+ ipil.sk

Irprezide 300 mg/12,5 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.:2009/04956, 2009/04957PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Irprezide 150 mg/12,5 mg

Irprezide 300 mg/12,5 mg


filmom obalené tablety


irbesartan / hydrochlorotiazid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie

účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Irprezide a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Irprezide

3. Ako užívať Irprezide

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Irprezide

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE IRPREZIDE A NA ČO SA POUŽÍVA


Irprezide je kombinácia dvoch účinných zložiek, irbesartanu a hydrochlorotiazidu. Irbesartan patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu-II. Angiotenzín-II je látka produkovaná v organizme, ktorá sa viaže na receptory v krvných cievach a tým spôsobuje ich zúženie. Výsledkom je zvýšenie krvného tlaku. Irbesartan zabraňuje naviazaniu angiotenzínu-II na tieto receptory, čím spôsobuje rozšírenie krvných ciev a zníženie krvného tlaku. Hydrochlorotiazid je jedným zo skupiny liečiv (nazývaných tiazidové diuretiká), ktoré spôsobujú zvýšené vylučovanie moču, a tým spôsobuje zníženie krvného tlaku.

Tieto dve účinné zložky Irprezide pôsobia spolu na zníženie krvného tlaku účinnejšie, ako keby boli podávané samostatne.


Irprezide sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých (esenciálnej hypertenzie), keď liečba samotným irbesartanom alebo samotným hydrochlorotiazidom neviedla k dostatočnej úprave Vášho vysokého krvného tlaku.


2. SKÔR AKO UŽIJETE IRPREZIDE


Neužívajte Irprezide

- keď ste alergický (precitlivený) na irbesartan a hydrochlorotiazid, alebo na ktorúkoľvek

z ďalších zložiek Irprezide alebo na lieky, ktoré sú chemicky príbuzné sulfónamidu (požiadajte svojho lekára alebo lekárnika o ďalšie vysvetlenie).

- keď ste tehotná viac ako 3 mesiace (je lepšie vyhnúť sa používaniu

Irprezide na začiatku tehotenstva – pozri časť tehotenstvo).

- keď máte závažné problémy s pečeňou alebo obličkami.

- keď máte ťažkosti s močením.

- keď máte ochorenie spojené s pretrvávajúcimi vysokými hladinami vápnika alebo nízkymi

hladinami draslíka v krvi.


Irprezide sa nemá podávať deťom a mladistvým (do 18 rokov).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Irprezide

Oznámte svojmu lekárovi, ak sa Vás týka niektorý z nasledujúcich bodov:

- ak trpíte nadmernou hnačkou alebo vracaním.

- ak trpíte problémami s obličkami, vrátane transplantácie obličky.

- ak trpíte srdcovými problémami.

- ak trpíte problémami s pečeňou.

- ak trpíte cukrovkou.

- ak trpíte systémovým lupus erythematosus (tiež známym ako lupus alebo SLE).

- ak trpíte primárnym aldosteronizmom (ochorenie súvisiace s vysokou tvorbou hormónu

aldosterónu, ktorý spôsobuje zadržiavanie sodíka a následne zvýšenie krvného tlaku).


Musíte povedať svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Irprezide sa neodporúča používať na začiatku tehotenstva a nesmie sa používať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože to môže zapríčiniť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa počas tohto obdobia (pozri časť tehotenstvo).


Mali by ste tiež informovať svojho lekára:

keď držíte diétu s nízkym obsahom soli.

keď máte príznaky ako nadmerný smäd, sucho v ústach, celková slabosť, ospalosť, svalové

bolesti alebo kŕče, nevoľnosť, vracanie alebo nadmerne rýchly pulz, ktoré môžu signalizovať

nadmerný účinok hydrochlorotiazidu (obsiahnutého v Irprezide).

keď sa u Vás vyskytla zvýšená citlivosť kože na slnko s príznakmi spálenia (ako sú

začervenanie, svrbenie, opuch, pľuzgier) vyskytujúcou sa častejšie ako zvyčajne

keď sa chystáte na operáciu (chirurgický zákrok) alebo dostávate anestetiká


Hydrochlorotiazid obsiahnutý v tomto lieku môže spôsobiť pozitívne výsledky v antidopingovom

teste.


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je

viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Diuretiká ako je hydrochlorotiazid obsiahnutý v Irprezide môžu mať vplyv na iné lieky. Prípravky obsahujúce lítium sa nemajú užívať s Irprezide bez prísneho dohľadu Vášho lekára.


Možno budete potrebovať kontrolné vyšetrenie krvi, ak užívate:

- draslíkové doplnky.

- náhrady solí obsahujúce draslík.

- draslík šetriace lieky alebo iné diuretiká (tablety na odvodnenie).

- niektoré preháňadlá.

- lieky na liečbu dny.

- terapeutické doplnky vitamínu D.

- lieky na kontrolu srdcového rytmu.

- lieky na cukrovku (perorálne lieky alebo inzulíny).


Ak užívate iné lieky na zníženie krvného tlaku, steroidy, lieky na liečbu rakoviny, lieky proti bolesti,

lieky na artritídu alebo cholestyramín a kolestipolovú živicu na zníženie cholesterolu v krvi, je taktiež

dôležité povedať to Vášmu lekárovi.


Užívanie Irprezide s jedlom a nápojmi

Irprezide sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.


Ak požívate alkohol počas liečby týmto liekom, môžete mať z dôvodu prítomnosti hydrochlorotiazidu

v Irprezide zvýšený pocit závratu pri vstávaní, hlavne, keď sa postavíte zo sediacej polohy.


Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenstvo

Musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná. Váš lekár Vám

zvyčajne poradí, aby ste prestali užívať Irprezide predtým, ako otehotniete alebo hneď ako sa dozviete, že ste tehotná a poradí Vám, aký liek máte užívať namiesto Irprezide. Irprezide sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva a nesmie sa používať, keď ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže

zapríčiniť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa po treťom mesiaci tehotenstva.


Dojčenie

Oznámte svojmu lekárovi, že dojčíte alebo plánujete začať dojčiť. Irprezide sa neodporúča užívať u dojčiacich matiek a Váš lekár Vám vyberie inú liečbu, ak chcete dojčiť, obzvlášť ak je Vaše dieťa novorodenec alebo predčasne narodené dieťa.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Je

nepravdepodobné, že by Irprezide ovplyvňoval Vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Avšak, príležitostne sa počas liečby vysokého krvného tlaku môže objaviť závrat alebo únava. Ak sa u Vás objavia tieto príznaky, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ IRPREZIDE


Vždy užívajte Irprezide presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie

Zvyčajná dávka Irprezide je jedna alebo dve tablety (len pre 15/12,5 mg tablety)denne. Irprezide Vám lekár zvyčajne predpíše, ak Vaša predchádzajúca liečba vysokého krvného tlaku nezaistila primerané zníženie krvného tlaku. Váš lekár Vám dá pokyny ako uskutočniť prechod z predchádzajúcej liečby na liečbu Irprezide.


Spôsob podávania

Irprezide je určený na perorálne použitie. Tablety prehltnite a zapite dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody). Irprezide môžete užiť s jedlom alebo bez jedla. Snažte sa užívať svoju dennú dávku každý deň v rovnakom čase. Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní Irprezide, kým Váš lekár

nerozhodne inak.


Maximálne zníženie krvného tlaku sa má dosiahnuť za 6-8 týždňov po začatí liečby.


Ak užijete viac Irprezide, ako máte

Ak ste náhodou užili príliš veľa tabliet, ihneď kontaktujte svojho lekára.


Použitie u detí

Irprezide sa nemá podávať deťom vo veku do 18 rokov. Ak nejaké tablety prehltne dieťa, ihneď kontaktujte svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Irprezide

Ak ste náhodou vynechali dennú dávku, nasledujúcu dávku užite ako zvyčajne. Neužívajte

dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Irprezide môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z týchto účinkov môžu byť závažné a môžu vyžadovať lekársku starostlivosť.


Tak ako u podobných liekov, u pacientov užívajúcich irbesartan boli hlásené zriedkavé prípady

alergických kožných reakcií (vyrážka, žihľavka), ako aj lokalizovaný opuch tváre, pier a/alebo jazyka.

Ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov alebo máte dýchavičnosť, prestaňte užívať

Irprezide a ihneď kontaktujte svojho lekára.


Frekvencia vedľajších účinkov uvedená nižšie je definovaná použitím nasledujúcej konvencie:

Časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

Menej časté: postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000

Neznáme: frekvenciu nemožno odhadnúť z dostupných údajov.


Vedľajšie účinky hlásené v klinických štúdiách u pacientov liečených Irprezide boli:

Časté: nevoľnosť/vracanie, neobvyklé močenie, únava a závrat (vrátane vstávania z ležiacej

alebo sediacej polohy) a krvné testy môžu ukázať zvýšenie hladín enzýmov, ktoré ovplyvňujú

funkciu svalov a srdca (kreatínkináza) alebo zvýšenie hladín látok, ktoré ovplyvňujú funkciu

obličiek (močovina v krvi, kreatinín).


Menej časté: hnačka, nízky krvný tlak, mdloba, rýchly pulz srdca, sčervenanie, opuchy a

poruchy sexuálnej funkcie (problémy so sexuálnou výkonnosťou). Krvné testy môžu ukázať

zníženie hladín draslíka a sodíka vo Vašej krvi.


Niektoré nežiaduce účinky boli hlásené od začiatku uvedenia Irprezide na trh, ale ich frekvencia výskytu nie je známa. Tieto nežiaduce účinky sú: bolesť hlavy, zvonenie v ušiach, kašeľ, porucha chuti, porucha trávenia, bolesť kĺbov a svalov, porucha funkcie pečene a zhoršená funkcia obličiek, zvýšená hladina draslíka vo Vašej krvi a alergické reakcie ako je vyrážka, žihľavka, opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla.


Podobne ako pri iných kombináciách dvoch liečiv, nemožno vylúčiť vedľajšie účinky, ktoré súvisia

s jednotlivými zložkami. U pacientov užívajúcich samotný irbesartan bola okrem vyššie uvedených

vedľajších účinkov hlásená aj bolesť na hrudníku.


Ďalšie vedľajšie účinky súvisiace s hydrochlorotiazidom samotným sú: strata chuti do jedla;

podráždenie žalúdka; žalúdočné kŕče; zápcha; žltačka alebo žltnutie kože a/alebo očného bielka; zápal

pankreasu charakterizovaný silnou bolesťou v hornej časti žalúdka často s nevoľnosťou a vracaním;

poruchy spánku; depresia; rozmazané videnie; nedostatok bielych krviniek, ktorý môže spôsobiť časté

infekcie, horúčku; zníženie počtu krvných doštičiek (krvné bunky nevyhnutné na zrážanie krvi),

zníženie počtu červených krviniek (anémia), ktoré sa vyznačuje únavnosťou, bolesťou hlavy;

dýchavičnosťou počas cvičenia, závratom a bledosťou kože; ochorenie obličiek; pľúcne problémy

vrátane pneumónie a tvorby tekutiny v pľúcach; zvýšená citlivosť kože na slnko; zápal krvných ciev;

ochorenie kože, ktoré sa vyznačuje olupovaním kože na celom tele; kožný lupus erythematosus

prejavujúci sa vyrážkou, ktorá sa vyskytuje na tvári, krku a temene hlavy; alergické reakcie; slabosť a

kŕče svalov; zmenený srdcový tep; znížený krvný tlak po zmene polohy; opuch slinných žliaz; vysoká

hladina cukru v krvi; cukor v moči; zvýšenie niektorých tukov v krvi; vysoká hladina kyseliny

močovej v krvi, ktorá može spôsobiť dnu.


Je známe, že vedľajšie účinky spojené s hydrochlorotiazidom sa môžu zosilniť pri vyšších dávkach

hydrochlorotiazidu.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky,

ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu

lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ IRPREZIDE


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Irprezide po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale alebo na fólii. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Al / PVDC blistre: Uchovávajte pri teplote do 25 ° C
HDPE fľaša s vysúšadlom: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do

lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Irprezide obsahuje


- Liečivá sú irbesartan a hydrochlorotiazid. Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu. Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu. Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg irbesartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.

Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: manitol (E421), povidón (K29-32 alebo ekvivalent), mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát;

Filmový obal: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastenec, žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172) (iba pre Irprezide 300mg/12,5 mg a Irprezide 300 mg/25 mg filmom obalené tablety)


Ako vyzerá Irprezide a obsah balenia


Irprezide 150 mg/12,5 mg filmom obalené tablety je ružová, bikonvexná, oválna, filmom obalená tableta s rozmermi 6,5 x 12,7 mm s označením H na jednej strane a I na druhej strane.


Irprezide 300 mg/12,5 mg filmom obalené tabletyje ružová, bikonvexná, oválna, filmom obalená tableta s rozmermi 8,2 x 16,0 mm s označením H na jednej strane a I na druhej strane.


Obsah balenia


Al / PVDC blistre po 14, 28, 30, 56, 60, 98 a 100 filmom obalených tabliet

HDPE fľaša s vysúšadlom po 100, 250 a 500 filmom obalených tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Island


Výrobca:

Actavis hf

Reykjavíkurvegi 78

220 Hafnarfjörður

Iceland


Tento liek je schválený v členských štátoch EHS pod nasledujúcimi názvami:

Bulharsko Irprezide

Maďarsko Irprezide

Írsko Irprezide150mg/12.5mg Tablets

Irprezide300mg/12.5mg Tablets

Irprezide300mg/25mg Tablets

Poľsko Irprezide

Rumunsko Irprezide 150 mg/12,5 mg comprimate filmate;

Irprezide 300 mg/12,5 mg comprimate filmate

Irprezide 300 mg/25 mg comprimate filmate

Slovenská republika Irprezide 150mg/12,5mg;

Irprezide 300mg/12,5mg;

Irprezide 300mg/25mg


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2012.


Irprezide 300 mg/12,5 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.:2009/04956,2009/04957,SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Irprezide 150 mg/12,5 mg

Irprezide 300 mg/12,5 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Irprezide 150 mg/12,5 mgje ružová, bikonvexná, oválna, filmom obalená tableta s rozmermi 6,5 x 12,7 mm s označením H na jednej strane a I na druhej strane.

Irprezide 300 mg/12,5 mgje ružová, bikonvexná, oválna, filmom obalená tableta s rozmermi 8,2 x 16,0 mm s označením H na jednej strane a I na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie.

Táto fixná kombinácia dávok je indikovaná u dospelých pacientov, ktorých krvný tlak nie je

adekvátne kontrolovaný samotným irbesartanom alebo hydrochlorotiazidom (pozri časť 5.1).


  1. Dávkovanie a spôsob podávania


Irprezide sa užíva jedenkrát denne s jedlom, alebo bez jedla.

Môže sa odporučiť titrácia dávky jednotlivých zložiek (t.j. irbesartanu a hydrochlorotiazidu).


Keď je to klinicky vhodné, možno zvážiť priamu zmenu z monoterapie na fixnú kombináciu:

Irprezide 150 mg/12,5 mg sa môže podávať pacientom, ktorých krvný tlak nie je adekvátne kontrolovaný samotným hydrochlorotiazidom alebo irbesartanom 150 mg;

Irprezide 300 mg/12,5 mg sa môže podávať pacientom nedostatočne kontrolovaným irbesartanom 300 mg alebo Irprezidom 150 mg/12,5 mg.;

Neodporúčajú sa vyššie dávky ako 300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorotiazidu jedenkrát denne.

V prípade potreby sa môže Irprezide podávať spolu s inými antihypertenznými liekmi (pozri časť 4.5).


Poškodenie funkcie obličiek: kvôli obsahu hydrochlorotiazidu sa Irprezide neodporúča podávať pacientom s ťažkou obličkovou dysfunkciou (klírens kreatinínu < 30 ml/min). U tejto skupiny pacientov sa uprednostňujú slučkové diuretiká pred tiazidovými. U pacientov s poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania, ak je klírens kreatinínu obličkami ≥ 30 ml/min (pozri časť 4.3 a 4.4).


Poškodenie funkcie pečene:Irprezide nie je indikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene. U pacientov s poškodenými pečeňovými funkciami sa tiazidy musia používať opatrne. U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania Irprezidu (pozri časť 4.3).


Starší pacienti: starším pacientom nie je potrebné upravovať dávku Irprezidu.


Pediatrickí pacienti: Irprezide sa neodporúča používať u detí a mladistvých kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


  1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivá, na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1), alebo na iné

sulfónamidové deriváty (hydrochlorotiazid je sulfónamidový derivát)

Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6)

Ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min)

Refraktérna hypokaliémia, hyperkalciémia

Ťažké poškodenie funkcie pečene, biliárna cirhóza a cholestáza


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Hypotenzia - pacienti s depléciou objemu: pri používaní kombinácie irbesartanu a hydrochlorotiazidu

sa zriedkavo vyskytla symptomatická hypotenzia u pacientov s hypertenziou bez ďalších rizikových

faktorov hypotenzie. Symptomatická hypotenzia sa môže vyskytnúť u pacientov s depléciou objemu

a/alebo sodíka pri intenzívnej diuretickej liečbe, reštrikcii solí v rámci diétnej liečby, pri hnačke alebo

vracaní. Tieto stavy musia byť upravené pred začatím liečby Irprezidom.


Stenóza renálnej artérie - Renovaskulárna hypertenzia: zvýšené riziko ťažkej hypotenzie a renálnej

insuficiencie hrozí u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie solitárne

funkčnej obličky, ak sú liečení inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu alebo antagonistami

receptorov pre angiotenzín-II. Hoci horeuvedené tvrdenie nie je dokumentované v súvislosti

s Irprezidom, dá sa predpokladať podobný účinok.


Poškodenie funkcie obličiek a transplantácia obličiek: ak sa Irprezide používa u pacientov s poškodenou renálnou funkciou, odporúča sa pravidelné monitorovanie hladín draslíka, kreatinínu a kyseliny močovej v sére. Nie sú skúsenosti s podávaním irbesartanu/hydrochlorothiazidu u pacientov po nedávnej transplantácii obličky. Irprezide sa nesmie používať u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) (pozri časť 4.3). Pri podávaní tiazidových diuretík pacientom s poškodenými funkciami obličiek sa môže vyskytnúť azotémia. U pacientov s poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania, ak je klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min. Avšak u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 30 ml/min, ale < 60 ml/min) sa táto fixná kombinácia dávok musí podávať s opatrnosťou.


Poškodenie funkcie pečene: u pacientov s poškodenými funkciami pečene alebo s progresívnym

ochorením pečene sa musia tiazidy používať opatrne, pretože aj malá zmena v rovnováhe telesných

tekutín a elektrolytov môže vyústiť do hepatálnej kómy. Nie sú klinické skúsenosti s používaním

irbesartanu/hydrochlorothiazidu u pacientov s poškodením funkcie pečene.


Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia: tak, ako pri podávaní iných vazodilatancií, u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou, alebo obštrukčnou

hypertrofickou kardiomyopatiou, je potrebná zvláštna opatrnosť.


Primárny aldosteronizmus: pacienti s primárnym aldosteronizmom všeobecne neodpovedajú na

antihypertenzné lieky pôsobiace cez inhibíciu renín-angiotenzínového systému. Preto sa neodporúča

používať Irprezide.


Účinky na metabolizmus a endokrinný systém:liečba tiazidmi môže narušiť toleranciu glukózy.

U diabetických pacientov môže byť potrebná úprava dávkovania inzulínu alebo perorálnych

hypoglykemík. Počas liečby tiazidmi sa môže manifestovať latentný diabetes mellitus.

Liečba tiazidovými diuretikami je spojená so zvýšením hladín cholesterolu a triglyceridov. Pri dávke

12,5 mg, ktorú kombinácia irbesartanu a hydrochlorotiazidu obsahuje, však tento účinok nebol

hlásený, alebo bol len minimálny.


U niektorých pacientov, ktorým sa podávajú tiazidy sa môže vyskytnúť hyperurikémia alebo sa môže

manifestovať dna.


Nerovnováha elektrolytov:u všetkých pacientov s diuretickou liečbou sa musia vo vhodných

pravidelných intervaloch vyšetriť hladiny elektrolytov v sére.

Tiazidy, vrátane hydrochlorotiazidu, môžu spôsobiť nerovnováhu telesných tekutín alebo elektrolytov

(hypokaliémiu, hyponatriémiu a hypochloremickú alkalózu). Varujúce príznaky nerovnováhy tekutín a

elektrolytov sú sucho v ústach, smäd, slabosť, letargia, ospalosť, nepokoj, svalová bolesť alebo kŕče,

svalová únava, hypotenzia, oligúria, tachykardia a gastrointestinálne poruchy ako nauzea alebo

vracanie.

Pri používaní tiazidových diuretík môže vzniknúť hypokaliémia, súčasná liečba irbesartanom však

môže znížiť diuretikami indukovanú hypokaliémiu. Riziko hypokaliémie je najvyššie u pacientov

s cirhózou pečene, u pacientov s nadmernou diurézou, u pacientov s neadekvátnym perorálnym

príjmom elektrolytov a u pacientov so súčasnou liečbou kortikosteroidmi alebo ACTH. Naopak,

vzhľadom na to, že zložkou Irprezide je irbesartan, hyperkaliémia sa môže vyskytnúť hlavne pri poškodení funkcie obličiek a/alebo pri srdcovom zlyhaní a diabetes mellitus.

U rizikových pacientov sa odporúča adekvátne monitorovanie draslíka v sére. Irprezide sa musí obzvlášť opatrne podávať pri súbežnej liečbe draslík šetriacimi diuretikami, pri náhradách draslíka alebo pri soľných náhradách obsahujúcich draslík (pozri časť 4.5).

Neexistujú dôkazy o tom, že by irbesartan mohol znížiť diuretikami indukovanú hyponatriémiu alebo

jej predísť. Nedostatok chloridov je väčšinou mierny a zvyčajne nevyžaduje liečbu.

Tiazidy môžu znížiť vylučovanie vápnika močom a tým môžu spôsobiť prechodné a mierne zvýšenie

vápnika v sére bez prítomnej poruchy metabolizmu vápnika. Výrazná hyperkalciémia môže svedčiť

o latentnej hyperparatyreóze. Pred vykonaním testov funkcie prištítnych teliesok musí byť liečba

tiazidmi prerušená.

Dokázalo sa, že tiazidy zvyšujú exkréciu horčíka močom, čo môže spôsobiť hypomagneziémiu.


Lítium:neodporúča sa kombinácia lítia s irbesartanom/hydrochlorothiazidom (pozri časť 4.5).


Antidopingový test: hydrochlorotiazid obsiahnutý v tomto lieku by mohol spôsobiť pozitívne

analytické výsledky v antidopingovom teste.


Všeobecne:u pacientov, ktorých cievny tonus a renálne funkcie závisia predovšetkým od aktivity

renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti s ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca

alebo základným renálnym ochorením, vrátane stenózy renálnej artérie), bola liečba inhibítormi

angiotenzín konvertujúceho enzýmu alebo antagonistami receptorov angiotenzínu-II, ktoré pôsobia na

tento systém, spojená s akútnou hypotenziou, azotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym

renálnym zlyhaním. Tak, ako pri iných antihypertenzívach, prudký pokles krvného tlaku u pacientov

s ischemickou kardiopatiou alebo ischemickým kardiovaskulárnym ochorením, môže viesť k infarktu

myokardu alebo k náhlej cievnej mozgovej príhode.

U pacientov s alebo bez anamnézy alergie alebo bronchiálnej astmy môžu nastať reakcie

z precitlivenosti na hydrochlorotiazid, väčšia pravdepodobnosť je však u pacientov s anamnézou.

Pri používaní tiazidových diuretík bolo hlásené zhoršenie alebo aktivácia systémového lupus

erythematosus.

Prípady fotosenzitívnych reakcií sa vyskytli po tiazidových diuretikách (pozri časť 4.8). Ak sa

fotosenzitivita vyskytne počas liečby, odporúča sa ukončiť liečbu. Ak je opakované podanie diuretika

nevyhnutné, odporúča sa chrániť exponovanú oblasť pred slnkom alebo umelým UVA.


Gravidita: Antagonisty receptora angiotenzínu II (AIIRAs) sa nemajú začať podávať počas gravidity.

Pokiaľ nie je pokračovanie liečby AIIRA nevyhnutné, u pacientok plánujúcich graviditu sa má zmeniť

liečba na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti na použitie

počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečba AIIRAs sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má

sa začať alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).


  1. Liekové a iné interakcie


Iné antihypertenzíva:antihypertenzívny účinok Irprezide sa môže zvýšiť pri súčasnom používaní iných antihypertenzív. Irbesartan a hydrochlorotiazid (pri dávkach do 300 mg

irbesartanu/25 mg hydrochlorotiazidu) boli bezpečne podávané s inými antihypertenzívami ako sú

blokátory vápnikových kanálov a betablokátory. Predchádzajúca liečba vysokými dávkami diuretík

môže viesť k objemovej deplécii a riziku hypotenzie na začiatku liečby irbesartanom s alebo bez

tiazidových diuretík, ak pred tým nebola urobená korekcia objemovej deplécie (pozri časť 4.4).


Lítium:pri súbežnom podávaní lítia s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu bolo zistené

reverzibilné zvýšenie koncentrácie a toxicity lítia v sére. Podobné účinky irbesartanu boli doteraz

veľmi zriedkavo hlásené. Navyše, tiazidy znižujú renálny klírens lítia, takže sa pri užívaní kombinácie

irbesartanu a hydrochlorotiazidu môže zvýšiť riziko toxicity lítia. Preto sa kombinácia lítia

s Irprezide neodporúča (pozri časť 4.4). Ak je kombinácia nevyhnutná, odporúča sa starostlivé monitorovanie hladiny lítia v sére.


Lieky ovplyvňujúce hladinu draslíka: draslík-deplečný účinok hydrochlorotiazidu je zoslabený draslík

šetriacim účinkom irbesartanu. Avšak, tento účinok hydrochlorotiazidu na hladinu draslíka v sére

môže byť zosilnený inými liekmi spojenými so stratou draslíka a hypokaliémiou (napr. iné draslík

šetriace diuretiká, laxatíva, amfotericín, karbenoxolon, sodná soľ penicilínu G). Naopak, na základe

skúseností s používaním iných liekov tlmiacich renín-angiotenzínový systém, súbežné podávanie

draslík šetriacich diuretík, náhrad draslíka, soľných náhrad obsahujúcich draslík alebo iných liekov,

ktoré môžu zvyšovať hladinu draslíka v sére (napr. sodná soľ heparínu) môže viesť k zvýšenej hladine

draslíka v sére. U rizikových pacientov sa odporúča adekvátne monitorovanie sérového draslíka (pozri

časť 4.4).


Lieky ovplyvnené zmenami hladiny draslíka v sére:pravidelné monitorovanie hladiny draslíka v sére

sa odporúča, ak sa Irprezide podáva s liekmi, ktorých účinok je ovplyvnený zmenami hladiny draslíka v sére (napríklad digitálisové glykozidy, antiarytmiká).


Nesteroidové protizápalové lieky: ak sa antagonisty angiotenzínu II zároveň podávajú s nesteroidovými protizápalovými liekmi (napr. selektívne COX-2 inhibítory, kyselina

acetylsalicylová (> 3 g/deň) a neselektívne NSAIDs) môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného

účinku.

Ako pri ACE inhibítoroch, sprievodné podávanie antagonistov angiotenzínu II a NSAIDs môže viesť

k zvýšeniu rizika zhoršenia renálnych funkcií, zahrňujúcich možné akútne renálne zlyhanie a zvýšenie

sérového draslíka najmä u pacientov so slabou pre-existujúcou renálnou funkciou. Kombinácia sa

musí podávať opatrne najmä v pokročilom veku. Pacienti musia byť adekvátne hydratovaní a musí sa

zvážiť pravidelné monitorovanie renálnych funkcií po začatí sprievodnej terapie.


Ďalšie informácie o interakciách irbesartanu: v klinických štúdiách nie je ovplyvnená farmakokinetika irbesartanu hydrochlorotiazidom. Irbesartan je prevažne metabolizovaný CYP2C9 a v menšom rozsahu glukuronidáciou. Neboli pozorované signifikantné farmakokinetické alebo farmakodynamické interakcie, keď sa irbesartan podával s warfarínom metabolizovaným CYP2C9. Účinky induktorov CYP2C9, ako je rifampicín, na farmakokinetiku irbesartanu neboli vyhodnotené. Farmakokinetika digoxínu nebola súčasným podaním irbesartanu zmenená.


Ďalšie informácie o liekových interakciách hydrochlorotiazidu:k interakcii s tiazidovými diuretikami

môže dôjsť, ak sa súbežne užívajú nasledujúce lieky:


Alkohol: môže dôjsť k potenciovaniu ortostatickej hypotenzie;


Antidiabetické lieky (perorálne antidiabetiká a inzulín): môže byť potrebná úprava dávkovania

antidiabetík (pozri časť 4.4);


Cholestyramín a kolestipolová živica: v prítomnosti živicových iónomeničov je narušená absorpcia

Hydrochlorotiazidu. Irprezide sa má podávať najmenej jednu hodinu pred alebo štyri hodiny po užití týchto liekov;


Kortikosteroidy, ACTH: môže sa zvýšiť deplécia elektrolytov, hlavne hypokaliémia;


Digitálisové glykozidy: tiazidmi indukovaná hypokaliémia alebo hypomagneziémia prispieva k vzniku

digitálisom indukovanej srdcovej arytmie (pozri časť 4.4);


Nesteroidové protizápalové lieky: užívanie nesteroidových protizápalových liekov môže u niektorých

pacientov znižovať diuretický, natriuretický a antihypertenzný účinok tiazidových diuretík;


Presorické amíny (napríklad noradrenalín): účinok presorických amínov môže byť znížený, ale nie

natoľko, aby ich použitie bolo vylúčené;


Nedepolarizujúce relaxanciá kostrového svalstva (napr. tubokurarín): účinok nedepolarizujúcich

relaxancií môže byť potenciovaný hydrochlorotiazidom;


Lieky proti dne: môže byť potrebná úprava dávkovania liekov proti dne, pretože hydrochlorotiazid

môže zvýšiť hladinu kyseliny močovej v sére. Môže byť potrebné zvýšenie dávkovania probenecidu

alebo sulfinpyrazónu. Súčasné podávanie tiazidových diuretík môže zvýšiť výskyt reakcií

z precitlivenosti na alopurinol;


Soli vápnika: tiazidové diuretiká môžu zvýšiť hladinu vápnika v sére, pretože znižujú jeho exkréciu.

Ak sa musia predpísať náhrady vápnika alebo lieky šetriace vápnik (napríklad liečba vitamínom D),

musí sa monitorovať hladina vápnika v sére a dávkovanie vápnika sa musí primerane upraviť;


Iné interakcie: pôsobením tiazidov môže byť zvýšený hyperglykemický účinok beta-blokátorov a

diazoxidov. Anticholínergiká (napríklad atropín, beperidén) môžu zvýšiť biologickú dostupnosť

diuretík tiazidového typu znížením gastrointestinálnej motility a rýchlosti žalúdočného

vyprázdňovania. Tiazidy môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov spôsobených amantadínom. Tiazidy

môžu znížiť exkréciu cytotoxických liekov obličkami (napríklad cyklofosfamid, metotrexát) a

potenciovať ich myelosupresívny účinok.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Použitie AIIRAs sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4).

Použitie AIIRAs je v druhom a treťom trimestri gravidity kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz týkajúci sa rizika teratogenicity po expozícii ACE inhibítormi počas prvého

trimestra gravidity nie je presvedčivý, avšak malé zvýšenie rizika nie je možné vylúčiť. Kým nie sú

známe kontrolované epidemiologické údaje týkajúce sa rizika antagonistov receptora angiotenzínu II

(AIIRAs), podobné riziká môžu existovať pre celú skupinu liekov. Pokiaľ je liečba AIIRAs

nevyhnutná, u pacientok plánujúcich graviditu sa má zmeniť liečba na alternatívnu antihypertenznú

liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti na použitie počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí,

liečba AIIRAs sa má okamžite ukončiť a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba.

Je známe, že expozícia liečbe AIIRAs indukuje počas druhého a tretieho trimestra gravidity humánnu

fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnión, retardácia lebečnej osifikácie) a neonatálnu

toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).

Odporúča sa sonografická kontrola renálnej funkcie a lebky, ak sa AIIRAs podávajú od druhého trimestra gravidity.

Dojčatá matiek užívajúcich AIIRAs sa majú dôsledne monitorovať na hypotenziu (pozri časti 4.3 a

4.4).


S užívaním hydrochlorotiazidu počas gravidity, najmä počas prvého trimestra, sú obmedzené skúsenosti. Štúdie na zvieratách sú nedostatočné.

Hydrochlorotiazid prechádza cez placentu. Na základe farmakologického mechanizmu pôsobenia hydrochlorotiazidu môže jeho užívanie počas druhého a tretieho trimestra oslabiť fetoplacentárnu perfúziu a môže vyvolať u plodu a novorodencaúčinky ako sú žltačka, porucha elektrolytovej rovnováhy a trombocytopénia.

Hydrochlorotiazid sa nemá používať na liečbu gestačného edému, gestačnej hypertenzie alebo preeklampsie pre riziko zníženia objemu plazmy a placentárnej hypoperfúzie, bez prospešného účinku na priebeh choroby.

Hydrochlorotiazid sa nemá používať na liečbu esenciálnej hypertenzie u gravidných žien, výnimkou sú len ojedinelé prípady, kedy sa nemôže použiť iná liečba.


Laktácia:

Keďže nie sú k dispozícii žiadne informácie o používaní Irprezide počas dojčenia, Irprezide sa neodporúča a uprednostňujú sa alternatívne spôsoby liečby s lepšie stanoveným profilom bezpečnosti počas dojčenia, najmä v prípade dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


  1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Vzhľadom

na farmakodynamické vlastnosti je nepravdepodobné, že by Irprezide mohol túto schopnosť ovplyvniť. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba vziať do úvahy, že počas liečby hypertenzie sa občas môžu vyskytnúť závraty a únava.


4.8 Nežiaduce účinky


Kombinácia irbesartanu/hydrochlorotiazidu:

Tabuľka 1 zahŕňa nežiaduce reakcie zo spontánnych hlásení pozorované v placebom kontrolovaných

Skúšaniach, v ktorých 898 hypertenzných pacientov dostávali rozdielne dávky irbesartanu/hydrochlorotiazidu (rozpätie: 37,5 mg/6,25 mg až 300 mg/25 mg)


Frekvencia výskytu nežiaducich reakcií uvedených nižšie je definovaná použitím nasledovnej

konvencie: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100);

zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000). V rámci jednotlivých skupín

frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 1. Nežiaduce reakcie v placebom kontrolovaných skúšaniach a v spontánnych hláseniach*


Laboratórne a funkčné

vyšetrenia

Časté:


Menej časté:

Zvýšenie dusíka močoviny (BUN) v krvi, kreatinínu a kreatínkinázy

Zníženie draslíka a sodíka v sére

Poruchy srdca a srdcovej

činnosti

Menej časté:

Synkopa, hypotenzia, tachykardia, edém

Poruchy nervového systému


Časté:

Menej časté:

Neznáme:

Závrat

Ortostatický závrat

Bolesť hlavy

Poruchy ucha a labyrintu:

Neznáme:

Tinitus

Poruchy dýchacej sústavy,

hrudníka a mediastína

Neznáme:

Kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho

traktu

Časté:

Menej časté:

Neznáme:

Nauzea/vracanie

Hnačka

Dyspepsia, dysgeúzia

Poruchy obličiek a močových

ciest


Časté:

Neznáme:

Abnormálne močenie

Poškodenie funkcie obličiek vrátane ojedinelých prípadov zlyhania obličiek u rizikových

pacientov (pozri časť 4.4)

Poruchy kostrovej a svalovej

sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté:

Neznáme:

Opuch končatín

Artralgia, myalgia

Poruchy metabolizmu a výživy


Neznáme:


Hyperkaliémia

Poruchy ciev

Menej časté:

Návaly tepla

Celkové poruchy a reakcie

v mieste podania

Časté:

Únava

Poruchy imunitného systému

Neznáme:

Prípady reakcií z precitlivenosti ako je angioedém, vyrážka, urtikária

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme:

Hepatitída, abnormálna pečeňová funkcia

Poruchy reprodukčného

systému a prsníkov

Neznáme:

Sexuálna dysfunkcia, zmeny libida


* Výskyt nežiaducich reakcií hlásených zo spontánnych hlásení je označený ako „neznámy“.


Ďalšie informácie o jednotlivých zložkách: okrem vyššie uvedených nežiaducich reakcií pre

kombinovaný liek sa môžu vyskytnúť iné nežiaduce reakcie v minulosti hlásené pri jednej zo zložiek

Irprezide. Tabuľka 2 a 3 nižšie poukazuje na nežiaduce reakcie hlásené pri jednotlivých zložkách Irprezide.


Tabuľka 2. Nežiaduce reakcie hlásené pri použití samotného irbesartanu

Celkové poruchy a reakcie

v mieste podania

Menej časté:

Bolesť na hrudníku


Tabuľka 3. Nežiaduce reakcie (bez ohľadu na vzťah k lieku) hlásené pri používaní samotného

hydrochlorotiazidu

Laboratórne a funkčné

vyšetrenia


Neznáme:

Elektrolytová nerovnováha (vrátane hypokaliémie a hyponatriémie, pozri časť 4.4), hyperurikémia, glykozúria, hyperglykémia, zvýšenie cholesterolu a triglyceridov

Poruchy srdca a srdcovej

činnosti

Neznáme:

Srdcové arytmie

Poruchy krvi a lymfatického

systému


Neznáme:

Aplastická anémia, útlm kostnej drene,

neutropénia/agranulocytóza, hemolytická anémia,

leukopénia, trombocytopénia

Poruchy nervového systému

Neznáme:

Vertigo, parestézia, závrat, nepokoj

Poruchy oka:

Neznáme:

Prechodné rozmazané videnie, xantopsia

Poruchy dýchacej sústavy,

hrudníka a mediastína

Neznáme:

Ťažkosti s dýchaním (vrátane pneumonitídy a pľúcneho edému)

Poruchy gastrointestinálneho

traktu


Neznáme:

Pankreatitída, anorexia, hnačka, zápcha, dráždenie žalúdka, sialadenitída, strata chuti do

jedla

Poruchy obličiek a močových

ciest

Neznáme:

Intersticiálna nefritída, renálna

dysfunkcia

Poruchy kože a podkožného

tkaniva


Neznáme:

Anafylaktické reakcie, toxická epidermálna nekrolýza, nekrotizujúca angiitída

(vaskulitída, kožná vaskulitída), reakcie podobné kožnému lupus erythematosus, reaktivácia

kožného lupus erythematosus, fotosenzitívne reakcie, vyrážka, urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej

sústavy a spojivového tkaniva

Neznáme:

Slabosť, svalové kŕče

Poruchy ciev

Neznáme:

Posturálna hypotenzia

Celkové poruchy a reakcie

v mieste podania

Neznáme:

Horúčka

Poruchy pečene a žlčových ciest

Neznáme:

Žltačka (intrahepatálna

cholestatická žltačka)

Psychické poruchy

Neznáme:

Depresia, poruchy spánku


Nežiaduce účinky hydrochlorotiazidu závislé od dávky (najmä elektrolytové poruchy) sa môžu zvýšiť

počas titrácie hydrochlorotiazidu.


4.9 Predávkovanie


Nie sú dostupné osobitné informácie o liečbe predávkovania kombináciou irbesartanu a

hydrochlorotiazidu. Pacient musí byť pozorne sledovaný, liečba musí byť symptomatická a podporná.

Liečba závisí od času užitia a od závažnosti symptómov. Navrhované opatrenia zahŕňajú indukciu

emézy a/alebo gastrickú laváž. Pri liečbe predávkovania môže byť prospešné podanie aktívneho uhlia.

Často sa musia monitorovať elektrolyty a kreatinín v sére. Ak sa vyskytne hypotenzia, pacient musí

ležať na chrbte a dostávať rýchlu náhradu objemu a solí.


Najpravdepodobnejším prejavom predávkovania irbesartanom je hypotenzia a tachykardia, môže sa

vyskytnúť aj bradykardia.


Predávkovanie hydrochlorotiazidom je spojené s depléciou elektrolytov (hypokaliémia,

hypochloriémia, hyponatriémia) a dehydratáciou spôsobenou nadmerným močením. Najbežnejšími

znakmi a príznakmi predávkovania sú nauzea a somnolencia. Hypokaliémia môže spôsobiť svalové

kŕče a/alebo zvýrazniť srdcovú arytmiu najmä pri súčasnom používaní digitálisových glykozidov

alebo niektorých antiarytmických liekov.


Irbesartan nie je možné odstrániť hemodialýzou. Stupeň odstránenia hydrochlorotiazidu hemodialýzou

nebol stanovený.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonisty angiotenzínu-II a diuretiká

ATC kód: C09D A04


Irprezide je kombináciou antagonistu receptora angiotenzínu-II, irbesartanu, a tiazidového diuretika, hydrochlorotiazidu. Kombinácia týchto látok má aditívny antihypertenzný účinok, znižuje krvný tlak výraznejšie ako pri užívaní oboch zložiek samostatne.

Irbesartan je silný, perorálne aktívny selektívny antagonista receptora angiotenzínu-II (AT1 podtyp).

Predpokladá sa, že blokuje všetky účinky angiotenzínu-II sprostredkované AT1 receptorom, bez

ohľadu na zdroj alebo cestu syntézy angiotenzínu-II. Selektívny antagonizmus receptorov

angiotenzínu-II (AT1) vedie k zvýšeniu hladiny renínu a angiotenzínu-II v plazme a k zníženiu

koncentrácie aldosterónu v plazme. Pri odporúčaných dávkach samotného irbesartanu nie sú

významne ovplyvnené sérové hladiny draslíka u pacientov bez rizika elektrolytovej nerovnováhy

(pozri časti 4.4 a 4.5). Irbesartan neinhibuje ACE (kinináza-II), enzým tvoriaci angiotenzín-II a

degradujúci bradykinín na inaktívne metabolity. Irbesartan pre svoj účinok nevyžaduje metabolickú

aktiváciu.


Hydrochlorotiazid je tiazidové diuretikum. Mechanizmus antihypertenzného účinku tiazidových

diuretík nie je úplne známy. Tiazidy ovplyvňujú mechanizmus renálnej tubulárnej reabsorpcie

elektrolytov priamym zvýšením vylučovania sodíka a chloridov v približne rovnakom množstve.

Diuretický účinok hydrochlorotiazidu znižuje plazmatický objem, zvyšuje plazmatickú renínovú

aktivitu, zvyšuje sekréciu aldosterónu s následným zvýšením vylučovania draslíka a bikarbonátov do

moču a znížením draslíka v sére. Súčasné podávanie irbesartanu má pravdepodobne prostredníctvom

blokády renín-angiotenzín-aldosterónového systému tendenciu zvrátiť straty draslíka spôsobené

týmito diuretikami. S hydrochlorotiazidom sa diuréza objaví po 2 hodinách a maximálny účinok sa

objaví asi po 4 hodinách, pričom účinok pretrváva približne 6 - 12 hodín.


Kombinácia hydrochlorotiazidu a irbesartanu v ich terapeutickom rozsahu dávok spôsobuje od dávky

závislé aditívne zníženie krvného tlaku. Pridanie 12,5 mg hydrochlorotiazidu k 300 mg irbesartanu

jedenkrát denne, u pacientov s neadekvátne kontrolovaným krvným tlakom samostatne podávaným

irbesartanom 300 mg, spôsobuje ďalšie, na placebo korigované zníženie diastolického krvného tlaku

v najnižšom bode účinku (24 hodín po podaní) o 6,1 mmHg. Kombinácia 300 mg irbesartanu a

12,5 mg hydrochlorotiazidu viedla k celkovému zníženiu systolického/diastolického krvného tlaku až

o 13,6/11,5 mm Hg po odpočítaní poklesu krvného tlaku po placebe.


Limitované klinické údaje (7 z 22 pacientov) naznačili, že pacienti nekontrolovaní kombináciou

300 mg/12,5 mg môžu reagovať po vytitrovaní dávky na 300 mg/25 mg. U týchto pacientov bol

pozorovaný zvýšený hypotenzný účinok u oboch, systolického krvného tlaku (SBP) a diastolického

krvného tlaku (DBP) (13,3 a 8,3 mmHg).


Dávka 150 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu podávaná jedenkrát denne pacientom

s miernou až stredne ťažkou hypertenziou spôsobuje priemerné, na placebo korigované zníženie

systolického/diastolického krvného tlaku v najnižšom bode účinku (24 hodín po podaní dávky)

o 12,9/6,9 mmHg. Maximálny účinok sa dosiahne 3 - 6 hodín po užití. Pri ambulantnom monitorovaní

krvného tlaku sa podávaním kombinácie irbesartanu 150 mg s hydrochlorotiazidom 12,5 mg jedenkrát

denne dosiahlo konzistentné zníženie krvného tlaku pretrvávajúce 24 hodín s priemerným,

24-hodinovým znížením systolického/diastolického krvného tlaku o 15,8/10,0 mmHg po odpočítaní

poklesu krvného tlaku po placebe. Pri ambulantnom monitorovaní krvného tlaku bol rozdiel medzi

účinkom v najnižšom bode a maximálnym účinkom irbesartanu/hydrochlorotiazidu 150 mg/12,5 mg

100 %. Rozdiel medzi účinkom v najnižšom bode a maximálnym účinkom pri meraní tlaku manžetou

počas návštevy pacienta v ambulancii bol 68 % pri irbesartane/hydrochlorotiazide 150 mg/12,5 mg a

76 % pri irbesartane/hydrochlorotiazide 300 mg/12,5 mg. Tento 24-hodinový účinok bol pozorovaný

bez výrazného zníženia krvného tlaku v čase maximálneho účinku a zodpovedá bezpečnému a

účinnému znižovaniu krvného tlaku pri podávaní jednej dennej dávky.


U pacientov s neadekvátne kontrolovaným krvným tlakom pri podávaní 25 mg samotného

hydrochlorotiazidu vyvolalo pridanie irbesartanu ďalšie zníženie systolického/diastolického krvného

tlaku v priemere o 11,1/7,2 mmHg po odpočítaní poklesu krvného tlaku po placebe.


Zníženie krvného tlaku irbesartanom v kombinácii s hydrochlorotiazidom je zjavné už po prvej dávke

a výrazné do 1 - 2 týždňov od začiatku liečby, s maximálnym účinkom po 6 - 8 týždňoch.

V dlhotrvajúcich štúdiách zameraných na následné sledovanie bol účinok

irbesartanu/hydrochlorotiazidu zachovaný počas jedného roka. Rebound hypertenzia sa ani pri

irbesartane ani pri hydrochlorotiazide nevyskytla, hoci pri irbesartane/hydrochlorotiazide nebola

špecificky študovaná.


Účinok kombinácie irbesartanu a hydrochlorotiazidu na morbiditu a mortalitu nebol študovaný.

Epidemiologické štúdie ukázali, že dlhodobá liečba hydrochlorotiazidom znižuje riziko

kardiovaskulárnej morbidity a mortality.


Účinnosť irbesartanu/hydrochlorotiazidu nie je ovplyvnená vekom alebo pohlavím. Tak ako v prípade

iných liekov s účinkom na renín-angiotenzínový systém, hypertenzní pacienti čiernej pleti majú

pozoruhodne nižšiu odozvu na monoterapiu irbesartanom Ak sa irbesartan podáva súčasne s nízkou

dávkou hydrochlorotiazidu (napríklad 12,5 mg denne), antihypertenzný účinok u pacientov čiernej

pleti je takmer rovnaký ako u ostatných pacientov.


Účinnosť a bezpečnosť irbesartanu/hydrochlorotiazidu ako úvodnej liečby závažnej hypertenzie

(definovaná ako diastolický krvný tlak meraný v sede - SeDBP ≥ 110 mmHg) boli hodnotené

v multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, aktívnou látkou kontrolovanej, 8-týždňovej

štúdii s paralelnou vetvou. Všetkých 697 pacientov bolo randomizovaných v pomere 2:1 buď na

irbesartan/hydrochlorotiazid 150 mg/12,5 mg, alebo na irbesartan 150 mg a po jednom týždni sa ich

dávka systematicky vytitrovala (pred určením odpovede na nižšiu dávku) na irbesartan/hydrochlorotiazid 300 mg/25 mg alebo na irbesartan 300 mg.


Štúdia zahŕňala 58 % mužov. Priemerný vek pacientov bol 52,5 roka, 13 % bolo vo veku ≥ 65 rokov a

iba 2 % boli vo veku ≥ 75 rokov. Dvanásť percent (12 %) bolo diabetických pacientov, 34 % malo

hyperlipidémiu a najčastejšie sa vyskytujúcim kardiovaskulárnym ochorením bola stabilná angina

pectoris u 3,5 % zúčastnených.


Primárnym cieľom tejto štúdie bolo porovnanie percenta pacientov, u ktorých bol SeDPB

kontrolovaný (SeDBP < 90 mmHg) v 5. týždni liečby. Štyridsaťsedem percent (47,2 %) pacientov

užívajúcich kombináciu dosiahlo SeDBP v najnižšom bode účinku < 90 mmHg v porovnaní s 33,2 %

pacientov užívajúcich irbesartan (p = 0,0005). Priemerná východisková hodnota krvného tlaku bola

približne 172/113 mmHg v každej liečenej skupine a po piatich týždňoch bol pokles SeSBP/SeDBP

30,8/24,0 mmHg pri irbesartane/hydrochlorotiazide a 21,1/19,3 mmHg pri irbesartane (p < 0,0001).


Druh a výskyt nežiaducich účinkov hlásených u pacientov liečených kombináciou boli podobné

profilu nežiaducich účinkov u pacientov s monoterapiou. Počas 8-týždňového liečebného obdobia

neboli zaznamenané prípady synkopy v žiadnej liečebnej skupine. Ako nežiaduca reakcia sa hlásila

hypotenzia u 0,6 % pacientov liečených kombináciou a u 0 % pacientov s monoterapiou a závrat

u 2,8 % pacientov liečených kombináciou a u 3,1 % pacientov s monoterapiou.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Súbežné užívanie hydrochlorotiazidu a irbesartanu nemá účinok na farmakokinetiku ani jedného

z liečiv.


Irbesartan a hydrochlorotiazid sú perorálne aktívne látky a k svojej aktivite nevyžadujú

biotransformáciu. Po perorálnom užití irbesartanu/hydrochlorotiazidu je absolútna perorálna

biologická dostupnosť 60-80 % pre irbesartan a 50-80 % pre hydrochlorotiazid. Potrava neovplyvňuje

biologickú dostupnosť irbesartanu/hydrochlorotiazidu. Maximálna plazmatická koncentrácia sa po

perorálnom podaní dosiahne po 1,5-2 hodinách pre irbesartan a po 1-2,5 hodine pre hydrochlorotiazid.


Väzba irbesartanu na bielkoviny plazmy je približne 96 % s nepatrnou väzbou na krvné elementy.

Distribučný objem irbesartanu je 53-93 litrov. 68 % hydrochlorotiazidu je viazaných na bielkoviny

plazmy a jeho zdanlivý distribučný objem je 0,83-1,14 l/kg.


Farmakokinetika irbesartanu je v dávkovacom intervale 10 až 600 mg lineárna a úmerná dávke.

Pozorovalo sa menšie ako proporcionálne zvýšenie perorálnej absorpcie pri dávke nad 600 mg;

mechanizmus je neznámy. Celkový telesný a renálny klírens je 157-176 a 3,0-3,5 ml/min. Polčas

terminálnej eliminácie irbesartanu je 11-15 hodín. Rovnovážny stav plazmatickej koncentrácie sa

dosiahne do 3 dní po začatí dávkovacieho režimu raz denne. Po opakovanom dávkovaní raz denne sa

pozoruje limitovaná akumulácia irbesartanu (< 20 %) v plazme. V štúdii bola zistená u žien

s hypertenziou o niečo vyššia plazmatická koncentrácia irbesartanu. V polčase a v akumulácii

irbesartanu však rozdiel nebol. U žien nie je potrebná úprava dávkovania. Hodnoty AUC a Cmax boli

tiež o niečo vyššie u starších jedincov (≥ 65 rokov), v porovnaní s mladými (18 -40 rokov). Polčas

terminálnej eliminácie sa významne nezmenil. U starších pacientov nie je úprava dávkovania potrebná. Priemerný plazmatický polčas hydrochlorotiazidu sa pohybuje od 5-15 hodín.


Po perorálnom alebo intravenóznom podaní irbesartanu značeného 14C, 80-85 % cirkulujúcej

plazmatickej rádioaktivity možno pripísať nezmenenému irbesartanu. Irbesartan sa metabolizuje

v pečeni oxidáciou a konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Hlavným cirkulujúcim metabolitom je

irbesartanglukuronid (približne 6 %). In vitro štúdie ukázali, že irbesartan je primárne oxidovaný

enzýmom CYP2C9 cytochrómu P450; izoenzým CYP3A4 má nevýznamný účinok. Irbesartan a jeho

metabolity sú eliminované žlčou aj obličkami. Po perorálnom alebo intravenóznom podaní irbesartanu

značeného 14C sa asi 20 % rádioaktivity našlo v moči a zvyšok v stolici. Menej ako 2 % dávky sú

vylučované močom ako nezmenený irbesartan. Hydrochlorotiazid nie je metabolizovaný, ale je rýchlo

vylúčený obličkami. Najmenej 61 % perorálnej dávky je eliminovaných v nezmenenej forme do

24 hodín. Hydrochlorotiazid prechádza cez placentu, nie však cez hematoencefalickú bariéru a je

vylučovaný do materského mlieka.


Poškodenie funkcie obličiek: u pacientov s poškodením funkcie obličiek alebo u pacientov

podstupujúcich hemodialýzu nie sú farmakokinetické parametre irbesartanu významne zmenené.

Irbesartan sa nedá odstrániť hemodialýzou. U pacientov s klírensom kreatinínu < 20 ml/min sa

eliminačný polčas hydrochlorotiazidu predlžuje na 21 hodín.


Poškodenie funkcie pečene: u pacientov s miernou až stredne ťažkou cirhózou nie sú farmakokinetické

parametre irbesartanu významne zmenené. Neuskutočnili sa štúdie s pacientmi s ťažkým poškodením

funkcie pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Irbesartan/hydrochlorotiazid: potenciálna toxicita kombinácie irbesartanu/hydrochlorotiazidu po

perorálnom podaní sa vyhodnocovala na potkanoch a makakoch v štúdiách trvajúcich do 6 mesiacov.

Nepozorovali sa žiadne toxikologické účinky významné pre terapeutické používanie u ľudí.

Nasledujúce zmeny, pozorované na potkanoch a makakoch, ktorým sa podávala kombinácia

irbesartanu/hydrochlorotiazidu v dávke 10/10 a 90/90 mg/kg/deň, sa tiež vyskytovali pri užívaní

oboch liekov samostatne a/alebo sekundárne súviseli so znížením krvného tlaku (žiadne významné

toxikologické interakcie neboli pozorované):

obličkové zmeny, charakterizované miernym zvýšením urey a kreatinínu v sére a

hyperplázia/hypertrofia juxtaglomerulárneho aparátu, ktoré sú priamym dôsledkom interakcie

irbesartanu s renín-angiotenzínovým systémom;

mierne zníženie parametrov erytrocytov (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit);

v šesť mesiacov trvajúcej štúdii toxicity sa na niekoľkých potkanoch pri dávke irbesartanu

90 mg/kg/deň a hydrochlorotiazidu 90 mg/kg/deň a irbesartanu/hydrochlorotiazidu

10/10 mg/kg/deň pozorovala zmena farby sliznice žalúdka, vredy a fokálna nekróza žalúdočnej sliznice. Na makakoch sa tieto lézie nepozorovali;

zníženie draslíka v sére spôsobené hydrochlorotiazidom bolo čiastočne eliminované, ak sa

hydrochlorotiazid podával v kombinácii s irbesartanom.

Väčšina horeuvedených účinkov pravdepodobne vzniká farmakologickým pôsobením irbesartanu

(blokáda inhibície uvoľňovania renínu indukovanej angiotenzínom-II so stimuláciou buniek

produkujúcich renín) a objavuje sa tiež pri inhibítoroch angiotenzín konvertujúceho enzýmu. Tieto

zistenia pravdepodobne nemajú žiadny význam pre použitie terapeutickej dávky

irbesartanu/hydrochlorotiazidu u ľudí.


Ani pri dávkach spôsobujúcich toxicitu u matiek sa u potkanov nepozoroval teratogénny účinok

kombinácie irbesartanu/hydrochlorotiazidu. Pretože nie sú dôkazy o nežiaducich účinkoch na

plodnosť u zvierat alebo ľudí pri užívaní samotného irbesartanu alebo hydrochlorotiazidu, účinky

kombinácie irbesartanu/hydrochlorotiazidu na plodnosť neboli hodnotené v štúdiách na zvieratách.

Avšak iné antagonisty angiotenzínu-II, ak sa podávajú samostatne, ovplyvňujú v štúdiách na

zvieratách plodnosť. Toto sa pozorovalo aj pri nižších dávkach týchto iných antagonistov

angiotenzínu-II, ak sa podávali v kombinácii s hydrochlorotiazidom.


Pri kombinácii irbesartanu/hydrochlorotiazidu sa nedokázala mutagenita ani klastogenita. Potenciál

karcinogenity irbesartanu a hydrochlorotiazidu v kombinácii nebol v štúdiách na zvieratách

hodnotený.


Irbesartan: nebola dokázaná abnormálna systémová alebo orgánová toxicita pri klinicky relevantných

dávkach. V predklinických štúdiách bezpečnosti vysoké dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg/deň

u potkanov a ≥ 100 mg/kg/deň u makakov) spôsobili pokles parametrov červenej krvnej zložky

(erytrocyty, hemoglobín, hematokrit). Veľmi vysoké dávky irbesartanu (≥ 500 mg/kg/deň) spôsobujú

u potkanov a makakov degeneratívne zmeny v obličkách (ako napríklad intersticiálnu nefritídu,

dilatáciu tubulov, bazofíliu tubulov, zvýšenú plazmatickú koncentráciu urey a kreatinínu) a sú

pravdepodobne sekundárne spôsobené hypotenzným účinkom lieku vedúcim k zníženiu renálnej

perfúzie. Irbesartan navyše indukuje hyperpláziu/hypertrofiu juxtaglomerulárnych buniek (u potkanov

pri ≥ 90 mg/kg/deň, u makakov pri ≥ 10 mg/kg/deň). Všetky tieto zmeny boli považované za výsledok

farmakologických účinkov irbesartanu. Pre terapeutické dávky irbesartanu u ľudí

hyperplázia/hypertrofia renálnych juxtaglomerulárnych buniek nemá žiadny význam. Nie sú dôkazy

o mutagenite, klastogenite a karcinogenite.

Štúdie na zvieratách s irbesartanom ukázali prechodné toxické účinky (zvýšená kavitácia obličkovej

panvičky, hydroureter alebo subkutánny edém) u plodov potkanov, ktoré sa zistili po narodení.

U králikov boli abortus alebo skorá resorpcia plodu pozorované pri dávkach spôsobujúcich

signifikantnú toxicitu u matky, vrátane mortality. U potkanov a králikov nebol pozorovaný žiadny

teratogénny účinok.

Hydrochlorotiazid: hoci sa našiel nejednoznačný dôkaz genotoxického alebo karcinogénneho účinku

pri niektorých experimentálnych modeloch, rozsiahle skúsenosti s hydrochlorotiazidom u ľudí

nepreukázali súvislosť medzi jeho použitím a zvýšeným výskytom neoplaziem.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Manitol (E421)

Povidón (K29-32 alebo ekvivalent)

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ kroskarmelózy

Koloidný oxid kremičitý

Magnéziumstearát


Filmový obal

Polyvinylalkohol

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Mastenec

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

Čierny oxid železitý (E172) (iba pre Irprezide 300mg/12,5 mg)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Al / PVDC blistre: Uchovávajte pri teplote do 25 ° C
HDPE fľaša s vysúšadlom: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Al / PVDC blistre a HDPE fľaša s vysúšadlom:

Blister: 14, 28, 30, 56, 60, 98 alebo 100 filmom obalených tabliet
Fľaša: 100, 250 alebo 500 filmom obalených tabliet


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými

požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Island8. REGISTRAČNÉ


Irprezide 150 mg/12,5 mg: 58/0099/12-S

Irprezide 300 mg/12,5 mg:58/0100/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Irprezide 300 mg/12,5 mg