+ ipil.sk

Irbesartan Accord 150 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/06858-ZIB

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2012/05422-ZIA


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Irbesartan Accord 75 mg filmom obalené tablety

Irbesartan Accord 150 mg filmom obalené tablety

Irbesartan Accord 300 mg filmom obalené tablety

Irbesartan


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo sú tablety Irbesartan Accord a na čo sa používajú

2. Skôr ako použijete tablety Irbesartan Accord

3. Ako používať tablety Irbesartan Accord

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať tablety Irbesartan Accord

6. Ďalšie informácie


 1. ČO SÚ TABLETY IRBESARTAN ACCORD A NA ČO SA POUŽÍVAJÚ


Tablety Irbesartan Accord patria do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu-II.


Angiotenzín-II je látka produkovaná v organizme, ktorá sa viaže na receptory v krvných cievach a tým spôsobuje ich zúženie. Výsledkom je zvýšenie krvného tlaku. Tablety Irbesartan Accord zabraňujú naviazaniu angiotenzínu-II na tieto receptory, čím spôsobujú rozšírenie krvných ciev a zníženie krvného tlaku. Tablety Irbesartan Accord spomaľujú zhoršovanie funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom (cukrovkou) 2. typu.


Tablety Irbesartan Accord sa používajú na


 • liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálnej hypertenzie),

 • ochranu obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu a s laboratórne preukázanou zhoršenou funkciou obličiek.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE TABLETY IRBESARTAN ACCORD


Neužívajte tablety Irbesartan Accord:

 • keď ste alergický (precitlivený) na irbesartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tabliet Irbesartan Accord,

 • keď ste tehotná viac ako 3 mesiace. (Je lepšie vyhnúť sa užívaniu Irbesartanu Accord na začiatku tehotenstva.


Tablety Irbesartan Accord sa nemajú užívať u detí a mladistvých mladších ako 16 rokov.


Tablety Irbesartan Accord užívajte so zvýšenou opatrnosťou v týchto prípadoch:

Pred použitím tabliet Irbesartan Accord informujte svojho lekára:

 • keď nadmerne vraciate alebo máte hnačku,

 • keď trpíte problémami s obličkami,

 • keď trpíte problémami so srdcom,

 • ak dostávate tablety Irbesartan Accord na diabetické obličkové ochorenie Váš lekár Vám bude pravidelne vykonávať krvné testy, najmä na kontrolu hladiny draslíka v krvi v prípade zhoršenej funkcie obličiek,

 • ak trpíte primárnym aldosteronizmom, čo je stav, v ktorom Vaše nadobličky produkujú nadmerné množstvo hormónu aldosterón, čo vedie k zadržiavaniu sodíka a strate draslíka,

 • ak trpíte stenózou tepien (zúžením alebo zablokovaním tepny, ktorá privádza krv do obličiek).

 • Povedzte Vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Irbesartan Accord sa neodporúča používať na začiatku tehotenstva a nesmie sa používať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa počas tohto obdobia.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tablety Irbesartan Accord zvyčajne nereagujú vzájomne s inými liekmi.


Môžete potrebovať skontrolovať krv, ak užívate:


 • draslíkové výživové doplnky,

 • soli obsahujúce draslík,

 • draslík šetriace lieky (určité diuretiká-lieky na odvodnenie),

 • lieky obsahujúce lítium.

Ak užívate lieky proti bolesti, nazývané nesteroidové protizápalové lieky, môže sa účinok irbesartanu znižovať.


Užívanie tabliet Irbesartan Accord s jedlom a nápojmi

Tablety Irbesartan Accord sa môžu užiť s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehltnúť a následne zapiť vodou.


Tehotenstvo a dojčenie:

Povedzte Vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Váš lekár Vám poradí, aby ste prestali užívať Irbesartan Accord pred tým, ako otehotniete alebo hneď ako sa dozviete, že ste tehotná a poradí Vám, aký liek máte užívať namiesto Irbesartanu Accord. Irbesartan Accord sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa používať, keď ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa po 3. mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Povedzte Vášmu lekárovi, že dojčíte alebo plánujete začať dojčiť. Irbesartan Accord sa neodporúča užívať u dojčiacich matiek a Váš lekár Vám zvolí inú liečbu, ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je Vaše dieťa novorodenec alebo predčasne narodené dieťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Pri liečbe tabletami Irbesartan Accord sa nepredpokladá ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Príležitostne sa však môže pri liečbe vysokého krvného tlaku vyskytnúť závrat alebo únava. Ak sa u Vás prejavia uvedené ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako budete vykonávať tieto činnosti.


Dôležité informácie o niektorých zložkách tabliet Irbesartan Accord

Tablety Irbesartan Accord obsahujú laktózu (ako monohydrát laktózy). Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami, ako je napríklad neznášanlivosť galaktózy, lapónsky nedostatok laktázy alebo glukózo-galaktózová malabsorpcia, nemajú užívať tento liek.


 1. AKO POUŽÍVAŤ TABLETY IRBESARTAN ACCORD


Vždy používajte tablety Irbesartan Accord presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Aksi nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná dávka je 150 mg raz denne. Dávka môže byť neskôr zvýšená na 300 mg raz denne v závislosti od odpovede Vášho krvného tlaku. Maximálne zníženie krvného tlaku sa dosiahne 4-6 týždňov po začatí liečby.


U pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu predstavuje dávka 300 mg raz denne uprednostňovanú udržiavaciu dávku pri liečbe pridruženého ochorenia obličiek.


Lekár môže odporučiť nižšiu dávku, najmä na začiatku liečby u určitých pacientov, ako sú napríklad pacienti podstupujúci hemodialýzu alebo pacienti starší ako 75 rokov.


Tablety Irbesartan Accord sú určené na vnútorné použitie. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. jedným pohárom vody). Tablety Irbesartan Accord sa môžu používať s jedlom alebo bez jedla. Vašu dennú dávku sa snažte užívať každý deň približne v rovnakom čase. Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní tabliet Irbesartan Accord, pokiaľ Váš lekár nerozhodne inak.


Ak použijete viac tabliet Irbesartan Accord, ako máte

Ak ste náhodou užili príliš veľa tabliet alebo ak dieťa zhltne nejaké tablety, kontaktujte ihneď svojho lekára.


Príznakmi predávkovania sú nízky krvný tlak a zrýchlený pulz.

Ak zabudnete užiť tablety Irbesartan Accord

Ak ste náhodou vynechali dennú dávku, nasledujúcu dávku užite ako zvyčajne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať tablety Irbesartan Accord

Neprerušujte liečbu bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom. Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní tabliet Irbesartan Accord tak dlho, ako Vám ich Váš lekár bude predpisovať. Takto udržíte pod kontrolou svoj krvný tlak a/alebo ochránite svoje obličky pred poškodením v dôsledku zhoršenia stavu.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj tablety Irbesartan Accord môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

U väčšiny pacientov sa neprejavujú žiadne vedľajšie účinky súvisiace s užívaním týchto tabliet, ale ako pri každom užívaní lieku, aj užívanie tohto lieku môže mať neplánované alebo nežiaduce účinky.


Pri uvádzaní, ako často boli hlásené vedľajšie účinky, sa používajú nasledujúce pojmy.


Veľmi časté (1/10 liečených pacientov)

Časté (1/100 až <1/10)

Menej časté (1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (z dostupných údajov)


Veľmi časté (1/10 liečených pacientov):

 • ak trpíte na vysoký krvný tlak a diabetes 2. typu s ochorením obličiek, Váš lekár môže zaznamenať zvýšenie hladiny draslíka.


Časté (1/100 až <1/10):

 • závrat,

 • nutkanie na vracanie/vracanie a únava,

 • u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením obličiek bol hlásený aj závrat pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy, nízky krvný tlak pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy a bolesť kĺbov a svalov,

 • abnormálne zmeny v hodnotách krvných testov, ako napríklad zvýšená hladina kreatínkinázy,

 • ak trpíte na vysoký krvný tlak a diabetes 2. typu s ochorením obličiek, Váš lekár zaznamená zníženú hladinu hemoglobínu.


Menej časté (1/1 000 až <1/100):

 • rýchle búšenie srdca,

 • začervenanie,

 • kašeľ,

 • hnačka,

 • porucha trávenia/pálenie záhy,

 • sexuálna dysfunkcia (sexuálne problémy),

 • bolesť na hrudníku.


Niektoré nežiaduce účinky sa pozorovali od začiatku uvedenia tabliet Irbesartan Accord na trh, ale častosť ich výskytu je neznáma. Tieto nežiaduce účinky sú:


 • bolesť hlavy,

 • porucha chuti,

 • zvonenie v ušiach,

 • svalové kŕče,

 • bolesť kĺbov a svalov,

 • neobvyklé poruchy funkcie pečene,

 • zvýšená hladina draslíka v krvi,

 • zhoršená funkcia obličiek,

 • zápal drobných krvných ciev postihujúci najmä kožu (stav nazývaný leukocytoklastická vaskulitída).


Ako v prípade podobných liekov, vyskytli sa aj zriedkavé prípady alergických kožných reakcií, ako napríklad:


 • vyrážka,

 • žihľavka,

 • lokalizovaný opuch na tvári,

 • perách a/alebo jazyku,


ktoré boli hlásené u pacientov používajúcich irbesartan. Ak sa domnievate, že aj u Vás dochádza k takejto reakcii, alebo ak sa zadýchavate, prestaňte používať tablety Irbesartan Accord a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 1. AKO UCHOVÁVAŤ TABLETY IRBESARTAN ACCORD


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte tablety Irbesartan Accord po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nevyberajte tablety z blistra, ak nie ste pripravený použiť liek.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo tablety Irbesartan Accord obsahujú:

 • Liečivo je irbesartan. Každá filmom obalená tableta Irbesartanu Accord 75 mg, 150 mg, 300 mg obsahuje 75 mg, 150 mg, 300 mg irbesartanu.


 • Ďalšie zložky jadra tablety sú: monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy (E468), mikrokryštalická celulóza (E460), hypromelóza E5 (E464), koloidný bezvodý oxid kremičitý (E551), magnéziumstearát (E572).


 • Ďalšími zložkami v obale tablety sú: hypromelóza E5 (E464), makrogol 400, monohydrát laktózy a oxid titaničitý (E 171).


Ako vyzerajú Irbesartan Accord 75, 150, 300 mg tablety a obsah balenia


Irbesartan Accord 75 mg filmom obalené tablety sú biele až takmer biele oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s vyrytým označením "I 75" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


Irbesartan Accord 150 mg filmom obalené tablety sú biele až takmer biele oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s vyrytým označením"I 150" na jednej strane a bez označeniana druhej strane.


Irbesartan Accord 300 mg filmom obalené tablety sú biele až takmer biele oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s vyrytým označením "I 300" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


Irbesartan Accord 75 mg, 150 mg a 300 mg tablety sú dodávané v blistroch po 8, 14, 28, 30, 56, 64, 90 alebo 98 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Veľká Británia


Výrobca:

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Veľká Británia


CEMELOG- BRS Ltd.

2040 Budaors, Vasut u.13.

Maďarsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Názov krajiny

Navrhovaný názov

Holandsko

Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg, filmmomhulde tabletten

Česká republika

Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg potahované tablety

Slovinsko

Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg filmsko obložene tablete

Slovenská republika

Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg filmom obalené tablety

Rumunsko

Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg comprimate filmate

Bulharsko

Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg film-coated Tablets

Poľsko

Irbesartan Accord

Maďarsko

Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg filmtabletta

Grécko

Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Malta

Irbesartan 75/ 150 /300 mg Film-coated Tablets

Estónsko

Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Lotyšsko

Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg apvalkotās tabletes

Litva

Irbesartan Accord 75/ 150/ 300 mg plėvele dengtos tabletės

Rakúsko

Irbesartan Accord 75,150, 300 mg Filmtabletten

Belgicko

Irbesartan Accord 75 ,150, 300 mg filmomhulde tabletten/ filmtabletten/ comprimés pelliculés

Cyprus

Irbesartan Accord 75 ,150, 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιοx δισκία

Nemecko

Irbesartan Accord 75 ,150, 300 mg Filmtabletten

Dánsko

Irbesartan Accord 75 ,150, 300 mg Film-coated Tablets

Španielsko

Irbesartan Accord 75 ,150, 300 mg comprimidos recubiertos con pelicula

Fínsko

Irbesartan Accord 75 ,150, 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen/ filmdragerade tabletter

Francúzsko

Irbesartan Accord 75 ,150, 300 mg comprimé pelliculé

Írsko

Irbesartan Accord 75 ,150, 300 mg Film-coated Tablets

Taliansko

Irbesartan Accord

Nórsko

Irbesartan Accord

Portugalsko

Irbesartan Accord

Švédsko

Irbesartan Accord 75 ,150, 300 mg filmdragerade tabletter

Veľká Británia


Irbesartan Accord 75, 150, 300 mg Film-coated Tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 09/2012.

Irbesartan Accord 150 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/06858-ZIB

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2012/05422-ZIA

Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


Irbesartan Accord 75 mg filmom obalené tablety

Irbesartan Accord 150 mg filmom obalené tablety

Irbesartan Accord 300 mg filmom obalené tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg irbesartanu.

Pomocná látka: 25,36 mg monohydrátu laktózy v jednej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg irbesartanu.

Pomocná látka: 50,72 mg monohydrátu laktózy v jednej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg irbesartanu.

Pomocná látka: 101,44 mg monohydrátu laktózy v jednej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


 1. LIEKOVÁ FORMA


Irbesartan Accord 75 mg filmom obalená tableta

Biela až takmer biela oválna bikonvexná filmom obalená tableta s vyrytým označením "I 75" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


Irbesartan Accord 150 mg filmom obalená tableta

Biela až sivobiela oválna bikonvexná filmom obalená tableta s vyrytým označením "I 150" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


Irbesartan Accord 300 mg filmom obalená tableta

Biela až sivobiela oválna bikonvexná filmom obalená tableta s vyrytým označením "I 300" na jednej strane a bez označenia na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie.


Liečba ochorenia obličiek u pacientov s hypertenziou a diabetes mellitus 2. typu ako súčasť antihypertenzného liekového režimu. (Pozri časť 5.1).


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


Obvyklá odporúčaná počiatočná a udržiavacia dávka je 150 mg raz denne, užitá s jedlom alebo bez jedla. Tablety irbesartanu v dávke 150 mg raz denne poskytujú lepšiu 24-hodinovú kontrolu krvného tlaku ako v dávke 75 mg. O začatí liečby s dávkou 75 mg sa má uvažovať najmä u hemodialyzovaných pacientov a u ľudí starších než 75 rokov.


U pacientov nedostatočne kontrolovaných dávkou 150 mg raz denne je možné dávku tabliet irbesartanu zvýšiť na 300 mg alebo pridať iné antihypertenzívum. Preukázalo sa, že pridanie diuretika, ako je napríklad hydrochlorotiazid, k tabletám irbesartanu má aditívny účinok. (Pozri časť 4.5).


U pacientov s hypertenziou a diabetom 2. typu sa liečba má začať dávkou 150 mg irbesartanu raz denne a postupne sa má zvyšovať na 300 mg raz denne, čo predstavuje preferovanú udržiavaciu dávku pri liečbe ochorení obličiek.


Renálny benefit tabliet irbesartanu u pacientov s hypertenziou a diabetom 2. typu bol preukázaný v štúdiách, v ktorých sa irbesartan používal súčasne s inými antihypertenzívami podľa potreby na dosiahnutie cieľových hodnôt krvného tlaku (pozri časť 5.1).


Poškodenie funkcie obličiek:nie je potrebné upravovať dávkovanie u pacientov s porušenou funkciou obličiek. U pacientov podstupujúcich hemodialýzu sa má zvážiť nižšia úvodná dávka (75 mg).


Deplécia intravaskulárneho objemu:Deplécia objemu a/alebo sodíka sa má korigovať pred podaním tabliet irbesartanu.


Poškodenie funkcie pečene: u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebné upravovať dávkovanie. Nie sú klinické skúsenosti s pacientmi s ťažkým poškodením funkcie pečene.


Starší pacienti:u pacientov starších ako 75 rokov je možné uvažovať o úvodnej dávke 75 mg, dávkovanie u starších ľudí zvyčajne nie je potrebné upravovať.


Pediatrickí pacienti:Irbesartan sa neodporúča používať u detí a mladistvých mladších ako 16 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti (pozri časti 5.1 a 5.2).


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku lieku (pozri časť 6.1).


Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Deplécia intravaskulárneho objemu:symptomatická hypotenzia, najmä po prvej dávke, sa môže vyskytnúť u pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka pri intenzívnej diuretickej liečbe, reštrikcii solí v rámci diétnej liečby, pri hnačke alebo vracaní. Tieto stavy sa majú korigovať pred podaním tabliet irbesartanu.


Renovaskulárna hypertenzia:zvýšené riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insuficiencie hrozí u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitárne funkčnej obličky, ak sú liečení liekmi ovplyvňujúcimi renín-angiotenzín-aldosterónový systém. Hoci hore uvedené tvrdenie nie je dokumentované v súvislosti s tabletami irbesartanu, podobný účinok sa pri antagonistoch receptorov angiotenzínu II dá predpokladať.


Poškodenie funkcie obličiek a transplantácia obličiek:ak sa tablety irbesartanu používajú u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, odporúča sa pravidelné monitorovanie hladiny draslíka a kreatinínu v sére v prípade zhoršenej funkcie obličiek. Nie sú skúsenosti s podávaním tabliet irbesartanupacientom po nedávnej transplantácii obličky.


Hypertenzní pacienti s diabetom 2. typu a ochorením obličiek:účinky irbesartanu na výskyt renálnych a kardiovaskulárnych príhod neboli rovnaké u všetkých podskupín podrobených analýze, ktorá sa uskutočnila v rámci štúdie u pacientov s pokročilým ochorením obličiek. Obzvlášť sa účinky javili ako menej priaznivé u žien a u jedincov inej ako bielej rasy. (Pozri časť 5.1).


Hyperkaliémia:ako pri terapii inými liekmi, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém, aj počas liečby tabletami irbesartanusa môže vyskytnúť hyperkaliémia, najmä pri renálnom poškodení, vrátane zjavnej proteinúrie spôsobenej diabetickým ochorením obličiek a/alebo pri srdcovom zlyhaní. U rizikových pacientov sa odporúča starostlivé monitorovanie hladiny draslíka v sére. (Pozri časť 4.5).


Lítium:neodporúča sa kombinácia lítia s irbesartanom (pozri časť 4.5).


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia:tak, ako pri podávaní iných vazodilatancií, u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou je potrebná zvláštna opatrnosť.


Primárny aldosteronizmus:pacienti s primárnym aldosteronizmom vo všeobecnosti nereagujú na antihypertenzné lieky pôsobiace cez inhibíciu renín-angiotenzínového systému.Preto sa neodporúča používať tablety irbesartanu.


Všeobecne:u pacientov, ktorých cievny tonus a renálne funkcie závisia predovšetkým od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti s ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca alebo ochorením obličiek vrátane stenózy renálnej artérie), liečba inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu alebo antagonistami receptorov angiotenzínu II, ktoré pôsobia na tento systém, bola spojená s akútnou hypotenziou, azotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym renálnym zlyhaním.Tak, ako pri iných antihypertenzívach, prudký pokles krvného tlaku u pacientov s ischemickou kardiopatiou alebo ischemickým kardiovaskulárnym ochorením môže viesť k infarktu myokardu alebo k náhlej cievnej mozgovej príhode.


Tak, ako to bolo pozorované pri inhibítoroch enzýmu konvertujúceho angiotenzín, irbesartan a iné antagonisty angiotenzínu sú evidentne menej účinné pri znižovaní krvného tlaku u ľudí čiernej pleti než u príslušníkov iných rás, pravdepodobne kvôli vyššej prevalencii nízko-renínovej hypertenzie v tejto populácii (pozri časť 5.1).


Gravidita:Antagonisty receptora angiotenzínu II (AIIRA) sa nemajú začať podávať počas gravidity. Pokiaľ je liečba pomocou AIIRA nevyhnutná, u pacientok plánujúcich graviditu sa liečba má zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti na použitie počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečba pomocou AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Pediatrickí pacienti:irbesartan bol skúmaný v pediatrickej populácii vo veku od 6 do 16 rokov, ale súčasné údaje nie sú dostatočné, aby podporili rozšírenie použitia u detí do 16 rokov, kým nebudú dostupné ďalšie údaje (pozri časti 4.8, 5.1 a 5.2).


Laktóza:tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavým dedičným ochorením galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázyalebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


 1. Liekové a iné interakcie


Diuretiká a iné antihypertenzíva:iné antihypertenzíva môžu zvýšiť hypotenzné účinky irbesartanu; avšak irbesartan bol bezpečne podávaný s inými antihypertenzívami, ako sú betablokátory, dlhodobo pôsobiace blokátory kalciových kanálov a tiazidové diuretiká. Predchádzajúca liečba vysokými dávkami diuretík môže viesť k objemovej deplécii a riziko hypotenzie sa zvyšuje pri začatí terapie tabletami irbesartanu. (pozri časť 4.4).


Doplnky draslíka a draslík šetriace diuretiká:na základe skúseností s používaním iných liekov ovplyvňujúcich renín-angiotenzínový systém, súčasné podávanie draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka, náhrad solí obsahujúcich draslík alebo iných liekov, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka v sére (napr. heparín), môže viesť k zvýšeniu hladiny sérového draslíka, a preto sa neodporúča.

Lítium:pri súčasnom podávaní lítia s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu bolo zaznamenané reverzibilné zvýšenie koncentrácií lítia v sére a toxicity.Podobné účinky boli v súvislosti s irbesartanom doteraz veľmi zriedkavo zaznamenané.Preto sa táto kombinácia neodporúča (pozri časť 4.4).Ak je táto kombinácia nevyhnutná, odporúča sa starostlivé monitorovanie hladiny lítia v sére.


Nesteroidové protizápalové lieky:ak sa antagonisty angiotenzínu-II podávajú zároveň s nesteroidovými protizápalovými liekmi (ako sú napr. selektívne COX-2 inhibítory, kyselina acetylsalicylová (> 3 g/deň) a neselektívne NSAID), môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku.


Ako u ACE inhibítorov, súčasné podávanie antagonistov angiotenzínu-II a NSAID môže viesť k zvýšeniu rizika zhoršenia renálnych funkcií vrátane možného akútneho renálneho zlyhania a zvýšenia sérového draslíka, a to najmä u pacientov so zhoršenou pre-existujúcou renálnou funkciou.Kombinácia sa musí podávať opatrne najmä u starších pacientov.Pacienti musia byť adekvátne hydratovaní a po začatí súčasnej terapie sa musí zvážiť pravidelné monitorovanie renálnych funkcií a následne v pravidelných intervaloch.


Ďalšie informácie o interakciách irbesartanu:v klinických štúdiách nie je ovplyvnená farmakokinetika irbesartanu hydrochlorotiazidom. Irbesartan je prevažne metabolizovaný CYP2C9 a v menšom rozsahu glukuronidáciou. Neboli pozorované žiadne signifikantné farmakokinetické alebo farmakodynamické interakcie, keď sa irbesartan podával s warfarínom, metabolizovaným CYP2C9. Účinky induktorov CYP2C9, ako je rifampicín, na farmakokinetiku irbesartanu neboli vyhodnotené. Farmakokinetika digoxínu nebola pozmenená súčasným podávaním irbesartanu.

 1. Gravidita a laktácia


Gravidita:

Použitie AIIRA sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4).


Použitie AIIRA je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz týkajúci sa rizika teratogenicity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, avšak malé zvýšenie rizika nie je možné vylúčiť. Kým nie sú známe žiadne kontrolované epidemiologické údaje týkajúce sa rizika antagonistov receptora angiotenzínu II (AIIRA), podobné riziká môžu existovať pre túto skupinu liekov. Pokiaľ nie je liečba pomocou AIIRA nevyhnutná, u pacientok plánujúcich graviditu sa liečba má zmeniť na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti na použitie počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečba pomocou AIIRA sa má okamžite ukončiť, a ak je to vhodné, má sa začať s alternatívnou liečbou.


Je známe, že expozícia AIIRA počas druhého a tretieho trimestra gravidity indukuje humánnu fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri časť 5.3).


Ak sa AIIRA podávajú od druhého trimestra gravidity, odporúča sa sonografická kontrola renálnej funkcie a lebky.


Dojčatá matiek užívajúcich AIIRA sa majú dôsledne monitorovať pre možnosť hypotenzie (pozri tiež časť 4.3 a 4.4).


Laktácia:Pretože nie sú dostupné informácie týkajúce sa použitia irbesartanu počas dojčenia, irbesartan sa neodporúča používať a vhodnejšie je zvoliť alternatívnu liečbu s lepšie dokázaným bezpečnostným profilom počas dojčenia, obzvlášť počas dojčenia novorodencov alebo predčasne narodených detí.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Vzhľadom na farmakodynamické vlastnosti irbesartanu je nepravdepodobné, že by ju mohol ovplyvniť. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby sa môžu vyskytnúť závraty a únava.


 1. Nežiaduce účinky


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov uvedených nižšie je definovaná použitím nasledovných konvencií:


veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100, < 1/10); menej časté (≥ 1/1000, < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000, < 1/1000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), Neznáme (z dostupných údajov).V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí podľa klesajúcej závažnosti.


Hypertenzia:V placebom kontrolovaných štúdiách s hypertenziou nebol rozdiel v celkovom výskyte nežiaducich účinkov medzi skupinami na irbesartane (56,2 %) a placebe (56,5 %).Ukončenie terapie v dôsledku klinického alebo laboratórneho nežiaduceho účinku sa menej často vyskytovalo u pacientov liečených irbesartanom (3,3 %) ako u pacientov liečených placebom (4,5 %).Výskyt nežiaducich účinkov nesúvisel s dávkou (v rozmedzí odporučenej dávky), pohlavím, vekom, rasou alebo dĺžkou liečby.


V placebom kontrolovaných štúdiách, v ktorých 1 965 hypertenzných pacientov používalo irbesartan, boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky lieku:


Trieda orgánových systémov

Nežiaduce účinky lieku

Poruchy nervového systému

časté

závrat, ortostatický závrat

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

časté

ortostatická hypotenzia

menej časté

tachykardia

Poruchy ciev

menej časté

začervenanie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

menej časté

kašeľ


Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

nauzea/vracanie

menej časté

hnačka, dyspepsia/pyróza

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

menej časté

sexuálna dysfunkcia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

časté

muskuloskeletálna bolesť

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

časté

únava

menej časté

bolesť na hrudníku


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:


Časté:významné zvýšenia plazmatickej kreatínkinázy boli často pozorované u jedincov liečených irbesartanom (1,7 %).Žiadne z týchto zvýšení nebolo spojené s identifikovateľnými klinickými muskuloskeletálnymi udalosťami.


Hypertenzní pacienti s diabetom 2. typu a ochorením obličiek:Okrem nežiaducich účinkov lieku, ktoré sú uvedené v časti venovanej hypertenzii, u diabetických pacientov s hypertenziou, mikroalbuminúriou a normálnou renálnou funkciou sa ortostatický závrat alebo ortostatická hypotenzia vyskytli u 0,5 % pacientov (čiže menej často) tak, že prevýšili úroveň placeba.


U diabetických pacientov s hypertenziou s chronickou renálnou insuficienciou a zjavnou proteinúriou boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky u viac než 2 % pacientov tak, že prevýšili úroveň placeba.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:


Hyperkaliémia sa vyskytla častejšie u diabetických pacientov liečených irbesartanom než placebom.U diabetických pacientov s hypertenziou, mikroalbuminúriou a normálnou renálnou funkciou sa hyperkaliémia (≥ 5,5 mEq/l) vyskytla u 29,4 % pacientov (čiže veľmi často) v skupine na irbesartane v dávke 300 mg a u 22 % pacientov v skupine na placebe. U diabetických pacientov s hypertenziou, s chronickou renálnou insuficienciou a zjavnou proteinúriou sa hyperkaliémia (≥ 5,5 mEq/l) vyskytla u 46,3 % pacientov (čiže veľmi často) v skupine na irbesartane a u 26,3 % pacientov v skupine na placebe. U 1,7 % hypertenzných pacientov (čiže často) s pokročilým diabetickým ochorením obličiek liečených irbesartanom sa vyskytol pokles hemoglobínu, ktorý nebol klinicky významný.


Nasledujúce dodatočné nežiaduce účinky boli hlásené počas post-marketingových skúseností; boli získané zo spontánnych hlásení, ktorých incidenciu nie je možné určiť:


Poruchy imunitného systému:Podobne ako pri iných antagonistoch receptora angiotenzínu –II boli hlásené zriedkavé prípady hypersenzitívnych reakcií, ako je napríklad vyrážka, urtikária a angioedém.


Poruchy metabolizmu a výživy:


hyperkaliémia


Poruchy nervového systému:


bolesť hlavy


Poruchyucha a labyrintu:


tinnitus


Poruchy gastrointestinálneho traktu:


porucha chuti


Poruchy pečene a žlčových ciest:


hepatitída, abnormálna funkcia pečene


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


artralgia, myalgia (v niektorých prípadoch spájaná so zvýšenými plazmatickými hladinami kreatínkinázy), svalové kŕče


Poruchy obličiek a močových ciest:


porušená funkcia obličiek zahŕňajúca prípady obličkového zlyhania u rizikových pacientov (pozri časť 4.4)


Poruchy kože a podkožného tkaniva:


leukocytoklastická vaskulitída


Pediatrickí pacienti:v randomizovanom skúšaní 318 hypertenzných detí a mladistvých vo veku od 6 do 16 rokov sa vyskytli nasledujúce súvisiace nežiaduce udalosti v 3-týždňovej dvojito zaslepenej fáze:bolesť hlavy (7,9 %), hypotenzia (2,2 %), závrat (1,9 %), kašeľ (0,9 %).V 26-týždňovom otvorenom období tohto skúšania sa najčastejšie vyskytli laboratórne abnormality ako zvýšenie kreatinínu (6,5 %) a zvýšenie hodnôt CK u 2 % detských príjemcov.


 1. Predávkovanie


Skúsenosti s dospelými osobami, ktoré boli vystavené dávkam až do 900 mg/deň počas 8 týždňov, neodhalili žiadnu toxicitu.Ako najpravdepodobnejšie prejavy predávkovania sa predpokladajú hypotenzia a tachykardia; môže sa vyskytnúť aj bradykardia.O liečbe predávkovania tabletami irbesartanunie sú dostupné špecifické informácie.Pacienti musia byť pozorne sledovaní a liečba musí byť symptomatická a podporná.Navrhované opatrenia zahŕňajú indukciu emézy a/alebo gastrickú laváž.Pri liečbe predávkovania môže byť prospešné podanie aktívneho uhlia.Irbesartan sa nedá odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonisty angiotenzínu-II, samotné.

ATC kód C09C A04.


Irbesartan je účinný, po perorálnom užití aktívny selektívny antagonista receptora angiotenzínu II (typ AT1).


Mechanizmus účinku:Predpokladá sa, že blokuje všetky účinky angiotenzínu II sprostredkované AT1receptorom bez ohľadu na zdroj alebo cestu syntézy angiotenzínu II. Selektívny antagonizmus receptorov angiotenzínu II (AT1) vedie k zvýšeniu hladiny renínu a angiotenzínu II v plazme a k zníženiu koncentrácie aldosterónu v plazme. Pri odporúčaných dávkach samotného irbesartanu nie sú významne ovplyvnené sérové hladiny draslíka. Irbesartan neinhibuje ACE (kinináza II), enzým tvoriaci angiotenzín II a degradujúci bradykinín na inaktívne metabolity. Irbesartan pre svoj účinok nevyžaduje metabolickú aktiváciu.


Klinická účinnosť:


Hypertenzia


Irbesartan znižuje tlak krvi s minimálnou zmenou srdcovej frekvencie. Zníženie tlaku krvi je dávkovo závislé s tendenciou smerovať k plató pri dávkach nad 300 mg raz denne. Dávky 150-300 mg raz denne znižujú tlak krvi v sede alebo ľahu v najnižšom bode účinku (t.j. 24 hodín po podaní) v priemere o 8-13/5-8 mm Hg (systolický/diastolický tlak) viac ako placebo.


Vrchol poklesu krvného tlaku sa dosiahne do 3-6 hodín po užití a antihypertenzný účinok pretrváva aspoň 24 hodín. Po 24 hodinách bola redukcia krvného tlaku pri odporúčaných dávkach 60-70 % maximálnej diastolickej a systolickej odpovede. Najnižšia a priemerná odpoveď po 24 hodinách pri dávke 150 mg raz denne bola podobná, ako pri tej istej celkovej dávke podanej v dvoch denných dávkach.


Evidentné zníženie krvného tlaku tabletami irbesartanunastane do 1-2 týždňov, s maximálnym účinkom do 4-6 týždňov po začatí liečby. Počas dlhodobej liečby antihypertenzný účinok pretrváva. Po prerušení liečby sa krvný tlak postupne vracia k pôvodným hodnotám. Rebound fenomén hypertenzie nebol pozorovaný.


Tiazidové diuretiká majú pri liečbe irbesartanom aditívny účinok na zníženie krvného tlaku. U pacientov nedostatočne kontrolovaných samotným irbesartanom vedie pridanie nízkej dávky hydrochlorotiazidu (12,5 mg) raz denne k irbesartanu k ďalšej redukcii tlaku krvi v najnižšom bode účinku o 7-10/3-6 mm Hg (systolický/diastolický tlak) v porovnaní s placebom.


Účinnosť tabliet irbesartanunie je ovplyvnená vekom alebo pohlavím. Tak, ako pri iných liekoch ovplyvňujúcich renín-angiotenzínový systém, pacienti čiernej pleti s hypertenziou reagovali na monoterapiu irbesartanom v menšej miere. Ak sa irbesartan podáva súčasne s nízkou dávkou hydrochlorotiazidu (napr. 12,5 mg denne), antihypertenzná odpoveď sa u pacientov čiernej pleti približuje účinku u belošských pacientov.


Irbesartan nemá klinicky významný účinok na koncentráciu kyseliny močovej v sére alebo na sekréciu kyseliny močovej močom.


Zníženie krvného tlaku s 0,5 mg/kg (nízkymi), 1,5 mg/kg (strednými) a 4,5 mg/kg (vysokými) cieľovými titrovanými dávkami irbesartanu sa pozorovalo u 318 hypertenzných alebo rizikových (diabetických, rodinná anamnéza hypertenzie) detí a mladistvých vo veku 6 až 16 rokov počas trojtýždňového obdobia. Na konci troch týždňov bolo priemerné zníženie z pôvodných hodnôt v primárnej účinnosti kolísavé, ustálený systolický krvný tlak (SeSBP) bol 11,7 mmHg (nízka dávka), 9,3 mmHg (stredná dávka), 13,2 mmHg (vysoká dávka). Medzi týmito dávkami nebol zrejmý signifikantný rozdiel. Dosiahnutá priemerná zmena ustáleného diastolického krvného tlaku (SeDBP) bola nasledovná: 3,8 mmHg (nízka dávka), 3,2 mmHg (stredná dávka), 5,6 mmHg (vysoká dávka). Počas nasledujúceho dvojtýždňového obdobia boli pacienti randomizovaní buď na liečivo alebo na placebo, pacienti užívajúci placebo dosiahli zvýšenie hodnôt SeSBP a SeDBP o 2,4 a 2,0 mmHg v porovnaní so zmenami hodnôt +0,1 a -0,3 mmHg, ktoré dosiahli pacienti používajúci všetky dávky irbesartanu (pozri časť 4.2).


Hypertenzní pacienti s diabetom 2. typu a ochorením obličiek:


Štúdia „Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial (IDNT)“ ukazuje, že irbesartan znižuje progresiu ochorenia obličiek u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou a zjavnou proteinúriou. IDNT bola dvojito zaslepená, kontrolovaná štúdia sledujúca morbiditu a mortalitu, ktorá porovnávala irbesartan, amlodipín a placebo. Štúdie sa zúčastnilo 1 715 hypertenzných pacientov s diabetom 2. typu, proteinúriou ≥ 900 mg/deň a hladinou kreatinínu v sére 1,0-3,0 mg/dl, u ktorých sa skúmali dlhodobé účinky (v priemere 2,6 roka) tabliet irbesartanuna progresiu ochorenia obličiek a celkovú mortalitu. Pacienti boli titrovaní tabletami irbesartanu v dávke od 75 mg až po udržiavaciu dávku 300 mg, amlodipínom od 2,5 mg do 10 mg alebo placebom podľa tolerancie. Pacientom zo všetkých liečených skupín boli typicky podané 2 až 4 antihypertenzíva (napr. diuretiká, betablokátory, alfablokátory) z dôvodu dosiahnutia cieľových hodnôt krvného tlaku ≤ 135/85 mmHg alebo redukcie systolického tlaku o 10 mmHg, ak boli východiskové hodnoty > 160 mmHg. Cieľové hodnoty krvného tlaku dosiahlo v placebo skupine šesťdesiat percent pacientov, zatiaľ čo v irbesartanovej a v amlodipínovej skupine bola táto hodnota dosiahnutá u 76 % a 78 % pacientov. Irbesartan významne znížil relatívne riziko výskytu primárneho kombinovaného koncového ukazovateľa, zdvojnásobenia hladiny kreatinínu v sére, terminálneho štádia ochorenia obličiek (ESRD) alebo celkovej mortality. Približne 33 % pacientov v skupine liečenej irbesartanom dosiahlo primárny renálny kombinovaný koncový ukazovateľ v porovnaní s 39 % a 41 % pacientov v placebovej a amlodipínom liečenej skupine [20 % redukcia relatívneho rizika oproti placebu (p = 0,024) a 23 % redukcia relatívneho rizika v porovnaní s amlodipínom (p = 0,006)]. Keď boli jednotlivé komponenty primárneho koncového ukazovateľa analyzované samostatne, nebol pozorovaný účinok na celkovú mortalitu, avšak na druhej strane bol pozorovaný pozitívny trend v znížení ESRD a významné zníženie zdvojnásobenia hladín kreatinínu v sére.


Liečebný účinok bol posudzovaný v podskupinách rozdelených podľa pohlavia, rasy, veku, dĺžky trvania diabetu, východiskových hodnôt krvného tlaku, sérového kreatinínu a miery exkrécie albumínu. V podskupine žien a podskupine pacientov čiernej pleti, ktoré z celkovej populácie zúčastňujúcej sa štúdie predstavovali 32 % a 26 %, renálny benefit nebol zrejmý, hoci sa pri hodnotení intervalov spoľahlivosti nedal úplne vylúčiť. Čo sa týka sekundárneho koncového ukazovateľa, výskytu fatálnych a nefatálnych kardiovaskulárnych príhod, nebol v celej sledovanej populácii medzi troma skupinami pozorovaný žiadny rozdiel. V irbesartanovej skupine bol však pozorovaný zvýšený výskyt nefatálneho IM u žien a znížený výskyt nefatálneho IM u mužov oproti placebu. Zvýšený výskyt nefatálneho IM a cievnej mozgovej príhody bol pozorovaný u žien liečených irbesartanom oproti liečbe amlodipínom. V celkovej populácii sa znížil počet hospitalizácií z dôvodu srdcového zlyhania. Pre tieto zistenia u žien sa nenašlo žiadne primerané vysvetlenie.


Štúdia „Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with type 2 Diabetes Mellitus (IRMA 2)“ ukazuje, že irbesartan v dávke 300 mg oddiaľuje progresiu mikroalbuminúrie do zjavnej proteinúrie. IRMA 2 bola placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená štúdia sledujúca morbiditu, ktorej sa zúčastnilo 590 pacientov s diabetom 2. typu, mikroalbuminúriou (30-300 mg/deň) a normálnou funkciou obličiek (hodnota kreatinínu v sére ≤ 1,5 mg/dl u mužov a ≤ 1,1 mg/dl u žien). Štúdia skúmala dlhodobé účinky (2 roky) tabliet irbesartanu na progresiu mikroalbuminúrie do klinickej (zjavnej) proteinúrie (miera exkrécie močového albumínu (UAER) > 300 mg/deň a zvýšenie v UAER najmenej o 30 % z východiskovej hodnoty). Preddefinovaná hodnota krvného tlaku bola ≤ 135/85 mmHg. Ďalšie antihypertenzíva (s vylúčením ACE inhibítorov, antagonistov receptorov angiotenzínu II a kalciových blokátorov dihydropyridínového typu) boli pridané podľa potreby na dosiahnutie cieľovej hodnoty krvného tlaku. Vo všetkých liečebných skupinách boli dosiahnuté podobné hodnoty krvného tlaku, v skupine liečenej irbesartanom v dávke 300 mg dosiahlo sledovaný ukazovateľ klinickej proteinúrie menej jedincov (5,2 %) ako v skupine s placebom (14,9 %) alebo irbesartanom v dávke 150 mg (9,7 %), čo predstavuje zníženie relatívneho rizika o 70 % oproti placebu (p = 0,0004) v prípade vyššej dávky. Počas prvých troch mesiacov liečby nebolo pozorované sprievodné zlepšenie glomerulárnej filtrácie (GFR). Spomalenie progresie do klinickej proteinúrie bolo zjavné už v prvých troch mesiacoch a pokračovalo počas nasledujúcich 2 rokov. Regresia k normoalbuminúrii (< 30 mg/deň) sa oveľa častejšie vyskytovala v skupine s 300 mg tabletami irbesartanu(34 %) v porovnaní so skupinou s placebom (21 %).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom užití sa irbesartan dobre absorbuje:štúdie absolútnej biologickej dostupnosti ukázali hodnoty približne 60-80 %.Súčasný príjem potravy biologickú dostupnosť irbesartanu významne neovplyvňuje.Väzba na bielkoviny plazmy je približne 96 % s nepatrnou väzbou na krvné elementy.Distribučný objem je 53-93 litrov.Po perorálnom alebo intravenóznom podaní irbesartanu značeného uhlíkom 14C je 80-85 % cirkulujúcej plazmatickej rádioaktivity možné pripísať nezmenenému irbesartanu.Irbesartan sa metabolizuje v pečeni glukuronidáciou (približne 6 %).In vitro štúdie ukázali, že irbesartan je primárne oxidovaný enzýmom CYP2C9 cytochrómu P450; izoenzým CYP3A4 má zanedbateľný účinok.


Farmakokinetika irbesartanu je v dávkovacom intervale 10 až 600 mg lineárna a úmerná dávke. Pozorovalo sa menšie ako proporcionálne zvýšenie perorálnej absorpcie v dávke nad 600 mg (dvojnásobok maximálnej odporúčanej dávky); mechanizmus je neznámy.Maximum plazmatickej koncentrácie sa dosahuje 1,5 až 2 hodiny po perorálnom podaní.Celkový telesný a renálny klírens je 157-176 a 3-3,5 ml/min.Polčas terminálnej eliminácie irbesartanu je 11-15 hodín.Rovnovážny stav plazmatickej koncentrácie sa dosiahne do 3 dní od začiatku dávkovania raz denne.Po opakovanom dávkovaní raz denne sa pozoruje limitovaná plazmatická akumulácia irbesartanu (< 20 %).V štúdii bola u žien s hypertenziou zistená o niečo vyššia plazmatická koncentrácia irbesartanu.V polčase a v akumulácii irbesartanu však nebol žiadny rozdiel.U žien nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.Hodnoty AUC a Cmax boli tiež o niečo vyššie u starších jedincov (≥ 65 rokov) v porovnaní s mladými jedincami (18-40 rokov).Polčas terminálnej eliminácie sa však významne nezmenil.U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.


Irbesartan a jeho metabolity sú eliminované žlčou aj obličkami.


Po perorálnom alebo i.v. podaní irbesartanu značeného uhlíkom 14C sa asi 20 % rádioaktivity našlo v moči a zostatok v stolici.Menej ako 2 % dávky sa vylúčili močom ako nezmenený irbesartan.

Farmakokinetika irbesartanu sa hodnotila u 23 hypertenzných detí po podaní jednotlivej alebo viacnásobnej dennej dávky irbesartanu (2 mg/kg) až do maximálnej dennej dávky 150 mg počas štyroch týždňov.Z týchto 23 detí bolo 21 hodnotených na porovnávanie farmakokinetiky s dospelými (dvanásť detí malo viac ako 12 rokov, deväť detí malo od 6 do 12 rokov).Výsledky poukazujú na to, že pomery Cmax, AUC a klírensu boli porovnateľné s pomermi u dospelých pacientov užívajúcich 150 mg irbesartanu denne.Limitovaná akumulácia irbesartanu (18 %) v plazme sa pozorovala po opakovaní jednej dennej dávky.


Poškodenie funkcie obličiek:u pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo u pacientov podstupujúcich hemodialýzu nie sú farmakokinetické parametre irbesartanu významne zmenené.Irbesartan sa nedá odstrániť hemodialýzou.


Poškodenie funkcie pečene:u pacientov s miernou až stredne ťažkou cirhózou nie sú farmakokinetické parametre irbesartanu významne zmenené. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene neboli uskutočnené žiadne štúdie.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Nebola dokázaná abnormálna systémová alebo orgánová toxicita v klinicky relevantných dávkach.V predklinických štúdiách bezpečnosti vysoké dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg/deň u potkanov a ≥ 100 mg/kg/deň u makakov) spôsobili pokles parametrov červenej krvnej zložky (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit).Veľmi vysoké dávky (≥ 500 mg/kg/deň) spôsobujú u potkanov a makakov degeneratívne zmeny v obličkách (ako napríklad intersticiálnu nefritídu, dilatáciu tubulov, bazofíliu tubulov, zvýšenú plazmatickú koncentráciu urey a kreatinínu), ktoré sú pravdepodobne sekundárne spôsobené hypotenzným účinkom lieku vedúcim k zníženiu renálnej perfúzie.Irbesartan indukuje hyperpláziu/hypertrofiu juxtaglomerulárnych buniek (u potkanov ≥ 90 mg/kg/deň, u makakov ≥ 10 mg/kg/deň).Všetky tieto zmeny boli považované za výsledok farmakologických účinkov irbesartanu.Terapeutické dávky irbesartanu u ľudí nespôsobujú relevantnú hyperpláziu/hypertrofiu renálnych juxtaglomerulárnych buniek.


Nie sú dôkazy o mutagenite, klastogenite a karcinogenite.

Štúdie na zvieratách s irbesartanom ukázali prechodný toxický účinok (zvýšená kavitácia obličkovej panvičky, hydroureter alebo subkutánny edém) u plodov potkanov, ktoré sa zistili po narodení. U králikov boli abortus alebo skorá resorpcia plodu pozorované pri dávkach spôsobujúcich signifikantnú toxicitu u matky vrátane mortality. U potkanov a králikov nebol pozorovaný žiadny teratogénny účinok.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety


Monohydrát laktózy

Sodná soľ kroskarmelózy (E468)

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Hypromelóza E5 (E464)

Koloidný bezvodý oxid kremičitý (E551)

Magnéziumstearát (E572)


Filmový obal


Hypromelóza E5 (E464)

Makrogol 400

Monohydrát laktózy

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


 1. roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


 1. Druh obalu a obsah balenia


8 tabliet v blistri PVC-PVDC s hliníkovou fóliou

14 tabliet v blistri PVC-PVDC s hliníkovou fóliou

28 tabliet v blistri PVC-PVDC s hliníkovou fóliou

30 tabliet v blistri PVC-PVDC s hliníkovou fóliou

56 tabliet v blistri PVC-PVDC s hliníkovou fóliou

64 tabliet v blistri PVC-PVDC s hliníkovou fóliou

90 tabliet v blistri PVC-PVDC s hliníkovou foliou

98 tabliet v blistri PVC-PVDC s hliníkovou fóliou


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Accord Healthcare Limited,

Sage House,

319, Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Veľká Británia


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Irbesartan Accord 75 mg: 58/0418/09-S

Irbesartan Accord 150 mg: 58/0419/09-S

Irbesartan Accord 300 mg: 58/0420/09-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie lieku: 14.7.2009


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2012

Irbesartan Accord 150 mg filmom obalené tablety