+ ipil.sk

Irbesartan Sandoz 300 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene , ev. č.: 2012/04794, 2012/06965

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2012/08179, 2012/08180Písomná informácia pre používateľa


Irbesartan Sandoz 150 mg filmom obalené tablety

Irbesartan Sandoz 300 mg filmom obalené tablety


Irbesartan


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vásvyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Irbesartan Sandoz a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Irbesartan Sandoz

3. Ako užívať Irbesartan Sandoz

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Irbesartan Sandoz

6. Obsah balenia a ďalšie informácie1. Čo je Irbesartan Sandoz a na čo sa používa


Irbesartan Sandoz patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu-II. Angiotenzín-II je látka produkovaná v organizme, ktorá sa viaže na receptory v krvných cievach a tým spôsobuje ich zúženie. Výsledkom je zvýšenie krvného tlaku. Irbesartan Sandoz zabraňuje naviazaniu angiotenzínu-II na tieto receptory, čím spôsobuje rozšírenie krvných ciev a zníženie krvného tlaku. Irbesartan Sandoz spomaľuje zhoršovanie funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a cukrovkou 2.typu.


Irbesartan Sandoz sa používa u dospelých pacientov:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálnej hypertenzie)

 • na ochranu obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom, cukrovkou 2. typu a ktorí majú laboratórne dôkazy o zhoršenej funkcii obličiek.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Irbesartan Sandoz


Neužívajte Irbesartan Sandoz

 • ak ste alergický na irbesartan alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

 • ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace (je lepšie sa vyhnúť užívaniu Irbesartanu Sandoz v skorom štádiu tehotenstva – pozri časť o tehotenstve), ak máte diabetes mellitus (cukrovku) alebo poškodenú funkciu obličiek a užívate aliskirén (ďalší druh lieku na liečbu vysokého krvného tlaku).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Irbesartan Sandoz obráťte sa na svojho lekára, ak sa vás týka nasledovné:


 • ak nadmerne vraciate alebo máte hnačku

 • máte problémy s obličkami

 • máte problémy so srdcom

 • ak dostávate Irbesartan Sandoz na diabetické obličkové ochorenie. V tomto prípade vám má lekár pravidelne kontrolovať krvné testy, najmä hladinu draslíka v krvi v prípade zhoršenej funkcie obličiek

 • ak idete na operáciu (chirurgický zákrok) alebo dostávate anestetiká

 • ak užívate aliskirén.


Povedzte vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Irbesartan Sandoz sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť závažné poškodenie vášho dieťaťa, ak sa užíva počas tohto obdobia (pozri časť tehotenstvo).


Deti a dospievajúci

Irbesartan Sandoz nemá byť použitý u detí a dospievajúcich, pretože bezpečnosť a účinnosť nebola ešte úplne preukázaná.


Iné lieky a Irbesartan Sandoz

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate aliskirén, možno bude potrebné, aby lekár zmenil vašu dávku a/alebo urobil iné opatrenia.


Môžete potrebovať skontrolovať krv, ak užívate:

 • draslíkové výživové doplnky

 • soli obsahujúce draslík

 • draslík šetriace lieky (také ako určité diuretiká)

 • lieky obsahujúce lítium.

Ak užívate lieky proti bolesti nazývané nesteroidové protizápalové lieky môže sa účinok irbesartanu

znižovať.


Irbesartan Sandoz a jedlo a nápoje

Irbesartan Sandoz sa môže užiť s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenie


Tehotenstvo

Povedzte vášmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Váš lekár vám poradí, aby ste prestali užívať Irbesartan Sandoz predtým ako otehotniete alebo hneď ako sa dozviete, že ste tehotná a poradí vám aký liek máte užívať namiesto Irbesartanu Sandoz. Irbesartan Sandoz sa neodporúča užívať v skorom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať od 3. mesiaca tehotenstva, pretože môže vážne poškodiť vaše dieťa po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Povedzte vášmu lekárovi, že dojčíte alebo plánujete začať dojčiť. , Irbesartan Sandoz sa neodporúča užívať matkám, ktoré dojčia, v prípade, že si želáte dojčiť, váš lekár vám môže zmeniť liečbu, najmä ak dojčíte novorodenca alebo predčasne narodené dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pri liečbe Irbesartanom Sandoz sa nepredpokladá ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Príležitostne sa však môže pri liečbe vysokého krvného tlaku vyskytnúť závrat alebo únava. Ak sa u vás prejavia uvedené ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi predtým, než budete šoférovať auto alebo používať stroje.


Irbesartan Sandoz obsahuje laktózu.

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Irbesartan Sandoz


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Spôsob používania

Irbesartan Sandoz sa používa perorálne. Tablety sa majú prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. jeden pohár vody). Irbesartan Sandoz sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Vašu dennú dávku sa snažte užívať každý deň približne v rovnakom čase. Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní Irbesartanu Sandoz, pokiaľ váš lekár nerozhodne inak.


 • Pacienti s vysokým krvým tlakom:

Zvyčajná dávka je 150 mg raz denne. Dávka môže byť neskôr zvýšená na 300 mg raz denne v závislosti na odozve vášho krvného tlaku.


 • Pacienti s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením obličiek:

U pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu predstavuje dávka 300 mg raz denne uprednostňovanú udržiavaciu dávku pri liečbe pridruženého ochorenia obličiek.


Lekár môže odporučiť nižšiu dávku, hlavne na začiatku liečby u určitých pacientov, ako u pacientov podstupujúcich hemodialýzu alebo u ľudí starších ako 75 rokov.


Maximálne zníženie krvného tlaku sa dosiahne 4-6 týždňov po začatí liečby.


Použitie u detí a dospievajúcich

Irbesartan Sandoz sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Ak nejaké tablety prehltlo dieťa, ihneď kontaktujte lekára.


Ak užijete viac Irbesartanu Sandoz, ako máte

Ak ste náhodou užili viac tabliet, kontaktujte ihneď svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Irbesartan Sandoz

Ak ste náhodou vynechali dennú dávku, nasledujúcu dávku užite ako zvyčajne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré z týchto účinkov môžu byť závažné a budú vyžadovať lekársku starostlivosť.


Ako u podobných liekov, vyskytli sa prípady alergických kožných reakcií (vyrážka, žihľavka) ako aj lokalizované svrbenie na tvári, perách a/alebo jazyku u pacientov používajúcich irbesartan. Ak máte nejaký z týchto symptómov alebo máte krátke dýchanie, prestaňte užívať Irbesartan Sandoz a ihneď kontaktujte svojho lekára.


Vedľajšie účinky hlásené z klinických štúdií u pacientov liečených Irbesartanom Sandoz boli:

 • Veľmi časté (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 ľudí):

Ak máte vysoký krvný tlak a diabetes 2. typu s ochorením obličiek môžu krvné testy ukázať zvýšenú hladinu draslíka.


 • Časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 ľudí):

závrat, nutkanie na vracanie/vracanie, únava a krvné testy môžu ukázať zvýšenie hladín enzýmov, ktoré kontrolujú funkciu svalov a srdca (enzým kreatínkináza). U pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením obličiek sa pozoroval závrat najmä pri vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy, bolesť kĺbov a svalov a zníženie hladín bielkoviny červených buniek krvi (hemoglobín).


 • Menej časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 ľudí):

rýchle búšenie srdca, začervenanie, kašeľ, hnačka, porucha trávenia/pálenie záhy, sexuálna dysfunkcia (problémy sexuálneho správania), bolesť na hrudníku.


Niektoré vedľajšie účinky boli hlásené od uvedenia irbesartanu na trh. Vedľajšie účinky, ktorých frekvencia nie je známa, sú: pocit točenia, bolesť hlavy, porucha chuti, zvonenie v ušiach, svalové kŕče, bolesť kĺbov a svalov, neobvyklé poruchy funkcie pečene, zvýšená hladina draslíka v krvi, zhoršená funkcia obličiek a zápal drobných krvných ciev postihujúci najmä kožu (stav nazývaný leukocytoklastická vaskulitída). Boli hlásené aj menej časté prípady žltačky (zožltnutie kože a/alebo očných bielok).


Hlásenie vedľajších účinkovAk sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Irbesartan Sandoz


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke, blistri alebo fľaši, po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Po prvom otvorení fľaše: 3 mesiace.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Irbesartan Sandoz obsahuje


-Liečivo je irbesartan. Každá tableta obsahuje 150 alebo 300 mg irbesartanu.

-Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný oxid kremičitý bezvodý, hypromelóza, magnéziumstearát.

Filmotvorná vrstva: hypromelóza, hydroxypropylcelulóza, makrogol 6000, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), mastenec.


Ako vyzerá Irbesartan Sandoz a obsah balenia


Irbesartan Sandoz 150 mg filmom obalené tablety sú biele oválne dvojvypuklé filmom obalené tablety, s označením „150“ na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.


Irbesartan Sandoz 300 mg filmom obalené tablety sú biele oválne dvojvypuklé filmom obalené tablety, s označením „300“ na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.


Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


Irbesartan Sandoz je dostupný v nasledujúcich baleniach:

oPA/Al/PVC//Al a PVC/PVDC//Al blister: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet.

oPA/Al/PVC//Al a PVC/PVDC//Al blister s jednotlivými dávkami: 56x1 a 100x1 filmom obalená tableta.

HDPE fľaša: 100 a 250 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ľubľana

Slovinsko


Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Varšava

Poľsko


Salutas Pharma GmbH

Otto von Guericke Allee 1

39179 Barleben

Nemecko


Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Nemecko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2D

9220 Lendava

Slovinsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Irbesartan Sandoz 75/150/300 mg- Filmtabletten

Belgicko: Irbesartan Sandoz 75/150/300 mg filmomhulde tabletten

Česká republika: Irbesartan Sandoz 75/150/300 mg

Dánsko: Irbesartan Sandoz

Francúzsko: IRBESARTAN Sandoz 75/150/300 mg, comprimé pelliculé

Nemecko: Irbesartan - 1 A Pharma 75/150/300 mg Filmtabletten

Grécko: Irbesartan Sandoz 75/150/300 mg film- coated tablets

Maďarsko: Irbesartan Sandoz 75/150/300 mg filmtabletta

Taliansko: Irbesartan Sandoz 75/150/300 mg compresse rivestite con film

Litva: Irbesartane Sandoz 300 mg plėvele dengtos tabletės

Holandsko: Irbesartan Sandoz 75/150/300 mg, filmomhulde tabletten

Nórsko: Irbesartan Sandoz

Poľsko: Irbesartan Sandoz 75/150/300 mg tabletki powlekane

Portugalsko: Irbesartan Sandoz 75/150/300 mg Comprimidos

Rumunsko: Irbesartan Sandoz 75/150/300 mg comprimate filmate

Švédsko: Irbesartan Sandoz

Veľká Británia: Irbesartan Sandoz 75/150/300 mg Film-coated Tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy vo februári 2014.


6Irbesartan Sandoz 300 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2012/03407, 2012/04794

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č. 2012/08179, 2012/08180


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Irbesartan Sandoz 150 mg filmom obalené tablety

Irbesartan Sandoz 300 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Irbesartan Sandoz 150 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg irbesartanu


Irbesartan Sandoz 300 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg irbesartanu


Pomocná látka so známym účinkom:

Irbesartan Sandoz 150 mg filmom obalené tablety: 12,925 mg monohydrátu laktózy


Irbesartan Sandoz 300 mg filmom obalené tablety: 25,850 mg monohydrátu laktózy


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Irbesartan Sandoz 150 mg filmom obalené tablety sú biele oválne bikonvexné filmom obalené tablety, s označením „150“ na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.


Irbesartan Sandoz 300 mg filmom obalené tablety sú biele oválne bikonvexné filmom obalené tablety, s označením „300“ na jednej strane a s deliacou ryhou na druhej strane.


Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Irbesartan Sandoz je indikovaný na liečbu esenciálnej hypertenzie u dospelých.


Tiež je indikovaný na liečbu ochorenia obličiek u pacientov s hypertenziou a diabetom mellitus 2. typu ako súčasť antihypertenzívneho liekového režimu (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Zvyčajná odporúčaná počiatočná a udržiavacia dávka je 150 mg raz denne. Irbesartan v dávke 150 mg raz denne vo všeobecnosti poskytuje lepšiu 24 hodinovú kontrolu krvného tlaku ako 75 mg. O začatí liečby so 75 mg však je potrebné uvažovať najmä u hemodialyzovaných pacientov a u starších pacientov vo veku nad 75 rokov.


U pacientov nedostatočne kontrolovaných dávkou 150 mg raz denne sa môže dávka irbesartanu zvýšiť na 300 mg alebo sa môže pridať ďalšie antihypertenzívum. Preukázalo sa, že pridanie diuretika, ako je hydrochlorotiazid, k irbesartanu má aditívny účinok (pozri časť 4.5).


U pacientov s hypertenziou a diabetom 2. typu sa liečba má začať dávkou 150 mg irbesartanu raz denne a titrovať až na dávku 300 mg raz denne, čo predstavuje preferovanú udržiavaciu dávku pri liečbe ochorenia obličiek.

Renálny prínos irbesartanu u pacientov s hypertenziou a diabetom 2. typu bol preukázaný v štúdiách, v ktorých sa irbesartan používal navyše s inými antihypertenzívami, ak to bolo potrebné na dosiahnutie cieľových hodnôt krvného tlaku (pozri časť 5.1).


Osobitné skupiny pacientov


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania. Použitie nižšej počiatočnej dávky (75 mg) sa má zvážiť u pacientov podstupujúcich hemodialýzu (pozri časť 4.4).


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene nie sú klinické skúsenosti.


Starší pacienti

U starších pacientov nie je zvyčajne potrebná úprava dávkovania, avšak u pacientov starších ako 75 rokov je potrebné uvažovať o počiatočnej dávke 75 mg.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť Irbesartanu Sandoz u detí vo veku od 0 do 18 rokov nebola skúmaná. Aktuálne dostupné údaje sú uvedené v častiach 4.8, 5.1 a 5.2, ale nie je možné urobiť žiadne odporúčania pre dávkovanie.


Spôsob podávania

Na perorálne použitie.

Irbesartan Sandoz sa má užívať raz denne s jedlom alebo bez jedla.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1).

 • Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

 • Nepodávajte irbesartan súčasne s liekmi obsahujúcimi aliskirén u pacientov s diabetom alebo so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek (rýchlosť glomerulárnej filtrácie (GFR, glomerular filtration rate) <60 ml/min/1,73 m²) (pozri časti 4.4 a 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Deplécia intravaskulárneho objemu

U pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka pri intenzívnej diuretickej terapii, reštrikcii solí v rámci diétnej liečby, pri hnačke alebo vracaní sa môže vyskytnúť symptomatická hypotenzia, najmä po podaní prvej dávky. Tieto stavy sa majú korigovať pred podaním irbesartanu.


Renovaskulárna hypertenzia

U pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitárne funkčnej obličky, ak sú liečení liekmi, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém (RAAS), je zvýšené riziko závažnej hypotenzie a renálnej insuficiencie. Hoci vyššie uvedené tvrdenie nie je dokumentované v súvislosti s irbesartanom, podobný účinok sa pri antagonistoch receptorov angiotenzínu-II dá predpokladať.


Porucha funkcie obličiek a transplantácia obličiek

Pri používaní irbesartanu u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa odporúča pravidelné monitorovanie hladín draslíka a kreatinínu v sére. S podávaním irbesartanu pacientom po nedávnej transplantácii obličiek nie sú žiadne skúsenosti.


Hypertenzní pacienti s diabetom 2. typu a renálnym ochorením

Vplyv irbesartanu na výskyt renálnych a kardiovaskulárnych príhod nebol rovnaký u všetkých podskupín podrobených analýze, ktorá sa uskutočnila v rámci štúdie u pacientov s pokročilým renálnym ochorením. Tento vplyv sa javil ako menej priaznivý najmä u žien a u jedincov inej ako bielej rasy (pozri časť 5.1).


Dvojitá blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS):

Dvojitá blokáda RAAS kombináciou irbesartanu s aliskirénom sa neodporúča kvôli zvýšenému riziku hypotenzie, hyperkaliémie a zmien renálnych funkcií. Podávanie irbesartanu súčasne s aliskirénom je

kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR <60 ml/min/1,73 m²) (pozri časť 4.5).


Hyperkaliémia

Tak ako pri iných liekoch, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém, sa počas liečby irbesartanom môže vyskytnúť hyperkaliémia, najmä pri poruche renálnej funkcie, zjavnej proteinúrii spôsobenej diabetickým ochorením obličiek, a/alebo srdcovom zlyhaní. U rizikových pacientov sa odporúča dôkladné monitorovanie sérového draslíka (pozri časť 4.5).


Lítium

Kombinácia lítia a irbesartanu sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

Tak ako pri iných vazodilatanciách, zvláštna opatrnosť je potrebná u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou, alebo obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou.


Primárny aldosteronizmus

Pacienti s primárnym aldosteronizmom všeobecne neodpovedajú na antihypertenzíva, ktoré pôsobia inhibíciou renín-angiotenzín-aldosterónového systému a preto sa použitie irbesartanu neodporúča.


Všeobecné upozornenia

U pacientov, ktorých cievny tonus a renálne funkcie závisia predovšetkým od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti so závažným kongestívnym zlyhaním srdca alebo ochorením obličiek, vrátane stenózy renálnej artérie), liečba inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu alebo receptorovými antagonistami angiotenzínu-II, ktoré pôsobia na tento systém, bola spojená s akútnou hypotenziou, azotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym renálnym zlyhaním. Tak ako pri iných antihypertenzívach, prudký pokles krvného tlaku u pacientov s ischemickou kardiopatiou alebo ischemickým kardiovaskulárnym ochorením, môže viesť k infarktu myokardu alebo k náhlej cievnej mozgovej príhode.


Použitie u pacientov čiernej rasy

Tak ako sa pozorovalo pri inhibítoroch angiotenzín konvertujúceho enzýmu, irbesartan a iní antagonisty angiotenzínu majú evidentne menšiu účinnosť v znižovaní krvného tlaku u ľudí čiernej rasy ako u ľudí inej ako čiernej rasy, pravdepodobne z dôvodu vyššej prevalencie stavov s nízkou hladinou renínu u čiernej hypertenznej populácie (pozri časť 5.1).


Gravidita

Antagonisty angiotenzínu-II (AIIRAs) sa nemajú začať podávať počas gravidity. Pokiaľ nie je pokračovanie liečby AIIRA nevyhnutné, u pacientok plánujúcich graviditu sa má zmeniť liečba na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti na použitie počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


Laktóza

Irbesartan Sandoz obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


Pediatrická populácia

Irbesartan bol skúmaný v pediatrickej populácii vo veku 6 až 16 rokov, ale súčasné údaje nie sú dostatočné na to, aby podporili rozšírenie použitia u detí, kým nebudú dostupné ďalšie údaje (pozri časti 4.8, 5.1 a 5.2).


4.5 Liekové a iné interakcie


Diuretiká a iné antihypertenzíva

Iné antihypertenzíva môžu zvýšiť hypotenzívne účinky irbesartanu; irbesartan však bol bezpečne podávaný s inými antihypertenzívami, akými sú betablokátory, dlhodobo pôsobiace blokátory kalciových kanálov a tiazidové diuretiká. Predchádzajúca liečba vysokými dávkami diuretík môže viesť k deplécii objemu a riziko hypotenzie sa zvyšuje v prípade počiatočnej liečby irbesartanom (pozri časť 4.4).


Lieky obsahujúce aliskirén

časné podávanie irbesartanu s liekmi obsahujúcimi aliskirén je kontraindikované u pacientov s diabetom mellitus alebo so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR <60 ml/min/1,73 m²) a neodporúča sa ani u ostatných pacientov.


Doplnky draslíka a draslík šetriace diuretiká

Na základe skúseností s užívaním iných liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzínový systém, súčasné podávanie draslík šetriacich diuretík, doplnkov draslíka, náhrad solí obsahujúcich draslík alebo iných liekov, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka v sére (napr. heparín), môže viesť k zvýšeniu hladiny sérového draslíka a preto sa neodporúča (pozri časť 4.4).


Lítium

Pri súčasnom podávaní lítia s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu bolo hlásené reverzibilné zvýšenie koncentrácií lítia v sére. Podobné účinky s irbesartanom boli dosiaľ hlásené veľmi zriedkavo. Táto kombinácia sa preto neodporúča (pozri časť 4.4). Ak je kombinácia nevyhnutná, odporúča sa dôkladné monitorovanie hladiny lítia v sére.


Nesteroidné protizápalové lieky

Pri súčasnom podávaní antagonistov angiotenzínu-II s nesteroidnými protizápalovými liekmi (napr. selektívne COX-2 inhibítory, kyselina acetylsalicylová v dávke > 3 g/deň a neselektívne NSAID) môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzívneho účinku.


Tak ako pri inhibítoroch ACE, súčasné podávanie antagonistov angiotenzínu-II a NSAID môže viesť k zvýšeniu rizika zhoršenia renálnej funkcie, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek a zvýšenia sérového draslíka najmä u pacientov so slabou existujúcou renálnou funkciou. Kombinácia sa musí podávať s opatrnosťou najmä u starších pacientov. Pacienti musia byť adekvátne hydratovaní a po začatí sprievodnej terapie a následne v pravidelných intervaloch sa musí zvážiť pravidelné monitorovanie renálnej funkcie.


Ďalšie informácie o interakciách irbesartanu

V klinických štúdiách nie je ovplyvnená farmakokinetika irbesartanu hydrochlorotiazidom. Irbesartan je prevažne metabolizovaný CYP2C9 a v menšom rozsahu glukuronidáciou. Pri súčasnom podávaní irbesartanu s warfarínom metabolizovaným CYP2C9 neboli pozorované signifikantné farmakokinetické alebo farmakodynamické interakcie. Účinky induktorov CYP2C9, ako je rifampicín, na farmakokinetiku irbesartanu neboli hodnotené. Farmakokinetika digoxínu nebola súčasným podaním irbesartanu zmenená.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Použitie AIIRAs sa počas prvého trimestra gravidity neodporúča (pozri časť 4.4). Použitie AIIRAs je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz týkajúci sa rizika teratogenicity po expozícii inhibítormi ACE počas prvého trimestra nie je presvedčivý, malé zvýšenie rizika však nie je možné vylúčiť. Kým nie sú k dispozícii kontrolované epidemiologické údaje týkajúce sa rizika antagonistov receptora angiotenzínu-II (AIIRA), podobné riziká môžu existovať pre celú skupinu liekov. Pokiaľ je liečba AIIRA nevyhnutná, u pacientok plánujúcich graviditu sa má zmeniť liečba na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti na použitie počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečba AIIRA sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že expozícia AIIRA indukuje počas druhého a tretieho trimestra gravidity humánnu fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).

Ak dôjde k expozícii AIIRA od druhého trimestra gravidity, odporúča sa sonografická kontrola renálnej funkcie a lebky.

Dojčatá matiek, ktoré užívajú AIIRA, sa majú dôkladne monitorovať na hypotenziu (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Z dôvodu chýbania informácií týkajúcich sa použitia Irbesartanu Sandoz počas dojčenia sa Irbesartan Sandoz neodporúča a preferuje sa alternatívna liečba s lepším bezpečnostným profilom počas dojčenia, najmä pri dojčení novorodencov a predčasne narodených detí.


Nie je známe, či sa irbesartan alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka.

Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u potkanov preukázali vylučovanie irbesartanu

alebo jeho metabolitov do mlieka (pre podrobné informácie pozri 5.3).


Fertilita

Irbesartan nemal vplyv na fertilitu liečených potkanov a ich potomkov až do dávky navodzujúcej prvé

príznaky parentálnej toxicity (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Na základe farmakodynamických vlastností nie je pravdepodobné, že Irbesartan Sandoz ovplyvňuje túto schopnosť. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby sa môže vyskytnúť závrat alebo únava.


4.8 Nežiaduce účinky


V placebom-kontrolovaných štúdiách s hypertenziou nebol rozdiel v celkovom výskyte nežiaducich

účinkov medzi skupinami na irbesartane (56,2 %) a placebe (56,5 %). Ukončenie terapie vzhľadom na

nejaký klinický alebo laboratórny nežiaduci účinok malo nižší výskyt u pacientov liečených irbesartanom (3,3 %) ako placebom liečených pacientov (4,5 %). Výskyt nežiaducich účinkov nesúvisel s dávkou (v odporúčanom rozsahu dávkovania), pohlavím, vekom, rasou alebo dĺžkou liečby.


U diabetických pacientov s mikroalbuminúriou a normálnou renálnou funkciou sa ortostatický závrat

alebo ortostatická hypotenzia vyskytli u 0,5 % pacientov (t.j. menej často) ale prevyšujúc placebo.


Nasledujúca tabuľka prezentuje nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli v placebo-kontrolovaných

štúdiách, v ktorých 1 965 hypertenzných pacientov používalo irbesartan. Údaje označené hviezdičkou

(*) sa vzťahujú na nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli naviac u > 2 % diabetických hypertenzných

pacientov s chronickou renálnou insuficienciou a zjavnou proteinúriou a ktoré prevyšovali placebo.


Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov uvedených nižšie je definovaná použitím nasledovných

konvencií: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1000 až <1/100);

zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000). V rámci jednotlivých skupín

frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Tiež sú uvedené nežiaduce reakcie hlásené z postmarketingových skúseností. Nežiaduce reakcie sú

získané zo spontánnych hlásení.


Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy imunitného systému

Neznáme

reakcie z precitlivenosti ako je angioedém, vyrážka, urtikária

Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme

hyperkaliémia

Poruchy nervového systému

Časté

Neznáme

závrat, ortostatický závrat*

vertigo, bolesť hlavy

Poruchy ucha a labyrintu

Neznáme

tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

tachykardia

Poruchy ciev

Časté

Menej časté

ortostatická hypotenzia*

sčervenanie pokožky

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Menej časté

Neznáme

nauzea/vracanie

hnačka, dyspepsia/pyróza

dysgeuzia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

Neznáme

žltačka

hepatitída, abnormálna funkcia pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme

leukocytoklastická vaskulitída

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté

Neznáme

muskuloskeletálna bolesť*

artralgia, myalgia (v niektorých prípadoch spojená so zvýšenými hladinami plazmatickej kreatínkinázy), svalové kŕče

Poruchy obličiek a močových ciest

Neznáme

porucha funkcie obličiek vrátane prípadov renálneho zlyhania u rizikových pacientov (pozri časť 4.4)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté

sexuálna dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Menej časté

únava

bolesť na hrudníku

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté


Časté

Hyperkaliémia* sa vyskytla častejšie u diabetických pacientov liečených irbesartanom než placebom. U diabetických pacientov s hypertenziou s mikroalbuminúriou a normálnou renálnou funkciou sa hyperkaliémia (≥ 5,5 mEq/l) vyskytla u 29,4 % pacientov v skupine na irbesartane v dávke 300 mg a u 22 % pacientov v skupine na placebe. U diabetických pacientov s hypertenziou s chronickou renálnou insuficienciou a zjavnou proteinúriou sa hyperkaliémia (≥ 5,5 mEq/l) vyskytla u 46,3 % pacientov v skupine na irbesartane a 26,3 % pacientov v skupine na placebe.

Významné zvýšenia plazmatickej kreatínkinázy boli často pozorované u jedincov liečených irbesartanom (1,7 %). Žiadne z týchto zvýšení nebolo spojené s identifikovateľnými klinickými muskuloskeletálnymi udalosťami.

U 1,7 % hypertenzných pacientov s pokročilým diabetickým ochorením obličiek liečených irbesartanom sa vyskytol pokles hemoglobínu*, ktorý nebol klinicky významný.


Pediatrická populácia:

V randomizovanom skúšaní 318 detí s hypertenziou a mladistvých vo veku od 6 do 16 rokov sa vyskytli nasledujúce nežiaduce reakcie v 3 týždňovej dvojito zaslepenej fáze: bolesť hlavy (7,9 %), hypotenzia (2,2 %), závrat (1,9 %), kašeľ (0,9 %). V 26 týždňovom otvorenom období tohto skúšania sa najčastejšie vyskytli laboratórne abnormality ako zvýšenie kreatinínu (6,5 %) a zvýšenie hodnôt CK o 2 % u detských príjemcov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Skúsenosti u dospelých vystavených dávkam až do 900 mg/deň počas 8 týždňov neodhalili žiadnu toxicitu. Ako najpravdepodobnejšie prejavy predávkovania sa predpokladajú hypotenzia a tachykardia, može sa vyskytnúť aj bradykardia.


Liečba

O liečbe predávkovania irbesartanom nie sú dostupné žiadne špecifické informácie. Pacienta je potrebné dôkladne monitorovať a liečba má byť symptomatická a podporná. Navrhované opatrenia zahŕňajú indukciu emézy a/alebo gastrickú laváž. Pri liečbe predávkovania môže byť prospešné podanie aktívneho uhlia. Irbesartan nie je možné odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonisty angiotenzínu-II, samotné

ATC kód: C09CA04


Mechanizmus účinku

Irbesartan je účinný, perorálne aktívny, selektívny receptorový antagonista angiotenzínu-II (typ AT1). Irbesartan blokuje všetky účinky angiotenzínu-II sprostredkované AT1 receptorom, bez ohľadu na zdroj alebo cestu syntézy angiotenzínu-II. Selektívny antagonizmus receptorov angiotenzínu-II (AT1) vedie k zvýšeniu plazmatických hladín renínu a angiotenzínu-II a k zníženiu plazmatických koncentrácií aldosterónu. Pri odporúčaných dávkach samotného irbesartanu nie sú signifikantne ovplyvnené sérové hladiny draslíka. Irbesartan neinhibuje ACE (kininázu-II), enzým tvoriaci angiotenzín-II a tiež degradujúci bradykinín na inaktívne metabolity. Irbesartan nevyžaduje metabolickú aktiváciu pre svoj účinok.


Klinická účinnosť

Hypertenzia

Irbesartan znižuje krvný tlak s minimálnou zmenou srdcovej frekvencie. Zníženie krvného tlaku je závislé od dávky s tendenciou smerovať k plateu pri dávkach nad 300 mg raz denne. Dávky 150-300 mg raz denne znižujú krvný tlak v sediacej alebo ležiacej polohe v najnižšom bode účinku (t.j. 24 hodín po podaní) v priemere o 8-13/5-8 mmHg (systolický/diastolický) viac ako placebo.

Maximálny pokles krvného tlaku sa dosiahne v priebehu 3-6 hodín po podaní a krvný tlak znižujúci účinok pretrváva minimálne 24 hodín. Po 24 hodinách bola redukcia krvného tlaku pri odporúčaných dávkach 60-70 % maximálnej diastolickej a systolickej odpovede. Najnižšia a priemerná odpoveď po 24 hodinách pri dávke 150 mg raz denne bola podobná ako pri tej istej celkovej dávke podanej v dvoch denných dávkach.

Evidentné zníženie krvného tlaku irbesartanom nastane do 1-2 týždňov s maximálnym účinkom do 4-6 týždňov po začatí terapie. Počas dlhodobej liečby antihypertenzívny účinok pretrváva. Po prerušení liečba sa krvný tlak postupne vracia na pôvodné hodnoty. Rebound fenomén hypertenzie nebol pozorovaný.

Tiazidové diuretiká majú pri liečbe irbesartanom aditívny účinok na zníženie krvného tlaku. U pacientov nedostatočne kontrolovaných samotným irbesartanom vedie pridanie nízkej dávky hydrochlorotiazidu (12,5 mg) raz denne k irbesartanu k ďalšej redukcii krvného tlaku v najnižšom bode účinku o 7-10/3-6 mmHg (systolický/diastolický) v porovnaní s placebom.

Účinnosť irbesartanu nie je ovplyvnená vekom ani pohlavím. Tak ako v prípade iných liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzínový systém, pacienti čiernej rasy s hypertenziou odpovedali na monoterapiu irbesartanom v menšej miere. Ak sa irbesartan podáva súčasne s nízkou dávkou hydrochlorotiazidu (napr. 12,5 mg denne), antihypertenzívna odpoveď u pacientov čiernej rasy sa približuje účinku u pacientov bielej rasy.

Irbesartan nemá klinicky významný účinok na koncentráciu kyseliny močovej v sére alebo na sekréciu kyseliny močovej močom.


Pediatrická populácia

Zníženie krvného tlaku s 0,5 mg/kg (nízkymi), 1,5 mg/kg (strednými) a 4,5 mg/kg (vysokými) cieľovými titrovanými dávkami irbesartanu sa hodnotilo u 318 hypertenzných alebo rizikových (diabetických, rodinná anamnéza hypertenzie) detí a dospievajúcich vo veku 6-16 rokov počas trojtýždňového obdobia. Na konci troch týždňov bolo priemerné zníženie z pôvodných hodnôt v primárnej účinnosti kolísavé, ustálený systolický krvný tlak (seated systolic blood pressure, SeSBP) bol 11,7 mmHg (nízka dávka), 9,3 mmHg (stredná dávka), 13,2 mmHg (vysoká dávka). Medzi týmito dávkami nebol zrejmý signifikantný rozdiel. Dosiahnutá priemerná zmena ustáleného diastolického krvného tlaku (seated diastolic blood pressure, SeDBP) bola nasledujúca: 3,8 mmHg (nízka dávka), 3,2 mmHg (stredná dávka), 5,6 mmHg (vysoká dávka). Počas nasledujúceho dvojtýždňového obdobia boli pacienti randomizovaní buď do skupiny s liečivom alebo do skupiny s placebom, pacienti užívajúci placebo mali zvýšenie 2,4 a 2,0 mmHg u SeSBP a SeDBP v porovnaní s +0,1 a -0,3 mmHg zmenami u všetkých dávok irbesartanu (pozri časť 4.2).


Hypertenzia a diabetes 2. typu s renálnym ochorením

Štúdia „Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial (IDNT)“ ukazuje, že irbesartan znižuje progresiu ochorenia obličiek u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou a zjavnou proteinúriou. IDNT bola dvojito zaslepená, kontrolovaná štúdia sledujúca morbiditu a mortalitu, ktorá porovnávala irbesartan, amlodipín a placebo. Štúdie sa zúčastnilo 1715 hypertenzných pacientov s diabetom 2.typu, proteinúriou ≥900 mg/deň a hladinou kreatinínu v sére 1,0-3,0 mg/dl, u ktorých sa skúmali dlhodobé účinky (v priemere 2,6 roka) irbesartanu na progresiu ochorenia obličiek a celkovú mortalitu. Pacientom bol titrovaný irbesartan v dávke 75 mg až po udržiavaciu dávku 300 mg, amlodipín od 2,5 mg do 10 mg alebo placebo podľa tolerancie. Pacientom zo všetkých liečebných skupín boli typicky podané 2 až 4 antihypertenzíva (napr. diuretiká, betablokátory, alfablokátory), aby sa dosiahli cieľové hodnoty krvného tlaku ≤135/85 mmHg alebo redukcia systolického tlaku o 10 mmHg, ak boli východiskové hodnoty >160 mmHg. Cieľové hodnoty krvného tlaku dosiahlo v placebo skupine 60 % pacientov, zatiaľ čo v skupine s irbesartanom 76 % a v skupine s amlodipínom 78 % pacientov. Irbesartan signifikantne znížil relatívne riziko výskytu primárneho kombinovaného koncového ukazovateľa, zdvojnásobenie hladiny kreatinínu v sére, terminálne štádium ochorenia obličiek (end-stage renal disease, ESRD) alebo celkovej mortality. Približne 33 % pacientov v skupine liečenej irbesartanom dosiahlo primárny renálny kombinovaný ukazovateľ v porovnaní s 39 % v skupine s placebom a 41 % v skupine s amlodipínom [20 % redukcia relatívneho rizika oproti placebu (p=0,024) a 23 % redukcia relatívneho rizika v porovnaní s amlodipínom (p=0,006)]. Ak boli jednotlivé komponenty primárneho koncového ukazovateľa analyzované samostatne, nebol pozorovaný účinok na celkovú mortalitu, na druhej strane však bol pozorovaný pozitívny trend v znížení ESRD a významné zníženie zdvojnásobenia hladín kreatinínu v sére.


Liečebný účinok bol posudzovaný v podskupinách rozdelených podľa pohlavia, rasy, veku, dĺžky trvania diabetu, východiskových hodnôt krvného tlaku, sérového kreatinínu a miery exkrécie albumínu. V ženskej a podskupine pacientov čiernej rasy, ktoré z celkovej populácie zúčastňujúcej sa štúdie predstavovali 32 % a 26 %, renálny prínos nebol zrejmý, hoci sa pri hodnotení intervalov spoľahlivosti nedal úplne vylúčiť. Čo sa týka sekundárneho koncového ukazovateľa, výskytu fatálnych a nefatálnych kardiovaskulárnych príhod, nebol v celej sledovanej populácii medzi troma skupinami pozorovaný žiadny rozdiel. V skupine s irbesartanom však bol pozorovaný zvýšený výskyt IM u žien a znížený výskyt nefatálneho IM u mužov oproti placebu. Zvýšený výskyt nefatálneho IM a cievnej mozgovej príhody bol pozorovaný u žien liečených irbesartanom oproti liečbe amlodipínom. V celkovej populácii sa znížil počet hospitalizácií z dôvodu srdcového zlyhania. Pre tieto zistenia u žien sa nenašlo žiadne primerané vysvetlenie.


Štúdia „Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with type 2 Diabetes Mellitus (IRMA 2)“ ukazuje, že irbesartan v dávke 300 mg oddiaľuje progresiu mikroalbuminúrie do zjavnej proteinúrie. IRMA 2 bola placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená štúdia sledujúca morbiditu, a zúčastnilo sa jej 590 pacientov s diabetom 2.typu, mikroalbuminúriou (30-300 mg/deň) a normálnou renálnou funkciou (hodnota kreatinínu v sére ≤1,5 mg/dl u mužov a ≤1,1 mg/dl u žien). Štúdia skúmala dlhodobé účinky (2 roky) irbesartanu na progresiu mikroalbuminúrie do klinickej (zjavnej) proteinúrie (miera exkrécie močového albumínu (urinary albumin excretion rate, UAER) >300 mg/deň a zvýšenie v UAER minimálne o 30 % od východiskovej hodnoty). Cieľová hodnota krvného tlaku bola ≤135/85 mmHg. Ďalšie antihypertenzíva (s vylúčením inhibítorov ACE, antagonistov receptorov angiotenzínu-II a kalciových blokátorov dihydropiridínového typu) boli pridané podľa potreby na dosiahnutie cieľovej hodnoty krvného tlaku. Vo všetkých liečebných skupinách boli dosiahnuté podobné hodnoty krvného tlaku, v skupine liečenej irbesartanom s dávkou 300 mg dosiahlo sledovaný ukazovateľ klinickej proteinúrie menej jedincov (5,2 %) ako v skupine s placebom (14,9 %) alebo irbesartanom v dávke 150 mg (9,7 %), čo predstavuje 70 % zníženie relatívneho rizika oproti placebu (p=0,0004) v prípade vyššej dávky. Počas prvých troch mesiacov liečby nebolo pozorované sprievodné zlepšenie glomerulárnej filtrácie (GFR). Spomalenie progresie do klinickej proteinúrie bolo zjavné už v prvých troch mesiacoch a pokračovalo počas nasledujúcich 2 rokov. Regresia k normoalbuminúrii (<30 mg/deň) sa oveľa častejšie vyskytovala v skupine s irbesartanom 300 mg (34 %) v porovnaní so skupinou s placebom (21 %).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a distribúcia

Po perorálnom podaní sa irbesartan dobre absorbuje: štúdie absolútnej biologickej dostupnosti ukázali hodnoty približne 60-80 %. Súčasný príjem potravy významne neovplyvňuje biologickú dostupnosť irbesartanu. Väzba na plazmatické bielkoviny je približne 96 % s nepatrnou väzbou na krvné elementy.

Distribučný objem je 53-93 litrov. Po perorálnom alebo intravenóznom podaní irbesartanu značeného 14C možno 80-85 % cirkulujúcej plazmatickej rádioaktivity pripočítať nezmenenému irbesartanu.


Farmakokinetika irbesartanu je v dávkovacom intervale 10-600 mg lineárna a úmerná dávke. Pozorovalo sa menšie ako proporcionálne zvýšenie perorálnej absorpcie v dávke nad 600 mg (dvojnásobok maximálnej odporúčanej dávky); mechanizmus nie je známy. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu po 1,5-2 hodinách po perorálnom podaní. Celkový telesný klírens je 157-176 ml/min a renálny klírens je 3-3,5 ml/min. Polčas terminálnej eliminácie irbesartanu je 11-15 hodín. Rovnovážny stav plazmatickej koncentrácie sa dosiahne v priebehu 3 dní po začatí dávkovania raz denne. Po opakovanom dávkovaní raz denne sa pozoruje limitovaná plazmatická akumulácia irbesartanu (<20%). V štúdii bola zistená u žien s hypertenziou o niečo vyššia plazmatická koncentrácia irbesartanu. V polčase a v akumulácii irbesartanu však rozdiel nebol. U žien nie je potrebná úprava dávkovania. Hodnoty AUC a Cmax boli tiež o niečo vyššie u starších pacientov (≥65 rokov), v porovnaní s mladými jedincami (18-40 rokov). Polčas terminálnej eliminácie sa však výrazne nezmenil. U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania.


Metabolizmus a eliminácia

Irbesartan sa metabolizuje v pečeni konjugáciou glukuronidu a oxidáciou. Hlavným cirkulujúcim metabolitom irbesartanu je glukuronid (približne 6 %). In vitro štúdie ukázali, že irbesartan je primárne oxidovaný enzýmom CYP2C9 cytochrómu P450; účinok izoenzýmu CYP3A4 je zanedbateľný.


Irbesartan a jeho metabolity sa eliminujú žlčou a obličkami. Po perorálnom alebo intravenóznom podaní irbesartanu značeného 14C sa asi 20% rádioaktivity našlo v moči a zvyšok v stolici. Menej ako 2% dávky sa vylúčili močom ako nezmenený irbesartan.


Špeciálne skupiny pacientov


Pediatrická populácia

Farmakokinetika irbesartanu sa hodnotila u 23 hypertenzných detí po podaní jednorazovej a viacnásobnej dennej dávky irbesartanu (2 mg/kg) až do maximálnej dennej dávky 150 mg počas 4 týždňov. Z týchto 23 detí bolo 21 hodnotených na porovnanie farmakokinetiky u dospelých (12 detí bolo starších ako 12 rokov, 9 bolo vo veku 6-12 rokov). Výsledky poukazujú na to, že pomer Cmax, AUC a klírensu bol porovnateľný ako u dospelých pacientov užívajúcich 150 mg irbesartanu denne. Limitovaná akumulácia irbesartanu (18 %) v plazme sa pozorovala po opakovaní dávkovania raz denne.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo u pacientov podstupujúcich hemodialýzu nie sú farmakokinetické parametre irbesartanu významne zmenené. Irbesartan sa nedá odstrániť hemodialýzou.


Porucha funkcie pečene

U pacientov s miernou až stredne závažnou cirhózou nie sú farmakokinetické parametre irbesartanu významne zmenené. U pacientov so ťažkou poruchou funkcie pečene neboli uskutočnené žiadne štúdie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nebola dokázaná abnormálna systémová alebo orgánová toxicita v klinicky relevantných dávkach. V predklinických štúdiách bezpečnosti vysoké dávky irbesartanu (≥250 mg/kg/deň u potkanov a ≥100 mg/kg/deň u makakov) spôsobili pokles parametrov červenej krvnej zložky (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit). Veľmi vysoké dávky (≥500 mg/kg/deň) spôsobili u potkanov a makakov degeneratívne zmeny v obličkách (ako je intersticiálna nefritída, dilatácia tubulov, bazofília tubulov, zvýšená plazmatická koncentrácia urey a kreatinínu), ktoré sú pravdepodobne sekundárne spôsobené hypotenzívnym účinkom lieku vedúcim k zníženiu renálnej perfúzie. Irbesartan indukuje hyperpláziu/hypertrofiu juxtaglomerulárnych buniek (u potkanov pri dávke ≥90 mg/kg/deň, u makakov pri dávke ≥10 mg/kg/deň). Všetky tieto zmeny boli považované za výsledok farmakologických účinkov irbesartanu. Terapeutické dávky irbesartanu u ľudí nespôsobujú relevantnú hyperpláziu/hypertrofiu renálnych juxtaglomerulárnych buniek.


Nie sú dôkazy o mutagenite, klastogenite alebo karcinogenite.


Aj napriek tomu, že v štúdiách na samcoch a samiciach potkanov irbesartan pri perorálnych dávkach

spôsoboval parentálnu toxicitu (od 50 do 650 mg/kg/deň), vrátane úmrtnosti pri najvyššej dávke,

fertilita a reprodukčná funkcia neboli ovplyvnené. Neboli pozorované žiadne významné vplyvy na

počet žltých teliesok, implantáty alebo živé plody. Irbesartan neovplyvnil prežitie, vývoj alebo

reprodukciu potomstva. Štúdie na zvieratách ukazujú, že rádioaktívne označený irbesartan je zistený

u plodov potkanov a králikov. Irbesartan sa vylučuje do materského mlieka potkanov.


Štúdie na zvieratách s irbesartanom preukázali prechodný toxický účinok (zvýšená kavitácia obličkovej panvičky, hydroureter alebo subkutánny edém) u plodov potkanov, ktoré sa zistili po narodení. U králikov boli abortus alebo skorá resorpcia plodu pozorované pri dávkach spôsobujúcich signifikantnú toxicitu u matky, vrátane mortality. U potkanov a králikov nebol pozorovaný žiadny teratogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Mikrokryštalická celulóza

Monohydrát laktózy

Sodná soľ kroskarmelózy

Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Hypromelóza

Magnéziumstearát


Filmotvorná vrstva

Hypromelóza

Hydroxypropylcelulóza

Makrogol 6000

Monohydrát laktózy

Oxid titaničitý (E171)

Mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


Po prvom otvorení fľaše: 3 mesiace


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


oPA/Al/PVC//Al a PVC/PVDC//Al blister: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet.

oPA/Al/PVC//Al a PVC/PVDC//Al blister s jednotlivými dávkami: 56x1 a 100x1 filmom obalená tableta.


HDPE fľaša s PP skrutkovacím uzáverom: 100 a 250 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov sa majú vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Irbesartan Sandoz 150 mg filmom obalené tablety: 58/0300/09-S

Irbesartan Sandoz 300 mg filmom obalené tablety: 58/0301/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18.5.2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

12Irbesartan Sandoz 300 mg filmom obalené tablety