+ ipil.sk

Irinotecan Strides 20 mg/ml infúzny koncentrátPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Irinotecan Strides 20 mg/ml infúzny koncentrát

trihydrát irinotekániumchloridu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám podajú tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Irinotecan Strides a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Irinotecan Strides

3. Ako používať Irinotecan Strides

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Irinotecan Strides

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Irinotecan Strides a na čo sa používa


Irinotecan Strides patrí do skupiny liekov nazývaných cytostatiká (lieky proti rakovine).


Irinotecan Strides sa používa na liečbu pokročilej rakoviny hrubého čreva a konečníka u dospelých, a to buď v kombinácii s inými liekmi (napríklad: 5-fluórouracil/kyselina folínová, bevacizumab, cetuximab, kapecitabín) alebo samostatne (v monoterapii).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Irinotexan Strides


Nepoužívajte Irinotecan Strides

 • ak ste alergický na trihydrát irinotekániumchloridu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte akékoľvek iné ochorenie čriev alebo ak ste v minulosti trpeli nepriechodnosťou čriev,

 • ak dojčíte,

 • ak máte zvýšené hladiny bilirubínu v krvi (viac ako 3-násobok hornej hranice normy),

 • ak máte závažné zlyhanie kostnej drene,

 • ak máte celkovo zlý zdravotný stav (hodnotený na základe medzinárodnej normy),

 • ak používate prírodný prípravok s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).


Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa liekov s obsahom cetuximabu, bevacizumabu alebo kapecitabínu pre ďalšie informácie ohľadom kontraindikácií týchto liekov.


Upozornenia a opatrenia

Tento liek je určený iba pre dospelých. Poraďte sa so svojím lekárom. Ak bol tento liek predpísaný pre použitie u dieťaťa, overte si to u svojho lekára.

Osobitná opatrnosť je tiež potrebná u starších pacientov.


Vzhľadom na to, že Irinotecan Strides je liek proti rakovine, bude vám podávaný na špeciálnom oddelení a pod dohľadom odborného lekára, ktorý má skúsenosti s používaním liekov proti rakovine. Pracovníci tohto oddelenia vám vysvetlia, čomu musíte venovať zvýšenú pozornosť počas liečby a po liečbe. Táto písomná informácia pre používateľa vám môže pomôcť zapamätať si to.


1) Prvých 24 hodín po podaní prípravku Irinotecan Strides

Počas podávania Irinotecanu Strides (30–90 minút) a krátko po podaní sa u vás môžu vyskytnúť niektoré z nasledujúcich príznakov:

 • hnačka,

 • potenie,

 • bolesť brucha,

 • slzenie,

 • poruchy videnia,

 • nadmerné slinenie.


Medicínsky výraz pre tieto príznaky je „akútny cholinergný syndróm“, ktorý je liečiteľný (atropínom). Ak máte akýkoľvek z týchto príznakov, ihneď to povedzte svojmu lekárovi, ktorý vám poskytne potrebnú liečbu.


2) Odo dňa po liečbe Irinotecanom Strides až do ďalšej liečby

Počas tohto obdobia sa u vás môžu vyskytnúť rôzne príznaky, ktoré môžu byť závažné a môžu si vyžadovať okamžitú liečbu a prísny dohľad.


Hnačka

Ak dostanete hnačku po viac ako 24 hodinách po podaní Irinotecanu Strides („oneskorená hnačka“), môže ísť o závažný vedľajší účinok. Často sa vyskytuje približne 5 dní po podaní lieku.

Hnačka vyžaduje okamžitú liečbu a prísny dohľad.

Bezprostredne po prvej tekutej stolici postupujte nasledovne:

 1. Užite liek proti hnačke, ktorý vám predpísal váš lekár, presne podľa jeho pokynov. Liečbu nesmiete meniť bez toho, aby ste sa o tom poradili s lekárom.

Odporúčaný liek proti hnačke je loperamid (najprv užite 4 mg a potom užívajte 2 mg každé 2 hodiny, a to aj počas noci). V užívaní tohto lieku pokračujte počas aspoň 12 hodín po poslednej tekutej stolici. Odporúčané dávkovanie loperamidu však nesmiete užívať dlhšie ako 48 hodín.

 1. Ihneď vypite veľké množstvo vody a rehydratačných tekutín (napr. vodu, sódovú vodu, perlivé nápoje, polievku alebo rehydratačné roztoky užívané ústami).

 2. Ihneď informujte lekára, ktorý dohliada nad vašou liečbou, o tom, že ste dostali hnačku. Ak sa nedokážete skontaktovať s lekárom, obráťte sa na nemocničné oddelenie, ktoré dohliada na liečbu Irinotecanom Strides. Je veľmi dôležité, aby boli o danej hnačke informovaní.


Okamžite informujte svojho lekára alebo nemocničné oddelenie, ktoré dohliada na liečbu,

 • ak okrem hnačky trpíte nevoľnosťou alebo vracaním,

 • ak okrem hnačky máte aj horúčku,

 • ak máte hnačku aj po 48 hodinách od začiatku jej liečby.


Upozornenie! Neužívajte iný liek proti hnačke ako ten, ktorý vám predpísal váš lekár, a pite len vyššie uvedené tekutiny. Riaďte sa pokynmi lekára. Liek proti hnačke sa nemá používať na predchádzanie ďalšej epizóde hnačky, dokonca ani vtedy, keď sa u vás neskorá hnačka vyskytla pri predchádzajúcich liečebných cykloch.


Horúčka

Ak telesná teplota prekročí 38 °C, môže ísť o prejav infekcie, najmä ak máte súčasne aj hnačku. Ak máte horúčku (nad 38 °C), kontaktujte ihneď svojho lekára alebo nemocničné oddelenie, aby vám mohli poskytnúť potrebnú liečbu.


Nevoľnosť a vracanie

Ak trpíte nevoľnosťou a/alebo vracaním, kontaktujte okamžite ošetrujúceho lekára alebo nemocničné oddelenie.


Znížený počet bielych krviniek (neutropénia)

Irinotecan Strides môže spôsobiť zníženie počtu niektorých bielych krviniek, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti infekciám. Tento stav sa nazýva neutropénia.

Neutropénia sa počas liečby Irinotecanom Strides vyskytuje často a je vratná.

Ošetrujúci lekár vám musí zaistiť pravidelné krvné testy, aby bolo možné sledovať biele krvinky. Neutropénia je závažná a musí sa okamžite liečiť a dôsledne pozorovať.


Ťažkosti s dýchaním

Ak máte akékoľvek ťažkosti s dýchaním, ihneď kontaktujte svojho lekára.


Zhoršená funkcia pečene

Predtým, ako začnete liečbu Irinotecanom Strides a pred každým ďalším liečebným cyklom sa musí (pomocou krvných vyšetrení) vyšetriť funkcia pečene.


Ak sa u vás po návrate z nemocnice objaví jeden alebo viacero uvedených príznakov, kontaktujte ihneď svojho lekára alebo oddelenie, ktoré dohliada na liečbu Irinotecanom Strides.


Zhoršená funkcia obličiek

Keďže tento liek nebol testovaný u pacientov s ochorením obličiek, poraďte sa so svojím lekárom, ak máte nejaké problémy s obličkami.


Ťažkosti so srdcom

Ak trpíte srdcovým zlyhaním, zvýšeným rizikom rozvinutia srdcového zlyhania, alebo ak ste v minulosti podstúpili chemoterapiu, konzultujte to s lekárom, pretože Irinotecan Strides môže spôsobiť srdcové zlyhanie. Funkcie vášho srdca sa vyhodnotia pred a počas liečby Irinotecanom Strides a vykonajú sa opatrenia na zníženie všetkých ovplyvniteľných rizikových faktorov (napr. fajčenie, hypertenzia a hyperlipidémia).


Očkovanie

Informujte lekára, ak ste v nedávnej dobe podstúpili očkovanie alebo ho máte naplánované.


Iné lieky a Irinotecan Strides

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Platí to aj pre rastlinné lieky, silné vitamíny a minerály.

Niektoré lieky môžu meniť účinky Irinotecanu Strides, napr. ketokonazol (na liečbu plesňových infekcií), rifampicín (na liečbu tuberkulózy) a niektoré lieky na liečbu epilepsie (karbamazepín, fenobarbital a fenytoín), warfarín (antikoagulant používaný na riedenie krvi) alebo iné antikoagulanciá, atazanavir (používa sa na liečbu infekcie HIV), ciklosporín alebo takrolimus (používaný na utlmenie imunitného systému vášho tela) a vakcíny.

Rastlinný liek s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) sa nesmie používať súbežne s prípravkom Irinotecan Strides a ani medzi liečebnými cyklami, pretože môže znížiť účinok Irinotecanu Strides.

Ak potrebujete podstúpiť chirurgický zákrok, oznámte lekárovi alebo anestéziológovi, že tento liek používate, pretože môže ovplyvniť účinok niektorých liekov používaných počas operácie.


Ak používate Irinotecan Strides v kombinácii s liekmi obsahujúcimi cetuximab, bevacuzimab alebo kapecitabín, pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa týchto liekov.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Predtým ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Irinotecan Strides sa nesmie používať počas tehotenstva, ak to nie je jednoznačne nevyhnutné. Ženy v plodnom veku nesmú otehotnieť.

Antikoncepčné prostriedky musia počas liečby používať pacienti oboch pohlaví; po ukončení liečby muži ešte jeden mesiac a ženy ešte tri mesiace. Ak napriek tomu otehotniete alebo dojčíte, alebo ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Nie je známe, či sa Irinotecan Strides vylučuje do materského mlieka. Preto sa musí dojčenie počas liečby Irinotecanom Strides prerušiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


V niektorých prípadoch môže Irinotecan Strides spôsobiť vedľajšie účinky, ktoré ovplyvňujú schopnosť viesť vozidlá a používať nástroje a obsluhovať stroje. Ak si nie ste istý, či môžete vykonávať tieto činnosti, poraďte sa so svojím lekárom.

Počas prvých 24 hodín po podaní Irinotecanu Strides môžete mať závraty alebo poruchy videnia. V takomto prípade neveďte vozidlá, nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte stroje.


Irinotecan Strides obsahuje sorbitol.


Ak trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, povedzte to svojmu lekárovi pred použitím tohto lieku.

Irinotecan Strides obsahuje menej ako 1 mmol sodíka(23 mg) v jednom ml, t.j. v podstate neobsahuje sodík.


3. Ako používať Irinotecan Strides


Iba pre dospelých pacientov.

Irinotecan Strides vám podajú do žily (intrvenózne) formou infúzie trvajúcej 30 až 90 minút.

Množstvo infúzie, ktorú vám podajú, bude závisieť od vášho veku, veľkosti a celkového zdravotného stavu. Bude závisieť aj od inej liečby, ktorú ste mohli dostať na liečbu rakoviny. Váš lekár vypočíta plochu povrchu vášho tela v štvorcových metroch (m²).

 • Ak ste už v minulosti boli liečený 5-fluórouracilom, budete zvyčajne liečený samotným Irinotecanom Strides so začiatočnou dávkou 350 mg/m² každé 3 týždne.

 • Ak ste v minulosti neboli liečení chemoterapiou, zvyčajne budete Irinotecan Strides dostávať v dávke 180 mg/m² raz za dva týždne. Po jeho podaní bude nasledovať podanie kyseliny folínovej a 5-fluórouracilu.

 • Ak dostávate Irinotecan Strides v kombinácii s cetuximabom, zvyčajne dostanete rovnakú dávku irinotekánu, akú vám podali v posledných cykloch predchádzajúceho liečebného režimu s irinotekánom.


Ak dostávate Irinotecan Strides v kombinácii s cetuximabom, Irinotecan Strides musí byť podaný najmenej 1 hodinu po ukončení podávania infúzie cetuximabu.


Ak dostávate Irinotecan Strides v kombinácii s cetuximabom, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa cetuximabu.

Ak dostávate Irinotecan Strides v kombinácii s bevacuzimabom, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa bevacuzimabu.

Ak dostávate Irinotecan Strides v kombinácii s kapecitabínom, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa kapecitabínu.

Riaďte sa radami svojho lekára o vašej súčasnej liečbe. Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára.

Celková dĺžka liečby bude závisieť od dosiahnutého pokroku a od toho, ako dobre sa cítite. Váš lekár vám povie, ako dlho bude liečba trvať.

Váš lekár môže vyššie uvedené dávkovanie upraviť podľa vášho zdravotného stavu a akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré sa u vás môžu vyskytnúť.

Ak si myslíte, že ste dostali viac Irinotecanu Strides, ako ste mali dostať, kontaktuje svojho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Váš lekár sa s vami porozpráva o týchto vedľajších účinkoch a vysvetlí vám riziká a prínosy vašej liečby. Niektoré z týchto vedľajších účinkov môžu byť závažné. Ak začnete pociťovať niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, oznámte to ihneď svojmu lekárovi, pretože môžete potrebovať urgentnú lekársku pomoc (pozri tiež informácie v časti „Buďte zvlášť opatrný pri používaní Irinotecanu Strides“).


Veľmi časté vedľajšie účinky: vyskytujú sa u viac ako 1 pacienta z 10

 • anémia (znížený počet červených krviniek), ktorý môže spôsobiť bledú pokožku alebo slabosť či dýchavičnosť,

 • neutropénia (znížený počet niektorých bielych krviniek), ktorá zvyšuje riziko infekcie,

 • trombocytopénia (znížený počet krvných doštičiek) pri kombinovanej terapii, ktorá spôsobuje modriny a náchylnosť ku krvácaniu a nezvyčajné krvácanie,

 • horúčka a infekcia pri monoterapii,

 • pri monoterapii: horúčka bez prítomnosti infekcie a bez súčasného závažného zníženia počtu niektorých bielych krviniek (neutropénia),

 • neskorá závažná hnačka,

 • závažná nevoľnosť a vracanie pri monoterapii,

 • vypadávanie vlasov (vlasy opäť narastú po ukončení liečby),

 • prechodné a mierne až stredne závažné zvýšenie hladín pečeňových enzýmov v sére (ALT, AST, alkalická fosfatáza) alebo biliriubínu pri kombinovanej liečbe,

 • všetky stupne nežiaducich reakcií na liek pri kombinovanej terapii s kapecitabínom: trombóza/embolizmus.


Časté vedľajšie účinky: vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov zo 100

 • závažný prechodný akútny cholinergný syndróm ̶ hlavné príznaky sú: skorá hnačka a rôzne iné príznaky, ako sú: bolesť brucha; červené, boľavé, svrbiace alebo slziace oči (konjunktivitída - zápal očných spojoviek); nádcha (rinitída); nízky krvný tlak; rozšírenie krvných ciev; potenie, triaška; pocit celkovej nepohody a choroby; závraty; poruchy videnia, zúženie zreničiek; slzenie a nadmerné slinenie, vyskytujúce sa počas infúzie alebo prvých 24 hodín po infúznom podaní Irinotecanu Strides,

 • trombocytopénia (pokles počtu krvných doštičiek) pri monoterapii spôsobuje modriny a náchylnosť ku krvácaniu a nezvyčajné krvácanie,

 • horúčka a infekcie pri kombinovanej terapii,

 • pri kombinovanej terapii: horúčka bez prítomnosti infekcie a bez súčasného závažného zníženia počtu niektorých bielych krviniek (neutropénia),

 • infekcia spojená so závažným znížením počtu niektorých bielych krviniek (neutropénia) spôsobila v troch prípadoch úmrtie,

 • horúčka sprevádzaná závažným znížením počtu niektorých bielych krviniek (febrilná neutropénia),

 • strata vody (dehydratácia) obvykle spojená s hnačkou a/alebo vracaním,

 • zápcha,

 • závažná nevoľnosť a vracanie pri kombinovanej terapii,

 • pocit slabosti (asténia),

 • prechodné a mierne až stredne závažné zvýšenie hladín pečeňových enzýmov v sére (transaminázy, alkalická fosfatáza) a biliriubínu pri monoterapii,

 • prechodné závažné zvýšenie hladín bilirubínu v sére pri kombinovanej terapii,

 • prechodné a mierne až stredne závažné zvýšenie hladín kreatinínu v krvi,

 • všetky stupne nežiaducich reakcií na liek pri kombinovanej terapii s kapecitabínom: reakcia z precitlivenosti, srdcová ischémia/infarkt a nežiaduca reakcia na liek 3. a 4. stupňa: febrilná neutropénia,

 • pri kombinovanej terapii s kapecitabínom a bevacuzimabom ̶ nežiaduce reakcie na liek 3. a 4. stupňa: neutropénia, trombóza/embolizmus, zvýšený krvný tlak a srdcová ischémia/infarkt.


Menej časté vedľajšie účinky: vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 1 000

 • mierne alergické reakcie zahŕňajúce červenú svrbiacu pokožku, žihľavku, konjunktivitídu a rinitídu,

 • mierne kožné reakcie; mierne reakcie v mieste vpichu,

 • včasné reakcie ako sú dýchacie ťažkosti (dýchavičnosť),

 • pľúcne ochorenia prejavujúce sa ako namáhavé dýchanie, suchý kašeľ a praskoty pri nádychu (intersticiálna pľúcna choroba),

 • čiastočné alebo úplné upchanie čriev (nepriechodnosť čriev, ileus), krvácanie do zažívacieho traktu,

 • zápal čriev, ktorý spôsobuje bolesť brucha a/alebo hnačku (ochorenie známe ako pseudomembranózna kolitída),

 • nedostatočnosť obličiek, nízky krvný tlak alebo zlyhanie srdca a krvného obehu u pacientov s dehydratáciou spôsobenou hnačkou a/alebo vracaním alebo sepsou.


Zriedkavé vedľajšie účinky: vyskytujú sa u 1 až 10 pacientov z 10 000

 • závažná alergická reakcia zahŕňajúca opuch rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo veľmi sťažené dýchanie (anafylaktická/anafylaktoidná reakcia). Ak k tomu dôjde, musíte okamžite informovať svojho lekára,

 • včasné reakcie ako sú: svalové sťahy alebo kŕče a tŕpnutie (parestézia),

 • zápal hrubého čreva spôsobujúci bolesť brucha (kolitída zahŕňajúca zápal slepého čreva, ischemickú a ulceróznu kolitídu),

 • prederavenie (perforácia) čreva,

 • strata chuti do jedla (anorexia), bolesť brucha; zápal slizníc,

 • symptomatický alebo asymptomatický zápal pankreasu,

 • zvýšený krvný tlak počas podávania infúzie alebo po jej podaní,

 • zníženie hladiny draslíka a sodíka v krvi, predovšetkým v súvislosti s hnačkou a vracaním.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky: vyskytujú sa u menej ako 1 pacienta z 10 000

 • prechodné poruchy reči,

 • zvýšené hladiny niektorých tráviacich enzýmov, ktoré rozkladajú cukry (amyláza) a tuky (lipáza),

 • Vyskytol sa jeden prípad periférnej trombocytopénie s tvorbou protilátok proti vlastným krvným doštičkám.


Ak používate Irinotecan Strides v kombinácii s liekmi obsahujúcimi cetuximab, bevacuzimab alebo kapecitabín, môžu byť niektoré vedľajšie účinky spôsobené touto kombináciou, ako napríklad akneiformná dermatitída. Preto si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa liekov obsahujúcich cetuximab, bevacuzimab alebo kapecitabín.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Irinotexan Strides


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Obsah injekčnej liekovky sa má použiť okamžite po jej prvom otvorení.

Chemická a fyzikálna stabilita sa preukázala počas 12 hodín pri teplote 25 oC a počas 24 hodín pri teplote od 2 do 8 oC. Z mikrobiologického hľadiska sa tento liek musí použiť okamžite.Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a za normálnych okolností by nemali presiahnuť 24 hodín pri teplote od 2 do 8 oC, pokiaľ sa rekonštitúcia neuskutočnila za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

Nepoužívajte tento liek, ak v injekčných liekovkách alebo v rekonštituovanom infúznom roztoku spozorujete viditeľnú zrazeninu. V takom prípade sa liek musí zlikvidovať v súlade so štandardnými postupmi vzťahujúcimi sa na cytotoxické látky.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Irinotecan Strides obsahuje

 • Liečivo je trihydrát irinotekániumchloridu.

 • Jeden ml infúzneho koncentrátu obsahuje 20 mg trihydrátu irinotekániumchloridu, čo zodpovedá 17,33 mg irinotekanu.

 • Jedna 2 ml injekčná liekovka obsahuje 40 mg trihydrátu irinotekániumchloridu.

 • Jedna 5 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg trihydrátu irinotekániumchloridu.

 • Ďalšie zložky sú: sorbitol E 420, kyselina mliečna, hydroxid sodný a voda na injekciu.


Ako vyzerá Irinotecan Strides a obsah balenia

Irinotecan Strides 20 mg/ml infúzny koncentrát je číry, svetložltý roztok, bez viditeľných častíc.


Veľkosti balenia:

1 x 2 ml

1 x 5 ml

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs

69800 Saint Priest

Francúzsko


Výrobca

Strides Arcolab Polska Sp z o o

10, Daniszewska Str

03-230 Warsaw

Poľsko


Tento liek je registrovaný v členských štátoch EHP pod nasledujúcimi názvami:

Holandsko: Irinotecan HCl-trihydraat Strides

Rakúsko: Irinotecan Strides

Belgicko: Irinotecan Strides

Bulharsko: Irinotecan Strides

Cyprus: Irinotecan Strides

Česká republika: Irinotecan Strides

Nemecko: Irinotecan Strides

Dánsko: Irinotecan Strides

Estónsko: Irinotecan Strides

Grécko: Irinotecan Strides

Fínsko: Irinotecan Strides

Francúzsko: Irinotecan Strides Arcolab International

Maďarsko: Irinotecan Strides

Írsko: Irinotecan

Island: Irinotecan Strides

Taliansko: Irinotecan Strides Arcolab International

Lotyšsko: Irinotecan Strides

Litva: Irinotecan Strides

Luxembursko: Irinotecan Strides

Malta: Irinotecan Strides

Nórsko: Irinotecan Strides

Poľsko: Irinotecan Strides

Portugalsko: Irinotecano Strides

Rumunsko: Irinotecan Strides Arcolab International

Španielsko: Irinotecan Strides

Švédsko: Irinotecan Strides

Slovensko: Irinotecan Strides 20 mg/ml infúzny koncentrát

Slovinsko: rinotekan Strides Arcolab

Spojené kráľovstvo: Irinotecan


Táto písomná informácia pre používateľa bola aktualizovaná vo februári 2015.Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Pokyny na použitie – cytotoxická látka


Zaobchádzanie s Irinotecanom Strides

Rovnako ako pri iných antineoplastických látkach, aj pri zaobchádzaní s Irinotecanom Strides je potrebná zvýšená opatrnosť. Riedenie má vykonať za aseptických podmienok vyškolený personál vo vyhradenom priestore. Treba dbať na to, aby sa zabránilo kontaktu s pokožkou a sliznicami.


Ochranné pokyny na prípravu roztoku na infúziu Irinotecan Strides


 1. Liek sa má pripravovať v ochrannej komore, pracovník má mať ochranné rukavice a odev. Ak nie je k dispozícii ochranná komora, musí sa použiť rúško na ústa a ochranné okuliare.

 2. Otvorené nádoby, ako sú injekčné liekovky a infúzne fľaše a použité kanyly, striekačky, katétre, hadičky a zvyšky cytostatík, sa majú považovať za nebezpečný odpad a treba ich zlikvidovať v súlade s miestnymi pokynmi pre nakladanie s NEBEZPEČNÝM ODPADOM.

 3. V prípade rozliatia sa riaďte nasledujúcimi pokynmi:

 • mali by ste byť oblečený v ochrannom odeve

 • rozbité sklo pozbierajte a umiestnite do kontajnera pre NEBEZPEČNÝ ODPAD

 • kontaminované povrchy riadne opláchnite veľkým množstvom studenej vody

 • opláchnuté povrchy potom dôkladne vytrite a materiály použité na vytieranie zlikvidujte ako NEBEZPEČNÝ ODPAD

4. V prípade kontaktu Irinotecanu Strides s kožou treba postihnuté miesto opláchnuť veľkým množstvom tečúcej vody a potom umyť mydlom a vodou. V prípade kontaktu so sliznicami dôkladne umyte zasiahnuté miesto vodou. Ak pociťujete akékoľvek ťažkosti, vyhľadajte lekára.

5. V prípade kontaktu Irinotecanu Strides s očami ich dôkladne prepláchnite veľkým množstvom vody. Vyhľadajte okamžite očného lekára.


Príprava intravenózneho roztoku

Irinotecan Strides infúzny koncentrát, je určený pre intravenóznu infúziu len po rekonštitúcii pred podaním v odporúčanom riedidle – buď v 0,9% roztoku chloridu sodného pre infúziu alebo v 5 % infúznom roztoku glukózy. Asepticky odoberte z injekčnej liekovky kalibrovanou injekčnou striekačkou požadovaný objem infúzneho koncentrátu Irinotecan Strides a vstreknite do 250 ml infúzneho vaku alebo infúznej fľaše. Infúziu dôkladne premiešajte otáčaním v ruke.


Ak je v injekčných liekovkách alebo v pripravenom infúznom roztoku viditeľná zrazenina, liek sa má zlikvidovať v súlade so štandardnými postupmi vzťahujúcimi sa na cytotoxické látky.


Čas použiteľnosti rekonštituovaného prípravku nájdete v písomnej informácii pre používateľov.


Irinotecan Strides sa nesmiepodať vo forme intravenózneho bolusu alebo intravenóznej infúzie kratšej ako 30 minút alebo dlhšej ako 90 minút.


Likvidácia

Všetky materiály použité pri príprave, podávaní, alebo materiál, ktorý bol akýmkoľvek spôsobom v kontakte s Irinotecanom Strides, sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi smernicami pre zaobchádzanie s cytotoxickými látkami.

Irinotecan Strides 20 mg/ml infúzny koncentrát

Súhrn údajov o lieku1. NÁZOV LIEKU


Irinotecan Strides 20 mg/ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml koncentrátu obsahuje 20 mg trihydrátu irinotekániumchloridu, čo zodpovedá 17,33 mg/ml irinotekánu.


Jedna 2 ml injekčná liekovka Irinotecanu Strides obsahuje 40 mg trihydrátu irinotekániumchloridu.

Jedna 5 ml injekčná liekovka Irinotecanu Strides obsahuje 100 mg trihydrátu irinotekániumchloridu.


Pomocná látka so známym účinkom:

sorbitol E420 (45 mg/ml)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát. Číry, bledo žltý roztok bez viditeľných častíc s pH medzi 3,0 až 3,8 a osmolaritou medzi 270 a 392 mosmol na liter.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Irinotecan Strides je indikovaný na liečbu pacientov s pokročilým kolorektálnym karcinómom:

- v kombinácii s 5-fluórouracilom a kyselinou folínovou u pacientov bez predchádzajúcej chemoterapie pokročilého ochorenia,

- v monoterapii u pacientov, u ktorých zlyhal štandardný liečebný režim obsahujúci 5-fluórouracil.


Irinotecan Strides je v kombinácii s cetuximabom indikovaný na liečbu pacientov s expresiou receptora epidermálneho rastového faktora (epidermal growth factor receptor, EGFR), metastatickým kolorektálnym karcinómom s génom KRAS divokého typu, bez predchádzajúcej liečby metastatického ochorenia alebo po zlyhaní cytotoxickej liečby obsahujúcej irinotekán (pozri časť 5.1).


Irinotecan Strides je v kombinácii s 5-fluórouracilom, kyselinou folínovou a bevacizumabom indikovaný na liečbu prvej línie u pacientov s metastatickým karcinómom hrubého čreva alebo konečníka.


Irinotecan Strides je v kombinácii s kapecitabínom s alebo bez bevacizumabu indikovaný na liečbu prvej línie u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Len pre dospelých. Po nariedení sa infúzny roztok Irinotecanu Strides má podávať formou infúzie do periférnej alebo centrálnej žily.


Dávkovanie


Pri monoterapii (pre pacientov po predchádzajúcej liečbe):

Odporúčané dávkovanie Irinotecanu Strides je 350 mg/m2podávaných vo forme intravenóznej infúzie trvajúcej 30 až 90 minút každé tri týždne (pozri dole „Spôsob podávania” a časti 4.4 a 6.6).


Pri kombinovanej liečbe (pre pacientov bez predchádzajúcej liečby):

Bezpečnosť a účinnosť irinotekánu v kombinácii s 5-fluórouracilom (5FU) a kyselinou folínovou (FA) sa hodnotila v nasledujúcej schéme (pozri časť 5.1): Irinotecan Strides v kombinácii s 5FU/FA s dávkovacím režimom každé 2 týždne.

Odporúčaná dávka Irinotecanu Strides je 180 mg/m2podávaných raz za 2 týždne vo forme intravenóznej infúzie trvajúcej 30 až 90 minút, po ktorej nasleduje infúzia kyseliny folínovej a 5-fluórouracilu.


Pre dávkovanie a spôsob podávania so súbežne podávaným cetuximabom pozri súhrn charakteristických vlastností tohto lieku.


Zvyčajne sa používa rovnaká dávka irinotekánu, aká bola podaná v posledných cykloch predchádzajúceho režimu obsahujúceho irinotekán. Irinotecan Strides sa nesmie podať skôr ako 1 hodinu po ukončení infúzie cetuximabu.


Pre dávkovanie a spôsob podávania bevacizumabu pozri súhrn charakteristických vlastností bevacizumabu.


Pre dávkovanie a spôsob podávania súbežne podávaného kapecitabínu pozri časť 5.1 a príslušné časti súhrnu charakteristických vlastností kapecitabínu.


Úpravy dávkovania:

Irinotecan Strides sa má podávať až po náležitom ústupe všetkých nežiaducich účinkov na stupeň 0 alebo 1 podľa kritérií NCI-CTC (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) a po úplnom ústupe hnačky súvisiacej s liečbou.

Na začiatku následnej infúznej liečby sa má dávka Irinotecanu Strides, a prípadne aj 5FU, znížiť podľa najhoršieho stupňa závažnosti nežiaducich účinkov pozorovaných počas predchádzajúcej infúzie. Liečba sa má odložiť o 1 až 2 týždne, aby mohlo dôjsť k zotaveniu z nežiaducich účinkov súvisiacich s liečbou.

 • Dávka Irinotecanu Strides a/alebo v prípade, že je to aplikovateľné, aj dávka 5FU sa musí znížiť o 15 až 20 %, ak sa vyskytnú nasledujúce nežiaduce účinky:hematologická toxicita (neutropénia 4. stupňa, febrilná neutropénia (neutropénia 3.- 4. stupňa a horúčka 2.- 4. stupňa), trombocytopénia a leukopénia (4. stupňa)),nehematologická toxicita (3.- 4. stupňa).


Odporúčania pre úpravy dávky cetuximabu, keď sa podáva v kombinácii s irinotekánom, sa musia riadiť súhrnom charakteristických vlastností tohto lieku.


Pre úpravy dávky bevacizumabu, podávaného v kombinácii s prípravkom Irinotecan Strides/5FU/FA, pozri súhrn charakteristických vlastností bevacizumabu.


V kombinácii s kapecitabínom sa odporúča podľa súhrnu charakteristických vlastností kapecitabínu znížiť u pacientov vo veku 65 rokov a starších začiatočnú dávku kapecitabínu na 800 mg/m2dvakrát denne. Pozri tiež odporúčania pre úpravy dávkovania v kombinovaných režimoch v súhrne charakteristických vlastností kapecitabínu.


Osobitné skupiny pacientov

Pacienti s poruchou funkcie pečene: Pri monoterapii: U pacientov s výkonnostným stavom ≤ 2 sa má začiatočná dávka Irinotecanu Strides stanoviť na základe hladín bilirubínu v krvi (až po 3-násobok hornej hranice normy (ULN)). U pacientov s hyperbilirubinémiou a protrombínovým časom väčším ako 50 % je klírens irinotekánu znížený (pozri časť 5.2), a preto je riziko hematotoxicity zvýšené. V dôsledku toho je nutné u tejto skupiny pacientov každý týždeň monitorovať kompletný krvný obraz.

 • U pacientov s hladinou bilirubínu až po 1,5-násobok hornej hranice normy (ULN) je odporúčané dávkovanie Irinotecanu Strides 350 mg/m2.

 • U pacientov s hladinou bilirubínu v rozsahu 1,5 až 3-násobku ULN je odporúčané dávkovanie Irinotecanu Strides 200 mg/m2.

 • Pacienti s hladinou bilirubínu nad 3-násobok ULN nemajú byť liečení Irinotecanom Strides (pozri časti 4.3 a 4.4).

U pacientov s poruchou funkcie pečene nie sú dostupné žiadne údaje o kombinovanej liečbe irinotekánom.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek: Irinotecan Strides sa neodporúča používať u pacientov s poruchou funkcie obličiek, pretože u tejto skupiny pacientov sa neuskutočnili štúdie (pozri časti 4.4 a 5.2).


Starší pacienti: U starších pacientov neboli vykonané žiadne špecifické farmakokinetické štúdie. Avšak kvôli vyššej frekvencii výskytu znížených biologických funkcií sa musí dávka u tejto skupiny pacientov zvoliť opatrne. Táto skupina pacientov si vyžaduje intenzívnejšie sledovanie (pozri časť 4.4).


Deti: Irinotecan Strides sa nemá používať u detí.


Spôsob podávania:

Irinotecan Strides je cytotoxický, pre informácie týkajúce sa riedenia a špeciálnych opatrení na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom pozri časť 6.6.

Irinotecan Strides sa nemá podávať vo forme intravenózneho bolusu alebo intravenóznej infúzie trvajúcej menej ako 30 minút alebo dlhšie ako 90 minút.


Dĺžka liečby:

Liečba Irinotecanom Strides má pokračovať, až kým nedôjde k objektívnej progresii alebo k neprijateľnej toxicite.


4.3 Kontraindikácie


 • Chronické zápalové ochorenie čriev a/alebo črevná obštrukcia (pozri časť 4.4).

 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Irinotecanu Strides uvedených v časti 6.1.

 • Hladina bilirubínu > 3-násobok hornej hranice normy (pozri časť 4.4).

 • Závažné zlyhanie kostnej drene.

 • Výkonnostný stav > 2 podľa klasifikácie WHO.

 • Súbežné podávanie s prípravkami obsahujúcimi ľubovník bodkovaný (pozri časť 4.5).

 • Pre ďalšie kontraindikácie cetuximabu alebo bevacizumabu alebo kapecitabínu pozri súhrn charakteristických vlastností týchto liekov.

 • Laktácia (pozri časti 4.4 a 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Použitie Irinotecanu Strides sa má obmedziť len na oddelenia špecializované na podávanie cytotoxickej chemoterapie a prípravok sa má podávať len pod dohľadom lekára kvalifikovaného na podávanie protinádorovej chemoterapie.


Vzhľadom k povahe a incidencii nežiaducich účinkov sa Irinotecan Strides bude predpisovať len v nasledujúcich prípadoch po zvážení očakávaných prínosov oproti možným terapeutickým rizikám:

 • u rizikových pacientov, najmä u pacientov s výkonnostným stavom = 2 podľa klasifikácie WHO;

 • v niekoľkých zriedkavých prípadoch, kedy sa dá predpokladať, že pacient nebude schopný dodržiavať odporúčania týkajúce sa zvládnutia nežiaducich účinkov (potreba okamžitej a predĺženej liečby hnačky kombinovaná s vysokým príjmom tekutín po nástupe neskorej hnačky). U týchto pacientov sa odporúča dôsledný dohľad v rámci hospitalizácie.

Ak sa Irinotecan Strides používa v monoterapii, zvyčajne sa predpisuje v dávkovacej schéme každé 3 týždne. U pacientov, u ktorých môže byť potrebné dôslednejšie sledovanie, alebo u pacientov s mimoriadnym rizikom závažnej neutropénie sa však môže zvážiť týždňový dávkovací režim (pozri časť 5.1).


Neskorá hnačka

Pacienti majú byť poučení o riziku neskorej hnačky, ktorá sa vyskytuje po viac ako 24 hodinách po podaní Irinotecanu Strides a kedykoľvek pred začatím nasledujúceho cyklu. V monoterapii bol stredný čas do nástupu prvej tekutej stolice 5. deň po podaní infúzie irinotekánu. Pacienti majú bezodkladne informovať svojho lekára o výskyte hnačky a ten má ihneď začať príslušnú liečbu.

Pacienti so zvýšeným rizikom výskytu hnačky sú pacienti po predchádzajúcej rádioterapii v oblasti brucha/panvy, pacienti s východiskovou hyperleukocytózou, pacienti s výkonnostným stavom ≥ 2 a ženy. Pri nesprávnej liečbe môže hnačka ohrozovať život pacienta, obzvlášť ak je tento pacient zároveň neutropenický.

Hneď, ako sa vyskytne prvá tekutá stolica, musí pacient začať piť veľké množstvo nápojov obsahujúcich elektrolyty a okamžite sa musí začať vhodná protihnačková liečba. Túto protihnačkovú liečbu predpíše oddelenie, na ktorom bol Irinotecan Strides podaný. Po prepustení z nemocnice si má pacient vyzdvihnúť predpísané lieky, aby mohol začať s liečbou hnačky hneď, ako sa objaví. Navyše pacienti musia o výskyte hnačky informovať svojho lekára alebo oddelenie, kde im bol podaný Irinotecan Strides.

V súčasnosti odporúčaná protihnačková liečba pozostáva z vysokých dávok loperamidu (prvá dávka 4 mg a potom 2 mg každé 2 hodiny). Táto liečba má pokračovať ešte 12 hodín po poslednej tekutej stolici a nemá sa meniť. Loperamid sa v týchto dávkach v žiadnom prípade nemá podávať dlhšie ako 48 po sebe nasledujúcich hodín kvôli riziku vzniku paralytického ilea, ani kratšie ako 12 hodín.

Ak je hnačka spojená so závažnou neutropéniou (počet neutrofilov < 500 buniek/mm3), okrem protihnačkovej liečby sa má v rámci profylaxie podať širokospektrálne antibiotikum.

Okrem antibiotickej liečby sa na zvládnutie hnačky v nasledujúcich prípadoch odporúča hospitalizácia:

 • hnačka spojená s horúčkou,

 • silná hnačka (vyžadujúca intravenóznu hydratáciu),

 • hnačka pretrvávajúca dlhšie ako 48 hodín po začatí liečby vysokými dávkami loperamidu.

Loperamid sa nemá podávať profylakticky, dokonca ani u pacientov, ktorí mali neskorú hnačku v predchádzajúcich cykloch.

U pacientov, ktorí mali silnú hnačku, sa v nasledujúcich cykloch odporúča zníženie dávky (pozri časť 4.2).


Hematológia

Počas liečby Irinotecanom Strides sa odporúča monitorovanie kompletného krvného obrazu každý týždeň. Pacienti majú byť poučení o riziku neutropénie a závažnosti horúčky.

Febrilná neutropénia (teplota > 38 °C a počet neutrofilov 1 000 buniek/mm3) sa má okamžite liečiť v nemocnici intravenóznym podávaním širokospektrálnych antibiotík.

U pacientov, u ktorých sa vyskytli závažné hematologické príhody, sa pri nasledujúcom podaní odporúča zníženie dávky (pozri časť 4.2).

U pacientov so silnou hnačkou existuje zvýšené riziko infekcií a hematologickej toxicity. U pacientov so silnou hnačkou sa má urobiť kompletný krvný obraz.


Porucha funkcie pečene

Pred začatím liečby a pred každým cyklom je potrebné urobiť funkčné testy pečene.

U pacientov s hladinou bilirubínu v rozmedzí od 1,5- do 3-násobku ULN sa má každý týždeň sledovať kompletný krvný obraz kvôli zníženiu klírensu irinotekánu (pozri časť 5.2), a teda zvýšenému riziku hematotoxocity u tejto skupiny pacientov. Irinotekan Strides sa nemá podávať pacientom s hladinou bilirubínu vyššou ako 3-násobok ULN (pozri časť 4.3).


Nauzea a vracanie

Pred každou liečbou prípravkom Irinotecan Strides sa odporúča profylaktická liečba antiemetikami. Nauzea a vracanie boli hlásené často. Pacienti, ktorí trpia vracaním spojeným s neskorou hnačkou, majú byť kvôli liečbe čo najskôr hospitalizovaní.


Akútny cholinergný syndróm

Ak sa vyskytne akútny cholinergný syndróm (definovaný ako skorá hnačka a rôzne ďalšie prejavy a symptómy, ako je abdominálna bolesť, slzenie, mióza a zvýšené slinenie), má sa podať atropíniumsulfát (0,25 mg subkutánne), pokiaľ nie je jeho podanie klinicky kontraindikované (pozri časť 4.8). Opatrnosť je potrebná u pacientov s astmou. U pacientov, u ktorých sa pozoroval akútny a závažný cholinergný syndróm, sa pri podávaní nasledujúcich dávok Irinotecanu Stride odporúča profylaktické podanie atropíniumsulfátu.


Poruchy dýchania

Intersticiálna choroba pľúc prejavujúca sa ako pľúcne infiltráty sa vyskytuje počas liečby irinotekánom menej často. Intersticiálna choroba pľúc môže byť fatálna. Rizikové faktory pravdepodobne súvisiace s rozvojom intersticiálnej choroby pľúc zahŕňajú použitie pneumotoxických liečiv, rádioterapie a faktorov stimulujúcich rast kolónií. U pacientov s rizikovými faktormi je pred liečbou a počas liečby irinotekánom potrebné starostlivo sledovať respiračné symptómy.


Extravazácia

Hoci nie je známe, že by irinotekán bol látkou spôsobujúcou tvorbu pľuzgierov, je nutná opatrnosť, aby sa predišlo extravazácii, a je potrebné sledovať, či sa v mieste podania infúzie neobjavia prejavy zápalu. Ak dôjde k extravazácii, odporúča sa miesto opláchnuť a priložiť ľad.


Starší pacienti

Vzhľadom na zvýšenú frekvenciu znížených biologických funkcií u starších pacientov, najmä funkcie pečene, musí sa dávka Irinotecanu Strides určiť u tejto skupiny pacientov opatrne (pozri časť 4.2).


Pacienti s chronickým zápalovým ochorením čriev a/alebo črevnou obštrukciou

Pacienti sa nesmú liečiť Irinotecanom Strides pokiaľ symptómy obštrukcie čriev nevymiznú (pozri časť 4.3).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U tejto skupiny pacientov neboli vykonané žiadne štúdie (pozri časti 4.2 a 5.2).


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

U pacientov so základným ochorením srdca, inými známymi rizikovými faktormi srdcového ochorenia alebo po predchádzajúcej cytotoxickej chemoterapii boli po liečbe irinotekánom častejšie zaznamenané ischemické príhody srdca (pozri časť 4.8).


Preto sa pacienti so známymi rizikovými faktormi majú starostlivo sledovať a majú sa vykonať kroky na obmedzenie všetkých ovplyvniteľných rizikových faktorov (napr. fajčenie, hypertenzia a hyperlipidémia).


Imunosupresívne účinky/zvýšená náchylnosť k infekciám

Podanie živej alebo živej – atenuovanej vakcíny pacientom imunokompromitovaným chemoterapeutickým liekom, vrátane irinotekánu, môže viesť k závažným alebo fatálnym infekciám. U pacientov, ktorí dostávajú irinotekán, je nutné sa vyhnúť očkovaniu živou vakcínou. Očkovanie usmrtenými alebo inaktivovanými vakcínami je možné; odpoveď na tento typ vakcín však môže byť znížená.


Iné

Irinotecan Strides obsahuje sorbitol a je nevhodný pre pacientov s problémami hereditárnej intolerancie fruktózy.

Zriedkavé prípady renálnej insuficiencie, hypotenzie alebo obehového zlyhania boli pozorované u pacientov s epizódami dehydratácie v spojení s hnačkou a/alebo vracaním alebo so sepsou. Počas liečby a ešte tri mesiace po ukončení liečby sa musia používať antikoncepčné prostriedky (pozri časť 4.6).

Súbežné podávanie Irinotecanu Strides so silným inhibítorom (napr. ketokonazol) alebo induktormi CYP3A4 (napr. rifampicín, karbamazepín, fenobarbital, fenytoín, ľubovník bodkovaný) môže meniť metabolizmus irinotekánu a je potrebné sa mu vyhnúť (pozri časť 4.5).


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na ml, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Interakcie medzi irinotekánom a neuromuskulárnymi blokátormi nemožno vylúčiť. Keďže irinotekán má anticholínesterázový účinok, liečivá s anticholínesterázovým účinkom môžu predlžovať neuromuskulárne blokujúce účinky suxametónia a antagonizovať neuromuskulárnu blokádu nedepolarizujúcich liečiv.


Niekoľko štúdií preukázalo, že súbežné podávanie antikonvulzív indukujúcich CYP3A (napr. karbamazepín, fenobarbital alebo fenytoín) vedie k zníženej expozícii irinotekánu, SN-38 a SN-38 glukuronidu a k zníženým farmakodynamickým účinkom. Účinky týchto antikonvulzív sa prejavili poklesom AUC SN-38 a SN-38G o 50 % alebo viac.

Okrem indukcie enzýmov cytochrómu P450 3A môže zvýšená glukuronidácia a zvýšená biliárna exkrécia hrať istú úlohu v znižovaní expozície irinotekánu a jeho metabolitov.


Štúdia preukázala, že súbežné podávanie ketokonazolu spôsobilo pokles AUC APC o 87 % a zvýšenie AUC SN-38 o 109 % v porovnaní so samostatne podávaným irinotekánom.


U pacientov, ktorí súbežne užívajú liečivá známe ako inhibítory (napr. ketokonazol) alebo induktory (napr. rifampicín, karbamazepín, fenobarbital alebo fenytoín) metabolizmu liekov sprostredkovaného cytochrómom P450 3A4, je potrebná opatrnosť. Súbežné podávanie irinotekánu s niektorým inhibítorom/induktorom tejto metabolickej cesty môže ovplyvňovať metabolizmus irinotekánu a je potrebné sa mu vyhnúť (pozri časť 4.4).

V malej farmakokinetickej štúdii (n=5), v ktorej sa irinotekán podával v dávke 350 mg/m2súbežne s ľubovníkom bodkovaným (Hypericum perforatum) v dávke 900 mg, sa pozoroval 42 %-ný pokles plazmatických koncentrácií aktívneho metabolitu irinotekánu SN-38.

Ľubovník bodkovaný znižuje plazmatické hladiny SN-38. Ľubovník bodkovaný sa preto nemá podávať s irinotekánom (pozri časť 4.3).


Súbežné podávanie 5-fluórouracilu/kyseliny folínovej v kombinovanom režime nemení farmakokinetiku irinotekánu.


Atazanavir sulfát. Súčasné podanie atazanavir sulfátu a inhibítora CYP3A4 a UGT1A1 môže spôsobiť zvýšenie systémovej expozície látke SN-38, ktorá je aktívnym metabolitom irinotekánu. Pri súbežnom podávaní týchto liekov musia lekári tieto súvislosti vziať do úvahy.


Interakcie spoločné pre všetky cytotoxické látky: Použitie antikoagulancií je bežné z dôvodu vyššieho rizika tromboembolických príhod pri nádorových ochoreniach. Ak sú indikované antikoagulanciá známe ako antagonisty vitamínu K, vyžaduje sa častejšie sledovanie hodnôt INR (International Normalised Ratio) z dôvodu ich úzkeho terapeutického indexu, vysokej intra-individuálnej variability v náchylnosti k tvorbe trombov v krvi a možnosti interakcie perorálnych antikoagulancií a protinádorovej chemoterapie.


Súbežné použitie je kontraindikované

 • Vakcína proti žltej zimnici: riziko fatálnej generalizovanej reakcie na vakcínu.


Súbežné podanie sa neodporúča

 • Živé atenuované vakcíny (okrem žltej zimnice): riziko systémového až fatálneho ochorenia (napr. infekcie). Toto riziko sa zvyšuje u pacientov, ktorých imunita je už oslabená.


Ak taká existuje, použite inaktivovanú vakcínu (poliomyelitis).


 • Fenytoín: Riziko opätovného výskytu kŕčov z dôvodu zníženia absorpcie fenytoínu cytotoxickým liekom alebo riziko zosilnenia toxicity v dôsledku fenytoínom zvýšeného pečeňového metabolizmu.


Súbežné použitie je potrebné zvážiť

- Cyklosporín, takrolimus: Nadmerná imunosupresia s rizikom lymfoproliferácie.


Neexistuje žiaden dôkaz, že bezpečnostný profil irinotekánu je ovplyvnený cetuximabom alebo naopak.


V jednej štúdii boli koncentrácie irinotekánu u pacientov, ktorí dostávali irinotekán/5FU/FA vo forme bolusu (125 mg/m2irinotekánu, 500 mg/m25-FU a 20 mg/m2kalciumfolinátu, podávaných v opakovaných 6-týždňových cykloch, ktoré pozostávali z liečby po dobu 4 týždňov nasledovanej 2 týždňami oddychu) samostatne a v kombinácii s bevacizumabom podobné. Plazmatické koncentrácie aktívneho metabolitu irinotekánu SN-38 boli analyzované v podskupine pacientov (približne 30 pacientov v každom liečebnom ramene).

Koncentrácie SN-38 boli priemerne o 33 % vyššie u pacientov užívajúcich irinotekán/5FU/FA vo forme bolusu v kombinácii s bevacizumabom v porovnaní so samostatným podaním irinotekánu/5FU/FA vo forme bolusu. Vzhľadom na vyššiu interindividuálnu variabilitu a limitovanú vzorku pacientov nie je isté, či pozorované zvýšenie hladín SN-38 bolo spôsobené bevacizumabom. Zaznamenalo sa malé zvýšenie výskytu nežiaducich účinkov vo forme hnačky a leukopénie 3.–4. stupňa v ramene s pacientmi, ktorí používali bevacizumab.

U pacientov, ktorým podávali irinotekán/5FU/FA v kombinácii s bevacizumabom, bolo zaznamenaných viac prípadov zníženia dávky irinotekánu.


Pacientom, u ktorých sa počas podávania kombinácie bevacizumabu a irinotekánu rozvinie silná hnačka, leukopénia alebo neutropénia, sa musia dávky irinotekánu upraviť tak, ako je uvedené v časti 4.2.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o použití irinotekánu u gravidných žien. Preukázalo sa, že irinotekán je u zvierat embryotoxický a teratogénny (pozri časť 5.3). Vychádzajúc z výsledkov štúdií na zvieratách a mechanizmu účinku irinotekánu sa táto látka nesmie používať počas tehotenstva, ak to nie je jednoznačne nevyhnutné. V každom individuálnom prípade sa musia zvážiť výhody liečby a možné riziká pre plod.


Ženy vo fertilnom veku

Muži a plodné ženy musia počas liečby do1 mesiaca a 3 mesiacov v uvedenom poradí po ukončení liečby používať účinnú antikoncepciu.


Fertilita

Nie sú k dispozícii údaje o vplyve irinotekánu na plodnosť ľudí. U zvierat boli zdokumentované nežiaduce účinky irinotekánu na plodnosť potomkov (pozri časť 5.3).


Laktácia

Nie je známe, či sa irinotekán vylučuje do materského mlieka ľudí. U dojčiacich potkanov sa v mlieku zistil 14C-irinotekán. Vzhľadom na možnosť výskytu nežiaducich reakcií u dojčených detí sa preto dojčenie počas liečby Irinotecanom Strides musí prerušiť (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pacienti majú byť upozornení na možný výskyt závratov alebo porúch videnia, ktoré sa môžu objaviť v priebehu 24 hodín po podaní Irinotecanu Strides a majú byť poučení, aby neviedli vozidlá ani neobsluhovali stroje, ak sa tieto symptómy vyskytnú.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky uvedené v tejto časti sa vzťahujú na irinotekán. Neexistuje žiaden dôkaz, že bezpečnostný profil irinotekánu je ovplyvnený cetuximabom alebo naopak. V kombinácii s cetuximabom boli hlásené ďalšie nežiaduce účinky, ktoré je možné očakávať pri liečbe cetuximabom (ako je akneiformná vyrážka 88 %). Informácie o nežiaducich reakciách irinotekánu v kombinácii s cetuximabom nájdete tiež v súhrne charakteristických vlastností cetuximabu.


Informácie o nežiaducich reakciách pri kombinácii s bevacizumabom sú uvedené v súhrne charakteristických vlastností bevacizumabu.


Nežiaduce reakcie pozorované u pacientov liečených kapecitabínom v kombinácii s irinotekánom okrem nežiaducich reakcií pozorovaných pri monoterapii kapecitabínom, alebo pozorovaných s vyššou frekvenciou v porovnaní s monoterapiou kapecitabínom, zahŕňajú: veľmi časté, všetky stupne nežiaducich reakcií:trombóza/embólia; časté, všetky stupne nežiaducich reakcií: hypersenzitívne reakcie, kardiálna ischémia/infarkt; časté, 3. a 4. stupeň nežiaducich reakcií na lieky:febrilná neutropénia. Pre úplné informácie o nežiaducich reakciách kapecitabínupozri súhrn charakteristických vlastností kapecitabínu.


3. a 4. stupeň nežiaducich reakcií zaznamenaný u pacientov liečených kapecitabínom v kombinácii s irinotekánom a bevacizumabom popri nežiaducich reakciách na kapecitabín pri monoterapii, alebo pozorovaných s vyššou frekvenciou v porovnaní s monoterapiou kapecitabínom, zahŕňajú: časté, 3. a 4. stupeň nežiaducich reakcií: neutropénia, trombóza/embólia, hypertenzia a kardiálna ischémia/infarkt. Pre úplné informácie o nežiaducich reakciách kapecitabínu a bevacizumabupozri súhrn charakteristických vlastností kapecitabínu resp. bevacizumabu.


Nasledujúce nežiaduce reakcie, ktoré sú považované ako možno alebo pravdepodobne súvisiace s podávaním irinotekánu, sa zaznamenali u 765 pacientov pri podávaní odporúčanej dávky 350 mg/m2 v rámci monoterapie a u 145 pacientov liečených irinotekánom v kombinovanej liečbe s 5FU/FA s dávkovacím režimom každé 2 týždne v odporúčanej dávke 180 mg/m2.


Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú skorá a neskorá hnačka, neutropénia, anémia, trombocytopénia, alopécia a horúčka bez prítomnosti infekcie. Toxicity limitujúce dávku a závažné nežiaduce reakcie na liek, ktoré si vyžadujú okamžitú lekársku pomoc, sú: skorá a neskorá hnačka, ktorá môže byť závažná a pretrvávajúca, neutropénia, nauzea a/alebo vracanie a ťažkosti s dýchaním.


Odhad frekvencie: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000)


Infekcie a nákazy

Menej časté: U pacientov, u ktorých sa vyskytla sepsa, bola pozorovaná renálna insuficiencia, hypotenzia alebo kardiocirkulačné zlyhanie.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Neutropénia je toxický účinok limitujúci dávku. Neutropénia bola reverzibilná a nekumulatívna; medián času na dosiahnutie maximálneho poklesu bol 8 dní, bez ohľadu na to, či išlo o monoterapiu alebo o kombinovanú liečbu.


Pri monoterapii:

Veľmi časté: Neutropénia bola pozorovaná u 78,7 % pacientov a u 22,6 % pacientov mala závažný charakter (počet neutrofilov < 500 buniek/mm3). U 18 % z hodnotiteľných cyklov klesol počet neutrofilov pod 1000 buniek/mm3, vrátane 7,6 % s počtom neutrofilov < 500 buniek/mm3.

Úplné zotavenie sa zvyčajne dosiahlo do 22. dňa.

Anémia bola zaznamenaná približne u 58,7 % pacientov (8 % s hemoglobínom < 8 g/dl a 0,9 % s hemoglobínom < 6,5 g/dl).

Infekčné epizódy sa vyskytli približne u 10,3 % pacientov (2,5 % cyklov) a boli spojené so závažnou neutropéniou u približne 5,3 % pacientov (1,1 % cyklov) a v 2 prípadoch skončili úmrtím.

Časté: Horúčka so závažnou neutropéniou bola zaznamenaná u 6,2 % pacientov a u 1,7 % cyklov.

Trombocytopénia (< 100 000 buniek/mm3) bola pozorovaná u 7,4 % pacientov a u 1,8 % cyklov, pričom u 0,9 % pacientov a u 0,2 % cyklov bol počet krvných doštičiek ≤ 50 000 buniek/mm3.

Takmer všetci pacienti sa zotavili do 22. dňa.


Pri kombinovanej liečbe:

Veľmi časté: Neutropénia bola pozorovaná u 82,5 % pacientov a u 9,8 % pacientov mala závažný charakter (počet neutrofilov < 500 buniek/mm3).

Z hodnotiteľných cyklov u 67,3 % klesol počet neutrofilov pod 1 000 buniek/mm3, vrátane 2,7 % s počtom neutrofilov < 500 buniek/mm3.

Úplné zotavenie sa zvyčajne dosiahlo v priebehu 7-8 dní.

Anémia bola zaznamenaná u 97,2 % pacientov (2,1 % s hemoglobínom < 8 g/dl).

Trombocytopénia (< 100 000 buniek/mm3) bola pozorovaná u 32,6 % pacientov a u 21,8 % cyklov.

Nebol pozorovaný žiadny prípad závažnej trombocytopénie (< 50 000 buniek/mm3).

Časté: Horúčka so závažnou neutropéniou bola hlásená u 3,4 % pacientov a u 0,9 % cyklov.

Infekčné epizódy sa vyskytli približne u 2 % pacientov (0,5 % cyklov) a približne u 2,1 % pacientov (0,5 % cyklov) boli spojené so závažnou neutropéniou a v jednom prípade viedli k úmrtiu.

Veľmi zriedkavé: Po uvedení lieku na trhbol zaznamenaný jeden prípad periférnej trombocytopénie s tvorbou protilátok proti trombocytom.


Poruchy imunitného systému

Menej časté: Mierne alergické reakcie.

Zriedkavé: Anafylaktické/anafylaktoidné reakcie.


Poruchy nervového systému

Veľmi zriedkavé: Prechodné poruchy reči v súvislosti s infúziami irinotekánu.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé: Hypertenzia počas infúzie alebo po jej podaní.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: Intersticiálna choroba pľúc prejavujúca sa vo forme pľúcnych infiltrátov. Boli hlásené včasné účinky, ako dyspnoe (pozri časť 4.4).


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Neskorá hnačka

Hnačka (vyskytujúca sa po viac ako 24 hodinách po podaní) je toxicita limitujúca dávku Irinotecanu Strides.


Pri monoterapii:

Veľmi časté: Silná hnačka bola pozorovaná u 20 % pacientov, ktorí dodržiavali odporúčania pre zvládnutie hnačky. Silná hnačka sa vyskytla u 14 % hodnotiteľných cyklov. Priemerný čas do nástupu prvej tekutej stolice bol 5. deň po podaní infúzie irinotekánu.


Pri kombinovanej liečbe:

Veľmi časté: Silná hnačka bola pozorovaná u 13,1 % pacientov, ktorí dodržiavali odporúčania pre zvládnutie hnačky. Silná hnačka sa vyskytla u 3,9 % hodnotiteľných cyklov.

Menej časté: Zaznamenali sa prípady pseudomembranóznej kolitídy, jedna z nich sa dokázala bakteriologicky (Clostridium difficile).


Nauzea a vracanie

Pri monoterapii:

Veľmi časté: Nauzea a vracanie boli závažného charakteru približne u 10 % pacientov liečených antiemetikami.


Pri kombinovanej liečbe:

Časté: Bol pozorovaný nižší výskyt závažnej nauzey a vracania (nauzea u 2,1 % pacientov a vracanie u 2,8 % pacientov).


Dehydratácia

Časté: Boli pozorované epizódy dehydratácie spojené s hnačkou a/alebo vracaním.

Menej časté: U pacientov s epizódami dehydratácie spojenými s hnačkou a/alebo vracaním boli pozorované prípady renálnej insuficiencie, hypotenzie alebo kardiocirkulačného zlyhania.


Iné poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Bola pozorovaná zápcha spôsobená irinotekánom a/alebo loperamidom:

 • pri monoterapii: u menej ako 10 % pacientov

 • pri kombinovanej liečbe: u 3,4 % pacientov

Menej časté: Intestinálna obštrukcia, ileus alebo gastrointestinálne krvácanie.

Zriedkavé: Kolitída, vrátane tyfilitídy, ischemická a ulcerózna kolitída, intestinálna perforácia.

S liečbou irinotekánom súviseli prípady symptomatickej alebo asymptomatickej pankreatitídy.

Ďalšie mierne symptómy zahŕňajú anorexiu, abdominálnu bolesť a mukozitídu.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi časté: Reverzibilná alopécia.

Menej časté: Mierne kožné reakcie.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé: Boli hlásené včasné účinky, ako sú svalové kontrakcie alebo kŕče a parestézia.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: U 12 % pacientov liečených monoterapiou sa vyskytla horúčka bez prítomnosti infekcie a závažnej neutropénie.

Časté:


Akútny cholinergný syndróm

Závažný, prechodný, akútny cholinergný syndróm bol pozorovaný u 9 % pacientov liečených v monoterapii a u 1,4 % pacientov liečených kombinovanou liečbou. Hlavné symptómy boli definované ako skorá hnačka a rôzne iné symptómy, ako sú abdominálna bolesť, konjunktivitída, rinitída, hypotenzia, vazodilatácia, potenie, zimnica, malátnosť, závrat, poruchy videnia, mióza, slzenie a zvýšené slinenie, vyskytujúce sa počas infúzie alebo v priebehu prvých 24 hodín po podaní infúzie trihydrátu irinotekániumchloridu. Tieto symptómy vymiznú po podaní atropínu (pozri časť 4.4).

U menej ako 10 % pacientov liečených monoterapiou a 6,2 % pacientov liečených kombinovanou liečbou bola zaznamenaná závažná asténia. Príčinná súvislosť s liečbou irinotekánom sa jednoznačne nepotvrdila.

U 6,2 % pacientov liečených kombinovanou liečbou sa vyskytla horúčka bez prítomnosti infekcie a ťažkej neutropénie.

Menej časté: Mierna reakcia v mieste podania infúzie.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi časté: Pri kombinovanej liečbe boli pozorované prechodné sérové hladiny (1. a 2. stupňa), buď ALT (alanínaminotransferáza) u 15 % pacientov, AST (aspartátaminotransferáza) u 11 % pacientov, alkalickej fosfatázy u 11 % pacientov alebo bilirubínu u 10 % pacientov, bez prítomnosti progresívnej metastázy v pečeni.

Časté: Pri monoterapii boli pozorovanéprechodné a mierne až stredne závažné zvýšenia sérových hladín transamináz u 9,2 % pacientov, alkalickej fosfatázy u 8,1 % pacientov alebo bilirubínu u 1,8 % pacientov, bez prítomnosti progresívnej metastázy v pečeni. Prechodné a mierne až stredne závažné zvýšenia sérových hladín kreatinínu boli pozorované u 7,3 % pacientov.

Pri kombinovanej liečbe bolo pozorované prechodné zvýšenie sérových hladín bilirubínu 3. stupňa u 1 % pacientov (nebol zaznamenaný žiadny 4. stupeň).

Zriedkavé: Hypokaliémia a hyponatriémia väčšinou súvisiace s hnačkou a vracaním.

Veľmi zriedkavé: Zvýšené hladiny amylázy a/alebo lipázy.


4.9 Predávkovanie


Boli zaznamenané hlásenia o predávkovaní dávkami až do približne dvojnásobku odporúčanej terapeutickej dávky, čo môže byť fatálne. Najvýznamnejšími hlásenými nežiaducimi reakciami boli: závažná neutropénia a silná hnačka.


Neexistuje žiadne známe antidotum pre irinotekán. Na zabránenie dehydratácie následkom hnačky je nutné začať s maximálnou podpornou starostlivosťou a s liečbou akýchkoľvek infekčných komplikácií.


5 FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antineoplastické látky, iné antineoplastické látky. ATC kód: L01XX19


Experimentálne údaje

Irinotekan je semisyntetický derivát kamptotecínu. Je to antineoplastická látka, ktorá pôsobí ako špecifický inhibítor DNA topoizomerázy I. Vo väčšine tkanív sa metabolizuje karboxylesterázou na SN-38, ktorý sa ukázal byť účinnejší ako irinotekán v purifikovanej topoizomeráze I a viac cytotoxický ako irinotekán voči niekoľkým myšacím a ľudským kultúram z nádorových buniek. Inhibícia DNA topoizomerázy I irinotekánom alebo SN-38 indukuje poškodenia na jednotlivých reťazcoch DNA, ktoré blokujú replikáciu DNA a sú zodpovedné za cytotoxicitu. Zistilo sa, že cytotoxická aktivita je časovo závislá a bola špecifická pre fázu S.


In vitrosa nezistilo, že by irinotekán a SN-38 boli signifikantne rozpoznávané MDR (multidrug resistance) sprostredkovaným P-glykoproteínom a vykazujú cytotoxické účinky proti bunkovým líniám rezistentným na doxorubicín a vinblastín.


Okrem toho má irinotekán široký antitumorózny účinok in vivoproti myšacím modelom tumorov (P03 adenokarcinóm pankreatického vývodu, MA16/C adenokarcinóm prsníka, C38 a C51 adenokarcinómy hrubého čreva) a proti ľudským xenoimplantátom (Co-4 adenokarcinóm hrubého čreva, Mx-1 adenokarcinóm prsníka, ST-15 a SC-16 adenokarcinómy žalúdka). Irinotekán je takisto účinný proti tumorom exprimujúcim P- glykoproteín MDR (leukémie P388 rezistentné na vinkristín a doxorubicín).

Okrem antitumorózneho účinku irinotekánu je najvýznamnejším farmakologickým účinkom irinotekánu inhibícia acetylcholínesterázy.


Klinické údaje


Kombinovaná terapia ako prvolíniová liečba metastatického kolorektálneho karcinómu


Kombinovaná terapia s kyselinou folínovou a 5-fluórouracilom

Klinická štúdia fázy III sa uskutočnila u 385 pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom bez predchádzajúcej liečby s dávkovaním buď každé 2 týždne (pozri časť 4.2) alebo raz týždenne. Pri dávkovaní každé 2 týždne sa v 1. deň podáva trihydrát irinotekániumchloridu v dávke 180 mg/m2jedenkrát každé 2 týždne, a následne sa podá infúzia kyseliny folínovej (200 mg/m2intravenóznou infúziou trvajúcou 2 hodiny) a 5-fluórouracil(400 mg/m2ako intravenózny bolus, nasledovaný intravenóznou infúziou 600 mg/m2trvajúcou 22 hodín). Na 2. deň sa podáva rovnaká dávka kyseliny folínovej a 5-fluórouracilu v rovnakom dávkovacom režime. Pri dávkovaní raz týždenne sa podáva trihydrát irinotekániumchloridu v dávke 80 mg/m2a následne infúzia kyseliny folínovej (500 mg/m2intravenóznou infúziou trvajúcou 2 hodiny) a potom 5-fluórouracil(2 300 mg/m2intravenóznou infúziou trvajúcou 24 hodín) po dobu 6 týždňov.

V klinickom skúšaní zameranom na kombinovanú liečbu s dvoma rôznymi režimami uvedenými vyššie bola účinnosť irinotekánu hodnotená u 198 liečených pacientov:Kombinovaný režim (n=198)

Dávkovanie raz týždenne (n=50)

Dávkovanie každé 2 týždne (n=148)


trihydrát irinotekániumchloridu + 5FU/FA

5FU/FA

trihydrát irinotekániumchloridu + 5FU/FA

5FU/FA

trihydrát irinotekániumchloridu + 5FU/FA

5FU/FA

miera odpovede (%)

40,8 *

23,1 *

51,2 *

28,6 *

37,5 *

21,6 *

hodnota p

p<0,001

p=0,045

p=0,005

stredná doba do progresie ochorenia (mesiace)

6,7

4,4

7,2

6,5

6,5

3,7

hodnota p

p<0,001

NS

p=0,001


stredná doba odpovede na liečbu (mesiace)

9,3

8,8

8,9

6,7

9,3

9,5

hodnota p

NS

p=0,043

NS

stredná doba odpovede na liečbu a stabilizácie (mesiace)

8,6

6,2

8,3

6,7

8,5

5,6

hodnota p

p<0,001

NS

p=0,003

stredná doba do zlyhania liečby (mesiace)

5,3

3,8

5,4

5,0

5,1

3,0

hodnota p

p=0,0014

NS

p<0,001

stredná doba prežívania (mesiace)

16,8

14,0

19,2

14,1

15,6

13,0

hodnota p

p=0,028

NS

p=0,041

5FU: 5-fluórouracil

FA: kyselina folínová

NS: nesignifikantné

*: analýza populácie podľa protokolu

Pri dávkovaní raz týždenne bol výskyt silnej hnačky 44,4 % u pacientov liečených irinotekánom v kombinácii s 5FU/FA a 25,6 % u pacientov liečených samotným 5FU/FA. Výskyt závažnej neutropénie (počet neutrofilov < 500 buniek/mm3) bol 5,8 % u pacientov liečených irinotekánom v kombinácii s 5FU/FA a 2,4 % u pacientov liečených samotným 5FU/FA.

Okrem toho priemerný čas do definitívneho zhoršenia výkonnostného stavu bol signifikantne dlhší v skupine liečenej irinotekánom v kombinácii ako v skupine liečenej samotným 5FU/FA (p=0,046).

V tejto štúdii fázy III bola hodnotená kvalita života na základe dotazníka EORTC QLQ-C30. Čas do definitívneho zhoršenia výkonnostného stavu bol jednoznačne dlhší v skupinách liečených irinotekánom. Hodnota pomeru medzi vývojom celkového zdravotného stavu/kvalitou života (Global Health Status/Quality of Life) bola o niečo lepšia v skupine liečenej irinotekánom v kombinácii, i keď nie signifikantne, čo poukazuje na to, že účinnosť irinotekánu v kombinovanej liečbe je možné dosiahnuť bez ovplyvnenia kvality života.


Kombinovaná terapia s bevacizumabom:

Randomizovaná, dvojito zaslepená, aktívnou látkou kontrolovaná klinická štúdia fázy III hodnotila bevacizumab v kombinácii s irinotekánom/5FU/FA v prvej línii liečby metastatického karcinómu hrubého čreva alebo konečníka (štúdia AVF2107g). Pridanie bevacizumabu ku kombinácii irinotekán/5FU/FA viedlo k štatisticky významnému predĺženiu celkového prežívania. Klinický prínos, hodnotený celkovým prežívaním, bol pozorovaný vo všetkých vopred špecifikovaných podskupinách pacientov, vrátane tých, ktoré boli definované podľa veku, pohlavia, výkonnostného stavu, lokalizácie primárneho tumoru, počtu postihnutých orgánov a trvania metastatického ochorenia. Prečítajte si tiež Súhrn charakteristických vlastností bevacizumabu. Výsledky účinnosti zo štúdie AVF2107g sú zhrnuté nižšie v tabuľke.AVF2107g


rameno 1

irinotekán/5FU/FA

+ placebo

rameno 2

irinotekán/5FU/FA

+ Avastina

Počet pacientov

411

402

Celkové prežívaniemedián času (mesiace)

15,6

20,3

95 % IS

14,29 – 16,99

18,46 – 24,18

miera rizika


0,660

hodnota p


0,00004

Prežívanie bez progresie ochoreniamedián času (mesiace)

6,2

10,6

miera rizika


0,54

hodnota p


< 0,0001

Celková miera odpovedemiera (%)

34,8

44,8

95 % IS

30,2 – 39,6

39,9 – 49,8

hodnota p


0,0036

Trvanie odpovedeMedián času (mesiace)

7,1

10,4

25–75 percentilov (mesiace)

4,7 – 11,8

6,7 – 15,0

a 5 mg/kg každé 2 týždne. b v porovnaní s kontrolným ramenom.


Kombinovaná terapia s cetuximabom


EMR 62 202-013: V tejto randomizovanej štúdii u pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom, u ktorých zatiaľ nebolo liečené metastatické ochorenie, sa porovnávala kombinácia cetuximabu a irinotekánu spolu s infúzne podávaným 5-fluórouracilom/kyselinou folinovou (5-FU/FA) (599 pacientov) s rovnakou chemoterapiou podávanou samostatne (599 pacientov). Podiel pacientov s nádormi s génom KRAS divokého typu v populácii pacientov, u ktorých bolo možné vyhodnotiť stav génu KRAS, bol 64 %.


Údaje o účinnosti získané v rámci tejto štúdie sú zhrnuté v nižšie uvedenej tabuľke:Celková populácia

Populácia s génom KRAS divokého typu

Štatistická premenná

Cetuximab + FOLFIRI (N=599)

FOLFIRI

(N=599)

Cetuximab + FOLFIRI (N=172)

FOLFIRI

(N=176)

ORR

% (95 % IS)

46,9 (42,9, 51,0)

38,7 (34,8, 42,8)

59,3 (51,6, 66,7)

43,2 (35,8, 50,9)

hodnota p

0,0038

0,0025

PFS

Pomer rizika (95 % IS)

0,85 (0,726, 0,998)

0,68 (0,501, 0,934)

hodnota p

0,0479

0,0167


IS (confidence interval) = interval spoľahlivosti, FOLFIRI = irinotekán spolu s infúzne podávanými 5-FU/FA, ORR (objective response rate) = celkový počet objektívnych odpovedí (pacienti s kompletnou odpoveďou alebo čiastočnou odpoveďou), PFS (progression-free survival time) = doba prežívania bez progresie


Kombinovaná terapia s kapecitabínom

Údaje z randomizovanej, kontrolovanej klinickej štúdie fázy III (CAIRO) podporujú použitie kapecitabínu v začiatočnej dávke 1 000 mg/m2podávanej počas 2 týždňov raz za 3 týždne v kombinácii s irinotekánom v prvej línii liečby pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom. 820 pacientom bola náhodne pridelená buď sekvenčná liečba (n=410), alebo kombinovaná liečba (n=410). Sekvenčná liečba pozostávala z kapecitabínu (1 250 mg/m2dvakrát denne počas 14 dní) ako liečby prvej línie, irinotekánu (350 mg/m2v 1. deň) ako liečby druhej línie a kombinácie kapecitabínu (1 000 mg/m2dvakrát denne počas 14 dní) s oxaliplatinou (130 mg/m2v 1. deň) ako liečby tretej línie.

Kombinovaná liečba pozostávala z kapecitabínu (1000 mg/m2dvakrát denne počas 14 dní) v kombinácii s irinotekánom (250 mg/m2v 1. deň) (XELIRI) ako liečby prvej línie a kapecitabínu (1 000 mg/m2dvakrát denne počas 14 dní) plus oxaliplatiny (130 mg/m2v 1. deň) ako liečby druhej línie. Všetky liečebné cykly boli podávané s časovým odstupom 3 týždňov. V liečbe prvej línie bol medián prežívania bez progresie ochorenia v populácii všetkých randomizovaných (intent-to-treat) pacientov 5,8 mesiacov (95 % IS, 5,1–6,2 mesiacov) pre kapecitabín pri monoterapii a 7,8 mesiacov (95 % IS, 7,0–8,3 mesiacov) pre XELIRI (p=0,0002).


Údaje z priebežnej analýzy multicentrickej, randomizovanej, kontrolovanej klinickej štúdie fázy II (AIO KRK 0604) podporujú použitie kapecitabínu v začiatočnej dávke 800 mg/m2podávanej počas 2 týždňov raz za 3 týždne v kombinácii s irinotekánom a bevacizumabom pri prvolíniovej liečbe pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom. 115 pacientov bolo randomizových na liečbu kapecitabínom v kombinácii s irinotekánom (XELIRI) a bevacizumabom: kapecitabín (800 mg/m2dvakrát denne počas dvoch týždňov, po ktorých nasledovalo 7 dní bez liečby), irinotekán (200 mg/m2formou 30 minút trvajúcej infúzie v 1. deň, raz za 3 týždne) a bevacizumab (7,5 mg/kg formou 30 až 90 minút trvajúcej infúzie v 1. deň, raz za 3 týždne); celkovo 118 pacientov bolo randomizovaných na liečbu kapecitabínom v kombinácii s oxaliplatinou plus bevacizumabom: kapecitabín (1 000 mg/m2dvakrát denne počas dvoch týždňov, po ktorých nasledovalo 7 dní bez liečby), oxaliplatina (130 mg/m2formou 2 hodiny trvajúcej infúzie v 1. deň, raz za 3 týždne) a bevacizumab (7,5 mg/kg formou 30 až 90 minút trvajúcej infúzie v 1. deň, raz za 3 týždne). Prežívanie bez progresie ochorenia po 6 mesiacoch bolo v populácii všetkých randomizovaných (intent-to-treat) pacientov bolo 80 % (XELIRI plus bevacizumab) oproti 74 % (XELOX plus bevacizumab). Celková miera odpovede (úplná odpoveď plus čiastočná odpoveď) bola 45 % (XELOX plus bevacizumab) oproti 47 % (XELIRI plus bevacizumab).


Monoterapia ako druholíniová liečba metastatického kolorektálneho karcinómu

Do klinických štúdií fázy II/III bolo zaradených viac ako 980 pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom s 3-týždňovým dávkovacím režimom, u ktorých zlyhala predchádzajúca liečba s 5-FU. Účinnosť irinotekánu sa hodnotila u 765 pacientov s potvrdenou progresiou pri liečbe 5-FU pri vstupe do štúdie.Fáza III


Irinotekan oproti podpornej starostlivosti

Irinotekan oproti 5-FU


trihydrát irinotekániumchloridu

Podporná terapia

p hodnoty

trihydrát irinotekániumchloridu

5FU

p hodnoty


n=183

n=90


n=127

n=129


Prežívanie bez progresie ochorenia po 6 mesiacoch (%)

n.a

n.a


33,5*

26,7

p=0,03

Prežívanie po 12 mesiacoch (%)

36,2*

13,8

p=0,0001

44,8*

32,4

p=0,0351

Medián prežívania (mesiace)

9,2*

6,5

p=0,0001

10,8*

8,5

p=0,0351

n.a.: neaplikovateľné

*: štatisticky signifikantný rozdiel

V klinických štúdiách fázy II uskutočnených u 455 pacientov s dávkovaním každé 3 týždne bolo prežívanie bez progresie po 6 mesiacoch 30 % a medián prežívania bol 9 mesiacov. Medián času do progresie ochorenia bol 18 týždňov.

Okrem toho sa uskutočnili nekomparatívne štúdie fázy II u 304 pacientov liečených týždňovým dávkovacím režimom, pri dávke 125 mg/m2podávanej vo forme intravenóznej infúzie trvajúcej 90 minút počas 4 po sebe nasledujúcich týždňov, po ktorých nasledovala dvojtýždňová prestávka. V týchto štúdiách bol medián času do progresie ochorenia 17 týždňov a medián doby prežívania 10 mesiacov. Podobný bezpečnostný profil bol pozorovaný pri dávkovaní raz týždenne u 193 pacientov pri začiatočnej dávke 125 mg/m2, v porovnaní s dávkovaním každé 3 týždne. Medián doby do nástupu prvej tekutej stolice bol 11. deň.


Pri kombinácii s cetuximabompo zlyhaní cytotoxickej liečby zahrnujúcej irinotekán

Účinnosť kombinácie cetuximabu s irinotekánom bola sledovaná v dvoch klinických štúdiách. Celkom 356 pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom s expresiou EGFR, u ktorých zlyhala predchádzajúca cytotoxická liečba zahrnujúca irinotekán a ktorí mali výkonnostný stav podľa Karnofského minimálne 60, ale z ktorých väčšina mala výkonnostný stav podľa Karnofského ≥ 80, dostávalo kombinovanú liečbu.

EMR 62 202-007: Táto randomizovaná štúdia porovnávala kombináciu cetuximabu a irinotekánu (218 pacientov) s monoterapiou cetuximabom (111 pacientov).

IMCL CP02-9923: Táto otvorená štúdia s jedným liečebným ramenom skúmala kombinovanú liečbu u 138 pacientov.

Údaje o účinnosti z týchto štúdií sú zhrnuté v nižšie uvedenej tabuľke:


Štúdia

N

ORR

DCR

PFS (mesiace)

OS (mesiace)n (%)

95 % IS

n (%)

95 % IS

Medián

95 % IS

Medián

95 % IS

cetuximab + irinotekán

EMR 62 202-007

218

50 (22,9)

17,5, 29,1

121 (55,5)

48,6, 62,2

4,1

2,8, 4,3

8,6

7,6, 9,6

IMCL CP02-9923

138

21 (15,2)

9,7, 22,3

84 (60,9)

52,2, 69,1

2,9

2,6, 4,1

8,4

7,2, 10,3

cetuximab

EMR 62 202-007

111

12 (10,8)

5,7, 18,1

36 (32,4)

23,9, 42,0

1,5

1,4, 2,0

6,9

5,6, 9,1

CI (confidence interval) = IS (interval spoľahlivosti), DCR (disease control rate) = miera kontroly ochorenia (pacienti s úplnou odpoveďou, čiastočnou odpoveďou alebo stabilizovaným ochorením počas minimálne 6 týždňov), ORR (objective response rate) = miera objektívnej odpovede (pacienti s úplnou alebo čiastočnou odpoveďou), OS (overall survival time) = celková doba prežívania, PFS (progression-free survival) = prežívanie bez progresie ochorenia


Účinnosť kombinácie cetuximabu s irinotekánom bola lepšia v porovnaní s účinnosťou monoterapie cetuximabom z hľadiska miery objektívnej odpovede (ORR), miery kontroly ochorenia (DCR) a prežívania bez progresie ochorenia (PFS). V randomizovanom skúšaní sa nedokázali žiadne účinky na celkové prežívanie ((miera rizika (hazard ratio) 0,91; p=0,48)).


Farmakokinetické/farmakodynamické údaje

Intenzita hlavných príznakov toxicity spojených s irinotekánom (napr. leukoneutropénia a hnačka) závisí od expozície (AUC) pôvodnému liečivu a metabolitu SN-38. Pri monoterapii boli pozorované významné korelácie medzi hematologickou toxicitou (pokles bielych krviniek a neutrofilov na najnižšiu hodnotu) alebo intenzitou hnačky a hodnotami AUC irinotekánu aj metabolitu SN–38.


Pacienti so zníženou aktivitou UDP-glukuronyltransferázy 1 A1 (UGT1 A1):

Enzým UDP-glukuronyltransferáza 1A1 (UGT1A1) sa podieľa na metabolickej deaktivácii aktívneho metabolitu irinotekánu SN 38 na neaktívny SN-38-glukuronid (SN-38G). Gén UGT1A1 je vysoko polymorfný, čoho dôsledkom je rôzna interindividuálna metabolická kapacita. Jedna špecifická variácia génu UGT1A1 zahŕňa polymorfizmus v promotorovej oblasti známej ako variant UGT1A1*28. Aktivita UGT1A1 je znížená u jedincov s variantom UGT1A1*28 a inými vrodenými deficitmi v expresii génu UGT1A1 (napr. Crigler-Najjarov a Gilbertov syndróm). Údaje z metaanalýzy naznačujú, že jedinci s Crigler-Najjarovým syndrómom (1. a 2. typu) alebo jedinci homozygotní pre alelu UGT1A1*28 sú vystavení zvýšenému riziku hematologickej toxicity (III. – IV. stupňa) irinotekánu podaného v stredne vysokých alebo vysokých dávkach (> 150 mg/m2). Súvislosť medzi genotypom UGT1A1 a výskytom hnačky spôsobenej irinotekánom nebola stanovená.


Keď sa podáva irinotekán pacientom, o ktorých je známe, že sú homozygotní pre polymorfizmus UGT1A1*28, má sa podať bežná začiatočná dávka. Avšak títo pacienti sa majú intenzívne monitorovať kvôli hematologickej toxicite. Ak sa v priebehu predchádzajúcej liečby vyskytla neakceptovateľná hematologická toxicita, má sa u týchto pacientov zvážiť zníženie začiatočnej dávky. Presné zníženie začiatočnej dávky u tejto skupiny pacientov nebolo doposiaľ určené a akékoľvek neskoršie úpravy dávky musia vychádzať z pacientovej tolerancie liečby (pozri časti 4.2 a 4.4).


V súčasnosti nie je dostatok údajov, aby bolo možné posúdiť klinický význam genotypov UGT1A1.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


V štúdii fázy I so 60 pacientmi s dávkovaním 100 až 750 mg/m2každé 3 týždne vo forme 30-minútovej intravenóznej infúzie sa ukázalo, že irinotekán má dvojfázový alebo trojfázový eliminačný profil. Priemerný plazmatický klírens bol 15 l/h/m2a distribučný objem v rovnovážnom stave (Vss): 157 l/m2. Priemerný plazmatický polčas prvej fázy trojfázového modelu bol 12 minút, druhej fázy 2,5 hodiny a polčas terminálnej fázy bol 14,2 hodín. Preukázalo sa, že SN-38 má dvojfázový profil eliminácie s priemerným konečným polčasom eliminácie 13,8 hodín.

Na konci infúzie pri odporúčanej dávke 350 mg/m2bola priemerná maximálna plazmatická koncentrácia irinotekánu 7,7 μg/ml a SN-38 56 ng/ml a priemerné hodnoty plochy pod krivkou koncentrácie (AUC) boli 34 μg.h/ml pre irinotekán a 451 ng.h/ml pre SN-38. Veľká interindividuálna variabilita farmakokinetických parametrov sa zvyčajne pozorovala pri SN-38.


V skúšaniach fázy II sa uskutočnila populačná farmakokinetická analýza irinotekánu u 148 pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom, ktorí boli liečení rôznym režimom a rôznymi dávkami. Farmakokinetické parametre odhadnuté trojkompartmentovým modelom boli podobné ako parametre pozorované v štúdiách fázy I. Všetky štúdie preukázali, že expozícia irinotekánu (CPT-11) a SN-38 sa zvyšuje úmerne s podanou dávkou CPT-11; ich farmakokinetiky nezávisia od počtu predchádzajúcich cyklov a dávkovacieho režimu.


Väzba irinotekánu na plazmatické bielkoviny in vitrobola približne 65 % a u SN-38 95 %.


Štúdie hmotnostnej rovnováhy a metabolizmu s 14C-značeným liečivom ukázali, že viac ako 50 % intravenózne podanej dávky irinotekánu sa vylučuje v nezmenenej forme, z toho 33 % stolicou najmä prostredníctvom žlče a 22 % močom.

Dve metabolické cesty, z ktorých každej podlieha aspoň 12 % podanej dávky, sú:

 • Hydrolýza karboxylesterázou na aktívny metabolit SN-38. SN-38 sa eliminuje prevažne glukuronidáciou a ďalej biliárnou a renálnou exkréciou (menej než 0,5 % dávky irinotekánu). Glukuronid SN-38 sa následne pravdepodobne hydrolyzuje v čreve.

 • Enzymatická oxidácia cytochrómu P450 3A, ktorá vedie k otvoreniu vonkajšieho piperidínového kruhu s tvorbou APC (derivát kyseliny aminopentánovej) a NPC (primárny derivát amínu) (pozri časť 4.5).


V plazme sa nachádza prevažne nezmenený irinotekán, za ním nasleduje APC, glukuronid SN-38 a SN-38. Iba SN-38 má významný cytotoxický účinok.


U pacientov s bilirubinémiou medzi 1,5- a 3-násobkom ULN je klírens irinotekánu znížený asi o 40 %. U týchto pacientov vedie dávka irinotekánu 200 mg/m2k expozícii liečiva v plazme, ktorá je porovnateľná s expozíciou pozorovanou pri dávke 350 mg/m2 u pacientov s karcinómom a s normálnymi pečeňovými parametrami.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie toxicity po jednorazovom a opakovanom podávaní irinotekánu sa uskutočnili na myšiach, potkanoch a psoch. Hlavné toxické účinky boli pozorované u hematopoetického a lymfatického systému. U psov bola zaznamenaná neskorá hnačka spojená s atrofiou a fokálnou nekrózou črevnej sliznice. U psov bola tiež pozorovaná alopécia. Závažnosť týchto účinkov súvisela s dávkou a účinky boli reverzibilné.


Preukázalo sa, že irinotekán a SN -38 sú in vitromutagénne v teste chromozomálnych aberácií na bunkách CHO, ako aj v in vivomikronukleovom teste na myšiach. Ich mutagénny potenciál sa však nepreukázal v Amesovom teste.


U potkanov liečených raz týždenne počas 13 týždňov s maximálnou dávkou 150 mg/m2(čo je menej ako polovica odporúčanej dávky u ľudí) sa v priebehu 91 týždňov po ukončení liečby nezaznamenali žiadne tumory súvisiace s liečbou.


Reprodukcia

Irinotekán bol teratogénny u potkanov a králikov v dávkach, ktoré sú nižšie než terapeutická dávka u ľudí. U mláďat potkanov narodených liečeným zvieratám s externými abnormalitami sa preukázala znížená fertilita. Toto nebolo pozorované u morfologicky normálnych mláďat. U brezivých potkaních samíc bola znížená placentárna hmotnosť a u ich potomkov znížená životaschopnosť plodu a zvýšené abnormality správania.


6 FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


sorbitol E420

kyselina mliečna

hydroxid sodný (na úpravu pH)

koncentrovaná kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

voda na injekcie


6.2 Inkompatibility


Irinotecan Strides sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorené injekčné liekovky:

2 roky.


Po otvorení

Obsah injekčnej liekovky sa má použiť okamžite po jej prvom otvorení.


Po nariedení

Chemická a fyzikálna stabilita počas používania lieku sa preukázala po dobu 12 hodín pri teplote 25 °C a 24 hodín pri teplote 2−8 °C po nariedení s 0,9 % chloridom sodným alebo 5 % roztokom glukózy. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite po zriedení. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a za normálnych okolností by nemali presiahnuť 24 hodín pri teplote 28 °C, pokiaľ nebolo nariedenie vykonávané za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiaden zvláštne podmienky na uchovávanie.


Podmienky na uchovávanie po nariedení lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Injekčná liekovka (typ I) zo skla jantárovej farby so šedou chlórbutylovou gumovou zátkou a hliníkovým vyklápacím viečkom.


Veľkosti balenia

1 x 2 ml

1 x 5 ml

Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Zaobchádzanie

Tak, ako aj pri iných antineoplastických látkach, pri zaobchádzaní s Irinotecanom Strides sa vyžaduje opatrnosť.

Riedenie sa má vykonať za aseptických podmienok vyškoleným personálom vo vyhradenom priestore.

Je nutné vykonať opatrenia, aby sa zabránilo kontaktu s kožou a sliznicami.


Pokyny na riedenie

Infúzny koncentrát Irinotecan Strides je určený len na intravenóznu infúziu po predchádzajúcom nariedení v odporúčaných riedidlách, buď v 0,9 % infúznom roztoku chloridu sodného, alebo v 5 % infúznom roztoku glukózy. Za aseptických podmienok natiahnite požadované množstvo infúzného koncentrátuIrinotecan Strides z injekčnej liekovky do kalibrovanej injekčnej striekačky a vstreknite do 250 ml infúzneho vaku alebo infúznej fľaše. Infúzny roztok musí byť potom dôkladne premiešaný krúživým pohybom.

Ak v injekčnej liekovke alebo po zriedení roztoku spozorujete akúkoľvek zrazeninu, liek sa má zlikvidovať podľa štandardných postupov pre cytotoxické látky.


Ochranné opatrenia na prípravu roztoku na infúziu Irinotecan Strides

1. Príprava má prebiehať v ochrannom priestore a musia sa používať ochranné rukavice ako aj ochranný odev. Ak nie je k dispozícii ochranný priestor, musí sa používať rúška na ústa a okuliare.

2. Otvorené nádoby, ako napr. injekčné liekovky a infúzne fľaše a použité kanyly, injekčné striekačky, katétre, hadičky a zvyšky cytostatík sa považujú za nebezpečný odpad a majú sa zlikvidovať podľa národných predpisov na zaobchádzanie s NEBEZPEČNÝM ODPADOM.

3. V prípade rozliatia dodržujte nasledujúce pokyny:

 • noste ochranný odev,

 • pozbierajte rozbité sklo a vyhoďte ho do nádoby pre NEBEZPEČNÝ ODPAD,

 • kontaminované plochy dôkladne opláchnite dostatočným množstvom studenej vody,

 • opláchnuté plochy dôkladne utrite a materiál použitý na utieranie vyhoďte do nádoby pre NEBEZPEČNÝ ODPAD.

4. Ak sa Irinotecan Strides dostane do kontaktu s kožou, miesto sa má ihneď opláchnuť množstvom tečúcej vody a potom dôkladne umyť mydlom a vodou. V prípade kontaktu so sliznicami sa má postihnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou. Ak pociťujete nevoľnosť, informujte lekára.

5. Ak sa Irinotecan Strides dostane do kontaktu s očami, majú sa dôkladne vypláchnuť veľkým množstvom vody. Ihneď informujte oftalmológa.


Likvidácia

Všetky predmety použité na prípravu, podanie alebo, ktoré inak prišli do kontaktu s Irinotecanom Strides, sa majú zlikvidovať podľa štandardných postupov nemocnice pri zaobchádzaní s cytotoxickými látkami.


7 DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs

69800 Saint Priest

Francúzsko


8 REGISTRAČNÉ ČÍSLO


44/0044/12-S


9 DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 18. apríla 2012


10 DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2015

Irinotecan Strides 20 mg/ml infúzny koncentrát