+ ipil.sk

Irbesartan Actavis 150 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/05260-Z1A

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.:2012/06656-Z1A

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev.č.:2012/06664-Z1A

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.:2012/07169-ZIA


Písomná informácia pre používateľa


Irbesartan Actavis 150 mg

Irbesartan Actavis 300 mg

filmom obalené tablety

irbesartan


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie..

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké ochorenie ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Irbesartan Actavis a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Irbesartan Actavis

3. Ako užívať Irbesartan Actavis

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Irbesartan Actavis

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Irbesartan Actavis a na čo sa používa


Irbesartan Actavis patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu-II. Angiotenzín-II je látka produkovaná v organizme, ktorá sa viaže na receptory v krvných cievach a tým spôsobuje ich zúženie. Výsledkom je zvýšenie krvného tlaku. Irbesartan Actavis zabraňuje naviazaniu angiotenzínu-II na tieto receptory, čím spôsobuje rozšírenie krvných ciev a zníženie krvného tlaku. Irbesartan Actavis spomaľuje zhoršovanie funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom (cukrovkou) 2. typu.


Irbesartan Actavis sa používa na:

- liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálnahypertenzia);

- ochranu obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom, cukrovkou 2. typu a ktorí majú laboratórne dôkazy o zhoršenej funkcii obličiek.


2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Irbesartan Actavis


Neužívajte Irbesartan Actavis

 • ak ste alergický (precitlivený) na irbesartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6.);

 • ak ste tehotná viac ako 3 mesiace (je lepšie vyhnúť sa užívaniu Irbesartanu Actavis na začiatku tehotenstva - pozri časť Tehotenstvo a dojčenie)


Irbesartan Actavis sa nemá používať u detí a mladistvých (do 18 rokov).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Irbesartan Actavis, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Povedzte svojmu lekárovi, ak:

 • nadmerne vraciate alebo máte hnačku;

 • máte problémy s obličkami;

 • máte problémy so srdcom;

 • máte transplantovanú obličku;

 • užívate Irbesartnan Actavis na diabetické ochorenie obličiek. V tomto prípade vám má lekár pravidelne kontrolovať krvné testy, najmä hladinu draslíka v krvi v prípade zhoršenej funkcie obličiek.

 • ak idete na operáciu (chirurgický zákrok) alebo vám budú podané anestetiká (na čiastočné alebo úplné znecitlivenie);


Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu lekárovi. Irbesartan Actavis sa neodporúča užívať v skorom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať od 3. mesiaca tehotenstva, pretože môže zapríčiniť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa používa počas tohto obdobia (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Iné lieky a Irbesartan Actavis

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Irbesartan Actavis sa zvyčajne navzájom neovplyvňuje s inými liekmi.


Pravdepodobne budete potrebovať kontrolné vyšetrenie krvi, ak užívate:

 • draslíkové výživové doplnky

 • soli obsahujúce draslík

 • draslík šetriace lieky (určité diuretiká - lieky na odvodnenie

 • lieky obsahujúce lítium

Účinok irbesartanu môže byť znížený, ak užívate lieky proti bolesti, nazývané nesteroidové protizápalové lieky (antiflogistiká).


Irbesartan Actavis a jedlo a nápoje

Irbesartan Actavis sa môže užiť s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť vodou.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, povedzte to svojmu lekárovi. Váš lekár vám zvyčajne odporučí, aby ste prestali užívať Irbesartan Actavis predtým, ako otehotniete alebo hneď, ako sa dozviete, že ste tehotná a poradí vám, aký liek máte užívať namiesto Irbesartanu Actavis. Irbesartan Actavis sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívaťod 3. mesiaca tehotenstva, pretože môže vážne poškodiť vaše dieťa.

Dojčenie

Ak plánujete dojčiť alebo dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi. Irbesartan Actavis sa neodporúča užívať u matiek, ktoré dojčia. V prípade, že si želáte dojčiť, váš lekár vám zvolí inú liečbu, najmä ak je vaše dieťa novorodenec alebo predčasne narodené dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch irbesartanu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Je nepravdepodobné, že by Irbesartan Actavis ovplyvnil schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Príležitostne sa však môže počas liečby vysokého krvného tlaku vyskytnúť závraty a únava. Ak sa u vás prejavia uvedené ťažkosti, musíte sa poradiť so svojím lekárom predtým, než začnete vykonávať takéto aktivity.


3. Ako užívať Irbesartan Actavis


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liek je dostupný v nasledovných silách: 150 mg a 300 mg.


Spôsob podania

Irbesartan Actavis je určený na vnútorné použitie a môže sa užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Vašu dennú dávku sa snažte užívať každý deň

približne v rovnakom čase. Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní Irbesartanu Actavis, pokiaľ váš

lekár nerozhodne inak.


Dávkovanie

Pacienti s vysokým krvným tlakom

Odporúčaná dávka je 150 mg raz denne. Dávka môže byť neskôr zvýšená na 300 mg raz denne v závislosti od odozvy vášho krvného tlaku.


Pacienti s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením obličiek

U pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu je 300 mg raz denne uprednostňovaná udržiavacia dávka pri liečbe pridruženého ochorenia obličiek.


Lekár môže odporučiť nižšiu dávku, hlavne u určitých pacientov na začiatku liečby, ako napríklad u

pacientov so súčasnou hemodialyzačnou liečbou a u ľudí starších ako 75 rokov.


Maximálny účinok na zníženie krvného tlaku sa dosiahne po 4-6 týždňoch od začatia liečby.


Deti a dospievajúci

Irbesartan Actavis sa nesmie podávať deťom (do 18 rokov).


Ak užijete viac Irbesartanu Actavis, ako máte

Ak ste náhodou užili viac tabliet alebo ak dieťa zhltne nejaké tablety, kontaktujte ihneď svojho lekára.

Príznakmi predávkovania sú nízky krvný tlak a zrýchlený pulz; spomalený pulz.

Ak zabudnete užiť Irbesartan Actavis

Ak ste náhodou vynechali dennú dávku, nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z týchto účinkov môžu byť závažné a budú vyžadovať lekársku starostlivosť.


Tak ako u podobných liekov, u pacientov užívajúcich irbesartan boli hlásené zriedkavé prípady alergických kožných reakcií (vyrážka, žihľavka), ako aj lokalizovaný opuch tváre, pier a/alebo jazyka.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, alebo máte dýchavičnosť, prestaňte užívať

Irbesartan Actavis a ihneď kontaktujte svojho lekára.


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov uvedených nižšie je definovaná nasledovným spôsobom:

Veľmi časté: postihujú viac ako 1 z 10 pacientov

Časté: postihujú 1 až 10 pacientov zo 100

Menej časté: postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000

Zriedkavé: postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000

Veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000

Neznáme: frekvenciu výskytu nemožno určiť z dostupných údajov


Vedľajšie účinky hlásené z klinických štúdií u pacientov liečených irbesartanom:


Veľmi časté: ak trpíte vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením obličiek, krvné testy môžu preukázať zvýšenú hladinu draslíka.


Časté: závrat; nutkanie na vracanie/vracanie; únava; krvné testy môžu ukázať zvýšenie hladín enzýmov, ktoré kontrolujú funkciu svalov a srdca (enzým kreatínkináza); u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením obličiek sa pozoroval závrat pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy; nízky tlak krvi pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy; bolesť kĺbov a svalov; zníženie hladín bielkoviny červených buniek krvi (hemoglobínu).


Menej časté: rýchle búšenie srdca; začervenanie; kašeľ; hnačka; porucha trávenia/pálenie záhy; sexuálna dysfunkcia (problémy so sexuálnym výkonom); bolesť na hrudníku.


Niektoré vedľajšie účinky boli hlásené po uvedení irbesartanu na trh.

Neznáme(výskyt sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): bolesť hlavy; porucha chuti; zvonenie v ušiach; svalové kŕče; bolesť kĺbov a svalov; poruchy funkcie pečene; zvýšená hladina draslíka v krvi; zhoršená funkcia obličiek a zápal drobných krvných ciev postihujúci najmä kožu (stav nazývaný leukocytoklastická vaskulitída).


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Irbesartan Actavis


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Irbesartan Actavis obsahuje

 • Liečivo je irbesartan. Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg alebo 300 mg irbesartanu.

 • Ďalšie zložky sú: jadro tablety: sodná soľ kroskarmelózy (E468), mikrokryštalická celulóza (E460),hypromelóza (E464), manitol (E421), magnéziumstearát (E572), koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551); obal tablety: hydroxypropyl celulóza (E463), hypromelóza (E464), makrogol 6000; oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Irbesartan Actavis a obsah balenia

Irbesartan Actavis 150 mg sú biele, oválne, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s označením „I“ na jednej strane a číslom „150“ na druhej strane.


Irbesartan Actavis 300 mg sú biele, oválne, obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s označením „I“ na jednej strane a číslom „300“ na druhej strane.


Irbesartan Actavis je dostupný v nasledovných baleniach:

Blistre: 10, 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet.

Fľaška: 30, 60 a 250 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group PTC ehf.

Reykyavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island


Výrobca

Actavis hf.

Reykyavikurvegur 78, 220 Hafnarfjordur, Island


Balkanpharma Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulharsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Estónsko

Irbesartan Actavis

Belgicko

Irbesartan Actavis 75 mg filmomhulde tabletten

Irbesartan Actavis 150 mg filmomhulde tabletten

Irbesartan Actavis 300 mg filmomhulde tabletten

Česká republika

Irbesartan Actavis 75 mg

Irbesartan Actavis 150 mg

Irbesartan Actavis 300 mg

Nemecko

Irbesartan-Actavis 75 mg Filmtabletten

Irbesartan-Actavis 150 mg Filmtabletten

Irbesartan-Actavis 300 mg Filmtabletten

Dánsko

Irbesartan Actavis

Grécko

Irbesartan / Actavis

Španielsko

Irbesartán Actavis 75 mg comprimidos

Irbesartán Actavis150 mg comprimidos

Irbesartán Actavis 300 mg comprimidos

Taliansko

Irbesartan Actavis 75 mg compresse rivestite con film

Irbesartan Actavis 150 mg compresse rivestite con film

Irbesartan Actavis 300 mg compresse rivestite con film

Lotyšsko

Irbesartan Actavis 75 mg plėvele dengtos tabletės

Irbesartan Actavis 150 mg plėvele dengtos tabletės

Irbesartan Actavis 300 mg plėvele dengtos tabletės

Litva

Irbesartan Actavis 75 mg apvalkotās tabletes

Irbesartan Actavis 150 mg apvalkotās tabletes

Irbesartan Actavis 300 mg apvalkotās tabletes

Holandsko

Irbesartan Actavis 75 mg

Irbesartan Actavis 150 mg

Irbesartan Actavis 300 mg

Nórsko

Irbesartan Actavis

Portugalsko

Irbesartan Actavis

Slovensko

Irbesartan Actavis 150 mg

Irbesartan Actavis 300 mg

Švédsko

Irbesartan Actavis (filmdrgerad tablett)

Veľká Británia

Irbesartan 75 mg Tablets

Irbesartan 150 mg Tablets

Irbesartan 300 mg Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2013.

Irbesartan Actavis 150 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/05260-Z1A

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.:2012/06664-Z1A

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.:2012/07169-ZIB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Irbesartan Actavis 150 mg

Irbesartan Actavis 300 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg irbesartanu.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg irbesartanu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Irbesartan Actavis 150 mgsú biele, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s označením „I“ na jednej strane a číslom „150“ na druhej strane.

Irbesartan Actavis 300 mgsú biele, oválne, bikonvexné filmom obalené tablety s označením „I“ na jednej strane a číslom „300“ na druhej strane.4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie.

Liečba ochorenia obličiek u pacientov s hypertenziou a diabetes mellitus 2.typu ako súčasť antihypertenzného liekového režimu (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania

Tablety sa prehĺtajú v celku a majú sa zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohár vody). Tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla.


Dávkovanie

Zvyčajná odporúčaná začiatočná a udržiavacia dávka je 150 mg raz denne.

Irbesartan v dávke 150 mg raz denne vo všeobecnosti poskytuje lepšiu 24 hodinovú kontrolu krvného tlaku ako 75 mg. O začatí liečby so 75 mg je však potrebné uvažovať najmä u hemodialyzovaných pacientov a u starších pacientov vo veku nad 75 rokov.


U pacientov nedostatočne kontrolovaných dávkou 150 mg raz denne sa môže dávka irbesartanu zvýšiť na 300 mg alebo sa môže pridať ďalšie antihypertenzívum. Preukázalo sa, že pridanie diuretika, ako je hydrochlorotiazid, k irbesartanu má aditívny účinok (pozri časť 4.5).


U tých pacientov, ktorí boli nedostatočne kontrolovaní pri dávke 150 mg jedenkrát denne, sa dávka môže zvýšiť na 300 mg jedenkrát denne, čo predstavuje preferovanú udržiavaciu dávku pri liečbe ochorení obličiek. Renálny prínos irbesartanu u pacientov s hypertenziou a diabetom 2.typu bol preukázaný v štúdiách, v ktorých sa irbesartan používal súčasne s inými antihypertenzívami, ak bol potrebný na dosiahnutie cieľových hodnôt krvného tlaku (pozri časť 5.1).


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebné upravovať dávkovanie. U pacientov podstupujúcich hemodialýzu sa má zvážiť nižšia úvodná dávka (75 mg).


Porucha funkcie pečene

Upacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebné upravovať dávkovanie. Nie sú klinické skúsenosti s pacientmi s ťažkou poruchou funkcie pečene.


Starší pacienti

U pacientov starších ako 75 rokov sa má zvážiť liečba s úvodnou dávkou 75 mg, zvyčajne však nie je potrebné dávkovanie u starších ľudí upravovať.


Pediatrická populácia

Irbesartan sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti a účinnosti (pozri časti 4.8, 5.1 a 5.2).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1).

Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Deplécia intravaskulárneho objemu:symptomatická hypotenzia, obzvlášť po prvej dávke, sa môže vyskytnúť u pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka pri intenzívnej diuretickej liečbe, reštrikcii solí v rámci diétnej liečby, pri hnačke alebo zvracaní. Tieto stavy sa majú korigovať pred podaním Irbesartanu Actavis.


Renovaskulárna hypertenzia: zvýšené riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insuficiencie hrozí u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitárne funkčnej obličky, ak sú liečení liekmi ovplyvňujúcimi renín-angiotenzín-aldosterónový systém. Hoci horeuvedené tvrdenie nie je dokumentované v súvislosti s irbesartanom, podobný účinok sa pri antagonistoch receptorov angiotenzínu II dá predpokladať.


Poruchy funkcie obličiek a transplantácia obličiek: pri používaní Irbesartanu Actavis u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča pravidelné monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu v sére. S podávaním irbesartanu pacientom po nedávnej transplantácii obličiek nie sú žiadne skúsenosti.


Hypertenzní pacienti s diabetom 2. typu a ochorením obličiek:účinky irbesartanu na výskyt renálnych a kardiovaskulárnych príhod neboli rovnaké u všetkých podskupín podrobených analýze, ktorá sa uskutočnila v rámci štúdie u pacientov s pokročilým ochorením obličiek. Obzvlášť sa účinky javili ako menej priaznivé u žien a u jedincov inej ako bielej rasy (pozri časť 5.1).


Hyperkaliémia:ako pri liečbe inými liekmi, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém, počas liečby s Irbesartanom Actavis sa môže vyskytnúť hyperkaliémia, obzvlášť pri renálnom poškodení, vrátane zjavnej proteinúrie spôsobenej diabetickým ochorením obličiek a/alebo pri srdcovom zlyhaní. U rizikových pacientov sa odporúča starostlivé monitorovanie hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.5).


Lítium: neodporúča sa kombinácia lítia s Irbesartanom Actavis (pozri časť 4.5).


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia: tak, ako pri podávaní iných vazodilatancií, u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou, alebo obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou, je potrebná osobitná opatrnosť.


Primárny aldosteronizmus: pacienti s primárnym aldosteronizmom všeobecne neodpovedajú na antihypertenzné lieky pôsobiace cez inhibíciu renín-angiotenzínového systému. Preto sa neodporúča používať Irbesartan Actavis.


Všeobecne:u pacientov, ktorých cievny tonus a renálne funkcie závisia predovšetkým od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti s ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca alebo ochorením obličiek, vrátane stenózy renálnej artérie), liečba inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu alebo antagonistami receptorov angiotenzínu II, ktoré pôsobia na tento systém, bola spojená s akútnou hypotenziou, azotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym renálnym zlyhaním. Tak, ako pri iných antihypertenzívach, prudký pokles krvného tlaku u pacientov s ischemickou kardiomyopatiou alebo ischemickou chorobou srdca, môže viesť k infarktu myokardu alebo k náhlej cievnej mozgovej príhode.

Tak, ako to bolo pozorované pri inhibítoroch enzýmu konvertujúceho angiotenzín, irbesartan a iné

antagonisty angiotenzínu sú evidentne menej účinné pri znížení krvného tlaku u ľudí čiernej pleti než

u príslušníkov iných rás, pravdepodobne kvôli vyššej prevalencii nízko-renínovej hypertenzie v tejto

populácii (pozri časť 5.1).


Pediatrická populácia: irbesartan bol skúmaný u detí a dospievajúcich vo veku 6 až 16 rokov. Súčasné údaje sú nedostatočné, aby dokázali rozšírenie použitia u detí a dospievajúcich, kým nebudú dostupné ďalšie údaje (pozri časti 4.8, 5.1 a 5.2).


Gravidita:Antagonisty receptora angiotenzínu II (AIIRA) sa nemajú začať podávať počas gravidity.

Pokiaľ nie je pokračovanie liečby AIIRA nevyhnutné, u pacientok plánujúcich graviditu sa liečba musí zmeniť na alternatívne antihypertenzívne liečby, ktoré majú preukázaný profil bezpečnosti na použitie počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečba AIIRA sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, treba začať alternatívnu liečbu (pozri časti 4.3 a 4.6).


4.5 Liekové a iné interakcie


Diuretiká a iné antihypertenzíva

Iné antihypertenzíva môžu zvýšiť hypotenzné účinky irbesartanu; avšak irbesartan bol bezpečne podávaný s inými antihypertenzívami, akými sú betablokátory, dlhodobo pôsobiace blokátory kalciových kanálov a tiazidové diuretiká. Predchádzajúca liečba vysokými dávkami diuretík môže viesť k objemovej deplécii a riziko hypotenzie sa zvyšuje v prípade úvodnej terapie Irbesartanom Actavis (pozri časť 4.4).


Náhrady draslíka a draslík šetriace diuretiká

Na základe skúseností s užívaním iných liekov ovplyvňujúcich renín-angiotenzínový systém, súčasné podávanie draslík šetriacich diuretík, náhrad draslíka, substitúcia solí obsahujúcich draslík alebo iných liekov, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka v sére (napr. heparín), môže viesť k zvýšeniu hladiny sérového draslíka a preto sa neodporúča (pozri časť 4.4).


Lítium

Pri súčasnom podávaní lítia s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu bolo zaznamenané reverzibilné zvýšenie koncentrácií lítia v sére a toxicity. Podobné účinky s irbesartanom boli doteraz veľmi zriedkavo zaznamenané. Preto sa táto kombinácia neodporúča (pozri časť 4.4). Ak je kombinácia nevyhnutná, odporúča sa starostlivé monitorovanie hladiny lítia v sére.


Nesteroidové protizápalové lieky

Ak sa antagonisty angiotenzínu-II zároveň podávajú s nesteroidovými protizápalovými liekmi (napr.selektívne COX-2 inhibítory, kyselina acetylsalicylová (> 3 g/deň) a neselektívne NSAID) môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku.

Ako u ACE inhibítorov, sprievodné podávanie antagonistov angiotenzínu-II a NSAID môže viesť k zvýšeniu rizika zhoršenia renálnych funkcií, zahrňujúcich možné akútne renálne zlyhanie a zvýšenie sérového draslíka najmä u pacientov so slabou pre-existujúcou renálnou funkciou. Kombinácia sa musí podávať opatrne najmä v pokročilom veku. Pacienti musia byť adekvátne hydratovaní a potom po začatí sprievodnej terapie sa musí zvážiť pravidelné monitorovanie renálnych funkcií.


Ďalšie informácie o interakciách irbesartanu

V klinických štúdiách nie je ovplyvnená farmakokinetika irbesartanu hydrochlorotiazidom. Irbesartan je prevažne metabolizovaný CYP2C9 a v menšom rozsahu glukuronidáciou. Neboli pozorované signifikantné farmakokinetické alebo farmakodynamické interakcie, keď sa irbesartan podával s warfarínom metabolizovaným CYP2C9. Účinky induktorov CYP2C9, ako je rifampicín, na farmakokinetiku irbesartanu neboli vyhodnotené. Farmakokinetika digoxínu nebola súčasným podaním irbesartanu zmenená.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Podávanie antagonistov receptora angiotenzínu II v prvom trimestri gravidity sa neodporúča (pozri

časť 4.4). Podávanie antagonistov receptora angiotenzínu II v druhom a treťom trimestri gravidity je

kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz o riziku teratogenicity po expozícii ACE inhibítormi počas prvého trimestra gravidity nebol konečný, isté zvýšenie rizika sa však nemôže vylúčiť. Kým neexistujú kontrolované epidemiologické údaje o rizikách Antagonistov Receptora Angiotenzínu II (AIIRA), sa v prípade tohto typu liekov môžu vyskytovať podobné riziká. Pokiaľ sa nevyžaduje nepretržitá liečba AIIRA, pacientkam, ktoré plánujú otehotnieť, má byť nasadená alternatívna antihypertenzívna liečba, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti použitia počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečba s AIIRA sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.


Je známe, že expozícia AIIRA terapie v druhom a treťom trimestri gravidity indikuje humánnu fetotoxicitu (zníženie renálnej funkcie, oligohydramnión, retardácia lebečnej osifikácie) a k novorodeneckej toxicite (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri tiež časť 5.3).

Ak od druhého trimestra gravidity nastala expozícia AIIRA, odporúča sa sonografická kontrola renálnych funkcií a lebky.


Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRA, majú byť pozorne sledované na hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Keďže nie sú k dispozícii informácie týkajúce sa použitia Irbesartanu Actavis počas laktácie, jeho použitie sa neodporúča a vhodnejšie je zvoliť alternatívnu liečbu s lepšie overeným profilom bezpečnosti počas laktácie, obzvlášť počas dojčenia novorodencov a predčasne narodených detí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch irbesartanu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Vzhľadom na jeho farmakodynamické vlastnosti je nepravdepodobné, aby irbesartan túto schopnosť ovplyvňoval. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba vziať do úvahy, že počas liečby sa môžu vyskytnúť závraty a únava.


4.8 Nežiaduce účinky


V placebom kontrolovaných štúdiách u pacientov s hypertenziou nebol rozdiel v celkovom výskyte nežiaducich účinkov medzi skupinami užívajúcimi irbesartan (56,2%) a skupinami, ktorým bolo podávané placebo (56,5%). Ukončenie terapie vzhľadom na nejaký klinický alebo laboratórny nežiaduci účinok malo nižší výskyt u pacientov liečených irbesartanom (3,3%) ako placebom liečených pacientov (4,5%). Výskyt nežiaducich účinkov nesúvisel s dávkou (v rozmedzí odporučenej dávky), pohlavím, vekom, rasou alebo dĺžkou liečby.


U hypertenzných diabetických pacientov s mikroalbuminúriou a normálnymi renálnymi funkciami boli hlásené ortostatické závraty a ortostatická hypotenzia u 0,5 % pacientov (t.j. menej časté), viac ako u pacientov s placebom.


Nasledovný zoznam uvádza nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli v placebom kontrolovaných štúdiách, pri ktorých bol podávaný irbesartan 1965 hypertenzným pacientom. Údaje označené hviezdičkou (*) sa vzťahujú na nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli navyše u > 2% diabetických hypertenzných pacientov s chronickou renálnou insuficienciou a zjavnou proteinúriou a ktoré prevyšovali placebo.


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov uvedených nižšie je definovaná použitím nasledovných

konvencií:

veľmi časté (≥ 1/10);

časté (≥ 1/100 až < 1/10);

menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100);

zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000);

veľmi zriedkavé (< 1/10 000).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté: Hyperkaliémia* sa vyskytla častejšie u diabetických pacientov liečených irbesartanom než placebom. U diabetických pacientov s hypertenziou s mikroalbuminúriou a normálnou renálnou funkciou sa hyperkaliémia (≥ 5,5 mEq/l) vyskytla u 29,4% pacientov v skupine na irbesartane v dávke 300 mg a u 22% pacientov v skupine na placebe. U diabetických pacientov s hypertenziou s chronickou renálnou insuficienciou a zjavnou proteinúriou sa hyperkaliémia (≥ 5,5 mEq/l) vyskytla u 46,3% pacientov v skupine na irbesartane a 26,3% pacientov v skupine na placebe.

Časté: významné zvýšenia plazmatickej kreatínkinázy boli často pozorované u jedincov liečených irbesartanom (1,7%). Žiadne z týchto zvýšení nebolo spojené s identifikovateľnými klinickými muskuloskeletálnymi udalosťami.

U 1,7% hypertenzných pacientov s pokročilým diabetickým ochorením

obličiek liečených irbesartanom sa vyskytol pokles hemoglobínu*, ktorý nebol

klinicky významný.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: tachykardia


Poruchy nervového systému

Časté: závrat, ortostatický závrat*


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: kašeľ


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: nauzea/vracanie

Menej časté: hnačka, dyspepsia/pyróza


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: muskuloskeletálna bolesť*


Poruchy ciev

Časté: ortostatická hypotenzia*

Menej časté: sčervenanie pokožky


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: únava

Menej časté: bolesť na hrudníku


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: sexuálna dysfunkcia


Po uvedení irbesartanu na trh boli dodatočne hlásené nasledovné nežiaduce účinky,

získané zo spontánnych hlásení, a preto frekvencia týchto nežiaducich účinkov nie je známa.


Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy


Poruchy ucha a labyrintu

Tinnitus


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Porucha chuti


Poruchy obličiek a močových ciest

Porušená funkcia obličiek zahŕňajúca prípady obličkového zlyhania u rizikových pacientov (pozri časť

4.4).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Leukocytoklastická vaskulitída


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Artralgia, myalgia (v niektorých prípadoch spájaná so zvýšenými plazmatickými hladinami kreatínkinázy), svalové kŕče


Poruchy metabolizmu a výživy

Hyperkaliémia


Poruchy imunitného systému

Hypersenzitívne reakcie ako sú angioedém, vyrážka, urtikária


Poruchy pečene a žlčových ciest

Hepatitída, abnormálna funkcia pečene


Pediatrická populácia

V randomizovanom skúšaní 318 hypertenzných detí a dospievajúcich vo veku od 6 do 16 rokov sa vyskytli nasledujúce nežiaduce účinky v 3 týždňovej dvojito zaslepenej fáze: bolesť hlavy (7,9%), hypotenzia (2,2%), závrat (1,9%), kašeľ (0,9%). V 26 týždňovom otvorenom období tohto skúšania sa najčastejšie vyskytli laboratórne abnormality ako zvýšenie kreatinínu (6,5%) a zvýšenie hodnôt CK u 2% detských príjemcov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Skúsenosti s dospelými osobami, vystavenými dávkam až do 900 mg/deň počas 8 týždňov, neodhalili

žiadnu toxicitu. Ako najpravdepodobnejšie prejavy predávkovania sa predpokladajú hypotenzia a

tachykardia; môže sa vyskytnúť aj bradykardia.


Liečba

O liečbe predávkovania irbesartanom nie sú dostupné špecifické informácie. Pacient musí byť pozorne sledovaný, liečba musí byť symptomatická a podporná. Navrhované opatrenia zahŕňajú indukciu emézy a/alebo gastrickú laváž. Pri predávkovaní môže byť prospešné podanie aktívneho uhlia. Irbesartan nie je možné odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonisty Angiotenzínu-II, samotné.

ATC kód C09CA04


Mechanizmus účinku

Irbesartan je účinný, po perorálnom užití aktívny, selektívny antagonista receptora angiotenzínu II (typ AT1). Predpokladá sa, že blokuje všetky účinky angiotenzínu II sprostredkované AT1 receptorom, bez ohľadu na zdroj alebo cestu syntézy angiotenzínu II. Selektívny antagonizmus receptorov angiotenzínu II (AT1) vedie k zvýšeniu hladiny renínu a angiotenzínu II v plazme a k zníženiu koncentrácie aldosterónu v plazme. Pri odporúčaných dávkach samotného irbesartanu nie sú významne ovplyvnené sérové hladiny draslíka. Irbesartan neinhibuje ACE (kinináza II), enzým tvoriaci angiotenzín II a degradujúci bradykinín na inaktívne metabolity. Irbesartan pre svoj účinok nevyžaduje metabolickú aktiváciu.


Klinická účinnosť a bezpečnosť


Hypertenzia

Irbesartan znižuje tlak krvi s minimálnou zmenou srdcovej frekvencie. Zníženie tlaku krvi je dávkovo

závislé s tendenciou smerovať k plató pri dávkach nad 300 mg raz denne. Dávky 150-300 mg raz

denne znižujú tlak krvi v sediacej alebo ležiacej polohe v najnižšom bode účinku (t.j. 24 hodín po

podaní) v priemere o 8-13/5-8 mm Hg (systolický/diastolický) viac ako placebo. Vrchol poklesu krvného tlaku sa dosiahne do 3-6 hodín po užití a antihypertenzný účinok pretrváva aspoň 24 hodín. Po 24 hodinách bola redukcia krvného tlaku pri odporúčaných dávkach 60-70% maximálnej diastolickej a systolickej odpovede. Najnižšia a priemerná odpoveď po 24 hodinách pri dávke 150 mg raz denne bola podobná, ako pri tej istej celkovej dávke podanej v dvoch denných dávkach. Evidentné zníženie krvného tlaku Irbesartanom Actavis nastane do 1-2 týždňov, s maximálnym účinkom do 4-6 týždňov po začiatku liečby. Počas dlhodobej liečby antihypertenzný účinok pretrváva. Po prerušení liečby sa krvný tlak postupne vracia k pôvodným hodnotám. Rebound fenomén hypertenzie nebol pozorovaný.

Tiazidové diuretiká majú pri liečbe irbesartanom aditívny účinok na zníženie krvného tlaku. U pacientov nedostatočne kontrolovaných samotným irbesartanom vedie pridanie nízkej dávky hydrochlorotiazidu (12,5 mg) raz denne k irbesartanu k ďalšej redukcii tlaku krvi v najnižšom bode účinku o 7-10/3-6 mm Hg (systolický/diastolický) v porovnaní s placebom.

Účinnosť Irbesartanu Actavis nie je ovplyvnená vekom alebo pohlavím. Tak, ako pri iných liekoch

ovplyvňujúcich renín-angiotenzínový systém, pacienti čiernej pleti s hypertenziou odpovedali na

monoterapiu irbesartanom v menšej miere. Ak sa irbesartan podáva súčasne s nízkou dávkou hydrochlorotiazidu (napr. 12,5 mg denne), antihypertenzná odpoveď sa u pacientov čiernej pleti

približuje účinku u belošských pacientov. Irbesartan nemá klinicky významný účinok na koncentráciu kyseliny močovej v sére alebo na sekréciu kyseliny močovej močom.


Zníženie krvného tlaku s 0,5 mg/kg (nízkymi), 1,5 mg/kg (strednými) a 4,5 mg/kg (vysokými) cieľovými titrovanými dávkami irbesartanu sa pozorovalo u 318 hypertenzných alebo rizikových (diabetických, rodinná anamnéza hypertenzie) detí a mladistvých vo veku 6 až 16 rokov počas trojtýždňového obdobia. Na konci troch týždňov bolo priemerné zníženie z pôvodných hodnôt v primárnej účinnosti kolísavé, ustálený systolický krvný tlak v sede (seated systolic blood pressure, SeSBP) bol 11,7 mmHg (nízka dávka), 9,3 mmHg (stredná dávka), 13,2 mmHg (vysoká dávka).Medzi týmito dávkami nie je zrejmý signifikantný rozdiel. Dosiahnutá priemerná zmena ustáleného diastolického krvného tlaku v sede (seated diastolic blood pressure, SeDBP) bola nasledovná: 3,8 mmHg (nízka dávka), 3,2 mmHg (stredná dávka), 5,6 mmHg (vysoká dávka). Počas nasledujúceho dvojtýždňového obdobia boli pacienti randomizovaní buď na liečivo alebo placebo, pacienti užívajúci placebo mali SeSBP zvýšený o 2,4 a SeDBP o 2,0 mmHg v porovnaní so zmenami +0,1 a -0,3 mmHg u pacientov na všetkých dávkach irbesartanu (pozri časť 4.2).


Hypertenzia a diabetes 2. typu s ochorením obličiek

Štúdia „Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial (IDNT)“ ukazuje, že irbesartan znižuje progresiu ochorenia obličiek u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou a zjavnou proteinúriou. IDNT bola dvojito zaslepená, kontrolovaná štúdia sledujúca morbiditu a mortalitu, ktorá porovnávala irbesartan, amlodipín a placebo. Štúdie sa zúčastnilo 1715 hypertenzných pacientov s diabetom 2. typu, proteinúriou ≥ 900 mg/deň a hladinou kreatinínu v sére 1,0-3,0 mg/dl, u ktorých sa skúmali dlhodobé účinky (v priemere 2,6 roka) irbesartanu na progresiu ochorenia obličiek a celkovú mortalitu. Pacientom bol titrovaný irbesartan v dávke od 75 mg až po udržiavaciu dávku 300 mg, amlodipín od 2,5 mg do 10 mg alebo placebo podľa tolerancie. Pacientom zo všetkých liečených skupín boli typicky podané 2 až 4 antihypertenzíva (napr. diuretiká, betablokátory, alfablokátory) z dôvodu dosiahnutia cieľových hodnôt krvného tlaku ≤ 135/85 mmHg alebo redukcie systolického tlaku o 10 mmHg, ak boli východiskové hodnoty > 160 mmHg. Cieľové hodnoty krvného tlaku dosiahlo v placebo skupine šesťdesiat percent (60%) pacientov, zatiaľ čo v irbesartanovej a v amlodipínovej skupine bola táto hodnota dosiahnutá u 76% a 78%. Irbesartan významne znížil relatívne riziko výskytu primárneho kombinovaného koncového ukazovateľa,

zdvojnásobenie hladiny kreatinínu v sére, terminálne štádium ochorenia obličiek (end-stage renal disease, ESRD) alebo celkovej mortality. Približne 33% pacientov v skupine liečenej irbesartanom dosiahlo primárny renálny kombinovaný ukazovateľ v porovnaní s 39% a 41% pacientov v placebovej a amlodipínom liečenej skupine [20% redukcia relatívneho rizika oproti placebu (p = 0,024) a 23% redukcia relatívneho rizika v porovnaní s amlodipínom (p = 0,006)]. Keď boli analyzované jednotlivé komponenty primárneho koncového ukazovateľa, nebol pozorovaný účinok na celkovú mortalitu, avšak na druhej strane bol pozorovaný pozitívny trend v znížení ESRD a významné zníženie zdvojnásobenia hladín kreatinínu v sére.


Liečebný účinok bol posudzovaný v podskupinách rozdelených podľa pohlavia, rasy, veku, dĺžky trvania diabetu, východiskových hodnôt krvného tlaku, sérového kreatinínu a miery exkrécie albumínu. V ženskej a podskupine pacientov čiernej pleti , ktoré z celkovej populácie zúčastňujúcej sa štúdie predstavovali 32% a 26%, renálny benefit nebol zrejmý, hoci sa pri hodnotení intervalov spoľahlivosti nedal úplne vylúčiť. Čo sa týka sekundárneho koncového ukazovateľa, výskytu fatálnych a nefatálnych kardiovaskulárnych príhod, nebol v celej sledovanej populácii medzi troma skupinami pozorovaný žiadny rozdiel. V irbesartanovej skupine bol však pozorovaný zvýšený výskyt nefatálneho IM u žien a znížený výskyt nefatálneho IM u mužov oproti placebu. Zvýšený výskyt nefatálneho IM a cievnej mozgovej príhody bol pozorovaný u žien liečených irbesartanom oproti liečbe amlodipínom. V celkovej populácii sa znížil počet hospitalizácií z dôvodu srdcového zlyhania. Pre tieto zistenia u žien sa nenašlo žiadne primerané vysvetlenie.


Štúdia „Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with type 2 Diabetes Mellitus (IRMA 2)“ ukazuje, že irbesartan v dávke 300 mg oddiaľuje progresiu mikroalbuminúrie do zjavnej proteinúrie. IRMA 2 bola placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená štúdia sledujúca morbiditu, ktorej sa zúčastnilo 590 pacientov s diabetom 2.typu , mikroalbuminúriou (30-300 mg/deň) a normálnou funkciou obličiek (hodnota kreatinínu v sére ≤ 1,5 mg/dl u mužov a < 1,1 mg/dl u žien). Štúdia skúmala dlhodobé účinky (2 roky) irbesartanu na progresiu mikroalbuminúrie do klinickej (zjavnej) proteinúrie (miera exkrécie močového albumínu (urinary albumin excretion rate, UAER) > 300 mg/deň a zvýšenie v UAER najmenej o 30% od východiskovej hodnoty). Preddefinovaná cieľová hodnota krvného tlaku bola ≤ 135/85 mmHg. Ďalšie antihypertenzíva (s vylúčením ACE inhibítorov, antagonistov receptorov angiotenzínu II a kalciových blokátorov dihydropyridínového typu) boli pridané podľa potreby na dosiahnutie cieľovej hodnoty krvného tlaku. Vo všetkých liečebných skupinách boli dosiahnuté podobné hodnoty krvného tlaku, v skupine liečenej irbesartanom s dávkou 300 mg dosiahlo sledovaný ukazovateľ klinickej proteinúrie menej jedincov (5,2%) ako v skupine s placebom (14,9%) alebo irbesartanom v dávke 150 mg (9,7%), čo predstavuje 70% zníženie relatívneho rizika oproti placebu (p = 0,0004) v prípade vyššej dávky. Počas prvých troch mesiacov liečby nebolo pozorované sprievodné zlepšenie glomerulárnej filtrácie (glomerular filtration rate, GFR). Spomalenie progresie do klinickej proteinúrie bolo zjavné už v prvých troch mesiacoch a pokračovalo počas nasledujúcich 2 rokov. Regresia k normoalbuminúrii (< 30 mg/deň) sa oveľa častejšie vyskytovala v skupine s irbesartanom 300 mg (34%), v porovnaní so skupinou s placebom (21%).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorbcia

Po perorálnom užití sa irbesartan dobre absorbuje: štúdie absolútnej biologickej dostupnosti ukázali hodnoty približne 60-80%. Súčasný príjem potravy biologickú dostupnosť irbesartanu významne neovplyvňuje. Väzba na bielkoviny plazmy je približne 96% s nepatrnou väzbou na krvné elementy.

Distribučný objem je 53-93 litrov. Po perorálnom alebo intravenóznom podaní irbesartanu značeného

14C, 80-85% cirkulujúcej plazmatickej rádioaktivity možno pripočítať nezmenenému irbesartanu.

Irbesartan sa metabolizuje v pečeni konjugáciou na glukuronid a oxidáciou. Hlavným cirkulujúcim

metabolitom je glukuronid irbesartanu (približne 6%). In vitro štúdie ukázali, že irbesartan je primárne

oxidovaný enzýmom CYP2C9 cytochrómu P450; izoenzým CYP3A4 má zanedbateľný účinok.

Farmakokinetika irbesartanu je v dávkovacom intervale 10 až 600 mg lineárna a úmerná dávke. Pozorovalo sa menšie ako proporcionálne zvýšenie perorálnej absorpcie v dávke nad 600 mg

(dvojnásobok maximálnej odporúčanej dávky); mechanizmus je neznámy. Maximum plazmatickej

koncentrácie sa dosiahne 1,5-2 hodiny po perorálnom podaní. Celkový telesný a renálny klírens je

157-176 a 3-3,5 ml/min.


Eliminácia

Polčas terminálnej eliminácie irbesartanu je 11-15 hodín. Rovnovážny stav plazmatickej koncentrácie sa dosiahne do 3 dní od začiatku dávkovania raz denne. Po opakovanom dávkovaní raz denne sa pozoruje limitovaná plazmatická akumulácia irbesartanu (< 20%). V štúdii bola zistená u žien s hypertenziou o niečo vyššia plazmatická koncentrácia irbesartanu. V polčase a v akumulácii irbesartanu však rozdiel nebol. U žien nie je potrebná úprava dávkovania. Hodnoty AUC a Cmaxboli tiež o niečo vyššie u starších jedincov (≥ 65 rokov), v porovnaní s mladými jedincami (18-40 rokov).

Polčas terminálnej eliminácie sa však významne nezmenil. U starších pacientov nie je úprava dávky

potrebná.


Biotransformácia

Irbesartan a jeho metabolity sú eliminované žlčou aj obličkami. Po perorálnom alebo i.v. podaní

irbesartanu značeného 14C sa asi 20% rádioaktivity našlo v moči, zostatok v stolici. Menej ako 2%

dávky sa vylúčili močom ako nezmenený irbesartan.


Farmakokynetický vzťah

Farmakokinetika irbesartanu sa hodnotila u 23 hypertenzných detí a dospievajúcich po podaní jednotlivej alebo viacnásobnej dennej dávky irbesartanu (2 mg/kg) až do maximálnej dennej dávky 150 mg počas štyroch týždňov. Z týchto 23 pacientov bolo 21 hodnotených na porovnávanie farmakokinetiky s dospelými (dvanásť pacientov bolo viac ako 12 ročných, deväť pacientov bolo od 6 do 12 rokov). Výsledky poukazujú na to, že pomer Cmax, AUC a klírensu bol porovnateľný ako u dospelých pacientov užívajúcich 150 mg irbesartanu denne. Limitovaná akumulácia irbesartanu (18%) v plazme sa pozorovala po opakovaní jednej dennej dávky.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcioe obličiek alebo u pacientov podstupujúcich hemodialýzu, nie sú farmakokinetické parametre irbesartanu významne zmenené.

Irbesartan sa nedá odstrániť hemodialýzou.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne ťažkou cirhózou nie sú farmakokinetické parametre irbesartanu významne zmenené. Nie sú klinické skúsenosti s pacientmi s ťažkým poškodením funkcie pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nebola dokázaná abnormálna systémová alebo orgánová toxicita v klinicky relevantných dávkach.

V predklinických štúdiách bezpečnosti vysoké dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg/deň u potkanov a ≥

100 mg/kg/deň u makakov) spôsobili pokles parametrov červenej krvnej zložky (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit). Veľmi vysoké dávky (≥ 500 mg/kg/deň) spôsobujú u potkanov a makakov degeneratívne zmeny v obličkách (ako napríklad intersticiálnu nefritídu, dilatáciu tubulov, bazofíliu tubulov, zvýšenú plazmatickú koncentráciu urey a kreatinínu), ktoré sú pravdepodobne sekundárne spôsobené hypotenzným účinkom lieku vedúcim k zníženiu renálnej perfúzie. Irbesartan indukuje hyperpláziu/hypertrofiu juxtaglomerulárnych buniek (u potkanov pri dávkach ≥ 90 mg/kg/deň, u makakov pri dávkach ≥ 10mg/kg/deň). Všetky tieto zmeny boli považované za výsledok farmakologických účinkov irbesartanu. Nezdá sa, že by pre terapeutické dávky irbesartanu u ľudí mala hyperplázia/hypertrofia renálnych juxtaglomerulárnych buniek akýkoľvek význam.


Nie sú dôkazy o mutagenite, klastogenite a karcinogenite.


Štúdie na zvieratách s irbesartanom ukázali prechodný toxický účinok (zvýšená kavitácia obličkovej

panvičky, hydroureter alebo subkutánny edém) u plodov potkanov, ktoré sa zistili po narodení. U králikov boli abortus alebo skorá resorpcia plodu pozorované pri dávkach spôsobujúcich signifikantnú toxicitu u matky, vrátane mortality. U potkanov a králikov nebol pozorovaný žiadny teratogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Sodná soľ kroskarmelózy (E468)

Mikrokryštalická celulóza (E460)

Hypromelóza (E464)
Manitol (E421)

Magnéziumstearát (E572)
Koloidný oxid kremičitý, bezvodý (E551)


Filmový obal tablety

Hydroxypropyl celulóza (E463)

Hypromelóza (E464)

Makrogol 6000

Oxid titaničitý (E171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu

Blister (PVC/PVdC - Alu blistre).

Fľaša (HDPE) s vysušovadlom a LDPE viečkom.


Veľkosti balenia

Blistre: 10, 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 alebo 100 filmom obalených tabliet.

Fľaša : 30, 60 alebo 250 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf

Reykyavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Irbesartan Actavis 150 mg: 58/0526/09-S

Irbesartan Actavis 300 mg: 58/0527/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 3.9.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2013

Irbesartan Actavis 150 mg