+ ipil.sk

Irbesartan Mylan 300 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku, evid. č.: 2011/08612-TR a 2011/08613-TR

Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, evid. č.: 2011/08614-Z1B


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Irbesartan Mylan 150 mg

Irbesartan Mylan 300 mg

tablety

(irbesartan)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Irbesartan Mylan a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Irbesartan Mylan

3. Ako užívať Irbesartan Mylan

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Irbesartan Mylan

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Irbesartan Mylan A NA ČO SA POUŽÍVA


Irbesartan Mylan patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu-II. Angiotenzín-II je látka produkovaná v organizme, ktorá sa viaže na receptory v krvných cievach a tým spôsobuje ich zúženie. Výsledkom je zvýšenie krvného tlaku. Irbesartan Mylan zabraňuje naviazaniu angiotenzínu-II na tieto receptory, čím spôsobuje rozšírenie krvných ciev a zníženie krvného tlaku. Irbesartan Mylan spomaľuje zhoršovanie funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom (cukrovkou) 2. typu.


Irbesartan Mylan sa používa u dospelých pacientov na:

 • liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálnej hypertenzie)

 • ochranu obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu a laboratórnymi dôkazmi o zhoršenej funkcii obličiek.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Irbesartan Mylan


Neužívajte Irbesartan Mylan

 • keď ste alergický (precitlivený) na irbesartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Irbesartanu Mylan.

 • keď ste tehotná viac ako 3 mesiace. (Je lepšie vyhnúť sa používaniu Irbesartanu Mylan na začiatku tehotenstva – pozri časť tehotenstvo)


Irbesartan Mylan sa nemá používať u detí a dospievajúcich (do 18 rokov).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Irbesartanu Mylan.

Povedzte svojmu lekárovi, ak sa Vás týka nasledovné:

 • keď nadmerne zvraciate alebo máte hnačku

 • keď trpíte obličkovými problémami

 • keď trpíte srdcovými problémami

 • ak dostávate irbesartan na diabetické obličkové ochorenie. V tomto prípade Vám môže lekár pravidelne kontrolovať krvné testy, najmä hladinu draslíka v krvi v prípade slabej funkcie obličiek

 • ak idete na operáciu (chirurgický zákrok) alebo Vám majú byť podané anestetiká (používané pri narkóze)


Musíte oznámiť Vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste tehotná alebo by ste mohli otehotnieť. Irbesartan Mylan sa neodporúča používať na začiatku tehotenstva a nesmie sa používať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa počas tohto obdobia (pozri časť tehotenstvo).


Použitie u detí

Tento liek nemajú užívať deti ani dospievajúci, pretože jeho bezpečnosť a účinnosť neboli ešte úplne preukázané.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Irbesartan Mylan sa zvyčajne navzájom neovplyvňuje s inými liekmi.


Môže byť potrebné skontrolovať Vám krv, ak užívate:

 • výživové doplnky s draslíkom

 • soľné náhrady obsahujúce draslík

 • draslík šetriace lieky (napríklad niektoré diuretiká)

 • lieky obsahujúce lítium


Ak užívate lieky proti bolesti nazývané nesteroidové antiflogistiká (protizápalové lieky), účinok irbesartanu sa môže znížiť.


Užívanie Irbesartanu Mylan s jedlom a nápojmi

Irbesartan Mylan sa môže užiť s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Musíte oznámiť Vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Váš lekár Vám poradí, aby ste prestali užívať Irbesartan Mylan predtým, ako otehotniete alebo hneď ako sa dozviete, že ste tehotná a poradí Vám, aký liek máte užívať namiesto Irbesartanu Mylan. Irbesartan Mylan sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa používať, keď ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa po 3. mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Povedzte Vášmu lekárovi, že dojčíte alebo plánujete začať dojčiť. Irbesartan sa neodporúča užívať u dojčiacich matiek a Váš lekár Vám zvolí inú liečbu, ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je Vaše dieťa novorodenec alebo predčasne narodené dieťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri liečbe Irbesartanom Mylan sa nepredpokladá ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Príležitostne sa však môže pri liečbe vysokého krvného tlaku vyskytnúť závrat alebo únava. Ak sa u Vás prejavia uvedené ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi predtým, než budete viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.Dôležité informácie o niektorých zložkách Irbesartanu Mylan

Irbesartan Mylan obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry (napr. laktózu), kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ Irbesartan Mylan


Vždy užívajte Irbesartan Mylan presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Spôsob používania

Irbesartan Mylan sa používa perorálne (cez ústa). Tablety prehltnite a zapite dostatočným množstvom tekutiny (napr. jeden pohár vody). Irbesartan Mylan môžete užiť s jedlom alebo bez jedla. Vašu dennú dávku sa snažte užívať každý deň približne v rovnakom čase. Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní Irbesartanu Mylan, pokiaľ Váš lekár nerozhodne inak.


Pacienti s vysokým krvným tlakom (hypertenziou)

Zvyčajná dávka je 150 mg Irbesartanu Mylan raz denne. Dávka môže byť neskôr zvýšená na 300 mg raz denne v závislosti na odozve Vášho krvného tlaku.


Pacienti s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu a ochorením obličiek

U pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu predstavuje dávka 300 mg raz denne uprednostňovanú udržiavaciu dávku pri liečbe pridruženého ochorenia obličiek.


Lekár môže odporučiť nižšiu dávku, hlavne na začiatku liečby u určitých pacientov, ako u pacientov

podstupujúcich hemodialýzu alebo u ľudí starších ako 75 rokov.


Maximálne zníženie krvného tlaku sa dosiahne 4-6 týždňov po začatí liečby.


Ak užijete viac Irbesartanu Mylan, ako máte

Ak náhodou užijete príliš veľa tabliet, ihneď sa spojte s Vašim lekárom.


Irbesartan Mylan nemajú užívať deti

Irbesartan Mylan sa nemá podávať deťom mladším ako 18 rokov. Ak dieťa prehltlo nejaké tablety, ihneď sa spojte s Vašim lekárom.


Ak zabudnete užiť Irbesartan Mylan

Ak náhodou vynecháte dennú dávku, nasledujúcu dávku užite ako zvyčajne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Irbesartan Mylan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z týchto účinkov môžu byť závažne a budú vyžadovať lekársku starostlivosť.


Ako u podobných liekov, zriedkavo boli u pacientov užívajúcich irbesartan hlásené prípady alergických kožných reakcií (vyrážka, žihľavka) ako aj lokalizované svrbenie na tvári, perách a/alebo jazyku. Ak máte nejaký z týchto príznakov alebo máte ťažkosti s dýchaním, prestaňte užívať Irbesartan Mylan a ihneď sa spojte s Vašim lekárom.


Frekvencia výskytu vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná nasledovným spôsobom:


Veľmi časté:

aspoň 1 z 10 pacientov alebo viac

Časté:

aspoň 1 zo 100 a menej ako 1 z 10 pacientov

Menej časté:

aspoň 1 z 1 000 a menej ako 1 zo 100 pacientov


Vedľajšie účinky hlásené z klinických štúdií u pacientov liečených irbesartanom boli:


Veľmi časté:

 • ak trpíte na vysoký krvný tlak a diabetes 2.typu s ochorením obličiek môžu krvné testy ukázať zvýšenú hladinu draslíka


Časté:

 • závrat

 • nutkanie na vracanie/vracanie

 • únava

 • krvné testy môžu ukázať zvýšenie hladín enzýmov, ktoré kontrolujú funkciu svalov a srdca (enzým kreatínkináza)

 • u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením obličiek

 • sa pozoroval závrat pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy

 • nízky tlak krvi pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy

 • bolesť kĺbov a svalov

 • zníženie hladín bielkoviny červených buniek krvi (hemoglobínu).


Menej časté:

 • zvýšenie tepu srdca

 • začervenanie (návaly tepla)

 • kašeľ

 • hnačka

 • porucha trávenia/pálenie záhy

 • sexuálna dysfunkcia (porucha sexuálnej funkcie)

 • bolesť na hrudníku.


Niektoré vedľajšie účinky boli hlásené po uvedení irbesartanu na trh. Vedľajšie účinky, ktorých frekvencia výskytu nie je známa:

 • pocit točenia hlavy

 • bolesť hlavy

 • porucha chuti

 • zvonenie v ušiach

 • svalové kŕče

 • bolesť kĺbov a svalov

 • poruchy funkcie pečene

 • zvýšená hladina draslíka v krvi

 • zhoršená funkcia obličiek

 • zápal drobných krvných ciev postihujúci najmä kožu (stav nazývaný leukocytoklastická vaskulitída)

 • boli tiež hlásené menej časté prípady žltačky (zožltnutie kože a/alebo očných bielok).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Irbesartan Mylan


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Irbesartan Mylan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Čas použiteľnosti pri použití lieku uchovávaného v HDPE fľašiach je 90 dní.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Irbesartan Mylan obsahuje


Liečivo je irbesartan. Každá tableta obsahuje 150 mg alebo 300 mg irbesartanu.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, povidón, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý.


Ako vyzerá Irbesartan Mylan a obsah balenia


150 mg: okrúhla, biela až takmer biela, dvojito vypuklá tableta so skosenou hranou s označením „M“ na jednej strane a „IN2“ na druhej strane.


300 mg: oválna, biela až takmer biela, dvojito vypuklá tableta so skosenou hranou s označením „M“ na jednej strane a „IN3“ na druhej strane.


Irbesartan Mylan je dostupný v blistrových baleniach po 10, 14, 28, 30, 56, 57, 58, 60, 84, 90, 98 a 100 tabliet a HDPE fľašiach s PP uzáverom po 500 a 1 000 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK]Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


Výrobca

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Telefónne číslo: +421 2 32 199 100

Web: www.mylan.com


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Maďarsko, Nemecko, Slovenská republika, Slovinsko, Taliansko: Irbesartan Mylan 150 mg/300 mg

Grécko: Irbesartan Generics 150 mg/300 mg

Portugalsko: Irbesartan Anova 150 mg/300 mg

Španielsko: Irbesartan MYLAN Pharmaceuticals 150 mg/300 mg

Luxembursko, Nórsko, Rakúsko, Rumunsko, Švédsko: Irbesartan Jenson Pharmaceutical Services 150 mg/300 mg

Veľká Británia: Irbesartan 150 mg/300 mg tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 03/2012.


6

Irbesartan Mylan 300 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Irbesartan Mylan 150 mg

Irbesartan Mylan 300 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Irbesartan Mylan 150 mg:

Každá tableta obsahuje 150 mg irbesartanu.

Pomocná látka: 60,0 monohydrátu laktózy v tablete.


Irbesartan Mylan 300 mg:

Každá tableta obsahuje 300 mg irbesartanu.

Pomocná látka: 120,0 monohydrátu laktózy v tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


150 mg: okrúhla, biela až takmer biela, bikonvexná tableta so skosenou hranou s označením „M“ na jednej strane a „IN2“ na druhej strane.


300 mg: oválna, biela až takmer biela, bikonvexná tableta so skosenou hranou s označením „M“ na jednej strane a „IN3“ na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Irbesartan Mylan je indikovaný na liečbu esenciálnej hypertenzie u dospelých pacientov.


Je tiež indikovaný na liečbu ochorenia obličiek u dospelých pacientov s hypertenziou a diabetom mellitus 2. typu ako súčasť antihypertenzného liekového režimu (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Obvyklá odporúčaná počiatočná a udržiavacia dávka je 150 mg raz denne, užitá s jedlom alebo bez jedla. Irbesartan v dávke 150 mg raz denne poskytuje všeobecne lepšiu 24 hodinovú kontrolu krvného tlaku ako 75 mg. Avšak o začatí liečby so 75 mg možno uvažovať najmä u hemodialyzovaných pacientov a u starších ľudí nad 75 rokov.


U pacientov nedostatočne kontrolovaných dávkou 150 mg raz denne je možné dávku Irbesartanu Mylan zvýšiť na 300 mg alebo pridať iné antihypertenzíva. Preukázalo sa, že zvlášť pridanie diuretika, ako je hydrochlorotiazid, má aditívny účinok s irbesartanom (pozri časť 4.5).


U pacientov s hypertenziou a diabetom 2. typu sa má liečba začať dávkou 150 mg irbesartanu raz denne a postupne sa má zvyšovať až na 300 mg raz denne, čo predstavuje preferovanú udržiavaciu dávku pri liečbe ochorení obličiek.


Renálny prínos irbesartanu u pacientov s hypertenziou a diabetom 2. typu bol preukázaný v štúdiách, v ktorých sa irbesartan používal súčasne s inými antihypertenzívami, ak bol potrebný na dosiahnutie cieľových hodnôt krvného tlaku (pozri časť 5.1).


Osobitné populácie pacientov


Poškodenie funkcie obličiek:

Nie je potrebné upravovať dávkovanie u pacientov s porušenou funkciou obličiek. U pacientov podstupujúcich hemodialýzu sa má zvážiť nižšia úvodná dávka (75 mg) (pozri časť 4.4).


Poškodenie funkcie pečene:

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebné upravovať dávkovanie. Nie sú klinické skúsenosti s pacientmi s ťažkým poškodením funkcie pečene.


Starší pacienti:

Aj keď u pacientov starších ako 75 rokov je možné uvažovať o úvodnej dávke 75 mg, zvyčajne však nie je potrebné dávkovanie u starších ľudí upravovať.


Deti a dospievajúci:

Bezpečnosť a účinnosť irbesartanu u detí vo veku 0 až 18 rokov neboli doteraz stanovené . V súčasnosti sú dostupné údaje opísané v časti 4.8 a 5.2, ale neumožňujú uviesť odporúčania k dávkovaniu.


Spôsob podávania:


Na perorálne použitie.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1).

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Deplécia intravaskulárneho objemu:

Symptomatická hypotenzia, zvlášť po prvej dávke, sa môže vyskytnúť u pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka pri intenzívnej diuretickej liečbe, reštrikcii solí v rámci diétnej liečby, pri hnačke alebo vracaní. Tieto stavy sa majú korigovať pred podaním Irbesartanu Mylan.


Renovaskulárna hypertenzia:

Zvýšené riziko ťažkej hypotenzie a renálnej insuficiencie hrozí u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie samostatne funkčnej obličky, ak sú liečení liekmi ovplyvňujúcimi renín-angiotenzín-aldosterónový systém. Hoci hore uvedené tvrdenie nie je dokumentované v súvislosti s irbesartanom, podobný účinok sa pri antagonistoch receptorov angiotenzínu II dá predpokladať.


Poškodenie funkcie obličiek a transplantácia obličky:

Ak sa Irbesartan Mylan používa u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, odporúča sa pravidelné monitorovanie hladiny draslíka a kreatinínu v sére. Nie sú skúsenosti s podávaním irbesartanu u pacientov po nedávnej transplantácii obličky.Hypertenzní pacienti s diabetom 2. typu a ochorením obličiek:

Účinky irbesartanu na výskyt renálnych a kardiovaskulárnych príhod neboli rovnaké u všetkých podskupín podrobených analýze, ktorá sa uskutočnila v rámci štúdie u pacientov s pokročilým ochorením obličiek. Obzvlášť sa účinky javili ako menej priaznivé u žien a u osôb inej ako bielej rasy (pozri časť 5.1).


Hyperkaliémia:

Ako pri terapii inými liekmi, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém, počas liečby Irbesartanom Mylan sa môže vyskytnúť hyperkaliémia, zvlášť pri renálnom poškodení vrátane zjavnej proteinúrie spôsobenej diabetickým ochorením obličiek a/alebo pri srdcovom zlyhaní. U rizikových pacientov sa odporúča starostlivé monitorovanie hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.5).


Lítium:

Kombinácia lítia s Irbesartanom Mylan sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia:

Tak, ako pri podávaní iných vazodilatancií, u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou alebo obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou, je potrebná zvláštna opatrnosť.


Primárny aldosteronizmus:

Pacienti s primárnym aldosteronizmom všeobecne neodpovedajú na antihypertenzné lieky pôsobiace cez inhibíciu renín-angiotenzínového systému. Preto sa Irbesartan Mylan neodporúča používať.


Všeobecne:

U pacientov, ktorých cievny tonus a renálne funkcie závisia predovšetkým od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti s ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca alebo ochorením obličiek vrátane stenózy renálnej artérie), liečba inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu alebo antagonistami receptorov angiotenzínu II, ktoré pôsobia na tento systém, bola spojená s akútnou hypotenziou, azotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym renálnym zlyhaním. Tak, ako pri iných antihypertenzívach, prudký pokles krvného tlaku u pacientov s ischemickou kardiopatiou alebo ischemickým kardiovaskulárnym ochorením, môže viesť k infarktu myokardu alebo k náhlej cievnej mozgovej príhode.


Tak, ako sa pozorovalo pri inhibítoroch enzýmu konvertujúceho angiotenzín, irbesartan a iné antagonisty angiotenzínu sú evidentne menej účinné pri znížení krvného tlaku u ľudí čiernej pleti než u príslušníkov iných rás, pravdepodobne kvôli vyššej prevalencii stavov s nízkou hladinou renínu v tejto populácii (pozri časť 5.1).


Gravidita:

Antagonisty receptora angiotenzínu II (Angiotensin II Receptor Antagonists, AIIRAs) sa nemajú začať podávať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračovanie liečby s AIIRA nevyhnutné, u pacientok plánujúcich graviditu sa má zmeniť liečba na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti na použitie počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečba s AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je vhodné, začať alternatívnu liečbu (pozri časti 4.3 a 4.6).


Laktóza:

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


Deti a dospievajúci:

Irbesartan sa skúmal u detí a dospievajúcich vo veku 6 až 16 rokov, ale súčasné údaje sú nedostatočné na podporu rozšírenia používania u detí, pokiaľ nebudú k dispozícii ďalšie údaje (pozri časti 4.8, 5.1 a 5.2).4.5 Liekové a iné interakcie


Diuretiká a iné antihypertenzíva:

Iné antihypertenzíva môžu zvýšiť hypotenzné účinky irbesartanu; avšak irbesartan bol bezpečne podávaný s inými antihypertenzívami, akými sú betablokátory, dlhodobo pôsobiace blokátory kalciových kanálov a tiazidové diuretiká. Predchádzajúca liečba vysokými dávkami diuretík môže viesť k objemovej deplécii a riziku hypotenzie v prípade úvodnej terapie Irbesartanom Mylan (pozri časť 4.4).


Doplnky draslíka a draslík šetriace diuretiká:

Na základe skúseností s užívaním iných liekov ovplyvňujúcich renín-angiotenzínový systém, súčasné podávanie draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka, náhrad solí obsahujúcich draslík alebo iných liekov, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka v sére (napr. heparín), môže viesť k zvýšeniu hladiny sérového draslíka, a preto sa neodporúča (pozri časť 4.4).


Lítium:

Pri súčasnom podávaní lítia s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu sa zaznamenalo reverzibilné zvýšenie koncentrácií lítia a toxicity v sére. Podobné účinky s irbesartanom boli doteraz veľmi zriedkavo zaznamenané. Preto sa táto kombinácia neodporúča (pozri časť 4.4). Ak je kombinácia nevyhnutná, odporúča sa starostlivé monitorovanie hladiny lítia v sére.


Nesteroidové antiflogistiká:

Ak sa antagonisty angiotenzínu II zároveň podávajú s nesteroidovými antiflogistikami (napr. selektívne COX-2 inhibítory, kyselina acetylsalicylová (> 3 g/deň) a neselektívne NSAID) môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného účinku.

Ako u ACE inhibítorov, sprievodné podávanie antagonistov angiotenzínu II a NSAID môže viesť k zvýšeniu rizika zhoršenia renálnych funkcií, zahŕňajúcich možné akútne renálne zlyhanie a zvýšenie sérového draslíka najmä u pacientov so slabou preexistujúcou renálnou funkciou. Kombinácia sa musí podávať opatrne najmä v pokročilom veku. Pacienti musia byť adekvátne hydratovaní a potom po začatí sprievodnej terapie sa musí zvážiť pravidelné monitorovanie renálnych funkcií.


Ďalšie informácie o interakciách irbesartanu:

V klinických štúdiách nie je ovplyvnená farmakokinetika irbesartanu hydrochlorotiazidom. Irbesartan je prevažne metabolizovaný CYP 2C9 a v menšom rozsahu glukuronidáciou. Nepozorovali sa signifikantné farmakokinetické alebo farmakodynamické interakcie, keď sa irbesartan podával s warfarínom metabolizovaným CYP 2C9. Účinky induktorov CYP 2C9, ako je rifampicín, na farmakokinetiku irbesartanu neboli vyhodnotené. Farmakokinetika digoxínu nebola súčasným podaním irbesartanu zmenená.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:


Použitie AIIRAs sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie AIIRAs je v druhom a treťom trimestri gravidity kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz týkajúci sa rizika teratogenicity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, avšak malé zvýšenie rizika nie je možné vylúčiť. Kým nie sú známe kontrolované epidemiologické údaje týkajúce sa rizika inhibítorov receptora angiotenzínu II (AIIRAs), podobné riziká môžu existovať pre celú skupinu liekov. Pokiaľ nie je liečba AIIRA nevyhnutná, u pacientok plánujúcich graviditu sa má zmeniť liečba na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti na použitie počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečba AIIRAs sa má okamžite ukončiť a ak je vhodné, začať alternatívnu liečbu.


Je známe, že expozícia AIIRA liečbe indukuje počas druhého a tretieho trimestra gravidity humánnu fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnión, retardácia lebečnej osifikácie) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri časť 5.3). Odporúča sa sonografická kontrola renálnej funkcie a lebky, ak sa AIIRAs podávajú od druhého trimestra gravidity.

Dojčatá matiek, ktoré užívali AIIRAs sa majú dôsledne monitorovať na hypotenziu (pozri časť 4.3

a 4.4).


Laktácia:


Pretože nie sú dostupné informácie týkajúce sa použitia irbesartanu počas dojčenia, Irbesartan Mylan sa neodporúča používať a vhodnejšie je zvoliť alternatívnu liečbu s lepšie dokázaným bezpečnostným profilom počas dojčenia, obzvlášť počas dojčenia novorodencov alebo predčasne narodených detí.


Nie je známe, či sa metabolity irbesartanu vylučujú do materského mlieka u ľudí.


Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje z potkanov preukázali vylučovanie irbesartanu alebo jeho metabolitov do materského mlieka (pre podrobné informácie pozri časť 5.3)


Fertilita


Irbesartan nemal vplyv na fertilitu liečených potkanov a ich potomkov až do dávky navodzujúcej prvé

príznaky parentálnej toxicity (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch irbesartanu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Vzhľadom na jeho farmakodynamické vlastnosti je nepravdepodobné, že by ju mohol ovplyvniť. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba vziať do úvahy, že počas liečby sa môžu vyskytnúť závraty a únava.


4.8 Nežiaduce účinky


V placebom kontrolovaných štúdiách s hypertenziou nebol rozdiel v celkovom výskyte nežiaducich účinkov medzi skupinami na irbesartane (56,2 %) a placebe (56,5 %). Ukončenie terapie vzhľadom na nejaký klinický alebo laboratórny nežiaduci účinok malo nižší výskyt u pacientov liečených irbesartanom (3,3 %) ako placebom liečených pacientov (4,5 %). Výskyt nežiaducich účinkov nesúvisel s dávkou (v rozmedzí odporučenej dávky), pohlavím, vekom, rasou alebo dĺžkou liečby.


U diabetických hypertenzných pacientov s mikroalbuminúriou a normálnou renálnou funkciou sa ortostatický závrat alebo ortostatická hypotenzia vyskytli u 0,5 % pacientov (t.j. menej často) ale prevyšujúc placebo.


Nasledujúca tabuľka uvádza nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, v ktorých 1 965 hypertenzných pacientov užívalo irbesartan. Údaje označené hviezdičkou (*) sa vzťahujú na nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli navyše u > 2 % diabetických hypertenzných pacientov s chronickou renálnou insuficienciou a zjavnou proteinúriou a ktoré prevyšovali placebo.


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov uvedených nižšie je definovaná použitím nasledovnej konvencie:

veľmi časté (≥ 1/10);

časté (≥ 1/100 až < 1/10);

menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100);

zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000);

veľmi zriedkavé (< 1/10 000);

neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Tiež sú uvedené nežiaduce reakcie hlásené z postmarketingových skúseností. Tieto nežiaduce reakcie sú získané zo spontánnych hlásení.


Trieda orgánových systémov

veľmi časté

časté

menej časté

neznáme

Poruchy imunitného systému:
hypersenzitívne reakcie ako sú angioedém, vyrážka, urtikária

Poruchy metabolizmu a výživy:
hyperkaliémia

Poruchy nervového systému:


závrat, ortostatický závrat*


vertigo, bolesť hlavy

Poruchy ucha a labyrintu:
tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti:tachykardia


Poruchy ciev:


ortostatická hypotenzia*

sčervenanie


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:kašeľ


Poruchy gastrointestinálneho traktu:


nauzea/vracanie

hnačka, dyspepsia/pyróza

porucha chuti

Poruchy pečene a žlčových ciest:žltačka

hepatitída, abnormálna funkcia pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
leukocytoklastická vaskulitída

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:


muskuloskeletálna bolesť*artralgia, myalgia (v niektorých prípadoch spájaná so zvýšenými plazmatickými hladinami kreatínkinázy), svalové kŕče

Poruchy obličiek a močových ciest:
porušená funkcia obličiek zahŕňajúca prípady obličkového zlyhania

u rizikových pacientov (pozri časť 4.4)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:sexuálna dysfunkcia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:


únava

bolesť na hrudníku


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

hyperkaliémia*1

Zvýšenie kreatínkinázy2 v plazme,

zníženie hladiny hemoglobínu*3
1hyperkaliémia* sa vyskytla častejšie u diabetických pacientov liečených irbesartanom než placebom. U diabetických pacientov s hypertenziou a mikroalbuminúriou a normálnou renálnou funkciou sa hyperkaliémia (≥ 5,5 mmol/l) vyskytla u 29,4 % pacientov v skupine s irbesartanom v dávke 300 mg a u 22 % pacientov v skupine s placebom. U diabetických pacientov s hypertenziou s chronickou renálnou insuficienciou a zjavnou proteinúriou sa hyperkaliémia (≥ 5,5 mmol/l) vyskytla u 46,3 % pacientov v skupine s irbesartanom a 26,3 % pacientov v skupine s placebom.

2signifikantné zvýšenia plazmatickej kreatínkinázy sa často pozorovali u osôb liečených irbesartanom (1,7 %). Žiadne z týchto zvýšení nebolo spojené s identifikovateľnými klinickými muskuloskeletálnymi udalosťami.

3U 1,7 % hypertenzných pacientov s pokročilým diabetickým ochorením obličiek liečených irbesartanom sa vyskytol pokles hemoglobínu*, ktorý nebol klinicky významný.


Deti a dospievajúci:

V randomizovanom klinickom skúšaní 318 hypertenzných detí a mladistvých vo veku od 6 do 16 rokov sa vyskytli nasledujúce súvisiace nežiaduce udalosti v 3‑týždňovej dvojito zaslepenej fáze: bolesť hlavy (7,9 %), hypotenzia (2,2 %), závrat (1,9 %), kašeľ (0,9 %). V 26‑týždňovom otvorenom období tohto skúšania sa najčastejšie vyskytli laboratórne abnormality ako zvýšenie kreatinínu (6,5 %) a zvýšenie hodnôt CK u 2 % detských príjemcov.


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti s dospelými osobami, vystavenými dávkam až do 900 mg/deň počas 8 týždňov, neodhalili žiadnu toxicitu. Ako najpravdepodobnejšie prejavy predávkovania sa predpokladajú hypotenzia a tachykardia; môže sa vyskytnúť aj bradykardia.


O liečbe predávkovania Irbesartanom Mylan nie sú dostupné špecifické informácie. Pacient má byť starostlivo sledovaný, liečba má byť symptomatická a podporná. Navrhované opatrenia zahŕňajú vyvolanie vracania a/alebo gastrickú laváž. Pri predávkovaní môže byť prospešné podanie aktívneho uhlia. Irbesartan nie je možné odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonisty angiotenzínu II, samotné.

ATC kód: C09CA04.


Mechanizmus účinku: Irbesartan je silný selektívny antagonista receptora angiotenzínu II (typ AT1), účinný po perorálnom užití. Predpokladá sa, že blokuje všetky účinky angiotenzínu II sprostredkované AT1 receptorom bez ohľadu na zdroj alebo cestu syntézy angiotenzínu II. Selektívny antagonizmus receptorov angiotenzínu II (AT1) vedie k zvýšeniu hladiny renínu a angiotenzínu II v plazme a k zníženiu koncentrácie aldosterónu v plazme. Pri odporúčaných dávkach samotného irbesartanu nie sú významne ovplyvnené sérové hladiny draslíka. Irbesartan neinhibuje ACE (kinináza II), enzým tvoriaci angiotenzín II a degradujúci bradykinín na inaktívne metabolity. Irbesartan pre svoj účinok nevyžaduje metabolickú aktiváciu.Klinická účinnosť:


Hypertenzia

Irbesartan znižuje tlak krvi s minimálnou zmenou srdcovej frekvencie. Zníženie tlaku krvi je dávkovo závislé s tendenciou smerovať k ustálenému stavu pri dávkach nad 300 mg raz denne. Dávky 150 ‑ 300 mg raz denne znižujú tlak krvi v sediacej alebo ležiacej polohe v najnižšom bode účinku (t.j. 24 hodín po podaní) v priemere o 8 ‑ 13/5 ‑ 8 mm Hg (systolický/diastolický) viac ako placebo. Maximálny pokles krvného tlaku sa dosiahne do 3 ‑ 6 hodín po užití a antihypertenzný účinok pretrváva aspoň 24 hodín. Po 24 hodinách bola redukcia krvného tlaku pri odporúčaných dávkach 60 ‑ 70 % maximálnej diastolickej a systolickej odpovede. Najnižšia a priemerná odpoveď po 24 hodinách pri dávke 150 mg raz denne bola podobná ako pri tej istej celkovej dávke podanej v dvoch denných dávkach.


Evidentné zníženie krvného tlaku irbesartanom nastane do 1 ‑ 2 týždňov, s maximálnym účinkom do 4 ‑ 6 týždňov po začatí liečby. Počas dlhodobej liečby antihypertenzný účinok pretrváva. Po prerušení liečby sa krvný tlak postupne vracia k pôvodným hodnotám. Rebound fenomén hypertenzie sa nepozoroval.


Tiazidové diuretiká majú pri liečbe irbesartanom aditívny účinok na zníženie krvného tlaku. U pacientov nedostatočne kontrolovaných samotným irbesartanom vedie pridanie nízkej dávky hydrochlorotiazidu (12,5 mg) raz denne k irbesartanu k ďalšej redukcii tlaku krvi v najnižšom bode účinku o 7 ‑ 10/3 ‑ 6 mm Hg (systolický/diastolický) v porovnaní s placebom.


Účinnosť irbesartanu nie je ovplyvnená vekom alebo pohlavím. Tak, ako pri iných liekoch ovplyvňujúcich renín-angiotenzínový systém, pacienti čiernej pleti s hypertenziou odpovedali na monoterapiu irbesartanom v menšej miere. Ak sa irbesartan podáva súčasne s nízkou dávkou hydrochlorotiazidu (napr. 12,5 mg denne), antihypertenzná odpoveď sa u pacientov čiernej pleti približuje účinku u belošských pacientov.


Irbesartan nemá klinicky významný účinok na koncentráciu kyseliny močovej v sére alebo na sekréciu kyseliny močovej močom.


Deti a dospievajúci

Zníženie krvného tlaku s 0,5 mg/kg (nízkymi), 1,5 mg/kg (strednými) a 4,5 mg/kg (vysokými) cieľovými titrovanými dávkami irbesartanu sa pozorovalo u 318 hypertenzných alebo rizikových (diabetických, rodinná anamnéza hypertenzie) detí a dospievajúcich vo veku 6 až 16 rokov počas trojtýždňového obdobia. Na konci troch týždňov bolo priemerné zníženie z pôvodných hodnôt v primárnej účinnosti kolísavé, ustálený systolický krvný tlak (seated systolic blood pressure, SeSBP) bol 11,7 mmHg (nízka dávka), 9,3 mmHg (stredná dávka), 13,2 mmHg (vysoká dávka).Medzi týmito dávkami nie je zrejmý signifikantný rozdiel. Dosiahnutá priemerná zmena ustáleného diastolického krvného tlaku (seated diastolic blood pressure, SeDBP) bola nasledovná: 3,8 mmHg (nízka dávka), 3,2 mmHg (stredná dávka), 5,6 mmHg (vysoká dávka). Počas nasledujúceho dvojtýždňového obdobia boli pacienti opätovne randomizovaní buď na liečivo alebo placebo, pacienti užívajúci placebo mali zvýšenie 2,4 a 2,0 mmHg u SeSBP a SeDBP v porovnaní s +0,1 a -0,3 mmHg zmenami u pacientov na všetkých dávkach irbesartanu (pozri časť 4.2).


Hypertenzia a diabetes 2. typu s ochorením obličiek

“Klinické skúšanie s irbesartanom pri diabetickej nefropatii“ (Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial, IDNT) ukazuje, že irbesartan znižuje progresiu ochorenia obličiek u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou a zjavnou proteinúriou. IDNT bolo dvojito zaslepené, kontrolované klinické skúšanie zamerané na morbiditu a mortalitu, ktoré porovnávalo irbesartan, amlodipín a placebo. Skúšania sa zúčastnilo 1 715 hypertenzných pacientov s diabetom 2. typu, proteinúriou ≥ 900 mg/deň a hladinou kreatinínu v sére 1,0 ‑ 3,0 mg/dl, u ktorých sa skúmali dlhodobé účinky (v priemere 2,6 roka) irbesartanu na progresiu ochorenia obličiek a celkovú mortalitu. Pacientom sa titroval irbesartan v dávke od 75 mg až po udržiavaciu dávku 300 mg, amlodipín od 2,5 mg do 10 mg alebo placebo podľa tolerancie. Pacientom zo všetkých liečených skupín boli typicky podané 2 až 4 antihypertenzíva (napr. diuretiká, betablokátory, alfablokátory), z dôvodu dosiahnutia cieľových hodnôt krvného tlaku ≤ 135/85 mmHg alebo redukcie systolického tlaku o 10 mmHg, ak boli počiatočné hodnoty > 160 mmHg. Cieľové hodnoty krvného tlaku dosiahlo v skupine s placebom šesťdesiat percent (60 %) pacientov, zatiaľ čo v skupine s irbesartanom sa táto hodnota dosiahla u 76 % a v skupine s amlodipínom u 78 % pacientov. Irbesartan významne znížil relatívne riziko výskytu primárneho kombinovaného koncového ukazovateľa, zdvojnásobenie hladiny kreatinínu v sére, terminálne štádium ochorenia obličiek (end‑stage renal disease, ESRD) alebo celkovej mortality. Približne 33 % pacientov v skupine liečenej irbesartanom dosiahlo primárny renálny kombinovaný ukazovateľ v porovnaní s 39 % a 41 % pacientov v skupine s placebom a v skupine liečenej amlodipínom [20 % zníženie relatívneho rizika oproti placebu (p = 0,024) a 23 % zníženie relatívneho rizika v porovnaní s amlodipínom (p = 0,006)]. Ak boli jednotlivé komponenty primárneho koncového ukazovateľa analyzované samostatne, nepozoroval sa účinok na celkovú mortalitu, avšak na druhej strane sa pozoroval pozitívny trend v znížení ESRD a významné zníženie zdvojnásobenia hladín kreatinínu v sére.


Liečebný účinok sa posudzoval v podskupinách rozdelených podľa pohlavia, rasy, veku, dĺžky trvania diabetu, východiskových hodnôt krvného tlaku, sérového kreatinínu a miery exkrécie albumínu. V ženskej podskupine a v podskupine pacientov čiernej pleti, ktoré z celkovej populácie zúčastňujúcej sa skúšania predstavovali 32 % a 26 %, renálny prínos nebol zrejmý, hoci sa pri hodnotení intervalov spoľahlivosti nedal úplne vylúčiť. Čo sa týka sekundárneho koncového ukazovateľa, výskytu fatálnych a nefatálnych kardiovaskulárnych príhod, sa v celej sledovanej populácii medzi troma skupinami nepozoroval žiadny rozdiel. V skupine s irbesartanom sa však pozoroval zvýšený výskyt nefatálneho infarktu myokardu (IM) u žien a znížený výskyt nefatálneho IM u mužov oproti placebu. Zvýšený výskyt nefatálneho IM a cievnej mozgovej príhody sa pozoroval u žien liečených irbesartanom oproti liečbe amlodipínom. V celkovej populácii sa znížil počet hospitalizácií z dôvodu srdcového zlyhania. Pre tieto zistenia u žien sa nenašlo žiadne primerané vysvetlenie.


Štúdia “Účinky irbesartanu na mikroalbuminúriu u hypertenzných pacientov s diabetom mellitus 2. typu“ (Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with type 2 Diabetes Mellitus, IRMA 2)“ ukazuje, že irbesartan v dávke 300 mg odďaľuje progresiu mikroalbuminúrie do zjavnej proteinúrie. IRMA 2 bola placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená štúdia sledujúca morbiditu u 590 pacientov s diabetom 2. typu , mikroalbuminúriou (30 ‑ 300 mg/deň) a normálnou funkciou obličiek (hodnota kreatinínu v sére ≤ 1,5 mg/dl u mužov a ≤ 1,1 mg/dl u žien). Štúdia skúmala dlhodobé účinky (2 roky) irbesartanu na progresiu mikroalbuminúrie do klinickej (zjavnej) proteinúrie (miera exkrécie močového albumínu (urinary albumin excretion rate, UAER) > 300 mg/deň a zvýšenie v UAER najmenej o 30 % od východiskovej hodnoty). Cieľová hodnota krvného tlaku bola ≤ 135/85 mmHg. Ďalšie antihypertenzíva (s vylúčením ACE inhibítorov, antagonistov receptorov angiotenzínu II a vápnikových blokátorov dihydropyridínového typu) sa pridali podľa potreby na dosiahnutie cieľovej hodnoty krvného tlaku. Vo všetkých liečebných skupinách boli dosiahnuté podobné hodnoty krvného tlaku, v skupine liečenej irbesartanom s dávkou 300 mg dosiahlo sledovaný ukazovateľ klinickej proteinúrie menej osôb (5,2 %) ako v skupine s placebom (14,9 %) alebo irbesartanom v dávke 150 mg (9,7 %), čo predstavuje 70 % zníženie relatívneho rizika oproti placebu (p = 0,0004) v prípade vyššej dávky. Počas prvých troch mesiacov liečby sa nepozorovalo sprievodné zlepšenie glomerulárnej filtrácie (glomerular filtration rate, GFR). Spomalenie progresie do klinickej proteinúrie bolo zjavné už v prvých troch mesiacoch a pokračovalo počas nasledujúcich 2 rokov. Regresia k normoalbuminúrii (< 30 mg/deň) sa oveľa častejšie vyskytovala v skupine s irbesartanom 300 mg (34 %) v porovnaní so skupinou s placebom (21 %).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom užití sa irbesartan dobre absorbuje: štúdie absolútnej biologickej dostupnosti ukázali hodnoty približne 60 ‑ 80 %. Súčasný príjem potravy biologickú dostupnosť irbesartanu významne neovplyvňuje. Väzba na bielkoviny plazmy je približne 96 % s nepatrnou väzbou na krvné elementy. Distribučný objem je 53 – 93 litrov. Po perorálnom alebo intravenóznom podaní značeného irbesartanu 14C možno 80 ‑ 85 % cirkulujúcej plazmatickej rádioaktivity pripočítať nezmenenému irbesartanu. Irbesartan sa metabolizuje v pečeni konjugáciou s kyselinou glukurónovou a oxidáciou. Hlavným cirkulujúcim metabolitom je irbesartan glukuronid (približne 6 %). In vitro štúdie ukázali, že irbesartan je primárne oxidovaný enzýmom CYP 2C9 cytochrómu P450; izoenzým CYP 3A4 má zanedbateľný účinok.


Farmakokinetika irbesartanu je v dávkovacom intervale 10 až 600 mg lineárna a úmerná dávke. Pozorovalo sa menšie ako proporcionálne zvýšenie perorálnej absorpcie v dávke nad 600 mg (dvojnásobok maximálnej odporúčanej dávky); mechanizmus je neznámy. Maximum plazmatickej koncentrácie sa dosiahne 1,5 ‑ 2 hodiny po perorálnom podaní. Celkový telesný a renálny klírens je 157 ‑ 176 a 3 ‑ 3,5 ml/min. Polčas terminálnej eliminácie irbesartanu je 11 – 15 hodín.

Rovnovážny stav plazmatickej koncentrácie sa dosiahne do 3 dní od začiatku dávkovania raz denne. Po opakovanom dávkovaní raz denne sa pozoruje limitovaná plazmatická akumulácia irbesartanu (< 20 %). V štúdii bola zistená u žien s hypertenziou o niečo vyššia plazmatická koncentrácia irbesartanu. V polčase a v akumulácii irbesartanu však rozdiel nebol. U žien nie je potrebná úprava dávkovania. Hodnoty AUC a Cmax boli tiež o niečo vyššie u starších osôb (≥ 65 rokov) v porovnaní s mladými (18 ‑ 40 rokov). Polčas terminálnej eliminácie sa však významne nezmenil. U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky.


Irbesartan a jeho metabolity sú eliminované žlčou aj obličkami. Po perorálnom alebo i.v. podaní značeného irbesartanu 14C sa asi 20 % rádioaktivity našlo v moči, zostatok v stolici. Menej ako 2 % dávky sa vylúčili močom ako nezmenený irbesartan.


Deti a dospievajúci:

Farmakokinetika irbesartanu sa hodnotila u 23 hypertenzných detí po podaní jednotlivej alebo viacnásobnej dennej dávky irbesartanu (2 mg/kg) až do maximálnej dennej dávky 150 mg počas štyroch týždňov. Z týchto 23 detí bolo 21 hodnotených na porovnávanie farmakokinetiky s dospelými (dvanásť detí bolo viac ako 12‑ročných, deväť detí bolo od 6 do 12 rokov). Výsledky poukazujú na to, že pomer Cmax, AUC a klírensu bol porovnateľný ako u dospelých pacientov užívajúcich 150 mg irbesartanu denne. Limitovaná akumulácia irbesartanu (18 %) v plazme sa pozorovala po opakovaní jednej dennej dávky.


Poškodenie funkcie obličiek:

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo u pacientov podstupujúcich hemodialýzu nie sú farmakokinetické parametre irbesartanu významne zmenené. Irbesartan sa nedá odstrániť hemodialýzou.


Poškodenie funkcie pečene:

U pacientov s miernou až stredne ťažkou cirhózou nie sú farmakokinetické parametre irbesartanu významne zmenené. Neuskutočnili sa štúdie s pacientmi s ťažkým poškodením funkcie pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nebola dokázaná abnormálna systémová alebo orgánová toxicita v klinicky relevantných dávkach. V predklinických štúdiách bezpečnosti vysoké dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg/deň u potkanov a ≥ 100 mg/kg/deň u makakov) spôsobili pokles parametrov červenej krvnej zložky (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit). Veľmi vysoké dávky (≥ 500 mg/kg/deň) spôsobujú u potkanov a makakov degeneratívne zmeny v obličkách (ako napríklad intersticiálnu nefritídu, dilatáciu tubulov, bazofíliu tubulov, zvýšenú plazmatickú koncentráciu urey a kreatinínu), ktoré sú pravdepodobne sekundárne spôsobené hypotenzným účinkom lieku vedúcim k zníženiu renálnej perfúzie. Irbesartan indukuje hyperpláziu/hypertrofiu juxtaglomerulárnych buniek (u potkanov ≥ 90 mg/kg/deň, u makakov ≥ 10 mg/kg/deň). Všetky tieto zmeny sa považujú za výsledok farmakologických účinkov irbesartanu. Terapeutické dávky irbesartanu u ľudí nespôsobujú relevantnú hyperpláziu/hypertrofiu renálnych juxtaglomerulárnych buniek.


Nie sú dôkazy o mutagenite, klastogenite a karcinogenite.


Fertilita a reprodukčná schopnosť neboli ovplyvnené v štúdiách na samcoch a samiciach potkanov ani pri perorálnych dávkach irbesartanu spôsobujúcich parentálnu toxicitu (od 50 do 650mg/kg/deň), vrátane úmrtnosti pri najvyššej dávke. Nebol pozorovaný významný účinok na počet žltých teliesok, implantátov ani živých plodov. Irbesartan neovplyvňoval prežívanie, vývoj ani reprodukciu potomstva. Štúdie na zvieratách naznačujú, že rádionuklidmi značený irbesartan sa zaznamenal v plodoch potkanov a králikov.

Irbesartan sa vylučuje do materského mlieka potkanov.


Štúdie na zvieratách s irbesartanom ukázali prechodný toxický účinok (zvýšená kavitácia obličkovej panvičky, hydroureter alebo subkutánny edém) u plodov potkanov, ktoré sa zistili po narodení. U králikov sa abortus alebo skorá rezorpcia plodu pozorovali pri dávkach spôsobujúcich signifikantnú toxicitu u matky vrátane mortality. U potkanov a králikov sa nepozoroval žiadny teratogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


povidón

monohydrát laktózy

mikrokryštalická celulóza

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát

koloidný oxid kremičitý bezvodý


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky

Čas použiteľnosti pri použití lieku uchovávaného v HDPE fľašiach je 90 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Žltohnedé Aclar/PVC/Al blistre obsahujúce 10, 14, 28, 30, 56, 57, 58, 60, 84, 90, 98 a 100 tabliet.

HDPE fľaše s PP uzáverom obsahujúce 500 a 1 000 tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK]Ltd.

Station Close, EN6 1TL Potters Bar, Hertfordshire, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Irbesartan Mylan 150 mg: 58/0571/11-S

Irbesartan Mylan 300 mg: 58/0572/11-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


23.09.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2012


12Irbesartan Mylan 300 mg