+ ipil.sk

Irinotecan HCL Actavis 20 mg/mlPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/ 0466-Z1BPísomná informácia pre používateľa


Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml

infúzny koncentrát

trihydrát irinotekániumchloridu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké ochorenie ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre

používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Irinotecan HCL Actavis a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Irinotecan HCL Actavis

 3. Ako používať Irinotecan HCL Actavis

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Irinotecan HCL Actavis

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Irinotecan HCL Actavisa na čo sa používa


Irinotecan HCL Actavis patrí do skupiny liekov nazývaných cytostatiká (lieky proti rakovine).


Irinotecan HCL Actavis sa používa na liečbu pokročilej rakoviny hrubého čreva alebo konečníka

u dospelých, buď v kombinácii s inými liekmi alebo samostatne.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Irinotecan HCL Actavis


Irinotecan HCL Actavis vám nesmú podať

- ak ste alergický na trihydrát irinotekániumchloridu alebo na ktorúkoľvek z ďalsích zložiek tohto

lieku (uvedených v časti 6.)

- ak máte alebo ste mali akékoľvek iné črevné choroby alebo nepriechodnosť čriev

- ak ste tehotná alebo dojčíte

- ak máte zvýšenú hladinu bilirubínu v krvi (viac ako 3-násobok hornej hranice normálu)

- ak máte závažné zlyhanie kostnej drene

- ak je váš celkový zdravotný stav zlý (hodnotený podľa medzinárodných noriem)

- ak užívate rastlinný liek s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum)


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru predtým, ako vám podajú Irinotecan HCL Actavis.


Tento liek je určený len pre dospelých. Overte si to u svojho lekára, ak bol tento liek predpísaný dieťaťu.

U starších pacientov je potrebná osobitná starostlivosť.

Keďže Irinotecan HCL Actavis je liek proti rakovine, bude vám podávaný na špeciálnom oddelení a

pod dohľadom odborného lekára, ktorý má skúsenosti s používaním liekov proti rakovine. Pracovníci tohto oddelenia vám vysvetlia, čomu musíte venovať zvýšenú pozornosť počas liečby a po liečbe. Táto písomná informácia pre používateľa vám pomôže zapamätať si to.


1) Prvých 24 hodín po podaní Irinotecanu HCL Actavis


Počas podávania Irinotecanu HCL Actavis (30 – 90 min.) a krátko po podaní sa môžu prejaviť nasledovné

príznaky:

- hnačka

- potenie

- bolesť v bruchu

- slzenie očí

- poruchy zraku

- zvýšené slinenie v ústach


Lekársky výraz pre tieto príznaky je akútny cholinergický syndróm, ktorý možno liečiť (atropínom).

Ak máte ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi, ktorý vám poskytne

potrebnú starostlivosť.


2) Odo dňa podania liečby Irinotecanom HCL Actavisaž po ďalšiu liečbu


Počas tohoto obdobia môžete spozorovať rôzne príznaky, ktoré môžu byť vážne a vyžadujú okamžitú

liečbu a prísny dohľad.


- Hnačka
Ak sa u vás hnačka objaví po viac ako 24 hodinách po podaní Irinotecanu HCL Actavis („oneskorená hnačka“) môže byť závažná. Často sa pozoruje asi 5 dní po podaní lieku. Hnačka sa má okamžite liečiť a intenzívne

sledovať. Okamžite ako sa u vás vyskytne prvá tekutá stolica urobte nasledovné:


 1. Užite lieky proti hnačke, ktoré vám dal lekár, presne podľa jeho pokynov. Liečbu nesmiete

meniť bez súhlasu lekára. Odporúčaný liek proti hnačke je loperamid (4 mg na prvé užitie a

potom 2 mg každé 2 hodiny, aj počas noci). V tejto liečbe pokračujte najmenej 12 hodín po

poslednej tekutej stolici. Odporúčaná dávka loperamidu sa nemá užívať dlhšie ako 48 hodín.

 1. Hneď na to, vypite ihneď veľké množstvo vody a rehydratačných tekutín (t.j. voda, sóda,

sýtené nápoje, polievky alebo rehydratačné lieky podávané ústami).

 1. Okamžite informujte o hnačke svojho lekára, ktorý dohliada na liečbu. Ak ho nemôžete

zastihnúť kontaktujte oddelenie nemocnice, ktoré dohliada na liečbu Irinotecanom HCL Actavis.

Je veľmi dôležité, aby boli o hnačke informovaní.


Lekára alebo oddelenie, ktoré dohliada na liečbu musíte okamžite informovať ak:

- máte pocit na vracanie, alebo ak vraciate a máte aj hnačku

- máte horúčku a aj hnačku

- hnačka pretrváva aj po 48 hodinách po začiatí liečby hnačky


Poznámka!Neužívajte iné lieky proti hnačke okrem tých, ktoré vám dal váš lekár a iné tekutiny uvedené

vyššie. Riaďte sa pokynmi lekára. Liečba hnačky sa nesmiepouživať na predchádzanie ďalším prípadom

hnačky, aj keď sa domnievate, že ste mali oneskorenú hnačku v predchádzajúcich cykloch.


 • Horúčka

Ak telesná teplota prekročí 38 °C, môže to byť príznak infekcie, obzvlášť ak máte aj hnačku. Ak máte

akúkoľvek horúčku (nad 38 °C), okamžitekontaktujte svojho lekára alebo oddelenie, aby vám mohli

poskytnúť potrebnú liečbu.


 • Nevoľnosť a vracanie

Ak sa objaví nevoľnosť a/alebo vracanie, okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo príslušné oddelenie v nemocnici.


- Neutropénia

Irinotecan HCL Actavis môže spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek, ktoré hrajú dôležitú úlohu v boji proti infekciám. To sa nazýva neutropénia. Je častá pri liečbe Irinotecanom HCL Actavis a je reverzibilná (vratná). Váš lekár vám naplánuje pravidelnú kontrolu krvných testov na monitorovanie týchto bielych krviniek. Neutropénia je vážny stav a musí sa okamžite liečiť a starostlivo sledovať.


- Ťažkosti s dýchaním

Ak máte akékoľvek ťažkosti ss dýchaním, okamžite kontaktujte svojho lekára.


 • Poškodenie pečene

Pred začatím liečby Irinotecanom HCL Actavis a pred každým nasledujúcim liečebným cyklom sa má

sledovať funkcia pečene (krvnými testami).


Ak sa u vás po návrate z nemocnice vyskytne jeden alebo viac zo spomenutých príznakov, okamžite

kontaktujte lekára alebo oddelenie, ktoré dohliada na liečbu Irinotecanom HCL Actavis.


- Poškodenie obličiek
Keďže tento liek sa neskúmal u pacientov s poškodením obličiek, ak máte problémy s obličkami,

prekonzultujte to so svojím lekárom.


Iné lieky a Irinotecan HCL Actavis

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To platí aj pre rastlinné lieky, silné vitamíny a minerály.


Niektoré lieky môžu pozmeniť účinky Irinotecanu HCL Actavis, napr.:

 • ketokonazol (na liečbu plesňových infekcií);

 • rifampicín (na liečbu tuberkulózy);

 • niektoré lieky na liečbu epilepsie (karbamzepín, fenobarbital a fenytoín);

 • rastlinné lieky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) sa nesmú používať súbežne s Irinotecanom HCL Actavis a ani medzi liečbami, keďže môžu znížiť účinok irinotekánu.


Ak podstupujete operáciu, povedzte to svojmu lekárovi alebo anesteziológovi, že užívate tento liek, pretože môže pozmeniť účinok niektorých liekov používaných počas chirurgických výkonov.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako vám bude podaný tento liek.

Tento liek sa nesmie používať počas tehotenstva.

Počas liečby liečby Irinotecanom HCL Actavis sa dojčenie musí prerušiť. Ženy v plodnom veku sa majú

vyhnúť otehotneniu. Pacienti, muži aj ženy, musia používať antikoncepčné opatrenia počas liečby

najmenej 3 mesiace po skončení liečby. Ak však otehotniete počas tohto obdobia, musíte o tom okamžite

informovať svojho lekára.


Vedenie vozidiel a obsluhovanie strojov

V niektorých prípadoch môže Irinotecan HCL Actavis spôsobovať vedľajšie účinky, ktoré ovplyvňujú

schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak si tým nie ste istý, kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.


Počas prvých 24 hodín po podaní Irinotecanu HCL Actavis môžete pociťovať závraty alebo mať poruchy

zraku. Ak sa vám to stane, neveďte vozidlo ani nepoužívajte nástroje a neobsluhujte stroje.


Irinotecanu HCL Actavis obsahuje sorbitol

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, povedzte to svojmu lekárovi predtým,ako vám

bude podaný tento liek.


3. Ako používať Irinotecan HCL Actavis


Irinotecan HCL Actavis vám bude podaný ako infúzia do žily počas 30 – 90 minút. Množstvo infúzie, ktoré dostanete, závisí od vášho veku, veľkosti a celkového zdravotného stavu. Bude tiež závisieť aj od

akejkoľvek inej liečby, ktorú môžete užívať proti rakovine.


Váš lekár vám vypočíta povrch vášho tela v metroch štvorcových (m2).

 • Ak ste predtým boli liečený 5-fluóruracilom, zvyčajne budete liečený samotným Irinotecanom

HCL Actavis so začiatočnou dávkou 350 mg/m2každé 3 týždne.

 • Ak ste predtým nedostávali chemoterapiu, zvyčajne budete dostávať 180 mg/m2 Irinotecanu HCL Actavis každé 2 týždne. Potom bude nasledovať podanie kyseliny folovej a 5-fluóruracilu.

Tieto dávky môže upraviť váš lekár v závislosti od vášho stavu a akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré

sa u vás môžu vyskytnúť.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Váš lekár sa s vami porozpráva o týchto vedľajších účinkoch, vysvetlí vám riziká a prínosy vašej liečby.

Niektoré z týchto vedľajších účinkov sa majú liečiť okamžite, pozri tiež informáciu v časti

Upozornenia a opatrenia“.


Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov)

 • poruchy krvi: neutropénia (zníženie počtu bielych krviniek), trombocytopénia (zníženie počtu

krvných doštičiek), anémia;

 • oneskorená hnačka;

 • nevoľnosť, vracanie;

 • vypadávanie vlasov (vlasy dorastú po skončení liečby);

 • pri kombinovanej liečbe: prechodné zmeny hladín niektorých enzýmov v sére (ALT, AST,

alkalická fosfatáza) alebo bilirubínu.

Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 pacientov ale viac ako 1 zo 100)

 • akútny cholinergický syndróm: hlavné príznaky sú definované ako včasná hnačka a rôzne iné

príznaky, ako bolesti brucha; červené boľavé svrbiace alebo slziace oči (zápal očných spojiviek),

výtok z nosa (nádcha), nízky krvný tlak, rozšírenie ciev, potenie, triaška, pocit celkovej

nepohody a nevoľnosti (dyskomfortu), závraty, poruchy zraku, zúženie zreníc, slzenie očí a

zvýšené slinenie, objavujúce sa počas alebo v rámci prvých 24 hodín po podaní Irinotecanu HCL Actavis;

 • horúčka, infekcie;

 • horúčka spojená so závažným poklesom počtu bielych krviniek;

 • dehydratácia, zvyčajne spojená s hnačkou a/alebo vracaním;

 • zápcha;

 • únava;

 • zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a kreatinínu v krvi.

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 100 pacientov ale viac ako 1 z 1 000)

 • alergické reakcie;

 • mierne podráždenie kože, mierna reakcia v mieste podania infúzie;

 • skoré účinky, ako sú ťažkosti s dýchaním;

 • ochorenie pľúc (intersticiálne ochorenie pľúc);

 • nepriechodnosť čriev;

 • bolesti brucha a zápaly spôsobujúce hnačku (stav známy ako pseudomembranózna kolitída);

 • u pacientov, u ktorých sa vyskytli prípady dehydratácie spôsobenej hnačkou a/alebo vracaním

alebo sepsou, sa pozorovali zriedkavé prípady obličkovej nedostatočnosti, nízky krvný tlak

alebo zlyhávanie srdcovo-obehového systému.


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 1 000 pacientov, ale viac ako 1 z 10 000)

 • závažné alergické reakcie (anafylaktické/anafylaktoidné reakcie). Ak sa to stane, okamžite to

musíte povedať svojmu lekárovi;

 • skoré účinky, ako sťahy alebo kŕče svalov a necitlivosť (parestézia);

 • krvácanie z tráviaceho traktu a zápal hrubého čreva vrátane slepého čreva;

 • prederavenie čriev, anorexia (nechutenstvo), bolesť brucha, zápal slizníc;

 • zápal pankreasu;

 • zvýšený krvný tlak počas podania a po podaní lieku;

 • pokles hladín draslíka a sodíka v krvi, väčšinou súvisiaci s hnačkou a vracaním.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov)

 • prechodné poruchy reči;

 • zvýšenie hladín niektorých tráviacich enzýmov, ktoré štiepia cukry a tuky.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Irinotecan HCL Actavis


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neuchovávajte v mrazničke.

Len na jednorazové použitie. Injekčné liekovky uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na

posledný deň v danom mesiaci.


Liek sa má pred použitím zriediť a použiť ihneď po otvorení.


Ak sa zriedený roztok pripravuje asepticky, môže sa uchovávať 24 hodín pri teplote do 30 °C a 48 hodín

pri teplote 2 °C ‑ 8 °C (napr. v chladničke).


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Irinotecan HCL Actavis obsahuje


 • Liečivo je trihydrát irinotekániumchloridu.

Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg trihydrátu irinotekániumchloridu, čo zodpovedá 17,33 mg irinotekánu.


 • Jedna 2 ml injekčná liekovka obsahuje 40 mg trihydrátu irinotekániumchloridu.

 • Jedna 5 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg trihydrátu irinotekániumchloridu.

 • Jedna 15 ml injekčná liekovka obsahuje 300 mg trihydrátu irinotekániumchloridu.

 • Jedna 25 ml injekčná liekovka obsahuje 500 mg trihydrátu irinotekániumchloridu.


 • Ďalšie zložky sú: sorbitol (E420), kyselina mliečna, hydroxid sodný a voda na injekciu.


Ako vyzerá Irinotecan HCL Actavis a obsah balenia


Infúzny koncentrát Irinotecanu HCL Actavis 20 mg/ml je číry, bezfarebný až bledožltý roztok.


Veľkosti balenia:

1 x 2 ml injekčná liekovka

1 x 5 ml injekčná liekovka

5 x 5 ml injekčná liekovka

1 x 15 ml injekčná liekovka

1 x 25 ml injekčná liekovka


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Actavis Group hf.

Reykjavíkurvegi 76-78,

IS-220 Hafnarfjordur

Iceland

Výrobca

Actavis Nordic A/S

Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte, Dánsko


alebo


S.C. SINDAN- PHARMA S.R.L.

11 Ion Mihalache Blvd, 011171 Bucharest, Rumunsko


alebo


Actavis Italy S.p.A. - Nerviano Plant

Viale Pasteur 10, 20014 Nerviano(Milan), Taliansko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)pod nasledovnými názvami:


Raukúsko: Irinotecan Actavis 20mg/ml, Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgicko: Irinotecan Actavis 20mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Česká republika: Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml

Nemecko: Irinotecan-Actavis 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Dánsko: Irinotecan Actavis

Španielsko: Irinotecan Actavis 20mg/ml concentrado para solución para perfusión

Estónsko: Irinotecan Actavis

Fínsko: Irinotecan Actavis

Francúzko: IRINOTECAN ACTAVIS 20mg/ml, solution à diluer pour perfusion

Maďarsko: Irinotecan Actavis 20mg/ml concentrátum oldatos infúzióhoz

Írsko: Irinotecan hydrochloride 20mg/ml Concentrate for solution for infusion;

Island: Irinotecan Actavis

Taliansko: Irinotecan Actavis

Litva: Irinotecan Actavis koncentratas infuziniam tirpalui

Lotyšsko: Irinotecan Actavis koncentrāts infūziju škīduma pagatavošanai

Malta: Irinotecan Actavis 20mg/ml Concentrate for solution for infusion

Holandsko: Irinotecan Actavis

Nórsko: Irinotecan Actavis 20 mg/ml

Portugalsko: Irinotecano Actavis

Švédsko: Irinotecan Actavis

Slovinsko: Irinotekan Actavis 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Slovensko: Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml

Spojené kráľovstvo: Irinotecan hydrochloride 20mg/ml concentrate for solution for infusion


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v októbri 2014.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Pokyny na použitie


Cytotoxická látka


Zaobchádzanie s Irinotecanom HCL Actavis

Tak ako aj pri iných antineoplastických látkach, pri zaobchádzaní s Irinotecanom HCL Actavis je potrebná opatrnosť. Zriedenie sa má vykonať za aseptických podmienok zaškoleným personálom v priestoroch určených na tento účel. Majú sa vykonať opatrenia na zamedzenie kontaktu s kožou a sliznicami.


Pokyny na ochranu pri príprave infúzneho roztoku Irinotecanu HCL Actavis.

 1. Použite ochranné zariadenie a rukavice ako aj ochranný plášť. Pokiaľ nie je k dispozícii ochranné zariadenie použite ochranné rúško a okuliare.

 2. Otvorené obaly ako sú liekovky a infúzne fľaše a použité kanyly, injekčné striekačky, katétre, hadičky a zvyšky cytostatík je potrebné považovať za nebezpečný odpad a pri likvidácii postupovať podľa postupov pre zaobchádzanie s NEBEZPEČNÝM ODPADOM.

 3. V prípade rozliatia postupujte nasledovne:
  - máte mať oblečený ochranný odev
  - rozbité sklo sa musí pozbierať a umiestniť do kontajnera pre NEBEZPEČNÝ ODPAD
  - kontaminovaný povrch sa musí dôkladne opláchnuť dostatočným množstvom studenej vody
  - opláchnutý povrch sa musí dôkladne utrieť a materiál použitý na utieranie sa má zlikvidovať ako NEBEZPEČNÝ ODPAD.

 4. V prípade kontaktu Irinotecanu HCL Actavis s pokožkou sa má postihnuté miesto opláchnuť množstvom tečúcej vody a následne umyť mydlom a vodou. V prípade kontaktu so sliznicou umyte dôkladne postihnuté miesto vodou.Okamžite kontaktujte lekára.

 5. V prípade kontaktu Irinotecanu HCL Actavis s očami treba oči umyť dostatočným množstvom vody a ihneď kontaktovať oftalmológa.

Príprava infúzneho roztoku.

Infúzny koncentrát Irinotecan HCL Actavis je určený na intravenózne použitie len po zriedení pred podaním s odporúčanými roztokmi, buď s 0,9 %infúznym roztokom chloridu sodného alebo 5 % infúznym roztokom glukózy. Pomocou kalibrovanej injekčnej striekačky asepticky odoberte požadované množstvo infúzneho roztoku Irinotecanu HCL Actavis z injekčnej liekovky a vstreknite ho do 250 mg infúzneho vaku alebo fľaše. Infúzia sa má dôkladne manuálne premiešať krúživým pohybom.

Ak sa v injekčnej liekovke alebo po zriedení objaví akákoľvek zrazenina, liek sa má zlikvidovať v súlade so štandardnými postupmi pre cytotoxické látky.


Irinotecan HCL Actavis sa nemá podávať formou intravenózneho bolusu alebo intravenóznou infúziou trvajúcou kratšie ako 30 minút alebo dlhšie ako 90 minút.


Likvidácia

Všetky predmety použité pri príprave, podávaní alebo tie, ktoré prišli iným spôsobom do kontaktu s irinotekánom, sa majú zlikvidovať v súlade so štandardnými postupmi pre cytotoxické látky.
Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácii lieku, ev.č.: 2108/12211-P

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2010/02882-ZMESÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml

infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg trihydrátu irinotekániumchloridu, čo zodpovedá 17,33 mg irinotekánu.


Každá 2 ml injekčná liekovka Irinotecanu HCL Actavis obsahuje 40 mg trihydrátu irinotekániumchloridu.

Každá 5 ml injekčná liekovka Irinotecanu HCL Actavis obsahuje 100 mg trihydrátu irinotekániumchloridu.

Každá 15 ml injekčná liekovka Irinotecanu HCL Actavis obsahuje 300 mg trihydrátu irinotekániumchloridu.

Každá 25 ml injekčná liekovka Irinotecanu HCL Actavis obsahuje 500 mg trihydrátu irinotekániumchloridu.


Pomocné látky so známym účinkom: sorbitol (E420), sodík.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny koncentrát
Číry, bezfarebný až svetložltý roztok.4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Irinotecan HCL Actavis je určený na liečbu pacientov s pokročilým kolorektálnym karcinómom:
- v kombinácii s 5-fluóruracilom a kyselinou folovou u pacientov bez predchádzajúcej

chemoterapie pokročilého ochorenia,
- v monoterapii u pacientov, u ktorých zlyhal štandardný liečebný režimom s 5‑fluóruracilom.


Irinotecan HCL Actavis je v kombinácii s cetuximabom určený na liečbu pacientov s metastázujúcim kolorektálnym karcinómom exprimujúcim receptor pre epidermálny rastový faktor(Epidermal growth factor receptor, EGFR), u ktorých zlyhala cytotoxická liečba obsahujúca irinotekán.


Irinotecan HCL Actavis v kombinácii s 5-fluóruracilom, kyselinou folovou a bevacizumabom je určený na liečbu prvej línie u pacientov s metastázujúcim karcinómom hrubého čreva alebo konečníka.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Len pre dospelých. Po rozriedení sa infúzny koncentrát Irinotecanu HCL Actavis podáva do periférnej alebo centrálnej žily.


Odporúčané dávkovanie


Pri monoterapii (u pacientov po predchádzajúcej liečbe)

Odporúčaná dávka trihydrátu irinotekániumchloridu je 350 mg/m2podávaná vo forme intravenóznej infúzie v priebehu 30 až 90 minút každé tri týždne (pozri ďalej ‘Spôsob podávania’ a časť 4.4 a 6.6).


Pri kombinovanej liečbe (u pacientov bez predchádzajúcej liečby)

Bezpečnosť a účinnosť irinotekánu v kombinácii s 5-fluóruracilom (5FU) a kyselinou folovou (FA) sa stanovili v nasledujúcom dávkovacom režime (pozri časť 5.1): Irinotekán plus 5FU/FA každé 2 týždne.

Odporúčaná dávka trihydrátu irinotekániumchloridu je 180 mg/m2podávaná raz za 2 týždne vo forme intravenóznej infúzie v priebehu 30 až 90 minút, po ktorej nasleduje podanie infúzie kyseliny folovej a 5-fluóruracilu.


Dávkovanie a spôsob súbežného podávania cetuximabu si pozrite v súhrne charakteristických vlastností lieku.


Obvykle je dávka irinotekánurovnaká ako dávka podávaná v posledných cykloch predchádzajúceho liečebného režimu obsahujúceho irinotekán. Irinotekán sa nesmie podať skôr ako 1 hodinu od ukončenia infúzie cetuximabu.


Dávkovanie a spôsob podávania bevacizumabu si pozrite v súhrn charakteristických vlastností lieku.


Úpravy dávkovania


Irinotekán sa má podávať až po náležitom zotavení zo všetkých nežiaducich účinkov na 0 stupeň alebo 1. stupeň podľa stupnice NCI-CTC (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria, NCI-CTC) a po úplnom ústupe hnačky súvisiacej s liečbou.


Na začiatku následnej infúznej liečby sa má dávka Irinotecanu HCL Actavis a 5FU, ak je to potrebné, znížiť podľa najvyššieho stupňa závažnosti nežiaducich účinkov pozorovaných pri predchádzajúcej infúzii. Liečba sa má odložiť o 1 až 2 týždne, aby došlo k zotaveniu sa z nežiaducich účinkov vzniknutých v súvislosti s liečbou.


Pri nasledovných nežiaducich účinkoch sa má dávka trihydrátu irinotekániumchloridu a/alebo 5FU znížiť o 15 až 20 %, ak je:

 • hematologická toxicita (neutropénia 4. stupňa), febrilná neutropénia (neutropénia 3.‑4.stupňa a horúčka 2.-4. stupňa), trombocytopénia a leukopénia (4. stupňa),

 • nehematologická toxicita (3.-4. stupňa).


Odporúčania na úpravu dávky cetuximabu podávaného v kombinácii s irinotekánom musia byť v súlade so súhrnom charakteristických vlastnosti lieku.


Ak sa v kombinácii s irinotekánom/5FU/FA podáva bevacizumab, pri úpravu dávok tohto lieku sa treba riadiť súhrnom charakteristických vlastnosti lieku.


Dĺžka liečby
Liečba irinotekánom má pokračovať až do objektívnej progresii choroby alebo do prejavov neprijateľnej toxicity.


Osobitné skupiny pacientov

Pacienti s poruchou funkcie pečene

Monoterapia:U pacientov s výkonnostným stavom <2 sa má začiatočná dávka Irinotecanu HCL Actavis určiť podľa hladiny bilirubínu v krvi (až do 3-násobku hornej hranice normálu (upper limit of normal range, ULN)).

U týchto pacientov s hyperbilirubinémiou a protrombinovým časom vyšším ako 50% je klírens irinotekánu znížený (pozri časť 5.2), a preto je riziko hematotoxicity zvýšené. V tejto skupine pacientov sa má týždenne monitorovať kompletný krvný obraz.


 • U pacientov s hladinami bilirubínu až do 1,5-násobku ULN sa odporúča dávka trihydrátu irinotekániumchloridu 350 mg/m2,

 • U pacientov s hladinami bilirubínu až do 1,5- až 3-násobku ULN sa odporúča dávka trihydrátu irinotekániumchloridu 200 mg/m2,

 • Pacienti s hladinami bilirubínu viac ako 3-násobok ULN sa nemajú liečiť irinotekánom (pozri časť 4.3 a časť 4.4).


U pacientov s poruchou funkcie pečene nie sú k dispozícii údaje o kombinovanej liečbe irinotekánom.


Pacienti s poruchou funkciou obličiek

Liečba irinotekánom sa neodporúča u pacientov s poruchou funkcie obličiek, keďže štúdie v tejto skupine pacientov sa neuskutočnili (pozri časť 4.4 a časť 5.2).


Starší pacienti

U starších pacientov sa nevykonali žiadne špecifické farmakokinetické štúdie. Napriek tomu sa u pacientov v tejto skupine musí dávka nastaviť opatrne vzhľadom na zvýšený výskyt znížených biologických funkcií. Túto skupinu pacientov treba sledovať intenzívnejšie (pozri časť 4.4).

Deti a dospievajúci

Irinotekán sa mená používať u detí a dospievajúcich.


Spôsob podávania


Irinotecan HCL Actavis je cytotoxická látka, informácie týkajúce sa riedenia, špeciálnych opatrení na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom, pozri časť 6.6.


Irinotecan HCL Actavis sa nesmie podávať formou intravenózneho bolusu alebo intravenóznej infúzie trvajúcej kratšie ako 30 minút alebo dlhšie ako 90 minút.


Dĺžka liečby


Liečba irinotekánom má pokračovať až do objektívnej progresii choroby alebo do prejavov neprijateľnej toxicity.


4.3. Kontraindikácie


 • Chronické zápalové ochorenie čriev a/alebo obštrukcia čriev (pozri časť 4.4).

 • Anamnéza ťažkej hypersenzitívnej reakcie na trihydrát irinotekániumchloridu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Gravidita a laktácia (pozri časť 4.4 a časť 4.6)

 • Hladina bilirubínu > 3-násobok ULN (pozri časť 4.4)

 • Ťažké zlyhanie kostnej drene

 • Výkonnostný stav > 2 podľa klasifikácie WHO.

 • Súčasné používanie s ľubovníkom bodkovaným (pozri časť 4.5).

 • Ďalšie kontraindikácie týkajúce sa cetuximabu alebo bevacizumabu si prečítajte v súhrne charakteristických vlastností týchto liekov.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Používanie Irinotecanu HCL Actavis sa má obmedziť len na oddelenia špecializované na podávanie cytotoxickej chemoterapie pod dohľadom lekára kvalifikovaného na podávanie protinádorovej chemoterapie.


Vzhľadom na charakter a výskyt nežiaducich účinkov sa má Irinotecan HCL Actavis predpisovať len v nasledujúcich prípadoch po zvážení očakávaného prínosu a možného rizika liečby:


 • u rizikových pacientov, najmä u pacientov s výkonnostným stavom = 2 podľa klasifikácie WHO,

 • v niektorých zriedkavých prípadoch, v ktorých sa predpokladá, že pacienti pravdepodobne nebudú dodržiavať odporúčania týkajúce sa zvládnutia nežiaducich účinkov (potreba okamžitej a dlhodobej protihnačkovej liečby v kombinácii s vysokým príjmom tekutín pri výskyte neskorej hnačky). U takýchto pacientov sa odporúča prísny dohľad v rámci hospitalizácie.


Ak sa Irinotecan HCL Actavis používa v monoterapii, obyčajne sa používa trojtýždňový dávkovací režim. Napriek tomu je možné uvažovať o týždennom dávkovacom režime (pozri časť 5.1) u pacientov, u ktorých treba prísnejšie sledovať, alebo u ktorých je mimoriadne riziko ťažkej neutropénie.


Neskorá hnačka
Pacient sa má upozorniť na riziko neskorej hnačky, t.j. na to, že k hnačke môže dôjsť viac ako 24 hodín po podaní irinotekánu a kedykoľvek pred ďalším podaním lieku. V monoterapii bol medián času do vzniku prvej tekutej stolice 5 dní po podaní infúzie trihydrátu irinotekániumchloridu. Pacienti majú ihneď informovať svojho lekára o výskyte hnačky a musí sa začať okamžite s vhodnou liečbou.


Pacienti so zvýšeným rizikom hnačky sú pacienti po predchádzajúcej rádioterapii v oblasti brucha/panvy, pacienti, ktorí majú pred začatím liečby hyperleukocytózu a pacienti s výkonnostným stavom 2 a ženy. Ak sa hnačka náležite nelieči, tak môže ohroziť život, najmä vtedy, ak pacient súčasne trpí na neutropéniu.


Akonáhle sa objaví prvá tekutá stolica, pacient musí začať prijímať veľké množstvo tekutín obsahujúcich elektrolyty a musí sa ihneď začať primeraná liečba proti hnačke. Túto liečbu predpíše oddelenie nemocnice, kde sa trihydrát irinotekániumchloridu podával. Po prepustení z nemocnice si musia pacienti vyzdvihnúť predpísané lieky, aby mohli začať liečbu ihneď, keď sa hnačka objaví. Okrem toho musia o výskyte hnačky informovať svojho lekára alebo oddelenie nemocnice, kde sa im trihydrát irinotekániumchloridu podával.


V súčasnosti odporúčaná liečba proti hnačke pozostáva z vysokej dávky loperamidu (4 mg prvá dávka a potom 2 mg každé 2 hodiny). Táto liečba má pokračovať ešte 12 hodín po poslednej tekutej stolici a nesmie sa meniť. V žiadnom prípade sa v týchto dávkach nemá loperamid podávať dlhšie ako 48 hodín vzhľadom na riziko vzniku paralytického ilea. Liečba nemá trvať menej ako 12 hodín.

Okrem liečby proti hnačke, sa má v prípade ťažkej neutropénie (počet neutrofilov < 500 buniek/mm3) podávať profylakticky širokospektrálne antibiotikum.


Okrem liečby antibiotikami sa pri liečbe hnačky odporúča hospitalizácia v nasledujúcich prípadoch:
- hnačka spojená s horúčkou,

- ťažká hnačka (vyžadujúca vnútrožilovú hydratáciu),

- hnačka trvajúca dlhšie ako 48 hodín po prvej vysokej dávke loperamidu


Loperamid sa nemá podávať profylakticky ani pacientom, u ktorých sa neskorá hnačka vyskytla pri podávaní lieku v predošlých cykloch.


Ak sa u pacienta vyskytla ťažká hnačka, odporúča sa znížiť dávka pri nasledujúcich liečebných cykloch (pozri časť 4.2).

Hematológia
Počas liečby s irinotekánom sa odporúča týždenné sledovanie krvného obrazu. Pacienti musia vedieť o riziku neutropénie a o význame horúčky. Febrilná neutropénia (teplota > 38°C a počet neutrofilov
1 000 buniek/mm3) sa má okamžite liečiť v nemocnici intravenóznym podávaním širokospektrálnych antibiotík.


Pre pacientov, ktorí mali vážne hematologické príznaky sa odporúča zníženie dávky pri nasledujúcom podávaní (pozri časť 4.2).


Pacienti s ťažkou hnačkou majú zvýšené riziko infekcie a hematologickej toxicity. U týchto pacientov sa musí monitorovať kompletný krvný obraz.


Porucha funkcie pečene

Činnosť pečene sa má skontrolovať pred začatím liečby a pred každým liečebným cyklom.

Týždenne sa má monitorovať krvný obraz u pacientov s hodnotami bilirubínu medzi 1,5 až 3‑násobkom ULN vzhľadom na znížený klírens irinotekánu (pozri časť 5.2), a teda zvýšenému riziku hematotoxicity v tejto skupine pacientov. Liečba irinotekánom sa nemá začať u pacientov s hodnotami bilirubínu vyššími ako 3-násobok ULN (pozri časť 4.3).


Nauzea a vracanie
Profylaktická liečba antiemetikami sa odporúča pred každým podaním irinotekánu. Nevoľnosť a vracanie boli hlásené často. Pacienti, ktorí trpia vracaním spojeným s neskorou hnačkou sa musia ihneď hospitalizovať.


Akútny cholinergický syndróm
Ak sa objaví akútny cholinergický syndróm (definovaný ako skorá hnačka a niektoré iné príznaky ako potenie, kŕče v bruchu, slzenie, zápal svalov a nadmerné slinenie), má sa podať atropíniumsulfát (250 mikrogramov podkožne) pokiaľ nie je z klinického hľadiska kontraindikovaný (pozri časť 4.8). Zvýšená opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s astmou. U pacientov, u ktorých sa vyskytol akútny a ťažký cholinergický syndróm, sa odporúča profylakticky podávať atropíniumsulfát a následne podávať irinotekán.


Poruchy dýchania

Intersticiálna choroba pľúc (pulmonálne infiltráty) je menej častá počas liečby irinotekánom. Intersticiálna choroba pľúc môže byť smrteľná. Medzi rizikové faktory spojené so vznikom intersticiálnej choroby pľúc patrí používanie pneumotoxických liekov, rádioterapia a používanie rastových faktorov. Pacienti s rizikovými faktormi sa musia pred a počas liečby irinotekánom starostlivo sledovať na respiračné príznaky.


Starší pacienti
Vzhľadom k zvýšenej frekvencii zníženia biologických funkcií, napr. činnosť pečene, u starších pacientov sa má dávka Irinotecanu HCL Actavis stanoviť opatrne (pozri časť 4.2).


Pacienti s črevnými obštrukciami

Pacienti sa nesmú liečiť irinotekánom, kým príznaky črevnej obštrukcie nevymiznú (pozri časť 4.3)


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Neuskutočnili sa žiadne štúdie v tejto skupine populácie ( pozri časť 4.2 a časť 5.2).


Iné

Irinotecan HCL Actavis obsahuje sorbitol, pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie nesmú používať tento liek.


Vyskytli sa zriedkavé prípady renálnej insuficiencie, hypotenzie alebo cirkulačnej poruchy u dehydratovaných pacientov v súvislosti s hnačkou a/alebo vracaním alebo sepsou.


Počas liečby a aspoň tri mesiace po skončení liečby sa musia používať antikoncepčné prostriedky.


Súčasné užívanie irinotekánu a silného inhibítora (napr. ketokonazol) alebo induktora CYP3A4 (napr. karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, rifampicín, ľubovník bodkovaný) môže zmeniť metabolizmus irinotekánu, a preto je potrebné sa tomu vyhnúť (pozri časť 4.5).


4.5 Liekové a iné interakcie


Nie je možné vylúčiť interakciu medzi irinotekánom a neuromuskulárnymi blokátormi. Keďže irinotekán má anticholinesterázovú aktivitu, lieky s anticholinesterázovým účinkom môžu predĺžiť neuromuskulárnu blokádu vyvolanú suxametóniom a antagonizovať neuromuskulárnu blokádu vyvolanú nedepolarizujúcimi liekmi.

Viaceré štúdie ukázali, že súbežné podávanie antikonvulzívnych liekov indukujúcich CYP3A (napr. karbamazepín, fenobarbital alebo fenytoín) vedie k zníženej expozícii irinotekánu, SN-38 a SN-38 glukuronidu a zníženým farmakodynamickým účinkom. Účinky takýchto antikonvulzívnych liekov sa prejavili poklesom AUC SN-38 a SN-38G o 50 % alebo viac.

Indukcia cytochrómu P450 3A, zvýšená glukoronidácia a zvýšené vylučovanie žlče sa môžu podieľať na znížení expozície irinotekánu a jeho metabolitu.


Štúdia ukázala, že súbežné podávanie ketokonazolu viedlo k poklesu AUC APC o 87 % a k zvýšeniu AUC SN-38 o 109 % v porovnaní s irinotekánom podávaným samostatne.


Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov, ktorí súbežné užívajú lieky, ktoré inhibujú (napr. ketokonazol) alebo indukujú (napr. karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, rifampicín) metabolizmus liekov sprostredkovaný cytochrómom P450 3A. Súbežné užívanie irinotekánu a inhibítora/induktora tejto metabolickej cesty môže zmeniť metabolizmus irinotekánu a je potrebné sa tomu vyhnúť (pozri časť 4.4).


V malej farmakokinetickej štúdii (n=5), v ktorej sa irinotekán v dávke 350 mg/m2podával súbežne s ľubovníkom bodkovaným (Hypericum perforatum) v dávke 900 mg, sa pozoroval 42 % pokles plazmatickej koncentrácie aktívneho metabolitu irinotekánu SN-38. Ľubovník bodkovaný znižuje plazmatické hladiny SN-38. Ľubovník bodkovaný sa preto nemá podávať s irinotekánom (pozri časť 4.3).


Súčasné podávanie 5-fluóruracilu/kyseliny folovej v kombinovanom režime nemení farmakokinetiku irinotekánu.


Nie sú k dispozícii žiadne dôkazy o tom, že by bol bezpečnostný profil irinotekánu ovplyvnený cetuximabom alebo naopak.


V jednej štúdii boli koncentrácie irinotekánu podobné u pacientov dostávajúcich irinotekán/5FU/FA samostatne a v kombinácii s bevacizumabom. Koncentrácie SN-38, aktívneho metabolitu irinotekánu, sa analyzovali na podskupine pacientov (približne 30 pacientov v každej liečebnej skupine). Koncentrácie SN-38 boli v priemere o 33 % vyššie u pacientov dostávajúcich irinotekán/5FU/FA v kombinácii s bevacizumabom v porovnaní s irinotekánom/5FU/FA podávaným samostatne. Kvôli vysokej interindividuálnej variabilite a limitovanej vzorke pacientov nie je isté, či zvýšenie hladín SN-38 bolo spôsobené bevacizumabom. Zaznamenalo sa malé zvýšenie výskytu hnačiek a leukopénie ako nežiaducich príhod. Vyššie zníženie dávok irinotekánu sa zaznamenalo u pacientov dostávajúcich irinotekán/5FU/FA v kombinácii s bevacizumabom.


Pacienti, u ktorých sa vyvinula ťažká hnačka, leukopénia alebo neutropenia v súvislosti so súbežným podávaním bevacizumabu a irinotekánu, majú dostávať upravené dávky irinotekánu tak, ako je uvedené v časti 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o používaní irinotekánu u gravidných žien. Irinotekán preukázal embryotoxicitu, fetotoxicitu a teratogenitu u králikov a potkanov. Preto sa Irinotecan HCL Actavis nesmie používať počas gravidity (pozri časť 4.3 a 4.4).


Fertilita

Ženy vo fertilnom veku, ktoré dostávajú Irinotecan HCL Actavis, sa majú vyhnúť otehotneniu a v prípade, že otehotneli, musia to ihneď oznámiť lekárovi (pozri časť 4.3 a 4.4).

Ženy vo fertilnom veku a podobne aj liečení muži musia počas liečby a ešte tri mesiace po ukončení liečby používať antikoncepčné prostriedky.


Laktácia

14C-irinotekán sa zistil v mlieku dojčiacich potkanov. Nie je známe, či sa irinotekán vylučuje do materského mlieka. Kvôli možným nežiaducim účinkom na dojčené dieťa sa počas dojčenia musí liečba irinotekánom prerušiť (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacienti sa musia upozorniť na možný výskyt závratov alebo porúch zraku, ktoré sa môže objaviť v priebehu 24 hodín po podaní irinotekánu a je potrebné im odporučiť, aby neviedli vozidlá alebo neobsluhovali stroje, ak sa tieto príznaky vyskytnú.


4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky uvedené v tejto časti sa vzťahujú na irinotekán. Nie je k dispozícii žiadny údaj o tom, že by bol bezpečnostný profil irinotekánu ovplyvnený cetuximabom alebo naopak. Pri kombinácii s cetuximabom boli dodatočne hlásené nežiaduce účinky týkajúce sa cetuximabu (akneiformná vyrážka 88 %). Z tohto dôvodu si prečítajte aj súhrn charakteristických vlastností lieku týkajúci sa cetuximabu.


Informácie o nežiaducich reakciách pri kombinácii s bevacizumabom si prečítajte v súhrne charakteristických vlastností lieku týkajúci sa bevacizumabu.


U 765 pacientov sa vyskytli nasledujúce nežiaduce reakcie, ktoré boli možno alebo pravdepodobne spôsobené následkom podávania trihydrátu irinotekániumchloridu. Títo pacienti dostávali odporúčanú dávku 350 mg/m2v monoterapii, z nich bolo 145 pacientov liečených trihydrátom irinotekániumchloridu v kombinovanej liečbe s 5FU/FA každé dva týždne odporúčanou dávkou 180 mg/m2.


Frekvencia: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1,000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10,000 až <1/1,000); veľmi zriedkavé (<1/10,000).


Poruchy gastrointestinálneho traktu


Neskorá hnačka

Hnačka (vyskytujúca sa po viac ako 24 hodinách po podaní) je toxický účinok limitujúci dávku Irinotecanu HCL Actavis.

Pri monoterapii:

Veľmi časté: Ťažká hnačka sa pozorovala u 20 % pacientov, ktorí dodržiavali pokyny na zvládnutie hnačky. Ťažká hnačka sa pozorovala 14 % hodnotiteľných cyklov. Medián času do nástupu prvej tekutej stolice bol päť dní po infúzii trihydrátu irinotekániumchloridu.

Pri kombinovanej liečbe:

Veľmi časté: Ťažká hnačka sa pozorovala u 13,1 % pacientov, ktorí dodržiavali odporúčania pre zvládnutie hnačky. Ťažká hnačka sa zistila v 3,9 % hodnotiteľných cyklov.

Menej časté:

Hlásené boli prípady pseudomembranóznej kolitídy, jeden z týchto prípadov bol potvrdený bakteriologicky (Clostridium difficile).

Nauzea a vracanie
Pri monoterapii:

Veľmi časté: Nauzea a vracanie boli ťažké asi u 10% pacientov liečených antiemetikami.
Pri kombinovanej terapii:

Časté: Pozorovalo sa menej prípadov ťažkej nauzey a vracania (2,1 % resp. 2,8 % pacientov).


Dehydratácia
Časté: Zaznamenali sa prípady dehydratácie často spojené s hnačkou a/alebo vracaním.

Menej časté: U pacientov, u ktorých sa v súvislosti s hnačkou a/alebo vracaním vyskytla dehydratácia, sa pozorovali prípady renálnej insuficiencie, hypotenzie alebo zlyhávania srdcovo-cievneho systému.


Iné poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Zápcha v spojitosti s užívaním irinotekánu a/alebo loperamidu sa pozorovala:

- pri monoterapii: u menej ako 10 % pacientov

- pri kombinovanej liečbe: u 3,4 % pacientov.


Menej časté: Črevná obštrukcia, ileus alebo gastrointestinálne krvácanie.

Zriedkavé: Kolitída vrátane zápalu slepého čreva a ischemickej a vredovej kolitídy a intestinálnej perforácie. Prípady symptomatickej a asymptomatickej pankreatitídy spojenej s liečbou irinotekánom.

Ostatné mierne nežiaduce účinky vrátane anorexie, bolesti brucha a zápalu sliznice.


Poruchy krvi a lymfatického systému


Neutropénia je toxický účinok limitujúci dávku. Neutropénia bola reverzibilná a nekumulatívna; medián času do poklesu na najnižšiu hodnotu bol 8 dní, ako pri použití v monoterapii alebo v kombinovanej liečbe.


Monoterapia:

Veľmi časté: Neutropénia sa pozorovala u 78,7 % pacientov a bola ťažká (počet neutrofilov <500 buniek/mm3) u 22,6 % pacientov. V 18 % hodnotiteľných cykloch sa zistil pokles počtu neutrofilov pod 1000 buniek/mm3vrátane 7,6 % s počtom neutrofilov <500 buniek/mm3. Úplný ústup sa dosiahol zvyčajne v priebehu 22 dní.

Anémia sa zaznamenala asi u 58,7 % pacientov (8 % s hemoglobínom < 80 g/l a 0,9 % s hemoglobínom < 65 g/l).


Časté: Horúčka s ťažkou neutropéniou sa zaznamenala u 6,2 % pacientov a v 1,7 % liečebných cykloch. Infekčné prípady sa vyskytli asi u 10,3 % pacientov (2,5 % liečebných cyklov) a boli spojené s ťažkou neutropéniou asi u 5,3 % pacientov (1,1 % liečebných cyklov) a mali za následok smrť v dvoch prípadoch.

Trombocytopénia (<100,000 buniek/mm3) sa pozorovala u 7,4 % pacientov a v 1,8 % liečebných cykloch, pričom počet trombocytov <50000 buniek/mm3bol u 0,9 % pacientov a v 0,2 % liečebných cykloch. Takmer u všetkých pacientov došlo k ústupu trombocytopénie v priebehu 22 dní.

Kombinovaná liečba:

Veľmi časté: Neutropénia sa pozorovala u 82,5 % pacientov a bola ťažká (počet neutrofilov < 500 buniek/mm3) u 9,8 % pacientov. V 67,3 % hodnotiteľných zdrojov malo počet neutrofilov pod 1 000 buniek/mm3vrátane 2,7 % s počtom neutrofilov <500 buniek/mm3. K úplnému ústupu neutropénie došlo zvyčajne v priebehu 7 - 8 dní.

Anémia sa zaznamenala u 97,2 % pacientov (2,1 % s hemoglobínom < 80 g/l). Trombocytopénia (<100 000 buniek/mm³) sa pozorovala u 32,6 % pacientov pri 21,8 % cyklov.

Žiadna ťažká trombocytopénia (<50,000 buniek/mm³) sa nezistila. Bol hlásený jeden prípad periférnej trombocytopénie s tvorbou protilátok proti trombocytom.


Časté: Horúčka s ťažkou neutropéniou sa zaznamenala u 3,4 % pacientov a v 0,9 % liečebných cykloch.


Infekčné prípady sa vyskytli asi u 2 % pacientov (0,5 % liečebných cyklov) a boli spojené s ťažkou neutropéniou asi u 2,1 % pacientov (0,5 % liečebných cyklov) a v jednom prípade mali za následok smrť.


Infekcie a nákazy


Menej časté: U pacientov, u ktorých sa vyskytla sepsa, sa pozorovali prípady renálnej insufuciencie, hypotenzie alebo zlyhávania srdcovo-cievneho systému.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Akútny cholinergický syndróm

Časté: Ťažký prechodný akútny cholinergický syndróm sa pozoroval u 9 % pacientov liečených monoterapiou a u 1,4 % pacientov liečených kombinovanou liečbou. Hlavné príznaky boli definované ako včasná hnačka a rôzne ďalšie príznaky, ako sú bolesti brucha, konjunktivitída, rinitída, hypotenzia, rozšírenie ciev, potenie, zimnice, nevoľnosť, závraty, poruchy zraku, myóza, slzenie a zvýšené slinenie, vyskytujúce sa počas podávania infúzie alebo v priebehu prvých 24 hodín po infúzii trihydrátu irinotekániumchloridu. Tieto príznaky vymiznú po podaní atropínu (pozri časť 4.4).


Asténia bola ťažká u menej ako 10 % pacientov liečených monoterapiou a u 6,2 % pacientov liečených kombinovanou liečbou. Príčinná súvislosťs irinotekánom sa jednoznačne nepotvrdila.

Horúčka bez prítomnosti infekcie a bez sprievodnej ťažkej neutropénie sa vyskytla u 12 % pacientov liečených monoterapiou a u 6,2 % liečených kombinovanou liečbou.


Menej časté: Zaznamenali sa mierne reakcie v mieste podania infúzie.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: Hypertenzia počas alebo po podaní infúzie.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


Menej časté: Intersticiálna choroba pľúc prejavujúca sa ako pľúcne infiltráty. Hlásené boli včasné účinky ako dyspnoe (pozri časť 4.4).


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Veľmi časté: Reverzibilná alopécia.

Menej časté: Mierne kožné reakcie.


Poruchy imunitného systému

Menej časté: Mierne alergické reakcie

Zriedkavé: Anafylaktické/anafylaktoidné reakcie.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé: Hlásené boli včasné účinky, ako kontrakcie svalov alebo kŕče a parestézia.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Veľmi časté: Pri kombinovanej liečbe sa pozorovalo prechodné zvýšenia (1. a 2. stupňa) sérových hladín ALT (alanínaminotransferázy) u 15 % pacientov, AST (aspartátaminotransferázy) u 11 % pacientov, alkalickej fosfatázy u 11 % pacientov alebo bilirubínu u 10 % pacientov, a to bez prítomnosti progresívnych metastáz v pečeni. Prechodný 3. stupeň sa pozoroval u 0 %, 0 %, 0 % a 1% pacientov v tomto poradí. Nepozoroval sa žiaden prípad 4. stupňa.


Časté: Pri monoterapii sa zaznamenalo prechodné mierne až stredne ťažké zvýšenia sérových hladín transamináz u 9,2 % pacientov, alkalickej fosfatázy u 8,1 % pacientov alebo bilirubínu u 1,8 % pacientov, a to bez prítomnosti progresívnych metastáz v pečeni. Prechodné a mierne až stredne ťažké zvýšenia sérových hladín kreatinínu sa pozorovalo u 7,3 % pacientov.

Zriedkavé: Hypokaliémia a hyponatriémia, ktoré sú väčšinou spojené s hnačkou a vracaním.

Veľmi zriedkavé: Zvýšenie hladiny amylázy a/alebo lipázy.


Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé: Prechodné poruchy reči v súvislosti s infúziou irinotekánu.


4.9 Predávkovanie


Hlásené boli prípady predávkovania pri dávkach približne dvojnásobných ako je odporúčaná liečebná dávka, čo môže byť smrteľné. Najzávažnejšie hlásené nežiaduce reakcie boli ťažká neutropénia a ťažká hnačka. K dispozícii nie je žiadne známe antidotum irinotekánu. Má sa začať maximálna podporná liečba, aby sa zabránilo dehydratácii následkom hnačky a začať liečbu akýchkoľvek infekčných komplikácií.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné antineoplastické látky, ATC kód: L01XX19.


Experimentálne údaje


Irinotekán je polosyntetický derivát kamptotecínu. Je to cytostatikum, ktoré pôsobí ako špecifický inhibítor DNA topoizomerázy I. Metabolizuje sa karboxylesterázou vo väčšine tkanív na SN-38, o ktorom sa zistilo, že je aktívnejší ako irinotekán v purifikovanej topoizomeráze I a viac cytotoxický ako irinotekán voči niekoľkým myšacím a ľudským bunkovým kultúram z nádorových buniek. Inhibícia DNA topoizomerázy I irinotekánom alebo SN-38 indukuje poškodenia na jednotlivých reťazcoch DNA, ktoré blokujú DNA replikačnú vidlicu a sú zodpovedné za cytotoxicitu. Zistilo sa, že táto cytotoxicita bola závislá od času a špecifická pre fázu S.


V podmienkach in vitro, P-glykoprotein (MDR) signifikantne nerozpoznáva irinotekán a SN-38, pričom vykazujú cytotoxickú aktivitu proti bunkovým kultúram rezistentným na doxorubicín a vinblastín.


Okrem toho má irinotekán široký protinádorový účinok in vivo proti myšacím modelom tumorov (P03 adenokarcinóm pankreatického vývodu, MA16/C adenokarcinóm prsníka, C38 a C51 adenokarcinómy hrubého čreva) a proti ľudským xenoimplantátom (Co-4 adenokarcinóm hrubého čreva, MX-1 adenokarcinóm prsníka, ST-15 a SC-16 adenokarcinóm žalúdka). Irinotekán účinkuje proti nádorom s expresiou P-glykoproteínu MDR (P388 leukémie rezistentné na vinkristín a doxorubicín).

Najvýznamnejším farmakologickým účinkom irinotekánu, okrem jeho protinádorového účinku, je inhibícia acetylcholinesterázy.


Klinické údaje


Pri monoterapii:Vyše 980 pacientov s metastazujúcim kolorektálnym karcinómom, u ktorých zlyhala predchádzajúca liečba režimom obsahujúcim 5-FU, boli zahrnutých do klinických štúdií fázy II/III. Účinnosť irinotekánu sa hodnotila u 765 pacientoch s dokumentovanou progresiou ochorenia liečby 5-FU v čase zaradenia do štúdie.Fáza III
Irinotekán oproti podpornej liečbeIrinotekán oproti 5FUIrinotekánn=183

Podporná liečba


n=90

p-hodnoty

Irinotekánn=127

5-FU


n=129

p-hodnoty

Prežívanie bez progresie ochorenia po 6 mesiacov (%)


NA


NA33,5*)26,7


p=0,03

Prežívanie po 12 mesiacov (%)

36,2*)13,8


p=0,0001


44,8*)32,4


p=0,0351

Medián prežívania (mesiace)


9,2*)6,5


p=0,0001


10,8*)8,5


p=0,0351


NA neaplikovateľné

* štatisticky významný rozdiel


V štúdiách fázy II, ktorých sa zúčastnilo 455 pacientov dostávajúcich liečbu každé tri týždne, bolo prežívanie bez progresie ochorenia po 6 mesiacoch 30 % a medián prežívania bol 9 mesiacov. Medián času do progresie ochorenia bol 18 týždňov.

Okrem toho sa uskutočnili nekomparatívne štúdie fáze II, ktorých sa zúčastnilo 304 pacientov s dávkovacou schémou raz týždenne s dávkou 125 mg/m2podávanou formou intravenóznej infúzie počas 90 minút 4 týždne za sebou, potom nasledovala dvojtýždňová prestávka. V týchto štúdiách bol medián času do progresie ochorenia 17 týždňov a medián prežívania 10 mesiacov. Podobný bezpečnostný profil sa pozoroval v týždňovom dávkovacom režime u 193 pacientov so začiatočnou dávkou 125 mg/m2v porovnaní s trojtýždňovým dávkovacím režimom. Medián času do nástupu prvej tekutej stolice bol 11. deň.


Pri kombinovanej terapii: Štúdia fázy III sa uskutočnila s 385 pacientmi s metastázujúcim kolorektálnym karcinómom bez predchádzajúcej liečby s použitím dávkovacej schémy každé dva týždne (pozri časť 4.2) alebo raz za týždeň. Pri dávkovacom režime každé 2 týždne sa v prvý deň podávala dávka 180 mg/m2 trihydrátu irinotekániumchloridu raz za dva týždne a potom infúzia kyseliny folovej (200 mg/m2v priebehu 2 hodín intravenóznou infúziou) a 5-fluóruracilu (400 mg/m2formou intravenózneho bolusu a následne 600 mg/m2formou intravenóznej infúzie v priebehu 22 hodín). Na druhý deň sa podávala kyselina folová a 5-fluóruracil v tých istých dávkach a tým istým režimom. V týždennom programe sa podávala dávka 80 mg/m2trihydrátu irinotekániumchloridu následne infúzia kyseliny folovej (500 mg/m2formou intravenóznej infúzie v priebehu 2 hodín) a potom 5-fluóruracilu (2 300 mg/m2formou intravenóznej infúzie v priebehu 24 hodín) po dobu 6 týždňov.


V štúdii overujúcej kombinovanú liečbu v 2 režimoch uvedených vyššie sa účinnosť irinotekánu hodnotila u 198 pacientov:Kombinované režimy


(n=198)

Dávkovacia schéma

raz za týždeň

(n=50)

Dávkovacia schéma každé 2 týždne

(n=148)


Irinotekán

+5FU/FA

5FU/FA


Irinotekán

+5FU/FA

5FU/FA


Irinotekán +5FU/FA

5FU/FA


Miera odpovede na liečbu (%)


40,8*)23,1*)


51,2*)


28,6*)


37,5*)


21,6*)

p-hodnota

p<0,001

p=0,045

p=0,005

Medián času do progresie ochorenia (mesiace)


6,74,4


7,2


6,5


6,5


3,7

p-hodnoty

p<0,001

NS

p=0,001

Medián trvania odpovede na liečbu (mesiace)


9,3


8,8


8,9


6,7


9,3


9,5

p-hodnota

NS

p=0.043

NS

Medián trvania odpovede na liečbu a stabilizácie (mesiace)


8,66,2


8,3


6,7


8,5


5,6

p-hodnota

p<0,001

NS

p=0,03

Medián času do zlyhania liečby (mesiace)


5,33,8


5,4


5,0


5,1


3,0

p-hodnota

p=0,0014

NS

P<0,001

Medián prežívania (mesiace)


16,8


14,0


19,2


14,1


15,6


13,0

p-hodnota

p=0,028

NS

p=0,041


5FU: 5-fluóruracil,

FA: kyselina folová,

NS: nesignifikantné,

*: podľa analýzy populácie určenej podľa protokolu


Pri dávkovacej schéme raz týždenne bol výskyt ťažkej hnačky 44,4 % u pacientov liečených irinotekánom v kombinácii s 5FU/FA a 25,6 % u pacientov liečených len s 5FU/FA. Výskyt ťažkej neutropénie (počet neutrofilov < 500 buniek/mm3) bol 5,8 % u pacientov liečených irinotekánom v kombinácii s 5FU/FA a 2,4 % u pacientov liečených len samotným 5FU/FA.

Okrem toho bol medián času do definitívneho zhoršenia výkonnostného stavu signifikantne dlhší v skupine liečenej irinotekánom v kombinácii ako v skupine liečenej samotným FU/FA (p=0,046).


V tejto štúdii fázy III sa kvalita života hodnotila pomocou dotazníka EORTC QLQ-C30. Čas do definitívneho zhoršenia bol jednoznačne dlhší v skupinách liečených s irinotekánom. Vývoj hodnoty pomeru “celkový zdravotný stav/kvalita života“ (Global Health Status/Quality of Life) bol o niečo lepší v skupine liečenej irinotekánom v kombinácii, aj keď nie významne, čo svedčí o tom, že účinnosť irinotekánu v kombinovanej liečbe možno dosiahnuť bez ovplyvnenia kvality života.

V kombinácii s cetuximabom:


Účinnosť kombinácie cetuximabu s irinotekánom sa skúmala v dvoch klinických štúdiách. Kombinovaná liečba sa podala celkovo 356 pacientom s metastázujúcim kolorektálnym karcinómom exprimujúcim receptor pre epidermálny rastový faktor, u ktorých nedávno zlyhala cytotoxická liečba obsahujúca irinotekán a u ktorých bol minimálny výkonnostný stav podľa Karnofského rovný 60, väčšina však mala výkonnostný stav podľa Karnofského ≥80.


EMR 62 202-007: Táto randomizovaná štúdia porovnávala kombináciu cetuximabu a irinotekánom (218 pacientov) v porovnaní s cetuximabom v monoterapii (111 pacientov).


IMCL CP02-9923: Táto otvorená štúdia s jednou liečebnou skupinou skúmala kombinovanú liečbu u 138 pacientov.


Údaje o účinnosti z týchto štúdií sú zhrnuté v nižšie uvedenej tabuľke:


Štúdia

N

ORR

DCR

PFS (mesiace)

OS (mesiace)

n (%)

95%CI

n (%)

95%CI

Medián

95%CI

Medián

95%CI

Cetuximab + irinotekán

EMR 62 202-007

218

50 (22,9)

17,5, 29,1

121 (55,5)

48,6, 62,2

4,1

2,8, 4,3

8,6

7,6, 9,6

IMCL CP02-9923

138

21 (15,2)

9,, 22.3

84 (60,9)

52,2, 69,1

2,9

2,6, 4,1

8,4

7,2, 10,3

Cetuximab

EMR 62 202-007

111

12 (10,8)

5,7, 18,1

36 (32,4)

23,9, 42,0

1,5

1,4, 2,0

6,9

5,6, 9,1


CI = confidence interval, interval spoľahlivosti, DCR = disease control rate, miera kontroly ochorenia (pacienti s úplnou, čiastočnou odpoveďou alebo stabilným ochorením minimálne po dobu aspoň 6 týždňov), OR = objective survival time, miera objektívnej odpovede (pacienti s úplnou alebo čiastočnou odpoveďou), OS = overall survival time, celkové prežívanie, PFS = progression-free survival, prežívanie bez progresie ochorenia.


Účinnosť kombinácie cetuximabu s irinotekánom bola v porovnaní s účinnosťou monoterapie cetuximabom lepšia z hľadiska miery objektívnej odpovede (ORR), miery kontroly ochorenia (DCR) a prežívania bez progresie ochorenia (PFS). V randomizovanom skúšaní sa nepreukázal žiadny vplyv na celkové prežívanie (hazard ratio 0,91, p = 0,48).


V kombinácii s bevacizumabom:


Randomizovaná, dvojito zaslepená, aktívnym komparátorom kontrolovaná klinická štúdia fázy III hodnotila bevacizumab v kombinácii s irinotekánom/5FU/FA v liečbe prvej línie metastazujúceho karcinómu hrubého čreva alebo konečníka (štúdia AVF2107g). Pridanie bevacizumabu ku kombinácii s irinotekánom/5FU/FA viedlo k signifikantnému predĺženiu celkového prežívania. Klinický prínos hodnotený celkovým prežívaním sa pozoroval vo všetkých vopred špecifikovaných podskupinách pacientov, vrátane tých, ktoré boli definované podľa veku, pohlavia, výkonnostného stavu, lokalizácie primárneho tumoru, počtu postihnutých orgánov a trvania metastázujúceho ochorenia. Prečítajte si tiež súhrn charakteristických vlastností lieku pre bevacizumab. Výsledky účinnosti zo štúdie AVF2107g sú zhrnuté v nižšie uvedenej tabuľke:
AVF2107g

 1. skupina

irinotekán/5FU/FA + Placebo

 1. skupina

irinotekán/5FU/FA + Avastina

Počet pacientov

411

402

Celkové prežívanieMedián času (mesiace)

15,6

20,3

95% CI

14,29 – 16,99

18,46 – 24,18

Hazard ratio b


0,660

p-hodnota


0,00004

Prežívanie bez progresieMedián času (mesiace)

6,2

10,6

Hazard ratio


0,54

p-hodnota


0,0001

Celková miera odpovedeMiera (%)

34,8

44,

95% CI

30,2 – 39,6

39,9 – 49,8

p-hodnota


0,0036

Trvanie odpovedeMedián času (mesiace)

7,1

10,4

25–75 percentilov (mesiace)

4,7 – 11,8

6,7 – 15,0


a 5 mg/kg každé 2 týždne

b oproti kontrolnej skupine


Farmakokinetické/Farmakodynamické údaje


Intenzita hlavných príznakov toxicity spojených s irinotekánom (napr. leukoneutropénia a hnačka) závisí od expozície (AUC) materskému liečivu a metabolitu SN-38. Pri monoterapii sa pozorovala signifikantná korelácia medzi hematologickou toxicitou (zníženie počtu bielych krviniek a neutrofilov na najnižšiu hodnotu) alebo intenzitou hnačky a AUC irinotekánu aj metabolitu SN-38.


5.1 Farmakokinetické vlastnosti


V štúdii fázy I, ktorej sa zúčastnilo 60 pacientov s dávkovacou schémou každé 3 týždne s dávkou 100 až 750 mg/m2podávanou formou 30-minútovej infúzie sa preukázalo, že irinotekán má dvoj‑alebo trojfázový profil eliminácie. Priemerný plazmatický klírens bol 15 l/hod/m2 a distribučný objem v rovnovážnom stave (Vss) bol 157 l/m2. Priemerný plazmatický polčas prvej fázy v trojfázovom modeli bol 12 minút, druhej fázy 2,5 hodiny a polčas konečnej fázy bol 14,2 hodín. Zistilo sa, že SN-38 má dvojfázový profil eliminácie s priemerným konečným polčasom eliminácie 13,8 hodín. Po ukončení infúzie odporúčanej dávky 350 mg/m2bola priemerná maximálna koncentrácia irinotekánu 7,7 µg/ml a metabolitu SN-38 bola 56 ng/ml a priemerné hodnoty plochy pod krivkou (AUC) boli 34 µg.h/ml pre irinotekán a 451 ng.h/ml pre metabolit SN-38. Pri SN-38 sa zvyčajne pozorovala veľká interindividuálna variabilita farmakokinetických parametrov.


V štúdiách fázy II sa uskutočnila populačná farmakokinetická analýza irinotekánu u 148 pacientov s metastázujúcim kolorektálnym karcinómom, ktorí boli liečení rôznymi režimami a rôznymi dávkami. Farmakokinetické parametre odhadnuté pomocou trojkompartmentového modelu boli podobné parametrom pozorovaným v štúdiách fázy I. Všetky štúdie ukázali, že expozície irinotekánu (CPT-11) a SN-38 sa zvyšujú proporcionálne s podávanou dávkou CPT-11; ich farmakokinetiky nezávisia od počtu predchádzajúcich cyklov a režimu podávania.

Väzba irinotekánu na plazmatické bielkoviny in vitro bola približne 65 % a metabolitu SN-38 približne 95 %.

Štúdie hmotnostnej rovnováhy a metabolizmu s 14C značeným liečivom ukázali, že viac ako 50 % intravenózne podanej dávky irinotekánu sa vylúči v nezmenenej forme, z toho 33 % sa vylúči stolicou hlavne žlčou a 22 % močom.


Dve metabolické cesty, z ktorých každej podlieha aspoň 12 % podanej dávky:

- Hydrolýza karboxylesterázou na aktívny metabolit SN-38. SN-38 sa vylúči hlavne glukuronidáciou a ďalej biliárnou a renálnou exkréciou (menej ako 0,5 % dávky irinotekánu). Glukuronid SN-38 sa potom pravdepodobne hydrolyzuje v čreve.

- Enzymatická oxidácia cytochrómom P450 3A, ktorá vedie k otvoreniu vonkajšieho piperidínového kruhu s tvorbou APC (derivátu kyseliny aminopentánovej) a NPC (primárny derivát amínu) (pozri časť 4.5).


V plazme sa nachádza prevažne nezmenený irinotekán, za ním nasleduje APC, glukuronid SN‑38 a SN-38. Iba SN-38 má významnú cytotoxickú aktivitu.


U pacientov s bilirubinémiou v rozmedzi 1,5 až 3-násobku ULN je klírens irinotekánu znížený asi o 40 %. U týchto pacientov vedie podanie irinotekánu v dávke 200 mg/m2k expozícii liečivu v plazme porovnateľnej s expozíciou pozorovanou pri dávke 350 mg/m2u pacientov s karcinómom a normálnymi hepatálnymi parametrami.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Preukázalo sa, že irinotekán a SN-38 sú in vitromutagénne v teste chromozomálnych aberácií na bunkách CHO (chinese hamster ovary cells, ovariálne bunky čínskeho škrečka), ako aj v mikronukleovom teste in vivona myšiach. Napriek tomu sa preukázalo, že nemajú žiaden mutagénny potenciál v Amesovom teste.

Pri liečbe potkanov maximálnou dávkou 150 mg/m2(menej ako polovica odporúčanej dávky u ľudí) podávanou raz týždenne počas 13 týždňov neboli v priebehu 91 týždňov po ukončení liečby hlásené žiadne nádory súvisiace s liečbou.


Štúdie toxicity po jednorazovom a opakovanom podaní irinotekánu sa uskutočnili na myšiach, potkanoch a psoch. Pozorovali sa hlavné toxické účinky na hematopoetický a lymfatický systém. U psov bola zaznamenaná neskorá hnačka spojená s atrofiou a fokálnou nekrózou črevnej sliznice. U psov sa zaznamenala alopécia (strata chlpov). Závažnosť týchto účinkov súvisela s dávkou a účinky boli reverzibilné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Sorbitol E420

Kyselina mliečna
Hydroxid sodný (na úpravu pH na hodnotu 3,5)
Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility

Irinotecan HCL Actavis sa nesmie miešať s inými liekmi, okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6 (pozri tiež časť 4.2)


6.3 Čas použiteľnosti

Neotvorené injekčné liekovky

3 roky.


Injekčné liekovky po otvorení

Obsah injekčnej liekovky sa musí použiť ihneď po prvom otvorení injekčnej liekovky.


Po zriedení

Chemická a fyzická stabilita lieku po zriedení v odporúčanom roztoku pre infúziu (pozri časť 6.6) sa preukázala počas 24 hodín pri teplote 30 °C a počas 48 hodín pri teplote 2-8 °C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite, pokiaľ spôsob otvorenia a zriedenia nevylučuje riziko mikrobiologickej kontaminácie. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania zodpovedá používateľ.


6.3 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Neuchovávajte v mrazničke.

Podmienky uchovávania zriedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.4 Druh obalu a obsah balenia


Hnedá sklenená injekčná liekovka (typ I) s bromobutylovou gumenou zátkou a kovovým (alumíniovým) uzáverom s polypropylénovým diskom. Injekčná liekovka j balená s ochranným plastovým obalom alebo bez neho.


Veľkosti balenia

1 x 2 ml injekčná liekovka

1 x 5 ml injekčná liekovka

5 x 5 ml injekčná liekovka

1 x 15 ml injekčná liekovka

1 x 25 ml injekčná liekovka


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Zaobchádzanie

Ako pri všetkých antineoplastických látkach, aj pri zaobchádzaní s Irinotecanom HCL Actavis je potrebná opatrnosť. Zriedenie sa musí vykonávať za aseptických podmienok školeným personálom vo vyhradených priestoroch. Musia sa vykonať opatrenia, aby sa predišlo kontaktu s pokožkou alebo sliznicami.


Pokyny na zriedenie

Infúzny koncentrát Irinotecanu HCL Actavis je určený na intravenóznu infúziu len po predchádzajúcom zriedení v odporúčanom roztoku (0,9% roztok chloridu sodného alebo 5% roztok glukózy). Asepticky vytiahnite požadované množstvo Irinotecanu HCL Actavis z injekčnej liekovky kalibrovanou striekačkou a vstrieknite do 250 ml infúzneho vaku alebo do fľaše. Infúzia sa má potom ručne dôkladne premiešať krúživým pohybom.


Ak spozorujete v injekčnej liekovke alebo v pripravenom roztoku akúkoľvek zrazeninu, liek sa musí zlikvidovať v súlade so štandardnými pokynmi na likvidáciu cytotoxických látok.


Pokyny na ochranu pri príprave infúzneho roztoku Irinotecanu HCL Actavis

 1. Použite ochrannú komoru a rukavice ako aj ochranný plášť. Ak nie je k dispozícii ochranná komora, použite ochranné rúško a okuliare.

 2. Otvorené obaly, ako sú liekovky a infúzne fľaše a použité kanyly, injekčné striekačky, katétre, hadičky a zvyšky cytostatík sa majú považovať za nebezpečný odpad a majú sa zlikvidovať podľa lokálnych pokynov na zaobchádzanie s NEBEZPEČNÝM ODPADOM.

 3. V prípade rozliatia postupujte nasledovne:
  - použite ochranný odev
  - rozbité sklo sa musí pozbierať a umiestniť do kontajnera pre NEBEZPEČNÝ

ODPAD
- kontaminovaný povrch sa musí dôkladne opláchnuť dostatočným množstvom studenej

vody
- opláchnutý povrch sa musí dôkladne utrieť a materiál použitý na utieranie umiestniť do kontajnera pre NEBEZPEČNÝ ODPAD

 1. V prípade kontaktu Irinotecanu HCL Actavis s pokožkou, opláchnite postihnuté miesto veľkým množstvom tečúcej vody a následne umyte mydlom a vodou. V prípade kontaktu so sliznicou umyte postihnuté miesto vodou. Ak pociťujete akékoľvek ťažkosti, kontaktujte lekára.

 2. V prípade kontaktu Irinotecanu HCL Actavis s očami treba oči umyť dostatočným množstvom vody a ihneď kontaktovať oftalmológa.

Likvidácia

Všetky materiály použité na prípravu, podanie alebo iným spôsobom prichádzajúce do kontaktu s irinotekánom sa musia zlikvidovať podľa lokálnych pokynov pre zaobchádzanie s cytotoxickými látkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group hf.

Reykjavíkurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjörður

Iceland


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0476/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 29. november 2007

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


05/2012Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml