+ ipil.sk

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/12,5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/01419-REG a 2011/01421-REG


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/12,5 mg

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/25 mg

Tablety

irbesartan/hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan

 3. Ako užívať Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan a na čo sa používa


Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan je kombinácia dvoch liečiv, irbesartanu a hydrochlorotiazidu.

Irbesartan patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka produkovaná v organizme, ktorá sa viaže na receptory v krvných cievach, a tým spôsobí ich zúženie. Výsledkom je zvýšenie krvného tlaku. Irbesartan zabraňuje naviazaniu angiotenzínu II na tieto receptory, čím spôsobí rozšírenie krvných ciev a zníženie krvného tlaku.

Hydrochlorotiazid je jedným zo skupiny liečiv (nazývaných tiazidové diuretiká), ktoré spôsobujú zvýšené vylučovanie moču, a tým spôsobuje zníženie krvného tlaku.

Tieto dve účinné zložky lieku Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan pôsobia spolu na zníženie krvného tlaku účinnejšie, než keby boli podávané samostatne.


Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku, ak liečba irbesartanom alebo hydrochlorotiazidom podávanými samostatne neposkytuje dostatočnú kontrolu vášho krvného tlaku.


 1. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan


Neužívajte Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan

 • ak ste alergický (precitlivený) na irbesartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak ste alergický (precitlivený) na hydrochlorotiazid alebo na iné lieky zo skupiny sulfónamidových derivátov

 • ak ste tehotná viac ako 3 mesiace. (Rovnako je lepšie vyhnúť sa používaniu Irbesartan/Hydrochlorothiazidu Mylan na začiatku tehotenstva – pozri časť tehotenstvo nižšie)

 • ak máte závažné problémy s pečeňou alebo obličkami

 • ak máte ťažkosti s močením

 • ak váš lekár zistí, že máte pretrvávajúce vysoké hladiny vápnika alebo nízke hladiny draslíka v krvi


Deti a dospievajúci

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan sa nemá podávať deťom a dospievajúcim (mladším ako 18 rokov).


Upozornenia a opatrenia

Ak sa vás týka niečo z nasledovného, obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan:

 • keď nadmerne vraciate alebo máte silnú hnačku

 • keď máte ťažkosti s funkciou obličiek alebo máte transplantovanú obličku

 • keď máte srdcové ťažkosti

 • keď máte problémy s pečeňou

 • keď máte cukrovku

 • keď máte lupus erythematosus (tiež známy ako lupus alebo SLE)

 • keď trpíte na primárny aldosteronizmus (stav súvisiaci s vysokou tvorbou hormónu aldosterónu, ktorý spôsobuje zadržiavanie sodíka, a následne zvýšenie krvného tlaku).


Povedzte vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan sa neodporúča používať na začiatku tehotenstva a nesmie sa používať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa používa počas tohto obdobia (pozri časť tehotenstvo nižšie).


Musíte tiež informovať svojho lekára:

 • keď držíte diétu s nízkym obsahom soli

 • keď máte príznaky ako nadmerný smäd, sucho v ústach, celková slabosť, ospalosť, svalové bolesti alebo kŕče, nauzea (nutkanie na vracanie), vracanie alebo nadmerne zrýchlený pulz, ktoré môžu signalizovať nadmerný účinok hydrochlorotiazidu (obsiahnutého v Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan)

 • keď zaznamenáte zvýšenú citlivosť kože na slnko s príznakmi spálenia (ako sú začervenanie, svrbenie, opuch, pľuzgier) vyskytujúcou sa častejšie ako zvyčajne

 • keď máte podstúpiť operáciu (chirurgický zákrok) alebo vám majú byť podané anestetiká

 • keď máte zmeny zraku (videnia) alebo bolesť v jednom alebo v oboch vašich očiach počas užívania Irbesartan/Hydrochlorothiazidu Mylan. Môže to byť znakom, že sa u vás rozvíja glaukóm, zvýšený tlak vo vašom oku/vašich očiach. Liečbu Irbesartan/Hydrochlorothiazidom Mylan musíte v takom prípade ukončiť a vyhľadať lekársku pomoc.


Hydrochlorotiazid obsiahnutý v tomto lieku môže spôsobiť pozitívne výsledky v antidopingovom teste.


Iné lieky a Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Diuretiká, ako je hydrochlorotiazid obsiahnutý v Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan, majú účinok na iné lieky. Lieky obsahujúce lítium sa nesmú užívať s Irbesartan/Hydrochlorothiazidom Mylan bez prísneho lekárskeho dozoru.


Môže byť potrebné, aby ste si dali skontrolovať krv (vyšetrenie krvi), ak užívate:

 • doplnky draslíka

 • soľné náhrady obsahujúce draslík

 • draslík šetriace lieky alebo iné diuretiká (tablety na odvodnenie, „močopudné“ lieky)

 • niektoré laxatíva (preháňadlá)

 • lieky na liečbu dny

 • liečebné náhrady vitamínu D

 • lieky na kontrolu srdcového rytmu

 • lieky na liečbu cukrovky (perorálne lieky alebo inzulín)

 • karbamazepín (liek na liečbu epilepsie)


Takisto je dôležité, aby ste oznámili svojmu lekárovi, ak užívate iné lieky na zníženie krvného tlaku, steroidy, lieky na liečbu rakoviny, lieky proti bolesti, lieky na liečbu artritídy (zápal kĺbov) alebo cholestyramín a kolestipolovú živicu na zníženie cholesterolu v krvi.


Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan a jedlo a nápoje a alkohol

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan sa môže užívať spolu s jedlom alebo bez jedla (nalačno).


Ak počas liečby týmto liekom konzumujete alkohol, môžete mať vzhľadom na hydrochlorotiazid obsiahnutý v Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan zvýšený pocit závratu pri vstávaní, hlavne, keď sa postavíte zo sedacej polohy (zo sedu).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tehotenstvo

Povedzte vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Váš lekár vám za normálnych okolností poradí, aby ste prestali užívať Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan predtým, ako otehotniete alebo hneď, ako sa dozviete, že ste tehotná, a poradí vám, aký liek máte užívať namiesto Irbesartan/Hydrochlorothiazidu Mylan. Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan sa neodporúča užívať počas tehotenstva a nesmie sa používať, keď ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže spôsobiť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa používa po 3. (treťom) mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Povedzte vášmu lekárovi, ak dojčíte alebo ak plánujete začať dojčiť.

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan sa neodporúča užívať u dojčiacich matiek a váš lekár vám môže vybrať inú liečbu, ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je vaše dieťa novorodenec alebo ak bolo narodené predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Je nepravdepodobné, že by mal Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Avšak príležitostne sa počas liečby vysokého krvného tlaku môže vyskytnúť závrat alebo únava. Ak sa u vás prejavia tieto ťažkosti, povedzte to vášmu lekárovi skôr, ako začnete viesť vozidlo alebo používať stroje.


Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov (napr. laktózy), poraďte sa s ním skôr, ako začnete užívať tento liek.


 1. Ako užívať Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan


Tento liek je dostupný v dvoch silách: 300 mg/12,5 mg a 300 mg/25 mg.


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekáralebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika.


Dávkovanie

Odporúčaná dávka lieku Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/12,5 mg je jedna tableta denne.

Odporúčaná dávka lieku Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/25 mg je jedna tableta denne.

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan vám lekár zvyčajne predpíše, ak vaša predchádzajúca liečba dostatočne neznížila váš krvný tlak. Lekár vám dá pokyny, ako uskutočniť prechod z predchádzajúcej liečby na liečbu liekom Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan.


Spôsob podávania

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan je určený na vnútorné použitie(cez ústa).

Tablety sa majú prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody). Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan môžete užiť s jedlom alebo bez jedla (nalačno). Snažte sa užívať vašu dennú dávku každý deň približne v rovnakom čase. Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní lieku Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan, kým váš lekár nerozhodne inak.


Maximálne zníženie krvného tlaku by malo byť dosiahnuté za 6-8 týždňov po začatí liečby.


Ak užijete viac Irbesartan/Hydrochlorothiazidu Mylan, ako máte

Ak ste náhodou užili príliš veľa tabliet, ihneď kontaktujte vášho lekára.


Deti nesmú používať Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan nesmú používať deti alebo dospievajúci vo veku menej ako 18 rokov. Ak dieťa prehltlo nejaké tablety, ihneď kontaktujte lekára.


Ak zabudnete užiť Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan

Ak ste náhodou vynechali dennú dávku, nasledujúcu dávku užite ako zvyčajne. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré z týchto účinkov môžu byť vážne a môžu vyžadovať lekársku starostlivosť.


U pacientov užívajúcich irbesartan sa vyskytli zriedkavé prípady alergických kožných reakcií (vyrážka, žihľavka), ako aj lokalizovaný opuch tváre, pier a/alebo jazyka.

Ak zaznamenáte ktorýkoľvek z vyššie uvedených príznakov alebo ak máte dýchavičnosť, prestaňte používať Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan a ihneď kontaktujte svojho lekára.


Vedľajšie účinky hlásené v klinických skúšaniach u pacientov liečených kombináciou irbesartan/hydrochlorotiazid boli:


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100)

 • nauzea (nutkanie na vracanie)/vracanie

 • nezvyčajné močenie

 • únava

 • závrat (vrátane závratu pri postavení sa z polohy ležmo alebo zo sedu)

 • krvné testy môžu ukázať zvýšenie hladín enzýmov, ktorými sa stanovujú funkcie svalov a srdca (kreatínkináza) alebo zvýšenie hladín látok, ktorými sa stanovujú funkcie obličiek (dusík močoviny v krvi, kreatinín)

Ak vám ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov spôsobuje ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000)

 • hnačka

 • nízky krvný tlak

 • mdloby

 • rýchle búšenia srdca

 • sčervenanie (návaly tepla)

 • opuch

 • poruchy sexuálnej funkcie (problémy so sexuálnou výkonnosťou)

 • krvné testy môžu ukázať zníženie hladín draslíka a sodíka vo vašej krvi

Ak vám ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov spôsobuje ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi.


Vedľajšie účinky hlásené od uvedenia kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid na trh

Niektoré vedľajšie účinky boli hlásené od uvedenia kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid na trh. Nežiaduce účinky, ktorých frekvencia nie je známa sú:

bolesť hlavy, zvonenie v ušiach, kašeľ, porucha chuti, ťažkosti s trávením, bolesť kĺbov a svalov, poruchy funkcie pečene a zhoršená funkcia obličiek, zvýšená hladina draslíka vo vašej krvi a alergické reakcie, ako sú vyrážka, žihľavka, opuchnutie tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla. Boli hlásené aj menej časté prípady žltačky (zožltnutie kože a/alebo očných bielok).


Podobne ako pri iných kombináciách dvoch liečiv, nemožno vylúčiť vedľajšie účinky, ktoré sú spojené s každým jednotlivým liečivom.


Vedľajšie účinky súvisiace s užívaním irbesartanu samostatne

Okrem vyššie uvedených vedľajších účinkov bola hlásená aj bolesť na hrudi.


Vedľajšie účinky súvisiace s užívaním hydrochlorotiazidu samostatne

Strata chuti do jedla; podráždenie žalúdka; žalúdočné kŕče; zápcha; žltačka (zožltnutie kože a/alebo očných bielok); zápal pankreasu charakterizovaný silnou bolesťou v hornej časti žalúdka často s nevoľnosťou (nutkaním na vracanie) a vracaním; poruchy spánku; depresia; rozmazané videnie; nedostatok bielych krviniek, ktorý môže viesť k častým infekciám, horúčke; zníženie počtu krvných doštičiek (krvné bunky nevyhnutné pre zrážanie krvi), zníženie počtu červených krviniek (anémia) charakterizované únavou, bolesťou hlavy, dýchavičnosťou počas cvičenia, závratom a bledosťou kože; ochorenie obličiek; pľúcne problémy vrátane pneumónie (zápalu pľúc) a tvorby tekutiny v pľúcach; zvýšená citlivosť kože na slnko; zápal krvných ciev; ochorenie kože charakterizované olupovaním kože na celom tele; kožný lupus erythematosus prejavujúci sa vyrážkou, ktorá sa môže vyskytnúť na tvári, krku a temene hlavy; alergické reakcie; slabosť a kŕče svalov; zmenený srdcový tep; znížený krvný tlak pri zmene polohy; opuch slinných žliaz; vysoká hladina cukru v krvi; cukor v moči; zvýšenie niektorých tukov v krvi; vysoká hladina kyseliny močovej v krvi, ktorá môže spôsobiť dnu.


Je známe, že nežiaduce účinky spojené s hydrochlorotiazidom sa môžu zvyšovať pri vyšších dávkach hydrochlorotiazidu.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


 1. Ako uchovávať Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, štítku na fľaši alebo na blistri po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. V prípade balenia v HDPE fľašiach je čas použiteľnosti lieku po prvom otvorení 90 dní.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan obsahuje

Liečivá sú irbesartan a hydrochlorotiazid.

Každá tableta Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/12,5 mg obsahuje 300 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Každá tableta Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/25 mg obsahuje 300 mg irbesartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.

Ďalšie zložky: mikrokryštalická celulóza (E 460), koloidný oxid kremičitý, bezvodý, nátriumlaurylsulfát, predželatínovaný škrob (kukuričný), magnéziumstearát (E 470b), povidón (K-90), monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy, hlinitý lak chinolínovej žltej (E 104) a červený oxid železitý (E 172).


Ako vyzerá Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan a obsah balenia

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/12,5 mg sú oválne, bikonvexné tablety broskyňovej farby, s vyrazeným označením „M“ na jednej strane tablety a „I34“ na strane druhej.

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/25 mg sú oválne, bikonvexné tablety ružovej farby, s vyrazeným označením „M“ na jednej strane tablety a „I35“ na strane druhej.


Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan je dostupný v blistrových baleniach po 14, 28, 30, 56, 90, 98, 100 tabliet, v blistroch s perforáciou umožňujúcou oddelenie jednotlivej dávky v balení po 56 tabliet, v kalendárnom balení po 28 tabliet a vo fľašiach po 500 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko:

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg, 300 mg/25 mg tabletten

Česká republika:

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg tablety

Francúzsko:

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg, 300 mg/25 mg Comprimés

Grécko:

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg, 300 mg/25 mg Tablets

Holandsko:

Irbesartan/Hydrochloorthiazide Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg, 300 mg/25 mg tabletten

Maďarsko:

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg, 300 mg/25 mg tabletta

Nemecko:

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg, 300 mg/25 mg Tabletten

Nórsko:

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg, 300 mg/25 mg Tabletter

Portugalsko:

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg Comprimidos

Slovenská republika:

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/12,5 mg, 300 mg/25 mg Tablety

Španielsko:

Irbesartan/Hidroclorotiazide Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg, 300 mg/25 mg Comprimidos EFG

Švédsko

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg, 300 mg/25 mg Tabletter

Taliansko:

Irbesartan e Idroclorotiazide Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg, 300 mg/25 mg Compresse

Veľká Británia:

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Mylan 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg, 300 mg/25 mg Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2013.


Strana 7 z 7


Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/12,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2011/01419-REG a 2011/01421-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/12,5 mg

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/25 mg

Tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/12,5 mg

Každá tableta obsahuje 300 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Pomocná látka so známym účinkom:

Každá tableta obsahuje 120 mg laktózy (vo forme monohydrátu laktózy).


Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/25 mg

Každá tableta obsahuje 300 mg irbesartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.

Pomocná látka so známym účinkom:

Každá tableta obsahuje 120 mg laktózy (vo forme monohydrátu laktózy).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/12,5 mg:

Oválna, bikonvexná tableta broskyňovej farby, s rozmermi 8,64 mm x 18,67 mm, s vyrazeným označením „M“ na jednej strane tablety a „I34“ na strane druhej.


Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/25 mg:

Oválna, bikonvexná tableta ružovej farby, s rozmermi 8,64 mm x 18,67 mm, s vyrazeným označením „M“ na jednej strane tablety a „I35“ na strane druhej.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie.

Táto fixná kombinácia dávok je indikovaná u dospelých pacientov, ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný samotným irbesartanom alebo hydrochlorotiazidom (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Môže sa odporučiť titrácia dávky jednotlivých zložiek (t.j. irbesartanu a hydrochlorotiazidu).


Keď je to klinicky vhodné, je možné zvážiť priamu zmenu z monoterapie na fixnú kombináciu:


 • Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/12,5 mg sa môže podávať pacientom nedostatočne kontrolovaným irbesartanom v dávke 300 mg alebo kombináciou irbesartan/hydrochlorotiazid v dávke 150 mg/12,5 mg.


 • Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/25 mg sa môže podávať pacientom nedostatočne kontrolovaným liekom Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/12,5 mg.


Neodporúčajú sa dávky vyššie ako 300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorotiazidu jedenkrát denne.


V prípade potreby sa môže liek Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan podávať spolu s iným antihypertenzívom (pozri časť 4.5).


Osobitné skupiny pacientov


Poškodenie funkcie obličiek:kvôli obsahu hydrochlorotiazidu sa Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan neodporúča podávať pacientom s ťažkou dysfunkciou obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min). U tejto skupiny pacientov sa uprednostňujú slučkové diuretiká pred tiazidmi. U pacientov s poškodením funkcie obličiek, ktorých renálny klírens kreatinínu je ≥ 30 ml/min, nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časti 4.3 a 4.4).


Poškodenie funkcie pečene:Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan nie je indikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene. U pacientov s poruchou funkcie pečene sa tiazidy musia používať s opatrnosťou. U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania Irbesartan/Hydrochlorothiazidu Mylan (pozri časť 4.3).


Starší pacienti:u starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávkovania Irbesartan/Hydrochlorothiazidu Mylan.


Deti a dospievajúci:Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich, pretože bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená. Nie sú dostupné žiadne údaje.


Spôsob podania


Na vnútorné použitie.


Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan sa užíva jedenkrát denne s jedlom alebo nalačno.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá a na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1, alebo na iné sulfónamidové deriváty (hydrochlorotiazid je sulfónamidový derivát)

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6)

 • Ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min)

 • Refraktérna hypokaliémia, hyperkalciémia

 • Ťažké poškodenie funkcie pečene, biliárna cirhóza a cholestáza


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hypotenzia - Pacienti s depléciou objemu

Pri používaní lieku Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan sa zriedkavo vyskytla symptomatická hypotenzia u pacientov s hypertenziou bez ďalších rizikových faktorov hypotenzie. Symptomatická hypotenzia sa môže vyskytnúť u pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka pri intenzívnej diuretickej liečbe, obmedzení príjmu solí v rámci diétnej liečby, pri hnačke alebo vracaní. Tieto stavy je potrebné upraviť pred začatím liečby liekom Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan.


Stenóza renálnej artérie - Renovaskulárna hypertenzia

Existuje zvýšené riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insuficiencie u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitárne funkčnej obličky, ak sú liečení inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu alebo antagonistami receptorov pre angiotenzín II. Hoci toto nie je dokumentované v súvislosti s kombináciou irbesartan/hydrochlorothiazid, dá sa predpokladať podobný účinok.


Poškodenie funkcie obličiek a transplantácia obličiek

Ak sa Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan používa u pacientov s poškodenou renálnou funkciou, odporúča sa pravidelné monitorovanie hladín draslíka, kreatinínu a kyseliny močovej v sére. Nie sú skúsenosti s podávaním Irbesartan/Hydrochlorothiazidu Mylan u pacientov po nedávnej transplantácii obličky. Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan sa nesmie používať u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) (pozri časť 4.3). Pri podávaní tiazidových diuretík pacientom s poruchou funkcie obličiek sa môže vyskytnúť azotémia. U pacientov s poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania, ak je klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min. Avšak u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min ale < 60 ml/min) sa táto fixná kombinácia dávok musí podávať s opatrnosťou.


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene alebo s progresívnym ochorením pečene sa musia tiazidy používať opatrne, pretože aj malá zmena v rovnováhe telesných tekutín a elektrolytov môže vyústiť do hepatálnej kómy. Nie sú klinické skúsenosti s používaním Irbesartan/Hydrochlorothiazidu Mylan u pacientov s poškodením funkcie pečene.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštruktívna hypertrofická kardiomyopatia

Tak ako pri podávaní iných vazodilatancií, u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo obštruktívnou hypertrofickou kardiomyopatiou je potrebná osobitná opatrnosť.


Primárny aldosteronizmus

Pacienti s primárnym aldosteronizmom všeobecne neodpovedajú na antihypertenzívne lieky pôsobiace cez inhibíciu renín-angiotenzínového systému. Preto sa použitie Irbesartan/Hydrochlorothiazidu Mylan neodporúča.


Účinky na metabolizmus a endokrinný systém

Liečba tiazidmi môže narušiť toleranciu glukózy. U diabetických pacientov môže byť potrebná úprava dávkovania inzulínu alebo perorálnych hypoglykemík. Počas liečby tiazidmi sa môže manifestovať latentný diabetes mellitus.


Liečba tiazidovými diuretikami je spojená so zvýšením hladín cholesterolu a triglyceridov; pri dávke 12,5 mg, ktorú Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan obsahuje, však tento účinok nebol hlásený alebo bol len minimálny.


U niektorých pacientov, ktorým sa podávajú tiazidy, sa môže vyskytnúť hyperurikémia alebo sa môže manifestovať dna.


Nerovnováha elektrolytov

Tak ako u všetkých pacientov užívajúcich diuretickú liečbu, hladiny elektrolytov v sére sa musia stanovovať pravidelne vo vhodných intervaloch.


Tiazidy vrátane hydrochlorotiazidu môžu spôsobiť nerovnováhu telesných tekutín alebo elektrolytov (hypokaliémiu, hyponatriémiu a hypochloremickú alkalózu). Varujúce príznaky nerovnováhy tekutín a elektrolytov sú sucho v ústach, smäd, slabosť, letargia, ospalosť, nepokoj, svalová bolesť alebo kŕče, svalová únava, hypotenzia, oligúria, tachykardia a gastrointestinálne poruchy ako nauzea alebo vracanie.


Hoci pri používaní tiazidových diuretík môže vzniknúť hypokaliémia, súčasná liečba irbesartanom však môže znížiť diuretikami indukovanú hypokaliémiu. Riziko hypokaliémie je najvyššie u pacientov s cirhózou pečene, u pacientov s nadmernou diurézou, u pacientov s neadekvátnym perorálnym príjmom elektrolytov a u pacientov so súbežnou liečbou kortikosteroidmi alebo ACTH. Naopak, vzhľadom na to, že zložkou Irbesartan/Hydrochlorothiazidu Mylan je irbesartan, môže sa vyskytnúť hyperkaliémia, hlavne pri poškodení funkcie obličiek a/alebo pri srdcovom zlyhaní a diabetes mellitus. U rizikových pacientov sa odporúča adekvátne monitorovanie draslíka v sére. Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan sa musí obzvlášť opatrne podávať pri súčasnej liečbe diuretikami šetriacimi draslík, pri doplnkoch draslíka alebo pri soľných náhradách obsahujúcich draslík (pozri časť 4.5).


Neexistujú dôkazy o tom, že by irbesartan mohol znížiť diuretikami indukovanú hyponatriémiu alebo jej predísť. Nedostatok chloridov je väčšinou mierny a zvyčajne si nevyžaduje liečbu.


Tiazidy môžu znížiť vylučovanie vápnika močom a tým môžu spôsobiť prechodné a mierne zvýšenie vápnika v sére bez prítomnej poruchy metabolizmu vápnika. Výrazná hyperkalciémia môže svedčiť o latentnej hyperparatyreóze. Pred vykonaním testov funkcie prištítnych teliesok musí byť liečba tiazidmi prerušená.


Dokázalo sa, že tiazidy zvyšujú exkréciu horčíka močom, čo môže spôsobiť hypomagneziémiu.


Lítium

Kombinácia lítia a Irbesartan/Hydrochlorothiazidu Mylan sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Antidopingový test

Hydrochlorotiazid obsiahnutý v tomto lieku by mohol spôsobiť pozitívne analytické výsledky v antidopingovom teste.


Všeobecne

U pacientov, ktorých cievny tonus a renálne funkcie závisia predovšetkým od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti s ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca alebo základným renálnym ochorením vrátane stenózy renálnej artérie), bola liečba inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu alebo antagonistami receptorov angiotenzínu II, ktoré pôsobia na tento systém, spojená s akútnou hypotenziou, azotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym renálnym zlyhaním. Tak, ako pri iných antihypertenzívach, prudký pokles krvného tlaku u pacientov s ischemickou kardiopatiou alebo ischemickým kardiovaskulárnym ochorením môže viesť k infarktu myokardu alebo k náhlej cievnej mozgovej príhode.


U pacientov s anamnézou alebo bez anamnézy alergie alebo bronchiálnej astmy môžu nastať reakcie z precitlivenosti na hydrochlorotiazid, väčšia pravdepodobnosť je však u pacientov s anamnézou.


Pri používaní tiazidových diuretík bolo hlásené zhoršenie alebo aktivácia systémového lupus erythematosus.


Prípady fotosenzitívnych reakcií sa vyskytli po tiazidových diuretikách (pozri časť 4.8). Ak sa fotosenzitívne reakcie vyskytnú počas liečby, odporúča sa ukončiť liečbu. Ak je opakované podanie diuretika nevyhnutné, odporúča sa chrániť exponovanú oblasť tela pred slnkom alebo umelým UVA žiarením.


Gravidita

Antagonisty receptora angiotenzínu II (AIIRA) sa nemajú začať podávať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračovanie liečby AIIRA nevyhnutné, u pacientok plánujúcich graviditu sa má liečba zmeniť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti na použitie počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečba s AIIRA sa má okamžite ukončiť a v prípade potreby sa má začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).

Laktóza

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


Akútna myopia a sekundárny akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Liečivá sulfónamidy alebo deriváty sulfónamidov môžu spôsobiť idiosynkratickú reakciu vedúcu k prechodnej myopii a akútnemu glaukómu s uzavretým uhlom. Hoci je hydrochlorotiazid sulfónamid, doposiaľ sa po hydrochlorotiazide hlásili iba ojedinelé prípady akútneho glaukómu s uzavretým uhlom. Symptómy zahŕňajú akútny nástup zníženej ostrosti zraku alebo bolesť očí a typicky sa objavujú v priebehu hodín až týždňov po začatí užívania liečiva. Neliečený akútny glaukóm s uzavretým uhlom môže viesť k trvalej strate zraku. Primárnou liečbou je ukončiť užívanie liečiva tak rýchlo, ako je to možné. Ak vnútroočný tlak nie je kontrolovateľný, môže byť potrebné zvážiť rýchlu lekársku alebo chirurgickú liečbu. Rizikové faktory rozvoja akútneho glaukómu s uzavretým uhlom môžu zahŕňať alergiu na sulfónamidy alebo penicilín v anamnéze (pozri časť 4.8).


4.5 Liekové a iné interakcie


Iné antihypertenzíva:

Antihypertenzívny účinok Irbesartan/Hydrochlorothiazidu Mylan sa môže zvýšiť pri súčasnom používaní iných antihypertenzív. Irbesartan a hydrochlorotiazid (pri dávkach do 300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorotiazidu) boli bezpečne podávané s inými antihypertenzívami vrátane blokátorov vápnikových kanálov a betablokátorov. Predchádzajúca liečba vysokými dávkami diuretík môže viesť k objemovej deplécii a riziku hypotenzie na začiatku liečby irbesartanom s tiazidovými diuretikami alebo bez nich, pokiaľ pred tým nebola urobená korekcia objemovej deplécie (pozri časť 4.4).


Lítium:

Pri súbežnom podávaní lítia s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu bolo zistené reverzibilné zvýšenie koncentrácie a toxicity lítia v sére. Podobné účinky irbesartanu boli doteraz hlásené veľmi zriedkavo. Navyše tiazidy znižujú renálny klírens lítia, takže sa pri užívaní Irbesartan/Hydrochlorothiazidu Mylan môže zvýšiť riziko toxicity lítia. Preto sa kombinácia lítia a Irbesartan/Hydrochlorothiazidu Mylan neodporúča (pozri časť 4.4). Ak je kombinácia nevyhnutná, odporúča sa starostlivé monitorovanie hladiny lítia v sére.


Lieky ovplyvňujúce hladinu draslíka:

Kálium-deplečný účinok hydrochlorotiazidu je zoslabený draslík šetriacim účinkom irbesartanu. Avšak tento účinok hydrochlorotiazidu na hladinu draslíka v sére môže byť zosilnený inými liekmi spojenými so stratou draslíka a hypokaliémiou (napr. iné draslík šetriace diuretiká, laxatíva, amfotericín, karbenoxolón, sodná soľ penicilínu G). Naopak, na základe skúseností s používaním iných liekov tlmiacich renín-angiotenzínový systém, súbežné podávanie draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka, soľných náhrad obsahujúcich draslík alebo iných liekov, ktoré môžu zvyšovať hladinu draslíka v sére (napr. sodná soľ heparínu), môže viesť k zvýšeniu hladiny draslíka v sére. U rizikových pacientov sa odporúča adekvátne monitorovanie sérového draslíka (pozri časť 4.4).


Lieky ovplyvnené zmenami hladiny draslíka v sére:

Pravidelné monitorovanie hladiny draslíka v sére sa odporúča, ak sa Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan podáva s liekmi, ktorých účinok je ovplyvnený zmenami hladiny draslíka v sére (napr. digitálisové glykozidy, antiarytmiká).


Nesteroidové protizápalové lieky:

Ak sa antagonisty angiotenzínu II podávajú súbežne s nesteroidovými protizápalovými liekmi [napr. selektívne COX-2 inhibítory, kyselina acetylsalicylová (> 3 g/deň) a neselektívne NSAID] môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzívneho účinku.


Tak ako u ACE inhibítorov, súbežné podávanie antagonistov angiotenzínu II a NSAID môže viesť k zvýšenému rizika zhoršenia renálnych funkcií vrátane možného akútneho renálneho zlyhania, a zvýšeniu sérového draslíka, najmä u pacientov so slabou už existujúcou renálnou funkciou. Kombinácia sa musí podávať opatrne, najmä u starších pacientov. Pacienti musia byť adekvátne hydratovaní a musí sa zvážiť monitorovanie renálnych funkcií po začatí súbežnej liečby a následne v pravidelných intervaloch.


Ďalšie informácie o interakciách irbesartanu:

V klinických štúdiách nie je farmakokinetika irbesartanu ovplyvnená hydrochlorotiazidom. Irbesartan sa metabolizuje prevažne prostredníctvom CYP 2C9 a v menšom rozsahu glukuronidáciou. Neboli pozorované žiadne signifikantné farmakokinetické alebo farmakodynamické interakcie, keď sa irbesartan podával súbežne s warfarínom, liekom metabolizovaným prostredníctvom CYP 2C9. Účinky induktorov CYP 2C9 ako je rifampicín na farmakokinetiku irbesartanu neboli sledované. Farmakokinetika digoxínu nebola zmenená súčasným podávaním irbesartanu.


Ďalšie informácie o interakciách hydrochlorotiazidu:

Ak sa podávajú súbežne, nasledovné lieky/látky môžu interagovať s tiazidovými diuretikami:


Alkohol:môže dôjsť k potenciovaniu ortostatickej hypotenzie;


Antidiabetické lieky (perorálne antidiabetiká a inzulín):môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetík (pozri časť 4.4);


Cholestyramín a kolestipolová živica:v prítomnosti živicových meničov aniónov je narušená absorbcia hydrochlorotiazidu. Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan sa má podávať najmenej jednu hodinu pred užitím alebo štyri hodiny po užití týchto liekov;


Kortikosteroidy, ACTH: môže sa zvýšiť deplécia elektrolytov, hlavne hypokaliémia;


Digitálisové glykozidy: tiazidmi indukovaná hypokaliémia alebo hypomagneziémia prispieva ku vzniku digitálisom indukovanej srdcovej arytmie (pozri časť 4.4);


Nesteroidové protizápalové lieky:užívanie nesteroidových protizápalových liekov môže u niektorých pacientov znižovať diuretický, nátriuretický a antihypertenzný účinok tiazidových diuretík;


Presorické amíny (napríklad noradrenalín):účinok môže byť znížený, ale nie natoľko, aby ich použitie bolo vylúčené;


Nedepolarizujúce relaxanciá kostrového svalstva (napr. tubokurarín): účinok nedepolarizujúcich myorelaxancií môže byť potenciovaný hydrochlorotiazidom;


Lieky na liečbu dny:môže byť potrebná úprava dávkovania liekov na liečbu dny, pretože hydrochlorotiazid môže zvýšiť hladinu kyseliny močovej v sére. Môže byť potrebné zvýšenie dávkovania probenecidu alebo sulfinpyrazónu. Súčasné podávanie tiazidových diuretík môže zvýšiť incidenciu hypersenzitívnych reakcií na alopurinol;


Soli vápnika: tiazidové diuretiká môžu zvýšiť hladinu vápnika v sére vzhľadom na zníženú exkréciu. Ak sa musia predpísať doplnky vápnika alebo lieky šetriace vápnik (napríklad liečba vitamínom D), musí sa monitorovať hladina vápnika v sére a dávkovanie vápnika sa musí primerane upraviť;


Karbamazepín: súbežné používanie karbamazepínu a hydrochlorotiazidu je spojené s rizikom symptomatickej hyponatriémie. Počas súbežného používania sa majú monitorovať elektrolyty. Ak je to možné, má sa použiť iná skupina diuretík;


Iné interakcie:pôsobením tiazidov môže byť zvýšený hyperglykemický účinok betablokátorov a diazoxidu. Anticholinergiká (napríklad atropín, biperidén) môžu zvýšiť biologickú dostupnosť diuretík tiazidového typu znížením gastrointestinálnej motility a rýchlosti vyprázdňovania žalúdka. Tiazidy môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov spôsobených amantadínom. Tiazidy môžu znížiť exkréciu cytotoxických liekov obličkami (napríklad cyklofosfamidu, metotrexátu) a potenciovať ich myelosupresívne účinky.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:


Antagonisty receptora angiotenzínu II (AIIRAs):


Použitie AIIRAs sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie AIIRAs je v druhom a treťom trimestri gravidity kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity pri podávaní ACE inhibítorov počas prvého trimestra gravidity nie sú presvedčivé; avšak malé zvýšenie rizika nemožno vylúčiť. Aj keď neexistujú žiadne kontrolované epidemiologické údaje o riziku s inhibítormi receptora pre angiotenzín II (AIIRA), môžu existovať podobné riziká pre túto skupinu liekov. Ak pokračovanie s liečbou AIIRA nie je považované za nevyhnutné, pacientky plánujúce graviditu majú byť prestavené na alternatívne antihypertenzné liečby, ktoré majú stanovený bezpečnostný profil na použitie v gravidite. Ak sa zistí gravidita, liečba s AIIRAs sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.


Je známe, že vystavenie sa AIIRA liečbe počas druhého a tretieho trimestra indukuje fetotoxicitu u ľudí (zníženie renálnej funkcie, oligohydramnion, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).


Ak dôjde k expozícii AIIRAs od druhého trimestra gravidity, odporúča sa ultrazvuková kontrola funkcie obličiek a lebky.


Dojčatá, ktorých matky užívali AIIRAs, majú byť starostlivo sledované, pokiaľ ide o hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).


Hydrochlorotiazid:


Skúsenosti s hydrochlorotiazidom počas gravidity sú obmedzené, obzvlášť počas prvého trimestra. Štúdie na zvieratách nie sú dostatočné.

Hydrochlorotiazid prechádza placentou. Na základe farmakologického mechanizmu účinku hydrochlorotiazidu, jeho použitie počas druhého a tretieho trimestra môže ohroziť fetoplacentárnu perfúziu a môže spôsobiť fetálne a neonatálne účinky, ako je žltačka, poruchy elektrolytovej rovnováhy a trombocytopénia. Vzhľadom na riziko zníženia objemu plazmy a placentárnej hypoperfúzie, bez priaznivého vplyvu na priebeh ochorenia, sa hydrochlorotiazid nemá používať na gestačný edém, gestačnú hypertenziu alebo preeklampsiu.

Hydrochlorotiazid sa nemá používať u tehotných žien na esenciálnu hypertenziu s výnimkou ojedinelých prípadov, kedy nie je možné použiť žiadnu inú liečbu.


Vzhľadom na to, že Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan obsahuje hydrochlorotiazid, neodporúča sa užívať ho v prvom trimestri gravidity. Pred plánovanou graviditou sa musí prejsť na vhodnú alternatívnu liečbu.


Laktácia:


Antagonisty receptora angiotenzínu II (AIIRAs):


Pretože nie sú dostupné informácie týkajúce sa použitia kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid počas dojčenia, Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan sa neodporúča používať a alternatívne liečby s lepšie stanovenými bezpečnostnými profilmi počas dojčenia sú vhodnejšie, obzvlášť pri dojčení novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


Nie je známe, či sa irbesartan alebo jeho metabolity vylučujú do materského mlieka u ľudí.

Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u potkanov preukázali vylučovanie irbesartanu alebo jeho metabolitov do materského mlieka (pre podrobné informácie pozri časť 5.3).


Hydrochlorotiazid:


Hydrochlorotiazid sa vylučuje v malom množstve do materského mlieka u ľudí. Tiazidy vo vysokých dávkach spôsobujúce intenzívnu diurézu môžu inhibovať produkciu mlieka. Použitie Irbesartan/Hydrochlorothiazidu Mylan počas laktácie sa neodporúča. Ak sa Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan používa počas laktácie, dávky majú byť čo najnižšie.


Fertilita:


Irbesartan nemal žiadny vplyv na fertilitu liečených potkanov a ich potomstvo až do dávky navodzujúcej prvé známky parentálnej toxicity (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Vzhľadom na jeho farmakodynamické vlastnosti je však nepravdepodobné, že by Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan túto schopnosť mohol ovplyvniť. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba vziať do úvahy, že počas liečby hypertenzie sa príležitostne môžu vyskytnúť závraty alebo únava.


4.8 Nežiaduce účinky


Kombinácia irbesartanu/hydrochlorotiazidu:


Z 898 hypertenzných pacientov, ktorí užívali rozdielne dávky irbesartanu/hydrochlorotiazidu (rozsah 37,5 mg/6,25 mg až 300 mg/25 mg) v placebom kontrolovaných skúšaniach, 29,5 % z nich zaznamenalo nežiaduce reakcie. Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami boli závrat (5,6 %), únava (4,9 %), nauzea/vracanie (1,8 %) a abnormálne močenie (1,4 %). Okrem toho bolo v skúšaniach často hlásené aj zvýšenie močovinového dusíka v krvi (BUN-blood urea nitrogen) (2,3 %), kreatínkinázy (1,7 %) a kreatinínu (1,1 %).


Tabuľka 1 zahŕňa nežiaduce reakcie zo spontánnych hlásení pozorované v placebom kontrolovaných skúšaniach.


Frekvencia výskytu nežiaducich reakcií uvedených nižšie je definovaná použitím nasledovnej konvencie:

veľmi časté (≥ 1/10);

časté (≥ 1/100 až < 1/10);

menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100);

zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000);

veľmi zriedkavé (< 1/10 000).;

neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov) .


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie v placebom kontrolovaných skúšaniach a spontánne hlásenia*


Poruchy imunitného systému:

Neznáme:

prípady hypersenzitívnych reakcií ako je angioedém, vyrážka, urtikária

Poruchy metabolizmu a výživy:

Neznáme:

hyperkaliémia

Poruchy nervového systému:

Časté:

závrat

Menej časté:

ortostatický závrat

Neznáme:

bolesť hlavy

Poruchy ucha a labyrintu:

Neznáme:

tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Menej časté:

synkopa, hypotenzia, tachykardia, edém

Poruchy ciev:

Neznáme:

sčervenanie

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Neznáme:

kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté:

nauzea/vracanie

Menej časté:

hnačka

Neznáme:

dyspepsia, porucha chuti

Poruchy pečene a žlčových ciest:

Menej časté:

žltačka

Neznáme:

hepatitída, abnormálna funkcia pečene

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Menej časté:

opuch končatín

Neznáme:

artralgia, myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest:

Časté:

abnormálne močenie

Neznáme:

poškodenie funkcie obličiek vrátane ojedinelých prípadov zlyhania obličiek u rizikových pacientov (pozri časť 4.4)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

Menej časté:

sexuálna dysfunkcia, zmeny libida

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Časté:

únava

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Časté:

zvýšenie močovinového dusíka (BUN) v krvi, kreatinínu a kreatínkinázy

Menej časté:

zníženie draslíka a sodíka v sére


Ďalšie informácie o jednotlivých zložkách:

Okrem vyššie uvedených nežiaducich reakcií pre kombinovaný produkt sa môžu vyskytnúť iné nežiaduce reakcie v minulosti hlásené pri jednej zo zložiek lieku Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan. Tabuľka 2 a 3 nižšie uvádza nežiaduce reakcie hlásené pri jednotlivých zložkách Irbesartan/Hydrochlorothiazidu Mylan.


Tabuľka 2: Nežiaduce reakcie hlásené pri použití samotného irbesartanu


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Menej časté:

bolesť na hrudiTabuľka 3: Nežiaduce reakcie (bez ohľadu na vzťah k lieku) hlásené pri používaní samotného hydrochlorotiazidu


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Neznáme:

aplastická anémia, útlm kostnej drene, neutropénia/agranulocytóza, hemolytická anémia, leukopénia, trombocytopénia

Psychické poruchy:

Neznáme:

depresia, poruchy spánku

Poruchy nervového systému:

Neznáme:

vertigo, parestézia, závrat, nepokoj

Poruchy oka:

Neznáme:

prechodné rozmazané videnie, xantopsia, akútna myopia a sekundárny akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Neznáme:

srdcové arytmie

Poruchy ciev:

Neznáme:

posturálna hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Neznáme:

ťažkosti s dýchaním (vrátane pneumonitídy a pľúcneho edému)

Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Neznáme:

pankreatitída, anorexia, hnačka, zápcha, podráždenie žalúdka, sialoadenitída (zápal slinnej žľazy), strata chuti do jedla

Poruchy pečene a žlčových ciest:

Neznáme:

žltačka (intrahepatálna cholestatická žltačka)

Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Neznáme:

anafylaktické reakcie, toxická epidermálna nekrolýza, nekrotizujúca angiitída (vaskulitída, kožná vaskulitída), reakcie podobné kožnému lupus erythematosus, reaktivácia kožného lupus erythematosus, fotosenzitívne reakcie, vyrážka, urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Neznáme:

slabosť, svalový kŕč

Poruchy obličiek a močových ciest:

Neznáme:

intersticiálna nefritída, renálna dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Neznáme:

horúčka

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Neznáme:

elektrolytová nerovnováha (vrátane hypokaliémie a hyponatriémie, pozri časť 4.4), hyperurikémia, glykozúria, hyperglykémia, zvýšenie cholesterolu a triglyceridov


Nežiaduce účinky hydrochlorotiazidu závislé od dávky (najmä elektrolytové poruchy) sa môžu zvýšiť počas titrácie hydrochlorotiazidu.


4.9 Predávkovanie


Nie sú dostupné žiadne osobitné informácie o liečbe pri predávkovaní Irbesartan/Hydrochlorotiazidom Mylan. Pacient musí byť pozorne sledovaný, liečba musí byť symptomatická a podporná. Manažment závisí od času od užitia a od závažnosti symptómov. Navrhované opatrenia zahŕňajú vyvolanie emézy a/alebo výplach žalúdka. Pri liečbe predávkovania môže byť prospešné podanie aktívneho uhlia. Často sa musia monitorovať hladiny elektrolytov a kreatinínu v sére. Ak dôjde k hypotenzii, pacient sa má umiestniť do polohy ležmo (na chrbát) a je potrebné rýchlo mu podať náhradu solí a objemu.


Najpravdepodobnejším prejavom predávkovania irbesartanom je hypotenzia a tachykardia; môže sa vyskytnúť aj bradykardia.


Predávkovanie hydrochlorotiazidom je spojené s depléciou elektrolytov (hypokaliémia, hypochlorémia, hyponatriémia) a dehydratáciou spôsobenou nadmerným močením. Najčastejšími znakmi a príznakmi predávkovania sú nauzea a somnolencia. Hypokaliémia môže spôsobiť svalové kŕče a/alebo zvýrazniť srdcovú arytmiu najmä pri súčasnom používaní digitálisových glykozidov alebo niektorých antiarytmických liekov.


Irbesartan nie je možné odstrániť hemodialýzou. Stupeň odstránenia hydrochlorotiazidu hemodialýzou nebol stanovený.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:antagonisty angiotenzínu II a diuretiká, kombinácie

ATC kód: C09DA04


Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan je kombináciou antagonistu receptora angiotenzínu II, irbesartanu, a tiazidového diuretika, hydrochlorotiazidu. Kombinácia týchto látok má aditívny antihypertenzívny účinok, znižuje krvný tlak výraznejšie ako pri užívaní oboch zložiek samostatne.


Irbesartan je silný, perorálne aktívny, selektívny antagonista receptora angiotenzínu II (AT1podtypu receptora). Predpokladá sa, že blokuje všetky účinky angiotenzínu II sprostredkované AT1receptorom, bez ohľadu na zdroj alebo cestu syntézy angiotenzínu II. Selektívny antagonizmus receptorov angiotenzínu II (AT1) vedie k zvýšeniu hladiny renínu a angiotenzínu II v plazme a k zníženiu koncentrácie aldosterónu v plazme. Pri odporúčaných dávkach samotného irbesartanu nie sú významne ovplyvnené sérové hladiny draslíka u pacientov bez rizika elektrolytovej nerovnováhy (pozri časti 4.4 a 4.5). Irbesartan neinhibuje ACE (kinináza II), enzým tvoriaci angiotenzín II a tiež degradujúci bradykinín na inaktívne metabolity. Irbesartan pre svoj účinok nevyžaduje metabolickú aktiváciu.


Hydrochlorotiazid je tiazidové diuretikum. Mechanizmus antihypertenzívneho účinku tiazidových diuretík nie je úplne známy. Tiazidy ovplyvňujú renálny tubulárny mechanizmus reabsorpcie elektrolytov, priamo zvyšujúc exkréciu sodíka a chloridu v približne rovnakých množstvách. Diuretický účinok hydrochlorotiazidu znižuje plazmatický objem, zvyšuje plazmatickú aktivitu renínu a zvyšuje sekréciu aldosterónu s následnými zvýšeniami úbytku draslíka a bikarbonátu v moči a zníženiami draslíka v sére. Súčasné podávanie irbesartanu má pravdepodobne prostredníctvom blokády renín-angiotenzín-aldosterónového systému tendenciu zvrátiť straty draslíka spôsobené týmito diuretikami. S hydrochlorotiazidom sa diuréza objaví po 2 hodinách a vrchol účinku sa objaví asi po 4 hodinách, pričom účinok pretrváva približne 6-12 hodín.


Kombinácia hydrochlorotiazidu a irbesartanu v ich terapeutickom rozsahu dávok spôsobuje od dávky závislé aditívne zníženie krvného tlaku. Pridanie 12,5 mg hydrochlorotiazidu k 300 mg irbesartanu jedenkrát denne u pacientov neadekvátne kontrolovaným samostatne podávaným irbesartanom v dávke 300 mg spôsobuje ďalšie zníženie diastolického tlaku krvi v porovnaní s placebom v najnižšom bode účinku (24 hodín po podaní) o 6,1 mmHg. V porovnaní s placebom spôsobuje kombinácia 300 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu celkové systolicko/diastolické zníženie do 13,6/11,5 mmHg.


Limitované klinické údaje (7 z 22 pacientov) naznačujú, že pacienti nekontrolovaní kombináciou 300 mg/12,5 mg môžu reagovať po vytitrovaní dávky na 300 mg/25 mg. U týchto pacientov bol pozorovaný postupne sa zvyšujúci hypotenzný účinok u oboch systolického krvného tlaku (SBP) a diastolického krvného tlaku (DBP) (13,3 a 8,3 mmHg, v uvedenom poradí).


V porovnaní s placebom dávka 150 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu podávaná jedenkrát denne pacientom s miernou až stredne ťažkou hypertenziou spôsobuje priemerné zníženie systolického/diastolického krvného tlaku v najnižšom bode účinku (24 hodín po podaní dávky) o 12,9/6,9 mmHg. Vrchol účinku sa dosiahne 3-6 hodín po užití. Pri ambulantnom monitorovaní krvného tlaku sa podávaním kombinácie 150 mg irbesartanu s 12,5 mg hydrochlorotiazidu jedenkrát denne dosiahlo konzistentné zníženie krvného tlaku v priebehu 24 hodín s priemernou systolicko/diastolickou redukciou o 15,8/10,0 mmHg v porovnaní s placebom. Pomer účinku v najnižšom bode k vrcholovému účinku kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid 150 mg/12,5 mg bol 100 % pri ambulantnom monitorovaní krvného tlaku. Pomer účinku v najnižšom bode k vrcholovému účinku pri meraní tlaku manžetou počas návštevy pacienta v ambulancii bol 68 % pre irbesartan/hydrochlorotiazid 150 mg/12,5 mg a 76 % irbesartan/hydrochlorotiazid 300 mg/12,5 mg. Tieto 24-hodinové účinky boli pozorované bez výrazného zníženia krvného tlaku v čase vrcholu účinku a s bezpečným a účinným znížením tlaku krvi v priebehu intervalu podávania dávky jedenkrát denne.


U pacientov s neadekvátne kontrolovaným tlakom krvi podávaním samotného hydrochlorotiazidu v dávke 25 mg, pridanie irbesartanu spôsobuje v porovnaní s placebom ďalšie zníženie systolicko/diastolického tlaku o 11,1/7,2 mmHg.


Zníženie krvného tlaku irbesartanom v kombinácii s hydrochlorotiazidom je zjavné už po prvej dávke a výrazné do 1-2 týždňov po začiatku liečby, s maximálnym účinkom po 6-8 týždňov. V dlhotrvajúcich nadväzujúcich štúdiách bol účinok irbesartanu/hydrochlorotiazidu udržiavaný počas jedného roka. Rebound hypertenzia sa ani pri irbesartane ani pri hydrochlorotiazide nevyskytla, hoci u kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid nebola špecificky študovaná.


Účinok kombinácie irbesartanu a hydrochlorotiazidu na morbiditu a mortalitu nebol sledovaný. Epidemiologické štúdie ukázali, že dlhodobá liečba s hydrochlorotiazidom znižuje riziko kardiovaskulárnej mortality a morbidity.


Účinnosť kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid nie je ovplyvnená vekom alebo pohlavím. Tak ako v prípade iných liekov s účinkom na renín-angiotenzínový systém majú hypertenzívni pacienti čiernej pleti výrazne nižšiu odozvu na monoterapiu irbesartanom Ak sa irbesartan podáva súčasne s nízkou dávkou hydrochlorotiazidu (napríklad 12,5 mg denne), antihypertenzívny účinok u pacientov čiernej pleti sa približuje účinku u ostatných pacientov.


Účinnosť a bezpečnosť kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid v iniciálnej liečbe závažnej hypertenzie (definovaná ako SeDBP ≥ 110 mmHg) boli hodnotené v multricentrickej, randomizovanej, dvojito-zaslepenej, aktívne kontrolovanej, 8-týždňovej štúdii s paralelnou vetvou. Všetkých 697 pacientov bolo randomizovaných v pomere 2:1, jednotlivo buď na irbesartan/hydrochlorotiazid v dávke 150 mg/12,5 mg alebo na irbesartan 150 mg a systematicky titrovaných (pred určením odpovede na nižšiu dávku) po jednom týždni na irbesartan/hydrochlorotiazid 300 mg/25 mg alebo na irbesartan 300 mg v uvedenom poradí.

Štúdia zahŕňala 58 % mužov. Priemerný vek pacientov bol 52,5 rokov, 13 % bolo ≥ 65 ročných a len 2 % bolo ≥ 75 ročných. Dvanásť percent (12 %) pacientov boli diabetici, 34 % pacientov bolo hyperlipidemických a najčastejšie sa vyskytujúcim kardiovaskulárnym ochorením bola stabilná angína pectoris u 3,5 % zúčastnených.


Primárnym cieľom tejto štúdie bolo porovnanie percenta pacientov, u ktorých bol SeDPB kontrolovaný (SeDBP < 90 mmHg) v 5. týždni liečby. Štyridsaťsedem percent (47,2 %) pacientov užívajúcich kombinovanú liečbu dosiahlo SeDBP < 90 mmHg v porovnaní s 33,2 % pacientov užívajúcich irbesartan (p = 0,0005). Priemerný základný krvný tlak bol približne 172/113 mmHg v každej liečenej skupine a zníženia SeSBP/SeDBP po piatich týždňoch boli jednotlivo 30,8/24,0 mmHg a 21,1/19,3 mmHg pre irbesartan/hydrochlorotiazid a irbesartan v uvedenom poradí, (p < 0,0001).


Typy nežiaducich účinkov a ich výskyt u pacientov liečených kombináciou boli podobné profilu nežiaducich účinkov u pacientov s monoterapiou. Počas 8-týždňového liečebného obdobia neboli v žiadnej liečebnej skupine zaznamenané prípady synkopy. Hypotenzia sa vyskytla u 0,6 % a 0 % pacientov a závrat sa vyskytol u 2,8 % a 3,1 % pacientov ako nežiaduce účinky jednotlivo v skupinách s kombinovanou liečbou a monoterapiou v uvedenom poradí.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Súbežné užívanie hydrochlorotiazidu a irbesartanu nemá vplyv na farmakokinetiku ani jedného z liečiv.


Irbesartan a hydrochlorotiazid sú perorálne aktívne látky a k svojej aktivite nevyžadujú biotransformáciu. Po perorálnom užití tabliet irbesartan/hydrochlorotiazid je absolútna perorálna biologická dostupnosť 60-80 % pre irbesartan a 50-80 % pre hydrochlorotiazid. Potrava neovplyvňuje biologickú dostupnosť tabliet irbesartan/hydrochlorotiazid. Maximálna plazmatická koncentrácia sa po perorálnom podaní dosiahne po 1,5-2 hodinách pre irbesartan a po 1‑2,5 hodinách pre hydrochlorotiazid.


Väzba irbesartanu na bielkoviny plazmy je približne 96 % s nepatrnou väzbou na krvné elementy. Distribučný objem irbesartanu je 53-93 litrov. 68 % hydrochlorotiazidu sa viaže na bielkoviny plazmy a jeho zdanlivý distribučný objem je 0,83-1,14 l/kg.


Farmakokinetika irbesartanu je v dávkovacom intervale 10 až 600 mg lineárna a úmerná dávke. Pozorovalo sa menšie ako proporcionálne zvýšenie perorálnej absorpcie pri dávkach nad 600 mg; mechanizmus tohto účinku je neznámy. Celkový telesný a renálny klírens je 157-176 a 3,0-3,5 ml/min v uvedenom poradí. Terminálny eliminačný polčas irbesartanu je 11-15 hodín. Rovnovážny stav plazmatickej koncentrácie sa dosiahne do 3 dní po začatí dávkovacieho režimu raz denne. Po opakovanom dávkovaní raz denne sa pozoruje limitovaná plazmatická kumulácia irbesartanu (< 20 %). V štúdii bola u žien s hypertenziou zistená o niečo vyššia plazmatická koncentrácia irbesartanu. V polčase a v kumulácii irbesartanu však rozdiel nebol. U žien nie je potrebná úprava dávkovania. Hodnoty AUC a Cmaxirbesartanu boli tiež o niečo vyššie u starších jedincov (≥ 65 rokov), v porovnaní s mladými (18-40 rokov). Terminálny eliminačný polčas sa však významne nezmenil. U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania. Priemerný plazmatický polčas hydrochlorotiazidu sa pohybuje od 5-15 hodín.


Po perorálnom alebo intravenóznom podaní irbesartanu značeného 14C možno 80-85 % cirkulujúcej plazmatickej rádioaktivity pripísať nezmenenému irbesartanu. Irbesartan sa metabolizuje v pečeni glukuronidovou konjugáciou a oxidáciou. Hlavným cirkulujúcim metabolitom je irbesartanglukuronid (približne 6 %). In vitroštúdie ukázali, že irbesartan je primárne oxidovaný enzýmom CYP 2C9 cytochrómu P450; izoenzým CYP 3A4 má zanedbateľný účinok. Irbesartan a jeho metabolity sú eliminované žlčou aj obličkami. Po perorálnom alebo intravenóznom podaní irbesartanu značeného 14C sa asi 20 % rádioaktivity našlo v moči a zvyšok v stolici. Menej ako 2 % dávky sa vylučuje močom ako nezmenený irbesartan. Hydrochlorotiazid nie je metabolizovaný, ale je rýchlo vylúčený obličkami. Minimálne 61 % perorálnej dávky sa eliminuje v nezmenenej forme do 24 hodín. Hydrochlorotiazid prechádza cez placentu, nie však cez hematoencefalickú bariéru, a vylučuje sa do materského mlieka.


Poškodenie funkcie obličiek:

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo u pacientov podstupujúcich hemodialýzu nie sú farmakokinetické parametre irbesartanu významne zmenené. Irbesartan sa nedá odstrániť hemodialýzou. U pacientov s klírensom kreatinínu < 20 ml/min sa eliminačný polčas hydrochlorotiazidu predlžuje na 21 hodín.


Poškodenie funkcie pečene:

U pacientov s miernou až stredne ťažkou cirhózou nie sú farmakokinetické parametre irbesartanu významne zmenené. Neuskutočnili sa štúdie s pacientmi s ťažkým poškodením funkcie pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Irbesartan/hydrochlorotiazid:

Potenciálna toxicita kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid po perorálnom podaní sa vyhodnocovala na potkanoch a makakoch v štúdiách trvajúcich do 6 mesiacov. Nepozorovali sa žiadne toxikologické účinky významné pre terapeutické používanie u ľudí.


Nasledujúce zmeny pozorované na potkanoch a makakoch, ktorým sa podávala kombinácia irbesartan/hydrochlorotiazid v dávke 10/10 a 90/90 mg/kg/deň, sa tiež vyskytovali pri užívaní oboch liekov samostatne a/alebo sekundárne súviseli so znížením krvného tlaku (žiadne významné toxikologické interakcie neboli pozorované):


 • zmeny obličiek charakterizované miernym zvýšením urey a kreatinínu v sére a hyperplázia/hypertrofia juxtaglomerulárneho aparátu, ktoré sú priamym dôsledkom interakcie irbesartanu s renín-angiotenzínovým systémom;


 • mierne zníženie parametrov erytrocytov (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit);


 • v šesť mesiacov trvajúcej štúdii toxicity sa u niekoľkých potkanov pri dávke irbesartanu 90 mg/kg/deň a hydrochlorotiazidu 90 mg/kg/deň a irbesartanu/hydrochlorotiazidu 10/10 mg/kg/deň pozorovala zmena farby sliznice žalúdka, vredy a fokálna nekróza žalúdočnej sliznice. Na makakoch sa tieto lézie nepozorovali.


 • zníženie draslíka v sére spôsobené hydrochlorotiazidom bolo čiastočne eliminované, ak sa hydrochlorotiazid podával v kombinácii s irbesartanom.


Väčšina horeuvedených účinkov pravdepodobne vzniká farmakologickým pôsobením irbesartanu (blokáda angiotenzínom II indukovanej inhibície uvoľňovania renínu so stimuláciou buniek produkujúcich renín) a objavuje sa tiež pri inhibítoroch angiotenzín konvertujúceho enzýmu. Tieto zistenia pravdepodobne nemajú žiadny význam pre použitie terapeutickej dávky irbesartanu/hydrochlorotiazidu u ľudí.


Ani pri dávkach spôsobujúcich toxicitu u matiek sa u potkanov nepozoroval teratogénny účinok kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid. Pretože nie sú dôkazy o nežiaducich účinkoch na plodnosť u zvierat alebo ľudí pri užívaní samotného irbesartanu alebo hydrochlorotiazidu, účinky kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid na plodnosť neboli hodnotené v štúdiách na zvieratách. Iní antagonisty angiotenzínu II, ak sa podávajú samostatne, však v štúdiách na zvieratách mali vplyv plodnosť. Toto sa pozorovalo aj pri nižších dávkach týchto iných antagonistov angiotenzínu II, ak sa podávali v kombinácii s hydrochlorotiazidom.


Pri kombinácii irbesartan/hydrochlorotiazid sa nedokázala mutagenita ani klastogenita. Karcinogénny potenciál irbesartanu a hydrochlorotiazidu v kombinácii nebol v štúdiách na zvieratách hodnotený.


Irbesartan:

Nebola dokázaná abnormálna systémová toxicita alebo toxicita cieľového orgánu v klinicky relevantných dávkach. V predklinických štúdiách bezpečnosti spôsobili vysoké dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg/deň u potkanov a ≥ 100 mg/kg/deň u makakov) pokles parametrov červenej krvnej zložky (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit). Veľmi vysoké dávky irbesartanu (≥ 500 mg/kg/deň) spôsobujú u potkanov a makakov degeneratívne zmeny v obličkách (ako napríklad intersticiálnu nefritídu, dilatáciu tubulov, bazofíliu tubulov, zvýšenú plazmatickú koncentráciu urey a kreatinínu) a sú pravdepodobne sekundárne spôsobené hypotenzným účinkom lieku vedúcim k zníženiu renálnej perfúzie. Irbesartan okrem toho indukuje hyperpláziu/hypertrofiu juxtaglomerulárnych buniek (u potkanov ≥ 90 mg/kg/deň, u makakov ≥ 10mg/kg/deň). Všetky tieto zmeny boli považované za výsledok farmakologických účinkov irbesartanu. Pre terapeutické dávky irbesartanu u ľudí hyperplázia/hypertrofia renálnych juxtaglomerulárnych buniekpravdepodobne nemá žiadny význam.


Nie sú dôkazy o mutagenite, klastogenite ani karcinogenite.


Aj napriek tomu, že v štúdiách na samcoch a samiciach potkanov irbesartan pri perorálnych dávkach spôsoboval parentálnu toxicitu (od 50 do 650 mg/kg/deň), vrátane úmrtnosti pri najvyššej dávke, fertilita a reprodukčná funkcia neboli ovplyvnené. Neboli pozorované žiadne významné vplyvy na počet žltých teliesok, implantáty alebo živé plody. Irbesartan neovplyvnil prežitie, vývoj alebo reprodukciu potomstva. Štúdie na zvieratách ukazujú, že rádioaktívne označený irbesartan je zistený u plodov potkanov a králikov. Irbesartan sa vylučuje do materského mlieka potkanov.


Štúdie na zvieratách s irbesartanom ukázali prechodné toxické účinky (zvýšená kavitácia obličkovej panvičky, hydrouréter alebo subkutánny edém) u plodov potkanov, ktoré sa zistili po narodení. U králikov boli abortus alebo skorá resorpcia plodu pozorované pri dávkach spôsobujúcich signifikantnú toxicitu u matky, vrátane mortality. U potkanov a králikov nebol pozorovaný žiadny teratogénny účinok.


Hydrochlorotiazid:

Hoci sa našiel nejednoznačný dôkaz genotoxického alebo karcinogénneho účinku v niektorých experimentálnych modeloch, rozsiahle skúsenosti s hydrochlorotiazidom u ľudí nepreukázali súvislosť medzi jeho použitím a zvýšeným výskytom neoplaziem.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza (E 460)

Koloidný oxid kremičitý, bezvodý

Nátriumlaurylsulfát

Predželatínovaný škrob (kukuričný)

Magnéziumstearát (E 470b)

Povidón (K-90)

Monohydrát laktózy

Sodná soľ kroskarmelózy

Hlinitý lak chinolínovej žltej (E 104)

Červený oxid železitý (E 172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


V prípade balenia v HDPE fľašiach je čas použiteľnosti lieku po prvom otvorení 90 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


HDPE fľaše so skrutkovacím uzáverom z PP v balení po 500 tabliet.

Blistre Amber/Aclar/PVC-ALU v balení po 14, 28, 30, 56, 90, 98, 100 tabliet.

Blistre Amber/Aclar/PVC-ALU s perforáciou umožňujúcou oddelenie jednotlivej dávky v balení po 56 tabliet.

Blistre Amber/Aclar/PVC-ALU v kalendárnom balení po 28 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/12,5 mg: 58/0288/13-S

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/25 mg: 58/0289/13-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


16/16Irbesartan/Hydrochlorothiazid Mylan 300 mg/12,5 mg