+ ipil.sk

Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07980Písomná informácia pre používateľa


Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg filmom obalené tablety


Irbesartan a hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mga na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg

3. Ako užívať Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg a na čo sa používa


Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg je kombináciou dvoch liečiv, irbesartanu a hydrochlorotiazidu.


Irbesartan patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptoru angiotenzínu II. Tieto lieky rozširujú krvné cievy, v ktorých sa tým zníži krvný tlak.

Hydrochlorotiazid patrí do skupiny liekov nazývaných diuretiká (tablety na odvodnenie).


Tieto dve liečivá v lieku Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg pôsobia spolu na zníženie krvného tlaku účinnejšie, ako keď sa podávajú samostatne.


Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie), ak liečba irbesartanom alebo hydrochlorotiazidom podávanými samostatne neposkytuje primeranú kontrolu vášho krvného tlaku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg


Neužívajte Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg

 • ak ste alergický na irbesartan, hydrochlorotiazid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6 a na konci časti 2)

 • ak ste alergický na iné látky odvodené od sulfónamidov (napr. iné tiazidy, niektoré antibakteriálne lieky ako je kotrimoxazol, ak si nie ste istý, obráťte sa na svojho lekára)

 • ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (Je tiež lepšie vyhnúť sa užívaniu Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg na začiatku tehotenstva - pozri časť o tehotenstve)

 • ak máte ťažké poškodenie funkcie pečene

 • ak máte ťažké poškodenie funkcie obličiek alebo máte problémy s tvorbou moču

 • ak máte pretrvávajúce vysoké hladiny vápnika alebo nízke hladiny draslíka v krvi

 • ak máte cukrovku alebo poškodenú funkciu obličiek a užívate aliskiren (iný liek na liečbu vysokého krvného tlaku).


Deti a dospievajúci

Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg sa nemá podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov.


Upozornenia a opatrenia

Tieto tablety sa vo všeobecnosti neodporúča užívať v nasledujúcich prípadoch:

 • ak trpíte primárnym aldosteronizmom (Connov syndróm), nádorom nadobličkovej žľazy spojeným so svalovou slabosťou, nadmerným smädom a častým močením

 • ak máte problémy s pečeňou alebo obličkami

 • ak užívate lítium na liečbu psychických problémov (pozri tiež „Iné lieky a Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg“)

 • ak užívate aliskirén – liečivo na liečbu vysokého krvného tlaku


Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete otehotnieť), musíte to povedať svojmu lekárovi.

Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať od 3. mesiaca tehotenstva, pretože môže mať závažný škodlivý účinok na dieťa (pozri časť o tehotenstve).


Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:

 • ak užívate diuretiká (tablety na odvodnenie)

 • ak držíte diétu s obmedzeným príjmom solí

 • ak trpíte alebo ste trpeli silným vracaním a/alebo hnačkou

 • ak trpíte srdcovým zlyhaním

 • ak máte zúžené tepny, ktoré vedú do obličiek (renálna arteriálna stenóza)

 • ak máte nedávno transplantovanú obličku

 • ak máte „stenózu aortálnej alebo mitrálnej chlopne“ (zúženie chlopní v srdci) alebo „hypertrofickú kardiomyopatiu“ (ochorenie spôsobujúce zhrubnutie srdcového svalu)

 • ak máte cukrovku

 • ak máte ochorenie, ktoré spôsobuje bolesť kĺbov, kožnú vyrážku a horúčku (systémový lupus erythematosus známy aj ako lupus alebo SLE)

 • ak sa počas liečby vyskytla fotosenzitívna reakcia (citlivosť kože na slnko)

 • ak máte vysoké hladiny vápnika alebo draslíka alebo ak držíte diétu s nízkym príjmom draslíka

 • ak potrebujete podstúpiť anestéziu (narkózu) (aj u zubného lekára) alebo ste pred chirurgickým zákrokom

 • ak máte príznaky ako je nadmerný smäd, sucho v ústach celková slabosť, ospalosť, bolesť svalov alebo kŕče, nutkanie na vracanie, vracanie alebo vám veľmi rýchlo bije srdce, čo môže naznačovať nadmerný účinok hydrochlorotiazidu (obsiahnutého v tomto lieku)

 • ak máte zmeny zraku alebo bolesť v jednom alebo v oboch vašich očiach počas užívania

Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg. Môže to byť znakom, že sa u vás rozvíja glaukóm, zvýšený tlak vo vašom oku/vašich očiach. Liečbu Irbesartanom/Hydrochlorotiazidom Sandoz 300 mg/25 mg musíte ukončiť a vyhľadať lekársku pomoc.


Ak ste športovec, povedzte lekárovi, ktorý vám bude robiť dopingové testy, že užívate tento liek, pretože Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg obsahuje liečivo, ktoré môže spôsobiť, že váš test bude mať pozitívny výsledok.


Iné lieky a Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Je dôležité, aby ste povedali svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:


 • lítium (liek na liečbu mánie alebo depresie)

 • aliskirén a iné lieky na zníženie krvného tlaku

 • doplnky draslíka

 • náhrady solí s obsahom draslíka

 • draslík šetriace lieky

 • iné diuretiká (tablety na odvodnenie)

 • niektoré laxatíva (tzv. preháňadlá)

 • lieky na liečbu dny

 • terapeutické doplnky vitamínu D

 • lieky na kontrolu srdcového rytmu

 • lieky na cukrovku (ústami užívané alebo inzulín)

 • steroidy

 • lieky na liečbu rakoviny

 • lieky proti bolesti alebo artritíde

 • cholestyramín a cholestipolové živice, na zníženie hladiny cholesterolu v krvi

 • karbamazepín (liek na liečbu epilepsie).


Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg a jedlo a nápoje

Počas užívania týchto tabliet sa neodporúča piť alkohol, pretože alkohol a Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg si môžu navzájom zvyšovať účinok. V prípade požitia alkoholu počas liečby môžete intenzívnejšie pociťovať závrat pri vstávaní, najmä pri vstávaní zo sediacej polohy.

Nadmerné množstvo solí v strave môže rušiť účinok tohto lieku.


Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete otehotnieť), musíte to povedať svojmu lekárovi.

Za normálnych okolností vám lekár odporučí, aby ste Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg prestali užívať predtým, ako otehotniete alebo hneď ako sa dozviete, že ste tehotná a odporučí vám užívať iný liek namiesto Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg. Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať od 3. mesiaca tehotenstva, pretože môže mať závažný škodlivý účinok na dieťa, ak sa užíva po 3. mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Ak dojčíte alebo sa chystáte začať dojčiť, povedzte to svojmu lekárovi. Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg sa neodporúča pre matky, ktoré dojčia a ak chcete dojčiť, váš lekár vám môže zmeniť liečbu, najmä vtedy, ak je vaše dieťa novorodenec, alebo sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o schopnosti viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Nie je pravdepodobné, že Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg ovplyvňuje ostražitosť, môžete však pociťovať závrat alebo slabosť z dôvodu zníženia krvného tlaku, a to najmä na začiatku liečby alebo pri zvyšovaní dávky. Ak sa tak stane, vaša schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje môže byť oslabená.


Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg vám predpísal lekár, pretože vaša predchádzajúca liečba neznižovala vysoký krvný tlak dostatočne.

Váš lekár vám povie, ako prejdete z predchádzajúcej liečby na liečbu týmto liekom.


Užívanie pre dospelých a starších pacientov

Zvyčajná dávka je jedna tableta raz denne.


Užívanie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov.


Tablety zapite pohárom vody, najlepšie vždy v tom istom čase každý deň. Môžete ich užívať s jedlom alebo bez jedla.


Ak užijete viac Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg, ako máte

Ak ste užili viac tabliet naraz, okamžite kontaktujte pohotovosť v najbližšej nemocnici alebo vášho lekára. Ak sa tak stane, môžete pociťovať prejavy zníženého krvného tlaku ako je závrat alebo mdloby. Môže vám pomôcť, ak si ľahnete a nohy si položíte vyššie.


Ak zabudnete užiť Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg

Je dôležité, aby ste liek užívali každý deň. Ak však zabudnete užiť jednu alebo viac dávok, zoberte si ju hneď, ako si na to spomeniete a potom pokračujte vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg

Ak chcete prestať užívať tento liek, vždy sa o tom porozprávajte so svojim lekárom. Môže byť nevyhnutné pokračovať v užívaní tohto lieku, aj napriek tomu, že sa cítite dobre.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, okamžite kontaktujte svojho lekára:

 • opuch tváre, pier, úst, jazyka, očí alebo hrdla (angioedém)

 • ťažkosti s dýchaním, závrat (ťažká precitlivenosť)

Toto sú príznaky vážnej alergickej reakcie, ktoré sa musia liečiť okamžite, zvyčajne v nemocnici.


Kontaktujte svojho lekára aj v prípade:

 • žltačky (žlté zafarbenie kože a/alebo očí).


Ďalšie vedľajšie účinky


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • závrat

 • nutkanie na vracanie/vracanie

 • nadmerné močenie

 • únava

 • zvýšenie hladiny močoviny v krvi, kreatinínu a kreatínkinázy.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • hnačka

 • závrat pri vstávaní

 • mdloba

 • nízky krvný tlak

 • rýchle búšenie srdca

 • opuch (edém)

 • sčervenanie

 • hnačka

 • sexuálne problémy, zmeny libida

 • nízka hladina draslíka a sodíka v krvi.


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

 • vysoké hladiny draslíka v krvi

 • bolesť hlavy

 • zvonenie, bzučanie, hučanie alebo cvakanie v ušiach

 • kašeľ

 • poruchy trávenia (dyspepsia)

 • strata chuti do jedla

 • zmenená funkcia pečene alebo hepatitída (zápal pečene)

 • bolesť kĺbov a svalov

 • zlyhanie obličiek

 • poškodená funkcia obličiek

 • krátkozrakosť, vysoký tlak v oku (glaukóm).

Tak ako pri iných kombináciách dvoch liečiv, nemožno vylúčiť vedľajšie účinky, ktoré sú spojené s každým z nich.


Vedľajšie účinky súvisiace s užívaním irbesartanu samostatne

Okrem vyššie uvedených vedľajších účinkov bola menej často (môže postihovať menej ako 1 zo 100 osôb) hlásená aj bolesť na hrudníku.


Vedľajšie účinky súvisiace s užívaním hydrochlorotiazidu samostatne

Strata chuti do jedla; podráždenie žalúdka; žalúdočné kŕče; zápcha; žltačka (žltnutie kože a/alebo očného bielka); zápal pankreasu charakterizovaný silnou bolesťou v hornej časti žalúdka často s nevoľnosťou a vracaním; poruchy spánku; depresia; rozmazané videnie; nedostatok bielych krvných buniek, ktorý môže často spôsobiť infekcie, horúčku, zníženie počtu krvných doštičiek (krvné bunky nevyhnutné na zrážanie krvi), zníženie počtu červených krvných buniek (anémia) charakterizované únavnosťou, bolesťou hlavy, dýchavičnosťou počas cvičenia, závratom a bledosťou kože; ochorenie obličiek; pľúcne problémy vrátane pneumónie (zápalu pľúc) a tvorby tekutiny v pľúcach; zvýšená citlivosť kože na slnko; zápal krvných ciev; ochorenie kože charakterizované olupovaním kože na celom tele; kožný lupus erythematosus prejavujúci sa vyrážkou vyskytujúcou sa na tvári, krku a temene hlavy; alergické reakcie; slabosť a kŕče svalov; zmenený srdcový tep; znížený krvný tlak pri zmene polohy; opuch slinných žliaz; vysoká hladina cukru v krvi; cukor v moči; zvýšenie niektorých tukov v krvi; vysoká hladina kyseliny močovej v krvi, ktorá môže spôsobiť dnu.


Je známe, že vedľajšie účinky spojené s hydrochlorotiazidom sa môžu zvyšovať vyššími dávkami hydrochlorotiazidu.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


PVC/PVDC/Al blister:

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


HDPE fľaša a Al/Al blister:

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg obsahuje


Liečivású irbesartan a hydrochlorotiazid.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg irbesartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy (pre ďalšie informácie pozri koniec časti 2), sodná soľ kroskarmelózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, hypromelóza 3 mPas, silicifikovaná mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát.


Filmotvorná vrstva: hypromelóza 6 mPas, hydroxypropylcelulóza, makrogol 6000, monohydrát laktózy (ďalšie informácie, pozri koniec časti 2), oxid titaničitý (E171), oxid železitý (čierny a červený) (E172), mastenec.


Ako vyzerá Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg a obsah balenia

Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg sú tmavoružové oválne obojstranne vypuklé filmom obalené tablety, na jednej strane s označením „300“ a na druhej strane s označením „25H“.


PVC/PVDC/Al blister: 7, 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 100 filmom obalených tabliet

Al/Al blister: 7, 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 100 filmom obalených tabliet

HDPE fľaša s PP skrutkovacím uzáverom a silikagélom ako vysúšadlom: 100, 250 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca

Lek Pharmaceuticals d.d

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


Lek Pharmaceuticals d.d

Trimlini 2D

9220 Lendava

Slovinsko


Lek S.A.

Ul. Domaniewska 50 C

02 672 Varšava

Poľsko


Lek S.A.

Ul. Podlipie 16

95 010 Stryków

Poľsko


Salutas Pharma GmbH

Otto von Guericke Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Holandsko

Irbesartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 300/25 mg, filmomhulde tabletten

Rakúsko

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 300 mg/25 mg – Filmtabletten

Belgicko

Irbesartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 300/25 mg filmomhulde tabletten

Nemecko

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 300 mg/25 mg Filmtabletten

Dánsko

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

Španielsko

Irbesartán/ Hidroclorotiazida Sandoz 300 mg /25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Francúzsko

IRBESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE Sandoz 300 mg/25 mg, comprimé pelliculé

Maďarsko

Irbesartan HCT Sandoz 300mg/25mg filmtabletta

Taliansko

Irbesartan Idroclorotiazide Sandoz 300 mg/25 mg compresse rivestite con film

Nórsko

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

Poľsko

Irbesartan Hydrochlorothiazid Sandoz

Švédsko

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz

Slovinsko

Irbesartan/hidroklorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg filmsko obložene tablete

Slovenská republika

Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.


8Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07980SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg irbesartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.


Pomocná látka: 16,5 mg monohydrátu laktózy v každej filmom obalenej tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Tmavoružové oválne bikonvexné filmom obalené tablety, na jednej strane s označením „300“ a na druhej strane s označením „25H“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie.

Táto fixná kombinácia je určená pre dospelých pacientov, ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný samotným irbesartanom alebo hydrochlorotiazidom (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg sa môže užívať raz denne s jedlom alebo bez jedla.


Odporúča sa titrácia dávky jednotlivých zložiek (t.j. irbesartanu a hydrochlorotiazidu).


Keď je to klinicky vhodné, môže sa zvážiť priama zmena z monoterapie na fixnú kombináciu:

 • Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg sa môže podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný kombináciou irbesartan/hydrochlorotiazid 300 mg/12,5 mg.


Dávky vyššie ako 300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorotiazidu raz denne sa neodporúčajú.

Keď je to nevyhnutné, Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg sa môže podávať s inými antihypertenzívami (pozri časť 4.5).


Osobitné skupiny pacientov

Porucha funkcie obličiek

Kvôli obsahu hydrochlorotiazidu sa Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg neodporúča u pacientov s ťažkou renálnou dysfunkciou (klírens kreatinínu < 30 ml/min). U tejto skupiny pacientov sa uprednostňujú slučkové diuretiká pred tiazidovými.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek, u ktorých klírens kreatinínu je ≥ 30 ml/min, nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časti 4.3 a 4.4).


Porucha funkcie pečene

Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg nie je určený pre pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene. Tiazidy sa musia s opatrnosťou používať u pacientov s poruchou funkcie pečene. U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg (pozri časť 4.3).


Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg.


Pediatrická populácia

Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich z dôvodu nedostatočných údajov o bezpečnosti a účinnosti. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podávania

Na perorálne použitie.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivá, na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1 alebo na iné sulfónamidové deriváty (hydrochlorotiazid je sulfónamidový derivát),

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4. a 4.6),

 • Ťažká porucha funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min),

 • Refraktérna hypokaliémia, hyperkalciémia,

 • Ťažká porucha funkcie pečene, biliárna cirhóza a cholestáza,

 • U pacientov s diabetom mellitus alebo s poškodením funkcie obličiek (rýchlosť gromerulárnej filtrácie GFR < 60 ml/min/1,73 m2) je súčasné použitie kandesartanu s aliskirénom kontraindikované (pozri časti 4.4 a 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hypotenzia - pacienti s depléciou objemu

Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg bol zriedkavo spojený so symptomatickou hypotenziou u hypertenzných pacientov bez ďalších rizikových faktorov hypotenzie. Predpokladá sa, že symptomatická hypotenzia sa môže vyskytnúť u pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka pri intenzívnej diuretickej liečbe, reštrikcii solí v rámci diétnej liečby, pri hnačke alebo vracaní. Tieto stavy sa musia upraviť pred začatím liečby Irbesartan/Hydrochlorotiazidom Sandoz 300 mg/25 mg.


Stenóza renálnej artérie – Renovaskulárna hypertenzia

Zvýšené riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insuficiencie je u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitárne funkčnej obličky, ak sú liečení liekmi, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém. U takýchto pacientov sa má dôkladne monitorovať renálna funkcia. Hoci toto tvrdenie nie je dokumentované v súvislosti s Irbesartan/Hydrochlorotiazidom Sandoz 300 mg/25 mg, dá sa predpokladať podobný účinok.


Porucha funkcie obličiek a transplantácia obličky

Pri používaní Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča pravidelné monitorovanie hladín draslíka, kreatinínu a kyseliny močovej v sére. Nie sú skúsenosti s podávaním Irbesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg u pacientov po nedávnej transplantácii obličky. Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg sa nemá používať u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) (pozri časť 4.3).

U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa môže vyskytnúť azotémia spojená s podávaním tiazidových diuretík. U pacientov s poruchou funkcie obličiek, u ktorých je klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min, nie je potrebná úprava dávkovania. U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min ale < 60 ml/min) sa však táto fixná kombinácia musí podávať s opatrnosťou.


Duálna blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS)

Duálna blokáda RAAS kombináciou Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/12,5 mg s aliskirénom sa neodporúča, pretože je tu zvýšené riziko hypotenzie, hyperkaliémie a zmien v činnosti obličiek. U pacientov s diabetom mellitus alebo s poškodením funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) je použitie Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/12,5 mg v kombinácii s aliskirénom kontraindikované (pozri časť 4.5).


Porucha funkcie pečene

U pacientov s poruchou funkcie pečene alebo progresívnym ochorením pečene sa musia tiazidy používať s opatrnosťou, pretože aj malá zmena v rovnováhe telesných tekutín a elektrolytov môže vyústiť do hepatálnej kómy. Nie sú klinické skúsenosti s podávaním Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg u pacientov s poruchou funkcie pečene.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

Tak ako u iných vazodilatancií je u pacientov so stenózou aortálnej alebo mitrálnej chlopne alebo obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou potrebná zvýšená opatrnosť.


Primárny aldosteronizmus

Pacienti s primárnym aldosteronizmom všeobecne neodpovedajú na antihypertenzíva pôsobiace cez inhibíciu renín-angiotenzín-aldosterónového systému. Preto sa použitie Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg neodporúča.


Účinky na metabolizmus a endokrinný systém

Liečba tiazidmi môže zhoršiť toleranciu glukózy. U diabetických pacientov môže byť potrebná úprava dávkovania inzulínu alebo perorálnych antidiabetík. Počas liečby tiazidmi sa môže manifestovať latentný diabetes mellitus.

Liečba tiazidmi môže byť spojená so zvýšením hladín cholesterolu a triglyceridov, pri dávke 12,5 mg tento účinok však nebol hlásený alebo bol len minimálny.

U niektorých pacientov, ktorým sa podávajú tiazidy sa môže vyskytnúť hyperurikémia alebo klinicky zistená dna.


Nerovnováha elektrolytov

Tak ako u iných pacientov liečených diuretikami, má sa vo vhodných intervaloch vykonávať pravidelné stanovenie sérových hladín elektrolytov.

Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu spôsobiť nerovnováhu telesných tekutín alebo elektrolytov (vrátane hypokaliémie, hyponatriémie a hypochloremickej alkalózy). Varujúcimi príznakmi nerovnováhy telesných tekutín alebo elektrolytov sú sucho v ústach, smäd, slabosť, letargia, ospalosť, nepokoj, svalová bolesť alebo kŕče, svalová únava, hypotenzia, oligúria, tachykardia a gastrointestinálne poruchy ako je nauzea alebo vracanie.

Pri používaní tiazidových diuretík môže vzniknúť hypokaliémia, súčasná liečba irbesartanom však môže znížiť diuretikami indukovanú hypokaliémiu. Riziko hypokaliémie je najvyššie u pacientov s cirhózou pečene, u pacientov s nadmernou diurézou, u pacientov s neadekvátnym perorálnym príjmom elektrolytov a u pacientov so súčasnou liečbou kortikosteroidmi alebo ACTH.

Naopak, vzhľadom na to, že zložkou Irbesartan/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg je irbesartan, hyperkaliémia sa môže vyskytnúť hlavne pri poruche funkcie obličiek a/alebo srdcovom zlyhaní a diabetes mellitus. U rizikových pacientov sa odporúča adekvátne monitorovanie hladín sérového draslíka. Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg sa musí s opatrnosťou používať pri súčasnej liečbe diuretikami šetriacimi draslík, pri náhradách draslíka alebo pri soľných náhradách obsahujúcich draslík (pozri časť 4.5).

Neexistujú dôkazy o tom, že by irbesartan mohol znížiť diuretikami indukovanú hyponatriémiu alebo jej predísť. Nedostatok chloridov je vo všeobecnosti mierny a zvyčajne nevyžaduje liečbu.

Tiazidy môžu znížiť vylučovanie vápnika močom a spôsobiť prechodné a mierne zvýšenie hladiny vápnika v sére bez prítomnosti známej poruchy metabolizmu vápnika. Výrazná hyperkalciémia môže svedčiť o latentnej hyperparatyreóze. Pred vykonaním testov funkcie príštitných teliesok sa musí liečba tiazidmi prerušiť.

Ukázalo sa, že tiazidy zvyšujú exkréciu horčíka močom, čo môže viesť k hypomagneziémii.


Lítium

Kombinácia lítia a Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Antidopingový test

Hydrochlorotiazid obsiahnutý v tomto lieku by mohol spôsobiť pozitívne analytické výsledky v antidopingovom teste.


Všeobecne

U pacientov, ktorých cievny tonus a renálna funkcia závisia predovšetkým od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti s ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca alebo základným renálnym ochorením, vrátane stenózy renálnej artérie), liečba inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu alebo antagonistami receptorov angiotenzínu II, ktoré pôsobia na tento systém, bola spojená s akútnou hypotenziou, azotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym renálnym zlyhaním (pozri časť 4.5). Tak, ako pri iných antihypertenzívach, prudký pokles krvného tlaku u pacientov s ischemickou kardiopatiou alebo ischemickým kardiovaskulárnym ochorením, môže viesť k infarktu myokardu alebo mozgovej príhode.

U pacientov s alergiou alebo bronchiálnou astmou v anamnéze alebo bez nej sa môžu vyskytnúť reakcie z precitlivenosti na hydrochlorotiazid, ale pravdepodobnejšie u pacientov s anamnézou.

Pri používaní tiazidových diuretík bola hlásená exacerbácia alebo aktivácia systémového lupus erythematosus.

Pri tiazidových diuretikách boli hlásené prípady fotosenzitívnych reakcií (pozri časť 4.8). Ak sa počas liečby objaví fotosenzitívna reakcia, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak je opakované podanie diuretika nevyhnutné, odporúča sa chrániť exponovanú oblasť pred slnkom alebo umelým UVA.


Gravidita

Liečba antagonistami receptora pre angiotenzín II (AIIRAs) sa nesmie začať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračovanie liečby s AIIRA terapiou považované za nevyhnutné, u pacientok plánujúcich graviditu sa má zmeniť liečba na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil na použitie počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečba s AIIRAs sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Osobitné upozornenia týkajúce sa pomocných látok

Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými poruchami galaktózovej intolerancie, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú tento liek užívať.


Akútna myopia a sekundárny akútny glaukóm s uzavretým uhlom

Liečivá sulfónamidy alebo liečivá deriváty sulfónamidov môžu spôsobiť idiosynkratickú reakciu vedúcu k prechodnej myopii a akútnemu glaukómu s uzavretým uhlom. Hoci je hydrochlorotiazid sulfónamid, dosiaľ sa po hydrochlorotiazide hlásili iba ojedinelé prípady akútneho glaukómu s uzavretým uhlom. Symptómy zahŕňajú akútny nástup zníženej ostrosti zraku alebo bolesť očí a typicky sa objavujú v priebehu hodín až týždňov po začatí užívania liečiva. Neliečený akútny glaukóm s uzavretým uhlom môže viesť k trvalej strate zraku. Primárna liečba je ukončiť užívanie liečiva tak rýchlo, ako je to možné. Ak vnútroočný tlak nie je kontrolovateľný, možno zvážiť potrebu rýchlej lekárskej alebo chirurgickej liečby. Rizikové faktory rozvoja akútneho glaukómu s uzavretým uhlom môžu zahŕňať alergiu na sulfónamidy alebo penicilín v anamnéze (pozri časť 4.8).


4.5 Liekové a iné interakcie


Iné antihypertenzíva

Antihypertenzný účinok Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg sa môže zvýšiť pri súčasnom používaní iných antihypertenzív. Irbesartan a hydrochlorotiazid (pri dávkach až 300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorotiazidu) boli bezpečne podávané s inými antihypertenzívami vrátane blokátorov vápnikových kanálov a betablokátorov. Predchádzajúca liečba vysokými dávkami diuretík môže viesť k objemovej deplécii a riziku hypotenzie na začiatku liečby irbesartanom s alebo bez tiazidových diuretík v prípade, že predtým nebola urobená korekcia deplécie (pozri časť 4.4).


Lieky s obsahom aliskirénu

U pacientov s diabetom mellitus alebo so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2) je kombinácia Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz s liekmi obsahujúcimi aliskirén kontraindikovaná a neodporúča sa ani pre iných pacientov.


Lítium

Pri súbežnom podaní lítia s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu bolo hlásené reverzibilné zvýšenie koncentrácie lítia v sére a toxicita, podobné účinky irbesartanu boli doteraz hlásené veľmi zriedkavo. Okrem toho, tiazidy znižujú renálny klírens lítia, takže sa pri užívaní Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg môže zvýšiť riziko toxicity lítia. Z tohto dôvodu sa kombinácia lítia a Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg neodporúča (pozri časť 4.4). Ak je kombinácia nevyhnutná, odporúča sa dôkladne monitorovať hladiny lítia v sére.


Lieky ovplyvňujúce hladinu draslíka

Draslík-deplečný účinok hydrochlorotiazidu je zoslabený draslík šetriacim účinkom irbesartanu. Predpokladá sa však, že tento účinok hydrochlorotiazidu na hladinu draslíka v sére môže byť zosilnený inými liekmi spojenými so stratou draslíka a hypokaliémiou (napr. iné diuretiká šetriace draslík, laxatíva, amfotericín, karbenoxolón, sodná soľ penicilínu G). Naopak, na základe skúseností s používaním iných liekov tlmiacich renín-angiotenzínový systém, súčasné podávanie draslík šetriacich diuretík, náhrad draslíka, soľných náhrad obsahujúcich draslík alebo iných liekov, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka (napr. sodná soľ heparínu) môže viesť k zvýšeniu hladiny draslíka v sére. U rizikových pacientov sa odporúča adekvátne monitorovanie hladín draslíka v sére (pozri časť 4.4).


Lieky ovplyvnené zmenami hladiny draslíka v sére

Pri podávaní kombinácie Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg s liekmi, ktorých účinok je ovplyvnený zmenami hladín draslíka v sére, sa odporúča ich pravidelné monitorovanie (napr. srdcové glykozidy, antiarytmiká).


Nesteroidové protizápalové lieky

Pri súbežnom podávaní antagonistov angiotenzínu II s nesteroidovými protizápalovými liekmi (napr. selektívne inhibítory COX 2, kyselina acetylsalicylová (> 3 g/deň) a neselektívne NSAID) môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku.


Tak ako pri inhibítoroch ACE, súčasné použitie antagonistov angiotenzínu II a NSAID môže viesť k zvýšeniu rizika zhoršenia renálnej funkcie, vrátane možného akútneho renálneho zlyhania a zvýšeniu hladín draslíka v sére, najmä u pacientov so slabou existujúcou renálnou funkciou. Kombinácia sa má podávať s opatrnosťou, najmä u starších pacientov. Pacienti majú byť adekvátne hydratovaní a má sa zvážiť monitorovanie renálnej funkcie po začatí súbežnej liečby a následne v pravidelných intervaloch.


Ďalšie informácie o interakciách irbesartanu

V klinických štúdiách nie je ovplyvnená farmakokinetika irbesartanu hydrochlorotiazidom. Irbesartan je prevažne metabolizovaný CYP2C9 a v menšom rozsahu glukuronidáciou. Pri súčasnom podávaní irbesartanu s warfarínom metabolizovaným CYP2C9 neboli pozorované signifikantné farmakokinetické alebo farmakodynamické interakcie. Účinky induktorov CYP2C9, ako je rifampicín, na farmakokinetiku irbesartanu neboli hodnotené. Farmakokinetika digoxínu nebola súčasným podaním irbesartanu zmenená.


Ďalšie informácie o interakciách hydrochlorotiazidu

K interakcii s tiazidovými diuretikami môže dôjsť, ak sa súčasne užívajú nasledujúce lieky:


Alkohol

Môže dôjsť k potenciácii ortostatickej hypotenzie.


Antidiabetické lieky (perorálne antidiabetiká a inzulíny)

Môže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetík (pozri časť 4.4).


Cholestyramín a cholestipolové živice

V prítomnosti živicových iónomeničov je narušená absorpcia hydrochlorotiazidu. Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg sa má podávať najmenej jednu hodinu pred alebo štyri hodiny po užití týchto liekov.


Kortikosteroidy, ACTH

Môže sa zvýšiť deplécia elektrolytov, najmä hypokaliémia.


Srdcové glykozidy

Tiazidmi indukovaná hypokaliémia alebo hypomagneziémia prispieva ku vzniku digitálisom indukovanej srdcovej arytmie (pozri časť 4.4).


Nesteroidové protizápalové lieky

Podávanie nesteroidových protizápalových liekov môže u niektorých pacientov oslabiť diuretický, natriuretický a antihypertenzný účinok tiazidových diuretík.


Presorické amíny (napr. noradrenalín)

Účinok presorických amínov môže byť znížený ale nie natoľko, aby ich použitie bolo vylúčené.


Nedepolarizujúce relaxanciá kostrového svalstva (napr. tubokurarín)

Hydrochlorotiazid môže potenciovať účinok nedepolarizujúcich relaxancií kostrového svalstva.


Lieky proti dne

Môže byť potrebná úprava dávkovania liekov proti dne, pretože hydrochlorotiazid môže zvýšiť hladiny kyseliny močovej v sére. Môže byť potrebné zvýšenie dávkovania probenecidu alebo sulfinpyrazónu. Súbežné podávanie tiazidových diuretík môže zvýšiť incidenciu reakcií z precitlivenosti na alopurinol.


Soli vápnika

Tiazidové diuretiká môžu zvýšiť hladiny vápnika v sére, pretože znižujú jeho exkréciu. Ak sa musia predpísať náhrady vápnika alebo lieky šetriace vápnik (napr. liečba vitamínom D), musí sa monitorovať hladina vápnika v sére a dávkovanie vápnika sa musí primerane upraviť.


Karbamazepín

Súbežné používanie karbamazepínu a hydrochlorotiazidu je spojené s rizikom symptomatickej hyponatriémie. Počas súbežného používania sa majú monitorovať elektrolyty. Ak je možné, má byť použitá iná skupina diuretík.


Iné interakcie

Pôsobením tiazidov môže byť zvýšený hyperglykemický účinok betablokátorov a diazoxidov. Anticholinergiká (napr. atropín, beperidén) môžu zvýšiť biologickú dostupnosť diuretík tiazidového typu znížením gastrointestinálnej motility a rýchlosti žalúdočného vyprázdňovania. Tiazidy môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov spôsobených amantadínom. Tiazidy môžu znížiť exkréciu cytotoxických liekov (napr. cyklofosfamid, metotrexát) a potenciovať ich myelosupresívny účinok.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita


Antagonisty receptora pre angiotenzín II (AIIRAs):

Použitie AIIRA sa počas prvého trimestra gravidity neodporúča (pozri časť 4.4). Použitie AIIRA je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz týkajúci sa rizika teratogenity po expozícii inhibítorom ACE počas prvého trimestra nie je presvedčivý, malé zvýšenie rizika však nie je možné vylúčiť. Kým nie sú k dispozícii kontrolované epidemiologické údaje týkajúce sa rizika antagonistov receptora angiotenzínu II (AIIRA), podobné riziká môžu existovať pre celú skupinu liekov. Pokiaľ nie je liečba AIIRA nevyhnutná, u pacientok plánujúcich graviditu sa má zmeniť liečba na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti na použitie počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, začať alternatívnu liečbu.


Je známe, že expozícia AIIRA indukuje počas druhého a tretieho trimestra gravidity humánnu fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).

Pri podávaní AIIRA od druhého trimestra gravidity sa odporúča sonografická kontrola renálnej funkcie a lebky.

Dojčatá matiek, ktoré užívali AIIRA, sa majú dôkladne monitorovať na možnú hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).


Hydrochlorotiazid:

Skúsenosti s použitím hydrochlorotiazidu počas gravidity, najmä počas prvého trimestra, sú obmedzené. Štúdie na zvieratách nie sú dostatočné.

Hydrochlorotiazid prechádza placentou. Na základe farmakologického mechanizmu účinku hydrochlorotiazidu a jeho použitia počas druhého a tretieho trimestra môže znižovať fetoplacentárnu perfúziu a môže spôsobiť fetálne a neonatálne účinky ako je ikterus, poruchy rovnováhy elektrolytov a trombocytopéniu.

Hydrochlorotiazid sa nemá používať pri gestačnom edéme, gestačnej hypertenzii alebo preeklampsii, z dôvodu rizika zníženia plazmatického objemu a placentárnej hypoperfúzie, bez prínosu na liečbu ochorenia.

Hydrochlorotiazid sa nemá používať pri esenciálnej hypertenzii u gravidných žien s výnimkou zriedkavých situácii, pri ktorých by sa nemohla použiť iná liečba.


Vzhľadom na to, že Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg obsahuje hydrochlorotiazid, neodporúča sa užívať ho v prvom trimestri gravidity. Pred plánovanou graviditou sa musí prejsť na vhodnú alternatívnu liečbu.


Laktácia

Antagonisty receptora pre angiotenzín II (AIIRAs):

Pretože nie sú dostupné informácie o použití Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg počas dojčenia, Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg sa neodporúča a uprednostňuje sa alternatívna liečba s lepšie stanoveným bezpečnostným profilom použitia počas dojčenia, najmä pri dojčení novorodencov alebo predčasne narodených detí.


Nie je známe, či sa irbesartan alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka.

Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u potkanov preukázali vylučovanie irbesartanu alebo jeho metabolitov do mlieka (podrobné informácie, pozri časť 5.3).


Hydrochlorotiazid:

Hydrochlorotiazid sa vylučuje v malých množstvách do ľudského mlieka. Vysoké dávky tiazidov, spôsobujúce silné vylučovanie moču obličkami, môžu tlmiť produkciu mlieka. Užívanie Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg počas dojčenia sa neodporúča. Ak sa Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg používa počas dojčenia, dávka má byť čo najnižšia.


Fertilita

Irbesartan nemal vplyv na fertilitu liečených potkanov a ich potomkov až do dávky navodzujúcej prvé príznaky parentálnej toxicity (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Vzhľadom na jeho farmakodynamické vlastnosti je nepravdepodobné, že by ju Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg ovplyvnil. Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov treba vziať do úvahy, že počas liečby hypertenzie sa občas môže vyskytnúť závrat alebo únava.


4.8 Nežiaduce účinky


Kombinácia irbesartanu/hydrochlorotiazidu:

Z 898 hypertenzných pacientov, ktorí užívali rozdielne dávky irbesartanu/hydrochlorotiazidu (rozpätie: 37,5 mg/6,25 mg až 300 mg/25 mg) v placebom kontrolovaných skúšaniach, 29,5% z nich hlásilo nežiaduce reakcie. Najčastejšími hlásenými nežiaducimi reakciami boli závrat (5,6%), únava (4,9%), nauzea/vracanie (1,8%) a abnormálne močenie (1,4%). Okrem toho, bolo v štúdiách často hlásené aj zvýšenie močovinového dusíka v krvi (BUN-blood urea nitrogen 2,3%), kreatínkinázy (1,7%) a kreatinínu (1,1%).


Tabuľka 1 zahŕňa nežiaduce reakcie zo spontánnych hlásení pozorované v placebom kontrolovaných

skúšaniach.

Frekvencia nižšie uvedených nežiaducich účinkov je definovaná podľa nasledujúcej konvencie:

veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000); neznáme (z dostupných údajov). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 1: Nežiaduce reakcie v placebom kontrolovaných skúšaniach a spontánne hlásenia

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy imunitného systému

Neznáme

prípady hypersenzitívnych reakcií ako je

angioedém, vyrážka, urtikária

Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme

hyperkaliémia

Poruchy nervového systému

Časté

závrat

Menej časté

ortostatický závrat

Neznáme

bolesť hlavy

Poruchy ucha a labyrintu

Neznáme

tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

synkopa, hypotenzia, tachykardia, edém

Poruchy ciev

Menej časté

sčervenanie

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neznáme

kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

nauzea/vracanie

Menej časté

hnačka

Neznáme

dyspepsia, dysgeúzia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

žltačka

Neznáme

hepatitída, abnormálna funkcia pečene

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

opuch končatín

Neznáme

artralgia, myalgia

Poruchy obličiek a močových ciest

Časté

abnormálne močenie

Neznáme

poškodenie funkcie obličiek vrátane

ojedinelých prípadov zlyhania obličiek u

rizikových pacientov (pozri časť 4.4)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

sexuálna dysfunkcia, zmeny libida

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

únava

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté

zvýšenie močoviny (BUN) v krvi,

kreatinínu a kreatínkinázy


Ďalšie informácie o jednotlivých zložkách:

Okrem vyššie uvedených nežiaducich reakcií pre kombinovaný produkt môžu sa vyskytnúť iné nežiaduce reakcie v minulosti hlásené pri jednej zo zložiek Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg. Tabuľka 2 a 3 nižšie poukazuje na nežiaduce reakcie hlásené pri jednotlivých

zložkách Irbesartanu/Hydrochlorotiazidu Sandoz 300 mg/25 mg.


Tabuľka 2: Nežiaduce reakcie hlásené pri použití samotného irbesartanu

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté

bolesť na hrudníkuTabuľka 3: Nežiaduce reakcie hlásené pri používaní samotného hydrochlorotiazidu

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

aplastická anémia, depresia kostnej

drene, neutropénia/agranulocytóza,

hemolytická anémia, leukopénia,

trombocytopénia

Psychické poruchy

Neznáme

depresia, poruchy spánku

Poruchy nervového systému

Neznáme

vertigo, parestézia, závrat, nepokoj

Poruchy oka

Neznáme

prechodné rozmazané videnie, xantopsia,

akútna myopia a sekundárny akútny

glaukóm s uzavretým uhlom

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Neznáme

srdcové arytmie

Poruchy ciev

Neznáme

posturálna hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neznáme

ťažkosti s dýchaním (vrátane

pneumonitídy a pľúcneho edému)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neznáme

pankreatitída, anorexia, hnačka, zápcha,

dráždenie žalúdka, sialadenitída, strata

chuti do jedla

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme

žltačka (intrahepatálna cholestatická

žltačka)

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme

anafylaktické reakcie, toxická

epidermálna nekrolýza, nekrotizujúca

angiitída (vaskulitída, kožná vaskulitída),

reakcie podobné kožnému lupusu

erythematosus, reaktivácia kožného lupusu

erythematosus, fotosenzitívne reakcie,

vyrážka, urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme

slabosť, svalový kŕč

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme

intersticiálna nefritída, renálna

dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Neznáme

horúčka

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Neznáme

elektrolytová nerovnováha (vrátane

hypokaliémie a hyponatriémie, pozri

časť 4.4), hyperurikémia, glykozúria,

hyperglykémia, zvýšenie cholesterolu a

triglyceridov


Nežiaduce udalosti hydrochlorotiazidu závislé od dávky (najmä poruchy elektrolytov) sa môžu zosilniť pri titrácii dávky.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie sú dostupné špecifické informácie o liečbe predávkovania Irbesartanom/Hydrochlorotiazidom Sandoz 300 mg/25 mg. Pacienta je potrebné pozorne monitorovať a liečba má byť symptomatická a podporná. Spôsob liečby závisí od času užitia a závažnosti symptómov. Navrhované opatrenia zahŕňajú indukciu emézy a/alebo výplach žalúdka. Pri liečbe predávkovania môže byť prospešné podanie aktívneho uhlia. Sérové elektrolyty a kreatinín je potrebné často monitorovať. Ak sa objaví hypotenzia, pacienta je potrebné uložiť na chrbát a rýchlo podať náhrady solí a objemu.


Najpravdepodobnejším symptómom predávkovania irbesartanom je hypotenzia a tachykardia, tiež sa môže vyskytnúť bradykardia.


Predávkovanie hydrochlorotiazidom je spojené s depléciou elektrolytov (hypokaliémia, hypochlorémia, hyponatriémia) a dehydratáciou spôsobenou nadmerným močením. Najčastejšími znakmi a symptómami predávkovania je nauzea a ospalosť. Hypokaliémia môže viesť k svalovým kŕčom a/alebo môže zvýrazniť srdcové arytmie spojené so súbežným použitím srdcových glykozidov alebo určitých antiarytmík.


Irbesartan sa nedá odstrániť hemodialýzou. Stupeň odstránenia hydrochlorotiazidu hemodialýzou nebol stanovený.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonisty angiotenzínu II a diuretiká

ATC kód: C09DA04


Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg je kombináciou antagonistu receptora angiotenzínu II, irbesartanu, a tiazidového diuretika, hydrochlorotiazidu. Kombinácia týchto látok má aditívny antihypertenzný účinok, znižuje krvný tlak výraznejšie ako pri užívaní oboch zložiek samostatne.


Irbesartan je účinný, perorálne aktívny, selektívny receptorový antagonista angiotenzínu II (podtyp AT1). Predpokladá sa, že blokuje všetky účinky angiotenzínu II sprostredkované AT1 receptorom, bez ohľadu na zdroj alebo cestu syntézy angiotenzínu II. Selektívny antagonizmus receptorov angiotenzínu II (AT1) vedie k zvýšeniu plazmatických hladín renínu a angiotenzínu II a k zníženiu plazmatických koncentrácii aldosterónu. U pacientov bez rizika elektrolytovej rovnováhy (pozri časti 4.4 a 4.5) pri odporúčaných dávkach samotného irbesartanu nie sú signifikantne ovplyvnené sérové hladiny draslíka. Irbesartan neinhibuje ACE (kininázu II), enzým tvoriaci angiotenzín II a tiež degradujúci bradykinín na inaktívne metabolity. Irbesartan nevyžaduje metabolickú aktiváciu pre svoj účinok.


Hydrochlorotiazid je tiazidové diuretikum. Mechanizmus antihypertenzného účinku tiazidových diuretík nie je úplne známy. Tiazidy ovplyvňujú mechanizmus renálnej tubulárnej reabsorpcie elektrolytov priamym zvýšením vylučovania sodíka a chloridov v približne rovnakom množstve. Diuretický účinok hydrochlorotiazidu znižuje plazmatický objem, zvyšuje plazmatickú aktivitu renínu, zvyšuje sekréciu aldosterónu s následným zvýšením vylučovania draslíka a bikarbonátov do moču a znížením draslíka v sére. Súčasné podávanie irbesartanu má pravdepodobne prostredníctvom blokády renín-angiotenzín-aldosterónového systému tendenciu zvrátiť straty draslíka spôsobené týmito diuretikami. S hydrochlorotiazidom sa diuréza objaví po 2 hodinách a maximálny účinok sa objaví asi po 4 hodinách a účinok pretrváva približne 6-12 hodín.


Kombinácia hydrochlorotiazidu a irbesartanu v terapeutickom rozsahu dávok spôsobuje od dávky závislé aditívne zníženie krvného tlaku. Pridanie 12,5 mg hydrochlorotiazidu k 300 mg irbesartanu raz denne, u pacientov s neadekvátne kontrolovaným krvným tlakom samostatným irbesartanom v dávke 300 mg, spôsobuje ďalšie zníženie diastolického krvného tlaku v porovnaní s placebom v najnižšom bode účinku (24 hodín po podaní) o 6,1 mmHg. V porovnaní s placebom, kombinácia 300 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu celkovo vedie k zníženiu systolického/diastolického tlaku až do 13,6/11,5 mmHg.


Obmedzené klinické údaje (7 z 22 pacientov) naznačujú, že pacienti nekontrolovaní kombináciou 300 mg/12,5 mg môžu odpovedať po titrácii dávky na 300 mg/25 mg. U týchto pacientov bol pozorovaný zvýšený hypotenzný účinok u oboch, systolického krvného tlaku (SBP) a diastolického krvného tlaku (DBP) (13,3 a 8,3 mmHg).


V porovnaní s placebom, dávka 150 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu podávaná raz denne pacientom s miernou až stredne ťažkou hypertenziou, spôsobuje zníženie systolického/diastolického krvného tlaku v najnižšom bode účinku (24 hodín po podaní dávky) o 12,9/6,9 mmHg. Maximálny účinok sa dosiahne 3-6 hodín po podaní. Pri ambulantnom monitorovaní krvného tlaku sa podávaním kombinácie irbesartanu 150 mg s hydrochlorotiazidom 12,5 mg raz denne dosiahlo konzistentné zníženie krvného tlaku v priebehu 24 hodín s priemernou systolicko/diastolickou redukciou o 15,8/10,0 mmHg v porovnaní s placebom. Pomer účinku v najnižšom bode a maximálneho účinku irbesartan/hydrochlorotiazidu 150 mg/12,5 mg bol 100 % pri ambulantnom monitorovaní krvného tlaku. Pomer minimálneho účinku k maximálnemu účinku pri meraní tlaku manžetou počas návštevy pacienta v ambulancii bol 68% u irbesartan/hydrochlorotiazidu 150 mg/12,5 mg a 76 % u irbesartan/hydrochlorotiazidu 300 mg/12,5 mg. 24 hodinový účinok bol pozorovaný bez výrazného zníženia krvného tlaku v čase maximálneho účinku a s bezpečným a účinným znížením krvného tlaku v priebehu jednodňového dávkovacieho intervalu.


U pacientov s neadekvátne kontrolovaným krvným tlakom podávaním 25 mg samotného hydrochlorotiazidu, pridanie irbesartanu spôsobuje v porovnaní s placebom ďalšie zníženie systolického/diastolického tlaku o 11,1/7,2 mmHg.


Zníženie krvného tlaku irbesartanom v kombinácii s hydrochlorotiazidom je zjavné po prvej dávke a výrazné v priebehu 1-2 týždňov, s maximálnym účinkom po 6-8 týždňoch. V dlhodobých nadväzujúcich štúdiách sa účinok irbesartan/hydrochlorotiazidu udržal počas jedného roka. Rebound hypertenzia nebola pri irbesartane a ani pri hydrochlorotiazide pozorovaná, hoci sa pri kombinácii irbesartan/hydrochlorotiazid špecificky neštudovala.


Účinok kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid na morbiditu a mortalitu sa neštudoval. Epidemiologické štúdie preukázali, že dlhodobá liečba s hydrochlorotiazidom redukuje riziko kardiovaskulárnej mortality a morbidity.


Účinnosť kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid nie je ovplyvnená vekom alebo pohlavím. Tak ako v prípade iných liekov s účinkom na renín-angiotenzínový systém, hypertenzní pacienti čiernej pleti majú pozoruhodne nižšiu odozvu na monoterapiu irbesartanom. Ak sa irbesartan podáva súčasne s nízkou dávkou hydrochlorotiazidu (napr. 12,5 mg denne), antihypertenzný účinok je u pacientov čiernej pleti rovnaký ako u ostatných pacientov.


Účinnosť a bezpečnosť kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid v iniciálnej terapii závažnej hypertenzie (definovaná ako SeDBP ≥ 110 mmHg) sa hodnotili v multicentrickej, randomizovanej, dvojito-zaslepenej, aktívne-kontrolovanej, 8-týždňovej štúdii s paralelnou vetvou. Všetkých 697 pacientov bolo randomizovaných v pomere 2:1, buď na irbesartan/hydrochlorotiazid 150 mg/12,5 mg alebo na irbesartan 150 mg a systematicky titrovaných (pred určením odpovede na nižšiu dávku) po jednom týždni na irbesartan/hydrochlorotiazid 300 mg/25 mg alebo na irbesartan 300 mg.


Štúdia zahŕňala 58 % mužov. Priemerný vek pacientov bol 52,5 rokov, 13 % bolo 65-ročných a 2 % bolo ≥ 75-ročných. 1 2% bolo diabetických pacientov, 34 % bolo hyperlipidemických a najčastejšie sa vyskytujúcim kardiovaskulárnym ochorením bola stabilná angina pectoris u 3,5 % zúčastnených.


Primárnym cieľom tejto štúdie bolo porovnanie percenta pacientov, u ktorých bol SeDPB kontrolovaný (SeDBP < 90 mmHg) v 5. týždni liečby. 47,2 % pacientov užívajúcich kombináciu dosiahlo SeDBP < 90 mmHg v porovnaní s 33,2% pacientov užívajúcich irbesartan (p=0,0005). Priemerný východiskový krvný tlak bol približne 172/113 mmHg v každej liečenej skupine a zníženia SeSBP/SeDBP po piatich týždňoch boli jednotlivo 30,8/24,0 mmHg a 21,1/19,3 mmHg pre irbesartan/hydrochlorotiazid a irbesartan (p<0,0001).


Typy a výskyt nežiaducich udalostí u pacientov liečených kombináciou boli podobné profilu nežiaducich udalostí u pacientov s monoterapiou. Počas 8-týždňového liečebného obdobia neboli hlásené prípady synkopy v žiadnej liečebnej skupine. Hypotenzia sa vyskytla u 0,6 % a 0 % pacientov a u 2,8 % a 3,1 % pacientov sa vyskytla únava ako nežiaduce reakcie jednotlivo v skupinách s kombinovanou liečbou a monoterapiou.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Súbežné podávanie hydrochlorotiazidu a irbesartanu nemá vplyv na farmakokinetiku ani jedného z liečiv.


Irbesartan a hydrochlorotiazid sú perorálne aktívne látky a k svojej aktivite nevyžadujú biotransformáciu. Po perorálnom podaní kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid je absolútna perorálna biologická dostupnosť 60-80 % pre irbesartan a 50-80 % pre hydrochlorotiazid. Potrava nemá vplyv na biologickú dostupnosť kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne po 1,5-2 hodinách po perorálnom podaní pre irbesartan a 1-2,5 hodinách pre hydrochlorotiazid.


Väzba na plazmatické proteíny irbesartanu je približne 96 % so zanedbateľnou väzbou na krvné elementy. Distribučný objem irbesartanu je 53-93 l.

Väzba na plazmatické proteíny hydrochlorotiazidu je 68 % a jeho zdanlivý distribučný objem je 0,83-1,14 l/kg.


Farmakokinetika irbesartanu je v dávkovacom intervale 10-600 mg lineárna a úmerná dávke. Pozorovalo sa menšie ako proporcionálne zvýšenie perorálnej absorpcie v dávke nad 600 mg; mechanizmus nie je známy. Celkový telesný klírens je 157-176 ml/min a renálny klírens je 3-3,5 ml/min. Polčas terminálnej eliminácie irbesartanu je 11-15 hodín. Rovnovážny stav plazmatickej koncentrácie sa dosiahne v priebehu 3 dní po začatí dávkovania raz denne. Po opakovanom dávkovaní raz denne sa pozoruje limitovaná plazmatická akumulácia irbesartanu (< 20 %). V štúdii bola u žien s hypertenziou zistená o niečo vyššia plazmatická koncentrácia irbesartanu. V polčase a v akumulácii irbesartanu však rozdiel nebol. U žien nie je potrebná úprava dávkovania. Hodnoty AUC a Cmax boli tiež o niečo vyššie u starších pacientov (≥ 65 rokov), v porovnaní s mladými jedincami (18-40 rokov). Polčas terminálnej eliminácie sa však výrazne nezmenil. U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania. Priemerný plazmatický polčas hydrochlorotiazidu sa pohybuje od 5-15 hodín.


Po perorálnom alebo intravenóznom podaní irbesartanu značeného 14C možno 80-85 % cirkulujúcej plazmatickej rádioaktivity pripočítať nezmenenému irbesartanu. Irbesartan sa metabolizuje v pečeni konjugáciou glukuronidu a oxidáciou. Hlavným cirkulujúcim metabolitom je glukuronid irbesartanu (približne 6 %). In vitro štúdie ukázali, že irbesartan je primárne oxidovaný enzýmom CYP2C9 cytochrómu P450; účinok izoenzýmu CYP3A4 je zanedbateľný. Irbesartan a jeho metabolity sa eliminujú žlčou a obličkami. Po perorálnom alebo intravenóznom podaní irbesartanu značeného 14C sa asi 20 % rádioaktivity našlo v moči a zvyšok v stolici. Menej ako 2 % dávky sa vylúčili močom ako nezmenený irbesartan. Hydrochlorotiazid sa nemetabolizuje, ale rýchlo sa vylučuje obličkami. Minimálne 61 % perorálnej dávky sa vylučuje v nezmenenej forme v priebehu 24 hodín. Hydrochlorotiazid prechádza placentárnou bariérou, nie však hematoencefalickou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo u pacientov podstupujúcich hemodialýzu nie sú farmakokinetické parametre irbesartanu významne zmenené. Irbesartan sa nedá odstrániť hemodialýzou. U pacientov s klírensom kreatinínu < 20 ml/min sa eliminačný polčas hydrochlorotiazidu predlžuje na 21 hodín.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne závažnou cirhózou nie sú farmakokinetické parametre irbesartanu významne zmenené. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene neboli uskutočnené žiadne štúdie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Irbesartan/hydrochlorotiazid

Potenciálna toxicita kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid po perorálnom podaní sa hodnotila na potkanoch a makakoch v štúdiách trvajúcich do 6 mesiacov. Nepozorovali sa žiadne toxikologické účinky významné pre terapeutické použitie u ľudí.


Nasledujúce zmeny, pozorované na potkanoch a makakoch, ktorým sa podávala kombinácia irbesartan/hydrochlorotiazid v dávke 10/10 a 90/90 mg/kg/deň, sa vyskytli aj pri užívaní oboch liečiv samostatne a/alebo sekundárne súviseli so znížením krvného tlaku (žiadne významné toxikologické interakcie neboli pozorované):

 • obličkové zmeny charakterizované miernym zvýšením urey a kreatinínu v sére, hyperplázia/hypertrofia juxtaglomerulárneho aparátu, ktoré sú priamym dôsledkom interakcie irbesartanu s renín-angiotenzínovým systémom;


 • mierne zníženie parametrov erytrocytov (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit);


 • v 6 mesiacov trvajúcej štúdii toxicity sa na niekoľkých potkanoch pri dávke irbesartanu 90 mg/kg/deň a hydrochlorotiazidu 90 mg/kg/deň a irbesartan/hydrochlorotiazidu 10/10 mg/kg/deň pozorovala zmena zafarbenia sliznice žalúdka, vredy a fokálna nekróza žalúdočnej sliznice. Na makakoch sa tieto lézie nepozorovali;


 • zníženie hladiny draslíka v sére spôsobené hydrochlorotiazidom bolo čiastočne eliminované, ak sa hydrochlorotiazid podával v kombinácii s irbesartanom.


Väčšina vyššie uvedených účinkov pravdepodobne vzniká farmakologickým pôsobením irbesartanu (blokáda inhibície uvoľňovania renínu indukovanej angiotenzínom II so stimuláciou buniek produkujúcich renín) a objavuje sa tiež pri inhibítoroch angiotenzín konvertujúceho enzýmu. Tieto zistenia pravdepodobne nemajú žiadny význam pre použitie terapeutickej dávky irbesartan/hydrochlorotiazidu u ľudí.


Pri dávkach spôsobujúcich toxicitu u matiek sa u potkanov nepozoroval teratogénny účinok kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid. Pretože nie sú dôkazy o nežiaducich účinkoch na fertilitu u zvierat alebo ľudí pri užívaní samotného irbesartanu alebo hydrochlorotiazidu, účinky kombinácie irbesartan/hydrochlorotiazid na fertilitu neboli hodnotené v štúdiách na zvieratách. Iné antagonisty angiotenzínu II ak sa podávajú samostatne, však v štúdiách na zvieratách fertilitu ovplyvňovali. Tieto nálezy sa pozorovali aj pri nižších dávkach týchto antagonistov angiotenzínu II, ak sa podávali v kombinácii s hydrochlorotiazidom.


Pri kombinácii irbesartan/hydrochlorotiazid sa nedokázala mutagenita ani klastogenita. Potenciál karcinogenity irbesartanu a hydrochlorotiazidu v kombinácii sa v štúdiách na zvieratách nehodnotil.


Irbesartan

Nebola dokázaná abnormálna systémová alebo orgánová toxicita v klinicky relevantných dávkach. V predklinických štúdiách bezpečnosti vysoké dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg/deň u potkanov a ≥ 100 mg/kg/deň u makakov) spôsobili pokles parametrov červenej krvnej zložky (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit). Veľmi vysoké dávky (≥ 500 mg/kg/deň) spôsobili u potkanov a makakov degeneratívne zmeny v obličkách (ako je intersticiálna nefritída, dilatácia tubulov, bazofília tubulov, zvýšená plazmatická koncentrácia urey a kreatinínu), ktoré sú pravdepodobne sekundárne spôsobené hypotenzným účinkom lieku vedúcim k zníženiu renálnej perfúzie. Irbesartan indukuje hyperpláziu/hypertrofiu juxtaglomerulárnych buniek (u potkanov pri dávke ≥ 90 mg/kg/deň, u makakov pri dávke ≥ 10 mg/kg/deň). Všetky tieto zmeny boli považované za výsledok farmakologických účinkov irbesartanu. Pre terapeutické dávky irbesartanu u ľudí hyperplázia/hypertrofia renálnych juxtaglomerulárnych buniek nemá žiadny význam.


Nie sú dôkazy o mutagenite, klastogenite alebo karcinogenite.


Aj napriek tomu, že v štúdiách na samcoch a samiciach potkanov irbesartan pri perorálnych dávkach spôsoboval parentálnu toxicitu (od 50 do 650 mg/kg/deň), vrátane úmrtnosti pri najvyššej dávke, fertilita a reprodukčná funkcia neboli ovplyvnené. Neboli pozorované žiadne významné vplyvy na počet žltých teliesok, implantáty alebo živé plody. Irbesartan neovplyvnil prežitie, vývoj alebo reprodukciu potomstva. Štúdie na zvieratách ukazujú, že rádioaktívne označený irbesartan je zistený u plodov potkanov a králikov. Irbesartan sa vylučuje do materského mlieka potkanov.


Štúdie na zvieratách s irbesartanom preukázali prechodný toxický účinok (zvýšená kavitácia obličkovej panvičky, hydroureter alebo subkutánny edém) u plodov potkanov, ktoré sa zistili po narodení. U králikov boli abortus alebo skorá resorpcia plodu pozorované pri dávkach spôsobujúcich signifikantnú toxicitu u matky, vrátane mortality. U potkanov a králikov nebol pozorovaný žiadny teratogénny účinok.


Hydrochlorotiazid

Hoci dôkaz genotoxického alebo karcinogénneho účinku zistený na niektorých experimentálnych modeloch nie je jednoznačný, rozsiahle skúsenosti s hydrochlorotiazidom u ľudí nepreukázali súvislosť medzi jeho použitím a zvýšeným výskytom neoplaziem.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Mikrokryštalická celulóza

Monohydrát laktózy

Sodná soľ kroskarmelózy

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Hypromelóza 3 mPas

Silicifikovaná mikrokryštalická celulóza

Magnéziumstearát


Filmotvorná vrstva

Hypromelóza 6 mPas

Hydroxypropylcelulóza

Makrogol 6000

Monohydrát laktózy

Oxid titaničitý (E171)

Oxid železitý (čierny a červený) (E172)

Mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


PVC/PVDC/Al blister:

2 roky


HDPE fľaša:

3 roky


Al/Al blister:

3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


PVC/PVDC/Al blister:

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


HDPE fľaša

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Al/Al blister:

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/Al blister: 7, 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 100 filmom obalených tabliet

Al/Al blister: 7, 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 100 filmom obalených tabliet

HDPE fľaša s PP skrutkovacím viečkom a silikagélovým vysúšadlom: 100, 250 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0803/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 10.12.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 27.09.2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Jún 2014


16Irbesartan/Hydrochlorotiazid Sandoz 300 mg/25 mg filmom obalené tablety