+ ipil.sk

Ipraalox 20 mg gastrorezistentné tabletyPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2012/08633


Písomná informácia pre používateľa


Ipraalox 20 mg

gastrorezistentné tablety


pantoprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa do 2 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Ipraalox a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako užijete Ipraalox

3. Ako užívať Ipraalox

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ipraalox

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Ipraalox a na čo sa používa


Ipraalox obsahuje liečivo pantoprazol, ktorý blokuje pumpu“ produkujúcu žalúdočnú kyselinu. Takto znižuje množstvo kyseliny vo Vašom žalúdku.


Ipraalox sa používa na krátkodobú liečbu príznakov refluxu (napríklad pálenia záhy, regurgitácie kyseliny – t. j. kyslej chuti v ústach) u dospelých.


Reflux je spätný tok kyseliny zo žalúdka do pažeráka (trubica, cez ktorú prechádza potrava), ktorý sa môže zapáliť a bolieť. Môže u Vás vyvolať príznaky, ako bolestivý pocit pálenia na hrudi, ktorý postupuje k hrdlu (pálenie záhy) a spôsobuje kyslú chuť v ústach (regurgitácia kyseliny).


Už po prvom dni liečby Ipraaloxom môžete pocítiť ústup príznakov refluxu kyseliny a pálenia záhy, ale tento liek nie je určený na okamžitú úľavu. Na ústup príznakov môže byť potrebné užívať tablety ďalšie 2 – 3 dni.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ipraalox


Neužívajte Ipraalox

 • ak ste alergický na pantoprazol, sójový lecitín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • keď užívate liek, ktorý obsahuje atazanavir (na liečbu HIV-infekcie),

 • keď máte menej ako 18 rokov,

 • keď ste tehotná alebo dojčíte.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Ipraalox, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak ste si liečili pálenie záhy alebo poruchu trávenia nepretržito 4 týždne alebo dlhšie,

 • ak máte viac ako 55 rokov a denne užívate voľnopredajné lieky na liečbu poruchy trávenia,

 • ak máte viac ako 55 rokov a objavili sa u vás nové príznaky alebo sa príznaky nedávno zmenili,

 • ak ste mali v minulosti žalúdočné vredy alebo vám operovali žalúdok,

 • ak máte problémy s pečeňou alebo máte žltačku (žltá koža alebo oči),

 • ak pravidelne navštevujete svojho lekára kvôli závažným problémom alebo ochoreniam,

 • ak máte absolvovať endoskopické vyšetrenie alebo dychový test, ktorý sa volá C-urea test.


Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, a to skôr ako začnete užívať tento liek alebo po ukončení užívania tohto lieku, pretože môžu byť signálom iného, závažnejšieho ochorenia:

 • neúmyselná strata telesnej hmotnosti (bez súvislosti s diétou alebo cvičebným programom)

 • vracanie, najmä ak sa opakuje

 • vracanie krvi, môže vyzerať ako tmavá usadenina kávy vo vašich zvratkoch

 • ak spozorujete krv vo vašej stolici, ktorá môže mať čierny alebo dechtovitý vzhľad

 • ťažkosti s prehĺtaním alebo bolesť pri prehĺtaní

 • ak ste bledý alebo máte pocit slabosti (chudokrvnosť)

 • bolesť na hrudi

 • bolesť žalúdka

 • ťažká a/alebo dlhotrvajúca hnačka, pretože Ipraalox môže byť spojený s malým zvýšením výskytu infekčnej hnačky.

Váš lekár môže rozhodnúť, že potrebujete absolvovať niektoré vyšetrenia.


Ak máte podstúpiť krvné vyšetrenia, povedzte svojmu lekárovi, že užívate tento liek.


Už po prvom dni liečby Ipraaloxom môžete pocítiť ústup príznakov refluxu a pálenia záhy, ale tento liek nie je určený na okamžitú úľavu. Tento liek nemáte užívať preventívne (t.j. na predchádzanie uvedeným ťažkostiam).


Ak trpíte opakovaným pálením záhy, máte poruchu trávenia už dlhší čas, pravidelne navštevujte svojho lekára.


Iné lieky a Ipraalox

Ak teraz užívate,alebo ste v poslednom čase užívali,či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzteto svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ipraalox môže zabrániť správnemu účinku niektorých iných liekov. Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate akýkoľvek liek, ktorý obsahuje jedno z nasledujúcich liečiv:

 • ketokonazol (používa sa liečbu plesňových infekcií).

 • warfarín a fenprokumón (používa sa riedenie krvi a zabránenie vzniku krvných zrazenín). Možno budete potrebovať ďaľšie krvné vyšetrenia.

 • atazanavir (používa sa na liečbu HIV-infekcií). Nesmiete užívať Ipraalox, keď užívate atazanavir.


Neužívajte Ipraalox s inými liekmi, ktoré obmedzujú množstvo kyseliny, ktorá sa Vám tvorí v žalúdku. Takými liekmi sú iné inhibítory protónovej pumpy (omeprazol, lanzoprazol alebo rabeprazol) alebo H2-antagonisty (napr. ranitidín, famotidín).

Ak je to však potrebné, Ipraalox môžete užívať s antacidami (napr.: magaldrátom, kyselinou algínovou, hydrogenuhličitanom sodným, hydroxidom hlinitým, uhličitanom horečnatým alebo ich kombináciami).


Ipraalox a jedlo a nápoje

Tablety sa užívajú pred jedlom, majú prehltnúť celé a zapiť tekutinou.


Tehotenstvo , dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak spozorujete vedľajšie účinky, ako závrat alebo porucha videnia, nemáte viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Ipraalox obsahuje maltitol a lecitín

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Ipraalox obsahuje sójový lecitín. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek.


3. Ako užívať Ipraalox


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užite jednu tabletu denne. Neprekračujte odporučenú dávku 20 mg pantoprazolu denne.


Tento liek užívajte aspoň 2 – 3 dni po sebe. Keď vaše príznaky úplne vymiznú, prestaňte užívať Ipraalox. Ústup príznakov refluxu kyseliny a pálenia záhy môžete spozorovať už po jednom dni liečby Ipraaloxom, ale tento liek nie je určený na okamžitú úľavu.


Ak príznaky úplne nevymiznú do dvoch týždňov nepretržitého užívania tohto lieku, poraďte sa so svojím lekárom. Bez konzultácie so svojím lekárom neužívajte tablety Ipraaloxu dlhšie ako 4 týždne.


Tabletu užívajte pred jedlom v rovnakom čase každý deň. Tabletu prehltnite celú s trochou vody. Tabletu nehryzte ani nelámte.


Deti a dospievajúci

Ipraalox nemajú užívať deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov.


Ak užijete viac Ipraaloxu, ako máte

Okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak je to možné, zoberte so sebou svoj liek a túto písomnú informáciu pre používateľa. Príznaky predávkovania nie sú známe.


Ak zabudnete užiť Ipraalox

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu normálnu dávku užite na ďalší deň vo vašom zvyčajnom čase.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ihneď oznámte svojmu lekárovi, alebo sa spojte s pohotovostným oddelením v najbližšej nemocnici, ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov. Ihneď prestaňte užívať tento liek, ale zoberte si so sebou túto písomnú informáciupre používateľaa/alebo tablety.


 • Závažné alergické reakcie (zriedkavé): reakcie z precitlivenosti, takzvané anafylaktické reakcie, anafylaktický šok a angioedém. Typickými príznakmi sú: opuch tváre, pier, úst, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť problémy s prehĺtaním alebo dýchaním, žihľavka, závažný závrat spojený s rýchlym tlkotom srdca a silným potením.


 • Závažné kožné reakcie (frekvencia, t.j. častosť výskytu nie je známa): vyrážka s opuchom, tvorbou pľuzgierov a olupovaním kože, strata kože okolo očí a krvácanie v okolí očí, nosa, úst alebo pohlavných orgánov a rýchle zhoršenie celkového zdravotného stavu alebo vyrážky po vystavení sa slnku.


 • Iné závažné reakcie (frekvencia nie je známa): zožltnutie kože a očí (dôsledkom závažného poškodenia pečene) alebo problémy s obličkami, ako bolestivé močenie a bolesť v krížoch spolu s horúčkou.


Pri liečbe liečivom, ktoré obsahuje Ipraalox, sa pozorovali tieto vedľajšie účinky:


Menej časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 1 00 ľudí):

bolesť hlavy, závrat, hnačka, pocit nevoľnosti, vracanie, nadúvanie a plynatosť (vetry), zápcha, sucho v ústach, bolesť brucha a nepríjemné pocity v oblasti brucha, vyrážka na koži alebo žihľavka; svrbenie, pocit slabosti, vyčerpania alebo celkovej nepohody, poruchy spánku, zvýšenie hladín pečeňových enzýmov v krvných testoch.


Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 ľudí):

Skreslenia alebo úplný nedostatok zmysle chuti, poruchy videnia, ako rozmazané videnie, bolesť kĺbov, bolesť svalov, zmeny telesnej hmotnosti, vzostup telesnej teploty, opuch končatín, alergické reakcie, depresia, zvýšenie hladiny bilirubínu a tukov v krvi (v krvných testoch), zväčšenie prsníkov u mužov, vysoká horúčka a prudký pokles cirkulujúcich granulárnych bielych krviniek (v krvných testoch).


Veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 ľudí):

strata schopnosti orientácie, zníženie počtu krvných doštičiek, čo môže spôsobiť častejšie krvácanie alebo vznik modrín ako zvyčajne, zníženie počtu bielych krviniek, čo môže viesť k častejším infekciám, koexistujúce abnormálne zníženie poču červených a bielych krviniek a taktiež krvných doštičiek (v krvných testoch).


Častosť výskytu nemožno odhadnúť z dostupných údajov:

halucinácie, zmätenosť (hlavne u pacientov, ktorí už v minulosti mali takéto príznaky), znížená hladina sodíka v krvi, znížená hladina horčíka v krvi.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Ipraalox


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri alebo na fľaši a na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tablety balené v plastových fľašiach: Ipraalox sa musí po prvom otvorení fľaše spotrebovať do 3 mesiacov.


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ipraalox obsahuje

 • Liečivo je pantoprazol. Každá tableta obsahuje 20 mg pantoprazolu (vo forme seskvihydrátu sodnej soli).

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety

maltitol (E 965), krospovidón typu B, sodná soľ karmelózy, bezvodýuhličitan sodný, kalciumstrearát.

Obal tablety

polyvinylalkohol, mastenec, oxid titaničitý (E 171), makrogol 3350, sójový lecitín, žltý oxid železitý (E 172), bezvodýuhličitan sodný, kopolymérkyseliny metakrylovej a etylakrylátu (1:1), nátriumlaurylsulfát, polysorbát 80, trietylcitrát.


Ako vyzerá Ipraalox a obsah balenia

Ipraaloxsú oválne, žlté gastrorezistentné (odolné voči žalúdočnej šťave) tablety.

Ipraalox je dostupný v OPA/ALU/PVC-ALU blistroch alebo v HDPE fľaši.


Balenie obsahuje7 alebo 14 gastrorezistentných tabliet.

Nie všetky veľkosti balení musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Výrobca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

21 Wincentego Pola Str.

58-500 Jelenia Góra

Poľsko


Sofarimex – Ind. Quimica e Farmaceutica, S.A.

Av. das Indústrias – Alto do Colaride

2735-213 Cacém

Portugalsko


Advance Pharma GmbH

Wallenroder Strasse 12 – 14

13435 Berlin

Nemecko


Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelder Str. 51 – 61

59320 Ennigerloh

Nemecko


Sanofi – Aventis Sp. z.o.o.

Ul. Lubelska 52

35-223 Rzeszów

Poľsko


Tento liek bol schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko Ipraalox 20 mg - magensaftresistente Tabletten

Belgicko Maalox Control 20 mg comprimés gastro-résistants

Česká republika Maalostar 20 mg enterosolventní tableta

Estónsko Ipraalox

Grécko Ipraalox 20 mg Γαστροανθεκτικόδισκίο

Francúzsko Ipraalox 20 mg comprimés gastro-résistants

Írsko Freestom 20 mg gastro-resistant tablets

Taliansko Maalox Reflusso 20 mg compresse gastroresistenti

Litva Ipraalox 20 mg skrandyje neirios tabletės

Lotyšsko Ipraalox 20 mg zarnās šķīstošā tablete

Holandsko Ipraalox 20 mg maagsapresistente tabletten

Portugalsko Stomafor

Rumunsko Dicarbocalm Control 20 mg comprimate gastrorezistente

Slovinsko Ipraalox 20 m g gastrorezistentne tablete

Slovenská republika Ipraalox 20 mg gastrorezistentné tablety


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v 12/2013.


______________________________________________________________________________


Nasledujúce odporúčania týkajúce sa životného štýlu a zmien v stravovaní môžu tiež pomôcť pri zmierňovaní príznakov pálenia záhy alebo príznakov spojených s kyselinou.


 • Nejedzte veľké porcie jedla.

 • Jedzte pomaly.

 • Prestaňte fajčiť.

 • Znížte konzumáciu alkoholu a kofeínu.

 • Znížte svoju telesnú hmotnosť (ak trpíte nadváhou).

 • Nenoste tesné oblečenie alebo opasky.

 • Nejedzte neskôr ako 3 hodiny pred spaním.

 • Nadvihnite čelo postele (ak trpíte nočnými príznakmi).

 • Znížte príjem jedál, ktoré môžu spôsobovať pálenie záhy. Môže medzi ne patriť: čokoláda, mäta pieporná, mäta kučeravá, tučné a vyprážané jedlá, kyslé jedlá, korenené jedlá, citrusy a ovocné džúsy, paradajky.6

Ipraalox 20 mg gastrorezistentné tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č. 2012/08633


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ipraalox 20 mg gastrorezistentné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 20 mg pantoprazolu (vo forme seskvihydrátu sodnej soli).


Pomocné látky so známym účinkom: 38,425 mg maltitolu a 0,345 mg lecitínu (získaného zo sójového oleja) (pozri časť 4.4).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Gastrorezistentná tableta.


Žltá, oválna tableta.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Krátkodobá liečba príznakov refluxu (napr. pálenia záhy, regurgitácie kyseliny) u dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Odporúčaná dávka je 20 mg pantoprazolu (jedna tableta) denne.


Na zlepšenie príznakov môže byť potrebné užívať tablety 2 až 3 po sebe nasledujúce dni. Po úplnom ústupe príznakov sa má liečba ukončiť.

Bez konzultácie s lekárom liečba nemá trvať dlhšie ako 4 týždne.


Pacienta treba poučiť, aby sa poradil s lekárom, ak po 2 týždňoch nepretržitej liečby príznaky neustúpia.


Osobitné skupiny pacientov

U starších pacientov alebo u pacientov s poškodením funkcie obličiek alebo pečene nie je potrebná úprava dávky.


Pediatrická populácia

Ipraalox sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov vzhľadom na nedostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti.


Spôsob podávania

Ipraalox 20 mg gastrorezistentné tablety sa nemajú žuvať alebo drviť, majú sa prehltnúť celé a zapiť tekutinou, užívajú sa pred jedlom.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, substituované benzimidazoly, lecitín (získaný zo sojového oleja) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Súbežné podávanie s atazanavirom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacientov treba poučiť, aby sa poradili so svojím lekárom:

 • pri neočakávanom znížení telesnej hmotnosti, anémii, gastrointestinálnom krvácaní, dysfágii, pretrvávajúcom vracaní alebo vracaní s prítomnosťou krvi, pretože sa môžu potlačiť príznaky a oneskoriť diagnóza závažného ochorenia. V týchto prípadoch sa má vylúčiť malígne ochorenie.

 • ak mali v minulosti žalúdkový vred alebo sa podrobili gastrointestinálnej operácii.

 • pri nepretržitej symptomatickej liečbe poruchy trávenia alebo pálenia záhy trvajúcej 4 týždne alebo dlhšie.

 • ak majú žltačku, poškodenú funkciu pečene alebo ochorenie pečene.

 • ak majú akékoľvek závažné ochorenie, ktoré ovplyvňuje celkový zdravotný stav.

 • ak sú starší ako 55 rokov a majú nové príznaky alebo sa im príznaky nedávno zmenili.


Pacienti s dlhodobo sa opakujúcimi príznakmi poruchy trávenia alebo pálenia záhy majú navštevovať svojho lekára v pravidelných intervaloch. Zvlášť pacienti starší ako 55 rokov, ktorí denne užívajú akýkoľvek liek na poruchu trávenia alebo pálenie záhy, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, majú informovať svojho lekárnika alebo lekára.


Pacienti nemajú súbežne užívať iný inhibítor protónovej pumpy alebo liek zo skupiny H2-antagonistov.


Pacienti, ktorí sa majú podrobiť endoskopickému vyšetreniu alebo absolvovať ureázový dychový test, sa majú pred užitím tohto lieku poradiť so svojím lekárom.


Pacientov treba poučiť, že tabletami sa nedosiahne okamžitý ústup príznakov.

Ústup príznakov môžu pacienti začať pociťovať približne po jednom dni liečby pantoprazolom, ale na dosiahnutie úplnej kontroly pálenia záhy môže byť potrebné užívať liek 7 dní. Pacienti nemajú užívať pantoprazol ako preventívny liek.


Zníženie kyslosti žalúdka akýmkoľvek spôsobom – vrátane inhibítorov protónovej pumpy – zvyšuje počet baktérií, ktoré sú bežne prítomné v gastrointestinálnom trakte. Liečba liekmi znižujúcimi kyselinu vedie k miernemu zvýšeniu rizika gastrointestinálnych infekcií baktériami, ako sú infekcie zapríčinené baktériami Salmonella, Campylobacteralebo C. difficile.


Tento liek obsahuje maltitol.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie nesmú užívať tento liek.


Tento liek obsahuje lecitín získaný zo sójového oleja. Pacienti alergickí na arašidy alebo sóju nesmú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Ipraalox môže znížiť absorpciu liečiv, ktorých biologická dostupnosť závisí od pH v žalúdku (napr. ketokonazolu).


Preukázalo sa, že súbežné podanie 300 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru s omeprazolom (40 mg 1 x denne) alebo 400 mg atazanaviru s lanzoprazolom (jednorazová dávka600 mg) zdravým dobrovoľníkom malo za následok významné zníženie biologickej dostupnosti atazanaviru. Absorpcia atazanaviru je závislá od pH. Pantoprazol sa preto nesmie podávať súbežne s atazanavirom (pozri časť 4.3).


Pantoprazol sa metabolizuje v pečeni enzýmovým systémom cytochrómu P450. Interakciu pantoprazolu s inými látkami, ktoré sa metabolizujú tým istým enzýmovým systémom, nie je možné vylúčiť. V špecifických testoch s karbamazepínom, kofeínom, diazepamom, diklofenakom, digoxínom, etanolom, glibenklamidom, metoprololom, naproxenom, nifedipínom, fenytoínom, piroxikamom, teofylínom a perorálnym kontraceptívom obsahujúcim levonorgestrel a etinylestradiol, sa však nezistili žiadne klinicky významné interakcie.


Aj keď sa v klinických farmakokinetických štúdiách nepozorovala interakcia pri súbežnom podávaní fenoprokumónu alebo warfarínu, v období po uvedení lieku na trh sa v niekoľkých ojedinelých prípadoch zaznamenali zmeny v medzinárodnom normalizovanom pomere (international normalised ratio, INR). Na základe toho sa u pacientov, ktorí sa liečia kumarínovými antikoagulanciami (fenoprokumónom alebo warfarínom), odporúča sledovať protrombínový čas/INR po začatí, ukončení liečby alebo pri nepravidelnom užívaní pantoprazolu.


Pri súbežnom podávaní antacíd sa nezistili žiadne interakcie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití pantoprazolu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu. V predklinických štúdiách sa nezískal žiaden dôkaz o poškodení fertility alebo teratogénnych účinkoch (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Tento liek sa nemápoužívať počas gravidity.


Laktácia

Nie je známe, či sa pantoprazol vylučuje do ľudského materského mlieka. Štúdie na zvieratách preukázali vylučovanie pantoprazolu do materského mlieka. Tento liek sa nemá používať počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky, ako závrat a poruchy videnia (pozri časť 4.8). V takomto prípade pacienti nemajú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Približne u 5 % pacientov možno očakávať výskyt nežiaducich účinkov. Najčastejšie zaznamenané nežiaduce účinky sú hnačka a bolesť hlavy, ktoré sa vyskytujú približne u 1 % pacientov. V súvislosti s pantoprazolom sa zaznamenali nasledujúce nežiaduce účinky.


V nasledujúcej tabuľke sú nežiaduce účinky usporiadané podľa nasledujúcej klasifikácie frekvencie výskytu:


Veľmi časté ( 1/10), časté ( 1/100 až < 1/10), menej časté ( 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé ( 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 1. Nežiaduce účinky pantoprazolu z klinických štúdií a z obdobia po uvedení lieku na trh


Frekvencia


Trieda

orgánových systémov


Menej časté


Zriedkavé


Veľmi zriedkavé


Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému


Agranulocytóza

Trombocyto-pénia, leukopénia,

pancytopéniaPoruchy imunitného systému


Precitlivenosť (vrátane anafylaktických reakcií a anafylaktického šoku)Poruchy metabolizmu a výživy


Hyperlipidémie a zvýšenie hladiny lipidov (triglyceridy, cholesterol),

zmeny hmotnosti


Hyponatrié-mia,

hypomagneziémia

Psychické poruchy

Poruchy spánku

Depresie

(a všetky zhoršenia)

Dezorientácia (a všetky zhoršenia)

Halucinácie, zmätenosť (obzvlášť u predispono-vaných pacientov, ako aj zhoršenie týchto príznakov, ak už existujú)

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, závrat

Poruchy chutiPoruchy oka


Poruchy videnia/rozmazané videniePoruchy gastrointestinálneho traktu

Hnačka,

nauzea/vracanie,

abdominálna distenzia a nadúvanie,

zápcha,

sucho v ústach,

bolesť brucha a diskomfort

Sucho v ústachPoruchy pečene a žlčových ciest

Zvýšenie hladín pečeňových enzýmov (transamináz,

γ-GT)

Zvýšenie hladiny bilirubínu


Hepatocelu-lárne poškodenie, žltačka, hepatocelu-lárne zlyhávanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Vyrážka/exantém /erupcia,

svrbenie

Žihľavka, angioedém


Stevensov-Johnsonov syndróm, Leyllov syndróm, multiformný erytém,

fotosenzitivi-ta

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivého tkaniva


Artralgia,

myalgiaPoruchy obličiek a močových ciest
Intersticiálna nefritída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Asténia, únava a malátnosť

Zvýšenie telesnej teploty,

periférny edémPoruchy reprodukčného systému a prsníkov


Gynekomastia
4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania u ľudí nie sú známe.

Dávky až do 240 mg podávané intravenózne počas 2 minúť boli dobre tolerované.

Pantoprazol sa vo veľkej miere viaže na bielkoviny, preto nie je ľahko dialyzovateľný.


Pri predávkovaní s klinickými príznakmi intoxikácie nie je možné odporučiť žiadne špecifické terapeutické postupy okrem symptomatickej a podpornej liečby.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Inhibítory protónovej pumpy, ATC kód: A02BC02


Mechanizmus účinku

Pantoprazol je substituovaný benzimidazol, ktorý v žalúdku inhibuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej špecifickým blokovaním protónových púmp parietálnych buniek.


Pantoprazol sa mení na aktívnu formu, cyklický sulfenamid, v kyslom prostredí parietálnych buniek, kde inhibuje enzým H+/K+-ATP-ázu, t.j. posledný stupeň produkcie kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku.

Inhibícia závisí od dávky a ovplyvňuje bazálnu a stimulovanú sekréciu kyseliny. U väčšiny pacientov pálenie záhy a príznaky refluxu vymiznú do jedného týždňa. Pantoprazol znižuje kyslosť v žalúdku, dôsledkom čoho sa úmerne k znižovaniu kyslosti zvyšuje hladina gastrínu. Zvýšenie hladiny gastrínu je reverzibilné. Pretože sa pantoprazol viaže na enzým distálne k úrovni receptora, môže inhibovať sekréciu kyseliny chlorovodíkovej nezávisle od stimulácie inými látkami (acetylcholínom, histamínom, gastrínom). Účinok je rovnaký pri podávaní lieku perorálne alebo intravenózne.


Hladiny gastrínu nalačno sa po podaní pantoprazolu zvyšujú. Pri krátkodobom užívaní vo väčšine prípadov neprekračujú hornú hranicu referenčného rozpätia. Počas dlhodobej liečby sa hladiny gastrínu vo väčšine prípadov zdvojnásobujú. Nadmerné zvýšenie sa však vyskytuje iba v ojedinelých prípadoch. Dôsledkom toho možno u menšieho počtu pacientov počas dlhodobej liečby zaznamenať mierne až stredne závažné zvýšenie počtu špecifických endokrinných buniek (endocrine cells, ECL) v žalúdku (jednoduchá adenomatoidná hyperplázia). Avšak podľa doteraz vykonaných štúdií sa u ľudí nezistila tvorba karcinoidných prekurzorov (atypická hyperplázia) alebo gastrických karcinoidov, tak ako bola popísaná v štúdiách na zvieratách (pozri časť 5.3).


Klinická účinnosť


V retrospektívnej analýze 17 štúdií, ktorých sa zúčastnilo 5 960 pacientov s gastroezofageálnou refluxnou chorobou (gastro-esophageal reflux disease, GERD), ktorí boli liečení 20 mg pantoprazolu v monoterapii, sa symptómy spojené s refluxom kyseliny, napr. pálenie záhy a regurgitácia kyseliny, hodnotili podľa štandardizovanej metodológie. Vo vybraných štúdiách musel byť zaznamenaný aspoň jeden príznak refluxu kyseliny počas 2 týždňov. V týchto štúdiách sa GERD diagnostikovala na základe endoskopického vyšetrenia s výnimkou jednej štúdie, do ktorej boli pacienti zaradení len na základe symptomatológie.

V týchto štúdiách bolo percento pacientov s úplnym ústupom pálenia záhy po 7 dňoch v skupine s pantoprazolom v rozmedzí 54,0 % až 80,6 %. Po 14 sa úplný ústup pálenia záhy zaznamenal u 62,9 % až 88,6 % pacientov a po 28 dňoch u68,1 % až 92,3 % pacientov.


Podobné výsledky ako pri pálení záhysa získali aj pre úplný ústup regurgitácie kyseliny. Po 7 dňoch bolo percento pacientov s úplným ústupom regurgitácie kyseliny v rozmedzí 61,5 % až 84,4 %, po 14 dňoch v rozmedzí 67,7 % až 90,4 % a po 28 dňoch v rozmedzí 75,2 % až 94,5 %.


Preukázalo sa, že pantoprazol bol po celý čas lepší v porovnaní s placebom a s H2-antagonistami a nebol horší ako iné inhibítory protónovej pumpy (proton pump inhibitor, PPI). Rýchlosť ústupu symptómov refluxu kyseliny väčšinou nezávisela od počiatočného štádia GERD.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika sa po jednorazovom alebo opakovanom podaní nemení. Pri rozpätí dávky od 10 do 80 mg je kinetika pantoprazolu v plazme po perorálnom aj po intravenóznom podaní lineárna.


Absorbcia

Pantoprazol sa po perorálnom podaní úplne a rýchlo absorbuje. Zistilo sa, že absolútna biologická dostupnosť z tablety je približne 77 %. Priemerne sa po 2 – 2,5 hodinách po podaní (tmax) jednorazovej perorálnej dávky 20 mg dosahujú maximálne koncentrácie v sére (Cmax) približne 1 – 1,5 µg/ml a tieto hodnoty zostávajú konštantné aj po opakovanom podaní. Súbežný príjem potravy nemal vplyv na biologickú dostupnosť (AUC alebo Cmax), ale zvyšoval variabilitu času oneskorenia vstrebávania (lag-time, tlag).


Distribúcia

Distribučný objem je približne 0,15 l/kg a väzba na bielkoviny v sére je približne 98 %.


Metabolizmus a vylučovanie

Klírens je približne 0,1 l/h/kg telesnej hmotnosti a terminálny polčas (t1/2) je približne 1 h. Zaznamenalo sa niekoľko prípadov s oneskorenou elimináciou. Vzhľadom na špecifickú väzbu pantoprazolu na protónové pumpy parietálnej bunke eliminačný polčas nekoreluje s oveľa dlhším trvaním účinku (inhibícia sekrécie kyseliny).


Pantoprazol sa takmer výlučne metabolizuje v pečeni. Hlavnou cestou vylučovania metabolitov pantoprazolu (okolo 80 %) sú obličky, zvyšok sa vylučuje stolicou. Hlavným metabolitom v sére aj v moči je desmetylpantoprazol konjugovaný so síranom. Polčas hlavného metabolitu (približne 1,5 h) nie je oveľa dlhší ako u pantoprazolu.


Osobitné skupiny pacientov

Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov poškodením funkcie obličiek (vrátane dialyzovaných pacientov, dialýza odstráni iba zanedbateľné množstvo pantoprazolu) sa zníženie dávky neodporúča. Rovnako ako u zdravých osôb je polčas pantoprazolu krátky. Hoci má hlavný metabolit dlhší polčas (2 3 h), vylučovanie je stále rýchle, preto nedochádza ku kumulácii.


Poškodenie funkcie pečene

Po podaní pantoprazolu pacientom s poškodením funkcie pečene (triedy A, B a C podľa Childovej-Pughovej klasifikácie) sa polčas zvýšil na hodnoty v rozmedzí 3 až 7 hodín a hodnoty AUC sa zvýšili 3 6-násobne, ale Cmaxsa v porovnaní so zdravými jedincami zvýšila iba nepatrne 1,3-násobne.


Starší pacienti

Mierne zvýšenie AUC a Cmaxu starších dobrovoľníkov v porovnaní s mladšími nebolo klinicky významné.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


V 2-ročných štúdiách karcinogenity na potkanoch sa zistili neuroendokrinné neoplazmy. Okrem toho v jednej štúdii boli u potkanov zaznamenané aj papilómy zo skvamóznych buniek v oblasti ústia pažeráka. Po dôkladnom preskúmaní mechanizmu vedúcemu k tvorbe gastrických karcinoidov pôsobením substituovaných benzimidazolov možno vysloviť záver, že sa jedná o sekundárnu reakciu na masívne zvýšenie hladín gastrínu v sére, ktoré sa vyskytovalo u potkanov počas dlhodobej liečby vysokými dávkami.


V 2-ročných štúdiách na hlodavcoch sa pozoroval zvýšený počet nádorov pečene u potkanov (iba v jednej štúdii na potkanoch) a samíc myší, čo sa interpretovalo ako dôsledok vysokej rýchlosti metabolizmu pantoprazolu v pečeni.

V jednej 2-ročnej štúdii sa zaznamenalo mierne zvýšenie neoplastických zmien štítnej žľazy v skupine potkanov, ktoré dostávali najvyššiu dávku (200 mg/kg). Výskyt týchto neoplaziem súvisí so zmenami pri odbúravaní tyroxínu v pečeni potkanov, ktoré vyvolal pantoprazol. Vzhľadom na to, že terapeutická dávka u človeka je nízka, neočakávajú sa žiadne vedľajšie účinky na štítnu žľazu.


V štúdiách na zvieratách (potkanoch) s dávkou 5 mg/kg sa nepozorovali žiadne známky embryotoxicity (No Observed Adverse Events Level, NOAEL, t.j. hladina, pri ktorej sa nezaznamenal nežiaduci účinok). Štúdie nepreukázali poškodenie fertility alebo teratogénne účinky. U potkanov sa skúmal prechod pantoprazolu placentou, pričom sa zistilo, že sa zvyšuje s pokračujúcou gestáciou. V dôsledku toho je koncentrácia pantoprazolu v plode krátko pred pôrodom zvýšená.


6. FARMACEUTICKÉ INFOMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

maltitol (E 965)

krospovidón typu B

sodná soľ karmelózy

bezvodý uhličitan sodný

kalciumstrearát


Obal tablety:

polyvinylalkohol

mastenec

oxid titaničitý (E 171)

makrogol 3350

sójový lecitín

žltý oxid železitý (E 172)

uhličitan sodný, bezvodý

kopolymér kyseliny metakrylovej a etylakrylátu (1:1)

nátriumlaurylsulfát

polysorbát 80

trietylcitrát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


OPA/ALU/PVC-ALU blistre: 4 roky


HDPE fľaše: 3 roky


Po prvom otvorení fľaše spotrebujte liek do 3 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


OPA/ALU/PVC-ALU blistre s obsahom 7 alebo 14 gastrorezistentných tabliet alebo HDPE fľaše s PP uzáverom a vysušovadlom s obsahom 7 alebo 14 gastrorezistentných tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


09/0158/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


28.2.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTUDecember 2013

9

Ipraalox 20 mg gastrorezistentné tablety