/alebo pretrvávajúcej hnačky.


Tiklopidín sa dobre toleruje v prípade slabého až mierneho poškodenia funkcie obličiek. V prípade vážne poškodenej funkcie obličiek môže byť potrebná redukcia dávky, dokonca aj prerušenie liečby.


Okamžite informujte lekára, ak sa objavia alergické kožné reakcie (kožné vyrážky, svrbenie), krvácanie, horúčka, bolesť hrdla, porušenie sliznice ústnej dutiny, pretrvávajúca hnačka alebo zožltnutie kože alebo očí.


V prípade horúčky, bolesti hrdla, porušenia sliznice ústnej dutiny je potrebné okamžité krvné vyšetrenie. Rozhodnutie, či zastaviť liečbu, alebo v nej pokračovať závisí od výsledkov krvného testu.


6. Ako môžu iné lieky ovplyvniť vašu liečbu Ipatonom


Informujte svojho lekára o hocijakých iných liekoch, ktoré užívate.


Súčasné podávaniu tiklopidínu je kvôli zvýšenému riziku krvácania zakázané s nasledujúcimi liekmi:

 • nesteroidnými protizápalovými látkami

 • látkami inhibujúcimi agregáciu krvných doštičiek

 • perorálnymi antikoagulanciami (liekmi zrieďujúcimi krv)

 • heparínom

 • salicylátmi alebo ich derivátmi

 • trombolytikami


Treba sa vyhnúť súčasnému podávaniu tiklopidínu s:

 • teofylínom (hladina teofylínu v plazme sa zvýši). Ak je súčasné podávanie nevyhnutné, treba súčasne kontrolovať aj plazmatickú hladinu teofylínu. Počas liečby tiklopidínom a na konci tejto liečby treba nastaviť dávky teofylínu.

 • digoxínom ( plazmatická hladina digoxínu sa zníži približne o 15%)

 • fenytoínom (plazmatická hladina fenytoínu sa zvýši)


7. Vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov počas liečby Ipatonom


Zriedkavo sa môže objaviť závrat, mdloby, spavosť, subjektívne šumy a pokles schopnosti koncentrovať sa. Pacienti s takýmito nežiaducimi účinkami by nemali viesť motorové vozidlo, obsluhovať stroje, ani vykonávať činnosti so zvýšeným rizikom úrazu.


8. Ako užívať filmom obalené tablety Ipaton®


Bežná denná dávka pre dospelýchsú 2x1 tableta, užité ústami, spolu s jedlom.

Starší pacienti môžu dostať obvyklú dospelú dávku.

Pri miernom poškodení pečene alebo obličiek treba dávky znížiť. V prípade súčasného podávania s antacídami obsahujúcimi hliník alebo horčík sa môžu dávky zvýšiť.


Neodporúča sa pre deti.


9. Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť


Najčastejšie sa objavuje krvácanie.

Počas prvých troch mesiacov sa väčšinou vyskytujú aj nauzea a ľahká až prechodná hnačka.


Nasledujúce účinky sa vyskytujú menej často:

Koža:kožné vyrážky (makulopapulárne alebo žihľavka, často so svrbením), obyčajne v prvých troch mesiacoch liečby. Kožné reakcie môžu byť generalizované, ale zmiznú za niekoľko dní po prerušení liečby.


Pečeň:zriedka zápal pečene a cholestatická žltačka v prvých mesiacoch liečby. Po odstránení tiklopidínu je ich koniec obyčajne priaznivý.


Iné:V niektorých prípadoch závrat, bolesť hlavy alebo bolesť na iných miestach tela, slabosť, strata chuti do jedla. Zriedka spavosť, hučanie v ušiach, búšenie srdca, nervozita.


Zmeny v laboratórnych parametroch:

Pri krvnom vyšetrení možno zistiť zmeny v počte a tvorbe určitých krvných elementov.

Čas krvácania sa môže zvýšiť na 2-5 násobok predliečebnej hladiny. Agregácia trombocytov in vitro, indukovaná ADP, môže vykazovať pokles v závislosti od dávky.


V prvých štyroch mesiacoch liečby sa môže zriedkavo objaviť aj nárast sérovej alkalickej fosfatázy, transaminázy alebo bilirubínu. Počas dlhodobej liečby možno zaznamenať aj nárast sérového cholesterolu a triglyceridov.


Okamžite informujte lekára, ak máte niektorý z týchto nežiaducich účinkov:

 • úporná bolesť žalúdka

 • podliatiny, krvácanie, krv v moči, čiernu alebo krvavú stolicu

 • žltnutie očí alebo kože

 • horúčku, bolesť hrdla, poškodenú sliznicu ústnej dutiny


Ak u vás objavia hocijaké iné nežiaduce účinky, musíte to oznámiť svojmu lekárovi!


10. Balenie


20 filmom obalených tabliet.

60 filmom obalených tabliet


11. Varovanie


Na obale je vyznačený dátum použiteľnosti. Po tomto dátume sa tablety nesmú používať.


VŠETKY LIEKY USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!


12. Uchovávanie


Tablety uchovávajte pri teplote do 25oC.


13. Dátum poslednej revízie


Február 2008

4Ipaton 250 mg

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV.Č. 0287/2004

PRÍLOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE, EV.Č. 0312/2002

PRÍLOHA Č.2 K NOTIFIKÁCII ZMENY, EV.Č. 2107/10292


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Ipaton®250mg

ticlopidini hydrochloridum


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každá filmom obalená tableta obsahuje liečivo ticlopidini hydrochloridum 250mg.

Obsahuje aj pomocné látky: cellulosum microcrystallinum, solani amylum, acidum citricum monohydricum, acidum stearicum, silica colloidalis anhydrica, magnesii stearas, hypromellosum, macrogolum 6000, titanii dioxidum E 171.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Ipaton je indikovaný na:

 • prevenciu rizika mozgovej cievnej príhody a ischemického (trombotického) poškodenia mozgu v prípadoch:

 • rekurentných tromboembolických príhod

 • tranzitórneho ischemického ataku (TIA)

 • reverzibilného ischemického neurologického deficitu (RIND)

 • dokončenej mozgovej cievnej príhody (tzv. minor stroke)

 • prekonaného infarktu myokardu,

 • prevenciu cirkulačných porúch u pacientov s ischemickou chorobou dolných končatín,

 • korekciu porúch funkcie trombocytov spôsobených chirurgickými intervenciami alebo opakovanou hemodialýzou.


Ipaton sa nehodí ako liek prvej voľby na prevenciu trombózy u zdravých jedincov (pozrite tiež upozornenie 4.4).


Prednostne by sa mal použiť u pacientov netolerujúcich kyselinu acetylsalicylovú alebo v situáciách, keď je liečba kyselinou acetylsalicylovou nedostatočná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Obvyklá denná dávka pre dospelýchje 2 x 1 tableta, užitá s jedlom. Starší pacienti môžu dostať bežnú dospelú dávku.

Pri miernej pečeňovej a/alebo obličkovej nedostatočnosti je potrebné dávky znížiť. V prípade súčasného podávania s antacidami obsahujúcimi hliník alebo horčík možno dávky zvýšiť.


4.3 Kontraindikácie


Hypersenzitivita na tiklopidín. Hemoragická diatéza, stavy so zvýšeným rizikom krvácania: akútne gastrointestinálne vredy, akútne fázy cerebrovaskulárnych príhod. Hematologické ochorenia s predĺženým časom krvácania. Vážne obličkové alebo pečeňové zlyhanie. Už predtým zistená leukopénia, trombocytopénia, agranulocytóza. Gravidita, laktácia.


4.4 Špeciálne upozornenia


Liek možno použiť len pri prísnom dodržaní všetkých odporúčaní a obmedzení uvedených v bodoch 4.1 (indikácie), 4.3 (kontraindikácie) a 4.4 (špeciálne upozornenia).

Vážne hematologické nežiaduce reakcie, krvácanie, niekedy aj smrť sa popisovali pri liečbe tiklopidínom za nasledujúcich okolností:

 • nedostatočné monitorovanie vedúce k oneskorenému pozorovaniu nežiaducich účinkov a neprimeraná liečba,

 • súčasné podávanie s nesteroidnými protizápalovými látkami, inhibítormi agregácie trombocytov, antikoagulanciami, salicylátmi.


Ak sa liečba začne, treba počas prvých troch mesiacov urobiť kompletný diferenciálny krvný test a každé dva týždne ho opakovať (krvný obraz, počet trombocytov, kontrola času krvácania). Ak sa objaví neutropénia (neutrofilné leukocyty < 1500/mm3) alebo trombocytopénia (počet trombocytov < 100 000/mm3), treba liečbu zastaviť. Pacienti náchylní ku krvácaniu by sa mali liečiť opatrne, pod stálym lekárskym dohľadom.


U pacientov, ktorí sa majú podrobiť rutinnej (nie urgentnej) operácii, treba liečbu tiklopidínom prerušiť 10-14 dní pred chirurgickým zákrokom kvôli riziku krvácania, pretože od tiklopidínu sa očakáva inhibičný účinok na trombocyty.


V prípade urgentného chirurgického zákroku (nutnej operácie) sa na zníženie rizika predĺženého času krvácania môže aplikovať: metylprenizolón intravenózne 0,5–1,0 mg/kg telesnej hmotnosti (ak je potrebné, môže sa zopakovať), 0,2-0,4 µg/kg telesnej hmotnosti desmopresínu (vazopresínu), plazma bohatá na trombocyty.


U pacientov s poškodenou pečeňovou funkciou sa odporúča zvýšená opatrnosť, v niektorých prípadoch môže byť potrebné zníženie dávky. Liečbu treba zastaviť, ak sa objaví hepatitída alebo ikterus. Liečbu treba prerušiť aj v prípade nauzei alebo vážnej a/alebo pretrvávajúcej diarei.


Tiklopidín sa dobre toleruje v prípade slabého až mierneho poškodenia renálnej funkcie. V prípade vážne poškodenej renálnej funkcie sa klírens tiklopidínu zníži, sérová koncentrácia lieku sa zvýši. Preto je potrebná redukcia dávky, dokonca môže byť potrebné aj prerušenie liečby.


Pacientov treba upozorniť, že pred chirurgickým alebo zubárskym zákrokom musí byť lekár informovaný o liečbe tiklopidínom.


Pacienti by mali okamžite informovať lekára v prípade, ak sa objavia alergické kožné reakcie, krvácanie, hematóm, horúčka, faryngitída, exkoriácia sliznice ústnej dutiny, bolesť hrdla, pretrvávajúca diarea alebo ikterus.


V prípade horúčky, faryngitídy, exkoriácie sliznice ústnej dutiny je potrebná okamžitá kontrola krvného obrazu. Rozhodnutie, či zastaviť liečbu, alebo v nej pokračovať závisí od výsledkov kontroly krvného obrazu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné podávaniu tiklopidínu je zakázané s nasledujúcimi liekmi:

(kvôli zvýšenému riziku krvácania)

 • nesteroidnými protizápalovými látkami,

 • látkami inhibujúcimi agregáciu trombocytov,

 • perorálnymi antikoagulanciami,

 • heparínom,

 • salicylátmi a/alebo derivátmi salicylátov,

 • trombolytikami.


Treba sa vyhnúť súčasnému podávaniu tiklopidínu s:

 • teofylínom (hladina teofylínu v plazme sa zvýši). Ak je súčasné podávanie nevyhnutné, treba súčasne kontrolovať aj plazmatickú hladinu teofylínu. Počas liečby tiklopidínom a na konci tejto liečby treba nastaviť dávky teofylínu.

 • digoxínom ( plazmatická hladina digoxínu sa zníži približne o 15%),

 • fenytoínom (plazmatická hladina fenytoínu sa zvýši).


4.6 Používanie v gravidite a počas laktácie


Neexistujú spoľahlivé práce o použití tiklopidínu v gravidite. Nie je známe, či sa liek vylučuje do materského mlieka. Preto je zakázané používať tiklopidín v gravidite a počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Zriedkavo sa môže objaviť závrat, mdloby, spavosť, subjektívne šumy a pokles schopnosti koncentrovať sa. Pacienti s takýmito nežiaducimi účinkami by nemali viesť motorové vozidlo, obsluhovať stroje, ani vykonávať činnosti so zvýšeným rizikom úrazu.


4.8 Nežiaduce účinky


Krvácanie

10% pred- a po-peračných prípadov môže krvácať.


Gastrointestinálne

Nauzea a ľahká až prechodná diarea sa objavujú najmä v prvých troch mesiacoch. Vyskytujú sa asi u 10% pacientov.


Hemopoetické orgány

Skoro u 1% prípadov sa môže vyskytnúť neutropénia a v niektorých prípadoch vážna neutropénia alebo agranulocytóza. Zriedkavo myeloidná aplázia, pancytopénia. Ojedinele sa môže objaviť trombocytopenická purpura, hemolytická anémia.


Nasledujúce účinky majú výskyt menej ako 1%:

Koža:kožné vyrážky (makulopapulárne alebo urtikária, často so svrbením), obyčajne v prvých troch mesiacoch liečby. Kožné reakcie môžu byť generalizované, ale zmiznú za niekoľko dní po prerušení liečby.


Pečeň:zriedka hepatitída a cholestatická žltačka v prvých mesiacoch liečby. Po odstránení tiklopidínu je ich koniec obyčajne priaznivý.


Iné:V niektorých prípadoch závrat, bolesť hlavy alebo bolesť na iných miestach tela, slabosť, strata chuti do jedla. Zriedka spavosť, tinitus, palpitácia, nervozita.


Zmeny v laboratórnych parametroch:

Čas krvácania sa môže zvýšiť na 2-5 násobok predliečebnej hladiny. Agregácia trombocytov in vitro, indukovaná ADP, môže vykazovať 20-50, 30-60, 50-70% pokles pri užívaní denných dávok 250, 375, resp. 500mg.


V prvých štyroch mesiacoch liečby sa môže zriedkavo objaviť aj nárast sérovej alkalickej fosfatázy, transaminázy alebo bilirubínu. Počas dlhodobej liečby možno zaznamenať aj nárast sérového cholesterolu a triglyceridov.


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania sa vyžaduje výplach žalúdka a symptomatická liečba.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: antikoagulanciá.

ATC kód: B01AC05


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Účinná zložka Ipatonu, tiklopidín, je derivát thienopyridínu so širokým spektrom antiagregačnej aktivity.

Látka silne inhibuje skoré fázy (primárnu a sekundárnu) adenozín difosfátom (ADP)-indukovanej agregácie trombocytov pomocou svojho neznámeho a nestáleho metabolitu. Tiež mierne inhibuje agregáciu trombocytov indukovanú kolagénom, epinefrínom, trombínom a trombocytovým aktivačným faktorom, pravdepodobne nepriamym mechanizmom. Ako dodatok k jeho hlavnému mechanizmu účinku sa nedávno zistili v ex vivo štúdiách ľudí a rôznych živočíšnych druhov niektoré ďalšie dôležité vlastnosti dokazujúce komplexný a nie celkom pochopený spôsob účinku. Dokázala sa inhibícia ADP-indukovanej expozície fibrinogén-viažúcej strany komplexu glykoproteínu IIb-IIIa. Antiagregačná vlastnosť tiklopidínu sa dokázala nielen na zdravých dobrovoľníkoch, ale aj na pacientoch s cerebrovaskulárnym ochorením, periférnym arteriálnym ochorením, ischemickou chorobou srdca alebo inými stavmi spojenými s hyperagregáciou trombocytov.

Tiklopidín má tiež znižujúci účinok na plazmatickú hladinu fibrinogénu, ktorý tiež účinkuje proti trombóze a znižuje plazmatickú viskozitu. Iný mechanizmus pre užitočný účinok na tvorbu trombu môže byť, že tiklopidín je schopný skrátiť čas rozkladu euglobulínových zrazenín a zvýšiť tkanivovú hladinu plazminogénu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Tiklopidín je rýchlo a prakticky úplne absorbovaný z gastrointestinálneho traktu po perorálnom podaní. Extenzívne sa viaže na proteíny plazmy a je extenzívne metabolizovaný v pečeni. Je známy najmenej jeden aktívny metabolit, niektoré metabolity nie sú ešte úplne vyjasnené. Eliminačný polčas je asi 24 hodín.

Inhibičný účinok lieku na agregáciu platničiek trvá 4-10 dní po prerušení liečby. Toto môže byť spojené s ireverzibilnou väzbou látky na platničky.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie akútnej toxicity


Ak sa tiklopidín podáva ako jednotlivá dávka myšiam, potkanom a opiciam, má veľmi nízku toxicitu.


Hladiny LD50(mg/kg) u myší a potkanov


Druh

Pohlavie

Perorálne

Subkutánne

Intravenózne

Myš

Samec

Samica

850

600

3270

1270

88

91

Potkan

Samec

Samica

1780

1800

5000

5000

70

79


Štúdie akútnej toxicity na opiciach sa robili perorálnou a intraperitoneálnou cestou.

Perorálne podanie tiklopidínu v rozsahu 1500-6000mg/kg spôsobilo v priebehu 30 minút vracanie a tiež intenzívnejšie žlto sfarbený moč. Žiadne ďalšie prejavy svedčiace o systémovej toxicite neboli následne pozorované.

Intraperitoneálna hodnota LD50bola medzi 500 a 1000mg/kg a inými odozvami na liečbu boli centrálna a periferálna nervová činnosť, vracanie, triaška, svalová nekoordinovanosť, slinenie, spomalenosť, klonické kŕče a hyperexcitabilita. Moč bol tiež intenzívne žlto sfarbený. U troch zvierat sa o 14 dní neskôr nepozorovalo žiadne reziduálne poškodenie po intraperitoneálnej dávke 500mg/kg.


Jednotlivé perorálne dávky tiklopidínu 1600mg/kg a 500mg/kg boli pre potkany, resp. myši letálne. Symptómy akútnej toxicity boli gastrointestinálna hemorágia, konvulzie, hypotermia, dýchavičnosť, strata rovnováhy a abnormálna chôdza.


Na základe hladín LD50možno povedať, že perorálne podaný tiklopidín mal u skúmaných druhov relatívne nízku akútnu toxicitu.


Toxicita po opakovanej dávke, teratogenita, karcinogenita


Tiklopidín nemá pri opakovanom podaní vážne nežiaduce účinky, hoci potenciálne zasiahnutým orgánom pri vysokých dávkach sa zdá byť pečeň. Neexistuje záznam podporujúci hypotézu potenciálnej hematotoxicity, ak berieme do úvahy absenciu hematologických príznakov a cytotoxických účinkov. Tiklopidín nemal žiadny teratogénny potenciál a nezasahoval fertilitu ani reprodukčný proces u laboratórnych zvierat. Zlúčenina nebola mutagénna a nepredpokladala sa pravdepodobnosť karcinogénneho potenciálu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Cellulosum microcrystallinum, solani amylum, acidum citricum monohydricum, acidum stearicum, silicii dioxidum colloidale, magnesii stearas.

Povrch obsahuje: hypromellosum, macrogolum 6000, titanii dioxidum E 171.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania


Liek uchovávajte pri teplote do 250C.


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia


PVC/Alu blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.

20 filmom obalených tabliet

60 filmom obalených tabliet


6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom


Len na lekársky predpis.

Pozrite aj bod 6.4.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

Budapešť · Maďarsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


16/0174/00-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


28.4.2000 /


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Február 2008

6


SPC: Ipaton tbl flm

Ipaton 250 mg